TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER)"

Transkript

1 TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER) 7. Olaðan Genel Kurulu Faaliyet Raporu 26 Ocak Ocak 2010

2 Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği İrfan Baştuğ Cad. Yuva 5 Apt. No: 15/ Esentepe-İstanbul Tel: / Faks: E-posta: / Baskı: Estet Matbaa Adres: Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4.Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı/İstanbul / Tel:

3 ÝÇÝNDEKÝLER HEP AYNI IÞIÐIN PEÞÝNDE KA.DER Hakkýnda 5 7 Ocak KA.DER Genel Merkez Çalýþmalarý 1. YEREL SEÇÝM ÇALIÞMALARI 1.1. Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz Yerel Seçim Kampanyasý Yerel Seçimlerinde Durum Kampanyanýn Hedefi Kampanya Stratejisi Kampanya Faaliyetleri Ýþbirliði Yapýlan Kurumlar Yerel Seçimlerinde Durum 1.2. KA.DER Siyaset Okullarý 1.3. KA.DER Kadýn Aday Destek Atölyesi 2. TBMM KADIN-ERKEK EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU ÇALIÞMALARI 2.1. Faaliyetleri 2.2. TBMM Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na Ýstatistiklerle Ýlgili Baþvurumuz 3. KADIN MÝLLETVEKÝLLERÝ ÝHTÝYAÇ ANALÝZÝ PROJESÝ 3.1. Proje Süresi 3.2. Projenin Amacý 3.3. Proje Faaliyetleri 4. KADIN YURTTAÞLARIN EÐÝTÝMÝ BM DEMOKRASÝ FONU (UNDEF) PROJESÝ 4.1. Projenin 2009 Yýlýnda Gerçekleþen Uygulama Ýlleri ve Eðitim Zaman Planý 4.2. Proje Eðitim Materyalleri 4.3. Proje Faaliyetleri 5. ANAYASA KADIN PLATFORMU 6. DÜZENLENEN / KATILINAN TOPLANTI VE ETKÝNLÝKLER BÝLANÇOSU GELÝR-GÝDER TABLOSU KA.DER ÞUBE / TEMSÝLCÝLÝK / GÝRÝÞÝM GRUBU FAALÝYETLERÝ Ocak Ocak 2010 KA.DER ADANA ÞUBE KA.DER ANKARA ÞUBE 44 45

4 KA.DER BURSA ÞUBE KA.DER ESKÝÞEHÝR ÞUBE KA.DER ÝZMÝR ÞUBE KA.DER KADIKÖY ÞUBE KA.DER SAMSUN ÞUBE KA.DER ANTALYA ÞUBE KA.DER MERSÝN TEMSÝLCÝLÝÐÝ KA.DER TRABZON TEMSÝLCÝLÝÐÝ KA.DER DENÝZLÝ GÝRÝÞÝM GRUBU EKLER EK 1 Kadýn Örgütlerinden KA.DER e Destek Ýçin Basýn Açýklamasý EK 2 MHP Davasý Gerekçeli Kararý EK 3 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Ýliþkin Olarak KA.DER in Kendi Araþtýrmalarý ile Derlediði Cinsiyetlere Göre "Ýl Genel Meclisi Üyeliklerini" Gösterir Liste EK 3 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Ýliþkin Olarak KA.DER n Kendi Araþtýrmalarý ile Derlediði Kadýnlarýn Ýllere ve Partilere Göre Ýl Genel Meclisi Üyelikleri ni Gösterir Liste EK 4 TBMM Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na Baþvuru Dilekçemiz EK 5 Kadýn Milletvekilleri Araþtýrmasý Anket Formu EK 6 Anayasa Kadýn Platformu nun Talepleri EK 7 Anayasa Kadýn Platformu Üyesi Kurumlar Listesi EK 8 Anayasa Kadýn Platformu Talepleri Tablosu EK 9 KA.DER Yayýnlarý EK 10 KA.DER Kurucularý ve Yönetim Kurullarý Listeleri EK 11 KA.DER Ýletiþim Bilgileri

5 HEP AYNI IÞIÐIN PEÞÝNDE... KA.DER, 7. Olaðan Genel Kurulu ile 14. yýlýna giriyor. Binlerce yýllýk tarih içinden baktýðýmýzda 14 yýl oldukça kýsa bir süre... Ama KA.DER li kadýnlar olarak, bu kýsacýk 14 yýlý, binlerce yýldýr dünyanýn dört bir yanýnda, köylerde, kentlerde, bir kadýn olarak uðradýðý haksýzlýk ve ayrýmcýlýða baþkaldýran kadýnlarýn bize rehberlik eden anýlarýyla birlikte yaþamaya çalýþtýk. Onlarýn bize armaðan ettikleri hayat ve mücadele bilgilerini, kendi bilgi ve deneyimlerimize ekledik. Türkiye Cumhuriyeti daha kuruluþ aþamasýnda iken, kadýnlarýn siyasal haklarý için, kendi siyasal partilerini kurmak için mücadele eden Nezihe Muhittin gibi kadýnlarýn mücadelesi; en umutsuz, en yorgun olduðumuz zamanlarda bile bize umut ve mücadele enerjisi verdi, yol gösterdi. KA.DER in sadece iki yýllýk çalýþmalarýný özetleyen bu faaliyet raporu, fazla þematik, fazla ö- zet, fazla kuru bir metin gibi görünebilir. Ama bu raporu hangi duygularla okuyacaðýnýz o kadar önemli ki... Burada kýsaca özetlenen 2007 genel ve 2009 yerel seçimleri için çalýþmalarýmýz, meclis ve yerel yönetimlerde kadýnlarýn temsili açýsýndan, istatistiksel olarak TBMM de yüzde 4.3 den yüzde 9.1 e ve yerel yönetimlerde yüzde 1.7 den yüzde 3.5 e çýkarak yüzde yüz baþarý ile sonuçlandý. Bu yüzde yüzlük baþarý (!) bir anlamda sevindirici; ama eþit temsil hedefine (yasal bir zorunluluk haline getirilmeyip kendi haline býrakýldýðý sürece) yüzlerce yýl uzak olduðu için, kat be kat üzücü... Tüm bu çalýþmalarda, sadece KA.DER li kadýnlarýn deðil, tüm Türkiye kadýn hareketinin ve Türkiye deki binlerce kadýnýn ortak mücadelesi ve emeði olduðu düþünüldüðünde ise iç karartýcý... Ama Satý Çýrpan ve Müfide Ýlhan larýn ruhu, bizim içimizin kararmasýna izin vermiyor. Ve biz, umudumuzu hiç kesmeden; KA.DER siyaset okullarýnda, Türkiye nin dört bir yanýnda, tüm partilerden ya da siyaseti önemseyen partisiz kadýnlarla, kadýnlarýn, Türkiye nin ve hatta dünyanýn gidiþini nasýl deðiþtiririz diye çalýþmaya devam ediyoruz. Birleþmiþ Milletler Demokrasi Fonu ndan (Türkiye de ilk kez KA.DER in almayý baþardýðý destekle) yüzlerce kadýnla buluþup, eþit ve özgür bir dünya ve Türkiye için hayallerimizi ortaklaþtýrmaya çalýþýyor ve 2010 yýlýnda bunlarý kadýnla paylaþmayý umut edebiliyoruz. Türkiye için, Türkiye de yaþayan kadýn-erkek, genç-yaþlý, yoksul-zengin, dini inancý, etnik kökeni, felsefi ya da siyasal görüþleri her ne olursa olsun herkes için, insan onuruna saygýyý ilk koþul olarak tanýyan eþit ve özgür yurttaþlarýn Türkiyesi nin yeni anayasasý için çalýþmayý kendimize, Türkiye ye ve tüm dünyaya bir borç biliyoruz. Doðanýn dengelerinin altüst edildiði günümüzde, küresel ýsýnma da dahil olmak üzere çeþitli riskler nedeniyle uzak geleceðe dair tarihsel bir tahmin, bir dünya vizyonu ortaya koymaya çalýþmak epeyce hayalci görülebilir. Ama sahip olduðumuz en büyük güç, belki de sadece hayalgücümüz!. Hayal gücümüz sayesinde ütopyalarýmýz var. Hayallerine sahip çýkan kadýnlar ve erkekler, yüzlerce yýldýr eþitlik, adalet ve özgürlük için yürüyor ve onlara katýlarak, onlarla birlikte attýðýmýz her bir küçük adým, önümüzdeki yolu biraz daha aydýnlatýyor. Pýrýl pýrýl aydýnlýk ve heyecanlý bir yol bu... Siz de önünüzdeki bu ýþýðý görüyor musunuz? Sizin hayatlarýnýzý da bu ýþýk mý aydýnlatýyor? Evetse, hep karþýlaþacaðýz! Ne güzel! Hülya Gülbahar KA.DER Genel Baþkaný 5

6

7 KA.DER Hakkýnda KA.DER, 4 Mart 1997 tarihinde, kadýnlarýn seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarýnda eþit temsilini saðlamak; bu yolla demokrasinin ve tüm toplumun güçlendirilmesi için çalýþmak amacýyla kuruldu. KA.DER in Amacý KA.DER Tüzüðü ne göre derneðin amacý; Kadýnlarýn politikaya katýlýmýný engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel, yasal engellerin ortadan kaldýrýlmasý için, Kadýnlarýn karar verme mekanizmalarýnda temsilini saðlamak için geçici özel önlem politikalarýnýn yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer almasý için, Politik yaþamda yer alan partili ve partisiz kadýnlarýn güçlendirilmesi, aday olmaya teþvik edilmesi, görünür kýlýnmasý için, Siyasi partilerde yer alan kadýnlar arasýnda; onlarla kadýn hareketi arasýnda, kadýn sorunlarý ve politikalarý konusunda iþ ve güç birliðinin geliþmesi için, Lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, eðitim çalýþmalarý yapmaktýr. KA.DER in Ýlkeleri Ayrýmcýlýðýn her türüne karþý olmak Tüm yasal partilere eþit mesafede durmak Tüm partilerin kadýn kollarý ve kadýn parlamenterleriyle amacý doðrultusunda eþit mesafede birlikte çalýþmak Yönetim kademelerinde rotasyon (ayný kiþinin üst üste en fazla iki dönem yöneticilik yapabilmesi) kuralýný uygulamak. Örgüt Yapýsý Demokratik katýlým esastýr. Genel Merkezi Ýstanbul dadýr. Ocak 2010 itibarýyla 7 þubesi, 6 temsilciliði ve 3 giriþim grubu bulunmaktadýr. 7

8

9 KA.DER Genel Merkez Faaliyet Raporu 26 Ocak Ocak 2010

10

11 1. YEREL SEÇÝM ÇALIÞMALARI KA.DER olarak yeni dönemde en önemli çalýþmamýz, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine hazýrlanmaktý. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapýlan genel seçimlerde KA.DER in Türkiye çapýnda yürüttüðü Býyýklý Kampanya gerek Türkiye çapýnda ve gerekse de birçok Avrupa ülkesinde büyük yanký uyandýrmýþtý. Kampanyanýn birinci aþamasýnda Türkiye de tanýnmýþ iþkadýnlarý, kadýn sanatçýlarýn býyýk ya da kravat takarak sorduklarý Meclise girmek için erkek olmak þart mý? sorularýný içeren posterleri, büyük kentlerin sokak panolarýnda boy gösterdiði anda büyük yanký u- yandýrmýþtý. Televizyonlar, gazeteler ve internet medyasý aracýlýðýyla büyüyen kampanyanýn etkisiyle, çok sayýda kadýn aday olabilmek için siyasal partilere baþvurdu. Kampanyanýn etkisi ile yeterli sayýda kadýn aday havuzu oluþtuðunda, Hedef ilk üç sýra sloganýyla kampanyanýn ikinci ayaðý baþlatýldý. Kampanyanýn bu aþamasýnda kadýn ve erkek Türkiye nin tanýdýðý isimlerden oluþan posterler ve Bu meclise kadýn þart rozetleri Türkiye çapýnda daðýtýldý. Bu kampanya sayesinde, 22. Dönem TBMM de % 4,36 oranýyla 24 olan kadýn milletvekili sayýsý, 23. Dönemde 50 kadýn milletvekili ve % 9,10 oranýna ulaþtý. Kamuoyunda TBMM seçimlerinde yüzde yüzlük bir artýþ saðlayan Býyýklý Kampanya dan sonra yerel seçimlerde KA.DER in yapacaðý yeni kampanyaya iliþkin meraklý bir bekleyiþ vardý. Ancak, ne yazýk ki siyasal partiler, KA.DER in ilk kampanyasýný ve kamuoyunun bu beklentisini tamamen görmezlikten geliyor ve yerel yönetimler için kamuoyuna yansýyan adaylar arasýnda kadýn adaylara neredeyse rastlanmýyordu. Oysaki kadýnlarýn yerel yönetimlerdeki oraný, ortalama %1 i bile bulmuyordu. KA.DER in 2009 yerel seçim kampanyasý bu koþullar altýnda þekillendi. 11

12 1.1. Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz Yerel Seçim Kampanyasý Kampanya Süresi: Eylül 2008 Mart Yerel Seçimlerinde Durum yerel seçim sonuçlarýna göre: - 18 kadýn belediye baþkanýndan; 1 i il, 5 i ilçe, 12 si belde belediye baþkaný idi. Partilere göre daðýlýma baktýðýmýzda ise; - 7 belediye baþkaný DTP den, - 4 belediye baþkaný CHP den, - 3 belediye baþkaný AKP den, - 3 belediye baþkaný SHP den, - 1 belediye baþkaný da DYP dendi Kampanyanýn Hedefi Kampanyanýn genel hedefi, uzun vadede kadýnlarýn yerel yönetimlerde temsilinin arttýrýlmasýydý. Kampanyanýn özel hedefleri ise, 2009 yerel seçimleri sonucunda yerel yönetimlerde kadýnlarýn temsil oranýný arttýrmak, yerel yönetimlerin kadýn dostu politikalar geliþtirmesini saðlamak, kamuoyunda kadýnýn yerel yönetimlerde temsili ile ilgili farkýndalýk saðlamak, siyasi partilerin kadýn adaylara pozitif ayrýmcýlýk uygulamalarý için savunu faaliyetlerini diðer paydaþlarýn katýlýmý ile örgütlemekti Kampanya Stratejisi 2009 yerel seçim kampanyasý için 2 ayaklý bir kampanya planlamasý yapýldý. 1. Ekim-Aralýk 2008 arasý dönemde farklý, akýlda kalýcý slogan ve görseller kullanarak siyasi partilerin, medyanýn ve kamuoyunun dikkatini yerel yönetimlerdeki %99 luk erkek egemenliðine çekerek farkýndalýk yaratýlmasý, 2. Ocak-Mart 2009 arasý dönemde siyasi partilere kadýn adaylarý tercih etmeleri, seçmenlere de kadýn adaylara oy vermeleri konusunda mesajlar vererek, lobi çalýþmalarý yürütülmesi Kampanya Faaliyetleri yerel seçim çalýþmalarýna Türkiye de kadýnlarýn seçme ve seçilme hakkýný elde ediþinin yýldönümü olan 5 Aralýk 2008 tarihinde Seçimde Kadýnlarý Kullanmayýn, Aday Yapýn baþ-

13 lýðýyla yapýlan bir basýn açýklamasýyla giriþ yapýldý. Seçimde Kadýnlarý Kullanmayýn; Aday Yapýn! 5 Aralýk 2008 Kadýnlar, 54 yýl önce 5 Aralýk 1934 te seçme ve seçilme hakký elde etti. Türkiye de yerel yönetimlerde kadýnlarýn temsil oraný, Belediye Baþkanlýklarýnda %1, yerel meclislerde ise % 7,5 oranýyla, utanç verici bir düzeyde. Bu durumdan kurtulup, kadýnlarýn yerel yönetimlerde eþit söz ve karar sahibi olmasý için, partilerin adaylarý belirlerken en azýndan %30-40 oranýnda CÝNSÝYET/KADIN KOTASI uygulamasý þart. Þart, çünkü toplumda ve siyaset kurumundaki yerleþik erkek egemen anlayýþý ve zihniyet yapýsýný kýrýp, kadýn temsilinde eþitliðe doðru sýçrama yapmanýn baþka yolu yok. Dünyada 100 e yakýn ülkede bu nedenle genel ve yerel yönetimlerde KOTA uygulanýyor. Hal böyleyken, ülkenin büyük partileri yaklaþan 29 Mart yerel seçimlerine yaklaþýrken ne yapýyor? Kadýnlarý ve giysilerini kullanarak oy peþinde koþuyorlar. Parti baþkanlarýnýn kimi baþörtülü ve çarþaflý kadýnlara, kimisi tayyörlü kadýnlara parti rozeti takýp, poz vererek, birbirinden oy kapma yarýþýna girmiþ durumdalar. Kadýnlarý kullanýyorlar; ama deðer vermiyor, siyasi karar vericiler olarak görmüyorlar. Görselerdi, seçim arifesinde rozet takma yarýþýna giriþeceklerine, aday listelerinde seçilebilecek yerlerde en az %30-40 oranýnda kadýn bulunduracaklarýný ilan etmekte yarýþýrlardý. Kadýn dostu yerel yönetimler için uygulayacaklarý politikalarý açýklarlardý. KA.DER olarak, kadýnlarýn büyük çoðunluðunun sesini ve sözünü yansýttýðýmýza inanarak, partilere sesleniyor ve henüz vakit varken bize kulak vermeye çaðýrýyoruz. Kadýnlar olarak, bizi oy deposu, parti hizmetlisi ya da dekor olarak kullanan partilere gerçekten býktýrdý. Artýk Kadýn Dostu partiler ve yerel yönetimler istiyoruz. Yeterli kadýn aday yok mazeretini kabul etmiyoruz, çünkü var. Üstelik kadýn aday hazýrlamak partilerin görevidir. Görevinizi yapmadýysanýz, suçu kadýnlara atmayýn. Partide temayül böyle demogojisine artýk son verin. Çünkü o temayülleri yaratanlar zaten sizlersiniz. Kaldý ki, cinsiyet/kadýn kotasý tam da, partilerdeki erkek egemen temayülleri deðiþtirmek için gerekli. % 50 eþit temsil ilkesini, buna henüz cesaretiniz yok ise, %30-40 cinsiyet kotasý ilkesini uygulayýn. Parti içi demokrasinin olmadýðýný; adaylarý, partilerin erkek baþkanlarýnýn, erkek yöneticilerinin belirlediðini biliyoruz. Önce siz, baþkanlar ve yönetim olarak kendi erkek egemen zihniyetinizi deðiþtirin. Deðiþime kendinizden ve hemen baþlayýn. Ýlk iþ olarak da, bu yerel seçimlerde, büyük fýrsat eþitsizliðine raðmen aday adayý olan kadýnlarý liste altýna ve dýþýna itmeyin. Rant daðýtan, müteahhit dostu deðil, Kadýn Dostu yerel yönetimler istiyoruz. Kadýn Dostu yerel yönetimler için politika ve programlarýnýzý açýklayýn. Önümüzdeki dönemde kaç sýðýnma evi, kaç kreþ, kaç yaþlý, sakat bakým evi açacaksýnýz açýklayýn. Ekonomik krizle iyice artan kadýn yoksulluðunu azaltmak, kadýnlarý çalýþma yaþamýna katmak için uygulayacaðýnýz yerel politikalarý ilan edin.yerel yönetimlerde çalýþan kadýn sayýsýný arttýracaðýnýza söz verin. Kadýnlarýn ve örgütlerinin alýnacak yerel kararlara katýlýmýný saðlamak için ne tür mekanizmalar kuracaksýnýz, açýklayýn. KA.DER, kadýnlarýn seçilme hakký elde etmesinin 54. yýl dönümünde, 21.Yüzyýlda kadýnsýz yerel yönetimlere sahip bir ülke olmanýn utancýný duyan, kadýn erkek, partili, partisiz herkesi sesini yükseltmeye, Kadýn Dostu yerel yönetimler için harekete geçmeye çaðýrýyor. KA.DER Genel Merkezi Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði 13

14 2. Kampanyanýn görseli ve ana fikri uzun tartýþmalar sonucunda þekillendi. Kampanya fikri ve görsellerinin hazýrlanmasý konusunda KA.DER e gönüllü destek veren Öykü Ajans ta KA.DER genel yönetim kurulu üyeleri ve bazý KA.DER danýþma kurulu üyelerinin katýlýmý ile bir dizi toplantý yapýldý. Öneriler, KA.DER þubeleriyle paylaþýldý, KA.DER Danýþma Kurulu nda tartýþýldý. Kampanya ana fikrinin belirlenmesinde (kota uygulamakta olan DTP dýþýnda) meclisteki üç büyük partinin genel baþkanlarýnýn yerel yönetim adaylarý olarak kadýnlara yer vermiyor olmalarý a- na tema olarak öne çýktý. Reel politik durum açýsýndan, adaylar konusunda tek ve son belirleyici konumunda olan bu genel baþkanlara doðrudan seslenmek, ülkenin aþýrý kutuplaþmýþ ve gergin siyasi ortamýnda onlarý keyifle! uzlaþmýþ bir fotoðrafla yansýtmak ve kadýnlarýn hayallerinden söz etmek fikri öne çýktý ve kampanya bu fikir etrafýnda þekillendi. 19 Aralýk 2008 de 2009 yerel seçim kampanyasý basýn tanýtýmý yapýldý ve görselleri medyaya tanýtýldý. Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz sloganýný taþýyan ve kadýnlarýn siyasette eksik temsilini i- ronik bir biçimde ele alan görseller yerel, ulusal ve uluslararasý medyada ve televizyonlarda geniþ yer buldu ve yaklaþýk 500 basýn yansýmasý oldu. Ayrýca Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz afiþleri, 17 kentte, yaklaþýk 1400 noktada bilboardlarda da kullanýldý. Kampanyanýn tanýtým toplantýsýnýn ardýndan, kadýnlarýn karar mekanizmalarýndaki eksik temsili konusu gündeme gelirken, çeþitli tartýþmalara da neden oldu ve MHP KA.DER afiþlerine kiþilik haklarýna aykýrý olduðu ve seçim rekabetiyle baðdaþmadýðý gerekçesiyle afiþlerin toplatýlmasý için KA.DER e karþý dava açtý. KA.DER aleyhine açýlan bu davayla, yerel seçim kampanyasýnýn görünürlüðü ve KA.DER e destek arttý. Kadýn örgütleri yazýlý bir basýn açýklamasý ile KA.DER i ve kampanyayý desteklediklerini açýklarken, köþe yazarlarýndan, çeþitli sivil toplum örgütlerinden ve çeþitli siyasi partilerden KA.DER e destek geldi. (EK 1- Kadýn Örgütlerinden KA.DER e Destek Ýçin Basýn Açýklamasý) Açýlan davanýn üçüncü ve son duruþmasýnda dava reddedildi. Bu karar ile, Türkiye çapýnda bilboardlarda sergilenen ve üç liderin photoshop la omuz omuza gösterildiði afiþlerin toplatýlmayacaðý kesinleþti. (EK 2 - MHP Davasý Gerekçeli Kararý) Mart 2009 tarihinde 29 Mart ta Oylar Kadýn Adaylara baþlýðýyla bir basýn bülteni yayýnlandý. 14

15 Basýn bülteni 25 Mart 2009 LÝDERLER YÝNE ERKEKLERÝ SEÇTÝ AMA TÜRKÝYE KADINLARI SEÇSÝN! 29 MART TA OYLAR KADIN ADAYLARA! Türkiye de yerel yönetimlerde kadýn oraný % 0,56 (binde 56)! KA.DER olarak, 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde, baþta AKP, CHP ve MHP olmak üzere tüm partilere çaðrý yaptýk: Ýnsana hizmet eden belediyeler için % 50 kadýn aday dedik. Ancak kadýnlarýn sesi bir kez daha duymazlýktan gelindi. AKP % 0,61 (binde 61), CHP % 2,34, MHP % 1,32, DSP % 4,6, DTP % 11,9 oranýnda kadýn aday gösterdi. Türkiye çapýnda kadýn aday oraný % 3 ü bulmadý. Liderler bir kez daha erkekleri seçse de, KA.DER seçimlere birkaç gün kala tüm seçmenleri bir avuç cesur kadýna oy vermeye çaðýrýyor: 29 Mart 2009 Pazar günü oylar kadýn adaylara! Türkiye, 29 Mart 2009 da 81 I il olmak üzere 2 bin 946 ilçe ve belde belediyesinde yerel yöneticilerini seçiyor. KA.DER olarak 19 Aralýk 2008 de baþta AKP, CHP ve MHP olmak ü- zere tüm partilerin liderlerine Ýnsana hizmet eden belediyeler için % 50 kadýn aday çaðrýsý yapmýþtýk. Nüfusunun yarýsý kadýn olan Türkiye, yerel yönetimlerde % 0,56 (binde 56) o- lan utanç verici kadýn oranýný deðiþtirmeliydi. Ancak bir kez daha durum deðiþmedi, liderler erkekleri seçti. TBMM de temsil edilen partilerden AKP 18 (% 0,61) binde 61, CHP 46 (% 2,34), MHP 39 (% 1,32), DSP % 4,6, DTP % 11,9 kadýný belediye baþkan adayý gösterdi. Türkiye çapýnda 389 kadýna karþýlýk, 14 bin civarýnda erkek (bazý partiler rakam vermediði için tahmindir) aday gösterildi. Yani kadýn a- daylarýn oraný yüzde 3 ü bile bulmadý. Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarýna bakýldýðýnda ise AKP dýþýnda hiçbir partinin verilerine ulaþmak mümkün olmadý. AKP, 34 bin Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayý gösterirken bunlarýn 1650 si (% 4,86) kadýnlardan oluþtu. Neredeyse hiçbir konuda anlaþamayan parti liderleri bir kez daha kadýnlarýn yerel yönetimlerde temsil edilmemesi için sýký bir iþbirliði yaptý. Kadýnlarýn siyasette yer almamasý i- çin el ele, kol kola, göz göze, omuz omuza mücadele etti. Rant demokrasisi bir kez daha kazandý, nüfusun yarýsý bir kez daha kendini temsil etme hakkýndan mahrum býrakýldý. Ýþte bu ortamda KA.DER olarak tüm partilerin seçmenlerine tarihi bir çaðrý yapýyoruz: Parti liderleri yine erkekleri seçti ama siz kadýnlarý seçin! 29 Mart ta oylarýnýzý cesur kadýnlara verin! Kadýn bakýþ açýsýný yerel yönetimlere taþýyarak belediyelerin rant deðil, hizmet merkezi olmalarýný saðlayacaksýnýz. * Bu belediyeler hesap verebilecek, demokratik denetim mekanizmalarýna sahip olacak. * Belediye gelir ve harcamalarý þeffaflaþacak. * Geceleri, aydýnlatýlmýþ sokaklarda, güvenle yürünebilecek. 15

16 * Çocuk arabalarýyla kaldýrýmlarda gezilebilecek. * Oto parklar kadar, çocuk parklarý da kurulacak. * Çocuklar ve yaþlýlara gündüz bakýmevleri açýlacak. * Ýlköðretim sonrasý etüt merkezleri oluþturulacak. * Belediyelerin açtýðý çukurlar yüzünden çocuklarýn ölmeyecek. * Engellilere destek merkezleri açýlacak. * Þiddete uðrayan kadýnlara özel merkezlerde hukuksal ve psikolojik danýþmanlýk saðlanabilecek. * Þiddet maðduru kadýnlara sýðýnaklar açýlacak. * Dayanýþma ve yardým örgütleri, tüketim, üretim ve pazarlama kooperatifleri kurulacak. * Kadýn ve çocuk ticareti engellenebilecek. 29 Mart 2009 Pazar günü kadýnlara verilecek her oy, Türkiye yi erkek demokrasiden gerçek demokrasiye taþýyan bir tuðla olacak. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Partilerin Kadýn Adaylarý Kaynak: Veriler KA.DER tarafýndan parti genel merkezlerinden ve partilerin web sitelerinden derlenmiþtir. Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði 16

17 Ýþbirliði Yapýlan Kurumlar Kampanya çerçevesinde, geniþ bir yelpazedeki çok sayýda kiþi ve kuruluþ ile iþbirliði yapýldý ve destekleri alýndý. Bu paydaþlarýn en önemlileri, kadýn örgütleri ve bu kuruluþlarýn Türkiye genelinde örgütlenmiþ mevcut þemsiye platformlarý oldu (TCK Kadýn Platformu, Avrupa Kadýn Lobisi Türkiye Koordinasyonu vb). Kampanya fikri ile görsellerin tasarým ve uygulamasý Öykü Ajans ýn gönüllü desteði ile gerçekleþtirildi. Ajans bu çalýþmasýyla, 2009 Kristal Elma ödüllerinde en baþarýlý ünlü kullanýmý dalýnda ödül kazandý. Kampanya afiþlerinin 17 kentte sokak panolarýnda (billboardlarda) yer almasý STROER in ücretsiz desteði sayesinde gerçekleþti. KA.DER in 2009 yerel seçim kampanyasý, yüzde yüze yakýn bir oranda deðiþim yaratmayý baþardý. Ancak, baþlangýç oranlarý yok denecek kadar düþük olduðu için, bu yüzde yüzlük (!) artýþ bile, kadýnlarýn yerel yönetimlerde sembolik düzeyde yer almalarý gerçeðini deðiþtiremedi. Seçim sonuçlarýna yeterince yansýmamýþ olsa bile, kampanyanýn asýl baþarýsý, gerek meclis gerek yerel yönetimler ve gerekse de kamu ve özel sektördeki temsil adaletsizliði konusunda kamuoyunda ciddi bir farkýndalýk yaratmasýnda oldu Yerel Seçimlerinde Durum Kaynak: yerel seçim sonuçlarýna göre: - 26 kadýn belediye baþkanýndan; 2 si il, 17 si ilçe, 7 si belde belediye baþkanýdýr. Partilere göre daðýlýma baktýðýmýzda ise; - 15 belediye baþkaný DTP den, - 6 belediye baþkaný CHP den, - 3 belediye baþkaný AKP den, - 2 belediye baþkaný da DP dendir. (EK 3-29 Mart 2009 yerel seçimlerine iliþkin olarak KA.DER'in kendi araþtýrmalarý ile derlediði cinsiyetlere göre "Ýl Genel Meclisi Üyeliklerini" gösterir liste) 17

18 1.2. KA.DER Siyaset Okullarý KA.DER in artýk kurumsallaþan Siyaset Okullarý, 7. dönem faaliyetleri arasýnda da önemli bir yer tuttu. Nisan 2008-Ocak 2009 tarihleri arasýnda 10 ayrý ilde Siyaset Okullarý düzenlendi. Düzenlenen Siyaset Okullarý; AKP (Adalet ve Kalkýnma Partisi), CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), DTP (Demokratik Toplum Partisi), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), DP (Demokrat Parti), SHP (Sosyal Demokrat Halk Partisi), ANAVATAN (Anavatan Partisi), TDP (Kýbrýs Toplumcu Demokrasi Partisi), Yeþiller Partisi, HYP (Halkýn Yükseliþi Partisi), YTP (Yeni Türkiye Partisi), DSP (Demokratik Sol Parti) ve ÖDP (Özgürlük ve Dayanýþma Partisi) den gelen 250 kadýn siyasetçi i- le gerçekleþtirildi. 10 kentte düzenlenen Siyaset Okullarý, Ýsveç Baþkonsolosluðu nun mali desteði ile TL bütçe ile gerçekleþtirildi yerel seçimleri öncesinde yapýlan Siyaset Okullarýnýn hedefi; 2009 yerel seçimlerinde kadýn aday oranýný ve seçilmiþ kadýn sayýsýný artýrmak, Siyasette aktif ve deðiþik siyasi partilerden bir kadýn aday havuzu oluþturmak, Deðiþik partilerden kadýnlar arasý iletiþimi saðlamak, Siyasi görüþleri ve ideolojik farklýlýklarýna raðmen katýlýmcýlarý kadýn paydasý nda buluþturabilmek, Katýlýmcýlarý siyasette daha güçlü kýlmak, bunu saðlamak için onlara teorik ve pratik bilgi, deneyim saðlamak, Katýlýmcýlarda kadýn siyaseti ve toplumsal cinsiyet konularýnda farkýndalýk yaratmak, Geçen yýllarda düzenlenen Siyaset Okullarýndan farklý olarak, yaklaþan yerel seçimler de göz önüne alýnarak yerel yönetimlere aday olacak kadýnlarýn yerel yönetimler konusunda bilgilenmelerini saðlamak, Siyaset Okullarý kitaplarýný hazýrlamak ve bu materyalleri eðitimlerde kullanmaktý. Yayýnlanan Kitaplar Her Zaman, Her Yerde Siyaset!, Büþra Ersanlý, Ýbrahim Mazlum, Mayýs 2008, KA.DER Yayýnlarý Kadýnlarla ve Kadýnlar Ýçin Yerel Yönetim, Semra Cerit Mazlum, Mayýs 2008, KA.DER Yayýnlarý Belediye Kadýnlara Da Hizmet Eder!, Ayten Alkan, Mayýs 2008, KA.DER Yayýnlarý 18

19 Siyaset Okullarýnýn Takvimi Nisan Ocak 2009 tarihleri arasýnda 10 ayrý ilde 5 er günlük Siyaset Okulu eðitimleri verildi. Eðitimler aþaðýdaki takvimde gerçekleþtirildi: Ýstanbul Siyaset Okulu 28 Nisan 2 Mayýs 2008 Mersin Siyaset Okulu 2 6 Haziran 2008 Ankara Siyaset Okulu 23 Haziran 27 Haziran 2008 Trabzon Siyaset Okulu 30 Haziran 4 Temmuz 2008 Tunceli Siyaset Okulu Temmuz 2008 Antakya/Hatay Siyaset Okulu Eylül 2008 Van Siyaset Okulu Eylül 2008 Ýzmir Siyaset Okulu Kasým 2008 Ýstanbul II Siyaset Okulu Aralýk 2008 Kayseri Siyaset Okulu Ocak Siyaset Okullarýna hemen hemen her siyasi partiden yaklaþýk 250 kadýn katýldý ve katýlýmcýlarýn yaklaþýk % 85 i katýlým belgelerini almaya hak kazandý. Bu dönem Siyaset Okullarýna katýlan birçok kadýn yerel seçimlerde aday oldu ve seçilmeyi baþardý. Örneðin Mersin Siyaset Okulu na katýlan 24 katýlýmcýdan 7 si belediye meclis üyesi seçildi döneminde Siyaset Okullarýna katýlan 16 kadýn ile Ýsveç i ziyaret etmek, oradaki kadýn hareketi ve parlamento çalýþmalarýný yakýndan izlemek, uluslararasý deneyim ve bakýþ açýsýyla kadýnýn siyasetteki yerini kavramak ve deneyim paylaþýmýnda bulunmak için Mayýs 2009 tarihleri arasýnda Ýsveç e bir çalýþma ziyareti düzenlendi. Ýsveç Ziyaret Programý: Mayýs 2009 Ziyaret, Ýsveç Enstitüsü nden Eleonora Alaoui ve Ms. Isinsu BIBER BERG, rehberliðinde gerçekleþti. Ziyaret kapsamýnda, Stockholm Belediye Binasý gezildi. Ýsveç Konsolosu Annika SVAHNSTRÖM ve Türk-Ýsveç Baþkonsolosluðu nun iþbirliði ile; Öznur ÖZKAN, Türk Büyükelçiliði Ýlk Sekreteri, Anita GRADIN, Göçmen ve eþitlik konularýndan sorumlu eski Devlet Bakaný ( ), Ýsveç ten eski Avrupa Birliði Delegesi ( ), Lenita FREIDENVALL, Stockholm Üniversitesi Siyaset Bilimi, Doktorada Araþtýrmacý ve Politikada Kadýn Araþtýrma Merkezi (WÝP) üyesi, Ms Bitte HAMMARGREN, Gazeteci, Svenska Dagbladet gazetesi Latife FEGAN katýlýmýyla bir akþam yemeði düzenledi. 25 Mayýs Salý Ýsveç te kadýn hareketinin kýsa tarihi, 170 yýllýk kadýn özgürlüðünün anlatýmý, medya ile çalýþmalar konusunda gazeteci ve yazar Ami LÖNNROTH moderatörlüðünde bir çalýþma toplantýsý yapýldý. Ýkinci olarak, Toplumsal Cinsiyet eþitliði- Ne bilmeye ihtiyacýmýz var baþlýklý çalýþmada, Ýsveç te iyi tanýnan Toplumsal Cinsiyet uzmanlarýndan Gertrud ÅSTRÖM, sunuþu ile, Ýsveç te Sosyal Demokrat Kadýnlar Kurulu Baþkaný Nalin PEKGUL katýlýmý ile, 19

20 - Kota sistemi nasýl çalýþýr? - Adaylýk süreci - Neden kadýnlar? Politikaya kadýnlarýn katkýsý - Erkek egemen bir çevrede nasýl rol alýnýr? konularý tartýþýldý. Ýsveç eþitlik yasasý uygulamasý ve Kadýnlar ve erkekler birlikte toplumsal cinsiyet eþitliðine yönelik nasýl çalýþýr? konulu çalýþmalarda, M.P. Adalet üzerine Parlamento Kurulu, Ýsveç Parlamentosu, Ilýmlý Kadýnlar Kurulu üyesi Hillevi ENGSTRÖM, Ilýmlý Kadýnlar Kurulu üyesi Jelena DRENJANIN, Politik Sekreter Cecilia KLYNNE ile bilgi ve deneyim paylaþýmý yapýldý. 26 Mayýs Çarþamba Ami LÖNNROTH moderatörlüðünde, Erkek egemen politikada kadýnlara sýklýkla uygulanan davranýþ biçimlerini gösterir Beþ baþlýca baskýlama tekniði konulu, ünlü Norveçli politikacý, Ýskandinav ülkelerinde bir partinin ilk kadýn lideri Berit Ås ýn yer aldýðý video gösterimi izlendi ve Liberal Parti den eski Parlamento ü- yesi Bonnie BERNSTRÖM un videoya yönelik yorumlarýyla grup çalýþmasýnda tartýþýldý. Neden politikacý olmalýyýz? baþlýklý oturumda, Sol Parti den Naile ARAS and Hediye GÜ- ZEL ile grup çalýþmasý yapýldý. Siyaset okulu katýlýmcýlarý ile, Erkeklerin egemen olduðu politik çevresinde kadýn olmak konulu rol model çalýþmasý gerçekleþtirildi. Bonnie ERNSTRÖM tarafýndan, kendisinin kadýn politikacýlarla ilgili uluslararasý çalýþmalarýndan örneklerle, Etkin bir dil kullanarak nasýl etkin toplantýlar ve kampanyalar düzenlenir? Nasýl birlik olunur ve nasýl müzakere edilir? konulu grup çalýþmasý yapýldý. Ami LÖNNROTH, Gertrud ÅSTRÖM ve Bonnie BERNSTRÖM un katýlýmlarýyla, Özet: Ýsveç ten ne öðrendik? konulu bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. 28 Mayýs Perþembe Ýsveç Uluslararasý Departman sorumlusu Charlotte STÅHL koordinatorlüðünde Ýsveç Parlamentosu (SVERIGES RIKSDAG) ziyaret edildi ve bir dizi görüþme yapýldý. Uluslararasý Uzman Danýþman Ulrika FUNERED, Ýsveç Parlamentosu hakkýnda genel sunum yaptý ve parlamentonun çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Milletvekilleri, Barbro WESTERHOLM (Liberal Halk Partisi) ve Mehmet KAPLAN (Yeþil Parti) ile bir çalýþma toplantýsý yapýldý. Hýristiyan Demokrat Parti den Désirée PETHRUS ENGSTRÖM ýn konuk ettiði öðle yemeðinde Mehmet KAPLAN (Yeþil Parti), Gunilla UPMARK (Ýþ Piyasasý Daimi Komitesi de Yönetici Müdür), Ulf CHRISTOFFERSSON (Yönetici Müdür), Ulrika FUNERED (Uluslararasý Departmanda Uzman Danýþman), Charlotte STÅHL (Uluslararasý Departman) görüþmeler yapýldý. Waxholms Belediye Baþkaný, Ilýmlý Parti den Per MOSSEBY, Waxholms Otel inde, katýlýmcýlara bir veda yemeði verdi. Yemeðe, Dennis KULLMAN (Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Uzmaný Ýlçe Yönetim Kurulu), Bonnie BERNSTRÖM (Eski Parlamento üyesi, Liberal Parti), Gertrud ÅSTRÖM (Toplumsal Cinsiyet Uzmaný), Cecilia REIMERS (Ýsveç Enstitüsü Eski Proje Müdürü) katýldý. 20

21 Ýsveç Ziyareti Katýlýmcý Listesi 1.3. KA.DER Kadýn Aday Destek Atölyesi Þubat 2009 tarihinde yerel seçimlerde çeþitli düzeylerde aday olan 14 kadýnýn katýlýmý ile Aday Destek Atölyesi yapýldý. Atölye programýnda yer alan konular ve eðitimciler: Yerel Seçimleri ve KA.DER, Hülya Gülbahar - Siyaset Nedir?, Prof. Dr. Büþra Ersanlý - Kadýn Bakýþ Açýsýndan Siyaset ve Kampanya Yönetimi, Semiha Öztürk Piþirici - Ýletiþim Teknikleri ve Siyasal Ýletiþim, Þeyda Taluk-Tamer Altunay - Medya ve STK larla Ýletiþim, Þeyda Taluk-Tamer Altunay - Bu Ne Güzel Demokrasi Film Gösterimi - Tanrým Beni Baþkan Yarat, Yavuz Saltýk - Kampanya Çalýþmasý/Oyunu, Yavuz Saltýk - Kampanya Yönetimi, Necati Özkan Yerel seçimler sonucunda, atölye katýlýmcýlarýndan Aliye Serin ve Saniye Çelik muhtar olarak seçilmiþtir. 21

22 22 2. TBMM KADIN-ERKEK EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU ÇALIÞMALARI 2.1. Faaliyetleri Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu nun Türkiye de gerçek bir demokrasinin ve kadýn-erkek e- þitliðinin yerleþtirilebilmesi için kritik bir öneme sahip olduðu bilinciyle döneminde KA.DER olarak lobi ve savunu faaliyetlerine aðýrlýk verildi. TBMM de ilk kez 50 kadýn milletvekilinin yeralmasý ve KA.DER in seçim kampanyasýnýn yarattýðý olumlu etki ve AB sürecinin yarattýðý baský nedeniyle komisyonun kuruluþu için en elveriþli zamandý. Öncelikle Mayýs 2008 de, Feride Eroðlu ve Ayþe Asker tarafýndan TBMM için hazýrlanan, çeþitli ülke parlamentolarý ile bölgesel-kurumsal parlamentolarda kadýn-erkek eþitliði komisyonlarý deneyimlerini ele alan Kadýn- Erkek Eþitliði Mekanizmalarý ve Çeþitli Parlamentolarda Kadýn- Erkek Eþitliði Komisyonlarý isimli araþtýrma yayýnlandý. Türkiye kadýn hareketinin ve KA.DER in yýllardýr talep ettiði kadýn-erkek eþitliði komisyonu kurulmasý için geçmiþ dönemlerde olduðu gibi, 23. yasama döneminde de deðiþik partilerden kadýnlar, komisyonun kuruluþu için yasa teklifleri verdiler. Meclise verilen kadýn-erkek eþitliði komisyonu teklifleri üzerine görüþ alýþveriþinde bulunmak, dünya örneklerini birlikte deðerlendirmek için Ankara da bir dizi görüþme gerçekleþtirildi. Görüþmelerde talep edilen ve gündeme getirilen baþlýklar ve beklentiler þunlardý: Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu, öncelikle ve özellikle, TBMM bünyesinde baðýmsýz bir komisyon olarak kurulmalý, herhangi bir komisyonun alt komisyonu olarak yapýlandýrýlmamalý, Komisyon, tüm bakanlýklar, kamu kurumlarý ve ilgili birimlerin çalýþmalarýný kadýn erkek fiili eþitliði açýsýndan denetleme; TBMM tarafýndan kabul edilecek olan tüm yasa tekliflerini kadýn-erkek eþitliði açýsýndan inceleme, denetleme ve gerekli düzeltmeleri önerme; kadýn-erkek e- þitsizliði, ayrýmcýlýk ve þiddet ile ilgili baþvurularý inceleme, konuyla ilgili gerekli giriþimlerde bulunup, sorunlarýn çözümünü saðlama yetkilerine ve baðýmsýz bir bütçeye sahip olmalý, Komisyonun bileþimi için partilerin bildireceði isimlerin yarýdan bir fazlasý kadýnlardan o- luþmalý. KA.DER in bu amaçlarla gerçekleþtirdiði görüþmeler þunlardý: 2 Temmuz 2008 de TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu çalýþmalarý kapsamýnda Ankara da Ak Parti Kadýn Kollarý nda AKP li kadýn milletvekilleri ve AKP Kadýn kollarý yöneticileri ile toplantý yapýldý. TBMM de TBMM Baþkanyardýmcýsý Meral Akþener, TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu ile DTP li ve CHP li kadýn milletvekilleri ile görüþmeler yapýldý Temmuz 2008 de Ankara da TBMM ziyareti gerçekleþtirildi. 17 Temmuz 2008 de TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu ile ilgili son öneriler ve geliþmelerle ilgili TBMM Baþkaný Köksal Toptan, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Zafer Üskül, CHP li milletvekilleri, DSP milletvekili Ayþe Jale Aðýrbaþ ve KSGM Baþkaný Esengül Civelek ile görüþmeler yapýldý. 31 Temmuz 2008 de Ankara da TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu ile ilgili son öneriler ve geliþmelerle ilgili olarak Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Nimet Çubukçu ile toplantý yapýldý. Bu çalýþmalarýn ardýndan, Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu kurulmasý teklifi da Anayasa Komisyonu nda görüþüldü. Anayasa Komisyonu nda tüm partilerin talepleri ortaklaþtýrýlarak önemli ilk adým atýldý ve teklif Anayasa Komisyonu nda tüm partilerin oybirliði ile kabul edildi.

23 Anayasa Komisyonu nda kurulacak komisyonun adý Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu olarak kabul edildi, yetki ve görevleri þöyle belirlendi: - kanun teklif ve tasarýlarýný inceleme, - kanun tekliflerinin uluslar arasý anlaþmalara uygunluðunu inceleme, - ihlal baþvurularýný inceleme, - STK larla iþbirliði yapma, - Komisyonun yaptýðý çalýþmalarý ve raporlarý kamuoyuyla paylaþma yükümlülüðü var. Anayasa Komisyonu nda kabul edilen haliyle Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu Kanun Teklifi, da TBMM Genel Kurulu nda görüþülmeye baþlandý. Teklifin tümü üzerinde partiler sýrasýyla söz aldýlar, olumlu görüþler bildirdiler. Ancak, kanun maddelerinin oylamasýna geçildiðinde AKP li milletvekilleri Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu ibarelerinin Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu olarak deðiþtirilmesini teklif eden önergelerini verdiler. Ýsim deðiþikliði nedeniyle diðer partiler oy vermeyi reddetti, Çeþitli partilerden kadýn ve erkek milletvekillerinin çabalarýyla oylama ertelendi. KA.DER ve diðer kadýn örgütleri genel kurulun yapýldýðý sýralarda kadýn milletvekilleriyle sürekli temas halindeydi, isim deðiþikliði karþýsýnda tepkilerini dile getirdiler. Ayný gün kadýn örgütleri fýrsat eþitliði komisyonu ayrýmcýlýðý ortadan kaldýrmaz, diyerek Komisyonun adýnýn Kadýn Erkek Eþitliði olmasý yönünde tepkilerini gösterdiler. Genel Kurul öncesi kadýn örgütleri komisyonun isminin deðiþtirilmemesi, milletvekillerinin ikna edilmesi için 11 Þubat günü TBMM yi faks yaðmuruna tuttular. KADER in de içinde bulunduðu kadýn örgütleri Talebimiz: Fýrsat Deðil fiili eþitlik açýklamasý yaptýlar. Son dakika yaþanan geliþmelerle Anayasa Komisyonu nun ortak kararýnýn göz ardý edilmesinin ve Komisyonun a- dýnýn fýrsat eþitliði olarak deðiþtirilmesinin, dolayýsýyla amaç ve iþlevlerinin daraltýlmasýnýn kabul edilemez bir geri adým olduðunu belirtip milletvekillerine çaðrý yaptýlar. Ancak, da Komisyonun adýnýn deðiþtirilmesi yönünde verilen önerge kabul edildi ve oylama sonucunda ilgili komisyonun adý Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu olarak deðiþtirildi. KADER in de içinde bulunduðu kadýn örgütleri, 12 Þubat günü komisyonun adýnýn kadýn erkek eþitliði olarak deðiþtirilmesi yönünde milletvekillerine çaðrýda bulundular. 25 Þubat günü kanun teklifinin diðer maddeleri de TBMM de oylandý ve teklif kabul edilerek yasalaþtý. 23 Mart ta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün onayladýðý kanun, 23 Mart günlü Resmi Gazete de TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Kanunu olarak yayýnlandý TBMM Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na Ýstatistiklerle Ýlgili Baþvurumuz KA.DER in çalýþmalarý sýrasýnda karþýmýza çýkan en önemli güçlüklerden biri gerek seçimler ve gerekse de kamu ya da özel sektörde kadýnlarýn katýlýmý ve karar mekanizmalarýndaki yeri konusundaki istatistiki verilerin bulunmasý idi. Yeni yönetim döneminde baþlattýðýmýz 8 Mart ta Türkiye nin Kadýn Karnesi nin yayýnlanmasý çalýþmalarýnda bu eksiklik kendini ciddi biçimde hissettirmiþti. 27 Temmuz 2007 genel seçimleri ve 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde KA.DER o- larak yaþadýðýmýz sýkýntýlarý belgeleyerek TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu na ilk resmi baþvurumuzu yaptýk. 5 Ocak 2010 da verdiðimiz dilekçe ile, toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda görevlerini yerine getirmeyen ya da eksik getiren Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye Ýstatistik Kurumu nu Komisyon a þikayet ettik. Ayrýca, kadýnlarla ilgili istatistiklerin üretilmesi konusunda bir çalýþma komisyonu oluþturulmasýný ve önümüzdeki seçimler için gerekli hazýrlýklarýn bugünden baþlatýlmasýný talep ettik. (EK 4 - KA.DER in Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na baþvuru dilekçesi.) 23

24 3. KADIN MÝLLETVEKÝLLERÝ ÝHTÝYAÇ ANALÝZÝ PROJESÝ 3.1.Proje Süresi: Þubat Mayýs Projenin Amacý: 2007 Genel Seçimleri sonrasý TBMM ye seçilen 50 kadýn milletvekiliyle iliþkileri güçlendirmek, 2007 genel seçimlerinde TBMM de yer alan kadýn milletvekillerinin profil analizini gerçekleþtirmek, kadýn milletvekillerinin deneyimlerinin ve kadýn sivil toplum kuruluþlarýnýn beklentilerini görünür kýlmak, 2007 genel seçimlerinden sonra TBMM de yer alan kadýn milletvekillerinin deneyimlerinin feminist perspektif çerçevesinde aktarýlarak siyasete yeni katýlacak kadýn siyasetçiler açýsýndan yol haritasý çýkarmak ve siyasete girerken ne gibi destek mekanizmalarýna ihtiyaç duyacaklarýnýn belirlenmesine destek olacak verileri toplamak, kadýn milletvekillerinin destek ihtiyacý duyduklarý noktalarý belirlemek, böylelikle çalýþma sonuçlarý ile KA.DER açýsýndan TBMM-sivil toplum arasýndaki iliþkinin feminist perspektif üzerinden kurulmasýný saðlamaktý. 3.3.Proje Faaliyetleri: 1. Ankara ziyaretleri 2. Ýhtiyaç Analizi Raporu KA.DER Ankara þube ile iþbirliði içinde yürütülen poje kapsamýnda kadýn milletvekilleri ile birebir görüþmeler, telefon ve internet üzerinden yapýlan anket çalýþmalarýnýn birinci etabýnýn ardýndan Eril Siyasetle Kadýnlýk Halleri Arasýnda: Türkiye de 23. Dönem Kadýn Milletvekilleri i- simli broþür ile ilk sonuçlar yayýnlandý. Genel kurul dönemi içinde, çalýþmanýn ikinci etabý da tamamlanarak geniþletilmiþ haliyle proje çýktýsý yeni bir baskýya hazýr hale getirildi. (EK 5 - Kadýn milletvekilleri araþtýrmasý anket formu) 4. KADIN YURTTAÞLARIN EÐÝTÝMÝ BM DEMOKRASÝ FONU (UNDEF) PROJESÝ Birer yurttaþ ve seçmen olarak kadýnlarýn yurttaþlýk haklarý konusunda farkýndalýk yaratýlmasý, kadýnlarýn karar verme süreçlerine katýlýmýný ve karar verme süreçlerinde temsilini artýrmak a- macýyla baþlatýlan proje, Birleþmiþ Milletler Demokrasi Fonu nun (UNDEF) dolarlýk hibe ile desteði ile baþlatýlmýþ bulunmaktadýr. 1 Aralýk Kasým 2010 tarihleri arasýnda yürütülecek olan Kadýn Yurttaþ Eðitimi projesinin hedefleri arasýnda 14 ilde 350 katýlýmcý için organize edilmiþ eðitici eðitimleri için kullanýlacak bir eðitim modülü geliþtirmek, Kadýn yurttaþlýk eðitimi hakkýnda bilgilendirici bir kitapçýk hazýrlamak, 7 bölge 14 ilde eðitici eðitimleri gerçekleþtirmek, Kadýn alanýnda çalýþan STK larýn eðitim kapasitelerini güçlendirmek ve bu kapasite geliþtirme programý ile yurttaþlýk eðitimini Türkiye deki en az kadýn seçmene yaymak bulunmaktadýr. 24

25 4.1. Projenin 2009 Yýlýnda Gerçekleþen Uygulama Ýlleri ve Eðitim Zaman Planý Ýstanbul Eðitici Eðitimi Mayýs 2009 Ýzmir Eðitici Eðitimi 30 Eylül-4 Ekim 2009 Diyarbakýr Eðitici Eðitimi Ekim 2009 Van Eðitici Eðitimi Ekim 2009 (2010 a ertelendi) Antakya Eðitici Eðitimi 4-8 Kasým 2009 Samsun Eðitici Eðitimi Kasým 2009 Eðitici eðitimlerinde grup çalýþmalarý becerileri, toplumsal cinsiyet, kadýn haklarý konularýnda eðitim çalýþmalarý 5 gün süre ile yapýlmaktadýr Proje Eðitim Materyalleri: Kadýn Yurttaþlarýn Güçlendirilmesi Projesi Eðitici Eðitimi Modülü ve Kadýn Yurttaþlarýn Güçlendirilmesi Proje Broþürü Proje Faaliyetleri Nisan 2009 da BM Demokrasi Fonu UNDEF desteði ile baþlatýlan Kadýn Yurttaþlarýn Güçlendirilmesi Projesi kapsamýnda ilk eðitici eðitimi modülü geliþtirme toplantýsý yapýldý Mayýs 2009 da Kadýn Yurttaþ Eðitimi- Eðitim Modülü Deðerlendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. 25

26 Toplantýya Altan Özen, Aysun Sayýn, Ayþe Bilge Dicleli, Çiðdem Aydýn, Gülten Koralay, Hilal Dokuzcan, Hülya Gülbahar, Ýlkin Kýlýç, Nurseli Taþlýel, Serap Güre, Serap Ören, Serpil Sancar, Sevda Köksoy Kuey, Sevgi Binbir, Seylan Mungan, Sýrma Evcan, Sibel Yalýn, Tuðba Atalar, Tülin Semayiþ, Yýldýz Tokman, Zafer Berkol, Zeynep Kýlýç, Zümrete Buluttekin katýldý Nisan 2009 da Þiþli Belediyesi Kültür Müdürlüðü toplantý salonunda Kadýn Yurttaþ Eðitimi-Eðitim Modülü Deðerlendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya Aysun Sayýn, Büþra Ersanlý, Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Seyhan Ekþioðlu, Sýrma Evcan, Sibel Yalýn, Tuðba Atalar, Tülin Semayiþ, Ufuk Kantarcý, Zafer Berkol katýldý Mayýs 2009 tarihleri arasýnda ilk eðitici eðitimi Ýstanbul da gerçekleþtirildi. Bu e- ðitime Ýstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdað dan katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 27 idi. Eðitmenler: Büþra Ersanlý, Yýldýz Tokman, Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey, Ayþe Bilge Dicleli, Aysun Sayýn, Mine Kýlýç, Altan Özen, Hilal Dokuzcan, Zafer Berkol, Evre Kaynak. 26

27 5. 30 Eylül- 4 Ekim 2009 tarihleri arasýnda ikinci eðitici eðitimi Ýzmir de gerçekleþtirildi. Bu eðitime Ýzmir, Aydýn ve Denizli den katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 25 kiþi idi. Eðitmenler: Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Binbir. 27

28 6. 14 Ekim- 18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda üçüncü eðitici eðitimi Diyarbakýr da gerçekleþtirildi. Bu eðitime Diyarbakýr, Mardin ve Urfa dan katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 22 kiþi idi. Eðitmenler: Handan Coþkun, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey. 28

29 Kasým 2009 tarihleri arasýnda dördüncü eðitici eðitimi Hatay da gerçekleþtirildi. Bu eðitime Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye den katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 21 kiþi idi. Eðitmenler: Handan Coþkun, Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Binbir. 29

30 Kasým 2009 tarihleri arasýnda beþinci eðitici eðitimi Samsun da gerçekleþtirildi. Bu eðitime Samsun, Kastamonu, Sinop, Bartýn ve Zonguldak tan katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 31 kiþi idi. Eðitmenler: Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevgi Binbir. 30

31 5. ANAYASA KADIN PLATFORMU KA.DER, gerek Türkiye de kadýn-erkek eþitliðinin saðlanmasý için yürüttüðü çalýþmalar gereði ve gerekse de, 2007 yýlýnda kurulan Anayasa Kadýn Platformu nda üstlendiði sekretarya görevi nedeniyle, ülkenin öncelikli ihtiyaçlarý arasýnda yer alan yeni anayasa çalýþmalarýnda aktif o- larak yer almaya devam etmektedir. Bu çalýþmalar boyunca KA.DER, Yeni anayasada özel olarak yer verilmesini talep ettiðimiz özel önlem politikalarýyla kadýn erkek eþitliðinin fiili olarak saðlanmasý için gereken anayasal altyapýnýn sunulmasý, Kadýnlar baþta olmak üzere, öncelikle gençler, yoksullar, özürlüler vb. toplumsal kategorilerin, ama ayný zamanda genel olarak tüm yurttaþlarýn, kendi yerelleri ve ülke genelinde, kendi gerçek ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde siyaset yapma ve özel olarak da seçme ve seçilme haklarýný en demokratik bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli yasal altyapýnýn hazýrlanmasý, Sivil, demokratik, eþitlikçi ve özgürlükçü, sosyal devlet ilkesini pekiþtiren bir anayasa talebinin tüm toplumsal kesimler arasýnda ortak bir talep olarak olgunlaþmasý için faaliyet yürütmüþtür. 88 Baðýmsýz kadýn ve LGBTT örgüt; 499 örgütü temsil eden 10 platform ve bireysel aktivist, hukukçu, akademisyen ve uzmanlarýn üye olduðu Anayasa Kadýn Platformu, nasýl bir anayasa istediðini ekte sunduðumuz basýn açýklamasý ile tüm Türkiye ile paylaþmýþtýr (EK 6 - Yeni bir Türkiye için; Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye geçmek için; Daha eþitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir Anayasa için Anayasa Kadýn Platformu nun Talepleri baþlýklý basýn açýklamasý metni ve Ek 7- Anayasa Kadýn Platformu üyesi örgütlerin listesi). Ayrýca, Anayasa Kadýn Platformu ndaki kadýn STK larýn istek ve önerileri çerçevesinde kadýnlarýn anayasal taleplerini içeren bir altenatif metin hazýrlanarak kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. (EK 8 - Demokratik, Özgürlükçü ve Eþitlikçi Bir Anayasa Ýçin; Anayasa Kadýn Platformu nun Talepleri baþlýklý tablo) Teknik çalýþmalarýný üç kadýn grubunun (KA.DER, Kadýnýn Ýnsan Haklarý Yeni Çözümler Derneði ve Filmmor) sürdürdüðü Anayasa Kadýn Platformu nun Teknik Ekibinde, Hülya Gülbahar, Aysun Sayýn, Selen Lermioðlu Yýlmaz, Evre Kaynak, Ýpek Ýlkkaracan, Gönül Dinçer, Nükhet Sirman, Selma Acuner, Ýlknur Üstün, Semiha Öztürk Piþirici, Yasemin Bektaþ, Deniz Yazgan, Melek Özman, Habibe Kayar Yýlmaz, Yýldýz Tokman, Çiðdem Aydýn ve Pýnar Ýlkkaracan yer almaktadýr. Anayasa Kadýn Platformu, kurulduðu Ekim 2007 tarihinden itibaren, gerek Anayasa konusundaki kendi görüþ ve önerilerini oluþturmak, gerekse yeni anayasaya dair kendi önerilerini diðer sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ile paylaþmak üzere birçok temas ve giriþimde bulunmuþtur. Bu amaçla, Anayasa konusunda çalýþmalar yapan üç büyük platforma (Barolar Birliði taslaðý üzerinde çalýþmalarýný sürdüren Anayasa Uzlaþma Platformu; TOBB, KAMU-SEN, TUSIAD, TEPAV vb kurumlar tarafýndan oluþturulmuþ olan Anayasa Platformu Giriþim Grubu; DÝSK, TMMOB, TTB gibi kurumlarýn oluþturduðu Özgür-Demokratik-Eþitlikçi bir Türkiye için Anayasa Platformu) gerek yazýlý gerekse sözlü olarak ulaþarak, Anayasa Kadýn Platformu nun muhatap alýnmasý ve taleplerinin dikkate alýnmasýný saðlamaya çalýþmýþtýr. Bu giriþimler sonucunda ilk iki platformun çalýþmalarýna Anayasa Kadýn Platformu katýlarak, bu platformlarýn asli bileþenleri olarak taleplerini bu oluþumlar içinde savunma þansýna sahip olmuþtur. Anayasa Kadýn Platformu nun kamuoyu ve medyadaki anayasa tartýþmalarýna yaptýðý bu aktif müdahalenin en önemli sonuçlarýndan birisi, AKP Hükümeti nin ilk anayasa taslaðýnýn anayasanýn eþitlikle ilgili 10. maddesinde yapýlan deðiþikliklerin geri alýnmasý olmuþtur. Anayasa Kadýn Platformu ndan gelen tepkilerin ardýndan Hükümet, hazýrladýklarý taslakta yer 31

32 verdikleri; Kadýnlar, çocuklar, yaþlýlar ve engelliler gibi özel surette korunmayý gerektiren kesimler için alýnan tedbirler, eþitlik ilkesine aykýrý olarak yorumlanamaz. 32 Cümlesinin taslaktan çýkartýlacaðýný; Yürürlükteki anayasanýn 10. Maddesinde yer alan, ancak Hükümetin hazýrlatmýþ olduðu taslaktan çýkartýlan Devlet kadýn erkek eþitliðini saðlamakla yükümlüdür cümlesinin yeni anayasa taslaðýna ekleneceðini; ve hükümetin son þeklini vereceði anayasa taslaðýnda pozitif ayrýmcýlýk ilkesinin yeralacaðýný açýklamýþtýr. Anayasa Kadýn Platformu nun bir diðer önemli baþarýsý, izleyen dönemde, üniversitelerde kýyafet yasaklarý konusunda AKP ve MHP nin yaptýðý (ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen) anayasa maddesi deðiþikliðinde olmuþtur. Bu nayasa deðiþikliði önerisinde, ilk aþamadaki; Genel ahlaka aykýrý olmamak üzere üniversitelerde kýyafet serbesttir düzenlemesinden genel ahlaka aykýrý olmamak üzere ibaresi KA.DER ve Anayasa Kadýn Platformu nun tepki ve çalýþmalarý sonucunda çýkarýlarak yasalaþmýþtýr. Anayasa Kadýn Platformu, izleyen süreçte iki ayrý anayasa çalýþmasýna daha katýlmýþtýr. Bunlardan ilki, Türkiye Üniversite Öðretim Üyeleri Derneði ve 78 liler Vakfý nýn oluþturduðu platform ve ikincisi ise, çeþitli siyasi partiler, çeþitli görüþlerden akademisyenler, deðiþik sivil toplum örgütleri ve medya temsilcilerinden oluþan Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Ýçin Kollektif Oluþturabilmek amacýyla yapýlan çalýþmalardýr. KA.DER, yeni bir anayasa yapýlabilmesi ve bu anayasada kadýnlarýn taleplerine yer verilmesi için her düzeyde çalýþmalarýný sürdürmektedir. 6. DÜZENLENEN / KATILINAN TOPLANTI VE ETKÝNLÝKLER (26-27 Ocak 2008 tarihlerinde yapýlan 6. Genel Kurul un ardýndan) * 9-10 Þubat 2008, Ankara da Türkiye Barýþ Meclisi nin Yeni Anayasa Sürecinde Demokratikleþme konulu konferansýnda, Kadýn ve Barýþ konulu panelde sunum. (Hülya Gülbahar) * Þubat 2008, Mýsýr da Ýslam Coðrafyasýnda Namus konulu toplantýya katýlým. (Hülya Gülbahar) * 20 Þubat 2008, TAREM in Kadýn Ýþçilerin Sorunlarý ve Sendikal Mekanizmalarda Kadýn konulu toplantýsýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * 21 Þubat 2008, Fatih Üniversitesi nde Kadýn ve Siyasal Temsil konulu toplantýya katýlým. (Hülya Gülbahar) * 23 Þubat 2008, Cevahir Otel de düzenlenen Anayasa konulu toplantýya katýlým (Hülya Gülbahar) * 2-4 Mart 2008, Filmmor la birlikte Kýbras ta düzenlenen Þiddet konulu toplantýya katýlým (Hülya Gülbahar) * 6 Mart 2008, KA.DER tarafýndan 8 Mart a yönelik olarak hazýrlanan, siyasette ve karar me-

33 kanizmalarýnda kadýnlarýn oranlarýna iliþkin verileri toplu olarak sunan 8 Mart 2008 de Türkiye nin Temsilde Kadýn-Erkek Eþitliði Karnesi: Herkes sýnýfta kaldý! baþlýklý basýn bülteni yayýnlandý. * 7-8 Mart 2008, Burdur Üniversitesi nin düzenlediði 8 Mart etkinliðinde Türkiye de Kadýnlar ve Siyaset konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 12 Mart 2008, Ýstanbul Üniversitesi nin Feminist Mücadele ve Dayanýþma konferansýnda sunum. (Hülya Gülbahar) * Mart 2008, Mersin KA.DER temsilciliðinin düzenlediði 8 Mart etkinliðine katýlým (Hülya Gülbahar) * 15 Mart 2008, KA.DER Danýþma Kurulu. * 4 Nisan 2008, Friedrich Ebert Vakfý nýn Yýldýz Teknik Üniversitesi nde Dünya Sendikalar Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý ve DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi nin katýlýmýyla düzenlediði çalýþma toplantýsýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * 22 Nisan 2008, Ýstanbul Ýsveç Konsolosluðu nun fon desteði verdiði örgütlere yönelik olarak düzenlediði kokteyle katýlým. (Hülya Gülbahar) * 28 Nisan 2 Mayýs 2008, Ýstanbul da KA.DER Siyaset Okulu. * 3-4 Mayýs 2008, MEDÝZ in düzenlediði Medyada Cinsiyetçiliðe Son konferansýna katýlým. (Sunum: Hülya Gülbahar, Panel Yöneticiliði: Aysun Sayýn) * 7 Mayýs 2008, Ýstanbul Üniversitesi nde Avrupa Birliði - Ýnsan Haklarý Günleri konulu konferansta Türkiye de Siyasette ve Karar Mekanizmalarýnda Kadýnlarýn Durumu konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 13 Mayýs 2008, Ýstanbul 4. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen, KA.DER in de müdahil olduðu Ayþe Yýlbaþ davasýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * Mayýs 2008, Ankara da KAOS GL nin düzenlediði etkinlikte Homofobi ve Namus ve Genel Ahlak konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 22 Nisan 2008, Ýsveç Konsolosluðu nun düzenlediði, 22 Temmuz 2007 genel seçimleri üzerine hazýrlanan Bu Ne Güzel Demokrasi! filminin gösterimine ve söyleþiye katýlým (Hülya Gülbahar) * Mayýs 2008, Kýbrýs ta Doðu Akdeniz Üniversitesi-Kadýn Araþtýrmalarý ve Eðitimi Merkezi (KAEM) ile Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði nin (KTÜKD) düzenlediði ortak etkinlikte Kadýnlarýn Siyasal Temsili ve KA.DER Deneyimi konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 2 6 Haziran 2008, Mersin de KA.DER Siyaset Okulu. * 12 Haziran 2008, Ýstanbul 4. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen, KA.DER in de müdahil olduðu Ayþe Yýlbaþ davasýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * Haziran 2008, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nin düzenlediði Toplumsal Cinsiyet: Pozitif Ayrýmcýlýk konulu konferansta, Kadýn ve Siyaset konulu etkinlikte sunum. (Hülya Gülbahar) * 19 Haziran 2008, Ýstanbul da AÇEV-ERG-KA.DER ortak etkinliði olan Eðitimde Kadýn konulu toplantýda sunum. (Hülya Gülbahar) * 23 Haziran 27, Haziran 2008, Ankara da KA.DER Siyaset Okulu. * 24 Haziran 2008, Avrupa Kadýn Lobisi nin 2008 Sonbaharý nda baþlatacaðý ve her ülkeden 33

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 8 DE. Bu davada sanýk olmak onurdur (.HAK:16) ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Alo Paket 21 2 42 Belediye bütçesi 249 milyon orum Belediyesi Kasým ayý meclis toplantýsýnda 214 Performans Planý görüþüldü. Belediye'nin

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 283 19 Mayýs 2007 1 YTL Yeniliberallere, darbecilere, milliyetçilere OY YOK YENÝ SAYI ÇIKTI Nükleer yasa çöplüðe Meclis son hýzla

Detaylı

Genel Saðlýk Sigortasý yürürlüðe girdi

Genel Saðlýk Sigortasý yürürlüðe girdi 1 Kasým 2008 Sayý:156 dýþarýdan göz......gelinen noktada 1 Ekim 2008 günü yürürlüðe giren SS ve GSS ile çeþitli gecekondularda yaþayan iþçi, memur, esnaf, amele, çiftçi 5502 Sayýlý Kanun ile ayný (eve)

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde

Detaylı