18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı da Modernleşme Çabaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı da Modernleşme Çabaları"

Transkript

1 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı da Modernleşme Çabaları 18. Yüzyıl Öncesi Osmanlı ve Bilim Osmanlı Devleti, İslam Dünya sında bilim ve teknolojinin durgunlaştığı ve hatta hızla gerilediği 14.yy da ortaya çıktı. 13.yy daki büyük Moğol istilası, Anadolu nun ve Mezopotamya nın ekonomik ve kültürel altyapısını temelden sarsmış, etkileri günümüze kadar gelen sonuçlar yaratmıştır. Bunun ötesinde, Osmanlı ların tedricen devraldığı Doğu Roma İmparatorluğu da tarihte bilimsel ve teknolojik katkılarıyla bilinen bir medeniyet bölgesi değildi, hatta başkent Konstantinapolis in sakladığı eşsiz antik Yunan yazmaları ve diğer bilgiler ancak İstanbul un alınmasından sonra götürüldüğü Rönesans İtalya sında önemli açılımlara neden olmuş; fakat 1000 yıl boyunca, Batı Roma da olduğu gibi Bizans ta bilim ve teknolojinin canlanmasına ve yeniden üretilmesine yol açmamıştı. Osmanlı, toplumunda da böyle bir hareket yaratamadı. Bunun nedeni, Türklerin göçebe bir kavim olarak bilimle ilgili olmadıkları, modern Arap milletlerinin geri kalmasının nedeni yerleşik kavimler topluluğunun yaşadığı medeniyetler kaynağı ön Asya topraklarını 400 yıl boyunca Türklerin yönetmiş olmasıdır. Bunlara ek olarak Haçlı Seferleri ve Moğol istilasının Mezopotamya yı istilasıyla bir daha kendine gelememesidir Yüzyıla Kadar Osmanlılarda Müspet Bilimler İslam aleminde akli-müspet bilimler 12. ve 13. yy dan itibaren çeşitli iç dış nedenlerle hızlı bir gerileme sürecine girmiş, nakli-dini bilimlerin statik tekrarının getirdiği genel bir taassup her kademeye hakim olmuştur. Osmanlı Türkleri her ne kadar askerlik, yönetim, sanat ve edebiyat alanlarında büyük başarılar kazanmışlarsa da, İslama hâkim bu bilimsel tabuyu aşamamış ve inişe tabi olmuşlardır. Osmanlı da 18. ve 19. Yüzyılda Yenileşme Çabaları - İlk Yenileşme Çabaları Osmanlı nın 1683 Viyana bozgununu izleye büyük askeri yenilgilerden ve 2 barış antlaşmasından (1699 Karlofça 1718 Pasarofça) sonra 18.yy ın ilk yarısında Lale Devri denen süreçte başlayan ilk batılılaşma veya modernleşme çabaları her seferinde sert bir direnç ve başarısızlıkla karşılaşmış; fakat bu çabalar yeniden daha ileri bir düzeyde filizlenmiş, farklı dirençlere ve kayıplara rağmen ileriye doğru gidilmiştir. Nihai deneme ise Cumhuriyet döneminde, çok daha kapsamlı ve derinden bir modernleşme programı şeklinde yapılmıştır. Bu dönemin özelliği, ilk denemelerin aksine modernleşmenin sadece askeri idari veya hukuki bir reform değil, sosyal kültürel siyasi bir proje olarak bir bütünsellik göstermesidir. Osmanlı İmparatorluğu 18.yy a kadar aldığı askeri başarısızlıkları daha çok askeri teknik alanda aramışlar, böylece yetersiz reformlar ve teknoloji transferleriyle sadece çöküşü geciktirmeyi başarabilmişlerdir.

2 - İlk Sefaretler ve Osmanlı Ülkesinde İlk Matbaalar Osmanlı nın ilk matbaaları Avrupa da Gutenberg den yaklaşık bir kuşak sonra azınlıklarda ortaya çıkmıştır. İstanbul da 1495, Selanik te 1505, İtalya da 1480 de dökülmüş İbrani harfleriyle kurulan ilk Yahudi matbaaları İstanbul 1567 de ilk Ermeni matbaası, yine İstanbul 1627 de ilk Rum matbaası açılmıştır. İlk Türk matbaası ise 1726 da İstanbul da İbrahim Müteferrika tarafından açılmıştır. Matbaanın açımından önce matbaanın faydaları üzerine bir risale hazırlanarak padişahtan bir ferman şeyhülislamdan da fetva alınmıştır. Matbaa yönetimin üst kesimleri tarafından kabul görmüş; lakin matbaa da sadece dini olmayan yayınların basımına izin verilmiştir. İbrahim Müteferrika zamanında 23 cilt 17 eser basılmıştır. Bunların 11 i tarih, 3 ü dil geri kalanları ise faydalı bilimler; coğrafya, mıknatıs ve askeriye üzerinedir. - İlk Askeri ve Sivil Yenilik Düşünceleri Ve Uygulamaları İbrahim Müteferrika 1731 de Padişah 1. Mahmut a Milletlerin Döneminde İlmi Usuller adı altında Avrupa siyasi rejimlerini, askerlik usullerini ve Rusya devletinin reformlarını anlatan bir eser sunmuştur. Bu sırada Avusturya dan kaçıp gelen ve Müslüman olan Fransız General Humbaracılar adı altında 1735 yılında bir ocak kurdu. Bu ocakta deneyimli subaylar yetişirdi ve ocakla beraber mühendislik eğitimi veren bir okul da kurulmuştur. Bu olaylardan yaklaşık 40 sene sonra Osmanlı İmparatorluğu Rusya karşısında ağır bir yenilgiye uğrayınca topçuluk teknolojisinde geri kalındığı anlaşılmış ve bu yüzden Fransa dan gelen Baron de Tott yardımıyla, yeni usul topların dökülmesi istenmiştir. Yeni top teknolojisini hızla tanıyan ve kavrayan Osmanlılar, acilen bu topların bütün gemilere ve topçu sınıfına nakledilmesini istemiştir. Bu sayede Osmanlı Avrupa dan ilk ciddi teknoloji transferini yapmış oluyordu.daha sonra bu yeni teknolojiyi sahra ve sürat topçuları olarak geliştiriyorlar; fakat Osmanlılar bu teknolojyi karşılaştıktan 150 sene sonra benimseyebilmişlerdir. Topçu teknolojisi benimsendikten sonra Ruslardan öç alınmak istenmiş; lakin bu sefer disiplinsizlik yüzünden bozguna uğramışlardır (savaştan sadece 1 kişi dönmüştür). Topçu ocağının mühendis okuluna Fransız mühendisler getirilmiş ve Rusya-Fransa barışına kadar olan 2 senede 10 mühendis yetiştirilmiştir. 3. Selim zamanında ise amcası 1. Abdülhamit ten devir aldığı yeniliklere devam etti. Ruslara daha çok toprak kaybedilmesinden dolayı yenileşme hızını arttıran 3. Selim Humbaracılar ve Lağımcılar ocağını birleştirip yeni bir binaya taşıttırmıştır. Mühendis okulunu özel bir statüye getirtip Kara ve Deniz mühendishanesi olarak ikiye ayırıp ders konularını bölmüştür. Bu dersler Türkçe-Arapça-Fransızca- Geometri-Coğrafya-Trigonometri-Cebir-Topografya-Harp Tarihi-Entegral-Diferansiyel Hesap-Mekanik- Astronomi-İstihkam-Balistik-Fizik-Kimya. Bu mühendishaneler, mühendis okulundan daha çok Kara ve Deniz Harp okullarının temelini oluşturmaktaydı ve bu yeni Deniz Harp Okulu Osmanlı nın ilk mektepli kaptanlarını, denizcilerini ve gemi mühendislerini yetiştirecektir. Sürekli, ordunun Ruslara yenilmesinden dolayı 3. Selim Nizam-ı Cedit i kurdu ve giderlerini karşılamak için İrad-ı Cedit uygulamasına geçildi. Bu uygulamaya geçildikten sonra ne yeniçeriler ne de ayanlar bu durumdan hoşnut kalmayıp 3. Selim i tahttan indirttiler. - Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı da Bilim ve Teknoloji Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri nden başlayarak 1. Abdülhamit ve 3. Selim dönemlerinde devam eden batılaşma hareketi, her seferinde bunu başlatan hükümdarın ve önde gelen devlet adamlarının ünlü yeniçeri ordusu ve tutucu güçlerin yani mollaların ve esnafın karşısında yenilgisi, çok kez de hayatlarını yitirmeleriyle sonuçlanmış ve reformlar daima yarım kalmıştır. Her reformdan bir şey kalmakla beraber, bu 2 adım ileri 1 adım geri yöntemiyle hızla ilerleyen Avrupa bilim ve teknolojisini yakalamak mümkün olmamıştır.

3 Amcasından devrik bir askeri sistem alan 2. Mahmut sabırlı ve dikkatli çalışarak 3. Selim in 30 sene önce denediğini 1826 da 2. Mahmut yeniçeri ocağını kökten kaldırarak başarmıştır. Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla yenilikler hız kazanmıştır; yabancı dillerin kamuya girmesi ve hariciye nazırlığının kurulması, tercüme odasının kurulması, ilk Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi nin yayınlanmasıdır. Askeri modernleşme de ise kuzey komşusu olan ve çok hızlı bir şekilde ilerleyen Rusya yı değil, Osmanlı nın kendi vilayetlerinden biri olan Mısır ı örnek almıştır. Bu örnekleme de 2. Mahmut un yaptığı en büyük yanlış olmuştur. Mısır ı örnek alan Osmanlı Askeriye si, Mısır ın ayaklanmasını bastırmak için gitmiş; fakat Mısır ın ordularına 2 kez yenilerek (Akka-Kütahya) İstanbul ilk defa savunmasız kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Mısır ı yenmek için Avrupa dan yardım istemiş ve bunun karşılığında 2. Mahmut un oğlu Abdülmecit 1839 yılında Tanzimat Fermanı nı ilan etmiştir. Tanzimat ın ilanından sonra Kırım Savaşı nda Rusları yenen Osmanlılar yanlarına Avrupa yı çekebilmek için 1856 yılında da Islahat Ferman ını yayınlamıştır. - Tanzimat ın İlk Eğitim ve Bilim Kurumları Mekteb-i Harbiye = 2. Mahmut zamanında kurulan ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordularına asker yetiştirmek için 1831 de kurulmuştur. Daha sonra ise 1864 te Harp Okulu olarak şekil değiştirmiştir. Gülhane Askeri Tıbbıye = Osmanlı nın ilk tıp fakültesi Tıbhane-i Amire 14 Mart 1827 de askerlere sıhhi ve cerrahi yardımda bulunmak için kurulmuştur. İhtiyacın artması üzerine Topkapı Sarayı nın Gülhane tarafına Cerrahhane-i Amire açılmıştır. Günümüzde ise GATA olarak adlandırılır. Maarif Nezareti= 2. Mahmut sivil bürokrat yetiştirmek için 1838 yılında Mekteb-i Maarif-i Adliye ve 1839 da Mekteb-i Ulum-u Edebiye kurdu. Bu iki okul ileride rüştiye sınıfına girecek ilk 2 okulun arasındadır. Daha sonra bu okullar 1847 de ilim ve fen bilimlerine daha çok ağırlık veren Darülfünun un kurulması ve eğitim birimlerinin Meclis-i Maarif-i Umumiye (Milli Eğitim Bakanlığı) nin düzenlemesi için kurulmuştur. Daha sonra Darülfünun kapatılarak sırayla 1870 de Darülfünun Osmanî, 1874 te Darülfünun Sultani, 1900 de Darülfünun Şahane kurulmuştur. Encümen-i Daniş= Darülfünun un açılmasına karar veren Meclis-i Maarif-i Umumiye 1851 de Encümen-i Daniş i kurdu. Burada tüm akademisyenler bulunmakta ve Darülfünun a gerekli kitapları hazırlayacaktır. Daha sonraları işlevliğini yitirip, sadece hukuki danışma birimi olarak kalacak ve ilerideki Danıştay ın temellerini atacaktır. Galatasaray ın Kuruluşu= Osmanlı Devlet inde 1870 lere kadar tam performans üniversite açılamasının sebebi orta öğretim sisteminin çok iyi çalışmamasıdır de Sultan Abdülaziz in Avrupa gezisinden sonra 1868 ilk sultaniyi Fransızca okutulan Galatasaray Lise sini kurdu. Kuruluş amacının bir nedeni ise de 1863 te kurulan ve İngilizce eğitim veren Robert Koleji nin kültürel ve sosyolojik baskısını dengeleyebilmektir. Kurulan 2. Sultani ise Darüşşafaka dır Yüzyıl Başında Bazı Bilimsel Alanların Durumu ve Gelişmeler

4 Matematik= 18.yy sonunda mühendis okullarında trigonometri okutulmuş, daha sonra ise yıllarında diferansiyel, integral, küresel trigonometri işlenilmiştir. 19.yy ın sonuna kadar pek ilgi gösterilmemiştir. Fizik= 1827 de askeri okullarda okutulmaya başlanılmıştır. 19.yy ın ikinci yarısından sonra Avrupa dan fizik bilgileri alınmış ve çevrilmiştir de Darülfünun-u Sultaniye ye fizik dersi girmiştir. Astronomi= Osmanlı yazarları 17yy dan beri Kopernik sistemine değinmelerine rağmen dikkate alınmamıştır. Ancak 1823 ten sonra Fransız astronomi yöntemleri incelenerek güncel astronomi hayata girmiştir. Kimya= Modern kimya, askeri mektepler ve tıbbiye öğrencileri için Avrupa dan ders kitapları çevrilmiştir te Lavosier in 4 cilt eseri Türkçeleştirilmiştir te Galatasaray daki Askeri Tıbbiye de ilk kimya laboratuarı kurulmuştur. Zooloji= 19.yy ın ilk yarısında eğitim müfredatına giren zooloji, 1870 li yıllarda ilk kitabı yayınlanır. Botanik= Dr. Bernard 1844 te ilk Türk farmakopesi yayınlamıştır. 165 te İlmi Hayvanat ve Nebatat adlı Türkçe eser yayımlanmıştır. Jeoloji= 1850 li yılların ortasında Askeri Tıbbiye de okutulmaya başlanılmıştır.1853 yılında ilk Türkçe jeoloji kitap yayınlanmıştır. Coğrafya= Modern coğrafya 18.yy sonunda mühendishanelerin kuruluşlarıyla Osmanlı ya girmiştir te ilk atlas kitapçığı basılmış ayrıca 1831 ve 1856 da 2 ayrı coğrafya ders kitabı yayınlanmıştır. Tıp = 19.yy da mikrobiyoloji alanında araştırmalar yapılmıştır 1887 de kuduz aşısı Osmanlı da üretilmeye başlanılmıştır. Bakteriyoloji alanında ise görülen hastalıkların etkisi oldukça fazladır. Mantık Felsefe Psikoloji= Felsefe Osmanlı toplumuna 19.yy da Aristo mantığı benimsenerek girmiştir. İlk mantık kitabı 1860 da yapılan bir çeviridir de ise ilk Türkçe eser olan Miyar-ı Sedat yayınlanmıştır. İlk psikoloji kitabı 1870 de yayınlanmıştır. Tarih= Osmanlı 18.yy ın başında saraya vakanivüs (chronicler) tayin edilmiştir da okullara umum ve Osmanlı tarihi olmak üzere 2 ders eklenmiştir lerde de ilk tarih kitabı yayınlanmıştır. Arkeoloji= Osmanlı da ilk müze 1846 da Aya İrini Kilise sinde açıldı de de bir arkeoloji müzesi kurulmuştur. Sosyoloji= 1910 yılında Ziya Gökalp tarafından İttihat ve Terakki okullarında ders olarak konulmuştur. İktisat= Bilinen ilk Türkçe kitap 1830 larda basılmıştır. İlk iktisat dersi 1859 da Mekteb-i Mülkiye de verilmiştir yılları arasında da iktisat kitap basımlarında artış yaşanmıştır.

5 - Osmanlı nın Eğitim ve Öğretim Mirası Cumhuriyet, imparatorluktan bir Darülfünun buna bağlı 5 fakülte, 9 yüksekokul. Buralarda okuyan 3000 öğrenci ve 300 kadar öğretmen devraldı. Aynı dönemde İstanbul da 178 medresede yaş ortalaması 35 olan 7000 civarında medrese öğrencisi bulunuyordu. Başta Harbiye ve Bahriye olmak üzere Askeri Tıbbiye, askeri liseler, özel ve devlete ait ilk mektepler, orta mektepler, teknik orta eğitim kurumları bulunuyordu. Osmanlı nın Cumhuriyet e bıraktığı okullar : Darülfünun-u Osmani= 1924 te İstanbul Darülfünun olarak adı değiştirilmiştir üniversite reformuna kadar Cumhuriyet in yenileşme hareketlerine yardımcı olmaya çalışsa da hep geride kalmıştır.1933 te İstanbul Üniversitesi olarak görev değiştirmiştir. Yüksek Mühendis Mektebi= 1909 da Mühendis Mektebi Alisi olan okul, 1928 te yüksek mühendis mektebi olarak isim değiştirmiştir te ise İTÜ olarak adını alıp; inşaatmakine-mimari-elektrik-mimari şubeleri fakültelere dönüştürüldü. Böylece 18.yy ın son çeyreğinde başlayan mühendislik öğretimi 150 yıl sonra akademik bir kuruma döüşmüştür. Mekteb-i Mülkiye= 1859 da kurulan okul, 1915 te kapatılmış 1918 de tekrar açılmıştır de Siyasal Bilgiler okulu adını aldı ve 1936 da Ankara ya taşındı ve 1950 de Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak Ankara Üniversite ne taşınmıştır. Baytar Mekteb-i Âlisi= 1842 de veterinerlik eğitimine başlanmış olunup, 1849 da veterinerlik sınıfı, 1888 de veterinerlik okulu kurulmuştur de Yüksek Baytar Mektep i olarak isim değiştirmiş, 1937 de Ankara ya taşınmış ve 1948 de Veterinerlik Fakültesi olarak Ankara Üniversite sine katılmıştır. Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi= 1846 da kurulmuş, 1928 te kapatılıp 1933 te Ankara da Ziraat Fakültesi Kurulmuştur. Orman Mekteb-i Alisi= 1857 de İstanbul da orman mektebi açıldı de Ziraat Fakültesi ne bağlanan okul, 1948 de İstanbul Üniversitesine Orman Fakültesi adıyla katılmıştır. Sanayi-i Nefise Mektebi= 1883 de açılan bu okul Türkiye nin ilk güzel sanatlar okuludur de Mimar Sinan Üniversitesi ne dönüştürülmüştür. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu= 1883 de kuruldu, 1938 de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret okulu adını aldı de İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri adını alıp, Marmara Üniversitesi nin temellerini oluşturur. Meslek Okulları= -Tarım okulları -Telgraf Fen Mektebi

6 Dorukcan Özköse Gıda Mühendisliği

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ Öğr. Gör. Derya Uzun Aydın Özet Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ İNKILAP: Köken olarak inkılap, Arapça Kalb kelimesinden türetilmiştir. İnkılap, değişme, bir halden diğer bir hale geçme demektir. Türkçe de bu kelime etmek yardımcı

Detaylı

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için, yapılması gereken işlerin derhal yapılması

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINDAKİ DÜZENLEMELER. Okt. Yücel Çil

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINDAKİ DÜZENLEMELER. Okt. Yücel Çil HEDEFLER İÇİNDEKİLER EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATINDAKİ DÜZENLEMELER Mustafa Kemal Atatürk ün Eğitim ve Kültür Anlayışı Osmanlı dan Cumhuriyet e Eğitim Alanındaki Gelişmeler Cumhuriyet Dönemi nde Eğitim Alanında

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla. Türkiye de. Eğitim. Necdet Sakaoğlu

Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla. Türkiye de. Eğitim. Necdet Sakaoğlu Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla Türkiye de Eğitim Necdet Sakaoğlu Osmanlı Eğitiminin Temel Kurumu: Medrese 1332'de, Orhan Bey'in Đznik'te açtırdığı ilk Osmanlı medresesi tipik bir Selçuklu medresesiydi.

Detaylı

DAĞILMA DÖNEMİ 1792-1922 XIX.YY. Genc Akademi ( İbrahim ONATÇA)

DAĞILMA DÖNEMİ 1792-1922 XIX.YY. Genc Akademi ( İbrahim ONATÇA) DAĞILMA DÖNEMİ 1792-1922 XIX.YY OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI : III. Selim (1789 1807) IV. Mustafa (1807 1808) II. Mahmut (1808 1839) Sultan Abdülmecit (1839 1861) Sultan Abdülaziz (1861 1876)

Detaylı

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com

Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 www.agurbetoglu.com Tanzimat Dönemi 1839-1876 Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hatt-ı Hümayun denen siyasal bir ferman yayınlanmıştır. Ferman, Adülmecid tarafından hazırlatıldı

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?

Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim, çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini bazen bütün olarak bazen da bir kaç yönden karşılaştırarak

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ Nadir AVŞAROĞLU İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 5 TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ 7 ORTAÇAĞ AVRUPASI NDA YERBİLİMLERİ 7 DÜNYA DA MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YANLIŞ GİDEN NE OLDU

YANLIŞ GİDEN NE OLDU YANLIŞ GİDEN NE OLDU ÖNSÖZ Bernard Lewis Batı nın en büyük Yakındoğu tarihçisi ve yorumcusudur. Orta Doğu (The Middle East) ve Tarihte Araplar (The Arabs in History) gibi kitapları Bölgeyi ve insanlarını

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Sayfa No İÇİNDEKİLER..i ÖNSÖZ.v TABLOLAR LİSTESİ.vi

Sayfa No İÇİNDEKİLER..i ÖNSÖZ.v TABLOLAR LİSTESİ.vi İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER..i ÖNSÖZ.v TABLOLAR LİSTESİ.vi 1. BÖLÜM: KONU VE KAYNAKLAR 1. 1. Problem. 1 1. 2. Araştırmanın Amacı ve Hipotez...1 1. 3. Araştırmanın Önemi..2 1. 4. Yöntem..2 1. 5. Araştırmanın

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE Giriş İlk Türkçe gazetenin yayımlandığı dönem olan

Detaylı

TIP EĞİTİMİ VE HEKİMLİK DİLİMİZ NASIL TÜRKÇELEŞTİ? Prof. Dr. Sabri KEMAHLI

TIP EĞİTİMİ VE HEKİMLİK DİLİMİZ NASIL TÜRKÇELEŞTİ? Prof. Dr. Sabri KEMAHLI TIP EĞİTİMİ VE HEKİMLİK DİLİMİZ NASIL TÜRKÇELEŞTİ? Prof. Dr. Sabri KEMAHLI Dilin insan yaşamındaki ve dolayısıyle bilim yaşamındaki yeri tartışılamaz. Atatürk döneminden başlayarak tıp dilinin Türkçeleştirilmesi

Detaylı

anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. İÇİNDEKİLER

anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. İÇİNDEKİLER 17 Ağustos 1999 Depremi nde, Gölcük-Donanma da yitirdiğim kardeşim Bülent Girgin in anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. Prof. Dr. Atilla Girgin Göztepe, Ocak 2009 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE

Detaylı

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI Doç. Dr. Selçuk UYGUN Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını 2015 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 7 GİRİŞ... 11 Kavramsal Çerçeve... 11 Amaç ve Önem... 14 I. BÖLÜM: ÇANAKKALE DE TANZİMAT

Detaylı

\rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti.

\rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti. Fotoğraflar: Flasan KARAKAŞ / \ M nin en çok tartışılan konusu hiç I 1 / kuşkusuz eğitimdi. Öyle ki, eğitim konusu \rm i Erbakan hükümetini bile yerinden etti. / m Geçmişe baktığımızda da bu konunun hiç

Detaylı