T.C. smı Gazete PAZAR. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: MART 1975

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. smı Gazete PAZAR. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15186 23 MART 1975"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 MART 1975 PAZAR Sayı: K A N U N 2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Razı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ekenmesine Dair Kanun Kanun No : 1871 Kabul Tarihi: 20/3/1975 MADDE l sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2. Adaylar, Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılık sınıf ve dahil değildirler. derecelerine MADDE sayılı Hâkimler Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3. Adaylığa kahul olunaoilmek için: 1. Türk vatandaşı olmak, yaşını bitirmiş, kırk yaşını geçmemiş olmak, 3. Yapılacak sınav ve mülakatta başarı kazanmak, 4. Askerlik durumu itibariyle, a) Askerlikle ilgili bulunmamak, b) Askerlik çağma gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya askere şevki tehir edilmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5. Hâkimlik ve savcılık görevlerini devamlı olarak yurdun her tarafında yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 6. Yabancı ile evli olmamak, (görevi esnasında evlenenler istifa etmiş sayılır.) 7. Bir Türk Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya diğer Türk Fakültelerinden mezun olup usulüne göre hukuk fakültesi fark imtihanını vermek veya yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden geçerek başarı belgesi almış bulunmak, sınav 8. Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm bulunmamak veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim herhangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 9. Sarhoşluğu, kumar oynamayı âdet edinmiş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkimliğe yakışmıyacak bir hal ile dile gelmiş Şarttır. olmamak, MADDE sayılı Hâkimler Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5. Adaylık süresi 2 yıldır. İhtiyaç vukuunda bir yıllık staj süresini b'tirmiş olan adayları 8 nci derece yardımcılık sınıfına ayırmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Ancak iki yıldan az hâkim adaylığı yapanların geri kalan süreleri hâkim ve savcı yardımcılıklarında geçecek yükselme sürelerine ilâve edilir. Avukat stajyerlerinin mahkemeler nezdinde yaptıkları stajlar hâkim adaylığında geçmiş sayılır. Adaylar mahkemeler ile savcılıklarda staj görürler. Hukuk ve ceza mahkemeleri ve savcılık kalemlerinde başkâtiplik görevlerini ve kendilerine verilen incelemeleri ve diğer yazı işlerini yaparlar. İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ederler. Bunlar, dinlemek üzere mahkemelerin tetkik ve müzakerelerinde bulundurulurlar. Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı asıl görevliler gibi sorumlu olurlar. MADDE sayılı Hâkimler Kanununa aşağıdaki iki ek madde ilâve edilmiştir. EK MADDE 1. Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlara brüt maaşlarının '/ 50'si nispetinde hâkim ödeneği verilir. Adlî tatilden faydalananlar ve Hâkimler Kanununun 68 nci ve Yargıtay Kanununun 49 ncu maddesine göre verilen izinleri kullananlar ile, yurt içinde ve dışında geçici bir görevle başka tarafa gönderilenler ve vazifeleri icabı görevlerinden ayrılanlar dışında her ne sebep ve suretle olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara görevlerinde ayrı bulun dukları müddetçe bir ödeme yapılma*. Hastalık sebebiyle iş basma gelmeyenlere bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir takvim yılında toplamı 60 günü geçmemek üzere ödeme yapılır. Geçici yetki ile başka bir yerde görevlendirilen hâkim, cumhuriyet savcısı ve yardımcılarına yukarıdaki ödeme kendi kadrolarına göre yapılır. Ödemelere göreve başlandığı günden itibaren hak kazanılır ve müteakip ay başmda aylıkla birlikte ödeme yapılır. Bu maddeden yararlananlar 926 ve 657 sayılı Kanunlar ile bunlarm ek ve tadilleri ve diğer kanunlarla verilen yan ödemeleri alamazlar. EK MADDE 2. Yurt içinde veya yurt dışmda doktora öğrenimi yapmış olanlardan hâkimlik ve savcılık mesleklerine veya bu meslekten sayılan görevlere yeniden atananlara bir üst derece verilir. Meslekte iken doktora öğrenimi yapanlar bir üst dereceye yükseltilir. MADDE 5. Bu Kanunun 4 ncü maddesi 1/6/1974 tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 21/3/1975

2 Sahife 2 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 K A R A R N A M E L E R R Karar Sayısı: 7/9357 Etibank Eğitim Merkezine teknik yardım yapılması konusunda Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 7/11/1973 günlü ve 7/7428 sayılı Kararname uyarınca, 12/3/1974 tarihinde mektup teatisi suretiyle aktedilmiş olan Anlaşmanın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/12/1974 günlü ve ESGM (ESED) AA (74) PU/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 günlü ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 24/1/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. MiMî Savunma Bakanı /. SANCAR Maliye Bakanı Prof. Dr. B. GÜRSOY Ticaret Bakanı Prof. Dr. H. ClLLOV Gıda - Tar. ve Hay- Bakanı Prof. Dr. R. AKTAN içişleri Bakam M. ÖZTEKİN Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. S. REİSOĞLU Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S- ÖZBEK Dışişleri Bakanı M. ESENBEL Bayındırlık Bakanı Dr. V. TANİR Güm. ve Tekel Bakanı Doç. Dr. B- TUNCER Çalışma Bakanı Prof. Dr. T. ESENER CUMHURBAŞKANI Sanayi ye Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanr FAHRt S. KORUTÜRK M. GÖLHAN E. İŞİL /. EVLİYAOĞLU Başbakan Ord. Prof. Dr. S- IRMAK Devlet Bakanı Başbakan Yaixiinicisi Z. BAYKARA Devlet Bakanı M. ÖZGÜNES İmar ve İskân Bakanı S. BABÜROĞLU Köy İsleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı /. H. AYDINOĞLU Prof. Dr. F. SAATÇİOĞLU Devlet Bakanj M. FER Devlet Bakan» S. YILDIZ Adalet Bakam H. MUMCUOĞLU Genç- ve Spor Bakanı Z. BALOĞLU Kültür Bakanı N. NEFTÇİ Sosyal Güvenlik Balkanı S. SİDE Ekselans, 12 Mart 1974 Metni aşağıda belirtilen, 16 Ağustos 1973 tarihli Notanızı almış bulunduğumu bildirmekle şeref kazanırım: «Ekselans, 16 Haziran 1970 tarihli; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Teknik İşbirliği ile ilgili Anlaşma esaslarına uygun olarak; aşağıda belirtilen Düzenleme nin kararlaştırılması hususunu, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekle şeref kazanırım. 1. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, masrafları kendisine ait olmak üzere, oniki ayı aşmayacak bir süre için, Ankara'daki Etibank Devlet Kurumuna istişarî yardımda bulunmak üzere bir Alman uzman gönderecektir. 2. Alman uzman Etibank madenlerinin orta düzeydeki (madenci ve baş madenci) teknik personelinin eğitim ihtiyaçlarım karşılayacak, adaptasyon konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere görevli olacaktır. 3. Müşavirlik faaliyetleri aşağıda belirtilen konuları kapsayacaktır. a) Etibank'taki ve uygun nitelikteki diğer Devlet maden kurumlarında, aşağı ve orta düzeydeki madencilik görevleri için bir eğitim sistemi tesisi, b) Çırakların hizmetiçi eğitiminin ve maden işyerlerinde çalışmakta olan yetişkin personelin daha ileri eğitiminin tesisi, Ekselans Dr. G. A. SONNENHOL Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçisi ANKARA c) Aşağı ve orta düzeydeki yönetim personelinin ve Etibank tesisleri ile eğitim merkezlerindeki özel teknik personelin eğitimi ve geliştirilmesi için kursların planlanması ve devam ettirilmesi; d) Esas ve geliştirme eğitimlerinin, meslek profillerinin, eğitim programlarınm ve imtihan ihtiyaçlarının taslaklarının hazırlanması; e) Eğitim, işletme ve yönetim sistemlerinin organize edilmesi, 4. Müşavirlik faaliyetlerinin teknik ve hukukî yönlerinin detaylı analizler ve malî olanaklar üzerine tesis edilmesi zorunlu olup, işbirliğinin detaylı planı uyarınca Türk tarafının bağımsız olarak devam etmeye muktedir olması garanti altma' alınmalıdır. 5. Alman müşavir Ankara'daki Etibank Genel Merkezinde tesis edilecek bir teknik büroda vasıfları uygun 2 Türk uzman ile devamlı işbirliği yaparak çalışacaktır. 6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Alman müşavire görevini iyi bir şekilde yürütmesine elverişli bir çalışma yeri ve kendisinin ihtiyaç halinde talep edebileceği yardımları Alman müşavirle birlikte karara bağlamak suretiyle Etibank'm sağlayacağını garanti eder. 7. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti müşavirin çalışmaları için lüzumlu ekipmanı, özellikle öğretim materyalleri ile resmî maksatlar için Alman uzmanca smırsız olarak kullanılabilecek bir yolcu otomobilini, masrafları kendisine ait olmak üzere temin edecek- Excellency, March 12, 1974 I have the honour to acknowledge the receipt of your Note of August 16, 1973 which reads as follows : <i Excellency, I have the honour to propose on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany that, in pursuance of the Agreement of 16 June 1970 between our two Governments concerning Technical-Cooperation, the following Arrangement be concluded. 1. The Government of the Federal Republic of Germany shall, at its expense, send out one German expert for a period not exceeding twelve months to give advisory assistance to the Etibank State Corporation in Ankara, 2. The German expert shall have the task of advising on the adaptation of the training of medium-level technical personnel (miners and master-miners) to meet requirements in Etibank's mines. 3. The advisory activity shall extend to a) The setting-up of a training system for lower and medium-level mining occupations at Etibank's mines and, where appropriate, at other State mining concerns as well; b) The establishment of in-service training for apprentices and the further training of working adults at the individual mines; Dr. G. A. SONNENHOL Ambassador of the Federal Republic of Germany ANKARA c) The planning and carrying out of training and further training courses for lower and medium-level management staff and technical special personnel at Etibank's plants and training centres; d) The preparation of guidelines for training and further training, of career profiles, training programmes, examination requirements and guidelines; e) The organization of training, management and administrative systems. 4. The advisory activity must be based on a detailed analysis of technical and legal aspects and financial possibilities and must ensure that the Turkish counterparts will be able to continue independently on the basis of a detailed plan of co-operation. 5. The German adviser shall work in constant co-operation with two qualified Turkish speciaslists in a Technical Office to be established at the Etibank Headquarters in Ankara. 6. The Government of the Republic of Turkey shall ensure that Etibank provides the adviser with adequate working accommodation to enable him to carry out his taske properly, and shall to this end afford him any assistance he may require and shcauld be decided together by the adviser and Etibank. 7. The Government of the Federal Republic of Germany shall supply at its expense the equipment required for the adviser's work, in particular tesaching materials and one passenger car which shall be at the unrestricted disposal of the German adviser for official

3 23 MART 1975 t Resmî Gazete) Sahife : 3 tir. Buna ek olarak bu malzemelerin teslim yerlerine kadar nakliye sigorta masraflarını da karşılayacaktır. Bütün ekipmanlar Türkiye'ye varışlarından itibaren Türk Hükümetinin malı olacak, fakat görevini yapabilmesi için sınırsız olarak Alman müşavirinin tasarrufunda olacaktır. 8. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti masrafları kendisine ait olmak üzere Alman Maden Endüstrisi Eğitim Merkezlerinde ve işyerlerinde 15 Türk'ü masrafları kendisine ait olmak üzere madenci öğretmenleri ve Etibank Eğitim Merkezleri yöneticileri olarak yetiştirecektir. Bu eğitim için müracaatçılar teknik büro tarafından seçilecek ve özel kurslarda ön eğitimler verilecektir. Bu müracaatçılar arasından ancak Federal Almanya Cumhuriyetindeki ileri eğitimlerinden sonra gördükleri eğitim süresinin iki katı süre ile Devlet Madencilik Okullarında veya Etibank Eğitim Merkezlerinde tam gün olarak çalışacaklarına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine taahhütte bulunanlar seçilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu öğretici personelin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre haklarının verilmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olduğunu taahhüt edecektir. 9. Diğer bütün konularda, sözü edilen 16 Haziran 1970 tarihli anlaşmanın bütün hükümleri bu anlaşmaya da uygulanacaktır. İşbu Düzenlemenin 1-9. maddelerinde belirtilen tekliflerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul olunması halinde, bu Nota ile Ekselanslarının cevabî Notalarının, iki Hükümet arasında bir Düzenleme teşkil etmesini ve cevabî Nota tarihinde yürürlüğe girmesini teklif etmekle şeref duyarım. Yüksek saygılarımın kabul buyurulmasmı rica ederim, Ekselans.» Cevaben, Notanızda belirtilen teklifleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tasvip ettiğini ve Notanız ile işbu cevabın, iki Hükümet arasında bir Düzenleme olarak kabul olunacağını bildirmekle şeref duyarım. Yüksek saygılarımın kabul buyurulmasını rica ederim, Ekselans. Oğuz Gökmen Büyükelçi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal İşler Genel Müdürü purposes. In addition, it shall bear the cost of transport insurance for these articles to the place of destination. Allarticles of equipment shall become the property of the Republic of Turkey upon arrival on Turkish territory, but shall remain at the unrestricted of his tasks. disposal of the German adviser for the fulfilment 8. The Government of the Federal Republic of Germany shall have trained at its expense at training centres and plants of the German mining industry up to fifteen Turkish nationals as instructors of miners and masters for the Etibank training centres. The applicants for such training shall be selected by the Technical Office and be given preliminary training in special courses. Only such applicants shall be selected who have given an undertaking to the Government of the Republic of Turkey that, after their advanced training in the Federal Republic of Germany, they will work for a period of at least the duration of two times of his training period as full-time instructors m State mining schools or Etibank's training centres. The Government of the Republic of Turkey shall undertake to ensure that provision is made for the adequate remuneration of these teaching personnel according to the regulations and legal procedure of the Government of the Republic of Turkey. 9. In all other respects the provisions of the aforementioned Agreement of 16 June 1970 shall also apply to the present Arrangement. If the Government of the Republic of Turkey agrees to the proposals contained in paragraphs 1 to 9 above, I have the honour to suggest that this Note and Your Excellency's Note in reply thereto expressing the agreement of your Government shall constitute an Arlangement between our two Governments, to enter into force on the date of your Note in reply. Accept, Excellency, the assurances of my highest considration.» In reply, I have the honour to inform you that the proposals contained in your Note are acceptable to the Government of the Republic of Turkey and that your Note and this reply will be regarded as constituting an Arrangement between the two Governments. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. Oğuz GÖKMEN Ambassador Director General of Economic and Social Affairs Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey Başbakanlıktan : İmar ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Aybek'in, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başkan yürütür. Başbakan Ord. Prof. Dr. S. IRMAK İçişleri Bakanlığından: Karar Sayısı: ' 20/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan 1. derece kadrolu Müsteşar Muavinliğine 1. derece kadrolu Merkez Valisi Cengiz Bayyurdoğlu'nun, Açık bulunan 1. derece kadrolu Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne 1. derece kadrolu Merkez Valisi Durmuş Yalçın'm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesine göre naklen, açık bulunan Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 üncü derece kadrolu Nüfus İşleri Genel Müdür Muavini Nihat Üçyıldız'm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68. maddesinin A bendine göre naklen terfian; atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 7/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK Başbakan İçişleri Bakam Ord. Prof. Dr. S. IRMAK M. ÖZTEKİN Karar Sayısı: Açık bulunan 4. derece Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanlığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinden Selahattin TezeTin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 68. maddesinin (B) bendi ile 76. maddesi gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 7/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan İmar ve İskân Bakam Ord. Prof. Dr. S. IRMAK S. BABÜROGLU Karar Sayısı: Açık bulunan 3. derece kadrolu Van İl İmar Müdürlüğüne Bursa II İmar Müdürü Suphi Binici'nin, 657 sayılı Kanununun 12 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değişik 68 ve 76. maddesi gereğince naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İmar ve İskân Bakanı yürütür. 12/3/1975 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Ord. Prof. Dr. S. IRMAK İmar ve İskân Bakam S. BABÜROGLU

4 Sahif e : 4 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 YÖNETMELİK K Millî Savunma Bakanlığından: HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİ KISIM: I Madde 1 AMAÇ : 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olarak muvazzaf subay yetiştirme esaslarını belirtmektir. Madde 2 KAPSAM : Bu yönetmelik, Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay yetiştiren Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarını kapsar. Madde 3 TANIMLAR : a) Öğretim ve Eğitim Yılı: Öğretim ve eğitimin başlamasından bitimine kadar geçen bir yıllık süredir. b) Akademik yılı: tki sömestr ile sınavları kapsayan öğrenim süresidir. KISIM: II BÖLÜM: I Madde 4 TEŞKİLÂT : Harp Okullarının teşkilâtı; bağlı bulundukları kuvvetlerin kuru luş ve kadrolarında gösterilir. Madde 5 HARP OKULLARININ GÖREVİ : Silahlı Kuvvetlere yeterli genel ve askerlik kültürüne sahip, lisans seviyesinde öğrenim görmüş ve müteakip safhalardaki ihtisas, eğitim ve öğretimi takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştirmek amaciyle; a) Öğrencilere komutanlık ve liderlik niteliklerini aşılamak ve bu niteliklerin kökleşmesini sağlamak, b) Öğrencilere çeşitli sınıf ve silahların kullanılma yöntem ve kuralları ile sevk ve idare tekniğini öğretmek, c) Öğrencilerin sosyal ve bilimsel anlayışlarını geliştirmek, d) Öğrencilerin idari hizmetlerini sağlamak, tatbiki eğitimlerini yaptırmak, e) Öğretim ve eğitim faaliyetleri ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve yayım çaılşmaları yapmak, en son yenilikleri izlemek, f) Okulun; idare, öğretim ve eğitim işlerini, yasalar ilkelerine göre yürütmek ve gerekli yönergeleri hazırlamaktır. Madde 6 HARP OKULLARININ ORGANLARI, GÖREVLERİ: a) Harp Okulları Organları: Akademik Kurul, Yüksek Dişinim Kurulu, Alay Disiplin Kurulu, Araştırma Geliştirme Kurulu (AR-GE) ile kuruluş ve kadrolarda gösterilen diğer ünitelerden ibarettir. Aka öemik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, Alay Disiplin Kurulu ve AR- GE nin görevleri ana hatları ile aşağıya çıkarılmış olup, bunların ve kadro organlarının ayrıntılı görevleri yönergelerde gösterilir. (1) Akademik Kurulun görev ve yetkileri: (a) Öğretim ve eğitimin en yüksek organı olup Harp Okullarında öğretim ve eğitim ile ilgili planlama, programlama, eğitimin yürütüj mesi, sınav ve değerlendirmenin doğru olarak uygulanmasının sağlanması ve uygulamada çıkacak sorunlar ile öğrenci başarı durumla rının incelenmesi ve yürütülmesi konularında her türlü tedbirleri görüşüp karara bağlar. (b) Madde 16 b (8) de öngörülen ilmi yetersizlik nedeni ile Akademik Kurula sevk edilen öğerncilerin durumlarını inceleyerek okulla ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında gerekçeli kararım verir. Bu karar Harp Okulunun bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığının onayı ile yürürlüğe girer. (c) Öğrencilerle ilgili kararlar yürürlükteki mevzuata ve bu mevzuat çerçevesinde üst makamlarca verilmiş prensiplere uygun olmak kaydıyla başkaca hiç bir makam tarafından değiştirilemez. (d) Akademik kurul, aşağıdaki personelden teşekkül eder: (I) Kurul Başkanı : Okul Komutanı (II) Kurul Bşk. Yrd. : Öğretim Başkam (III) Kuru] Üyesi : Öğrenci Alay Komutanı (IV) Kurul Üyesi : As. Bilimler bölüm Bşk. (V) Kurul Üyesi : Fen Bilimleri Bölüm Bşk. (VI) Kurul Üyesi : Teknik Bilimler Bölüm Bşk. (VII) Kurul Üyesi : Sosyal Bilimler Bölüm Bşk. (VIII) Sekreter : Hrk. Eğt. Ş. Md. veya Komutanlıkça görevlendirilecek bir personel (Oy hakkı yoktur.) Gerektiğinde akademik kurul, görüşülecek konuyla ilgili ihtisas elemanlarını çağırarak konu ile ilgili bilgi alır. Bunların oy haklan yoktur. (2) Yüksek Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri: (a) Hakkında karar verilecek öğrencinin; (I) Ceza ve mükafat fişini, (II) Disiplin amirleri tarafından verilen ahlâk notunu (Disiplin a otunu), (III) Yüksek Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini, (IV) Şimdiye kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki 'aman fasılasını, mükerrer disiplin kabahat ve tecavüzleri olup olmaiığını, (V) Yüksek Disiplin Kuruluna yollanmasına sebep olan suçunu e bunun delillerini inceleyip, (b) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve mensup olduğu tabur e bölük komutanlarını dinlemek suretiyle: (I) Öğrencinin suçlu veya suçsuzluğuna, (II) Disiplin cezası verilmesine, (III) Sonuç olarak, okuldan ilişiğinin kesilmesine veya kesilremesine gerekçeli kararını hazırlar. Okulla ilişiğinin kesilmesi hakmdaki karar, Kv. K. mmn onayı ile yürürlüğe girer. (c) Yüksek Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden teşekkül eder: (I) Kurul Başkanı : Okul Komutanı (II) Kurul Üyesi : Okul Kom. Yrd. (varsa) (III) Kurul Üyesi : Öğretim Başkanı (IV) Kurul Üyesi : Öğrenci Alay K. (V) Kurul Üyesi : Kurmay Bşk. (VI) Kurul Üyesi : Adli Müşavir (Yoksa disiplin Sb.) (VII) Sekreter : Personel Ş. Md. (Oy hakkı yoktur.) (3) Alay Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri: (a) Hakkında karar verilecek öğrencinin; (I) Ceza ve mükâfat fişini, (II) Disiplin amirleri tarafından verilen ahlâk notunu (Disiplin notunu), (III) Alav Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gel mediğini, (IV) İnceleme tarihine kadar işlemiş olduğu suç ve kabahatlerin arasındaki zaman fasılasını ve mükerrer olup olmadığını, (V) Alay Disiplin Kuruluna verilmesine sebep olan suçunu ve bunun delillerini inceleyip, (b) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve mensup olduğu tabur e bölük komutanlarını dinlemek suretiyle : (I) Öğrencinin suçlu veya suçsuzluğuna, (II) Disiplin cezası verilmesine, (III) Hakkında gereken kararın verilmesi talebi ile, okul yüksek disiplin kuruluna yollanmasına karar vermektir. (c) Alay Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden teşekkül eder: (I) Kurul Başkanı : Öğrenci Alay Komutanı, (II) Kurul Üyesi : Tb. K. lan, (Kendi Tb. K.nı hariç) fim Kurul Üvesi : İlri'li Bl. K. lan (Kendi Bl. K. m hariç) (IV) Raportör : Alay Eğitim Sb. (Oy hakkı yoktur) (4) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KURULU (AR-GE): Nüvesi kadro ve kuruluşta gösterilen, gerektiğinde öğretim başkanlığı, öğrenci alay komutanlığı ve Kh. personelinden de takviye edıerek görevlerini yapan bir kuruluştur. Görev ve yetkileri şunlardır : (a) Harp Okulları öğretim ve eğitimini, harp silâh ve araçlannda meydana gelecek taktik ve teknik değişikliklere paralel olarak geliştirmek için gerekli araştırmaları yapmak, (b) Öğretim ve eğitimin başarı derecesini saptamak için gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında öneriler hazırlamak, (c) Yürürlükte bulunan yönetmelik ve yönergelerin günün gereklerine göre değiştirilmesi için gerekli incelemeleri yapmak, (d) Araştınna sonuçlarını yayınlamaktır. b. Bu kurullar ile kuruluş ve kadrolarda gösterilen diğer organların görev, yetki ve çalışma yöntemleri hakkındaki ayrıntılar her kuvvetin özelliğine uygun şekilde çıkaracağı yönergelerinde açıklanır.

5 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Madde 7 ÖĞRENCİ BÖLÜM: II KAYNAKLARI: Harp Okullarının asıl öğrenci kaynağı askeri liselerdir. Ancak zorunlu hallerde sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenciler alınır. Madde 8 HARP OKULLARINA GlRÎŞ KOŞULLARI: a. Sosyal durum, ahlâk ve karakterle ilgili koşullar: (1) Erkek ve Türk vatandaşı olması, (2) Kendisinin ve aile efradının iyi ahlâk ve karakter sahibi olması, (3) Kendisinin kanun dışı siyasî ve sosyal cereyanlara kapılmamış olması, (4) Nişanlı evli, dul olmaması veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamaması, (5) Askerî ve sivil okullardan ahlâk ve disiplin sebebiyle çıkarılmamış olması, b. Sağlık durumu ile ilgili şartlar: Kuvvet özelliklerine göre T.S.K. Beden Kabiliyeti Yönetmeliği ile kuvvet özelliklerine göre çıkarılacak yönergelerinde belirtilir. c. Öğrenim ile ilgili Şartlar: (1) Sivil lise ve eşıdı okullardan fen kolu diploması almaya hak kazanmış olması, (2) Askerî ve sivil okullardan öğrenim sebepleriyle çıkanknamış olması, (3) Harp Okullarında yapılacak olan sınav, mülakat ve yö nergelerinde belirtilecek diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden saptanmış olan kontenjan içinde bulunması, d. Yukarıda belirtilen koşullar dışındaki giriş koşullan ayrıntıları kuvvet özelliklerine göre kuvvet yönergelerinde belirtilir. Harp Madde 9 ÖĞRETİM VE EĞİTİM AMACI: a. GENEL AMACI: Türk Silâhlı Kuvvetler Harp Okullannm genel amacı, tüm Okulu öğrencilerini, Millî Eğitim Temel Yasasının Yüksek öğretime ilişkin maddeleri ve Harp Okulları yasası uyarınca; (1) Askerliğin gerektirdiği önderlik niteliklerini, öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlaken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, (2) Çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Silâhlı Kuvvetlerin gelişiminde önderlik edebilecek yeterlikte, askerî, fen, teknik ve sosyal bilimlerde bilgi ve beceriye sahip, (3) Mezuniyet sonrası öğretim ve eğitimi izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmağa temel olacak yönelişi kazanmış, karşılaşacağı yurt ve dünya sorunlannı Atatürk İlkeleri doğrultusunda kavrama ve izleme yeteneğine sahip, Lisans düzeyinde öğrenim görmüş muvazzaf subay olarak yetiştirmektir. b. ÖZEL AMACI: Harp Okullan özel amaçlan yukardaki genel amaçları gerçekleştirecek şekilde aşağıda gösterilmiştir: (1) KARA HARP OKULU ÖZEL AMACI: (a) Her Sb. a Yk. K. nı düzeyinde sevk ve idare yeteneği kazandırmak ve P. Bl., Tb., Alayı çerçevesinde, çeşitli smıf ve silâhların taktik, lojistik ve teknik kullanma ilkelerini öğretmek ve bu birlik Kh. larmda görev yapabilecek zeye ulaştırmak ve daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek yönelişi vermektir. (b) Kara Harp Okulu özel amaç ayrıntılan, Kara Harp Okulu Yönergesinde gösterilir. (2) DENİZ HARP OKULUNUN ÖZEL AMACI: (a) Her Sb. a,dz. Kv. lerine bağlı yüzer birliklerin branş, düzeyindeki sevk ve idare yeteneğini kazandırmak, dü gemi, filotilla ve filo çerçevesinde çeşitli smıf ve silâhlann taktik, teknik ve lojistik kullanma ilkelerini öğretmek ve kuvvetli bir denizcilik yeteneği ile bu birlik ve karargâhlarda görev yapabilecek düzeye ulaştırmak ve Deniz Kuvvetlerindeki daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek yönelişi vermektir, (b) Deniz Harp Okulu özel amaç ayrıntılan, Deniz Harp Okulu Yönergesinde gösterilir. (3) HAVA HARP OKULUNUN ÖZEL AMACI: (a) Her Sb. ı, Hv. Kv. lerinin günümüzdeki ve gelecekteki gelişiminde gerekli taktik, teknik ve idarî çalışmaları yeterlikle uygulryacak, daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış pilot adaya olarak yetiştirmektir. (b) Hava Harp Okulu özel amaç aynntılan Hava Harp Oku lu Yönergesinde gösterilir. Madde 10 ÖĞRETİM VE EĞİTlM İLKELERİ : a. 1 inci sınıfta öğrencilere, askerlik sanat ve bilimi için gerekli temel (askerlik, fen ve sosyal) bilimler ile kuvvetin özelliği ile ilgili bilimler öğretilir. b. 2 nci sınıftan itibaren, kuvvet ve sınıf özelliklerinin gerektirdiği dallara yönelik bilimlere yer verilir. Öğrencilerin bilim dallarına ayrılması, birinci yıl okudukları derslerde gösterdikleri başarı oranı, Kuvvet Komutanlıklarmca öngörülen kontenjanlar ile olanaklar oranında öğrencilerin istekleri de gözönünde tutularak yapılır. c. ) Harp Okullarının öğretim programları Kuvvet özelliklerine ore Harp Okullarından sonra yapılacak öğretim ve eğitimin programan ile koordineli olarak hazırlanır. d. Birinci sınıflarda okutulacak ders adedinin belirli bir sayının üzerine çıkmaması ve her kuvvet H. O nun bütün öğrencileri için oku ması gerekli temel bilimlerin dört yıllık toplam dozajları, ileriki sınıfların programlarında tamamlanır. Madde 11 ÖĞRETÎM VE EĞİTİMİN SÜRESİ VE ŞEKLÎ : a. Harp Okullarının öğretim ve eğitim süresi 4 yıldır. Savaş veya olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığınca öğretime ara verilebilir veya öğretim süresi kısaltılabilir. Ancak eksik öğretimin daha sonra tamamlatılması hakkındaki yöntem ve ilkeler Genelkurmay Başkanlığınca kararlaştırılır. b. Silâhlı Kuvvetler Harp Okullarının öğretim ve eğitim yılı iki devreden meydana gelir. (1) Akademik yıl. (a) 1 inci sömestr (16 hafta) (b) 2 nci sömestr (16 hafta) (2) Tatbiki eğitim. c. Harp Okullarında öğretim ve eğitim yılı Eylül ayının son veya Ekim ayının ilk Pazartesi günü başlar. Sömestreler, tatiller ve diğer eğitim kayıplan da dikkate alınarak, kuvvet yönergelerinde gösterilen sürede ders ve eğitim yapılacak şekilde planlanır. d. Sömestr ve yıl sonlarında yıllık öğretim ve eğitim planına uygun olarak dini, resmî bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye toplam 45 günden aşağı olmamak üzere izin verilebilir. e. Dinî ve millî bayramlann arasında 4 ve daha az çalışma günü bulunması halinde, aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu Kuvvet K. Iıklarının teklifi dikkate ahnarak Genelkurmay Başkanlığınca emredilir. f. Harp Okullannda akademik yıl süresince haftada 5 gün ve günde 7 saat olmak üzere,toplam 1120 saat ders, uygulama, etüd yapılır. Akademik öğretimin dışında kalan sürede, H. O. larmm özelliklerine göreni kamp, staj, tatbiki eğitim ve diğer askerî idarî hazırhklan kapsayacak hususlar planlanır. Bütün bu hususlar, (öğretim eğitim takvimi) nde gösterilir. 1 g. Tatbiki eğitim süreleri ile uygulama şekilleri Kuvvet Harp <~>kullan Yönergelerinde belirtilir. BÖLÜM: III. Madde 12 HARP OKULLARINDA OKUTULACAK DERS BÖ LÜMLERİ VE DOZAJLARI : a. DERS BÖLÜMLERİ: (1) Askerî Bilim Dersler Bölümü (Eğitim, Harekât, As. Genel Konular, özel meslek ve smıf dersleri gibi), (2) Fen Bilim Dersleri Bölümü (Matematik, fizik, kimya ve teknik resim gibi.), (3) Teknik Bilim Dersleri Bölümü (Kuvvetin ve sınıfın özelliğine göre ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan bilim dallarıdır.), (4) Sosyal Bilim Dersleri Bölümü (Hukuk, İktisat, Tarih «Siyasî - Devrim», davranış bilimleri, yabancı dil gibi.), b. Bu bilimlerde öğrencilerin ayrılacağı dal eğitimi de gözönüne ılınarak, derslerin isimleri ve dozajları Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direktiflere uygun şekilde Kuvvet ihtiyaç ve özelliklerine göre akademik kurullarca saptanır ve eğitim emirlerinde gösterilir. Ders programlan onaylanmak üzere Genelkurmay Başkanlığma gönderilir

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 ve onaydan sonra yürürlüğe girer. Askerî derslerin 4 akademik yıl içindeki yekûnu 1000 saatten az olamaz. Kuvvetlerin yeniden ilâvesine veya çıkarılmasına gerek gördükleri bilim dallan hakkındaki işlem, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Madde 13 ÖĞRETİM VE EĞİTİME DEVAM SORUMLULUĞU: a. Harp Okulu öğrencileri derselere, laboratuvarlara devam etmek, sınavlara girmek ve tatbiki eğitimlere katılmak zorundadırlar. b. Akademik yılda ders yapüan günlerin veya tatbiki eğitim döneminin 1/3 gününe herhangi bir sebeple katılmayan öğrenciler, o öğretim yılını kaybederler. Ancak akademik yılı başarı ile bitiren öğrencilerden, tatbiki eğitim süresinin 1/3 ve daha fazla gününe katılmayanlar hakkında okul akademik kurulunca alınacak karara göre işlem yapılır. c. Sağlık nedeniyle öğretim ve eğitime devam edemeyenlere T. S. K. Beden Kabiliyeti Yönetmeliği gereğince işlem yapılır. BÖLÜM: IV Madde 14 SINAV VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ: Harp Okullannda yapılacak sınavlar ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin değerlendirilmesi hususları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür. a. Dört yıllık Harp Okullanndan bir öğrencinin mezun olması için azamî süre beş yıldır. b. Harp Okulu öğrencilerine her sömestr sonunda okudukları her ders için başarılarını gösteren bir harf verilir. c. Başarı harfleri, dereceleri ve bunların katsayıları aşağıdaki gibidir: Başarı Harfi Derecesi Katsayısı A Üstün 4.0 B+ Cok iyi 35 B İyi 3.0 C+ Normal 2.5 c Orta 2.0 D+ Yeterli 1.5 D Zayıf 1.0 F Geçmez 0.0 d. Başarı harflerinin verilmesine esas olmak üzere; (1) Öğrencilere her sömestr içinde, yoklama, ödev, laboratuvar çalışması ve ara smav notlarının katkısıyla 1-3 ara not verilir. (2) Her sömestr sonunda her dersten bir sömestr bitirme sınavı yapılır. (3) Ara not ve sömestr bitirme sınavı tam notu 100 dür. (4) Ara notlar ortalaması ile sömestr bitirme sınavı notunun ortalaması, sömestr bitirme notu olur. a. Sömestr bitirme notunu kullanarak basan harflerinin verilmesinde, öğrencilerin bulundukları sınıf içerisindeki yeri ve başarısını esas alan bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bununla beraber, bu sistemde öğrencilerin Harp Okullarının amaçlarına ulaşmalan, o dersin devamı olan derslerde başarılı olabilecekleri, Kara-Deniz ve Hava subayı için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olmaları esas alınır. Başarı harflerinin verilmesi ile ilgili hususlarda, ders öğretmenlerinin de görüşünü alarak, Kuvvet Harp Okulları Akademik Kurullan yetkilidir. f. Bir sömestrede okutulan her derse, o dersin haftada okutulduğu teorik, laboratuvar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi olan ve sömestr kredi saati adı verilen bir ağırlık verilir. Kredi saatleri ile ilgili teferruat özel yönergede belirtilir. g. Her öğrenci için, her sömestr ve akademik yü sonunda, okuduğu tüm derslerin kredi saatine göre ağırlık not ortalamalan, sırasıyla, sömestr not ortalaması ve akademik yıl not ortalaması bulunur. h. öğrenciler hakkında sömestr ve akademik yıl sonlannda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. (1) Her akademik yılın ilk sömestrisi sonunda not ortalaması 2.00 den küçük olan öğrencüer D+ ve D aldıkları dersler içinden seçtiklerinden not yükseltme sınavına ikinci sömestrin ilk ayı içinde girerler. Bu sınavlarda da öğrenciler harflerle değerlendirilirler. Bu değerlendirmelerde, taban puanlannm tespitinde sömestr bitirme taban puanları esas alınır. (2) Her sömestr sonunda not ortalaması 1.00 den küçük olup akademik kurullarca bilimsel yetersizliğine karar verilen ve öğrenime devam edecek yetenekte görülmeyen öğrencilerin Harp Okulunun bağlı olduğu Kuvvet Komutanının onayı ile okulla ilişkileri kesilir. (3) Bir akademik yıl sonunda o yılın her iki sömestrinde okutulan tüm derslerden hiç F almamış ve akademik yıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler sınıf geçerek bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar. (4) Bir akademik yıl sonunda not ortalaması 1.20 ve daha aşağı olan öğrenciler doğrudan doğruya sınıfta kalırlar. Ancak, bu durumdaki 1 inci sınıf öğrencilerinden yukarıdaki (2) fıkradaki esaslara göre işlem yapılacaklar hakkında Ak. Kurullarca karar alınır. (5) Bir akademik yıl sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiremeyen öğrencilerden doğrudan sınıfta kalmamış olanlar (a) Her iki sömestrde F aldıkları derslerden bütünleme sınavlarına, ve/veya, (b) Son sömestrde D+ ve D aldıkları derslerden not yükseltme sınavına girerler. (c) Bu sınavlar son sömestr sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır ve bu sınavlarda da öğrenciler harflerle değerlendirilir. (6) Not yükseltme ve bütünleme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını gerçekleştiren öğrenciler bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar. (7) Dördüncü sınıf öğrencilerinden, not yükseltme ve bütünleme sınavları sonunda; (a) Akademik yıl not ortalaması en az 2.00 olup tek dersten F almış olanlara, veya, (b) Hiç F almamış olup akademik yıl not ortalaması 2.00 den küçük olanlara, sınıf geçme şartlarını gerçekleştirebilmeleri için bir sınav hakkı daha tanınır. Bu sınava (a) fıkrası kapsamına giren öğrenciler F aldıkları derse, (b) fıkrası kapsamına girenler ise D+ ve D aldıklanndan seçecekleri derslerden girerler. Bu sınav sonucunda, sınıf geçme koşulunu gerçekleştiremiyenler sınıfta kalırlar. (8) Harp Okulu öğrencilerinin her akademik yıl sonunda sınıf geçme ve sınıfta kalma durumlarının mevcut mevzuata uygun olup olmadığı. Akademik Kurullarca incelendikten sonra Harp Okulu Komutam onayı ile açıklanır. (9) Öğrencilerden sömestr bitirme, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına özürleri nedeni ile giremeyenlere, bu sınavlar yerine geçmek üzere engel sınavı hakkı tanınır. (10) Öğrenciler sömestr bitirme, not yükseltme veya bütünleme sınavlarından aldıkları notlara, tebliğ tarihinden itibaren, dilekçe ile, üç gün içinde itirazda bulunabilirler. Bu itiraz Okul Komutanlıklarınca aynı veya benzeri bilim dalma mensup üyelerden teşkil edilecek ve ilgili öğretim üyesinin de bulunduğu bir komisyonca incelenir, komisyonun kararı kesindir. (11) Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen öğrencilere o sınavdan «sıfır» not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında disiplin yolu ile işlem yapılır. (12) Harp Okulu öğrencilerine sömestr ve akademik yıl sonlarında akademik durumlarını gösteren bir belge (1-2 hafta içinde) verilir. (13) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencilerin bu sınavda aldıkları notlar dikkate alınmaz. (14) Bir sömestrede kredisiz olarak okutulan derslerden (Beden eğitimi, askeri eğitim gibi) de sömestr sonunda öğrenciler harfle değerlendirilirler. Bu derslerden ve tatbiki eğitimde okutulan derslerden geçmez (F) alan öğrencilere de bütünleme sınavı hakkı verilir. (15) Piyadecilik ve Savaş Bedeneğitimi dersleri kredi saati dışı tutulur ve öğrencilerin sınıf geçebilmeleri için, o sömestr veya o yıl bu derslerden ayn ayrı sömestr veya yıl sonu ortalamalarının, 100 tam not üzerinden 60 tan aşağı olmaması gerekir. i) Öğrencilerin bir akademik yıl sonundaki derecesi, akademik yıl not ortalamasına göre aşağıdaki gibidir: Derece Akademik Yıl Not - Ortalaması Çok iyi iyi Orta

7 23 MART 1975 (Resmî Gazete) Sahife : 7 j) Harp Okullarından mezuniyette de dört yıllık ağırlıklı not ortalaması alınarak (i) fıkrası uygulanır. k. Her öğrencinin bir akademik yılda okutulan tüm derslerden aldığı toplam başarı puanına, disiplin ve tatbiki eğitim puanlarının eklenmesiyle elde edilen puan, o yıla ait sıralama puanıdır. Sıralama puanının bulunmasında, not yükseltme ve/veya bütünleme sınavlarında alınan notlar dikkate alınmaz. Disiplin ve tatbiki eğitim puanı aşağıdaki gibi verilir: (1) Disiplin Puanı: Kuvvet Harp Okulları Öğrenci Alay Komutanlıkları her akademik yıl sonunda öğrencilerin disiplin notlarını harfle değerlendirirler. Bu notların katsayısı 3 tür. (2) Tatbiki Eğitim Puanı: Kuvvet Harp Okullarında, tatbiki eğitimi yürütmekten sorumlu komutanlıklar, her tatbiki eğitim dönemi sonunda öğrencilerin genel başarı durumlarını harfle değerlendirirler. Bu notların katsayısı 3 tür. 1. Mezuniyet sıralama puanı; Öğrencinin başarılı olduğu dört yıla ait sıralama puanları toplamıdır. Eşitlik halinde disiplin puanına, eşitliğin tekrar bozulmadığı durumlarda tatbiki eğitim puanına bakılır. m. Harp Okulu öğrencilerinden, öğrenimleri sırasında başarıları yeterli görülmeyenler uyarılır ve daha başarılı olmalarını temin açısından gerekli tedbirler alınır. BÖLÜM MADDE 15 HARP OKULLARININ DİSİPLİN ESASLARI: a. Bir eğitim ve öğretim yılı içinde her öğrencinin disiplin durumunu göstermek üzere bir ahlâk (hâl ve hareket) notu saptanır. b. Öğrencilere bir öğretim ve eğitim yılı içinde işledikleri disiplin suç ve kabahatlerinden ötürü aldıkları fena puanların ahlâk notuna etkisini tespit etmek için her yıl için bir kötü disiplin notu verilir. c. Kötü disiplin notundan hangi disiplin kabahat ve suçlarından dolayı ne miktar düşüleceği suç ve kabahatler çizelgesinde gösterilir. d. Kötü disiplin notu, suç ve kabahatlerden dolayı düşülecek not ve puanlar Kuvvet Harp Okulları Disiplin Yönergelerinde belirtilir. MADDE 16 OKULDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA : a. Okuldan çıkma : Harp Okulları öğrencileri, 211 sayılı T. S. K. İç Hizmet Kanununa göre askerliğe duhul etmiş sayıldıklarından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulurlar. Bu sebeple, T. S. K. Personel Kanununun değişik 115 inci maddesi uyarınca Harp Okullarına giriş tarihlerinden (İntibak eğitimi başlangıcı) itibaren geçecek ilk 1 aylık intibak süresini geçirdikten sonra okul masraflarını ve kanunî faizlerini ödeseler dahi okuldan çıkamazlar. Ancak 1 aylık intibak süresi içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise, velilerinin isteği ile masraflarını ödemeleri kaydıyla, başkaca şart aranmaksızın, okuldan çıkabilirler, bu şekilde okuldan çıkanlar bu maddenin b fıkrasında belirtilen okuldan çıkarılma kapsamına girmezler. b. Okuldan çıkarılma : V Harp Okullarında öğrenimde ve eğitimde bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar: (1) Harp Okulu öğrencilerinden, gerek askerî liselerden gelen gerekse sivil kaynaklardan alman öğrencilerin okula giriş tarihlerinden (İntibak eğitimi başlangıcı) itibaren 1 ay içinde intibaksızlıkları, nedeni ile öğrenci niteliğini kaybettikleri bölük ve tabur komutanlarının ortak kanaat raporu ile belgelenenler, alay komutanının önerisi ile Yüksek Disiplin Kuruluna verilirler. Bu öğrencilerden fena ahlâk not durumlarına bakılmaksızın haklarında Yüksek okuldan çıkarılma kararı verilenler, Disiplin Kurulunca, (2) Her sınıfta tanınan kötü ahlâk notunun % 40 mı kaybedip Yüksek Disiplin Kurulunca haklarında okuldan çıkarılma kararı verilenler, (3) Yüksek Disiplin Kurulunca; Okulun ve askerliğin şerefini düşürücü herhangi bir fiil ve hareketten dolayı hakkında «Subay Olamaz» hükmüne varılanlar (Öğrencinin fena not durumuna bakılmaksızın). (4) Öğrenimini 5 yıllık süre içinde tamamlamayanlar (Sağlık sebebi hariç). (5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler. (6) Sağlık kurulunca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından Harp Okulu öğrenimine devam olanağı kalmayanlar. (7) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde şahsi giriş niteliklerini değiştirenler. (8) Öğrenim ve eğitim süresinde ilmi yetersizlikleri akademik kurulca tespit edilen ve öğrenime devam edecek yetenekte görülmeyenler. (9) Geçici olarak okuldan uzaklaştırma : Haklarında, Harp Okulu ile ilişiğinin kesilmesi kararı verilen öğrenciler kararın kesinleşmesine kadar Okul Komutanlıklarınca gerekli görüldüğü takdirde geçici olarak okuldan uzaklaştırılır ve okula sokulmazlar. (10) Bu fıkranın (5), (6) ve (9) uncu bentlerinde yazılı olanlar dışında kalan hallerdeki okuldan çıkanlma kararları, Harp Okulunun bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığının onayı ile yürürlüğe girer. c. Sağlık durumu sebebiyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer sebepler ile çıkarılanlara 5401 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve kendileri için devlet tarafından yapılan masraflar faizleriyle birlikte ödettirilir. Ancak bu borçlar askerlik hizmetleri süresince ertelenir. BÖLÜM VI Madde 17 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TABİ OLA CAĞI ESASLAR: a. ' Yabancı uyruklu öğrencilerin Harp Okullarına kabul edilmeleri Genelkurmay Başkanlığının ona3'i ve Bakanlar Kurulunun karan üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur. b. Yabancı uyruklu öğrenciler öğretimi takip edebilecek dil yeterliliklerinin test ile saptanmasından sonra Harp Okulu öğrenimine başlatılırlar. c. Yabancı uyruklu öğrencilere uygun görülmeyecek öğretim ve eğitim programları okutulmaz. BÖLÜM VII Madde 18 ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI: a. Harp Okulu öğretim üyeleri: Meslek derslerinden ilgili askerî dersleri okutmak üzere görevlendirilmiş subaylarla, genel akademik (İlgili meslek, bilim dalı ve kültür) dersleri okutmak üzere görevlendirilmiş üniversite ve akademik öğretim üyesi veya öğretim görevlileri ve bu yetkiye sahip askerî öğretmenlerdir. b. Askerî ders öğretmenlikleri için, ders konularının ilgili bulunduğu meslek alanında ihtisas ve tecrübe sahibi, başarılı çalışmaları ile temayüz etmiş subaylar seçilerek görevlendirilir. Bu seçim ve görevlendirmenin yapılmasında, Harp Okulları Komutanlarınca bildirilecek ihtiyaç ve atanma teklifleri dikkate alınır. c. Harp Okullarında ders verecek askerî ders öğretmenleri, bu göreve başlamadan önce; meslek programları dahilinde açılacak öğretmen kursundan geçirilerek öğretim tekniği ve yetenekleri geliştirilebilir. d. Askerî ders öğretmenliğine atanan subaylar, yararlı oldukça ve zorunlu bir sebep bulunmadıkça en az 3 yıl bu görevden alınmazlar. e. Harp okullarındaki genel akademik dersler, üniversite ve akademi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve bu yetkiye sahip askerî öğretmenler tarafından verilir. f. Harp Okullarında görevlendirilecek öğretim üyeleri; ilgili üniversite ve akademi öğretim üyeleri ve görevlileri arasından seçilir. g. Harp Okullarında görev almak üzere müracaat edenler arasında, akademik kariyer ve mesai durumu, Harp Okullarında yapılacak ilmi çalışma ve araştırmaları yürütmeye elverişli bulunanlar tercih edilir. h. Üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri, Harp Okullarında, Okul Komutanlarının teklifleri, Kuvvet Komutanlarının onayı ve Genelkurmay Başkanlığının tasvibi ile görevlendirilir. Bunlarla sözleşme yapmaya ve sözleşmeyi iptal etmeye Harp Okulu Komutanları yetkilidir. i. Üniversite ve akademi öğretim üyeleri ve görevlilerinin öğretim ile ilgili görevleri Harp Okullarının özel yönergelerinde gösterilir. Madde 19 ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK HAKLARI, İZİN VE ÜDÜL: a. Harp Okulları parasız yatılıdır. b. Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, yatırılmaları, genel öğretim ve eğitim, döşeme, demirbaş, v.s. masrafları ve istihkakları ile sağlık işleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 23 MART 1975 m. Kanun ve Yönetmeliklerle Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtivaçlar öğrenciler tarafından sağlanır. d. Demirbaş olarak teslim edilen malzeme, ihtivaç süresi sonunda öğrencilerden gerive ahnır. Kayıp edilen veya hasara uğratılan malzemenin rayiç bedeli ödettirilir ve gerekirse kanunî işlem yapılır. e. tzinler: Silahlı Kuvvetlerin izinle ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve yönergelerine göre bir yılda 45 günden az olmamak üzere, öğrencilere; (1) Günlük, (2) Evci, (3) Mazeret, (4) Yurtiçi ve yurtdışı izni olmak üzere 4 çeşit izin verilir. İzinle ilgili ilkeler bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak yönergede belirtilir. f. Ödül : Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareket'eri öğretim ve eğitimdeki başarıları, cesaret, fedakârlık, feragat ve silah arkadaşlığı nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak yönergede belirtilecek ilkeler çerçevesinde ödül verilir. KISIM Çeşitli Madde 20 YÖNERGE : BÖLÜM III I Hükümler Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 6 ay içerisinde; a. Genelkurmay Bşk. lığınca sınav ve değerlendirme yönergesi, b. Kuvvet K. lıklarmca Harp Okullarının amaçlarım gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayacak yönergeler çıkarılır. Geçici Madde 1 Yönetmelikte öngörülen yönergeler hazırlanıp yürürlüğe konuncaya kadar geçecek süre içinde, evvelce yayınlanmış olup da uygulanmakta olan Yönetmelik ve yönergelerin bu Yönetmeliğe aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Geçici Madde 2 Halen Harp okullarının 2 ve 3 üncü sınıfında bulunan öğrencilere, 3 yıllık Harp Okulu ilkeleri değişmemek üzere bu Yönetmelik uygulanır. Ancak 3 yıllık -Harp Okulu ilkelerine bu Yönetmeliğin uymadığı yerlerde eski yönetmelik uygulanır. Geçici Madde eğitim ve öğretim yıllarında Harp okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıflarında, eğitim ve öğretim yıllarında Harp okullarının 3 üncü sınıflarında kalan, öğrencilere 3 yıllık statüye tabi olarak Harp Okulları Akademik Kurullarınca saptanacak ilkeler uygulanır. Geçici Madde 4 Harp Okullarının halen mevcut 2 nci sınıflarında ve Dz. H. Ok. ile Hv. H. Ok. nun halen mevcut 3 üncü sınıflarında da bu Yönetmelikteki sınav ve değerlendirme ilkeleri uygulanır. Kara H. Ok. nun 3 üncü sınıfında ise halen bu smıfda uygulanmakta olan eski sınav değerlendirme yöntemleri uygulanır. Madde 21 YÜRÜRLÜK : BÖLÜM Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere uygulanır. yürütür. Madde 22 YÜRÜTME : Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları II «İLÂNLAR R Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : KARABÜK İKİ ADET KALIPLAMA MAKİNASI İTHAL EDİLECEKTİR 1 Bu işle ilgili şartnameler : a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da : Taksim, Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat 4 de istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 de İrtibat Bürosu Şefliğimizden, bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 Teklifler en geç 6 Mayıs 1975 günü saat 14 00'e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne gelmiş veya elden verilmiş olacaktır / POZ MUHTELİF RULMAN İTHAL EDİLECEKTİR 1 Bu işle ilgili şartnameler: a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da : Taksim. Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat 4 de istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 de İrtibat Bürosu Şefliğimizden, bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 Teklifler en geç 13 Mayıs 1975 günü saat 14.00'e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne gel miş veya elden verilmiş olacaktır ' TON FERRO MANGANEZ İTHAL EDÎLECEKTtR 1 İşletmelerimiz tarafından ton Ferro Manganez ithal edilecektir. Bu işle ilgili şartnameler : a) Karabük'te : Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğü Dış Alımlar Servisinden, b) istanbul'da : Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat 4 deki istanbul Mümessilliğimizden, c) Ankara'da : Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büromuzdan, bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 _ Teklifler en geç 29 Nisan 1975 Salı günü saat 14.00'e değin Karabük'te Genel Müdürlük Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edilmiş olacaktır. 3 Genel Müdürlüpmüz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir / 2-2 Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1974/335 Tasfiye halinde Türkiye Kredi Bankası A. Ş. vekili tarafından Hayri Yunt'un Bankaya borcundan dolayı müteveffiye Ziba Yunt'tan miras yolu ile intikal eden Çankaya mevkiinde imarın 1038 ada 19 parselini teşkil eden taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi hususunda Hayri Yunt. Ahmet Yunt ve Artemiz Pehlivanlı aleyhlerine açılan izalei şüyuu davasının yapılan muhakemesi sırasında davalılardan Hayri Yunt'a gönderilen davetiye bilâ tebliğ iade edildiği gibi zabıtaca yaptırılan tahkikata göre tebligata sarih adresi tespit edilemediğinden davetiyenin usulün 509 ve 510. maddeleri uyarınca muhakeme gününde hazır bulunması, ibraz etmek istediği evrak ve vesikaları her halde muayyen günde gönderilmesi lüzumu beyan ve gıyabında karar verileceği ihtar olunur. Isbatı vurut edilmesse gıyap karan kendisine tebliğ edilmez. Dava dilekçesi özeti ile duruşma gününün mahkemece ilânen tebliğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğince duruşmanın muallak bulunduğu 14/4/1975 saat: 9.30 dadır: Davetiye ve gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Eskişehir 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: E. No : 1974/2734 K. No : 1975/120 Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 30/1/1975 tarihli ve 1974/2734 E. 1975/120 K. sayılı kararı ile Eskişehir Kurtuluş Mahallesi hane de nüfusa kayıtlı Sevim Bilenin Yurt dışında evlilik dışı meydana getirdiği 5/12/1973 doğumlu Aytekin Bilen'e M. K. nun hükümleri gereğince Alanönü Mahallesi Tahmisci Sokak 22 numarada mukim anneannesi Fatma Sazlar'ın vasi tayin edildiği ilân olunur. 2886

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Kasım 1991 PERŞEMBE

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Kasım 1991 PERŞEMBE T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Kasım 1991 PERŞEMBE Sayı : 21044 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı

Detaylı

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın "1 arılııııcısı A.

T.C. Re smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 30 EYLÜL 1975. SALı 5. UEMİREL. Basbak.ın 1 arılııııcısı A. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 30 EYLÜL 1975 SALı Savı: 15372 K A R A R

Detaylı

YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELĐK. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26995 Millî Savunma Bakanlığından: YÖNETMELĐK STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ (SAREN) LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Şubat 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28915 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5883 Gün ışığından

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :105 Dairesi :Özel Kalem Müdürlügü Karar Tarihi :02.06.2015 Birimi : Evrak No : Geliş Tarihi :25.05.2015 Birleşim :1 Konusu :TEFTİŞ KUR.YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012

KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 3 Haziran 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28312 KANUN ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6318 Kabul Tarihi: 22/5/2012 MADDE 1 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı