Hierapolis. Biz Babamızdan Böyle Gördük... Hacı Hasan Hüseyin PEKDEMİR. Ölümünün 20. Yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hierapolis. Biz Babamızdan Böyle Gördük... Hacı Hasan Hüseyin PEKDEMİR. Ölümünün 20. Yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

Transkript

1 pekdemir mayıs /12/14 8:48 PM Page 1 YAfiAM ST L DERG S M A Y I S - HAZ RAN Biz Babamızdan Böyle Gördük... Ölümünün 20. Yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Hacı Hasan Hüseyin PEKDEMİR Binlerce y l tesine dayanan tarihi ile Hierapolis Fazla Himayecilik yi Anne-Babal k m d r? Tabiat Harikas ; Kakl k Ma aras Ragip,Mira,Berat Kandilleri Serinhisar Leblebisi Tekstilin Kalbinin Att Yer; Babada l lar ar s R portaj; Sn. Valimiz Abd lkadir DEM R

2 pekdemir mayıs /12/14 8:48 PM Page 2 Reklam

3 pekdemir mayıs /12/14 8:48 PM Page 3 Bu sayımızdan itibaren Pekdemir Ailesi nden Hac Hasan Hüseyin Pekdemir 1927 y l nda Ac payam lçesi Alaattin Kasabas nda do mufltur. Ailesinin yan nda büyüyen Hac Hasan Hüseyin Pekdemir s ras ile Çiftçilik yaparak tütün, arpa,bu day, so an göver ve sebze meyve üreticili inin yan s ra küçük bafl hayvan yetifltiricili i yapm flt r.1973 y l nda Denizli ilinde ilk kafes tavukçulu unu bafllatan Hac Hasan Hüseyin Pekdemir üretilen yumurtalar n sat fl için 1979 y l nda Denizli de dükkan açm flt r.bunun Yan nda 1977 y l nda Alattin Kasabas nda inflaa edilen Kuran Kursu yap m nda görev alm fl ve y llar aras nda Kuran Kursu Dernek Baflkanl yapm flt r.allaattin kasabas nda Tütüncüler Kooparatifi kurucusu ve Kooparatif Baflkanl görevinde de bulunan Hac Hasan Hüseyin Pekdemir 6 Çocuk babas d r.1994 y l nda vefat etmifltir. bir yöneticimizin duygu ve düşüncelerini, siz değerli okurlarımızla paylaşacağız. Bu sayının yönetici konuğu Cemal PEKDEMİR. Biz Babamızdan Böyle Gördük... Ölümünün 20. Yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Hacı Hasan Hüseyin PEKDEMİR Cemal PEKDEM R; Halen 86 süpermarketimiz d fl nda sera domates üretimi, petrol istasyonlar, boyner ve Çarfl bayilikleri gibi alanlarda toplam 2500 civar nda çal flan m z n istihdam edildi i Pekdemir ticarethanelerinin temelini atm fl olan rahmetli babam z Hac Hasan Hüseyin PEKDEM R taraf ndan, pekçok prensip te bize ö ütlenmifl, hatta vasiyet edilmifltir. lk olarak dürüstlük bu prensiplerin en baflta gelenidir. Dürüst olmayan insanlar n baflar l olma ihtimali yoktur. Babam zdan ö rendi miz bir di er prensip te, zaman mefumu olmaks z n ve disiplinli çal flmakt r. flletmemizde çal flanlar m zla ve müflterilerimizle iç içe olup, samimi iliflkiler kurmak ve sosyal olmak bir zorunluluktur. Ailemizden yada çal flanlar m zdan gençlerin hata yapt klar anda uyar l p, ilk dakikadan hatan n düzeltilmesine çal fl lır. Babam zdan vasiyet edindi imiz bir di er önemli konu, yöremizin ve dolay s yla memleketimizin ilerlemesi ve geliflmesi için sürekli ileri görüfllü planlar yap l p, yorum ve öneriler getirilmesidir. Rahmetli babam z bundan tam 30 y l önce skenderun Demir Çelik Fabrikas nda çal flan ye enine Ac payam Alaattin kasabas nda demir çelik fabrikas kurup bölgeye önemli bir sanayi iflletmesi kazand rmay ve istidihdam sa lamay düflünmüfl ancak çeflitli sebeplerle bunu gerçeklefltirememifltir. Cemal PEKDEM R Gelecek say m z n yönetici konu u; Halil PEKDEM R Mayıs

4 pekdemir mayıs /12/14 8:48 PM Page 4 Ç NDEK LER 01Duygu Seli Hac Hasan Hüseyin PEKDEM R 04Önsöz Daha ikinci say da sayfalar bize az geldi. 16Yöresel Lezzet 139 yıllık damak zevki; TAVAS P DES 24Sabanoğlu Dünyaya aç lan Denizli markas Bizden biri; Denizli Valimiz Sn. Abd lkadir DEM R Yıllık Lezzet Erdat Lokum 28Emin KARADENİZ Tavas ta bir idealist; 21. Yüzy l n Antikac s 36Çarşı Pazar Tekstilin kalbinin att yer Babada l lar Çarfl s 38Geleneksel Sanat Yaz n n sanata dönüfltü ü Osmanl da hat sanat Cam Horoz 32 40Denizli Gezisi Suyu bol olan yer; Çivril 52Yaşam Rehberi Ter Kokusu Korku De il 46Yöresel Tadlar Serinhisar Leblebisi 54Hobi Peçete Tekni i ile Tepsi Boyama Kakl k Ma aras Gezi Rehberi Binlerce y l tesine dayanan tarihi ile Hierapolis Kentin kuruluflu hakk nda bilgilerin k s tl olmas na karfl n; Bergama Krallar ndan II. Eumenes taraf ndan MÖ. II. YY. bafllar nda kuruldu u ve Bergaman n efsanevi kurucusu Telephosun kar s Amazonlar kraliçesi Hieradan dolay, Hierapolis ad n ald bilinmektedir. 2 Mayıs 2014

5 pekdemir mayıs /12/14 8:48 PM Page 5 Reklam Mayıs

6 pekdemir mayıs /12/14 8:52 PM Page AYLIK YAfiAM ST L DERG S Mayıs - Haziran 2014 YIL1 SAYI 2 mtiyaz Sahibi adına Adnan PEKDEM R yazı iflleri müdürü Erkan GÜVENÇ editör Ali hsan SÜNGÜ basın danıflmanı Yusuf YILDIRIM Ö N S Ö Z Yusuf YILDIRIM Sat nalma Direktörü Daha ikinci sayıda sayfalar bize az geldi. reklam müdürü F rat KOSTAK mali ifller Göksel ONGUN hukuk danıflmanı Nigün HOÇEK yönetim yeri PEKDEM R Ç FTL BÜYÜK MA AZACILIK SAN ve T.A.fi. Saraylar Mah. 498 Sok. Mertsoy flhanı No:3 K:3 Bayramyeri / Denizli Tel: Faks: yayına hazırlık Mai Reklam Oruç Reis Mah Giyimkent 4. Sok. No95 Esenler- stanbul Tel: Fax: baskı Milsan A.fi. yayın türü 2 aylık yerel süreli yayın dergimizde yayınlanan yazı ve foto raflar yayıncının izni olmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. yayınlanan yazılardan yazı sahibi sorumludur. Pekdemir Çiftli i Bak fl dergimizin henüz ikinci say sında sayfalar bize az geldi ve sayfa say m z 16 sayfa birden art r p, 84'e ç kartt k. Bir aylık bir çalıflmanın sonucu olarak elinizde tuttu unuz bu dergi ile gününüze keyif katabilece imizi düflünerek, inan lmaz mutlu oluyoruz. Dergimizin sayfalar n kar flt rd n zda pek çok yay na göre daha dolu bir içerik, daha keyifli yaz lar ve daha hofl bir görselli in gözünüze çarpmas n umuyoruz. Fikirlerine çok de er verdi im hem de gıda piyasasından olmayan bir arkadafl m,dergimizin ilk say s ile ilgili yorumunda Pekdemir Çiftli i nin Denizli ve yöresi için sadece bir market grubu de il, kalite ve müflteri memnuniyetine ilaveten sosyal konulardaki yaklafl m ile de bölgesel bir de er oldu unu, Bak fl Dergisi nin de bunun bir yans mas kabul edilmesi gerekti ini söylemiflti. Ürün kalitesi ve sosyal konulardaki yaklafl m m za özellikle vurgu yapmam z tavsiye eden bu de erli arkadafl m dergimizin içeri i ile çok çok flafl rtaca m z ve mutlu edece imizi umuyorum. Bu say m zdan itibaren her say m zda Pekdemir Ailesinden bir yöneticimizin duygu ve düflüncelerini sizlere iletece iz. Ayr ca her say m zda bir ma azam z ve bir ilçemizi tan t rken yöresel de erleri, kültürü, yöneticileri ve yemekleri tan tmaya çal flacak, sizlerden gelen bilgiler do rultusunda hobi ve çal flmalar n z da yay nlamaya bafllayaca z. Marketçilikte gösterdi imiz azimli çal flma ve büyüme potansiyelini Bak fl dergimizin içerik yap s ve ulaflt okuyucu say s ile ilgili de göstermek istiyoruz. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) kay tlar na göre sadece Ege bölgesinin de il, tüm Türkiye nin en fazla büyüyen yerel zincir markas na da bu yak fl r. Son olarak bu derginin kalitenin ve ucuzlu un kalesi olan Pekdemir Çiftli i nin müflteri memnuniyetine verdi i önemin bir kan t oldu unu bir kez daha ifade ederken, dergimiz ile ilgili her türlü görüfl ve yorumlar n z adresine bekledi imizi hat rlat r m. Pekdemir Çiftli i dünyas na tekrar hofl geldiniz. Sayg lar mla... 4 Mayıs 2014

7 pekdemir mayıs /12/14 8:52 PM Page 7 Mayıs

8 pekdemir mayıs /12/14 8:52 PM Page 8 MA AZALARIMIZDAN Bu sayımızdan itibaren, her sayımızda bir ma azamızı sizlere tanıtaca z. 86 flubeli hizmet zincirimizin son halkas ; Otogar Ma azam z Türkiye nin al flverifl merkezi konseptine sahip ilk otobüs terminali Denizli tarihinin gelmifl geçmifl en büyük projelerinden biri olan fiehirleraras Otobüs Terminali Türkiye'nin en büyük ulafl m komplekslerinden biri oldu. 100 bin metrekare kapal alana sahip terminal ile Denizli hem yeni bir yaflam alan na hem de ticari bir merkeze kavufltu. Hayat n 24 saat akmaya devam etti i otobüs terminali, Denizli nin en hareketli mekanlar ndan biri oldu. Yak n gelecekte tren istasyonu ile de entegre edilerek, flehirler aras ulafl mda Denizli için büyük bir bütünlük sa lanacak. Ekonomi Bakan m z Say n Nihat ZEYBEKÇ nin Belediye Baflkanl döneminde planlamas yap lan flehirler aras otobüs terminali, Türkiye nin al flverifl merkezi konseptine sahip ilk otobüs terminali. Ege nin yerlisi Pekdemir Çiftli i, Ege de büyümeye devam ediyor. 650 metrekare al flverifl alan üzerine kurulu olan flubemiz, 3 kasa ve 20 personel ile 4 Nisan 2014 tarihinden itibaren sizlere hizmet veriyor. Toplam civar nda ürün çeflidi bulunan ma azam z n en farkl özelliklerinden biri de manav ürünlerinin kesinlikle ikinci güne dahi b rak lmay fl. Bölge Müdürümüz Onur DEM RTAfi ve Ma aza Müdürümüz Elif SARUHAN taraf ndan yönetilen Otogar Ma azam z, 86 flubeli hizmet zincirimizin son halkas oldu. Gelecek say da tan taca m z ma azam z; Pekdemir Bereketli AVM 6 Mayıs 2014

9 pekdemir mayıs /12/14 8:52 PM Page 9 Reklam Mayıs

10 pekdemir mayıs /12/14 8:52 PM Page 10 B ZDEN HABERLER Pamukkale Üniversitesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Tıp Ö rencileri Kongresine Pekdemir Çiftli i Olarak,Sponsor Olduk. Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Bilimsel Araflt rma Toplulu unun (PAÜBAT ) bu sene düzenledi i 5. Ulusal T p Ö renci Kongresi olan Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi konulu kongreye destek olduk. Her sene oldu u gibi bu sene de 50 den fazla gönüllünün bir araya gelerek, çok yo un bir çal flma süreci ile her basama nda mükemmeli yakalamaya çal flan üniversite ö rencilerimizin haz rlam fl oldu u kongreye kat ld k. Çok önemli konuklar n kat l m yla gerçekleflen bilimsel programda nitelikli birer hekim olma yolunda bir ad m daha ilerleme flans yakalayan; sosyal ve bilimsel program n yorgunlu unu Denizli ve Pamukkale de yapaca etkinliklerle atmay hedefleyen ö rencilerimize destek olmak bizim için bir görevdir. PAÜBAT ekibinin organize etmifl oldu u ve sponsor oldu umuz bu kongrenin ö recilerimiz aç s ndan verimli geçti i inanc nday z. Böyle bir etkinlikte yer almak Pekdemir Ailesi olarak bizleri onurland rm flt r. 8 Mayıs 2014

11 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 11 P nar a,tmme den ki Ödül Temizlik Sektöründe 25 Y ll k Tecrübe; Yeni Dönem Yeni Logo Ülker Biskrem'in Mini'si Ç kt. Türkiye Kalite Derne i(kalder) taraf ndan düzenlenen Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi(TMME) ödül töreni 15 Nisan 2014 Sal günü Swiss Otel de gerçeklefltirildi. 25 sektörde ve yaklafl k tüketici aras nda gerçeklefltirilen memnuniyet araflt rmas sonucu P nar, 2 ödüle lay k görüldü. fiölen Luppo Sufle Bingo 25. y l na, logosundan ürün gam na kadar uzanan köklü de iflikliklerle giriyor. Yeni logo tasar m yla Bingo, flimdi daha s cak, yak n ve modern bir görünüme sahip. Ayr ca logo zemininde yer alan yeni sembolü sayesinde su damlas n n dokundu u yeri temizleyen, do adan gelip yine do aya dönen karakteristi i; Bingo'nun dokundu u, birebir kullan ld her yerde su oldu unu sembolize ediyor Elidor Canland r c Kuru fiampuan Art k Türkiye'de Türkiye nin en sevilen, ilk akla gelen ve en çok tüketilen bisküvi markalar ndan Ülker Biskrem, dolgulu bisküvi segmentinin at flt rmal k mini formattaki ilk ve tek ürünü Biskrem Mini yi piyasaya sundu. Biskrem Mini, hem mini format yla ideal bir at flt rmal k alternatifi, hem de taptaze bisküviden gelen lezzeti ile yiyenin dama nda iz b rakan benzersiz bir tat sunuyor. Biskrem Mini, hayat n kofluflturmas içinde kendisine küçük keyif molalar vermek isteyenler için ideal. Çocuklu unuzun Lezzeti Rulo Pasta, Carte d'or ile Evlerinizde Çikolata, çikolatal ürünler, bisküvi ve kek pazar nda Türkiye nin önde gelen markalar ndan fiölen, Luppo Ailesi nin yeni üyesi LuppoSufle yi tüketicilerin be enisine sunuyor. Bildiin gibi diil! slogan yla sat fla sunulan Luppo Sufle, buharda piflen özel yumuflac k keki ve içindeki yo un ak flkan çikolata kremas yla Türkiye nin ilk ve tek ürünü olma özelli ini tafl yor. Hem kekindeki hem de çikolata kremas ndaki ya oran oldukça düflük olan Luppo Sufle, s t larak da yenilebiliyor. Çikolatal ve f nd kl olmak üzere iki çeflidi bulunan Luppo Sufle, 40 graml k tekli ve dörtlü paketlerde sat fla sunuluyor. Dört y ld r en sevilen saç bak m markas seçilen Elidor dan muhteflem bir yenilik daha geldi. Su kullanmadan saçlar n z n 1 dakikada canland ran, ya an nda emen Elidor Canland r c Kuru fiampuan art k Türkiye de. Günümüz yaflam koflullar nda artan yüklerimizle birlikte saçlar m z n bak m na gereken zaman ay ramad m z anlar oluyor. Saçlar m z y kayamad m z her gün, ya lanan, kirlenen ve cans zlaflan saçlar ço u kez büyük bir s k nt ya dönüflüyor. Türkiye nin en sevilen saç bak m markas Elidor, yeni Canland r c Kuru fiampuan serisiyle bu sorunlar kökten çözüyor. Tatl Kar fl mlar kategorisindeki çeflitleriyle birbirinden farkl deneyimler sunan Carte d Or, yepyeni ve benzersiz lezzeti Rulo Pasta ile nostaljik bir lezzeti evlere tafl yor. Günün her an n özel k lan Carte d Or un bu eflsiz pastas yla kendinizi ve sevdiklerinizi fl mart n. Seçkin ve pratik tatl kar fl mlar n n yarat c s Carte d Or, pastanelerin vazgeçilmez lezzeti rulo pastay mutfaklara tafl yor. Carte d Or Rulo Pasta paketinde bulunan pandispanya kar fl m ve krema kar fl m yla, art k her evde, her mutfakta kolayca rulo pasta haz rlamak mümkün olacak. Mayıs

12 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 12 B ZDEN HABERLER Sat nalma ekibimiz, tedarikçi firmalar m z n tesis ve fabrikalar n ziyaret ederek, üretimi sizler ad na yerinde gördü ve denetledi. Maroli Zeytin - Ayd n fabrikası MAROL GIDA A.fi. nin öyküsü 1982 y l nda Almanya da bafllam fl. Almanya da y ldan y la artan Türk nüfusunun ihtiyaçlar n karfl lamak üzere, önce Düsseldorf ta Marmara Import-Export Gmbh kurmufllar. Avrupa da kazan lan bu pazar pay sayesinde 1995 y l nda Ayd n da Marmara OLIves in üretim flirketi ve tesisi MAROL G da San. Ve D fl Tic. A.fi. kurulmufl. Kuruldu u günden itibaren markal ve küçük ambalajda zeytin üretim ve ihracat na odaklanm fllar. Üretim, Ayd n OSB de metrekare alan üzerinde metrekare kapal alanda güncel kalite ve g da güvenli i sertifikasyonlar na uygun standartlarda gerçeklefltirilmektedir. Danet - Afyon fabrikası Afyon un fiuhut ilçesinde bulunan Danet üretim fabrikas na yapt m z ziyarette, Danet Yönetim kurulu baflkan Recep ULUÇAY ev sahipli i yapt. Danet üretimini TSE ISO 9001 ve UKAS ISO gibi uluslararas hizmet ve kalite standartlar nda gerçeklefltiriyor. Afyon yöresindeki özel besi çiftliklerinde yetifltirilen ve tüm resmi kay tlar (kimlik belgesi ve kulak numaras ) bulunan hayvanlar keserek üretim yap yor. Beyaz Ka t - Adana fabrikası Sat n alma ekibimize mevcut fabrikay ve inflaat devam eden yeni fabrika tesislerini tan tan Beyaz Ka t Yönetim Kurulu Baflkan Zühtü DO RUL, Pekdemir Çiftli i ile süren ticari ortakl klar ndan son derece memnun olduklar n iletti ve her geçen gün ticari hacmin katlanarak büyümesinde eme i geçenlere teflekkür etti y l nda Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesinde yaklafl k m2 alan üzerine kurulan Beyaz Ka t fabrikas nda çocuk bezi ve hijyenik Ped ile üretime bafllanm fl olup 2007 y l nda temizlik maddeleri üretimi için yat r m yap lm fl. Sa l k ürünleri ünitesinde çocuk bezi ve hijyenik ped ürünleri, ISO 9001 kalite güvence sistemi ile sa l k ve hijyene uygun sekilde otomatik olarak el de meden üretilmektedir. talyan - Ballestra teknolojileriyle kurulan fabrikada, bilgisayar kontrollü üretim sayesinde, prosesin her aflamas izlenebilmekte, ürün kalitesinin sürekli kontrolü sa lanarak, son derece kaliteli ürünler üretilmektedir. 10 Mayıs 2014

13 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 13 Ünilever Genel Müdürlü ü ziyaretimiz Ünilever den bölge müdürü Veysi Arma an KESEN ile Emrah BÖLÜK ve Bilgehan ÇEV K in ev sahipli inde gerçeklefltirdi imiz ziyarette ulusal ve dünya perakendecili inde son trendler ile Unilever - Pekdemir Çiftli i ifl ortakl ndaki son durumlar de erlendirildi. Ziyaretimizde 100 y l aflk n bir süredir Türk nsan için katma de er yaratan Unilever in pazara sundu u markalarla Türkiyede her ay 51 milyon tüketiciye ulaflt n ö rendik. Ege Perder E itim Semineri Ege perderin düzenlemifl oldu u e itim seminerinde sektörün sorunlar, müflteri memnuniyeti, personel e itimi ve istihdam hakk nda görüfllerimizi tart flt k. Sat nalma direktörümüz Yusuf YILDIRIM ın bir fabrika sahibini ve bölge müdürümüz Onur DEM RTAfi n iflten ç kart lan bir yöneticiyi canland rd interaktif diyalog son derece ilgi çekti. Ege nin yerlisi Pekdemir Çiftli i Ege de Büyümeye devam ediyor... Otogar, ncirliova ve Zeytinköy fiubelerimiz hizmete girdi. Böylece flube say m z flimdilik 86 ya ulaflt. Çok yak nda zincir halkam za yeni flubeler eklenerek büyümeye ve sizlerden ald m z destek ile güçlenmeye devam edec iz. Pekdemir Çiftli i ve Ülker iflbirli i ile çocuklara 24 Nisan Ülker Çocuk fienli i çerçevesinde Frozen Karlar Ülkesi filmi sürprizi Pekdemir Çiftli i halkla iliflkiler müdürü Erkan GÜVENÇ; 24 Nisan Ülker Çocuk fienli i kapsam nda, Egeli çocuklar m z ücretsiz Frozen Karlar Ülkesi adl çocuk filmi ile buluflturduk. Mayıs

14 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 14 RÖPORTAJ Bizden biri; Denizli Valimiz Sn. Abdülkadir DEM R 1963 Gaziantep do umluyum. lk orta ve lise ö retimimi Gaziantep`te tamamlad m y l nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra, nönü Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde Yüksek Lisans yapt m y l nda Kayseride Kaymakam Aday olarak Mülki dare Amirli ine ad m atm fl oldum. Anadolu nun çeflitli yerlerinde Kaymakaml k yapt ktan sonra, 2001 y l ndan itibaren Mülkiye Müfettiflli i ve Mülkiye Baflmüfettiflli i görevlerinde bulundum. Valilikten önceki son görevim Gaziantep l Özel daresi Genel Sekreterli iydi tarihleri aras nda yapm fl oldu um Erzincan Valili i nin ard ndan atand m Denizli Valili i görevine 30 A ustos 2011 tarihinde bafllad m. 12 Mayıs 2014

15 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 15 Valimize E itim ve Turizm ile ilgili çal flmalar n sorduk. - Denizli de tablet bilgisayarl e itim için pilot okul seçilen Hilmi Özcan Anadolu Lisesi, brahim Cinkaya Sosyal Bilgiler Lisesi ve Aydem Fen Lisesi nde 9'uncu s n f ö rencilerine tablet bilgisayar da tt k. Göveçlik te bulunan Hilmi Özcan Anadolu Lisesi ndeki tablet bilgisayar da t m töreninde Vali Abdülkadir Demir FAT H Projesi çerçevesinde tablet bilgisayar da t m n n bafllad n belirterek, FAT H Projesi, dünyan n geliflmifl ülkelerinin iflin içine girmeye cesaret edemedi i bir proje. Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. Bu hedeflere ulaflmak için gençlerin iyi yetiflmesi gerekiyor. Gençlerimizin rekabet edebilecek çapta yetiflmesi laz m. Ça m z biliflim, bilgisayar ve iletiflim ça. Tablet bilgisayara kavuflan ö rencilerimiz mezun olduktan sonra dünyan n bu konuda nerede olaca n kimse bilmiyor. Vali Demir, Hükümetimize ve ilgililere teflekkür ederiz. Denizli sanayisi, turizmi ve ticaretiyle sürekli geliflen bir flehir. Ancak bizim di er illerden bir fark m z var. Bu tabletlerin üretimini, Denizli nin Babada ilçesinden ç km fl bir ailenin fabrikas olan Vestel üretiyor. Bilgisayar tabletlerini Denizlili Ahmet Nazif Zorlu nun sahibi oldu u Vestel flirketi taraf ndan üretilmesi çok önemli. Bu Denizli nin bir baflar öyküsüdür. Bu yüzden Denizli olarak hepimize daha önemli görevler düflüyor. Çal flanlar için bir engel yok. Ö retmenlerimizin ifli daha da zorlaflt. Art k onlar da haz rl kl olmak zorunda. Birlikte daha iyi noktalara gidece iz. Denizli de e itim kalitesinin artmas için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Tablet bilgisayarlar n hay rl olmas n diliyorum. Mayıs

16 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 16 RÖPORTAJ belirterek, Bugüne kadar 3'üncü yüzy la ait eserler bulunuyordu. Bu eserler buradaki tarihin daha eskiye dayand n gösteriyor." dedi. Pamukkale deki Hierapolis Antik Kenti'nde Frigya dönemine ait kiremitten flüt çalan insan figürü antik kentin M.Ö. 6 yüzy la kadar gitti ini ortaya ç kard. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Hierapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Çal flmalar h zl bir flekilde devam edecek, Pamukkale'yi besleyen ana su kayna Cehennem Kap s 'nda ç kt. Kutsal alan n 2 metre afla s na inildi ve Cehennem Kap s 'n n havuzu ortaya ç kar ld. Bu havuz Pamukkale'nin de ana su kaynaklar ndan bir tanesi. Biz bu bölgede çal flmalar m z h zland rarak bir restorasyon çal flmas yapaca z ve tarihte oldu u gibi burada yap lan ayinleri sembolize edece iz. Bunu 2014 y l nda yaparak turistlerin ziyaretine açaca z. Demir, burada Hierapolis Antik Kenti'nin Kaz Heyeti Baflkan olan Prof. Dr. Francesco D'Andria'dan kaz çal flmalar ve ortaya ç kar lan eserler hakk nda bilgi ald. Prof. Dr. D'Andria Pagan döneminde "Cehennem Kap s olarak bilinen yerde kaz çal flmalar nda Afrodit heykeliyle kandiller bulduklar n söyledi. D'Andria, bulduklar iki flüt kabartmas figürünün bölgedeki hayat n M.Ö. 6. yüzy la uzand n bir delili oldu unu 14 Mayıs 2014

17 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 17 Mayıs

18 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 18 YÖRESEL LEZZET DURAKLARI 139 yıllık damak zevki; TAVAS P DES Erdo an KARACA Bölge Müdürü / Gurme FIRINCI SADIK USTA NIN YA LI GÜREfi ESNASINDA YAfiADI I TRAJED, YÜZYILLAR SÜRECEK B R LEZZET GELENE NE DÖNÜfiTÜ Antalya n n Elmal ilçesi, K rkp nar dan bile daha önce var oldu u bilinen bir ya l gürefl meydan d r. Geçti imiz y l 661.si yap lan tarihi Elmal Yeflil Yayla ya l gürefllerinde Türkiye nin her taraf ndan 700 civar nda pehlivan kat lm flt r y l nda yap lan gürefllerde trajik bir olay yaflanm flt r. Elmal n n sevilen pehlivanlar ndan F r nc Sad k Usta rakibi ile güreflti i esnada, kuvvetli bir elense ile t rpan att anda izleyenlerin yüre ini a z na getiren bir ç t rt duyulur. F r nc Sad k Pehlivan n rakibinin boyun kemi i k r lm flt r. Gürefllere hemen son verilir ve yaral pehlivan tedaviye al n r. Yaral pehlivan 6 ay sonra ölür. 16 Mayıs 2014

19 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 19 F r nc Sad k Pehlivan bu olaydan kendisini soruml tutar ve ailesi ile birlikte 1875 y l nda Tavas a göç eder. Tavas a yerlefltikten sonra mesle ini devam ettirir ve Tavas halk na yapt pideyi sevdirir. Sad k Usta dan sonra o ullar ve torunlar Bekir, Süleyman, Sad k ve Mehmet ustalar ailenin f r nc l k gelene ini devam ettirirler. Aile 1934 y l nda soyad kanununun ç kmas ile geldikleri topraklar unutmazlar ve Elmall soyad n al rlar. Halen F r nc Sad k Pehlivan n 7. kuflaktan torunlar olan Sad k, Emin, Cafer, Bekir ve Ahmet Elmall kardefller Tavas lçesinde dede mesleklerini devam ettirmektedirler. Art k Türkiye çap nda bir marka olan Elmall Pide, Tavas ta bulunan 2 flubesi ile hizmetini sürdürmektedir. Gurme Erdo an Karaca diyor ki; Denizli-Mu la karayolu üzerinde, Tavas ilçesi içerisinde bulunan Elmall pide plazaya u rayarak, yüzy l aflk n süredir devam eden bu lezzet gelene ini mutlaka görünüz, tad n z, yaflay n z. Tecrübeyle sabittir, kesinlikle piflman olamayacaks n z. Pekdemir Çiftli i Tavas ma aza müdürü Cengiz KOÇAK, Elmall pide çal flanlar, ile birlikte. Mayıs

20 pekdemir mayıs /12/14 8:54 PM Page 20 GEZ REHBER Binlerce y l tesine dayanan tarihi ile Hierapolis Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin Arkeoloji literatüründe Holy City yani Kutsal Kent olarak adland r lmas, kentte bilinen bir çok tap nak ve di er dinsel yap n n varl ndan kaynaklanmaktad r.kentin hangi eski co rafi bölgede yer ald tart fl l r. Hierapolis co rafi konumu ile kendisini çevreleyen çeflitli tarihi bölgeler aras nda yer almaktad r. Antik co rafyac Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine s n r olan Laodikeia ve Tripolis kentlerine yak nl ile Hierapolisin bir Frigya kenti oldu unu ileri sürerler. Antik kaynaklarda, kentin Hellenistik dönem öncesi ad ile ilgili bir bilgi bulunmamaktad r. Hierapolis olarak adland r lmadan önce kentte bir yaflam n var oldu unu Ana Tanr ça kültünden dolay biliyoruz. Kentin kuruluflu hakk nda bilgilerin k s tl olmas na karfl n; Bergama Krallar ndan II. Eumenes taraf ndan MÖ. II. YY. bafllar nda kuruldu u ve Bergaman n efsanevi kurucusu Telephosun kar s Amazonlar kraliçesi Hieradan dolay, Hierapolis ad n ald bilinmektedir. Hierapolis, Roma mparatoru Neron dönemindeki (MS. 60) büyük depreme kadar, Hellenistik kentleflme ilkelerine ba l kalarak özgün dokusunu sürdürmüfltür. Deprem kufla üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüfl ve tamamen yenilenmifltir. Üst üste yaflad bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik niteli ini kaybetmifl, tipik bir Roma kenti görünümünü alm flt r. Hierapolis Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez olmufltur. Bu önem, MS. IV. yüzy ldan itibaren H ristiyanl k merkezi olmas (metropolis), MS. 80 y llar nda, Hz. sa n n havarilerinden olan, Aziz Philipin burada öldürülmesinden kaynaklanmaktad r. Hierapolis, XII. yüzy l sonlar na do ru Türklerin eline geçmifltir. 18 Mayıs 2014

21 pekdemir mayıs /12/14 8:58 PM Page 21 tan mlan r, baz onar m çal flmalar ve bulunan mermer bloklar n düzenlenmesi yap l r. GÜNEY B ZANS KAPISI.S. IV. yy ' da infla edilmifltir.traverten bloklar ve içinde mermerinde bulundu u devflirme malzeme ile yap lm flt r. Kuzeyde ki kap da oldu u gibi 2 adet dörtgen planl kuleye yaslanm fl ve monolit arflitrav üzerinde yer alan hafifletme kemeri ile flekillenmifltir. Kap n n bulundu u mekan di er kap ya göre daha alçakt r. KUZEY B ZANS KAPISI FRONT NUS CADDES Mimari özelliklerinden dolay, kap ile birlikte yap ld düflünülen l4 metre geniflli indeki bu cadde (plateia), kentin ana caddesini oluflturuyordu (.S. I y.y.). Caddenin ortas ndan üstü monolit kapak tafllar ile örtülü kanalizasyon sistemi geçmektedir. Caddenin her iki kenar nda toplam uzunlu u 170 m olan dükkan, depo ve evler bulunmaktad r. Geç dönemde (V- VI. yüzy l) infla edilmifl, caddeyi iflgal eden bir dizi mekan yer al r, cadde düzeni bozularak caddenin geniflli i 8 metreye indirilir. Caddenin yüzeyi (platea) tamamen kaynak sular ndan dolay kalker tabakas ile kapl idi (2 m yükseklikte). Antik yolu kalker tabakas ndan açmak için kompresörle açma çal flmas yap lm flt r. AGORA Hierapolis kentinde yap lan sur sistemine dahil olan Kuzey kap. S. IV. yüzy l sonuna tarihlenmekte; Kuzey Kap, Güney Kap 'ya simetrik olarak Bizans Dönemi'nde kentin an tsal giriflini oluflturur.devflirme malzeme ile infla edilen kap, kare planl iki kule ile desteklenmifltir.kap da tafl y c arkhitrav n üzerinde yer alan zarif kemer, haç motifi ile bezelidir.di er Hristiyan sembolleri arkhitrav n ön cephesini süslemekteydi. Giriflin iki yan nda, antik flehri kötü etkilerden korumak üzere, apotropeik olarak duran arslan, panter, gorgo bafl ile bezeli, muhtemelen daha eski bir yap da kullan lm fl olan, dört adet konsol günümüze ulaflm flt r. T YATRO Büyük yap dört ada üzerine infla edilmifltir. Dik olan cavea diazoma'dan iki k sma bölünmüfltür, dikey olarak 9 cuneusa Summa cavea galerisi ile 8 basamak yerlefltirilmifltir..s. 60 y l nda meydana gelen depremden sonra Frontinus Caddesi, ile do udaki tepenin yamaçlar aras nda genifl bir alanda de iflim sonucu Hierapolis Ticaret Agoras olarak düzenlenir. Bu alan, depremden önce, yerleflim d fl nda, nekropolis ve atölye olarak kullan l yordu, yuvarlak planl piflirme odalar olan keramik f r nlar n ve.ö. II.-.S. I. y.y la tarihlenen kabartmal megara kaseleri bulunmufltur..s. II. yüzy lda bu genifl alana, 170 metre geniflli inde 280 metre uzunlu undaki, Küçük Asya'n n en genifl agoralar ndan biri infla edilir.1979 y l ndan itibaren sistemli araflt rmalar yap lmaya bafllan r, yap lan kaz lar sonucunda an tsal alan n plan Mayıs

22 pekdemir mayıs /12/14 8:58 PM Page 22 GEZ REHBER Ima cavean n (alt basamaklar) orta k sm, proedria için mermer bir exedra fleklinde düzenlenmifl, yüksek arkal kl, arslan ayakl oturaklar, kentin önemli kiflileri içindir. Sahne binas, logeion ve genifl bir sahne arkas na sahiptir ve skene ile ba lant l d r. Skene fronsun üç düzeni mermer monolit sütunlar taraf ndan podium üzerine oturmakta ve burada Apollon ve Artemis'e adanm fl, bezeli kornifl bulunmaktad r. Bu görkemli yap, mp. Septimius Severus zaman nda.s. III. yüzy lda, önceki evreyi (Flavius dönemi) içine alarak ve yok ederek infla edilmifltir. Geç Roma Dönemi'ne kadar kullan lm fl, bunu arkhitrav n n alt yüzüne,. S. 352 y l na tarihli ve skene fronsun onar m n yaz ttan anl yoruz. Yap m 150 y l süren, Akdeniz Havzas içinde en önemli ve özgün Roma Tiyatrosu olan 1800 y ll k Antik Tiyatro Hem kültürel hem do al miras olarak UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan ve dünyada efli benzeri olmayan 2500 y ll k Pamukkale Hierapolis Antik Kenti nde bulunan ve gerçeklefltirilen restorasyon çal flmalar neticesinde, Antalya Perge Tiyatrosunun d fl nda hiçbir antik tiyatroda bulunmayan mitolojik kabartmalar, görkemli sahne binas, oturma basamaklar ile Hierapolis Antik Tiyatrosu, flu anda Akdeniz havzas içinde Roma Dönemi Anadolu Tiyatrolar aras nda en önemli ve özgün bir yere sahiptir y ll k Hierapolis Antik Tiyatrosu nun yap m ; M.S. I. yüzy l n ikinci yar s nda bafllan lm fl, III. yüzy l n bafllar nda da tamamlanm fl ve yaklafl k 150 y l sürmüfltür. Roma tiyatrolar n n en güzel örneklerinden biri olan,yamaca yaslanm fl tüm cepheleriyle birlikte korunabilen bu muhteflem yap n n 50 oturma s ras bulunur. Bu oturma s ralar 8 merdivenle 9 bölüme ayr lm flt r. Cavea n n tam ortas ndan geçen Diozoma ya her iki yandan tonozlu birer geçit ile (vomitoryum) girilir. Sütunlar n aras heykellerle süslenmifl olup, sahne arkas ndaki duvarlarda ise mermer kabartmalar yer al r. Tiyatroda yer alan kabartmal frizlerde; Apollon ve Artemis in do uflu ve dini ayin sahneler, Dionysos, Satyr ve Menad lardan oluflan e lence sahneleri, Marsyas ve Apollon aras nda geçen müzik yar flmas, tanr lar ile devler aras ndaki (Giganthomachi) savafllar, yer alt tanr s Hades in tanr ça Persephone yi yer alt na kaç rmas gibi mitolojik konular ile Hierapolis Kenti için yap lan sportif yar fl sahneleri, arflitrav n kral kap s üstünde mparator Septimus Severus un taç giyme merasimi tasvir edilmifltir. AZ Z PHILIPPUS MARTYRIONU Hierapolis eflsiz termal sular ile bir flifa kayna görülmesinin yan s ra, hem Pagan dönemlerinde hem de Hristiyanl k döneminde kutsal kent say lm flt r. Bunun nedeni de.s. 80 y llar nda Hierapolis'e Hristiyanl yaymaya gelen ve Hz. sa'n n 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus'un burada çarm ha gerilerek öldürülmesidir..s. 4. yüzy lda Hristiyanl k resmi din olduktan sonra Aziz Plilippus ad na öldürüldü ü yerde bir flehitlik yap lm flt r. Dini ve ruhi tedavi merkezi olarak yap lan yap sekizgen planl d r. Ortas ndaki mermer kapl alanda da Aziz Philippus'un mezar vard r. Bizans dönemindeki surun d fl nda kalan bu merkeze genifl ve uzun merdivenlerle ç k l r. Yap ya yaklaflan son bölümdeki merdivenlerin sa nda Ayazma çeflme yap s vard r. Yaklafl k 20 metre çap ndaki sekizgen bölümün üstü kurflun kaplanm fl bir kubbe ile örtülmüfltür. Yap da dua edilmesi için küçük flapeller mevcuttur. Sekizgen bölümün taban mermer, koridor ve ba l bölümlerin taban bitkisel motifli mozaik ile odalar n taban traverten, halk n kald d fl odalar n taban ise s k flt r lm fl toprakt r. Günümüzde de birçok kilise Aziz Philippus bayram n kutlay p ayin düzenlemektedir. 20 Mayıs 2014

23 pekdemir mayıs /12/14 8:58 PM Page 23 Mayıs

24 pekdemir mayıs /12/14 8:58 PM Page 24 ESK MEYEN GELENEKLER H drellez in Bereketi Üzerimize Olsun.. Hıdrellez H drellez, mevsimlik bayramlar m zdan biridir. Ruz- H z r (H z r günü) olarak adland r lan h drellez günü, H z r ve lyas Peygamber in yeryüzünde bulufltuklar gün olmas nedeniyle kutlanmaktad r. H z r ve lyas sözcükleri birleflerek halk a z nda h drellez fleklini alm flt r. H drellez günü, Miladi takvime göre 6 May s, Rumi takvime göre 23 Nisan günü olmaktad r. Halk aras nda kullan lan takvime göre eskiden y l ikiye ayr lmaktad r: 6 May s tan 8 Kas m a kadar olan süre H z r Günleri ad yla yaz mevsimini, 8 Kas m dan 6 May s a kadar olan süre ise Kas m Günleri ad yla k fl mevsimini oluflturmaktad r. Bu yüzden 6 May s Günü k fl mevsiminin bitip, s cak yaz günlerinin bafllad anlam na gelir ki, bu da kutlan p bayram yap lacak bir olayd r. H z r ve H drellezin kökeni hakk nda çeflitli fikirler ortaya at lm flt r. Bunlardan baz lar H drellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait oldu u; baz lar ise slamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlar na ait oldu u yolundad r. Oysaki H drellez Bayram n ve H z r inanc n tek bir kültüre mal etmek imkans zd r. lk ça lardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, ran, Yunanistan ve hatta bütün Do u Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yaz n gelifliyle ilgili baz dini tören ve ayinlerin düzenlendi i bilinmektedir.. H z r, yayg n bir inanca göre, hayat suyu (ab- hayat) içerek ölmezli e ulaflm fl; zaman zaman özellikle baharda insanlar aras nda dolaflarak zor durumda olanlara yard m eden, bolluk-bereket ve sa l k da tan, Allah kat nda ermifl bir ulu kiflidir. H z r n hüviyeti, yaflad yer ve zaman belli de ildir. H z r, bahar n, baharla vücut bulan taze hayat n sembolüdür. H z r inanc n n yayg n oldu u ülkemizde H z r a atfedilen özellikler flunlard r: H z r, zor durumda kalanlar n yard m na koflarak, insanlar n dileklerini yerine getirir. Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yard m eder. U rad yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar. Dertlilere derman, hastalara flifa verir. Bitkilerin yeflermesini, hayvanlar n üremesini, insanlar n kuvvetlenmesini sa lar. U ur ve k smet sembolüdür. Mucize ve keramet sahibidir. H z r, bu nitelikleriyle mitoloji dünyas n n kendilerine üstün yetenekler atfedilen sembollerini hat rlatmaktad r. Ülkemizde H drellez Bayram 6 May s tarihinde kutlan r. Bu gün H ristiyanlarca da bahar n ve do an n uyanmas n n ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktad rlar. Mevsimlik bayramlar m zdan biri olan H drellez, ülkemizde yayg n olarak kutlanmaktad r. Büyük flehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde h drellez için önceden haz rl klar yap l r. Bu haz rl klar, evin temizli i, üst-bafl temizli i, yiyecek-içeceklerle ilgili haz rl klard r. H drellez gününden önce evler bafltan bafla temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere H z r n u ramayaca düflünülür. H drellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkab lar al n r. 22 Mayıs 2014

25 pekdemir mayıs /12/14 8:58 PM Page 25 Mayıs

26 pekdemir mayıs /12/14 9:01 PM Page 26 TEDAR KÇ F RMALARIMIZDAN Dünyaya aç lan Denizli markas : SABANO LU Denizli nin damak tad n 1938 li y lından bu yana, aile flirketi baflar s ile devam ettiren Sabano lu Et Ürünleri, 2014 y l nda da ilkleri, ürünleri ve Denizli ye özel konseptleri ile dikkat çekiyor. Türkiye ye aç lan Sabano lu hakk nda bilgi veren Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Sabano lu Bizim için önce güven kazanmak ve güveni sürdürmek önemli diyerek Denizli halk na gösterdi i ilgiden dolay teflekkür etti. Bir as ra yaklaflan hizmet destan yla Denizli nin gözde aile flirketlerinden Sabano lu, müflteri güveni odakl ç kt hizmet yolunda kuruldu u günden bu yana durmadan büyüdü. Geliflen teknoloji ile çal flmalar n ve hizmetlerini de erlendiren Sabano lu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Sabano lu 1938 y l ndan bu yana aile flirketi olarak bafllayan Sabano lu dünden bu güne hep müflteri memnuniyetini miras olarak tafl m flt r. Ailemizin bize en büyük miras Denizli halk n n güvenini kazand rmak ve devam ettirmektir. Bizler de bu güvene lay k olmak ad na geliflen teknoloji ve mutfak anlay fl na göre hizmetlerimizi gelifltirdik dedi. 24 Mayıs 2014

27 pekdemir mayıs /12/14 9:01 PM Page 27 SARAYLARIN DAMAK TADI SABANO LU NDA Ayhan Sabano lu, Osmanl Mutfaklar n araflt rd k ve Türk damak tad için bu mutfaklardaki etler ile ilgili yapt m z katk s z Osmanl Serimiz ile Denizli halk na hizmet etmeye devam ediyoruz. fllenen etlerimiz vatandafllar m z n taleplerine göre haz rlanmakta ve çeflitlerimiz ile de dikkat çekmekteyiz. AR-GE ve markalaflma alanlar nda önemli ad mlar att k. Denizli halk bizlere destek verdi. Her zaman güvenlerine lay k olmaya çal flt k. kadrosu, genifl ürün yelpazesi, sa l kl ve kaliteli ürün anlay fl ndan kopmadan yap lan Ar-Ge çal flmalar, güçlü ve dinamik yap s yla Sabano lu, sektöründe tart flmas z Ege Bölgesinin en önemli markalar ndan birisi olmufltur. Kurumsallaflma ad na h zla büyüyen Sabano lu Denizli ye kaliteli hizmet için çal flmalar na devam ediyor dedi. MÜfiTER LER M Z D NL YORUZ Sabano lu müflteri hizmetleri servisinin talep ve istekleri ald na dikkat çeken Ayhan Sabano lu Tüketici dan flma hatt m z ile müflterilerimizi dinliyoruz. Onlar n istekleri, önerleri bizleri için çok önemlidir. Bu sebeple bize ulaflan her türlü öneriyi de erlendirmeye al yoruz dedi. PAMUKKALE MARKAMIZI YAYGINLAfiTIRIYORUZ Ayhan Sabano lu Pamukkale markas ile Denizli nin ad n duyurmaya devam edeceklerini belirterek Firmam z günlük 160 büyükbafl, 700 küçükbafl kesim, 25 ton et iflleme kapasitesine sahibiz. 40 farkl ürün çeflidine ve 4 sat fl ma azas nda Denizlililere hizmet etmekteyiz, ayr ca 200 ayr noktada sat fl a ve bünyesinde kendi markam z satmaktay z. Bugün geldi imiz noktada 100 kiflilik konusunda uzman Mayıs

28 pekdemir mayıs /12/14 9:01 PM Page 28 TEDAR KÇ F RMALARIMIZDAN 58 Y ll k Lezzet; ERDAT LOKUM Erdat Lokum iflletmesinin 1956 y l nda Nihat Erdat la bafllayan ve flu anda o ullar Mithat ve Hakan Erdat la devam eden üretim hayat, kendi yemeyece imiz hiçbir ürünü baflkas na yedirmeyiz temel felsefesi,kaliteden ödün vermeme ve müflteri memnuniyetini esas alma anlay fl yla bugünlere kadar gelmifltir. 26 Mayıs 2014

29 pekdemir mayıs /12/14 9:01 PM Page 29 Kurucu Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Erdat Genel müdür Hakan ERDAT ile görüfltük. fiekerlemecilikle bafllay p 1970 li y llar n bafl nda kuruyemifl,2008 y l nda da kurupasta üretimine geçen firmam zda bu sürede birçok fley de iflmifltir.ancak kurulufltan bu yana ba l olunan ilkelere her zaman sad k kal nm flt r.en iyi hammaddeyi kullanma,ulafl lan kaliteyi istikrarl k lma,özenli,hijyenik ve sa l kl ürünler üretme bu ilkelerin en baflta gelenleridir. flletmemiz,çal flanlar yla birlikte 60 y la yak n deneyimini günümüz üretim anlay fl yla birlefltirerek,hijyen standartlar na uygun, sa l kl ve leziz ürünleri tüketicimizle buluflturmak,müflterilerimizin yaflam na lezzet katmak için var gücüyle çal flmaya devam edecektir. Kurucu Nihat Erdat n mesleki titizli i,ifl disiplini ve ifl ahlak bu yolda en büyük yol göstericimizdir Mayıs

30 pekdemir mayıs /12/14 9:01 PM Page 30 SEY R DEFTER Tavas ta bir idealist; 21. Yüzyılın Antikacısı Emin Karadeniz 1962 Tavas Do umlu olan Emin Karadeniz, emekli ve 2 cocuk babas d r. Emin bey 30 y ld r tarihsel ve sanatsal araflt rmalar yapmakta geçmifl tarihin biran önce ayd nlanmas ve insanların geçmifli mutlaka tan malar gerekti ini söylüyor. Bunun için kendi elinde bulunan yaklafl k 400 civar ndaki tarihi eserlerini, Denizli halk n n görebilece i bir müzede sergilemek amac yla elinden geleni yapaca n belirtiyor. Emin bey Tavas yöresini tanıtan birde kitap projesi oldu unu söylüyor. Kendisini tan tan ve bölgeden haberleri yay nlayabildi i isimli birde internet sitesi bulunuyor. 28 Mayıs 2014

31 pekdemir mayıs /12/14 9:02 PM Page 31 21, Yüzy l n antikac s Emin KARADEN Z sat nalma yöneticilerimizden Sezer fiah N ile Emin beyi kendinden tan mak gerekrse; TAVAS DA ÖZEL B R MÜZE G R fi MC S Henüz istedi im müzeye kavuflmufl de ilim ancak kesin olan, müze niteli inde bir kolleksiyona sahip olmamd r. Anlafl lan o ki bu benim için, hayat boyu sürecek bir meflguliyettir.fiimdi 52 yafl nday m Tavasl lar beni 21.YÜZYILIN ANT KACISI diye tan maktad rlar da Fransa dan eski bir fitilli kandille Avrupada olan enifltem Hac Veli Kalli den etkilenip, bir fener, bir a aç dibek ile bu hobi bafllad. Y llar geçtikçe sat n alarak biriktirdi im maddi kültür unsurlar ço ald, sonralar da baz kiflilerin ve akrabalar m n deste iyle Tavas da bir müze açmak hayaliyle yola ç kt m. Tavas da Babaküstü Mahallesindeki evimin bodrum kat nda iki küçük odam bu ifle ay rd m. Kolleksiyonumda gerçekten çok de erli eflyalar bulunmaktad r. Ot, ekin biçerken parmaklara tak lan a açdan yap lm fl parmakl k, koldan çevirmeli dikifl makinas, çeflitli kandiller, deve çanlar, eski okkalar, teraziler, babaannemden kalma ç kr klar, tavas a z yla gazulca, a aç kile vb. pek çok eflyalar müzemde bulunmaktad r. Ayr ca Tavas a ait eski fot raflar vard r. Bu eflyalar n tümü numarand r l p, eski eflya getirenlerin isimlerini yazm fl bulunmaktay m. Eflyalar n ad n, ne ifle yarad n, nerede kullan ld n ve kimlerden sat n al nd n yazmaktay m. Bu u rafl sebebi ile pek çok televizyon kanal na ç kt m. Baz gazete ve dergilerde haber oldum. Asl nda han m m n ve çocuklar m n tek iste i, bu eserleri sergileyebilece imiz korunakl bir alana tafl nabilmek. Tavas n u rak bir yerinde eflyalar n teflhirine ve grup ziyaretlerine uygun, muhafazal bir yer tahsis edilmesi tek temennimdir. Mayıs

32 pekdemir mayıs /12/14 9:02 PM Page 32 ÖZEL GÜNLER Fedakarl k, sevgi, sab r ve güzellik ne demek diye tarif et deseler düflünmeden ANNEM deriz. Anneler Günü ANNE dört harfli ve birçok bebe in a z ndan ç kan ilk kelimedir. S cac kt r, sizi sarar, söylerken içiniz s n r. Basit gibi görünen ancak her harfinde farkl duygular saklayan bir kelimedir. Dünyaya geldi iniz anda sizi saran ilk koku O nun kokusudur. O nun kokusu baflkad r, gülüflü baflkad r, bak fl baflkad r, çünkü O baflkad r. Çünkü O sizin ANNE'nizdir. O nun kollar nda huzur bulursunuz. O kollar fedakârd r, koruyucudur, sevgi yüklüdür. Bir annenin çocu unu sevmesi bu dünyada karfl l ks z sevgiye tek örnektir. Geçici de ildir ve ömür boyu sürer. Anneler günü yaklafl yor. Her y l May s ay n n 2. Pazar Anneler Günü olarak kutlan r. Annelere özel bir gündür. Asl nda anneler her gün özeldir. Y l n kalan 364 günü de annenize özel sürprizler haz rlayabilirsiniz. Bu sürprizlerin en güzeli ve en özeli ne olur biliyor musunuz? Eve geldi inizde onun boynuna sar l p ANNEM diyerek öpmeniz. flte anneler için en özel ve en güzel an budur. Nerden mi biliyorum? Çünkü ben de bir anneyim. Ben iflten gelince o lumun bana sar l p da ANNEM demesi çok özel benim için. Ne kadar sinirli ve yorgun bir gün de geçirmifl olsam hepsini unutuyorum. Bu durumun baflka bir özelli i de var. Ben anneme sar ld mda art k annemin ne hissetti ini biliyorum. Anneler gününde annenize yapaca n z en güzel fley onu hat rlamak olacakt r. Yak n n zda ise ziyaretine gitmeniz, özel bir çiçek veya bir hediye götürmeniz bu günü daha da özellefltirecektir. Ayn flehirde yaflam yor olabilirsiniz. O gün telefon etmeniz, sesinizi annenize duyurman z ve SEN SEV YORUM ANNEM demeniz her fleyden önemlidir anneniz için. Sizin sa l kl, huzurlu ve mutlu bir yuvada yafl yor olman z ve onu hat rlaman z sizden ona giden en büyük hediyedir. Asl nda bugünü anlatmak ve bu günde neler yapabiliriz diye yazmak çok zor. Çünkü herkes farkl duygularla yaflar bu günü. Her insan, her çocuk, her yafll ve her genç, hiçbirinin yaflad duygu di erine benzemez bu günde. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun Mayıs 2014

33 pekdemir mayıs /12/14 9:02 PM Page 33 Pekdemir Çiftli i nden bir sosyal sorumluluk çal flmas daha. Onlar kimsesiz de il; Bizim Çocuklar m z Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki par lt, içlerindeki nefle hiçbirfleye de iflilmez, çocuklarımız bizim gelece imiz. Bu ilkeden yola ç karak ve sosyal sorumluluklar m z n bilinci gere i 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kapsam nda Denizli Çocuk Esirgeme Kurumu nda bulunan 25 çocu umuzu K n kl AVM Çarfl ma azas nda giydirdik. Yeni elbiselerine kavuflan çocuklar m z n yüzlerinden okunan nefle bizim için anlat lamaz bir duyguydu. Onlar asl nda yeni k yafetlerine kavuflarak sevinirken bize de sosyal sorumluluklar m z bir kez daha hat rlatm fl oldu. Pekdemir Ailesi olarak onlara yürekten teflekkür ederiz. Bize bu unutulmaz duyguyu ve görevlerimizi hat rlatt klar için. Mayıs

34 pekdemir mayıs /12/14 9:02 PM Page 34 DEN ZL DEN HABERLER Türkiye nin En Büyük Cam Heykeli CAM HOROZ Denizli Belediyesi nin kentin simgesi olarak yapt rd cam horoz, herkesin ilgi oda haline geldi. Cam horoz Denizli de yurt içi ve yurt d fl ndan gelen misafirlerin hat ra foto raf çektirdikleri ilk adreslerden biri oldu. Türkiye nin en büyük cam heykeli olma özelli ini tafl yan ve toplam 7 bin parça camdan oluflan cam horoz heykeli, halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.. Denizli Belediyesi taraf ndan Delikliç nar Meydan na yerlefltirilen ve büyük be eni alan cam horoz heykeli, Türkiye nin en büyük cam heykeli olma özelli ini tafl yor. Denizli Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Zolan, da yurt içi ve yurt d fl ndan gelen misafirlerinin horozu görmek istediklerini kaydederek, misafirlerin cam horozun önünde foto raf çektirdi ini söyledi. Her flehrin kendine özgü an tsal nitelikte sembolleri bulundu unu Cam Horoz Heykeli nin Denizli nin simgesi haline geldi ini ifade eden Baflkan Zolan, flöyle dedi: Denizli horozunun tarihi geçmifli olan bir özelli i vard r. Laodikya Antik Kenti ndeki kaz çal flmalar nda tarihi geçmifli 1800 y l öncesine dayand ortaya ç kt. Horozumuzun tarihsel geçmifli ve o dönemden bu yana flehrin simgesi olmas sebebiyle Belediye olarak kentimizin sembolü niteli indeki horozun camdan heykelini yapt k ve A ustos tan bugüne yo un ilgi görüyor. Günün her vakti ziyaretçi ak n na u ruyor. Horozumuz 7 bin parça camdan olufluyor. Horozun alt nda ise yine Denizli nin bir di er simgesi mermerden yap lm fl havuzu gösteriyoruz. Havuzun kenar nda ise dünya kültür miras m z Pamukkale yi ziyaretçilere sunduk. Denizli mizin her köflesini böyle güzel de erlerimizi tafl yan eserlerle vatandafllar n bilgisine sunmaya devam edece iz. 32 Mayıs 2014

35 pekdemir mayıs /12/14 9:02 PM Page 35 Ege Bölgesinde 8 ilde, 120 sat fl noktas nda hizmetinizde. Kitap Hayatt r... kitap - k rtasiye - oyuncak Merkez mah Sk. No.8 Ba bafl -Denizli Tel: Oku... Hayata geçiremiyorsan, Onunla yar flam yorsan, Kaybedip vazgeçiyor, kazan p gevfliyorsan, Y kam yor, yapam yorsan, De ifltiremiyor, bafllatam yorsan, Son veremiyor, yön veremiyorsan, Eviremiyor, çeviremiyorsan, Difl geçiremiyor, kafa atam yorsan, Laf anlat m yor, söz dinletemiyorsan, Alt n üstüne getiremiyorsan, Düflünüp yapam yorsan, Sürüden ayr lam yorsan, Bir fark yaratam yorsan... Oku... Mayıs

36 pekdemir mayıs /12/14 9:09 PM Page 36 TEDAR KÇ HABERLER Tedarikçilerimizden Aytafl A.fi. nin gerçeklefltirdi i; 18. Aytafl Fuar na Katıldık 4-6 Nisan tarihlerinde Kufladas Pine-Bay Otelde gerçeklefltirilen 18. Aytafl Fuar n ziyaret ettik. 20 üretici firma ve 145 müflteri gurubunun kat ld fuarda ürünler ve sektördeki geliflmeler hakk nda bilgi al flveriflinde bulunduk. Aytafl A.fi. Antalya dan Çanakkale ye kadar olan bölgede Tarifl, Nivea, Eczac bafl, Can Bebe, Barilla Makarna, Metin Helva, Olin Ya ve Korozo gibi firmalar n bayiliklerini yap yor ve bölgesel distribütörlü ünü üstlendi i markalara hizmet verirken, tüketim alıflkanlıklarına uygun ürünleri ve satıfl usullerini kullanarak sadece bu bölgede 1000 i aflkın noktaya ürünleri penetre ediyor. Gala yeme i ve konser ile sona eren organizasyondaki nazik ev sahipliklerinden dolay, Aytafl A.fi. genel müdürü Mustafa KAHRAMAN ve bölge müdürü Hakan KARADUMAN a teflekkür ederiz. 34 Mayıs 2014

37 pekdemir mayıs /12/14 9:09 PM Page 37 Reklam Mayıs

38 pekdemir mayıs /12/14 9:09 PM Page 38 ÇARfiI PAZAR Tekstilin Kalbinin Att Yer; Babada l lar Çarfl s Babada l lar fl Han Denizli nin sembol mekanlar ndan biridir. Tekstilin kalbi Babada l lar da at yor dersek abartm fl olmay z. Bu sembol mekanda her türlü tekstil ürünü kolayl kla bulunabilir. Havlular, örtüler, nevresimler, pikeler Akla gelebilecek her fley burada mevcut. Hem kaliteli hem de uygun fiyata Denizli nin ba r ndan kopan tekstil ürünlerini sat n alabilirsiniz. Yüzleri gülen, kaliteli hizmet sunan esnaflar, birbirinden güzel ve kaliteli ürünler, hofl bir mekan. Babada l lar da al flverifl yaparken zaman n nas l geçti ini anlayam yacaks n z. Her taraf renk renk, c v l c v l. Babada l lar fl Han tekstil denilince akla ilk gelen yerlerden. Uzun y llard r hizmet veren bu mekan, tekstil ile u raflan herkesin gözdesi. Birçok flehrimizden esnaflar m z Denizli ye gelip Babada l lar dan ürün al yor. 36 Mayıs 2014

39 pekdemir mayıs /12/14 9:09 PM Page 39 Uzun y llar hizmet veren Babada l lar ifl han, sadece ürünlerin de il; esnaf n kalitesi ile de tan n yor. Geçmifl y llarda Babada l lar da esnafl k yapanlar n sözü senet say l rm fl. Baflka flehirlere gidenler para veremedikleri zaman senet ile falan u raflmazlarm fl. Babada l lar da esnaf olan n sözü senettir denilirmifl dört bir yanda. Denizli, tarihi ve do al güzelliklerin bol oldu u bir flehirdir. Çok gezilecek, görülecek yer var. Pamukkale, Leodikya, srafil Deresi, Güney fielalesi, Ornaz Vadisi... Say say bitmiyor. Bu listeye eklenmesi ve Denizli ye yolu düflenlerin mutlaka görmesi gereken bir mekan da Babada l lar Çarfl s. Babada l lar a ulaflmak çok kolay, fiehir merkezindeki tüm dolmufllar Babada l lar Çarfl s n n çok yak n ndan geçiyor. Eski Denizli Ö retmenevinin karfl s nda, Atatürk ve Etno rafya Müzesi nin hemen yan nda bütün güzelli i ile ziyaretçilerini bekliyor. Denizliyi hat rlatacak bir hat ra, havlu, bornoz, örtü... K sacas her türlü tekstil ürünü keyifli al flverifl ve hofl gezinti için Babada l lar Çarfl s n mutlaka ziyaret edin. Mayıs

40 pekdemir mayıs /12/14 9:09 PM Page 40 HAYATIN Ç NDEN Say lar n dili; 1,aflk... 2,cand r... Eski uygarl klarda ve çeflitli toplumlarda say lar birer simge kabul edilmifl ve bir yerden sonra bunlar n özel bir iflaret fleklinde kullan lmas kaç n lmaz olmufltur. 1 ile B R, özün say s d r, tüm say lar n bafllang c d r, tekliktir, u urludur, iyili i, dengeyi, uyumu simgeler. Bir yoruma göre "ilkel unsur"dur. Ruhun özü oldu u gibi, Allah (C.C.) tektir, birdir. Herfley tek olan bir bafllar. 6 düfl ALTI, üç art üçün toplam oldu undan kusursuz, eksiksiz bir say say l r. Venüs gezegeninin de say s oldu undan aflk n, aflk iliflkilerinin, evlili in say s d r. Alt n n anlam de iflken ve tart flmal d r. Bazen birleflmeyi ve mutlulu u, bazen ise çat flmay ve k r kl klar n simgeler. 2 olan K, birin ço uludur ancak baz yorumculara göre aldatmacan n say s d r. (ikiyüzlü, iki ruhlu gibi). Buna karfl n eski Türkler de ve halen iç Anadolu da devam eden inan fl ve ifade ile ise 2, cand r. Çok çok k ymetli sevgiliyi,hayali,hülyay, ruh eflini simgeler. 7 say s d r. YED Babil'den kalma ve Kral Assunbanipal' n emri ile kaleme al nan, Belo'nun fl adl metinden bafllamak üzere, kutsal bir say d r, ola anüstü say l r. Yedi say s flan, fleref ve baflar n n, yaflam n 3 baflar d r. ÜÇ, do an n, say s d r, u urlu bir say d r, verimlidir, dengelidir (üçgen gibi), sevgidir, bilgi ve 8 SEK Z yüce bir say olan dördün iki kat na eflit olmas na karfl n çok yönlü, bazen olumlu bazen olumsuz bir say d r. Korkuyu, tehdidi, y k l fl, iticili i simgeledi i gibi adaletin ve ödüllenmenin de iflaretidir. 4 Asur'da DÖRT dünyan n ve dünyay meydana getiren unsurlar n (toprak, su, atefl, hava) say s d r. Yüceli i, ölümsüzlü ü, umudu, baflar y, dayan kl l simgeler. Felsefeci Hegel için "Dörtgen do ald r" ve ilginçtir ki birçok dinlerde Tanr n n ad 4 harf ile ifade edilir. Latince'de Deus, M s r'da Amun, Sümer'de Jabe, Adad vb. 9 gizemleri DOKUZ genelde olumlu bir say d r. Bilgeli i, ahlaksal de erleri, yönetici gücü, verimlili i ve simgeler. 5 gizemli BEfi u ursuz say lan bir say d r. Mücadeleyi, savafl, inatç l, rekabeti simgeler. Kimine göre bir say d r, kimine göre yazg d r. 10 kazand ran ON tümü ile olumlu ve u urlu bir say d r. Baz antik kaynaklara göre güç veren, onur ve sayg özel bir say d r. 38 Mayıs 2014

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80 ini sanayi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı