NİZİP TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİZİP TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2011-2014. 09.08.2011 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır."

Transkript

1 NİZİP TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA MADDE NO KONU 1 KAPAK 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 1 BAġKANDAN 4 2 TEMEL DEĞERLERĠMĠZ 5 3 KISALTMALAR VE TANIMLAR 6 4 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 7 5 GĠRĠġ 8 6 STRATEJĠK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM 8 7 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ ĠLÇE HAKKINDA BĠLGĠLER NĠZĠP TARĠHÇE COĞRAFĠ KONUM TURĠZM EKONOMĠ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI NĠZĠP EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DURUMU NĠZĠP YERLEġĠM YERLERĠNE GÖRE NÜFUS BĠLGĠLERĠ NĠZĠP PEST VE EKONOMĠK ÇEVRE ANALĠZĠ KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI NĠZĠP SANAYĠ BĠLGĠLERĠ ODA HAKKINDA BĠLGĠLER NTO TARĠHSEL GELĠġĠMĠ MESLEK GRUPLARIMIZ SĠCĠL BĠLGĠLERĠ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT FAALĠYET ALANLARI,SUNDUĞU HĠZMETLER PROJELERĠMĠZ HĠZMETLERDEN FAYDALANANLAR ĠNSAN KAYNAKLARI NTO ORGANĠZASYON ġemasi BĠLGĠ ĠLETĠġĠM ALT YAPISI MALĠ DURUM ÜYELERLE ĠLĠġKĠLERĠ ÜYE MEMNUNĠYETĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 54 8 PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġLARIN TESPĠTĠ PAYDAġLARIN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ PAYDAġ LĠSTESĠ PAYDAġLARININ GÖRÜġLERĠNĠN ALINMASI NTO PAYDAġ BEKLENTĠLERĠ VE GELĠġMEYE AÇIK YÖNLERĠ 58 9 KURUMSAL GZFT(SWOT) ANALĠZĠ KALĠTE POLĠTĠKASI,MĠSYON,VĠZYON,DEĞERLER STRATEJĠK AMAÇLAR(YÖNELĠMLER) 65 - STRATEJĠK AMAÇLAR PERFORMANS TABLOSU 70 - HEDEF BĠRĠM ĠLĠġKĠLERĠ TABLOSU 74 - KALĠTE HEDEFLERĠ,BĠRĠM ĠLĠġKĠSĠ 76 - AKREDĠTASYON ELEMENTLERĠ STRATEJĠK VE KALĠTE HEDEFLERĠ ĠLĠġKĠSĠ 87 - HEDEF MALĠYET TABLOSU

3 1.BAġKANDAN Nizip Ticaret Odası, ekonomik ve ticari anlamda birçok illerle yarışan fakat halen ilçe durumunda bulunan kentin en önde gelen kuruluşudur. Nizip' in ticaret yaşamını organize eden ve gelişmesi konusunda adımlar atan Odamız, 5174 sayılı yasa çerçevesinde çağdaş yöntemlerle yönetilmektedir. Odamız, Gaziantep te 1898 yılında kurulan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası nın bünyesinde Kilis, İslahiye ve Nizip Ajanlık olarak faaliyetlerini sürdürmekteyken 1962 yılından itibaren Gaziantep ten bağımsız olarak Nizip Ticaret ve Sanayi Odası ismini almıştır yılında Odanın unvanı NİZİP TİCARET ODASI olmuştur yılında mevcut hizmet binamızın açılmasıyla birlikte hizmetlerimizin kalitesini artırmak için sürekli araştırmalar yaparak bu kapsamda 2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuza TSE EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi ile başlanmıştır yılında da TSE EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine geçiş yaparak hizmet kalitesini sürdürmüştür. Odamız misyonuyla, vizyonuyla ve kalite politikasıyla hizmet kalitesinden ödün vermeden Sürekli Öğren, Geliş ve Değiş sloganıyla üye memnuniyetini maksimum düzeyde tutan ve bunu yaparken çalışanlarımızın gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz adına katma değer yaratmakta değerlerimizdendir. Nizip Ticaret Odası olarak ilçemiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesi ve rekabetçi ortamda güçlü konumda kalması için tüm organları ile sürekli çalışmaktadır. Küreselleşen dünya ekonomisinde ekonomik şartlar ve giderek artan rekabet artık özel sektörün değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının stratejik plan hazırlama gereksinimini oluşturmuştur. NTO için amaç üye memnuniyetine öncelik veren kurumsallaşmış bir yapı oluşturmaktır. Bunun için akreditasyonu araç olarak görmeyip süreç olarak değerlendirmekteyiz. Stratejik planımızda odanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ile sahip olduğumuz fırsatlar ve tehditlerden bahsedilmiştir. Bu rapor, odamız çalışmalarına yön vererek yönetim anlayışımızı da belirlemiştir. Ayrıca raporda, paydaşlarımızın önerileri ve beklentileri belirlenmiştir. Raporun hazırlanmasında öncelikle üyelerimizin desteği ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve birçok kişinin katkıları bulunmaktadır. Bu raporda emeği geçen Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza ve herkese teşekkür ederim. Saygılarımla Mehmet ÖZYURT Yönetim Kurulu Başkanı

4 2.TEMEL DEĞERLERĠMĠZ Güvenilirlik: Yasalarla düzenlenmiģ hizmet süreçlerimiz, temsilcisi olduğumuz iģ dünyasının faaliyetlerinin düzenlenmesinde de etkin rol oynar. GeçmiĢ hizmet performansımızın iģ dünyasında yarattığı güven. Hizmet süreçlerimizin izlenebilirliği ve hedef odaklı çalıģma anlayıģımız. EĢitlik: Üyelerimize aynı mesafede yaklaģırız. Objektif yönetim yaklaģımına önem veririz. ġeffaflık: Tüm faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizin yürütülmesinde açıklığa ve hesap verilebilirliğe önem veririz. PaylaĢımcılık: PaydaĢlarımız ile iģbirliğine ve ortak çalıģmaya önem verir, çalıģma sinerjisinin toplumsal faydaya dönüģmesinde rol oynarız. Yönetimimiz ve çalıģanlarımız ekip ruhunun faaliyetlerimize sağladığı sinerjinin farkındadırlar. Deneyim: Yarım asıra yakın bir sürede sahip olunan bilgi ve birikimi faaliyetlerimizde kullanma üstünlüğümüz vardır. Yenilikçi: Ulusal ve uluslararası platformda iģ dünyasını ve toplumumuzu ilgilendiren geliģmeleri takip eder, uygulamaya alınması konusunda öncü rol üstleniriz. Köklülük: Yasalar ile iģ dünyasının temsilcisi olarak kurulmuģ ve bir asırdan fazla bir süreden beri iģ dünyasının sesi olmayı baģarmıģ bir kurum olarak varlığımızı devam ettireceğiz. Esneklik: Karar alma ve uygulama süreçlerimiz bürokrasiden arındırılmıģtır. Temsil Etme: ĠĢ dünyamızı ve ilimizi ulusal ve uluslararası platformlarda baģarı ile temsil ederiz. Ġtibarlı Bir KuruluĢ Olmak: Ulusal ve uluslararası platformlarda söylemlerine önem verilen, üye ve çalıģanlarının bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğu itibarlı bir kuruluģ. Halkın değerlerine saygılı: Odamız, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuģtur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurum olarak öncelikli sorumluluğumuzdur. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı: Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için oda kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Hizmette kalite ve süreklilik: Odamız için kalite; üyelerine yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taģımasıdır. Ġlkeli ve kararlı: Odamız üyelerine hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve ticari hayat için yararlı gördüğü çalıģmalarda da kararlı davranıģ sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir. Teknolojiden en uygun Ģekilde yararlanmak: Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetiģmiģ personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değiģim ve geliģmelerin yaģandığı günümüzde odamız bilgiye ulaģma, bilgiyi paylaģma ve bilgiyi eyleme dönüģtürme becerisini gösterebildikleri oranda baģarıyı yakalayacaklardır.

5 3.KISALTMALAR VE TANIMLAR Misyon: Kurumun var oluģ gayesinin bir ifadesidir. Vizyon: Kurumun gelecekte olmak istediği durumu ve bu duruma ulaģma yollarını gösterir. Politika: Kurumun günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Strateji: Belirlenen vizyonu gerçeğe dönüģtürmek için uygulanması gereken yol, yöntem ve yaklaģımlardır. Hedef: KuruluĢun temel amacına ne oranda ulaģtığını gösteren net ve ölçülebilir aktivite ve eylemlerdir. Performans: Hedeflere ulaģma derecesidir. Performans göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. SWOT Analizi: SWOT kelimesi Ġngilizce, Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimeleri için kullanılan bir kısaltmadır. SWOT Analizi, kurumun genel, faaliyet ve dâhili çevresindeki konumunun değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır. AĢağıdaki gibi sorulara cevap verilmesine yardımcı olur: Kurumun strateji geliģtirme sürecine girdi olabilecek güçlü yönleri nelerdir? Hangi zayıf yönler kurumun belirli stratejik hareketleri önünde engel oluģturmaktadır? Kurumun değerlendirebileceği öncelikli fırsatlar nelerdir? Dikkatli bir Ģekilde ele alınarak yönetilmesi gereken tehditler hangileridir? Çevre Analizi: Çevre Analizi, kurum stratejilerinin en uygun Ģekilde belirlenmesi sürecine girdi sağlanması amacıyla: Kurumun faaliyet gösterdiği çevrenin Genel/ Faaliyet/Dâhili Çevre olmak üzere sürekli olarak incelenmesi, Stratejik Analiz araçları kullanılarak (genellikle pazar, müģteri, Ģirket, rekabet baģlıklarından oluģan) analiz raporlarının düzenli olarak üretilmesi, faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede, kurumun organizasyonel çevresini oluģturan üç ana bileģen temel olarak aģağıdaki baģlıklardan oluģmaktadır: Genel Çevre: Ekonomik, yasal, teknolojik, sosyal, uluslararası faktörler. Faaliyet Çevresi: MüĢteriler, rekabet, tedarikçiler, ikame ürünler, pazara yeni girenler. Dâhili Çevre: Organizasyonel çevre, finansal durum, pazarlama, insan kaynakları, teknoloji.

6 4.STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ: 1. NTO Yönetim Kurulu BaĢkanı - Mehmet ÖZYURT 2. NTO Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. - Ali SARI 3. NTO Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. Mahmut POLAT 4. NTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi - Mehmet Ali KARABACAK 5. NTO Yönetim Kurulu Üyesi - M.Seyit ÇEKER 6. NTO Yönetim Kurulu Üyesi - Ġbrahim DEMĠR 7. NTO Yönetim Kurulu Üyesi - Abdulkadir AKKUġ 8. NTO Meclis BaĢkanı - Mustafa DOKTOROĞLU 9. NTO Meclis BaĢkan Yrd. - Ali KÜDÜN 10. NTO Meclis BaĢkan Yrd. - Ali KAYA 11. NTO Meclis Katip Üyesi - Hüseyin YAPRAK 12. NTO Meclis Üyesi - S.Ali ALKAN 13. NTO Meclis Üyesi - HabeĢ ġeker 14. NTO Meclis Üyesi - Mehmet YĠĞĠT 15. NTO Meclis Üyesi - Necip ÖZTÜRK 16. NTO Meclis Üyesi - Hasan KAYA 17. NTO Meclis Üyesi - Mehmet ERDOĞAN 18. NTO Meclis Üyesi - CoĢkun GÜZEL 19. NTO Meclis Üyesi - ġerif DAĞLI 20. NTO Meclis Üyesi - ReĢat ÖZBERK 21. NTO Meclis Üyesi - Ömer DELĠPALTA 22. NTO Meclis Üyesi - Osman ALPASLAN 23. NTO Meclis Üyesi - Ali ÖZTÜRK 24. NTO Meclis Üyesi - Müslüm AKSOY 25. NTO Meclis Üyesi - Mustafa KAYA 26. NTO Meclis Üyesi - Ersin ÖZDEMĠR 27. NTO Meclis Üyesi - Ömer ÇAPAN 28. NTO Genel Sekreter Serpil GÜNDOĞDU 29. NTO Ticaret Sicil Müdürü Halil Ġbrahim AVġAROĞLU 30. NTO Sanayi Müdürü Suat DEMĠRBĠLEK 31. NTO DıĢ Ticaret ve Kalite GeliĢtirme Sorumlusu Alev ÖZPOLAT 32. NTO Ticaret Sicil Müdür Yrd. Dilek SÜZER 33. NTO Ticaret Sicil Memuru Füsun ÖZERCAN 34. NTO Muhasebe Sorumlusu Korkut KIZILIRMAK 35. NTO Bilgi ĠĢlem Basın Yayın - Ali Rıza DENĠZ 36. NTO Tahsildar- Talip KARABACAK 37. NTO KOSGEB Sinerji Odağı Mustafa AYDIN 38. NTO DanıĢmanı - Mehmet ÇĠÇEKÇĠ

7 5.GĠRĠġ Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliģtirme, belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temel bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin geliģimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. ÇağdaĢ yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamu yönetiminde de uygulanabilmesi yönünde adım atılmıģ ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen stratejik plan, istisnai kurumlar hariç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiģtir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il geliģim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Nizip Ticaret Odası belirlemiģ olduğu kalite politikası, misyon ve vizyon çerçevesinde, hizmet kalitesinden ödün vermeden çalıģmalarına devam etmektedir. Ġç ve dıģ paydaģlarımızdan gelen katkıların ıģığında, var oluģ nedenimizden hareketle nerede olmak istiyoruz? sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalıģmalarına baģlamıģtır. Kurum içi ve kurum dıģı analizlerle Ģu an nerede olduğumuz tespit edilerek, paydaģ beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü ve geliģmeye açık alanlarımız, dıģ ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaģmak istediğimiz yere basamak oluģturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiģtir. Oda yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan GZFT(Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler) (Swot) Analizi, Odanın mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısından en önemli referansı teģkil etmektedir. GZFT analizinde elde edilen bulgular, Güçlü Yönler Fırsatlar / Zayıf Yönler Tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluģturmuģtur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi, ölçülebilir ve üzerinde mutabakata varılmıģ olmasına dikkat edilmiģtir. Planın uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Oda birimleri arasında iģ bölümü yapılarak yürütülecektir

8 6.STRATEJĠK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, TOBB Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıģtır. Ġçeriğin geliģtirilmesinde TOBB ve NTO verileri, NTO yayınları, NTO Kalite El Kitabı, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, NTO Yönetim Kurulu, personeli ve paydaģlarla yapılan görüģme ve çalıģtaylardan elde edilen bilgiler esas alınmıģtır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde fiilen uygulaması baģlamıģ olan Stratejik planlama çalıģmalarının etkin bir Ģekilde yürütülmesi amacıyla, adımlarını stratejik planlama sürecinde detaylandırdığımız organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tüm iģ süreçlerini kapsayan; Stratejik planlamanın ön hazırlık çalıģmaları, Performans programı ve değerlendirmesi Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan geliģmelerinin izlenmesi, Olmak üzere dört aģamada gerçekleģtirilen stratejik yönetim modeli izlenmiģtir. Stratejik planlama, Odamızın misyon, vizyon ve ilkeler temelinde stratejik amaç ve hedeflerinin yer aldığı ilk aģaması olup, bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleģtirilmiģ olacaktır. Performans programı ve değerlendirme, stratejik önceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve projelerin belirlenerek maliyetlendirildiği ikinci aģamadır. Stratejik planın uygulanması, planın Oda ya sunumu, Yönetim Kurulunun onayı ve kabulünün ardından yıllarını kapsayan bir süreç olup, 3. aģamadır. Performans değerlendirmesi, performans programının uygulanması aģamasında, Oda faaliyetlerinin performans göstergeleri aracılığıyla mali yıl içerisinde ve sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarının orta ve uzun vadede değerlendirilmesi olan ikinci aģamasıdır.stratejik Plan geliģmelerinin izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine iliģkin raporlama, izleme, değerlendirme, gerektiğinde önlem alınması doğrultusunda çalıģmaların yapıldığı dördüncü aģamadır. 7.MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, NTO nun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. KuruluĢun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliģtirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliģtirilmesi gerektiğini, kuruluģun kontrolü dıģındaki olumlu ya da olumsuz geliģmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluģun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aģamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. NTO da durum analizi kapsamında aģağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır: a) KuruluĢ içi analiz; Tarihsel GeliĢim, Yasal Yükümlülük ve Ġlgili Mevzuatlar, Faaliyet Alanları, Sunduğu Hizmetler, Ġnsan Kaynakları

9 NTO Organizasyon ġeması Bilgi ĠletiĢim Alt Yapısı Mali Durum Üyelerle ĠliĢkiler, Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi b) PaydaĢ analizleri PaydaĢların tespiti PaydaĢların Önceliklendirilmesi, PaydaĢ Listesi PaydaĢların GörüĢlerinin Alınması NTO PaydaĢ Beklentileri ve GeliĢmeye Açık Yönleri c) Kurumsal GZFT (SWOT) Analizi d) Kalite politikası, vizyon ve misyon e) Stratejik amaçlar-hedefler 7.1. ĠLÇE HAKKINDA BĠLGĠLER NĠZĠP TARĠHÇE Bölgemiz tarih ve kültür devirleri anlamında bir çok devire tanıklık etmiģtir. Bu devirleri Kalkolitik, Paleotilik, Demir,Hitit (Eti), Mitani, Asur, Iran, Ġskender, Roma, Bizans, Ġslam-Arap ve Türk-Islam devirleri olarak belirtmek mümkündür. Bölgemizde bu devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır. Bölge olarak çok derin bir tarih kültürüne sahip olan Nizip eski Ģehir harabelerinden biridir. Bölgede ki tarihi anlamda zengin olan tek Ģehir Nizip değildir. KarkamıĢ da en ünlü Ģehir harabelerinden biridir. Bugün Suriye sınırı üzerinde bulunan KarkamıĢ, M.Ö. III. ve II. asırda Etilerin baģ Ģehriydi. Bölgemizdeki tek zenginlik KarkamıĢ da ve Nizip te bulunan eski Ģehir harabeleri değildir. Fırat nehri kenarında bulunan Bizans döneminden kalan Belkıs harabeleri (Zeugma ve daha sonra Seleucia ad Euphrates) de tarihi bakımdan önem arz etmektedir. Belkıs harabeleri Nizip'in kuzey doğusunda ve Nizip'e 8 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ancak günümüzde sular altında kalma tehlikesi yaģamaktadır. Nizip ilçe merkezi de tarihi zenginliklere sahiptir. Bunlardan biri Bizaslılardan kalma bir kilisedir. Nizip merkezi kadar çevresi de zengin bir tarih mirasına sahiptir. Orul (Sekili), Mızar (Uluyatır) ve Çardak köylerinde Bizans dönemine ait tarihi eserlere rastlanmaktadır. Nizip stratejik konum olarak önemli ticari yollar üzerinde bulunduğu için istila ordularının uğrak yeri olmuģ ve önemli savaģlara ev sahipliği yapmıģtır. Toprakları üzerinde rastlanılan ordular içerisinde. Firavun Ramsessin Mısır orduları, Firikyalılar M.Ö VII. asırda Iran orduları, daha sonra Yunan ve Doğu Roma orduları da bulunmaktadır. Nizip ve çevresi Eski Hitit Devrinde (M.Ö.18.yüzyılda) I.Mursil Hititleri imparatorluğu zamanında (M.Ö.13.yüzyılda) Suppilulluima tarafından Hitit Devletine bağlanmıģtır. Son Hititler devrinde ise Hititlerin merkezi haline gelmiģtir. Hititlerden sonra ise Asurlar ın, Medler in, Büyük Ġskender in, Romalılar ın, Bizanslılar ın ve Roma Ġmparatorluğunun idaresiyle yönetilmiģtir.

10 Bölge Hititler zamanında dini bir öneme sahipken Bizanslılar zamanında askeri yönden de önem kazanmıģtır. Bölge 639 yılında Arap Devleti egemenliği altına girmiģtir. Dört halife dönemi sona erdikten sonra Emeviler idaresine girmiģ ancak Ġslam devleti içerisinde baģlayan ayaklanmalar ve iç savaģlar sonucunda Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirilmiģtir. Geçen zaman içerisinde 780 yılında bölge Abbasiler tarafından tekrar ele geçirilmiģ ve yılları içerisinde Handaniler tarafından ele geçirilmiģtir. Fakat bu süre sonrasın da Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirilmiģtir. Nizip en büyük geliģimini Abbasiler döneminde yaģamıģtır. Bu dönem içerisinde Gaziantep bile Nizip e bağlı bir Ģehir idi. Türk oymakları M.S. I. asırdan itibaren bu bölgeye yerleģmeye baģlamıģtır. Misir Memlük idaresini Dulkadiroğullari hakimiyeti takip etmiģtir. 11.yüzyılın yarısından itibaren Türkler bölgemizde görülmeye baģlanmıģtır. Bölgenin bu tarihten itibaren birçok farklı egemenlik altına girdiği görülmüģtür. 1098'de Edez Kontluğunun, 1150 yılında Selçukluların, bir dönem Fatimilerin, son Haçlı seferleri sırasında Hıristiyanların ve 1187 yılında Eyyubi lerin topraklarına katılmıģtır. Bölgemiz Memluklular egemenliği altında iken zaman zaman bazı istila ve iģgallerle kesintiye uğramasına rağmen II. yüzyılın ortalarında, bölgemiz için bir kalkınma çağı olmuģtur. Bölge 1515 yılına kadar Dulkadiroğulları egemenliği altında bulunmuģ ve sonraları Mısırlılar tarafından ele geçirilmiģ ancak 1516 yılında Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarına dahil edilmiģtir. Osmanlı Ġmparatorluğu egemenliği altında bulunurken Mısırlılar tarafından tekrar ele geçirilmek istenmiģtir. Bunun sonucunda Nizip'te 29 Haziran 1839 'da Osmanlı ordusu ile Mısır valisi Mehmet Ali pasa arasında Nizip savası gerçekleģmiģtir. SavaĢ Mısır Valisi tarafından zaferle sonuçlanmıģtır. Eskiden Ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin derinliklerinden, sıfatnı ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından almıģtır. KurtuluĢ SavaĢı'nda halkın göstermiģ olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle Ģehre 8 Ģubat 1921 tarihinde T.B.M.M. tarafından "GAZi"lik ünvanı verilmiģtir. Bölgemizin kültür ve tarihi devirlerini Kalkolitik, Paleotilik, Demir, Hitit (Eti), Mitani, Asur, Iran, Ġskender, Roma, Bizans, Ġslam-Arap ve Türk-Islam devirleri olarak sıralayabiliriz ve bu devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır. NIZIP ilçesi, çok eski Ģehir harabelerinden biridir. Nizip'in en ünlü Ģehir harabelerinden biride KarkamıĢ'tır. Bugün Suriye siniri üzerinde bulunan KarkamıĢ, M.Ö. III. ve II. asırda Etilerin bas Ģehri idi. Fırat nehri kenarındaki Belkıs harabelerinde (bu gün sular altında kalmak üzeredir.) tarihi bakımdan çok önemlidir. Nizip yollar üzerinde olması sebebiyle, birçok defalar istila ordularının uğrak yeri olmuģ ve topraklarında önemli savaģlar olmuģtur. Firavun Ramsessin Mısır orduları, Firikyalılar M.Ö VII ci asırda Iran orduları, daha sonra Yunan ve Doğu Roma orduları bu bölgede görülmüģtür. Nizip ve yöresi Eski Hitit zamanında (M.Ö.18.yüzyilda) I.Mursil, imparatorluk Hititleri zamanında (M.Ö.13.yüzyilda) Suppilulluima tarafından Hitit devletine bağlanmıģtır. Son Hititler zamanında (M.Ö.12.yüzyilda) bölge Hititlerin merkezi haline gelmiģtir Nizip ve çevresi Hititlerden sonra Asurlara, Metlerin, Büyük Ġskender in, Romalıların ve Bizansların, Roma imparatorluğunun idaresinde kalmıģtır. Hititler devrinde dini bir önemi bulunan bölge, Bizanslar zamanında askeri yönden de önem

11 kazanmıģtır. Nizip in kuzey doğusunda ve Nizip'e 8 km. uzaklıkta bulunan Belkıs Harabeleri (Zeugma ve daha sonra Seleucia ad Euphrates) Bizanslılardan kalmıģtır. Ġlçe merkezinde ise yine Bizanslılardan kalma bir Kilise binası mevcuttur. Ayrıca Orul (Sekili), Mızar (Uluyatır) ve Çardak köylerinde Bizans döneminden kalma eserlere rastlamaktayız. 639 yılında bölge Arap devletine bağlanmıģtır. Dört Halife devrinden sonra Emevi idaresine geçmiģ ve Ġslam devleti içinde baģlayan ayaklanma ve iç savaģlar karsısında Bizanslılar geri almıģlardır. Abbasiler 780 yılında bölgeyi tekrar almıģlardır ve bir dönem ( ) Handaniler'in eline geçmiģ fakat Bizanslılar tarafından geri alınmıģtır. Abbasiler devrinde Nizip çok geliģmiģtir. Bu devirde Gaziantep dahi Nizip'e bağlı idi. M.S. I. asırdan itibaren bu civara türk oymakları yerleģmeye baģlamıģtır. Misir Memlük idaresini Dülkadirogullari hakimiyeti takip etmistir. Türkler in bölgemizde görülmesi 11.yüzyılın yarısındadır. 1098'de Edez Kontluğu çevreyi egemenliği altına almıģtır yılında Selçuklulara, bir dönem Fatimilere, son Haçlı seferleri sırasında Hiristiyanlara, 1187 yılında Eyyubi topraklarına katılmıģtır. Bölgemize Memluklular hakim olunca II. yüzyılın ortaları, bölgemiz için bir kalkınma çağı olmuģtur. Memluklular devri zaman zaman bazı istila ve iģgallerle kesintiye uğramıģtır yılına kadar Dulkadiroğullarına ve sonraları Mısırlılar almıģlarsa da 1516 yılında Osmanlı Ġmparatorluğu'na katılmıģtır. Nizip'te 29 Haziran 1839 'da Osmanlı ordusu ile Mısır valisi Mehmet Ali pasa arasında Nizip savası gerçekleģmiģtir COĞRAFĠ KONUMU : Nizip Gaziantep ilinin en büyük çevre ilçesidir. Nizip i stratejik konum olarak inceleyecek olursak, doğusunda ġanlıurfa (Birecik), güneyinde KarkamıĢ, kuzeyinde Yavuzeli, Batısında Gaziantep ve Oğuzeli bulunur. Coğrafi konum olarak belirtilecek olursa, 36 28' doğu boylamları ve 36 38' kuzey enlemleri arasında yer alır ve Nizip in deniz seviyesinden yüksekliği m arasındadır. Fazla bir engebenin olmadığı sade bir yapıya sahip olan Nizip, Fırat Irmağı havzasında yer alır ve genel olarak doğuya doğru açılan bir plato ve güneyde ise bir ova özelliği gösterir. Ġklimi : Akdeniz ve karasal iklim özellikleri arasında geçiģ bölgesinde yer alan Nizip'te yıllık yağıģ miktarı 440 mm civarındadır. YağıĢın büyük çoğunluğu kıģ ve ilkbahar mevsimlerinde gerçekleģir. Yaz mevsimi tamamen kuraktır. Türkiye'de yaz kuraklığının en fazla olduğu yerlerden biri konumundadır. Sıcak ve kurak geçen yazlara karģılık kıģ mevsimi nispeten soğuk ve yağıģlıdır. Hâkim rüzgâr yönü güney ve batıdır. Yazın güneyden esen sıcak ve kuru rüzgârların etkisi ile yaz kuraklığı daha da artar. Bitki Örtüsü: Yörenin iklim Ģartlarına bağlı olarak bitki örtüsü bozkır olmakla birlikte, zeytin, antepfıstığı, asma gibi kültür bitkileri de yaygın olarak yetiģmektedir.

12 7.1.3.TURĠZM Ġlçemiz Gaziantep il merkezine 45 km mesafede bulunmaktadır yılında Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarına katılan ilçenin tarihi M.Ö yıllarına kadar dayanmaktadır. Türkiye dünya arkeoloji tarihi açısından önem taģıyan ve kazı çalıģmaları büyük bir heyecan ile devam eden Belkıs Zeugma antik kenti, Nizip'in 10 km kuzeyinde bulunmaktadır. Birecik Baraj Gölünün tatlı su balıkları ile mavi suları, antik kentin kıyılarını örtmektedir. Ayrıca merkezinde bulunan Bizans Dönemine ait Nizip Fevkani Kilisesi ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Nizip çayı kıyısında bulunan Karpuzatan piknik alanı tabiatla buluģup, nefes almak isteyenler için ideal bir mekândır. Rumkale Rumkale, Gaziantep merkezinin 62 km kuzeydoğusunda, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri'ne döküldüğü yerde dik kayalar üzerinde bulunmaktadır. Rumkale önceleri Hromgla adına sahip iken değiģime uğrayarak Rum kale adını almıģtır. Fırat ve Merzimen Çayı nın kıyılarından itibaren dimdik yükselen yamaçlarda, bir diģ sur ve kompleks odalardan oluģan kapı giriģi ile içeri girilmektedir. Ayaktaki mimari kalıntılar, Geç Roma ve Ortaçağ karakterlerine ait izler taģımaktadır. En dikkat çekici kalıntılardan biri ise, geniģ ve silindirik, havalandırma kuyusu ile bu kuyunun kenarından helozonik bir yolla aģağı giden ve Fırat seviyesinin altına kadar inen kuyudur. Hz. Ġsa'nın havarilerinden Yohannes'in burada bir süre aç olarak inzivaya çekildiği ve Yohannes (yohenna) Ġncil'inin müsvettelerini kopyalayarak sakladığı yer olarak bilinir. Bulunan bu kopyaların daha sonra Beyrut'a götürüldüğü söylenmektedir. Hromgla'nın 11. yüzyılda Urfa Haclı Kontluğu döneminde önemli bir merkez olduğu bilinmektir. Kalekent, 12. yüzyıl sonlarında Memlukların eline geçmiģ ve önceleri Kal-at ar Rum, daha sonra ise, kal- at El Müslimin adını almıģtır. Mercidabık SavaĢı'ndan sonra, Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep eyaletinin Birecik sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiģtir. Rumkale'de halen ortaçağ ve Türk-Ġslam dönemine ait bazı yapılar ile birlikte, harap vaziyette bir de mescit bulunmaktadır. 18. Yüzyılda, Rumkale'yi ziyaret eden Richart Pococke, tepe üzerinde birkaç görkemli bina ile Gotit tarzda küçük ama çok güzel bir kilisenin olduğundan söz etmiģtir. Samsat ile Rumkale arasındaki Fırat vadisinde çok sayıda kayadan oyulmuģ mekânlar bulunmaktadır. Bunların birçoğunun araları geçitlerde birleģtirilerek, özellikle Haçlı seferleri sırasında, Fırat boylarını koruma amacıyla, savunma mekânları haline getirilmiģtir. Hıristiyanlarca aziz olarak tanınan son Patrik Aziz Nernes'in adına yapılmıģ bir kilise ve mezarı da bulunmaktadır. Birecik Barajında su tutulma iģlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Rumkale tamamıyla bir yarımada haline gelmiģtir. Fevkani Kilisesi Fevkani Kilisesi, bugün Fevkani mahallesinde bulunan 542. ada 3. parsel vakıflar Genel Müdürlüğü adına kültür varlığı diye tescil edilmiģtir. 476 metrekare alana sahip binanın yapılıģ tarihi tam bilinmemesine rağmen M.Ö yıllarında yapıldığı rivayet edilmektedir. Kilisenin 1800 yıllarda cami olarak kullanılmıģtır ancak Ģu anda kullanılmamaktadır. Höyükler Nizip Belkıs Höyükleri Nizip'in güneyinde bulunan Nizip höyüğüyle Belkıs'ta bulunan höyükler genellikle ilk yerleģmelerdir. Belkıs höyüğünden güneye bakılınca Nizip'in hem bugünkü Tepe Mahallesi hem de Nizip höyüğü görülür. Böylece TaĢbaĢ dahil tüm yöre kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle söz konusu tepelerin, ilk yerleģmeleri oluģturan insanlar tarafından o yöredeki olayları izleme, diğer insanlarla ateģ yakarak

13 haberleģme ve tehlike anında iģaretleģme gibi özel amaçlarla korunup geliģtirildiği bilinmektedir. Nizip'te halk arasında yaygın olarak bilinen bir efsane ye göre, Belkıs höyüğünün altında yatan ermiģ her yüzyılda bir kalkar ve "Belkıs'ın çüt demiri altın oldu mu?" diye bağırırmıģ. "Olmadı!" diye bir ses duyar bu kez "Olacak olacak" der yeniden kalktığı yere yatarmıģ. Horum Höyük Gaziantep Nizip in AĢağıçardak köyündeki Horum Höyük, Birecik in kuģ uçuģu 15 km. kuzeybatısında, Fırat ın batı kıyısında yer alır. Bugün tümüyle sular altında kalan arkeolojik alan, nehir seviyesinde 35m.yükseklikte bir höyükten ve onu çevreleyen bir aģağı kentten oluģmaktadır. Höyük yaklaģık 64 hektarlık bir yüzölçümüne sahipti. Ancak, orijinal höyüğün yarıya yakın bir bölümü, son iki bin yıl içinde Fırat suları tarafından sürüklenerek götürülmüģtür. Chicago Üniversitesi nin Birecik ve KargamıĢ Barajları suları altında kalacak yerleģme yerlerini ve kalıntılarını saptamak amacıyla G.Algaze baģkanlığında yapılan 1989 yılı yüzey araģtırmasında saptanmıģtır. Fransız Arkeoloji Enstitüsü nden A.Tibet ve C.Marro nun bilimsel yönetiminde, Gaziantep Müzesi baģkanlığında,1996 yılından itibaren kazılmaktadır. Ne yazık ki Höyük de ve yakın çevresinde yapılan jeomorfolojik incelemeler Amik D-F evrelerine denk düģen bu yerleģmeye ait mimari kalıntıların büyük olasılıkla Fırat suları altında sonraki kuģaklara bir takım mesajlar iletmek ya da hazineleri saklamak amacıyla da kurulmuģ höyükler de vardır EKONOMĠ Nizip te geniģ alanda ziraatı yapılan Antep fıstığı, Zeytin, Mercimek, Buğday,Arpa ve Bağcılık faaliyetleri üzerine kurulu çeģitli sanayi kuruluģları ilçeyi ekonomik yönden canlı tutar. Nizip te bulunan Hancağız Barajı nın kurulması ile tarıma büyük katkılar sağlanmıģtır. Ġlçemizde tarım ve hayvancılık, büyük ve küçük baģ hayvan besiciliği olarak yapılmaktadır. Ġlçenin kuzey köylerinin geçim kaynağı hayvancılık üzerinedir. Ġlçe merkezinde yapı kooperatifleri çalıģmaları devam etmektedir. YaklaĢık 3500 daire, yapı kooperatifleri tarafından bitirilmiģtir.ġlçede; Güneydoğu Tarım SatıĢ Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi, Çukobirlik, T.M. Ofisi Kurumları ile 12 adet banka hizmet vermektedir SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Folklorik değerler; halkın binlerce yıllık yaģayıģlarıyla biçimlenen, mutluluğu ve kederiyle ortak bir potada eriyen ve kuģaktan kuģağa miras kalan, bir insanın doğumdan ölümüne kadar hayatının her bölümü toplumun gelenek ve göreneklerine uygun olarak törenle, oyunla, figürle, yemek adetleri ve türkülerle ifade ettiği hayat tarzıdır. Nizip te zengin bir folklor kültürü içerisinde birçok halk oyunları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aģağıdaki gibidir; Arabî Zikir DerviĢ Ali Maney Deriko Tura Kız Oyunu

14 Nizip te folklorun en zengin dallarından biri de halk oyunlarıyla birlikte halk türküleridir. Nizip te halk türküleriyle birlikte halk oyunları folklorun en zengin dalıdır. Ġslam dininde müziğin ayrı bir yeri bulunduğundan, Osmanlılar döneminde dini müzik yanında, düğün ve eğlence yerlerinde söylenen türküler, ölü evinde yakılan ağıtlar, kahramanlık Ģiirleri bugün bile halen aynı güzellikte söylenmektedir. Nizip li ozanların, halk edebiyatçılarının dilden dile aktarılan eserleri günümüze değiģmeyerek gelmiģlerdir. Günümüzde kültürel yaģayıģa renk katan, zengin bir desen veren öğeler olarak özel günlerde giyilen eski kıyafetler bugüne miras kalmıģtır. Günümüzde, özel günlerde giyilen eski kıyafetler yine kültürel yaģayıģa renk katan, zengin bir desen veren öğeler olarak bugüne miras kalmıģtır. Ağızdan ağıza söylenerek günümüze kadar gelen ve güncelliğini koruyan Nizip e özgü atasözlerinin her biri, üzerinde ayrı bir araģtırma yapabilecek değerde olan anlam ve muhteva geniģliğine sahiptir. Nizip mutfağı da seneler boyunca devam eden geleneklerin ve yöresel damak lezzetinin zenginliği ile Türkiye ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir NĠZĠP EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DURUMU Tablo -1- İLKÖĞRETİM 1 Abdurrahman ALKAN Ġlköğretim Okulu 2 Adile ALTINBAġ Ġlköğretim Okulu 3 Ali ALKAN Ġlköğretim Okulu 4 Atatürk Ġlköğretim Okulu 5 Bilal Saide MARUFOĞLU Ġlköğretim Okulu 6 Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 7 Dr.Abdulkadir ERDĠL Ġlköğretim Okulu 8 Enver Mebrure OKAN Ġlköğretim Okulu 9 Fatma ALKAN Ġlköğretim Okulu 10 Nizip Ġlköğretim Okulu 11 Nizip Yatılı Bölge Ġlköğretim Okulu 12 Salih EKMEKÇĠ Ġlköğretim Okulu 13 Ziraat Bankası 120.yıl Ġlköğretim Okulu 14 Hatice Kamil PEKMEZ Ġlköğretim Okulu 15 Ġslim MARUFOĞLU Ġlköğretim Okulu 16 Ġslim Sayın Ġlköğretim Okulu 17 Ġstiklal Ġlköğretim Okulu 18 M. Niyazi MARUFOĞLU Ġlköğretim Okulu 19 Mehmet Akif Ġlköğretim Okulu 20 Mustafa Nevzat TUNCEL Ġlköğretim Okulu 21 Mustafa ÖZKAYA Ġlköğretim Okulu 22 Namık Kemal Ġlköğretim Okulu 23 Polat AKIN Ġlköğretim Okulu 24 Tekel Ġlköğretim Okulu 25 Zübeyde Fidan SAYIN Ġlköğretim Okulu 26 Gazi Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu

15 LİSE 1 Cumhuriyet Lisesi 2 Hüseyin Yalçın ÇAPAN Lisesi Tablo -2-3 Türkan Ömer OKAN Lisesi 4 Yahya ALTINBAġ Lisesi 5 Uluyatır Lisesi 6 Hasan ÇAPAN Anadolu Lisesi 7 Maruf MARUFOĞLU Anadolu Lisesi 8 Alkan Kız Meslek Lisesi 9 Ġmam Hatip Lisesi 10 Salih EKMEKÇĠ Sağlık Meslek Lisesi 11 Ticaret Meslek Lisesi 12 Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi 13 Ġslim Nihat ÖZYURT Lisesi Tablo -3- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 1 Özel Ġslim Nihat ÖZYURT Lisesi 2 Özel Emine ÖZYURT Ġlköğretim Okulu 3 Özel Gökçen Yabacı Dil Kursu 4 Özel Bilim Sistem Ġngilizce-Matematik-Bilgisayar Kursu 5 Özel Bilge Uğur Dershanesi 6 Özel Nizip FEM Dershanesi 7 Özel AĢama Dershanesi 8 Özel Final Dershanesi 9 Özel Zirve Dershanesi 10 Özel Sınav Dershanesi Nizip Meslek Yüksek Okulu Nizip Meslek Yüksekokulu (NMYO) 1997 yılında kuruldu. Özellikle bölgenin ihtiyaç ve talebine göre belirlenen (8) ayrı bölümde eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Nizip Meslek Yüksekokulu bölge ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan kalifiye ara elemanları yetiģtirmektedir. Bölgenin gıda, yağ, organik tarıma yöneliģ ve iģletme potansiyeli göz önüne alınarak belirlenen bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, teknik-idari eleman olarak iģ bulabilmektedirler. Nizip yerleģkesine bağlı Samandöken Köyü civarında bulunan Meslek Yüksekokulu Kampüs Alanında öğretim, uygulama ağırlıklı olarak 45 ve/veya 70 kiģilik derslik ve laboratuarlarda gerçekleģtirilmektedir. Yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar, kimya, mikrobiyoloji laboratuarlarında öğrencilerin alanlarına yönelik daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalar yaptırılmaktadır.

16 Nizip Meslek Yüksekokulu'nda bulunan bölümler aģağıda belirtildiği gibidir: Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Büro Hizmetleri Bölümü Finans-Bankacılık Bölümü Gıda ĠĢleme Bölümü Muhasebe ve Vergi Bölümü Pazarlama ve DıĢ ticaret Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü NİZİP YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE NÜFUS BİLGİLERİ 2010 yılı itibariyle Ġlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu NĠZĠP ĠLÇE MERKEZĠ BELDE/KÖY TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN YaĢ grubuna göre grafiksel dağılımı 2010 yılı için aģağıdaki gibidir. Grafik -1-

17 7.1.6.NĠZĠP PEST VE EKONOMĠK ÇEVRE ANALĠZĠ Tablo -4- OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Politik/Hukuki - Ġlçemiz, Suriye ve Irak a yakın olmasından dolayı sınır ticareti ve ihracat yapması. -Bireysel yatırımcıların sermayeye katılmasının teģvik edilmesi ile uzun vadeli ve daha düģük maliyetli finansman sağlanması -KarkamıĢ sınır kapısının modernizasyonuyla sınır ticaretinde artıģ beklenmesi. -Bölgeye sağlanan teģvik/hibe ve desteklerin yeterli düzeyde olmaması. -Ġlçemizin kalkınmasıyla ilgili lobicilik çalıģmaları yetersiz kalması. -Bireysel yatırımcılardan yeteri kadar finansman desteği (hisse seneditahvil vb) alınamaması. OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Ekonomik -OluĢan talepler doğrultusunda yatırım konularında çeģitliliğin artacak olması. -Firmalarda, kurumsallaģma ve ihracat oranının artması. -Göç ile gelen iģgücü Barak sulama projesinin hayata geçmesi ile sulu tarımla üretilmesiyle yeni tarım ürünleri ve yeni tarım alanında tarımsal iģgücüne dönüģtürülmesi. -Organize sanayi bölgesine yabancı yatırımcıların gelmesiyle iģsizlik verilerinde düzelme yaģanması. -Firmaların, aile Ģirketinden kurumsal yapıya yönelmesinin beklenmesi ve stratejik planlarının oluģması. -Ġhracat yapan firma sayısının az olması. -Firmalarımız arasında iģbirliği kültürünün oluģmaması. -Yatırım konularının benzerlik göstermesi nedeniyle ürün yelpazesinde çeģitliliğe gidilmemesi. -Firmaların tedarik zincirlerinin bulunmaması nedeniyle ihtiyaçların ilçe dıģından karģılanması. -Firmalarımız arasında iģbirliği kültürünün oluģmaması. -Antepfıstığı, Zeytin ve hububat dıģındaki diğer tarım ürünlerinin üretim alanları az olması.

18 OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Sosyal/Kültürel -Ġlçemiz tarihi değerleri dolayısıyla kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olması. -Zeugma turizminin desteklenmesi için Zeugma müzesi ve baraj yakınlarında yerli ve yabancı turistlerin uygun bir biçimde konaklayabileceği oteller ve restoranların ileri zamanlarda kurulması. -Kontrolsüz nüfus artıģından dolayı Ģehir güvenliği azalması. -Mesleki ve teknik eğitim ile meslek edindirme eğitimleri yeterli olmaması. -Yerli veya yabancı turistlerin seyahat ve konaklamalarında uygun hizmet verecek yeterli ve nitelikli iģgücü bulunmaması. -Modernize olmayan iģletmelerin atıl duruma geçmesiyle iģsizlik oranında artıģ yaģanması. OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Teknolojik -İnternet kullanımının ve internette işlem gerçekleştirmenin yaygınlaşması. -Marka ve patent gibi tescil işlemlerinin öneminin farkına varılması. -Üretimin kalite ve müşteri odaklı olarak gerçekleşmeye başlanması. -Teknoloji çağına verilen önemin artması. -AR-GE çalışmalarına yapılacak harcamalar için bütçe ayrılması. -Eğitimlerle ilçemizde inovasyon bilinciyle beraber teknolojiye ayak uydurulması. -E-ticaret işlemlerinin artmasıyla küçük esnafın bundan olumsuz etkilenmesi. -Lojistik sektörünün bölgemizde tam olarak yaygınlaşmaması. -Firmaların teknolojiyi yakından takip etmemesi. -Sektörlere yönelik makinelerin çoğunun yerli malı olmaması nedeniyle fiyatlarının yüksek olması -Küçük ve büyük esnafın E-ticaret yatırımlarını yapamaması. -Ar-Ge projelerine gereken önemin verilmemesi.

19 Nizip Ekonomik Çevre Analizi AĢağıda DetaylandırılmıĢtır. Tablo -5- Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini Ülke genelinde ki yaģanan ekonomik büyümenin ilçemizde aynı oranda hissedilmemesi Ġstihdam ve iģsizlik ve sosyal yaģam Modernize olmayan iģletmelerin atıl duruma geçmesiyle iģsizlik oranında artıģ yaģanmaktadır. Nizip sanayi bölgesi olduğu için hızla göç almaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile meslek edindirme eğitimleri yeterli değil Organize sanayi bölgesine yabancı yatırımcıların gelmesiyle iģsizlik verilerinde düzelme yaģanmaktadır. Kontrolsüz nüfus artıģından dolayı Ģehir güvenliği azalacaktır Mesleki ve Teknik eğitim yatırımları artacak, nitelikli iģgücü çoğalacak. Antepfıstığı, Zeytin ve hububat dıģındaki diğer tarım ürünlerinin üretim alanları çok az. Ġhracat yapan firma sayısının az olması. Firmalarımız arasında iģbirliği kültürünün oluģmaması. Göç ile gelen iģgücü Barak sulama projesinin hayata geçmesi ile sulu tarımla üretilecek yeni tarım ürünleri ve yeni tarım alanında tarımsal iģgücüne dönüģtürülecek. NTO gerçekleģtireceği eğitimleriyle firmalarda, kurumsallaģma ve ihracat artacaktır. Ekonomik GeliĢme Yatırım konularının benzerlik göstermesi nedeniyle ürün yelpazesinde çeģitliliğe gidilmemesi. Firmaların tedarik zincirlerinin bulunmaması nedeniyle ihtiyaçların ilçe dıģından karģılanması. OluĢan talepler doğrultusunda yatırım konularında çeģitlilik artacaktır. Ġlçemiz, Suriye ve Irak a yakın olmasından dolayı sınır ticareti ve ihracat yapmaktadır. KarkamıĢ sınır kapısının modernizasyonuyla sınır ticaretinde artıģ olacaktır.

20 Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini Coğrafi konum itibariyle lojistik sektöründe ulaģım çeģitliliği mevcuttur. Nizip te ihracat bilinciyle ve ulaģım çeģitliliğiyle birlikte farklı pazarlara da yönelme olması bekleniyor. Mevcut pazarlara Ģu an ihraç edilen ürünler çeģitlendirilecek ve yeni ürünler pazarlanacak. Hedef Bölgeler Avrupa birliği kalite standartları yüksek olduğundan üretimin kaliteli gerçekleģmesi ihtiyacı doğmaktadır. NTO olarak vereceğimiz eğitimlerle kaliteli ve standartlara uygun ürünlerin ihracatı artması beklenmekteyiz. Teknoloji ve ARGE Nizip in Ġpekyolu üzerinde bulunması iç pazarın bir kısmına daha rahat ulaģmasını sağlamaktadır. Ġlçemizde teknolojik geliģmeler doğrultusunda ürünlerde inovasyon hakkında önemli çalıģmalar yapılmıyor Firmalarımız teknolojiyi kullanmakta yetersiz Ġpekyolu üzerindeki yerleģim alanlarında tanıtım, reklam ve promosyon gibi etkinliklerle Pazar payı arttırılacak. NTO olarak vereceğimiz eğitimlerle ilçemizde inovasyon bilinciyle beraber teknolojiye ayak uydurulması beklenmektedir. Finansman Ar-Ge projeleri yetersiz. Bölgeye sağlanan teģvik/hibe ve desteklerin yeterli düzeyde değil. Ġlçemizin kalkınmasıyla ilgili lobicilik çalıģmaları yetersiz kalmaktadır. Bireysel yatırımcılardan yeteri kadar finansman desteği (hisse senedi-tahvil vb) alınamamaktadır. Ar-Ge yatırımları ve projeleri arttırılacak böylelikle yeni teknolojiler ve yeni ürünlerin hem üretimi hem de ihracatı yapılacak. Desteklere ihtiyaç duyulması devam edecektir. Lobicilik çalıģmaları artmasıyla ĠĢbirliği ve güç birliği faaliyetlerinin artması beklenmektedir. Bireysel yatırımcıların sermayeye katılmasının teģvik edilmesi ile uzun vadeli ve daha düģük maliyetli finansman sağlanacak.

21 Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini KurumsallaĢma eğilimi göstermeyen firmalar rekabet ve pazarlama konusunda strateji geliģtirememektedirler. Firmalar, aile Ģirketinden kurumsal yapıya yönelmesi beklenmekte ve stratejik planlarda oluģacaktır. Firmalar yeni pazarlara açılma giriģiminde bulunmadıkları için kapasite artırımında bulunmamaktadırlar. Yeni pazarların bulunma noktasında hizmet sektörü(danıģmanlık vb.) geliģmesi beklenmektedir. Firmalar markalaģmaya yeterince önem vermemekte Ara mal üretimi ilçemizde olmadığından dolayı maliyetler artmakta ve rekabet azalmaktadır. Yabancı sermayenin ilçemize yönelmesiyle ara mal ihtiyacı karģılanacak, markalaģma ve rekabeti de birlikte getirecektir. Pazar ve Rekabet Tarımsal alanların fazla olmasına rağmen tarım ürünlerinde çeģitlilik az bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerde çeģitlilik artacağından dolayı üretim yapısı değiģecek, verimliliği yüksek üretim anlayıģı yerleģecektir. ġirket evliliğine sıcak bakılmamaktadır. Firmalar, Ģirket yapıları ile ilgili yeni fikirlere açık olacaklardır. Böylece sektörel bazda hem uzmanlaģmıģ hem de ekonomiye katma değer sağlayan firmalar oluģacaktır. Tanıtım ve reklâm gibi pazarlama faaliyetleri çok yetersiz. Tanıtım ve reklamlar arttırılarak hem iç pazara hem de dıģ pazarda ürünler ve markalar öne çıkarılarak Pazar payları arttırılacak. E-ticaret yatırımları yetersiz. Ġnternet tabanlı satıģ mağazaları oluģturularak, Pazar payları arttırılacak ve markalaģma da yaygınlaģacak.

22 Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini Ġlçemiz tarihi değerleri dolayısıyla kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. KomĢu illerle turizm ortaklıkları yok denecek kadar az. Tarihi değerlerimiz sayesinde ilçemiz turizminde canlanma olacaktır. KomĢu illerle ilçemiz arasındaki turizm hareketliliği desteklenecek böylelikle bu birlikteki ilçemize gelen yerli veya yabancı turisttin diğer illeri de ziyaret etmesi kolaylaģacağından turizmden daha fazla yararlanılacaktır. Kültür ve Turizm Zeugma müzesinin olduğu Nizip te gelecek turistlerin konaklamasına uygun nitelik ve nicelikte otel yok. Zeugma turizminin desteklenmesi için Zeugma müzesi ve baraj yakınlarında yerli ve yabancı turistlerin uygun bir biçimde konaklayabileceği oteller ve restoranlar kurulacak KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI Yerli ve yabancı turistlerin Zeugma antikleri hakkında yeterli bilgileri yok. Yerli veya yabancı turistlerin seyahat ve konaklamalarında uygun hizmet verecek yeterli ve nitelikli iģgücü bulunmamakta. Tanıtım çalıģmaları artarak yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Zeugma yı gezmeye gelecek turistlere konaklama ve seyahat konularında mesleki ve teknik eğitimden yetiģmiģ elemanlar hizmet edecek. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme BaĢkanlığı ( KOSGEB ) Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karģılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi iģletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, teknolojik değiģikliklere hızlı bir biçimde uyumlarını sağlamak, sanayide entegrasyonu ekonomik geliģmelere uygun bir Ģekilde gerçekleģtirmek amacıyla 3624 sayılı kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuģtur. Bu kuruluģ Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir Kamu KuruluĢu olup, tüzel kiģiliğe haiz ve bütün iģlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.kosgeb küçük ve orta ölçekli sanayi iģletmelerine çeģitli konularda destekler vermekte olup bu desteklerden arasında iģçi çalıģtıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iģletmeler, giriģimciler, KOSGEB tarafından gerçekleģtirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde iģbirliği yapılan Mesleki KuruluĢlar ve Sektörel DıĢ Ticaret ġirketleri faydalanabilmektedir. KOSGEB tarafından iģletmelere 22 ayrı konuda destek sağlanmaktadır. Nizip Ticaret Odası olarak üyelerimizin KOSGEB hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri için KOSGEB Gaziantep Müdürlüğüyle gerekli görüģmeler yapılarak KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI NIN odamız bünyesinde bulunması sağlanmıģtır.2006 yılında KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI odamız bünyesinde bulunmadan önce, KOSGEB veri tabanına kayıtlı üye sayısı 10 iken 2011 itibariyle veri tabanına kayıtlı üye sayısı 1000 e yaklaģmıģ bulunmaktadır.

23 7.1.8.NĠZĠP SANAYĠ BĠLGĠLERĠ Nizip sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi meslek grupları, inģaat alanları dağılımları aģağıdaki gibidir. SAYI MESLEK GRUBU Tablo KISIM ĠġYERĠ DAĞILIMI ĠġYERĠ TĠPLERĠ A B CC G H M N O S TOPLAM 1 SATIġ DÜKKANLARI HIZARCILAR MARANGOZLAR MOBĠLYACILAR DOĞRAMACILAR TORNA TESVĠYE KAYNAKÇI DEMĠRCĠ DÖKÜMCÜ BAKIRCI TENEKECĠ ÇELĠK EġYA ĠMALATI OTO TAMĠRCĠLER OTO ELEKTRĠK OTO BOYACI OTO KAPORTACILAR SABUN ĠMALATÇISI ELEKTRĠKÇĠ 8 8 TOPLAM Tablo -7-1.KISIM BĠRĠM ĠNġAAT ALANLARI (m2) BĠNA TĠPLERĠ A B CC G H M N O KAPALI ALAN ASMA KAT ALANI AÇIK ÇALIġMA ALANI ĠġYERĠ TOPLAM ALANI TOPLAM ALAN 7094

24 SAYI MESLEK BRUBU Tablo KISIM ĠġYERĠ DAĞILIMI 2. KISIM A CC D E F FA P PA TOPLAM 1 KAYNAKÇI DEMĠRCĠ TORNA TESVĠYE MOTOR TAMĠRCĠSĠ OTO ELEKTRĠK OTO DÖġEME OTO BOYACI KAPORTACI OTO LASTK KAPLAMA AKÜ PLAKA ĠMALATI DÖKÜMCÜ MADENĠ EġYA ĠMALATI ZĠRAĠ ALET MAKĠNE ĠMALATI 1 1 ELEKTĠRĠKLĠ MAKĠNE CĠHAZ 14 TAMĠRĠ NĠKELAJ KROMAJ MARANGOZ MOBĠLYA AĞAÇ DOĞRAMA OTO SERVĠS 3 3 TOPLAM Tablo -9-2.KISIM BĠRĠM ĠNġAAT ALANLARI (m2) BĠNA TĠPLERĠ A CC D E F FA P PA KAPALI ALAN ASMA KAT ALANI AÇIK ÇALIġMA ALANI ĠġYERĠ TOPLAM ALANI TOPLAM ALAN 3206

25 Tablo KISIM ĠġYERĠ DAĞILIMI SAYI MESLEK GRUBU 3. KISIM A CC F H PA TOPLAM 1 KAYNAKÇI DEMĠRCĠ TORNA TESVĠYE MOTOR TAMĠRCĠSĠ OTO ELEKTRĠK OTO BOYACI OTO KAPORTA MARANGOZ MOBĠLYA ĠMALATÇISI TOPLAM Tablo KISIM BĠRĠM ĠNġAAT ALANLARI (m2) BĠNA TĠPLERĠ REZERV A B CC F G H PA KAPALI ALAN ASMA KAT ALANI AÇIK ÇALIġMA ALANI ĠġYERĠ TOPLAM ALANI TOPLAM ALAN: 3547 NİZİP OSB BİLGİLERİ (Tablo -12-) OSB'NĠN ADI NĠZĠP ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ADRES NĠZĠP KAYMAKAMLIK BĠNASI 1 KAT NO 109 ĠLÇE NĠZĠP ĠL GAZĠANTEP OSB'NĠN KURULU OLDUĞU ĠL GAZĠANTEP POSTA KODU TELEFON FAKS KURULUġ YILI 2002

26 NİZİP OSB İMAR VE PARSEL BİLGİLERİ ( Tablo -13- ) OSB'NĠN ADI NĠZĠP ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ OSB'NĠN KURULU OLDUĞU ĠL GAZĠANTEP OSB'NĠN BÜYÜKLÜĞÜ(HEKTAR) 99,00 TAKS (%) 50,00 KAKS (%) 50,00 TOPLAM SANAYĠ PARSEL SAYISI 33 TAHSĠS EDĠLEN SANAYĠ PARSEL SAYISI 33 TAHSĠS EDĠLECEK SANAYĠ PARSEL SAYISI 0 ÜRETĠMDE PARSEL SAYISI 0 ĠNġAAT AġAMASINDA PARSEL SAYISI 0 PROJE AġAMASINDA PARSEL SAYISI ÜRETĠMDE FĠRMA SAYISI 1 ĠNġAA HALĠNDEKĠ FĠRMA SAYISI 4 KAPALI FĠRMA SAYISI 0 OSB DE ÇALIġAN KĠġĠ SAYISI 0 TOPLAM SANAYĠ ALANI(M2) ,00 TAHSĠS EDĠLEN SANAYĠ ALANI(M2) ,00 TAHSĠS EDĠLECEK SANAYĠ ALANI(M2) 0,00 ĠNġAATI TAMAMLANAN SANAYĠ ALANI (M2) 9.200,00 EN DÜġÜK ARSA SATIġ BEDELĠ (TL/M2) 9,00 EN YÜKSEK ARSA SATIġ BEDELĠ (TL/M2) 11,50 NĠZĠP OSB ELEKTRĠK TÜKETĠM BĠLGĠLERĠ (Tablo -14-) Sıra Yıl Toplam Tüketim Toplam Kayıt , ,00 12 NĠZĠPOSB SU TÜKETĠM BĠLGĠLERĠ (Tablo -15- ) Sıra Yıl Toplam Tüketim Toplam Kayıt , ,00 12

27 NİZİP OSB ALTYAPI BİLGİLERİ (Tablo -16-) OSB'NĠN ADI OSB'NĠN KURULU OLDUĞU ĠL SU DAĞITIM ġebekesġ ĠNġATI (%) YANGIN SUYU ĠNġAATI (%) YAĞMU SUYU ĠġAATI (%) KANALĠZASYON ĠNġAATI (%) DOĞALGAZ DAĞITIM ġebekesġ ĠNġAATI (%) ELEKTRĠK ġebekesġ ĠNġAATI (%) TELEKOMĠNĠKASYON ĠNġAATI (%) YOL ALT VE ÜSTYAPI ĠNġAATI (%) ELEKTRĠK ÜRETĠM TESSĠ BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ SICAKSU ÜRETĠM TESĠSĠ NĠZĠP ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ GAZĠANTEP TAMAMANDI TAAMLANDI TAMAMLAND TAMAMLANDI BAġLANMADI TAMAMLANDI BAġLAMAD TAMAMAND BAġLANMAD BAġLANMAD BAġLANMADI NİZİP OSB İLETİŞİM BİLGİLERİ (Tablo -17-) TELEKOMĠNĠKASYON BĠLGĠLERĠ OSB TARAFINDAN TELEKOMİNİKASYON ALT ŞEBEKESİ YAPILMIŞ MI? OSB'DE TELEFON SANTRALİ VAR MI? HER PARSELE İSTENİLEN SAYIDA TEL/ATA VERİLEBİLİYOR MU? HAYIR HYIR NİZİP OSB YOL YAPI BİLGİLERİ (Tablo -18-) YOL YAPI BĠLGĠLERĠ KAPLAMA CİNSİ (ANA CADDELER) PARKE KAPLAMA CİNSİ (SOKAKLR) PARKE TOPLAM YOL UZUNLUĞU (M) 0

28 7.2.ODA HAKKINDA BĠLGĠLER NTO Tarihsel GeliĢimi Odamız; Gaziantep te 1898 yılında kurulan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası nın bünyesinde Nizip, Kilis ve Ġslahiye faaliyetlerini Ajanlık olarak sürdüren bir kurumdu yılında Gaziantep Ticaret Odası na kayıtlı fabrika sayısı 9 iken, 1928 de 12 ye, 1933 yılında ise 17 si merkezde, 11 i Kilis te, 6 sı Nizip te olmak üzere toplam 36 ya yükselmiģtir. 11 Ocak 1943 tarihinde kabul edilen ve 18 Ocak 1943 yılında yürürlüğe giren 4355 no lu Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu ile uzuvları olan Meslek Heyetleri ve Meclis ile Yönetim Kurulları olmuģtur yılları arasında Vilayet merkezinde faal halde 13, Nizip te 15, Kilis de 7 adet sabun imalathanesi mevcuttu. Sabunculuk Nizip in simgesi haline gelmiģtir. Sabun üretimi 1920 li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Ġlçe nüfusu az olduğu için ilk baģlarda fabrika sayısı fazla değildi. Ancak zaman içerisinde ilçe nüfusu arttıkça ilçede üretimde bulunan fabrika sayısı da artmıģtır.1926 yılında ilçe olan Nizip in nüfusu civarındaydı yılında üretimde bulunan fabrika sayısı 6 adet olmuģtur yılında ilçe nüfusu e ulaģmıģtır yılları arasında faal halde 15 adet sabun fabrikası üretim yapmaktaydı. Fabrika sayısı artıkça Nizip te üretilen sabun ülke içerisinde tanınır hale gelmiģtir ve Nizip in simgesi olmuģtur yılında üretime geçen Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.ġ. ile Nizip in ismi Türkiye ye duyulmaya baģlanmıģtır. Odamız, 1962 yılından itibaren Gaziantep ten bağımsız olarak Nizip Ticaret ve Sanayi Odası ismini almıģtır. Odaya kayıtlı firma sayısı 1962 de 248 iken, bu sayı 1968 de 372 ye ulaģmıģtır. Ticarette ki geliģim doğrultusunda 1973 yılında ilçemizde 8 adet ihracatçı firma bulunmaktaydı. Nizip Ticaret ve Sanayi Odası, 1989 yılına kadar Ticaret ve Sanayi Odası adıyla faaliyetlerine devam etmiģtir. Ancak Gaziantep e Sanayi Odası kurulmasıyla T.C. Sanayi ve Ticaret ve Bakanlığı nın tarih ve 10(632/1027) sayılı talimatıyla odanın unvanı NĠZĠP TĠCARET ODASI olarak değiģmiģtir dan itibaren Nizip Ticaret Odası olarak faaliyette bulunmaktadır.

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011 2011 FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( GĠRĠġ FOTOĞRAF ) Güzelçay Mah. ġehit Cahit Tütüncü Cad. No: 8 P.K. 108 31200

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings BÖLGESEL KALKINMA BAĞLAMINDA ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI DENEYĠMĠ TRC1 Bölgesi : Gaziantep, Adıyaman, Kilis Bülent ÖZKAN 1 İpekyolu Kalkınma Ajansı Haziran 2010 da

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜLKENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI T.C. KKTC EKONOMİ PROGRAMLARI TEŞVİKLER VE YATIRIM ALANLARI (MĠLYON TL) GSMH CARĠ FĠYATLARLA 8.000

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası.

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTİM Kurucu Başkanı Cevat DÜNDAR 1974-92Yön. Kur. Bşk. Turan ÇĠĞDEM 1992 den bu yana Yön. Kur. Bşk. Orhan

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ. www.ensargemi.com

ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ. www.ensargemi.com ENSAR GEMĠ VE YAN SANAYĠ LĠMĠTED ġġrketġ www.ensargemi.com 1 KURULUġ Ensar Gemi ve Yan Sanayi Limited ġirketi 1983 yılında, Gemi ĠnĢa Yük. Müh. Sn. Özkan GÖKSAL tarafından kurulmuģtur. Halihazırda Ġstanbul/Tuzla

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MĠSYON Kuruluş Yılı : 2016 MĠSYON Nahcivan, Ġran ve Ermenistan a komģu, geliģime müsait bir yerleģim yeri olan Iğdır, Uygulamalı bilimler Yüksekokulu nun beklentilerine

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ Maksimum Verim Maksimum Gelir? ĠKLĠM YAĞIġ BUHARLAġMA ÇĠFTÇĠ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK BĠTKĠ SU TARIM TEKNĠĞĠ ÜRETĠM GĠRDĠLERĠ

Detaylı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 5. ERBĠL YAPI & ĠNġAAT FUARI KATILIM RAPORU (5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 05-08 ARALIK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2009/31.12.2009 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Mustafa LAÇĠN Genel Müdür Değerli Ortaklarımız; 1994 yılında aspiratör üretimi ile baģlayan yolculuğumuza 2009

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 ÜÇ AYLIK RAPORU BU RAPOR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERĠ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BĠR BELGE OLUP, GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 2014-2017 STRATEJĠK PLAN OCAK 2014

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 2014-2017 STRATEJĠK PLAN OCAK 2014 ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 2014-2017 STRATEJĠK PLAN OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ GĠRĠġ STRATEJĠK AMAÇ ÇTSO PAYDAġ ANALĠZĠ ÇTSO STRATEJĠK PLAN ġemasi ÇTSO MĠSYON VE VĠZYON, KALĠTE HEDEFLERĠMĠZ DURUM

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı