ÖZET. Yüksek Lisans Tezi İzmir Sarnıç Beldesi ndeki Bulgaristan Göçmenleri ve Toplumsal Diyalog Ağları Arzu SAYAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. Yüksek Lisans Tezi İzmir Sarnıç Beldesi ndeki Bulgaristan Göçmenleri ve Toplumsal Diyalog Ağları Arzu SAYAR"

Transkript

1 Yüksek Lisans Tezi İzmir Sarnıç Beldesi ndeki Bulgaristan Göçmenleri ve Toplumsal Diyalog Ağları Arzu SAYAR Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı Avrupa Kıtasının güneydoğusunda yer alan; Akdeniz, Ege ve Adriyatik Denizi tarafından çevrelenmiş olan Balkan Yarımadası, tarih boyunca önemini koruyarak birçok saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. Türkler tarafından belirli dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanılan bölgedeki Türk varlığı, ilk olarak Hunlar ile başlamış; Orta Asya dan gelen Türk boylarıyla devam etmiş; Osmanlı Devleti nin yaklaşık 500 yıl süren hakimiyetiyle en parlak dönemini yaşamıştır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Balkan ülkelerinden biri de Bulgaristan dır. Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yaşanan savaşlar sonucu oluşan göçlerle, Bulgaristan daki Türk nüfusu azalmaya başlamış; Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasından sonra ise uygulanan asimilasyon politikaları ile tedrici olarak Bulgaristan dan Türkiye ye doğru yoğun göç akınları yaşanmıştır. Göçler sonrasında yürütülen iskân politikaları yardımıyla Türkiye nin çeşitli bölgelerine yerleştirilen ya da kendi imkânlarıyla yerleşim yeri bulan bu insanların, yeni toplumsal yaşam alanlarına alışma süreci başlamıştır. Bu süreç içerisinde göçmenler, toplumsal diyaloglarını geliştirerek topluma uyum sağlayabilmek için bazı araçlara başvurmuşlardır.

2 Bu çalışmada, göç, göçmen, toplumsal diyalog ağları başlığı altında sivil toplum kuruluşları ve kitle iletişim araçları incelenecek, çeşitli uluslararası belgeler ışığında Bulgaristan Türkleri nin statüsü hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Kuruluşundan bugüne Bulgaristan tarihinde Türklerin durumları ve yaşanan göçler anlatılarak göçlerin ardından İzmir in Gaziemir ilçesinde bulunan Sarnıç ta yaşamaya başlayan göçmenlerin ekonomik, sosyal ve hukuki durumları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türkleri, Göç, Toplumsal Diyalog Ağları, İzmir- Sarnıç.

3 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Risklerin Yönetimi ve Kültürel Risk Üzerine Bir Uygulama Gülyar TAN İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı Günümüzde gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine çekebilmek için yoğun çaba göstermektedirler. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bu ülkelere yeni teknoloji, ilave dış sermaye, yeni yönetim ve pazarlama becerisi, ihracat, üretim ve istihdam artışı sağlar. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı, bir ülkede bir firmayı satın almak veya yeni kurulan bir firma için kuruluş sermayesini sağlamak veya mevcut bir firmanın sermayesini artırmak yoluyla o ülkede bulunan firmalar tarafından diğer bir ülkede bulunan firmalara yapılan ve kendisiyle birlikte teknoloji, işletmecilik bilgisi ve yatırımcının kontrol yetkisini de beraberinde getiren yatırımlardır. Yaptığım bu proje çalışmasında Türkiye de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen risk faktörleri incelenmiş, kültürel risk üzerine bir uygulama ile bu konu desteklenmiştir. İlk bölümde küreselleşme, uluslararasılaşma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı kavramları ele alınmıştır. İkinci bölümde Türkiye de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının tarihi gelişimi, Türkiye ye yatırım yapılmasında rol oynayan faktörler ve Türkiye de yatırım faaliyetlerinde karşılaşılan risk faktörleri araştırılmış, üçüncü ve son bölümde kültürel risk faktörleriyle ilgili bir uygulama incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Çok uluslu İşletme, Yatırım, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı, Risk, Kültürel Risk.

4

5 Doktora Tezi Türkiye'de Bürokrasi ve Teknokrasinin Kamu Ekonomisi ve Bütçe Eğilimlerinin Analizi: Merkezi Yönetim Eksenli Bir Alan Araştırması Ferhat AKBEY Maliye Anabilim Dalı Maliye Programı Bu çalışma 1980 sonrası neo-liberal dönüşüm çerçevesinde bürokrasi, teknokrasi, kamu ekonomisi ve bütçeye yönelik, başta bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen temel kuramlar olmak üzere, temel tezleri Türkiye örneğinde test etmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın alan araştırması ile ölçülen beş konuya dair sonuçlar şöyledir: Birincisi bürokrat ve teknokratlarımızın seçkinci kuram çerçevesinde bir yöneten elit olarak kendi kendini yeniden üretip üretmediğini, yani bürokrasiye giriş ve yükselme bağlamında bir dikey hareketliliğin mevcut olup olmadığı ortaya konmak istenmiştir. Şunu söyleyebiliriz ki, Türk bürokrasi ve teknokrasisi, demografik olarak ve köken itibarıyla hiçbir şekilde seçkinci teorilerin ortaya koyduğu biçimiyle belirli ve aynı sosyal kökenden gelmemektedir. İkincisi, aldığımız sonuçlara göre Türk bürokrasisi ve teknokrasisinin kelimenin safi anlamı ile liberal/piyasacı olduklarını iddia etmek güçtür. Her ne kadar ortalamalar bazında liberal eğilime işaret eden değişkenlerin ortalaması devletçi olanlara göre daha yüksek çıksa da, tam bir liberal eğilimden söz edilemez. Üçüncüsü Türkiye de bürokrasi ve teknokraside Niskanen in iddia ettiğinin aksine bütçe kollama bilincinin gelişmediği görülmektedir. Yani ortalamalar itibarıyla anlamlı bir bütçe kollama eğilimine rastlanmamaktadır. Dördüncüsü bürokrat ve teknokratlarımızın Performans Esaslı Bütçe Sistemi (PEB) hakkındaki temel yaklaşımlarının olumlu mu olumsuz mu olduğu belirlenmek istenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre bürokrat ve iv

6 teknokratlarımızın PEB e birlikte çok olumlu baktıkları söylenemez. Bunlar arasından liberal eğilimli olanların, PEB hakkında oldukça olumlu bir algıya sahip oldukları, devletçi olanların ise daha şiddetli bir şekilde PEB ile ilgili olumsuz bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Beşinci ve son olarak ise yukarıdaki dört hedefe ilişkin sonuçların, bürokrasi ile teknokrasi arasında ve bunların da iktisadi/mali konularda olanları ile olmayanları arasında eğer varsa ne tür farklılıklar sergilediği ortaya konmaktadır. Anahtar Kelimeler: Bürokrasi, Teknokrasi, Kamu Ekonomisi, Bütçe Maksimizasyonu, Performans Esaslı Bütçeleme. v

7 Doktora Tezi Davranışsal Ekonomi Yaklaşımlarının Tüketici Karar Verme Tarzları ile Açıklanması ve Bir Uygulama Sumeyra DUMAN KURT İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı İnsanların karar verirken her zaman en iyi yi aramadıklarını, bazen iyi nin de onlar için yeterli olabildiğini, irrasyonel kararlar da verebildiğini belirten davranışsal ekonomi, ekonominin temel varsayımı olan homoekonomikus u sorgulamaktadır. Bu kapsamda çeşitli alanlarda (ekonomi, psikoloji, hukuk gibi) karar verme davranışları incelenmiş ve insanların kararlarında sapmalar olduğu gözlenmiştir. Beklenti kuramı ile geniş yankı bulan bu çalışma alanı, belirsizlik ve risk altında karar verme durumlarında bireylerin irrasyonel kararlar verebileceğini ya da başka bir ifade ile beklenen fayda kuramında belirtildiği şekilde karar vermeyebileceğini belirtmektedir. Davranışsal ekonomi yaklaşımlarının tüketici karar verme davranışı ile açıklanması konusunda yazında bir boşluk olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, davranışsal ekonomi yaklaşımlarını tüketici karar verme tarzları ile açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak, davranışsal ekonomi yaklaşımları, pazarlama bakış açısıyla ele alınmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. İkinci olarak, Tüketici Tarzları Ölçeği kullanılarak örneklemin karar verme tarzları ortaya çıkarılmıştır. Son olarak da bu karar verme tarzları kullanılarak, davranışsal ekonomi yaklaşımlarında ortaya çıkan sonuçlar açıklanmış, tüketicilerin kararlarındaki sapmalar ve irrasyonellikler karar verme tarzları ile yorumlanmıştır. Çalışmada bulunan sonuçlar ile

8 davranışsal ekonomi ve tüketici davranışı yazınına katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, firmaların tüketicinin karar verme davranışını anlayabilmeleri açısından, bulgular doğrultusundaki önerilerin firmalara yol gösterici olması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Davranışsal Ekonomi, Beklenti Kuramı, Tüketici Karar Verme Davranışı, Tüketici Tarzları Ölçeği.

9 Yüksek Lisans Tezi Izmir ili Aliaga ilçesi Kendirci Mevkii IDÇ Liman Kurtarma Çikarilan Bir Grup Mezarin Incelenmesi Kazisinda Ortaya SerhatFOÇA Klasik Arkeoloji Izmir ili, Aliaga ilçesi, Kendirci Mevkii IDÇ Liman Kurtarma Kazisinda yili arasinda çikarilan 35 mezar üzerinde yapilan incelemeler sonucunda M.Ö. 4., 3. ve 2. yüzyillar arasinda bir lokalizasyon mevcuttur. Antik Dönem'de Aiolis Bölgesi'nin önemli bir metropolü olan Kyme kentinin, güney nekropolü içerisine giren bu alanda farkli tiplerde mezarlar ortaya çikarilmistir. Antik çagda ölü gömme geleneklerinin dogrultusunda, nekropol alanlarinin zorunlulugu ortaya çikmistir. Inhümasyon, kremasyon ve lahit gömü seklinde yapilan bu gömüler hakkinda kökeninden yola çikilarak, ölüm kül tü üzerine çok çesitli ritüeller ve gelenekler saptanmistir. Yogun bir gömünün oldugu IDÇ Liman kazi alani, mezar tipleri olarak çesitlilik göstermektedir. Lahit mezar, sanduka mezar, kireçtasi plaka kapama mezar, kiremit mezar ve basit gömü mezar olmak üzere bes adet tip tespit edilmistir. Bu mezarlarin yakin cografyadaki yerlesimlerde ki örnekleri, mezar tipolojisi ve buluntu paralelligi dogrultusunda yakin iliskiler saptanmistir. Tespit edilen bu mezarlarin içerisinden gelen pismis toprak, metal ve cam buluntular ile önemli bir tarihleyici bulgu olan sikkelerin dogrultusunda, mezarlarin M.Ö. 4. yüzyildan, M.Ö. 2. yüzyila kadar lokolizasyonu tespit edilmistir. Mezar hediyesi olarak, birakilan bu buluntularin, çikarilan örneklerle paralellik gösterdigi an!asilmistir., Anahtar Kelimeler: Kyme, Aiol, Mezar, IDÇ, Nekropol yakin cografyada III

10 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Medeni Usûl Hukukunda Delil Sözleşmeleri Gözde KOKULU Kamu HukukuAnabilim Dalı Ekonomi Hukuku Programı Bu çalışmanın amacı, medeni usûl hukukunda sıkça karşılaşılan delil sözleşmelerinin hukuki niteliği, şekli ve geçerliliği konularında detaylı bir inceleme yapmaktır. Çalışmanın araştırma aşamasında, öncelikle usûl hukukunda taraflarca yapılan usûli işlemler ve mahkemece yapılan usûli işlemler incelenmiştir. Taraflarca karşılıklı olarak yapılan usûli işlemlerin usûl sözleşmelerini oluşturacağı, bu karşılıklı irade açıklamaları ile tarafların aralarındaki ilişkide kullanılabilecekleri ispat araçlarını ve delillerini kararlaştırabilecekleri, bu tasarruflarının da delil sözleşmelerini oluşturacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sözleşmelerin yapılış şekilleri, hukuki nitelikleri ve geçerlilikleri, ispat hukuku çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada, ayrıca uygulamada sıkça kullanıldıkları alanların başında gelen banka ve kredi sözleşmelerinde yer alan ispata ilişkin kayıtların delil sözleşmesi sayılıp sayılmayacakları ile hukuki nitelik ve geçerlilik şartları incelenmiştir. Bunun yanında gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan elektronik sözleşmelerde yer alan ve taraflarca kararlaştırılan kayıtların da delil sözleşmesi sayılıp sayılmayacakları hususları üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Usûl işlem, İspat Yükü, Delil, Geçerlilik Şartları, Banka ve Kredi Sözleşmeleri.

11 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi İcra Hukukunda İhalenin Feshi Sema DURMAZ Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Programı İcra hukukunun temelini oluşturan paraya çevirme ilkesiyle, borçlunun malvarlığı değerleri paraya çevrilerek alacaklı tatmin edilmektedir. Paraya çevirme sürecinin son ve en önemli bölümü ihaledir. İhale ile sadece taraf menfaatleri gözetilmemektedir; aynı zamanda kamunun da yararı söz konusudur. Kamusal bir işlem olan ihalenin geçerli olup olmadığına, ihale öncesi işlemleri de inceleme konusunda görevli icra mahkemesi karar vermektedir. İhalenin kamusal niteliği, yargılama usulünde de farklılıklar yaratmaktadır. İhalenin feshi yargılamasında, kesin yetki söz konusudur. İcra hâkimi keşif, yemin, tanık delillerine başvurabilir. Taleple bağlı olmaksızın fesih sebebi yapılmayan ancak dosya üzerinden anlaşılan sebepler ile ilgili işlem yapabilir ve taraflar gelmeseler bile gereken kararı verir. İhalenin feshi yargılaması, şikâyet niteliğindedir. Doktrin ve Yargıtay uygulamasında, fesih sebepleri, satış talebine, artırmaya hazırlık dönemine veya ihalenin yapılması aşamasındaki usulsüzlükler ve artırmaya fesat karıştırılmış olması, malın esaslı niteliklerinde hataya düşülmüş olması olarak belirlenmiştir. İhalenin feshi, artırmayı yürüten icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenir. Satış ilânının tebliğ edilmemiş olması, fesat karıştırma ve hata hallerinde öğrenme olgusu dikkate alınır ve süre öğrenme tarihinden başlar ancak bu halde de fesih talebinin ihale tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde kullanılmış olması aranacaktır. İhale bedelinin ödenmemesi üzerine, icra müdürlüğünce ihale kararı kaldırılacak ve tamamlayıcı artırmaya gidilecektir. İhale kararının kaldırılması sonucunda iki ihale bedeli arasıdaki farktan sorumluluk için, geçerli bir ihalenin varlığı IV

12 zorunludur. İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesindeki sorumluluk için, 134. maddeye göre ihalenin feshedilmemiş olması gereklidir. Anahtar Kelimeler : İhale, İhalenin Feshi, İhale Kararının Kaldırılması, Şikâyet V

13 Yüksek Lisans Tezi Küresel Koşullarda Zorla ve Zorunlu Çalıştırma EZGİ GÜLAY Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Zorla ve zorunlu çalıştırma pek çok bölgeyi, ülkeyi ve hem formel, hem de enformel çalışanları etkileyen küresel bir olgudur. Bazı çalışanlar baskı karşısında yoksulluk, kaçak göçmenlik statüsü ya da etnik köken gibi nedenlerle daha çok korunmaya muhtaçtır. Bu anlamda, zorla çalıştırma kişilerin özgürlüğünü kısıtladığından temel insan haklarını ihlal etmektedir. Günümüzde geleneksel kölelik büyük oranda azalırken, özel sektörde zorla çalıştırmanın güncel kölelik biçimleri artmaktadır. Bu bağlamda, zorla çalıştırmanın evrensel olarak mahkûm edilmiş olmasına rağmen, dünyada milyonlarca insan hala zorla çalıştırmaya maruz kalmaktadır. Zorla çalıştırma uygun işin karşıtıdır. Aynı zamanda rekabetin çalışma koşulları üzerindeki baskısı genellikle zorla çalıştırmayı artırıcı etki yapmaktadır. Göçmenlerin sayısının artması ve işgücü piyasalarının kuralsızlaştırılması da zorla çalıştırmayı artırmaktadır. Bu araştırmada küreselleşme ile zorla ve zorunlu çalıştırma arasındaki ilişkinin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Birinci bölümde zorla ve zorunlu çalıştırma kavramı açıklanacak ve boyutları üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde, zorla ve zorunlu çalıştırmanın küresel gerekçeleri ile biçimleri açıklanacaktır. Bu bölümde küresel rekabet, işgücü piyasalarının kuralsızlaştırılması ve enformelleşmesi, yoksulluk ve ayrımcılık üzerinde yoğunlaşılacaktır. Üçüncü bölümde ise zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi ele alınacaktır. Bu bağlamda, başlıca uluslararası sözleşmeler ve küresel ilkelere değinilecektir. 1

14 Anahtar sözcükler: zorla ve zorunlu çalıştırma, kölelik, küresel rekabet, kuralsızlaştırma, enformelleşme, yoksulluk, ayrımcılık. 2

15 ABSTRACT M.A. Thesis Forced and Compulsory Labour in Global Conditions EZGİ GÜLAY Dokuz Eylül University Instıtute of Social Sciences Department of Labour Economics and Industrial Relations Labour Economics and Industrial Relations Programme Forced and compulsory labour is a global phenomenon that affects many region, country and workers in both formal and informal employment relationships. Some workers are more vulnerable to coercion than others, because of poverty and irregular migrant status or ethnic background. So, forced labour includes a violation of fundamental human rights, restricting people movements. At present, while traditional slavery is in decline dramatically, modern slavery forms of forced labour are in increase in the private economy. Thus, in spite of the universal condemnation of forced labour, millions of persons around the world are still subjected to forced labour. However, forced labour is the antithesis of decent work. Also, competitive pressures that impact employment conditions usually lead to forced labour. The increased supply of migrant workers and deregulation of labour markets have contributed forced labour. This thesis aims to analyze the relation between globalization and forced and compulsory labour. In the first chapter, concepts of forced and compulsory labour are explained and their dimensions are emphasized. In the second chapter, global rationales and forms of forced and compulsory labour are clarifed. Especially, it is focused on global comptetition, deregulation and informalization of labour markets, poverty and discrimination. Finally, in the third chapter, prevention of forced and compulsory labour is handled. In this context, main international conventions and global instruments are reffered. 3

16 Yüksek Lisans Tezi Bir İşletmede Japon Verimlilik Yöntemi Kazukiyo Kurosawa Modelinin Uygulanması Ümit Nur Aytimur İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Programı Verimlilik, her sektörde uygulanabilen, işletmelerin ürün veya hizmet gerçekleştirirken tüm girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiyi gösteren kavramdır. Zorlaşan rekabet koşullarında işletmeler, diğer işletmelere göre minimum maliyette ve daha kaliteli ürün ya da hizmet sunmaları gerekmektedir. Bundan dolayı işletmeler ellerinde bulundurdukları zaman, insan ve makine gibi kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar. Ancak sürekli değişen rekabet koşullarına göre, işletmenin hedefleri de esnek bir şekilde uyum sağlamalıdır. Verimlilik yöntemleri ile firmanın politikasına uygun olarak ve gerekli kaynaklar göz önüne alınarak hedefler konulur. Bu hedeflerin gerçekleşme oranları işletmenin performans değerlendirme sistemi ile takip edilir. Değerlendirme sonuçlarına ve ekonomik koşullara göre, işletmeler verimliliği arttırmak için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri alırlar. Bu çalışmada, performans değerlendirmesi, verimlilik modelleri ve Kazukiyo Kurosawa verimlilik modeli konuları işlenmiştir. Bir Japon verimlilik çeşidi olan, Kazukiyo Kurosawa modelinin Gürmak Amortisör firmasında uygulaması ele alınmıştır. Verimlilik sonuçlarına göre gerekli olan iyileştirme projeleri yönetime sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Performans değerlendirmesi, Kazukiyo Kurosawa verimlilik modeli

17

18 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yalın Üretim Sisteminin Bir Üretim Şirketinde Uygulanması Gökçen TAŞDEMĐR Đngilizce Đşletme Anabilim Dalı Đngilizce Đşletme Yönetimi Programı Günümüz küresel ve rekabet dünyasında, firmalar daha yüksek talepleri olan müşteriler için mal ve hizmet üretmektedir. Rekabeti kazanma yolları yüksek kalite, düşük fiyat, kısa teslimat sürelerini sağlamak ve talepteki ani değişimlere çeşitlilik ve küçük parti miktarlarıyla uyum sağlamaktan geçmektedir. Ürün fiyatları değişimlere karşı duyarlıdır, bu nedenle bir ürünün maliyeti arttığında fiyatını arttırmak rasyonel bir yaklaşım olmamaktadır. Ayrıca firmalar daha girişken rakipler ve daha bilinçli müşterilerin olduğu bir çevrede bulunmaktadır. Ürün yaşam döngüleri kısalmakta, buna bağlı olarak da ürün geliştirme aşamalarının kısalması gerekmektedir. Yalın düşünce, tüm üretim safhalarına detaylı bir bakış sağlamaktadır ve temelinde yatan değer kavramıyla toplam akış süresinin kısalması üzerine etki yapmakta ve sonuç olarak üretim ve teslimat sürelerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu çalışma yalın düşüncenin, ürün akış ve sürecin iyileştirilmesi üzerindeki etkisini incelemektedir. AnahtarKelimeler: YalınDüşünce, YalınTeknikler, Değer.

19 ABSTRACT Non-thesis Master Project Application of Lean Production System in a Manufacturing Company Gökçen TAŞDEMĐR Dokuz Eylül University Graduate School of Social Sciences Department of Business Administration Master of Business Administration Program Today s global and competitive world, firms provide goods and services to more demanding customers. The ways of winning this competition are to satisfy high quality, low price, short delivery time expectations and accord with instant changing demands in variety and small quantities. The product prices are sensitive to changes, so it is not rationale to increase the price when the costs are increasing. Moreover, each firm stays in an environment surrounded with aggressive rivals and conscious customers. Product life times are getting shorter and product development stages also should be shortened. Lean thinking provides a detail view to all product stages, and with the value term, forces to cut down total product flow times, thus decreasing the production and delivery times radically.this study investigates the impact of lean thinking on the improvement of the product flow and process times. Key Words:Lean Thinking, Lean Tools, Value.

20 Doktora Tezi Wallace Stevens: Geleneksel Modernist Hakan DİBEL Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı Wallace Stevens şiiri ve estetiği hemen hemen tümüyle, belirli bir soru etrafında inşa edilmiş merkezi bir modernist paradigmanın bünyesinde yer almaktadır: tükenmiş bir geleneğin temeli üzerinde bir şiir ve bir kültür nasıl yeniden oluşturulabilir? Yenileştirme adına, modernist yazarlar çoğu zaman çok eskinin, miyadı dolmuş olanın, harap olanın, dayanılmaz derecede antika ve tuhaf olanın sunuculuğunu yaparlar. Çok eski olan, Modernist yazının motivasyonunun bir parçasıdır. T. S. Eliot ve Harold Bloom a göre, yeni bir yetenek, klasikler arasına ancak geçmişi, geleneği en etkili ve yerinde biçimde ihlal etmenin karmaşık dramını yaşayarak girebilir. Ancak uyumsuz olan uygundur. Her dönemde hissedilebilen bir yenileştirme, gelenekten kopma arzusu olarak modernizm, sanatta ve toplumsal yaşantıdaki en geleneksel kültürel güdülerden biridir. Gelenekle modernizm arasındaki ironik, yıkıcı ve şaşılacak biçimde muhafazakâr dialektik budur işte. Wallace Stevens yıkıcı biriydi, ve yıkıcı bir kişi olarak en geleneksel şairlerden biriydi. Stevens kendisi ve estetik projeleri için yer açmaya çalışan bir şairdi radikal, anarşist bir şairdi ve ayrıca Stevens kültürü oluşturup, onun devamlılığını mümkün kılan bir şairdi sağlam bir muhafazakârdı, bir muhafızdı. Garip olan şu ki, radikalizmi muhafazakârlığından ayrılamaz. Anahtar Kelimeler: Şiir, Muhayyile, Romantizm, Modernizm

21 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ YOLCU TAŞIMA SEKTÖRÜNDE YENİ MAMÜL GELİŞTİRME SÜRECİ VE BİR UYGULAMA METE İNCEER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI PAZARLAMA PROGRAMI Kapsamlı kentsel ulasım planları dünyada 1950 li yıllardan bu yana hazırlanmaktadır. Ülkemizde de bazı kentlerimiz için kentiçi trafik ve ulasım sistemlerinin planlanması amacıyla planlı dönem baslangıcı olan 1960 lı yıllardan günümüze kadar çok sayıda etüt ve plan faaliyeti gerçeklestirilmistir. Hatta son 3 yılda toplu taşımada gelinen nokta dikkat çekicidir. Gerçekleştirilen projelerin 3 amacı bulunmaktadır. Birincisi, toplu taşımada elde edilen gelirin kağıt üzerinde ortaya çıkması ve vergilendirilmesi, ikincisi, toplu taşımanın özel sektöre geçişinin hızlandırılması ve üçüncüsü, İstanbul gibi büyük şehirlerde vatandaşı toplu taşımaya özendirip şehirleri trafik kargaşasından uzaklaştırma. Günümüzde toplu taşıma sisteminde bozukluk olan hiçbir yönetim, belediye seçimlerinde başarılı olamamıştır. Toplu taşıma, belediyeciliğin en önemli görevleri arasında ve halk tarafından park, çöp, kaldırım gibi inşaat faaliyetlerinin dışından dikkatle izlenen bir hizmettir. Son 5 yılda Türkiye de toplu taşıma adına birçok proje üretilmiş ve hayata geçirilmiştir. İzmir de minibüslere klima zorunluluğunun getirilmesi, büyükşehirlerde belediyelerin alçak tabanlı otobüsler alarak vatandaşın otobüse daha rahat inip binmeyi sağlaması, raylı sistemin şehiriçinde kullanımı ilk akla gelen projelerdir. İnsanlık var oldukça toplu taşıma hiçbir zaman gözardı edilemez. Bu doğrultuda kentiçinde uygulanan toplu taşıma yöntemleri uygulanan yenilikler hakkında bilgi bu projede verilmektedir. Yenilik hızla değişen günümüz dünyasında yaşayan bizleri her yönden saran bir olgudur. Günümüzün değişen çevresel, teknolojik, toplumsal ve ekonomik koşulları bireylerin tüketim alışkanlıklarında değişikliklere neden olmaktadır. Çalışmada yeni ürün geliştirme konusu ve yeni ürün geliştirme süreci incelenmiştir. Ayrıca kentiçi toplu ulaşımda alçak tabanlı otobüs uygulamasının faydalarınada yer verilmiştir.

22 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Türkiye de Sosyal Medyanın Pazarlamadaki Yeri ve Stratejileri Emrah Baylan İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Programı 20. yüzyılın sonunda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kişiler arası iletişimin yapısını değiştirmiştir. Bugün, birçok insan arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla, günlük hayatta yaşadıkları olayları, her konuda duygu ve düşüncelerini bir sosyal medya ortamında paylaşmaktadır. Sosyal medyanın kullanımının giderek artması, işletmelerin dikkatini bu ortama yöneltmiş ve sosyal medya ortamlarında bulunan insanlar işletmelerin yeni hedefi olmuşlardır. Sosyal medya sitelerini kullanarak internet üzerinde görünürlüğü artırmak ve mal ve hizmetleri tutundurmak anlamına gelen sosyal medya pazarlama, pazarlama uygulayıcılarının yeni ilgi alanı haline gelmiştir. İşletmeler, geleneksel pazarlama iletişim araçlarının yanı sıra, bloglar, forumlar, sosyal ağlar, medya paylaşım siteleri gibi sosyal medya araçlarını da kullanarak, pazarlama faaliyetlerini her geçen gün çeşitlendirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye de sosyal medyanın yeri ve Türk işletmelerinin sosyal medyada hangi uygulamaları kullandığı incelenmiştir. Bu amaçla birinci bölümde sosyal medya ve sosyal medya pazarlamanın anlamları açıklanmıştır. İkinci bölümde sosyal medya araçlarının, sosyal medya uygulamalarında nasıl kullanıldığı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye den örnek sosyal medya uygulamaları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Türkiye de Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

23 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Medya Sektöründe Reklam Satışlarında Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi Simge ÜNAL İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı Modern ekonomik düzende, pazar ve müşteri yapısındaki değişimler işletmelerde müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. İş dünyasındaki yeni kültür, ürün odaklı satış ve pazarlama tekniklerini, tamamen müşteri odaklı satış ve pazarlama tekniklerine bırakmıştır. Satış faaliyetlerinin müşteri odaklı olması, işletme çalışanlarının müşteri sadakatini arttırmaya yönelik faaliyetlere yönelmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler, rekabetin yoğun olduğu sektörlerde daha fazla ön plana çıkmıştır. Medya sektöründe reklam satışı rekabetin giderek arttığı bir alan olduğu için müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi konusuna verilen önem artmıştır. Bu çalışmada önce müşteri ilişkilerini geliştirme ve pazarlama anlayışındaki değişimler anlatılmıştır. Müşteri değeri, müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak ortaya çıkan müşteri sadakati kavramlarına değinilmiştir. Daha sonra reklam medyası ve medya sektöründe reklam satışı kavramları açıklanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında İzmir de yer alan medya kuruluşlarında çalışanların reklam satışlarını arttırmaya yönelik müşteri ilişkilerini geliştirme faaliyetleri incelenmiştir. Veri toplamada anket tekniği kullanılarak medya kuruluşlarının mevcut müşteriler için düzenledikleri kampanyalar, kaybedilen müşteriler için yaptıkları çalışmalar, müşteri şikayetlerine getirdikleri çözümler,müşteri

24 sadakati sağlamak için kullandıkları yöntemler konularında bilgi elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, medya sektörü çalışanlarının müşteri ilişkileri geliştirilmesinin reklam satışını arttırdığı görüşünü benimsedikleri anlaşılmıştır. Medya kuruluşu çalışanlarının müşteri değeri yaratmak ve müşteri sadakati oluşturmak için gerekli gördükleri faaliyetleri gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Müşteri, Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi, Müşteri Değeri Yaratma, Reklam, Medya Sektörü

25 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yönetim Faaliyetlerinde Kriptoloji Kullanımı ve Bir Uygulama Ömer Hakan KARAKÜÇÜK Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Programı Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüzde, küreselleşmeye öncülük eden temel faktörlerden bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler organizasyonların gelişen bilişim teknolojilerine uyum sağlayacak şekilde yönetimsel ve fiziksel yapılarında değişikliğe gitmelerine, bilişim teknolojileri yatırımlarını gözden geçirmelerine neden olmuş ve gelişmişliğin ölçütü olan bilgi üretimini organizasyonların odak noktası haline getirmiştir. Bu değişim rüzgarı organizasyonların daha iyi yönetim için teknolojik önlemleri almalarının yanında üretilen enformasyon veya bilginin korunması sorunsalını da beraberinde getirmiştir. Çoğu zaman organizasyonların bilişim teknolojileri altyapısında yeterli güvenlik önlemlerin alınmaması geri dönülemez maddi kayıplara yol açabilmektedir. Depolanan veya işlem gören veri, enformasyon ya da bilginin korunması elektronik işlemlerin güvenli veya güvensiz ortamlarda gerçekleştirilirken bilgi güvenliği hedeflerinin ne kadarını sağlayabildiğiyle doğru orantılıdır. Organizasyonların gerçekleştirdiği işlevden bağımsız olarak elektronik işlemlerin güvenli olarak gerçekleştirilmesi yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken de etkinlik, verimlilik ve etkililik açısından önem taşımaktadır. Çalışmada yönetim faaliyetlerinin güvenli veya güvensiz ortamlarda elektronik işlemlerle güvenli olarak gerçekleştirmesine olanak sağlayacak akıllı iv

26 kart teknolojileri ve kriptografik teknikler kabul edilmiş endüstri standartları dikkate alınarak incelenmiştir. İçeriğinde akıllı kart uygulaması olan açık anahtar altyapısı çözümlerinin yönetim faaliyetlerine ilişkin onay sürecinde elektronik imza kullanımı, iletişim sürecinde güvenli veri iletişimi vb. uygulamalarıyla kullanıldığında kötü niyetli üçüncü tarafların bilgi sistemlerine yapacakları saldırılarla işlem öncesinde, işlem sırasında ya da işlem sonrasında oluşturabilecekleri riskleri engelleyeceği ve yönetim faaliyetlerinde verimi arttıracağı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kriptoloji, Akıllı Kart, X.509 Sertifikası, Kriptografi, Açık Anahtar Kriptografisi, Açık Anahtar Altyapısı. v

27 Yüksek Lisans Projesi Bir Sağlık Kurumunda Hekimlerin Zaman Yönetimine Đlişkin Bir Araştırma Murat ÖZ Đşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Programı Bu çalışmanın amacı, bir sağlık kurumunda çalışan hekimlerin zamanlarını ne kadar etkin kullandıklarının belirlenmesidir. Çalışmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan araştırma Aydın ilinde bulunan 656 yatak kapasitesine sahip Aydın Devlet Hastanesinde çalışan 190 doktor üzerinde uygulanmıştır. Yöntem olarak, survey yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Uygulamada, 7 soruluk bilgi formu ve 59 soruluk Etkin Zaman Yönetimi Anket Formundan yararlanılmıştır. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde teorik çerçeve incelenmiş, zaman ve zaman yönetimi kavramlarından bahsedilmiştir. Đkinci bölümde ise araştırmanın yapılışı hakkında bilgi verilmiş, bulgular ortaya konulmuş, daha sonra ortaya çıkan bu bulgular yorumlanarak, sonuçlar açıklanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, hekimlerin %95 inin zaman yönetimi eğitimi almadığı tespit edilmiş olup, buna rağmen zamanlarını etkin bir şekilde yönettikleri görülmüştür. Ayrıca etkili zaman yönetimi alt boyut ortalamalarının, hekimlerin demografik özellikleri ile karşılaştırılmasında aralarında istatistiksel açıdan da anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Zaman, Zaman Yönetimi, Tabip, Hekimlerin Zaman Yönetimi

28 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Depolarda Raf Sistemleri Seçimi Üzerine Bir Uygulama Esma Nihan ÜRGENÇ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik ve Deniz Ulaştırması Programı İşletmelerin küresel pazarlarda başarılı olmasında lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin önemi büyüktür. Lojistik fonksiyonlarının birçoğunun gerçekleştirildiği depolar, müşteri ihtiyaçlarına eksiksiz, hatasız ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek açısından hayati bir rol oynamaktadır. Günümüzde işletmeler, depolarını değişen ve artan ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlamaktadır. Bu çalışmada, depo tasarımı kapsamında ele alınan raf sistemlerinin seçim süreci incelenmiştir. Birinci ve ikinci bölümlerde, depolama ve depo yönetimi kavramlarına ilişkin bilgilere yer verilmiş, depolarda kullanılan raf sistemleri ve bu sistemlerin kıyaslanması ortaya konmuştur. Son bölümde, elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde raf sistemleri ile ilgili bir uygulamaya yer verilmiştir. Çalışmada, işletmenin depolama ile ilgili yaşadığı sorunların belirlenmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni raf sisteminin seçilmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Depo Raf Sistemleri Seçimi, Depo, Depolama Sistemleri, Depo Tasarımı, Lojistik

29 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsam nda Ya am Dönemi Maliyet Yakla m n n Analizi Ve Uygulamalar Gamzegül SEYDANO LU letme Anabilim Dal Muhasebe Program Küreselle me ile birlikte i letmeler aras ndaki rekabetinde boyutlar de i mi, üretim teknolojilerindeki h zl de i im, tüketicilerin egemen oldu u bir pazar anlay n do urmu tur. Küreselle en dünyada uluslararas alanda rekabetin sürdürülebilirli i gerekmektedir, e er i letmeler rekabet güçlerini sürdüremezlerse gelecekte ki ya amlar n devam ettirmekte zorluk çekeceklerdir. Ya am döneminin gün geçtikçe k salmas, ürün maliyetlerinin büyük bölümünün ürünün tasar m a amas nda yo unla mas n zorunlu k lmaktad r. Planlama ve tasar m a amas nda yo unla an ya am dönemi maliyetleme yakla m da önemli bir maliyet dü ürme etkinli i olarak kar m za ç kmaktad r. Ya am dönemi maliyetleme yakla m nda en önemli amaç i letmeyi ba ar ya ula t racak en az maliyetli yolu tespit etmektir. Ya am dönemi maliyetleme yakla m ürünün do umundan ölümüne kadar geçen tüm ömrü boyunca ortaya ç kan ya da ç kmas olas maliyetlerinin yönetimini amaçlamaktad r. Bu yakla m sadece maliyetleri saptamay de il, maliyetleri kontrol edebilmeyi de amaçlamaktad r. Bu yakla m ürünün ömrü boyunca kar la abilece i pek çok maliyetin önceden hesaplanabilmesine olanak sa lamaktad r. iv

30 Ya am Dönemi Maliyetleme Yakla m, Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme olmak üzere iki alt sistemden olu maktad r. Ya am Dönemi Maliyetleme Yakla m ndan beklenen katk, optimum maliyet azalt m n gerçekle tirmektir. Bu amaçla sistemin ilk aya olan Hedef Maliyetleme Sistemi, ürüne tasar m ve geli tirme a amas nda uygulanmakta böylece ya am döneminin daha ilk safhas nda maliyet azalt m hedeflenmektedir. Sonraki a ama olan üretim a amas nda da maliyet azalt m çal malar devam ettirilmekte bu safhada da Kaizen Maliyetleme Sistemi devreye sokulmaktad r. Ya am Dönemi Maliyetleme Yakla m sadece bir maliyet yönetim sistemi olmay p ayn zamanda da i letmenin Kar Planlamas Sistemi nin önemli bir parças olmaktad r Anahtar Kelimeler: maliyetleme, ürün, ya am dönemi, v

31 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Uluslararası Yatırım Biçimlerinden Joint-Venture Ve Bir Türkiye Uygulaması Doğan TAŞTAN İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı Küreselleşmenin hız kazandığı 21.yüzyıl bilgi çağında, ekonomik, politik, gelir düzeyleri, kültürel yapıları ve toplumsal yapıları birbirinden farklılık gösteren ülkeler, daha hızlı büyüme, daha hızlı gelişme ve daha hızlı kalkınma çabası içine girmişlerdir. Gelişmiş ülkelerin sanayileşmesine paralel olarak geliştirdikleri teknoloji ve sermaye oluşumu, kendi ülkelerinin sınırları dışına çıkmış, üretim, yönetim ve pazarlama stratejisi yönünden uluslararası yapıya kavuşmuştur. Gelişmiş ülkeler arasında oluşan teknolojik ve sermaye alt yapısı, bu ülkeleri ürünlerini pazarlayacak yeni pazar arayışlarına yöneltmiştir. Bu ülkelerden bazılarının hammadde, işgücü gibi çeşitli kaynaklara bağımlı olmaları da uluslararası doğrudan yatırımı gerçekleştiren ülkelerin, bu ülkelerdeki faaliyetlerinin gelişmesine ve yeni yatırım alanları arayışına neden olmuştur. Son yıllarda çokuluslu işletmelerin özellikle Ortak Girişim türündeki yatırımlara yöneldikleri görülmektedir. Çokuluslu işletmeleri bu tercihe yönelten sebeplerin başında yatırım oranında meydana gelebilecek azalmayla birlikte söz konusu olabilecek bir takım risklerin yatırım yapılacak ülkenin ortağı ile paylaşılacak olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan özellikle

32 az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kendi ülkelerinde üretemedikleri ya da satın alamadıkları teknolojileri yapacakları Ortak Girişim yatırımları ile transfer edebilme imkânına kavuşabilmektedirler. Bu ve buna benzer birçok sebepten ötürü tercik edilen Ortak Girişim anlaşmaları, hem yatırım yapan ülkelerin işletmesi açısından hem de yatırım yapılan ülke ile yatırıma konu olan işletme açısından birçok fayda sağlamaktadır. Ortak Girişim yönteminin avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da bulunduğu görülmüştür. Her iki yönünün bilinmesi, önceden gerekli planların yapılması ve önlemlerin alınması ile avantajların çoğaltılması, dezavantajların ise azaltılması, en azından şirketin olumsuz faktörlere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: 1) Ortak Girişim, 2) Uluslararası Doğrudan Yatırım, 3) Küreselleşme, 4) Çokuluslu İşletme, 5) Türkiye Ekonomisi

33 Tezsiz Yüksek Lisans Çokuluslu İşletmelerde Merkezi Nakit Yönetimi Zeynep FİLİZ İşletme Anabilim Dalı Finansman Programı Son yıllarda işletmeler arasında çokuluslu işbirlikleri sıklıkla yaşanmaktadır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki pazarların cazibesi çokuluslu işletmelerin çeşitli şekillerde bu ülkelerde faaliyette bulunmasında etkili olmuştur. Yeni pazar arayışı, hammadde tedariki, yeni teknolojilerin transferi, üretim ve istihdam etkinliği, vergi avantajı gibi nedenlerden hem çokuluslu işletmeler açısından hem de yatırım yapılan ülke ile yatırıma konu olan ulusal işletme açısından birçok fayda sağlanmaktadır. Çokuluslu işletmelerin uyguladıkları etkin finansal yönetim ve nakit yönetimi politikaları dışa açılma, büyüme, birleşme / devralma, rekabet üstünlügü konularında çokuluslu işletmelere büyük olanaklar ve avantajlar sağlamaktadır. Çokuluslu İşletmelerde Merkezi Nakit Yönetimi adlı bu çalışmada çokuluslu işletmeler, nakit yönetimi ve teknikleri açıklanıp, Türkiye de de faaliyet gösteren çokuluslu bir işlemenin nakit yönetim süreci incelenmiştir. Anahtar Kelimeler :Çokuluslu İşletme, Finansal Yönetim, Nakit Yönetimi, Birleşmeler 1

34 Yüksek Lisans Tezi Küresel Ekonomik Krizin Konaklama İşletmeleri Üzerine Etkisi ve Bu Süreçte Uygulanan Stratejiler Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği Gamze ÖZOĞUL Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Programı 2007 yılının ortalarından itibaren ilk belirtileri görülen küresel ekonomik kriz finansal sektörde etkisini göstermiş ve 2008 yılının son dönemlerinde derinleşerek dünyada ve Türkiye de bir reel sektör krizi haline gelmiştir küresel ekonomik krizi sadece para ve sermaye piyasaları ile sınırlı kalmamış, tüm sektörlerde hissedilmiştir. Türkiye turizm sektöründe ürettikleri ve sundukları ürünün karakteristik özellikleri nedeni ile krizlere karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olan konaklama işletmeleri de küresel ekonomik krizden kaçınılmaz bir şekilde etkilenmiştir. Çalışmanın amacı 2008 yılında daha da derinleşen küresel ekonomik krizin konaklama işletmelerine etkileri ile birlikte kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrasında konaklama işletmeleri yöneticilerinin izlediği stratejileri saptamaktır. Çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kriz kavramı, kriz türleri, krize neden olan faktörler ve kriz süreçleri ele alınmıştır, kriz yönetimi ve kriz yönetim süreci turizm sektörü ve özellikle konaklama işletmeleri açısından değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise ekonomik kriz kavramı, dünyada ve Türkiye de yaşanan ekonomik krizler ele alınmış ve 2008 yılı küresel ekonomik krizinin Türkiye ve özellikle turizm sektörü üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca bu bölümde kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası konaklama işletmelerinde uygulanabilecek proaktif ve reaktif stratejilere yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde; Kuşadası nda faaliyet

35 gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerindeki yöneticilerin uyguladığı stratejiler ve küresel ekonomik krizin söz konusu işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik yapılan araştırma sonuçlarına ve yapılan önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kriz, Strateji, Konaklama İşletmeleri, Ekonomik Kriz

36 Doktora Tezi Bir Vergi Uyumu Sorunu Olarak Vergi Etiği ve Bileşenleri Đsmail KĐTAPCI Maliye Anabilim Dalı Maliye Programı Ödemek ya da ödememek: Son yıllarda vergi uyumu (tax compliance) literatüründeki temel soru değişmiştir. Günümüzde insanlar neden vergi kaçırır? sorusunun yerini insanlar neden vergi öder? sorusu almıştır. Artık verginin ödenmesi konusuna sadece devletin denetim ve cezai yaptırımları gibi caydırıcı yöntemlerle yaklaşmak yerine sosyal psikolojik unsurların da vergi uyumu sorununun çözümünde kullanılması gerçeği ortaya çıkmıştır. Artık günümüzde devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisi karşılıklılık teorisine göre gerçekleşen bir psikolojik sözleşmeyi temsil etmektedir. Vergi etiği bu noktada anahtar bir rol oynamaktadır. Vergi etiği disiplini heterojen bir yapıya sahiptir. Vergi etiği analizlerinde vergi yükümlülerinin bireysel çıkar hesaplarıyla, sosyal-psikolojik durumları arasındaki etkileşim ele alınmakta ve vergilerin ortaya çıkardığı ekonomik maliyetlerin yanısıra vergilerin etik (ahlaki) maliyetleri de analiz edilmektedir. Vergi yükümlülerinin inanç ve tutumlarının önceden bilinmesi vergi yükümlülerinin davranışlarının da önceden kestirilebilme ve düzeltilebilme imkanını vermektedir. Bu noktada vergi etiği ve bileşenlerinin analizi optimal vergi uyumunun da gerçekleşmesini sağlayacaktır.

37 Bu çalışmada vergi etiği bileşenleri kapsamında vergi etiğinin oluşmasındaki motivasyonel süreç incelenmiş ve bu süreç içerisinde vergi yükümlülerinin vergi ödeme konusunda sürekli olarak rasyonalizasyon ve sosyalizasyon baskısıyla kuşatıldıkları belirlenmiştir. Bu noktada sosyal normlar ve sosyal normların uzantısı olan karşılıklılık ilişkilerinin önemli rol oynadığı saptanmıştır. Bu yüzden yüksek bir vergi etiğinin ortaya çıkabilmesi için bireysel, toplumsal ve kamusal etiğin geliştirilmesi öncelikli bir konu olmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Vergi Etiği (Ahlakı), Sosyal Sermaye, Sosyal Norm, Karşılıklılık Đlişkileri, Etik (Ahlaki) Maliyet, Kültür, Güven

38 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Cyprus Dispute in Turkey-Eu Negotiations Aykut Duygan DİRİKAL Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Programı Kıbrıs sorunu Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde bir kilometre taşıdır. Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği bu anlaşmazlıktaki ana aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş ın bitişi ve Sovyetler Birliği nin dağılmasının etkisi ile ekonomik temelli olan Avrupa Birliği ni, bunun yanında bir siyasi güç olma durumuna da gelmiştir. Bu bağlamda birlik Türk ve Yunan tarafları nezdinde anlaşmazlığın çözüümü konusunda çaba sarfetmektedir yılına gelindiğinde ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin adanın tamamını temsilen Avrupa Birliği ne kabul edilmesi soruna başka bir boyut katmıştır. Birliğin genişlemesi ile ilgili 1993 Kopenhag Zirvesi nde kabul edilen kriterlerden biri olmamasına karşın Kıbrıs sorunu Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam üyeliği için bir ön şart olarak öne sürülmektedir. Aradan geçen uzun yıllara ve tarafların sorunu çözümü konusundaki tüm çabalara rağmen Kıbrıs sorunu konusunda reel bir ilerleme kaydedilememiştir. Görülen odur ki AB, Kıbrıs sorunu çözümünde Türkiye ile devam ettirdiği tam üyelik müzakerelerini olumsuz etkilemeyecek şekilde efor sarfettiği takdirde meselenin neticelendirilmesi daha sağlıklı olabilecektir. Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türkiye, Avrupa Birliği, Türkiye AB Müzakereleri.

39 Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Gıda Güvenliğinde HACCP Ve Bir Uygulama Doğan BAYKALER İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Endüstri İşletmeciliği Programı Son yıllarda endüstri ülkeleri arasındaki kalite rekabeti giderek artmış ve buna bağlı olarak da firmaların rekabet stratejilerinde önemli değişiklikler olmuştur. Bu anlamda kalitenin iyileştirilmesi ve tüketiciye kalite güvencesinin verilmesi en önemli işletme politikası haline gelmiştir. Gıda sanayinde kalite standartlarının uygulanmaya konması, yaygınlaşması işletmelerde izlenen uygun teknolojik üretim tekniklerinin rutin olarak ve daha hızlı kontrolünü zorunlu hale getirmiştir. İlk olarak 1971 yılında NASA nın uzay programları için geliştirilen ve 1973 te EC direktifi olarak Avrupa ülkelerinde zorunlu hale gelen HACCP sistemi ülkemizde de 2003 yılında Türk Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu sistemin amacı ürünün hammaddesinden en son tüketimine kadar tüm gıda zincirini kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasıdır. Gıda güvenliği sorunlarını önlemek için gıdaların üretiminde tehlikelerin analizi ve kritik noktaların kontrolü yaklaşımı kullanılır. HACCP önlemeye dayanmakta ve nihai ürün testlerine bağımlılığı azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı HACCP sisteminin gerekliliklerinin anlatılması ve sistemin su ürünleri işleme sektöründe faaliyetini sürdüren bir işletmedeki uygulamalarının sunulmasıdır. Projenin ilk bölümünde HACCP sisteminin tarihçesi, ilgili tanımlar ve sistemin yararları üzerinde durulmuş, ikinci bölümde sistemin oluşturulmasındaki ön koşullar ve sistemin gereklilikleri detaylandırılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise Su Ürünleri İşleme sektöründe faaliyet gösteren bir firmadaki HACCP uygulamaları spesifik yönleriyle aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, Kalite, HACCP, Su ürünleri, İyi üretim uygulamaları.

40

41 Doktora Tezi Metropolis te Bulunan Roma Dönemi Kandilleri Eda GÜNGÖR Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Programı Metropolis, İzmir in Torbalı İlçesi ne bağlı Yeniköy Köyü sınırları içerisinde yer alır. Ephesos ve Pergamon kentlerinin ortasında bulunan Metropolis önemli bir konuma sahiptir. Bu anlamda, kentte ele geçen buluntular da önemlidir. Buluntular arasında yer alan kandiller, aydınlatmanın gerekli olmasından dolayı, yaşam içinde tüm sosyal sınıflarda kullanılır. Metropolis te Roma Dönemi ne tarihlenen toplam 2600 adet kandil ve kandil parçası ele geçmiştir. Kandillerden 564 adedi kataloğa alınmıştır. Kandiller, astar özellikleri, form ve bezemelerine göre ayrılmışlardır. Bunun yanı sıra, buluntu yerlerine göre karşılaştırmalar yapılarak kullanım amaçlarına yönelik sonuçlar elde edilmeye ve kullanım biçimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Kandiller, astarlanma biçimlerine göre iki farklı gruba ayrılırlar. Redon-White ve Kırmızı astarlı olarak yapılmış olan kandiller pek çok farklı forma sahiptir. Bu formlar, yakın ya da uzak merkezlerdeki benzerleri ile karşılaştırılarak tarihlendirilmiştir. Kandillerin, M.S. 1. yüzyıldan M.S yüzyıla kadar olan zaman dilimine aittirler. Buluntu yerlerinin kullanım periyotları ile de örtüşmektedir. Bu çalışmada yapılan istatistiksel analizler sonucunda elde edilen değerlerin kullanım alanları ile bağlantılı olduğu da görülmüştür. Aynı zamanda, yapılan petrografik incelemeler sonucunda, kandillerin büyük çoğunluğunun Menderes masifinden elde edilen kil ile

42 üretildiği ancak, bölge kili dışında da farklı bir kil yapısı daha olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece, Metropolis te yerel üretimin dışında ithal kandillerin de olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Metropolis, Roma Dönemi, Seramik, Antik Çağda Aydınlatma, Kandil.

43 Doktora Tezi Bulgaristan ın Bağımsızlık Sürecinde Kilisenin Fonksiyonel Rolü Arzu TAŞCAN İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları Programı Bulgarlar, XIX. yüzyılın başlarından itibaren Rum Patrikhânesi nin asimilasyon politikalarına karşı millî bir uyanış hareketi başlatmışlardır. Uzun bir mücadele sonucunda 1870 te Patrikhâne den ayrılan Bulgarların bundan sonraki faaliyetleri Osmanlı Devleti ne karşı siyasî bağımsızlık mücadelesi vermek yönünde olmuştur. Bulgarlar, Patrikhâne ye karşı vermiş oldukları millî-dinî mücadele boyunca sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim açısından da kendilerini geliştirmiş, kısa süre içerisinde millî uyanışlarını gerçekleştirmişlerdir. Bu uyanış sürecinde başta din adamları olmak üzere, Rusya, Avrupa devletleri ve misyonerler önemli roller oynamışlardır. Bulgarlar, Patrikhâne ye karşı dinî bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu ndan da bağımsızlıklarını elde etmek arzusuyla birtakım isyan hareketlerine girişmişlerdir. Bulgarların isyanlarında din adamları oldukça etkin bir rol oynamış, bir Osmanlı kurumu olan Ekzarhâne de Bulgar isyanlarına destek vermekten kaçınmamıştır Osmanlı-Rus Savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu na bağlı bir Prenslik olan Bulgaristan tam bağımsız bir devlet olma sevdasını sürdürmüştür. Prensliğin bu faaliyetlerinin başta gelen destekçisi de Osmanlı İmparatorluğu nun başkentinde bulunan Ekzarhâne olmuştur. Ekzarhâne ve Bulgar din adamları Prensliğin, bağımsızlığını ilân ettiği 1908 yılına kadar ihtilâl komitelerine her türlü yardım ve desteği sağlamış, Bulgarlar arasında propagandalar yapmak yoluyla da onları bağımsızlık için teşvik etmiştir.

44 Ayrıca Ekzarhâne, Bulgarların sosyo-kültürel bakımlardan gelişmelerine de destek vererek katkıda bulunmuştur. Böylece XIX. yüzyıl başlarında başlayan Bulgar millî-dinî uyanışının meyvesi olan Ekzarhâne, hiç şüphesiz millî bağımsızlık için verilen uzun mücadelenin doruk noktasında Bulgar halkının dinî, toplumsal ve siyasî temsilcisi olmuştur. Anahtar Kelimeler: Bulgar Millî Uyanışı, Bulgar Ekzarhânesi, Ekzarhâne nin Siyasî Faaliyetleri, Bulgar İsyanları, Bulgaristan ın Bağımsızlığı.

45 Yüksek Lisans Tezi Metropolis Hamam ve Latrinas nda Bulunmu Camlar Emine Akku Arkeoloji Anabilim Dal Klasik Arkeoloji Program Haz rlanan bu tezin temel amac Metropolis Hamam-gymnasium kompleksinde yap lm kaz lar s ras nda bulunan camlar n form özelliklerini belirlemek ve bulunduklar mekânlar ile aralar ndaki ba lant y irdelemektir. Bu amaca yönelik olarak yap lan çal mada 191 adet bir forma ait cam buluntu, 26 adet bilezik parças ve pencere camlar ele al nm t r. Tez kapsam nda ilk olarak Metropolis Antik Kentinin k sa bir tarihi anlat ld ktan sonra Hamam-gymnasium kompleksinin bulundu u insula da y llar aras nda yap lan kaz lar k saca anlat lm. Hamam-gymnasium buluntusu camlar n form özellikleri ba l yla katalogda de erlendirilmi olan 217 adet buluntu kendi içinde kâseler, tabaklar, kavanozlar, unguanteriumlar, i eler, bardaklar, kandiller, pencere camlar ve bilezikler olarak ana gruplara, kendi aralar nda ise alt gruplara ayr lm lard r. Bu bölümde cam buluntular ile kompleks aras nda daha kolay ba kurulabilmesi için kompleksin kaz lar yap l rken tutulan günlük kaz defterleri nden de faydalan lm t r. Katalog bölümünde formlar n tan m, üretim tekni i, tarihlendirilmesi ve paralellerine yer verilmi tir. Sonuç bölümünde buluntu gruplar kronolojik olarak de erlendirilmi tir. Hellenistik dönem tek bir parça ile temsil edilirken, ii

İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Zehra GÜL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

KOBİ LERDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMASININ KARA ETKİSİ; İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA

KOBİ LERDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMASININ KARA ETKİSİ; İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KOBİ LERDE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMASININ KARA ETKİSİ; İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA MEHMET DEMİRCİ Ankara, 2010 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Şahin GAFUROĞLU YÜKSEK

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÖLGESEL KALKINMADA YENİ BİR MODEL; KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖZETLERİ Hazırlayan: Hatice GÜÇLÜ NERGİZ E-posta: hguclu@anadolu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, Güz: 289-297, 2010. Copyright 2010 anatolia Bütün hakları

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ

VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI VERGİ TEŞVİK POLİTİKASI VE TÜRKİYE DE AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİ Kibriye BAŞTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL 2007 00010 TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN Gökçe Nezihe EVREN

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMĐ 520 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐNDE ÖZET Öğr. Gör. Fatih YILMAZ * Neo liberalizm ve küreselleşmenin yarattığı yeni bir kavram olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğa (KSS) biçilen rol, Dünya da

Detaylı