T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ocak 2014 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Ordu Ġlinde Bulunan Bazı TaĢınmazların Ordu Üniversitesi Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5710 Sayılı Karar (R.G. 01 Ocak ) - Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara ĠliĢkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair 5761 Sayılı Karar (R.G. 01 Ocak ) - Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında 5762 Sayılı Karar (R.G. 01 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/64) (R.G. 01 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/66) (R.G. 01 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/67) (R.G. 01 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 622 Sayılı Kararı (R.G. 02 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 623 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I) (R.G. 02 Ocak ) - Adalet Bakanlığına Ait 820 Sayılı Atama Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/201 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/202 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/203 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/204 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/205 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/210 Sayılı

2 Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9894 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9895 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 03 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarih ve 627 Sayılı Kararı ve 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerinde Ġl, Ġlçe ve Geçici Ġlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139) (R.G. 03 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/65) (R.G. 04 Ocak ) - Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1) (R.G. 04 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/9 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 04 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/85 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 04 Ocak ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 05 Ocak ) - Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117 Sayılı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/989 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 BaĢvuru Numaralı Kararı (R.G. 07 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/19 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/123 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/18 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/124 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/16 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/125 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/26 ( Siyasi Parti Mali

3 Denetimi), K: 2013/126 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/46 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/127 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/7( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/128 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/31 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/129 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/28 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/130 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/39 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/131 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/33 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/132 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/43 ( Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/133 Sayılı Kararı (R.G. 08 Ocak ) - Engelli ve Eski Hükümlü ÇalıĢtırmayan ĠĢverenlerden Tahsil Edilen Ġdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik (R.G. 09 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/2) (R.G. 09 Ocak ) - Varlığa Veya Ġpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) (R.G. 09 Ocak ) - Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20 (R.G. 09 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli Ve E: 2013/133, K: 2013/169 Sayılı Kararı (R.G. 09 Ocak ) - DÜZELTME Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 2013/131, 2013/132, 2013/133 Sayılı Kararlar ile Ġlgili (R.G. 09 Ocak ) - Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri Ġçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına ĠliĢkin 4772 Sayılı Karar (R.G. 10 Ocak ) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360) (R.G. 10 Ocak ) - Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler Ġçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17 (R.G. 10 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2014 Tarihli ve 19 Sayılı Kararı (R.G. 11 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2014 Tarihli ve 23 Sayılı Kararı

4 (R.G. 11 Ocak ) - Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Ocak ) - ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/1) (R.G. 12 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 10/1/2014 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı (R.G. 12 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 43 Sayılı Kararı (R.G. 14 Ocak ) - Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 44 Sayılı Kararı (R.G. 14 Ocak ) - 25 Ekim 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Yatırım Programı (R.G. 14 Ocak Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi ĠĢ Birliği AnlaĢmasının Onaylanması Hakkında 5686 sayılı Karar (R.G. 15 Ocak ) BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5710 Ordu Ġlinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taģınmazların Ordu Üniversitesi tarafından acele kamulaģtırılması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/12/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

5 F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki liste [R.G. 01 Ocak ] Karar Sayısı : 2013/5761 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli ve 1488 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 31/12/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kararın eki için tıklayınız [R.G. 01 Ocak ]

6 Karar Sayısı : 2013/5762 Ekli Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı) nın 25/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ÖzelleĢtirme Uygulamaları Sonucunda ĠĢsiz Kalan ve Bilahare ĠĢsiz Kalacak Olan ĠĢçilerin Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Geçici Personel Statüsünde Ġstihdam Edilmelerine ĠliĢkin Esaslar a göre, Bakanlar Kurulu nca 30/12/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. ĠġLER BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. ÇAVUġOĞLU F. IġIK Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK Ġ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU L. ELVAN Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar [R.G. 01 Ocak ] TEBLĠĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No : 2013/64 ĠĢyeri : Akmercan Tur. Taş. İnş. Güv. Sis. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. Birlik Mah. 796 Sok. No: 34 K:2 D:20

7 Esenler/İSTANBUL (Merkez) Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası İnceleme: Akmercan Tur. Taş. İnş. Güv. Sis. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin merkez işyerinde muhasebe, insan kaynakları ve idari hizmetlerin yürütüldüğü, Başbakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Esenler Belediyesine şoförlü araç kiralandığı, Bağcılar Belediyesinin yaptığı işlerin tanıtımı için Beyazgezi adı altında kültür gezisine de şoförlü araç kiralama yoluyla servis hizmeti verildiği, Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı 2. Cd. Sokağı No: 2/4 Çankaya/ANKARA adresindeki şube işyerinde Başbakanlık ve Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan işlere yardımcı olarak büro işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Fatih Belediyesi (Eminönü-Marmara) Bursa Yıldırım Belediyesi, Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Piknik Alanı işyerlerinde sokak, park, pazar yeri ve bahçe temizliği ile çöp toplama (evsel atık) işlerini yaptığı, Cumhuriyet Mah. Hilal Cad. No:22 Sanko San. Sitesi Yanı Sultangazi/İSTANBUL adresindeki işyerinde ağırlıklı olarak işverenliğe ait çöp toplama araçlarının bakım ve onarım işlerinin yapıldığı ve yapılan işin asıl işe yardımcı iş olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda, Şirketin Birlik Mah Sokak No.34 Esenler/İSTANBUL adresinde özel bina inşaatı yaptığı, bu nedenle ve yapılan işin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı "İnşaat" işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir. [R.G. 01 Ocak ] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2013/66 ĠĢyeri : Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No:15 Sarıçam/ADANA SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Teksif Sendikası Ġnceleme : Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No: 15 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan fabrika işyerinde polipropilenden plastik çuval imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. [R.G. 01 Ocak ]

8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġKOLU TESPĠT KARARI Karar No. : 2013/67 ĠĢyeri : Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Ürgenpaşa Mah. 19 Sok. Kiyare Geçmen Apt. Kat:1 D:2 ANTAKYA (Merkez) SGK Sicil No. : Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası İnceleme: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin hizmet alım ihalesi ile Antakya Belediyesi ile Harbiye ve Çekmece Belde Belediyelerinde temizlik, çöp toplama ve nakil işlerinin, Antakya Belediyesi dahilinde 12 cadde ve bulvarda otopark (Parkomat) uygulaması hizmetlerinin yürütüldüğü, merkez işyerinde ise şirketin almış olduğu ihaleli işlere yönelik büro işlerinin yürütüldüğü ve yapılan işlerin asıl işe yardımcı iş olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic.Ltd. Şti.'ne ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı Genel işler işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5' inci maddesi gereğince karar verilmiştir. [R.G. 01 Ocak ] YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No: K A R A R sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un değiģik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükme istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır sayılı Kanun da özel hüküm bulunmadığından, seçime katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilanında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen kanun hükümleri dikkate alınarak, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin tespit edilerek, yürütülecek seçim iģ ve iģlemlerinde uygulanmasına ve 298 sayılı Kanun un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca da ilanına karar verilmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluģturulan Komisyon yaptığı çalıģmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği Komisyon Raporunu Kurulumuza sunmuģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:

9 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinde yer alan; Mahalli idareler seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında; siyasi partilerin, milletvekili, belediye baģkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teģkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmıģ olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulanmıģtır. Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teģkilatlanmanın; merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teģkilat kurma anlamına geldiği hükme bağlanmıģtır sayılı Siyasi Partiler Kanunu nun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, bir ilçede teģkilatlanmanın, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teģkilat kurmayı gerektirdiği; belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde teģkilat kurulmuģ olmasının yeterli olduğu belirtilmiģ, aynı Kanun un 36. maddesinde de, buna paralel düzenlemeye yer verilmiģtir. Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulunduğundan, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin araģtırılıp belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığının 11/12/2013 günlü, sayılı ve Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 26/12/2013 günlü, /1730 sayılı yazıları ile bu yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda; I- a) 298 sayılı Kanun un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun un 20. ve 36. maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az altı ay öncesi, (30 Eylül 2013 tarihi) itibariyle teģkilat kurmuģ ve büyük kongrelerini yapmıģ olan siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi, 17- Hür Dava Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,

10 23- Saadet Partisi, 24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi, olduğu, b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teģkilatlanma koģulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanun un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri kazanamadıkları, saptanmıģtır. II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu olan partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Cumhuriyet Halk Partisi, 3- Milliyetçi Hareket Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, olduğu belirlenmiģtir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; I sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına göre; 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi, 17- Hür Dava Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 23- Saadet Partisi, 24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi, olduğuna, II - Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına, III - Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına, IV- Karar örneğinin; a) Seçime katılabilecek siyasi partiler genel baģkanlıklarına gönderilmesine,

11 b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine, 31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL KARAKAYA COġKUN Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Ġlhan HANAĞASI Ġbrahim ZENGĠN Zeki YĠĞĠT Hakkı MANAV [R.G. 02 Ocak ] Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından: Karar No : K A R A R sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler genel seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne istinaden, mahalli idareler genel seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. Yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanun'un 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge'nin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluģturulan Komisyon çalıģmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan karar taslağı ve eki Genelge Kurulumuza sunulmuģ olmakla, konu incelenerek; GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ: 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesinin birinci fıkrasında; Mahalli idareler genel seçimleri beģ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beģinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baģlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne yer verilmiģtir. Söz konusu madde hükmü uyarınca, mahalli idareler genel seçimlerinin beģ yılda bir yapılacağına ve beģinci yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günü olacağına göre, mahalli idareler genel seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılması ve bu seçimin baģlangıç tarihinin de 1 Ocak 2014 ÇarĢamba günü olması kanun gereğidir. Mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye de yerleģik ve seçmen niteliğini taģıyan kiģilere ait kayıtların, gerekli iģlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüģtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.

12 Yeni yerleģim sebebi ile seçim çevrelerinde değiģiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleģtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması iģlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir. Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleģim yerlerini değiģtiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerekir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle; 1-30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için güncelleģtirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan Türkiye de yerleģik ve seçmen niteliğini taģıyan kiģilere ait kayıtların, gerekli iģlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüģtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna, 2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat de askıya çıkarılmasına ve 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat de askıdan indirilmesine, 3- Yeni yerleģim sebebi ile seçim çevrelerinde değiģiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleģtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması iģlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine, 4- Ekli 140/I sayılı Genelge'nin bu karar metnine dâhil olduğuna, 5- Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelge'nin; a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına, b) Adalet Bakanlığına, c) ĠçiĢleri Bakanlığına, d) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne, e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun internet sitesi adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne, g) Siyasi parti genel baģkanlıklarına, gönderilmesine, 31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. BaĢkan BaĢkanvekili Sadi GÜVEN Turan Muharrem Mehmet KÜRTÜL KARAKAYA COġKUN Nilgün ĠPEK Ünal DEMĠRCĠ Ali KAYA Ġlhan HANAĞASI Ġbrahim ZENGĠN Zeki YĠĞĠT Hakkı MANAV SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEġTĠRĠLMESĠ USUL VE ESASLARINI GÖSTERĠR GENELGE (Örnek: 140/I) AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

13 MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin Seçmen Kütükleri kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklikler gereği, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taģıyan kiģilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim BiliĢim Sistemine (SEÇSĠS) aktarılmıģ olması nedeniyle 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun un 8. maddesi gereğince 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleģtirme iģlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaģlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici 18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıģtır. Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleģtirilmesi amacıyla, seçmene ait verilerdeki değiģimi belirleyen; ad, soyad, yaģ, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlığını kaybetme veya yeniden kazandığını gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içerisinde veya dıģarısında vuku bulan yerleģim yeri değiģiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresini, bu süre içinde yapılacak itirazları kapsar. ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ MADDE 2- GüncelleĢtirme; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 33/1. maddesi uyarınca; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli iģlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüģtürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSĠS ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle yapılır. Ġlçe seçim kurulu baģkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılmasından yedi gün önce o yer Cumhuriyet baģsavcılığından ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSĠS e girilerek gerekli kontrol yapılır ve (bu kontrol seçmenin seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığına yöneliktir) tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listeleri elde edilir ve askıya çıkarılır. MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNĠN ASKIYA ÇIKARILMA YERĠ, ASKI SÜRESĠ, ASKIDAN ĠNDĠRME MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığınca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan edilir sayılı Kanun un 1. maddesinin üçüncü fıkrası ile Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince yapılan değiģiklikler gözetilerek, belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan belediyeler ile nüfusu in altına düģmesi nedeniyle köye dönüģtürülen belediyelerde, birden fazla mahalle bulunması halinde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin ilçe seçim kurulu baģkanlıklarınca uygun görülecek mevcut mahalle muhtarlıklarından sadece birinde askıya çıkartılır. Bu durum diğer mahalle muhtarlıklarında ilan edilerek seçmenler bilgilendirilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez. Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.

14 Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu baģkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40). Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliģ tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de bulundukları koğuģlara veya yönetimce ilan edilmek Ģartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet baģsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunması ile görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliģ tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından ilgili dosyada saklanır. ASKI YERİ GÖREVLİSİ MADDE 4- Ġlçe seçim kurulu baģkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu baģkanlığınca tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise görevlendirilen kiģi yukarıda yazılan iģlemleri yapmakla yükümlüdür. MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR MADDE 5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taģıyan Türkiye de yerleģik Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüģtürülmesinden ve gerekli iģlemler yapıldıktan sonra, güncelleģtirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için; a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, b) 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doğanlar (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.), c) BaĢka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleģim yerleri değiģikliği kontrol edilir.), d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taģıyan ve öğrenim gördükleri yerleģim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlıģlık yahut eksiklik bulunan, f) Nüfus olay bilgisi değiģen (VatandaĢlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi) Türk vatandaģları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen iģlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne, g) Askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuģ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik Ģubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.), h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleģmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koģullu salıverilen ancak hak

15 ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet baģsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.), ı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaģlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle iģlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleģen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.), Türk vatandaģları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına, i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlıģlık veya eksiklik bulunan, j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamıģ bulunan, Türk vatandaģları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baģkanlığına, baģvurabilir. (BaĢvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri uygulanır.) MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNE YAZILAMAYACAK OLANLAR MADDE 6 a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleģenler (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun yukarıda açıklanan maddeleri uyarınca, kısıtlılık altına alınanlara iliģkin listenin vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.), b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaģlarından MERNĠS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleģim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilirler.) c) Ġzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaģlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil), d) Taksirli suçlar dıģında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar. MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDE ĠSMĠ BULUNMAYANLARIN YAZIMI ĠLE KAYITLARDA DEĞĠġĠKLĠK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEġĠM YERĠNĠ DEĞĠġTĠRENLERĠN YAZIMI MADDE 7-a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlıģlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değiģikliği bulunan, b) Askı süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleģim yeri adresini değiģtiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, kiģiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleģmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleģmesi gibi belgelerden birisi ile baģvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiģikliğinin uygunluğuna iliģkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baģkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile baģvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir. c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taģıyan ve öğrenim gördükleri yerleģim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına iliģkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baģvurmak

16 suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiģikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna iliģkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baģkanlığına teslim ederler. Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlanıldığı 3 Ocak 2014 tarihi ile listelerin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yerleģim yeri değiģikliği ve kayıt düzeltme için baģvuranlara iliģkin kayıtlar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu Genelge'nin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir. Anayasa nın 79. maddesinde öngörülen seçimlerin baģlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ilkesine uygun bir Ģekilde gerçekleģtirilmesini teminen, seçmen niteliğini taģıyan kiģilerin yerleģim yeri değiģikliği için baģvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden baģlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kiģilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat den sonra yapılacak baģvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır. ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS E İŞLENMESİ MADDE 8- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 7 Şubat 2014 Cuma günü saat ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir. MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDEKĠ KAYITLARIN SĠLĠNMESĠ VEYA DONDURULMASI MADDE 9- A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleģme tarihi olan 7 ġubat 2014 Cuma günü saat itibariyle Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüģ olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir. B- Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taģıyan ve askerde bulunan kiģilere iliģkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi BaĢkanlığından topluca alınır ve bu kiģilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuģ olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilir. C- 30 Mart 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dıģındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleģmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koģullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kiģilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber; a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaģılan seçmenlerin, b) Silah altında bulunan er ve erbaģların, c) Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),

17 ç) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun un 405, 406 ve 407. maddelerine göre), d) Taksirli suçlar dıģında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin, kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 7 ġubat 2014 Cuma günü saat ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu baģkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur. Kurum içi elektronik posta ile gönderilen yazıģmaların resmî niteliğe kavuģabilmesi için; kısıtlı ve hükümlü olarak iģaretlenmesi gereken seçmenlere iliģkin ilgili ilçe seçim kurulu kararının (imzalı), tarayıcı (scanner) ile taranarak, sadece bu kiģilerin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu baģkanlığına kurum içi elektronik posta yolu ile gönderilmesi ve posta iģleminin tamamlanması gerekmektedir. ENGELLĠ SEÇMENLERĠN MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDE GÖSTERĠLMESĠ MADDE sayılı Kanun un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baģlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne iģlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir. Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu baģkanlığına veya ilçe seçim kurulu baģkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa baģvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu baģkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere engelli kutusu iģaretlenir. (Engellilerin beyan formu internet adresinden alınabilir.) MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNE KĠMLERĠN, NASIL ĠTĠRAZ EDEBĠLECEKLERĠ MADDE 11- Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine askı süresi içinde itiraz edebilirler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu baģkanlığına bildirirler. Muhtarlık bölgesi askı listelerine; A- Siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu baģkanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri; a) O ilçede oturan tüm seçmenlerle, b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıģ olduğu anlaģılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleģim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaģına ve ehliyetine sahip olmayan kiģilerin yazımı vb.), ile ilgili olarak, B- Seçmen niteliğini taģıyan vatandaģlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilirler. Yazılı itirazlar ile bu iģler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz. Ġtirazlar ilçe seçim kurulu baģkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baģkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

18 Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taģıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teģekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taģımayan kimlik belgelerine itibar edilmez. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiģ belge, kimlik belgesi yerine geçer. YerleĢim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmî nitelikteki onaylı YerleĢim Yeri ve Diğer Adres Belgesi esas alınır. Listelere siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kiģinin yetkili olduğuna iliģkin onaylı belgesi olup olmadığına bakılır. Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koģullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Ġtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi karģılığında nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt iģlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu baģkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baģlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleģen tüm değiģiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baģkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karģılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanlığınca da, açıklanan süre içinde gerçekleģen seçmenlere ait muhtarlık bölgesi askı listesindeki bilgi değiģikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karģılığında ilçede teģkilatı bulunan siyasi parti baģkanlıklarına verilir. Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu baģkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilir. ĠTĠRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNĠN KESĠNLEġMESĠ MADDE 12- Ġlçe seçim kurulu baģkanı, kendisine ulaģmasından itibaren itirazları en geç 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme iģlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 7 ġubat 2014 Cuma günü kesinleģir. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilçe seçim kurulu baģkanı doğrudan bunun hileli bir giriģim olduğu kanaatine varırsa, karar vermeden önce bu Ģekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve durumu ilçede seçime katılan siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde mükerrerlik veya hileli/toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler. A- Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu baģkanınca doğrudan seçmenin; a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerleģim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı, b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı, c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araģtırma ve soruģturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,

19 ç) Ġlgili kuruluģlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleģmesi veya faturası olup olmadığı, d) Oturduğu yere iliģkin kira sözleģmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına) bulunup bulunmadığı, araģtırma ve soruģturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu baģkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı, B- Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları gerekçesiyle kayıtları dondurulmuģ olan seçmenlerin, o seçim bölgesinde oturduğu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle kanıtlandığının anlaģılması üzerine, kaydın dondurulmasına iliģkin ilçe seçim kurulu baģkanı kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmenin yeniden seçmen kütüğünde oy kullanabilir duruma getirileceği, C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde, a) Silah altına alınan er ve erbaģlara, b) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun un 405, 406 ve 407. maddelerine göre), c) Taksirli suçlar dıģında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere, ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karģın, askı listesindeki bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilememiģ seçmenlere, karģı yapılan itirazlar da, bu Genelge'nin 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde, Ġlçe seçim kurulu baģkanınca yapılacak gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat ye kadar kesin olarak karara bağlanır. Ġlçe seçim kurulu baģkanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet baģsavcılığından muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleģme tarihi olan 7 ġubat 2014 Cuma günü itibariyle getirtilen ikinci listeler ile karģılaģtırılarak denetlenir. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet baģsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin hüküm giyme vb.) SEC-015 ekranından denetim yapılarak listeden silinir. Cumhuriyet baģsavcılığından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC-015 ekranından kesinleģen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına iliģkin denetim yapılarak, kayıtlı olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanır. Bu iģlemlerden sonra oluģturulan yeni listeler SEÇSĠS ten dökülür ve 9 ġubat 2014 Pazar günü tekrar askıya çıkarılır. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleģme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılığı ile) seçmen kütüğünde kayıtlı olma Ģartı aranır. SEC-015 ekranında seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü giriģi yapılamaz. TUTUKLU VE TAKSĠRLĠ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERĠN SEÇMEN LĠSTELERĠNĠN KESĠNLEġTĠRĠLMESĠ MADDE 13- Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleģtirilebilmesi için ilçe seçim kurulu baģkanınca, Cumhuriyet baģsavcılığından 27 Mart 2014 PerĢembe günü saat ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleģerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. Ġlçe seçim kurulu baģkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSĠS kapsamında gerekli değiģiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleģtirir. SANDIK BÖLGESĠ VE YENĠDEN SANDIK BÖLGESĠ OLUġTURULMASI

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR GENELGE (Örnek: 140/I) Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Detaylı

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1542 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

140/I SAYILI GENELGE

140/I SAYILI GENELGE 140/I SAYILI GENELGE YURT İÇİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 ġubat 2014 Yayımlandığı Tarih 15 ġubat 2014 Sayı 2014-3 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Karar No : 1544 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1544 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1544 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Eylül 2012 Yayımlandığı Tarih 30 Eylül 2012 Sayı 2012-18 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı Karar Sayısı : 2013/5150 Ekli Tapu Sicili Tüzüğü nün yürürlüğe konulması; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 22/1/2013 tarihli ve 400 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 913 üncü, 997

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 0-5 Nisan 202 Yayımlandığı Tarih 5 Nisan 202 Sayı 202-7 İÇİNDEKİLER - - - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3. 2. Beyanın Alınması 8

İÇİNDEKİLER. Giriş. 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3. 2. Beyanın Alınması 8 İÇİNDEKİLER Giriş 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3 2. Beyanın Alınması 8 3. Adres Bilgilerinin Girilmesi 11 3.1 Beyan Edilen Adresin Ġl veya Ġlçe Merkezinde Olması Halinde 11 3.2 Beyan Edilen Adresin Beldede

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-30 Haziran 2014 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2014 Sayı 2014-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 657

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 657 3627 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 298 Kabul Tarihi : 26/4/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/1961 Sayı : 10796 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2015 Sayı 2015-8 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı 2012-2 İÇİNDEKİLER - - - - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51..

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51.. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.08.00/ Konu : Kayıt dıģı istihdam ile mücadele GENELGE 2011/51.. BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Mart 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Mart 2013 Sayı 2013-06 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31

T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ. (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 T.C. BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠMZA YETKĠLERĠ VE YETKĠ DEVRĠ YÖNERGESĠ (01.09.2014) Sayfa 0 / 31 BARTIN VALĠLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL ESASLAR A. AMAÇ.. 3 B. KAPSAM... 3 C. YASAL DAYANAK... 3 D. TANIMLAR....

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28855 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2013/5658 3

Detaylı

TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı