TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER)"

Transkript

1 TÜRKÝYE DE KADINLARIN EÞÝT KATILIM VE EÞÝT TEMSÝL YOLUNDA YÜRÜYÜÞÜ: Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði (KA.DER) 7. Olaðan Genel Kurulu Faaliyet Raporu 26 Ocak Ocak 2010

2 Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği İrfan Baştuğ Cad. Yuva 5 Apt. No: 15/ Esentepe-İstanbul Tel: / Faks: E-posta: / Baskı: Estet Matbaa Adres: Merkezefendi Mah. Fazılpaşa Cad. 4.Zer San. Sit. No: 16/26 Topkapı/İstanbul / Tel:

3 ÝÇÝNDEKÝLER HEP AYNI IÞIÐIN PEÞÝNDE KA.DER Hakkýnda 5 7 Ocak KA.DER Genel Merkez Çalýþmalarý 1. YEREL SEÇÝM ÇALIÞMALARI 1.1. Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz Yerel Seçim Kampanyasý Yerel Seçimlerinde Durum Kampanyanýn Hedefi Kampanya Stratejisi Kampanya Faaliyetleri Ýþbirliði Yapýlan Kurumlar Yerel Seçimlerinde Durum 1.2. KA.DER Siyaset Okullarý 1.3. KA.DER Kadýn Aday Destek Atölyesi 2. TBMM KADIN-ERKEK EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU ÇALIÞMALARI 2.1. Faaliyetleri 2.2. TBMM Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na Ýstatistiklerle Ýlgili Baþvurumuz 3. KADIN MÝLLETVEKÝLLERÝ ÝHTÝYAÇ ANALÝZÝ PROJESÝ 3.1. Proje Süresi 3.2. Projenin Amacý 3.3. Proje Faaliyetleri 4. KADIN YURTTAÞLARIN EÐÝTÝMÝ BM DEMOKRASÝ FONU (UNDEF) PROJESÝ 4.1. Projenin 2009 Yýlýnda Gerçekleþen Uygulama Ýlleri ve Eðitim Zaman Planý 4.2. Proje Eðitim Materyalleri 4.3. Proje Faaliyetleri 5. ANAYASA KADIN PLATFORMU 6. DÜZENLENEN / KATILINAN TOPLANTI VE ETKÝNLÝKLER BÝLANÇOSU GELÝR-GÝDER TABLOSU KA.DER ÞUBE / TEMSÝLCÝLÝK / GÝRÝÞÝM GRUBU FAALÝYETLERÝ Ocak Ocak 2010 KA.DER ADANA ÞUBE KA.DER ANKARA ÞUBE 44 45

4 KA.DER BURSA ÞUBE KA.DER ESKÝÞEHÝR ÞUBE KA.DER ÝZMÝR ÞUBE KA.DER KADIKÖY ÞUBE KA.DER SAMSUN ÞUBE KA.DER ANTALYA ÞUBE KA.DER MERSÝN TEMSÝLCÝLÝÐÝ KA.DER TRABZON TEMSÝLCÝLÝÐÝ KA.DER DENÝZLÝ GÝRÝÞÝM GRUBU EKLER EK 1 Kadýn Örgütlerinden KA.DER e Destek Ýçin Basýn Açýklamasý EK 2 MHP Davasý Gerekçeli Kararý EK 3 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Ýliþkin Olarak KA.DER in Kendi Araþtýrmalarý ile Derlediði Cinsiyetlere Göre "Ýl Genel Meclisi Üyeliklerini" Gösterir Liste EK 3 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Ýliþkin Olarak KA.DER n Kendi Araþtýrmalarý ile Derlediði Kadýnlarýn Ýllere ve Partilere Göre Ýl Genel Meclisi Üyelikleri ni Gösterir Liste EK 4 TBMM Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na Baþvuru Dilekçemiz EK 5 Kadýn Milletvekilleri Araþtýrmasý Anket Formu EK 6 Anayasa Kadýn Platformu nun Talepleri EK 7 Anayasa Kadýn Platformu Üyesi Kurumlar Listesi EK 8 Anayasa Kadýn Platformu Talepleri Tablosu EK 9 KA.DER Yayýnlarý EK 10 KA.DER Kurucularý ve Yönetim Kurullarý Listeleri EK 11 KA.DER Ýletiþim Bilgileri

5 HEP AYNI IÞIÐIN PEÞÝNDE... KA.DER, 7. Olaðan Genel Kurulu ile 14. yýlýna giriyor. Binlerce yýllýk tarih içinden baktýðýmýzda 14 yýl oldukça kýsa bir süre... Ama KA.DER li kadýnlar olarak, bu kýsacýk 14 yýlý, binlerce yýldýr dünyanýn dört bir yanýnda, köylerde, kentlerde, bir kadýn olarak uðradýðý haksýzlýk ve ayrýmcýlýða baþkaldýran kadýnlarýn bize rehberlik eden anýlarýyla birlikte yaþamaya çalýþtýk. Onlarýn bize armaðan ettikleri hayat ve mücadele bilgilerini, kendi bilgi ve deneyimlerimize ekledik. Türkiye Cumhuriyeti daha kuruluþ aþamasýnda iken, kadýnlarýn siyasal haklarý için, kendi siyasal partilerini kurmak için mücadele eden Nezihe Muhittin gibi kadýnlarýn mücadelesi; en umutsuz, en yorgun olduðumuz zamanlarda bile bize umut ve mücadele enerjisi verdi, yol gösterdi. KA.DER in sadece iki yýllýk çalýþmalarýný özetleyen bu faaliyet raporu, fazla þematik, fazla ö- zet, fazla kuru bir metin gibi görünebilir. Ama bu raporu hangi duygularla okuyacaðýnýz o kadar önemli ki... Burada kýsaca özetlenen 2007 genel ve 2009 yerel seçimleri için çalýþmalarýmýz, meclis ve yerel yönetimlerde kadýnlarýn temsili açýsýndan, istatistiksel olarak TBMM de yüzde 4.3 den yüzde 9.1 e ve yerel yönetimlerde yüzde 1.7 den yüzde 3.5 e çýkarak yüzde yüz baþarý ile sonuçlandý. Bu yüzde yüzlük baþarý (!) bir anlamda sevindirici; ama eþit temsil hedefine (yasal bir zorunluluk haline getirilmeyip kendi haline býrakýldýðý sürece) yüzlerce yýl uzak olduðu için, kat be kat üzücü... Tüm bu çalýþmalarda, sadece KA.DER li kadýnlarýn deðil, tüm Türkiye kadýn hareketinin ve Türkiye deki binlerce kadýnýn ortak mücadelesi ve emeði olduðu düþünüldüðünde ise iç karartýcý... Ama Satý Çýrpan ve Müfide Ýlhan larýn ruhu, bizim içimizin kararmasýna izin vermiyor. Ve biz, umudumuzu hiç kesmeden; KA.DER siyaset okullarýnda, Türkiye nin dört bir yanýnda, tüm partilerden ya da siyaseti önemseyen partisiz kadýnlarla, kadýnlarýn, Türkiye nin ve hatta dünyanýn gidiþini nasýl deðiþtiririz diye çalýþmaya devam ediyoruz. Birleþmiþ Milletler Demokrasi Fonu ndan (Türkiye de ilk kez KA.DER in almayý baþardýðý destekle) yüzlerce kadýnla buluþup, eþit ve özgür bir dünya ve Türkiye için hayallerimizi ortaklaþtýrmaya çalýþýyor ve 2010 yýlýnda bunlarý kadýnla paylaþmayý umut edebiliyoruz. Türkiye için, Türkiye de yaþayan kadýn-erkek, genç-yaþlý, yoksul-zengin, dini inancý, etnik kökeni, felsefi ya da siyasal görüþleri her ne olursa olsun herkes için, insan onuruna saygýyý ilk koþul olarak tanýyan eþit ve özgür yurttaþlarýn Türkiyesi nin yeni anayasasý için çalýþmayý kendimize, Türkiye ye ve tüm dünyaya bir borç biliyoruz. Doðanýn dengelerinin altüst edildiði günümüzde, küresel ýsýnma da dahil olmak üzere çeþitli riskler nedeniyle uzak geleceðe dair tarihsel bir tahmin, bir dünya vizyonu ortaya koymaya çalýþmak epeyce hayalci görülebilir. Ama sahip olduðumuz en büyük güç, belki de sadece hayalgücümüz!. Hayal gücümüz sayesinde ütopyalarýmýz var. Hayallerine sahip çýkan kadýnlar ve erkekler, yüzlerce yýldýr eþitlik, adalet ve özgürlük için yürüyor ve onlara katýlarak, onlarla birlikte attýðýmýz her bir küçük adým, önümüzdeki yolu biraz daha aydýnlatýyor. Pýrýl pýrýl aydýnlýk ve heyecanlý bir yol bu... Siz de önünüzdeki bu ýþýðý görüyor musunuz? Sizin hayatlarýnýzý da bu ýþýk mý aydýnlatýyor? Evetse, hep karþýlaþacaðýz! Ne güzel! Hülya Gülbahar KA.DER Genel Baþkaný 5

6

7 KA.DER Hakkýnda KA.DER, 4 Mart 1997 tarihinde, kadýnlarýn seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarýnda eþit temsilini saðlamak; bu yolla demokrasinin ve tüm toplumun güçlendirilmesi için çalýþmak amacýyla kuruldu. KA.DER in Amacý KA.DER Tüzüðü ne göre derneðin amacý; Kadýnlarýn politikaya katýlýmýný engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel, yasal engellerin ortadan kaldýrýlmasý için, Kadýnlarýn karar verme mekanizmalarýnda temsilini saðlamak için geçici özel önlem politikalarýnýn yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer almasý için, Politik yaþamda yer alan partili ve partisiz kadýnlarýn güçlendirilmesi, aday olmaya teþvik edilmesi, görünür kýlýnmasý için, Siyasi partilerde yer alan kadýnlar arasýnda; onlarla kadýn hareketi arasýnda, kadýn sorunlarý ve politikalarý konusunda iþ ve güç birliðinin geliþmesi için, Lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, eðitim çalýþmalarý yapmaktýr. KA.DER in Ýlkeleri Ayrýmcýlýðýn her türüne karþý olmak Tüm yasal partilere eþit mesafede durmak Tüm partilerin kadýn kollarý ve kadýn parlamenterleriyle amacý doðrultusunda eþit mesafede birlikte çalýþmak Yönetim kademelerinde rotasyon (ayný kiþinin üst üste en fazla iki dönem yöneticilik yapabilmesi) kuralýný uygulamak. Örgüt Yapýsý Demokratik katýlým esastýr. Genel Merkezi Ýstanbul dadýr. Ocak 2010 itibarýyla 7 þubesi, 6 temsilciliði ve 3 giriþim grubu bulunmaktadýr. 7

8

9 KA.DER Genel Merkez Faaliyet Raporu 26 Ocak Ocak 2010

10

11 1. YEREL SEÇÝM ÇALIÞMALARI KA.DER olarak yeni dönemde en önemli çalýþmamýz, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine hazýrlanmaktý. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapýlan genel seçimlerde KA.DER in Türkiye çapýnda yürüttüðü Býyýklý Kampanya gerek Türkiye çapýnda ve gerekse de birçok Avrupa ülkesinde büyük yanký uyandýrmýþtý. Kampanyanýn birinci aþamasýnda Türkiye de tanýnmýþ iþkadýnlarý, kadýn sanatçýlarýn býyýk ya da kravat takarak sorduklarý Meclise girmek için erkek olmak þart mý? sorularýný içeren posterleri, büyük kentlerin sokak panolarýnda boy gösterdiði anda büyük yanký u- yandýrmýþtý. Televizyonlar, gazeteler ve internet medyasý aracýlýðýyla büyüyen kampanyanýn etkisiyle, çok sayýda kadýn aday olabilmek için siyasal partilere baþvurdu. Kampanyanýn etkisi ile yeterli sayýda kadýn aday havuzu oluþtuðunda, Hedef ilk üç sýra sloganýyla kampanyanýn ikinci ayaðý baþlatýldý. Kampanyanýn bu aþamasýnda kadýn ve erkek Türkiye nin tanýdýðý isimlerden oluþan posterler ve Bu meclise kadýn þart rozetleri Türkiye çapýnda daðýtýldý. Bu kampanya sayesinde, 22. Dönem TBMM de % 4,36 oranýyla 24 olan kadýn milletvekili sayýsý, 23. Dönemde 50 kadýn milletvekili ve % 9,10 oranýna ulaþtý. Kamuoyunda TBMM seçimlerinde yüzde yüzlük bir artýþ saðlayan Býyýklý Kampanya dan sonra yerel seçimlerde KA.DER in yapacaðý yeni kampanyaya iliþkin meraklý bir bekleyiþ vardý. Ancak, ne yazýk ki siyasal partiler, KA.DER in ilk kampanyasýný ve kamuoyunun bu beklentisini tamamen görmezlikten geliyor ve yerel yönetimler için kamuoyuna yansýyan adaylar arasýnda kadýn adaylara neredeyse rastlanmýyordu. Oysaki kadýnlarýn yerel yönetimlerdeki oraný, ortalama %1 i bile bulmuyordu. KA.DER in 2009 yerel seçim kampanyasý bu koþullar altýnda þekillendi. 11

12 1.1. Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz Yerel Seçim Kampanyasý Kampanya Süresi: Eylül 2008 Mart Yerel Seçimlerinde Durum yerel seçim sonuçlarýna göre: - 18 kadýn belediye baþkanýndan; 1 i il, 5 i ilçe, 12 si belde belediye baþkaný idi. Partilere göre daðýlýma baktýðýmýzda ise; - 7 belediye baþkaný DTP den, - 4 belediye baþkaný CHP den, - 3 belediye baþkaný AKP den, - 3 belediye baþkaný SHP den, - 1 belediye baþkaný da DYP dendi Kampanyanýn Hedefi Kampanyanýn genel hedefi, uzun vadede kadýnlarýn yerel yönetimlerde temsilinin arttýrýlmasýydý. Kampanyanýn özel hedefleri ise, 2009 yerel seçimleri sonucunda yerel yönetimlerde kadýnlarýn temsil oranýný arttýrmak, yerel yönetimlerin kadýn dostu politikalar geliþtirmesini saðlamak, kamuoyunda kadýnýn yerel yönetimlerde temsili ile ilgili farkýndalýk saðlamak, siyasi partilerin kadýn adaylara pozitif ayrýmcýlýk uygulamalarý için savunu faaliyetlerini diðer paydaþlarýn katýlýmý ile örgütlemekti Kampanya Stratejisi 2009 yerel seçim kampanyasý için 2 ayaklý bir kampanya planlamasý yapýldý. 1. Ekim-Aralýk 2008 arasý dönemde farklý, akýlda kalýcý slogan ve görseller kullanarak siyasi partilerin, medyanýn ve kamuoyunun dikkatini yerel yönetimlerdeki %99 luk erkek egemenliðine çekerek farkýndalýk yaratýlmasý, 2. Ocak-Mart 2009 arasý dönemde siyasi partilere kadýn adaylarý tercih etmeleri, seçmenlere de kadýn adaylara oy vermeleri konusunda mesajlar vererek, lobi çalýþmalarý yürütülmesi Kampanya Faaliyetleri yerel seçim çalýþmalarýna Türkiye de kadýnlarýn seçme ve seçilme hakkýný elde ediþinin yýldönümü olan 5 Aralýk 2008 tarihinde Seçimde Kadýnlarý Kullanmayýn, Aday Yapýn baþ-

13 lýðýyla yapýlan bir basýn açýklamasýyla giriþ yapýldý. Seçimde Kadýnlarý Kullanmayýn; Aday Yapýn! 5 Aralýk 2008 Kadýnlar, 54 yýl önce 5 Aralýk 1934 te seçme ve seçilme hakký elde etti. Türkiye de yerel yönetimlerde kadýnlarýn temsil oraný, Belediye Baþkanlýklarýnda %1, yerel meclislerde ise % 7,5 oranýyla, utanç verici bir düzeyde. Bu durumdan kurtulup, kadýnlarýn yerel yönetimlerde eþit söz ve karar sahibi olmasý için, partilerin adaylarý belirlerken en azýndan %30-40 oranýnda CÝNSÝYET/KADIN KOTASI uygulamasý þart. Þart, çünkü toplumda ve siyaset kurumundaki yerleþik erkek egemen anlayýþý ve zihniyet yapýsýný kýrýp, kadýn temsilinde eþitliðe doðru sýçrama yapmanýn baþka yolu yok. Dünyada 100 e yakýn ülkede bu nedenle genel ve yerel yönetimlerde KOTA uygulanýyor. Hal böyleyken, ülkenin büyük partileri yaklaþan 29 Mart yerel seçimlerine yaklaþýrken ne yapýyor? Kadýnlarý ve giysilerini kullanarak oy peþinde koþuyorlar. Parti baþkanlarýnýn kimi baþörtülü ve çarþaflý kadýnlara, kimisi tayyörlü kadýnlara parti rozeti takýp, poz vererek, birbirinden oy kapma yarýþýna girmiþ durumdalar. Kadýnlarý kullanýyorlar; ama deðer vermiyor, siyasi karar vericiler olarak görmüyorlar. Görselerdi, seçim arifesinde rozet takma yarýþýna giriþeceklerine, aday listelerinde seçilebilecek yerlerde en az %30-40 oranýnda kadýn bulunduracaklarýný ilan etmekte yarýþýrlardý. Kadýn dostu yerel yönetimler için uygulayacaklarý politikalarý açýklarlardý. KA.DER olarak, kadýnlarýn büyük çoðunluðunun sesini ve sözünü yansýttýðýmýza inanarak, partilere sesleniyor ve henüz vakit varken bize kulak vermeye çaðýrýyoruz. Kadýnlar olarak, bizi oy deposu, parti hizmetlisi ya da dekor olarak kullanan partilere gerçekten býktýrdý. Artýk Kadýn Dostu partiler ve yerel yönetimler istiyoruz. Yeterli kadýn aday yok mazeretini kabul etmiyoruz, çünkü var. Üstelik kadýn aday hazýrlamak partilerin görevidir. Görevinizi yapmadýysanýz, suçu kadýnlara atmayýn. Partide temayül böyle demogojisine artýk son verin. Çünkü o temayülleri yaratanlar zaten sizlersiniz. Kaldý ki, cinsiyet/kadýn kotasý tam da, partilerdeki erkek egemen temayülleri deðiþtirmek için gerekli. % 50 eþit temsil ilkesini, buna henüz cesaretiniz yok ise, %30-40 cinsiyet kotasý ilkesini uygulayýn. Parti içi demokrasinin olmadýðýný; adaylarý, partilerin erkek baþkanlarýnýn, erkek yöneticilerinin belirlediðini biliyoruz. Önce siz, baþkanlar ve yönetim olarak kendi erkek egemen zihniyetinizi deðiþtirin. Deðiþime kendinizden ve hemen baþlayýn. Ýlk iþ olarak da, bu yerel seçimlerde, büyük fýrsat eþitsizliðine raðmen aday adayý olan kadýnlarý liste altýna ve dýþýna itmeyin. Rant daðýtan, müteahhit dostu deðil, Kadýn Dostu yerel yönetimler istiyoruz. Kadýn Dostu yerel yönetimler için politika ve programlarýnýzý açýklayýn. Önümüzdeki dönemde kaç sýðýnma evi, kaç kreþ, kaç yaþlý, sakat bakým evi açacaksýnýz açýklayýn. Ekonomik krizle iyice artan kadýn yoksulluðunu azaltmak, kadýnlarý çalýþma yaþamýna katmak için uygulayacaðýnýz yerel politikalarý ilan edin.yerel yönetimlerde çalýþan kadýn sayýsýný arttýracaðýnýza söz verin. Kadýnlarýn ve örgütlerinin alýnacak yerel kararlara katýlýmýný saðlamak için ne tür mekanizmalar kuracaksýnýz, açýklayýn. KA.DER, kadýnlarýn seçilme hakký elde etmesinin 54. yýl dönümünde, 21.Yüzyýlda kadýnsýz yerel yönetimlere sahip bir ülke olmanýn utancýný duyan, kadýn erkek, partili, partisiz herkesi sesini yükseltmeye, Kadýn Dostu yerel yönetimler için harekete geçmeye çaðýrýyor. KA.DER Genel Merkezi Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði 13

14 2. Kampanyanýn görseli ve ana fikri uzun tartýþmalar sonucunda þekillendi. Kampanya fikri ve görsellerinin hazýrlanmasý konusunda KA.DER e gönüllü destek veren Öykü Ajans ta KA.DER genel yönetim kurulu üyeleri ve bazý KA.DER danýþma kurulu üyelerinin katýlýmý ile bir dizi toplantý yapýldý. Öneriler, KA.DER þubeleriyle paylaþýldý, KA.DER Danýþma Kurulu nda tartýþýldý. Kampanya ana fikrinin belirlenmesinde (kota uygulamakta olan DTP dýþýnda) meclisteki üç büyük partinin genel baþkanlarýnýn yerel yönetim adaylarý olarak kadýnlara yer vermiyor olmalarý a- na tema olarak öne çýktý. Reel politik durum açýsýndan, adaylar konusunda tek ve son belirleyici konumunda olan bu genel baþkanlara doðrudan seslenmek, ülkenin aþýrý kutuplaþmýþ ve gergin siyasi ortamýnda onlarý keyifle! uzlaþmýþ bir fotoðrafla yansýtmak ve kadýnlarýn hayallerinden söz etmek fikri öne çýktý ve kampanya bu fikir etrafýnda þekillendi. 19 Aralýk 2008 de 2009 yerel seçim kampanyasý basýn tanýtýmý yapýldý ve görselleri medyaya tanýtýldý. Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz sloganýný taþýyan ve kadýnlarýn siyasette eksik temsilini i- ronik bir biçimde ele alan görseller yerel, ulusal ve uluslararasý medyada ve televizyonlarda geniþ yer buldu ve yaklaþýk 500 basýn yansýmasý oldu. Ayrýca Üçümüz de Ayný Fikirdeyiz afiþleri, 17 kentte, yaklaþýk 1400 noktada bilboardlarda da kullanýldý. Kampanyanýn tanýtým toplantýsýnýn ardýndan, kadýnlarýn karar mekanizmalarýndaki eksik temsili konusu gündeme gelirken, çeþitli tartýþmalara da neden oldu ve MHP KA.DER afiþlerine kiþilik haklarýna aykýrý olduðu ve seçim rekabetiyle baðdaþmadýðý gerekçesiyle afiþlerin toplatýlmasý için KA.DER e karþý dava açtý. KA.DER aleyhine açýlan bu davayla, yerel seçim kampanyasýnýn görünürlüðü ve KA.DER e destek arttý. Kadýn örgütleri yazýlý bir basýn açýklamasý ile KA.DER i ve kampanyayý desteklediklerini açýklarken, köþe yazarlarýndan, çeþitli sivil toplum örgütlerinden ve çeþitli siyasi partilerden KA.DER e destek geldi. (EK 1- Kadýn Örgütlerinden KA.DER e Destek Ýçin Basýn Açýklamasý) Açýlan davanýn üçüncü ve son duruþmasýnda dava reddedildi. Bu karar ile, Türkiye çapýnda bilboardlarda sergilenen ve üç liderin photoshop la omuz omuza gösterildiði afiþlerin toplatýlmayacaðý kesinleþti. (EK 2 - MHP Davasý Gerekçeli Kararý) Mart 2009 tarihinde 29 Mart ta Oylar Kadýn Adaylara baþlýðýyla bir basýn bülteni yayýnlandý. 14

15 Basýn bülteni 25 Mart 2009 LÝDERLER YÝNE ERKEKLERÝ SEÇTÝ AMA TÜRKÝYE KADINLARI SEÇSÝN! 29 MART TA OYLAR KADIN ADAYLARA! Türkiye de yerel yönetimlerde kadýn oraný % 0,56 (binde 56)! KA.DER olarak, 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde, baþta AKP, CHP ve MHP olmak üzere tüm partilere çaðrý yaptýk: Ýnsana hizmet eden belediyeler için % 50 kadýn aday dedik. Ancak kadýnlarýn sesi bir kez daha duymazlýktan gelindi. AKP % 0,61 (binde 61), CHP % 2,34, MHP % 1,32, DSP % 4,6, DTP % 11,9 oranýnda kadýn aday gösterdi. Türkiye çapýnda kadýn aday oraný % 3 ü bulmadý. Liderler bir kez daha erkekleri seçse de, KA.DER seçimlere birkaç gün kala tüm seçmenleri bir avuç cesur kadýna oy vermeye çaðýrýyor: 29 Mart 2009 Pazar günü oylar kadýn adaylara! Türkiye, 29 Mart 2009 da 81 I il olmak üzere 2 bin 946 ilçe ve belde belediyesinde yerel yöneticilerini seçiyor. KA.DER olarak 19 Aralýk 2008 de baþta AKP, CHP ve MHP olmak ü- zere tüm partilerin liderlerine Ýnsana hizmet eden belediyeler için % 50 kadýn aday çaðrýsý yapmýþtýk. Nüfusunun yarýsý kadýn olan Türkiye, yerel yönetimlerde % 0,56 (binde 56) o- lan utanç verici kadýn oranýný deðiþtirmeliydi. Ancak bir kez daha durum deðiþmedi, liderler erkekleri seçti. TBMM de temsil edilen partilerden AKP 18 (% 0,61) binde 61, CHP 46 (% 2,34), MHP 39 (% 1,32), DSP % 4,6, DTP % 11,9 kadýný belediye baþkan adayý gösterdi. Türkiye çapýnda 389 kadýna karþýlýk, 14 bin civarýnda erkek (bazý partiler rakam vermediði için tahmindir) aday gösterildi. Yani kadýn a- daylarýn oraný yüzde 3 ü bile bulmadý. Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarýna bakýldýðýnda ise AKP dýþýnda hiçbir partinin verilerine ulaþmak mümkün olmadý. AKP, 34 bin Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adayý gösterirken bunlarýn 1650 si (% 4,86) kadýnlardan oluþtu. Neredeyse hiçbir konuda anlaþamayan parti liderleri bir kez daha kadýnlarýn yerel yönetimlerde temsil edilmemesi için sýký bir iþbirliði yaptý. Kadýnlarýn siyasette yer almamasý i- çin el ele, kol kola, göz göze, omuz omuza mücadele etti. Rant demokrasisi bir kez daha kazandý, nüfusun yarýsý bir kez daha kendini temsil etme hakkýndan mahrum býrakýldý. Ýþte bu ortamda KA.DER olarak tüm partilerin seçmenlerine tarihi bir çaðrý yapýyoruz: Parti liderleri yine erkekleri seçti ama siz kadýnlarý seçin! 29 Mart ta oylarýnýzý cesur kadýnlara verin! Kadýn bakýþ açýsýný yerel yönetimlere taþýyarak belediyelerin rant deðil, hizmet merkezi olmalarýný saðlayacaksýnýz. * Bu belediyeler hesap verebilecek, demokratik denetim mekanizmalarýna sahip olacak. * Belediye gelir ve harcamalarý þeffaflaþacak. * Geceleri, aydýnlatýlmýþ sokaklarda, güvenle yürünebilecek. 15

16 * Çocuk arabalarýyla kaldýrýmlarda gezilebilecek. * Oto parklar kadar, çocuk parklarý da kurulacak. * Çocuklar ve yaþlýlara gündüz bakýmevleri açýlacak. * Ýlköðretim sonrasý etüt merkezleri oluþturulacak. * Belediyelerin açtýðý çukurlar yüzünden çocuklarýn ölmeyecek. * Engellilere destek merkezleri açýlacak. * Þiddete uðrayan kadýnlara özel merkezlerde hukuksal ve psikolojik danýþmanlýk saðlanabilecek. * Þiddet maðduru kadýnlara sýðýnaklar açýlacak. * Dayanýþma ve yardým örgütleri, tüketim, üretim ve pazarlama kooperatifleri kurulacak. * Kadýn ve çocuk ticareti engellenebilecek. 29 Mart 2009 Pazar günü kadýnlara verilecek her oy, Türkiye yi erkek demokrasiden gerçek demokrasiye taþýyan bir tuðla olacak. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Partilerin Kadýn Adaylarý Kaynak: Veriler KA.DER tarafýndan parti genel merkezlerinden ve partilerin web sitelerinden derlenmiþtir. Kadýn Adaylarý Destekleme ve Eðitme Derneði 16

17 Ýþbirliði Yapýlan Kurumlar Kampanya çerçevesinde, geniþ bir yelpazedeki çok sayýda kiþi ve kuruluþ ile iþbirliði yapýldý ve destekleri alýndý. Bu paydaþlarýn en önemlileri, kadýn örgütleri ve bu kuruluþlarýn Türkiye genelinde örgütlenmiþ mevcut þemsiye platformlarý oldu (TCK Kadýn Platformu, Avrupa Kadýn Lobisi Türkiye Koordinasyonu vb). Kampanya fikri ile görsellerin tasarým ve uygulamasý Öykü Ajans ýn gönüllü desteði ile gerçekleþtirildi. Ajans bu çalýþmasýyla, 2009 Kristal Elma ödüllerinde en baþarýlý ünlü kullanýmý dalýnda ödül kazandý. Kampanya afiþlerinin 17 kentte sokak panolarýnda (billboardlarda) yer almasý STROER in ücretsiz desteði sayesinde gerçekleþti. KA.DER in 2009 yerel seçim kampanyasý, yüzde yüze yakýn bir oranda deðiþim yaratmayý baþardý. Ancak, baþlangýç oranlarý yok denecek kadar düþük olduðu için, bu yüzde yüzlük (!) artýþ bile, kadýnlarýn yerel yönetimlerde sembolik düzeyde yer almalarý gerçeðini deðiþtiremedi. Seçim sonuçlarýna yeterince yansýmamýþ olsa bile, kampanyanýn asýl baþarýsý, gerek meclis gerek yerel yönetimler ve gerekse de kamu ve özel sektördeki temsil adaletsizliði konusunda kamuoyunda ciddi bir farkýndalýk yaratmasýnda oldu Yerel Seçimlerinde Durum Kaynak: yerel seçim sonuçlarýna göre: - 26 kadýn belediye baþkanýndan; 2 si il, 17 si ilçe, 7 si belde belediye baþkanýdýr. Partilere göre daðýlýma baktýðýmýzda ise; - 15 belediye baþkaný DTP den, - 6 belediye baþkaný CHP den, - 3 belediye baþkaný AKP den, - 2 belediye baþkaný da DP dendir. (EK 3-29 Mart 2009 yerel seçimlerine iliþkin olarak KA.DER'in kendi araþtýrmalarý ile derlediði cinsiyetlere göre "Ýl Genel Meclisi Üyeliklerini" gösterir liste) 17

18 1.2. KA.DER Siyaset Okullarý KA.DER in artýk kurumsallaþan Siyaset Okullarý, 7. dönem faaliyetleri arasýnda da önemli bir yer tuttu. Nisan 2008-Ocak 2009 tarihleri arasýnda 10 ayrý ilde Siyaset Okullarý düzenlendi. Düzenlenen Siyaset Okullarý; AKP (Adalet ve Kalkýnma Partisi), CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), DTP (Demokratik Toplum Partisi), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), DP (Demokrat Parti), SHP (Sosyal Demokrat Halk Partisi), ANAVATAN (Anavatan Partisi), TDP (Kýbrýs Toplumcu Demokrasi Partisi), Yeþiller Partisi, HYP (Halkýn Yükseliþi Partisi), YTP (Yeni Türkiye Partisi), DSP (Demokratik Sol Parti) ve ÖDP (Özgürlük ve Dayanýþma Partisi) den gelen 250 kadýn siyasetçi i- le gerçekleþtirildi. 10 kentte düzenlenen Siyaset Okullarý, Ýsveç Baþkonsolosluðu nun mali desteði ile TL bütçe ile gerçekleþtirildi yerel seçimleri öncesinde yapýlan Siyaset Okullarýnýn hedefi; 2009 yerel seçimlerinde kadýn aday oranýný ve seçilmiþ kadýn sayýsýný artýrmak, Siyasette aktif ve deðiþik siyasi partilerden bir kadýn aday havuzu oluþturmak, Deðiþik partilerden kadýnlar arasý iletiþimi saðlamak, Siyasi görüþleri ve ideolojik farklýlýklarýna raðmen katýlýmcýlarý kadýn paydasý nda buluþturabilmek, Katýlýmcýlarý siyasette daha güçlü kýlmak, bunu saðlamak için onlara teorik ve pratik bilgi, deneyim saðlamak, Katýlýmcýlarda kadýn siyaseti ve toplumsal cinsiyet konularýnda farkýndalýk yaratmak, Geçen yýllarda düzenlenen Siyaset Okullarýndan farklý olarak, yaklaþan yerel seçimler de göz önüne alýnarak yerel yönetimlere aday olacak kadýnlarýn yerel yönetimler konusunda bilgilenmelerini saðlamak, Siyaset Okullarý kitaplarýný hazýrlamak ve bu materyalleri eðitimlerde kullanmaktý. Yayýnlanan Kitaplar Her Zaman, Her Yerde Siyaset!, Büþra Ersanlý, Ýbrahim Mazlum, Mayýs 2008, KA.DER Yayýnlarý Kadýnlarla ve Kadýnlar Ýçin Yerel Yönetim, Semra Cerit Mazlum, Mayýs 2008, KA.DER Yayýnlarý Belediye Kadýnlara Da Hizmet Eder!, Ayten Alkan, Mayýs 2008, KA.DER Yayýnlarý 18

19 Siyaset Okullarýnýn Takvimi Nisan Ocak 2009 tarihleri arasýnda 10 ayrý ilde 5 er günlük Siyaset Okulu eðitimleri verildi. Eðitimler aþaðýdaki takvimde gerçekleþtirildi: Ýstanbul Siyaset Okulu 28 Nisan 2 Mayýs 2008 Mersin Siyaset Okulu 2 6 Haziran 2008 Ankara Siyaset Okulu 23 Haziran 27 Haziran 2008 Trabzon Siyaset Okulu 30 Haziran 4 Temmuz 2008 Tunceli Siyaset Okulu Temmuz 2008 Antakya/Hatay Siyaset Okulu Eylül 2008 Van Siyaset Okulu Eylül 2008 Ýzmir Siyaset Okulu Kasým 2008 Ýstanbul II Siyaset Okulu Aralýk 2008 Kayseri Siyaset Okulu Ocak Siyaset Okullarýna hemen hemen her siyasi partiden yaklaþýk 250 kadýn katýldý ve katýlýmcýlarýn yaklaþýk % 85 i katýlým belgelerini almaya hak kazandý. Bu dönem Siyaset Okullarýna katýlan birçok kadýn yerel seçimlerde aday oldu ve seçilmeyi baþardý. Örneðin Mersin Siyaset Okulu na katýlan 24 katýlýmcýdan 7 si belediye meclis üyesi seçildi döneminde Siyaset Okullarýna katýlan 16 kadýn ile Ýsveç i ziyaret etmek, oradaki kadýn hareketi ve parlamento çalýþmalarýný yakýndan izlemek, uluslararasý deneyim ve bakýþ açýsýyla kadýnýn siyasetteki yerini kavramak ve deneyim paylaþýmýnda bulunmak için Mayýs 2009 tarihleri arasýnda Ýsveç e bir çalýþma ziyareti düzenlendi. Ýsveç Ziyaret Programý: Mayýs 2009 Ziyaret, Ýsveç Enstitüsü nden Eleonora Alaoui ve Ms. Isinsu BIBER BERG, rehberliðinde gerçekleþti. Ziyaret kapsamýnda, Stockholm Belediye Binasý gezildi. Ýsveç Konsolosu Annika SVAHNSTRÖM ve Türk-Ýsveç Baþkonsolosluðu nun iþbirliði ile; Öznur ÖZKAN, Türk Büyükelçiliði Ýlk Sekreteri, Anita GRADIN, Göçmen ve eþitlik konularýndan sorumlu eski Devlet Bakaný ( ), Ýsveç ten eski Avrupa Birliði Delegesi ( ), Lenita FREIDENVALL, Stockholm Üniversitesi Siyaset Bilimi, Doktorada Araþtýrmacý ve Politikada Kadýn Araþtýrma Merkezi (WÝP) üyesi, Ms Bitte HAMMARGREN, Gazeteci, Svenska Dagbladet gazetesi Latife FEGAN katýlýmýyla bir akþam yemeði düzenledi. 25 Mayýs Salý Ýsveç te kadýn hareketinin kýsa tarihi, 170 yýllýk kadýn özgürlüðünün anlatýmý, medya ile çalýþmalar konusunda gazeteci ve yazar Ami LÖNNROTH moderatörlüðünde bir çalýþma toplantýsý yapýldý. Ýkinci olarak, Toplumsal Cinsiyet eþitliði- Ne bilmeye ihtiyacýmýz var baþlýklý çalýþmada, Ýsveç te iyi tanýnan Toplumsal Cinsiyet uzmanlarýndan Gertrud ÅSTRÖM, sunuþu ile, Ýsveç te Sosyal Demokrat Kadýnlar Kurulu Baþkaný Nalin PEKGUL katýlýmý ile, 19

20 - Kota sistemi nasýl çalýþýr? - Adaylýk süreci - Neden kadýnlar? Politikaya kadýnlarýn katkýsý - Erkek egemen bir çevrede nasýl rol alýnýr? konularý tartýþýldý. Ýsveç eþitlik yasasý uygulamasý ve Kadýnlar ve erkekler birlikte toplumsal cinsiyet eþitliðine yönelik nasýl çalýþýr? konulu çalýþmalarda, M.P. Adalet üzerine Parlamento Kurulu, Ýsveç Parlamentosu, Ilýmlý Kadýnlar Kurulu üyesi Hillevi ENGSTRÖM, Ilýmlý Kadýnlar Kurulu üyesi Jelena DRENJANIN, Politik Sekreter Cecilia KLYNNE ile bilgi ve deneyim paylaþýmý yapýldý. 26 Mayýs Çarþamba Ami LÖNNROTH moderatörlüðünde, Erkek egemen politikada kadýnlara sýklýkla uygulanan davranýþ biçimlerini gösterir Beþ baþlýca baskýlama tekniði konulu, ünlü Norveçli politikacý, Ýskandinav ülkelerinde bir partinin ilk kadýn lideri Berit Ås ýn yer aldýðý video gösterimi izlendi ve Liberal Parti den eski Parlamento ü- yesi Bonnie BERNSTRÖM un videoya yönelik yorumlarýyla grup çalýþmasýnda tartýþýldý. Neden politikacý olmalýyýz? baþlýklý oturumda, Sol Parti den Naile ARAS and Hediye GÜ- ZEL ile grup çalýþmasý yapýldý. Siyaset okulu katýlýmcýlarý ile, Erkeklerin egemen olduðu politik çevresinde kadýn olmak konulu rol model çalýþmasý gerçekleþtirildi. Bonnie ERNSTRÖM tarafýndan, kendisinin kadýn politikacýlarla ilgili uluslararasý çalýþmalarýndan örneklerle, Etkin bir dil kullanarak nasýl etkin toplantýlar ve kampanyalar düzenlenir? Nasýl birlik olunur ve nasýl müzakere edilir? konulu grup çalýþmasý yapýldý. Ami LÖNNROTH, Gertrud ÅSTRÖM ve Bonnie BERNSTRÖM un katýlýmlarýyla, Özet: Ýsveç ten ne öðrendik? konulu bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. 28 Mayýs Perþembe Ýsveç Uluslararasý Departman sorumlusu Charlotte STÅHL koordinatorlüðünde Ýsveç Parlamentosu (SVERIGES RIKSDAG) ziyaret edildi ve bir dizi görüþme yapýldý. Uluslararasý Uzman Danýþman Ulrika FUNERED, Ýsveç Parlamentosu hakkýnda genel sunum yaptý ve parlamentonun çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Milletvekilleri, Barbro WESTERHOLM (Liberal Halk Partisi) ve Mehmet KAPLAN (Yeþil Parti) ile bir çalýþma toplantýsý yapýldý. Hýristiyan Demokrat Parti den Désirée PETHRUS ENGSTRÖM ýn konuk ettiði öðle yemeðinde Mehmet KAPLAN (Yeþil Parti), Gunilla UPMARK (Ýþ Piyasasý Daimi Komitesi de Yönetici Müdür), Ulf CHRISTOFFERSSON (Yönetici Müdür), Ulrika FUNERED (Uluslararasý Departmanda Uzman Danýþman), Charlotte STÅHL (Uluslararasý Departman) görüþmeler yapýldý. Waxholms Belediye Baþkaný, Ilýmlý Parti den Per MOSSEBY, Waxholms Otel inde, katýlýmcýlara bir veda yemeði verdi. Yemeðe, Dennis KULLMAN (Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Uzmaný Ýlçe Yönetim Kurulu), Bonnie BERNSTRÖM (Eski Parlamento üyesi, Liberal Parti), Gertrud ÅSTRÖM (Toplumsal Cinsiyet Uzmaný), Cecilia REIMERS (Ýsveç Enstitüsü Eski Proje Müdürü) katýldý. 20

21 Ýsveç Ziyareti Katýlýmcý Listesi 1.3. KA.DER Kadýn Aday Destek Atölyesi Þubat 2009 tarihinde yerel seçimlerde çeþitli düzeylerde aday olan 14 kadýnýn katýlýmý ile Aday Destek Atölyesi yapýldý. Atölye programýnda yer alan konular ve eðitimciler: Yerel Seçimleri ve KA.DER, Hülya Gülbahar - Siyaset Nedir?, Prof. Dr. Büþra Ersanlý - Kadýn Bakýþ Açýsýndan Siyaset ve Kampanya Yönetimi, Semiha Öztürk Piþirici - Ýletiþim Teknikleri ve Siyasal Ýletiþim, Þeyda Taluk-Tamer Altunay - Medya ve STK larla Ýletiþim, Þeyda Taluk-Tamer Altunay - Bu Ne Güzel Demokrasi Film Gösterimi - Tanrým Beni Baþkan Yarat, Yavuz Saltýk - Kampanya Çalýþmasý/Oyunu, Yavuz Saltýk - Kampanya Yönetimi, Necati Özkan Yerel seçimler sonucunda, atölye katýlýmcýlarýndan Aliye Serin ve Saniye Çelik muhtar olarak seçilmiþtir. 21

22 22 2. TBMM KADIN-ERKEK EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU ÇALIÞMALARI 2.1. Faaliyetleri Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu nun Türkiye de gerçek bir demokrasinin ve kadýn-erkek e- þitliðinin yerleþtirilebilmesi için kritik bir öneme sahip olduðu bilinciyle döneminde KA.DER olarak lobi ve savunu faaliyetlerine aðýrlýk verildi. TBMM de ilk kez 50 kadýn milletvekilinin yeralmasý ve KA.DER in seçim kampanyasýnýn yarattýðý olumlu etki ve AB sürecinin yarattýðý baský nedeniyle komisyonun kuruluþu için en elveriþli zamandý. Öncelikle Mayýs 2008 de, Feride Eroðlu ve Ayþe Asker tarafýndan TBMM için hazýrlanan, çeþitli ülke parlamentolarý ile bölgesel-kurumsal parlamentolarda kadýn-erkek eþitliði komisyonlarý deneyimlerini ele alan Kadýn- Erkek Eþitliði Mekanizmalarý ve Çeþitli Parlamentolarda Kadýn- Erkek Eþitliði Komisyonlarý isimli araþtýrma yayýnlandý. Türkiye kadýn hareketinin ve KA.DER in yýllardýr talep ettiði kadýn-erkek eþitliði komisyonu kurulmasý için geçmiþ dönemlerde olduðu gibi, 23. yasama döneminde de deðiþik partilerden kadýnlar, komisyonun kuruluþu için yasa teklifleri verdiler. Meclise verilen kadýn-erkek eþitliði komisyonu teklifleri üzerine görüþ alýþveriþinde bulunmak, dünya örneklerini birlikte deðerlendirmek için Ankara da bir dizi görüþme gerçekleþtirildi. Görüþmelerde talep edilen ve gündeme getirilen baþlýklar ve beklentiler þunlardý: Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu, öncelikle ve özellikle, TBMM bünyesinde baðýmsýz bir komisyon olarak kurulmalý, herhangi bir komisyonun alt komisyonu olarak yapýlandýrýlmamalý, Komisyon, tüm bakanlýklar, kamu kurumlarý ve ilgili birimlerin çalýþmalarýný kadýn erkek fiili eþitliði açýsýndan denetleme; TBMM tarafýndan kabul edilecek olan tüm yasa tekliflerini kadýn-erkek eþitliði açýsýndan inceleme, denetleme ve gerekli düzeltmeleri önerme; kadýn-erkek e- þitsizliði, ayrýmcýlýk ve þiddet ile ilgili baþvurularý inceleme, konuyla ilgili gerekli giriþimlerde bulunup, sorunlarýn çözümünü saðlama yetkilerine ve baðýmsýz bir bütçeye sahip olmalý, Komisyonun bileþimi için partilerin bildireceði isimlerin yarýdan bir fazlasý kadýnlardan o- luþmalý. KA.DER in bu amaçlarla gerçekleþtirdiði görüþmeler þunlardý: 2 Temmuz 2008 de TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu çalýþmalarý kapsamýnda Ankara da Ak Parti Kadýn Kollarý nda AKP li kadýn milletvekilleri ve AKP Kadýn kollarý yöneticileri ile toplantý yapýldý. TBMM de TBMM Baþkanyardýmcýsý Meral Akþener, TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu ile DTP li ve CHP li kadýn milletvekilleri ile görüþmeler yapýldý Temmuz 2008 de Ankara da TBMM ziyareti gerçekleþtirildi. 17 Temmuz 2008 de TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu ile ilgili son öneriler ve geliþmelerle ilgili TBMM Baþkaný Köksal Toptan, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Zafer Üskül, CHP li milletvekilleri, DSP milletvekili Ayþe Jale Aðýrbaþ ve KSGM Baþkaný Esengül Civelek ile görüþmeler yapýldý. 31 Temmuz 2008 de Ankara da TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu ile ilgili son öneriler ve geliþmelerle ilgili olarak Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Nimet Çubukçu ile toplantý yapýldý. Bu çalýþmalarýn ardýndan, Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu kurulmasý teklifi da Anayasa Komisyonu nda görüþüldü. Anayasa Komisyonu nda tüm partilerin talepleri ortaklaþtýrýlarak önemli ilk adým atýldý ve teklif Anayasa Komisyonu nda tüm partilerin oybirliði ile kabul edildi.

23 Anayasa Komisyonu nda kurulacak komisyonun adý Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu olarak kabul edildi, yetki ve görevleri þöyle belirlendi: - kanun teklif ve tasarýlarýný inceleme, - kanun tekliflerinin uluslar arasý anlaþmalara uygunluðunu inceleme, - ihlal baþvurularýný inceleme, - STK larla iþbirliði yapma, - Komisyonun yaptýðý çalýþmalarý ve raporlarý kamuoyuyla paylaþma yükümlülüðü var. Anayasa Komisyonu nda kabul edilen haliyle Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu Kanun Teklifi, da TBMM Genel Kurulu nda görüþülmeye baþlandý. Teklifin tümü üzerinde partiler sýrasýyla söz aldýlar, olumlu görüþler bildirdiler. Ancak, kanun maddelerinin oylamasýna geçildiðinde AKP li milletvekilleri Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu ibarelerinin Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu olarak deðiþtirilmesini teklif eden önergelerini verdiler. Ýsim deðiþikliði nedeniyle diðer partiler oy vermeyi reddetti, Çeþitli partilerden kadýn ve erkek milletvekillerinin çabalarýyla oylama ertelendi. KA.DER ve diðer kadýn örgütleri genel kurulun yapýldýðý sýralarda kadýn milletvekilleriyle sürekli temas halindeydi, isim deðiþikliði karþýsýnda tepkilerini dile getirdiler. Ayný gün kadýn örgütleri fýrsat eþitliði komisyonu ayrýmcýlýðý ortadan kaldýrmaz, diyerek Komisyonun adýnýn Kadýn Erkek Eþitliði olmasý yönünde tepkilerini gösterdiler. Genel Kurul öncesi kadýn örgütleri komisyonun isminin deðiþtirilmemesi, milletvekillerinin ikna edilmesi için 11 Þubat günü TBMM yi faks yaðmuruna tuttular. KADER in de içinde bulunduðu kadýn örgütleri Talebimiz: Fýrsat Deðil fiili eþitlik açýklamasý yaptýlar. Son dakika yaþanan geliþmelerle Anayasa Komisyonu nun ortak kararýnýn göz ardý edilmesinin ve Komisyonun a- dýnýn fýrsat eþitliði olarak deðiþtirilmesinin, dolayýsýyla amaç ve iþlevlerinin daraltýlmasýnýn kabul edilemez bir geri adým olduðunu belirtip milletvekillerine çaðrý yaptýlar. Ancak, da Komisyonun adýnýn deðiþtirilmesi yönünde verilen önerge kabul edildi ve oylama sonucunda ilgili komisyonun adý Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu olarak deðiþtirildi. KADER in de içinde bulunduðu kadýn örgütleri, 12 Þubat günü komisyonun adýnýn kadýn erkek eþitliði olarak deðiþtirilmesi yönünde milletvekillerine çaðrýda bulundular. 25 Þubat günü kanun teklifinin diðer maddeleri de TBMM de oylandý ve teklif kabul edilerek yasalaþtý. 23 Mart ta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün onayladýðý kanun, 23 Mart günlü Resmi Gazete de TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Kanunu olarak yayýnlandý TBMM Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na Ýstatistiklerle Ýlgili Baþvurumuz KA.DER in çalýþmalarý sýrasýnda karþýmýza çýkan en önemli güçlüklerden biri gerek seçimler ve gerekse de kamu ya da özel sektörde kadýnlarýn katýlýmý ve karar mekanizmalarýndaki yeri konusundaki istatistiki verilerin bulunmasý idi. Yeni yönetim döneminde baþlattýðýmýz 8 Mart ta Türkiye nin Kadýn Karnesi nin yayýnlanmasý çalýþmalarýnda bu eksiklik kendini ciddi biçimde hissettirmiþti. 27 Temmuz 2007 genel seçimleri ve 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde KA.DER o- larak yaþadýðýmýz sýkýntýlarý belgeleyerek TBMM Kadýn Erkek Eþitliði Komisyonu na ilk resmi baþvurumuzu yaptýk. 5 Ocak 2010 da verdiðimiz dilekçe ile, toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda görevlerini yerine getirmeyen ya da eksik getiren Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye Ýstatistik Kurumu nu Komisyon a þikayet ettik. Ayrýca, kadýnlarla ilgili istatistiklerin üretilmesi konusunda bir çalýþma komisyonu oluþturulmasýný ve önümüzdeki seçimler için gerekli hazýrlýklarýn bugünden baþlatýlmasýný talep ettik. (EK 4 - KA.DER in Kadýn-Erkek Eþitliði Komisyonu na baþvuru dilekçesi.) 23

24 3. KADIN MÝLLETVEKÝLLERÝ ÝHTÝYAÇ ANALÝZÝ PROJESÝ 3.1.Proje Süresi: Þubat Mayýs Projenin Amacý: 2007 Genel Seçimleri sonrasý TBMM ye seçilen 50 kadýn milletvekiliyle iliþkileri güçlendirmek, 2007 genel seçimlerinde TBMM de yer alan kadýn milletvekillerinin profil analizini gerçekleþtirmek, kadýn milletvekillerinin deneyimlerinin ve kadýn sivil toplum kuruluþlarýnýn beklentilerini görünür kýlmak, 2007 genel seçimlerinden sonra TBMM de yer alan kadýn milletvekillerinin deneyimlerinin feminist perspektif çerçevesinde aktarýlarak siyasete yeni katýlacak kadýn siyasetçiler açýsýndan yol haritasý çýkarmak ve siyasete girerken ne gibi destek mekanizmalarýna ihtiyaç duyacaklarýnýn belirlenmesine destek olacak verileri toplamak, kadýn milletvekillerinin destek ihtiyacý duyduklarý noktalarý belirlemek, böylelikle çalýþma sonuçlarý ile KA.DER açýsýndan TBMM-sivil toplum arasýndaki iliþkinin feminist perspektif üzerinden kurulmasýný saðlamaktý. 3.3.Proje Faaliyetleri: 1. Ankara ziyaretleri 2. Ýhtiyaç Analizi Raporu KA.DER Ankara þube ile iþbirliði içinde yürütülen poje kapsamýnda kadýn milletvekilleri ile birebir görüþmeler, telefon ve internet üzerinden yapýlan anket çalýþmalarýnýn birinci etabýnýn ardýndan Eril Siyasetle Kadýnlýk Halleri Arasýnda: Türkiye de 23. Dönem Kadýn Milletvekilleri i- simli broþür ile ilk sonuçlar yayýnlandý. Genel kurul dönemi içinde, çalýþmanýn ikinci etabý da tamamlanarak geniþletilmiþ haliyle proje çýktýsý yeni bir baskýya hazýr hale getirildi. (EK 5 - Kadýn milletvekilleri araþtýrmasý anket formu) 4. KADIN YURTTAÞLARIN EÐÝTÝMÝ BM DEMOKRASÝ FONU (UNDEF) PROJESÝ Birer yurttaþ ve seçmen olarak kadýnlarýn yurttaþlýk haklarý konusunda farkýndalýk yaratýlmasý, kadýnlarýn karar verme süreçlerine katýlýmýný ve karar verme süreçlerinde temsilini artýrmak a- macýyla baþlatýlan proje, Birleþmiþ Milletler Demokrasi Fonu nun (UNDEF) dolarlýk hibe ile desteði ile baþlatýlmýþ bulunmaktadýr. 1 Aralýk Kasým 2010 tarihleri arasýnda yürütülecek olan Kadýn Yurttaþ Eðitimi projesinin hedefleri arasýnda 14 ilde 350 katýlýmcý için organize edilmiþ eðitici eðitimleri için kullanýlacak bir eðitim modülü geliþtirmek, Kadýn yurttaþlýk eðitimi hakkýnda bilgilendirici bir kitapçýk hazýrlamak, 7 bölge 14 ilde eðitici eðitimleri gerçekleþtirmek, Kadýn alanýnda çalýþan STK larýn eðitim kapasitelerini güçlendirmek ve bu kapasite geliþtirme programý ile yurttaþlýk eðitimini Türkiye deki en az kadýn seçmene yaymak bulunmaktadýr. 24

25 4.1. Projenin 2009 Yýlýnda Gerçekleþen Uygulama Ýlleri ve Eðitim Zaman Planý Ýstanbul Eðitici Eðitimi Mayýs 2009 Ýzmir Eðitici Eðitimi 30 Eylül-4 Ekim 2009 Diyarbakýr Eðitici Eðitimi Ekim 2009 Van Eðitici Eðitimi Ekim 2009 (2010 a ertelendi) Antakya Eðitici Eðitimi 4-8 Kasým 2009 Samsun Eðitici Eðitimi Kasým 2009 Eðitici eðitimlerinde grup çalýþmalarý becerileri, toplumsal cinsiyet, kadýn haklarý konularýnda eðitim çalýþmalarý 5 gün süre ile yapýlmaktadýr Proje Eðitim Materyalleri: Kadýn Yurttaþlarýn Güçlendirilmesi Projesi Eðitici Eðitimi Modülü ve Kadýn Yurttaþlarýn Güçlendirilmesi Proje Broþürü Proje Faaliyetleri Nisan 2009 da BM Demokrasi Fonu UNDEF desteði ile baþlatýlan Kadýn Yurttaþlarýn Güçlendirilmesi Projesi kapsamýnda ilk eðitici eðitimi modülü geliþtirme toplantýsý yapýldý Mayýs 2009 da Kadýn Yurttaþ Eðitimi- Eðitim Modülü Deðerlendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. 25

26 Toplantýya Altan Özen, Aysun Sayýn, Ayþe Bilge Dicleli, Çiðdem Aydýn, Gülten Koralay, Hilal Dokuzcan, Hülya Gülbahar, Ýlkin Kýlýç, Nurseli Taþlýel, Serap Güre, Serap Ören, Serpil Sancar, Sevda Köksoy Kuey, Sevgi Binbir, Seylan Mungan, Sýrma Evcan, Sibel Yalýn, Tuðba Atalar, Tülin Semayiþ, Yýldýz Tokman, Zafer Berkol, Zeynep Kýlýç, Zümrete Buluttekin katýldý Nisan 2009 da Þiþli Belediyesi Kültür Müdürlüðü toplantý salonunda Kadýn Yurttaþ Eðitimi-Eðitim Modülü Deðerlendirme Toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya Aysun Sayýn, Büþra Ersanlý, Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Seyhan Ekþioðlu, Sýrma Evcan, Sibel Yalýn, Tuðba Atalar, Tülin Semayiþ, Ufuk Kantarcý, Zafer Berkol katýldý Mayýs 2009 tarihleri arasýnda ilk eðitici eðitimi Ýstanbul da gerçekleþtirildi. Bu e- ðitime Ýstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdað dan katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 27 idi. Eðitmenler: Büþra Ersanlý, Yýldýz Tokman, Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey, Ayþe Bilge Dicleli, Aysun Sayýn, Mine Kýlýç, Altan Özen, Hilal Dokuzcan, Zafer Berkol, Evre Kaynak. 26

27 5. 30 Eylül- 4 Ekim 2009 tarihleri arasýnda ikinci eðitici eðitimi Ýzmir de gerçekleþtirildi. Bu eðitime Ýzmir, Aydýn ve Denizli den katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 25 kiþi idi. Eðitmenler: Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Binbir. 27

28 6. 14 Ekim- 18 Ekim 2009 tarihleri arasýnda üçüncü eðitici eðitimi Diyarbakýr da gerçekleþtirildi. Bu eðitime Diyarbakýr, Mardin ve Urfa dan katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 22 kiþi idi. Eðitmenler: Handan Coþkun, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey. 28

29 Kasým 2009 tarihleri arasýnda dördüncü eðitici eðitimi Hatay da gerçekleþtirildi. Bu eðitime Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye den katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 21 kiþi idi. Eðitmenler: Handan Coþkun, Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Binbir. 29

30 Kasým 2009 tarihleri arasýnda beþinci eðitici eðitimi Samsun da gerçekleþtirildi. Bu eðitime Samsun, Kastamonu, Sinop, Bartýn ve Zonguldak tan katýlým saðlandý. Toplam katýlýmcý sayýsý 31 kiþi idi. Eðitmenler: Çiðdem Aydýn, Hülya Gülbahar, Sevgi Binbir. 30

31 5. ANAYASA KADIN PLATFORMU KA.DER, gerek Türkiye de kadýn-erkek eþitliðinin saðlanmasý için yürüttüðü çalýþmalar gereði ve gerekse de, 2007 yýlýnda kurulan Anayasa Kadýn Platformu nda üstlendiði sekretarya görevi nedeniyle, ülkenin öncelikli ihtiyaçlarý arasýnda yer alan yeni anayasa çalýþmalarýnda aktif o- larak yer almaya devam etmektedir. Bu çalýþmalar boyunca KA.DER, Yeni anayasada özel olarak yer verilmesini talep ettiðimiz özel önlem politikalarýyla kadýn erkek eþitliðinin fiili olarak saðlanmasý için gereken anayasal altyapýnýn sunulmasý, Kadýnlar baþta olmak üzere, öncelikle gençler, yoksullar, özürlüler vb. toplumsal kategorilerin, ama ayný zamanda genel olarak tüm yurttaþlarýn, kendi yerelleri ve ülke genelinde, kendi gerçek ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde siyaset yapma ve özel olarak da seçme ve seçilme haklarýný en demokratik bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli yasal altyapýnýn hazýrlanmasý, Sivil, demokratik, eþitlikçi ve özgürlükçü, sosyal devlet ilkesini pekiþtiren bir anayasa talebinin tüm toplumsal kesimler arasýnda ortak bir talep olarak olgunlaþmasý için faaliyet yürütmüþtür. 88 Baðýmsýz kadýn ve LGBTT örgüt; 499 örgütü temsil eden 10 platform ve bireysel aktivist, hukukçu, akademisyen ve uzmanlarýn üye olduðu Anayasa Kadýn Platformu, nasýl bir anayasa istediðini ekte sunduðumuz basýn açýklamasý ile tüm Türkiye ile paylaþmýþtýr (EK 6 - Yeni bir Türkiye için; Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye geçmek için; Daha eþitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir Anayasa için Anayasa Kadýn Platformu nun Talepleri baþlýklý basýn açýklamasý metni ve Ek 7- Anayasa Kadýn Platformu üyesi örgütlerin listesi). Ayrýca, Anayasa Kadýn Platformu ndaki kadýn STK larýn istek ve önerileri çerçevesinde kadýnlarýn anayasal taleplerini içeren bir altenatif metin hazýrlanarak kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. (EK 8 - Demokratik, Özgürlükçü ve Eþitlikçi Bir Anayasa Ýçin; Anayasa Kadýn Platformu nun Talepleri baþlýklý tablo) Teknik çalýþmalarýný üç kadýn grubunun (KA.DER, Kadýnýn Ýnsan Haklarý Yeni Çözümler Derneði ve Filmmor) sürdürdüðü Anayasa Kadýn Platformu nun Teknik Ekibinde, Hülya Gülbahar, Aysun Sayýn, Selen Lermioðlu Yýlmaz, Evre Kaynak, Ýpek Ýlkkaracan, Gönül Dinçer, Nükhet Sirman, Selma Acuner, Ýlknur Üstün, Semiha Öztürk Piþirici, Yasemin Bektaþ, Deniz Yazgan, Melek Özman, Habibe Kayar Yýlmaz, Yýldýz Tokman, Çiðdem Aydýn ve Pýnar Ýlkkaracan yer almaktadýr. Anayasa Kadýn Platformu, kurulduðu Ekim 2007 tarihinden itibaren, gerek Anayasa konusundaki kendi görüþ ve önerilerini oluþturmak, gerekse yeni anayasaya dair kendi önerilerini diðer sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ile paylaþmak üzere birçok temas ve giriþimde bulunmuþtur. Bu amaçla, Anayasa konusunda çalýþmalar yapan üç büyük platforma (Barolar Birliði taslaðý üzerinde çalýþmalarýný sürdüren Anayasa Uzlaþma Platformu; TOBB, KAMU-SEN, TUSIAD, TEPAV vb kurumlar tarafýndan oluþturulmuþ olan Anayasa Platformu Giriþim Grubu; DÝSK, TMMOB, TTB gibi kurumlarýn oluþturduðu Özgür-Demokratik-Eþitlikçi bir Türkiye için Anayasa Platformu) gerek yazýlý gerekse sözlü olarak ulaþarak, Anayasa Kadýn Platformu nun muhatap alýnmasý ve taleplerinin dikkate alýnmasýný saðlamaya çalýþmýþtýr. Bu giriþimler sonucunda ilk iki platformun çalýþmalarýna Anayasa Kadýn Platformu katýlarak, bu platformlarýn asli bileþenleri olarak taleplerini bu oluþumlar içinde savunma þansýna sahip olmuþtur. Anayasa Kadýn Platformu nun kamuoyu ve medyadaki anayasa tartýþmalarýna yaptýðý bu aktif müdahalenin en önemli sonuçlarýndan birisi, AKP Hükümeti nin ilk anayasa taslaðýnýn anayasanýn eþitlikle ilgili 10. maddesinde yapýlan deðiþikliklerin geri alýnmasý olmuþtur. Anayasa Kadýn Platformu ndan gelen tepkilerin ardýndan Hükümet, hazýrladýklarý taslakta yer 31

32 verdikleri; Kadýnlar, çocuklar, yaþlýlar ve engelliler gibi özel surette korunmayý gerektiren kesimler için alýnan tedbirler, eþitlik ilkesine aykýrý olarak yorumlanamaz. 32 Cümlesinin taslaktan çýkartýlacaðýný; Yürürlükteki anayasanýn 10. Maddesinde yer alan, ancak Hükümetin hazýrlatmýþ olduðu taslaktan çýkartýlan Devlet kadýn erkek eþitliðini saðlamakla yükümlüdür cümlesinin yeni anayasa taslaðýna ekleneceðini; ve hükümetin son þeklini vereceði anayasa taslaðýnda pozitif ayrýmcýlýk ilkesinin yeralacaðýný açýklamýþtýr. Anayasa Kadýn Platformu nun bir diðer önemli baþarýsý, izleyen dönemde, üniversitelerde kýyafet yasaklarý konusunda AKP ve MHP nin yaptýðý (ancak daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen) anayasa maddesi deðiþikliðinde olmuþtur. Bu nayasa deðiþikliði önerisinde, ilk aþamadaki; Genel ahlaka aykýrý olmamak üzere üniversitelerde kýyafet serbesttir düzenlemesinden genel ahlaka aykýrý olmamak üzere ibaresi KA.DER ve Anayasa Kadýn Platformu nun tepki ve çalýþmalarý sonucunda çýkarýlarak yasalaþmýþtýr. Anayasa Kadýn Platformu, izleyen süreçte iki ayrý anayasa çalýþmasýna daha katýlmýþtýr. Bunlardan ilki, Türkiye Üniversite Öðretim Üyeleri Derneði ve 78 liler Vakfý nýn oluþturduðu platform ve ikincisi ise, çeþitli siyasi partiler, çeþitli görüþlerden akademisyenler, deðiþik sivil toplum örgütleri ve medya temsilcilerinden oluþan Sivil ve Demokratik Bir Anayasa Ýçin Kollektif Oluþturabilmek amacýyla yapýlan çalýþmalardýr. KA.DER, yeni bir anayasa yapýlabilmesi ve bu anayasada kadýnlarýn taleplerine yer verilmesi için her düzeyde çalýþmalarýný sürdürmektedir. 6. DÜZENLENEN / KATILINAN TOPLANTI VE ETKÝNLÝKLER (26-27 Ocak 2008 tarihlerinde yapýlan 6. Genel Kurul un ardýndan) * 9-10 Þubat 2008, Ankara da Türkiye Barýþ Meclisi nin Yeni Anayasa Sürecinde Demokratikleþme konulu konferansýnda, Kadýn ve Barýþ konulu panelde sunum. (Hülya Gülbahar) * Þubat 2008, Mýsýr da Ýslam Coðrafyasýnda Namus konulu toplantýya katýlým. (Hülya Gülbahar) * 20 Þubat 2008, TAREM in Kadýn Ýþçilerin Sorunlarý ve Sendikal Mekanizmalarda Kadýn konulu toplantýsýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * 21 Þubat 2008, Fatih Üniversitesi nde Kadýn ve Siyasal Temsil konulu toplantýya katýlým. (Hülya Gülbahar) * 23 Þubat 2008, Cevahir Otel de düzenlenen Anayasa konulu toplantýya katýlým (Hülya Gülbahar) * 2-4 Mart 2008, Filmmor la birlikte Kýbras ta düzenlenen Þiddet konulu toplantýya katýlým (Hülya Gülbahar) * 6 Mart 2008, KA.DER tarafýndan 8 Mart a yönelik olarak hazýrlanan, siyasette ve karar me-

33 kanizmalarýnda kadýnlarýn oranlarýna iliþkin verileri toplu olarak sunan 8 Mart 2008 de Türkiye nin Temsilde Kadýn-Erkek Eþitliði Karnesi: Herkes sýnýfta kaldý! baþlýklý basýn bülteni yayýnlandý. * 7-8 Mart 2008, Burdur Üniversitesi nin düzenlediði 8 Mart etkinliðinde Türkiye de Kadýnlar ve Siyaset konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 12 Mart 2008, Ýstanbul Üniversitesi nin Feminist Mücadele ve Dayanýþma konferansýnda sunum. (Hülya Gülbahar) * Mart 2008, Mersin KA.DER temsilciliðinin düzenlediði 8 Mart etkinliðine katýlým (Hülya Gülbahar) * 15 Mart 2008, KA.DER Danýþma Kurulu. * 4 Nisan 2008, Friedrich Ebert Vakfý nýn Yýldýz Teknik Üniversitesi nde Dünya Sendikalar Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý ve DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi nin katýlýmýyla düzenlediði çalýþma toplantýsýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * 22 Nisan 2008, Ýstanbul Ýsveç Konsolosluðu nun fon desteði verdiði örgütlere yönelik olarak düzenlediði kokteyle katýlým. (Hülya Gülbahar) * 28 Nisan 2 Mayýs 2008, Ýstanbul da KA.DER Siyaset Okulu. * 3-4 Mayýs 2008, MEDÝZ in düzenlediði Medyada Cinsiyetçiliðe Son konferansýna katýlým. (Sunum: Hülya Gülbahar, Panel Yöneticiliði: Aysun Sayýn) * 7 Mayýs 2008, Ýstanbul Üniversitesi nde Avrupa Birliði - Ýnsan Haklarý Günleri konulu konferansta Türkiye de Siyasette ve Karar Mekanizmalarýnda Kadýnlarýn Durumu konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 13 Mayýs 2008, Ýstanbul 4. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen, KA.DER in de müdahil olduðu Ayþe Yýlbaþ davasýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * Mayýs 2008, Ankara da KAOS GL nin düzenlediði etkinlikte Homofobi ve Namus ve Genel Ahlak konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 22 Nisan 2008, Ýsveç Konsolosluðu nun düzenlediði, 22 Temmuz 2007 genel seçimleri üzerine hazýrlanan Bu Ne Güzel Demokrasi! filminin gösterimine ve söyleþiye katýlým (Hülya Gülbahar) * Mayýs 2008, Kýbrýs ta Doðu Akdeniz Üniversitesi-Kadýn Araþtýrmalarý ve Eðitimi Merkezi (KAEM) ile Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði nin (KTÜKD) düzenlediði ortak etkinlikte Kadýnlarýn Siyasal Temsili ve KA.DER Deneyimi konulu sunum. (Hülya Gülbahar) * 2 6 Haziran 2008, Mersin de KA.DER Siyaset Okulu. * 12 Haziran 2008, Ýstanbul 4. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen, KA.DER in de müdahil olduðu Ayþe Yýlbaþ davasýna katýlým. (Hülya Gülbahar) * Haziran 2008, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nin düzenlediði Toplumsal Cinsiyet: Pozitif Ayrýmcýlýk konulu konferansta, Kadýn ve Siyaset konulu etkinlikte sunum. (Hülya Gülbahar) * 19 Haziran 2008, Ýstanbul da AÇEV-ERG-KA.DER ortak etkinliði olan Eðitimde Kadýn konulu toplantýda sunum. (Hülya Gülbahar) * 23 Haziran 27, Haziran 2008, Ankara da KA.DER Siyaset Okulu. * 24 Haziran 2008, Avrupa Kadýn Lobisi nin 2008 Sonbaharý nda baþlatacaðý ve her ülkeden 33

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý Türkiye deki Birleþmiþ Milletler Kuruluþlarý Almanya Danimarka Finlandiya Ýngiltere Ýsveç Ýsviçre Kanada Norveç Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni UNFPA at Work SÝX HUMAN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007

Kadin Dostu. Birleþmiþ Milletler Ortak. Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan. Bu Sayýda. Sayý:6 Haziran 2007 Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Kompozisyon Yarýþmasý Sonuçlandý Birleþmiþ Milletler in Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı