ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA TEDB RLER SORUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA TEDB RLER SORUNU"

Transkript

1 ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA TEDB RLER SORUNU Mahir TOPALO LU* G R fi: 5395 say l yeni Çocuk Koruma Kanununun (ÇKK) amac ve kapsam na iliflkin maddeler baflta olmak üzere genel olarak incelendi inde koruyucu ve destekleyici tedbirlerle güvenlik tedbirleri ay r m yap ld ve bu ay r m gözetilerek hükümler getirilmeye çal fl ld görülmektedir. (ÇKK m. 1, 2, 5, 7, 11, 13) Ancak, getirilen hükümlerin birbirine kar flt r lmas nedeniyle her iki tedbirin hukukumuzdaki düzenlemesi kolay anlafl lamamaktad r 1. ÇKK n n 2. maddesinde, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslar n n da bu kanunda düzenlenece i belirtilmesine ra men kanunda böyle bir düzenleme de yap lmam fl, sadece 11. maddesi ile, çocuklara iliflkin güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret oldu u konusunda 5. maddeye at fta bulunulmufltur. Bu at fla, kanunda, koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili getirilen bütün hükümlerin (talep, yetkili ve görevli mahkeme, usul, kanun yollar dahil) çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine de uygulanma amac güdülmüfltür ancak, 11. madde bütün hükümleri kapsayacak flekilde kaleme al namam flt r. ÇKK ve yönetmeliklerinde tedbir, koruyucu ve destekleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri kavramlar gelifligüzel kullan lm flt r. Özellikle kullan lan tedbir kelimesi ile hangi tedbirin kastedildi i anlaflamamaktad r. Örne in, ÇKK n n tedbir kararlar nda usul bafll alt nda düzenlenen 13. maddesi 2, hangi tedbirde usul ü düzenledi i belli de ildir. Bu dü- (*) Beyo lu Çocuk A rceza Mahkemesi Üyesi. (1) Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem,Türk Ceza Hukukuna Girifl, 5237 say l Yeni Türk Ceza Kanunu ve lgili Mevzuata Göre Yenilenmifl Üçüncü Bas, stanbul s Balo,Yusuf Solmaz,Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, 2.bask, Ankara 2005.s.207 vd. Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamal Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara 2006.s.332,333 Kamer, Vehbi Kadri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infaz, Adalet yay nevi 2.bask, Ankara 2007 s , fien, Ersan. Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, 1.cilt. Vedat Kitapç l k stanbul 2006s.181,182 Parlak, Ali-Hatipo lu Muzaffer, 5237 say l Türk Ceza Kanunu Yorumu 1.cilt,Ankara flubat 2007,s (2) ÇKK m. 13-(1) Bu kanunun 7 nci maddesinin yedinci f kras nda öngörülen durumlar hariç olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu u olmayan çocuklarla korunma ihtiyac olan çocuklar hakk nda duruflma yap lmaks z n tedbir karar verilir. Ancak, hakim zaruret gördü ü hallerde duruflma yapabilir

2 1648 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 zenleme çocuklara özgü güvenlik tedbirlerini de kaps yor denirse, yeni 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununun 223. maddesi gere ince bir hüküm olan ve duruflmas z verilemeyen güvenlik tedbirleri konusunda nas l bir düzenleme getirmifltir, sorusunun cevab da verilmelidir. Kanunda ve yönetmeliklerde buna benzer daha birçok çeliflkili hükümler bulunmaktad r 3. Ancak, biz burada daha ziyade çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin ay r m n yapmaya ve çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin hukuk sistemimiz içerisindeki yerini bulmaya çal flaca z. HUKUKUMUZDA GÜVENL K TEDB RLER Eski Adalet sistemi döneminde yürürlükte bulunan 765 say l Türk Ceza Kanununda, 647 say l cezalar n infaz hakk ndaki kanununda ve 2253 say l Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu Görev Yarg lama Usulleri Hakk ndaki kanunu (ÇMK) da güvenlik tedbirine iliflkin hükümlerin bulunup bulunmad konusunda farkl görüfller ileri sürülmüfltür tarihli ve 765 say l TCK n n mehaz olan 1889 tarihli talyan Zanardelli yasas nda güvenlik tedbirlerine yer verilmedi i, bu nedenle 765 say l TCK da da güvenlik tedbirlerine iliflkin hükümlerin bulunamayaca iddia edilmifltir 5. Güvenlik tedbirleri, 1961 tarihli Anayasam z n 33. maddesinde ceza tedbirleri, 1982 tarihli Anayasam z n 38. maddesinde de ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri olarak ifade edilmifltir. Bütün bu farkl yaklafl mlar n nedeni güvenlik tedbirleri müessesesinin karfl laflt rmal hukukta oldu u gibi bizim hukuk sistemimizde yeni olmas ve mahiyetinin tam olarak anlafl lamamas d r. fiimdi ise güvenlik tedbirleri, baz elefltirilen yanlar olmakla beraber bir yapt r m türü olarak hukuk sistemimizde yerini alm flt r. Güvenlik tedbirlerinin genel düzenlemesi yeni 5237 say l TCK n n maddelerinde yap lm flt r. 56. maddesi ile de çocuklara iliflkin güvenlik tedbirle- (3) Örne in, Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar n n Uygulanmas Hakk nda Yönetmeli in koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar n n gönderilmesi bafll alt nda düzenlenen 9. maddesi. Güvenlik tedbirleri infaz için Cumhuriyet Savc l klar na gönderilir. CMK m.36. ve CGT K m.5. oysaki burada tedbir kararlar n n kurumlara gönderilece i yaz l d r. (4) Artuk,Mehmet Emin, Mukayeseli Çocuk Muhakemesi Hukuku, (Yay nlanmam fl Doçentlik Tezi) stanbul, 1987, s.255 vd.; Dönmezer, Sulhi-Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel K s m, Cilt, 2, s.760. Ceza kanunumuzun, ceza sorumlulu u olmayan ya da mahkum edilemeyen baz kifliler hakk nda öngördü ü tedbirleri, ça dafl anlamda ve dayand felsefi esas ve k staslar itibariyle tam bir güvenlik tedbiri sayabilmeye imkan yoktur. ; Haf zo ullar, Zeki, Emniyet Tedbirleri, AÜSBFD, cilt 46,say, 3-4, 1991,s.55. C HK nun 4. maddesiyle, ceza hukuku düzenine, ceza ve emniyet tedbirleri cihazlar yan nda, bunlardan tamamen farkl yeni bir toplumsal savunma cihaz sokulmam fl, yaln zca k sa süreli cezalar ferdilefltirmede, tecil yan nda, cezan n flarta ba l adli aff na imkan veren kendine özgü yeni bir müessese sokulmufltur. ; Donay,Suheyl-Kafl kç, Mahmut, En son de iflikliklerle aç klamal ve karfl laflt rmal Türk Ceza Kanunu, 1.bas,kas m 2005, stanbul, s.84. Ayd n, Öykü Didem, Emniyet Tedbirleri, Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi, s.235. (5) Dönmezer/Erman, s.760.

3 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1649 rinin özel kanunda düzenlenece i fleklinde bir at fta bulunulmufltur. Bu özel kanun olan 5395 say l ÇKK da ise, esas olarak çocuklara özgü koruyucu ve destekleyici tedbirler düzenlenmifltir. Güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak sadece 11. maddenin 5. maddeye yapt at f mevcuttur. Bu hüküm, yukar da da belirtildi i gibi güvenlik tedbirlerinin düzenlenmesi konusunda çok yetersiz kalm flt r. ÇOCUK KORUMA KANUNUNDAK DÜZENLEME 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) na bak ld nda befl tür tedbirden söz edildi i görülmektedir. Bunlar, tedbir, koruyucu ve destekleyici tedbirler(m.5), çocuklara özgü güvenlik tedbirleri(m.11,5), adli kontrol tedbiri(m.20) ve denetim tedbirleridir(m.36). Yukar da da belirtildi i gibi tedbir kelimesi ile hangi tedbirin kast edildi i anlafl lamamaktad r. Adli kontrol tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) nun dördüncü k sm n üçüncü bölümünde düzenlenen koruma tedbirlerinden olan adli kontrol tedbirinin çocuklar aç s ndan geniflletilmifl fleklinden baflka bir fley de ildir. Denetim tedbiri ise Çocuk Koruma Kanunu nun Uygulanmas na liflkin Usul ve Esaslar hakk ndaki Yönetmeli in (ÇKKUY) 23/1-a maddesinde belirtildi i gibi, koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilen çocuk hakk ndaki karar n amac na ulaflmas n ve çocu a etkili bir koruma ve gözetim hizmeti sunulmas n sa lamak üzere kararlar n yerine getirilmesinin izlenmesi ve denetlenmesini sa lamaya yönelik ek tedbirlerdir 6. Yeri gelmiflken belirtmek gerekir ki bu tedbirler bir güvenlik tedbiri de ildir 7. Koruyucu ve destekleyici tedbirler de ÇKK n n 5/1. maddesinde, çocu un öncelikle kendi aile ortam nda korunmas n sa lamaya yönelik dan flmanl k, e itim, bak m, sa l k ve bar nma tedbirleri olarak ifade edilmifltir. Yine ÇKK n n 11. maddesi de bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu u olmayan çocuklar bak m ndan, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlafl l r hükmünü getirerek 5. maddeye at fta bulunmufltur. Bu at ftan baflka çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut de ildir. KAVRAMLAR Genel Olarak Konunun önemi aç s ndan baz kavramlar n uygulamada nas l kullan ld ve doktrinde nas l tan mland n n belirtilmesi gere i duyulmufltur. Bu anlamda esas olarak tedbirler kavram n n yan nda k sa da olsa çocuk, korunma ihtiyac olan çocuk, ve suça sürüklenen çocuk kavramlar n n aç klanmas na da yer verilmifltir. (6) Dönmezer/Erman, s.764.;ayd n, Öykü Didem, s.230. (7) Aksi görüfl için bz. Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Genel K s m, s.292.;centel, Nur-ZaferHamide- Çakmut, Özlem, s.752.

4 1650 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Birden çok tedbir kavram vard r ve her birinin ifade etti i anlam di- erinden farkl d r. Konumuz aç s ndan önemli olan tedbirleri ceza tedbiri, güvenlik tedbirleri, tedbir, koruma tedbirleri ve koruyucu ve destekleyici tedbirler olarak belirtebiliriz. Bu kavramlar kanunlar m zda tan mlanmad gibi doktrinde de genel kabul gören bir tan mlar bulunmamaktad r. Ancak, bilinmelidir ki bu kavramlar n her biri farkl anlamlar içerir ve biri di erinin yerine kullan lamaz. Kavramlar n önemini vurgulayan büyük hukukçu Frencesco nun afla daki sözleri konumuz aç s ndan çok de erli oldu u kan s nday m. sim meselesi. Bir zamanlar ben de bana ö retildi i gibi önemsiz derdim. Kelimelerin de erini flimdi ve her gün biraz daha fazla anl yorum. Frencesco canelutti 8 KAVRAMLAR 1. Çocuk Çocuk, daha erken yaflta ergin olsa bile, onsekiz yafl n doldurmam fl kifliye denir. (ÇKK m.3/1-a). Erken yaflta ergin olma Medeni Kanunumuza (MK) göre iki flekilde mümkündür Evlenme (MK m.11/2), 2. ergin k l nma (kazai rüflt). (MK. m.12). Bu maddenin anlam fludur. 18 yafl ndan küçük bir kifli evlenme ile veya mahkeme karar ile ergin olsa bile hakk nda ÇKK hükümleri uygulanabilecektir. Örne in, evli olan 18 yafl ndan küçük kifli gerekirse koruma alt na al n p Çocuk Yetifltirme Yurduna yerlefltirilebilecektir. Kanuna, daha erken yaflta ergin olsa bile ifadesinin getirilifl amac budur. Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar na Dair Sözleflmenin 1. maddesinde Bu sözleflme uyar nca çocu a uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaflta reflit olma durumu hariç, onsekiz yafl na kadar her insan çocuk say l r denmifltir 10. Görülece i gibi bizim düzenlememiz daha kapsaml tutulmufltur. ÇKK da çocuk kavram tan mland ktan sonra içinde bulunduklar duruma göre korunma ihtiyac olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak yeniden bir ay r ma tabi tutulmufltur. ÇKK y uygularken önce çocu- un korunma ihtiyac olan çocuk veya suça sürüklenen çocuk statüsünden hangisine girdi i tespit edilmeli, ondan sonra statülerine uygun tedbirlerle ilgili hükümler uygulanmal d r. (8) Büyük Hukukçu,Muhakeme Hukuku üstad prof. Carnelutti, emekliye ayr ld ktan sonra yazd Torniama al giudizio (Muhakemeye dönelim) bafll kl makalesine bu sözlerle bafllamakdad r.(questioni, s.31. (Aktaran Kunter/yenisey/Nuho lu, Ceza Muhakemeleri Hukuku 14.bas 2006, s.3) (9) Jale, G.Akipek- ak ntürk, Turgut, Türk Medeni Hukuku Bafllang ç hükümleri kifliler hukuku, 1.cilt, 5.bas, Ankara 2004, s (10) Unicef, Çocuk Haklar na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab, 2.bask, 2003,(Tercüme ve Editör,fiebnem Akipek,)

5 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1651 a. Korunma ihtiyac olan çocuk Korunma ihtiyac olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geliflimi ile kiflisel güvenli i tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç ma duru çocu a denir. (ÇKK m.3/1). b. Suça sürüklenen çocuk Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tan mlanan bir fiili iflledi i iddias ile hakk nda soruflturma veya kovuflturma yap lan ya da iflledi i fiilden dolay hakk nda güvenlik tedbirine karar verilen çocuk tur.(çkk m.3/2). Her iki tan mdan, özellikle suça sürüklenen çocuk tan m ndan ç karabilece imiz bir sonuç ta fludur. Hakk nda güvenlik tedbirine karar verilen çocu un suça sürüklenen çocuk olarak ÇKK kapsam içinde tutulmas, hakk nda ceza yapt r m na iliflkin kesinleflmifl bir mahkümiyet karar bulunan çocu un ÇKK kapsam d fl nda tutuldu unun gösterir. Bu nedenle hakk nda mahkumiyet karar bulunan çocuk hakk nda ÇKK hükümleri uygulanamaz. 2. Ceza Ceza kavram kanunumuzda tan mlanm fl de ildir. Sadece yeni TCK nun 45. maddesinde hangi yapt r mlar n ceza oldu u gösterilmifltir. Doktrinde de de iflik ceza tan mlar yap lmaktad r. Biz burada konumuz aç - s ndan önemli gördü ümüz birkaç tan ma yer verece iz. Dönmezer/Erman 11 cezay, topluma büyük ölçüde zarar veren filler karfl l olarak Devletin kanun ile yaratt ve, izledi i di er amaçlar yan nda, özellikle suçu iflleyeni baz yoksunluklara tabi k lmak ve böylece toplumun ifllenen fiili tasvip etmeme duygusu belirtmek üzere bir yarg karar ve sorumluluk derecesi ile orant l olarak uygulanan korkutucu bir müeyyide olarak tan mlam flt r. Bu tan mda cezan n müeyyide yönü vurgulanm flt r. Erem/Dan flman/artuk a göre 12 ise ceza suç iflleyen kimsenin slah n sa lamak için devletin kanunla belirledi i ve hükümle tatbik etti i tedbirlerdir. Burada görülece i gibi ceza bir tedbir olarak tan mlanm flt r. Yine Haf zo- ullar da cezalar, suçlar önlemede bir tedbirler olarak görmüfltür 13. Bu tan mlardan görülece i gibi tedbir kelimesi ceza anlam nda da kullan labilmektedir. 3. Güvenlik Tedbirleri Güvenlik Tedbirleri, suçlar n önlenmesinde cezalar n yetersiz kalmas ve kusur yetene i olmayan faillere ceza yapt r m uygulanamamas nedeniyle ilk olarak pozitivistler taraf ndan ortaya at lm flt r. Bu tedbirler ceza gibi faile ac ve zd rap verir ancak ac ve zd rap güvenlik tedbirinin (11) Dönmezer/Erman, s.577. (12) Artuk/Gökcen/Yendünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,1 Ankara 2006, s.7. (13) Haf zo ullar,zeki, Ceza Normu, Ankara 1996, s. 234

6 1652 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 amac de ildir 14. Güvenlik tedbirleri de kanunumuzda tan mlanm fl de ildir. Doktrinde de çok de iflik tan mlar bulunmaktad r. Artuk/Gökcen/Yenidünya ya göre 15 güvenlik tedbiri, Kanunda öngörülen toplumsal savunma vas talar olup toplum için tehlike oluflturan suçun ifllenmesinden sonra fail hakk nda hakim taraf ndan hükmedilen yapt r mlard r. Bu tan mdan anlafl laca gibi güvenlik tedbirleri de bir yapt r m olarak tan mlanm flt r. Nuho lu na göre ise güvenlik tedbiri 16, tehlikeli failler hakk nda ceza yerine veya ceza ile birlikte hükmolunan tehlikelilik ile orant l olan genellikle failin iyilefltirilmesi amac n ön planda tutan kanunla belirlenen ve hakim taraf ndan hükmedilen yapt r mlard r. Anayasa Mahkememiz de Güvenlik tedbirini bir çeflit yapt r m olarak tan mlamaktad r say l yeni TCK da da yapt r m olarak düzenlenmifltir.(tck m.53-60). Güvenlik tedbirleri Ceza Muhakemesi Kanununun 223. maddesine göre hüküm niteli inde kararlardan oldu undan art k mahkeme taraf ndan hükmedilmelidir. Hakim karar fleklinde güvenlik tedbiri karar verilemez. Yukar daki tan mlar da bu flekilde anlamak gerekir. 4. Tedbir Tedbir, Arapça kökenli bir kelime olup Türk Dil Kurumu sözlü ünde önlem olarak tan mlanm flt r 18. Hukuk sözlü ünde de benzer bir ifadeyle Bir iflin neticesinin istenilen flekilde meydana gelmesinin temini veya muhtemel bir tehlikenin önlenmesi maksad yla önceden baflvurulan çare, yol oldu u belirtilmifltir Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Koruyucu ve destekleyici tedbirler, 5395 say l Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinde tan mlanmam flt r ancak, öncelikle çocu un kendi aile ortam nda korunmas n sa lamaya yönelik dan flmanl k, e itim, bak m sa l k ve bar nma tedbirleri olarak belirtilmifltir.destekleyici tedbirler, çocu un kendi aile ortam nda b rak larak ihtiyaç duydu u hizmetlerin verilmesine yönelik tedbirlerdir. Koruyucu tedbirler ise, çocu un kendi aile ortam nda b rak lmas sak ncal oldu u durumlarda ailesinin yan ndan al narak bir sosyal hizmet kurulufluna veya koruyucu aileye yerlefltirilmesi halinde söz konusu olan tedbirlerdir 20. Bu tedbirlerin en önemli özelli i sadece çocu u korumaya ve desteklemeye yönelik amaçlar gütmesidir. (14) Artuk, Mehmet Emin, Emniyet Tedbirleri, Argumentum, cilt, 2, 1992, say.23,s.349 vd. (15) Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.21 (16) Nuho lu, s.9. (17) Nuho lu, s.20. (18) Türk Dil Kurumu,Türkçe Sözlük, Ankara 1988, 2.cilt.s (19) Özcan, Hüseyin, Ansiklopedik Hukuk Sözlü ü, 5.bas, Ankara 1980.s.699 (20) Balo, s

7 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu Koruma Tedbirleri Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin sa l kl bir flekilde yürütülebilmesi, zaman nda hükmün verilebilmesi ve hükmün infaz n n sa lanabilmesi için al nan tedbirlerdir. Bu tedbirler 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununun 4. k sm nda Yakalama, gözalt, Tutuklama, Adli kontrol, arama ve elkoyma, telekomünikasyon yolu ile iletiflimin denetlenmesi, gizli soruflturma ve teknik araçlarla izleme tedbirleri olarak say lm flt r 21. Yukar da aç klamaya çal flt m z bu kavramlar n tan mlar bulunmasa da kanunda hangi anlamda kullan ld na dikkat edilmeli ve bu kullan ma uygun anlamlarda kullan lmaya özen gösterilmelidir. Aksi taktirde kavram kargaflal meydana gelir ve hangi tedbirden bahsedildi i anlafl - lamaz veya yanl fl anlafl l r. Örne in koruyucu ve destekleyici tedbir yerine, bu tedbirler de korumaya yöneliktir, düflüncesi ile koruma tedbiri kavram n kullan l rsak CMK n n 4. k sm nda say lan koruma tedbirlerini kastetmifl oluruz. GÜVENL K TEDB RLER N N KISA TAR HÇES 1. Genel Olarak fade etti i anlam halen tart flmal olan güvenlik tedbirlerinin 22 tarihi geliflimi konusunda söylenenlerde tart flmal d r. suçlunun tehlike haline karfl toplumu koruma vas tas olarak ilk kez pozitivist doktrin taraf ndan dile getirildi i ve modern ceza hukuku alan na ithal edildi i a rl kl olarak kabul edilmektedir 23. Yine ilk kez Stooss un haz rlad 1893 tarihli sviçre ceza kanunu ön tasar s nda ad konulan güvenlik tedbirlerinin 24, 1930 tarihli talyan Rocco ceza yasas ile 25 teflkilatl bir flekilde düzenlendi i ve hukuksal geçerlik kazand da iddia edilmektedir. Bunun yan nda ilk kez 1889 talyan Zanardelli yasas nda yer ald da söylenmektedir. Yine kökenini Roma hukukuna kadar götürenler de bulunmaktad r 26, Hatta ilk kayna n n platon oldu u, platonun, ceza ile ruhun ilac olarak kullan lacak tedbirlerin ay r m n yapt da savunulmaktad r 27. (21) Kunter/Yenisey/Nuho lu, s.753 vd. (22) Kunter,Nurullah, Bugünün Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirlerinin Yeri stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas Cilt.XIII. stanbul 1947, s ,1345. (23) Artuk,Mehmet Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya Caner,Ceza Hukuku Makaleleri,s: , 1.bask, stanbul s , Artuk, Mehmet Emin, Argumentum, s.350, Dönmezer/Erman, cilt.2, n. 1344, Nuho lu, s.39, Taner, Tahir, Ceza Hukuku Umumi K s m, 3.bas m stanbul 1953.s.580. Önder, s.544. (24) Kunter, s (25) Nuho lu, s, italyan ceza yasas nda teflkilatl ve sistemli olmasa da güvenlik tedbirlerinin yer ald da iddia edilmektedir. Bu konu ileride daha ayr nt l ele al nacakt r. (26) Nuho lu, s.29 (27) Bk.jimenez de Asua, La Mesure de Surete, Sa Nature et ses Rapports aec la Peine (RSCPC, 1954, no 1 s.20 ve son, 25),( Aktaran: Dönmezer/Erman, 2.cilt, s.600.) *Emniyeti nezaret alt nda bulundurma da ceza olarak düzenlenmesine ragmen Yarg tay ve doktrin güvenlik tedbiri olarak kabul etmifltir.( bz.dip not, 47.)

8 1654 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Önemi aç s ndan belirtmek gerekir ki, Almanya da 1532 tarihli Constitutio Criminalis Carolina yasas nda ak l hastal, hukuka uygunluk nedeni say larak ak l hastalar na ceza verilmeme yoluna gidilmifltir 28, daha sonra von List in çabalar yla iyilefltirme düflüncesi önem kazanmaya bafllam flt r Türk Hukukunda Yukar da da belirtildi i gibi eski 765 say l TCK n n Mehaz 1889 tarihli yasada güvenlik tedbirleri ad alt nda bir düzenleme yoktur. Bu nedenle baz yazarlar taraf ndan teknik anlamda eski Türk ceza kanununda da güvenlik tedbirlerinin yer almad savunulmufltur tarihli mehaz yasada güvenlik tedbirlerinin düzenlenip düzenlenmedi ine, kullan lan kelimelere mi bak l p karar verilecek yoksa düzenlemenin mahiyetine bak larak m karar verilecek. Baflka bir deyiflle kanun koyucunun gerçek iradesi, kulland isimde mi yoksa yapt düzenlemenin özünde mi aranacakt r? Elbet ki düzenlemenin özünde aranacakt r. Düzenleme, ismi konmasa da özü itibariyle güvenlik tedbiri niteli i tafl yorsa bu düzenlemeyi güvenlik tedbiri olarak kabul etmek gerekir. Bu anlamda 1889 tarihli mehaz yasada güvenlik tedbirleri sistemsiz de olsa mevcuttur diyebiliriz 31 ki bizim de kanaatimiz de bu yöndedir. Eski 765 say l TCK da isim verilmeden düzenlenen güvenlik tedbirleri flunlard r: Birçok de iflikli e u ramas ile birlikte konumuz aç s ndan içeri i de iflmeyen ak l hastalar n n muhafaza ve tedavisine iliflkin 46. madde düzenlemesi, uyuflturucu madde ba ml lar n n tedavisi ile ilgili 404/4. madde, ve iptila derecesindeki sarhofllu un tedavisi ile ilgili 573. madde 32. Yine 1987 tarihinde yürürlükten kald r lan emniyet nezareti alt nda bulundurmaya iliflkin eski TCK 28/1. madde düzenlemesindeki yapt r m ceza olarak ifadesi edilmesine ra men a rl kl olarak doktrin ve Yüksek Yarg tay içtihatlar nda güvenlik tedbiri olarak kabul edilmifltir 33 ki bu kabul bizce de do rudur. (28) Nuho lu, s.30. (29) Nuho lu, s.33. (30) Dönmezer/Erman 2.cilt, n (31) Ayd n,s.7 vd. (32) Artuk, Argumentum,s.351, Dönmezer/Erman, cilt.2, n vd. Öztürk,Bahri Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Gözden Geçirilmifl ve Geniflletilmifl 3.bas, Ankara s.331.haf zo ullar, Emniyet Tedbirleri, s.53. Önder, s.549 Nuho lu, s (33) Erem, Faruk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2, 10. Bask, Ankara s Erem,Faruk, Türk Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, AUHFD,Cilt 1,say 3, sayfa, 351 vd. Ankara,1944. s.365. Haf zo ullar, Ceza normu.1996.s.262., Gözübüyük, Abdullah Pulat,Türk Ceza Kanunu Gözübüyük fierhi, stanbul 1988, cilt. 1, s.275.

9 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1655 Güvenlik tedbirleri ilk olarak sistemli bir flekilde Yeni TCK n n maddelerinde düzenlenmifltir. TCK 56. maddede de Çocuklara iliflkin güvenlik tedbirlerinin neler oldu u ve ne surette uygulanacaklar ilgili kanunda gösterilir hükmü getirilmifltir. Burada kastedilen ilgili kanun da Çocuk Koruma Kanunudur. GÜVENL K TEDB RLER N N ÖZELL KLER Hukukumuzdaki düzenlenifl flekli ile genel olarak güvenlik tedbirlerinin, dolay s ile de çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin özelliklerini afla- daki flekilde belirtebiliriz. 1. Güvenlik tedbirleri yapt r m niteli inde kararlard r. Yeni TCK m z n yapt r mlar bafll kl üçüncü k sm n ikinci bölümünde yapt r m olarak düzenlenmifltir (TCK m.53-60). Suça sürüklenen çocu un iflledi i suça karfl l k ceza yapt r m uygulanamad ndan güvenlik tedbiri uygulanmaktad r (TCK m.31/1,2) 34. Bu niteli i gere i güvenlik tedbirine hükümlü olan kimse bu yapt r m r zas ile yerine getirmedi i taktirde devletin zorlamas ile yerine getirmek durumunda kalacakt r. 2. Güvenlik tedbirlerinde, cezalarda oldu u gibi kanunilik ilkesi geçerlidir. Bu ilke güvenlik tedbirlerinin, soruflturma aflamas ndan, verilecek hükmün infaz na kadar bütün aflamalar n n kanun taraf ndan aç kça düzenlenmesini gerektirir. Sadece infaz n ayr nt lar kanundaki hükümlere ayk r olmamak flart ile tüzük veya yönetmelikte belirtilebilir (TCK m. 20/2). Ancak, bilindi i gibi kanunlardaki bütün düzenlemesi at flardan ibaret olan çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nas l infaz edilece i konusu da baflka bir yöntemle ters at f la 35 halledilmeye çal fl lm flt r ki bu at f tamamen mevzuat yapma tekni ine de ayk r d r ve uygulanma imkan yoktur. Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin infaz na iliflkin hükümler ilgili kanununda mevcut olursa, tüzük emretmese de! bu hükümler kanun gere i zaten uygulanacakt r. 3. Suçun ifllendi i sabit oldu unda, güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. Bunun için çocu a isnat edilen suçla ilgili bütün delillerin toplanmas, delillerin taraflar n huzurunda tart fl lmas, yani bu konuda kovuflturma yap lmas gerekir. Ancak, suç iflledi i tarihte 12 yafl ndan küçük olan çocuklar hakk nda kovuflturma yasa bulunmas bu araflt rmalar n yap lmas n engellemektedir. Kald ki Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Sözleflmesi (BMÇHS)nin 40/3-a maddesine göre belirli yafla kadar olan (34) Güvenlik tedbirlerinin yapt r m olup olmad konusu doktrinde çok tart fl lmaktad r ancak, bizim hukuk sistemimize göre güvenlik tedbirleri yapt r m niteli inde kararlard r. (35) Mevzuat m zda çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine iliflkin hükümler, TCK 56. maddesinin ilgili kanuna atf, lgili kanun olan ÇKK n n 11. maddesinin ÇKK n n 5. maddesine atf ve Ceza nfaz Kurumlar - n n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Tüzü ün 59. maddesinin ÇKK ya atf ndan ibarettir. Mevzuat yapma tekni inde bir konu genel hatlar ile kanunda düzenlenir ayr nt lar tüzük veya yönetmeli i b rak l r. Burada bu genel kurala ayk r olarak tüzü ün kanuna atf söz konusu oldu u için ters at f terimi kullan lm flt r.

10 1656 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 çocuklar ceza yasas n ihlal etmifl say lamazlar 35. Bizde bu yafl 12 olarak belirlenmifltir. (TCK m.31/1) Bizim iç hukukumuzla MBÇHS hükümlerini bir araya getirdi imizde ortaya flöyle bir sonuç ç kar. 12 yafl ndan küçük çocuklar n TCK y ihlal ettikleri kabul edilemez. 12 yafl ndan küçük çocuklar n TCK y ihlal ettikleri kabul edilemeyece ine göre suçun ifllenmesine ba l olarak hükmedilen güvenlik tedbirleri de bu çocuklar hakk nda uygulanamaz. Aksi taktirde verilen hüküm BMÇHS ye ayk r l k teflkil eder. Bu nedenle 12 yafl ndan küçük çocuklar hakk nda güvenlik tedbiri uygulanmas na iliflkin hüküm TCK dan ç kar lmal d r. Yeni düzenleme yap lana kadar bu sorunu aflman n tek yolu, BMÇHS nin 40/3-a hükmünün direk olarak mahkemelerce uygulamas suretiyle, 12 yafl ndan küçük çocuklar hakk nda taktire ba l olan güvenlik tedbirlerinin uygulanmamas d r. (TCK 31/1). 4. Güvenlik tedbirleri hüküm niteli inde kararlard r. CMK n n 223/1. maddesinde hükümler aras nda say lm flt r. Hatta kendine özgü bir hükümdür. Çünkü maddede güvenlik tedbiri ad ile belirtilmifltir. Mahkümiyet karar fleklinde ifade edilemez. 5. Güvenlik tedbiri kararlar bir mahkeme karar fleklinde verilmelidir. Bu durum güvenlik tedbirlerinin CMK 223/1 maddesinde hüküm niteli inde kararlardan say lmas n n bir sonucudur. Çocuk hakimi bu karar veremez. Dolay s ile baflta Özgenç 37 olmak üzere birçok yazar n 38 ÇKK n n 7. maddesi gere ince çocuk hakiminin de güvenlik tedbiri karar verebilece i yönündeki de erlendirmeleri do ru de ildir. Çocuk hakimi ancak koruyucu ve destekleyici tedbir karar verebilir. Burada da her iki tedbirin kar flt r ld görülmektedir. 6. Güvenlik tedbirleri temyizi kabil kararlardand r. Kesinleflmedikçe infaz edilemezler. Bu niteli i, kendisinin hüküm olmas ndan almaktad r. (CMK m.272,286).burada flöyle bir sorun akla gelebilir. Örne in Suça sürüklenen çocuk ayn zamanda ak l hastas ise hakk nda sa l k güvenlik tedbiri verilip kesinleflene kadar tedavisi nas l yap lacakt r. Bu sorunlar n çözümü güvenlik tedbirleri ile ilgili ayr bir yarg lama kanunu ç kar lmas ndan geçer. 7. Güvenlik tedbirlerine iliflkin karar muhakkak ceza yarg lamas sonunda duruflmal olarak verilmelidir. (CMK m.223/1). Bu nitelik güvenlik tedbirlerinin hüküm olmas ndan gelmektedir. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar cezadan ziyade hukuki mahiyette kararlard r. 8. Güvenlik tedbirleri failin tehlikeli durumundan toplumu korumay amaçlayan yapt r mlard r. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri de bu amaçla al nan tedbirlerdir. Ancak, suça sürüklenen çocuklar için öngö- (36) Unicef, s, 12. (37) Özgenç, zzet, Türk Ceza Kanunu Gazi fierhi, Genel Hükümler, T.C. Adalet Bakanl E itim Dairesi Baflkanl, 3. Bas, Ocak 2006, s.630. (38) Centel/Zafer/Çakmut, s.760.; Balo, s.223 vd.

11 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1657 rülen güvenlik tedbirleri koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ayn olmas dolay s ile kötülük yönü zay flam fl tedbirlerdir. KORUYUCU VE DESTEKLEY C TEDB RLER N ÖZELL KLER 5395 say l ÇKK ile hukuk sistemimize giren koruyucu ve destekleyici tedbirler kanunda tan mlanmad için özelliklerinin eksiksiz bir flekilde ortaya konmas na imkan yoktur, ancak, kanunun genelindeki kullan m na bak larak özellikleri afla daki gibi belirtilebilir. 1. Koruyucu ve destekleyici tedbirler, hükmedilen çocuk için iyilik teflkil eden tedbirlerdir. Çocu un korunmas ve kollanmas, maddi ve manevi aç dan desteklenmesi amac tafl rlar. ÇKK 5/1. maddede yer alan çocu un korunmas n sa lamaya yönelik ibaresi bunun kan t d r. 2. Koruyucu ve destekleyici tedbirler yapt r m niteli i olmayan tedbirlerdir. Çünkü çocu un iflledi i bir haks z fiil nedeniyle hükmedilmezler. Çocu un ihtiyac oldu undan hükmedilirler. Bu nedenle koruyucu ve destekleyici tedbirler zorla da yerine getirilemezler. Gerekti inde çocu un bu tedbirlere uymas n sa lamak için makul bir kuvvet kullan lmas mümkündür ancak bu kuvvet velayet hakk çerçevesinde makul görülebilecek ölçüyü aflmayan derecede olmal d r. 3. Koruyucu ve destekleyici tedbirler flartlar varsa hem korunma ihtiyac olan hem de suça sürüklenen çocuklar hakk nda uygulanabilirler. ÇKK n n 5/1. maddesinde belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çocu un fleklindeki ifade bunun kan t d r. Kanun koyucu burada çocuk terimini kullanarak 18 yafl ndan küçük bütün çocuklar kapsayacak nitelikte hüküm getirmifltir. 4. Hakk nda kesinleflmifl mahkumiyet karar bulunan çocuk hakk nda koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilemez. ÇKK ya göre güvenlik tedbiri, suç ma duru (ÇKK m.1,2,3-1/a-1), suç nedeniyle soruflturma alt nda bulunan, hakk nda kovuflturma yap lan ve hakk nda güvenlik tedbiri uygulanan çocuklar (ÇKK. m.1,2,3-1/a-2) hakk nda uygulan r. Mahkum olan çocuk suça sürüklenen çocuk kapsam ndan ç kt ndan bu çocuk hakk nda çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanamaz. (ÇKK m.3/2). 5. Mahkemeden, çocu un anas, babas, vasisi, bak m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savc s koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilmesini talep edebilir. Çocuk hakimi veya mahkeme de resen bu tedbir karar n verebilir. (ÇKK m.7) 6. Koruyucu ve destekleyici tedbir karar kural olarak duruflmas z verilir, mahkeme veya hakim gerek görürse duruflma açabilir. (ÇKK m.13) 7. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar hakim karar niteli inde kararlard r. Bu nedenle kanun yolu olarak itiraza tabidirler. (ÇKK m.14)