DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALYAN DA EYLEM. Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý."

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3468 Köyceðiz de trafik kazasý: 1 ölü, 4 yaralý Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre; Fethiye-Muðla karayolu Köyceðiz Döðüþbelen mevkisinde Þükrü Aydýn idaresindeki 34 YR 8687 plakalý hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Aðaca çarparak durabilen araçta bulunan sürücü Þükrü Aydýn ýn eþi Gülcan Aydýn, çocuklarý Murat Aydýn ile Gülsün Odabaþý ve Gürcan Odabaþý yaralandý. Yaralýlar 112 Saðlýk Ekipleri tarafýndan olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýnda Köyceðiz Devlet Hastanesi ve Muðla Sýtký Koçman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Araçtan aðýr yaralý olarak çýkartýlan Gülcan Aydýn Köyceðiz Devlet Hastanesinde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yaralanan 4 kiþinin tedavileri Muðla Sýtký Koçman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde devam ediyor. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. DALYAN DA EYLEM CANSU KAYA DAVASI BAÞLIYOR HANUTA HAYIR! Fethiye Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülecek davanýn ilk duruþmasý, 01 Eylül 2015 Salý günü, saat 09.30'da. Geçtiðimiz haziran ayýnda Dalyan kanalýnda öldürülmesi üzerine ülkede infiale sebep olan Cansu Kaya nýn katil zanlýlarýnýn yargýlamasý baþlýyor. Fethiye Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülecek davanýn ilk duruþmasý, 01 Eylül 2015 Salý günü, saat 09.30'da. 14 Haziran da gerçekleþen olayýn duyulmasýndan sonra bilhassa kadýn örgütleri büyük duyarlýlýk göstermiþ ve olayýn takipçisi olacaklarýný bildirmiþlerdi. 1 Eylül de yapýlacak duruþma için ilk çaðrý Bodrum Kadýn Dayanýþma Derneði nden geldi. Dernek tüm kadýnlarý sabah da Fethiye Adliyesi önünde toplanmaya çaðýrdý. Bodrum Kadýn Dayanýþma Derneði nin CANSU KAYA ÝLE DAYANIÞMA ÇAÐRISI! baþlýðýyla yaptýðý açýklamada þöyle denmekte: "Erkek egemen sisteme karþý güçlerimizi birleþtirmek, davanýn sonuna kadar takipçisi olmak ve katillerin en aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný saðlamak için dayanýþmaya çaðrýmýzdýr!" Geçen 14 Haziran'da, çalýþtýðý Dalyan Mahallesi'ndeki restorandan mesai bitimi ayrýlan ve kayýplara karýþan Cansu Kaya'nýn üç gün sonra Dalyan kanalýnýn Çandýr Geçiþi Mevkii'nde su üzerinde cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaþýrý olan Cansu Kaya'ya yapýlan ilk otopside, cinsel istismar bulgularýna rastlanýrken, boðulduktan sonra cansýz bedeninin suya atýldýðý ortaya çýktý. Cansu Kaya'nýn faiilleri Dalyan'daki restoranda garson olarak çalýþan N.D. ve lise öðrencisi M.P.Ç. Her iki sanýk hakkýnda Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan hazýrlanan iddianamede aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istendi. Ýlk duruþma Salý günü, tarihinde, saat 09.30'da Fethiye Aðýr Ceza Mahkemesi nde yapýlacaktýr. Duruþmaya Kadýnlarýn geniþ katýlýmý ile Cansu Kaya ve ailesi ile dayanýþtýðýmýzý ve kadýnlara karþý iþlenen cinsel saldýrý ve cinayet suçlarýna iliþkin TARAF olduðumuzu ifade etmek istiyoruz. Faillerin en aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný, öne sürülecek olan indirim yada af bahaneleri ile cezasýz kurtulmamalarý için BODRUM KADIN DAYANIÞMA DERNEÐÝ bu duruþmanýn takipçisi olacak. Bir ve bin bir ömre karþýlýk bir gününüzü ayýrýn, kadýnlar ile Fethiye'de dayanýþmaya katýlýn! Yeterli sayýda katýlým saðlandýðý taktirde Bodrum Belediyesi'nden araç temin edilecektir. -Mehmet Bozkýr Dalyan da turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Dalyan mahallesinde turizmi olumsuz yönde etkileyen hanutçuluða karþý eylem yapýldý. Ortaca Belediyesi ve Ortaca Kent Konseyi tarafýndan organize edilen eyleme bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve turizm iþletmelerinde çalýþan vatandaþlar destek verdi. Dalyan Cumhuriyet meydanýnda toplanarak basýn açýklamasý yapan grup ellerinde hanutçuluða karþý birlik çaðrýsý yapan dövizlerle slogan atarak Dalyan caddelerinde yürüdü. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Þahin, hedeflerinin bölgeye tarihim ve doðal güzellikleri görmek, eðlenmek, dinlenmek, alýþveriþ yapmak isteyen misafirleri en güzel þekilde aðýrlamak ve ülkelerine mutlu bir þekilde göndermek olduðunu söyledi. Þahin, misafirleri hanutçuluk olarak tabir edilen davranýþlarla rahatsýz eden, bölgedeki turizmin geleceðini karalayan fiiller nedeniyle Dalyan turizminin büyük zarar gördüðünü ifade etti. Ortaca Kent Konseyi ve Sivil Toplum Örgütleri olarak bölgenin ve ülkenin tanýtýmýna olumsuz etki yapan, iþletmeler arasýnda haksýz rekabet ortamý yaratan, hanutçuluk filine karþý dikkat çekmek, toplumsal tepki koymak için toplandýklarýna iþaret eden Þahin, Misafirlerimiz arasýnda yapýlan sohbetlerde en çok rahatsýz olduklarý nokta, ne yazýk ki sözlü ya da fiili müdahale edilerek alýþveriþe zorlanmalarýdýr. Ülkelerine döndüklerinde bu bölgeyi tavsiye etme trafiði ne yazýk ki hanutçuluk nedeni ile darbe almaktadýr. Bölge için önemli bir geçim kaynaðý olan turizmin, yapýlan müdahaleler neticesinde zarar görmemesi için bir araya geldik. Hanutçuluk olarak tabir edilen davranýþlar en baþta insan haklarýna aykýrý kaba bir davranýþtýr dedi. Þahin sözlerini þöyle sürdürdü: Müþteri çekmek için iþyeri önünden geçen misafirleri yüksek sesle rahatsýz etmek, el kol hareketleri ile iþ yerine yönlendirmeye çalýþmak, iþ yeri sýnýrlarýný aþmak veya kaldýrýma çýkarak, iþ yeri önünden geçen misafirlerin peþinden yürüyerek iþyerine çaðýrmak, iþyeri sýnýrlarýný aþarak broþür ve kartvizit vermeye çalýþmak, daha önce ürün aldýklarý iþyerlerini kötülemek ve kendi tanýdýk iþyerlerine yönlendirmek hanutçuluktur Hanutçuluðun önlenebilmesi için ortak projeler geliþtirilmesi gerektiðinin altýný çizen Ortaca Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý ise, Misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlayabilmek için iþletme sahipleri ve personeller eðitilmeli sertifikalý personel çalýþtýrýlmasý saðlanmalýdýr. Hanutçuluðun önlenmesi için cezalardan önce zihniyetlerin deðiþmesi Ýþletmelerin personellerinin en iyi þekilde yetiþtirilmesi halkýmýzýn duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý daha etkili olacaktýr. Belediye çalýþanlarý ve jandarma kolluk kuvvetleri tarafýndan bu yýl için hanutçulukla ilgili önlemler alýnmýþ olsa da, ceza yönteminin yaný sýra misafirlerimize saygýnýn kendimize saygý düsturunu temel alarak yapýlan çalýþmalara destek oluyoruz. Her yýl bu etkinliklerimizi sonuna kadar yapmayý hedefliyoruz ifadelerini kullandý. Turizmcilerden tepki Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atilla Gültekin, Esnaflarýmýzla, otelcilerimizle, restaurantçýlarýmýzla, teknecilerimizle zaten zor koþullarda turizmi yapýyoruz. Gelen misafirlerimizi rahatsýz ederek, kolundan çekiþtirerek, yalan beyanlar, fahiþ fiyatlar uygulayarak onlarý adeta buraya bugün geldiniz ama yarýn bir daha gelmeyin dercesine býktýrýyoruz. Turizmden nefret ettiriyoruz. Dolayýsýyla bölge turizmi de bundan çok büyük etkileniyor. Onun için hanutçuluða hayýr diyoruz. Bölge esnafýmýzla, teknecilerimizle bugün bu yürüyüþe bu eyleme katýldýk, destek verdik. Yetkililerden hanutçulukla ilgili var olan kanunlarýn uygulanmasýný DEVAMI 3.SAYFADA CHP MUÐLA MÝLLETVEKÝLÝ DEMÝR, GÖCEK TÜNELÝNÝ SORDU NEDEN BÝTMEDÝ? Mayýs 2015 tarihinde bitirilmesi beklenen Göcek Ýkiz Tünelinin yapým çalýþmalarý hala devam etmektedir. ÜCRETLÝ MÝ? Milletvekili Ali Boða ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu2nun ücretsiz olacak dediði tünel geçiþi için þimdi Milletvekili Hasan Özyer tek yöne ücretsiz olacak demekte. CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, yapýmý devam eden Göcek Ýkiz Tünelinin paralý olup olmayacaðý hakkýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin in yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna yazýlý soru önergesi verdi. Dalaman ý Fethiye ye baðlayan ve 2006 yýlýnda tamamlanan Göcek Tünelinin paralý olmasýna karþýlýk Karayollarý Antalya Bölge Müdürlüðü tarafýndan ücretsiz geçiþi saðlamak iddiasýyla Eylül 2013 yýlýnda Göcek Ýkiz Tünelinin yapýmýna baþlandýðýný hatýrlatan Demir, bitirilmesi için Mayýs 2015 tarihi verilen tünelin hala tamamlanamadýðýný söyledi. Göcek Ýkiz Tünelinin ne zaman bitirileceðini soran Demir, ikinci tünelin de paralý olacaðý yönünde iddialarýn olduðunu dile getirdi. 24. Dönem milletvekili Ali Boða, 25. Dönem milletvekili Hasan Özyer ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun ikinci Göcek DEVAMI 2.SAYFADA

2 2 GÖCEK TÜNELÝNÝ SORDU 1.SAYFADAN DEVAMLA Tünelinin ücretsiz olacaðý yönünde söylemlerine iþaret eden Demir, Göcek Ýkiz Tünelinin paralý olup olmayacaðýný sordu. Demir in yazýlý soru önergesinin metni: Dalaman ý Fethiye ye baðlayan ve Ýlk kez 1965 yýlýnda dönemin Muðlalý Bayýndýrlýk Bakaný Haldun Menteþoðlu tarafýndan yapýmý gündeme gelen, 2005 yýlýnda temeli atýlan ve 2006 yýlýnýn Temmuz ayýnda açýlýþý yapýlan 970 metre uzunluðundaki Göcek Tüneli, 13 Hükümet ve 8 Baþbakan eskiterek, 17 yýlda tamamlanabilmiþtir. Tinsa Ýnþaat ve Sanayi Limited Þirketi tarafýndan 25 yýllýðýna yap-iþletdevret modeliyle yapýlan Göcek Tüneli, paralý tek tünel olma özelliðini taþýmaktadýr. Göcek Tünelinden her bir geçiþte otomobillerden 3.5 lira, kamyon, otobüs ve TIR lardan ise 7.5 lira geçiþ ücreti alýnmaktadýr. Göcek Tünelinin paralý olmasýna karþýlýk Karayollarý Antalya Bölge Müdürlüðü tarafýndan ücretsiz geçiþi saðlamak iddiasýyla Geniþyol- Doðan Ýþ Ortaklýðý tarafýndan ihalesi alýnan Göcek Ýkiz Tünelinin yapýmýna Eylül 2013 yýlýnda baþlanmýþtýr. Uzunluðu 868, yüksekliði 8 ve geniþliðinin 5 metre olacaðý açýklanan ve Mayýs 2015 tarihinde bitirilmesi beklenen Göcek Ýkiz Tünelinin yapým çalýþmalarý hala devam etmektedir. Bu baðlamda; 1- Mayýs 2015 tarihinde bitirileceði açýklanan Göcek Ýkiz Tüneli hala neden hizmete açýlmamýþtýr? Dönem Muðla Milletvekili Ali Boða tarafýndan Göcek Ýkiz Tünelinin ücretsiz olacaðý ifade edilmiþ, bu tüneli Karayollarý açtýðý için parasýz olacak diye belirtmiþti. Ayný þekilde 25. Dönem Muðla Milletvekili Hasan Özyer de, Fethiye istikametinden geliþlerde ücret ödenmeyeceðini belirtmiþti. Daha açýlmadan Göcek Ýkiz Tünelinin ücretli olacaðý yönünde söylentiler yayýlmýþtýr. Bu iddialar ýþýðýnda Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun da ücretsiz olacaðý yönünde söz verdiði Göcek Ýkiz Tünelinin ücretli olmasý gibi bir durum söz konusu mudur? Dönem Muðla Milletvekili Ali Boða, mevcut Göcek Tünelinin bir bedel karþýlýðýnda kamuya devredilip, ücretsiz hale getirileceðini iddia etmiþti. Bu yönde herhangi bir çalýþma var mýdýr? 4- Yabancý ve yerli turistin yoðun olarak geldiði Muðla da, sýk olarak kullanýlan Göcek Tünelinin paralý olmasý Türkiye nin uluslararasý kamuoyundaki imajýný zedelememekte midir? Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: AÐUSTOS 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Muhabir: Ömer Kundakçý Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, TRT, Köyceðiz Belediyesi, Kültürler Arasý Ýþbirliði ve Diyalog Derneði tarafýndan bu yýl 10'uncusu düzenlenen "10.Köyceðiz Kaunos Altýn Aslan Türk Filmleri Festivali" yapýldý. Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale ve Belediye baþkaný Kamil Ceylan festivalin 10. Yýlýna kadar baþarýlý bir þekilde gelmesini saðlayan ve emeði geçenlere teþekkür ettiler. Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, Köyceðiz kordonunda düzenlenen galada yaptýðý konuþmada, ülkede yaþanan terör olaylarý nedeniyle üzüntülü günler yaþadýklarýný söyledi. Demirkale, festivalde kendileriyle olan sanatçýlara ve sanatseverlere teþekkür etti. Festival Baþkaný Taha Feyizli ise 10 yýl önce yapýlan ilk festivaldeki gibi çok heyecanlý olduklarýný ifade ederek, "Festivali her yýl daha güzel, iyi ve tanýnýr bir hale getirmek için var gücümüzle çalýþmaya devam ettik. Çok mutluyuz ki bu sene 10'uncu yýlýmýzý kutluyoruz. Birçok festivalin yapýldýðý ülkemizde bir festivalin 10 yaþýna gelmesini önemsiyoruz" dedi. Galada, onur konuklarý oyuncu Salih Güney ve yönetmen Orhan Oðuz'a plaket verildi. Seni Seviyorum, Mandýra Filozofu, Mandýra Filozofu Ýstanbul'da, Ýncir Reçeli 2, Yunus Emre Aþkýn Sesi ve Bana Masal Anlatma filmlerinin gösterileceði festival, 25 Aðustos'ta sona erdi. Festival kapsamýnda yapýlmasý planlanan konser KÖYCEÐÝZ DE AÇIK HAVA SÝNEMASI Galada, onur konuklarý oyuncu Salih Güney e modacý Nail Yurdakul, yönetmen Orhan Oðuz'a da Köyceðiz kaymakamý Gürkan Demirkale plaketlerini takdim etti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, TRT, Köyceðiz Belediyesi, Kültürler Arasý Ýþbirliði ve Diyalog Derneði tarafýndan bu yýl 10'uncusu düzenlenen "10.Köyceðiz Kaunos Altýn Aslan Türk Filmleri Festivali" yapýldý. ve þenlikler ise iptal edildi. -Mehmet Bozkýr GÜZELLER GEÇÝDÝ Köyceðiz de çekimleri süren Aþk Zamaný dizisinin güzel oyuncularý geceye renk kattý. CHP Muðla Milletvekili Demir: Saðlýk Alanýndaki Personel Ýhtiyacýna Raðmen Saðlýk Personeli Neden Ýþsiz? CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, saðlýk alanýnda personel ihtiyacý olmasýna raðmen saðlýk personelinin atanamamasý hakkýnda Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu nun yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna yazýlý soru önergesi verdi. Demir, ihtiyaca raðmen saðlýk personeli neden iþsiz? diye sordu. Türkiye nin birçok hastanesinde personel eksikliði nedeniyle yeterli ve nitelikli saðlýk hizmeti verilemediðini söyleyen Demir, az personelle çok iþ yapma çabasýnýn saðlýk çalýþanlarýný angaryaya mahkum ettiðini ifade etti. Personel yetersizliðinin birçok saðlýk kuruluþunda eðitimli personelin yapmasý gereken iþlerin alanýnda eðitim almamýþ kiþiler tarafýndan yapýldýðýný dile getiren Demir, sayýlarý 300 bini bulan saðlýk lisans ve önlisans bölümü mezunlarý atama beklerken, hizmet alýmý ile atamalarýn yapýlmasý taþeronluðu daha da arttýracak bir uygulama deðil midir? dedi. Demir in yazýlý soru önergesinin metni: Türkiye nin birçok hastanesinde personel eksikliði nedeniyle yeterli ve nitelikli saðlýk hizmeti verilemediði gibi, az personelle çok iþ yapma çabasý içerisinde saðlýk çalýþanlarý angaryaya mahkum edilmektedir. Personel yetersizliði birçok saðlýk kuruluþunda eðitimli personelin yapmasý gereken iþlerin alanýnda eðitim almamýþ kiþiler tarafýndan yapýlmasýna yol açarken, yetiþmiþ insanlar iþsizliðe mahkum edilmektedir. Hastanelerde birçok alanda ortaya çýkan bu personel eksikliðine karþýlýk, sayýlarý 300 bini bulan saðlýk lisans ve önlisans bölümü mezunu atama beklemektedir. Bu baðlamda; 1- Saðlýk lisans ve önlisans bölümü mezunlarýna bu yýl kaç kadro verilecektir? Kontenjan sayýsýnýn yükseltilmesi konusunda çalýþmalarýnýz olacak mýdýr? 2- Saðlýk lisans ve önlisans bölümlerinden mezun olanlarýn kaçý atanabilmiþ, kaçý alanýnda, kaçý alaný dýþýnda iþ bulabilmiþ, kaç tanesi de iþsizdir? 3- Lisans ve önlisans bölümü mezunu saðlýkçýlar yerine, kurs sertifikasýna sahip olan kiþilerin hizmet alýmý ile atandýðý iddialarý doðru mudur? Hizmet alýmý ile atamalarýn yapýlmasý kamuda taþeronluðu daha da arttýracak bir uygulama deðil midir? Hizmet alýmý ile süreli istihdam biçimleri, saðlýk gibi önemli sektörde insan saðlýðýný etkileyecek olumsuz sonuçlara yol açmayacak mý? 4- Saðlýk Meslek Liseleri ve Saðlýk Meslek Yüksekokullarýna öðrenci alýmlarý bu alanda ortaya çýkan ihtiyaç doðrultusunda mý yapýlmaktadýr?

3 3 Tüm Festival ve Etkinlikler Ýptal Edildi... Muðla Büyükþehir Belediyesi, 30 Aðustos Zafer Bayramý, 1 Eylül Dünya Barýþ Günü ve 2.Uluslararasý Zurna Festivali için düzenleyeceði etkinlikleri ülkemizde yaþanan terör olaylarý nedeniyle iptal etti. Muðla Büyükþehir Belediyesi, bu yýl ikincisini düzenleyeceði 2.Uluslararasý Zurna Festivali ni, 30 Aðustos Zafer Bayramý ve 1 Eylül Dünya Barýþ Günü için yapýlan organizasyonlarýn tamamýný ülkemizde her geçen gün artan terör olaylarý nedeniyle iptal etti. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Türkiye de yaþanan olumsuz geliþmelerin bütün vatandaþlarý üzdüðünü, ülkemizin barýþý ve huzuru için herkese sorumluluk düþtüðünü söyleyerek bütün organizasyonlarý iptal ettiklerini belirtti. Toplu Taþýma Ýstiþare Toplantýsý Marmaris te Yapýlýyor Muðla Büyükþehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliði nin iþbirliði ile Belediyelerde Toplu Taþýma Sorunlarý Ýstiþare Toplantýsý düzenleniyor Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Marmaris te yapýlacak olan toplantýda, Engelli Eriþim Sürecinde Toplu Taþýma Araç Modernizasyonu, Ücretsiz Seyahat Teþviki Hakkýnda Yönetmelik Hazýrlýðý ve Beklentiler gibi konular iþlenecek. Türkiye genelinden birçok belediye temsilcisinin katýlacaðý toplantý son gün düzenlenen kültür gezisi ile sona erecek. Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Gül Hýnçal oldu... Ortaca Kent Konseyi Kadýn Meclisi olaðanüstü toplantýsýný yaparak yeni baþkanýný seçti. Ortaca Kent Konseyi Kadýn Meclisi olaðanüstü toplantýsýný yaparak yeni baþkanýný seçti. Ortaca Kent Konseyi salonunda yapýlan olaðanüstü Kadýn Meclisi seçimli toplantýsýna CHP Ýlçe Baþkaný ve Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Sertkaya ve Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyeleri katýldý. Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Þahin in açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan yapýlan Genel kurulda, Divan Baþkanlýðýna Mehmet Sertkaya, katip üyeliklere ise Cennet Özdemir ve Eda Beste Baþdoðan seçildi. Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý ve Divan Baþkaný Mehmet Sertkaya, kadýn meclisinin bu güne kadar yaptýðý çalýþmalarý yakinen takip ettiklerini söyledi. Yapýlacak olan çalýþmalara her zaman destek vereceklerini ifade eden Sertkaya yeni göreve seçilen baþkan ve üyelere baþarýlar diledi. Gül Hýnçal, kendisine gösterilen desteðe teþekkür etti. Hýnçal, Kadýn meclisinin bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada oluþturulacak birimler ile birlikte çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz dedi. Kent Konseyi Kadýn Meclisi bünyesinde saðlýk, istihdam, insan haklarý, çevre, spor ve eðitim birimleri oluþturuldu. Yapýlan seçimde tek aday olan Gül Hýnçal oy birliði ile Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkanlýðýna seçildi. Soner Aydýn TERMAL PROJEYE GEKA DESTEÐÝ DALYAN DA EYLEM HANUTA HAYIR! 1.SAYFADAN DEVAMLA istiyoruz TÜRSAB Batý Akdeniz BYK Yönetim Kurulu Üyesi Dalyan Temsilcisi Mehmet Çobanoðlu Turizm demek reklam demektir, reklam da ancak temiz turizmle olur. Hanutçuluðun turizme çok büyük darbesi vardýr. Sezon sonu geldiðinde bizim yapmýþ olduðumuz bütün fuardaki reklamlar, diðer tanýtýmlarý bir hanutçuluk sayesinde hepsini yok etmiþ oluyoruz. O yüzden temiz turizm için, sokaklarda turiste dokunmama, gelen turiste güler yüz, istikrarlý fiyat politikasý en önemli etkenlerden bir tanesi. Bundan dolayýdýr ki hep beraber bu konunun üzerine radikal kararlarla gitmek zorundayýz. Radikal karar almadýðýmýz sürece bu iþi sonuçlandýramayýz. Biz TÜRSAB temsilciliði olarak, seyahat acentalarý olarak bu konuda bir takým çalýþmalar yapýyoruz. Fakat her konuda geliyoruz hanutçuluða takýlýyoruz. Hanutçuluk gerçekten Dalyan turizminin altýný dinamitleyen bir konudur. Þu ana kadar, Marmaris te, Bodrum da, Kuþadasý nda görmüþ olduðumuz þeyler burada da baþlarsa geriye gideriz -Mehmet Bozkýr Dalaman da yýllardýr boþa akan termal su hazýrlana proje ile turizme kazandýrýlýyor. Dalaman da yýllardýr boþa akan termal su hazýrlana proje ile turizme kazandýrýlýyor. Dalaman Belediyesi'nin projelendirerek hazýrladýðý Kapukargýn Termal Su Kaynaðý Projesi GEKA tarafýndan onaylandý. Projenin yaklaþýk maliyeti 2 milyon lirayý bulacak ve bu miktarýn 600 bin liralýk kýsmý GEKA tarafýndan karþýlanacak. 80 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan projede 2 adet giriþ kontrol ünitesi, piknik masalarý, yaðmur barýnaklarý, tuvaletler, soyunma kabinleri, duþ alanlarý, kýr lokantasý, çocuk oyun parký, içerisinde voleybol sahasýnýn da bulunduðu mini spor tesisleri, otopark, doðal havuzlar, 20 bungalov oda, 1 adet villa tipi bugalov oda, çamur havuzu,1 adet kapalý yüzme havuzu, yürüyüþ yollarý, doðal gezinti köprüleri bulunuyor. Projeyi Dalaman'da alternatif turizme ve bölge ekonomisine katký saðlamak amacý ile hazýrladýklarýný ve önem verdiklerini ifade eden Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz, en kýsa zamanda projenin yapým aþamasýna geçileceðini söyledi. Þaþmaz, Bu alanda hazýrlamýþ olduðumuz Kapukargýn Termal Su Kaynaðý Projesi GEKA tarafýndan onaylandý. Tahsis edilen alanda konaklama tesislerinin yaný sýra termal su kaynaðýnýn kullanýmýna yönelik doðal çevrenin korunarak altyapýnýn iyileþtirilmesi, termal turizmin ve doða turizminin yaygýnlaþtýrýlmasýna katký saðlanacak. Bu projede emeði geçen tüm çalýþanlarýmýza ve GEKA'ya teþekkür ediyorum dedi. Þaþmaz, maliyeti 2 milyon lira olan projenin 600 bin lirasýnýn Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) tarafýndan karþýlanacaðýný ifade eden Þaþmaz, þunlarý kaydetti: "Suyumuz derece ama mineral deðerleri dünyada eþi benzeri az bulunan düzeyde. Ýçinde 17 mineralli, sedef hastalýðýnýn tedavisinin yapýlabildiði bir suya sahibiz. 'Güzellik iksiri' diye bilinen çamur da suyun çýkmasýyla doðal olarak oluþuyor. Bunlar göz önüne alýndýðýnda yurtiçinden ve yurtdýþýndan Dalaman'a gelip yaz, kýþ kaplýcaya girmek isteyenler bu tesisle bunu yapabilecek. Böylece bölge ekonomisine de katký saðlamýþ olacaðýz." "Herkes gelip girmeli" Cilt hastalýðý olan ve Hatay'dan kaplýca için geldiðini anlatan Mahmut Dolgun, kükürtlü suyun kaþýntýlarýna iyi geldiðini söyledi. Kükürtlü suya yapýlacak tesisin, suyu kullananlar için faydalý olacaðýný dile getiren Dolgun, "Yetkililer burayý daha kullanýþlý hale getirirse iyi olacaktýr. Tuzlu bir su ve kokusu var ama çok güzel. Herkes gelip girmeli. Faydasýný göreceklerdir" dedi. Kapukargýn mahallesindeki Termal Su Kaynaklarýnýn bulunduðu alanýn kullaným hakký Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 10 yýllýðýna Dalaman Belediyesi'ne devredilmiþti. -ÖMER KUNDAKÇI 80 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan projede 2 adet giriþ kontrol ünitesi, piknik masalarý, yaðmur barýnaklarý, tuvaletler, soyunma kabinleri, duþ alanlarý, kýr lokantasý, çocuk oyun parký, içerisinde voleybol sahasýnýn da bulunduðu mini spor tesisleri, otopark, doðal havuzlar, 20 bungalov oda, 1 adet villa tipi bugalov oda, çamur havuzu,1 adet kapalý yüzme havuzu, yürüyüþ yollarý, doðal gezinti köprüleri bulunuyor.

4 4 Doða, Bisiklet Tutkunlarýný Bekliyor Ölümünün 1. Yýlýnda ALÝÞ unutulmadý Dalaman ilçesinde geçtiðimiz yýl vefat eden bölgenin sevilen simalarýndan Mehmet Ali Akyürek (Aliþ) için Dalaman belediyesi tarafýndan merkez camisinin önünde lokma döktürüldü. Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Manevi personelim dediði Mehmet Ali Akyürek i ölümünün yýl dönümünde büyük bir üzüntü içinde andýklarýný belirtti. Þaþmaz; Aliþ, Dalaman da herkes tarafýndan sevilen bir kiþi idi. Dalaman Belediyesinin manevi personeli gibi her zaman bizlerin yanýnda bulunurdu. Maalesef kendisini bir yýl önce bugün kaybettik. Dalaman Belediyesi olarak ölümünün birinci yýlýnda lokma hayrý ile kendisini anýyoruz dedi. Bölge halký tarafýndan el üstünde tutulan Aliþ lakaplý Mehmet Ali Akyürek (28) 21 Aðustos 2014 tarihinde böbrek yetmezliði nedeni ile tedavi gördüðü hastanede vefat etmiþti. -Soner Aydýn Mezbahalara Pnoumatik Makineler Alýndý... Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý, bünyesinde bulunan mezbaha iþletmelerini Uluslararasý standartlarý daha da pekiþtirmek amacýyla çalýþmalarýna devam ettiðini bildirildi. Menteþe, Milas ve Marmaris mezbahalarýnda kullanýlmak üzere gýda kalitesi, gýda güvenliði ve hijyen açýsýndan önemli olan pnoumatik (hava ile çalýþan) makineler alýndý. Artýk karkas bölme testereleri, döþ açma makineleri, ayak ve boynuz kesme makineleri pnoumatik sistemli. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ndan Ýþletme Onay Belgeli ve ÝSO kalite standartlarýndaki mezbaha iþletmelerimizi Uluslararasý kesim standartlarýndan da üst seviyelere taþýmak amacýyla çalýþmalarýmýz devam ediyor. Menteþe, Milas ve Marmaris mezbahalarýmýza aldýðýmýz gýda güvenliði ve hijyeni açýsýndan çok önemli olan makineler ile vatandaþlarýmýza daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlýyoruz. Hürpedal Bisiklet Topluluðunun organizasyonuyla her hafta bir rota çizen bisiklet tutkunlarýnýn bu haftaki rotasý, Köyceðiz Sultaniye kaplýcalarý ve Dalyan oldu. Hürpedal Bisiklet Topluluðunun organizasyonuyla her hafta bir rota çizen bisiklet tutkunlarýnýn bu haftaki rotasý, Köyceðiz Sultaniye kaplýcalarý ve Dalyan oldu. Bisikletçiler geçtiðimiz hafta sonunda Sandýras daðýnýn eteklerindeki Gökçeovacýk göleti çevresinde kamp yapmýþlardý. Dalaman, Ortaca ve Köyceðiz ilçelerinden bir grup bisikletçi, Köyceðiz Gölü nün güney batýsýnda Ölemez Daðý nýn eteklerinde yer alan Türkiye nin en yüksek radyoaktiviteye sahip kaplýcasý, Sultaniye Kaplýcalarýný ziyaret etti. Bisikletçiler, þifalý olduðuna inanýlan kaplýcalarýn ardýndan Kaunos antik kentinden geçerek Dalyan a pedal çevirdiler. Hareketlilik yaþam kalitesini artýrýr Bisiklet tutkunu Turan Bulut, Dünya da en faydalý icatlar arasýnda sayýlan bisikletin, ülkemizde de hak ettiði yeri bulacaðýna inandýðýný söyledi. Ýnsanlarýn yaþam kalitesini arttýrmak için hareket etmeye Büyükþehir den Güreþ Eðitimi Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Fethiye Ýlçesi Karaçulha Mahallesinde güreþ eðitimleri verilmeye baþlandý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý nýn Fethiye Karaçulha biriminde verilen güreþ eðitimlerine 60 öðrenci kayýt yaptýrdý. Uzman güreþ antrenör Yüksel Topçu tarafýndan verilen eðitimler, 20 þer kiþilik 3 grup halinde devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Ata sporumuz güreþi gençlerimize öðretmek ve geleneklerimizi sürdürmek için çalýþýyoruz. Her grup öðrencimiz haftanýn 3 günü 2 þer saat süreyle güreþ eðitimlerine katýlýyorlar. Antrenörümüz eþliðinde yapýlan çalýþmalarda temel güreþ eðitimi, teknik, kondisyon, çeviklik ve beceri gibi ata sporumuzun incelikleri öðrencilerimize gösteriliyor. teþvik edilmesi gerektiðinin altýný çizen Turan, Bisiklete binmekte bunlardan bir tanesi ve her yaþta herkesin yapabileceði bir spor. Dalaman, Ortaca, Köyceðiz bisikletçileri ve bisiklet sporunu sevenler olarak oluþturduðumuz toplulukta her hafta Pazar günü bir etkinlik düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirip bu sporu sevdirmek ve bu çevrede yaþayanlarýn bisiklete binmesini özendirmek istiyoruz. Bunun yaný sýra da ilçelerimizin tarihi ve turistik alanlarýný farklý bir gözle yeniden keþfetmek, doðal yaþam alanýmýz içerisinde mevcut olan mesire yerlerimize, koylarýmýza pedal çeviriyoruz dedi. Hürpedal Bisiklet Topluluðu baþkaný Zerrin Tunalý, Her hafta sonunda fýrsat buldukça Muðla nýn ilçelerinde bisiklet turlarý düzenliyoruz. Günübirlik turlarýn yanýnda çadýr kurularak yapýlacak kamp alanlarý da mevcut. Bisiklet tutkunlarýný her mevsim ayrý güzelliði olan bölgemizi görmeye davet ediyoruz diye konuþtu. 75 kilometrelik mükemmel rota Bisiklet tutkunlarýnýn bu haftaki rotasý ortalama 75 kilometrelik Köyceðiz Sultaniye kaplýcalarý ve Dalyan olarak belirlendi. Bisikletçiler Köyceðiz Gölü'nün güney batýsýnda Ölemez Daðý'nýn eteklerinde yer alan tarihi günümüzden binlerce yýl öncesine dayanan Sultaniye Kaplýcalarýndan geçerek Dalyan a pedal çevirdiler. Sultaniye kaplýcalarý, Romatizma, böbrek ve idrar yollarý rahatsýzlýklarý, metabolizma bozukluklarý, ruhsal yorgunluk, cilt ve kadýn hastalýklarý gibi birçok hastalýða direk tedavi olarak þifa gösterilir. Sultaniye Kaplýcalarý'nýn suyu kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler içermektedir. Su sýcaklýðý 39 derece olan Sultaniye Kaplýcalarý Türkiye'nin en yüksek radyoaktiviteye sahip kaplýcasýdýr (98.3). Radon deðeri açýsýndan da dünyada Endonezya daki kaplýcadan sonra ikinci sýrada yer alýyor. Radyoaktivite yüksekliði nedeniyle rehabilite edici özelliði bulunuyor. -Ömer Kundakçý Sokak Kedilerine "modern Ev" Ortaca'da sokak kedileri için bir iþletmeci modern kedi evi yaptýrdý. Dalyan Mahallesi'nde Doðayý Hayvanlarý Koruma Derneði (DOHAKDER) ve hayýrsever bir iþletmeci sokak kedileri için ev tasarladý. Yaklaþýk 30 kedinin barýnabileceði kedi evi düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþta konuþan DOHAKDER temsilcisi Mebrure Kuzey Blom, kedi evini tasarlayan ve yapýmýný üstlenen iþletmeciye teþekkür etti. Kedi evinin bir barýnak olmadýðýnýn altýný çizen Blom, "Kedi evi sokak kedilerine soðuk kýþ günlerinde sýcak yuva olacak. Umarým yapýlan bu iþ bütün iþletmecilere örnek olur. Sokak hayvanlarý hepimizin. Onlara sahip çýkmalýyýz" dedi. Açýlýþýn ardýndan, kedi evinin yapýmýný üstlenen iþletmeciye plaket verildi. -Tuncay Karaçelik ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝNE GPS ZORUNLULUÐU Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Merkezi, almýþ olduðu karar ile S plakalý öðrenci servis araçlarýna filo takip sisteminin kurulmasýný zorunlu hale getirdi. Geçtiðimiz günlerde yapýlan UKOME toplantýsýnda alýnan karar sonucunda Muðla ilinde faaliyet gösteren S Plakalý öðrenci servis araçlarýnýn Muðla Büyükþehir Belediyesi toplu taþýma araçlarýnda kullanýlan sisteme entegreli filo takip sistemini 31 Aralýk 2015 tarihine kadar kurdurmasý gerekiyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada; Son günlerde Türkiye genelinde okul taþýtlarýnda yaþanan tatsýz haberlere Muðla ilinin eklenmemesi için Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak önlemler almakta ve konu ile ilgili son teknolojilerden faydalanmaya çalýþmaktayýz. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn, daha güvenli ve kaliteli bir þekilde eðitim öðretim birimlerine ulaþýmlarýnýn saðlanmasý, yetkisiz taþýmacýlýðýn önüne geçilmesi ve öðrenci taþýmacýlýðýnýn izlenebilir hale getirilmesi için bu çalýþmayý yapýyoruz. Alýnan bu kararýmýzý Muðla ili genelinde faaliyet gösteren Kooperatif üyeleri, Kooperatif Baþkanlarý ve Þoförler Odasý Baþkanlarýna da ilettik. Sistemin kurulmasý ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterileceðinden eminiz. dedi.

5 5

6 6 AKKÖPRÜ DE ORMAN YANGINI Köyceðiz e baðlý Akköprü mahallesinde ormanlýk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çýkan yangýnda 6 hektarlýk alan yandý. Köyceðiz in Akköprü mahallesinde ormanlýk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çýkan yangýnda 6 hektarlýk alan yandý. Edinilen bilgiye göre yangýn sabah saat sýralarýnda çýktý. Rüzgarýn etkisiyle kýsa sürede büyüyen yangýna sarp arazi yapýsý nedeniyle ekipler müdahale etmekte güçlük çekti. Yangýn 6 hektarlýk alanda etkili oldu. Rüzgarýn da etkisiyle hýzla büyüyen yangýna sabah havanýn aydýnlanmasýyla havadan 4 helikopter, 1 uçak ile yerden de çevre ilçelerden de yönlendirilen çok sayýda arazöz ve yaklaþýk 200 orman iþçisi ile itfaiye ekipleri ve mahalleliler müdahale etti. Köyceðiz Orman Ýþletme Müdürü Ramazan Uslu, yaptýðý açýklamada, yangýn çýkan alanýn sarp olmasý nedeniyle yangýna güçlükle müdahale ettiklerini söyledi. Yangýn söndürme çalýþmalarýna yaklaþýk 100 köylünün de yardým ettiðini bildiren Uslu, "Yangýný kontrol altýna aldýk. Ýlk belirlemelere göre yaklaþýk 6 hektar ormanlýk alan zarar gördü. Bölgede soðutma çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi. -ÖMER KUNDAKÇI Baðýmsýzlýðýn fitilini ateþleyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýný, gelecek nesiller için baðýmsýzlýk aþkýyla canlarýný feda eden þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz. 30 Aðustos Zafer Bayramýnýz kutlu olsun. GELECEÐÝN YILDIZLARINA MADALYA Hasan KARAÇELÝK Ortaca Belediye Baþkaný RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: Dalaman Belediyespor Kulübü Yaz Spor Okullarý eðitimleri tamamlandý. Dalaman Belediyespor Kulübü Yaz Spor Okullarý eðitimleri tamamlandý. Yaz Spor Okullarýnda çeþitli branþlarda sportif faaliyetlere katýlan çocuklara belge ve madalyalarý Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ve sporcu ailelerinin katýldýðý törenle verildi. Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Yaz Spor Okullarýnýn baþarýyla tamamlandýðýný söyledi. Þaþmaz, çocuklarýn sportif faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini ve baþarýlarýndan dolayý mutluluk duyduklarýný ifade etti. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz a genç sporculara verdiði destekten dolayý plaket verildi. -Soner Aydýn "Bitki Koruma Ürünü Uygulama Eðitimi" Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, 2014 yýlýnda yürürlüðe giren yönetmelik ile ilgili üreticilere Bitki Koruma Ürünü Uygulama Eðitimi verildi. Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasý binasýnda gerçekleþtirilen eðitimde üreticiler Ziraat Mühendisleri Olgun Kýlýnç, Mustafa Geze ve Ziraat Teknisyeni Ali Öztürk tarafýndan bilgilendirildi. Üreticilerin soru ve önerileri cevaplandýrýldý. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Vedat Kaþkaya toplantýda, Bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanmasý ve kayýt iþlemleri hakkýnda yönetmelik, zirai mücadele yöntemleri, Bitki Koruma Ürünü kullanýrken dikkat edilecek hususlar, uygulamanýn insan saðlýðý üzerindeki etkileri, Üretici kayýt defteri hakkýnda bilgiler verildiðini söyledi. Üreticilere ayrýca, Zirai mücadele aletleri ve zirai mücadele aletlerinin kalibrasyonu, ölçme aletinin veya düzeneðinin doðru sonuçlar verecek þekilde ayarlanmasý, gübrelemenin toprak analizine dayanýlarak yapýlmasý ve anýzlarýn (ekinlerin biçildikten sonra toprakta kalan kök ve saplarý) yakýlarak yok edilmemesinin gerekliliði vurgulandý. -Tuncay Karaçelik T.C. ORTACA ÝCRA DAÝRESÝ 2013/3596 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 16/08/2015 Muammer Yiðit - Ýcra Müdür Yardýmcýsý Ýhale Tarihi : 06/10/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 22/10/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. Ýhale Yeri : MUÐLA ÝLÝ, ORTACA ÝLÇESÝ, FETHÝYE KARAYOLU ÜZERÝ ORTACA ADLÝYESÝ BÝNASI GÝRÝÞ KAPISI ÖNÜ - null null / null No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi Deðeri TL. (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 48 DP 426 Plakalý, 2004 Model, BMC Marka, PRO 827 8X2 Tipli, C Motor No'lu, NMC827YHFLK Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, 48 DP 426 PLAKALI BMC MARKA 2004 MODEL KAMYON CÝNSLÝ (AÇIK KASA) BEYAZ RENKLÝ C MOTOR NOLU, NMC827YHFLK ÞASÝ NOLU, PRO 827-8X2 TÝPLÝ KAMYON, KASA AÞINMIÞ, DEMÝR-METAL OLAN YERLER PASLANMIÞ DURUMDA, LASTÝKLER AÞINMIÞ VE ORTA VAZÝYETTE, ARAÇTA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT (ÝÝK m.l 14/1, 114/3) *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana adresinden j3yj8aq - DdT6hzI - YXJasDb - jyhdxq= kodu ile eriþebilirsiniz. RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No:

7 7 ESKÝ BAKAN VALÝYE KÝTABINI HEDÝYE ETTÝ 94 Yaþýndaki Muðlalý Eski Bakan Karaöz, Vali Çiçek e Yazdýðý Kitabý Hediye Etti Eski Devlet ve Tarým Bakanlarýndan Ýlyas Karaöz, Muðla Tarihi ve Cumhuriyetin 50. yýlýnda Muðla Milli Eðitiminde Geliþmeler ve Yükseköðretim Çalýþmalarý adlý kitabýný Muðla Valisi Amir Çiçek e hediye etti. Vali Çiçek, Muðla Ýþletme Yüksekokulu- nun kurulmasýnda gösterdiði gayretten dolayý Bakan Karaöz e teþekkür etti. Bakan Karaöz ziyarette yaptýðý açýklamada, kitapta Muðla Ýþletmecilik Yüksekokulu (MÝYO)- nun kurulma çalýþmalarý ve Cumhuriyetin 50 nci yýlýnda Muðla daki eðitim, öðrenci, öðretmen ve okullaþma durumu, Muðla tarihi ve yöresel kültüre iliþkin bilgilerin yer aldýðýný dile getirdi. Muðla nýn Yataðan ilçesinde 1922 yýlýnda doðan 94 yaþýndaki Bakan Karaöz, kitapta yer alan bilgilerin Muðla ve Muðla eðitim tarihi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný söyledi. MARMARÝS TE Apiterapi ve Arý Ürünleri SEMPOZYUMU Marmaris te Uluslararasý Katýlýmlý Apiterapi ve Arý Ürünleri Sempozyumu Düzenlenecek Marmaris Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Baysal beraberindeki heyetle birlikte, Vali Amir Çiçek e Kasým 2015 tarihlerinde Marmaris te düzenlenecek uluslararasý katýlýmlý Apiterapi ve Arý Ürünleri Sempozyumu ile ilgili bilgi verdi. Ziyarette yaptýðý açýklamada Muðla da arýcýlýk faaliyetlerinin çok önemli bir ekonomik girdi olduðunu dile getiren Vali Çiçek, sempozyumun çam balý üretiminde söz sahibi olan Marmaris te düzenlenmesi konusunda emek sarf eden herkese teþekkür etti. Bölge özelinde ve Türkiye genelinde Apiterapi ve Arý Ürünleri Sempozyumu nun baþta saðlýk olmak üzere turizm sektörüne de ekonomik anlamda büyük ölçüde katký saðlayacaðýnýn altýný çizen Vali Çiçek, turizm 12 aya yayýlmasý konusunda alternatif turizm arayýþlarý içerisinde saðlýk turizmin deðerlendirildiðini, bu kapsamda Muðla da önemli bir ekonomik faaliyet olan arýcýlýk üzerine bu sempozyumun düzenlenmesinin saðlýk turizminin geliþmesi açýsýndan olumlu bir adým olduðunu dile getirdi. Sempozyum hakkýnda Vali Çiçek e bilgi veren Arý Yetiþtirme Uzmaný Prof.Dr.Muhsin Doðaroðlu, dünya genelinde Apiterapi uygulamalarýnýn çok yaygýn olduðunu, ülkemizde ise yavaþ yavaþ uygulamaya geçildiðini belirtti. Arý ürünlerinin özellikle doktorlar tarafýndan ilaç yerine kullanýlmasýný saðlamak amacýyla bu sempozyumun düzenleneceðini söyleyen Doðaroðlu, sempozyumda arý ürünlerinin yararlarýnýn ve doðru kullanýmýnýn anlatýlacaðýný dile getirdi. Bu sempozyumla birlikte Marmaris i de tanýtmayý amaçladýklarýný belirten Doðaroðlu, toplumun ve doktorlarýn ilgisini çekecek bir sempozyum olacaðýna dikkat çekti. Apiterapi nedir? Apiterapi; kýsaca "bal arýsýnýn ürünlerinin saðlýk amaçlý kullanýmýdýr" Bu ürünler bal, bal mumu, polen, propolis, arý sütü ve arý zehiridir. Apiterapi söz konusu ürünlerin saðlýk amacýyla kullanýmýnda nelere dikkat edilmesi gerektiði, Kimlerin, hangi ürünü, ne amaçla, nasýl kullanabileceði, ürünlere karþý hassasiyet ve alerjik durumlara doðru yaklaþým gibi konular üzerinde durur. ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR ORTACA ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ORTAÖÐRETÝM OKULLARI ÝLE ÝMAM HATÝP ORTAOKULUNDA OKUYAN 723 ÖÐRENCÝNÝN 178 GÜN TAÞINMASI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : ATATÜRK MAH. MUGLA-FETHIYE KARAYOLU CAD ORTACA/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : ORTACA ÝLÇESÝNDE 26 YERLEÞÝM BÝRÝMÝNDEN TAÞIMA MERKEZÝ OLARAK BELÝRLENEN 4 LÝSE ÝLE ÝMAM HATÝP ORTAOKULU VE LÝSESÝNE 723 ÖÐRENCÝNÝN 178 GÜN TAÞINMASI HÝZMETÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ORTACA ANADOLU LÝSESÝ, YUNUS EMRE ANADOLU LÝSESÝ, ÝMAM HATÝP ORTAOKULU VE LÝSESÝ, A.A.METEM, DALYAN H-F.TINAZTEPE MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ORTACA ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ HÜKÜMET KONAÐI KAT:4 b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, ARAÇ RUHSATI ZORUNLU KARAYOLU MALÝ SORUMLULUK BELGESÝ E SINIFI SÜRÜCÜ BELGESÝ ÝÇÝN EN AZ 5 YILLIK, B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESÝ ÝÇÝN EN AZ 7 YILLIK SÜRÜCÜ BELGESÝ YURTÝÇÝ YOLCU TAÞIMACILIÐI SÜRÜCÜ MESLEKÝ YETERLÝLÝK BELGESÝ Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: ÖÐRENCÝ TAÞIMA HÝZMETÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ORTACA MALMÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTACA ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: MUSKÝ Antalya Mesafesi Kadar Hat Çekti 13 Mayýs 2014 tarihinde kurulan MUSKÝ, bir buçuk yýlda il genelinde toplam 318 bin 986 metre uzunluðunda içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur drenaj hattýnýn yapýmýný gerçekleþtirdi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, kuruluþundan bu yana Antalya Þehirlerarasý karayolu mesafesi kadar içme suyu hattý çekti. 13 Mayýs 2014 tarihinde kurulan MUSKÝ, bir buçuk yýlda il genelinde toplam 318 bin 986 metre uzunluðunda içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur drenaj hattýnýn yapýmýný gerçekleþtirdi. Kuruluþundan bu yana ekibini güçlendiren MUSKÝ, il genelinde susuz ev býrakmamak için çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. Muðla nýn Seydikemer ilçesinden Bodrum ilçesine kadar çalýþmalarýna hýz kesmeden devam eden MUSKÝ ekipleri, Muðla-Antalya kara yolu mesafesi kadar içme suyu, kanalizasyon ve yaðmur drenaj hat yapýmýný gerçekleþtirdi. Ýl genelinde toplamda 318 bin 986 metre hat çeken ekipler, bir buçuk yýllýk süreçte yýllardýr susuz olan mahallelere de su getirdi. Coðrafi anlamda geniþ bir alana sahip olan Muðla da çalýþmalarýn zorluklar içerisinde yapýldýðýný dile getiren MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, Denizli, Antalya, Aydýn a kadar uzanan ve Muðla sýnýrlarýnda kalan bütün mahallelerin su ihtiyacýný gidereceklerini söyledi. MUSKÝ nin baþarýlý çalýþmalarýný personelin iþi benimsemesinden kaynaklandýðýna dikkat çeken Ülgen, Ekip arkadaþlarým sýcak, soðuk demeden hizmet götürmek için yoðun bir þekilde mesai harcýyorlar. Onlarýn iþlerini benimseyerek yapmalarý hizmetin kalitesini ve çabuk ulaþmasýný saðlýyor. Mahallelerin uzaklýðý yüksekliði veya zorluklarýný umursamadan kendi evlerinde su yokmuþçasýna çalýþýyorlar dedi. Ýmkanlarý doðrultusunda suyu olmayan bütün mahallelere suyu ulaþtýracaklarýný söyleyen Ülgen, Kuruluþumuzdan bu yana çalýþmalarýnýn sonucu toplamda 318 bin 986 metre uzunluðunda içme suyu hattýný tamamladýk. Muðla nýn coðrafi anlamda zor noktalarda olan mahallelerimize her türlü þartlar ve mesafeye raðmen su götürmeye devam edeceðiz. Bu zamana kadar 109 bin 380 metre içme suyu hattý, 152 bin 400 metre kanalizasyon hattý ve 57 bin 206 metre uzunluðunda da yaðmur drenaj hattý çektik. Bundan sonra da bu vatandaþlarýmýzýn su sýkýntýsý çekmemesi için çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam edecek ifadelerini kullandý. -Soner Aydýn

8 8 Tlos Antik Kenti nin Tarihi Kitaplaþtý Seydikemer de bulunan kültürel miras Tlos Antik Kenti nin tarihi, Seydikemer Kaymakamlýðý katkýlarýyla Kazý Baþkaný Prof. Dr. Taner Korkut un editörlüðünde kitaplaþtýrýldý. Seydikemer Kaymakamý Muammer Köken, Tlos Antik Kenti ne ýþýk tutan Arkeoloji, Epigrafi, Jeoloji, Doðal ve Kültürel Peyzaj Yapýsýyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu adlý kitabý Muðla Valisi Amir Çiçek e takdim etti. Pek çok medeniyete ev sahipliði yapan ve arkeolojik anlamda önemli bir deðere sahip Muðla nýn Seydikemer ilçesinde bulunan Tlos Antik Kenti nin gün yüzüne çýkartýlarak kültür hazinesine kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür eden Vali Çiçek, Doðal ve Kültürel Zenginlikleri ile Seydikemer Ýlçesi Projesi kapsamýnda ilçenin tarihi, kültürel ve doðal deðerlerinin ulusal ve uluslar arasý arenada tanýtýlmasý amacýyla çýkarýlan bu kitabýn turizme önemli katký saðlayacaðýna inanýyorum diye konuþtu. Kitap hakkýnda Vali Çiçek e bilgi veren Kaymakam Köken, Projemiz nesiller arasý köprü vazifesinin yanýnda bir envanter çalýþmasý olarak deðerlendirilecektir. Biz bu güzel yurt köþesini daha güzel hale getirmek, daha çok üretmek ve daha çok tanýtmak için gayret göstereceðiz ifadelerini kullandý. -Mehmet Bozkýr Büyükþehir den Havayolu ile Cenaze Nakil Hizmeti Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý, Bodrum- Milas ve Dalaman Havaalanlarýndan tek yönlü olarak 46 uçuþ noktasýna havayolu ile cenaze nakil iþlemi için Türk Hava Yollarý ile sözleþme imzaladý. Ýmzalanan sözleþme kapsamýnda ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn vefat eden yakýnlarý daha kýsa sürede ve ücretsiz olarak uçaklarla memleketlerine ulaþtýrýlacak. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlar, Mezarlýklar Þube Müdürlüðü ne /6 numaradan ulaþarak bu hizmetten yararlanabilecekler. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç, vatandaþlarýn özellikle acýlý ve kederli günlerinde de yanlarýnda olduklarýný ve bu tarz kolaylýklar saðlayan hizmetlerin devam edeceðini söyledi. Hacý Koç; Büyükþehir Belediyesi olarak sürdürdüðümüz sosyal projelere bir yenisini daha ekledik. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn vefat eden yakýnlarýný ücretsiz ve daha kýsa sürede memleketlerine ulaþtýrmak için Türk Hava Yollarý ile sözleþme imzaladýk. Vatandaþlarýmýza kolaylýk saðlayacak hizmetler için özveriyle çalýþýyoruz. dedi. Mustafa Ýnci TURÝZM, ORMAN YANGINI VE RANT Orman Genel Müdürlüðü dün 2014 yýlýnýn Türkiye geneli yangýn haritasýný açýkladý. Türkiye genelinde çýkan orman yangýnlarýnda Muðla maalesef birinci sýrada yer aldý. Ýkinci sýrada Antalya yer alýrken üçüncü sýrada Ýstanbul yer aldý. Sizin anlayacaðýnýz 2014 yýlýnda en fazla orman yangýný Türkiye nin en gözde turizm merkezleri olan Muðla ve Antalya da çýkmýþ. Ýster istemez insan düþünüyor. Niye bu orman yangýnlarý iki önemli turizm merkezinde çýkýyor diye Muðla orman yangýnlarý açýsýndan Türkiye nin en hassas bölgelerinin baþýnda geliyor.orman yangýnlarý açýsýndan bölgenin ne kadar hassas olduðu genel müdürlüðünün yayýnladýðý yangýn haritasýnda ortaya konulmuþ durumda. Muðla orman yangýnlarý açýsýndan hassas ancak insanlarýmýz yangýnlara karþý çok hassas davranmýyor. Özellikle turizm merkezlerinde hassasiyetten öte orman yangýnlarýnda kasýt olduðunu düþünüyorum Þimdi rakamlara bir bakalým. Türkiye genelinde 2014 yýlýnda 2 bin 149 adet orman yangýný çýktý. Bu yangýnlarda ülke genelinde 3 bin 117 hektarlýk ormanlýk alan alevlere yenik düþtü. Muðla da 2014 yýlýnda 266 adet orman yangýný çýktý. Bu yangýnlarda 696 hektarlýk kýzýl çam ormaný kül oldu. Orman yangýný sýralamasýnda Muðla yý bir baþka turizm merkezi Antalya takip etti. Antalya da 2014 yýlýnda 169 adet orman yangýný çýktý. Antalya da orman yangýnlarýnda 234 hektarlýk alan kül T.C. ORTACA ÝCRA DAÝRESÝ 2015/309 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 23/08/2015 Muammer Yiðit - Ýcra Müdür Yardýmcýsý Ýhale Tarihi : 07/10/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 23/10/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. Ýhale Yeri : MUÐLA ÝLÝ, ORTACA ÝLÇESÝ, FETHÝYE KARAYOLU ÜZERÝ ORTACA ADLÝYESÝ BÝNASI GÝRÝÞ KAPISI ÖNÜ - null null / null No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi Deðeri TL. (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 48 PJ 150 Plakalý, 2012 Model. VOLKSWAGEN Marka, 16 Tipli, CAYN29208 Motor No'lu. WVWZZZ16ZDM Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Rengi Beyaz. SOL ARKA KAPIDA EZÝK VAR, SAÐ VE SOL ÖN CAMLAR KISMEN AÇIK, LASTÝKLERÝN ÜÇÜ MORMAL, SAÐ ÖN LASTÝKTE STEPNE (YEDEK) LASTÝK MEVCUT (ÝÝK m.l 14/1, 114/3) *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana adresinden ÝAhl1FÝ - ba94qhm - xwojggf - 87eH7o= kodu ile eriþebilirsiniz. RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: oldu. Üçüncü sýrada Ýstanbul yer alýyor yýlýnda Ýstanbul da 159 orman yangýný çýktý Muðla bölgesine baktýðýmýzda en çok orman yangýný sahil kenarlarýnda çýkmýþ. Bu yangýnlarýn deðiþik çýkýþ sebepleri var. Ancak yangýnlarýn bazýlarýnýn deniz manzaralý alanlarda çýkmasý ise bir hayli düþündürücü. Bazý yangýnlarda imara kýsmen izin verilebilir alanlarda çýkmýþ durumda. Hani insan düþünmeden edemiyor. Acaba bu orman yangýnlarý rant için mi çýkartýlýyor diye. Çünkü önümüzde bazý örnekler var. Önce yanmýþ sonra turizm alaný ilan edilmiþ yerleri hepimiz biliyoruz Yandýktan sonra turizm alaný ilan edilen 5 yýldýzlý otellerin inþaatlarýnýn yükseldiðini bilmeyen yok sanýrým. Milyar dolarlýk orman arazileri yandýktan sonra imara açýlýverdiðini görüyoruz. Odan sonra da yanan alanlar aðaçlandýrýlýyor diye açýklamalar yapýlýyor. Tabi daðýn baþýnda deniz görmeyen yerler yandýktan sonra aðaçlandýrýlmaya baþlýyor. En azýndan o bölgeler aðaçlandýrýlýyor o da olmasa ne yapardýk. Antalya da ayný Muðla nýn kaderini paylaþýyor desek yalan olmaz hani Görünen tablo ortada. Muðla orman yangýnlarýnda hem yangýn sayýsýnda, hem de yanan alan miktarýnda birinci. Zümrüt yeþili BÜYÜKÞEHÝR, 15 YIL SONRA TARIMI TEKRAR CANLANDIRDI Büyükþehir ekipleri, Orhaniye Mahallesi nde 15 yýldýr akmayan tarýmsal sulama kanalýný yaptýklarý çalýþmayla iþler hale getirerek tekrar tarým ürünlerine can vermeye baþladý. Büyükþehir Belediyesi ekipleri, Marmaris in Orhaniye Mahallesi sakinleri için büyük önem taþýyan ve yaklaþýk 15 yýldýr akmayan tarýmsal sulama kanalýný yaptýklarý çalýþmayla iþler hale getirerek tekrar tarým ürünlerine can vermeye baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Ýþler Daire Baþkanlýðý tarafýndan, Marmaris Ýlçesi Orhaniye Mahallesinde gerçekleþtirilen çalýþma ile yaklaþýk 15 yýldýr akmayan tarýmsal sulama kanalý tekrar iþler hale getirildi. Uzun yýllardýr tarým ürünlerini sulamakta zorluk çeken mahalle sakinleri yapýlan bu çalýþmayla birlikte tarlalarýný daha rahat sulama imkânýna kavuþtu. Tarým Ürünlerimizi ve Aðaçlarýmýzý Rahatça Sulayabiliyoruz Orhaniye Mahalle Muhtarý Cem Dinç, Büyükþehir Belediyesine Mahallede yaptýðý çalýþmalar nedeniyle teþekkür ederek Yaklaþýk 15 ormanlarýmýz her geçen yýl alevlere yenik düþüyor. Geçmiþ yýllara göre yanan alan miktarýz biraz daha az. Bunun en büyük sebebi ise çýkan yangýnlara orman teþkilatýnýn anýnda müdahale etmesi. Geçmiþ yýllarda günlerce devam eden orman yangýnlarýna tanýklýk ettik. Artýk günümüzde günlerce süren orman yangýný olmuyor Vatandaþlarýmýz da orman yangýnlarýna karþý geçmiþ yýllara göre daha duyarlý hale geldi. Ýnsan unsurlu çýkan yangýn adeti her geçen yýl biraz daha azalýyor. Bunda da özellikle orman köylüsünün bilinçlendirilmesinin çok büyüt etkisi olduðunu düþünüyorum. Ancak bunlar yeterli mi tabi ki yeterli deðil. Ýnsanlar ormaný daha doðrusu deniz manzaralý ormanlýk alanlarý rant kapýsý gördüðü sürece bu yangýnlar devam edecektir diye düþünüyorum Avrupa da insanlar bir metre kare yeþil alan için evlerinin belli bölümlerini yýkýyor. Oysa bizim ülkemizde insanlar bir otel, bir tatil köyü yapmak için yüzlerce hektarlýk orman alanýnýn yok olmasý için elinden geleni yapýyor. Bir bakýyorsunuz ormanlýk alan olan bir yer turizm alaný ilan edilmiþ. Turizm alaný ilan edilince otel inþaatý da hemen baþlýyor. Öte yandan orman köylüsü oðluna bir göz oda etmeye kalkýnca aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanýyor. yýldýr kanallar akmýyor ve 15 yýldýr sulanamayan aðaçlar bulunuyordu. Bunun üzerine Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Daire Baþkanlýðýna verdiðimiz dilekçe ile hemen olumlu cevap aldýk ve çalýþma baþlatýldý. Kanallarýn temizlenmesi ve tekrar faaliyete girmesiyle artýk tarým ürünlerimiz ve aðaçlarýmýzý rahatlýkla sulayabiliyoruz emeði geçen tüm Belediye personeline teþekkür ederim dedi. Dinç, mahalle sakinlerinin de bu çalýþmalardan oldukça memnun olduklarýný söyleyerek Ýnsanlar 15 yýl öncesinde bu sularla geçimlerini saðlamýþlar. Bu kadar yýl sonra ayný imkâný bulduklarý için herkes çok mutlu ve Belediyeye takdirlerini sunuyorlar diye konuþtu. Üreticiye Deðer Veriyoruz Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan, Muðla Ýli genelinde üreticilerin karþýlaþtýklarý sorunlara çözüm bulmak için özveriyle çalýþtýklarýný söyledi. Tufan; Daire Baþkanlýðýmýza baðlý ekipler Marmaris Ýlçesi Orhaniye Mahallesinde sürdürdüðü çalýþmalar ile tarýmsal sulama kanalýný tekrar iþler hale getirerek mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Orhaniye Mahallesi Muhtarýmýz Cem Dinç e ekiplerimizin yaptýðý çalýþmalara verdiði destekten dolayý teþekkür ediyorum. Büyükþehir Belediyesi olarak üreticinin yanýnda olmaya devam edeceðiz. dedi. -Tuncay Karaçelik Fethiye ye Asfalt Depolama Tesisi Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý, Fethiye nin Karaçulha Mahallesinde asfalt depolama tesisinin yapýmýný tamamladý. Fethiye ve Seydikemer Ýlçelerine baðlý mahalle ve baðlantý yollarýnýn asfalt sathi kaplamasý, bakým ve onarým çalýþmalarýnýn daha hýzlý ve etkin bir þekilde yapýlmasý amacýyla kurulan asfalt depolama tesisinde 1 adet 60 ton kapasiteli astar kazaný, 2 adet 60 ton kapasiteli asfalt kazaný, 1 adet Kcal kýzgýn yað kazaný ve 1 adet 10 ton kapasiteli kal-yak kazaný bulunuyor. Fen Ýþleri Dairesi Baþkaný Hida Kýlýç konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Fethiye- de yapýmý tamamlanan asfalt depolama tesisi ile güvenli yollar için sürdürdüðümüz çalýþmalarý daha kýsa sürede tamamlama imkanýna sahip olacaðýz. Ýl genelinde Büyükþehir Belediyemizin yetki alanýndaki yollarda ekiplerimizin yaptýðý asfalt sathi kaplama, bakým ve onarým çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ ORTACA BELEDÝYE MUÐLA DEPLASMANINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3481 Ortaca Belediyespor, 29 Kasým Pazar günü saat 13.30 da, Atatürk Stadý nda lider Muðlaspor

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

HASAT UYARISI ÇÝFTÇÝLERE ERKEN. TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA

HASAT UYARISI ÇÝFTÇÝLERE ERKEN. TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi AYNI YERDE 2.BÜYÜK YANGIN KÖYCEÐÝZ DE 60 HEKTAR ORMAN ALANI YANDI TÝGEM de Narenciye ihalesi Yapýldý... DALINDA 92 KURUÞ MARKETTE 10 LÝRA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı