T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Ordu Ġlinde Bulunan Bazı TaĢınmazların Ordu Üniversitesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5710 Sayılı Karar (R.G. 01 Ocak ) - Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara ĠliĢkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair 5761 Sayılı Karar (R.G. 01 Ocak ) - Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında 5762 Sayılı Karar (R.G. 01 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/64) (R.G. 01 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/66) (R.G. 01 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/67) (R.G. 01 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 622 Sayılı Kararı (R.G. 02 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 623 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I) (R.G. 02 Ocak ) - Adalet Bakanlığına Ait 820 Sayılı Atama Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/201 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/202 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/203 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/204 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/205 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/210 Sayılı

2 Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9894 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9895 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarih ve 627 Sayılı Kararı ve 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerinde Ġl, Ġlçe ve Geçici Ġlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139) (R.G. 03 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/65) (R.G. 04 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1) (R.G. 04 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/9 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 04 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/85 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 04 Ocak ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 05 Ocak ) - Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117 Sayılı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/989 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/19 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/123 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/18 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/124 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/16 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/125 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/26 ( Siyasi Parti Mali

3 Denetimi), K: 2013/126 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/46 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/127 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/7( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/128 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/31 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/129 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/28 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/130 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/39 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/131 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/33 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/132 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/43 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/133 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Engelli ve Eski Hükümlü ÇalıĢtırmayan ĠĢverenlerden Tahsil Edilen Ġdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik (R.G. 09 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/2) (R.G. 09 Ocak ) - Varlığa Veya Ġpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) (R.G. 09 Ocak ) - Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20 (R.G. 09 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli Ve E: 2013/133, K: 2013/169 Sayılı Kararı (R.G. 09 Ocak ) - DÜZELTME Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 2013/131, 2013/132, 2013/133 Sayılı Kararlar ile Ġlgili (R.G. 09 Ocak ) - Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri Ġçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına ĠliĢkin 4772 Sayılı Karar (R.G. 10 Ocak ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360) (R.G. 10 Ocak ) - Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler Ġçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17 (R.G. 10 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2014 Tarihli ve 19 Sayılı Kararı (R.G. 11 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2014 Tarihli ve 23 Sayılı Kararı

4 (R.G. 11 Ocak ) - Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/1) (R.G. 12 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 10/1/2014 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı (R.G. 12 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 43 Sayılı Kararı (R.G. 14 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 44 Sayılı Kararı (R.G. 14 Ocak ) - 25 Ekim 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Yatırım Programı (R.G. 14 Ocak Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi ĠĢ Birliği AnlaĢmasının Onaylanması Hakkında 5686 sayılı Karar (R.G. 15 Ocak ) BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5710 Ordu Ġlinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Ordu Üniversitesi tarafından acele kamulaģtırılması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/12/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

5 F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki liste [R.G. 01 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/5761 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli ve 1488 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 31/12/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 01 Ocak ]

6 Karar Sayısı : 2013/5762 Ekli Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) nın 25/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ÖzelleĢtirme Uygulamaları Sonucunda ĠĢsiz Kalan ve Bilahare ĠĢsiz Kalacak Olan ĠĢçilerin Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Geçici Personel Statüsünde Ġstihdam Edilmelerine ĠliĢkin Esaslar a göre, Bakanlar Kurulu nca 30/12/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar [R.G. 01 Ocak ] TEBLĠĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No : 2013/64 ĠĢyeri : Akmercan Tur. Taş. İnş. Güv. Sis. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. Birlik Mah. 796 Sok. No: 34 K:2 D:20

7 Esenler/İSTANBUL (Merkez) Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası İnceleme: Akmercan Tur. Taş. İnş. Güv. Sis. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin merkez işyerinde muhasebe, insan kaynakları ve idari hizmetlerin yürütüldüğü, Başbakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Esenler Belediyesine şoförlü araç kiralandığı, Bağcılar Belediyesinin yaptığı işlerin tanıtımı için Beyazgezi adı altında kültür gezisine de şoförlü araç kiralama yoluyla servis hizmeti verildiği, Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı 2. Cd. Sokağı No: 2/4 Çankaya/ANKARA adresindeki şube işyerinde Başbakanlık ve Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan işlere yardımcı olarak büro işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Fatih Belediyesi (Eminönü-Marmara) Bursa Yıldırım Belediyesi, Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Piknik Alanı işyerlerinde sokak, park, pazar yeri ve bahçe temizliği ile çöp toplama (evsel atık) işlerini yaptığı, Cumhuriyet Mah. Hilal Cad. No:22 Sanko San. Sitesi Yanı Sultangazi/İSTANBUL adresindeki işyerinde ağırlıklı olarak işverenliğe ait çöp toplama araçlarının bakım ve onarım işlerinin yapıldığı ve yapılan işin asıl işe yardımcı iş olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda, Şirketin Birlik Mah Sokak No.34 Esenler/İSTANBUL adresinde özel bina inşaatı yaptığı, bu nedenle ve yapılan işin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı "İnşaat" işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir. [R.G. 01 Ocak ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2013/66 ĠĢyeri : Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No:15 Sarıçam/ADANA SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Teksif Sendikası Ġnceleme : Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No: 15 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan fabrika işyerinde polipropilenden plastik çuval imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. [R.G. 01 Ocak ]

8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2013/67 ĠĢyeri : Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Ürgenpaşa Mah. 19 Sok. Kiyare Geçmen Apt. Kat:1 D:2 ANTAKYA (Merkez) SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası İnceleme: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin hizmet alım ihalesi ile Antakya Belediyesi ile Harbiye ve Çekmece Belde Belediyelerinde temizlik, çöp toplama ve nakil işlerinin, Antakya Belediyesi dahilinde 12 cadde ve bulvarda otopark (Parkomat) uygulaması hizmetlerinin yürütüldüğü, merkez işyerinde ise şirketin almış olduğu ihaleli işlere yönelik büro işlerinin yürütüldüğü ve yapılan işlerin asıl işe yardımcı iş olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic.Ltd. Şti.'ne ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5' inci maddesi gereğince karar verilmiştir. [R.G. 01 Ocak ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No: K A R A R sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un değiģik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükme istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır sayılı Kanun da özel hüküm bulunmadığından, seçime katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilanında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen kanun hükümleri dikkate alınarak, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin tespit edilerek, yürütülecek seçim iģ ve iģlemlerinde uygulanmasına ve 298 sayılı Kanun un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca da ilanına karar verilmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluģturulan Komisyon yaptığı çalıģmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği Komisyon Raporunu Kurulumuza sunmuģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:

9 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinde yer alan; Mahalli idareler seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında; siyasi partilerin, milletvekili, belediye baģkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teģkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmıģ olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulanmıģtır. Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teģkilatlanmanın; merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teģkilat kurma anlamına geldiği hükme bağlanmıģtır sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, bir ilçede teģkilatlanmanın, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teģkilat kurmayı gerektirdiği; belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde teģkilat kurulmuģ olmasının yeterli olduğu belirtilmiģ, aynı Kanun un 36. maddesinde de, buna paralel düzenlemeye yer verilmiģtir. Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulunduğundan, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin araģtırılıp belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığının 11/12/2013 günlü, sayılı ve Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 26/12/2013 günlü, /1730 sayılı yazıları ile bu yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda; I- a) 298 sayılı Kanun un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun un 20. ve 36. maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az altı ay öncesi, (30 Eylül 2013 tarihi) itibariyle teģkilat kurmuģ ve büyük kongrelerini yapmıģ olan siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi, 17- Hür Dava Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,

10 23- Saadet Partisi, 24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi, olduğu, b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teģkilatlanma koģulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanun un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri kazanamadıkları, saptanmıģtır. II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu olan partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Cumhuriyet Halk Partisi, 3- Milliyetçi Hareket Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, olduğu belirlenmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; I sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına göre; 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi, 17- Hür Dava Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 23- Saadet Partisi, 24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi, olduğuna, II - Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, III - Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına, IV- Karar örneğinin; a) Seçime katılabilecek siyasi partiler genel baģkanlıklarına gönderilmesine,

11 b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine, 31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL KARAKAYA COġKUN Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Ġlhan HANAĞASI Ġbrahim ZENGĠN Zeki YĠĞĠT Hakkı MANAV [R.G. 02 Ocak ] Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler genel seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne istinaden, mahalli idareler genel seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. Yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanun'un 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge'nin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluģturulan Komisyon çalıģmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan karar taslağı ve eki Genelge Kurulumuza sunulmuģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında; Mahalli idareler genel seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne yer verilmiģtir. Söz konusu madde hükmü uyarınca, mahalli idareler genel seçimlerinin beģ yılda bir yapılacağına ve beģinci yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günü olacağına göre, mahalli idareler genel seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılması ve bu seçimin baģlangıç tarihinin de 1 Ocak 2014 ÇarĢamba günü olması kanun gereğidir. Mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye de yerleģik ve seçmen niteliğini taģıyan kiģilere ait kayıtların, gerekli iģlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüģtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.

12 Yeni yerleģim sebebi ile seçim çevrelerinde değiģiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleģtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması iģlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir. Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleģim yerlerini değiģtiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerekir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 1-30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için güncelleģtirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan Türkiye de yerleģik ve seçmen niteliğini taģıyan kiģilere ait kayıtların, gerekli iģlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüģtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna, 2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat de askıya çıkarılmasına ve 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat de askıdan indirilmesine, 3- Yeni yerleģim sebebi ile seçim çevrelerinde değiģiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleģtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması iģlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine, 4- Ekli 140/I sayılı Genelge'nin bu karar metnine dâhil olduğuna, 5- Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelge'nin; a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına, b) Adalet Bakanlığına, c) ĠçiĢleri Bakanlığına, d) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne, e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne, g) Siyasi parti genel baģkanlıklarına, gönderilmesine, 31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL KARAKAYA COġKUN Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Ġlhan HANAĞASI Ġbrahim ZENGĠN Zeki YĠĞĠT Hakkı MANAV SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEġTĠRĠLMESĠ USUL VE ESASLARINI GÖSTERĠR GENELGE (Örnek: 140/I) AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

13 MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin Seçmen Kütükleri kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklikler gereği, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taģıyan kiģilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim BiliĢim Sistemine (SEÇSĠS) aktarılmıģ olması nedeniyle 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesi gereğince 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleģtirme iģlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaģlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici 18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıģtır. Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleģtirilmesi amacıyla, seçmene ait verilerdeki değiģimi belirleyen; ad, soyad, yaģ, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlığını kaybetme veya yeniden kazandığını gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içerisinde veya dıģarısında vuku bulan yerleģim yeri değiģiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresini, bu süre içinde yapılacak itirazları kapsar. ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ MADDE 2- GüncelleĢtirme; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 33/1. maddesi uyarınca; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli iģlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüģtürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSĠS ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle yapılır. Ġlçe seçim kurulu baģkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından yedi gün önce o yer Cumhuriyet baģsavcılığından ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSĠS e girilerek gerekli kontrol yapılır ve (bu kontrol seçmenin seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığına yöneliktir) tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listeleri elde edilir ve askıya çıkarılır. MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNĠN ASKIYA ÇIKARILMA YERĠ, ASKI SÜRESĠ, ASKIDAN ĠNDĠRME MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan edilir sayılı Kanun un 1. maddesinin üçüncü fıkrası ile Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince yapılan değiģiklikler gözetilerek, belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan belediyeler ile nüfusu in altına düģmesi nedeniyle köye dönüģtürülen belediyelerde, birden fazla mahalle bulunması halinde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin ilçe seçim kurulu baģkanlıklarınca uygun görülecek mevcut mahalle muhtarlıklarından sadece birinde askıya çıkartılır. Bu durum diğer mahalle muhtarlıklarında ilan edilerek seçmenler bilgilendirilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.

14 Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu baģkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40). Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliģ tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de bulundukları koğuģlara veya yönetimce ilan edilmek Ģartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet baģsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunması ile görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliģ tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından ilgili dosyada saklanır. ASKI YERİ GÖREVLİSİ MADDE 4- Ġlçe seçim kurulu baģkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu baģkanlığınca tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise görevlendirilen kiģi yukarıda yazılan iģlemleri yapmakla yükümlüdür. MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR MADDE 5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taģıyan Türkiye de yerleģik Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüģtürülmesinden ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, güncelleģtirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için; a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, b) 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doğanlar (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.), c) BaĢka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleģim yerleri değiģikliği kontrol edilir.), d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taģıyan ve öğrenim gördükleri yerleģim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlıģlık yahut eksiklik bulunan, f) Nüfus olay bilgisi değiģen (VatandaĢlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi) Türk vatandaģları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen iģlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne, g) Askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuģ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik Ģubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.), h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleģmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koģullu salıverilen ancak hak

15 ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet baģsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.), ı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaģlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle iģlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleģen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaģları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına, i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlıģlık veya eksiklik bulunan, j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamıģ bulunan, Türk vatandaģları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baģkanlığına, baģvurabilir. (BaĢvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri uygulanır.) MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNE YAZILAMAYACAK OLANLAR MADDE 6 a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleģenler (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun yukarıda açıklanan maddeleri uyarınca, kısıtlılık altına alınanlara iliģkin listenin vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.), b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaģlarından MERNĠS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleģim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilirler.) c) Ġzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaģlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil), d) Taksirli suçlar dıģında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar. MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDE ĠSMĠ BULUNMAYANLARIN YAZIMI ĠLE KAYITLARDA DEĞĠġĠKLĠK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEġĠM YERĠNĠ DEĞĠġTĠRENLERĠN YAZIMI MADDE 7-a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlıģlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değiģikliği bulunan, b) Askı süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleģim yeri adresini değiģtiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, kiģiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleģmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleģmesi gibi belgelerden birisi ile baģvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiģikliğinin uygunluğuna iliģkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baģkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile baģvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir. c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taģıyan ve öğrenim gördükleri yerleģim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına iliģkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baģvurmak

16 suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiģikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna iliģkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baģkanlığına teslim ederler. Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlanıldığı 3 Ocak 2014 tarihi ile listelerin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yerleģim yeri değiģikliği ve kayıt düzeltme için baģvuranlara iliģkin kayıtlar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu Genelge'nin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir. Anayasa nın 79. maddesinde öngörülen seçimlerin baģlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ilkesine uygun bir Ģekilde gerçekleģtirilmesini teminen, seçmen niteliğini taģıyan kiģilerin yerleģim yeri değiģikliği için baģvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden baģlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kiģilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat den sonra yapılacak baģvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır. ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS E İŞLENMESİ MADDE 8- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 7 Şubat 2014 Cuma günü saat ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir. MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDEKĠ KAYITLARIN SĠLĠNMESĠ VEYA DONDURULMASI MADDE 9- A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleģme tarihi olan 7 ġubat 2014 Cuma günü saat itibariyle Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüģ olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir. B- Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taģıyan ve askerde bulunan kiģilere iliģkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi BaĢkanlığından topluca alınır ve bu kiģilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuģ olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilir. C- 30 Mart 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dıģındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleģmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koģullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kiģilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber; a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaģılan seçmenlerin, b) Silah altında bulunan er ve erbaģların, c) Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),

17 ç) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun un 405, 406 ve 407. maddelerine göre), d) Taksirli suçlar dıģında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin, kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 7 ġubat 2014 Cuma günü saat ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu baģkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur. Kurum içi elektronik posta ile gönderilen yazıģmaların resmî niteliğe kavuģabilmesi için; kısıtlı ve hükümlü olarak iģaretlenmesi gereken seçmenlere iliģkin ilgili ilçe seçim kurulu kararının (imzalı), tarayıcı (scanner) ile taranarak, sadece bu kiģilerin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu baģkanlığına kurum içi elektronik posta yolu ile gönderilmesi ve posta iģleminin tamamlanması gerekmektedir. ENGELLĠ SEÇMENLERĠN MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDE GÖSTERĠLMESĠ MADDE sayılı Kanun un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne iģlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir. Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu baģkanlığına veya ilçe seçim kurulu baģkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa baģvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu baģkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere engelli kutusu iģaretlenir. (Engellilerin beyan formu internet adresinden alınabilir.) MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNE KĠMLERĠN, NASIL ĠTĠRAZ EDEBĠLECEKLERĠ MADDE 11- Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine askı süresi içinde itiraz edebilirler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu baģkanlığına bildirirler. Muhtarlık bölgesi askı listelerine; A- Siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri; a) O ilçede oturan tüm seçmenlerle, b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıģ olduğu anlaģılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleģim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaģına ve ehliyetine sahip olmayan kiģilerin yazımı vb.), ile ilgili olarak, B- Seçmen niteliğini taģıyan vatandaģlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilirler. Yazılı itirazlar ile bu iģler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz. Ġtirazlar ilçe seçim kurulu baģkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baģkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

18 Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taģıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teģekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taģımayan kimlik belgelerine itibar edilmez. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiģ belge, kimlik belgesi yerine geçer. YerleĢim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmî nitelikteki onaylı YerleĢim Yeri ve Diğer Adres Belgesi esas alınır. Listelere siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kiģinin yetkili olduğuna iliģkin onaylı belgesi olup olmadığına bakılır. Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koģullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Ġtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karģılığında nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt iģlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu baģkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen tüm değiģiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baģkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karģılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanlığınca da, açıklanan süre içinde gerçekleģen seçmenlere ait muhtarlık bölgesi askı listesindeki bilgi değiģikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karģılığında ilçede teģkilatı bulunan siyasi parti baģkanlıklarına verilir. Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilir. ĠTĠRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNĠN KESĠNLEġMESĠ MADDE 12- Ġlçe seçim kurulu baģkanı, kendisine ulaģmasından itibaren itirazları en geç 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme iģlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 7 ġubat 2014 Cuma günü kesinleģir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilçe seçim kurulu baģkanı doğrudan bunun hileli bir giriģim olduğu kanaatine varırsa, karar vermeden önce bu Ģekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve durumu ilçede seçime katılan siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde mükerrerlik veya hileli/toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler. A- Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu baģkanınca doğrudan seçmenin; a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerleģim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı, b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı, c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araģtırma ve soruģturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,

19 ç) Ġlgili kuruluģlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleģmesi veya faturası olup olmadığı, d) Oturduğu yere iliģkin kira sözleģmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına) bulunup bulunmadığı, araģtırma ve soruģturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu baģkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı, B- Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları gerekçesiyle kayıtları dondurulmuģ olan seçmenlerin, o seçim bölgesinde oturduğu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle kanıtlandığının anlaģılması üzerine, kaydın dondurulmasına iliģkin ilçe seçim kurulu baģkanı kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmenin yeniden seçmen kütüğünde oy kullanabilir duruma getirileceği, C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, a) Silah altına alınan er ve erbaģlara, b) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun un 405, 406 ve 407. maddelerine göre), c) Taksirli suçlar dıģında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere, ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karģın, askı listesindeki bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilememiģ seçmenlere, karģı yapılan itirazlar da, bu Genelge'nin 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde, Ġlçe seçim kurulu baģkanınca yapılacak gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat ye kadar kesin olarak karara bağlanır. Ġlçe seçim kurulu baģkanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet baģsavcılığından muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleģme tarihi olan 7 ġubat 2014 Cuma günü itibariyle getirtilen ikinci listeler ile karģılaģtırılarak denetlenir. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet baģsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin hüküm giyme vb.) SEC-015 ekranından denetim yapılarak listeden silinir. Cumhuriyet baģsavcılığından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC-015 ekranından kesinleģen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına iliģkin denetim yapılarak, kayıtlı olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanır. Bu iģlemlerden sonra oluģturulan yeni listeler SEÇSĠS ten dökülür ve 9 ġubat 2014 Pazar günü tekrar askıya çıkarılır. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleģme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılığı ile) seçmen kütüğünde kayıtlı olma Ģartı aranır. SEC-015 ekranında seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü giriģi yapılamaz. TUTUKLU VE TAKSĠRLĠ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERĠN SEÇMEN LĠSTELERĠNĠN KESĠNLEġTĠRĠLMESĠ MADDE 13- Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleģtirilebilmesi için ilçe seçim kurulu baģkanınca, Cumhuriyet baģsavcılığından 27 Mart 2014 PerĢembe günü saat ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleģerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSĠS kapsamında gerekli değiģiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleģtirir. SANDIK BÖLGESĠ VE YENĠDEN SANDIK BÖLGESĠ OLUġTURULMASI

20 MADDE 14- Mahalli idareler genel seçimlerinde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleģim birimlerinden oluģan muhtarlıklar, her birinde 320 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaģım güçlükleri dikkate alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir. Mezra gibi toplu yerleģim birimleri için de mesafe durumu ve ulaģım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca sandık bölgesi oluģturulması bakımından, öngörülen seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluģturulabilir. Mahalli idareler genel seçimlerinde ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içerisinde sayılır. Ceza infaz kurumları ve tutukevinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir Ģekilde oylarını kullanmaları için ceza ve tutukevi yetkililerinin de görüģü alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Engelliler ile 75 yaģ ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık atamaları yapılırken, bu durum göz önünde tutulur. Sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Ceza infaz kurumları ve tutukevinin Ģartları ve güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu baģkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir. KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI MADDE 15- KesinleĢen sandık seçmen listelerinin 9 Mart 2014 Pazar günü beģ (5) nüsha olarak çoğaltılmasına baģlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu baģkanlıklarında saklanır. Bir örneği mahalli idareler genel seçimleri iģ ve iģlemleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulunun tarihli, 2013/622 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede teģkilatlarının bulunması halinde ilçe baģkanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD veya DVD olarak) verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu baģkanlarına verilir. Sandık kurulu baģkanları bunlardan birini sandık alanına asar, diğerini de oy verme iģleminde kullanırlar (298/42-3). Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinleģen sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına 27 Mart 2014 PerĢembe günü saat 17.00'den sonra baģlanır ve bir gün içinde bitirilerek birinci fıkra hükmü gereği iģlem yapılır. Ancak bu listelerin birinci nüshası muhtarlıklar yerine cezaevi idaresine verilir. Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere iliģkin sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından ayrı ayrı mühürlendikten sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır. Listelerin çoğaltılması iģleminin en geç 19 Mart 2014 ÇarĢamba günü saat ye kadar, tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 28 Mart 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur. SEÇMEN BİLGİ KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI MADDE 16- Sandık seçmen listelerinin kesinleģmesinden sonra seçmen bilgi kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtılması iģlemine 21 ġubat 2014 Cuma günü baģlanır. 298 sayılı Kanun'un 44. madde hükmüne uygun biçimde hazırlanmıģ seçmen bilgi kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaģtırılması için ilçe seçim kurulu baģkanı mahalli posta idaresiyle temas ederek, kanunlardaki dağıtım süreleriyle bağlı kalmaksızın seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımını yaptırabilir. Ancak, ilçe ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile de yapılması uygundur.

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü. ĠVEDĠ Sayı : /01/2014 Konu : YSK Kararı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü. ĠVEDĠ Sayı : /01/2014 Konu : YSK Kararı T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ĠVEDĠ Sayı : 23447294-121.01-584 02/01/2014 Konu : YSK Kararı Ġlgi : Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığının 02/01/2014 tarihli ve 623 sayılı

Detaylı

Karar No : 1544 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1544 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1544 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Tarih : 02.01.2014 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim

Detaylı

Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015

Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015 Karar No : 1888 Karar Tarihi : 07/10/2015 Adalet ve Kalkınma Partisi SKM Başkanı Yıldız SEFERİNOĞLU ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Şeref MALKOÇ tarafından müştereken imzalanarak

Detaylı

140/I SAYILI GENELGE

140/I SAYILI GENELGE 140/I SAYILI GENELGE YURT İÇİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İVEDİ Sayı : 23447294-121.01-E.78106 03/09/2015 Konu : 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İlgi : a) 31/08/2015 tarihli ve 29461 sayılı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İVEDİ Sayı : 23447294-121.01-21094 06/03/2015 Konu : 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İlgi : 22 Şubat 2015 tarihli ve 29275 sayılı

Detaylı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010

Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Karar No : 264 Karar Tarihi : 10/04/2010 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 30/01/2010 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda aynen; 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013

Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Karar No : 97 Karar Tarihi : 16/03/2013 Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 16/1/2013 tarih ve (25) sayılı yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İVEDİ Sayı : 23447294-121.01-E.76371 28/08/2015 Konu : 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İlgi : a) 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim NOT: 29 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2014 2 TEMMUZ 2014 1- Bu Takvim,

Detaylı

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

NOT: 16 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE 18 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6771 SAYILI KANUNUN 16 NİSAN 2017 TARİHİNDE HALKOYUNA SUNULMASINDA UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI .C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2014 Sayı 2014-2 ĠÇĠNDEKĠLER -

Detaylı

S E Ç İ M T A K V İ M İ

S E Ç İ M T A K V İ M İ 12 HAZİRAN 2011 GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mayıs 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2013 Sayı 2013-10 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Ali EM Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Ali EM Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Genelge No : 7 Genelge Tarihi : 28/05/2010 Yüksek Seçim Kurulunca verilen; a) 25/05/2010 tarihli, 2010/340 sayılı karar örneği ve eki 12 Eylül Pazar Günü Yapılacak Olan Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna

Detaylı

Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013

Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013 Karar No : 576 Karar Tarihi : 07/12/2013 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 592 Tarih : 27.12.2013 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Kasım 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Kasım 2014 Sayı 2014-22 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

Karar No : 1070 Karar Tarihi : 22/06/2011

Karar No : 1070 Karar Tarihi : 22/06/2011 Karar No 1070 Karar Tarihi 22/06/2011 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını gösterir birleştirme tutanaklarındaki duruma

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/08/2014 Sayı: 2014/57 Ref : 6/57 KONU: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERININ UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞTIR 18/08/2014 tarihli ve 29092 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ekim 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ekim 2014 Sayı 2014-19 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI 07 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR - Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe, (Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Nisan 2013 CUMA Sayı : 28629 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4416 24 Mart

Detaylı

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77

Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 Sayı : GMY.2012/77 24.04.2012 Konu : XI.KK Kongreleri GENELGE 2012/77 CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI NA (İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlıkları na) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı 2014-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Karar No : 919 Karar Tarihi : 27/03/2014

Karar No : 919 Karar Tarihi : 27/03/2014 Karar No : 919 Karar Tarihi : 27/03/2014 Başkanlıkça Kurulumuza sunulan 10/03/2014 tarihli yazıda; 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 25.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

Yukarıdaki belgelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayanlara itibar edilmez.

Yukarıdaki belgelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayanlara itibar edilmez. Karar No : 477 Karar Tarihi : 18/03/2009 Kurulumuz Başkanlığına Demokrat Parti, Demokratik Toplum Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanlıkları tarafından verilen yazılarda; Toplumun büyük bir kesiminin

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

1 -> :23

1 -> :23 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-10.htm 1 -> 3 19.10.2013 13:23 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Karar Sayısı : 2013/5171 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Okul Sütü

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Eylül 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Eylül 2013 Sayı 2013-17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 SİRKÜLER TARİH : 26.06.2015 SAYI : 2015 / 06 / 8 KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 ÖZETİ : Tebliğde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2015 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 157 Karar Tarihi : 07/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 05.04.2017 Sayı: 2017/073 Ref: 4/073 Konu: İHRACAT YAPAN FİRMALARIN YETKİLİLERİNE HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) VERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN USUL VE ESALARINA DAİR BAKANLAR

Detaylı

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 9. maddesinde;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 9. maddesinde; Karar No : 1926 Karar Tarihi : 12/10/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı