ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA TEDB RLER SORUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA TEDB RLER SORUNU"

Transkript

1 ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA TEDB RLER SORUNU Mahir TOPALO LU* G R fi: 5395 say l yeni Çocuk Koruma Kanununun (ÇKK) amac ve kapsam na iliflkin maddeler baflta olmak üzere genel olarak incelendi inde koruyucu ve destekleyici tedbirlerle güvenlik tedbirleri ay r m yap ld ve bu ay r m gözetilerek hükümler getirilmeye çal fl ld görülmektedir. (ÇKK m. 1, 2, 5, 7, 11, 13) Ancak, getirilen hükümlerin birbirine kar flt r lmas nedeniyle her iki tedbirin hukukumuzdaki düzenlemesi kolay anlafl lamamaktad r 1. ÇKK n n 2. maddesinde, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslar n n da bu kanunda düzenlenece i belirtilmesine ra men kanunda böyle bir düzenleme de yap lmam fl, sadece 11. maddesi ile, çocuklara iliflkin güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret oldu u konusunda 5. maddeye at fta bulunulmufltur. Bu at fla, kanunda, koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili getirilen bütün hükümlerin (talep, yetkili ve görevli mahkeme, usul, kanun yollar dahil) çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine de uygulanma amac güdülmüfltür ancak, 11. madde bütün hükümleri kapsayacak flekilde kaleme al namam flt r. ÇKK ve yönetmeliklerinde tedbir, koruyucu ve destekleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri kavramlar gelifligüzel kullan lm flt r. Özellikle kullan lan tedbir kelimesi ile hangi tedbirin kastedildi i anlaflamamaktad r. Örne in, ÇKK n n tedbir kararlar nda usul bafll alt nda düzenlenen 13. maddesi 2, hangi tedbirde usul ü düzenledi i belli de ildir. Bu dü- (*) Beyo lu Çocuk A rceza Mahkemesi Üyesi. (1) Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem,Türk Ceza Hukukuna Girifl, 5237 say l Yeni Türk Ceza Kanunu ve lgili Mevzuata Göre Yenilenmifl Üçüncü Bas, stanbul s Balo,Yusuf Solmaz,Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, 2.bask, Ankara 2005.s.207 vd. Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamal Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara 2006.s.332,333 Kamer, Vehbi Kadri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infaz, Adalet yay nevi 2.bask, Ankara 2007 s , fien, Ersan. Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, 1.cilt. Vedat Kitapç l k stanbul 2006s.181,182 Parlak, Ali-Hatipo lu Muzaffer, 5237 say l Türk Ceza Kanunu Yorumu 1.cilt,Ankara flubat 2007,s (2) ÇKK m. 13-(1) Bu kanunun 7 nci maddesinin yedinci f kras nda öngörülen durumlar hariç olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu u olmayan çocuklarla korunma ihtiyac olan çocuklar hakk nda duruflma yap lmaks z n tedbir karar verilir. Ancak, hakim zaruret gördü ü hallerde duruflma yapabilir

2 1648 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 zenleme çocuklara özgü güvenlik tedbirlerini de kaps yor denirse, yeni 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununun 223. maddesi gere ince bir hüküm olan ve duruflmas z verilemeyen güvenlik tedbirleri konusunda nas l bir düzenleme getirmifltir, sorusunun cevab da verilmelidir. Kanunda ve yönetmeliklerde buna benzer daha birçok çeliflkili hükümler bulunmaktad r 3. Ancak, biz burada daha ziyade çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin ay r m n yapmaya ve çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin hukuk sistemimiz içerisindeki yerini bulmaya çal flaca z. HUKUKUMUZDA GÜVENL K TEDB RLER Eski Adalet sistemi döneminde yürürlükte bulunan 765 say l Türk Ceza Kanununda, 647 say l cezalar n infaz hakk ndaki kanununda ve 2253 say l Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu Görev Yarg lama Usulleri Hakk ndaki kanunu (ÇMK) da güvenlik tedbirine iliflkin hükümlerin bulunup bulunmad konusunda farkl görüfller ileri sürülmüfltür tarihli ve 765 say l TCK n n mehaz olan 1889 tarihli talyan Zanardelli yasas nda güvenlik tedbirlerine yer verilmedi i, bu nedenle 765 say l TCK da da güvenlik tedbirlerine iliflkin hükümlerin bulunamayaca iddia edilmifltir 5. Güvenlik tedbirleri, 1961 tarihli Anayasam z n 33. maddesinde ceza tedbirleri, 1982 tarihli Anayasam z n 38. maddesinde de ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri olarak ifade edilmifltir. Bütün bu farkl yaklafl mlar n nedeni güvenlik tedbirleri müessesesinin karfl laflt rmal hukukta oldu u gibi bizim hukuk sistemimizde yeni olmas ve mahiyetinin tam olarak anlafl lamamas d r. fiimdi ise güvenlik tedbirleri, baz elefltirilen yanlar olmakla beraber bir yapt r m türü olarak hukuk sistemimizde yerini alm flt r. Güvenlik tedbirlerinin genel düzenlemesi yeni 5237 say l TCK n n maddelerinde yap lm flt r. 56. maddesi ile de çocuklara iliflkin güvenlik tedbirle- (3) Örne in, Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar n n Uygulanmas Hakk nda Yönetmeli in koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar n n gönderilmesi bafll alt nda düzenlenen 9. maddesi. Güvenlik tedbirleri infaz için Cumhuriyet Savc l klar na gönderilir. CMK m.36. ve CGT K m.5. oysaki burada tedbir kararlar n n kurumlara gönderilece i yaz l d r. (4) Artuk,Mehmet Emin, Mukayeseli Çocuk Muhakemesi Hukuku, (Yay nlanmam fl Doçentlik Tezi) stanbul, 1987, s.255 vd.; Dönmezer, Sulhi-Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel K s m, Cilt, 2, s.760. Ceza kanunumuzun, ceza sorumlulu u olmayan ya da mahkum edilemeyen baz kifliler hakk nda öngördü ü tedbirleri, ça dafl anlamda ve dayand felsefi esas ve k staslar itibariyle tam bir güvenlik tedbiri sayabilmeye imkan yoktur. ; Haf zo ullar, Zeki, Emniyet Tedbirleri, AÜSBFD, cilt 46,say, 3-4, 1991,s.55. C HK nun 4. maddesiyle, ceza hukuku düzenine, ceza ve emniyet tedbirleri cihazlar yan nda, bunlardan tamamen farkl yeni bir toplumsal savunma cihaz sokulmam fl, yaln zca k sa süreli cezalar ferdilefltirmede, tecil yan nda, cezan n flarta ba l adli aff na imkan veren kendine özgü yeni bir müessese sokulmufltur. ; Donay,Suheyl-Kafl kç, Mahmut, En son de iflikliklerle aç klamal ve karfl laflt rmal Türk Ceza Kanunu, 1.bas,kas m 2005, stanbul, s.84. Ayd n, Öykü Didem, Emniyet Tedbirleri, Yay nlanmam fl Yüksek Lisans Tezi, s.235. (5) Dönmezer/Erman, s.760.

3 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1649 rinin özel kanunda düzenlenece i fleklinde bir at fta bulunulmufltur. Bu özel kanun olan 5395 say l ÇKK da ise, esas olarak çocuklara özgü koruyucu ve destekleyici tedbirler düzenlenmifltir. Güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak sadece 11. maddenin 5. maddeye yapt at f mevcuttur. Bu hüküm, yukar da da belirtildi i gibi güvenlik tedbirlerinin düzenlenmesi konusunda çok yetersiz kalm flt r. ÇOCUK KORUMA KANUNUNDAK DÜZENLEME 5395 say l Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) na bak ld nda befl tür tedbirden söz edildi i görülmektedir. Bunlar, tedbir, koruyucu ve destekleyici tedbirler(m.5), çocuklara özgü güvenlik tedbirleri(m.11,5), adli kontrol tedbiri(m.20) ve denetim tedbirleridir(m.36). Yukar da da belirtildi i gibi tedbir kelimesi ile hangi tedbirin kast edildi i anlafl lamamaktad r. Adli kontrol tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) nun dördüncü k sm n üçüncü bölümünde düzenlenen koruma tedbirlerinden olan adli kontrol tedbirinin çocuklar aç s ndan geniflletilmifl fleklinden baflka bir fley de ildir. Denetim tedbiri ise Çocuk Koruma Kanunu nun Uygulanmas na liflkin Usul ve Esaslar hakk ndaki Yönetmeli in (ÇKKUY) 23/1-a maddesinde belirtildi i gibi, koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilen çocuk hakk ndaki karar n amac na ulaflmas n ve çocu a etkili bir koruma ve gözetim hizmeti sunulmas n sa lamak üzere kararlar n yerine getirilmesinin izlenmesi ve denetlenmesini sa lamaya yönelik ek tedbirlerdir 6. Yeri gelmiflken belirtmek gerekir ki bu tedbirler bir güvenlik tedbiri de ildir 7. Koruyucu ve destekleyici tedbirler de ÇKK n n 5/1. maddesinde, çocu un öncelikle kendi aile ortam nda korunmas n sa lamaya yönelik dan flmanl k, e itim, bak m, sa l k ve bar nma tedbirleri olarak ifade edilmifltir. Yine ÇKK n n 11. maddesi de bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu u olmayan çocuklar bak m ndan, çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlafl l r hükmünü getirerek 5. maddeye at fta bulunmufltur. Bu at ftan baflka çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut de ildir. KAVRAMLAR Genel Olarak Konunun önemi aç s ndan baz kavramlar n uygulamada nas l kullan ld ve doktrinde nas l tan mland n n belirtilmesi gere i duyulmufltur. Bu anlamda esas olarak tedbirler kavram n n yan nda k sa da olsa çocuk, korunma ihtiyac olan çocuk, ve suça sürüklenen çocuk kavramlar n n aç klanmas na da yer verilmifltir. (6) Dönmezer/Erman, s.764.;ayd n, Öykü Didem, s.230. (7) Aksi görüfl için bz. Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Genel K s m, s.292.;centel, Nur-ZaferHamide- Çakmut, Özlem, s.752.

4 1650 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Birden çok tedbir kavram vard r ve her birinin ifade etti i anlam di- erinden farkl d r. Konumuz aç s ndan önemli olan tedbirleri ceza tedbiri, güvenlik tedbirleri, tedbir, koruma tedbirleri ve koruyucu ve destekleyici tedbirler olarak belirtebiliriz. Bu kavramlar kanunlar m zda tan mlanmad gibi doktrinde de genel kabul gören bir tan mlar bulunmamaktad r. Ancak, bilinmelidir ki bu kavramlar n her biri farkl anlamlar içerir ve biri di erinin yerine kullan lamaz. Kavramlar n önemini vurgulayan büyük hukukçu Frencesco nun afla daki sözleri konumuz aç s ndan çok de erli oldu u kan s nday m. sim meselesi. Bir zamanlar ben de bana ö retildi i gibi önemsiz derdim. Kelimelerin de erini flimdi ve her gün biraz daha fazla anl yorum. Frencesco canelutti 8 KAVRAMLAR 1. Çocuk Çocuk, daha erken yaflta ergin olsa bile, onsekiz yafl n doldurmam fl kifliye denir. (ÇKK m.3/1-a). Erken yaflta ergin olma Medeni Kanunumuza (MK) göre iki flekilde mümkündür Evlenme (MK m.11/2), 2. ergin k l nma (kazai rüflt). (MK. m.12). Bu maddenin anlam fludur. 18 yafl ndan küçük bir kifli evlenme ile veya mahkeme karar ile ergin olsa bile hakk nda ÇKK hükümleri uygulanabilecektir. Örne in, evli olan 18 yafl ndan küçük kifli gerekirse koruma alt na al n p Çocuk Yetifltirme Yurduna yerlefltirilebilecektir. Kanuna, daha erken yaflta ergin olsa bile ifadesinin getirilifl amac budur. Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar na Dair Sözleflmenin 1. maddesinde Bu sözleflme uyar nca çocu a uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaflta reflit olma durumu hariç, onsekiz yafl na kadar her insan çocuk say l r denmifltir 10. Görülece i gibi bizim düzenlememiz daha kapsaml tutulmufltur. ÇKK da çocuk kavram tan mland ktan sonra içinde bulunduklar duruma göre korunma ihtiyac olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak yeniden bir ay r ma tabi tutulmufltur. ÇKK y uygularken önce çocu- un korunma ihtiyac olan çocuk veya suça sürüklenen çocuk statüsünden hangisine girdi i tespit edilmeli, ondan sonra statülerine uygun tedbirlerle ilgili hükümler uygulanmal d r. (8) Büyük Hukukçu,Muhakeme Hukuku üstad prof. Carnelutti, emekliye ayr ld ktan sonra yazd Torniama al giudizio (Muhakemeye dönelim) bafll kl makalesine bu sözlerle bafllamakdad r.(questioni, s.31. (Aktaran Kunter/yenisey/Nuho lu, Ceza Muhakemeleri Hukuku 14.bas 2006, s.3) (9) Jale, G.Akipek- ak ntürk, Turgut, Türk Medeni Hukuku Bafllang ç hükümleri kifliler hukuku, 1.cilt, 5.bas, Ankara 2004, s (10) Unicef, Çocuk Haklar na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab, 2.bask, 2003,(Tercüme ve Editör,fiebnem Akipek,)

5 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1651 a. Korunma ihtiyac olan çocuk Korunma ihtiyac olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geliflimi ile kiflisel güvenli i tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç ma duru çocu a denir. (ÇKK m.3/1). b. Suça sürüklenen çocuk Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tan mlanan bir fiili iflledi i iddias ile hakk nda soruflturma veya kovuflturma yap lan ya da iflledi i fiilden dolay hakk nda güvenlik tedbirine karar verilen çocuk tur.(çkk m.3/2). Her iki tan mdan, özellikle suça sürüklenen çocuk tan m ndan ç karabilece imiz bir sonuç ta fludur. Hakk nda güvenlik tedbirine karar verilen çocu un suça sürüklenen çocuk olarak ÇKK kapsam içinde tutulmas, hakk nda ceza yapt r m na iliflkin kesinleflmifl bir mahkümiyet karar bulunan çocu un ÇKK kapsam d fl nda tutuldu unun gösterir. Bu nedenle hakk nda mahkumiyet karar bulunan çocuk hakk nda ÇKK hükümleri uygulanamaz. 2. Ceza Ceza kavram kanunumuzda tan mlanm fl de ildir. Sadece yeni TCK nun 45. maddesinde hangi yapt r mlar n ceza oldu u gösterilmifltir. Doktrinde de de iflik ceza tan mlar yap lmaktad r. Biz burada konumuz aç - s ndan önemli gördü ümüz birkaç tan ma yer verece iz. Dönmezer/Erman 11 cezay, topluma büyük ölçüde zarar veren filler karfl l olarak Devletin kanun ile yaratt ve, izledi i di er amaçlar yan nda, özellikle suçu iflleyeni baz yoksunluklara tabi k lmak ve böylece toplumun ifllenen fiili tasvip etmeme duygusu belirtmek üzere bir yarg karar ve sorumluluk derecesi ile orant l olarak uygulanan korkutucu bir müeyyide olarak tan mlam flt r. Bu tan mda cezan n müeyyide yönü vurgulanm flt r. Erem/Dan flman/artuk a göre 12 ise ceza suç iflleyen kimsenin slah n sa lamak için devletin kanunla belirledi i ve hükümle tatbik etti i tedbirlerdir. Burada görülece i gibi ceza bir tedbir olarak tan mlanm flt r. Yine Haf zo- ullar da cezalar, suçlar önlemede bir tedbirler olarak görmüfltür 13. Bu tan mlardan görülece i gibi tedbir kelimesi ceza anlam nda da kullan labilmektedir. 3. Güvenlik Tedbirleri Güvenlik Tedbirleri, suçlar n önlenmesinde cezalar n yetersiz kalmas ve kusur yetene i olmayan faillere ceza yapt r m uygulanamamas nedeniyle ilk olarak pozitivistler taraf ndan ortaya at lm flt r. Bu tedbirler ceza gibi faile ac ve zd rap verir ancak ac ve zd rap güvenlik tedbirinin (11) Dönmezer/Erman, s.577. (12) Artuk/Gökcen/Yendünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler,1 Ankara 2006, s.7. (13) Haf zo ullar,zeki, Ceza Normu, Ankara 1996, s. 234

6 1652 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 amac de ildir 14. Güvenlik tedbirleri de kanunumuzda tan mlanm fl de ildir. Doktrinde de çok de iflik tan mlar bulunmaktad r. Artuk/Gökcen/Yenidünya ya göre 15 güvenlik tedbiri, Kanunda öngörülen toplumsal savunma vas talar olup toplum için tehlike oluflturan suçun ifllenmesinden sonra fail hakk nda hakim taraf ndan hükmedilen yapt r mlard r. Bu tan mdan anlafl laca gibi güvenlik tedbirleri de bir yapt r m olarak tan mlanm flt r. Nuho lu na göre ise güvenlik tedbiri 16, tehlikeli failler hakk nda ceza yerine veya ceza ile birlikte hükmolunan tehlikelilik ile orant l olan genellikle failin iyilefltirilmesi amac n ön planda tutan kanunla belirlenen ve hakim taraf ndan hükmedilen yapt r mlard r. Anayasa Mahkememiz de Güvenlik tedbirini bir çeflit yapt r m olarak tan mlamaktad r say l yeni TCK da da yapt r m olarak düzenlenmifltir.(tck m.53-60). Güvenlik tedbirleri Ceza Muhakemesi Kanununun 223. maddesine göre hüküm niteli inde kararlardan oldu undan art k mahkeme taraf ndan hükmedilmelidir. Hakim karar fleklinde güvenlik tedbiri karar verilemez. Yukar daki tan mlar da bu flekilde anlamak gerekir. 4. Tedbir Tedbir, Arapça kökenli bir kelime olup Türk Dil Kurumu sözlü ünde önlem olarak tan mlanm flt r 18. Hukuk sözlü ünde de benzer bir ifadeyle Bir iflin neticesinin istenilen flekilde meydana gelmesinin temini veya muhtemel bir tehlikenin önlenmesi maksad yla önceden baflvurulan çare, yol oldu u belirtilmifltir Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Koruyucu ve destekleyici tedbirler, 5395 say l Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinde tan mlanmam flt r ancak, öncelikle çocu un kendi aile ortam nda korunmas n sa lamaya yönelik dan flmanl k, e itim, bak m sa l k ve bar nma tedbirleri olarak belirtilmifltir.destekleyici tedbirler, çocu un kendi aile ortam nda b rak larak ihtiyaç duydu u hizmetlerin verilmesine yönelik tedbirlerdir. Koruyucu tedbirler ise, çocu un kendi aile ortam nda b rak lmas sak ncal oldu u durumlarda ailesinin yan ndan al narak bir sosyal hizmet kurulufluna veya koruyucu aileye yerlefltirilmesi halinde söz konusu olan tedbirlerdir 20. Bu tedbirlerin en önemli özelli i sadece çocu u korumaya ve desteklemeye yönelik amaçlar gütmesidir. (14) Artuk, Mehmet Emin, Emniyet Tedbirleri, Argumentum, cilt, 2, 1992, say.23,s.349 vd. (15) Artuk/Gökcen/Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.21 (16) Nuho lu, s.9. (17) Nuho lu, s.20. (18) Türk Dil Kurumu,Türkçe Sözlük, Ankara 1988, 2.cilt.s (19) Özcan, Hüseyin, Ansiklopedik Hukuk Sözlü ü, 5.bas, Ankara 1980.s.699 (20) Balo, s

7 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu Koruma Tedbirleri Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin sa l kl bir flekilde yürütülebilmesi, zaman nda hükmün verilebilmesi ve hükmün infaz n n sa lanabilmesi için al nan tedbirlerdir. Bu tedbirler 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununun 4. k sm nda Yakalama, gözalt, Tutuklama, Adli kontrol, arama ve elkoyma, telekomünikasyon yolu ile iletiflimin denetlenmesi, gizli soruflturma ve teknik araçlarla izleme tedbirleri olarak say lm flt r 21. Yukar da aç klamaya çal flt m z bu kavramlar n tan mlar bulunmasa da kanunda hangi anlamda kullan ld na dikkat edilmeli ve bu kullan ma uygun anlamlarda kullan lmaya özen gösterilmelidir. Aksi taktirde kavram kargaflal meydana gelir ve hangi tedbirden bahsedildi i anlafl - lamaz veya yanl fl anlafl l r. Örne in koruyucu ve destekleyici tedbir yerine, bu tedbirler de korumaya yöneliktir, düflüncesi ile koruma tedbiri kavram n kullan l rsak CMK n n 4. k sm nda say lan koruma tedbirlerini kastetmifl oluruz. GÜVENL K TEDB RLER N N KISA TAR HÇES 1. Genel Olarak fade etti i anlam halen tart flmal olan güvenlik tedbirlerinin 22 tarihi geliflimi konusunda söylenenlerde tart flmal d r. suçlunun tehlike haline karfl toplumu koruma vas tas olarak ilk kez pozitivist doktrin taraf ndan dile getirildi i ve modern ceza hukuku alan na ithal edildi i a rl kl olarak kabul edilmektedir 23. Yine ilk kez Stooss un haz rlad 1893 tarihli sviçre ceza kanunu ön tasar s nda ad konulan güvenlik tedbirlerinin 24, 1930 tarihli talyan Rocco ceza yasas ile 25 teflkilatl bir flekilde düzenlendi i ve hukuksal geçerlik kazand da iddia edilmektedir. Bunun yan nda ilk kez 1889 talyan Zanardelli yasas nda yer ald da söylenmektedir. Yine kökenini Roma hukukuna kadar götürenler de bulunmaktad r 26, Hatta ilk kayna n n platon oldu u, platonun, ceza ile ruhun ilac olarak kullan lacak tedbirlerin ay r m n yapt da savunulmaktad r 27. (21) Kunter/Yenisey/Nuho lu, s.753 vd. (22) Kunter,Nurullah, Bugünün Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirlerinin Yeri stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas Cilt.XIII. stanbul 1947, s ,1345. (23) Artuk,Mehmet Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya Caner,Ceza Hukuku Makaleleri,s: , 1.bask, stanbul s , Artuk, Mehmet Emin, Argumentum, s.350, Dönmezer/Erman, cilt.2, n. 1344, Nuho lu, s.39, Taner, Tahir, Ceza Hukuku Umumi K s m, 3.bas m stanbul 1953.s.580. Önder, s.544. (24) Kunter, s (25) Nuho lu, s, italyan ceza yasas nda teflkilatl ve sistemli olmasa da güvenlik tedbirlerinin yer ald da iddia edilmektedir. Bu konu ileride daha ayr nt l ele al nacakt r. (26) Nuho lu, s.29 (27) Bk.jimenez de Asua, La Mesure de Surete, Sa Nature et ses Rapports aec la Peine (RSCPC, 1954, no 1 s.20 ve son, 25),( Aktaran: Dönmezer/Erman, 2.cilt, s.600.) *Emniyeti nezaret alt nda bulundurma da ceza olarak düzenlenmesine ragmen Yarg tay ve doktrin güvenlik tedbiri olarak kabul etmifltir.( bz.dip not, 47.)

8 1654 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Önemi aç s ndan belirtmek gerekir ki, Almanya da 1532 tarihli Constitutio Criminalis Carolina yasas nda ak l hastal, hukuka uygunluk nedeni say larak ak l hastalar na ceza verilmeme yoluna gidilmifltir 28, daha sonra von List in çabalar yla iyilefltirme düflüncesi önem kazanmaya bafllam flt r Türk Hukukunda Yukar da da belirtildi i gibi eski 765 say l TCK n n Mehaz 1889 tarihli yasada güvenlik tedbirleri ad alt nda bir düzenleme yoktur. Bu nedenle baz yazarlar taraf ndan teknik anlamda eski Türk ceza kanununda da güvenlik tedbirlerinin yer almad savunulmufltur tarihli mehaz yasada güvenlik tedbirlerinin düzenlenip düzenlenmedi ine, kullan lan kelimelere mi bak l p karar verilecek yoksa düzenlemenin mahiyetine bak larak m karar verilecek. Baflka bir deyiflle kanun koyucunun gerçek iradesi, kulland isimde mi yoksa yapt düzenlemenin özünde mi aranacakt r? Elbet ki düzenlemenin özünde aranacakt r. Düzenleme, ismi konmasa da özü itibariyle güvenlik tedbiri niteli i tafl yorsa bu düzenlemeyi güvenlik tedbiri olarak kabul etmek gerekir. Bu anlamda 1889 tarihli mehaz yasada güvenlik tedbirleri sistemsiz de olsa mevcuttur diyebiliriz 31 ki bizim de kanaatimiz de bu yöndedir. Eski 765 say l TCK da isim verilmeden düzenlenen güvenlik tedbirleri flunlard r: Birçok de iflikli e u ramas ile birlikte konumuz aç s ndan içeri i de iflmeyen ak l hastalar n n muhafaza ve tedavisine iliflkin 46. madde düzenlemesi, uyuflturucu madde ba ml lar n n tedavisi ile ilgili 404/4. madde, ve iptila derecesindeki sarhofllu un tedavisi ile ilgili 573. madde 32. Yine 1987 tarihinde yürürlükten kald r lan emniyet nezareti alt nda bulundurmaya iliflkin eski TCK 28/1. madde düzenlemesindeki yapt r m ceza olarak ifadesi edilmesine ra men a rl kl olarak doktrin ve Yüksek Yarg tay içtihatlar nda güvenlik tedbiri olarak kabul edilmifltir 33 ki bu kabul bizce de do rudur. (28) Nuho lu, s.30. (29) Nuho lu, s.33. (30) Dönmezer/Erman 2.cilt, n (31) Ayd n,s.7 vd. (32) Artuk, Argumentum,s.351, Dönmezer/Erman, cilt.2, n vd. Öztürk,Bahri Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Gözden Geçirilmifl ve Geniflletilmifl 3.bas, Ankara s.331.haf zo ullar, Emniyet Tedbirleri, s.53. Önder, s.549 Nuho lu, s (33) Erem, Faruk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2, 10. Bask, Ankara s Erem,Faruk, Türk Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, AUHFD,Cilt 1,say 3, sayfa, 351 vd. Ankara,1944. s.365. Haf zo ullar, Ceza normu.1996.s.262., Gözübüyük, Abdullah Pulat,Türk Ceza Kanunu Gözübüyük fierhi, stanbul 1988, cilt. 1, s.275.

9 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1655 Güvenlik tedbirleri ilk olarak sistemli bir flekilde Yeni TCK n n maddelerinde düzenlenmifltir. TCK 56. maddede de Çocuklara iliflkin güvenlik tedbirlerinin neler oldu u ve ne surette uygulanacaklar ilgili kanunda gösterilir hükmü getirilmifltir. Burada kastedilen ilgili kanun da Çocuk Koruma Kanunudur. GÜVENL K TEDB RLER N N ÖZELL KLER Hukukumuzdaki düzenlenifl flekli ile genel olarak güvenlik tedbirlerinin, dolay s ile de çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin özelliklerini afla- daki flekilde belirtebiliriz. 1. Güvenlik tedbirleri yapt r m niteli inde kararlard r. Yeni TCK m z n yapt r mlar bafll kl üçüncü k sm n ikinci bölümünde yapt r m olarak düzenlenmifltir (TCK m.53-60). Suça sürüklenen çocu un iflledi i suça karfl l k ceza yapt r m uygulanamad ndan güvenlik tedbiri uygulanmaktad r (TCK m.31/1,2) 34. Bu niteli i gere i güvenlik tedbirine hükümlü olan kimse bu yapt r m r zas ile yerine getirmedi i taktirde devletin zorlamas ile yerine getirmek durumunda kalacakt r. 2. Güvenlik tedbirlerinde, cezalarda oldu u gibi kanunilik ilkesi geçerlidir. Bu ilke güvenlik tedbirlerinin, soruflturma aflamas ndan, verilecek hükmün infaz na kadar bütün aflamalar n n kanun taraf ndan aç kça düzenlenmesini gerektirir. Sadece infaz n ayr nt lar kanundaki hükümlere ayk r olmamak flart ile tüzük veya yönetmelikte belirtilebilir (TCK m. 20/2). Ancak, bilindi i gibi kanunlardaki bütün düzenlemesi at flardan ibaret olan çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nas l infaz edilece i konusu da baflka bir yöntemle ters at f la 35 halledilmeye çal fl lm flt r ki bu at f tamamen mevzuat yapma tekni ine de ayk r d r ve uygulanma imkan yoktur. Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin infaz na iliflkin hükümler ilgili kanununda mevcut olursa, tüzük emretmese de! bu hükümler kanun gere i zaten uygulanacakt r. 3. Suçun ifllendi i sabit oldu unda, güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir. Bunun için çocu a isnat edilen suçla ilgili bütün delillerin toplanmas, delillerin taraflar n huzurunda tart fl lmas, yani bu konuda kovuflturma yap lmas gerekir. Ancak, suç iflledi i tarihte 12 yafl ndan küçük olan çocuklar hakk nda kovuflturma yasa bulunmas bu araflt rmalar n yap lmas n engellemektedir. Kald ki Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar Sözleflmesi (BMÇHS)nin 40/3-a maddesine göre belirli yafla kadar olan (34) Güvenlik tedbirlerinin yapt r m olup olmad konusu doktrinde çok tart fl lmaktad r ancak, bizim hukuk sistemimize göre güvenlik tedbirleri yapt r m niteli inde kararlard r. (35) Mevzuat m zda çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine iliflkin hükümler, TCK 56. maddesinin ilgili kanuna atf, lgili kanun olan ÇKK n n 11. maddesinin ÇKK n n 5. maddesine atf ve Ceza nfaz Kurumlar - n n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Tüzü ün 59. maddesinin ÇKK ya atf ndan ibarettir. Mevzuat yapma tekni inde bir konu genel hatlar ile kanunda düzenlenir ayr nt lar tüzük veya yönetmeli i b rak l r. Burada bu genel kurala ayk r olarak tüzü ün kanuna atf söz konusu oldu u için ters at f terimi kullan lm flt r.

10 1656 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 çocuklar ceza yasas n ihlal etmifl say lamazlar 35. Bizde bu yafl 12 olarak belirlenmifltir. (TCK m.31/1) Bizim iç hukukumuzla MBÇHS hükümlerini bir araya getirdi imizde ortaya flöyle bir sonuç ç kar. 12 yafl ndan küçük çocuklar n TCK y ihlal ettikleri kabul edilemez. 12 yafl ndan küçük çocuklar n TCK y ihlal ettikleri kabul edilemeyece ine göre suçun ifllenmesine ba l olarak hükmedilen güvenlik tedbirleri de bu çocuklar hakk nda uygulanamaz. Aksi taktirde verilen hüküm BMÇHS ye ayk r l k teflkil eder. Bu nedenle 12 yafl ndan küçük çocuklar hakk nda güvenlik tedbiri uygulanmas na iliflkin hüküm TCK dan ç kar lmal d r. Yeni düzenleme yap lana kadar bu sorunu aflman n tek yolu, BMÇHS nin 40/3-a hükmünün direk olarak mahkemelerce uygulamas suretiyle, 12 yafl ndan küçük çocuklar hakk nda taktire ba l olan güvenlik tedbirlerinin uygulanmamas d r. (TCK 31/1). 4. Güvenlik tedbirleri hüküm niteli inde kararlard r. CMK n n 223/1. maddesinde hükümler aras nda say lm flt r. Hatta kendine özgü bir hükümdür. Çünkü maddede güvenlik tedbiri ad ile belirtilmifltir. Mahkümiyet karar fleklinde ifade edilemez. 5. Güvenlik tedbiri kararlar bir mahkeme karar fleklinde verilmelidir. Bu durum güvenlik tedbirlerinin CMK 223/1 maddesinde hüküm niteli inde kararlardan say lmas n n bir sonucudur. Çocuk hakimi bu karar veremez. Dolay s ile baflta Özgenç 37 olmak üzere birçok yazar n 38 ÇKK n n 7. maddesi gere ince çocuk hakiminin de güvenlik tedbiri karar verebilece i yönündeki de erlendirmeleri do ru de ildir. Çocuk hakimi ancak koruyucu ve destekleyici tedbir karar verebilir. Burada da her iki tedbirin kar flt r ld görülmektedir. 6. Güvenlik tedbirleri temyizi kabil kararlardand r. Kesinleflmedikçe infaz edilemezler. Bu niteli i, kendisinin hüküm olmas ndan almaktad r. (CMK m.272,286).burada flöyle bir sorun akla gelebilir. Örne in Suça sürüklenen çocuk ayn zamanda ak l hastas ise hakk nda sa l k güvenlik tedbiri verilip kesinleflene kadar tedavisi nas l yap lacakt r. Bu sorunlar n çözümü güvenlik tedbirleri ile ilgili ayr bir yarg lama kanunu ç kar lmas ndan geçer. 7. Güvenlik tedbirlerine iliflkin karar muhakkak ceza yarg lamas sonunda duruflmal olarak verilmelidir. (CMK m.223/1). Bu nitelik güvenlik tedbirlerinin hüküm olmas ndan gelmektedir. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar cezadan ziyade hukuki mahiyette kararlard r. 8. Güvenlik tedbirleri failin tehlikeli durumundan toplumu korumay amaçlayan yapt r mlard r. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri de bu amaçla al nan tedbirlerdir. Ancak, suça sürüklenen çocuklar için öngö- (36) Unicef, s, 12. (37) Özgenç, zzet, Türk Ceza Kanunu Gazi fierhi, Genel Hükümler, T.C. Adalet Bakanl E itim Dairesi Baflkanl, 3. Bas, Ocak 2006, s.630. (38) Centel/Zafer/Çakmut, s.760.; Balo, s.223 vd.

11 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu 1657 rülen güvenlik tedbirleri koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ayn olmas dolay s ile kötülük yönü zay flam fl tedbirlerdir. KORUYUCU VE DESTEKLEY C TEDB RLER N ÖZELL KLER 5395 say l ÇKK ile hukuk sistemimize giren koruyucu ve destekleyici tedbirler kanunda tan mlanmad için özelliklerinin eksiksiz bir flekilde ortaya konmas na imkan yoktur, ancak, kanunun genelindeki kullan m na bak larak özellikleri afla daki gibi belirtilebilir. 1. Koruyucu ve destekleyici tedbirler, hükmedilen çocuk için iyilik teflkil eden tedbirlerdir. Çocu un korunmas ve kollanmas, maddi ve manevi aç dan desteklenmesi amac tafl rlar. ÇKK 5/1. maddede yer alan çocu un korunmas n sa lamaya yönelik ibaresi bunun kan t d r. 2. Koruyucu ve destekleyici tedbirler yapt r m niteli i olmayan tedbirlerdir. Çünkü çocu un iflledi i bir haks z fiil nedeniyle hükmedilmezler. Çocu un ihtiyac oldu undan hükmedilirler. Bu nedenle koruyucu ve destekleyici tedbirler zorla da yerine getirilemezler. Gerekti inde çocu un bu tedbirlere uymas n sa lamak için makul bir kuvvet kullan lmas mümkündür ancak bu kuvvet velayet hakk çerçevesinde makul görülebilecek ölçüyü aflmayan derecede olmal d r. 3. Koruyucu ve destekleyici tedbirler flartlar varsa hem korunma ihtiyac olan hem de suça sürüklenen çocuklar hakk nda uygulanabilirler. ÇKK n n 5/1. maddesinde belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çocu un fleklindeki ifade bunun kan t d r. Kanun koyucu burada çocuk terimini kullanarak 18 yafl ndan küçük bütün çocuklar kapsayacak nitelikte hüküm getirmifltir. 4. Hakk nda kesinleflmifl mahkumiyet karar bulunan çocuk hakk nda koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilemez. ÇKK ya göre güvenlik tedbiri, suç ma duru (ÇKK m.1,2,3-1/a-1), suç nedeniyle soruflturma alt nda bulunan, hakk nda kovuflturma yap lan ve hakk nda güvenlik tedbiri uygulanan çocuklar (ÇKK. m.1,2,3-1/a-2) hakk nda uygulan r. Mahkum olan çocuk suça sürüklenen çocuk kapsam ndan ç kt ndan bu çocuk hakk nda çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanamaz. (ÇKK m.3/2). 5. Mahkemeden, çocu un anas, babas, vasisi, bak m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savc s koruyucu ve destekleyici tedbir karar verilmesini talep edebilir. Çocuk hakimi veya mahkeme de resen bu tedbir karar n verebilir. (ÇKK m.7) 6. Koruyucu ve destekleyici tedbir karar kural olarak duruflmas z verilir, mahkeme veya hakim gerek görürse duruflma açabilir. (ÇKK m.13) 7. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar hakim karar niteli inde kararlard r. Bu nedenle kanun yolu olarak itiraza tabidirler. (ÇKK m.14)

12 1658 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 Ç K K N I N 1 1. MADDES N N ANLAMI Güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak 5395 say l ÇKK n n 11. maddesinde bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu u olmayan çocuklar bak m ndan çocuklara özgü güvenlik tedbirleri olarak a n l a fl l r denilerek pek de iyi anlafl lamayan bir düzenleme yap lm flt r. Bu hükümden yola ç k larak koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili olarak ÇKK da yer alan bütün hükümlerin çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine de uygulanaca fleklinde bir anlam ç kar lmaktad r ki bu yorum çok hatal d r. Bu madde ile ÇKK n n 5. maddesine dolayl olarak, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret oldu- u noktas nda at fta bulunulmufltur. Bir baflka anlat mla, ÇKK 5. maddede belirtilen Dan flmanl k, e itim, bak n, sa l k ve bar nma tedbirleri güvenlik tedbiri olarak uygulan r, baflka bir tedbir çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak uygulanamaz denmifltir. 11. maddenin anlam budur. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENL K TEDB RLER LE KORUYUCU VE DESTEKLEY C TEDB RLER N KARfiILAfiTIRILMASI Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin birbirinden nekadar farkl olduklar, yukar da belirtilen özelliklerden anlafl lmaktad r. Ancak, her iki tedbirin karfl laflt r lmas aralar ndaki fark n daha aç k ortaya konulmas aç s ndan önemlidir. 1. Güvenlik tedbirlerinin esas amac toplumu korumakt r 3 9, Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin esas amac ise çocu u korumakt r. (ÇKK m. 1, 2, 5) 2. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri yukar da da belirtildi i gibi y a p- t r m niteli inde kararlard r. Çocuk bu tedbirlere uygun davranmazsa Cumhuriyet savc l nca zorla yerine getirilmesi sa lan r. Koruyucu ve destekleyici tedbirler yapt r m olmad ndan bu tedbire ayk r l k halinde çocuk zorlanamaz. 3. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri yapt r m olmas nedeniyle uygulanmas sadece Cumhuriyet savc s taraf ndan talep edilebilir. Taleple ba l olan mahkeme talep olmadan güvenlik tedbiri karar veremez. (TCK m.170/6) Koruyucu ve destekleyici tedbirler ise çocu un anas, babas, vasisi, bak m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savc s taraf ndan talep edilebildi i gibi çocuk hakimi veya mahkemece resen de al nabilir. (ÇKK m.7/1) 4. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri h ü k ü m niteli inde kararlar olup sadece mahkemeler bu karar verebilir. (CMK m.223/1,6) Koruyucu ve destekleyici tedbirler ise k a r a r niteli inde oldu undan çocuk hakimi taraf ndan verilir. (ÇKK m.7,8,13). Ancak gerekti inde mahkemeler de bu karar verebilirler (ÇKK m.26/3) (39) Haf zo ullar, ceza normu, s.234; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s.31.

13 Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Mahir Topalo lu Çocuklara özgü güvenlik tedbiri kararlar hüküm niteli inde olmas nedeniyle temyize tabidir. (CMK m 272/1) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar ise hakim karar olmas nedeniyle itiraza tabidir. (ÇKK m.14) 6. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri muhakkak duruflmal olarak verilir (CMK 223/1). Koruyucu ve destekleyici tedbirler kural olarak d u r u flmas z verilir. stisnai hallerde duruflma aç l r. (ÇKK m.13/1) 7. Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine iliflkin kararlar hüküm niteli- inde olmas ve yapt r m içermesi nedeniyle Cumhuriyet savc l n n gözetiminde infaz edilirler. (CMK m36/2, 5275 Say l Yasa n n 5. maddesi). Koruyucu ve Destekleyici tedbir kararlar ise ÇKK 44. maddesinde belirtilen kurumlar taraf ndan yerine getirilir. Burada hemen belirtmek gerekir ki, nfaza iliflkin olarak Ceza nfaz Kurumlar n n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infaz hakk ndaki tüzü ün 59. maddesi 40 çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin infaz ile ilgili sorunlar çözecek nitelikte de ildir. 8. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri sadece suça sürüklenen ancak yap lan yarg lama neticesi suç iflledi i sabit olmakla ceza sorumlulu unun olmad anlafl lan çocuklar hakk nda uygulan r. (TCK 31/1,2) Koruyucu ve destekleyici tedbirler ise hem korunma ihtiyac olan çocuklar hakk nda hem de suça sürüklenen çocuklar hakk nda uygulanabilir *. (ÇKK m.2,11). Buna engel bir düzenleme yoktur. S O N U Ç Özet olarak diyebiliriz ki koruyucu ve destekleyici tedbirler ile güvenlik tedbirleri birbirinden çok farkl kavramlard r. Ayn hükümlerle her iki tedbirin düzenlenmesine imkan yoktur. Koruyucu ve destekleyici tedbirler çocu un iyili i içindir, çocukta iyi duygular uyand r r, güvenlik tedbirleri ise yapt r m oldu undan kötüdür, bu nedenle çocukta kötü duygular u y a n d r r. Çocuk Koruma kanunu koruyucu ve destekleyici tedbirlerle çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ay r m dikkate al narak haz rlanmaya çal fl lm flt r. Ancak, kanunda koruyucu ve destekleyici tedbirler k sm iyi düzenlenmesine ra men çocuklara özgü güvenlik tedbirleri eksik b rak lm fl- (40) Madde aynen flöyledir.çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, madde 58: 5237 say l Kanunun 56 inci maddesinde belirtilen çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, 3/7/2005 tarih ve 5395 say l Çocuk Koruma Kanununda gösterilen esas ve usullere göre infaz edilir. Bu hükmün getirilifl nedeni anlafl lamamaktad r. Mevzuat yapma tekni inde kanunlar n ayr nt lar n n düzenlenmesi için tüzü e yollama yap l rken burada tüzük, uygulama usulleri aç s ndan kanuna yollama yapm flt r. (*) Uygulamada, suça sürüklenen çocuklar hakk nda ÇKK 5. maddede belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar n n verilemeyece i iddia edilmektedir. ÇKK 5. madde..çocu un.. ifadesine yer verilerek suça sürüklenen ve korunma ihtiyac olan çocuk ay r m yap lmadan bütün çocuklar kapsar flekilde düzenlenmifltir. Suça sürüklenen çocuk, hakk nda hapis cezas verilip bu ceza kesinleflene kadar suça sürüklenen çocuk durumundad r ve hakk nda ÇKK hükümleri uygulanabilir. Hapis cezas kesinlefltikten sonra bu çocuk ÇKK kapsam ndan ç kar ve hükümlü konumuna gelir.çkk m.3/2)

14 1660 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 t r. Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslar düzenlenmemifltir. Sadece ÇKK n n 11. maddesinin 5. maddeye yollamas yla koruyucu ve destekleyici tedbirlerin, çocuklara özü güvenlik tedbirleri olarak uygulanaca belirtilmifltir. Bu at fla güvenlik tedbirleri ile ilgili bütün düzenlemenin yap lm fl olaca san lm flt r. Ancak, 11. madde çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin bütününü kapsayacak nitelikte kaleme al namam flt r. Getirilen hükümler, TCK 56. maddenin istedi i düzenlemenin tamam n kapsayacak nitelikte de ildir. Bu nedenle ayr bir kanunda çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslar n n düzenlenmesine ihtiyaç vard r. Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nas l infaz edilece ine dair ÇKK da herhangi bir hüküm getirilmemifltir. Bu konu çok önemlidir. Güvenlik tedbiri hükmü oluflturma aflamas na kadar mevcut hükümler yeterli olabilir ancak, verilen güvenlik tedbiri hükmünün sa l kl ve hukuka uygun bir flekilde infaz edilebilmesine imkan yoktur. nfaza yönelik olarak yönetmelikte getirilmek istenen düzenleme de yeterli de ildir. Kald ki yönetmelikle kanunda düzenlenmeyen bir konuda hüküm getirilemez. Güvenlik tedbirleri ceza hukukumuzda at flarla düzenlenemeyecek kadar zor ve tart flmal bir konudur. Bu nedenle çocuklara özgü güvenlik tedbirleri yarg lamas n n nas l yap laca ve verilecek karar n nas l infaz edilece i konusunda sorunlara çözüm getirecek ayr bir güvenlik tedbiri yarg lamas kanununa d a ihtiyaç vard r. Aksi taktirde flimdi oldu u gibi gelecekte de bu tedbirler hiç uygulanamayacakt r. Güvenlik tedbirlerinin amac toplumu tehlikeli faillerden korumakt r. E er toplumun, suç iflleyen çocuklardan korunmas amac güdülüyorsa o zaman çocuklar n lehine getirilen, onlar koruma amac güden koruyucu ve destekleyici tedbirlerden baflka tedbirler güvenlik tedbiri olarak uygulanmas öngörülmeliydi, yada kanunda çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hiç yer verilmemeliydi. Suç iflleyen ancak kusur yetene i olmayan çocuklar hakk nda muhakkak güvenlik tedbiri uygulanacak diye bir genel hukuk kural mevcut de ildir. Kovuflturma yasa kapsam d fl nda kalan 12 yafl ndan küçük suça sürüklenen çocuklar hakk nda güvenlik tedbiri uygulanmas BMÇHS nin 40/3-a maddesine ayk r l k teflkil eder. Bu nedenle kanundaki hükümler sözleflmeye uygun hale getirilmeli. Zaten TCK 31/1 madde bu konuda hakime taktir yetkisi tan nm flt r. Kanun de iflikli i yap lana kadar bu yafltaki çocuklara güvenlik tedbiri yerine koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanmak suretiyle sorunun çözülebilece i kanaatindeyim. Yukar da ayr nt l olarak belirtildi i gibi çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ile koruyucu ve destekleyici tedbirler aras nda büyük farklar mevcuttur. Koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuk için iyiliktir, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ise çocuk için bir kötülüktür. Her iki tedbirin ayn oldu unu söylemek iyi ile kötünün ayn oldu unu söylemek gibidir.

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI

SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI SS Y N N GEÇ C 23. MADDES NDE DÜZENLENEN fiyer KAYITLARININ BRAZINDA KADEMEL ARTAN ZAMAN AfiIMI SÜRES HÜKMÜ KAFALARI KARIfiTIRDI Murat GÖKTAfi* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları

Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları Ceza Usul Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden biri değildir? A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi B) Makul sürede yargılanma ilkesi

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR

NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR NOTERLER N HARÇ SORUMLULUKLARINDA PROBLEML ALANLAR lhami ÖZTÜRK* Ahmet OZANSOY** G R fi Noterler, yapt klar ifllemlerden kaynaklanan noter harc n tahsil ederek 1512 say l Noterlik Kanunu nun 119 uncu maddesinde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

DENET ML SERBESTL K. Av. MUSTAFA TIRTIR (1)

DENET ML SERBESTL K. Av. MUSTAFA TIRTIR (1) DENET ML SERBESTL K Av. MUSTAFA TIRTIR (1) Bilindi i üzere 5237 say l Türk Ceza Kanunu (2) ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun (3), 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü e girmifltir. Denetimli

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı