T.C. smı Gazete PAZAR. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: MART 1975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. smı Gazete PAZAR. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15186 23 MART 1975"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 MART 1975 PAZAR Sayı: K A N U N 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Razı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ekenmesine Dair Kanun Kanun No : 1871 Kabul Tarihi: 20/3/1975 MADDE l sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2. Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılık sınıf ve dahil değildirler. derecelerine MADDE sayılı Hâkimler Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3. Adaylığa kahul olunaoilmek için: 1. Türk vatandaşı olmak, yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş olmak, 3. Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazanmak, 4. Askerlik durumu itibariyle, a) Askerlikle ilgili bulunmamak, b) Askerlik çağma gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şevki tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5. Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı olarak yurdun her tarafında yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 6. Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında evlenenler istifa etmiş sayılır.) 7. Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya diğer Türk Fakültelerinden mezun olup usulüne göre hukuk fakültesi fark imtihanını vermek veya yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden geçerek başarı belgesi almış bulunmak, sınav 8. Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 9. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmıyacak bir hal ile dile gelmiş Şarttır. olmamak, MADDE sayılı Hâkimler Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5. Adaylık süresi 2 yıldır. İhtiyaç vukuunda bir yıllık staj süresini b'tirmiş olan adayları 8 nci derece yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı yapanların geri kalan süreleri hâkim ve savcı yardımcılıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir. Avukat stajyerlerinin mahkemeler nezdinde yaptıkları stajlar hâkim adaylığında geçmiş sayılır. Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler. Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık kalemlerinde başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen incelemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar. İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ederler. Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve müzakerelerinde bulundurulurlar. Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl görevliler gibi sorumlu olurlar. MADDE sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki iki ek madde ilâve edilmiştir. EK MADDE 1. Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlara brüt maaşlarının '/ 50'si nispetinde hâkim ödeneği verilir. Adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanununun 68 nci ve Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesine göre verilen izinleri kullananlar ile, yurt içinde ve dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara görevlerinde ayrı bulun dukları müddetçe bir ödeme yapılma*. Hastalık sebebiyle iş basma gelmeyenlere bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı 60 günü geçmemek üzere ödeme yapılır. Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarıdaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır. Ödemelere göreve başlandığı günden itibaren hak kazanılır ve müteakip ay başmda aylıkla birlikte ödeme yapılır. Bu maddeden yararlananlar 926 ve 657 sayılı Kanunlar ile bunlarm ek ve tadilleri ve diğer kanunlarla verilen yan ödemeleri alamazlar. EK MADDE 2. Yurt içinde veya yurt dışmda doktora öğrenimi yapmış olanlardan hâkimlik ve savcılık mesleklerine veya bu meslekten sayılan görevlere yeniden atananlara bir üst derece verilir. Meslekte iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst dereceye yükseltilir. MADDE 5. Bu Kanunun 4 ncü maddesi 1/6/1974 tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 21/3/1975

2 Sahife 2 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 K A R A R N A M E L E R R Karar Sayısı: 7/9357 Etibank Eğitim Merkezine teknik yardım yapılması konusunda Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 7/11/1973 günlü ve 7/7428 sayılı Kararname uyarınca, 12/3/1974 tarihinde mektup teatisi suretiyle aktedilmiş olan Anlaşmanın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/12/1974 günlü ve ESGM (ESED) AA (74) PU/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 günlü ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 24/1/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. MiMî Savunma Bakanı /. SANCAR Maliye Bakanı Prof. Dr. B. GÜRSOY Ticaret Bakanı Prof. Dr. H. ClLLOV Gıda - Tar. ve Hay- Bakanı Prof. Dr. R. AKTAN içişleri Bakam M. ÖZTEKİN Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. S. REİSOĞLU Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S- ÖZBEK Dışişleri Bakanı M. ESENBEL Bayındırlık Bakanı Dr. V. TANİR Güm. ve Tekel Bakanı Doç. Dr. B- TUNCER Çalışma Bakanı Prof. Dr. T. ESENER CUMHURBAŞKANI Sanayi ye Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanr FAHRt S. KORUTÜRK M. GÖLHAN E. İŞİL /. EVLİYAOĞLU Başbakan Ord. Prof. Dr. S- IRMAK Devlet Bakanı Başbakan Yaixiinicisi Z. BAYKARA Devlet Bakanı M. ÖZGÜNES İmar ve İskân Bakanı S. BABÜROĞLU Köy İsleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı /. H. AYDINOĞLU Prof. Dr. F. SAATÇİOĞLU Devlet Bakanj M. FER Devlet Bakan» S. YILDIZ Adalet Bakam H. MUMCUOĞLU Genç- ve Spor Bakanı Z. BALOĞLU Kültür Bakanı N. NEFTÇİ Sosyal Güvenlik Balkanı S. SİDE Ekselans, 12 Mart 1974 Metni aşağıda belirtilen, 16 Ağustos 1973 tarihli Notanızı almış bulunduğumu bildirmekle şeref kazanırım: «Ekselans, 16 Haziran 1970 tarihli; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Teknik İşbirliği ile ilgili Anlaşma esaslarına uygun olarak; aşağıda belirtilen Düzenleme nin kararlaştırılması hususunu, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekle şeref kazanırım. 1. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, masrafları kendisine ait olmak üzere, oniki ayı aşmayacak bir süre için, Ankara'daki Etibank Devlet Kurumuna istişarî yardımda bulunmak üzere bir Alman uzman gönderecektir. 2. Alman uzman Etibank madenlerinin orta düzeydeki (madenci ve baş madenci) teknik personelinin eğitim ihtiyaçlarım karşılayacak, adaptasyon konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere görevli olacaktır. 3. Müşavirlik faaliyetleri aşağıda belirtilen konuları kapsayacaktır. a) Etibank'taki ve uygun nitelikteki diğer Devlet maden kurumlarında, aşağı ve orta düzeydeki madencilik görevleri için bir eğitim sistemi tesisi, b) Çırakların hizmetiçi eğitiminin ve maden işyerlerinde çalışmakta olan yetişkin personelin daha ileri eğitiminin tesisi, Ekselans Dr. G. A. SONNENHOL Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçisi ANKARA c) Aşağı ve orta düzeydeki yönetim personelinin ve Etibank tesisleri ile eğitim merkezlerindeki özel teknik personelin eğitimi ve geliştirilmesi için kursların planlanması ve devam ettirilmesi; d) Esas ve geliştirme eğitimlerinin, meslek profillerinin, eğitim programlarınm ve imtihan ihtiyaçlarının taslaklarının hazırlanması; e) Eğitim, işletme ve yönetim sistemlerinin organize edilmesi, 4. Müşavirlik faaliyetlerinin teknik ve hukukî yönlerinin detaylı analizler ve malî olanaklar üzerine tesis edilmesi zorunlu olup, işbirliğinin detaylı planı uyarınca Türk tarafının bağımsız olarak devam etmeye muktedir olması garanti altma' alınmalıdır. 5. Alman müşavir Ankara'daki Etibank Genel Merkezinde tesis edilecek bir teknik büroda vasıfları uygun 2 Türk uzman ile devamlı işbirliği yaparak çalışacaktır. 6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Alman müşavire görevini iyi bir şekilde yürütmesine elverişli bir çalışma yeri ve kendisinin ihtiyaç halinde talep edebileceği yardımları Alman müşavirle birlikte karara bağlamak suretiyle Etibank'm sağlayacağını garanti eder. 7. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti müşavirin çalışmaları için lüzumlu ekipmanı, özellikle öğretim materyalleri ile resmî maksatlar için Alman uzmanca smırsız olarak kullanılabilecek bir yolcu otomobilini, masrafları kendisine ait olmak üzere temin edecek- Excellency, March 12, 1974 I have the honour to acknowledge the receipt of your Note of August 16, 1973 which reads as follows : <i Excellency, I have the honour to propose on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany that, in pursuance of the Agreement of 16 June 1970 between our two Governments concerning Technical-Cooperation, the following Arrangement be concluded. 1. The Government of the Federal Republic of Germany shall, at its expense, send out one German expert for a period not exceeding twelve months to give advisory assistance to the Etibank State Corporation in Ankara, 2. The German expert shall have the task of advising on the adaptation of the training of medium-level technical personnel (miners and master-miners) to meet requirements in Etibank's mines. 3. The advisory activity shall extend to a) The setting-up of a training system for lower and medium-level mining occupations at Etibank's mines and, where appropriate, at other State mining concerns as well; b) The establishment of in-service training for apprentices and the further training of working adults at the individual mines; Dr. G. A. SONNENHOL Ambassador of the Federal Republic of Germany ANKARA c) The planning and carrying out of training and further training courses for lower and medium-level management staff and technical special personnel at Etibank's plants and training centres; d) The preparation of guidelines for training and further training, of career profiles, training programmes, examination requirements and guidelines; e) The organization of training, management and administrative systems. 4. The advisory activity must be based on a detailed analysis of technical and legal aspects and financial possibilities and must ensure that the Turkish counterparts will be able to continue independently on the basis of a detailed plan of co-operation. 5. The German adviser shall work in constant co-operation with two qualified Turkish speciaslists in a Technical Office to be established at the Etibank Headquarters in Ankara. 6. The Government of the Republic of Turkey shall ensure that Etibank provides the adviser with adequate working accommodation to enable him to carry out his taske properly, and shall to this end afford him any assistance he may require and shcauld be decided together by the adviser and Etibank. 7. The Government of the Federal Republic of Germany shall supply at its expense the equipment required for the adviser's work, in particular tesaching materials and one passenger car which shall be at the unrestricted disposal of the German adviser for official

3 23 MART 1975 t Resmî Gazete) Sahife : 3 tir. Buna ek olarak bu malzemelerin teslim yerlerine kadar nakliye sigorta masraflarını da karşılayacaktır. Bütün ekipmanlar Türkiye'ye varışlarından itibaren Türk Hükümetinin malı olacak, fakat görevini yapabilmesi için sınırsız olarak Alman müşavirinin tasarrufunda olacaktır. 8. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti masrafları kendisine ait olmak üzere Alman Maden Endüstrisi Eğitim Merkezlerinde ve işyerlerinde 15 Türk'ü masrafları kendisine ait olmak üzere madenci öğretmenleri ve Etibank Eğitim Merkezleri yöneticileri olarak yetiştirecektir. Bu eğitim için müracaatçılar teknik büro tarafından seçilecek ve özel kurslarda ön eğitimler verilecektir. Bu müracaatçılar arasından ancak Federal Almanya Cumhuriyetindeki ileri eğitimlerinden sonra gördükleri eğitim süresinin iki katı süre ile Devlet Madencilik Okullarında veya Etibank Eğitim Merkezlerinde tam gün olarak çalışacaklarına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine taahhütte bulunanlar seçilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu öğretici personelin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre haklarının verilmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olduğunu taahhüt edecektir. 9. Diğer bütün konularda, sözü edilen 16 Haziran 1970 tarihli anlaşmanın bütün hükümleri bu anlaşmaya da uygulanacaktır. İşbu Düzenlemenin 1-9. maddelerinde belirtilen tekliflerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul olunması halinde, bu Nota ile Ekselanslarının cevabî Notalarının, iki Hükümet arasında bir Düzenleme teşkil etmesini ve cevabî Nota tarihinde yürürlüğe girmesini teklif etmekle şeref duyarım. Yüksek saygılarımın kabul buyurulmasmı rica ederim, Ekselans.» Cevaben, Notanızda belirtilen teklifleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tasvip ettiğini ve Notanız ile işbu cevabın, iki Hükümet arasında bir Düzenleme olarak kabul olunacağını bildirmekle şeref duyarım. Yüksek saygılarımın kabul buyurulmasını rica ederim, Ekselans. Oğuz Gökmen Büyükelçi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürü purposes. In addition, it shall bear the cost of transport insurance for these articles to the place of destination. Allarticles of equipment shall become the property of the Republic of Turkey upon arrival on Turkish territory, but shall remain at the unrestricted of his tasks. disposal of the German adviser for the fulfilment 8. The Government of the Federal Republic of Germany shall have trained at its expense at training centres and plants of the German mining industry up to fifteen Turkish nationals as instructors of miners and masters for the Etibank training centres. The applicants for such training shall be selected by the Technical Office and be given preliminary training in special courses. Only such applicants shall be selected who have given an undertaking to the Government of the Republic of Turkey that, after their advanced training in the Federal Republic of Germany, they will work for a period of at least the duration of two times of his training period as full-time instructors m State mining schools or Etibank's training centres. The Government of the Republic of Turkey shall undertake to ensure that provision is made for the adequate remuneration of these teaching personnel according to the regulations and legal procedure of the Government of the Republic of Turkey. 9. In all other respects the provisions of the aforementioned Agreement of 16 June 1970 shall also apply to the present Arrangement. If the Government of the Republic of Turkey agrees to the proposals contained in paragraphs 1 to 9 above, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's Note in reply thereto expressing the agreement of your Government shall constitute an Arlangement between our two Governments, to enter into force on the date of your Note in reply. Accept, Excellency, the assurances of my highest considration.» In reply, I have the honour to inform you that the proposals contained in your Note are acceptable to the Government of the Republic of Turkey and that your Note and this reply will be regarded as constituting an Arrangement between the two Governments. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. Oğuz GÖKMEN Ambassador Director General of Economic and Social Affairs Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey Başbakanlıktan : İmar ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Aybek'in, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başkan yürütür. Başbakan Ord. Prof. Dr. S. IRMAK İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı: ' 20/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1. derece kadrolu Müsteşar Muavinliğine 1. derece kadrolu Merkez Valisi Cengiz Bayyurdoğlu'nun, Açık bulunan 1. derece kadrolu Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne 1. derece kadrolu Merkez Valisi Durmuş Yalçın'm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesine göre naklen, açık bulunan Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 üncü derece kadrolu Nüfus İşleri Genel Müdür Muavini Nihat Üçyıldız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68. maddesinin A bendine göre naklen terfian; atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 7/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan İçişleri Bakam Ord. Prof. Dr. S. IRMAK M. ÖZTEKİN Karar Sayısı: Açık bulunan 4. derece Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanlığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinden Selahattin TezeTin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 68. maddesinin (B) bendi ile 76. maddesi gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 7/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan İmar ve İskân Bakam Ord. Prof. Dr. S. IRMAK S. BABÜROGLU Karar Sayısı: Açık bulunan 3. derece kadrolu Van İl İmar Müdürlüğüne Bursa II İmar Müdürü Suphi Binici'nin, 657 sayılı Kanununun 12 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 68 ve 76. maddesi gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 12/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Ord. Prof. Dr. S. IRMAK İmar ve İskân Bakam S. BABÜROGLU

4 Sahif e : 4 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 YÖNETMELİK K Millî Savunma Bakanlığından: HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİ KISIM: I Madde 1 AMAÇ : 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olarak muvazzaf subay yetiştirme esaslarını belirtmektir. Madde 2 KAPSAM : Bu yönetmelik, Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay yetiştiren Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarını kapsar. Madde 3 TANIMLAR : a) Öğretim ve Eğitim Yılı: Öğretim ve eğitimin başlamasından bitimine kadar geçen bir yıllık süredir. b) Akademik yılı: tki sömestr ile sınavları kapsayan öğrenim süresidir. KISIM: II BÖLÜM: I Madde 4 TEŞKİLÂT : Harp Okullarının teşkilâtı; bağlı bulundukları kuvvetlerin kuru luş ve kadrolarında gösterilir. Madde 5 HARP OKULLARININ GÖREVİ : Silahlı Kuvvetlere yeterli genel ve askerlik kültürüne sahip, lisans seviyesinde öğrenim görmüş ve müteakip safhalardaki ihtisas, eğitim ve öğretimi takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştirmek amaciyle; a) Öğrencilere komutanlık ve liderlik niteliklerini aşılamak ve bu niteliklerin kökleşmesini sağlamak, b) Öğrencilere çeşitli sınıf ve silahların kullanılma yöntem ve kuralları ile sevk ve idare tekniğini öğretmek, c) Öğrencilerin sosyal ve bilimsel anlayışlarını geliştirmek, d) Öğrencilerin idari hizmetlerini sağlamak, tatbiki eğitimlerini yaptırmak, e) Öğretim ve eğitim faaliyetleri ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve yayım çaılşmaları yapmak, en son yenilikleri izlemek, f) Okulun; idare, öğretim ve eğitim işlerini, yasalar ilkelerine göre yürütmek ve gerekli yönergeleri hazırlamaktır. Madde 6 HARP OKULLARININ ORGANLARI, GÖREVLERİ: a) Harp Okulları Organları: Akademik Kurul, Yüksek Dişinim Kurulu, Alay Disiplin Kurulu, Araştırma Geliştirme Kurulu (AR-GE) ile kuruluş ve kadrolarda gösterilen diğer ünitelerden ibarettir. Aka öemik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Alay Disiplin Kurulu ve AR- GE nin görevleri ana hatları ile aşağıya çıkarılmış olup, bunların ve kadro organlarının ayrıntılı görevleri yönergelerde gösterilir. (1) Akademik Kurulun görev ve yetkileri: (a) Öğretim ve eğitimin en yüksek organı olup Harp Okullarında öğretim ve eğitim ile ilgili planlama, programlama, eğitimin yürütüj mesi, sınav ve değerlendirmenin doğru olarak uygulanmasının sağlanması ve uygulamada çıkacak sorunlar ile öğrenci başarı durumla rının incelenmesi ve yürütülmesi konularında her türlü tedbirleri görüşüp karara bağlar. (b) Madde 16 b (8) de öngörülen ilmi yetersizlik nedeni ile Akademik Kurula sevk edilen öğerncilerin durumlarını inceleyerek okulla ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında gerekçeli kararım verir. Bu karar Harp Okulunun bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığının onayı ile yürürlüğe girer. (c) Öğrencilerle ilgili kararlar yürürlükteki mevzuata ve bu mevzuat çerçevesinde üst makamlarca verilmiş prensiplere uygun olmak kaydıyla başkaca hiç bir makam tarafından değiştirilemez. (d) Akademik kurul, aşağıdaki personelden teşekkül eder: (I) Kurul Başkanı : Okul Komutanı (II) Kurul Bşk. Yrd. : Öğretim Başkam (III) Kuru] Üyesi : Öğrenci Alay Komutanı (IV) Kurul Üyesi : As. Bilimler bölüm Bşk. (V) Kurul Üyesi : Fen Bilimleri Bölüm Bşk. (VI) Kurul Üyesi : Teknik Bilimler Bölüm Bşk. (VII) Kurul Üyesi : Sosyal Bilimler Bölüm Bşk. (VIII) Sekreter : Hrk. Eğt. Ş. Md. veya Komutanlıkça görevlendirilecek bir personel (Oy hakkı yoktur.) Gerektiğinde akademik kurul, görüşülecek konuyla ilgili ihtisas elemanlarını çağırarak konu ile ilgili bilgi alır. Bunların oy haklan yoktur. (2) Yüksek Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri: (a) Hakkında karar verilecek öğrencinin; (I) Ceza ve mükafat fişini, (II) Disiplin amirleri tarafından verilen ahlâk notunu (Disiplin a otunu), (III) Yüksek Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini, (IV) Şimdiye kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki 'aman fasılasını, mükerrer disiplin kabahat ve tecavüzleri olup olmaiığını, (V) Yüksek Disiplin Kuruluna yollanmasına sebep olan suçunu e bunun delillerini inceleyip, (b) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve mensup olduğu tabur e bölük komutanlarını dinlemek suretiyle: (I) Öğrencinin suçlu veya suçsuzluğuna, (II) Disiplin cezası verilmesine, (III) Sonuç olarak, okuldan ilişiğinin kesilmesine veya kesilremesine gerekçeli kararını hazırlar. Okulla ilişiğinin kesilmesi hakmdaki karar, Kv. K. mmn onayı ile yürürlüğe girer. (c) Yüksek Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden teşekkül eder: (I) Kurul Başkanı : Okul Komutanı (II) Kurul Üyesi : Okul Kom. Yrd. (varsa) (III) Kurul Üyesi : Öğretim Başkanı (IV) Kurul Üyesi : Öğrenci Alay K. (V) Kurul Üyesi : Kurmay Bşk. (VI) Kurul Üyesi : Adli Müşavir (Yoksa disiplin Sb.) (VII) Sekreter : Personel Ş. Md. (Oy hakkı yoktur.) (3) Alay Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri: (a) Hakkında karar verilecek öğrencinin; (I) Ceza ve mükâfat fişini, (II) Disiplin amirleri tarafından verilen ahlâk notunu (Disiplin notunu), (III) Alav Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gel mediğini, (IV) İnceleme tarihine kadar işlemiş olduğu suç ve kabahatlerin arasındaki zaman fasılasını ve mükerrer olup olmadığını, (V) Alay Disiplin Kuruluna verilmesine sebep olan suçunu ve bunun delillerini inceleyip, (b) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve mensup olduğu tabur e bölük komutanlarını dinlemek suretiyle : (I) Öğrencinin suçlu veya suçsuzluğuna, (II) Disiplin cezası verilmesine, (III) Hakkında gereken kararın verilmesi talebi ile, okul yüksek disiplin kuruluna yollanmasına karar vermektir. (c) Alay Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden teşekkül eder: (I) Kurul Başkanı : Öğrenci Alay Komutanı, (II) Kurul Üyesi : Tb. K. lan, (Kendi Tb. K.nı hariç) fim Kurul Üvesi : İlri'li Bl. K. lan (Kendi Bl. K. m hariç) (IV) Raportör : Alay Eğitim Sb. (Oy hakkı yoktur) (4) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KURULU (AR-GE): Nüvesi kadro ve kuruluşta gösterilen, gerektiğinde öğretim başkanlığı, öğrenci alay komutanlığı ve Kh. personelinden de takviye edıerek görevlerini yapan bir kuruluştur. Görev ve yetkileri şunlardır : (a) Harp Okulları öğretim ve eğitimini, harp silâh ve araçlannda meydana gelecek taktik ve teknik değişikliklere paralel olarak geliştirmek için gerekli araştırmaları yapmak, (b) Öğretim ve eğitimin başarı derecesini saptamak için gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında öneriler hazırlamak, (c) Yürürlükte bulunan yönetmelik ve yönergelerin günün gereklerine göre değiştirilmesi için gerekli incelemeleri yapmak, (d) Araştınna sonuçlarını yayınlamaktır. b. Bu kurullar ile kuruluş ve kadrolarda gösterilen diğer organların görev, yetki ve çalışma yöntemleri hakkındaki ayrıntılar her kuvvetin özelliğine uygun şekilde çıkaracağı yönergelerinde açıklanır.

5 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Madde 7 ÖĞRENCİ BÖLÜM: II KAYNAKLARI: Harp Okullarının asıl öğrenci kaynağı askeri liselerdir. Ancak zorunlu hallerde sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. Madde 8 HARP OKULLARINA GlRÎŞ KOŞULLARI: a. Sosyal durum, ahlâk ve karakterle ilgili koşullar: (1) Erkek ve Türk vatandaşı olması, (2) Kendisinin ve aile efradının iyi ahlâk ve karakter sahibi olması, (3) Kendisinin kanun dışı siyasî ve sosyal cereyanlara kapılmamış olması, (4) Nişanlı evli, dul olmaması veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamaması, (5) Askerî ve sivil okullardan ahlâk ve disiplin sebebiyle çıkarılmamış olması, b. Sağlık durumu ile ilgili şartlar: Kuvvet özelliklerine göre T.S.K. Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ile kuvvet özelliklerine göre çıkarılacak yönergelerinde belirtilir. c. Öğrenim ile ilgili Şartlar: (1) Sivil lise ve eşıdı okullardan fen kolu diploması almaya hak kazanmış olması, (2) Askerî ve sivil okullardan öğrenim sebepleriyle çıkanknamış olması, (3) Harp Okullarında yapılacak olan sınav, mülakat ve yö nergelerinde belirtilecek diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden saptanmış olan kontenjan içinde bulunması, d. Yukarıda belirtilen koşullar dışındaki giriş koşullan ayrıntıları kuvvet özelliklerine göre kuvvet yönergelerinde belirtilir. Harp Madde 9 ÖĞRETİM VE EĞİTİM AMACI: a. GENEL AMACI: Türk Silâhlı Kuvvetler Harp Okullannm genel amacı, tüm Okulu öğrencilerini, Millî Eğitim Temel Yasasının Yüksek öğretime ilişkin maddeleri ve Harp Okulları yasası uyarınca; (1) Askerliğin gerektirdiği önderlik niteliklerini, öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlaken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, (2) Çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Silâhlı Kuvvetlerin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve sosyal bilimlerde bilgi ve beceriye sahip, (3) Mezuniyet sonrası öğretim ve eğitimi izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmağa temel olacak yönelişi kazanmış, karşılaşacağı yurt ve dünya sorunlannı Atatürk İlkeleri doğrultusunda kavrama ve izleme yeteneğine sahip, Lisans düzeyinde öğrenim görmüş muvazzaf subay olarak yetiştirmektir. b. ÖZEL AMACI: Harp Okullan özel amaçlan yukardaki genel amaçları gerçekleştirecek şekilde aşağıda gösterilmiştir: (1) KARA HARP OKULU ÖZEL AMACI: (a) Her Sb. a Yk. K. nı düzeyinde sevk ve idare yeteneği kazandırmak ve P. Bl., Tb., Alayı çerçevesinde, çeşitli smıf ve silâhların taktik, lojistik ve teknik kullanma ilkelerini öğretmek ve bu birlik Kh. larmda görev yapabilecek zeye ulaştırmak ve daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek yönelişi vermektir. (b) Kara Harp Okulu özel amaç ayrıntılan, Kara Harp Okulu Yönergesinde gösterilir. (2) DENİZ HARP OKULUNUN ÖZEL AMACI: (a) Her Sb. a,dz. Kv. lerine bağlı yüzer birliklerin branş, düzeyindeki sevk ve idare yeteneğini kazandırmak, dü gemi, filotilla ve filo çerçevesinde çeşitli smıf ve silâhlann taktik, teknik ve lojistik kullanma ilkelerini öğretmek ve kuvvetli bir denizcilik yeteneği ile bu birlik ve karargâhlarda görev yapabilecek düzeye ulaştırmak ve Deniz Kuvvetlerindeki daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek yönelişi vermektir, (b) Deniz Harp Okulu özel amaç ayrıntılan, Deniz Harp Okulu Yönergesinde gösterilir. (3) HAVA HARP OKULUNUN ÖZEL AMACI: (a) Her Sb. ı, Hv. Kv. lerinin günümüzdeki ve gelecekteki gelişiminde gerekli taktik, teknik ve idarî çalışmaları yeterlikle uygulryacak, daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış pilot adaya olarak yetiştirmektir. (b) Hava Harp Okulu özel amaç aynntılan Hava Harp Oku lu Yönergesinde gösterilir. Madde 10 ÖĞRETİM VE EĞİTlM İLKELERİ : a. 1 inci sınıfta öğrencilere, askerlik sanat ve bilimi için gerekli temel (askerlik, fen ve sosyal) bilimler ile kuvvetin özelliği ile ilgili bilimler öğretilir. b. 2 nci sınıftan itibaren, kuvvet ve sınıf özelliklerinin gerektirdiği dallara yönelik bilimlere yer verilir. Öğrencilerin bilim dallarına ayrılması, birinci yıl okudukları derslerde gösterdikleri başarı oranı, Kuvvet Komutanlıklarmca öngörülen kontenjanlar ile olanaklar oranında öğrencilerin istekleri de gözönünde tutularak yapılır. c. ) Harp Okullarının öğretim programları Kuvvet özelliklerine ore Harp Okullarından sonra yapılacak öğretim ve eğitimin programan ile koordineli olarak hazırlanır. d. Birinci sınıflarda okutulacak ders adedinin belirli bir sayının üzerine çıkmaması ve her kuvvet H. O nun bütün öğrencileri için oku ması gerekli temel bilimlerin dört yıllık toplam dozajları, ileriki sınıfların programlarında tamamlanır. Madde 11 ÖĞRETÎM VE EĞİTİMİN SÜRESİ VE ŞEKLÎ : a. Harp Okullarının öğretim ve eğitim süresi 4 yıldır. Savaş veya olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca öğretime ara verilebilir veya öğretim süresi kısaltılabilir. Ancak eksik öğretimin daha sonra tamamlatılması hakkındaki yöntem ve ilkeler Genelkurmay Başkanlığınca kararlaştırılır. b. Silâhlı Kuvvetler Harp Okullarının öğretim ve eğitim yılı iki devreden meydana gelir. (1) Akademik yıl. (a) 1 inci sömestr (16 hafta) (b) 2 nci sömestr (16 hafta) (2) Tatbiki eğitim. c. Harp Okullarında öğretim ve eğitim yılı Eylül ayının son veya Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar. Sömestreler, tatiller ve diğer eğitim kayıplan da dikkate alınarak, kuvvet yönergelerinde gösterilen sürede ders ve eğitim yapılacak şekilde planlanır. d. Sömestr ve yıl sonlarında yıllık öğretim ve eğitim planına uygun olarak dini, resmî bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye toplam 45 günden aşağı olmamak üzere izin verilebilir. e. Dinî ve millî bayramlann arasında 4 ve daha az çalışma günü bulunması halinde, aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu Kuvvet K. Iıklarının teklifi dikkate ahnarak Genelkurmay Başkanlığınca emredilir. f. Harp Okullannda akademik yıl süresince haftada 5 gün ve günde 7 saat olmak üzere,toplam 1120 saat ders, uygulama, etüd yapılır. Akademik öğretimin dışında kalan sürede, H. O. larmm özelliklerine göreni kamp, staj, tatbiki eğitim ve diğer askerî idarî hazırhklan kapsayacak hususlar planlanır. Bütün bu hususlar, (öğretim eğitim takvimi) nde gösterilir. 1 g. Tatbiki eğitim süreleri ile uygulama şekilleri Kuvvet Harp <~>kullan Yönergelerinde belirtilir. BÖLÜM: III. Madde 12 HARP OKULLARINDA OKUTULACAK DERS BÖ LÜMLERİ VE DOZAJLARI : a. DERS BÖLÜMLERİ: (1) Askerî Bilim Dersler Bölümü (Eğitim, Harekât, As. Genel Konular, özel meslek ve smıf dersleri gibi), (2) Fen Bilim Dersleri Bölümü (Matematik, fizik, kimya ve teknik resim gibi.), (3) Teknik Bilim Dersleri Bölümü (Kuvvetin ve sınıfın özelliğine göre ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan bilim dallarıdır.), (4) Sosyal Bilim Dersleri Bölümü (Hukuk, İktisat, Tarih «Siyasî - Devrim», davranış bilimleri, yabancı dil gibi.), b. Bu bilimlerde öğrencilerin ayrılacağı dal eğitimi de gözönüne ılınarak, derslerin isimleri ve dozajları Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direktiflere uygun şekilde Kuvvet ihtiyaç ve özelliklerine göre akademik kurullarca saptanır ve eğitim emirlerinde gösterilir. Ders programlan onaylanmak üzere Genelkurmay Başkanlığma gönderilir

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 ve onaydan sonra yürürlüğe girer. Askerî derslerin 4 akademik yıl içindeki yekûnu 1000 saatten az olamaz. Kuvvetlerin yeniden ilâvesine veya çıkarılmasına gerek gördükleri bilim dallan hakkındaki işlem, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Madde 13 ÖĞRETİM VE EĞİTİME DEVAM SORUMLULUĞU: a. Harp Okulu öğrencileri derselere, laboratuvarlara devam etmek, sınavlara girmek ve tatbiki eğitimlere katılmak zorundadırlar. b. Akademik yılda ders yapüan günlerin veya tatbiki eğitim döneminin 1/3 gününe herhangi bir sebeple katılmayan öğrenciler, o öğretim yılını kaybederler. Ancak akademik yılı başarı ile bitiren öğrencilerden, tatbiki eğitim süresinin 1/3 ve daha fazla gününe katılmayanlar hakkında okul akademik kurulunca alınacak karara göre işlem yapılır. c. Sağlık nedeniyle öğretim ve eğitime devam edemeyenlere T. S. K. Beden Kabiliyeti Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. BÖLÜM: IV Madde 14 SINAV VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ: Harp Okullannda yapılacak sınavlar ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin değerlendirilmesi hususları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür. a. Dört yıllık Harp Okullanndan bir öğrencinin mezun olması için azamî süre beş yıldır. b. Harp Okulu öğrencilerine her sömestr sonunda okudukları her ders için başarılarını gösteren bir harf verilir. c. Başarı harfleri, dereceleri ve bunların katsayıları aşağıdaki gibidir: Başarı Harfi Derecesi Katsayısı A Üstün 4.0 B+ Cok iyi 35 B İyi 3.0 C+ Normal 2.5 c Orta 2.0 D+ Yeterli 1.5 D Zayıf 1.0 F Geçmez 0.0 d. Başarı harflerinin verilmesine esas olmak üzere; (1) Öğrencilere her sömestr içinde, yoklama, ödev, laboratuvar çalışması ve ara smav notlarının katkısıyla 1-3 ara not verilir. (2) Her sömestr sonunda her dersten bir sömestr bitirme sınavı yapılır. (3) Ara not ve sömestr bitirme sınavı tam notu 100 dür. (4) Ara notlar ortalaması ile sömestr bitirme sınavı notunun ortalaması, sömestr bitirme notu olur. a. Sömestr bitirme notunu kullanarak basan harflerinin verilmesinde, öğrencilerin bulundukları sınıf içerisindeki yeri ve başarısını esas alan bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bununla beraber, bu sistemde öğrencilerin Harp Okullarının amaçlarına ulaşmalan, o dersin devamı olan derslerde başarılı olabilecekleri, Kara-Deniz ve Hava subayı için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olmaları esas alınır. Başarı harflerinin verilmesi ile ilgili hususlarda, ders öğretmenlerinin de görüşünü alarak, Kuvvet Harp Okulları Akademik Kurullan yetkilidir. f. Bir sömestrede okutulan her derse, o dersin haftada okutulduğu teorik, laboratuvar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi olan ve sömestr kredi saati adı verilen bir ağırlık verilir. Kredi saatleri ile ilgili teferruat özel yönergede belirtilir. g. Her öğrenci için, her sömestr ve akademik yü sonunda, okuduğu tüm derslerin kredi saatine göre ağırlık not ortalamalan, sırasıyla, sömestr not ortalaması ve akademik yıl not ortalaması bulunur. h. öğrenciler hakkında sömestr ve akademik yıl sonlannda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. (1) Her akademik yılın ilk sömestrisi sonunda not ortalaması 2.00 den küçük olan öğrencüer D+ ve D aldıkları dersler içinden seçtiklerinden not yükseltme sınavına ikinci sömestrin ilk ayı içinde girerler. Bu sınavlarda da öğrenciler harflerle değerlendirilirler. Bu değerlendirmelerde, taban puanlannm tespitinde sömestr bitirme taban puanları esas alınır. (2) Her sömestr sonunda not ortalaması 1.00 den küçük olup akademik kurullarca bilimsel yetersizliğine karar verilen ve öğrenime devam edecek yetenekte görülmeyen öğrencilerin Harp Okulunun bağlı olduğu Kuvvet Komutanının onayı ile okulla ilişkileri kesilir. (3) Bir akademik yıl sonunda o yılın her iki sömestrinde okutulan tüm derslerden hiç F almamış ve akademik yıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler sınıf geçerek bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar. (4) Bir akademik yıl sonunda not ortalaması 1.20 ve daha aşağı olan öğrenciler doğrudan doğruya sınıfta kalırlar. Ancak, bu durumdaki 1 inci sınıf öğrencilerinden yukarıdaki (2) fıkradaki esaslara göre işlem yapılacaklar hakkında Ak. Kurullarca karar alınır. (5) Bir akademik yıl sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyen öğrencilerden doğrudan sınıfta kalmamış olanlar (a) Her iki sömestrde F aldıkları derslerden bütünleme sınavlarına, ve/veya, (b) Son sömestrde D+ ve D aldıkları derslerden not yükseltme sınavına girerler. (c) Bu sınavlar son sömestr sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır ve bu sınavlarda da öğrenciler harflerle değerlendirilir. (6) Not yükseltme ve bütünleme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiren öğrenciler bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar. (7) Dördüncü sınıf öğrencilerinden, not yükseltme ve bütünleme sınavları sonunda; (a) Akademik yıl not ortalaması en az 2.00 olup tek dersten F almış olanlara, veya, (b) Hiç F almamış olup akademik yıl not ortalaması 2.00 den küçük olanlara, sınıf geçme şartlarını gerçekleştirebilmeleri için bir sınav hakkı daha tanınır. Bu sınava (a) fıkrası kapsamına giren öğrenciler F aldıkları derse, (b) fıkrası kapsamına girenler ise D+ ve D aldıklanndan seçecekleri derslerden girerler. Bu sınav sonucunda, sınıf geçme koşulunu gerçekleştiremiyenler sınıfta kalırlar. (8) Harp Okulu öğrencilerinin her akademik yıl sonunda sınıf geçme ve sınıfta kalma durumlarının mevcut mevzuata uygun olup olmadığı. Akademik Kurullarca incelendikten sonra Harp Okulu Komutam onayı ile açıklanır. (9) Öğrencilerden sömestr bitirme, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına özürleri nedeni ile giremeyenlere, bu sınavlar yerine geçmek üzere engel sınavı hakkı tanınır. (10) Öğrenciler sömestr bitirme, not yükseltme veya bütünleme sınavlarından aldıkları notlara, tebliğ tarihinden itibaren, dilekçe ile, üç gün içinde itirazda bulunabilirler. Bu itiraz Okul Komutanlıklarınca aynı veya benzeri bilim dalma mensup üyelerden teşkil edilecek ve ilgili öğretim üyesinin de bulunduğu bir komisyonca incelenir, komisyonun kararı kesindir. (11) Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen öğrencilere o sınavdan «sıfır» not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında disiplin yolu ile işlem yapılır. (12) Harp Okulu öğrencilerine sömestr ve akademik yıl sonlarında akademik durumlarını gösteren bir belge (1-2 hafta içinde) verilir. (13) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu sınavda aldıkları notlar dikkate alınmaz. (14) Bir sömestrede kredisiz olarak okutulan derslerden (Beden eğitimi, askeri eğitim gibi) de sömestr sonunda öğrenciler harfle değerlendirilirler. Bu derslerden ve tatbiki eğitimde okutulan derslerden geçmez (F) alan öğrencilere de bütünleme sınavı hakkı verilir. (15) Piyadecilik ve Savaş Bedeneğitimi dersleri kredi saati dışı tutulur ve öğrencilerin sınıf geçebilmeleri için, o sömestr veya o yıl bu derslerden ayn ayrı sömestr veya yıl sonu ortalamalarının, 100 tam not üzerinden 60 tan aşağı olmaması gerekir. i) Öğrencilerin bir akademik yıl sonundaki derecesi, akademik yıl not ortalamasına göre aşağıdaki gibidir: Derece Akademik Yıl Not - Ortalaması Çok iyi iyi Orta

7 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 7 j) Harp Okullarından mezuniyette de dört yıllık ağırlıklı not ortalaması alınarak (i) fıkrası uygulanır. k. Her öğrencinin bir akademik yılda okutulan tüm derslerden aldığı toplam başarı puanına, disiplin ve tatbiki eğitim puanlarının eklenmesiyle elde edilen puan, o yıla ait sıralama puanıdır. Sıralama puanının bulunmasında, not yükseltme ve/veya bütünleme sınavlarında alınan notlar dikkate alınmaz. Disiplin ve tatbiki eğitim puanı aşağıdaki gibi verilir: (1) Disiplin Puanı: Kuvvet Harp Okulları Öğrenci Alay Komutanlıkları her akademik yıl sonunda öğrencilerin disiplin notlarını harfle değerlendirirler. Bu notların katsayısı 3 tür. (2) Tatbiki Eğitim Puanı: Kuvvet Harp Okullarında, tatbiki eğitimi yürütmekten sorumlu komutanlıklar, her tatbiki eğitim dönemi sonunda öğrencilerin genel başarı durumlarını harfle değerlendirirler. Bu notların katsayısı 3 tür. 1. Mezuniyet sıralama puanı; Öğrencinin başarılı olduğu dört yıla ait sıralama puanları toplamıdır. Eşitlik halinde disiplin puanına, eşitliğin tekrar bozulmadığı durumlarda tatbiki eğitim puanına bakılır. m. Harp Okulu öğrencilerinden, öğrenimleri sırasında başarıları yeterli görülmeyenler uyarılır ve daha başarılı olmalarını temin açısından gerekli tedbirler alınır. BÖLÜM MADDE 15 HARP OKULLARININ DİSİPLİN ESASLARI: a. Bir eğitim ve öğretim yılı içinde her öğrencinin disiplin durumunu göstermek üzere bir ahlâk (hâl ve hareket) notu saptanır. b. Öğrencilere bir öğretim ve eğitim yılı içinde işledikleri disiplin suç ve kabahatlerinden ötürü aldıkları fena puanların ahlâk notuna etkisini tespit etmek için her yıl için bir kötü disiplin notu verilir. c. Kötü disiplin notundan hangi disiplin kabahat ve suçlarından dolayı ne miktar düşüleceği suç ve kabahatler çizelgesinde gösterilir. d. Kötü disiplin notu, suç ve kabahatlerden dolayı düşülecek not ve puanlar Kuvvet Harp Okulları Disiplin Yönergelerinde belirtilir. MADDE 16 OKULDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA : a. Okuldan çıkma : Harp Okulları öğrencileri, 211 sayılı T. S. K. İç Hizmet Kanununa göre askerliğe duhul etmiş sayıldıklarından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulurlar. Bu sebeple, T. S. K. Personel Kanununun değişik 115 inci maddesi uyarınca Harp Okullarına giriş tarihlerinden (İntibak eğitimi başlangıcı) itibaren geçecek ilk 1 aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul masraflarını ve kanunî faizlerini ödeseler dahi okuldan çıkamazlar. Ancak 1 aylık intibak süresi içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise, velilerinin isteği ile masraflarını ödemeleri kaydıyla, başkaca şart aranmaksızın, okuldan çıkabilirler, bu şekilde okuldan çıkanlar bu maddenin b fıkrasında belirtilen okuldan çıkarılma kapsamına girmezler. b. Okuldan çıkarılma : V Harp Okullarında öğrenimde ve eğitimde bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar: (1) Harp Okulu öğrencilerinden, gerek askerî liselerden gelen gerekse sivil kaynaklardan alman öğrencilerin okula giriş tarihlerinden (İntibak eğitimi başlangıcı) itibaren 1 ay içinde intibaksızlıkları, nedeni ile öğrenci niteliğini kaybettikleri bölük ve tabur komutanlarının ortak kanaat raporu ile belgelenenler, alay komutanının önerisi ile Yüksek Disiplin Kuruluna verilirler. Bu öğrencilerden fena ahlâk not durumlarına bakılmaksızın haklarında Yüksek okuldan çıkarılma kararı verilenler, Disiplin Kurulunca, (2) Her sınıfta tanınan kötü ahlâk notunun % 40 mı kaybedip Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında okuldan çıkarılma kararı verilenler, (3) Yüksek Disiplin Kurulunca; Okulun ve askerliğin şerefini düşürücü herhangi bir fiil ve hareketten dolayı hakkında «Subay Olamaz» hükmüne varılanlar (Öğrencinin fena not durumuna bakılmaksızın). (4) Öğrenimini 5 yıllık süre içinde tamamlamayanlar (Sağlık sebebi hariç). (5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler. (6) Sağlık kurulunca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından Harp Okulu öğrenimine devam olanağı kalmayanlar. (7) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde şahsi giriş niteliklerini değiştirenler. (8) Öğrenim ve eğitim süresinde ilmi yetersizlikleri akademik kurulca tespit edilen ve öğrenime devam edecek yetenekte görülmeyenler. (9) Geçici olarak okuldan uzaklaştırma : Haklarında, Harp Okulu ile ilişiğinin kesilmesi kararı verilen öğrenciler kararın kesinleşmesine kadar Okul Komutanlıklarınca gerekli görüldüğü takdirde geçici olarak okuldan uzaklaştırılır ve okula sokulmazlar. (10) Bu fıkranın (5), (6) ve (9) uncu bentlerinde yazılı olanlar dışında kalan hallerdeki okuldan çıkanlma kararları, Harp Okulunun bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığının onayı ile yürürlüğe girer. c. Sağlık durumu sebebiyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer sebepler ile çıkarılanlara 5401 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve kendileri için devlet tarafından yapılan masraflar faizleriyle birlikte ödettirilir. Ancak bu borçlar askerlik hizmetleri süresince ertelenir. BÖLÜM VI Madde 17 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TABİ OLA CAĞI ESASLAR: a. ' Yabancı uyruklu öğrencilerin Harp Okullarına kabul edilmeleri Genelkurmay Başkanlığının ona3'i ve Bakanlar Kurulunun karan üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur. b. Yabancı uyruklu öğrenciler öğretimi takip edebilecek dil yeterliliklerinin test ile saptanmasından sonra Harp Okulu öğrenimine başlatılırlar. c. Yabancı uyruklu öğrencilere uygun görülmeyecek öğretim ve eğitim programları okutulmaz. BÖLÜM VII Madde 18 ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI: a. Harp Okulu öğretim üyeleri: Meslek derslerinden ilgili askerî dersleri okutmak üzere görevlendirilmiş subaylarla, genel akademik (İlgili meslek, bilim dalı ve kültür) dersleri okutmak üzere görevlendirilmiş üniversite ve akademik öğretim üyesi veya öğretim görevlileri ve bu yetkiye sahip askerî öğretmenlerdir. b. Askerî ders öğretmenlikleri için, ders konularının ilgili bulunduğu meslek alanında ihtisas ve tecrübe sahibi, başarılı çalışmaları ile temayüz etmiş subaylar seçilerek görevlendirilir. Bu seçim ve görevlendirmenin yapılmasında, Harp Okulları Komutanlarınca bildirilecek ihtiyaç ve atanma teklifleri dikkate alınır. c. Harp Okullarında ders verecek askerî ders öğretmenleri, bu göreve başlamadan önce; meslek programları dahilinde açılacak öğretmen kursundan geçirilerek öğretim tekniği ve yetenekleri geliştirilebilir. d. Askerî ders öğretmenliğine atanan subaylar, yararlı oldukça ve zorunlu bir sebep bulunmadıkça en az 3 yıl bu görevden alınmazlar. e. Harp okullarındaki genel akademik dersler, üniversite ve akademi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve bu yetkiye sahip askerî öğretmenler tarafından verilir. f. Harp Okullarında görevlendirilecek öğretim üyeleri; ilgili üniversite ve akademi öğretim üyeleri ve görevlileri arasından seçilir. g. Harp Okullarında görev almak üzere müracaat edenler arasında, akademik kariyer ve mesai durumu, Harp Okullarında yapılacak ilmi çalışma ve araştırmaları yürütmeye elverişli bulunanlar tercih edilir. h. Üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri, Harp Okullarında, Okul Komutanlarının teklifleri, Kuvvet Komutanlarının onayı ve Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile görevlendirilir. Bunlarla sözleşme yapmaya ve sözleşmeyi iptal etmeye Harp Okulu Komutanları yetkilidir. i. Üniversite ve akademi öğretim üyeleri ve görevlilerinin öğretim ile ilgili görevleri Harp Okullarının özel yönergelerinde gösterilir. Madde 19 ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK HAKLARI, İZİN VE ÜDÜL: a. Harp Okulları parasız yatılıdır. b. Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, yatırılmaları, genel öğretim ve eğitim, döşeme, demirbaş, v.s. masrafları ve istihkakları ile sağlık işleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 m. Kanun ve Yönetmeliklerle Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtivaçlar öğrenciler tarafından sağlanır. d. Demirbaş olarak teslim edilen malzeme, ihtivaç süresi sonunda öğrencilerden gerive ahnır. Kayıp edilen veya hasara uğratılan malzemenin rayiç bedeli ödettirilir ve gerekirse kanunî işlem yapılır. e. tzinler: Silahlı Kuvvetlerin izinle ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve yönergelerine göre bir yılda 45 günden az olmamak üzere, öğrencilere; (1) Günlük, (2) Evci, (3) Mazeret, (4) Yurtiçi ve yurtdışı izni olmak üzere 4 çeşit izin verilir. İzinle ilgili ilkeler bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak yönergede belirtilir. f. Ödül : Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareket'eri öğretim ve eğitimdeki başarıları, cesaret, fedakârlık, feragat ve silah arkadaşlığı nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak yönergede belirtilecek ilkeler çerçevesinde ödül verilir. KISIM Çeşitli Madde 20 YÖNERGE : BÖLÜM III I Hükümler Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 6 ay içerisinde; a. Genelkurmay Bşk. lığınca sınav ve değerlendirme yönergesi, b. Kuvvet K. lıklarmca Harp Okullarının amaçlarım gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak yönergeler çıkarılır. Geçici Madde 1 Yönetmelikte öngörülen yönergeler hazırlanıp yürürlüğe konuncaya kadar geçecek süre içinde, evvelce yayınlanmış olup da uygulanmakta olan Yönetmelik ve yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Geçici Madde 2 Halen Harp okullarının 2 ve 3 üncü sınıfında bulunan öğrencilere, 3 yıllık Harp Okulu ilkeleri değişmemek üzere bu Yönetmelik uygulanır. Ancak 3 yıllık -Harp Okulu ilkelerine bu Yönetmeliğin uymadığı yerlerde eski yönetmelik uygulanır. Geçici Madde eğitim ve öğretim yıllarında Harp okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarında, eğitim ve öğretim yıllarında Harp okullarının 3 üncü sınıflarında kalan, öğrencilere 3 yıllık statüye tabi olarak Harp Okulları Akademik Kurullarınca saptanacak ilkeler uygulanır. Geçici Madde 4 Harp Okullarının halen mevcut 2 nci sınıflarında ve Dz. H. Ok. ile Hv. H. Ok. nun halen mevcut 3 üncü sınıflarında da bu Yönetmelikteki sınav ve değerlendirme ilkeleri uygulanır. Kara H. Ok. nun 3 üncü sınıfında ise halen bu smıfda uygulanmakta olan eski sınav değerlendirme yöntemleri uygulanır. Madde 21 YÜRÜRLÜK : BÖLÜM Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere uygulanır. yürütür. Madde 22 YÜRÜTME : Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları II «İLÂNLAR R Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : KARABÜK İKİ ADET KALIPLAMA MAKİNASI İTHAL EDİLECEKTİR 1 Bu işle ilgili şartnameler : a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da : Taksim, Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat 4 de istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 de İrtibat Bürosu Şefliğimizden, bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 Teklifler en geç 6 Mayıs 1975 günü saat 14 00'e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne gelmiş veya elden verilmiş olacaktır / POZ MUHTELİF RULMAN İTHAL EDİLECEKTİR 1 Bu işle ilgili şartnameler: a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da : Taksim. Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat 4 de istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 de İrtibat Bürosu Şefliğimizden, bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 Teklifler en geç 13 Mayıs 1975 günü saat 14.00'e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne gel miş veya elden verilmiş olacaktır ' TON FERRO MANGANEZ İTHAL EDÎLECEKTtR 1 İşletmelerimiz tarafından ton Ferro Manganez ithal edilecektir. Bu işle ilgili şartnameler : a) Karabük'te : Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğü Dış Alımlar Servisinden, b) istanbul'da : Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat 4 deki istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büromuzdan, bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 _ Teklifler en geç 29 Nisan 1975 Salı günü saat 14.00'e değin Karabük'te Genel Müdürlük Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edilmiş olacaktır. 3 Genel Müdürlüpmüz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir / 2-2 Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1974/335 Tasfiye halinde Türkiye Kredi Bankası A. Ş. vekili tarafından Hayri Yunt'un Bankaya borcundan dolayı müteveffiye Ziba Yunt'tan miras yolu ile intikal eden Çankaya mevkiinde imarın 1038 ada 19 parselini teşkil eden taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi hususunda Hayri Yunt. Ahmet Yunt ve Artemiz Pehlivanlı aleyhlerine açılan izalei şüyuu davasının yapılan muhakemesi sırasında davalılardan Hayri Yunt'a gönderilen davetiye bilâ tebliğ iade edildiği gibi zabıtaca yaptırılan tahkikata göre tebligata sarih adresi tespit edilemediğinden davetiyenin usulün 509 ve 510. maddeleri uyarınca muhakeme gününde hazır bulunması, ibraz etmek istediği evrak ve vesikaları her halde muayyen günde gönderilmesi lüzumu beyan ve gıyabında karar verileceği ihtar olunur. Isbatı vurut edilmesse gıyap karan kendisine tebliğ edilmez. Dava dilekçesi özeti ile duruşma gününün mahkemece ilânen tebliğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğince duruşmanın muallak bulunduğu 14/4/1975 saat: 9.30 dadır: Davetiye ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Eskişehir 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1974/2734 K. No : 1975/120 Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 30/1/1975 tarihli ve 1974/2734 E. 1975/120 K. sayılı kararı ile Eskişehir Kurtuluş Mahallesi hane de nüfusa kayıtlı Sevim Bilenin Yurt dışında evlilik dışı meydana getirdiği 5/12/1973 doğumlu Aytekin Bilen'e M. K. nun hükümleri gereğince Alanönü Mahallesi Tahmisci Sokak 22 numarada mukim anneannesi Fatma Sazlar'ın vasi tayin edildiği ilân olunur. 2886

9 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 9 Delice Büyükavşar Belediye Başkanlığından: 1 Büyükavşar Belediyesi bir adet tiler Bankası tipinde 250 bin lira keşif bedelli fırın inşaatı yaptıracaktır. 2 İhale 3 Nisan 1975 Salı günü saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 Geçici teminatı liradır. 4 Şartname her gün mesai satleri dahilinde Belediyede görülür. Postadaki gecikmeler kabul edilmez /4-2 Turgutlu Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait Urganh Kaplıcaları mevcut şartnamemeşine göre, beş sene müddetle ve açık artırma suretiyle icara verilecektir. Seneliği beş bin, 5 seneliğinin muhammen bedeli , liradır. Açık artırma ihalesi 1 Nisan 1975 günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin 1.875, liralık teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte Turgutlu Belediyesinde bulunmaları ilân olunur. Millî Eğitim Bakanlığından : 3362 / Bakanlığımız, 1974 bütçe yılından Meslekî ve Teknik öğretim Okulları ile diğer orta dereceli okullar ihtiyacında kulanılmak üzere; çeşitli makina-teçhizat ve laboratuvar araçları ithal edecektir. 2. Döviz temini ve akreditif işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır. 3. Teknik ve idarî şartnameler, M.E.B. Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. 4. Bakanlığımız teklifler içinden bazı araçları seçmekte, miktarlarını azaltıp çoğaltmakta, bazılarının alımından vazgeçmekte serbesttir. 5. Teklifler en geç 5 Mayıs 1975 tarihinde Bakanlığımızda bulundurulacaktır. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.) Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden : Cinsi - Evsafı Miktarı adet Muh. Bedeli Lira 3088 /3-3 Geç. Tem. Lira Catarpillar Greyder , 6.250, D-7 Catarpillar Dozer , Yukarıda cinsi-evsafı miktarı, muhammen bedeli ve geçici temi natı miktarı yazılı 2 adet yol makinası kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 9/4/1975 Çarşamba günü saat de Vilâyet Konağında Daimi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İsteklilerin belirli gün saat a kadar teminat makbuz veya banka mektubunu havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Şartname Daimi Encümende görülür. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. MİLLİ PİYANGO 3402 /4-2 9 MART 1975 ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ Çekildiği Yer: Ankara Çekiliş Tarihi: 9 Mart 1975 Saat: Numara Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Kırkbin (40.000) lira ikramiye kazanan numaralar: , , , , , , , , , , Yirmibin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Son beş rakamına göre biner (1.000) lira ikramiye kaza nan numaralar : 00099, 04016, 06197, 07805, 08992, 09623, 09989, 14354, 15968, 17613, 17866, 18400, 18946, 19150, 19701, 19896, 22186, 22787, 23205, 23558, 25150, 25274, 25777, 25956, 28944, 29806, 29856, 31519, 32473, 32671, 33283, 33889, 34204, 34543, 35107, 35464, 35562, 38007, 39106, 39455, 42593, 42728, 42855, 43524, 44405, 45186, 46600, 47100, 47156, 53047, 53258, 54867, 55608, 57084, 58948, 59471, 62352, 63182, 63968, 65025, 65169, 65429, 66490, 67160, 68045, 69287, 69963, 72610, 72799, 73167, 73305, 75064, 77021, 77030, 77352, 77385, 79646, 79938, 82133, 83194, 84733, 86013, 86928, 87517, 87569, 89115, 89216, 89644, 89785, 90076, 93787, 94595, 94650, 94770, 95195, 95921, 96176, 97549, 97707, 99890, Son dört rakamına göre dörderyüz (400) kazanan numaralar : lira ikramiye 0043, 0380, 0571, 0867, 0869, 1227, 1493, 1746, 2101, 2226, 2452, '2683, 3285, 3623, 3766, 4012, 4156, 4390, 5063, 5663, 5777, 5781, 6049, 6325, 6621, 6642, 6839, 6879, 7211, 7683, 7772, 8117, 8342, 8645, 8734, 8831, 9029, 9168, 9409, 9708, Son üç rakamına göre ikiyüz (200) lira ikramiye kazanan numaralar: 307, 450, 526, 660, 760, 955, Son iki rakamına göre seksener (80) lira ikramiye kazanan numaralar: 80, 98, Son rakamına göre kırkar (40) lira ikramiye kazanan numaralar : Dörderbin (4.000) lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar : , İkişerbin (2.000) lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar : Son rakamı 1 bir olanlar. Son rakamı 7 yedi olanlar ^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tam biletler ikramiyelerin tamamını yarım biletler ikramivelerin yansını çeyrek büetler ikramiyelerin dörtte birini alırlar. 2967

10 Sahife : 10 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 Istanbul 5 inci Iş Mahkemesi Hâkimliğinden : Afyon ikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/176 Davacı S. S. Kurumu tarafından, Binber Çireli Sokak No: 4/5 Levent de ikamet ettiği bildirilen Ahmet Tuzcuoğlu'nun sürücüsü bulunduğu 34 NA 099 plaka numaralı vasıta ile sigortalı işçi Bedrettin Kazan'a çarparak ölümüne sebebiyet verdiğinden, istanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 1972/777 sayılı dosyası içersinde mevcut bilirkişi raporu ile /o 25 kusurlu görüldüğünden, Kurumca yapılan sarf ve tediyeden ,78 lirasının sarf ve tediye tarihinden itibaren kanunî faiz, masraf ve vekâlet ücreti ile birlikte davalıdan tahsili talep edilmektedir. Yapılan tahkikatta davalının adresi tespit edilememiştir. Adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 14/5/1975 günü saat da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde kendisine gıyap çıkarılacaktır. Keyfiyet ilân olunur Trabzon Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 1974/267 Duruşma günü: 8/4/1975 Saat: 8.00 de Davacı Orman Bakanlığına izafetle vekilleri Avukat Gülsen Öztekin ve Kadir Çetin tarafından siz davahlar Hasan Aksu ve Kevser Aksu aleyhine açmış olduğu istimlak bedelinin tenkisi davasının yapılan açık duruşmalarında: Afyon İli, Gökçeyayla Köyü, Ketenlik Deresi mevkiinde kain 71 sıra numaralı ve 1356 m yüzölçümlü taşınmazı davacı Orman Bakanlığı 3051 liraya kamulaştırmış ve kamulaştırma parasının vergi değe 2 rine indirilmesi isteği ile aleyhinize dava açmış olduğundan adınıza çıkarılan davetiyeler de adresinizin meçhul olduğundan bila tebliğ iade edilmiş zabıtaca yaptırılan tahkikata rağmen de adresiniz tespit edilememiş olduğundan adınıza ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunmakla: Mahkeme gününde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ettirmediğiniz taktirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği şerhli davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur E. No : 1972/1206 K. No : 1975/28 Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Avukat F. Yılmaz İpek tarafından davalılar Paşa Cengiz ve Mustafa Cengiz aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : Trabzon Asliye 1. Hukuk (IŞ) Mahkemesinin 30/1/1975 tarih ve 1972/1206 Esas 1975/28 Karar sayılı ilâmı ile müddeabih 1.299,74 liranın davalılardan tahsili ile davacı Kuruma ödenmesine karar verildiğinden karar davalılardan Mustafa Cengiz'in adresi meçhul olduğundan ilâm tebliğ yerine kaim olmak üzere işbu hüküm özeti tebliğ olunur Ankara 4 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/598 Ankara, Yenişehir, Kızılırmak Caddesi No: 44/3 de Akın Yelutaş'a Nurkan Yelutaş tarafından aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle 19/2/1975 tarihli Resmî Gazete ile adınıza dava dilekçesi tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinizden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 28/3/1975 saat a davalı olarak mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz taktirde gıyap kesinleşerek davaya gıyabınızda devam edilecektir. Keyfiyet gıyap kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilân olunur Lüleburgaz"Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1974/197 Lüleburgaz Emirali Köyünden davacı Mehmet Hacıoğlu tarafından, istanbul, Kartal, Yaylalar Köyü, Kaynarca Çeşme Mahallesi 327/1-A da mukim davalı Emine Hacıoğlu aleyhine ikame edilen terk sebebiyle boşanma davasında : Davah Emine Hacıoğlu'nun adresi yapılan zabıta marifetiyle bulunamadığından dava dilekçesi ve davetiyenin Resmî Gazete'de ilânen tebliğ edildiği ve duruşma günü gelmediğinden, Resmî Gazete ile gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Davalı Emine Hacıoğlu duruşma günü olan 6/5/1975 Salı günü saat de Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada davalının bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Osmaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı hazine ile kooperatifler tespit iptali davasının Mahkememizde 2842 birliği hükmü şahsiyeti arasındaki yapılan duruşması sırasında davalı Kooperatifler Birliğinin adresinin tespit edilememesi sebebiyle dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Osmaniye Kooperatifler Birliği hükmü şahsiyetinin duruşmanın bırakıldığı 22/4/1975 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Ankara 14 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1974/480 Davacı Hayrettin O. Sığırcı tarafından Paris Caddesi Paris Apt. No: 11 de Rıfat Belge, Aydtnlıkevler Çetin Sokak No: 28/3 de mukim Ömer Narşin aleyhlerine ikame olunan 51 AD 435 plaka sayılı kamyon üzerindeki mülkiyet hakkının davalılara intikal etmiş olduğunun tespiti davasının 3'apılan açık duruşması sırasında davalıların yukarıda belirtilen adreslerine çıkarılan ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup bu Verilen karar gereğince 14/4/1975 Pazartesi saat e duruşma talik edilmiştir. Belli gün ve saatte adı geçen davalılar duruşmaya gelmedikleri veya bir temsilci göndermedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği tebliğ ve ilân olunur, 2840 Kocaeli Asliye İkinci ikinci Hukuk Hâkimliğinden : 1974/616 Davacı Sefer Demir, Fatma Demir, Fitne Demir vekilleri Av. Yılmaz Engin tarafondan davalı Galip Ayva ve Sabahattin Balcı aleyhlerine açılmış olan tazminat davasının Mahkememizde duruşmaları sırasında: kerre duruşmanın bırakıldığı 14/4/1975 Pazartesi saat de bırakılan duruşma günü için ilânen gıyap kararının tebliğine karar verilmiştir. yapılmakta o) an Davalı Galip Ayva'ya usulü veçhile gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 26/3/1975 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmadığınız ve kendinizi bir vekille de temsil ettirmediğiniz takdirde davanın gıyabınızda bakılacağı gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur e Trabzon Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden: 1974/404 Davacılar S. Emin, Burhan, Cavit ve Hasan Bayraktarlar tarafından davalı Ali Rıza Kont aleyhine açılan Şüfâ davasının yapılan duruşmasında: Davalının adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından kendisine davetiyenin Resmî Gazete ile yapılmasına karar verilmiş olmakla, yukarıda adı yazılı davalının duruşmanın bırakıldığı 19/3/1975 Çarşamba günü saat 9 da Mahkememizde kendisini bir vekille veya bizzat temsil etmesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur. Çatalca Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1973/215 Davacı Hadımköy Kamu Tüzel kişiliği tarafından, davalı 2820 Mehmet Sait Emirkadı'ya karşı açılan iki ihale arasındaki farktan ve ihale giderinden doğan 2.880, lira alacağa ait davanın Mahkememizde yapılan açık yargılamasında, Duruşma günü duyuru yoluyle kendisine tebliğ edilen" davalıya yine duyuru yoluyle gıyap tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 14/4/1975 günü saat da Çatalca Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması bulunmadığında duruşma yapılıp karar verileceği gıyap yerine geçmek üzere duyurulur. 2817

11 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 11 Adana 1 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1974/530 K. No : 1974/787 Hâkim : Sermet Tazebay Başkâtip : Fehime Dönüş 1705 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Durdu Buyuran hakkında mahkememizin 13/12/1974 tarih ve 1974/530-esas, 787 karar sayılı ijamiyle 1705 sayılı Kanunun 6 ve 1308 sayılı Kanunun 9 uncu maddeleri gereğince 100, lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine, sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği gibi zabıta marifetiylede adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine. İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur Adana 3 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1974/522 K. No : 1974/1600 Hâkim : Ali Kilisli Başkâtip Mv.: Tamer Yıldırım Müessir fiil suçundan sanık Ahmet oğlu Nebiye'den olma, 1952 doğumlu Salih Ayvalı hakkında Mahkememizin 30/12/1974 gün ve E. No : 1974/522, K. No : 1974/1600 sayılı iiamiyle, T.C.K. nun 456/4, 457/1, 647/6 ncı maddeleri gereğince 2 ay 20 gün hapis cezası ile tecziyesine ve işbu cezasının teciline sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ yapılmadığı gibi zabıta marifetiylede adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkûr Kanunun 28, ve 31 inci maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur «Adana 1 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1974/596 K. No: 1974/821 Hâkim : Sermet Tazebay Başkâtip : Fehime Dönüş Vazifeli memura hakaret suçundan sanık Sıdıka Fılazı hakkında mahkememizin 31/12/1974 tarihli ve yukarıda numarası yazılı iiamiyle T.C.K. nun 266/1, 647/4 üncü maddeleri gereğince iki ay müddetle hapis cezası ile tecziyesine ve beher günü 20 lira üzerinden bilhesap sanığın 1.200, lira ağır para cezası ile tecziyesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği gibi zabıta marifetiylede adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur E. No : 1974/542 K. No : 1974/740 Hâkim : Sermet Tazebay Başkâtip : Fehime Dönüş Kaçakçılık suçundan sanık Huriye Çaka hakkında mahkememizden verilen 2/12/1974 tarihli ve yukarıda numarası yazılı iiamiyle 1918 sayılı Kanunun 25/3 üncü maddesi delaletiyle 4223 sayılı Kanunun 10/C maddesi gereğince 32 kilogram çaydan dolayı bir sene hapis, 640, lira ağır para cezası ile tecziyesine safi kıymeti 1.000, liradan aşağı olduğundan 25/Son madde gereğince altı ay hapis, 320, lira ağır para cezasıyla tecziyesine. Takdiri tahfif sebebine binaen T.C.K. nun 59 uncu maddesi gereğince beş ay hapis, 320, lira ağır para cezası ile tecziyesine ve 647/4 üncü maddesi gereğince beher günü 20 lira üzerinden bilhesap sanığın 3.000, lira ağır para cezasiyle tecziyesine ve sanık 32 gün tutuklu kaldığından 20 lira hesabiyle 640, liranın 3.000, liradan tenziliyle bakiye kalan hapis cezasına ait 2.360, lira ağır para cezasiyle mahkumiyetine dair verilen hüküm sanığın gıyabında verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği gibi zabıta marifetiylede adresinin tespit edilemediği ve [meskeni meçhul kadlığmdan mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur E. No : 1974/464 K. No : 1974/764 Hâkim : Sermet Tazebay Başkâtip : Fehime Dönüş Geceleyin bina dahilinden hırsızlık suçundan sanık Yaşar Bursal hakkında mahkememizin 9/12/1974 tarih ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı iiamiyle T.C.K. nun 492/1, 522, 523, 55/3 üncü maddeler gereğince bir ay yirmi üç gün müddetle hapis cezasiyle tecziyesine, sanığın yaşı nazara alınarak 647 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1712 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince tayin olunan hapis cezasının paraya çevrilmesi icap ettiğinden beher gün hapis için 20 lira hesabiyle sanığın mahkûm olduğu bir ay 23 günlük hapis cezası yerine 1060 lira ağır para cezasiyle tecziyesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemediği gibi zabıta marifetiylede adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından: E. No : 1974/7 K. No: 1974/8 Davacı: K. H. Sanıklar: 1) Ömer Turhan, Şebab oğlu, 15/8/1936 doğumlu, Diyarbakır, Bağlar Mahallesi 12. Sokak, No: 36 da oturur. 2) Şefik İsi, Şeref oğlu, 12/3/1331 doğumlu. Diyarbakır Kemâl Yılmaz Mahallesi, Ekmek Sokak, No: 5 de. 3) Abdurrahman Ucaman, Ahmet Sıtkı oğlu, 1/1/1934 doğumlu, Diyarbakır, İbrahimbey Mahallesi Tabanoğlu Geçidi No: 4 4) Sait Elçi, Züfer oğlu, 1341 doğumlu, Diyarbakır Lisesi Karşısında Viktorya Apt. Kat: 4 de 5) Seracettin Ünlü, Sabri oğlu, 15/11/1933 doğumlu, Ağrı İli'nin Patnos İlçesinde oturur. Bir kısım sanıklar vekili: Av. Mehmet Ali Aslan - Ankara. Sanık Şükrü Alpergin vekili: Avukat Mustafa îzol - Siverek, Anasi Köyü. Suç : Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan Millî duyguları yoketnıeye veya zayıflatmaya matuf Cemiyet kurmak. Sanıklara isnad edilen suçun mahiyetine, uygulanması istenen kanun maddesine, cezanın üst sınırı ile işleniş tarihine, 1803 sayılı Yasa'mn 5 inci maddesinin (A) bendinin, Anayasa Mahkemesinin 2/7/1974 gün ve 19/31 sayılı kararıyle iptal edilmiş ve bu suretle müsnet eylemin, mezkur Yasa'nın l/a. maddesi kapsamına girmesine binaen bu madde illâletiyle T.C.K. nun 97 nci maddesine göre sanıklar hakkındaki Kamu davasının ortadan kaldırılmasına' 21/8/1974 tarihinde karar verilmiştir. Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar ile vekillerin dosyada mevcut adreslerine çıkartılan tebligatların kendilerine tebliğ edilemediği ve adresleri de tespit edilemediği cihetle ilânen tebligat yapılmasına.karar verilmiştir. Durumun Resmî Gazete ile ilânen 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilân olunmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğnice ilân yapıldığı tarihten itibaren (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilân olunur. 2883

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 Sındırgı Tapulama Mahkemesinden : 1974/32 Davacı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından, davalılar, Sındırgı îbiller Köyünden Bekir, Kâzım, Emin, Sebile, Nezile, Bahriye, Necattın ve Nafize Sevdalı aleyhine ikame eylenen tapulamaya itiraz davasının yapılmakta olan muhakemesinde : Davalıların yapılan zabıta tahkikatına göre semti meçhulde bulunduğu, adreslerinin bulunamadığı anlaşılmıştır. Adı geçen davalılara işbu davetiyenin yerine kaim olmak üzere ve duruşmaya gelmedikleri takdirde gıyaplarında duruşmanın devam ile bitirileceği, duruşmasının 16/4/1974 günü saat 9 za muallak bulunduğu ilân olunur Adıyaman Lisesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : C i n s Miktarı Kilo Gr. Muhammen bedeli Geçici teminatı ihale yeri ihale tarihi ve saati Ekmek (furanca) (1) kalem Et (Koyun) (1) kalem Kuru yiyicek ve bakkaliye (20) kalem Sebze ve meyva (33) kalem muhtelif miktarlarda muhtelif miktarlarda ( , ) TL. (75.000, ) TL. ( , ) TL. (65.750, ) TL. (9.350, ) TL. (5.000, ) TL. (11.421, ) TL. (4.537,50) TL. Adıyaman Lise binası 21/4/ da 21/4/ » 21/4/ de 21/4/ da 1 Adıyaman Lise Pansiyonundaki yatılı öğrencilerin (55) kalem çeşitli yiyecek ve ihtiyaç maddeleri yukarıda belirtilen muhammen bedelleri üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile belirtilen gün ve saatte Adıyaman Lisesi binasında ihale edilecektir. 2 Taliplilerin Ticaret sicil belgeleri ile geçici teminatlarını yatırdıktan sonra makbuzla birlikte ihale saatinden evvel Komisyona müracaat etmeleri. 3 Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 4 Bu işlere ait şartname ve listeler her gün mesai saatlerinde Lise Müdürlüğünde görülebilir / 4-1 Ordu Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : Muh. Miktarı Parti bedeli ili ilçesi Bölgesi Deposu Cins ve nev'î Adet M 3 adedi Lira isr. Ordu Mesudiye Mesudiye Güneyce 3. S. U. B. Çam Tomruk »» 3. S. N. B.»» ,»»» 3. S. K. B.»» ,»»» 3. S. K. B.»» ,»»» 2. S. N. B. Göknar» »»» 3. S. N. B.»» »»»» 3. S. K. B.»» »»» Çam Tel Direk »»»»»» ,»» Çam Sanayi Odunu ,»»»»» , Merkez Kabadüz Turnalık 1>»» » Yapraklıbel»»» Mesudiye Topçam Gebeme 1. S. N. B. Ladin Tomruk ,»»» > 2. S. N. B.»» , * 2. S. K. B.»» ,»»» 3. S. K. B.»» ,»» > 3. S. N. B. Kayın» ,»»» 3. S. K. B.»» ,»» Aşıkh Kayın Maden Direk ,^» Gölköy Gölköy Yemişken Kayın Sanayi Odunu Ordu Mesudiye Topçam Gebeme Travers Kapağı 69 Ster 1 150, 1 Yukarıda müfredatı yazılı emval açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 Mesudiye Bölgemizin Güneyce, Topçam Bölgemizin Gebeme ve aşıklı, Gölköy Bölgemizin Yemişken, Kabadüz Bölgemizin Turnalık ve Yapraklıbel, depolarında satışa çıkarılan emvaller 10/4/1975 Perşembe günü saat de Mesudiye Bölge Şefliği binasında toplanacak Satış Komisyonu tarafından alıcılar huzurunda yapılacaktır. 3 Satışla ilgili ilân, şartname ve eb'at listeleri Giresun Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Samsım, Ankara, istanbul, izmir, Bulancak, Giresun, Erzurum, Sivas ve Erzincan İşletme Müdürlükleriyle, İşletmemizde, Topçam, Mesudiye, Gölköy, Kabadüz, Aybastı, Ulubey ve Merkez Bölge Şefliklerinde görülebilir. 4 Satışla ilgili her türlü vergi ve resim alıcıya aittir. 5 Teminat karşılığında banka mektubu vereceklerin mektuplarına satış günü ile işletme adını yazdırmaları ve teminatlarını ihale saatine kadar işletmemiz veznesine yatırmaları şarttır. 6 İhaleye iştirak edecek olan fabrika, imalâthane ve sanayi tesisleri temsilcilik belgeleri ile kapasitelerini ibraz etmeleri şarttır. 7 Satışı yapılan emvalin bedelini alıcısı vadesinde peşinen ödeyebileceği gibi talebi halinde % 25 i peşin, /o 75 i üç ay vadeli (Kayın emvalinde on iki ay) müddetsiz banka mektubu karşılığında % 9 faiz ile vergi ve resimleri peşinen tahsil edilmek suretiyle satışı yapılabilir. 8 İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat mektuplariyle ihaleye katılabilme şartlarına haiz belgelerle birlikte Komisyona müracaatları Uân olunur / 1-1

13 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife 13 Bozkurt E. No: 1973/60 K. No : 1974/26 Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dava : Rucuen alacak Karayolları Genel Müdürlüğünü temsilen Kastamonu Karayolları 15 inci Bölge Müdürlüğü vekili Kemal Aydın tarafından istanbul - Sirkeci Yeni Postane Caddesi Hacı Yakup Han No: 10 da ikamet eden Hilmi Çelebi aleyhine açmış olduğu 7.825,64 lira alacak davasının yapılan duruşması sonunda verilen karar gereğince : 1 Davanın kabulü ile vecibesini yerine getirmiyen davalının 7825 lira 6î kuruşun rucuan tahsili ile davacı idareye verilmesine, l i r a ücreti vekâletin davalıdan alınıp davacı idareye ödenmesine, 3 Dava tarihinden itibaren yıllık % 5 üzerinden 319 lira 85 ku ruş faizin davalıdan alınıp davacı idareye verilmesine, 4 İki davetiye bedeli 3 lira ile ilânen tebligat masrafları 310 liranın ki cem'an 313 liranın davalıdan alınıp mahkeme masrafı davacı idareye verilmesine, olarak 18/3/1974 tarihinde davacı idare vekili Avukat Erol Karagümüş'ün yüzüne karşı davalının gıyabında hükmolundu. Hilmi Çelebi'nin adresi meçhul olduğundan verilen hüküm tebliğ edilememiş ve adresleride bütün aramalara rağmen bulunamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 29 ve 31 inci maddeleri gereğince mahkememizden verilen işbu hükmün adresi bulunamayan davalı Hilmi Çelebi'ye ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 1-1 Sinop İli Boyabat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Muh. Geçici Cinsi, Parti Miktarı bedeli teminatı Deposu nev'î ve kalitesi adedi Adet M 3 Dm 3 Lira Lira B.Mey dan III.S.N.B. Çam T » III.S.Ks.B.ÇamT » Çam Maden Direk Durağan I.S.N.B. Çam T » H.S.N.B. Çam T » III.S.Uz.B. Çam T » III.S.N.B. Çam T » III.S.Ks.B.ÇamT » Çam Maden Direk II.S.N.B.Köknar T » III.S.N.B. Köknar T İşletmemizin 1974 yılı istihsalinden olup yukanda beyanı yazılı 97 parti orman emvali 3 Nisan 1975 Perşembe günü saat de Durağan Bölgesi satış salonunda vadeli açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Çam ve Köknar emvaller için % 25 vergileri peşin alınır. Bakiye için 3 ay vadeli müddetsiz Banka mektubu alınır. Banka mektuplarında muhakkak surette limit durumunun belirtilmesi gereklidir, mektup bedellerini işletmemizin bulunduğu mahaldeki Ziraat Bankasına veya mahallin diğer bankalarına gönderilir. 3 Satışa iştirak edeceklerin kereste ticareti yaptıklarına daiı Ticaret Odası Siciline kayıtlı olmalan şarttır. İşletmemizin Satış Komisyonuna ibrazı lâzımdır. 4 B u satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu, Taşköprü, Tosya, Samsun, İnebolu, Kargı, Amasya, Çorum Sivas, Ayancık, Çatalzeytin, Türkeli ve işletmemiz Müdürlüğünde her gün görülebilir. 5 Alıcılann belirli gün ve saatte teminatları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur / Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinden: Kara No : Davacı Halil ibrahim Tunç tarafından davalı Ziya özen, Zeki Topraklı ve Salih Hınçal aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda: 600, liranın davalı Zeki Topraklı ve Ziya Öden'- den tahsili ile davacıya verilmesine, Salih Hınçal hakkındaki dava ile fazlaya ilişkin talebin reddine dair Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 2/7/1974 tarih, 1974/ sayılı kesin hükmün yürürlükteki hukuka aykırılıktan bahisle Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine C. Savcılığınca kanun yararına temyiz edilmiş ve 28/10/1974 tarihli temyiz dilekçesinde bozma sebebi olarak; «Konya 3. İcra Memurluğunun 1969/867 sayılı takip ve Akşehir icra Memurluğunun 1969/221 sayılı talimat dosyalarının incelenmesinden Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. vekili Avukat Yılmaz Kök'ün 8. Mayıs 1969 günü Konya 2. icra Memurluğuna başvurarak H. İbrahim Tunç ve 13 arkadaşı hakkında 4. Ekim-1974 gün ve 184 sayılı Tolumluk Hububat Yetiştirme Skzleşmesinden mütevellit ,17 lira alacağın, takip tarihinden itibaren faiz ve takip masrafları ile birlikte ahsili için takip talebinde bulunduğu, takip kesinleştikten sonra borçluların ve gayrimenkul mallannm haczine karar verilerek haczin uygulanması için Akşehir icra Memurluğuna talimat yazıldığı 3 Mart 1971 günlü yazıda ise borçluların ayrı ayrı borç miktarlarının bildirildiği W. İbrahim Tuncun maaşına haciz konularak borcu olan 1.706,58 liranın tahsil edildiği, 25 Kasım 1971 ve 21 Aralık 1971 günlü makbuzlarıyla tahsil edilen ve 1971/384 sayılı takip dosyasına işlenmesi gerekirken 600, liranın yanlışlıkla 1969/221 sayılı talimat dosyasına işlenerek Konya Şeker Fabrikası A. Ş. ne ödendiği, yanlışlığın anlaşılması üzerine 600, liranın iadesi için adı geçen Şirkete yazı yazıldığı, verilen 13 Ekim 1971 günlü cevapta 600, lira fazla para tahsil edildiği bildirilmiş ise de, kayıtlara göre adı geçen şahsın halen 913,58 lira borçlu olduğu görüldüğünden iade yapılamıyacağmm bildirildiği, Dava Akşehir icra Memurluğu aleyhine açılmış olup 7 Mayıs 1974 jünlü dilekçede Ziya Özen ve Zeki Topraklı hasın gösterildiği, ıslah yoluyla dahi olsa aslının değiştirilmesi caiz olmadığı. Şeker Şirketine yanlışlıkla ödenen 600, liranın İcra İflâs Kanununun 361. maddesine uygun olarak iadesi istenildiği, adı geçen Şirket, H. İbrahim Tunçün halen 913,59 lira borçlu olduğunu bildirdiği, bu durumda davacının şirket aleyhine istirdat davası açması veya Şirketin bu parayı davacının müteselsil kefil ve borçlu olması nedeniyle iade etmediği anlaşıldığı takdirde, tahkik neticelendikten sonra fazla ödenen miktar için diğer borçlulara rücu etmesi gerektiği» ileri sürülmüş olmakla Dairemize tevdi edilen dosya incelendi gereği düşünüldü : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebebler varit bulunduğundan hukukî sonuçları saklı kalmak kaydıyla hükmün kanun yararına (Bozulmasına) ve kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere, dosya ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine 28/11/1974 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Kaya Kırılmaz H. Gürçel H. Karamüstantikoğlu 1 Arıkan ' Üye M. Cuhruk Bafra Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Easas No: 1973/1261 Davacı Zekiye Yılmaz tarafından Bafra GÖltepe Köyünden 1299 doğumlu Süleyman oğlu Salih 1336 tarihinde askerde gaip olduğu ve ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu sebebiyle gaiplik karan istemiş olmakla gaip hakkında malumatı olan kimselerin bilgileri varsa bir sene içersinde mahkemeye bildirmeleri ilânen ve davet yerine kaim olmak üzere duyurulur / 1-1 Balâ Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/170 Hazine vekili Esin Cömert tarafından Kâzım Baybaş (Şahsıcaroğlu) aleyhine açmış bulunan ecrimisil davasının yapılan duruşma sırasında: Davalı Kâzım Baybaş (Şahzıvaroğlu) Hazinece 41 ve 68 parseller için lira ecrimisil isteğinde bulunulmuştur. Davalıya davetiye ile tebligat yapılmadığından davetiye ve dava dilekçesinin ilânen tebliğ olunmasına karar verilmiş olmakla; duruşmanın bırakıldığı 8/4/1975 günü saat 9.30 da bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu davetiye ve dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilânen duyurulur. 2831

14 Sahife : 14 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : TELEFON SANTRALI SATIN ALINACAKTIR Mersin Şube Müdürlüğümüz için 15 dahili 3 harici selektörlü otomatik bir telefon santralı satın alınacaktır. Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satın Alma ve ikmal, istanbul'da Malzeme Şube Müdürlüklerimizden temin edilebilir. En geç 15 Nisan 1975 günü saat e kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne verilecek teklifler aynı gün saat da açılacaktır. Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 1-1 reğince kapaıl zarf usuli ile Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulunda ihalesi yapılacaktır. 2. Her grupla ilgili şartnameler mesai saatlerinde okul idaresinde görülebilir. 3. isteklilerin 2490 sayılı Kanunda belirtilen belgelerle teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 4. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur / 4-1 Denizcilik Bankası T. A. O. dan : Pazarcık Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: M. Bedeli G. Tem. C i n s i Lira Kr. Lira Kr. ihale günü Saati Dosya No: 1973/1361 Alüminyum alaşımlı sekurit camlı çerçeveler imal ettirilecektir. Teklifler en geç 2/4/1975 günü akşamına kadar Yeni Yolcu Salonu Kat 1 Karaköy adresine postalamanızı veya aynı adresteki Satın Alma Komisyonuna verilecektir. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. 30 kalem yaş yiyecek , ,56 7/4/1975 Pazartesi kalem fırancah ekmek , /4/1975 Çarşamba » Hayvansal gıda md , ,30 11/4/1975 Cuma Yukarda cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati belirtilen malzemelerin 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge Açılır Pencere Çerçevesi Açılır Pencere Camı Sabit Pencere Çerçevesi Sabit Pencere Camı 572 Adet 620» 738» 804» 3595 / 1-1 Devlet Orman işletmesi Mersin Müdürlüğünden : Satışa çıkartılan Parti Miktarı Muh. Bedeli Bölgesi Deposu emvalin cins ve nevi adedi Adet M 3. Lira Merkez Çavuşlu 3. S.N.B. Göknar Tomruk ,»» 3. S.N.B. Sedir Tomruk ,»» 3. S.N.B. Ardıç Tomruk ,» 3. S.N.B. Ardıç Tomruk ,»» 3. S.K.B. Çz. Tomruk (Y. saha) »» 3. S.K.B. Çz. Tomruk ,»» 3. S.K.B. Göknar Tomruk »» 3. S.K.B, Sedir Tomruk ,»» 3. S.K.B. Sedir Tomruk ,»» 3. S.K.B. Ardıç Tomruk ,»» I. S. Çz. Maden Direk ,»» 2. S. Çz. Mad. Direk (Y. saha) »» 2. S. Çz. Mad. Direk ,»» 2. S. Çz. Mad. Direk ,»» 2. S. Çz. Mad. Direk ,»» 2. S. Göknar Mad. Direk ,»» I. S. Sedir Mad. Direk » 2. S. Ardıç Mad. Direk ,»» Çz. Tel Direk ( 7 Boy) »»»»» (9 Boy) ,»»»»» (10 Boy) ,»» Gök.»» (8 Boy) ,»»»»» (7 Boy) ,»» Sedir» ( 7 Boy) ,»»»»» (8 Boy) ,»»»»» (9 Boy) ,»» Çz. Sanayi Odun (Y. saha) ,»» Ardıç Sanayi Odun Tömük Tömük 3. S.K.B. Çk. Tomruk , Yukarıda müfredatı yazılı 103 parti orman emvali % 25 i peşin bakiyesi 3 ay vadeli olarak açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. Satış 31/3/1975 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat da Mersin İşletme Merkezi satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 2 Artırmalı satışlara 15/B model satış şartnamesinin 3 ve 4. maddelerinde belirtilen belgeleri teminat yatırmadan önce ibraz etmek şartiyle iştirak edilebilinir. 3 Çavuşlu deposundaki 3 parti muhtelif cins yanık saha emvali için 171 sayılı tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 4 Satışla ilgili ilân, şartname ve satış müfredat listesi Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Adana, Elazığ, K. Maraş Or. Iş. Müdürlüklerinde, Merkez, Tömük, Tarsus, İskenderun, Gaziantep Orman Bölge Şefliklerinde, Mersin, Tömük ve Tarsus Belediye Başkanlıklarında görülebilinir. 5 Satışa ait-her türlü vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafı İşletmemize aittir. 6 Taliplilerin yukarıda belirtilen gün ve saatte geçici teminatlarını en geç saat a kadar Mersin Orman işletme Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve geçici teminat makbuzlariyle satış komisyonuna müracaatları ilân olunur / 1-1

15 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 15 Ankara 6. İcra Memurluğundan : 1970/7391 Alacaklı : T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü-Ankara Borçlu : 1 - Özdemir Allahverdi-Yenimahale - Karşıyaka Demetevler 3. Cad. No: 144 Ankara 2-Ali Atak-Bahçeliveler 71. Sokak 33/10 Ankara Borç miktarı : 338,87 TL. Faiz ve masraflar hariç. Müstenidat : 19/1/1967 vade 112 sayılı emre muh. senet. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile 1c. Dairesine bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100, liradan 5.000, liraya kadar para cezasiyle mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte 5 gün içinde Tetkik Merciine bir, dilekçe ile bildirmek Merciiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulnmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanunî 5 güne Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde 15 gün ilâvesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /2572 Alacaklı : T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü-Ankara Borçlu : 1-Nurten Temiz - Atatürk Cad. Yıldız Mah. 64/1 Ankara 2- Aysel Uyar-Sümer Sokak Okşan Apt. 10/10 Ankara 3- M. Altıok Uyar-Atatürk Bulvarı 181/1 Ankara. Borç miktarı : 566,10 TL. Faiz ve masraflar hariç. Müstenidat : 3/6/1970 vade 1862 sayılı emre muh. senet. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile İc. Dairesine bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100, liradan 5.000, liraya kadar para cezasiyle mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte 5 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirmek Merciiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulnmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanunî 5 güne Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde 15 gün ilâvesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /7958 Alacaklı : T.C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü-Ankara Borçlu : 1-Hacer Sofuoğlu - Selanik Cad. Togay Han. 6/18 Ankara. 2- Besim Çiçek - Selanik Cad. Togay Han. 6/18 Ankara. 3- Mahir Gönen - Selanik Cad. Togay Han. 6/18 Ankara. Borç miktarı : 542,50 TL. Faiz ve masraflar hariç. Müstenidat : 24/4/1972 vade 296 sayılı emre muh. senet. Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde şikâyet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile 1c. Dairesine bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altmdaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100, liradan 5.000, liraya kadar para cezasiyle mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte 5 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirmek Merciiden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulnmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarım havi kanunî 5 güne Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde 15 gün ilâvesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Maçka Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1973/62 Davacı Trabzon, Boztepe Mahallesi, Seyfettin Sokak, No: 12 de Niyazi Kayaoğlu tarafından davalılardan Tünül Kayaoğlu, Tülay Kayaoğlu, Necdet Kayaoğlu aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sonunda : Davalılar adına gönderilen dava arzuhali tebliğ mazbadasmda ve yapılan tahkikatta adresleri verilen meşruhatlarda bilinmiyor ve köy muhtarıda bilmiyor diye tebliğler bila tebjiğ iade edilmiş ve ayrıca tebliğe yarayacak adresleri tespit edilemediğinden davalılar Tünül Kayaoğlu, Tülay Kayaoğlu ve Necdet Kayaoğlu'nun duruşmanın bırakıldığı 3/4/1975 günü Maçka Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmasına davetiye yerine kaiım olmak üzere ilân olunur Bozüyük Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1972/277 Davacı İbrahim Karakoç vekili Avukat Selâhattin Tarba tarafından davalılar Mustafa Baltacı, Ali Tekeli, Ahmet Özaslan, Hüseyin Demirbaş, Saniye Özarslan ve Hakkı Topal aleyhine açılan (11.500) liralık tazminat davasında: Davalı Beytullah Demirbaş'a gösterilen adresinde tebligat yapılamamış ilânen tebligat çıkarılmasına karar verildiğinden duruşma 7/4/1975 Pazartesi saat 9.45 e talik edilmiştir bizzat veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde aynı şekilde ilânen gıyap tebliğ edileceğinden davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen davetiye tebliğ olunur Adana 3 üncü Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1974/432 K. No : 1974/1423 Hâkim : Ali Kilisli Başkâtip Mv.: Tamer Yıldırım Ticaret maksadiyle tekel kaçakçılığı suçundan sanık İbrahim oğlu, 1960 doğumlu Ahmet Törün hakkında Mahkememizin 24/9/1974 gün ve E. No : 1974/432, K. No: 1974/1423 sayılı iiamiyle 1918 sayılı Kanunun 25/3, 1177 sayılı Kanunun 88/1-2, 1918 sayılı Kanunun 25/Son, T.C.K. nun 54/3, 59, 647/4, 1918 sayılı Kanunun 25/3 üncü maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezasından muhavvel 1500 lira ağır para cezasına 25 lira asıl para cezasının ilâvesiyle neticeten 1525 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesindeki esaslar dairesinde tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ yapılmadığı gibi zabıta marifetiylede adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından mezkur kanunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen tebliğ olunur Afşin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1970/27 Afşin, Yeşilyurt M. den ölü Abdullah kızı Fatma Güneş vekili Avukat Kemal İnal tarafından davalılar Mevlüt Soydan, Beşir Arslan ve Şıh Mehmet mirasçıları aleyhine açtığı men'i müdahale davasının yapılan duruşması sırasında: Dava müracaata kalıp yenilendiğinde yenileme dilekçesinin İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. davalılardan Şıh Mehmet mirasçılarından Ramazan Özerslan'a verilen adresten bulunamamış ve Tebligat Kanunu gereğince mahallî zabıtaca adresinin tahkik ve tespiti istenilmiş ise de bulunduğu yer adresi tespit edilememiş adresi meçhul kaldığından yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere duruşmanın bırakıldığı 27/3/1975 Perşembe günü Mahkemede hazır bulunması veya kendisi bir vekil ile tevsik ettirmesi için tebliğ olunur. 2821

16 Sahife : 1 6 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 Ankara Birinci İş Mahkemesi Hâkimliğinden: 1969/374 Kasım Ay doğan, Cephe Sokak No. 4/5 Aydınlıkevler ve Türk İş Blokları 145/4 - veya Ziraat Mahallesi Sosyal Meskenler Çarşısı No. 11/A Ankara. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan 12/2/1969 tarih ve esas 1968/726 karar, 1969/149 sayılı İzmir Prim İtiraz Komisyonun kararının iptali davasının yapılan duruşması sonunda: Mahkememizden verilen, 18/2/1975 tarih ve esas 1969/374, karar 1975/251 sayılı kararı ile, davcaı Kurumun 1232 sayılı genelgenin 37 nci maddesine göre işlem yapmak hakkı saklı kalmak üzere İzmir Prim İtiraz Komisyonunun 12/2/1969 gün ve 1968/726 esas, 1969/149 sayılı kararının iptaline ilişkin olarak açtığı işbu davanın reddine, davacı Kurumun yaptığı mahkeme masraflarının kendi üzerine bırakılmasına dair temyizi kabil olmak üzere 18/2/1975 tarihinde verilen karar hazır bulunan davacı Kurum vekilinin yüzüne karşı, sizin gıyabınızda verilmiştir. Adresinize çıkarılan davetiyeler tebliğ edilememiş olup, davetiye ve gıyap kararı ilânen yapıldığından, ilâmında ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere, gıyabınızda verilen karar tebliğ olunur /9389 Ar - İş Kol. Şti. Karpuzlu Sokak No. 32 Siteler - Ankara. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından şirketiniz aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşması sonunda : Mahkememizden verilen 20/2/1975 tarih ve esas 1972/9389, 1975/269 karar sayılı ilâm ile, 5.442,88 liranın davalı şirketten alınıp davacı Kuruma verilmesine, bunun 5.110,88 lirasına 3/3/1972 tarihinden itibaren 332 lirasına 4/10/1971 tarihinden itibaren % 5 kanunî faiz yürütülmesine, 544 lira avukatlık parası ile 290 lira tutarındaki ilân masraflannın davalı olarak şirketinizden alınmasına, davacı Kuruma verilmesine dair temyizi kabil olmak üzere 20/2/1975 tarihinden verilen karar hazır bulunan Kurum vekilinin yüzüne karşı, davalı olarak şirketinizin gıyabında açıktan okundu. Çıkarılan davetiler adresinize tebliğ olunamadığından davetiye ve gıyap kararı ilânen yapıldığından ilâmın da ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere gıyabınızra verilen karar tebliğ olunur /2155 Oğuz Ayoğlu, Tuna Caddesi Tuna Han No. 2/2 Yenişehir - Ankara. Türk Ticaret Bankası A. Ş. vekili Avukat Müfit Berker tarafından aleyhinize açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında : Yukarıda bildirilen adresinize çıkarılan davetiye tebliğ edilemediğinden, 24/2/1975 tarihinde yapılan duruşmada, davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma 28/4/1975 günü saat de yapılacaktır. Belirtilen duruşma gününe gelmeniz veya bir vekil göndermeniz, gelmediğiniz veya bir vekil de göndermediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı verileceği ve duruşmaya gıyabınızda devam edileceği hususu, tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen davetiye tebliğ olunur Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: ( D U Y U R U ) 1974/330 Davacı Ahmet Harndi Yağcıoğlu vekili Avukat Nejat Oğuz tarafından davalı İsmet Yağcıoğlu aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında: Davacı vekili müvekkilinin davalı Müteahhit İsmet Yağcıoğlu ile Ankara 1. Noterliğince 30/9/1971 tarih ve yövmiye numarası ile re'sen inşaat mukavelenamesi yaptıklarını mukavelenamenin 10 uncu maddesinde inşa edilecek binanın en geç 1 31/1/1973 tarihinde teslim edileceği her ne sebeple olursa olsun bu tarihte bina teslim edilmediği takdirde davalı müteahhidin davacı müvekkiline mahrum kaldığı gelir karşılığı olarak ayda , TL. ödeyeceği ve 11 inci maddesinde ise her ne sebeple olursa olsun mukavele ahkâmına kısmen de ihlâli halinde , TL. cezai nakdii öyedeceğinin kararlaştırıldığını davalının mukavele vecibelerinin yerine getirmediği cihetle dava- cinin akdolunan mukaveleyi feshettiğini bu suretle davalının mukavelenin 10 uncu ve 11 inci maddeleri uyarınca müvekkili davacıya ödeme vapmak zorunda bulunduğunu beyanla mahrum kalman gelir karşılığı aylık , TL. ya ait fazlaya dair haklarını mahfuz tutarak , TL. ile mukavelenin 11 inci maddesine göre davalı müteahhidin ödemesi gereken , TL. cezai nakdi ki cem'an , TL. nın davalıdan tahsilini iddia etmiş davalı İsmet Yağcıoğlu'nun gösterilen Ankara Siteler Karacakaya Caddesi Yapıcı Sokak No. 8 adresine çıkarılan davetiyenin gösterilen yerde bilinmediğinden habisle tebliği iade edilmesi üzerine yapılan zabıta tahkikatı neticesinde de adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından adı geçenin davetivenin ilân yolu ile yapılmasına karar verilmiş olmakla davalı İsmet Yağcı- 'ğlünun bu kez yargılamanın bırakıldığı 29/4/1975 Salı günü saat de duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu dava arzuhali ve davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur Pütürge Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1974/31 Davacılar Pütürge'nin Karşıyaka Köyünden Süleyman Karaçor, Ali Karaçor, Bayram Karaçor ve Haydar Karabayır vekilleri Pütürge'de dava takipçisi Salih Akyol'un davalılar Hazineyi temsilen Pütürge Malmüdürlüğü Karşıyaka Köyünü temsilen köy muhtarlığı Karşıyaka Köyünden Abdullah Durmuş ve yirmi altı arkadaşı aleyhine açmış olduğu.aşınmazın tapuya tescili (Kütüklenim) davasının Pütürge Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılamasında : Davalılardan Pütürge'nin Karşıyaka Köyünden İsmail kızı Havahan Karabayır adına çıkarılan davetiyenin köyünü terkederek semti meçhule gittiğinden bilâ tebliğ iade edilmiş ve bütün aramalara rağmen adresi temin edilememiş olduğundan adı geçene ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalı Havadan Karabayır'm duruşmanın talik edildiği 2/4/1975 Çarşamba günü saat 9.00 da mahkemeye bizzat gelmesi veya kanunî bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi halde gıyap kararı tebliğine karar verileceği hususu dilekçe örneği ve davetiye yerine kaim olmak üzere Havahan Karabayır'a ilânen tebliğ olunur Altındağ Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 1974/556 Davacı Zehra Elçin vekili Avukat Nihat İnal tarafından davalı Haydar Elçin aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhkemesinde : Davalı Haydar Elçin'in adresi meçhul olduğundan adına davetiye ilânen tebliğ edilmiş olduğu halde duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının da ilânen yapılmasına karar verildiğinden adı geçenin duruşma günü olan 2/4/1975 Çarşamba günü saat 9.00 da bizzat mahkemeye gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmaya gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Balâ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1974/60 Hazine vekili Avukat Meral Atay tarafından Balâ'nın Yeniyapanşıhh Köyünden Sultan Yılmaz aleyhine açılan ecrimisil davasında : Davalı Sultan Yılmaz Hazineye ait Yeniyapanşıhlı Kövü hudutları içinde bulunan 287 parselin 38,600 M 2 lik yerini 10/12/1968 tarihinden 30/12/1973 tarihine kadar fuzulen işgal ettiği ileri sürülerek bu taşınmazın yıllık ecrimisili 312 lira olup, davalının işgal eylediği zamana ait tahakkuk ettirilen lira ecrimisilin kanunî faizi masrafı ve ücreti vekâletle birlikte davalıdan tahsili Hazine vekili tarafından istenmiştir. Davalıya 1/7/1974 tarihinde Yeniyapanşıhlı Köyüne davetiye çıkarılmış, çıkarılan davetiyeye nakli göç ettiğinden bilâ tebliğ iade edilmiş olup yapılan zabıta tahkikatında da adresi tespit adına ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden : edilemediğinden Duruşmanın bu kere bırakıldığı 24/3/1975 Pazartesi günü saat 9.30 da davalının mahkemede hazır bulunması, aksi takdirde H. U. M. K. nun 507, 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince gıyap kararı çıkarılmaksızm duruşmaların gıyabınızda yapılacağı ve dilekçe sureti ile davetiye yerine kaim olmak üzere davalı Sultan Yılmaz'a ilânen tebliğ olunur BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

17 23 Mart 1975 RESMİ GAZETE Sayı:15186 İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa Sayılı Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 1 Kararnameler 7/9357 Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Kararname 2 Başbakanlık,İçişleri,İmar ve İskan Bakanlıklarına Ait Kararnameler 3 Yönetmelik Harp Okulları Yönetmeliği 4 İlanlar 8 ithalât işlerine dair Sirküler

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

Harp Akademileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 31.5.1989 Sayı : 20181)

Harp Akademileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 31.5.1989 Sayı : 20181) 835 Harp Akademileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 31.5.1989 Sayı : 20181) Kanun No. Kabul Tarihi 3563 y 24.5.1989 Amaç ve kapsam BÎRtNCt BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1. Bu Kanunun amacı; Harp

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13 Sağlık Bakanlığından: YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.4.2007-26506 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-8/2/2011-27840) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 7. 4. 1979 - Sayı'- 16602) No. 2218 Kabul tarihi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

HARP OKULLARI KANUNU

HARP OKULLARI KANUNU 7791 HARP OKULLARI KANUNU Kanun Numarası : 4566 Kabul Tarihi : 11/5/2000 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/5/2000 Sayı : 24052 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Atanacaklarda Aranacak Şartlar

YÖNETMELİK. İKİNCİ BÖLÜM Atanacaklarda Aranacak Şartlar 16 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28144 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN 4711 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1325 Kabul Tarihi : 31/7/1970 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/8/1970 Sayı : 13572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. YANDAL EĞİTİMİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (8 Şubat 2011 Resmi Gazete) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından:YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/103 Ref: 4/103 Konu: SMMM ve SM STAJ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete de Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 20/02/2014

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1)

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) 6611 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU:

SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU: SÖZLEŞMELİ SB. VE ASTSB. KANUNU: Tazminat ve ikramiye ödeme esasları 1 Madde 18 (Değişik birinci fıkra: 16/6/2009-5907/11 md.) Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylardan kendi kusurları olmaksızın hizmet

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı