HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Disinfection of Swimming Pool Water

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Disinfection of Swimming Pool Water"

Transkript

1 HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Disinfection of Swimming Pool Water "Ýyi bir dezenfeksiyon, pahalý kimyasallarla deðil, doðru kullanýlan kimyasallar ile yapýlýr." Said Güllüoðlu Kimya Mühendisi Editör Kývanç Kasal Çevre Yük. Müh Bodrum

2

3 Önsöz Ben kimim? tarihinde Ýstanbul'da dünyaya geldim. Ýlkokul'a Urfa Cengiz Topel Ýlkokulunda baþladým ve Adana Hayriye Kemal Kusun Ýlkokulundan mezun oldum. Ortaokul öðrenimimi Ankara Semiha Ýsen Ortaokulunda, Lise öðrenimimi de Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde tamamladým. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliði bölümünden mezun olarak aktif öðrencilik hayatýmý sonlandýrdým. Aktif öðrencilik hayatýmýn bitmesiyle birlikte, pasif öðrencilik hayatým baþladý ve hala devam etmekte... Þu ana kadar öðrendiðim tek þey, hiçbir þey bilmediðimdir! Profesyonel çalýþma hayatýma Türk-Henkel Ankara bayisi olan YÝMKA Kollektif Þirketinde baþladým 1993 yýlýnda Bodrum'a yerleþtim ve Güllüoðlu Kimya Sanayi Limited Þirketini kurdum. Halihazýrda havuz kimyasallarý ve ekipmanlarý üzerine ticaret hayatýmý 3

4 devam ettirmekteyim. HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON 2009 Þubat ayýnda Vera (Myakinina) Güllüoðlu ile hayatýmý birleþtirdim ve 01 Aralýk 2009 tarihinde kýzým Elifsu Sofya dünyaya geldi. Eþimin hamilelik döneminde verdiðim bir karar ile kaleme almaya baþladýðým bu kitap, bir tanecik kýzýma armaðanýmdýr. Neden Havuz, Çocuk ve Dezenfeksiyon? Eþimin hamilelik dönemimde doktorunun þiddetle tavsiye ettiði, günlük eksersizleri ve yüzmesi idi. Su içinde yapýlacak eksersizler, hamile bayanlar için suyun kaldýrma kuvvetinden de faydalanýlarak yapýldýðýnda, daha rahat ve vücudu aþýrý zorlamadan, bebeðe zarar vermeden yapýlabiliyordu. Hamile eþimin kullanacaðý, ikamet ettiðimiz sitenin havuzu, baþka kullanýcýlarýnda olmasý sebebiyle dezenfeksiyon açýsýndan eþimin ve bebeðimizin saðlýðý için risk oluþturabilecekti. Havuz konusundaki yaklaþýk 20 yýllýk birikimim ve bu konuda yeterli yazýlý kaynaðýn olmamasý, yaptýðým tavsiyelerin kulak ardý edilmesi, artýk bu konuda bir þeyler yapma zorunluluðu duymama sebep oldu. Ýlk adým olarak adresli internet sitesini kurdum ve bu site üzerinden havuz kullanýcýlarýnýn bilinçlenmesi amacýyla konu ile ilgili yazýlarýmý yayýnlamaya baþladým. Ýnternet üzerinden yayýnlamýþ olduðum yazýlarýma olan ilgi ve insanlarýn bilgiye olan açlýðý, beni buradaki bilgileri, daha geniþ, daha kapsamlý olarak bir kitap haline getirmeye teþvik etti. Bu kitap'da, havuz dezenfeksiyonu konusunda bilinçlenerek, oluþabilecek riskleri en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldýrmak için neler yapabileceðimizi öðreneceðiz. Unutmayalým ki havuzun kirlenmesine engel olamayýz, fakat havuzun temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi bizim elimizdedir. Naçizane kitabýmda benimde sizlerle paylaþmaya çalýþtýðým esas konu bu olacaktýr. Bu kitabýmý yazarken insan hayatýnda eðitim ve öðrenimin asla bitmediðini, teknolojinin ve onu yaratan bilginin ne kadar çeþitli olduðunu ve çok daha önemlisi internet vasýtasý ile bilgiye ulaþmanýn ne kadar kolay olduðunu bir kez daha anladým. Ýnternet dünyasýnda akan bilgiden, bilgiye ulaþmanýn kolaylýðýndan dolayý, havuz ve dezenfeksiyon konusunda bir þeyler yazmýþ herkesin bir sözünü, bir cümlesini veya bir paragrafýný mutlaka kullanmýþýmdýr. Benim yaptýðým, karýþýk ve daðýnýk bilgileri, kendi tecrübelerimle harmanlayarak ve kimya mühendisi, kimyager, biyolog, vb. uzman olmayan havuz kullanýcýlarýnýn, hatta eðitim düzeyi daha düþük uygulayýcýlarýn bile anlayabileceði bir dille, kitap haline getirmek oldu. 4

5 Bunu yaparken pek çok yerde bilimsel ve bol formülasyonlu açýklamalardan elimden geldiðince kaçýnýp daha kolay anlaþýlabilir, hatta bilimsel bile sayýlamayacak yaklaþýmlar ile doðru sonuçlara, sebep den daha çok sonuç 'a ulaþmaya çalýþtým. Kitabýmý yazarken Temel Su Kimyasý konusunda katkýlarýný aldýðým Ege Üniversitesi Öðretim Görevlisi Kimya Yüksek Mühendisi Erdinç ÝKÝZOÐLU'na, Meslektaþlarým Kimya Yüksek Mühendisi Kemal Bektaþ ve Kimya Mühendisi Çiðdem Özer Su Mikrobiyolojisi konusunda seminer notlarýndan faydalandýðým Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Rengin ELTEM'e, Havuz Suyundan Bulaþabilecek Hastalýklar konusunda, Tepe Poliklinik'den Dr. Ali Suat GÜLLÜOÐLU, Dr. Metin Oktay SUBAÞI, Dr. Gokhan Tunç SAKARYA Kitabýmýn Editörlüðünü yapan deðerli arkadaþým Çevre Yüksek Mühendisi Kývanç KASAL'a ve Ýnternet dünyasýnda konu ile ilgili yazýsý, makalesi ve araþtýrmasý olan herkese teþekkürü bir borç bilirim. Saygýlarýmla. Said GÜLLÜOÐLU Kimya Müh. 5

6 Ön Söz Ýndeks TÜRKÝYEDE YÜZME HAVUZLARININ DURUMU HAVUZ SUYUNDA NELER VAR? Su bulunan baþlýca maddeler ve kaynaklarý Havuz suyunda bulunan baþlýca maddeler TS Temiz su ve havuz suyunun özellikleri HAVUZLARDAN BULAÞABÝLECEK HASTALIKLAR Suda bulunan mikroorganizmalar Su ile bulaþan hastalýklar Biyofilm Suyla ilgili hastalýklarýn bulaþma þekilleri A-Bakteriyel Hastalýklar Basilli Dizanteri (Shigella spp.) Kolera (Vibrio chlorea) Gastroenterit (Campylobacter) Gastroenterit (Enteropatojenik Escherichia coli) Salmonellozis (Salmonella spp.) Tifo (Salmonella typhi) Paratifo (Salmonella paratyphi) Yersiniosis (Yersinia spp.) Lejyoner hastalýðý (Legionella spp.) Deri enfeksiyonlarý (Pseudomonas spp. ve Stapphylococcus spp.) Miyozit (Aeromonas hydrophila) Gastroenterit (Vibrio parahaemolyticus) B-Viral Hastalýklar Viral Gastroenteritler (Norwalk Ajaný, Rotavirüs) Enfeksiyöz Hepatit (Hepatit A virüsü) Poliomiyelit (Poliovirüsler) Aseptik menenjit (Echovirüsler, Coxsackievirüsler) Ensefalit (DiðerEnterovirüsü) C- Parazit Hastalýklarý Acanthamebiasis (Acanthamoeba spp.) Amipli Dizanteri (Entomoeba histolytica) Cryptosporidiosis (Cryptosporidium parvum) Ascariasis (Ascaris lumbricoides) Balantidial Dizanteri (Balantidium coli) Giardiasis (Giardia Lamblia) Meningoensefalit (Nagaleria spp. ve Acanthamoeba spp.) Schistosomiasis (Schistosoma spp.) önemli uyarý HAVUZ SUYUNDA ALG ÜREMESÝ

7 5. HAVUZ SUYUNDA SICAKLIÐIN ETKÝSÝ SAÐLIK BAKANLIÐI GENELGELERÝ SAÐLIK BAKANLIÐINCA KONTROL EDILMESI ISTENILEN BAKTERILER Toplam Koloni (jerm) Sayýsý TS EN ISO 6222 (Su kalitesi - Kültürü yapýlabilen mikroorganizmalarýn sayýmý - Agar besiyerinde aþýlama ile koloni sayýmý) Koliform ve E.Coli bakterileri TS EN ISO (SU KALÝTESÝ - ESCHERÝCHÝA COLÝ VE KOLÝFORM BAKTERÝLERÝN TESPÝTÝ VE SAYIMI - BOLUM 1: MEMBRANLA SUZME YONTEMÝ) Koliform bakteriler E. coli Pseudomonas aeruginosa TS EN (Sular - Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular) HAVUZLARDAKI KLOR MIKTARI NE OLMALIDIR? Dezenfeksiyon Maddeleri Su Hazýrlýk Metot Kombinasyonlarý Klor Dozajý ve Klor Tesisinin Kapasitesi Klor Oksidasyon Basamaklarý Dezenfeksiyon Deðeri HAVUZ SUYUNDA ph 'IN ÖNEMÝ NEDÝR? KLOR ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILMALI? Serbest Klor Baðlý Klor Toplam Klor BAÐLI KLOR NEDÝR? KLOR ÞOKLAMASI NASIL YAPILIR? STABÝLÝZATÖR (Siyanürik Asit) NEDÝR? AMONYUM NITRAT VE NÝTRÝT ALÜMÝNYUM VE DEMÝR Alüminyum Bakýr ALKALÝNÝTE NEDÝR? KALSÝYUM SERTLÝÐÝ NEDÝR? TOPLAM ÇÖZÜNMÜÞ KATI MADDE (TDS) NEDÝR? DOYGUNLUK DEÐERÝ ( Saturation Index,Langelier Ýndeksi ) NASIL HESAPLANIR? HAVUZ KÝMYASALLARI KULLANIMI ve ÖLÇÜMLERÝ HAVUZ KÝMYASALLARI KULLANIMINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER KLOR ph

8 YOSUN ÖNLEYÝCÝ BERRAKLAÞTIRICI (PARLATICI) ÇÖKTÜRÜCÜ ph HAVUZ MAKÝNE DAÝRESÝ Havuz filtrasyon sistemi nasýl çalýþtýrýlýr? Altý yollu vananýn kullanýmý Süpürge iþlemi yapýlýrken dikkat edilmesi gerekenler Filtre içindeki havanýn yaratacaðý problemler FÝLTRE KUM'UNUN ÖNEMÝ Zeolit, Klinoptilolit Nedir? HAVUZ TEMÝZLÝÐÝ VE SEZON ÖNCESÝ BAKIM HAVUZ PROBLEMLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Mekanik Problemler Kimyasal Problemler a) Taze su ile gelen problemler b) Kullanýlan kimyasallardan kaynaklanan problemler c) Yetersiz ve doðru kullanýlmayan kimyasaldan kaynaklanan problemler ALTERNATÝF DEZENFEKSÝYON SÝSTEMLERÝ Ozon UV Ýle Dezenfeksiyon Bakýr Gümüþ Ýyonizasyonu Tuz ile klor üretimi ALTERNATÝF DEZENFEKTANLAR Ýyot Brom Lityum Hipoklorit Hidrojenperoksit Potasyum Permanganat Guanidin OTELLER ÝÇÝN SEZONLUK HAVUZ KÝMYASALLARI KULLANIM MÝKTARI VE FÝYAT ANALÝZÝ BAZI BILIMSEL YAZILARDAN KISALTMALAR KAYNAKLAR Ek 1. The Swimming Pool and Spa Association ABOUT SPASA NSW What is SPASA? What does SPASA do? Setting Standards CODE OF ETHICS FACT SHEETS

9 Water Balance Pool Safety Solar Heating Sanitising the Pool Gas Pool Heating Pool Blankets Heat Pumps Ozone Ionisers Spa PoolMaintenance Salt Chlorinators Saving Water Concrete Pools Algae Winterising Your Pool Langelier Index Automatic Chlorine Filtration Ek 2. Pool Standards, 2006 for the Swimming Pool, Wading Pool and Water Spray Park Regulation I. Definitions and Interpretation II. Purpose and Scope III. Construction, Operation and Maintenance of Pools ) Pool Operator Qualifications ) Filtration and Recirculation ) Disinfection ) Monitoring and Recordkeeping ) Microbiological Sampling ) Water Quality ) Anti-Entrapment IV. Written Policies ) Safety and Supervision Requirements ) Notices for Public Safety ) Public Education ) Water Quality Issues ) General Sanitation Plan V. Pool Premises Schedule A: Fecal Contamination Management for Pools Reference Materials A. Approval Process for Ultraviolet Treatment B. Inactivation of Viruses, Giardia and Cryptosporidium C. Equivalent CT Values for Chlorination at 25 C Bibliography

10 ...bu kitap, bir tanecik kýzým Elifsu Sofya ya armaðanýmdýr... "Ýyi bir dezenfeksiyon, pahalý kimyasallarla deðil, doðru kullanýlan kimyasallar ile yapýlýr." 10

11 Türkiye de Yüzme Havuzlarýnýn Durumu Kitabýmýza TMMOB Makine Mühendisleri odasýnýn 1993 yýlý mayýs ayýnda çýkardýðý Tesisat mühendisliði dergisinde, sektörümüzün duayenlerinden olan Makine Yük. Müh. Sami Bölükbaþýoðlu ile yapýlan söyleþiden bazý bölümleri size aktararak baþlamak istiyorum. Bakalým 1970 yýlýndan 2010 yýlýna, 40 yýlda neler deðiþmiþ? Soru: Sayýn Bölükbaþýoðlu, ülkemizdeki en eski Yüzme Havuzu Tesisatçýlarýndan birisiniz. Sizce yüzme havuzu nedir, tanýmýný yapar mýsýnýz? S.B: Bugün bilhassa Türkiye'de hýzla geliþmekte olan yüzme havuzu, insanlarýn suya girmekle serinlemekten baþlayýp, hareket, çevrede yarattýðý serinlik ve güzellikle, huzur ortamýyla insanlarý özellikle de aileleri bir araya toplamak için ihtiyaç haline gelmiþ bir olay. Yüzme havuzu bence; görsel olarak temiz ve berrak su, tabaný-duvarlarý ve yüzeyi temiz olan su, ayrýca her an mikro biyolojik açýdan temiz olabilen bir su havuzudur. Tabii bu temizliði saðlayabilmek için; birincisi filtreleme sisteminin, ikincisi de dezenfeksiyon sisteminin çok iyi ve uygun kapasitede yapýlmýþ olmasý gereklidir. Kýsaca yüzme havuzlarý, çok ömürlü ve her an suyun bu temizliðini saðlama niteliðine sahip havuzlardýr. Soru: Yani, birçoklarýnca sanýldýðý gibi dört duvar içinde bir miktar su deðil. S.B: Kesinlikle. Hakikaten bu konuyu bilmeyenler hiçbir zaman havuzun yaný baþýnda ve görünmeyen bir noktada, çok önemli bir makine dairesinin bulunduðunu bilmezler. Soru: Yüzme havuzlarýna olan talebin doðuþunu, ülkemizdeki geliþimini anlatýr mýsýnýz? S.B: Bundan takriben 20 yýl önce modern anlamda havuz istekleri baþlamýþtýr. Yani havuzun Uluslar arasý ölçülerde yapýmý, su devir daiminin saðlanmasý, suyun temizlenmesi ve dezenfeksiyon sisteminin baþarýlý bir þekilde temini arzu edilir olmuþtur. Ancak o zamanlar, denizlerin temiz olmasý, halkýn daha çok deniz kýyýsýna raðbet etmesi, havuz maliyetlerinin yüksekliði havuzun önemini gölgeliyordu. Hatta bir ara Türkiye'de ekonomik krizlerin bulunduðu sýralarda havuz yapýmlarý hayli azaldýðý gibi tek tük yapanlar da yapýldýðýnýn bilinmesini istemezlerdi. Fakat sonra sonra bir ihtiyaç olarak anlaþýldý ve bugün hýzla ve çok miktarda yapýlýyor

12 Soru: Yüzme havuzu tesisatý denince ne anlaþýlmalý, havuz tesisatý hangi proseslerden oluþuyor? S.B: Yüzme havuzu çok iyi tanýmlanmalý ki tesisatý da ona göre yapýlsýn. Yani bir açýk yüzme havuzu mu kapalý bir mekanda yapýlan havuz mu? Genel maksatlarla kullanýlan bir havuz mu, özel bir ev için yapýlan havuz mu?... HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Havuzlarýn bu þekilde amacý tayin edildikten sonra, bir havuz hacmindeki suyun kaç saatte bir devir daim yapabileceðini de kesin olarak tayin etmek lazým. Bir olimpik havuzda, hiç düþünmeden, buna 4 saat demek lazým. Bir çocuk havuzunda 2 saat demek lazým. Çok fazla kaplýca olan yurdumuzda, kaplýca havuzlarý söz konusu ise orada bunu 1 saat gibi kýsa süreye düþürmek lazým. Ama sadece 1 aileye hitabeden özel havuzda bu 8 saat olabilir. Tabii iktisadi düþüncelerle, maliyetin biraz daha düþürülmesi maksadý ile site ve apartmanlar için yapýlan daha büyükçe topluluklara hitap eden havuzlarýn devir daim süreleri 4 ile 6 saat gibi bir deðerde tarif edilir ve genelde 6 saat olarak alýnýr. Bunun 4 saate doðru yaklaþmasý su temizliði açýsýndan bir yarar saðlayacaktýr. Havuzlarda kesinlikle mühendisliðin tespit ettiði kýstaslarýn dýþýna çýkmamak lazým. Bir emme sistemindeki, emme borularýnda hiçbir zaman 1,25 m/s hýzdan büyük bir deðerin kabul edilmemesi lazým. Zaman zaman çok küçük boru çaplarý ile oradaki emiþ hýzýnýn alýnabileceði zannedilerek o debinin geçeceði var sayýlýyor. Tabii ki böyle bir þey olmayýnca hesaplarda esas alýnan devir daim süreleri de çok þaþýyor. Gelelim pompa debi ve basýnçlarýna. Pompa debi ve basýnçlarý, gerek devir daim süresi gerekse borulardaki lokal veya boru uzunluklarýnýn getirdiði basýnç kayýplarý ile kum filtresinin en týkanmýþ haldeki basýnç kaybýný da ilave ederek, tüm basýnç kayýplarýný rahat karþýlayacak kapasitede olmalýdýr. Genellikle plastik gövdeli, sessiz havuz pompalan büyük basýnçlar getirememektedir. Ama mss civarýndaki bir pompa istenen debiyi karþýlýyorsa matluba muvafýktýr. Basma basýnçlarýnýn 2,5 m/s 'den büyük seçilmemesi, sistemi ve filtrasyonu rahatlatýcý bir etkendir. Kum filtrelerinin kapasitesi, genellikle kesiti ile belirlenir. Bunda da özel havuzlar ve genel maksatlý havuzlar ile tatlý su ya da deniz suyu kullanan ki yurdumuzda deniz suyu da çok kullanýlýr, havuzlarda bu kum filtre hýzlarýnýn deðiþik deðerlerde seçilmesi uygundur. Hatta çevre kirliliði de kum filtrelerinin hýz ve kapasitesi belirlenirken dikkate alýnmalýdýr. Mesela yüksek hýzlý bir kum filtresini çevresi temiz bir özel evde 50m/h'e kadar 12

13 seçebiliyor olsak bile çevre kirliliðinden dolayý 10m/h daha eksik yani 40m/h hýzda seçmekte yarar vardýr. Bu, genel maksatlý havuzda 30m/h 'lere düþecektir. Dezenfeksiyon sistemi de tesisatýn bir parçasýný teþkil eder. Dezenfeksiyon sistemi de ana filtrasyon sistemiyle çok mütecanis, çok uyumlu, çok dengeli çalýþacak þekilde seçilip uygulanmalýdýr. Keza suyun ýsýtýlmasý da ayrý bir önem taþýmaktadýr. Soru: Bir yapýnýn tasarýmý yapýlýrken; Mimar, Ýnþaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Tesisat Mühendisi arasýnda koordineli bir çalýþma söz konusudur. Yüzme havuzu tasarýmýnda da böyle bir çalýþma var mýdýr? S.B: Bir havuzun yapýmý, her halükarda ciddi bir proje ile yapýlmalý. Bu iþin baþýnda da Makine mühendisi yönetmen olmalý. Mimar bir tasarým yapýyor ama can güvenliðinden tutun filtrasyonuna, dezenfeksiyon 'una hatta ve hatta tutunma yerlerinden merdivenine kadar her þeyini Makine mühendisi yönlendiriyor. Buna elektrik mühendisi, statiker, kimya mühendisi ve mimar yardýmcý olmuþ oluyor. Yani bence bir havuzun yapýmý, mimarýn verdiði yerleþim planýna göre tesisatçýnýn ellerine teslim edilecek bir olaydýr.... HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Soru: Havuzlarda aydýnlatma (mekan ve su altý) ve topraklamanýn öneminden de söz eder misiniz? S.B: Su altý aydýnlatmasý dediðimizde kesinlikle 12 volt ve kesinlikle izole trafolarla teçhiz edilmiþ olmalýdýr. Ve topraklama sisteminin son derece güvenilir uygulanmýþ olmasý lazýmdýr. Birçok havuzcu yýldýrýmdan korunmayý bile düþünmez. Yani betonarmeyi topraklamayý. Halbuki ta civarda bir yere yýldýrým düþer, adam suyun içindedir çarpýlýr. Ýzole trafolarda, trafonun yüksek gerilim tarafýnda bir kýsa devre, diðer tarafa sirayet etmeyeceði için daima bir emniyettir. Ama buna raðmen koruyucu sigortalarla ve topraklama hattýyla havuzu ayrýca emniyete almak lazýmdýr. Soru: Yüzme havuzu tesisatý ile ilgili Türk Standartlarý henüz oluþmamýþtýr. Konuyla ilgili düþünceleriniz nelerdir? S.B: Konuyla ilgili Türk Standartlarý henüz oluþmamýþtýr. Bayýndýrlýk bakanlýðýnýn tariflerinde de yeterli doküman yoktur. Avrupa'da ve Amerika'da birçok standart uygulamalarý vardýr. Biz firma olarak SPASA'yý (Standarts For Swimming Pools) bize yakýn bulmakta ve uygulamaktayýz. SPASA kuruluþunun da üyesi olarak devamlý bir bilgi kaynaðý temin etmekteyiz. Türk Standartlarý Enstitüsü, Türkiye'ye uygun, yüzme havuzu ile ilgili standartlarý çok süratli bir þekilde, bütün yapýmcýlarýn, iþletmecilerin hatta kullanýcýlarýn hizmetine sunmalýdýr. 13

14 Bu gün havuzlarda dikkat ediyoruz serbest klor seviyesi birçok havuzda 0,3 mg/lt seviyesini geçmemektedir, bu eksiktir. Bazý havuzlarda ise 2-2,5 mg/lt seviyelere çýkmaktadýr. Bu da zararlýdýr. Yani bunun her halde Avrupa ve Amerika'da kabul edilen 0,5 ila 1,5 mg/lt seviyeleri arasýnda tutulmasý saðlanmalýdýr. Soru: Standartlarýn oluþumunu ve iþletme sýrasýnda denetimi saðlýklý olarak yapabilecek kurumlar var mýdýr? Bu konuda TMMOB ve Makine Mühendisleri Odasý neler yapabilir? S.B: Ülkemizde bu iþleri yapabilecek kuruluþlar var. Bayýndýrlýk Bakanlýðý Tesisat Dairesi Baþkanlýðý ve TSE'nin yapým sýrasýnda alt yapýyý hazýrlamasý lazýmdýr. Tarifler çok net ve kesin olmalýdýr. Bütün dünyada uygulanan standartlar varken niye bizde olmasýn. Niye bu kadar gecikmiþ olunsun. Havuz yapýmcýlarýnýn da bu konuda gayret sarf etmeleri lazým. En azýndan kendi meslek odalarý ile fikir birliðine ulaþmalarý ve öneriler getirmeleri lazýmdýr. Havuzlardaki su dezenfeksiyonu konusunda Makine Müh. Odasý, Kimya Mühendisleri ve Belediyelerin de denetleme açýsýndan çok yeterli ve yetkili ekiplere sahip olmalarý lazýmdýr. Bir havuzun bir bahçede yapýlýp yapýlmamasýný ince eleyip sýk dokuyan belediye ilgili birimleri, bu iþe ruhsat verdikten sonra bu iþin fiilen nasýl yapýldýðý ve neticede ne elde edildiðini de kesin kes denetlemelidir. Bu havuzlarýn yapýmýndan sonra iþletmenin denetimi de özellikle insan saðlýðý açýsýndan son derece önemlidir. Burada týp fakülteleri ile Hýfzýssýhha Enstitülerine çok önemli görevler düþmektedir. Bu kuruluþlar Türkiye genelinde çok sýký kontroller ve tespitler yapmalý, bir takým istatistik 'i bilgiler vererek hem halký hem de kuruluþlarý bilinçlendirmelidir. Yani bu iþe önayak olmalýdýr.... HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Gerek üyelerini ve dolayýsý ile üyelerinin çalýþtýðý diðer kamu ve özel kuruluþlarý da bu birliðe davet etmekte büyük katkýsý ve faydasý olacaktýr. Sonra Oda 'lar arasý iþbirliði de burada önem kazanýyor. Bilhassa Kimya Mühendisleri ve Týp kuruluþlarý ile çok sýký iliþkide olmak lazýmdýr. Soru: Tesisat Mühendisliði Dergisi bunun bir baþlangýcý, bir platformu olabilir mi? S.B.:Tesisat Mühendisliði Dergisi, tabii ki bilhassa tüm makine mühendislerinin okuduðu bir dergi olacaktýr. Hakikaten de çok faydalýdýr. Basýnýn bu iþe davet edilmesi lazýmdýr. Çok daha az teknik olmakla beraber halký bilinçlendirmek bu iþi sevdirmek lazýmdýr. Özellikle kitle iletiþim araçlarý kanalý ile, nasýl doðal gaz konusunda halka bilgiler veriliyor, ayný þekilde yüzme havuzlarý ile ilgili de hem iþletmecilere hem de halka 14

15 yaygýn bilgi verilmelidir. Çünkü halk saðlýðý açýsýndan doðal gazdan daha az tehlikeli deðil yüzme havuzlarý. Saðlýklý dezenfeksiyon yapýlmamasý halinde bulaþýcý hastalýklarýn, bakteriyel hastalýklarýn hýzla yayýlmasýna neden olabilir çünkü.... HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Tesisat mühendisliði Dergisi: Sayýn Bölükbaþýoðlu sohbetiniz için size teþekkür ederiz. Sn. Bölükbaþýoðlu ile yapýlan sohbetten anlaþýlacaðý üzere ülkemizde havuz sektörünün baþlangýcý 1970'li yýllarda dayanmaktadýr. TSE ilk çalýþmalarýný TSE 11899/Aralýk 1995 de yayýnlamýþ, 25 Nisan 2000 yýlýnda aldýðý kararla önceki çalýþmayý geçersiz kýlýp TSE YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNÝK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve ÝÞLETMESÝ GENEL KURALLAR 'ýný yürürlüðe koymuþtur. TSE bu standartlarý yayýnlamasýna raðmen, ne yazýk ki yüzme havuzu yapýlýrken bu standartlarý uygulama zorunluluðu yoktur. Yüzme havuzlarý, masaj havuzlarý, süs havuzlarý, sauna konularýnda faaliyet gösteren firmalar Uygulamalý Havuz Enstitüsü'nün (UHE) temelini günü 26 firmanýn katýlýmý ile düzenlenen "Sektörümüzün sorunlarý" konulu toplantýda atmýþ ve derneðin tüzüðü hazýrlanarak, 19 kurucu üyenin imzasý ile günü yasal baþvurusunu yapmýþtýr. UHE ye kayýtlý 200 civarýnda firma varken, ülke çapýnda, yüzme havuzlarý, masaj havuzlarý, süs havuzlarý, konularýnda faaliyet gösteren firma sayýsýnýn 1000 in üzerinde olduðu tahmin edilmektedir. UHE ini hali hazýrda dernek statüsünde olmasý ve yarý resmi devlet kuruluþu (Oda) olamamasýndan dolayý denetleme ve yaptýrým yetkisi yoktur. UHE'nin bu yetkiyi kazanmasý halinde, atýksu arýtma tesislerinin proje safhasýnda olduðu gibi, havuz projelerinin de UHE tarafýndan onaylanarak, havuz yapýmýna baþlanabilmesi, birçok tasarým hatasýnýn daha iþin baþýnda bertaraf edilmesini saðlayacaðýný düþünmekteyim. Belediyeler ise bu konuya maalesef daha çok uzaklar... Ülkemizde ilk olarak yüzme havuzlarýnýn mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle denetlenmesi sürecini, 2008 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý baþlatmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý 2008 yýlýnda havuz kimyasallarý üretim sürecinde merdiven altý dediðimiz üretimlerin halk saðlýðýný tehdit eder boyutlara ulaþmasý sebebiyle, üretim sürecinin ruhsatlandýrýlmasýna ve ruhsatsýz ürünlerin piyasadan kaldýrýlmasýna karar vermiþtir. Saðlýk Bakanlýðý, Temel Saðlýk Hizmetleri tarihinde yayýnlamýþ olduðu Sayý:B.10.0.TSH / sayýlý genelge ile Ýl ve Ýlçe Saðlýk Müdürlüklerine 15

16 halka açýk havuzlarýn denetlenmesi görevini vermiþtir. Yine Saðlýk Bakanlýðýnýn halka açýk havuzlarda zorunlu tutmayý hedeflediði, Halk Eðitim Merkezlerince (UHE ve Kimya Mühendisleri Odasýnýn da katkýlarýyla) eðitilmiþ ve sertifikalý Havuz Operatörleri bulundurulmasý çalýþmalarý da baþlamýþtýr. Bütün bu olumlu ve olumsuz yönleri ile ülkemizde yaklaþýk adet havuzun çoðu, doðru projelendirilmemesi veya bakýmlarýnýn doðru yapýlmamasý nedeniyle saðlýðýmýzý tehdit etmektedir. Özellikle halka açýk havuzlar (Otel havuzlarý, Spor havuzlarý, Site havuzlarý,...vb.) halk saðlýðý açýsýndan büyük riskler taþýmaktadýr. 16

17 Havuz Suyunda Neler Var? Suda bulunan baþlýca maddeler ve kaynaklarý ÝYONÝK ÇÖZÜNMÜÞ NON-ÝYONÝK ÇÖZÜNMÜÞ KAYNAÐI POZÝTÝF ÝYONLAR NEGATÝF ÝYONLAR ASKIDA KATI MADDE KOLLOÝDAL GAZLAR Mineraller, katýlar ve kayalar Sodyum Kalsiyum Magnezyum Potasyum Alüminyum Demir Manganez Bakýr Çinko vs... Bikarbonat Karbonat Klorür Florür Nitrat Fosfat Hidroksitler Boratlar Silikatlar Sülfat Kil, Kum ve diðer inorganik katýlar Kil Silikat Ferrikoksit Alüminyumoksit Magnezyumdioksit Karbondioksit Atmosfer Hidrojen Bikarbonat Klorür Florür Toz - Polen Karbondioksit Nitrojen Oksijen Sülfürdioksit Organik madde parçalanm. Amonyak Hidrojen Sodyum Klorür Bikarbonat Hidroksit Nitrik Nitrat Sülfür Organik radikaller Organik katý, organik atýklar Hümik madde içeren, doðal organik bileþikler, sebzeye rengini veren maddeler, diðer organik atýklar Karbondioksit Hidrojensülfit Amonyak Hidrojen Metan Nitrojen Oksijen Yaþayan organizma Algler, Diatomlar, Protozoa, Balýklar vb. Virüsler, Bakteriler, Algler vb. Karbondioksit Amonyak Metan Endüstriyel Alanlar Aðýr metaller içeren inorganik iyonlar Ýnorganik iyonlar, Organik moleküller Kil, silt ve diðer inorganik katýlar, Organik bileþikler Yað, korozyon ürünleri, prozoa vb. Ýnorganikler VOC içeren doðal ve sentetik organik bileþikler pestisitler, virüsler, bakteriler Klorür Sülfürdioksit 17

18 Havuz Suyunda Bulunan Baþlýca Maddeler. KATYONLAR : Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Alüminyum, Demir, Manganez, Bakýr, Çinko, Kurþun, Amonyum, Hidrojen ANYONLAR : Bikarbonat, Karbonat, Klorür, Florür, Fosfat, Hidroksitler, Boratlar, Silikatlar, Sülfat, Nitrat, Nitrit, Sülfit, Sülfür KOLLOÝDLER : Kil, Kum, Toprak, Silikat, Ferrikoksit, Alüminyumoksit, Magnezyumdioksit, Hümik asitler, Taninler GAZLAR : Karbondioksit, Hidrojen sülfür, Hidrojen, Metan, Azot, Oksijen CANLILAR : Virüsler, Bakteriler, Mantarlar, Protozoalar, Algler, canlý cansýz Böcekler, Kuþ, kedi, köpek vb. Tüyleri ve dýþkýlarý, Bitkiler, yapraklar, Polenler ÝNSAN KAYNAKLI KÝRLÝLÝK : Vücut kiri, yaðý ve teri, Kan, Cerahat, Tükürük, Ýdrar, Dýþký, Sümük, Kozmetikler, Saç DÝÐERLERÝ : Tarým Ýlaçlarý, Gübreler, Boyalar, Klorlu bileþikler TS Temiz su ve havuz suyunun özellikleri Havuzumuzun temiz ve berrak olmasý için klorla yapýlacak olan dezenfeksiyonun yanýnda mutlaka iyi bir filtrasyonunda olmasý gereklidir. Temiz ve berrak görünen bir havuz, filtrasyonun düzgün olduðunu gösterir, ancak havuzda dezenfeksiyonun yeterli olduðu anlamýna gelmeyebilir. Bunun yanýnda TS havuza doldurulacak suyun niteliði konusunda aþaðýdaki standartlarý getirmiþtir. Suyun özellikleri Suyun karakteristik nitelikleri içme sularý ile ilgili TS 266' ya uygun olmalýdýr. Deniz ve mineral sularý için, özelliklerine baðlý olmak üzere kýsmen baþka araþtýrma metodlarýda kullanýlmak zorundadýr. Temiz suyun numunesi havuza girmeden önce tesisattan alýnýr. Havuz suyu numunesi yüzeyin 20 cm. altýndan (derinden) alýnýr. Havuz Doldurma Suyunun Özellikleri Doldurma suyu; Ýçilebilen genel ve yaygýn hijyenik sularýn (TS 266'ya uygun) niteliklerini taþýmalýdýr., aksi takdirde ayrý olarak düzenlenmiþ özel bir su hazýrlama tesisinde bu þartlara getirilmesi gerekir. Su hazýrlama iþlemini zorlaþtýran maddeler de ön bir iþlemle önceden sistemden uzaklaþtýrýlýr. Deniz suyu ve tuzlu sulardaki tuz miktarý ile saðlýk açýsýndan problem taþýmayan mineralli sularda ve kaplýca sularýndaki mevcut doðal maddeler dikkate alýnmamalýdýr. Doldurma amacý ile kullanýlan suyun ön bir iþlemle hazýrlanmasý TS 266 ya uygun olmadýðý veya aþaðýdaki deðerlerin aþýlmasý halinde söz konusu olur. Demir 0.1 mg/l (1,8 mmol/m³) Mangan 0.05 mg/l (0,9 mmol/m³) Amonyum 2.0 mg/l (110 mmol/m³) P olarak polifosfat mg/l (0,16 mmol/m³) 18

19 GRUP No PARAMETRE Mikrobiyolojik Talepler Koloni teþkil eden birimler (KBE) (20±2) C de Koloni teþkil eden birimler (KBE) (36±1) C de Escherichia coli (36±1) C de Pseudomonas aeruginosa (36±1) C de Legionella pneumophila (36±1) C de Fiziksel ve Kimyasal Talepler Renk ( =436 nm iken spektral absorbsiyon katsayýsýnýn belirlenmesi 5 Bulanýklýk (Bulanýklýk birimi FNU ) Netlik 8 ph Deðeri 2) ie.: Ýsbat edilemez + Amonyum (NH 4 ) Konsantrasyonu Doldurma suyundaki nitrat (NO ) konsantrasyonu 3 6 üzerine ilave nitrat konsantrasyonu Doldurma suyunun O 2 deðeri üzerinden 7 Mn VII nin II ye oksitlenebilirliði KMnO 4 olarak doldurma suyunun deðeri üzerinden KMnO 4 kullanýmý 8 Ag/AgCl 3,5 m.kcl elektrot için redox deðeri Tatlý sular için a. 6,5 ph deðeri 7,3 b. 7,3 ph deðeri 7,6 Deniz sularý için a. 6,5 ph deðeri 7,3 b. 7,3 ph deðeri 7,6 Klorür miktarý >500 mg/l. Ayný zamanda 0,5 mg/l den daha yüksek bromür veya iyodür 8 içeren sular için redox gerilimi 8-13 Serbest klor Baðlý klor a. Tatlý suda b. Deniz suyunda a. Genel b. Sýcak masaj havuzlarýnda 3) Su sýcaklýðý 23 C filtre edilmiþ suda (dezenfeksiyondan önce) 4) Sýcak masaj havuzlarýnda ve su sýcaklýðý 23 C olan havuzlarda. 5) Bulanýklýk birimi FNU: Formazine Nephelometric birimler 6) Ozon kademeli su hazýrlýk iþlemleri için geçersizdir BÝRÝM l/ml l/ml l/100ml l/100ml l/100ml l/m 5 FNU mmol/m³ mg/l mmol/m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mv mv mv mv mv mg/l mg/l mg/l TEMÝZ SU min maks ,5 6, ,3 0, i.e. 2 i.e. 2-3 i.e. 0,4 0, ,6 7,6 5,5 0, ihtiyaca göre 0,2 HAVUZ SUYU min maks Havuz dibi net olarak kolayca görülmeli 6,5 7,6 6,5 7, , , , , Sýnýr deðer denenerek belirlenir 9 0,3 0, i.e. 2 i.e. 2-4 i.e. 0,5 0,5 3 0,6 9 1,0 9 0,2 19

20 7) Yüksüz tesiste filtre edilmiþ suyun oksitlenebilme deðeri doldurma suyunun altýnda ise, burada düþük olan deðer referans olarak alýnýr. Doldurma suyunun oksitlenebilme deðeri 0.5mg/l O 2 veya 2mg/l KMnO 4'nýn altýnda ise 0.5 mg/l O 2 veya 2mg/l KMnO 4 deðeri referans olarak kabul edilir. Ozonlu iþlemlerde: iki misli deðerler 8) Serbest klor, ph ve Redoks gerilimi ölçümü için ölçü suyu hattý (Doðrudan havuzdan ölçüm için numune su alan) ve buradan referansla çalýþan su kontrol ve ayar tesisi (Sabit ve sürekli, doðru ayarlanmýþ), su kontrol, ayar ve kayýt ünitelerinden oluþan bir elektronik sistem (Su kontrol, ayar ve kayýt tesisi) bulunmalýdýr. Ölçü suyu akýþýndaki gecikme en çok 0.5 dakikayý, ölçme sistemindeki ölçüm gecikmesi ise 1 dakikayý aþmamalýdýr. Redoks ölçümünde tolerans 20mV'u aþmamalýdýr. Ölçülen redoks deðeri olmasý gereken min. Deðerinin 50mV daha altýnda ise su hazýrlýk tesisi ve iþletme þartlarý gözden geçirilmeli,sebep araþtýrýlmalý ve düzeltilmelidir. Ph deðerinin elektro metrik olarak ölçümünde tolerans ± 0.1 doðrulukla gerçekleþmelidir. Amperometrik klor ölçümünde olasý hata sýnýrý en fazla 0.05 mg/l olmalýdýr. PH ve serbest klor için verilen minimum ve maksimum deðerlerin sýnýr deðerler olduðu unutulmamalýdýr. Deðerler baþkaca metot ve referanslarla en az günde bir kez ölçülmeli, su kontrol, ayar ve kayýt tesisinin güvenilirliði test edilmelidir. Su kontrol, ayar ve kayýt tesisleri talep edilen (Ayarlanmýþ) deðerlerin dýþýnda sudan olumsuz referanslar aldýklarýnda, yüzenler ve iþletmeciyi uyaracak bir ikaz düzeneðine sahip olmalýdýrlar. Kayýt ünitesi (Grafik veya bilgisayarlý) bulunmadýðý hallerde deðerler bir iþletme defterine saat baþý kaydedilip saklanmak zorundadýr. Ayrýca müþteri ve yüzücülerin bu deðerleri her an bilme haklarý vardýr. 9) Mikrobiyolojik taleplerin karþýlanabilmesi için kendine özgü koþullarý bulunan yüzme havuzu tesislerinde ve belli iþletme þartlarýnda daha yüksek konsantrasyonlar gerekebilir. Mikrobiyolojik taleplerin karþýlanmasý mutlak gerekliliktir. Bu durumu meydana getiren sebepler ve çözümler araþtýrýlmak zorundadýr. Havuz suyundaki serbest klor konsantrasyonu her halükarda 1.2mg./l. üst sýnýrýný aþamaz. 10) Belirtilen sýnýr deðerini yerine getiremeyen tesisler, bu standardýn yürürlüðe girmesinden itibaren 5 yýl içinde bu standardýn gereklerini ve belirtilen talepleri yerine getirmek zorundadýrlar. Bunun için tesislerini bu standardýn taleplerini cevaplayacak þekilde yenilemek veya ilave yapmak zorundadýrlar. 11)Açýk yüzme havuzlarýnda mikrobiyolojik þartlarýn yerine getirilebilmesi için klor konsantrasyonu olarak daha yüksek deðerler kullanýlabilir. 12)Devamlý olarak taze su ile beslenen ( geçerli deðildir. 2m3 ) sauna tesislerindeki soðuk þok havuzlarý için 13) Bromür ve iyodür içeren sularda klor olarak baðlý veya serbest halojen 20

21 Havuzlardan Bulaþabilecek Hastalýklar Bu bölümde bahsi geçen konular sizleri havuzlardan uzaklaþtýrmak veya korkutmak için anlatýlmamýþtýr. Buradaki amacýmýz, havuz suyunun iyi dezenfekte edilmediði takdirde neler olabileceði konusunda sizleri bilinçlendirmektir. Hayatýn kaynaðý olan su, vücut aðýrlýðýmýzýn %65'ini, kanýmýzýn %80'ini, dünyamýzýn ise %75'ini oluþturmaktadýr. Ýnsan günde 2.5 lt su içerek, yýlda vücut aðýrlýðýnýn 5 katý suyu tüketir. Tüketilen bu suyun % 50'si böbrekler, % 25'i deri, % 20'si idrar ve % 5'i ise dýþký ile atýlýr. Dünya Saðlýk Örgütü, bulaþýcý hastalýklarýn kaynaklandýðýný belirtmektedir. % 80 oranýnda kirli sulardan Endüstriyel ve evsel atýksularýn, kullandýðýmýz yeraltý ve yerüstü sularýný nasýl kirlettiði aþaðýdaki resimde temsili olarak gösterilmektedir. Dünyada her yýl 5 ila10 milyon insan kirli sulardan kaynaklý hastalýklar sebebi ile ölmektedir. Bu nedenle temel ihtiyacýmýz olan suyun dezenfeksiyonu, içme ve kullanma sularýnda büyük önem arz etmektedir. 21

22 Yüzülen ortamýn kirliliðine baðlý olarak bir çok saðlýk sorununun ortaya çýktýðý ve bunlarýn baþýnda enfeksiyon hastalýklarýnýn (bakteri, virus, mantar, parazit sebebiyle oluþan ateþli hastalýklar) geldiði belirlenmiþtir. Suda bulunan mikroorganizmalarý üç grupta toplayabiliriz: A- Suda doðal olarak bulunan mikroorganizmalar : Spirillum, Vibrio, Pseudomanas, Achromobacter, Chromobacter türleri ile Micrococcus ve Sarcina'nýn bazý türleri. B- Toprakta yaþayan mikroorganizmalar : Bunlar; Bacillus, Streptomyces ve Enterobacteriacea'nýn saprofit üyeleridir. Topraðýn yýkanmasý sonucu veya yaðmur ile suya karýþýrlar. C- Normal olarak insan ve hayvanlarýn baðýrsaklarýnda bulunanlar : Baþlýcalarý; Esherichia coli, Streptococcus faecalis, Clostridium perfiringens ve baðýrsak patojenleridir (Salmonella ve Vibrio comma gibi) Su kirliliðinde en önemli etken mikrobiyal kirlilik, özellikle de patojenik (hastalýk yapýcý) organizmalar dýr. Su kirliliðinin en tehlikeli þekli ise su ortamýna insan dýþkýsýnýn girmesidir. Bir çok hastalýk insan veya bazen hayvanlarýn patojen saçan dýþkýlarýnýn su veya gýdalarý kirletmesi ile ve daha sonra bunlarýn tüketilmesiyle dýþký-aðýz rotalý (aþaðýda gösterildiði þekilde) bir yolla bulaþmaktadýr. ölmesidir. HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Suda Bulunan Mikroorganizmalar Tüm dünya ölçeðinde düþünülecek olursa, ishaller kalp hastalýklarýndan sonra ölümlerin ikinci önemli nedenidir. Geliþmemiþ ülkelerde ise, en sýk ölüm nedenlerinin baþýnda ishaller gelmektedir. Asya, Afrika ve Latin Amerika'da her y ý l çocuðun ölümüne yol açmaktadýr. Bunun anlamý günde veya dakikada 7 çocuðun 22

23 SU ÝLE BULAÞAN HASTALIKLAR Hastalýk Neden Olan Mikroorganizmalar Mikroorganizmalarýn Suya Nereden Bulaþtýðý Semptomlar Gastroenteris Rotavirüs Salmonella Enteropatojenik E.Coli Ýnsan dýþkýsý Hayvan veya Ýnsan dýþkýsý Ýnsan dýþkýsý Akut ishal veya kusma Tifoid Salmonella Typhosa Ýnsan dýþkýsý Baðýrsak iltihabý, dalak büyümesi, yüksek ateþ, bazen ölümcül Dizanteri Shigella Ýnsan dýþkýsý Ýshal, nadiren ölümcül Kolera Vibrio comma Ýnsan dýþkýsý Kusma, þiddetli ishal, hýzlý su kaybý ve ölüm Bulaþýcý Sarýlýk (viral) Hepatitis A Ýnsan dýþkýsý ve kirli suda yetiþmiþ canlýlar Ciltte sararma, karaciðer büyümesi, karýn aðrýsý, nadiren ölümcül Amipli Dizanteri Entomoeba Histolytica Ýnsan dýþkýsý Hafif ishal, kronik dizanteri Giardiasis Giardia lamblia Hayvan veya Ýnsan dýþkýsý Ýshal, kramp, bulantý veya genel halsizlik, ölümcül deðil (1-30 hafta sürebilir) Cryptosporidiosis Cryptosporidium Hayvan veya Ýnsan dýþkýsý Ýshal, mide aðrýsý (ortalama 5 gün sürer) Yukarýda bahsi geçen bu hastalýklara neden olabilecek, havuzlar kadar dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi gereken diðer bir bölüm ise, havuz etrafýnda bulunan ve ortak kullanýma açýk; duþlar, soyunma odalarý ve tuvaletlerdir. Ülkemizde yüzme havuzlarýnýn sayýlarýnýn artýþý ile doðru orantýlý olarak Su ile Bulaþan Hastalýk (SBH) vakalarýnda büyük artýþ gözlenmektedir. Yüzme havuzlarýndaki tehlikeli mikroorganizmalarý, kaynaklarýna göre 2 gruba ayýrmaktayýz. Fekal (dýþký) Kaynaklý Virüsler ; Adenovirüs, Hepaptit A, Norovirüs, Enterovirüs 23

24 Bakteri ; Shigella spp., E. coli Protoza; Giardia, Cryptosporidium Fekal (dýþký) Kaynaklý Olmayan Virüsler ; Adenovirüs, Popillomavirüz, Noluscipoxvirüs Bakteri ; Legionella spp., Pseudommonas spp., Mycobacterium spp., Stophylococcus aureus, Leptospira spp. Protoza; Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp., Plasmodium spp. Fungus; Trichophyton spp., Epidermophyton floccosun Yukarýda deðinilen mikroorganizmalarýn ortak özellikleri, suyla bulaþmalarý ve hastalýk oluþturduklarýnda temel semptomun ishal olmasýdýr. Dýþký ile temas riski, özellikle bez kullanan, yürüme çaðý çocuklarý ve ishal olmuþ yetiþkinlerin bulunduðu yüzme havuzlarýnda yüksektir. Ýshal rahatsýzlýðý olan kiþilerin havuzu kullandýklarý esnada, yanlýþlýkla ortama karýþtýracaklarý 0,14 gramlýk (2 damla) dýþký, yüzme havuzunu kirletmek için yeterli olacaktýr gram dýþkýda 10 Hepatit A virüsü, 10 Noravirüs, 10 Ecovirüs belirlenmiþtir. Yüzme havuzlarý; dar bir ortamda çok sayýda insanýn kullanmasý yönüyle, suyla bulaþan mikroorganizmalarýn yayýlmasý için çok uygun bir ortamdýr. Dezenfeksiyon, havuzlarda Su ile Bulaþan Hastalýklar için önemli düzeyde koruma ve kontrol saðlamakla birlikte, dezenfeksiyonun sürekliliðinin saðlanamamasý, havuz bakýmýnýn iyi yapýlamamasý, hastalýklarýn bulaþma riskini artýrmaktadýr. Böylesi ortamlarda, klora duyarlý mikroorganizmalar bile yayýlabilmektedir. Fekal (dýþký) Kaynaklý Kirlenme; Fekal (dýþký) kaynaklý havuz kirlenmesinde, havuzu kirleten mikroorganizmalarýn yok edilmesi için gereken zaman ve klor miktarý ; 1 mg/lt (ppm) Serbest klor, ph 7.5 ve havuz suyu sýcaklýðý 25 C olduðu koþullarda Dezenfeksiyon Deðeri = Serbet klor miktarý * Zaman Bu örnekleme göreceðimiz gibi havuzda, dýþký ile kirlenme tespit edildiði anda öncelikle kirletici kaynak katý ise bir kepçe ile havuzdan hemen alýnmalý ve kullanýlan kepçe 100 ppm lik bir klor solüsyonu ile yýkanmalýdýr. Havuz kullanýma kapatýl-malý, kirletici kaynaðýn bertaraf edilebilmesi için, klor þoklamasý yapýlarak zamanýn kýsaltýlmasý saðlanmalýdýr. Örneðin havuz suyumuza Fekal (dýþký) Kirletici Dezenfeksiyon Deðeri Cryptosporidium protozasýnýn E. Coli 1 dakika dan az girdiðini kabul edersek 1 ppm Hepatit-A 16 dakika lik klor miktarý içindeki Dezenfeksiyon Deðeri 9600 dk Giardia dakika dýr. Klor þoklamasý ile klor Cryptosporidium 9600 dakika miktarý 30 ppm çýkarýldýðý 24

25 takdirde Dezenfeksiyon Deðeri 320 dk (yaklaþýk 5.30 saat) düþer, bu zaman geçildikten sonra havuzumuzu tekrar kullanýma açabiliriz. Klor þoklamasý yapýldýðýnda sirkülasyon kesintisiz olarak devam etmelidir. Fekal (dýþký) Kaynaklý Olamayan Kirlenme Burada karþýmýza 2 ana kirletici kaynaðý çýkmaktadýr. Birincisi yüzücüler, Ýkincisi ise havuz duvar, boru tesisat veya filtre kumlarý üzerinde oluþabilen biyofilm tabakalarýdýr. Yüzücüler ; Burada havuzlarýn kirlenmesine sebep olan en önemli etken, mantar ve/veya virüs tarafýndan enfekte edilmiþ yüzücülerdir ki, bunlar herkesin ortak kullaným alaný olan duþlar, soyunma odalarý, tuvaletler gibi rutubetli ortamlardan çýktýktan sonra, duþ almadan havuz girmeleri sebebiyle çevresel kaynaklý kirleticileri havuzlara rahatlýkla taþýyabilmeleridir. Örneðin yüzme havuzu konjonktivitesi, Adenovirüslerin neden olduðu ve yüzücülerde göz kýzarýklýðý, boðaz iltihabýna sebep olan bir rahatsýzlýktýr. Çocuklardaki viral gastroenterit ve yetiþkinlerdeki viral diyare'ye (ishal) Rotavirüslerin sebebiyet verdiði belirlenmiþtir. Biyofilm : Biyofilm, canlý veya cansýz bir yüzeye yapýþarak kendi ürettikleri polimerik yapýda jelsi bir tabaka içinde yaþayan mikroorganizmalarýn oluþturduðu topluluk olarak tanýmlanabilir. Bu jelsi tabaka, bakteri hücreleri tarafýndan üretilen EPS adý verilen polisakkarit bazlý bir kafestir. EPS, terminolojide extracellular polymeric substances, teriminin karþýlýðý olarak kullanýlmaktadýr. EPS'yi biyofilm tabakasýnda bakterilerin hücre dýþýna saldýklarý ve onlarý bir arada tutan çimento gibi düþünebiliriz. Havuzlarda biyofilm tabakasý, derz aralarýnda, havuz içi sirkülasyonun oluþmadýðý ölü bölgelerde, fittings sistemi içinde ve kum filtrelerinin içinde kumlarýn üstünde oluþa bilmektedir. Özellikle kýþýn kullanýlmayan havuz sistemlerinde ve kum filtrelerinde biyofilm oluþumu daha fazla gözlenmektedir. Biyofilm tabakasý besin maddelerini biriktirmesi, içindeki mikroorganizmalarý dezenfektanlardan, bakterileri yiyerek beslenen canlýlardan, virüslerden ve ph dalgalanmalarýndan korumasý gibi birçok avantajý sunmaktadýr. Su sistemlerinde bakterilerin çoðalmasý ve biyofilm tabakasýnýn oluþumu halk saðlýðý açýsýndan büyük bir problem oluþturur. 25

26 Biyofilm tabakasý, filtrasyon sistemini bozduðu için havuz suyu kalitesinin bozulmasýna neden olacaktýr. Dezenfektanlara karþý dayanýmý yüksek olmasýnýn yanýsýra, karmaþýk fiziksel yapýsý ve dinamik doðasýndan ötürü ölçümü, izlenmesi, kontrolü ve mücadelesi çok zordur. Lejyoner hastalýðý, kalp kasý enfeksiyonu, orta kulak iltihabý, diþ iltihabý (periodontit), kemik iliði iltihabý (osteomiyelit), kronik prostat gibi hastalýklarýn etkenlerinin biyofilm iliþkili mikroorganizmalar olduðu göz önüne alýnýrsa tehlikenin ne kadar büyük olduðu anlaþýlabilir. Suyun boru içindeki akýþ hýzýnýn azalmasý ya da durmasýyla biyofilm oluþumun daha hýzlý gerçekleþtiði bilinmektedir. Bu nedenle az kullanýlan su sistemlerinde mikroorganizmalar daha kolay çoðalmaktadýrlar. Biyofilm tabakasý endüstriyel su sistemlerinde ýsý deðiþtiricilerde sýcaklýk transfer veriminin düþmesine, boru çapýnýn daralmasýyla sistem basýncýnýn artmasýna ve bunun sonucu olarak baðlantý noktalarýnda sýzdýrmaya neden olmaktadýr. Özellikle metabolik açýdan aktif bakteriler yüzeye tutunmak için olaðanüstü bir istek gösterirler. Tanýmlanmýþ olan bakterilerin %99'u bu biyofilm tabakasý içinde yaþayabilmektedir. Biyofilm tabakasýnýn oluþumu sýcaklýk, su akýþ hýzý, suyun kimyasal ve mikrobiyolojik parametreleri, dezenfektan maddeler yada kalýntýlarýna baðlý olduðu gibi depo ve boru malzemelerinin tipine de baðlýdýr. Biyofilm tabakasý, gözle görülebilir büyüklükteki organizmalarýn bile çoðalmasýna imkan verebilecek besin zincirinde baþlangýç noktasý konumundadýr. Bakteriyel üreme, havuz suyunda bulanýklýk, kötü koku ve renk deðiþimine neden olabilir. Biyofilm tabakasý, bakterileri baþta klor olmak üzere dezenfektanlardan, besinsizlikten,kuraklýktan, ph dalgalanmalarýndan, toksinlerden, virüslerden korur ve hücreleri bir arada tutar. Bakteriler, sucul ortamlarda serbest yüzmek yerine bir yüzeye tutunmayý tercih ederler. Bunun sebepleri; tutunduðu yüzeyin besin kaynaðý olmasý, suyun akýþýyla tutunduðu yere besin maddesi taþýnmasý ya da su akýþý sayesinde bol oksijen bulunmasýdýr. Biyofilm tabakasýnýn oluþumundaki ilk basamak yaklaþmadýr. Bakteri, tutunacaðý yüzeye aktif hareket ya da konveksiyon ile yaklaþýr. Yüzeye kritik uzaklýkta olduðu anda [yaklaþýk 1 nanometre], bakteri itici ve çekici güçlerin etkisiyle ya yüzeye yapýþýr ya da itilir. Bu itici ve çekici güçler; elektrostatik ve hidrofobik etkileþimler, Van der Walls baðlarýnýn kuvveti, sýcaklýk, hidrodinamik güçler olarak tanýmlanmaktadýr. Elektrostatik etkileþimler daha çok itici güçlerdir. Çünkü bakteriler ve katý yüzeyler 26

27 negatif yüklüdür. Yüzeyle ilk temasýn gerçekleþmesinde hidrofobik etkileþimlerin katkýsý büyüktür. Bunun yanýnda bakterinin tutunmasýný kolaylaþtýran hücre dýþý yapýlarý, ph, besin miktarý, sýcaklýk da yüzeye yapýþmada etkili role sahiptir. Bakteri, sahip olduðu hücre dýþý uzantýlar ya da saldýðý polimerler ile yüzeye sýkýca baðlanýr. Biyofilmin doðal oluþum sürecinde tabaka içine farklý türlerde mikroorganizmalar katýlmakta ve heterojen bir yapý hüküm sürmektedir. Çoðunlukla bakterilerin baskýn olduðu biyofilm tabakalarýn da mantar ve çok hücreli canlýlara da rastlanmaktadýr. Doðal ya da insan yapýmý su sistemlerinde geliþen biyofilm tabakasýndaki bakteriler, düþmanlarý olan organizmalara karþý korunurken ayný zamanda çeþitli özelliklere sahip farklý dezenfektanlara da direnç gösterirler. Bir hipoteze göre, az besin bulunan su þebeke sistemindeki biyofilm bakterileri açlýk nedeniyle yavaþ üreme ya da durgunluk evresine geçer ve bu metabolik deðiþiklik onu dezenfektanlara daha dirençli kýlar. Daha farklý bir hipoteze göre, biyofilm tabakasý içindeki bakteri farklý bir yaþama tarzýna adapte olur. Bu durum besin azlýðýna karþý yapýlan bir davranýþ deðil, yüzeye yapýþarak üremek için biyolojik olarak programlanmýþ bir cevaptýr. Biyofilm tabakasýnýn oluþumunu önlemek için tek bir strateji vardýr, o da biyofilm oluþmadan önce düzenli olarak uygun dozda dezenfeksiyon yapmaktýr. Havuz duvarlarýnýn ve filtre içlerinin mekanik olarak temizliði mümkün olmasýna raðmen borular gibi uzak ve dar noktalara eriþmek neredeyse imkansýzdýr. Biyofilm tabakasýnýn doðurduðu hijyenik riskler göz ardý edilemeyecek kadar çeþitli ve büyük olduðu için su sistemlerinde oluþmasýný önlemek amacýyla tedbirler alýnmalýdýr. Bu tedbirlerin en baþýnda havuz filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemin en iyi þekilde dizayn edilmesi, kaliteli tesisat malzemesi kullanýlmasý gelmektedir. Mevcut havuzumuzda biyofilm oluþumunu engellemek için yapabileceklerimiz ise þunlardýr. 1.Havuz duvarlarýnýn sürekli fýrçalanmasý (eðer bir biyofilm oluþumu varsa çelik uçlu fýrça kullanýlmalýdýr), 2.Kuaterner Amonyum veya benzeri yosun önleyicilerin düzenli kullanýlmasý. 3.Kum filtrelerine periyodik aralýklarla klor konulmasý veya klorlamanýn filtre öncesine alýnmasý. 4.Periyodik aralýklarla havuz suyunun þok klorlamaya tabi tutulmasý. Periyodik aralýklar; Halka açýk havuzlar için haftada bir, Site havuzlarý için 15 günde 27

HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Disinfection of Swimming Pool Water

HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Disinfection of Swimming Pool Water HAVUZ, ÇOCUK ve DEZENFEKSÝYON Disinfection of Swimming Pool Water "Ýyi bir dezenfeksiyon, pahalý kimyasallarla deðil, doðru kullanýlan kimyasallar ile yapýlýr." Said Güllüoðlu Kimya Mühendisi Editör Kývanç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Yüzme Havuzu Sanitasyonu

Yüzme Havuzu Sanitasyonu Yüzme Havuzu Sanitasyonu Yüzme ve diğer su aktiviteleri son yıllarda gittikçe daha fazla ilgi görmektedir. Bu da su kaydırakları, aquapark, dalga havuzları, fıskiye semsiyeli havuzlar gibi özel kullanım

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK. Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK. Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı YÜZME HAVUZLARINDA MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Yüzme havuzları; Turizm Fiziksel aktivite YÜZME HAVUZU YARALANMA VE BOĞULMALAR

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAVUZ SUYU KİMYASI KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Ü ÖĞRETİM GÖR. Dengede Havuz Mutlu Havuzdur! SU NEDİR? SAF SU bir oksijen molekülü ve iki hidrojen molekülü

Detaylı

YÜZME HAVUZLARDA Enfeksiyon Riski ve Dezenfeksiyonun Önemi İNSAN - HAYVAN - BİTKİ Mikrobiyoloji Gözle görülemeyen canlıların Mikroskop ile incelenmesi. mikron = 1/1000 mm. mikroskop x 1000 cfu/ml veya

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma 100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu nun saptadığı SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL un ilki: İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Orta mah. şelale cad. No:128/3 Altınova 07060 ANTALYA / TÜRKİYE Tel : 0 242 340 58 88 Faks : 0 242 340 58 89 E-Posta

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ. www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90

HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ. www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90 HAVUZLARDA OZON SİSTEMLERİ www.atggroup.org atg@atggroup.org facebook.com/atghavuzozondezenfeksiyon +90 (216) 290 13 90 Ozon Nedir? Dünyada bilinen en kuvvetli oksidandır Ozon Ne Kadar Güçlüdür? Klordan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi, 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Hoş Geldiniz 1 Amacımız; Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Dezenfeksiyon, flokülasyon, ph ayarlama ve suyun dengesi için kullanılan kimyasalları incelemek Havuz bakım prosedürünü tekrarlamak

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

KLORLA DEZENFEKSİYON

KLORLA DEZENFEKSİYON 1. DENEYİN AMACI KLORLA DEZENFEKSİYON Amaç, suların dezenfeksiyonunda klor kullanımını uygulamalı görmek, gerekli klor miktarını hesaplayabilme becerisi kazanmaktır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Su kaynaklarının

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI Otellerimiz yurt içinden ve yurt dışından bir çok insanımızın konakladığı ve ortaklaşa kullandığı alanlarımızdır. Bu sebeple bu mekanların temizliği ve dezenfeksiyonuda

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR 1 PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR PROF.DR.LALE BALAS DOÇ.DR.ASU İNAN YRD.DOÇ.DR. NİHAL YILMAZ DR.ASLI NUMANOĞLU GENÇ DR.PELİN FİDANOĞLU (BİYOLOG) DR.NİLÜFER VURAL (KİMYAGER) DOKTORANT KAĞAN CEBE DALGIÇ

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

0-KONU, TARİF, KAPSAM 0.1- KONU 0.2- TARİFLER 0.3- KAPSAM 0.4- AMACI 0.5- GENEL KURALLAR 1 SUY

0-KONU, TARİF, KAPSAM 0.1- KONU 0.2- TARİFLER 0.3- KAPSAM 0.4- AMACI 0.5- GENEL KURALLAR 1 SUY TSE 11899 (NİSAN 2000) Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli toplantısında kabul edilerek yayınlanmıştır. TS11899/Aralık 1995 in yerine hazırlanmış olup önceki yayını geçersiz kılar.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı