Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü H. Nejat BASIM a Memduh BEGENİRBAŞ b Başkent Üniversitesi Kara Harp Okulu Rukiye CAN YALÇIN c Milli Eğitim Bakanlığı Öz Eğitim ve öğretimin vazgeçilmez ve en önemli yapı taşlarından biri de öğretmenlerdir ve onların kişilik özellikleri eğitim ve öğretimi yakından ilgilendirmektedir. Bu kapsamda, öğretmenlerin kişilik özelliklerinin yaşadıkları duygusal tükenmeye etkisi ve bu etkide onların göstermiş oldukları duygusal emek davranışlarının aracılık rolünü belirlemek, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu maksatla, Ankara ve Eskişehir de görevli ve anılan il Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan görüşmeler neticesinde, önerilen okullardaki 798 ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinden anket tekniği ile toplanan veriler analiz edilerek, açıklayıcı bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Kişiliğin alt boyutları ile duygusal tükenme ilişkisine odaklı olarak yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, nörotiklik ve duygusal tükenme arasında aynı yönlü ve anlamlı; dışa dönüklük ile duygusal tükenme arasında ise ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer kişilik özellikleri ile duygusal tükenme arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Genel olarak kişiliğin duygusal emeği yordadığı, duygusal emeğin de tüm alt boyutları tarafından duygusal tükenme üzerinde etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yüzeysel rol yapma davranışının, nörotiklik ve duygusal tükenme ilişkisinde aracılık etkisine sahip olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler Kişilik, Kişilik Faktörleri, Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Duygusal Emek. İnsan hayatının önemli bir bölümünü oluşturan işe yönelik faaliyetlerin barındırdığı problemler insanların hem iş hem de özel hayatını olumsuz yönde etkileyip genel ve süreğen bir mutsuzluğa neden olabilmektedir. Bireysel olarak yaşanan ve tükenmişlik olarak adlandırılan bu uzun dönemli mutsuzluk hem çalışanlar hem de örgütler açısından istenmeyen sonuçlar ürettiğinden, son dönemde araştırmacıların üzerine yoğunlaştığı davranışsal konulardan birisi olmaktadır. Çalışanların yaşadıkları tükenmişlik düzeyinde pek çok bireysel ve örgütsel faktörler etkili olabilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleri onların yaşadıkları tükenmişlik düzeyinde önemli bir belirleyicidir (Barrick ve Mount, 2005; Judge, Woolf ve Hurst, 2009), çünkü bireylere özgü duygu ve davranışları ifade eden kişilik özellikleri (Connor-Smith ve Flachsbart, 2007) çalışanların genel mutluluk ya da mutsuzluk halini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Tükenmişliğin en çok insanlarla yüz yüze iletişimi gerektiren, duygusal taleplere dayalı meslek mena b c Sorumlu Yazar: Dr. H. Nejat BASIM yönetim ve organizasyon alanında profesördür. Çalışma alanları arasında tükenmişlik, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini, örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, psikolojik dayanıklılık gibi temalar yer almaktadır. İletişim: Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. Km. Bağlıca Ankara, Türkiye. Elektronik posta: Tel.: /1682. Dr. Memduh BEGENİRBAŞ öğretim görevlisidir. İletişim: Kara Harp Okulu Dekanlığı, İşletme Bölüm Başkanlığı, Ankara, Türkiye. Elektronik posta: Dr. Rukiye CAN YALÇIN. İletişim: Polis Amca İlkokulu, İnönü Cad. Polis Evi Karşısı, Merkez, Malatya, Türkiye. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ suplarında karşılaşılan genel bir bitkinlik hali olduğu (Maslach ve Jackson, 1981) düşünülürse, öğretmenler için tükenmişliğin ciddi bir tehlike olduğu söylenebilir. Zira öğretmenlerin kendi duygusal durumları ne olursa olsun, öğrencilerin sorunlarını ya da endişelerini dinlemeleri gerekmekte ve beklenmektedir. Ayrıca öğretmenler, öğrencilere tavsiyelerde bulunmak, sıcaklık ve sevgi göstermek, problem çıkaran öğrencilere karşı sükûnetini korumak ya da etkin bir öğretim sağlayabilmek için onların dikkatini toplamak zorunda kalmaktadırlar. Tüm bu yaşanan durumlar, zamanla duygusal talepleri karşılamakta yetersiz kalmakta ve öğretmenlerin genel bir bitkinlik hissine kapılmasına neden olabilmektedir. Diğer yandan, kişilik-tükenmişlik ilişkisinde duygusal emek gibi başka faktörlerin de etkisi söz konusudur (Judge ve ark., 2009). İnsanlarla etkileşimin esas olduğu öğretmenlik, hemşirelik gibi farklı meslek gruplarının önemli bir bileşeni olan ve kısaca çalışanların kendilerinden beklenen uygun duyguları sergileme eylemi (Ashforth ve Humprey, 1993) olarak ifade edilebilecek duygusal emek, hem çalışanların kişilik özelliklerine göre şekillenmekte hem de onların tükenmişlik düzeyini etkileyebilmektedir (Hochschild, 1983; Sutton ve Wheatley, 2003; Wharton, 1999). Yukarıda ele alınan yaklaşımlar temelinde, bu çalışmada öğretmenlerin kişiliklerinin tükenmişlikleri üzerindeki etkileri incelenirken, bu etkide duygusal emeğin aracılık rolüne de bakılmıştır. Kişilik ve tükenmişlik değişkenleri alt boyutları bazında incelenirken, tükenmişliğin yalnızca duygusal tükenme boyutuna odaklanılmıştır. Bunun nedeni duygusal tükenmenin, tükenmişliğin en temel bileşeni ve bu karmaşık sendromun en açık belirtisi (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001) olarak kabul edilmesidir. Konu ile ilgili yazın incelendiğinde farklı meslek gruplarında kişilik ve duygusal tükenmişlik (Kokkinos, 2007; Lopez, Bolano ve Narino, 2010), kişilik ve duygusal emek (Austin, Dore ve O Donovan, 2007; Bono ve Vey, 2007) ve duygusal emek ve tükenmişlik boyutları arasındaki (Pugliesi, 1999; Zhang ve Zhu, 2008) ilişkiler ile ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen tüm değişkenleri birlikte ele alan bütüncül çalışmaların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir (Kiffin-Peterson, Jordon ve Soutar, 2010). Ülkemizde ise bu konuda özellikle öğretmenler üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu açıdan çalışmanın, yazında sıklıkla rastlanılmayan duygusal emek kavramını ele alması, ayrıca söz konusu kavramın kişilik ve tükenmişlik ilişkisindeki aracılık etkisine bütüncül bir yaklaşımla bakılmasının çalışmanın önemini artırdığı değerlendirilmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin, öğrencilerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve eğitilmesi açısından çok önemli olduğu ve diğer meslekler arasında stratejik bir önem taşıdığı düşünüldüğünde, öğretmenlerin sahip oldukları kişilik yapılarının onların duygu gösterimleri ile tükenmişlik davranış ve tutumlarına etki edip etmediğinin ortaya konması önem arz etmektedir. Ulusal yazına katkısının yanı sıra, çalışmada elde edilecek bulgular, ulusal eğitim kurum ve kuruluşlarının etkili insan kaynakları politika ve uygulamalarına dolayısıyla ulusal eğitim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Çalışmanın söz konusu önem ve katkılarından hareketle, öğretmenlerin kişilik özelliklerinin, onların tükenmişlik düzeylerine etkilerini ortaya çıkarmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bunun yanında, öğretmenlerin mesleklerini icra ederlerken göstermiş oldukları duygusal emeklerinin, anılan kişilik ve tükenmişlik değişkenlerine etkisini bütüncül bir model içerisinde ortaya koymak, çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, çalışma da elde edilen bulgular doğrultusunda, sonuç bölümünde, ulusal eğitim kurum ve kuruluşlarının yönetici ve insan kaynakları bölümleri ile araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur. Kavramsal Çerçeve Duygusal Tükenme: Tükenmişlik, mesleki bir tehlike olarak nitelendirilen ve başarısız olma, yıpranma, aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya karşılanamayan istekler nedeniyle bireyin iç kaynaklarında tükenme olarak ifade edilmektedir (Freudenberger, 1974). Tükenmişlik, iş stresi nedeniyle ortaya çıkmakla (Şeşen, Çetin ve Basım, 2011) beraber iş stresinin bir belirtisi değil; yönetilemeyen iş stresinin bir sonucudur (Altun, 2002). Bugün genel kabul gören yaklaşıma göre tükenmişlik, çoğunlukla insanlara yönelik işlerde çalışanlarda oluşan ve yaşanan süreçlere bağlı olarak duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması alt boyutlarıyla kendini gösteren bir sendromdur (Maslach ve Jackson, 1981). Çalışanın işi dolayısıyla aşırı yüklenilmiş olmasını (Schaufeli ve Greenglass, 2001) ve duygusal kaynaklarının giderek azaldığını hissetmesini ifade eden duygusal tükenme, tükenmişlik sendromunun en temel bileşeni durumundadır (Maslach ve Jackson). Diğer yandan, duyarsızlaşma kişinin karşısındaki ve birlikte çalıştığı kişilere karşı duygusuz, umursamaz ve alaycı cevaplar vermesini (Maslach ve Jackson); kişisel başarı hissi azalması ise, kişinin kendisini 1478

3 BASIM, BEGENİRBAŞ, CAN YALÇIN / Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü yetersiz hissederek (Schaufeli ve Greenglass) olumsuz değerlendirme eğilimine girmesini (Maslach ve Jackson) ifade etmektedir. Genel olarak tükenmişlik yukarıda belirtilen üç boyutlu bir yapıda ele alınmasına rağmen, yazında sadece duygusal tükenmenin çeşitli değişkenler ile ilişkisinin incelendiği pek çok çalışma bulunmaktadır (Abraham, 1998; Brotheridge ve Lee, 1998; Kiffin-Peterson ve ark., 2010; Morris ve Feldman, 1997). Bu bağlamda, insanların tükenmişlik yaşadıklarını ifade ettiklerinde aslında duygusal tükenme yaşadıkları belirtilmektedir (Maslach ve ark., 2001). Leiter ve Maslach (1988) da duygusal tükenmenin stresle başa çıkma esnasında duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissini yarattığını belirterek duygusal tükenmenin aslında tükenmişliğin belirleyicisi olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca, duygusal tükenme tükenmişliğin erkenden belirlenip engellenebilmesi açısından da takip edilmesi gereken bir durum (Önder ve Basım, 2008) olarak değerlendirildiği için, diğer boyutlara nazaran öncelikli olduğu düşünülmektedir. Bu noktada, duygusal tükenme düşük performans, işe devamsızlık, yüksek işgücü devri, düşük hizmet kalitesi, kişisel ve ailevi ilişkilerde problemler, sağlık sorunları gibi pek çok olumsuz kişisel ve örgütsel sonuçlara neden olduğu için tükenmişliğin esas belirleyicisi olabilmektedir (Maslach ve Jackson, 1981). Belirtilen nedenlerden dolayı çalışmamızda tükenmişliğin yalnız duygusal tükenme boyutu ele alınmıştır. Tükenmişliğin içsel boyutu olan duygusal tükenme aşamasında olan bir çalışan, işinin gerektirdiği insan ilişkilerini minimum düzeye indirme çabasına girebilmektedir. Çalışanları duygusal tükenmişliğe iten nedenler ise bireysel ve örgütsel faktörlerde aranmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, duygusal tükenmeyi etkileyen bireysel faktörlerin demografik değişkenler (Cordes ve Dougherty, 1993; Maslach ve ark., 2001; Torun, 1997), kişilik (Cano-Garcia, Padilla-Munoz ve Carasco-Ortiz, 2005; Kokkinos, 2007; Lopes ve ark., 2010; Mount, Barrick, Scullen ve Rounds, 2005) ve sosyal destek (Cordes ve Dougherty; Torun) olmak üzere üç noktaya odaklandığı görülmektedir. Bireysel farklılık yaratan bu değişkenler bazı durumlarda duygusal tükenmeye zemin hazırlarken; bazı durumlarda ise duygusal tükenmenin yansımalarını azaltıcı etki yaratabilmektedir. Bu kapsamda, özellikle duygusal tükenmeye neden olan bireysel değişken ve faktörlerin iyi analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınmasının hem birey, hem de örgütler açısından oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle insan ilişkilerini yoğun olarak yaşayan ve daha çok yüz yüze çalışmak durumunda olan öğretmenler, duygusal tükenmişlik davranış ve tutumlarının potansiyel kurbanları olduğundan (Schwab ve Iwanichi, 1982; Azeem ve Nazir, 2008), onların kişilik özelliklerinin duygusal tükenmelerindeki sürece etkisinin analiz edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Kişilik ve Duygusal Tükenme: Kişilik, bireyin davranışlarını, düşüncelerini, hislerini, söylem ve eylemlerini etkileyen geniş bir kavram olduğu için, tanımlanması da oldukça zordur (Özgüven, 1992). Fakat en genel haliyle kişilik, bireylerin kim olduğunu gösteren (Mount ve ark., 2005), zaman içinde ve durumlara karşı sergilediği düşünce, duygu ve davranış özellikleridir (Connor-Smith ve Flachsbart, 2007). Konu ile ilgili yazın incelendiğinde, farklı ifadelerle de olsa kişiliğin bireysel olması (Camgöz, 2009; Zel, 2001), tutarlı ve sürekli olması (Mount ve ark., 2005), değişebilir, dinamik bir yapıda olması (Binbaşıoğlu, 1983) ve davranışlara yön vermesi (Camgöz, 2009; Mount ve ark., 2005) özelliklerine odaklanıldığı görülmektedir. Kişilik yapısını temsil eden özelliklerin neler olduğuna yönelik yapılan çalışmaların temelini faktör analizleri oluşturmaktadır (Cattell, 1956; Eysenck, 1951). Bu kapsamda yazında, çalışanların iş yerinde tutum ve davranışlarını etkileyen kişilik özelliklerinin ölçümünde farklı modeller bulunmakla birlikte, kişiliği genel anlamda açıklayabilen beş faktörlü bir yapının en çok kullanıldığı görülmektedir (Barrick ve Mount, 2003; Schneider, 2007; Tobin, Graziano, Vanman ve Tassinary, 2000). Bir kişilik sistemi olarak Beş Faktör Kişilik Modeli, bireylerin kendilerini ve başkalarını tanımlamada kullandıkları kelimelerin analizini içeren ve uzun yıllar süren araştırmalar sonucu ortaya çıkmış bir yapıdır (McCrae ve John, 1995, 1997). Ayrıca, beş faktör kişilik modeli ile farklı kültürlerde ve çeşitli değerlendirme teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalarda güvenilir sonuçlar elde edilmiştir (Goldberg, 1990; McCrae ve Costa, 1997; McCrae ve John, 1992). Model, kişiliği evrensel düzeyde beş temel boyutta açıklamaktadır (Barrick ve Mount, 2003; Judge ve Bono, 2000; McCrae ve Costa, 1991). Buna göre ilk olarak dışadönüklük heyecanlı, neşeli, konuşkan, girişken ve sosyal olma gibi becerileri içermektedir (Barrick ve Mount, 1991; McCrae ve John, 1992). Dışa dönüklük faktörünün temel belirleyicileri ise baskın olma, enerjik olma, sosyal olma, lider ve istekli olma, arkadaşça davranmak gibi özelliklerdir (Somer ve Goldberg, 1999). Bireyin insancıl yönünü ele alan uyumluluk boyutu nezaket, esneklik, iş birliğine yatkınlık, affedici olma, yumuşak kalplilik ve hoşgörü gibi özellikleri kapsar (McCrae ve 1479

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ John, 1992) ve tıpkı dışa dönüklük gibi kişilerarası ilişkilerde önem arz eden temel boyutlardan birisidir (Costa, McCrae ve Dye, 1991). Diğer yandan, uyumluluk düzeyi düşük bireyler ise, düşmanca, yarışmayı seven, güvenilmez, inatçı, kaba kişilik özellikleriyle bağdaştırılmaktadır (Graziano, Jensen- Campell ve Hair, 1996). Öz disiplin boyutu dikkat, organize olma, planlı hareket etme, başarıya odaklılık, kararlılık gibi kişilik özelliklerini içermektedir (Somer ve Goldberg, 1999). Öz disiplin boyutu davranışı düzenleyici ve yönlendirici boyutu ile iş yeri davranışları için önemli bir yordayıcı (King, George ve Hebl, 2005) ve tüm meslek gruplarında bütün iş performansı kriterleri ile tutarlı ve anlamlı ilişkiler gösteren bir kişilik özelliği olarak ifade edilmektedir (Barrick ve Mount, 1991). Öz disiplin özelliği düşük olan bireyler ise dağınık, dikkatsiz ve tembel olarak nitelendirilmektedir (Costa ve McCrae, 1995). Gelişime açıklık bireyin yeni bir şeyler öğrenme ve keşfetme arzusunu içermektedir. Son olarak, nörotiklik boyutu depresyon, kaygı, kızgınlık, sıkıntı gibi olumsuz duygular içermektedir (Somer ve Goldberg, 1999). Nörotiklik düzeyi düşük bireyler ise sakin, uysal, olumlu duygulanımlar yaşayan ve yaşam doyumları yüksek bireylerdir (King ve ark., 2005). Diğer yandan söz konusu beş temel kişilik özelliğinin bireyin duygusal tükenme yaşama boyutunu etkilediği ifade edilmektedir (Lopez ve ark., 2010). Yazında kişiliğin yukarıda açıklanan beş boyutu ile duygusal tükenme arasındaki ilişkiler farklı meslek gruplarında yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Judge ve ark., 2009; Kiffin-Peterson ve ark., 2010). Yapılan çalışmalarda kişiliğin özellikle dışadönüklük, uyumluluk ve nörotiklik boyutlarının duygusal tükenme ile anlamlı ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır (Cano-Garcia ve ark., 2005; Judge ve ark.; Kiffin-Peterson ve ark.; Kokkinos, 2007). Bu boyutlardan nörotiklik, duygusal tükenme ile aynı yönde ilişkili iken, uyumluluk ve dışadönüklük ters yönde ilişkilidir. Yukarıda ele alınan kavramsal gerekçeler ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: Hipotez 1: Öğretmenlerin kişilik özelliklerinin duygusal tükenmeleri üzerinde anlamlı etkisi vardır. Kişilik, Duygusal Tükenme ve Duygusal Emek İlişkisi: Kişilik ve Duygusal Emek: En genel haliyle, iş ortamında uygun duygular sergileyebilmek için gerçek duyguların düzenlenmesi olarak (Isenbarger ve Zembylas, 2006) ifade edilebilecek duygusal emek kavramı, örgüt başarısı için oldukça önemlidir. Günümüzde, işin gerektirdiği duygusal talep doğrultusunda çalışanların duygularını düzenlerken veya yansıtırken ortaya koyduğu, bir anlamda duygusal işçilik olarak ta adlandırılan çabalar ve deneyimler ön plana çıkmaktadır (Çukur, 2009). Bu durum örgütleri en değerli varlıkları olan çalışanlarının duygu dünyalarını anlayıp, onların ruh hallerini örgüt başarısına kanalize etme çabasına yöneltmiştir. Çalışanların işyerinde duygularını nasıl sergiledikleri ve bu duyguların örgütsel amaçlar için nasıl metalaştırıldığı ile ilgili olan duygusal emek çalışmalarına göre, bireyler toplumsal norm ve beklentilere uyum sağlayabilmek için duygularını kontrol edip yönetirler (Hochschild, 1983, 1990, 1993). Eğitim, sağlık, hizmet, finans sektörlerinden birçok meslek gruplarının önemli bir bileşeni olarak kabul edilen duygusal emeğin (Hochschild, 1983; Sutton ve Wheatley, 2003; Wharton, 1999), farklı yaş gruplarındaki çocukların duygusal ve bilişsel tepkilerini sürekli eğitime ve öğretime yönlendirmeye çalışan öğretmenler açısından ayrıcalıklı bir önem arz ettiği düşünülmektedir. Değişik açılardan ele alınan duygusal emek, duyguların diğerleri tarafından gözlenebilecek şekilde yüzsel ve bedensel davranışlarla ifade edilmesidir (Hochschild, 1983). Daha kapsayıcı bir yaklaşım ise duygusal emeği, hem duyguların hem de davranışların örgüt amaçlarına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi olarak ele almaktadır (Grandey, 2000). Çalışanları duygusal emek sarf etmeye iten ana neden ise gösterim kurallarına uyum çabasıdır. Diğer bir ifade ile çalışanlar net olarak belirlenmiş rolleri oynamak üzere sahnededirler (Ashforth ve Humprey, 1993). Eğer bu gösterim kuralları içselleştirilirse, duygu düzenleme çalışanlar için doğal bir süreç haline gelirken (Sutton, 2004); aksi durumda örgütsel amaçlar için benliğin bastırılmasına neden olan bir zorunluluk haline gelerek duygusal tükenme gibi olumsuz bir sonuca neden olabilir. Çalışanlar duygu yönetimine rehberlik eden gösterim kurallarına (Hochschild, 1979, 1983) yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duyguların ifadesi olmak üzere üç farklı yolla uyum sağlama eğiliminde olabilir. İlk olarak yüzeysel rol yapma, gerçekte hissedilmeyen duyguların yüz ifadeleriyle, mimiklerle ya da ses tonuyla aslında hissediliyormuş gibi sunulmasıdır (Hochschild, 1983). Yüzeysel rol yapma, çalışanın hiçbir şey hissetmediği anlamına gelmez; sadece sergilenen duygusal ifadenin hissedilenden farklı olduğunun altını çizer. Gösterim kurallarına uyum sağlayabilmenin ikinci yolu ise derinden rol yapmadır. Derinden rol yapmada çalışanın sergilemek istediği duyguyu gerçekten hissetme çabası mevcuttur (Hochscild, 1983); çün- 1480

5 BASIM, BEGENİRBAŞ, CAN YALÇIN / Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü kü duygular etkin bir şekilde teşvik edilir, bastırılır ya da şekillendirilir. Bazı durumlarda ise, çalışanların herhangi bir duygusal düzenlemeye ihtiyaç duymadan, samimi olarak kendilerinden beklenen duygusal ifadeleri sergileyebilecekleri ifade edilmektedir (Ashforth ve Humprey, 1993; Morris ve Feldman, 1996; Wouters, 1989). Bu noktada çalışandan beklenen duygunun sergilenmesinde doğal duygular ön plandadır. Diğer yandan, bireylerin hem iş hem de özel yaşamlarında sergiledikleri duygularda ya da verdikleri tepkilerde önemli bir yere sahip olan kişilik özelliklerinin (Özgen, 2010) çalışanları gösterim kurallarına uyum sürecinde farklılaştırdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, kişilik özellikleri ve duygusal emek ilişkisini ele alan çalışmalarda özellikle üç kişilik boyutunun öne çıktığı görülmektedir. Etkileşim sırasında doğal olarak pozitif duygular yaşayan dışadönük özelliği baskın çalışanların, iş yerinde daha az yüzeysel rol yapma davranışı sergiledikleri (Barrick ve Mount, 2005) ve derinden rol yapma davranışı göstermede zorlanmadıkları (Judge ve ark., 2009) belirtilmektedir. Diğer bir ifade ile dışadönüklük, derinden rol yapma ile aynı yönde, yüzeysel rol yapma ile ters yönde ilişkili bulunmuştur (Diefendorff, Croyle ve Gosserand, 2005). Başka bir çalışmada (Tews ve Glomb, 2004) da, dışadönük çalışanların hem derinden hem de yüzeysel rol yapma davranışı sergilerken zorlanmadıkları sonucuna varılmıştır. İkinci olarak, uyumluluk özelliği baskın çalışanlar, derinden rol yapma davranışı sergileme eğilimi göstermektedir (Austin ve ark., 2007; Kiffin-Peterson ve ark., 2010). Fakat uyumluluk özelliğinin hem derinden hem de yüzeysel rol yapma davranışlarıyla aynı yönde ilişkisini ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Diefendorff ve ark., 2005). Son olarak, nörotiklik ise yüzeysel rol yapmada önemli bir belirleyicidir (Austin ve ark., 2007). Zira duygu düzenleme konusunda çok başarılı olmayan nörotik insanlar stresle baş etmede zorlanmaktadırlar (Kiffin-Peter son ve ark., 2010). Bu yüzden nörotiklik özelliği yüksek çalışanların daha çok yüzeysel rol yapma davranışı sergileme eğiliminde oldukları düşünülmektedir (Diefendorff ve ark., 2005; Tews ve Glomb, 2004). Kişilik ve duygusal emek ilişkisi konusunda yapılan çalışmalar, bulgular ve değerlendirmeler ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: Hipotez 2: Öğretmenlerin kişilik özelliklerinin duygusal emek davranışları üzerinde anlamlı etkisi vardır. Duygusal Emek ve Duygusal Tükenme: Duygusal emek bağlamında duygusal tükenme, çalışanların örgütsel beklentiler doğrultusunda kendilerinin ve çoğunlukla yüz yüze iletişime geçtiği karşısındakilerin duygularını daha fazla yönetememeleri durumunda ortaya çıkar (Copp, 1998). Diğer bir ifade ile çalışanlar kendilerinden beklenen duygusal ifadeleri sergilemek üzere sürekli duygu kontrolü yapmak zorunda kaldıkları için duygusal olarak bitkinlik, fiziksel halsizlik ve yorgunluk hissedebilirler (Grandey, 2000). Farklı meslek gruplarında yapılan birçok çalışmada (Brotheridge ve Lee, 1998; Grandey, 1999; Hargreaves, 2000b; Hochschild, 1983; Isenbarger ve Zembylas, 2006; Kahn, 1993; Kruml ve Geddes, 2000; Morris ve Feldman, 1996; Rafaeli ve Sutton, 1989; Wharton, 1993; Zhang ve Zhu, 2008), duygusal emek ile tükenmişliğin farklı boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Özellikle öğretmenlerde duygusal emeğin duygusal tükenme üzerine etkilerini inceleyen pek çok çalışma (Hargreaves, 2000a; Isenbarger ve Zembylas, 2006; Sutton ve Wheatley, 2003; Wharton, 1993; Zhang ve Zhu, 2008) yapılmış olup, bu çalışmalardan yüzeysel rol yapmanın, yaratmış olduğu duygusal çelişkiden dolayı, duygusal tükenmeye neden olduğu (Troman, 2000; Zhang ve Zhu, 2008) tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yüzeysel rol yapmanın duygusal tükenme ile pozitif ilişkili, derinden rol yapmanın ve doğal duyguların gösteriminin ise negatif ilişkili olduğu (Zhang ve Zhu, 2008) düşünülebilir. Kısacası, yüzeysel rol yapma ile öğretmenlerin duygusal tükenmeleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Derinden rol yapma ve doğal duyguların ise bu olumsuz etkiyi azaltacağı değerlendirilmektedir. Duygusal emek ve duygusal tükenme ilişkisi ile ilgili kavramsal çerçeve kapsamında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: Hipotez 3: Öğretmenlerin duygusal emek davranışları ile duygusal tükenmeleri arasında anlamlı ilişki vardır. Duygusal Emeğin Aracılık Rolü: Daha önceki bölümlerde ifade edilen ilişkilerden anlaşıldığı üzere kişilik ve duygusal emek duygusal tükenmeyi etkileyen önemli faktörlerdir. Morris ve Feldman ın (1996) bu konu üzerindeki araştırma bulguları çerçevesinde oluşturdukları modelde de benzer sonuçlara yer verilerek, duygusal emeğin öncül ve ardılları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Modele göre kişilik özellikleri duygusal emeğin öncülleri arasında yer alırken, duygusal tükenme de sonuçları arasında belirtilmektedir. Ayrıca Kiffin-Peterson ve arkadaşları tarafından (2010) yapılan araştırmada da kişiliğin duygusal tükenme üzerindeki etkisinden ve duygusal emeğin bu etkideki kısmi aracılık rolünden bahsedilmektedir. Bu bağlamda çalışanların sahip olduğu kişilik özelliklerinin onların duygusal emek gösterimlerinde belirleyici olduğu ve sonuç olarak da duygusal tükenme düzeylerini 1481

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ etkilediği değerlendirilmektedir. Ancak konu üzerinde yazında fazla araştırmaya rastlanılmadığından, duygusal emeğin ve onun alt boyutlarının söz konusu değişkenler arasında aracılık rolünün olup olmadığı merak konusudur. Bu kapsamda çalışmada Öğretmenlerin duygusal emek davranışlarının, kişilik ve tükenmişlik ilişkisinde aracılık etkisi var mıdır? araştırma sorusuna da yanıt aranacaktır Yöntem Araştırmada, korelasyonel araştırma deseni kullanılmıştır. Bu desen, ele alınan değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi, herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden ortaya koyma amacına yönelik olduğundan (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008), çalışmada anılan nedensel ilişkinin test edilebileceği bir katılımcı grubundan istifade edilmiştir. Araştırma, anılan katılımcı grubundan, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan ölçeklerle toplanan verilerin analiziyle gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle her bir değişkenin doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılmış, daha sonra değişkenler arası korelâsyonlar ortaya konulmuş ve yapılan hiyerarşik regresyon analizi ile hipotezler ve aracılık etkileri test edilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle duygusal tükenmeyi ve duygusal emeği yordayan demografik değişkenler ile kişilik boyutlarının hiyerarşik regresyon analizine yer verilmiş, daha sonra aracılık etkisi için söz konusu tüm değişkenleri içeren hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Katılımcılar Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ve Eskişehir de görev yapan ve ulaşılabilen ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri oluşturmaktadırlar. Araştırmada, ele alınan değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin test edilebileceği ve araştırmanın kuramsal bağlamına uygun (convenience) bir kitle olması noktasından hareketle, Ankara ve Eskişehir de bulunan 44 okulda çalışan toplam 1048 öğretmene anket formları ulaştırılarak, formların gönüllülük esasıyla, araştırmacıların nezareti altında doldurulması sağlanmıştır. Bu okulların 25 i Ankara, 19 u ise Eskişehir ilinde bulunmaktadır. Seçilen okullar, anılan illerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından önerilen okullardır. Araştırmamızın amacı ele alınan değişkenler arası nedensel ilişkileri açıklamak olduğundan, bu okullarda görev yapan öğretmenler bu beklentiyi karşılamaktadırlar. Bu anketlerin 832 si geri toplanmıştır. Eksik ve ciddi doldurulmadığı belirlenen 16 anket ile uç analizi sonucunda 18 anket değerlendirme dışında bırakılmış ve analizler 798 anket üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %53 ü (423) kadın, %47 si (375) erkektir. Medeni durumlarına bakıldığında, %74 ü (590) evli, %26 sı (208) ise bekârdır. Ayrıca katılımcıların %52 si (415) ilkokul, %48 i (383) lise ve dengi okullarda görev yaparken, %5 i (40) ön lisans, %85 i (678) lisans, %9 u (72) yüksek lisans ve %1 i (8) ise doktora eğitimi düzeyine sahiptir. Ölçüm Araçları Beş Faktör Kişilik Envanteri: Kişilik envanteri, Benet-Martinez ve John (1998) tarafından Beş Faktör Kişilik Envanteri (The Big Five Inventory) ismiyle geliştirilmiş olup, beş boyutu ölçümlemek için 44 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması, Schmitt, Allik, McCrae ve Benet-Martinez (2007) tarafından kişilerin kendini tanımlama profilleri ve örüntüleri konusunda 56 ülkede yapılan bir çalışmanın Türkiye bölümü kapsamında, Sümer, Lajunen ve Özkan (2005) tarafından yapılmıştır. Anılan çalışmadaki Cronbach Alfa değerleri nörotiklik için 0.79, dışadönüklük için 0.77, gelişime açıklık için 0.76, uyumluluk için 0.70 ve öz disiplin için ise 0.78 olarak bulunmuştur (Schmitt ve ark., 2007). Aynı ölçekle daha sonra yapılan bazı çalışmalarda ise, beş faktör kişilik boyutlarının Cronbach Alfa güvenilirlik değerlerinin 0.64 ile 0.77 (Sümer ve ark., 2005), 0.60 ile 0.73 (Basım ve Şeşen, 2006) ve 0.75 ve 0.81 (Tabak, Basım, Tatar ve Çetin, 2010) arasında değiştiği tespit edilmiştir. Çalışmada kişilik değişkeni alt boyutlar olarak analize tabi tutulacağından, envantere AMOS (6.0) paket programı ile birinci düzey çok faktörlü DFA uygulanmıştır. Elde edilen DFA sonuçlarına göre; χ²= , sd= 75, χ²/sd= 3.55, RMSEA= 0.057, CFI= 0.91, GFI= 0.96, AGFI=0.93 bulunmuştur. Bu sonuçlar envanterin amaçlanan ölçmeyi gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Kişilik özelliklerinin her bir alt boyutu için Cronbach alfa değerleri; nörotiklik için 0.65, dışa dönüklük için 0.71, gelişime açıklık için 0.65, uyumluluk için 0.62, öz disiplin için ise 0.68 olarak bulunmuştur. Araştırmacıların etkili ve hızlı değerlendirmeleri bakımından kısa hazırlanan bu envanter, kişilik özelliklerinden nörotiklik, dışadönüklük, gelişime açıklık, uyumluluk ve öz disiplin boyutlarını ölçmektedir. Katılımcılar envanter maddelerini beş basamaklı Likert Ölçeği yardımıyla değerlendirmişlerdir (1= Hiç Tanımlamıyor, 5= Tamamen Tanımlıyor). Katılımcılardan her bir madde için kendilerini en iyi ve gerçek olarak ifade eden seçenekleri işaretlemeleri istenmiştir. Envanterdeki 1482

7 BASIM, BEGENİRBAŞ, CAN YALÇIN / Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü maddeler, Konuşkan, Orijinal, yeni görüşler ortaya koyan, Bunalımlı, melankolik, Başkalarında hata arayan, İşini tam yapan gibi maddelerden oluşmaktadır. Nörotiklik ve dışa dönüklük alt boyutları 8 er madde, uyumluluk ve öz disiplin alt boyutları 9 ar madde ve gelişime açıklık alt boyutu ise 10 madde ile ölçülmektedir. Her boyuttan alınan yüksek puanlar, o boyutun özelliklerinin daha çok benimsendiği anlamını taşımaktadır. Duygusal Tükenme Ölçeği: Çalışmada, öğretmenlerin duygusal tükenme düzeylerini tespit etmek maksadıyla Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin (Maslach Burnout Inventory) duygusal tükenme boyutu kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Ergin (1992) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve duygusal tükenme Cronbach Alfa katsayısı 0.83 olarak tespit edilmiştir. Sucuoğlu ve Kuloğlu (1996) tarafından yapılan çalışmada duygusal tükenme güvenirlilik katsayısı 0.82 olarak belirlenirken, Önder ve Basım (2008) tarafından 0.89 ve Şeşen ve arkadaşları (2011) tarafından ise 0.84 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada ölçeğin geçerliliği için, AMOS (6.0) paket programı ile DFA yapılmış ve bu analizde duygusal tükenme ölçeğinin maddelerinin faktör yüklenimleri ve bu yüklenimlerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Faktör yüklenimleri 0.60 ve 0.85 arasında tek boyutta toplanmış ancak düşük olan bir madde ölçekten çıkartılarak DFA tekrarlanmıştır. Ölçek tek boyutlu olduğundan ilişkisiz modele ait DFA yapılmış ve uyum iyiliği sonuçları χ²=22.171, sd= 13, χ²/sd= 1.705, RMSEA= 0.030, CFI= 0.99, GFI= 0.99, AGFI=0.98 olarak bulunmuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda, duygusal tükenmeye ait Cronbach Alfa katsayısı 0.87 olarak tespit edilmiştir. Duygusal tükenme 9 madde yardımı ile ölçülmüştür. Katılımcılar ölçek maddelerini beş basamaklı Likert Ölçeği yardımıyla değerlendirmişlerdir (1= Hiç Tanımlamıyor, 5= Tamamen Tanımlıyor). Ölçek, İşimden duygusal olarak soğuduğumu hissediyorum, Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum gibi maddelerden oluşmaktadır. Alınan yüksek puanlar, yüksek düzeyde duygusal tükenmeye işaret etmektedir. Duygusal Emek Ölçeği: Duygusal Emek Ölçeği, Diefendorff ve arkadaşları (2005) tarafından, Grandey (2003) ve Kruml ve Geddes ın (2000) duygusal emek ölçeklerinin bazı maddelerinin alınarak uyarlanması ve bazı maddelerin ise geliştirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Ölçek, yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular olmak üzere üç boyutu içermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlemesi bu çalışmanın yazarları tarafından yapılarak kullanılmıştır. Ölçeğin ölçek geçerleme prosedürlerine uygun olarak İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çevirileri Brislin, Lonner ve Thorndike (1973) tarafından geliştirilen bir yöntem kullanılarak alanında yetkin araştırmacılarla gerçekleştirilmiş, pilot ve asıl örneklem üzerinde uygulanarak keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada ölçeğin geçerliliği için, AMOS (6.0) paket programı kullanılarak DFA yapılmıştır. DFA ile tek faktörlü, birinci düzey çok faktörlü, ikinci düzey çok faktörlü ve ilişkisiz model test edilmiştir. En iyi uyum iyiliği değerlerine birinci düzey çok faktörlü modelde ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışmamızda birinci düzey çok faktörlü yapı benimsenmiştir. Birinci düzey çok faktörlü modele ait uyum iyiliği değerleri; χ²= , sd= 54, χ²/ sd= 4.316, RMSEA= 0.064, CFI= 0.96, GFI= 0.96, AGFI=0.93 tür. Duygusal emeğin her bir alt boyutu için Cronbach alfa katsayıları; yüzeysel rol yapma için 0.84, derinden rol yapma için 0.90, doğal duygular için ise 0.83 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik açısından yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçekte yüzeysel rol yapma 6, derinden rol yapma 4 ve doğal duygular ise 3 madde ile ölçülmektedir. Katılımcılar ölçek maddelerini beş basamaklı Likert Ölçeği yardımıyla değerlendirmişlerdir (1= Hiçbir Zaman, 5= Her Zaman). Katılımcılardan her bir madde için kendilerini en iyi ve gerçek olarak ifade eden seçenekleri işaretlemeleri istenmiştir. Ölçekteki maddeler, Öğrencilerle uygun şekilde ilgilenebilmek için rol yaparım, Göstermem gereken duyguları gerçekte de hissetmek için çaba harcarım, Öğrencilere sergilediğim duygular samimidir gibi maddelerden oluşmaktadır. Bulgular İlk olarak katılımcıların kişilik ve duygusal emek alt boyutları ile duygusal tükenme değişkenlerine ilişkin elde edilen verilerin ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Analiz sonuçları tablo 1 de görülmektedir. Kişiliğin gelişime açıklık alt boyutu hariç diğer tüm alt boyutları ile duygusal tükenme arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu ilişkiler nörotiklik kişilik boyutu ile pozitif, diğer boyutlar ile negatif yönlüdür. Yüzeysel rol yapma ile nörotiklik (r=0,117, p<0,01) ve gelişime açıklık (r=0,071, p<0,05) arasında aynı yönlü ve anlamlı ilişkiler görülmektedir. Ayrıca, derinden rol yapma ile gelişime açıklık (r=0,108, p<0,01) ve öz disiplin (r=0,078, p<0,05) 1483

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 1. Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri Ort. S. Sap Nörotiklik (1) 2,46,819 1 Dışa Dönüklük (2) 3,68,894 -,183 ** 1 Gelişime Açıklık (3) 3,72,708,008,349 ** 1 Uyumluluk (4) 4,23,643 -,300 **,218 **,203 ** 1 Öz Disiplin (5) 4,10,666 -,254 **,272 **,319 **,493 ** 1 Duy_Tükenme (6) 2,10,765,312 ** -,169 ** -,067 -,173 ** -,161 ** 1 Yüzeysel Rol Y. (7) 2,64,888,117 **,009,071 * -,031 -,029,107 ** 1 Derinden Rol Y. (8) 3,56,970 -,009,003,108 **,056,078 * -,119 **,300 ** 1 Doğal Duygular (9) 4,14,714 -,048,134 **,158 **,181 **,185 ** -,227 ** -,312 **,108 ** 1 ** p< 0,01 ; * p< 0,05 arasında da aynı yönlü ve anlamlı ilişkiler gözlemlenirken, doğal duygular ile nörotiklik hariç diğer kişilik alt boyutları ile yine aynı yönlü ve anlamlı ilişkiler görülmüştür. Duygusal tükenme ve tüm duygusal emek alt boyutları arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Özellikle yüzeysel rol yapmanın duygusal tükenmişliğe aynı yönlü etkisinin olduğu gözlemlenirken (r=0,107, p<0,01); derinden rol yapma (r=-0,119, p<0,01) ve doğal duygular (r=-0,227, p<0,01) ile duygusal tükenme arasında ise ters yönlü ilişkiler bulunmuştur. Araştırmada ayrıca, kişilik ve duygusal emeğin katılımcı öğretmenlerin duygusal tükenmelerinde bir etkiye sahip olup olmadığının ortaya çıkarılması ve oluşturulan hipotezlerin test edilmesi için hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Regresyon analizlerinde demografik değişkenlerin etkilerinin kontrol altına alınması için birinci aşamada cinsiyet, yaş ve medeni durum değişkenleri modele girilmiştir. İkinci aşamada ise bağımsız değişkenler modele dâhil edilerek, bağımlı değişken üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. İlk olarak, duygusal tükenmeyi etkileyen kişilik boyutlarını ortaya koymak için regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2 den de görüldüğü üzere, duygusal tükenme genel olarak ele alınan demografik değişkenler ( F=2,677, R 2 =0,010, p<0,05) ve kişilik ( F=20,137, R 2 =0,112, p<0,01) tarafından anlamlı olarak yordanmaktadır. Bu kapsamda, duygusal tükenme, demografik değişkenlerden sadece medeni durum (β=-0,085, p<0,05); kişilik özelliklerinden ise nörotiklik (β=0,271, p<0,01) ve dışa dönüklük (β=-0,091, p<0,05) tarafından anlamlı olarak açıklanmaktadır. Bu bulgular, nörotik ve içe dönük kişilik özelliklerine sahip kişilerin duygusal tükenme yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğuna, işaret etmektedir. Bu durum, kişiliğin duygusal tükenme üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu belirten hipotezi desteklemektedir. Tablo 2. Duygusal Tükenmeyi Yordayan Kişilik Boyutlarının Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları Duygusal Tükenme Bağımsız Değişkenler β R 2 1.Demografik Değişkenler,010 Cinsiyet -,059 Yaş -,048 Medeni Durum -,085* F 2,677* 2. Kişilik,112 Nörotiklik,271** Dışa Dönüklük -,091* Gelişime Açıklık -,013 Uyumluluk -,051 Öz Disiplin -,034 F 20,137** *p<0,05 **p<0,01 İkinci olarak, duygusal emeği yordayan kişilik boyutlarının hiyerarşik regresyon analizine bakılmış olup sonuçlar tablo 3 tedir. Bulgulara göre, genel olarak ele alınan demografik değişkenlerin duygusal emek boyutlarından yüzeysel rol yapma ( F=5,228, R 2 =0,019, p<0,01) ve doğal duyguları ( F=9,686, R 2 =0,010, p<0,01) anlamlı olarak yordadığı ve bu etkinin de katılımcıların cinsiyet ve yaşlarından kaynaklandığı görülmektedir. Cinsiyet ve yaş yüzeysel rol yapmada negatif etkiye sebep olurken; doğal duygu gösteriminde pozitif etki yaratmaktadır. Kişilik ise genel olarak duygusal emeğin tüm boyutlarını anlamlı olarak yordamaktadır. Değişkenlerin alt boyutları ele alındığında, duygusal emek alt boyutlarından yüzeysel rol yapmanın yalnızca nörotiklik (β=0,106, p<0,01) tarafından, 1484

9 BASIM, BEGENİRBAŞ, CAN YALÇIN / Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü derinden rol yapmanın ise sadece gelişime açıklık (β=0,099, p<0,05) tarafından anlamlı ve pozitif olarak açıklandığı görülmektedir. Doğal duygular boyutu ise gelişime açıklık (β=0,111, p<0,01) ve uyumluluk (β=0,111, p<0,01) kişilik boyutları tarafından pozitif ve anlamlı olarak yordanmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar, çalışmanın ikinci hipotezini kısmen desteklemektedir. Tablo 3. Duygusal Emeği Yordayan Kişilik Boyutlarının Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları Bağımsız Değişkenler 1.Demografik Değişkenler Yüzeysel Rol Yapma Derinden Rol Yapma Doğal Duygular β R 2 β R 2 β R 2,019,003,035 Cinsiyet -,116** -,050,170** Yaş -,099** -,009,123** Medeni Durum -,053,018,024 F 5,228**,714 9,686** 2. Kişilik,016,016,052 Nörotiklik,106**,001,031 Dışa Dönüklük,027 -,044,036 Gelişime Açıklık,060,099*,111** Uyumluluk -,001,028,111** Öz Disiplin -,012,051,074 F 2,566* 2,561* 9,012** *p<0,05 **p<0,01 Çalışmada ortaya konan bir diğer hipotez, duygusal emeğin duygusal tükenme üzerinde etkisinin olduğudur. Bu amaçla yapılan regresyon analizleri sonuçları tablo 4 te belirtilmiştir. Buna göre, duygusal tükenme genel olarak duygusal emek ( F=17,593, R 2 =0,062, p<0,01) tarafından anlamlı olarak yordanmaktadır. Başka bir deyişle, tükenmişliğin toplam varyansının %6,2 si duygusal emek tarafından açıklanmaktadır. Duygusal emeğin alt boyutları bazında baktığımızda da; yüzeysel rol yapma (β=0,080, p<0,05), derinden rol yapma (β=-0,123, p<0,01) ve doğal duygular (β=-0,184, p<0,01) duygusal tükenmeyi anlamlı olarak yordamaktadır. Bulgular yüzeysel rol yapma davranışı sergileyen kişilerin derinden rol yapma veya doğal duygu gösteriminde bulunanlara göre daha fazla duygusal tükenmeye maruz kalabileceklerini göstermektedir. Bu anlamda, duygusal emeğin duygusal tükenme üzerinde anlamlı etkisi olduğu hipotezi de destek görmüştür. Tablo 4. Duygusal Tükenmeyi Yordayan Duygusal Emek ve Kişilik Boyutlarının Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları Bağımsız Değişkenler Duygusal Tükenme β R 2 1. Demografik Değişkenler,010 Cinsiyet -,059 Yaş -,048 Medeni Durum -,085* F 2,677* 2. Duygusal Emek,062 Yüzeysel Rol Yapma,080* Derinden Rol Yapma -,123** Doğal Duygular -,184** F 17,593** 3. Kişilik,097 Nörotiklik,253** Dışa Dönüklük -,078* Gelişime Açıklık,014 Uyumluluk -,029 Öz Disiplin -,015 F 18,267** *p<0,05 **p<0,01 Son olarak ise, kişiliğin duygusal tükenmeye etkisinde duygusal emeğin aracılık etkisinin olup olmadığına bakılmıştır. Aracılık etkisinin olup olmadığının tespiti için tablo 2, 3 ve 4 ün sonuçlarına birlikte bakılarak duygusal emeğin aracılık etkisi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, kişiliğin tükenmişliği anlamlı yordadığı (Tablo 2), duygusal emeğin duygusal tükenmeyi anlamlı etkilediği (Tablo 4) ve kişiliğin duygusal emeği anlamlı olarak açıkladığı (Tablo 3) görülmektedir. Tablo 4 e bakıldığında duygusal tükenmeyi anlamlı yordayan kişilik boyutlarından nörotiklik (β=0,253, p<0,01) ve dışa dönüklük (β=-0,078, p<0,05) regresyon katsayılarının tablo 2 deki regresyon katsayılarından daha düşük olduğu görülmektedir. Örneğin, tablo 2 de nörotikliğin duygusal tükenme regresyon katsayısı (β=-0,271, p<0,01) iken, duygusal emek aracılık etkisiyle bu değer katsayısı (β=- 0,253, p<0,01) olmuştur. Yine aynı şekilde, kişiliğin doğrudan duygusal tükenmenin toplam varyansını açıklama oranı %11,2 iken, bu oran duygusal emek aracı değişkeninin devreye girmesiyle %9,7 ye düşmektedir. Bu durum, kişiliğin duygusal tükenme üzerindeki etkisinde duygusal emeğin kısmi aracılık rolü olduğunu göstermektedir. Bu etkinin anlamlı olup olmadığını anlamak için Sobel testi yapılmıştır. Sobel testi neticesinde, nörotiklik kişilik boyutu ile duygusal tükenme arasında duygusal 1485

10 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ emeğin yüzeysel rol yapma boyutunun aracılık etkisinin anlamlı olduğu (z=-2.11, p<0,05) tespit edilmiştir. Diğer boyutlardaki etki ise Sobel testine göre anlamlı çıkmamıştır. Ulaşılan noktada, araştırma sorusuna da duygusal emeğin kişilik ve duygusal tükenme arasında kısmi aracılık etkisine sahip olduğu yanıtı verilebilir. Tartışma ve Sonuç Bu çalışmada kişiliğin duygusal tükenmeye etkisinde duygusal emeğin aracı rolü araştırılmıştır. Ulaşılan bulgular neticesinde, katılımcı öğretmenlerin kişilik özelliklerinin onların duygusal tükenmelerine etki ettiği ve bu etkide mesleklerini icra ederken göstermiş oldukları duygusal emeğin aracılık rolünün olduğu sonucuna varılmıştır. İlk olarak, kişiliğin duygusal tükenme ile ilişkisine bakıldığında, nörotiklik ve duygusal tükenme arasında pozitif ve anlamlı; dışa dönüklük ile duygusal tükenme arasında ise ters yönlü bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer kişilik özellikleri ile duygusal tükenme arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Bu bulgular ışığında; nörotik özelliklere sahip kişilerin endişeli, gergin, strese eğilimli davranış göstermeleri, ayrıca kendilerini tatminsiz, memnuniyetsiz ve muhtaç insanlar olarak hissetmeleri (Carver ve Scheier, 1990), onların duygusal tükenmelerini artırdığı düşünülmüştür. Ancak, dışa dönük kişiliğe sahip olanların çevresindeki tüm insanlarla iletişim kurma çabası içerisinde olmaları yanında, sosyal, kendine güvenen, enerjik, cana yakın ve neşeli özelliklerinin ise, duygusal tükenme eğilimlerini azalttığı düşünülebilir. Çalışma bulgularımız genel olarak nörotiklik-dışadönüklük-uyumluluk olmak üzere, kişiliğin üç boyutunun duygusal tükenme ile ilişkili olduğunu ortaya koyan çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir (Judge ve ark., 2009; Kokkinos, 2007). Yapılan başka bir çalışmada da duygusal tükenme nörotiklik ile pozitif, dışa dönüklük ile negatif ilişkili bulunmuştur (Ghorpade, Lackritz ve Singh, 2007). Bu bağlamda kişiliğin duygusal tükenme üzerinde anlamlı etkisi olduğu yönündeki hipotez kısmen desteklenmiştir. İkinci olarak, kişilik özelliklerinin duygusal emek davranışları üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu yönündeki hipotez kısmen doğrulanmıştır. Zira araştırma sonuçlarına göre, nörotiklik özelliği ile yüzeysel rol yapma arasında; gelişime açıklık ile derinden rol yapma arasında; uyumluluk ve gelişime açıklık ile de doğal duygular arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Nörotik özellik, geniş anlamda olumsuz duygusal dengeye yol açmakta, bu durumun da kişilerin istemedikleri duygu gösterimleri sergilemelerine neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, nörotikliğin, yüzeysel rol yapmada önemli bir belirleyici olduğu, çünkü bu özelliği taşıyanların duygu düzenleme konusunda çok başarılı olmadığı ifade edilmektedir (Austin ve ark., 2007). Başka bir araştırmada (Kiffin-Peterson ve ark., 2010) da nörotiklik ve yüzeysel rol yapma arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiş olup, çalışmamızda elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. Diğer yandan, duygusal emek davranışlarının duygusal tükenmeyi anlamlı olarak etkilediği yönündeki hipotez de desteklenmiştir. Zira araştırma bulgularına göre, yüzeysel rol yapma ile duygusal tükenme arasında pozitif; derinden rol yapma ve doğal duygular ile duygusal tükenme arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Grandey (1999) de, çalışmasında yüzeysel duygu gösteriminin duygusal tükenme ile pozitif yönlü ilişkisine vurgu yaparken, konu hakkında yapılan başka çalışmalarda da (Kruml ve Geddes, 2000; Troman, 2000; Zhang ve Zhu, 2008) benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre yüzeysel rol yapma çalışanlarda duygusal tükenmeye neden olmaktadır. Bu bağlamda, duygusal emek davranışları ile duygusal tükenme arasında anlamlı ilişki olduğu yönündeki hipotez de desteklenmiştir. Son olarak, kişiliğin tükenmişliğe etkisinde duygusal emeğin aracı rolü yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Çalışmada, genel olarak duygusal emeğin, kişilik ve duygusal tükenmede aracılık etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu etkinin anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan Sobel testi neticesinde, sadece nörotiklik ile duygusal tükenme arasında yüzeysel rol yapma davranışının anlamlı aracılık etkisine sahip olduğu, diğer boyutlardaki etkilerin ise anlamlı olmadığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle, duygusal emeğin aracılık etkisi analize dâhil edilmeden önce kişilik ve duygusal tükenme arasındaki ilişkinin puanı; duygusal emek analize dâhil edildikten sonra düşmüştür. Bu bağlamda, yüzeysel rol yapma davranışını benimseyen nörotik çalışanların, daha az duygusal tükenme yaşadıkları değerlendirilmektedir. Yüzeysel rol yapmanın aracılık etkisinin olduğu bulgusu Kiffin-Peterson ve arkadaşlarının (2010) bulgularını da destekler niteliktedir. Dolayısıyla, duygusal emeğin kişilik ve duygusal tükenme ilişkisinde aracılık rolü olup olmadığı konusundaki merak bir ölçüde giderilerek, araştırma sorusuna yanıt verilmeye çalışılmıştır. Öğretmenlik duygusal emek gerektiren bir meslek olduğu için, öğretmenlerin tükenmişlik ve özellikle tükenmişliğin görece baskın boyutu olan duygusal tükenme riskiyle karşı karşıya oldukları yazında yer alan ve bilinen bir konudur. Araştırmamızın sonuçlarına göre, kişiliğin hem duygusal emek davranışla- 1486

11 BASIM, BEGENİRBAŞ, CAN YALÇIN / Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü rında, hem de duygusal tükenmede önemli bir etken olduğu görülmektedir. Bu nedenle, eğitim-öğretim odaklı ve özellikle öğretmenlerin etkisinin yoğun olduğu faaliyetlerde, onların duygu durumlarının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Dolayısıyla ulusal eğitim kurum ve kuruluşlarının düzenli olarak kişilik, tükenmişlik ilişkisini analiz eden çalışmalarla öğretmenlerde duygusal emeğin negatif sonuçlarını azaltabilecek motivasyon araçları oluşturmasının faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, insan kaynakları yönetimi kapsamında, öğretmenlerin seçim ve yerleştirme faaliyetleri, eğitim ve geliştirme süreçleri ile performans ve başarı değerlendirmesinde kişilik incelemesinin bir faktör olarak dikkate alınmasının, öğretmenlerdeki duygusal emek ve duygusal tükenmeden kaynaklı olumsuzlukları azaltarak, ulusal eğitim sistemimizin daha etkin ve verimli işlerliğe ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurum ve kuruluşlarının bu çalışmanın bulgu ve sonuçlarını insan kaynakları süreçlerinin daha etkin yürütülmesinde kullanabilecekleri ve çalışmanın bu anlamda sürece olumlu katkılar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışma neticesinde ulaşılan bulgular ve sonuçlara göre, bundan sonra yapılacak araştırmalara zemin hazırlamak ve yön vermek maksadıyla araştırmacılara bazı önerilerde bulunulabilir. Bu kapsamda, çalışmada üç değişken olarak ele alınan ve oluşturulan model, araştırmacılar tarafından farklı öncül ve ardıl değişkenlerle ele alınarak zenginleştirilebilir. Örneğin, farklı demografik değişkenler ile sosyal desteğin duygusal tükenme üzerindeki etkileri incelenebilir. Ayrıca, duygusal emeğin gerekli olduğu ve tükenmişliğin sıklıkla görüldüğü değişik meslek dallarında (sağlık, güvenlik, vb.) çalışan, nitel ve nicel olarak farklılaştırılmış katılımcı gruplarla yapılacak benzer çalışmalar, daha genellenebilir sonuçlara ve konu hakkında kapsayıcı meta analizlere dönüştürülebilir. Elde edilen bulguların yanında çalışma bazı sınırlılıklar da içermektedir. Araştırmanın katılımcılarının iki ildeki ilk ve orta öğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşması nedeniyle, bulgular doğal olarak, katılımcı özellikleriyle sınırlıdır. Bunların yanı sıra, veriler kişilerin yalnızca kendi değerlendirmelerini yansıttığından, ortak yöntem varyansı ve sosyal beğenirlik sınırlılıkları, sonuçların değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. 1487

Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü

Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü Volume 5 Number 2 2014 pp. 109-127 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü Memduh Begenirbaşa Abdullah

Detaylı

İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.223-246 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.223-246 İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Memduh BEGENİRBAŞ

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:202 Cilt:9 Sayı: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması Doç. Dr. H. Nejat BASIM Başkent Üniversitesi İİBF, İşletme

Detaylı

Örgütsel Bağlamda Tükenmişlik Tepkisinin Gelişmesinde Kişilik Özelliklerinin Rolü

Örgütsel Bağlamda Tükenmişlik Tepkisinin Gelişmesinde Kişilik Özelliklerinin Rolü Volume 3 Number 2 2012 pp. 65-77 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgütsel Bağlamda Tükenmişlik Tepkisinin Gelişmesinde Kişilik Özelliklerinin Rolü Fatih Cetin a Koksal Hazir b Özet: Örgütsel bağlamda,

Detaylı

İŞE BAĞLILIĞIN TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDEKİ ARACILIK ETKİSİ: YATIRIM UZMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞE BAĞLILIĞIN TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDEKİ ARACILIK ETKİSİ: YATIRIM UZMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.143-166. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Baskın Kariyer Çapalarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği *

Öğretim Elemanlarının Baskın Kariyer Çapalarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 1743-1765 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2110

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

GÖREV İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

GÖREV İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GÖREV İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DOI NO:10.5578/jeas.8647 SALİH SOYDEMİR * KÜRŞAT ÖZDAŞLI ** ALİ

Detaylı

Örgütsel Sinizm, Okul Kültürü ve Okul Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması

Örgütsel Sinizm, Okul Kültürü ve Okul Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) 89-113 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.1.1640

Detaylı

Burhan ÇAPRİ a Mersin Üniversitesi

Burhan ÇAPRİ a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1393-1418 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1576

Detaylı

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Journal of Yasar University 2010 17(5) 2922 2937 OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Engin ÜNGÜREN a Hulusi DOĞAN b Mehmet ÖZMEN c Ömer Akgün TEKİN d ÖZET Tükenmişlik sendromu

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

DUYGUSAL EMEK, DUYGUSAL TÜKENME VE GÖREV/ BAĞLAMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: YALOVA DA HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAŞTIRMA

DUYGUSAL EMEK, DUYGUSAL TÜKENME VE GÖREV/ BAĞLAMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: YALOVA DA HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAŞTIRMA DUYGUSAL EMEK, DUYGUSAL TÜKENME VE GÖREV/ BAĞLAMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: YALOVA DA HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI İLE BİR ARAŞTIRMA Onur ÜNLÜ Senay YÜRÜR ÖZ Görev performansı, çalışanların görev tanımları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan Akkoç - Dr. Abdullah Çalışkan - Doç. Dr. Ömer Turunç

Yrd. Doç. Dr. İrfan Akkoç - Dr. Abdullah Çalışkan - Doç. Dr. Ömer Turunç Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Gelişim ve Rasyonel Alt Kültürlerinin Girişimci Davranışa Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Aracılık Rolü

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KİŞİLİK ENVANTERİ NİN KARA HARP OKULU NA ÖĞRENCİ TEMİN VE SEÇİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KİŞİLİK ENVANTERİ NİN KARA HARP OKULU NA ÖĞRENCİ TEMİN VE SEÇİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI DIŞ KAPAK T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KİŞİLİK ENVANTERİ NİN KARA HARP OKULU NA ÖĞRENCİ TEMİN VE SEÇİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ:

Detaylı

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi * tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki1

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi * tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki1 *1 Bu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 276-301 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 Uçuş ekibi kaynak

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ ÖZET

ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ ÖZET ÖĞRETİM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİĞİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖRNEĞİ ÖZET Mehmet DİNÇ 1 Ferhat BİTLİSLİ 2 Esra ÇETİNCELİ 3 Sonay Zeki

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12, s. 1-17 ANTAKYA VE İSKENDERUN OTEL

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması Mustafa TÜRKMEN * Özet Bu çalışmada, öznel

Detaylı

Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması

Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması Durdu Mehmet BİÇKES Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi dmbickes@nevsehir.edu.tr

Detaylı

İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ

İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Senay Yürür Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Aşkın Keser Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNDE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 22-23 KASIM 2013 Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu 22 Kasım 2013 Cuma A Blok Konferans Salonu 9:00

Detaylı

ÖRTÜK LİDERLİK ÜZERİNE BİR ANALİZ: İMALAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN LİDERLİK ALGILARINA ETKİSİ

ÖRTÜK LİDERLİK ÜZERİNE BİR ANALİZ: İMALAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN LİDERLİK ALGILARINA ETKİSİ Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi Cilt, Sayı, (105-147) ÖRTÜK LİDERLİK ÜZERİNE BİR ANALİZ: İMALAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN LİDERLİK ALGILARINA ETKİSİ Kemal EROĞLUER 1 ÖZET Lider gücü

Detaylı

SIĞRI-GÜRBÜZ AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET

SIĞRI-GÜRBÜZ AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile beş faktörlü kişilik

Detaylı

Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısı *

Seviye Belirleme Sınavında Başarının Yordayıcılarının İncelenmesi: Dershaneye Gitme, Mükemmeliyetçilik, Ana-Baba Tutumu ve Sınav Kaygısı * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(1) 63-87 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.1.1980

Detaylı

BASKIDA. Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi. Dr. Elif DİKMETAŞ 1, Dr. Mehmet TOP 2, Dr.

BASKIDA. Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi. Dr. Elif DİKMETAŞ 1, Dr. Mehmet TOP 2, Dr. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi BASKIDA Dr. Elif DİKMETAŞ 1, Dr. Mehmet TOP 2, Dr. Gülpembe ERGİN 3 ÖZET Amaç: İnsan kaynakları yönetiminde

Detaylı

İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 7-24, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların

Detaylı

Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu. Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1

Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu. Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1 Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 1 Bülent GÜNDÜZ 2, Burhan ÇAPRİ 3, Zafer GÖKÇAKAN 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Maslach Tükenmişlik Envanteri-Genel

Detaylı

İrfan BOZDOĞAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar, Türkiye bozdogan_irfan44@hotmail.com

İrfan BOZDOĞAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar, Türkiye bozdogan_irfan44@hotmail.com Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Employees' Organizatonal Justice Perception's İmpact on Burnout

Detaylı