Ülkemiz açısından birçok ilke imza atan DAPA Araştırma, Planlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. KOSGEB Eğitim Danışmanları portfoyünde yer almaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemiz açısından birçok ilke imza atan DAPA Araştırma, Planlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. KOSGEB Eğitim Danışmanları portfoyünde yer almaktadır."

Transkript

1 SĐYASĐ DANIŞMANLIK VE SEÇĐM ÇALIŞMALARI ORGANĐZASYONU DAPA, 25 yıllık birikim ve deneyimin süzgecinden geçerek 2003 yılında doğan bir firmadır. Araştırma, Projelendirme, Planlama, Eğitim ve Danışmanlık alanlarında, yetkin ve sürekli gelişmekte olan bir kadro ile hizmet sunmakta olan DAPA belediyeler, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası düzeyde ilişki ihtiyacında olan firmalardan oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir. DAPA'nın temel felsefesi; dürüst, sırlara saygılı, süreç içinde etkin, denetim ve bilgilendirme kanalları açık, yüklendiği görevlerin sonuçlarından tam sorumlu, yüklenilen işlerin kabulünde ve yürütülmesinde bireysel, kurumsal ve toplumsal sorumluluk süzgecini kullanarak hizmet vermektedir. Ülkemiz açısından birçok ilke imza atan DAPA Araştırma, Planlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. KOSGEB Eğitim Danışmanları portfoyünde yer almaktadır. DAPA hazırlamış olduğu uluslar arası finansman programlarındaki başarısı nedeniyle 2 Kasım 2005 tarihinde Dünya Bankası Türkiye Direktörlüğünce Ödüle layık görülmüş olup, bilgi ve tecrübeleri nedeniyle UNDP uzman danışmanları arasında yer almaktadır. SĐYASĐ DANIŞMANLIK HĐZMETLERĐMĐZ DAPA Araştırma Planlama Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmalar arasında belki de en dikkat çekicisi Siyasi danışmanlık ve seçim çalışmalarının organizasyonu alanında gerçekleşmiş durumdadır. Firma bazında Đmaj ve Marka Danışmanlığı hizmetlerini yürütmekte olan DAPA özellikle gerek belediyeler konusunda çok yönlü engin deneyimleri gerekse siyaset bilimi alanında akademik ve uygulamalı deneyimleri ile yerel ve genel seçimlerde aktif bir rol üstlenmekte ve anılan konuda 1999 ve 2004 yerel seçimleri ile 2007 genel seçiminde genel eğilimlerin son derece dışında olan parti adaylarının seçim çalışmaları başarı ile yürütülmüş ve adayın seçim kazanması sağlanmıştır. Seçim çalışmaları sırasında firmamızca izlenmekte olan yöntem klasik reklam ajanslarının üstlenmekte olduğu türden çalışmaların temelini oluşturan; anket, afiş, broşür ve promosyonların oluşturulması, SWOT analizi adı altında yapılan çalışma yöntemleri ile benzeşmemekte olup son derece yaratıcı ve denenmiş, seçimin tüm aşamalarını içeren araştırma, eğitim ve dökümantasyon çalışmaları bütünü biçimde ifade edilebilmektedir. SĐYASĐ DANIŞMANLIK SÜRECĐ:

2 Danışmanlık hizmetinin söz konusu olduğu yer ve kişi ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilerek kişiye ve yöreye özel çalışma yöntemleri geliştirilmektedir. Siyasi danışmanlık süreci kapsamında DAPA tarafından üstlenilen faaliyetlere kısaca göz atacak olursak; ÖN ÇALIŞMALAR: ADAYIN ĐNCELENMESĐ: Çalışmanın başlangıç aşaması aday ile bire bir ilişki olup, bu aşamada aday ile birlikte seçim sürecinin bir benzerini oluşturabilecek ön çalışma adaya herhangi bir müdahalede bulunmaksızın izlenir. Kendisi ile birlikte ancak sessiz bir dinleyici olarak kahvelerde, seçmenlerin bulunduğu yerlerde birlikte gezilir aday sadece izlenerek ve dinleyici katılımcı olanlarla çapraz sorgulamalı bir yöntemle kimlik belirtilmeksizin sohbet edilerek adayın güçlü ve zayıf yönleri klasik SWOT analizlerinden farklı bir yöntemle tespit edilir. Klasik SWOT analizi ise yakın arkadaş grubu, dava arkadaşları, aile bireylerine uygulanarak gözlem ve tespitlerin doğruluğu test edildikten sonra adayın imajının güçlendirilmesi için yapılması gerekenler belirlenir, adayla bu noktada mutabakat sağlanır ve adayla birebir çalışmalara başlanır. ADAY OLUNAN YÖRENĐN ARAŞTIRILMASI: Sandık seçmen sayısı, geçmiş seçim dönemlerinde her sandıkta hâkim siyasi eğilimler, söz konusu eğilimlerde ortaya çıkan değişim, konjonktürel toplumsal siyasetle ilişkisi, yerel gelişmelerin değişim üzerindeki etkileri ayrıntılı bir araştırma ile ortaya konularak her sandık çevresi için yerinde araştırma yapmaksızın (subjektif değerlendirmelerden kaçınılarak) değerlendirme sonuçlarına ulaşılır. Söz konusu değerlendirme sonuçları esas alınarak ve belediye hizmetleri konusunda gelişime ilişkin gözlemler her sandık çevresi özelinde yerinde bir kez daha belirlenerek o sandık çevresinin temel ihtiyaçları ve sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerileri halkla sohbet edilerek saptanmaya özen gösterilir. Halktan alınan sorun ve çözüm tahlilleri gerçekleşme kabiliyeti, ilgili mevzuat, temel politikalar ve evrensel değerler süzgecinden geçirilerek her sandık çevresi için geçerli olabilecek vaatler skalası oluşturulur. Sandık çevreleri özeli için oluşturulmuş olan vaatler skalası tüm seçim çevresi açısından değerlendirilerek tüm seçim çevresi için geliştirilecek vaatler ve bunların öncelikleri belirlenir, söz konusu vaatlerin aday, parti yöneticileri ve seçim çalışmalarına katılacak ekip ile birlikte değerlendirmesi yapılır. Öne çıkarılacak olan vaatler ayrıştırılır. ADAY OLUNAN YÖREDEKĐ TOPLUM ÖNDERLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

3 Her sandık çevresinde ve genel olarak yöre kararlarının oluşumunda etkili toplum önderi nitelikli bireyler ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek bunların yöreye ilişkin beklentilerinin tespiti amacıyla aday, parti teşkilatı, yakın çevrenin ortak toplantı yapması temin edilir. Anılan toplantıda ortaya çıkan görüşler belirlenerek bunlarla ilişkiye geçebilecek ekipler ve ilişki stratejileri DAPA tarafından belirlenir. RAKĐPLERĐN ARAŞTIRILMASI: Aynı seçim çevresinde aday olması beklenen ve kesinleşen rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin araştırılması, karşıt stratejilerin oluşturulması, rakip vaatlerinin değerlendirilerek seçim çalışmalarına entegrasyonu DAPA tarafından gerçekleştirilir. GEÇMĐŞ BELEDĐYE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: Geçmiş belediye çalışmalarının değerlendirilerek seçim çalışma ve vaatlerinin oluşturulması konusunda DAPA gerek yerinde gerekse halkla ilişki kurarak değerlendirmeleri alır ve seçim çalışmaları sırasında aktif ve pasif propaganda amacı ile kullanır. SEÇĐM KAMPANYASININ FĐNANSMANI: Seçim Kampanyası oldukça pahalı bir organizasyondur. Bu nedenle seçim kampanyasının hazırlanmasında yapılacak etkinliklerin, kampanyada kullanılacak materyallerin maliyetleri tespit edilmelidir ve buna göre kaynak bulunmalıdır. Kampanyanın yürütüleceği, projeler, mesajlar en ucuz yoldan seçmene nasıl ulaştırılabilir, bunun belirlenmesi gerekir. Bu noktada DAPA farklı amacıyla kullanılacak olan propaganda araçlarının önceliklerini, olmazsa olmazlarını belirleyerek adayın ve yakın çevresinin tanımlanmış işler çerçevesinde olabilecek en geniş piyasa araştırması ile kampanya maliyetlerinin düşürülmesi amaçlı çalışmalar yapar. Kampanya bütçesinin adayın belirleyeceği mutemet eliyle en etkin biçimde oluşturulabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli her türlü yardım ve katkıda bulunur. DAPA geçmiş deneyimlerini kullanarak olası harcama kalemlerinin ve miktarlarının belirlendiği taslak bütçe hazırlar. Đstendiği takdirde gerekli piyasa araştırmalarını yapar. AKTĐF PROPAGANDA: SEÇĐM EKĐPLERĐNĐN OLUŞTURULMASI: Seçim boyunca aktif olarak çalışmalara katılacak ekiplerin nüvesi aday ve bağlı bulunduğu parti yönetimince oluşturulur. DAPA seçimde gönüllü olarak çalışacak olan ekiple bir toplantı yaparak ekiple tanışır. Ekip nüvesini oluşturacak olan bireylerle yüz yüze temasta bulunularak, kişisel

4 eğilimleri hangi ekipte olmalarının daha yararlı olacağı, yetenekleri, çevrelerini harekete geçirme güçleri vb. konularda gözlemlere söyleşiler sırasında ulaşmaya çalışarak bireyleri en yaralı olacakları konulara yönlendirmeye özen gösterir. Hangi seçim ekiplerinin olması gerektiği kaçar kişiden oluşturulacağı, ekipler arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı, ekiplerin günlük raporlama, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları için uygun yöntem belirlenmesi, ekip sorumlularının eğitilmesi, ekipler arasında ahenk sağlanması vb. konularda gerekli ön çalışma ver öneriler DAPA tarafından gerçekleştirilir, sorumlu grup ve aday ile karara bağlanır. Seçim ekipleri konularına göre ayrıldıktan sonra her ekip kendi alanında propaganda faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği, hangi vaatlerin hangi seçim çevresinde işleneceği, sorular karşısında tutunulması gereken tavır, yapılmaması gereken şeyler, beden dilinin kullanılması, konularında eğitilir. Ekipler için konuşma metinleri DAPA tarafından hazırlanır. Ekiplerin metinler üzerinde çalışması sağlanır. VAATLERĐN BELĐRLENMESĐ Sandık çevreleri özeli için oluşturulmuş olan vaatler skalası tüm seçim çevresi açısından değerlendirilerek tüm seçim çevresi için geliştirilecek vaatler ve bunların öncelikleri belirlenir, söz konusu vaatlerin aday, parti yöneticileri ve seçim çalışmalarına katılacak ekip ile birlikte değerlendirmesi yapılır. Öne çıkarılacak olan vaatler ayrıştırılır. ADAYIN AKTĐF PROPAGANDA FAALĐYETLERĐ: Sandık çevreleri çalışma sonuçlarından hareketle bizzat adayın hangi sandık çevresinde hangi öncelikle aktif propagandaya katılacağı, belediye meclis üyelerinin hangi toplantılarda adayın yanında olması gerektiği kaç kişi olarak bu toplantılara katılması gerektiği, hangi toplantıda kimin oltacı görevini üstleneceğini toplantı öncesi yapılması gerekli organizasyonu, kimler tarafından yürütüleceğini, iş bölümü için yapılması gerekenler önceden DAPA tarafından aday ve yakın çevresi ile mutabakata varılarak belirlenir. Toplantılar için bir takvim oluşturulur. Toplantı öncesi adayın konuşma metinleri DAPA tarafından hazırlanır. Vaatler belirlenmiş sandık eğilimlerine göre toplantılar için belirlenir. MECLĐS ÜYE ADAYLARININ PROPAGANDA FAALĐYETLERĐ: Sandık çevreleri çalışma sonuçlarından hareketle meclis üyelerinin hangi sandık çevresinde hangi öncelikle aktif propagandaya katılacağı, beraberlerinde hangi ekiplerin bulunacağı toplantı öncesi yapılması gerekli organizasyonun türü, kimler

5 tarafından yürütüleceğini, iş bölümü için yapılması gerekenler önceden DAPA tarafından üye adayları ile mutabakata varılarak belirlenir. DAPA tarafından meclis üye adaylarının sandık çevrelerinde kullanılacak vaatler ve ortak konuşma metinleri hazırlanır. SEÇĐM KONUŞMALARININ YAZILMASI DAPA tarafından adayın farklı seçim vaatlerine konu sandık çevreleri özelinde yapması gereken konuşma metinlerinin yanı sıra, belediye meclisi üye adaylarının konuşma metinleri ile farklı mahalle gezici birimlerinin konuşmalarına esas metinleri hazırlanır. Seçim sürecinde ortaya çıkacak olan röportaj, söyleşi vb. medyaya yönelik hitab olanakları ayrıca değerlendirilerek süre ve konu gözetilerek ayrı konuşma metinleri DAPA tarafından yazılır. Eğer varsa günlük hoparlör konuşmaları metinleri hazırlanarak konuşmacılara ulaştırılır. SEÇĐM SLOGANLARININ BELĐRLENMESĐ Seçim ekiplerince acık hava toplantılarında, araç seslendirmelerinde, afiş ve posterlerde kullanılacak sloganlar ilgili parti önermeleri dikkate alınarak DAPA tarafından aday ve yakın çevresi ile mutabakat sağlanarak belirlenir. Đlgililere iletilir. Sloganlarda yerel ve güncel sloganlar tercih edilir. PROPAGANDA DÖNEMĐNCE KULLANILACAK AFĐŞ, BROŞÜR, EL ĐLANLARI vb. DOKÜMANLARIN ĐÇERĐĞĐK VE ESTETĐK HAZIRLIKLARI DAPA tarafından seçim boyunca kullanılacak her tür basılı ve görsel malzemenin içerik belirlenmesi, metinlerinin yazılması, estetik düzenlemelerinin kontrolü ile kaçar adet basılacağı, dağıtım alanları vb. konularda çalışmalar yürütülür. Aday ve parti yönetimi ile gerekli mutabakat sağlandıktan sonra aday tarafından belirlenecek imkanlar dahilinde gerekli çoğaltma yapılır. Ayrıca, anılan dokümanların dağıtım kanalları, dağıtımın organizasyonu, afiş ve pankartlar için yer belirlemede gözetilmesi gereken öncelikler konularında ilgili ekipler bilgilendirilir. Bu konuda iç kontrol mekanizmaları oluşturulur ve koordinasyon amacıyla seçim ofisleri için çalışma yönergeleri oluşturulur. GEZĐCĐ PROPAGANDA HATLARININ BELĐRLENMESĐ Seçmen eğilimleri konusunda yapılmış olan sandık çevresi tespitlerine dayanarak DAPA tarafından hangi arterlerde hangi sıklıkla ve hangi yöntemle propaganda yapılacağı aday ve yakın çevresiyle mutabakat sağlanarak belirlenir. Ses düzenli araçların hangi seçim bölgesinde hangi sloganları kullanacağı, hangi seçmen bölgesinde ev ev, yüz yüze görüşmelere ağırlık verilmesi konuşulacak konuların

6 seçimi, vaatler ve temel konuşma metinlerinin ekiplere hazırlanması DAPA nın görevidir. PASĐF PROPAGANDA FAALĐYETLERĐ: SEÇĐM OFĐSLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ: DAPA tarafından sandık çevrelerine göre yapılmış çalışmalar baz alınarak açılması gerekli seçim ofisi sayısı ve bulunmaları gereken mahalleler belirlenir. Anılan ofislere birer gönüllü veya profesyonelin tahsisi aday ve yakın çevresince sağlanır. Anılan ofislerin koordinasyon görevleri DAPA tarafından hazırlanacak olan yönerge ile belirlenir. DAPA tarafından iş planları çıkarılır, seçim ekipleri ile koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirilir. Seçim ofislerinde sürekli bulunacak ekipler yüz yüze görüşme, ikna, sorular karşısında hal ve tavır, acil durumlarda insiyatif geliştirme konularında DAPA tarafından eğitilir. PROPAGANDA ARAÇLARININ BELĐRLENMESĐ: Seçim faaliyetleri sırasında kullanılacak olan afiş, poster, mektup, tel mesajı, bildiri, broşür, hareketli panolar, promosyon faaliyetleri, otobüs, minibüs vb araçların giydirilmesi vb kullanılabilecek olan seçime yönelik propaganda faaliyetlerinin neler olması baskı sayısı vb konular seçim bütçe kısıtları gözetilerek DAPA danışmanlığında belirlenir. Anılan işlemler de kullanılacak her türlü metin çalışması DAPA tarafından yapılır, kullanılacak görsel malzemeye ilişkin nihai karar DAPA tarafından aday ve yakın çevresinin mutabakatı ile oluşturulur.

7 REFERANSLARIMIZ: DAPA olarak 1999, 2004 yılları Yerel Seçimleri ile 2007 Genel Seçimlerinde seçim çalışmalarının tamamının organizasyonu üstlenilmiş olup, anılan seçimlerin tamamı BARTIN da ve aynı aday için yönetilmiştir YEREL SEÇĐMĐ BARTIN Aday: M. Rıza Yalçınkaya Parti : DSP Seçim Ortamı: 1999 yerel seçimlerine daha önce hiçbir siyasi tecrübesi bulunmayan M. Rıza Yalçınkaya nın DSP adına aday olduğu seçim çalışmalarında danışmanlık görevi üstlenilmiştir yerel seçimlerine Bartın da 10 siyasi parti katılmış olup, DSP bu seçimde %4,44 oy oranı ve 789 oy ile 10 parti arasında 6. parti olarak yer almıştır. Seçim Çalışmalarının DAPA tarafından yürütüldüğü 1999 seçimlerinde DSP nin il Bartın merkezde 789 olan oy sayısı e çıkarılırken, oy oranı da %4,44 ten % 34,19 a çıkarılmıştır. ĐL BÜTÜNÜ OY DAĞILIMI 1999 YEREL SEÇĐMLERĐ Parti Oy % ANAP BBP BP CHP DSP DTP_ DYP FP IP MHP MP ODP SIP

8 BARTIN MERKEZ OY DAĞILIMI 1999YEREL SEÇĐMLERĐ S. Parti Adı Oy Oranı Toplam Oy Belediye Başkanlığı 1 DSP ANAP MHP DYP FP CHP 5, ÖDP 1, BBP MP 0, YEREL SEÇĐMĐ BARTIN Aday: M. Rıza Yalçınkaya Parti : DSP Seçim Ortamı: 2002 genel seçimlerinde AKP il bütününde oldukça büyük bir başarı grafiği göstererek oyların %28,59 unu ve oy alarak 2 milletvekilliğinden ikisini de almış durumdaydı yerel seçimlerine girilirken AKP nin başarı grafiğinde de tüm Türkiye de olduğu gibi Bartın da da büyük bir yükseliş görüldü. Đl bütününde AKP 2004 yerel seçimlerinde oyların %46,04 ünü alarak oyla birinci parti konumuna yükselirken DAPA tarafından seçim çalışmaları organize edilen DSP ve adyı olan M. Rıza Yalçınkaya tüm ülke ve il eğilimlerinden ayrıksı bir yükseliş göstererek merkezdeki seçmenin oyunu alarak %60,67 oyla yeniden belediye başkanı sıfatını kazanabilmiş durumdadır yerel seçimlerinde AKP Bartın merkezde sadece oy alarak %21,57 oranla ikinci parti konumuna gecerken MHP 3. CHP 4. parti olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bilindiği üzere 2004 seçimlerinde DSP sadece 3 il merkezinde belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış olup bunlardan Eskişehir de CHP aday göstermemiş, Ordu da ise CHP den aday olmak isteyen kişinin merkez tarafından aday gösterilmemesi üzerine tüm il teşkilatı toplu istifa ederek DSP ye geçmiş durumdadır. Bartın da ise CHP seçim yarışına DSP ile birlikte girmiş ve Merkezde ay almış durumdadır.

9 ĐL BÜTÜNÜ OY DAĞILIMI 2004 YEREL SEÇĐMLERĐ Parti Oy % DSP BTP AKP IP TKP DYP CHP GP SHP SP MHP BAGIMSIZ BARTIN MERKEZ OY DAĞILIMI 2004YEREL SEÇĐMLERĐ S. Parti Adı Oy Oranı Toplam Oy Belediye Başkanlığı 1 DSP AKP MHP CHP DYP SP GP BTP TKP

10 GENEL SEÇĐMLERĐNDE BARTIN Bilindiği Üzere AKP 2002 seçimlerinde ülke çapında %34,43 oy oranına erişerek büyük bir seçim başarısı göstermiş ve bu başarıyı 2007 seçimlerinde %46,582 e çıkarmış durumdadır seçimlerinde Bartın da oyların %28,59 unu alarak 2 milletvekilliği kazanmış durumdayken 2007 yılında DSP li Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya CHP ye geçerek milletvekili seçimlerine katılma kararı almıştır. DAPA tarafından seçim çalışmaları yürütülen ancak iki taraf arasında kısa süreli bir anlaşmazlık nedeniyle ara verilip sonra yeniden başlanan şeçim çalışmaları sonucunda CHP milletvekili adayı M. Rıza Yalçınkaya % oy oranı ile ikinci sıra milletvekkiliğini kazanmıştır. Bu oran CHP Türkiye geneli oy oranı olan %20,88 in üstünde olmasının yanı sıra, AKP nin Türkiye genelinde artış gösteren oy oranının da Bartın özelinde düşmesine neden olarak 2002 de 2 olan AKP milletvekili sayısının da 1 e düşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde 2002 de Bartın genelinde %19,41olan CHP oylarında da gerekli artış sağlanmıştır BARTIN GENEL SEÇĐM SONUÇLARI Parti Oy Sayısı Oy Oranı MV.Sayısı AKP % CHP % MHP % DP % SP % GP % ATP % HYP % BTP 912 % IP 686 % LDP 540 % EMEP 361 %

11 ÖDP 328 % TKP 288 % BAĞIMSIZ 92 %

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen;

Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a Gaziantep Valisi Sayın Süleyman KAMÇI ya Kilis Valisi Sayın Yusuf ODABAŞ

Detaylı

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13 İçindekiler Sayfa BAKAN SUNUŞU 3 BAŞKAN SUNUŞU 4 GİRİŞ 5 BİRİNCİ BÖLÜM: Stratejik Planlama Çalışmalarında Uygulanan Yöntem 6 1.1 Yasal Çerçeve 6 1.2 Stratejik Yönetim Modeli 6 1.3 Kritik Başarı Faktörleri

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ

ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ i ANKARA ANKARA SEKTÖREL REKABET ANALİZİ FİZİBİLİTE PROJESİ Türkiye nin Dünyaya açılan kapısı, yaşam kalitesi yüksek, çevreye duyarlı, üreten, rekabetçi, hızla gelişen,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim ve

Detaylı