il: } Bl No} " H. ol.ı\ Tcniı e,a \ aı\a iı,çp ıvıiı,r,i BĞ iriıvı vıününr.üğ ünn ç'} .l e,$; l e.e [,* i,^ _ BULANI K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "il: } Bl No} " H. ol.ı\ Tcniı e,a \ aı\a iı,çp ıvıiı,r,i BĞ iriıvı vıününr.üğ ünn ç'} .l e,$; l e.e [,* i,^ _ BULANI K"

Transkript

1 25l SAYI KoNU : l eq : Okul Hizııetlileri H.k iı,çp ıvıiı,r,i BĞ iriıvı vıününr.üğ ünn BULANI K 07 Haziran 20 5 pazar günü yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık] arın kurulacağ ı okullarda iş kur bünyesinde kurumunuzda çalışan hizmetliler ve kadrolu hizmetlileriz seçim günü ve seçimden sonraki gün sandık alanlarının kurulması ve sandık alanlarının seçimden sonra temizlenmesi için görevlendirilecektir. Söz konusu sandıklann kurulduğ u okullarda çalışan ti,im hizmetlilerin ücret alabilmeleri için T.C Kimlik numaralarrnın isim ve soy isimlerinin çalıştığ ı okulun isimlerinin de belirtilerek seçimden sonra en geç 0t06l20l5 tarihine kadar liste halinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığ ımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gereğ i bilgilerinize rica olunur. EKİ: Sandıkların Kurulacağ ı okulları gösterir rapor No} " H. ol.ı\ Tcniı e,a \ aı\a il: } Bl ç'}.l e,$; l e.e [,* i,^ _ (Bu LA^ { IK İ rç snç İw xıjqu N EAşK]t\tL I ç I İke SeçimKurufu eçmenkjitülbürosu: Fa ş ${ o:

2 ia SANDI K ATAI\ iasi KONTROL RAPORU ıl : BULAN1K seçim KuRULu ]tlo : Sayfa No :1 ] AHÇELıEVLER ] t/ lah. SAND K No İEÇMEN SAVSİ SANDİKYERİ Uı ANıK ı KlzYATıLı BoLGE okulu 380 ] UıI NıK ı KlzYATıLı BÖLGE okulu ] Uı ANıK ı Klz YATıLı BÖLGE okulu 1o ] uı_anık ı Klz YATıLı BÖLGE okulu 4 SANDıK 1511 SEçMEN 3uMHUR] YET ttllah. SANDıK No İEÇMEN SAVSİ SANDİKYERİ SULEYTIIAN PAŞ A I LKÖĞ RET M OKULU,tm6 339 SULEYMAN PAŞ A LKÖĞ RETİM OKULU 10o7 339 SULEYMAN PAŞ A İLKOGRETİM OKULU 3 SANDıK 1017 SEçMEN ] OLLÜoVA ttıiah. İANDıK No İEÇMEN SAVSİ SANDıKYER,tOOE 237 3OLLoVA LKoGRETıM okulu ULLOVA LKOGRETİM OKULU 2 SANDıK 475 SEçMEN NoNu ]tlah. ı\ NDıK No İEÇMEN SAYİSİ SANDıKYERı 1010 u5 3Uı JANıK Aı!\ DoLU LısEsı UİJANİK ANADOLU L SESİ UMHURI YET ılkögrerım okulu ] UMHURI YET İLKOGRETİM OKULU 1o UMHURI YET İLKOGRETİM OKULU 5 SANDıK 1507 SEçMEN «] LTOR irah. SANDıK No SEçMEN \ Vsı SANDıKYER AzıI LKoGRET M okulu AZİ İLKOGRETİM OKULU Azı LKÖĞ RET M okulu ı25.yıl ılköğ RET M okulu ı25.yıl ılkögretım okulu 5 SANDıK 1736 SEçMEN lrescıtlı tı/ ıah. SANDıK No ] EÇMEN SAVSİ İAND KYERı 1o2o 24 ttesçltl.l LKöGRETıM okulu 1SANDıK 2,{ 4 SEçMEN şehi TLıK ırah. İANDıK No EÇMEN SAYİSİ ıa}. DıKYERı g2 rurgut ÖZAL İLKÖĞ RET M OKULU

3 ll llçe seçim KuRuLU ]i o : : BULANI K SANDI KATAI I ASl KONTROL RAPORU Sayfa No : özal ltxöğ RETlM okulu 1o rürk TELEKOM LKÖĞ RETİM OKULU rürk TELEKoM LKÖĞ RET M okulu 1t rurk TELEKOM İLKOGRET M OKULU 1ü2a 340 = ATıH ılkogret M okulu 1ü27 u1 = ATıH ılkogret M okulu = ATIH ılköğ RET M okulu 1v = ATIH ılkogrmm okulu 9 SANDıK 2689 SEçMEN /ENlItiAH. İANDıK No İEÇMEN SAVSİ SAND KYER v EHMET AKI F ERSOY l LKORGETI M u EHMET At(F ERSOY LKÖRĞ ET M 1o ] Ul JAl lkai!\ DOLU l] t AM llatlp LlSESl ] Uı_ANıK AMDoLU ı]\,lam ı IATıP LısEsı ] Ul ANlK Aİ{ ADOLU lijtai' l,latlp LlSESl ] UlJNllK A VADOLU lljtajt l{ ATlP LlSESl \ TATURK İLKOGRETİM OKULU 1o \ TATÜRK İLKÖĞ RETİM OKULU 8 SAi.lDlK 2413 SEçMEN t^ Y hjr i { \^,4ı. LÇı* ZAFER ırah. SAi.lDlK NO SEÇMEN SAVSİ SANDıKYER MKB TEKNİKVE ENDOSTRİ MESLEK MKB TEKNİKVE ENDOSTR! MESLEK UURAT AMDOLU LİSESİ (BUİ ANİK lrurat AMDoLU LİsEsİ (BUı.ANıK 10/ uurat AtlADoLU LısEsı (BuıANıK / ALİ S.İ İATİPOGLU YATİLİ İLKOGRETİM 1w 282 / ALl S.ı ıatıpoğ LU YATlLl ılköğ RET M 1o / Atl s.ı{ ATlPoGLu YATlLl ılkogret M E SANDıK 2407 SEçMEN :LtiAt(\Y&cU M H U RIYET ]t/lah. İANDıK No SEÇMEN { Yısı iandıkyer : LiiN(AYA LKÖĞ RET M okulu 10/.7 2ğ 2 : uuat(aya ılköğ RET M okulu 1o48 2g1 : LİnffiAYA LKoGRETıM okulu 3 saitdlk 873 SEçMEN :LiiAl(\ YAl NÖNÜ ıjiah. İ\ NDıK No İEÇMEN SAVSİ İAND KYER : LMA (\ YA ılkogretım okulu SANDıK 424 SEçMEN LKoGRET M oku LU = Li/lAt!\YA ı : RENTEPE_FATI H ijiah. SANDıK No İEÇMEN SAVS ] ANDıKYERı

4 ll : BULAN1K SANDI KATAI I ASl KONTROL RAPORU SEÇİM KURULU M) : Sayfa No :3 FAT1H ılköğ RET M okulu = RENTEPE AZI irah. SANDıK No SEÇMEN SAYSİ SANDıKYER E 75. YL ERENTEPE Pıo ı5. YL ERENTEPE Plo YL ERENTEPE Plo 3 SANDıK 956 SEçMEN,^ Iı oı?ro, ıt/ lah. = RENTEPE ıgle SANDıK No İEÇMEN SAVSİ SANDİKYERİ SANDıK 614 SEçMEN İLKÖGRET M OKULU = RENTEPE İLKOGRETİM OKULU = RENTEPE I OSTEMGED K BAGI JNi ijiah. ıandık No İEÇMEN SAYSİ SANDıKYER rusteirgeylk 700. YlL ılköğ RETıM uSTEMGEYK 700. YıL ılkögretım 2 SANDıK 412 SEçMEN tustemg EDı K FIAN EDAN tı/ tah. İANDıK No İEÇMEN SAVSİ SANDİKYERİ osTEMGryıK 700. YıL ılkogret M tustemgeylk 700. VL ılkogretım 2 SANDıK 437 SEçMEN iostemgedık ınönu ilrah. İANDıK No ] EÇMEN SAVSİ SANDıKYER 1ü2 366 RtJsTEMGryıK 700. YıL ılkogretım 1SANDıK 366 SEçMEN iustemged K Z\ FER ifu\ H. ıandıkno İEÇMEN SAYİSİ SAND KYER gg tustemgeylk 700. YlL l LKÖĞ RETıM 'l SAi.lDlK 299 SEçMEN larl Pl MR Ç IMEN iji/ah. iai.ldlk NO İEÇMEN SAVSİ ANDıKYER SARİPİMR İLKÖĞ RETİM OKULU 1SA}.lDlK 351 SEçMEN!\RıP MR PıMR ]tlah. ı\ NDıK No ] EçMEN \ Ysı SANDİKYERİ ü SARİPİMR İLKOGRETİM OKULU

5 ,I ıl ılçe seçiukurt LuMl SAND K ATAI tiasl KONTROL RAPORU Sayfa No :4 SARıPıMR MN irah. İANDıK No İEÇMEN SAYİSİ İANDİKYERİ 1ü7 199 SARİPİMR İLKOGRETİM OKULU İARİPİMR LKÖĞ RET M OKULU 2 SANDıK 397 SEçMEN JzGoRU R ABDALBryAZıT tiah. ıand K No İEÇMEN SAVSİ İANDıKYER,t069 2 \ BDALBryAZİT İLKÖGRETİM OKULU 1SANDıK 236 SEçMEN JzGoRU R ALAGEZ tt/ iah. İANDıK No İEÇMEN SAVS SANDıKYER \l^ Gu LKöĞ RETIM okulu 1SANDıK ı:} SEçMEN JZGöRUR"ARI ] ı,tah. SANDıK No SEÇMEN SAVSİ İANDİKYERİ \ Rı LKÖĞ RETıM okulu 1 \ İ{ DıK 245 SEçMEN JZGORUR FATI H ] tiah. SANDıK No SEÇMEN SAYİSİ ] ANDıKYERı 1o JZGoROR LKöGRET M okulu 107g 24o JZGORUR İLKÖGRET M OKULU 2 SANDıK / a1 SEçMEN JzGoRuR GAzl ilrah. İ\ NDI K No SEÇMEN SAVSİ İANDıKYER JZGORUR İLKÖĞ RET M OKULU 1SANDıK 230 SEçMEN roncall_cumhurryet irah. ıqndık No SEÇMEN SAYİSİ SANDıKYER E1 roncali İLKOGRETİM OKULU 1SANDıK 261 SEçMEN rongalı_hürriyet tt AH. SANDıK No ] EÇMEN SAYİSİ İANDıKYER / ONGALI İLKÖĞ RETİM OKULU 10n 260 / ONCALİ İLKÖĞ RETİM OKULU 2 SANDıK 521 SEçMEN

6 SAND K ATAMAS KONTROL RAPORU ll : BULANI K seçlm KıJRULU ı.lo : Sayfa No :5 foncal! YENI ]t AH. SANDıK No SEÇMEN SAYİSİ SANDİKYERİ ü roncali İ LKOGRETİM OKULU 1SANDıK 266 SEçMEN DİVAR KOYU İ\ NDI K No İEÇMEN SAYİSİ SANDİKYERİ 107g u \DıVAR KöYo LKöĞ RET M okulu 1o \ DİVAR KOYU LKOGRETİM OKULU 2 SANDıK 692 SEçMEN \KÇgpİt'* KoYü ] ANDıK No İEÇMEN SAVSİ İANDİKYERİ \ KÇAARMUT İLKÖĞ RETİM OKULU 1SAİ{ DıK 308 SEçMEN \ KÇfl1(4yl!\ K KÖYu SANDıK No ] EçMEN \ Vsl SANDİKYERİ 1o82 65 \ KÇe (1yplx ılköğ RET M okulu 1SANDıK 65 SEçMEN \ LTİNOLUK KOYU )\ NDıK No SEÇMEN SAYSİ SANDİKYERİ o8 \ LTıNoLUK LKöGRET M okulu 1SANDıK 208 SEçMEN \ RAKOİÜAK KÖYÜ ıandık No SEÇMEN SAYSİ SAND KYERı , \ RAKo} ü\ K KoY \ RAKOMK KOYU 2 SANDıK 463 SEçMEN \ şağ ıboklo KöYo İANDıK No SEÇMEN SAVSİ ıandıkyer \ ş\ GıBOKLu ılkögret M okulu 1SANDıK 237 SEçMEN ıatotu KoYü İ\ NDıK No SEçMEN \ Ysı İANDİKYERİ İAI OTU İLKOGRETİM OKULU İAI OTU İLKOGRETİM OKULU 1o İALOTU İLKOGRETİM OKULU 3 SANDıK 1063 SEçMEN

7 ll SEÇ M KURULU NO : : BULAN1K SANDİ K ATAMASİ KONTROL RAPORU Sayfa No :6 ] 0NGOLDEK KoYu ıandık No İEÇMEN SAYİSİ İANDİKYERİ ] İNGOLDEK İLKOGRETİM OKULU 1SANDıK 110 SEçMEN } Aİı KURTARAN KÖYÜ İANDıKNo İEÇMEN SAYİSİ iai.ldlkyeri 1og2 348 ] Aİ{ KURTARAN ılkogret M okulu 1sANDlK 348 SEçMEN )ATAI GıKoYu } ANDıK No SEÇMEN SAYİSİ İANDıKYER ; ATAKLı lkogretlm okulu 1SANDıK 363 SEçMEN )AYGELDI KoYu ıandıkno SEÇMEN SAYİSİ İ\ NDıKYERı } AYGELDı IKöĞ RET M okulu 1sANDlK 354 SEçMEN )EGıRMENsı.r\ ru KoYu İANDıK No SEÇMEN SAYSİ SANDİKYERİ,l )EGıRMENSI YlJ ılkögretım okulu 1SANDıK 263 SEçMEN )EMI RKAPıKÖYÜ SANDıK No JEÇMEN SAYS İANDİKYERİ )EMI RKAPı LKöĞ RET M okulu 10g7 233 )Eİ'ıRKAPı ılkogreti M okulu 2 sandlk /+ 63 SEçMEN )oc,antepe KÖYÜ İANDıK No İEÇMEN SAYİSİ İAND KYER,t )OCI ANTEPE l LKOGRETI M OKULU 1SANDıK 57 SEçMEN )OKUZPİMR KÖYÜ İ\ NDıK No İEÇMEN SAYİSİ SANDıKYER B3 )OKUZPİMR İLKÖĞ RET M OKULU 1SANDıK 263 SEÇMEN :RlcEKKöYo İANDıKNo İEçMEN \ Ysı SANDİKYERİ LKÖĞ RET M okulu = RıGEK

8 ll : BULAN K seçim KURuLu ı.lo : SANDı K ATAttlAsı KoNTRoL RAPoRU Sayfa No :7 ı sıııoıx ıss seçmen l = SENLİK KOYO iai.ldık No İEÇMEN SAYSİ İANDıKYER,l :senllk LKÖĞ RETıM okulu 11o2 352 : SENLİK İLKOGRETI M OKULU 2 SANDıK 706 SEçMEN : SKİYOL KOYU ıandık No SEÇMEN SAVSİ İANDİKYERİ İSKI YOL LKOGRET M OKULU 1SANDıK 96 SEçMEN } OLYANİ KÖYÜ ıandık No SEÇMEN SAVSİ SAi.lDlKYER 110/ 2ü 3oLYAİ.lı ı tkogretlm okulu ü 3öLYAı.Jı ılköğ RET M okulu 2 SANDıK 572 SEçMEN 3ozrEPE KöYO ıandık No İEÇMEN SAYSİ İANDıKYER OZTEPE I LKOGRETİM OKULU 1sANDlK 376 SEçMEN 3oLçlMEN KoYo ıandık No jeçmen SAVSİ 9\ NDıKYERı 11o ULÇİMEN KOYI J İLKOGRETİM OKULU 1SAitlDlK 283 SEçMEN 3UMUŞ PİMR KOYU SANDıK No SEÇMEN SAYSİ SANDİKYERİ 110E 1ü 3OMOŞ Pİi. AR İLKOGRETİM OKULU 1SANDıK 154 SEçMEN 3uNBATIü/ laz KÖYu SANDıK No ] EÇMEN SAYİSİ İANDıKYER ONBATMAZ İLKÖĞ RETİM OKULU 1SAlı DlK 351 SEçMEN 3UNDUzu KoYt] İANDıK No ] EÇMEN SAYİSİ ] ANDıKYER ıondozlu ılköğ RET M okulu 1SANDıK 395 SEçMEN t " \\* ^

9 ll SANDİK ATAMASİ KONTROL RAPORU : BULAN K SEÇ M KURULU NO : Sayfa No :8 ılköğ REr MoKULu lan KöYü SANDıK No SEÇMEN SAYSİ İANDİKYERİ ÜN KOYU İLKÖGRETİM OKULU 1 \ NDıK 35 SEçMEN loşgeldl KöYO İANDıK No İEÇMEN SAYS! İANDİKYERİ roş GELDİ İLKOGRET M OKULU 1SAltlDlK 378 SEçMEN (ARAAĞ ıl KÖYO İANDıK No İEÇMEN SAYİSİ } ANDıKYERı /5.YlL t(nr/t\ğ ll PlO y11 1çlpl4ğ ıl Pıo u5.yıl ıgraağ ıl Plo 3 SANDıK 974 SEçMEN (ARABURUN KÖYU SANDıK No SEÇMEN SAYSİ SANDıKYER (ARABURUN İLKOGRET M OKULU 1SANDıK 382 SEçMEN (ARACAOREN KOYU ANDıK No seçmen SAVSİ İANDıKYER GRACAÖREN İLKÖĞ RET M OKULU 1SANDıK 47 SEçMEN (RKGÖZE KÖYÜ SANDıK No İEÇMEN SAYSİ İAND KYER 112a 396 CRKGÖZE LKÖĞ RETI M OKULU (RKGÖZE İLKÖĞ RET M OKULU (RKGOZE İLKOGRETİM OKULU 3 SANDıK 118E SEçMEN (otai.llıköyü ıandık No SEÇMEN SAVSİ SANDıKYER (OTANLİ İLKOGRETİM OKULU 1g\ NDıK 336 SEçMEN (oylrmğ ıll KöYo İANDıK No SEçMEN sayısl ] ANDıKYERı (OYUİ.İAG İL İ LKOGRETİM OKULU 1 \ NDıK, 5 SEçMEN

10 tı SANDI KATAİI ASl KONTROL RAPORU ll : BULAN1K seçlm KuRULu İ. o : Sayfa No : 9 (oprüyolu KöY0 SANDıK No SEÇMEN SAYİSİ SANDİKYERİ (oprtryolu ılkogretim okulu (OPRIJYOLU İLKOGRETİM OKULU 2 \ NDıK 511 SEçMEN ORGANLİKÖYÜ SANDıK No İEÇMEN SAYİSİ İANDıKYER CI RGAİ{ Lİ LKOGRETİM OKULU 1SANDıK 309 SEçMEN lreşeıçıköyu İANDıKNo jeçmen SAYSİ ] ANDıKYERı UEŞ EİÇİ İLÖGRETİM OKULU 112g 20g UEŞ EİÇİ İLOGRETİM OKULU 2 sandlk 417 SEçMEN uolı ADAWT KÖY0 SANDıK No İEÇMEN SAYİSİ sandlkyer UOLLADAWT l KÖĞ RETİM OKULU,t sandlk 173 SEçMEN uolıjkent KÖYO SANDıK No SEÇMEN SAYİSİ SANDİKYERİ vloll_akent ı LKÖGRETıM okulu UOLİI KENT İLKOGRET M OKULU t olı_akent LKÖĞ RETI M okulu 3 SANDıK E34 SEçMEN )Ğ IJAI«AYAKÖYÜ SANDıK No SEÇMEN SAVSİ ] ANDıKYER 1l3/. 242 )Gıil«\ YA KLoGRETıM okulu )Ğ ıjakkaya KLÖĞ RET M oku LU 2 SANDıK.+ 82 SEçMEN )KçUı AR KoYu İ\ NDıK No SEÇMEN SAYSİ ıandıkyer )KÇUİ AR KÖYÜ İLKÖĞ RETİM OKULU 1SANDıK 141 SEçMEN )LURDERE KÖYÜ İ\ NDıK No SEçMEN g\ Ysı SANDıKYER 1137 u7 )LURDERE İLKÖGREI İM OKULU 1SANDıK 347 SEçMEN

11 ll llçe SAND K ATAMASİ KONTROL RAPORU : BULAN1K SEÇİM KURULU ].lo : Sayfa No :10 )RENKENT KÖYO sandlk No SEÇMEN SAYİSİ SANDİKYERİ )RENKENT İLKÖĞ RET M OKULU )RENKENT İLKÖGRET M OKULU 2 sai{ DlK 686 SEçMEN iai lrai.{ YOLU KÖYU İANDıK No İEÇMEN SAVSİ SANDİKYERİ İAMANYOLU İLKÖRETil OKULU 1SANDıK 86 SEçMEN İEÇME KOYU ıandık No EÇMEN SAYSİ İANDİKYERİ ts7 İEçME llkogretlm okulu 1SANDıK 267 SEçMEN S RADERE KÖYU SANDıK No SEÇMEN SAVSİ SAİ. DıKYERı SİRADERE İLKÖĞ RET M OKULU 1SANDıK 67 SEçMEN İöĞ ürlo KöYo )\ NDıK No SEÇMEN SAVSİ iandıkyer 1, iögotlu ıklögret M okulu 114, iogutlu İKLOGRETİM OKULU 2 SANDıK 519 SEÇMEN İULTANLİ KÖYU } ANDıK No SEÇMEN SAY Sİ iandıkyerı } ULTAİ. Lı LKÖĞ RETıM okulu 1SANDıK 3z SEçMEN )ATıRI AR KöYo İANDıK No İEÇMEN SAY Sİ İANDıKYER 11ü 160 )ATİRLAR İLKOGRETİM OKULU 1SANDıK 160 SEçMEN iehrrtfflır KöYu jandık No İEÇMEN SAVSİ ] ANDıKYERı ,EHİTTAH İR İLKÖĞ RET M OKULU 1sANDlK 318 SEçMEN Ş EHİWEREN KÖY0 SANDıK No SEÇMEN SAVS SANDİKYERİ Ş EHİT\ EREN İLKÖĞ RETİM OKULU 1SANDıK 81 SEçMEN

12 { \ ıl llçe : BULAN1K SAND K ATAI ıias KONTROL RAPORU SEÇİM KURULU ].lo : sayfa No : 11 ffi İAİ{ DıK No SEÇMEN SAY Sİ İANDİKYERİ roıcüı ın LKöĞ RETıM okulu 1SANDıK 28 SEçMEN SANDıK No SEÇMEN SAVSİ SANDıKYER ] ÇTEPE KÖYÜ İLKÖĞ RETİM OKULU 1sAtlDıK 158 SEçMEN M İANDıK No ] EÇMEN SAYİSİ ıandıkyer fazbaş İ LKÖGRETİM OKULU rnzaaş ılköğ RET M okulu 2 SANDıK 005 SEçMEN M ANDıK No İEÇMEN SAYİSİ İANDİKYERİ /EMİŞ EN İLKÖĞ RET M OKULU 11ü 280,EMİŞ EN LKÖGRETİM OKULU ravı lşsıı lı_xöğ RETıM okulu 3 SAitlDlK 842 SEçMEN AND K No İEÇMEN SAYİSİ ;enoıryenl,t,t rokuş BAŞ LKÖĞ RET M okulu / OKUŞ BAŞ İ İLKÖĞ RET M OKULU 2 SANDıK 793 SEçMEN seçlm KURuLUToPHİtil: 157 SAND K 43035

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ HAZİRAN 2015 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ) 2015-2016 Eğitim öğretim

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) (Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) EK-1 Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kuru m açma izn i ile iş yeri açma

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

ALBERTO GIACOMETTI. Yazılar. Hazırlayanlar: Mary Lisa Palmer ve François Chaussende. Çeviren: Aykut Derman

ALBERTO GIACOMETTI. Yazılar. Hazırlayanlar: Mary Lisa Palmer ve François Chaussende. Çeviren: Aykut Derman YAZILAR Alberto Giacometti 1901 y l n da s viç re nin tal yan ke si minde k i B or go no vo d a dü n ya ya gel d i. s v iç re n i n t a n n m ş i z le n i m c i res sam la r n dan Gi ovan ni Gi aco met

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı