ANALYSIS OF SERIES RESISTANCE EFFECTS ON FORWARD I-V AND C-V CHARACTERISTICS OF MIS TYPE DIODES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANALYSIS OF SERIES RESISTANCE EFFECTS ON FORWARD I-V AND C-V CHARACTERISTICS OF MIS TYPE DIODES"

Transkript

1 11-14 Eylül 00,SDÜ, İsparta TR YMF_P3 ANALYSIS OF SERIES RESISTANCE EFFECTS ON FORWARD I-V AND C-V CHARACTERISTICS OF MIS TYPE DIODES Ş. ALTINDAL 1, S. KARADENiZ, Z. TEKELİ 1, N. TUĞLUOĞLU. İ. ERCAN 'Faculty of Arts and Sciences, Gazi University, Physics Department, 06500, Ankara-Turkey Ankara Nuclear Research and Training Centre, 06100, Besevler, Ankara-Turkey In order to determine the series resistance R s, we have followed Lie et al., Cheung et al. and Kang et al. [1-3] from the plot of I vs dv/dln(i) which was linear curve over a wide range of current values af each temperature. The values of R s were obtained from the slope of the linear parts of the curves and then the series resistance at each temperature has been evaluated at Ln(I) vs (V-IR S ) curves. The curves are linear over a wide range of voltage. The most reliable values of ideality factor n and reverse saturation current I s were then determined. In addition to role of series resistance on the C-V and G-V characteristics of diode have been investigated. Both C-V and G-V measurements show that the measured capacitance and conductance seriously varies with applied bias and frequency due to presence of R s. The density of interface states, barrier height and series resistance from the forward bias I-V characteristics using this method agrees very well with that obtained from the capacitance technique. It is clear that ignoring the series resistance (device with high series resistance) can lead to significant errors in the analysis of the I-V-T, C-V-f and G-Vf characteristics. Acknowledgements: This work supported by G.Ü. (AFP) FEF-Research Project FEF 05/00-46 and Ankara Nuclear Research and Training Centre, Material Science Research Projects D7.1.4 and D

2 11-14 Eylül 00. SDÜ, İsparta YMF_P4 Bi 1,7Vo^Sr Ca Cu 3 O 1 o + CAM-SERAMİK SÜPERİLETKENİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU H. KORALAY. Ş. ÇAVDAR, E. AKSU, İ. ERCAN ve N. AKDURAN Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, TAEK, Beşevler, Ankara Bu çalışmada, BiıjVo^SrzCaıCusOıo+G süperiletkeni cam-seramik metodu kullanılarak hazırlandı. Hazırlanan süperiletken malzeme, standart dört nokta yöntemi kullanılarak sıcaklık-özdirenç ve sıcaklık-kritik akım yoğunlukları incelendi. Ayrıca numunenin DSC (Differential Scanning Calorimeter) analizleri ile kristalleşme sıcaklıkları ve farklı kinetik metotları kullanılarak (Kissinger. Takhor ve Augis-Bennet metotları) kristalleşme aktivasyon enerjileri tespit edildi. Malzemenin X-ışını toz difraksiyon deseni incelenerek örgü parametreleri belirlendi. 38

3 11-14 Eylül 00.SDÜ, İsparta YMF_P5 Bis[-[A^-(-CHLOROPHENYL)FORMİMİDAYL]-l- NAPHTHOLATO]-(6C1)COPPER(II) MOLEKÜLÜNÜN SENTEZİ VE KRİSTAL YAPISI H. ÜNVER 1. D. M. ZENGİN 1, T. N. DURLU 1-1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Tandoğan, Ankara Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Yahşihan Kampusu, Kırıkkale Bis[-[Ar-(-chlorophenyl)formimidayl]-l-naphtholato]-(6Cl)copper(II) [Cu(CnHnNOCl)] (Şekil 1) molekülü sentezlenmiş ve kristal yapısı belirlenmiştir. MonokJinik kristal sisteminde oluşan yapının uzay grubu P ı/c ve örgü parametreleri a = 9.146(3), b = 18.74(3), c = 16.30() Â. Aynca birim hücrenin hacmi V = 761.8(11) Â 3, Z = 4, D c = g.cm" 3, n(mok«) = 1.00 mm" 1 ve I>cr(I) şartını sağlayan 361 yansıma için R = olarak elde edilmiştir. Şekil 1. [Cu(CnH n NOCl) ] molekülünün ısısal titreşim hareketlerinin görünümü Bis[-[A r -(-chlorophenyl)formimidayl]-l-naphtholato]-(6cl)copper(n) molekülünde bakır atomu N Û donör atomları tarafından koordine edilmektedir. The Cu-O bağ uzunlukları 1.878(4) ve 1.889(4) Â, Cu-N bağ uzunlukları 1.980(5) ve 1.985(5) Â. Ol-Cu-Nl ve O- Cu-N bağ açılan sırasıyla 90.96(19) ve 90.7(19) dir. 39

4 11-14 Eylül 00.SDÜ, İsparta YMF_P6 C 10 H 8 Br O 'NİN KRİSTAL VE MOLEKÜL YAPISI İ. ÇELİK 1, t. DEMİRTAŞ, M. AKKURT 3, R. ERENLER, K. GÜVEN 4, O. ÇAKMAK Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Sivas Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 6040 Tokat 3 Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kayseri "Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kırıkkale CıoHgB^Oz molekülü, Brl atomlu altılı halka ve cis.cis.cü konfigürasyonundaki O, Br ve Ol atomlarına sahip diğer altılı halkanın oluşturdukları tetrahidronaftalin iskeletinden meydana gelmiştir. Brom ve OH atomları arasındaki itici etkileşme tetrahidronaftalin iskeletinin topolojisini etkilemektedir. Bu yüzden moleküler yapı tam düzlemsel değildir. X-ışınlan tek kristal kırınım çalışması ile, bileşiğin moleküler yapısının aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir. Kristal verileri; M, = akb, T= 93() K, Â(MoK a ) = Â, monoklinik, Pj/h (No:14), a = 7.575(4) Â, b = 11.6(5) Â, c = (6) Â, ft= 91.47(5), V = (8) A 3, Z = 4, d x =.089 g.cm' 3, // = 7.94 mm' 1, F(OOO) = 616, kristal yapı direkt metodlarla çözüldü ve full-matrix en küçük kareler metodu ile arıtıldı. [I>o(I)] kriterine uyan 175 yansıma ile, 17 değişkene göre yapılan anlım sonucu Rj = 0.049, wr = değerlerine yaklaşıldı. Maksimum ve minimum artık elektron değerleri de sırası ile ve e.a' 3 bulundu. 330

5 11-14 Eylül 00.SDÜ. İsparta YMF_P7 C6H3N40sZn' NİN KRİSTAL VE MOLEKÜL YAPIŞI H. NECEFOĞLU 1, T. HÖKELEK, C. C. ERSANLI 3 and A. ERDÖNMEZ 3 'Kafkas Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kars, Türkiye Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 0653 Beytepe, Ankara, Türkiye 3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü, Kurupelit, Samsun, Türkiye C6H N 4 O 8 Zn, Monoklinik, P,/n, a= (10)â, b-,6060(30) Â, c=10.896(10, ) Â, a=90.p=95.375, y=90 V=59.00(15)Â 3 Z=4, M r.=583.86akb, D x =1.53Mgm 3, F(000)=l 199.7(a,=1.03mm' 1, R=0.033, wr=0.0875, 8=1.049, Apmax=0.89eÂ' 3, Apn,in=-0.494eA" 3. Ap lpin = -0,494eÂ' 3 molekülünün sentezi yapılarak kristallendirilmesiyle, x-ışmı kırınımına uygun büyüklükte tek kristaller elde edilmiştir. I>a(I) koşulunu sağlayan 4089 yansıma kullanılarak kristal yapı direk metodlarla SHELXS97 programı yardımıyla çözülmüş ve 514 yansıma kullanılarak 440 parametre tam matris-en küçük kareler yöntemi kullanılarak SHELXL97 proyramı ile antılmıştır.molekülün atomlannın termal titreşimlerini gösteren bir ORTEP III çizimi aşağıda verilmiştir. Kristal yapı merkezi-simetriktir.. Merkezi çinko atomuna iki farklı liganddaki iki farklı azot atomuyla [Zn-Nl.07(), Zn-N.078() Â] ve iki farklı liganddaki iki oksijen atomuyla ' [Zn (), Zn ()A] bağlanmış bozulmuş tetrahedron koordinasyonuna sahip, bir yapı sergilemekledir. 331

6 11-14 Eylül 00.SDÜ, İsparta YMF P8 C 9H S N 3 O3 MOLEKÜLÜNÜN KRİSTAL YAPI ANALİZİ H. KARABIYIK 1. M. AYGÜN 1, A. G. GÖKÇE 1, N. COŞKUN VE M. N. T AHİR 3 'Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İzmir. Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Bursa. 3 Govt. College, Departmet of Physics, Jhang, Punjab, Pakistan. 6-(4-Methoxy-phenyl)-l,5,7a-triphenyl-tetrahydro-imidazo[l,5-b][l,,4]oxadiazol--one, (CzgltsNaOs), molekülünün sentezi yapıldıktan sonra, moleküler yapısı spektroskopik yöntemlerle ( 1 H-NMR, 13 C-NMR, ÎR, UV) belirlenmiştir. Tek kristal X-ışını kırınımı çalışmalarıyla kristal yapı çözülmüştür. Yapılan arıtımlar sonrasında; yapının monoklinik kristal sisteminde kristallendiği ve uzay grubunun P1/n olduğu belirlenmiştir. a=10.81(l)â b=16.464c)â c=15.98(l)â, 0=13.80(), Z=4. Şiddet verilerinin zayıf olması dolayısıyla R değeri ancak 0.09'a kadar düşmüştür. wr=0.4, s=1.09, 9,^=0.4 ve 0.34 tür. Pmin= Di 03 Yapı zayıf moleküller arası C-H...O tipi ve zayıf molekül içi C-H...O ve C-H...N tipi H bağlan ile kararlı haldedir. İmidazo halkası "half chair" konformasyona bağlı olup imidazo grubuna bağlı H atomu "axial" konumdadır. Metoksi grubu bağlı bulunduğu fenil düzlemi içindedir. Bağ uzunlukları ve bağ açılarının literatürle uyum içinde olduğu gözlenmiştir. 33

7 11-14 Eylül 00.SDÜ, İsparta YMF_P9 CdS/CdTe HETEROEKLEMLERİN KARAKTERİSTİKLERİ T. CAFEROV 1, S.S. YESİLKAYA 1. Z.A. ALLAHVERDİEV 'Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Bölümü, Trabzon Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için fotovoltaik dönüşüm aygıtları (güneş pilleri) kullanılmaktadır. Direk bantlı CdTe gerekli optik ve fotovoltaik özelliklere sahip olması nedeniyle ince film güneş pillerinin hazırlanması için (CuInGaSe ile birlikte) en uygun malzemedir. Bu çalışmada CdTe ince filmler SnO ile kaplı cam (TCO) ve CdS altlıklar üzerinde elde edildi ve CdTe filmlerin ve CdTe/CdS heteroeklemlerin yapısal, elektrik, optik ve fotovoltaik özellikleri incelendi. p-cdte ince filmler yakın mesafeli süblimasyon (Close spaced sublimation-css) metodu ile elde edildiler. Elde edilen filmlerin yapısı ve yasak band genişliği x-ışınlan kırınımı ve optik spektrum ölçümleri ile incelendi. CdTe filmlerin SnO ve CdS altlıklar üzerinde (111) doğrultusunda büyüdüğü gözlendi. CdTe/CdS heteroeklemler hazırlanırken önce n- CdS ince filmler TCO camlar üzerine vakumda termal buharlaştırma yöntemiyle kaplandılar. Hazırlanan cam/tco/cds altlıklar üzerine p-cdte ince filmler CSS yöntemiyle kaplandı. Elde edilen heteroeklemlerin akım-gerilim, kapasitans-gerilim karakteristikleri, fotoduyarlılığın spektral dağılımı ölçümleri yapıldı ve fotovoltaik parametreleri belirlendi. CdCl uygulamasının pillerin fotoduyarlılık spektrumlannı iyileştirdiği gösterildi. Metal (Au, Ag)-CdTe kontakların elektriksel karakteristikleri incelendi. CdTe'ye uygulanacak metal kontağın omik özelliklerinin iyileştirilmesi için uygun dağlama ve tavlama şartlan araştırıldı. 333

8 11-14 Eylül 00,SDÜ, İsparta YMF_P10 YENİ TİP SERAMİK NEM SENSÖRLERİNİN ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU VE DUYARLILIĞININ İNCELENMESİ M. ASLAN 1. M. A. EBEOĞLU,0. ŞAN 3, Z. Z. ÖZTÜRK 4 'Deniz Harp Okulu, Dekanlık, Fizik A.B.D. Bşk.lığı, İstanbul. DPÜ, Müh. Fakültesi, Elektronik Müh, Kütahya. 3 DPÜ, Müh. Fakültesi, Seramik Müh, Kütahya. "Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul. Fiziksel, kimyasal ve termal açıdan yüksek kararlılığa sahip olan seramiklerin yapısı incelendiğinde; kristal taneleri ve taneler arasında bulunan gözeneklerden oluştuğu görülür. Seramikler, kristal tanelerinin elektriksel özelliklerinden yararlanılarak gaz sensörü ve özellikle nem sensörü uygulamalarında kullanılabilir. Ayrıca yaşam kalitesinin arttırılmasında hava kirliliğinin yanında bağıl nemin ölçülmesi ve kontrolü de önemlidir. Bu çalışmada; özelliklerinden bahsedilen yeni tip bir seramik malzemenin nemin tespitinde kullanılabileceği araştırılmıştır. Nem sensörü üretiminde üç farklı hammadde ve bir çeşit de bağlayıcı selüloz kullanılmıştır. Bunlar; Porselen çamuru (kompozit malzeme), Titanyum dioksit tozu (pigment), Mangan oksit (saf oksit toz), Na-carboxymetly cellulose (Na-CMC). Hammaddeler ve porselen çamurundan üretilen bulk malzemeler nem sensörü olarak kullanılmıştır. Öncelikle bulk malzemelerin, oda sıcaklığında vakumda I-V ölçümleri yapılmış daha sonra oda sıcaklığında ve oda neminde yapılan I-V ölçümleri sonuçlarıyla karşılaştınlmıştır. Bu sonuçlar bulk malzemelerin dirençlerinin nemle büyük ölçüde değiştiğini göstermiştir. Sensörlerin ohmik özellik gösterdiği ve histeresise sahip oldukları tespit edilmiştir. Sensörlerin histeresis genişliklerinin, üretim aşamasındaki pişirme sıcaklığı ile orantılı olarak arttığı, buna karşın duyarlılıklarının pişirme sıcaklıkları ile orantılı olarak azaldığı gözlenmiştir. Konsantrasyona bağlı I-t ölçümleri yapılan Sensörlerin duyarlılıkları tespit edilmiştir. Düşük maliyete sahip olan bu sensörlerin I-V ve konsantrasyona bağlı I-t ölçümleri yapılmıştır. Bu sensörlerin duyarlılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. [1] NittaT., " Development and Application of Ceramic Humidity Sensors", Chemical Sensor Tecnology Vol.1, Kodansha Ltd. Tokyo, 59, [] Fu G., Chen H., Chen Z., Zhang J., Kohler H., "Humidity Sensitive Characteristics ofzn SnO 4 - LiZnVO 4 Films Prepared by the Sol-gel Method", Sensors and Actuators B 81, ,

9 11-14 Eylül 00.SDÜ. İsparta YMF_P11 Cr/Au ve Cr/Ag ÇİFT KATLI İNCE FİLMLERİN ÖZDİRENCİ M.GÖZ Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Bornova/İZMİR Bu çalışmada, değişik kalınlıklardaki krom ince filmler ve bu krom ince filmler üzerine 3.5 nm kalınlıkta altın ve gümüş ince filmler kaplanarak çift katlı ince filmler elde edildi. Bu ince filmlerin K sıcaklığı arasında elektriksel özdirençleri ölçüldü. Özdirenç ölçümlerinden Cr, Cr/Au ve Cr/Ag ince filmlerin özdirenç sıcaklık artma katsayılarının negatif olduğu tespit edildi. Krom filmlerde çok küçük tanecik yapının oluşması nedeniyle tanecik sınırlarındaki saçılmanın SOW (spin density wave) in periyodu bozduğu sonucu çıkarılmıştır. Cr/Au ve Cr/Ag ince filmlerin bağıl kondüktansı Dimmich-Warkusz modeli esas alınarak değerlendirilmiş ve bağıl kondüktans h/d ile lineer arttığı görülmüştür.

10 11-14 Eylül 00.SDÜ, İsparta YMF_P1 CURRENT-VOLTAGE (I-V) AND CAPACITANCE-VOLTAGE (C-V) CAHARACTERISTICS OF BLjTijOn AMORPHOUS FILMS Ş. ALTINDAL 1, A. AGASİEV, A. TATAROĞLU 1 'Physics Department, Faculty of Arts and Sciences, Gazi University, 06500, Ankara, Turkey Physics Department, Baku State University, Baku, , Azerbaijan The BTO thin films were electrically characterised by I-V, C-V and G-V measurements. In spite of the apparently symmetric capacitor structure but current-voltage (I-V) measurements showed rectifying behaviours. This results attributed to structural disordering and the interface states in the BTO capacitors and existence polarisation. Frequency response of the dielectric properties of BTO amorphous films C-V and G/w-V were measured in the frequency rage 1 khz-1 MHz. While dielectric constant(e') decrease with increase frequency, in 10 khz to 1MHz frequency rage, E" and tans descries. The ideality factor n and series resistance Rs was found in room temperature 1.5 and 1030 D respectively at forward bias I-V measurement. In addition to series resistance Rs was found 950 C from the measured conductance in the strong accumulation region. Those observations are comparable to the others measured value for Bi^isOu films in the literature. Acknowledgements: This work is supported by Gazi University AFP-research projects FEF.05/ [1] B.H. Park. S. J. Hyun, J. of App!. Phys. 84,. 448(1998) [] P.C. Joshia and S. B. Krupandin,. J. of Appl. Phys. 7,. 5517(199) [3] L.B. Kong and J. Ma, Thin Solid Films, 379, 89, (000) [4] A. A. Agasiyev, M.Z. Mamedov and M. B. Muradov, J. Phys. Ill France 6, 853(1996) 336

AGING OF POROUS SILICON AND THE ORIGIN OF BLUE SHIFT

AGING OF POROUS SILICON AND THE ORIGIN OF BLUE SHIFT ] l -14 Eylül 00, SDÜ, İsparta TR0300043... YMFJP49 AGING OF POROUS SILICON AND THE ORIGIN OF BLUE SHIFT T. KARAÇALI 1 H. 'Atatürk University, Faculty of Engineering, Department of Electr. and Communi.

Detaylı

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3 Kasım 2006 POSTER SUNUMLARI POSTER SUNUMLARI 33 P01 Effect of different growth conditions to structural properties in InGaN A. Yıldız*, M. K. Öztürk, and M. Kasap Department of Physics, Gazi University, Ankara *yildizab@gazi.edu.tr

Detaylı

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri

Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Al/CuO/p-Si/Al Diyot Yapısının Elektriksel Özellikleri Mehmet Faruk Karabat 1, İsmail Arsel 2* 1 Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman Üniversitesi, Batman, TÜRKİYE 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Batman

Detaylı

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

METAL/ORGANİK/İNORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL VE OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

METAL/ORGANİK/İNORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL VE OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL/ORGANİK/İNORGANİK YARIİLETKEN YAPILARIN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL VE OPTİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Enise ÖZERDEN DOKTORA TEZİ FİZİK

Detaylı

FAST RESPONSE PDFLC DISPLAYS

FAST RESPONSE PDFLC DISPLAYS I I H IUUI İD IH I III HI - 22. FİZİK KONC.niCSl. 14 TR0500127,..,. 1 7 EYLÜL 2004, BODRUM TtHKİYE FAST RESPONSE PDFLC DISPLAYS R. KARAPINAR andm.o'neill* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fizik Bölümü, Van, Türkiye

Detaylı

ÇİNKO FTALOSİYANİN TABANLI HETEROEKLEMİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Yıldız. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim Dalı

ÇİNKO FTALOSİYANİN TABANLI HETEROEKLEMİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa Yıldız. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim Dalı T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİNKO FTALOSİYANİN TABANLI HETEROEKLEMİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa Yıldız YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim Dalı DİYARBAKIR Haziran-2012

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

Mehmet Faruk KARABAT Yüksek Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail ARSEL 2014 Her hakkı saklıdır

Mehmet Faruk KARABAT Yüksek Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail ARSEL 2014 Her hakkı saklıdır P TİPİ SİLİSYUM TABANLI ALTLIK ÜZERİNE CuO MADDESİNİN KAPLANARAK ELDE EDİLEN YAPILARIN AKIM İLETİM MEKANİZMALARI Mehmet Faruk KARABAT Yüksek Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Düzenleme Kurulu Yusuf Selamet (Düzenleme Kurulu Başkanı) Alpan Bek İsmail Sökmen Mehmet Güneş Oğuzhan Gürlü Afif Sıddıki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2012 YILI) İSTANBUL, 2013 1 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

N TİPİ SİLİSYUM TABANLI ALTLIK ÜZERİNE PYRENE (C 16 H 10 ) MADDESİNİN KAPLANARAK ELDE EDİLEN YAPILARIN AKIM İLETİM MEKANİZMALARI.

N TİPİ SİLİSYUM TABANLI ALTLIK ÜZERİNE PYRENE (C 16 H 10 ) MADDESİNİN KAPLANARAK ELDE EDİLEN YAPILARIN AKIM İLETİM MEKANİZMALARI. N TİPİ SİLİSYUM TABANLI ALTLIK ÜZERİNE PYRENE (C 16 H 10 ) MADDESİNİN KAPLANARAK ELDE EDİLEN YAPILARIN AKIM İLETİM MEKANİZMALARI Mesut TURMUŞ Yüksek Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç. Dr.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION

STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION TFD 21. Fizik Kongresi H-14Eylül2002Ispana TR0300015 YEF_P6 STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION A.K. CİFTCl Ankara University, Science

Detaylı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 329-336 329

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 329-336 329 GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 5, Sayı 2,(2004), 329-336 329 2-ASETİLAMİNO-6-BENZOİL-4-KLOROFENOL KRİSTALİNİN YARI DENEYSEL MOLEKÜLER ORBİTAL YÖNTEMLER (PM3, AM1, MNDO) İLE MOLEKÜLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YÜKSEK SICAKLIK SÜPERİLETKENLERDE FİZİKSEL ÖZELLİKLER. Erhan AKSU FİZİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YÜKSEK SICAKLIK SÜPERİLETKENLERDE FİZİKSEL ÖZELLİKLER. Erhan AKSU FİZİK ANABİLİM DALI TR0500015 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YÜKSEK SICAKLIK SÜPERİLETKENLERDE FİZİKSEL ÖZELLİKLER Erhan AKSU FİZİK ANABİLİM DALI ANKARA 2003 Her hakkı saklıdır Doç. Dr. Ali GENCER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK

ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK ADIM FİZİK GÜNLERİ-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR ADIM PHYSICS CONGRESS-I 21-22 MAYIS 2010 AFYONKARAHİSAR, TURKEY ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi

In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi Seniye KARAKAYA 1, *, Olcay GENÇYILMAZ 1,2 ve Ömer ÖZBAŞ 1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Detaylı

1. GİRİŞ Son yıllarda teknolojinin sağladığı imkanların giderek artmasıyla elektronik aygıtların boyutlarındaki küçülme teknolojiye olan ilgiyi daha çok arttırmıştır. Elektronik aygıtlardaki bu küçülme,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 08B4240004 Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Ali GENCER Proje Konusu: Çok Damarlı MgB 2 Süperiletken Üretimi, Nano-boyutta Katkılama

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nilay KANTARCI Sm 1-x Gd x Ni 4 B BİLEŞİKLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 I ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

ÖZETLER 19. YOĞUN MADDE FİZİĞİ ANKARA TOPLANTISI 20 ARALIK 2013 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MİTHAT ÇORUH AMFİ

ÖZETLER 19. YOĞUN MADDE FİZİĞİ ANKARA TOPLANTISI 20 ARALIK 2013 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MİTHAT ÇORUH AMFİ 19. YOĞUN MADDE FİZİĞİ ANKARA TOPLANTISI ÖZETLER 20 ARALIK 2013 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MİTHAT ÇORUH AMFİ HTTP://WWW.FEN.BILKENT.EDU.TR/~YMF YMF@FEN.BILKENT.EDU.TR FACEBOOK.COM/YMFANKARA 20 Aralık 2013 (Cuma)

Detaylı