ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 77 NUMBER: 2010/10 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2012

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Sistemler Veri ißleme Bilgisayar Bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi Belirli konulara ayrýlmýß kÿtÿphaneler Genel kÿtÿphaneler GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefede insan tÿrleri EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya Fransa DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN HÝristiyanlÝÛÝn tarihi, coûrafi ele alýnýßý KUTSAL KÜTAP Apocrypha, Pseudopigrapha HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ HIRÜSTÜYAN AHLAKI VE ÜBADET DÜNBÜLÜMÜ Übadet edebiyatý HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER...32

11 291 KarßÝlaßtÝrmalÝ din Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta...85

12 370 EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi MŸfredat YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM YapÝsal sistemler Gramer Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca'nÝn kullanýmý DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DoÛu ve GŸneydoÛu Asya dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram MATEMATÜK Genel ilkeler Topoloji šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Matematiksel coûrafya FÜZÜK IsÝ KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya...177

13 543 Analitik kimya Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Kaya bilim (Petroloji) YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Gymnospermae (Pinophyta) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) DiÛer omurgasýzlar SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar Aves (Kußlar) Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Sanayi kimyasallarý teknolojisi PatlayÝcÝlar, yakýtlar teknolojisi GÝda teknolojisi ÜMALAT...209

14 677 Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR YardÝmcÝ inßaat uygulamalarý SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK HeykeltraßlÝkta ißlemler, konular Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon Cam RESÜM SANATI VE RESÜMLER Sembolizm, allegori, mitoloji, efsaneler Konusunu gÿnlÿk yaßamdan alan resimler Din ve dinsel sembolizm DiÛer konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ KabartmalÝ baskýlar (KalÝp baskýlar) FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik algýlar ve algý topluluklarý Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri...227

15 793 Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca mektuplar Almanca hiciv ve mizah Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce LATÜNCE EDEBÜYAT Latince dramatik ßiir ve tiyatro KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH

16 907 Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coûrafya ve seyahat Kuzey Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Britanya adalarý DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU Japonya Üran OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan...385

17 000 GENEL KONULAR 003 Sistemler 2010 BD zdin, Fatih, boyutlu ok-kullanýcýlý sanal ortamlarýn oryantasyon ama lý kullanýlmasý / Fatih zdin. Ñ xii, 145 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Anket formu i erir. Üngilizce eseradý: Utilization of three-dimensional multi-user virtual environments for orientation purposes. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , Veri ißleme Bilgisayar Bilimi 2010 AD Pusula YayÝncÝlÝk ve Ületißim Ticaret Limited (Üstanbul) 2002 Ocak/Þubat fiyat kataloûu / Pusula. Ñ Üstanbul : Pusula, s. : res. ; 24 cm. Bilgiler dýßkapaktan alýnmýßtýr. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : [2.00 TL] Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD YŸksel, Emin M. QuarkXpress 4.0 / Emin M. YŸksel. Ñ Eskißehir : Anadolu niversitesi, s. : res. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. 2001/4-134 ISBN : [5.00 TL] AD obanoûlu, BŸlent, Algoritma gelißtirme ve veri yapýlarý / BŸlent obanoûlu. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, viii, 223 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 164) Kaynak a: 223. s. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 TL]. II. Seri AD Microsoft windows XP professional. Ñ [Üstanbul] : Microsoft, s. ; 15X21 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M [2.00 TL] zel bilgisayar yšntemleri 2010 BD Selem, Atilla, boyutlu bilgisayar grafiklerinde yazýlým tasarým šrÿntÿleri ve uygulamalarý / Atilla Selem. Ñ xii, 108 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Üngilizce eseradý: Applying software design patterns in 3D computer graphics. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , BÜBLÜYOGRAFYA 011 Bibliyografyalar 2010 AD Ankara niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ tez kataloûu, Ñ Ankara : Ankara niversitesi, s. ; 24 cm. Ñ (Ankara niversitesi ; yayýn no: 11) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 Tl]. I. Seri

18 016 Belirli konulardaki eserlerin 2010 AD Ermeni sorunu : bibliyografya / [derleyen]: TŸrkkaya Atašv. Ñ Ankara : A.. Siyasal Bilgiler Fak., s. ; 20 cm. Ñ (A.. Siyasal Bilgiler FakŸltesi YayÝnlarÝ ; doûum yýlýnda AtatŸrk'e armaûan dizisi ; 11) S.N.: ; S.N. 1994/ [5.00 TL]. I. Atašv, TŸrkkaya. II. Seri AD Ankara niversitesi Sosyal Bilimler EnstitŸsŸ tez kataloûu. Ñ Ankara : Ankara niversitesi, vi, 178 s. ; 24 cm. Ñ (Ankara niversitesi ; yayýn no: 10) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 TL]. I. Seri AD Anadolu ve Rumeli'de ger ekleßtirilen ulusal ve yerel kongreler ve kongre kentleri bibliyografyasý / yayýna hazýrlayanlar: Haydar zuûurlu, Übrahim Birler. Ñ Ankara : T.B.M.M. KŸltŸr, Sanat ve YayÝn Kurulu YayÝnlarÝ, c. "4." (222 s.) : fotoû. ; 24 cm. Ñ (T.B.M.M. KŸltŸr, Sanat ve YayÝn Kurulu yayýnlarý ; no: 62) Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : [3.00 TL]. I. zuûurlu, Haydar. II. Birler, Übrahim. III. Seri AD AtatŸrk ve devrimleri bibliyografyasý / hazýrlayanlar: TŸrk Tarih Kurumu, Orhan Durusoy, Muzaffer Gškman. Ñ Ankara : TŸrk Tarih Kurumu BasÝmevi, s. ; 23 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ [3.00 TL]. I. TŸrk Tarih Kurumu. II. Durusoy, Orhan. III. Gškman, Muzaffer K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 025 KŸtŸphanelerin ißleyißi 2010 BD Afzali, Mehdi TŸrkiye'de a Ýk erißim, kurumsal arßivler ve akademik kÿtÿphaneler / Mehdi Afzali. Ñ xii, 126 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Anket formu i erir. Tez (Doktora) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , Belirli konulara ayrýlmýß kÿtÿphaneler 2010 AD Balkanlar ve Ütalya'da Þehir ve ManastÝr Arßivlerindeki TŸrk e Belgeler Semineri (2000) Balkanlar ve Ütalya'da Þehir ve ManastÝr Arßivlerindeki TŸrk e Belgeler Semineri, KasÝm Ñ Ankara : TŸrk Tarih Kurumu, viii, 83 s. ; 24 cm. Ñ (AKDTYK TŸrk Tarih Kurumu YayÝnlarÝ ; XXVI. Dizi-SayÝ: 10) S.N.: ; M.N. 2003/3-179 ISBN : [10.00 TL]. II. Seri

19 027 Genel kÿtÿphaneler 2010 BD Rumelili, Aylin Esen Hacettepe niversitesi KŸtŸphanecilik BšlŸmŸ eûitim programýnýn deûerlendirilmesi / Aylin Rumelili (Esen). Ñ xii, 167 y. ; 30 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , BD Ersoy, Aynur, Yaßam boyu šûrenme ve TŸrkiyeÕde halk kÿtÿphaneleri / Aynur Ersoy. Ñ xiv, 146 y. : tbl. ; 30 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 031 Amerikan Üngilizcesi 2010 AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz ve Emre ErgŸven. Ñ 19. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, s. : res. ; 20 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Mitchinson, John. II. Filiz ve Emre ErgŸven, Cihan AslÝ. II GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2010 AD ICOM TŸrkiye Milli Komitesi haber bÿlteni = Bulletin du comite national ture de ICOM. Ñ Ankara : TŸrkiye Milli Komitesi, s. ; 19 cm. FransÝzca metin i erir. S.N.: ; B.N. 2002/ [3.00 TL]. (p) AD Ayasofya ve Aya Ürini - Mozaik mÿzesi, Ümrahor AnÝtÝ - Kariye MŸzesi, Fethiye MŸzesi - Tekfur sarayý mÿzeleri rehberi. Ñ Üstanbul : Dšnmez Ofset-MŸze Eserleri Turistik YayÝnlarÝ, [2000?] 109 s. : res., hrt., fotoû. ; 22 cm. S.N.: ; B.N. 92/ ISBN : [5.00 TL] HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 BD 6037 Koca, zgecan 1961 ve 1982 AnayasalarÝnÝn HŸrriyet Gazetesi'nde yer alýßý / zgecan Koca. Ñ , 070.1, AD B kiler, Yavuz BŸlent, SšzŸn doûrusu / Yavuz BŸlent B kiler. Ñ 16. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ, c. "1." (300 s.) ; 22 cm. Ñ (TŸrk EdebiyatÝ VakfÝ yayýnlarý ; 70) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. II. Seri ,

20 2010 AD Boysan, AydÝn, Þerefe! / AydÝn Boysan. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk, s. : res. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Sakal, Fahri AÛaoÛlu Ahmed Bey / Fahri Sakal. Ñ Ankara : TŸrk Tarih Kurumu, s. ; 24 cm. Ñ (AtatŸrk KŸltŸr, Dil ve Tarih YŸksek Kurumu TŸrk Tarih Kurumu yayýnlarý VII Dizi ; sayý: 187) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; M.N. 2001/3-9 ISBN : [15.00 TL]. II. Seri AD Aymaz, Abdullah Gšze takýlanlar : makaleler ve gezi notlarý, 1 / Abdullah Aymaz. Ñ Üstanbul : Zafer YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. Ñ (Zafer YayÝnlarÝ kÿltÿr serisi ; yayýn no. 45) S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. II. Seri BD Emre, HŸseyin, TŸrkiye'deki gazetecilerde profesyonellik dÿzeyinin belirlenmesine yšnelik bir alan araßtýrmasý / HŸseyin Emre. Ñ xiii, 132 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2010 S haber. Ñ 6. yýl, 190. sayý (01 Ocak 2009) -. Ñ Artvin : 08 Radyo Tv. YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 19 EylŸl haber. GŸnlŸk yerel sÿreli yayýn. S.N.: S Aktif haber. Ñ 1. yýl, 3. sayý (26 Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : Adviye KŸbra Yeßilay, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Nisan HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S Temmuz. Ñ 4. yýl, 85. sayý (07 AralÝk 2007) -. Ñ Antakya : Halit YÝlmaz, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 23 Temmuz Temmuz gazetesi HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete.. S.N.: S AralÝk. Ñ 15. yýl, sayý (01 AralÝk 2008) -. Ñ Gaziantep : HŸseyin Karabulut, [1993] -. c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, GŸnlŸk siyasi baûýmsýz gazete. YayÝmcÝ deûißikliûi: EylŸl 2009 Mehmet Atar; 23 EylŸl Temmuz 2010 HŸseyin Karabulut; 02 AÛustos 2010 Burhanettin AßiroÛlu. S.N.: S bšlge anahaber. Ñ 2. yýl, 24. sayý (05 Ocak 2009) -. Ñ Üstanbul : Mihriban ÞabanfakÝ, [2008] -. 4

21 c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, ŸncŸ bšlge anahaber. Anahaber. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S GŸndem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Bekir Halla, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, AÛustos GŸndem. HaftalÝk siyasi ve ekonomi gazetesi. S.N.: S 3 7/24 haber Bah eli - evler. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : AyßegŸl B. Aslan, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, Þubat Bah eli - evler. Bah eli evler. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 12 Akdeniz olay. Ñ 1. yýl, 269. sayý (01 AÛustos 2009) -. Ñ Mersin : Mersin Gazetecilik, YayÝncÝlÝk, San. ve Tic. Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 15 EylŸl Olay. Yerel gazete. S.N.: S 153 Akdeniz'de yeni yÿzyýl. Ñ 5. yýl, sayý (19 MayÝs 2009) -. Ñ Antalya : Burak Gazetecilik Rek. Mat. San. Tic. Ltd. Þti., [2004] -. c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, GŸnlŸk kent gazetesi. YayÝmcÝ deûißikliûi: 2004-Haziran 2009 YenigŸn Kent Gazetesi Ajans Reklam YayÝncÝlÝk MatbaacÝlÝk; 01 Temmuz Burak Gazetecilik. S.N.: S 104 Akis. Ñ 4. yýl, sayý (01 nisan 2009) -. Ñ KŸtahya : Alaaddin AkkaßoÛlu, c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, Siyasi tarafsýz gÿnlÿk bšlge gazetesi. S.N.: S 11 Amasya. Ñ 2. yýl, 712. sayý (04 EylŸl 2008) -. Ñ Amasya : Amasya Radyo Televizyon A. Þ., [2006] -. c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, EylŸl Amasya gazetesi. GŸnlŸk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 10 Anadolu. Ñ 23. yýl, sayý (09 Mart 2009) -. Ñ Mersin : Nazmi AkdaÛ, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 17 AÛustos GŸnlŸk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 154 Anamur haberci. Ñ 1. yýl, 1. sayý (14 MayÝs 2009) -. Ñ Anamur, Mersin : Adem Þefik, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 05 MayÝs HaftalÝk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: S 169 Arnavutkšy haber. Ñ 1. yýl, 3. sayý (Ekim 2007) -. Ñ Üstanbul : LŸx Þirketler Grubu, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, AÛustos Arnavutkšy. Toplumsal ve bšlgesel siyasi gazete. S.N.:

22 2010 S 152 Balkan gÿnlÿûÿ. Ñ 1. yýl, 1. sayý (23 AralÝk 2007) -. Ñ Üzmir : RÝfat Sait, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 23 AralÝk Balkan. Onbeß gÿnlÿk yerel yayýn. S.N.: S 67 Baßkent. Ñ 40. yýl, sayý (01 Haziran 2009) -. Ñ Ankara : zgÿn Medya YayÝncÝlÝk Sanayi ve Ticaret, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, yýlýnda yayýn hayatýna baßlayan gazete daha sonra Ekonomik yorum adýyla yayýnlanmaya devam etmißtir. Baßkent gazetesi daha šncekinin devamý olarak fakat Ekonomik yorum yanýnda farklý bir gazete olarak sayý (01 Haziran Ankara'nÝn gazetesi. S.N.: S 156 Bilgi. Ñ 1. yýl, 13. sayý (05 Ocak 2004) -. Ñ orum : Bilgi, [2003] -. c. : res. ; 56 cm. Bilinmiyor, BaÛÝmsÝz siyasi haber gazetesi. S.N.: S 160 ekmece. Ñ 1. yýl: 6. sayý (16-30 EylŸl 2009) -. Ñ Üstanbul : Üßuva BasÝn YayÝn MatbaacÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, AvcÝlar, Baßakßehir, BeylikdŸzŸ, Esenyurt, KŸ Ÿk ekmece ekmece. AvcÝlar, Baßakßehir, BeylikdŸzŸ, Esenyurt, KŸ Ÿk ekmece. Onbeß gÿnlÿk haber gazetesi. S.N.: S 86 orum tek yýldýz. Ñ 3. yýl, 838. sayý (01 Ocak 2008) -. Ñ orum : Tek YÝldÝz BasÝn YayÝn DaÛÝtÝm, [2005] -. c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, Tek yýldýz. YÝldÝz gazetesi. GŸnlŸk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S 157 ukurova expres. Ñ 1. yýl, 4. sayý (10 AÛustos 2009) -. Ñ Mersin : Cuan Babur, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 106 Demokrat. Ñ 1. yýl, 1. sayý (15 Nisan 2009) -. Ñ Üstanbul : Akosman Turizm BasÝm YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. Bilinmiyor, 15 Nisan Yerel yayýn. S.N.: S 62 Demokratik a ÝlÝm. Ñ 1. yýl, 1. sayý (26 AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Yšn BasÝn YayÝn, c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, 26 AÛustos A ÝlÝm. Yerel gazete. S.N.: S 64 Denge. Ñ 1. yýl, 1. sayý (03 EylŸl 2008) -. Ñ Mersin : Hatice SarÝ, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 03 EylŸl Gazete denge. GŸnlŸk baûýmsýz siyasi gazete.. S.N.:

23 2010 S 65 Doruk67. Ñ 1. yýl, 62. sayý (05 Ocak 2009) -. Ñ Kdz.EreÛli, Zonguldak : BeseloÛlu AydÝn Elektrik, Ünßaat, TaßÝmacÝlÝk, GÝda, Demir elik, YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, 01 Nisan Doruk 67. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 163 Dšneme. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 EylŸl 2008) -. Ñ Üzmir : aûcýl Medya BasÝn YayÝn Organizasyon ve ReklamcÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 01 EylŸl BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 63 Duruß. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 Haziran 2009) -. Ñ Batman : Grup Prestij YayÝncÝlÝk MatbaacÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 01 Haziran MŸstakil siyasi gazete. S.N.: S 66 DŸnden bugÿne Ege'de Yaßam. Ñ 1. yýl, 10. sayý (01-31 AralÝk 2007) -. Ñ Üzmir : Ege KŸltŸr Platformu DerneÛi, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Mart Ege'de yaßam. Ekp Ege KŸltŸr Platformu DerneÛinin aylýk siyasi, aktÿel, kÿltÿrel gazetesi. S.N.: S 199 DŸzce ger ek. Ñ 1. yýl, 10. sayý (19 Mart 2009) -. Ñ Ankara : Barkovizyon Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Ger ek. HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 158 Ege gÿndem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (15 AÛustos 2008) -. Ñ Üzmir : AygŸl Horasan, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 15 AÛustos Siyasi aktÿel gazete. S.N.: S 162 Ege manßet. Ñ 2. yýl, 79. sayý (07-13 Ocak 2008) -. Ñ Üzmir : Ege Manßet Gazetecilik, [2006] -. c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Egemanßet. HaftalÝk bšlgesel haber gazetesi. S.N.: S 161 EreÛli haber. Ñ 1. yýl, 14. sayý (20 KasÝm 2008) -. Ñ Kdz.EreÛli, Zonguldak : Alper Ajans ReklamcÝlÝk ve Gazetecilik, c. : res. ; 50 cm. GŸnlŸk, 03 KasÝm GŸnlŸk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 59 Etkin. Ñ 1. yýl, 1. sayý (15-30 EylŸl 2009) -. Ñ Üstanbul : Etkin Medya Grubu, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, EylŸl Etkin haber gazetesi. 15 gÿnlÿk siyasi, ekonomi, aktÿel, magazin ve spor gazetesi. S.N.:

24 2010 S 195 Flaß haber GšktŸrk. Ñ 1. yýl, 8. sayý (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : Alaettin Arslan, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Ocak EyŸp - Kemerburgaz - GšktŸrk flaß haber GšktŸrk. AylÝk yerel gazete. S.N.: S 54 Gazete Mudanya. Ñ 3. yýl, 9. sayý (Ocak 2010) -. Ñ Mudanya, Bursa : Mudanya Gazeteciler DerneÛi, c. : res. ; 56 cm. Üki aylýk, Mudanya Gazeteciler DerneÛi'nin tanýtým ama lý ayýn organýdýr. S.N.: S 198 Gazete sentez. Ñ 1. yýl, 3. sayý (20 Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Baturay Tarak ÝoÛlu, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Mart Sentez. HaftalÝk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: S 194 Gazette 13 international. Ñ 42. yýl, 441. sayý (Ocak-Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : GŸngšr Denizaßan, c. : rnk. res. ; 60 cm. Üki aylýk, 16 KasÝm Gazette-13. Gazette-13 international. Gazette13 international. Üki aylýk mizahi toplum gazetesi. S.N.: S 177 Gaziantep pusula. Ñ 4. yýl, 150. sayý (09 EylŸl 2008) -. Ñ Gaziantep : Dilek Demir, [2004] -. c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, Pusula. Yerel gazete. S.N.: S 167 Giresun gÿven. Ñ 1. yýl, 8. sayý (06 Ocak 2009) -. Ñ Giresun : Derya Yirmibeß, [2008] -. c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, Giresun gÿven gazetesi. HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S 136 GšlbaßÝ gÿndem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (13 AralÝk 2007) -. Ñ GšlbaßÝ, Ankara : Serkan AkpÝnar, c. : res. ; 56 cm. Bilinmiyor, 13 AralÝk GšlbaßÝ yerel gÿndem. Yerel yayýn. S.N.: S 196 GŸncel posta. Ñ 1. yýl, 13. sayý (01-15 Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : Kurt Medya Grubu, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 25 Temmuz GŸncel. Yerel Üstanbul gazetesi. S.N.: S 197 GŸndem 44. Ñ 1. yýl, 3. sayý (2009) -. Ñ Üstanbul : Üsmail Kaya, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Malatya'nÝn gÿndemi gÿndem 44. GŸndem44. HaftalÝk baûýmsýz, siyasi ve aktÿel haber gazetesi. S.N.: S 200 GŸrŸn haber. Ñ 8. yýl, 105. sayý (Ocak 2009) -. Ñ Darende, Malatya : Asil BasÝn YayÝncÝlÝk Ltd. Þti., c. : res. ; 49 cm. AylÝk, MayÝs AylÝk baûýmsýz gazete. S.N.: ISSN

25 2010 S 188 Haberde imza. Ñ 1. yýl, 4. sayý (30 AralÝk 2009) -. Ñ Üstanbul : Sevgi zdemir, c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz aralýklý, Yerel sÿreli gazete. S.N.: S 49 Hafta 78. Ñ 1. yýl, 1. sayý (07-14 EylŸl 2009) -. Ñ Safranbolu, KarabŸk : Ada Medya ve iletißim Hizmetleri, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, EylŸl Hafta78. KarabŸk ve evresinin haftalýk iletißim platformu. S.N.: S 42 Kaptan. Ñ 1. yýl, 1. sayý (20 AralÝk 2005) -. Ñ Üstanbul : Alev ukurkavaklý, c. : rnk. res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 20 AralÝk Mangal yÿrekli gazete. S.N.: S 159 Kemer gšzcÿ. Ñ 6. yýl, sayý (01 Ocak 2008) -. Ñ Kemer, Antalya : Kemer GšzcŸ Gazetecilik Yay. Mat. Ajans, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, GŸnlŸk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 166 Kemer hakimiyet. Ñ 6. yýl, 118. sayý (07 Ocak 2008) -. Ñ Kemer, Antalya : Tosun lge, [2002] -. c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 6. yýl, 149. sayý (22 EylŸl 2008) -. Hakimiyet. 24 KasÝm 2008 tarihinden itibaren yayýnýn boyutu bÿyÿmÿßtÿr. HaftalÝk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: S 32 Kent yaßam. Ñ 15. yýl, 622. sayý (31 AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Yaßam BasÝn YayÝn ReklamcÝlÝk Ületißim ve Turizm Ltd. Þti., [1994] -. c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Yaßam. Üstanbul'un tek baûýmsýz haftalýk kent gazetesi. S.N.: S 13 KÝrmÝzÝ beyaz. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 Ekim 2009) -. Ñ Ankara : SŸrenkšk Gazetecilik, MatbaacÝlÝk, Reklam, Org., c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, 01 Ekim KÝrmÝzÝbeyaz. GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 68 Lojistik - yÿk taßýmacýlar. Ñ 1. yýl, 9. sayý (03 MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : Mete Turizm BasÝn ve YayÝncÝlÝk Hizmetleri, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Lojistik yÿk taßýmacýlar. TaßÝmacÝlar. Mesleki gazete. S.N.: S 113 Manavgat ßelale. Ñ 1. yýl, 2. sayý (13 EylŸl 2007) -. Ñ Manavgat, Antalya : Aykut Tekcan, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 13 EylŸl HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: S 165 Manßet. Ñ 1. yýl, 1. sayý (17 EylŸl 2008) -. Ñ Gaziantep : Servet Saltan, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 17 EylŸl Ekim 2010 tarihinden itibaren yayýnýn imtiyaz sahibi Tamer DoÛan olmußtur. HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.:

26 2010 S 135 Medya Üstanbul. Ñ Þubat Ñ Üstanbul : Panteks Mobil Teknoloji rÿnleri Medya San., c. : res. ; 56 cm. AylÝk, BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 23 Mercek haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Mehmet Derviß Canbekli, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, AÛustos BaÛÝmsÝz siyasi ve aktÿel gazete. S.N.: S 102 Merzifon'da bugÿn. Ñ 1. yýl, 3. sayý (18 AÛustos 2004) -. Ñ Merzifon, Amasya : MevlŸt nverdi, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, GŸnlŸk baûýmsýz siyasi haber gazetesi. S.N.: S 2 Millet. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Temmuz 2006) -. Ñ Üstanbul : Hasan HacÝoÛlu, c. : res. ; 46 cm. AylÝk, Temmuz Millet gazetesi. AylÝk sÿreli yerel gazete. S.N.: S 61 NarlÝdere gÿndem. Ñ 4. yýl, 92. sayý (25 ßubat 2008) -. Ñ NarlÝdere, Üzmir : GŸler GŸler, [2005] -. c. : rnk. res. ; 56 cm. Bilinmiyor, NarlÝdere gÿndem gazetesi. 29 MayÝs 2008 tarihinden itibaren yayýnýn boyutu 56 cm olmußtur. BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 168 Newroz. Ñ 3. yýl, 97. sayý (23 Temmuz 2009) -. Ñ Gaziantep : Celal zcan, [2007] -. c. : res. ; 49 cm. HaftalÝk, HaftalÝk siyasi haber yorum gazetesi. S.N.: S 170 O gÿn. Ñ 2. yýl, 55. sayý (13-19 Ocak 2008) -. Ñ Üstanbul : GŸn Medya Hizmetleri YayÝncÝlÝk ReklamcÝlÝk Sanayi, [2007] -. c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, OgŸn. Asya'dan Avrupa'ya o gÿn. Yerel sÿreli yayýn. S.N.: S 94 Objektif. Ñ 2. yýl, 6. sayý (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Bur Anadolu Ületißim Meslek Lisesi, c. : res. ; 56 cm. Bilinmiyor, Habere gen bakýß. S.N.: S 146 Ordu atýlým. Ñ 3. yýl, 45. sayý (01-15 Ocak 2007) -. Ñ Üstanbul : A ÝlÝm Medya MasaŸstŸ YayÝncÝlÝk ProdŸksiyon YapÝm, TanÝtÝm ve Organizasyon, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Temmuz Ordu atýlým gazetesi. Yerelden ulusala Ordu atýlým gazetesi. Yerel yayýn. S.N.: S 93 Orgi haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (29 EylŸl 2008) -. Ñ Giresun : SaygÝlÝ YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, 29 EylŸl Ordu ve Giresun'un sšzcÿsÿ orgi haber. HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.:

27 2010 S 85 OtobŸs yolcu taßýmacýlar. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : Mete Turizm BasÝn ve YayÝncÝlÝk Hizmetleri, c. : res. ; 56 cm. Ayda Ÿ sayý, 01 Þubat Mesleki gazete. S.N.: S 73 z TŸrkiye yerel haber gazetesi. Ñ 1. yýl, 12. sayý (23-29 Mart 2009) -. Ñ Ankara : z TŸrkiye Yerel Haber Gazetesi MatbaacÝlÝk ve ReklamcÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Nisan Yerel haber. Yerel haber. Yerel haber gazetesi. AylÝk yerel haber gazetesi. S.N.: S 115 zge haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (11 Ocak 2009) -. Ñ Tarsus, Mersin : Emine PatÝr, c. : rnk. res. ; 50 cm. HaftalÝk, 11 Ocak BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 9 zgÿn haber. Ñ 1. yýl, 2. sayý (KasÝm 2007) -. Ñ Üstanbul : Sedat Dalar, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Ekim zgÿnhaber. Beykozun gÿndemi aylýk siyasi gazete. S.N.: S 97 zgÿneß. Ñ 1. yýl, 3. sayý (Temmuz 2006) -. Ñ Üstanbul : zgÿneß EÛitim Turizm TaßÝmacÝlÝk ve BasÝn YayÝn, c. : res. ; 55 cm. Bilinmiyor, KasÝm 2008'den sonra yayýnýn boyutu kÿ ŸlmŸßtŸr. BaÛÝmsÝz siyasi, aktÿel haber gazetesi. S.N.: S 51 zÿm Darende. Ñ 1. yýl, 7. sayý (Haziran 2009) -. Ñ Malatya : Osman Nuri zbay, c. : rnk. res. ; 56 cm. AylÝk, EylŸl Siyasetten uzak aktÿeli kÿltÿrel haber gazetesi. S.N.: S 17 Pazartesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (27 Ekim 2008) -. Ñ Üstanbul : M. Sadettin Soner, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, 27 Ekim YayÝn Ocak 2009'dan itibaren boyut deûißtirmißtir. Siyasi aktÿel gazete. S.N.: S 103 Pendik haber bÿlteni. Ñ 1. yýl, 1. sayý (MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : Mustafa KÝlÝ, [2007] -. c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, Pendik haber. HaftalÝk siyasi haber ve analiz gazetesi. S.N.: S 14 Platform. Ñ 1. yýl, 3. sayý (01 AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Platform BasÝn YayÝn Gazetecilik Reklam, TanÝtÝm ve Organizasyon AjansÝ, c. : res. ; 55 cm. GŸnlŸk, AÛustos Yerel gazete. S.N.: S 98 Pusula gazetesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (23-30 EylŸl 2007) -. Ñ Üstanbul : Salih Gšvtaß, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, EylŸl HaftalÝk bšlgesel siyasi aktÿel haber gazetesi. S.N.:

28 2010 S 173 Pusula. Ñ 1. yýl, 11. sayý (16 Ocak 2002) -. Ñ Merzifon, Amasya : Üklim BasÝn YayÝn Ltd. Þti., c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, AÛustos Onbeß gÿnlÿk bšlge gazetesi. S.N.: S 176 Pusula. Ñ 1. yýl, 11. sayý (28 EylŸl 2005) -. Ñ Merzifon, Amasya : Muhammed Karagšz, c. : res. ; 56 cm. GŸnlŸk, 16 KasÝm Pusula bšlge gazetesi. GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 99 Pusula. Ñ 3.yÝl,119. sayý (07-13 Ocak 2008) -. Ñ Adana : Mehmet Demir, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, SŸreli haftalýk yerel yayýn. S.N.: S 22 RDBL bri. Ñ 1. yýl, 2. sayý (AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Yeni aû Gazetecilik ve MatbaacÝlÝk A.Þ., c. : rnk. res. ; 56 cm. AylÝk, Temmuz AylÝk bri gazetesi. S.N.: S 191 Reel. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01-15 Ekim 2008) -. Ñ Üstanbul : Sakine Baran, c. : res. ; 56 cm. Onbeß gÿnlÿk, Ekim BaÛÝmsÝz siyasi gazete. S.N.: S 1 Sadabad haber. Ñ 1. yýl, 3. sayý (24 AÛustos 2009) -. Ñ Üstanbul : Þehriban ÛŸtcŸ, c. : res. ; 55 cm. Onbeß gÿnlÿk, Yerel gazete. S.N.: S 131 SaÛlam gazete. Ñ 1. yýl, 1. sayý (24 Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : DeÛer Market ilik, Ünßaat, YayÝncÝlÝk, Tekstil ve Turizm, c. : res. ; 56 cm. Bilinmiyor, 24 Þubat Yerel aktÿel gazete. S.N.: S 52 Sakarya. Ñ 9. yýl, sayý (26 MayÝs 2009) -. Ñ BeypazarÝ, Ankara : Sebile elik nal, c. : res. ; 50 cm. DŸzensiz aralýklý, Yeni Sakarya. Bšlge gazetesi. S.N.: S 122 Samsun objektif. Ñ 1. yýl, 1. sayý (2007) -. Ñ Samsun : Sel uk GŸrfes, [2007] -. c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Objektif. HaftalÝk yerel gazete. S.N.: S 111 Samsun sabah gazetesi. Ñ 1. yýl, 3. sayý (20 KasÝm - 30 AralÝk 2008) -. Ñ Samsun : Rukiye Baßar, c. : res. ; 50 cm. AylÝk, Sabah gazetesi. Yerel gazete. S.N.:

29 2010 S 132 Samsun týlsým. Ñ 1. yýl, 11. sayý (KasÝm 2006) -. Ñ Samsun : TÝlsÝm BasÝn YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 128 Sancak. Ñ 1. yýl, 1. sayý ( Haziran 2006) -. Ñ DŸzce : DŸzce Balkan TŸrkleri KŸltŸr ve DayanÝßma DerneÛi, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, Haziran DŸzce Balkan TŸrkleri KŸltŸr ve DayanÝßma DerneÛi yayýn organý. Yerel sÿreli. S.N.: S 129 Saray haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý ( 09 Mart 2009) -. Ñ Ankara : iûdem Yavuz, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, 09 Mart HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 119 Saros kšrfezi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 Temmuz 2006) -. Ñ Keßan, Edirne : Aktan Ofset, c. : res. ; 50 cm. HaftalÝk, 01 Temmuz Saros kšrfezi gazetesi. Keßan merkezli haftalýk gazete. S.N.: S 123 Saya haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (AÛustos 2006) -. Ñ Üstanbul : ÞŸkrŸ Demir, c. : res. ; 56 cm. AylÝk, AÛustos Yerel yayýn. S.N.: S 57 Ses. Ñ 1. yýl, 1. sayý (11-17 EylŸl 2007) -. Ñ Denizli : SŸleyman GŸndoÛdu, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, EylŸl HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: S 24 Seyr-i Van. Ñ 1. yýl, 1. sayý (06 EylŸl 2009) -. Ñ Üstanbul : Flife Ajans Tan. ve Rek. Hizm., c. : res. ; 56 cm. DŸzensiz, 06 EylŸl Medeniyetin diyarý seyr-i Van. Yerel haber gazetesi. S.N.: S 55 SÝla. Ñ 11. yýl, sayý (01 Nisan 2008) -. Ñ Sorgun, Yozgat : SÝla ofset MatbaacÝlÝk Gazetecilik, c. : res. ; 48 cm. GŸnlŸk, 05 MayÝs SÝla haber gazetesi. GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: S 112 Silivri'nin sesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (02-08 Þubat 2008) -. Ñ Silivri, Üstanbul : Emin DemircioÛlu, c. : res. ; 56 cm. HaftalÝk, Þubat HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: S 124 Sincan haber. Ñ 1. yýl, 2. sayý (20 Nisan 2006) -. Ñ Ankara : HacÝ Zeren, c. : res. ; 55 cm. HaftalÝk, Nisan yýl, 21. sayý (12 Ekim 2007) tarihinden itibaren boyut deûißmißtir. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.:

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..!

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..! IndEx 16 IndEx 16 Kulübümüzün en geniş katılımlı etkinliği olan IndEx, her sene 6 sektörden 15 Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde konuşmacının katılımı ve 10 case yarışmasıyla 3 gün boyunca

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

ŞUBE NO. Örgün İ.Ö. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program YBD121 İNGİLİZCE I GÜZ ADALET M.Y.O.

ŞUBE NO. Örgün İ.Ö. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program YBD121 İNGİLİZCE I GÜZ ADALET M.Y.O. Dersin Kodu Dersin Adı Dönem Fakülte/Y.O./M.Y.O. Bölüm/Program Örgün ŞUBE NO. YBD121 ADALET M.Y.O. ADALET 46 YBD121 ADALET M.Y.O. ADALET 47 MADL219 II ADALET M.Y.O. ADALET MADL221 MESLEKİ ADALET M.Y.O.

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 00062 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP (İNGİLİZCE) 00033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP 00125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00230 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00077 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 00011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı