NİZİP TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİZİP TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2011-2014. 09.08.2011 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır."

Transkript

1 NİZİP TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA MADDE NO KONU 1 KAPAK 2 ĠÇĠNDEKĠLER 3 1 BAġKANDAN 4 2 TEMEL DEĞERLERĠMĠZ 5 3 KISALTMALAR VE TANIMLAR 6 4 STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 7 5 GĠRĠġ 8 6 STRATEJĠK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM 8 7 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ ĠLÇE HAKKINDA BĠLGĠLER NĠZĠP TARĠHÇE COĞRAFĠ KONUM TURĠZM EKONOMĠ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI NĠZĠP EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DURUMU NĠZĠP YERLEġĠM YERLERĠNE GÖRE NÜFUS BĠLGĠLERĠ NĠZĠP PEST VE EKONOMĠK ÇEVRE ANALĠZĠ KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI NĠZĠP SANAYĠ BĠLGĠLERĠ ODA HAKKINDA BĠLGĠLER NTO TARĠHSEL GELĠġĠMĠ MESLEK GRUPLARIMIZ SĠCĠL BĠLGĠLERĠ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT FAALĠYET ALANLARI,SUNDUĞU HĠZMETLER PROJELERĠMĠZ HĠZMETLERDEN FAYDALANANLAR ĠNSAN KAYNAKLARI NTO ORGANĠZASYON ġemasi BĠLGĠ ĠLETĠġĠM ALT YAPISI MALĠ DURUM ÜYELERLE ĠLĠġKĠLERĠ ÜYE MEMNUNĠYETĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 54 8 PAYDAġ ANALĠZĠ PAYDAġLARIN TESPĠTĠ PAYDAġLARIN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ PAYDAġ LĠSTESĠ PAYDAġLARININ GÖRÜġLERĠNĠN ALINMASI NTO PAYDAġ BEKLENTĠLERĠ VE GELĠġMEYE AÇIK YÖNLERĠ 58 9 KURUMSAL GZFT(SWOT) ANALĠZĠ KALĠTE POLĠTĠKASI,MĠSYON,VĠZYON,DEĞERLER STRATEJĠK AMAÇLAR(YÖNELĠMLER) 65 - STRATEJĠK AMAÇLAR PERFORMANS TABLOSU 70 - HEDEF BĠRĠM ĠLĠġKĠLERĠ TABLOSU 74 - KALĠTE HEDEFLERĠ,BĠRĠM ĠLĠġKĠSĠ 76 - AKREDĠTASYON ELEMENTLERĠ STRATEJĠK VE KALĠTE HEDEFLERĠ ĠLĠġKĠSĠ 87 - HEDEF MALĠYET TABLOSU

3 1.BAġKANDAN Nizip Ticaret Odası, ekonomik ve ticari anlamda birçok illerle yarışan fakat halen ilçe durumunda bulunan kentin en önde gelen kuruluşudur. Nizip' in ticaret yaşamını organize eden ve gelişmesi konusunda adımlar atan Odamız, 5174 sayılı yasa çerçevesinde çağdaş yöntemlerle yönetilmektedir. Odamız, Gaziantep te 1898 yılında kurulan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası nın bünyesinde Kilis, İslahiye ve Nizip Ajanlık olarak faaliyetlerini sürdürmekteyken 1962 yılından itibaren Gaziantep ten bağımsız olarak Nizip Ticaret ve Sanayi Odası ismini almıştır yılında Odanın unvanı NİZİP TİCARET ODASI olmuştur yılında mevcut hizmet binamızın açılmasıyla birlikte hizmetlerimizin kalitesini artırmak için sürekli araştırmalar yaparak bu kapsamda 2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuza TSE EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi ile başlanmıştır yılında da TSE EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine geçiş yaparak hizmet kalitesini sürdürmüştür. Odamız misyonuyla, vizyonuyla ve kalite politikasıyla hizmet kalitesinden ödün vermeden Sürekli Öğren, Geliş ve Değiş sloganıyla üye memnuniyetini maksimum düzeyde tutan ve bunu yaparken çalışanlarımızın gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz adına katma değer yaratmakta değerlerimizdendir. Nizip Ticaret Odası olarak ilçemiz ve bölgemiz ekonomisinin gelişmesi ve rekabetçi ortamda güçlü konumda kalması için tüm organları ile sürekli çalışmaktadır. Küreselleşen dünya ekonomisinde ekonomik şartlar ve giderek artan rekabet artık özel sektörün değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının stratejik plan hazırlama gereksinimini oluşturmuştur. NTO için amaç üye memnuniyetine öncelik veren kurumsallaşmış bir yapı oluşturmaktır. Bunun için akreditasyonu araç olarak görmeyip süreç olarak değerlendirmekteyiz. Stratejik planımızda odanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ile sahip olduğumuz fırsatlar ve tehditlerden bahsedilmiştir. Bu rapor, odamız çalışmalarına yön vererek yönetim anlayışımızı da belirlemiştir. Ayrıca raporda, paydaşlarımızın önerileri ve beklentileri belirlenmiştir. Raporun hazırlanmasında öncelikle üyelerimizin desteği ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve birçok kişinin katkıları bulunmaktadır. Bu raporda emeği geçen Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza ve herkese teşekkür ederim. Saygılarımla Mehmet ÖZYURT Yönetim Kurulu Başkanı

4 2.TEMEL DEĞERLERĠMĠZ Güvenilirlik: Yasalarla düzenlenmiģ hizmet süreçlerimiz, temsilcisi olduğumuz iģ dünyasının faaliyetlerinin düzenlenmesinde de etkin rol oynar. GeçmiĢ hizmet performansımızın iģ dünyasında yarattığı güven. Hizmet süreçlerimizin izlenebilirliği ve hedef odaklı çalıģma anlayıģımız. EĢitlik: Üyelerimize aynı mesafede yaklaģırız. Objektif yönetim yaklaģımına önem veririz. ġeffaflık: Tüm faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizin yürütülmesinde açıklığa ve hesap verilebilirliğe önem veririz. PaylaĢımcılık: PaydaĢlarımız ile iģbirliğine ve ortak çalıģmaya önem verir, çalıģma sinerjisinin toplumsal faydaya dönüģmesinde rol oynarız. Yönetimimiz ve çalıģanlarımız ekip ruhunun faaliyetlerimize sağladığı sinerjinin farkındadırlar. Deneyim: Yarım asıra yakın bir sürede sahip olunan bilgi ve birikimi faaliyetlerimizde kullanma üstünlüğümüz vardır. Yenilikçi: Ulusal ve uluslararası platformda iģ dünyasını ve toplumumuzu ilgilendiren geliģmeleri takip eder, uygulamaya alınması konusunda öncü rol üstleniriz. Köklülük: Yasalar ile iģ dünyasının temsilcisi olarak kurulmuģ ve bir asırdan fazla bir süreden beri iģ dünyasının sesi olmayı baģarmıģ bir kurum olarak varlığımızı devam ettireceğiz. Esneklik: Karar alma ve uygulama süreçlerimiz bürokrasiden arındırılmıģtır. Temsil Etme: ĠĢ dünyamızı ve ilimizi ulusal ve uluslararası platformlarda baģarı ile temsil ederiz. Ġtibarlı Bir KuruluĢ Olmak: Ulusal ve uluslararası platformlarda söylemlerine önem verilen, üye ve çalıģanlarının bünyesinde bulunmaktan gurur duyduğu itibarlı bir kuruluģ. Halkın değerlerine saygılı: Odamız, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuģtur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurum olarak öncelikli sorumluluğumuzdur. Kaynakların etkin ve verimli kullanımı: Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için oda kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Hizmette kalite ve süreklilik: Odamız için kalite; üyelerine yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taģımasıdır. Ġlkeli ve kararlı: Odamız üyelerine hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve ticari hayat için yararlı gördüğü çalıģmalarda da kararlı davranıģ sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir. Teknolojiden en uygun Ģekilde yararlanmak: Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetiģmiģ personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değiģim ve geliģmelerin yaģandığı günümüzde odamız bilgiye ulaģma, bilgiyi paylaģma ve bilgiyi eyleme dönüģtürme becerisini gösterebildikleri oranda baģarıyı yakalayacaklardır.

5 3.KISALTMALAR VE TANIMLAR Misyon: Kurumun var oluģ gayesinin bir ifadesidir. Vizyon: Kurumun gelecekte olmak istediği durumu ve bu duruma ulaģma yollarını gösterir. Politika: Kurumun günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Strateji: Belirlenen vizyonu gerçeğe dönüģtürmek için uygulanması gereken yol, yöntem ve yaklaģımlardır. Hedef: KuruluĢun temel amacına ne oranda ulaģtığını gösteren net ve ölçülebilir aktivite ve eylemlerdir. Performans: Hedeflere ulaģma derecesidir. Performans göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. SWOT Analizi: SWOT kelimesi Ġngilizce, Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), Threats (Tehditler) kelimeleri için kullanılan bir kısaltmadır. SWOT Analizi, kurumun genel, faaliyet ve dâhili çevresindeki konumunun değerlendirilmesi için kullanılan bir araçtır. AĢağıdaki gibi sorulara cevap verilmesine yardımcı olur: Kurumun strateji geliģtirme sürecine girdi olabilecek güçlü yönleri nelerdir? Hangi zayıf yönler kurumun belirli stratejik hareketleri önünde engel oluģturmaktadır? Kurumun değerlendirebileceği öncelikli fırsatlar nelerdir? Dikkatli bir Ģekilde ele alınarak yönetilmesi gereken tehditler hangileridir? Çevre Analizi: Çevre Analizi, kurum stratejilerinin en uygun Ģekilde belirlenmesi sürecine girdi sağlanması amacıyla: Kurumun faaliyet gösterdiği çevrenin Genel/ Faaliyet/Dâhili Çevre olmak üzere sürekli olarak incelenmesi, Stratejik Analiz araçları kullanılarak (genellikle pazar, müģteri, Ģirket, rekabet baģlıklarından oluģan) analiz raporlarının düzenli olarak üretilmesi, faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede, kurumun organizasyonel çevresini oluģturan üç ana bileģen temel olarak aģağıdaki baģlıklardan oluģmaktadır: Genel Çevre: Ekonomik, yasal, teknolojik, sosyal, uluslararası faktörler. Faaliyet Çevresi: MüĢteriler, rekabet, tedarikçiler, ikame ürünler, pazara yeni girenler. Dâhili Çevre: Organizasyonel çevre, finansal durum, pazarlama, insan kaynakları, teknoloji.

6 4.STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ: 1. NTO Yönetim Kurulu BaĢkanı - Mehmet ÖZYURT 2. NTO Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. - Ali SARI 3. NTO Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. Mahmut POLAT 4. NTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi - Mehmet Ali KARABACAK 5. NTO Yönetim Kurulu Üyesi - M.Seyit ÇEKER 6. NTO Yönetim Kurulu Üyesi - Ġbrahim DEMĠR 7. NTO Yönetim Kurulu Üyesi - Abdulkadir AKKUġ 8. NTO Meclis BaĢkanı - Mustafa DOKTOROĞLU 9. NTO Meclis BaĢkan Yrd. - Ali KÜDÜN 10. NTO Meclis BaĢkan Yrd. - Ali KAYA 11. NTO Meclis Katip Üyesi - Hüseyin YAPRAK 12. NTO Meclis Üyesi - S.Ali ALKAN 13. NTO Meclis Üyesi - HabeĢ ġeker 14. NTO Meclis Üyesi - Mehmet YĠĞĠT 15. NTO Meclis Üyesi - Necip ÖZTÜRK 16. NTO Meclis Üyesi - Hasan KAYA 17. NTO Meclis Üyesi - Mehmet ERDOĞAN 18. NTO Meclis Üyesi - CoĢkun GÜZEL 19. NTO Meclis Üyesi - ġerif DAĞLI 20. NTO Meclis Üyesi - ReĢat ÖZBERK 21. NTO Meclis Üyesi - Ömer DELĠPALTA 22. NTO Meclis Üyesi - Osman ALPASLAN 23. NTO Meclis Üyesi - Ali ÖZTÜRK 24. NTO Meclis Üyesi - Müslüm AKSOY 25. NTO Meclis Üyesi - Mustafa KAYA 26. NTO Meclis Üyesi - Ersin ÖZDEMĠR 27. NTO Meclis Üyesi - Ömer ÇAPAN 28. NTO Genel Sekreter Serpil GÜNDOĞDU 29. NTO Ticaret Sicil Müdürü Halil Ġbrahim AVġAROĞLU 30. NTO Sanayi Müdürü Suat DEMĠRBĠLEK 31. NTO DıĢ Ticaret ve Kalite GeliĢtirme Sorumlusu Alev ÖZPOLAT 32. NTO Ticaret Sicil Müdür Yrd. Dilek SÜZER 33. NTO Ticaret Sicil Memuru Füsun ÖZERCAN 34. NTO Muhasebe Sorumlusu Korkut KIZILIRMAK 35. NTO Bilgi ĠĢlem Basın Yayın - Ali Rıza DENĠZ 36. NTO Tahsildar- Talip KARABACAK 37. NTO KOSGEB Sinerji Odağı Mustafa AYDIN 38. NTO DanıĢmanı - Mehmet ÇĠÇEKÇĠ

7 5.GĠRĠġ Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliģtirme, belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir Ģekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temel bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin geliģimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. ÇağdaĢ yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamu yönetiminde de uygulanabilmesi yönünde adım atılmıģ ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen stratejik plan, istisnai kurumlar hariç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiģtir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il geliģim planları ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Nizip Ticaret Odası belirlemiģ olduğu kalite politikası, misyon ve vizyon çerçevesinde, hizmet kalitesinden ödün vermeden çalıģmalarına devam etmektedir. Ġç ve dıģ paydaģlarımızdan gelen katkıların ıģığında, var oluģ nedenimizden hareketle nerede olmak istiyoruz? sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalıģmalarına baģlamıģtır. Kurum içi ve kurum dıģı analizlerle Ģu an nerede olduğumuz tespit edilerek, paydaģ beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü ve geliģmeye açık alanlarımız, dıģ ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaģmak istediğimiz yere basamak oluģturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiģtir. Oda yönetiminin ve hizmet birimlerinin katılımıyla yapılan GZFT(Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler) (Swot) Analizi, Odanın mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısından en önemli referansı teģkil etmektedir. GZFT analizinde elde edilen bulgular, Güçlü Yönler Fırsatlar / Zayıf Yönler Tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluģturmuģtur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi, ölçülebilir ve üzerinde mutabakata varılmıģ olmasına dikkat edilmiģtir. Planın uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Oda birimleri arasında iģ bölümü yapılarak yürütülecektir

8 6.STRATEJĠK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, TOBB Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıģtır. Ġçeriğin geliģtirilmesinde TOBB ve NTO verileri, NTO yayınları, NTO Kalite El Kitabı, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, NTO Yönetim Kurulu, personeli ve paydaģlarla yapılan görüģme ve çalıģtaylardan elde edilen bilgiler esas alınmıģtır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde fiilen uygulaması baģlamıģ olan Stratejik planlama çalıģmalarının etkin bir Ģekilde yürütülmesi amacıyla, adımlarını stratejik planlama sürecinde detaylandırdığımız organizasyon ve koordinasyon sistemi ile tüm iģ süreçlerini kapsayan; Stratejik planlamanın ön hazırlık çalıģmaları, Performans programı ve değerlendirmesi Stratejik planın uygulanması, Stratejik plan geliģmelerinin izlenmesi, Olmak üzere dört aģamada gerçekleģtirilen stratejik yönetim modeli izlenmiģtir. Stratejik planlama, Odamızın misyon, vizyon ve ilkeler temelinde stratejik amaç ve hedeflerinin yer aldığı ilk aģaması olup, bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte gerçekleģtirilmiģ olacaktır. Performans programı ve değerlendirme, stratejik önceliklerin, performans hedeflerinin, faaliyet ve projelerin belirlenerek maliyetlendirildiği ikinci aģamadır. Stratejik planın uygulanması, planın Oda ya sunumu, Yönetim Kurulunun onayı ve kabulünün ardından yıllarını kapsayan bir süreç olup, 3. aģamadır. Performans değerlendirmesi, performans programının uygulanması aģamasında, Oda faaliyetlerinin performans göstergeleri aracılığıyla mali yıl içerisinde ve sonunda veya birkaç yılın uygulama sonuçlarının orta ve uzun vadede değerlendirilmesi olan ikinci aģamasıdır.stratejik Plan geliģmelerinin izlenmesi, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine iliģkin raporlama, izleme, değerlendirme, gerektiğinde önlem alınması doğrultusunda çalıģmaların yapıldığı dördüncü aģamadır. 7.MEVCUT DURUM ANALĠZĠ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, NTO nun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. KuruluĢun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliģtirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliģtirilmesi gerektiğini, kuruluģun kontrolü dıģındaki olumlu ya da olumsuz geliģmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluģun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aģamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. NTO da durum analizi kapsamında aģağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır: a) KuruluĢ içi analiz; Tarihsel GeliĢim, Yasal Yükümlülük ve Ġlgili Mevzuatlar, Faaliyet Alanları, Sunduğu Hizmetler, Ġnsan Kaynakları

9 NTO Organizasyon ġeması Bilgi ĠletiĢim Alt Yapısı Mali Durum Üyelerle ĠliĢkiler, Üye Memnuniyetinin Ölçülmesi b) PaydaĢ analizleri PaydaĢların tespiti PaydaĢların Önceliklendirilmesi, PaydaĢ Listesi PaydaĢların GörüĢlerinin Alınması NTO PaydaĢ Beklentileri ve GeliĢmeye Açık Yönleri c) Kurumsal GZFT (SWOT) Analizi d) Kalite politikası, vizyon ve misyon e) Stratejik amaçlar-hedefler 7.1. ĠLÇE HAKKINDA BĠLGĠLER NĠZĠP TARĠHÇE Bölgemiz tarih ve kültür devirleri anlamında bir çok devire tanıklık etmiģtir. Bu devirleri Kalkolitik, Paleotilik, Demir,Hitit (Eti), Mitani, Asur, Iran, Ġskender, Roma, Bizans, Ġslam-Arap ve Türk-Islam devirleri olarak belirtmek mümkündür. Bölgemizde bu devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır. Bölge olarak çok derin bir tarih kültürüne sahip olan Nizip eski Ģehir harabelerinden biridir. Bölgede ki tarihi anlamda zengin olan tek Ģehir Nizip değildir. KarkamıĢ da en ünlü Ģehir harabelerinden biridir. Bugün Suriye sınırı üzerinde bulunan KarkamıĢ, M.Ö. III. ve II. asırda Etilerin baģ Ģehriydi. Bölgemizdeki tek zenginlik KarkamıĢ da ve Nizip te bulunan eski Ģehir harabeleri değildir. Fırat nehri kenarında bulunan Bizans döneminden kalan Belkıs harabeleri (Zeugma ve daha sonra Seleucia ad Euphrates) de tarihi bakımdan önem arz etmektedir. Belkıs harabeleri Nizip'in kuzey doğusunda ve Nizip'e 8 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ancak günümüzde sular altında kalma tehlikesi yaģamaktadır. Nizip ilçe merkezi de tarihi zenginliklere sahiptir. Bunlardan biri Bizaslılardan kalma bir kilisedir. Nizip merkezi kadar çevresi de zengin bir tarih mirasına sahiptir. Orul (Sekili), Mızar (Uluyatır) ve Çardak köylerinde Bizans dönemine ait tarihi eserlere rastlanmaktadır. Nizip stratejik konum olarak önemli ticari yollar üzerinde bulunduğu için istila ordularının uğrak yeri olmuģ ve önemli savaģlara ev sahipliği yapmıģtır. Toprakları üzerinde rastlanılan ordular içerisinde. Firavun Ramsessin Mısır orduları, Firikyalılar M.Ö VII. asırda Iran orduları, daha sonra Yunan ve Doğu Roma orduları da bulunmaktadır. Nizip ve çevresi Eski Hitit Devrinde (M.Ö.18.yüzyılda) I.Mursil Hititleri imparatorluğu zamanında (M.Ö.13.yüzyılda) Suppilulluima tarafından Hitit Devletine bağlanmıģtır. Son Hititler devrinde ise Hititlerin merkezi haline gelmiģtir. Hititlerden sonra ise Asurlar ın, Medler in, Büyük Ġskender in, Romalılar ın, Bizanslılar ın ve Roma Ġmparatorluğunun idaresiyle yönetilmiģtir.

10 Bölge Hititler zamanında dini bir öneme sahipken Bizanslılar zamanında askeri yönden de önem kazanmıģtır. Bölge 639 yılında Arap Devleti egemenliği altına girmiģtir. Dört halife dönemi sona erdikten sonra Emeviler idaresine girmiģ ancak Ġslam devleti içerisinde baģlayan ayaklanmalar ve iç savaģlar sonucunda Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirilmiģtir. Geçen zaman içerisinde 780 yılında bölge Abbasiler tarafından tekrar ele geçirilmiģ ve yılları içerisinde Handaniler tarafından ele geçirilmiģtir. Fakat bu süre sonrasın da Bizanslılar tarafından tekrar ele geçirilmiģtir. Nizip en büyük geliģimini Abbasiler döneminde yaģamıģtır. Bu dönem içerisinde Gaziantep bile Nizip e bağlı bir Ģehir idi. Türk oymakları M.S. I. asırdan itibaren bu bölgeye yerleģmeye baģlamıģtır. Misir Memlük idaresini Dulkadiroğullari hakimiyeti takip etmiģtir. 11.yüzyılın yarısından itibaren Türkler bölgemizde görülmeye baģlanmıģtır. Bölgenin bu tarihten itibaren birçok farklı egemenlik altına girdiği görülmüģtür. 1098'de Edez Kontluğunun, 1150 yılında Selçukluların, bir dönem Fatimilerin, son Haçlı seferleri sırasında Hıristiyanların ve 1187 yılında Eyyubi lerin topraklarına katılmıģtır. Bölgemiz Memluklular egemenliği altında iken zaman zaman bazı istila ve iģgallerle kesintiye uğramasına rağmen II. yüzyılın ortalarında, bölgemiz için bir kalkınma çağı olmuģtur. Bölge 1515 yılına kadar Dulkadiroğulları egemenliği altında bulunmuģ ve sonraları Mısırlılar tarafından ele geçirilmiģ ancak 1516 yılında Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarına dahil edilmiģtir. Osmanlı Ġmparatorluğu egemenliği altında bulunurken Mısırlılar tarafından tekrar ele geçirilmek istenmiģtir. Bunun sonucunda Nizip'te 29 Haziran 1839 'da Osmanlı ordusu ile Mısır valisi Mehmet Ali pasa arasında Nizip savası gerçekleģmiģtir. SavaĢ Mısır Valisi tarafından zaferle sonuçlanmıģtır. Eskiden Ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin derinliklerinden, sıfatnı ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından almıģtır. KurtuluĢ SavaĢı'nda halkın göstermiģ olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle Ģehre 8 Ģubat 1921 tarihinde T.B.M.M. tarafından "GAZi"lik ünvanı verilmiģtir. Bölgemizin kültür ve tarihi devirlerini Kalkolitik, Paleotilik, Demir, Hitit (Eti), Mitani, Asur, Iran, Ġskender, Roma, Bizans, Ġslam-Arap ve Türk-Islam devirleri olarak sıralayabiliriz ve bu devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır. NIZIP ilçesi, çok eski Ģehir harabelerinden biridir. Nizip'in en ünlü Ģehir harabelerinden biride KarkamıĢ'tır. Bugün Suriye siniri üzerinde bulunan KarkamıĢ, M.Ö. III. ve II. asırda Etilerin bas Ģehri idi. Fırat nehri kenarındaki Belkıs harabelerinde (bu gün sular altında kalmak üzeredir.) tarihi bakımdan çok önemlidir. Nizip yollar üzerinde olması sebebiyle, birçok defalar istila ordularının uğrak yeri olmuģ ve topraklarında önemli savaģlar olmuģtur. Firavun Ramsessin Mısır orduları, Firikyalılar M.Ö VII ci asırda Iran orduları, daha sonra Yunan ve Doğu Roma orduları bu bölgede görülmüģtür. Nizip ve yöresi Eski Hitit zamanında (M.Ö.18.yüzyilda) I.Mursil, imparatorluk Hititleri zamanında (M.Ö.13.yüzyilda) Suppilulluima tarafından Hitit devletine bağlanmıģtır. Son Hititler zamanında (M.Ö.12.yüzyilda) bölge Hititlerin merkezi haline gelmiģtir Nizip ve çevresi Hititlerden sonra Asurlara, Metlerin, Büyük Ġskender in, Romalıların ve Bizansların, Roma imparatorluğunun idaresinde kalmıģtır. Hititler devrinde dini bir önemi bulunan bölge, Bizanslar zamanında askeri yönden de önem

11 kazanmıģtır. Nizip in kuzey doğusunda ve Nizip'e 8 km. uzaklıkta bulunan Belkıs Harabeleri (Zeugma ve daha sonra Seleucia ad Euphrates) Bizanslılardan kalmıģtır. Ġlçe merkezinde ise yine Bizanslılardan kalma bir Kilise binası mevcuttur. Ayrıca Orul (Sekili), Mızar (Uluyatır) ve Çardak köylerinde Bizans döneminden kalma eserlere rastlamaktayız. 639 yılında bölge Arap devletine bağlanmıģtır. Dört Halife devrinden sonra Emevi idaresine geçmiģ ve Ġslam devleti içinde baģlayan ayaklanma ve iç savaģlar karsısında Bizanslılar geri almıģlardır. Abbasiler 780 yılında bölgeyi tekrar almıģlardır ve bir dönem ( ) Handaniler'in eline geçmiģ fakat Bizanslılar tarafından geri alınmıģtır. Abbasiler devrinde Nizip çok geliģmiģtir. Bu devirde Gaziantep dahi Nizip'e bağlı idi. M.S. I. asırdan itibaren bu civara türk oymakları yerleģmeye baģlamıģtır. Misir Memlük idaresini Dülkadirogullari hakimiyeti takip etmistir. Türkler in bölgemizde görülmesi 11.yüzyılın yarısındadır. 1098'de Edez Kontluğu çevreyi egemenliği altına almıģtır yılında Selçuklulara, bir dönem Fatimilere, son Haçlı seferleri sırasında Hiristiyanlara, 1187 yılında Eyyubi topraklarına katılmıģtır. Bölgemize Memluklular hakim olunca II. yüzyılın ortaları, bölgemiz için bir kalkınma çağı olmuģtur. Memluklular devri zaman zaman bazı istila ve iģgallerle kesintiye uğramıģtır yılına kadar Dulkadiroğullarına ve sonraları Mısırlılar almıģlarsa da 1516 yılında Osmanlı Ġmparatorluğu'na katılmıģtır. Nizip'te 29 Haziran 1839 'da Osmanlı ordusu ile Mısır valisi Mehmet Ali pasa arasında Nizip savası gerçekleģmiģtir COĞRAFĠ KONUMU : Nizip Gaziantep ilinin en büyük çevre ilçesidir. Nizip i stratejik konum olarak inceleyecek olursak, doğusunda ġanlıurfa (Birecik), güneyinde KarkamıĢ, kuzeyinde Yavuzeli, Batısında Gaziantep ve Oğuzeli bulunur. Coğrafi konum olarak belirtilecek olursa, 36 28' doğu boylamları ve 36 38' kuzey enlemleri arasında yer alır ve Nizip in deniz seviyesinden yüksekliği m arasındadır. Fazla bir engebenin olmadığı sade bir yapıya sahip olan Nizip, Fırat Irmağı havzasında yer alır ve genel olarak doğuya doğru açılan bir plato ve güneyde ise bir ova özelliği gösterir. Ġklimi : Akdeniz ve karasal iklim özellikleri arasında geçiģ bölgesinde yer alan Nizip'te yıllık yağıģ miktarı 440 mm civarındadır. YağıĢın büyük çoğunluğu kıģ ve ilkbahar mevsimlerinde gerçekleģir. Yaz mevsimi tamamen kuraktır. Türkiye'de yaz kuraklığının en fazla olduğu yerlerden biri konumundadır. Sıcak ve kurak geçen yazlara karģılık kıģ mevsimi nispeten soğuk ve yağıģlıdır. Hâkim rüzgâr yönü güney ve batıdır. Yazın güneyden esen sıcak ve kuru rüzgârların etkisi ile yaz kuraklığı daha da artar. Bitki Örtüsü: Yörenin iklim Ģartlarına bağlı olarak bitki örtüsü bozkır olmakla birlikte, zeytin, antepfıstığı, asma gibi kültür bitkileri de yaygın olarak yetiģmektedir.

12 7.1.3.TURĠZM Ġlçemiz Gaziantep il merkezine 45 km mesafede bulunmaktadır yılında Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarına katılan ilçenin tarihi M.Ö yıllarına kadar dayanmaktadır. Türkiye dünya arkeoloji tarihi açısından önem taģıyan ve kazı çalıģmaları büyük bir heyecan ile devam eden Belkıs Zeugma antik kenti, Nizip'in 10 km kuzeyinde bulunmaktadır. Birecik Baraj Gölünün tatlı su balıkları ile mavi suları, antik kentin kıyılarını örtmektedir. Ayrıca merkezinde bulunan Bizans Dönemine ait Nizip Fevkani Kilisesi ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Nizip çayı kıyısında bulunan Karpuzatan piknik alanı tabiatla buluģup, nefes almak isteyenler için ideal bir mekândır. Rumkale Rumkale, Gaziantep merkezinin 62 km kuzeydoğusunda, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri'ne döküldüğü yerde dik kayalar üzerinde bulunmaktadır. Rumkale önceleri Hromgla adına sahip iken değiģime uğrayarak Rum kale adını almıģtır. Fırat ve Merzimen Çayı nın kıyılarından itibaren dimdik yükselen yamaçlarda, bir diģ sur ve kompleks odalardan oluģan kapı giriģi ile içeri girilmektedir. Ayaktaki mimari kalıntılar, Geç Roma ve Ortaçağ karakterlerine ait izler taģımaktadır. En dikkat çekici kalıntılardan biri ise, geniģ ve silindirik, havalandırma kuyusu ile bu kuyunun kenarından helozonik bir yolla aģağı giden ve Fırat seviyesinin altına kadar inen kuyudur. Hz. Ġsa'nın havarilerinden Yohannes'in burada bir süre aç olarak inzivaya çekildiği ve Yohannes (yohenna) Ġncil'inin müsvettelerini kopyalayarak sakladığı yer olarak bilinir. Bulunan bu kopyaların daha sonra Beyrut'a götürüldüğü söylenmektedir. Hromgla'nın 11. yüzyılda Urfa Haclı Kontluğu döneminde önemli bir merkez olduğu bilinmektir. Kalekent, 12. yüzyıl sonlarında Memlukların eline geçmiģ ve önceleri Kal-at ar Rum, daha sonra ise, kal- at El Müslimin adını almıģtır. Mercidabık SavaĢı'ndan sonra, Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep eyaletinin Birecik sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiģtir. Rumkale'de halen ortaçağ ve Türk-Ġslam dönemine ait bazı yapılar ile birlikte, harap vaziyette bir de mescit bulunmaktadır. 18. Yüzyılda, Rumkale'yi ziyaret eden Richart Pococke, tepe üzerinde birkaç görkemli bina ile Gotit tarzda küçük ama çok güzel bir kilisenin olduğundan söz etmiģtir. Samsat ile Rumkale arasındaki Fırat vadisinde çok sayıda kayadan oyulmuģ mekânlar bulunmaktadır. Bunların birçoğunun araları geçitlerde birleģtirilerek, özellikle Haçlı seferleri sırasında, Fırat boylarını koruma amacıyla, savunma mekânları haline getirilmiģtir. Hıristiyanlarca aziz olarak tanınan son Patrik Aziz Nernes'in adına yapılmıģ bir kilise ve mezarı da bulunmaktadır. Birecik Barajında su tutulma iģlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Rumkale tamamıyla bir yarımada haline gelmiģtir. Fevkani Kilisesi Fevkani Kilisesi, bugün Fevkani mahallesinde bulunan 542. ada 3. parsel vakıflar Genel Müdürlüğü adına kültür varlığı diye tescil edilmiģtir. 476 metrekare alana sahip binanın yapılıģ tarihi tam bilinmemesine rağmen M.Ö yıllarında yapıldığı rivayet edilmektedir. Kilisenin 1800 yıllarda cami olarak kullanılmıģtır ancak Ģu anda kullanılmamaktadır. Höyükler Nizip Belkıs Höyükleri Nizip'in güneyinde bulunan Nizip höyüğüyle Belkıs'ta bulunan höyükler genellikle ilk yerleģmelerdir. Belkıs höyüğünden güneye bakılınca Nizip'in hem bugünkü Tepe Mahallesi hem de Nizip höyüğü görülür. Böylece TaĢbaĢ dahil tüm yöre kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle söz konusu tepelerin, ilk yerleģmeleri oluģturan insanlar tarafından o yöredeki olayları izleme, diğer insanlarla ateģ yakarak

13 haberleģme ve tehlike anında iģaretleģme gibi özel amaçlarla korunup geliģtirildiği bilinmektedir. Nizip'te halk arasında yaygın olarak bilinen bir efsane ye göre, Belkıs höyüğünün altında yatan ermiģ her yüzyılda bir kalkar ve "Belkıs'ın çüt demiri altın oldu mu?" diye bağırırmıģ. "Olmadı!" diye bir ses duyar bu kez "Olacak olacak" der yeniden kalktığı yere yatarmıģ. Horum Höyük Gaziantep Nizip in AĢağıçardak köyündeki Horum Höyük, Birecik in kuģ uçuģu 15 km. kuzeybatısında, Fırat ın batı kıyısında yer alır. Bugün tümüyle sular altında kalan arkeolojik alan, nehir seviyesinde 35m.yükseklikte bir höyükten ve onu çevreleyen bir aģağı kentten oluģmaktadır. Höyük yaklaģık 64 hektarlık bir yüzölçümüne sahipti. Ancak, orijinal höyüğün yarıya yakın bir bölümü, son iki bin yıl içinde Fırat suları tarafından sürüklenerek götürülmüģtür. Chicago Üniversitesi nin Birecik ve KargamıĢ Barajları suları altında kalacak yerleģme yerlerini ve kalıntılarını saptamak amacıyla G.Algaze baģkanlığında yapılan 1989 yılı yüzey araģtırmasında saptanmıģtır. Fransız Arkeoloji Enstitüsü nden A.Tibet ve C.Marro nun bilimsel yönetiminde, Gaziantep Müzesi baģkanlığında,1996 yılından itibaren kazılmaktadır. Ne yazık ki Höyük de ve yakın çevresinde yapılan jeomorfolojik incelemeler Amik D-F evrelerine denk düģen bu yerleģmeye ait mimari kalıntıların büyük olasılıkla Fırat suları altında sonraki kuģaklara bir takım mesajlar iletmek ya da hazineleri saklamak amacıyla da kurulmuģ höyükler de vardır EKONOMĠ Nizip te geniģ alanda ziraatı yapılan Antep fıstığı, Zeytin, Mercimek, Buğday,Arpa ve Bağcılık faaliyetleri üzerine kurulu çeģitli sanayi kuruluģları ilçeyi ekonomik yönden canlı tutar. Nizip te bulunan Hancağız Barajı nın kurulması ile tarıma büyük katkılar sağlanmıģtır. Ġlçemizde tarım ve hayvancılık, büyük ve küçük baģ hayvan besiciliği olarak yapılmaktadır. Ġlçenin kuzey köylerinin geçim kaynağı hayvancılık üzerinedir. Ġlçe merkezinde yapı kooperatifleri çalıģmaları devam etmektedir. YaklaĢık 3500 daire, yapı kooperatifleri tarafından bitirilmiģtir.ġlçede; Güneydoğu Tarım SatıĢ Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi, Çukobirlik, T.M. Ofisi Kurumları ile 12 adet banka hizmet vermektedir SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Folklorik değerler; halkın binlerce yıllık yaģayıģlarıyla biçimlenen, mutluluğu ve kederiyle ortak bir potada eriyen ve kuģaktan kuģağa miras kalan, bir insanın doğumdan ölümüne kadar hayatının her bölümü toplumun gelenek ve göreneklerine uygun olarak törenle, oyunla, figürle, yemek adetleri ve türkülerle ifade ettiği hayat tarzıdır. Nizip te zengin bir folklor kültürü içerisinde birçok halk oyunları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aģağıdaki gibidir; Arabî Zikir DerviĢ Ali Maney Deriko Tura Kız Oyunu

14 Nizip te folklorun en zengin dallarından biri de halk oyunlarıyla birlikte halk türküleridir. Nizip te halk türküleriyle birlikte halk oyunları folklorun en zengin dalıdır. Ġslam dininde müziğin ayrı bir yeri bulunduğundan, Osmanlılar döneminde dini müzik yanında, düğün ve eğlence yerlerinde söylenen türküler, ölü evinde yakılan ağıtlar, kahramanlık Ģiirleri bugün bile halen aynı güzellikte söylenmektedir. Nizip li ozanların, halk edebiyatçılarının dilden dile aktarılan eserleri günümüze değiģmeyerek gelmiģlerdir. Günümüzde kültürel yaģayıģa renk katan, zengin bir desen veren öğeler olarak özel günlerde giyilen eski kıyafetler bugüne miras kalmıģtır. Günümüzde, özel günlerde giyilen eski kıyafetler yine kültürel yaģayıģa renk katan, zengin bir desen veren öğeler olarak bugüne miras kalmıģtır. Ağızdan ağıza söylenerek günümüze kadar gelen ve güncelliğini koruyan Nizip e özgü atasözlerinin her biri, üzerinde ayrı bir araģtırma yapabilecek değerde olan anlam ve muhteva geniģliğine sahiptir. Nizip mutfağı da seneler boyunca devam eden geleneklerin ve yöresel damak lezzetinin zenginliği ile Türkiye ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir NĠZĠP EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DURUMU Tablo -1- İLKÖĞRETİM 1 Abdurrahman ALKAN Ġlköğretim Okulu 2 Adile ALTINBAġ Ġlköğretim Okulu 3 Ali ALKAN Ġlköğretim Okulu 4 Atatürk Ġlköğretim Okulu 5 Bilal Saide MARUFOĞLU Ġlköğretim Okulu 6 Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu 7 Dr.Abdulkadir ERDĠL Ġlköğretim Okulu 8 Enver Mebrure OKAN Ġlköğretim Okulu 9 Fatma ALKAN Ġlköğretim Okulu 10 Nizip Ġlköğretim Okulu 11 Nizip Yatılı Bölge Ġlköğretim Okulu 12 Salih EKMEKÇĠ Ġlköğretim Okulu 13 Ziraat Bankası 120.yıl Ġlköğretim Okulu 14 Hatice Kamil PEKMEZ Ġlköğretim Okulu 15 Ġslim MARUFOĞLU Ġlköğretim Okulu 16 Ġslim Sayın Ġlköğretim Okulu 17 Ġstiklal Ġlköğretim Okulu 18 M. Niyazi MARUFOĞLU Ġlköğretim Okulu 19 Mehmet Akif Ġlköğretim Okulu 20 Mustafa Nevzat TUNCEL Ġlköğretim Okulu 21 Mustafa ÖZKAYA Ġlköğretim Okulu 22 Namık Kemal Ġlköğretim Okulu 23 Polat AKIN Ġlköğretim Okulu 24 Tekel Ġlköğretim Okulu 25 Zübeyde Fidan SAYIN Ġlköğretim Okulu 26 Gazi Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu

15 LİSE 1 Cumhuriyet Lisesi 2 Hüseyin Yalçın ÇAPAN Lisesi Tablo -2-3 Türkan Ömer OKAN Lisesi 4 Yahya ALTINBAġ Lisesi 5 Uluyatır Lisesi 6 Hasan ÇAPAN Anadolu Lisesi 7 Maruf MARUFOĞLU Anadolu Lisesi 8 Alkan Kız Meslek Lisesi 9 Ġmam Hatip Lisesi 10 Salih EKMEKÇĠ Sağlık Meslek Lisesi 11 Ticaret Meslek Lisesi 12 Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise Ve Endüstri Meslek Lisesi 13 Ġslim Nihat ÖZYURT Lisesi Tablo -3- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 1 Özel Ġslim Nihat ÖZYURT Lisesi 2 Özel Emine ÖZYURT Ġlköğretim Okulu 3 Özel Gökçen Yabacı Dil Kursu 4 Özel Bilim Sistem Ġngilizce-Matematik-Bilgisayar Kursu 5 Özel Bilge Uğur Dershanesi 6 Özel Nizip FEM Dershanesi 7 Özel AĢama Dershanesi 8 Özel Final Dershanesi 9 Özel Zirve Dershanesi 10 Özel Sınav Dershanesi Nizip Meslek Yüksek Okulu Nizip Meslek Yüksekokulu (NMYO) 1997 yılında kuruldu. Özellikle bölgenin ihtiyaç ve talebine göre belirlenen (8) ayrı bölümde eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Nizip Meslek Yüksekokulu bölge ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan kalifiye ara elemanları yetiģtirmektedir. Bölgenin gıda, yağ, organik tarıma yöneliģ ve iģletme potansiyeli göz önüne alınarak belirlenen bu bölümlerden mezun olan öğrenciler, teknik-idari eleman olarak iģ bulabilmektedirler. Nizip yerleģkesine bağlı Samandöken Köyü civarında bulunan Meslek Yüksekokulu Kampüs Alanında öğretim, uygulama ağırlıklı olarak 45 ve/veya 70 kiģilik derslik ve laboratuarlarda gerçekleģtirilmektedir. Yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar, kimya, mikrobiyoloji laboratuarlarında öğrencilerin alanlarına yönelik daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalar yaptırılmaktadır.

16 Nizip Meslek Yüksekokulu'nda bulunan bölümler aģağıda belirtildiği gibidir: Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Büro Hizmetleri Bölümü Finans-Bankacılık Bölümü Gıda ĠĢleme Bölümü Muhasebe ve Vergi Bölümü Pazarlama ve DıĢ ticaret Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü NİZİP YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE NÜFUS BİLGİLERİ 2010 yılı itibariyle Ġlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu NĠZĠP ĠLÇE MERKEZĠ BELDE/KÖY TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN YaĢ grubuna göre grafiksel dağılımı 2010 yılı için aģağıdaki gibidir. Grafik -1-

17 7.1.6.NĠZĠP PEST VE EKONOMĠK ÇEVRE ANALĠZĠ Tablo -4- OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Politik/Hukuki - Ġlçemiz, Suriye ve Irak a yakın olmasından dolayı sınır ticareti ve ihracat yapması. -Bireysel yatırımcıların sermayeye katılmasının teģvik edilmesi ile uzun vadeli ve daha düģük maliyetli finansman sağlanması -KarkamıĢ sınır kapısının modernizasyonuyla sınır ticaretinde artıģ beklenmesi. -Bölgeye sağlanan teģvik/hibe ve desteklerin yeterli düzeyde olmaması. -Ġlçemizin kalkınmasıyla ilgili lobicilik çalıģmaları yetersiz kalması. -Bireysel yatırımcılardan yeteri kadar finansman desteği (hisse seneditahvil vb) alınamaması. OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Ekonomik -OluĢan talepler doğrultusunda yatırım konularında çeģitliliğin artacak olması. -Firmalarda, kurumsallaģma ve ihracat oranının artması. -Göç ile gelen iģgücü Barak sulama projesinin hayata geçmesi ile sulu tarımla üretilmesiyle yeni tarım ürünleri ve yeni tarım alanında tarımsal iģgücüne dönüģtürülmesi. -Organize sanayi bölgesine yabancı yatırımcıların gelmesiyle iģsizlik verilerinde düzelme yaģanması. -Firmaların, aile Ģirketinden kurumsal yapıya yönelmesinin beklenmesi ve stratejik planlarının oluģması. -Ġhracat yapan firma sayısının az olması. -Firmalarımız arasında iģbirliği kültürünün oluģmaması. -Yatırım konularının benzerlik göstermesi nedeniyle ürün yelpazesinde çeģitliliğe gidilmemesi. -Firmaların tedarik zincirlerinin bulunmaması nedeniyle ihtiyaçların ilçe dıģından karģılanması. -Firmalarımız arasında iģbirliği kültürünün oluģmaması. -Antepfıstığı, Zeytin ve hububat dıģındaki diğer tarım ürünlerinin üretim alanları az olması.

18 OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Sosyal/Kültürel -Ġlçemiz tarihi değerleri dolayısıyla kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olması. -Zeugma turizminin desteklenmesi için Zeugma müzesi ve baraj yakınlarında yerli ve yabancı turistlerin uygun bir biçimde konaklayabileceği oteller ve restoranların ileri zamanlarda kurulması. -Kontrolsüz nüfus artıģından dolayı Ģehir güvenliği azalması. -Mesleki ve teknik eğitim ile meslek edindirme eğitimleri yeterli olmaması. -Yerli veya yabancı turistlerin seyahat ve konaklamalarında uygun hizmet verecek yeterli ve nitelikli iģgücü bulunmaması. -Modernize olmayan iģletmelerin atıl duruma geçmesiyle iģsizlik oranında artıģ yaģanması. OLUMLU AKIMLAR OLUMSUZ AKIMLAR Teknolojik -İnternet kullanımının ve internette işlem gerçekleştirmenin yaygınlaşması. -Marka ve patent gibi tescil işlemlerinin öneminin farkına varılması. -Üretimin kalite ve müşteri odaklı olarak gerçekleşmeye başlanması. -Teknoloji çağına verilen önemin artması. -AR-GE çalışmalarına yapılacak harcamalar için bütçe ayrılması. -Eğitimlerle ilçemizde inovasyon bilinciyle beraber teknolojiye ayak uydurulması. -E-ticaret işlemlerinin artmasıyla küçük esnafın bundan olumsuz etkilenmesi. -Lojistik sektörünün bölgemizde tam olarak yaygınlaşmaması. -Firmaların teknolojiyi yakından takip etmemesi. -Sektörlere yönelik makinelerin çoğunun yerli malı olmaması nedeniyle fiyatlarının yüksek olması -Küçük ve büyük esnafın E-ticaret yatırımlarını yapamaması. -Ar-Ge projelerine gereken önemin verilmemesi.

19 Nizip Ekonomik Çevre Analizi AĢağıda DetaylandırılmıĢtır. Tablo -5- Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini Ülke genelinde ki yaģanan ekonomik büyümenin ilçemizde aynı oranda hissedilmemesi Ġstihdam ve iģsizlik ve sosyal yaģam Modernize olmayan iģletmelerin atıl duruma geçmesiyle iģsizlik oranında artıģ yaģanmaktadır. Nizip sanayi bölgesi olduğu için hızla göç almaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile meslek edindirme eğitimleri yeterli değil Organize sanayi bölgesine yabancı yatırımcıların gelmesiyle iģsizlik verilerinde düzelme yaģanmaktadır. Kontrolsüz nüfus artıģından dolayı Ģehir güvenliği azalacaktır Mesleki ve Teknik eğitim yatırımları artacak, nitelikli iģgücü çoğalacak. Antepfıstığı, Zeytin ve hububat dıģındaki diğer tarım ürünlerinin üretim alanları çok az. Ġhracat yapan firma sayısının az olması. Firmalarımız arasında iģbirliği kültürünün oluģmaması. Göç ile gelen iģgücü Barak sulama projesinin hayata geçmesi ile sulu tarımla üretilecek yeni tarım ürünleri ve yeni tarım alanında tarımsal iģgücüne dönüģtürülecek. NTO gerçekleģtireceği eğitimleriyle firmalarda, kurumsallaģma ve ihracat artacaktır. Ekonomik GeliĢme Yatırım konularının benzerlik göstermesi nedeniyle ürün yelpazesinde çeģitliliğe gidilmemesi. Firmaların tedarik zincirlerinin bulunmaması nedeniyle ihtiyaçların ilçe dıģından karģılanması. OluĢan talepler doğrultusunda yatırım konularında çeģitlilik artacaktır. Ġlçemiz, Suriye ve Irak a yakın olmasından dolayı sınır ticareti ve ihracat yapmaktadır. KarkamıĢ sınır kapısının modernizasyonuyla sınır ticaretinde artıģ olacaktır.

20 Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini Coğrafi konum itibariyle lojistik sektöründe ulaģım çeģitliliği mevcuttur. Nizip te ihracat bilinciyle ve ulaģım çeģitliliğiyle birlikte farklı pazarlara da yönelme olması bekleniyor. Mevcut pazarlara Ģu an ihraç edilen ürünler çeģitlendirilecek ve yeni ürünler pazarlanacak. Hedef Bölgeler Avrupa birliği kalite standartları yüksek olduğundan üretimin kaliteli gerçekleģmesi ihtiyacı doğmaktadır. NTO olarak vereceğimiz eğitimlerle kaliteli ve standartlara uygun ürünlerin ihracatı artması beklenmekteyiz. Teknoloji ve ARGE Nizip in Ġpekyolu üzerinde bulunması iç pazarın bir kısmına daha rahat ulaģmasını sağlamaktadır. Ġlçemizde teknolojik geliģmeler doğrultusunda ürünlerde inovasyon hakkında önemli çalıģmalar yapılmıyor Firmalarımız teknolojiyi kullanmakta yetersiz Ġpekyolu üzerindeki yerleģim alanlarında tanıtım, reklam ve promosyon gibi etkinliklerle Pazar payı arttırılacak. NTO olarak vereceğimiz eğitimlerle ilçemizde inovasyon bilinciyle beraber teknolojiye ayak uydurulması beklenmektedir. Finansman Ar-Ge projeleri yetersiz. Bölgeye sağlanan teģvik/hibe ve desteklerin yeterli düzeyde değil. Ġlçemizin kalkınmasıyla ilgili lobicilik çalıģmaları yetersiz kalmaktadır. Bireysel yatırımcılardan yeteri kadar finansman desteği (hisse senedi-tahvil vb) alınamamaktadır. Ar-Ge yatırımları ve projeleri arttırılacak böylelikle yeni teknolojiler ve yeni ürünlerin hem üretimi hem de ihracatı yapılacak. Desteklere ihtiyaç duyulması devam edecektir. Lobicilik çalıģmaları artmasıyla ĠĢbirliği ve güç birliği faaliyetlerinin artması beklenmektedir. Bireysel yatırımcıların sermayeye katılmasının teģvik edilmesi ile uzun vadeli ve daha düģük maliyetli finansman sağlanacak.

21 Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini KurumsallaĢma eğilimi göstermeyen firmalar rekabet ve pazarlama konusunda strateji geliģtirememektedirler. Firmalar, aile Ģirketinden kurumsal yapıya yönelmesi beklenmekte ve stratejik planlarda oluģacaktır. Firmalar yeni pazarlara açılma giriģiminde bulunmadıkları için kapasite artırımında bulunmamaktadırlar. Yeni pazarların bulunma noktasında hizmet sektörü(danıģmanlık vb.) geliģmesi beklenmektedir. Firmalar markalaģmaya yeterince önem vermemekte Ara mal üretimi ilçemizde olmadığından dolayı maliyetler artmakta ve rekabet azalmaktadır. Yabancı sermayenin ilçemize yönelmesiyle ara mal ihtiyacı karģılanacak, markalaģma ve rekabeti de birlikte getirecektir. Pazar ve Rekabet Tarımsal alanların fazla olmasına rağmen tarım ürünlerinde çeģitlilik az bulunmaktadır. Tarımsal ürünlerde çeģitlilik artacağından dolayı üretim yapısı değiģecek, verimliliği yüksek üretim anlayıģı yerleģecektir. ġirket evliliğine sıcak bakılmamaktadır. Firmalar, Ģirket yapıları ile ilgili yeni fikirlere açık olacaklardır. Böylece sektörel bazda hem uzmanlaģmıģ hem de ekonomiye katma değer sağlayan firmalar oluģacaktır. Tanıtım ve reklâm gibi pazarlama faaliyetleri çok yetersiz. Tanıtım ve reklamlar arttırılarak hem iç pazara hem de dıģ pazarda ürünler ve markalar öne çıkarılarak Pazar payları arttırılacak. E-ticaret yatırımları yetersiz. Ġnternet tabanlı satıģ mağazaları oluģturularak, Pazar payları arttırılacak ve markalaģma da yaygınlaģacak.

22 Faktörler Mevcut durum Geleceğin tahmini Ġlçemiz tarihi değerleri dolayısıyla kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. KomĢu illerle turizm ortaklıkları yok denecek kadar az. Tarihi değerlerimiz sayesinde ilçemiz turizminde canlanma olacaktır. KomĢu illerle ilçemiz arasındaki turizm hareketliliği desteklenecek böylelikle bu birlikteki ilçemize gelen yerli veya yabancı turisttin diğer illeri de ziyaret etmesi kolaylaģacağından turizmden daha fazla yararlanılacaktır. Kültür ve Turizm Zeugma müzesinin olduğu Nizip te gelecek turistlerin konaklamasına uygun nitelik ve nicelikte otel yok. Zeugma turizminin desteklenmesi için Zeugma müzesi ve baraj yakınlarında yerli ve yabancı turistlerin uygun bir biçimde konaklayabileceği oteller ve restoranlar kurulacak KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI Yerli ve yabancı turistlerin Zeugma antikleri hakkında yeterli bilgileri yok. Yerli veya yabancı turistlerin seyahat ve konaklamalarında uygun hizmet verecek yeterli ve nitelikli iģgücü bulunmamakta. Tanıtım çalıģmaları artarak yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Zeugma yı gezmeye gelecek turistlere konaklama ve seyahat konularında mesleki ve teknik eğitimden yetiģmiģ elemanlar hizmet edecek. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme BaĢkanlığı ( KOSGEB ) Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karģılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi iģletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, teknolojik değiģikliklere hızlı bir biçimde uyumlarını sağlamak, sanayide entegrasyonu ekonomik geliģmelere uygun bir Ģekilde gerçekleģtirmek amacıyla 3624 sayılı kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuģtur. Bu kuruluģ Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir Kamu KuruluĢu olup, tüzel kiģiliğe haiz ve bütün iģlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.kosgeb küçük ve orta ölçekli sanayi iģletmelerine çeģitli konularda destekler vermekte olup bu desteklerden arasında iģçi çalıģtıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iģletmeler, giriģimciler, KOSGEB tarafından gerçekleģtirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde iģbirliği yapılan Mesleki KuruluĢlar ve Sektörel DıĢ Ticaret ġirketleri faydalanabilmektedir. KOSGEB tarafından iģletmelere 22 ayrı konuda destek sağlanmaktadır. Nizip Ticaret Odası olarak üyelerimizin KOSGEB hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri için KOSGEB Gaziantep Müdürlüğüyle gerekli görüģmeler yapılarak KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI NIN odamız bünyesinde bulunması sağlanmıģtır.2006 yılında KOSGEB SĠNERJĠ ODAĞI odamız bünyesinde bulunmadan önce, KOSGEB veri tabanına kayıtlı üye sayısı 10 iken 2011 itibariyle veri tabanına kayıtlı üye sayısı 1000 e yaklaģmıģ bulunmaktadır.

23 7.1.8.NĠZĠP SANAYĠ BĠLGĠLERĠ Nizip sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi meslek grupları, inģaat alanları dağılımları aģağıdaki gibidir. SAYI MESLEK GRUBU Tablo KISIM ĠġYERĠ DAĞILIMI ĠġYERĠ TĠPLERĠ A B CC G H M N O S TOPLAM 1 SATIġ DÜKKANLARI HIZARCILAR MARANGOZLAR MOBĠLYACILAR DOĞRAMACILAR TORNA TESVĠYE KAYNAKÇI DEMĠRCĠ DÖKÜMCÜ BAKIRCI TENEKECĠ ÇELĠK EġYA ĠMALATI OTO TAMĠRCĠLER OTO ELEKTRĠK OTO BOYACI OTO KAPORTACILAR SABUN ĠMALATÇISI ELEKTRĠKÇĠ 8 8 TOPLAM Tablo -7-1.KISIM BĠRĠM ĠNġAAT ALANLARI (m2) BĠNA TĠPLERĠ A B CC G H M N O KAPALI ALAN ASMA KAT ALANI AÇIK ÇALIġMA ALANI ĠġYERĠ TOPLAM ALANI TOPLAM ALAN 7094

24 SAYI MESLEK BRUBU Tablo KISIM ĠġYERĠ DAĞILIMI 2. KISIM A CC D E F FA P PA TOPLAM 1 KAYNAKÇI DEMĠRCĠ TORNA TESVĠYE MOTOR TAMĠRCĠSĠ OTO ELEKTRĠK OTO DÖġEME OTO BOYACI KAPORTACI OTO LASTK KAPLAMA AKÜ PLAKA ĠMALATI DÖKÜMCÜ MADENĠ EġYA ĠMALATI ZĠRAĠ ALET MAKĠNE ĠMALATI 1 1 ELEKTĠRĠKLĠ MAKĠNE CĠHAZ 14 TAMĠRĠ NĠKELAJ KROMAJ MARANGOZ MOBĠLYA AĞAÇ DOĞRAMA OTO SERVĠS 3 3 TOPLAM Tablo -9-2.KISIM BĠRĠM ĠNġAAT ALANLARI (m2) BĠNA TĠPLERĠ A CC D E F FA P PA KAPALI ALAN ASMA KAT ALANI AÇIK ÇALIġMA ALANI ĠġYERĠ TOPLAM ALANI TOPLAM ALAN 3206

25 Tablo KISIM ĠġYERĠ DAĞILIMI SAYI MESLEK GRUBU 3. KISIM A CC F H PA TOPLAM 1 KAYNAKÇI DEMĠRCĠ TORNA TESVĠYE MOTOR TAMĠRCĠSĠ OTO ELEKTRĠK OTO BOYACI OTO KAPORTA MARANGOZ MOBĠLYA ĠMALATÇISI TOPLAM Tablo KISIM BĠRĠM ĠNġAAT ALANLARI (m2) BĠNA TĠPLERĠ REZERV A B CC F G H PA KAPALI ALAN ASMA KAT ALANI AÇIK ÇALIġMA ALANI ĠġYERĠ TOPLAM ALANI TOPLAM ALAN: 3547 NİZİP OSB BİLGİLERİ (Tablo -12-) OSB'NĠN ADI NĠZĠP ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ADRES NĠZĠP KAYMAKAMLIK BĠNASI 1 KAT NO 109 ĠLÇE NĠZĠP ĠL GAZĠANTEP OSB'NĠN KURULU OLDUĞU ĠL GAZĠANTEP POSTA KODU TELEFON FAKS KURULUġ YILI 2002

26 NİZİP OSB İMAR VE PARSEL BİLGİLERİ ( Tablo -13- ) OSB'NĠN ADI NĠZĠP ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ OSB'NĠN KURULU OLDUĞU ĠL GAZĠANTEP OSB'NĠN BÜYÜKLÜĞÜ(HEKTAR) 99,00 TAKS (%) 50,00 KAKS (%) 50,00 TOPLAM SANAYĠ PARSEL SAYISI 33 TAHSĠS EDĠLEN SANAYĠ PARSEL SAYISI 33 TAHSĠS EDĠLECEK SANAYĠ PARSEL SAYISI 0 ÜRETĠMDE PARSEL SAYISI 0 ĠNġAAT AġAMASINDA PARSEL SAYISI 0 PROJE AġAMASINDA PARSEL SAYISI ÜRETĠMDE FĠRMA SAYISI 1 ĠNġAA HALĠNDEKĠ FĠRMA SAYISI 4 KAPALI FĠRMA SAYISI 0 OSB DE ÇALIġAN KĠġĠ SAYISI 0 TOPLAM SANAYĠ ALANI(M2) ,00 TAHSĠS EDĠLEN SANAYĠ ALANI(M2) ,00 TAHSĠS EDĠLECEK SANAYĠ ALANI(M2) 0,00 ĠNġAATI TAMAMLANAN SANAYĠ ALANI (M2) 9.200,00 EN DÜġÜK ARSA SATIġ BEDELĠ (TL/M2) 9,00 EN YÜKSEK ARSA SATIġ BEDELĠ (TL/M2) 11,50 NĠZĠP OSB ELEKTRĠK TÜKETĠM BĠLGĠLERĠ (Tablo -14-) Sıra Yıl Toplam Tüketim Toplam Kayıt , ,00 12 NĠZĠPOSB SU TÜKETĠM BĠLGĠLERĠ (Tablo -15- ) Sıra Yıl Toplam Tüketim Toplam Kayıt , ,00 12

27 NİZİP OSB ALTYAPI BİLGİLERİ (Tablo -16-) OSB'NĠN ADI OSB'NĠN KURULU OLDUĞU ĠL SU DAĞITIM ġebekesġ ĠNġATI (%) YANGIN SUYU ĠNġAATI (%) YAĞMU SUYU ĠġAATI (%) KANALĠZASYON ĠNġAATI (%) DOĞALGAZ DAĞITIM ġebekesġ ĠNġAATI (%) ELEKTRĠK ġebekesġ ĠNġAATI (%) TELEKOMĠNĠKASYON ĠNġAATI (%) YOL ALT VE ÜSTYAPI ĠNġAATI (%) ELEKTRĠK ÜRETĠM TESSĠ BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ SICAKSU ÜRETĠM TESĠSĠ NĠZĠP ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ GAZĠANTEP TAMAMANDI TAAMLANDI TAMAMLAND TAMAMLANDI BAġLANMADI TAMAMLANDI BAġLAMAD TAMAMAND BAġLANMAD BAġLANMAD BAġLANMADI NİZİP OSB İLETİŞİM BİLGİLERİ (Tablo -17-) TELEKOMĠNĠKASYON BĠLGĠLERĠ OSB TARAFINDAN TELEKOMİNİKASYON ALT ŞEBEKESİ YAPILMIŞ MI? OSB'DE TELEFON SANTRALİ VAR MI? HER PARSELE İSTENİLEN SAYIDA TEL/ATA VERİLEBİLİYOR MU? HAYIR HYIR NİZİP OSB YOL YAPI BİLGİLERİ (Tablo -18-) YOL YAPI BĠLGĠLERĠ KAPLAMA CİNSİ (ANA CADDELER) PARKE KAPLAMA CİNSİ (SOKAKLR) PARKE TOPLAM YOL UZUNLUĞU (M) 0

28 7.2.ODA HAKKINDA BĠLGĠLER NTO Tarihsel GeliĢimi Odamız; Gaziantep te 1898 yılında kurulan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası nın bünyesinde Nizip, Kilis ve Ġslahiye faaliyetlerini Ajanlık olarak sürdüren bir kurumdu yılında Gaziantep Ticaret Odası na kayıtlı fabrika sayısı 9 iken, 1928 de 12 ye, 1933 yılında ise 17 si merkezde, 11 i Kilis te, 6 sı Nizip te olmak üzere toplam 36 ya yükselmiģtir. 11 Ocak 1943 tarihinde kabul edilen ve 18 Ocak 1943 yılında yürürlüğe giren 4355 no lu Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu ile uzuvları olan Meslek Heyetleri ve Meclis ile Yönetim Kurulları olmuģtur yılları arasında Vilayet merkezinde faal halde 13, Nizip te 15, Kilis de 7 adet sabun imalathanesi mevcuttu. Sabunculuk Nizip in simgesi haline gelmiģtir. Sabun üretimi 1920 li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Ġlçe nüfusu az olduğu için ilk baģlarda fabrika sayısı fazla değildi. Ancak zaman içerisinde ilçe nüfusu arttıkça ilçede üretimde bulunan fabrika sayısı da artmıģtır.1926 yılında ilçe olan Nizip in nüfusu civarındaydı yılında üretimde bulunan fabrika sayısı 6 adet olmuģtur yılında ilçe nüfusu e ulaģmıģtır yılları arasında faal halde 15 adet sabun fabrikası üretim yapmaktaydı. Fabrika sayısı artıkça Nizip te üretilen sabun ülke içerisinde tanınır hale gelmiģtir ve Nizip in simgesi olmuģtur yılında üretime geçen Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.ġ. ile Nizip in ismi Türkiye ye duyulmaya baģlanmıģtır. Odamız, 1962 yılından itibaren Gaziantep ten bağımsız olarak Nizip Ticaret ve Sanayi Odası ismini almıģtır. Odaya kayıtlı firma sayısı 1962 de 248 iken, bu sayı 1968 de 372 ye ulaģmıģtır. Ticarette ki geliģim doğrultusunda 1973 yılında ilçemizde 8 adet ihracatçı firma bulunmaktaydı. Nizip Ticaret ve Sanayi Odası, 1989 yılına kadar Ticaret ve Sanayi Odası adıyla faaliyetlerine devam etmiģtir. Ancak Gaziantep e Sanayi Odası kurulmasıyla T.C. Sanayi ve Ticaret ve Bakanlığı nın tarih ve 10(632/1027) sayılı talimatıyla odanın unvanı NĠZĠP TĠCARET ODASI olarak değiģmiģtir dan itibaren Nizip Ticaret Odası olarak faaliyette bulunmaktadır.

NİZİP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2007 2010 1 Odamız, 1898 yılında kurulan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Nizip Ajanlık olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken 1962 yılından itibaren Gaziantep

Detaylı

T.C. NİZİP BELEDİYESİ

T.C. NİZİP BELEDİYESİ T.C. NİZİP BELEDİYESİ I 2006-2010 1 İÇİNDEKİLER 1- İLÇE HARİTASI.2 2- SUNUM 4 3- GENEL BİLGİLER 5 3.1 NİZİP.5-9 4- LAMA FAALİYETLERİ..10 4.1 HUKUKİ DAYANAK..10-15 5- DURUM ANALİZİ...16-22 6- MİSYON-VİZYON

Detaylı

T.C. NİZİP BELEDİYESİ

T.C. NİZİP BELEDİYESİ T.C. NİZİP BELEDİYESİ 2013 1 İÇİNDEKİLER 1- İLÇE HARİTASI.2 2- SUNUM 4 3- GENEL BİLGİLER 5 3.1 NİZİP.5-9 4- STRATEJİK PLANLAMA LERİ..10 4.1 HUKUKİ DAYANAK..10-15 5- DURUM ANALİZİ...15-17 6- MİSYON-VİZYON

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.

KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır. KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.) ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO GĠRĠġ 3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 3

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ- 2009 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 2018

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 2018 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 2018 STRATEJİK PLANI 05.11.2014 tarih ve 19 nolu sayılı Meclis Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. S/1 SUNUŞ Mardin Ticaret ve Sanayi Odamız İlimizin ve Bölgenin ekonomik

Detaylı

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2018

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2018 MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 05.11.2014 tarih ve 19 nolu sayılı Meclis Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. S/1 SUNUŞ Mardin Ticaret ve Sanayi Odamız İlimizin ve Bölgenin ekonomik

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 EKĠM 2010 EYLÜL 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 Ekim 2010 SUNUġ Cumhuriyetimizin 100. kuruluģ yılında TR21 Trakya Bölgesinin sürdürülebilir bir Ģekilde kalkınan,

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i SUNUġ Uluslararası ve ulusal alanda yaģanan değiģimler kalkınma kavramına olan bakıģ açısını da farklılaģtırmıģtır. Uluslararası boyutta azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü 1 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / ĠSTANBUL Telefon

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

N Z P T CARET BORSASI

N Z P T CARET BORSASI N Z P T CARET BORSASI Y l: Ağustos 2014 Say : 1 Nizip Ticaret Borsası Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r Nizip Ticaret Borsası Yeni Yönetim ve Hizmet Anlayısıyla 5 Yıldızlı Borsa Olma Yolunda Emin Adımlarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJĠK PLANI 1 MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR. 2 BAġKANIN SUNUMU Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu

Detaylı

ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1

ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1 ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 1 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye BaĢkanı ISPARTA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014-2018 STRATEJĠ PLANI 2 Isparta mız Akdeniz Bölgesi nde Gül

Detaylı