Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes"

Transkript

1 Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes

2 UNICEF Türkiye taraf ndan yay nlanm flt r Birleflmifl Milletler Binas, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No. 11, Çankaya, Ankara, Türkiye Telif hakk 2006 UNICEF Türkiye Tasar m Bas m Yorum Matbaa

3 Yoksullar n ekonomik büyümeye kat labilmesi çeflitli sosyal koflullara ba l d r. Kifli okuma yazma bilmiyorsa ya da okula gitmemiflse, ya da yetersiz beslenme ve kötü sa l k koflullar ile bo ufluyorsa, ya da rk veya cinsiyete dayal ayr mc l k gibi sosyal engeller insanl n büyük bir bölümünü adil ekonomik kat l mdan d fll yorsa, pazar mekanizmas n n genifllemeci sürecine kat lmak zordur. Profesör Amartya Sen The Alfred Deakin Lectures, Melbourne Town Hall, Avustralya, May s 2001

4 Çocuk yoksullu unun bir çocu un fiziksel, biliflsel ve duygusal geliflimi üzerindeki tüm etkilerinin ölçülebilece i bir tan m yoktur. Yoksulluk, düflük hanehalk geliri ve tüketim düzeyleri gibi mali terimlerle kolayca ölçülebilmektedir. Ne var ki sa l k, e itim, konut, aile büyüklü ü ve sosyal koruma olup olmamas gibi göstergeler de yoksullu un ve çocuklar üzerindeki etkilerinin tan mlanmas na katk da bulunur. Sevgi, ilgi ve sayg gibi di er kriterler ise biraz daha zor ölçülür olsalar da her halükarda önem tafl rlar. Çocuk Yoksullu u Niçin Ele Al nmal? Her ülke için, savunmas z durumdaki vatandafllar n ve kendi gelece ini korumak hayati derecede önemlidir. Çocuklar hem savunmas zd r hem de bir ülkenin gelece idir; ancak Yüksek Çocu un en yüksek yarar Yetiflkinler için iyi olan fleyin çocuklar için de iyi oldu u varsay m alt nda, çocuklar n ihtiyaçlar n gözden kaç rmak kolayd r. BM Çocuk Haklar na Dair Sözleflme sinin (ÇHS) ana ilkelerinden biri olan çocu un en yüksek yarar afla dakileri gerektirir: Çocuklar n yetiflkinlerinkinden farkl olan ve ayn oldu u varsay lmamas gereken özel ihtiyaç ve yararlar oldu u gerçe inin kabul edilmesi. Tüm eylemlerde, politikalarda ve uygulamalarda çocu un en yüksek yarar n n göz önüne al nmas. yoksulluk içinde büyüyen çocuklar n afla dakilerle karfl karfl ya kalma riski daha fazlad r: Düflük e itim durumu Kötü sa l k; Küçük yaflta hamile kalma; Madde ba ml l ; Suç iflleme ve antisosyal davran fl; Düflük gelir; flsizlik; Uzun süre devlet yard - m na ba ml kalma.

5 Art r m Zengin Ülkelerde Çocuk Yoksullu u Neden Artmaktad r? Çocuk yoksullu u oranlar n düflürmek dünyadaki hükümetlerin ÇHS deki taahhütlerini ne derece iyi gerçeklefltirdiklerini ortaya koymak aç s ndan belki de en anlaml ve ayn zamanda en ölçülebilir testtir. Ancak, UNICEF Innocenti Araflt rma Merkezi taraf ndan yay nlanan en son Zengin Ülkelerde Çocuk Yoksullu u, 2005 raporu, yoksulluk içinde yaflayan çocuklar n oran n n son on y l içerisinde Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü nün (OECD) 24 üye devletinden 17 sinde artm fl oldu unu göstermektedir. 1 Rapor, çocuk yoksullu u düzeylerinin üç faktörün birleflimi ile belirlendi ini ileri sürmektedir: Ebeveynlerin yafl, e itim düzeyleri, aile bafl na düflen çocuk say s ve yaln z ebeveynlik gibi sosyal ve ailevi de ifliklikler. Ekonomik durgunluk, teknolojik yenilik, düflük vas fl iflçilerin göçü, az ücretli ifller, çift gelire sahip hanehalklar ile birlikte özellefltirme ve küreselleflme trendleri gibi iflgücü piyasas faktörleri. Hükümetlerin politikalar ndaki ve harcama önceliklerindeki de ifliklikler. Bu üçü içinde, hükümet politikas ndaki de iflimlerin bir ülkeden di erine çocuk yoksullu u düzeylerindeki en büyük dalgalanman n sorumlusu oldu u görünmektedir. Rapor, birçok zengin ülkenin çocuk yoksullu unu toplam harcamalarda önemli bir art fla gerek olmadan %10 un alt na düflürebilme potansiyeli oldu unu, ancak bunun baflar labilmesi için politika hedeflerinin oluflturulmas ve bu hedeflere ulafl lmas gerekti ini ortaya koymaktad r. Rapor ayr ca aile ve sosyal yard mlara daha çok devlet harcamas ile daha düflük çocuk yoksullu u oranlar aras nda aç k bir iliflki oldu unu da saptamaktad r.

6 Güvenlik Sosyal Transferler ve Ailelerin Ekonomik Güvencesi 2 Sosyal transferler; ailelere tahsis edilen ödenekler, sakatl k ve sa l k yard mlar, örgün gündüz bak m hizmetleri sunumu ve iflsizlik sigortas na yönlendirilen paralard r.

7 Politika ve yat r mlar n çok küçük yafltakiler üzerindeki etkisini do ru bir flekilde de erlendirebilmek geleneksel olarak her hükümet için zordur; çünkü böyle bir de erlendirme yapmak ebeveynlerin ve bak mdan sorumlu kiflilerin teflviklere nas l yan t verdi ine ve kaynaklar n aile içinde nas l paylafl ld na ba l d r. Yine de, yan sayfadaki grafik aç kça göstermektedir ki devletin aile yaflam standard n iyilefltirmeye ay rd Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) oran ne kadar büyükse, çocuklar n yoksulluk içinde büyümek zorunda kalma riski o kadar düflüktür. GSYH s n n %10 unu ya da daha fazlas n sosyal harcamalara ay ran OECD ülkelerinin hiçbirinde çocuk yoksullu u oran %10 un üstünde de ildir. GSYH s n n %5 inden az n bu tür yard mlara ay ran ülkelerin hiçbirinde çocuk yoksullu u oran %15 in alt nda de ildir.* Mart 2006 da, Devlet ve Hükümet Baflkanlar Konseyi hükümetlerin çocuk yoksullu unu önemli derecede düflürebilme yetisine dikkat çekmifl ve Üye Devletleri Sosyal durumlar ndan ba ms z olarak her çocu a eflit f rsatlar sa lamak suretiyle çocuk yoksullu unu h zla ve önemli derecede azaltmak için gerekli tedbirleri almaya ça rarak hükümetlerin bu yönde politikalar benimseme yükümlülü ünü vurgulam flt r. 3 UNICEF flunu savunmaktad r: iflgücü piyasas koflullar n n ve sosyal de iflikliklerin gücü kabul edilse de, çocuk yoksullu u oranlar n afla ya çekmek hükümetlerin yapabilece i bir fleydir. * Buna bir istisna Japonya d r, çünkü Japonya da baz hallerde iflverenler taraf ndan sosyal destek sa land için bu tür transferlerin çok daha yüksektir.

8 Türkiye nin Nüfus Piramidi Türkiye 19 yafl n alt ndaki çocuklar Türkiye nüfusunun %39 unu oluflturmaktad r ve 15 yafl n alt ndaki çocuklar nüfusun %29 unu temsil etmektedir. 5 Ancak Türkiye nin nüfus büyüme h z düflmekte olup, çocuklar n nüfus say s n n Biny l Kalk nma Hedeflerine ulaflman n amaçland 2015 y l nda da de iflmeyece i öngörülmektedir. 6

9 Türkiye de Çocuk Yoksullu u Biny l n bafl nda, Türkiye de 15 yafl n alt ndaki çocuklar n %37 si g da ve g da d fl yoksulluk içinde yafl yordu. 7 Bir baflka deyiflle, bu çocuklar n ebeveynlerinin veya bak mlar ndan sorumlu kiflilerin çocuklar uygun flekilde beslemek, giydirmek, bar nd rmak, e itmek ve korumak için yeterli imkanlar yoktu. Türkiye de en çok yoksulluk riski alt nda olan çocuklar afla dakileri içermektedir: Ailenin geçiminin sadece bir kifli taraf ndan sa land büyük ailelerde do an çocuklar; Çocuk Tek ebeveynli ailelerden gelen çocuklar; Eski tar m tekniklerinin ve büyük pazarlara s n rl eriflimin ailelerin geçim sa layabilme olanaklar n tehdit etti i kurak, da l k, k rsal alanlarda büyüyen çocuklar; Aileleri yak n zamanda kentsel alanlara göç etmifl olan çocuklar; Kay td fl ve geçici ifllerde çal flan ve bunun sonucunda da düzenli bir gelire sahip olmayan anne babalar n çocuklar ; Örgün e itim almam fl ya da çok az e itim alm fl, ço u zaman vas fs z olan ve ortalaman n alt nda para kazanan anne-babalar n çocuklar ; Anne babalar yetersiz istihdam edilen ve yeterli para kazanamayan çocuklar; Anne babalar uzun süredir iflsiz olan, engelli olan ya da engelli birine bakan çocuklar.

10 Tüm demografik gruplar n içinde yoksulluk oran en yüksek olan grup çocuklard r. Çocuk, ailenin yaflam maliyetini artt r rken aile gelirine katk da bulunmakla yükümlü de ildir. Ailedeki çocuk say s yükseldikçe hanehalklar ndaki yoksulluk da artar. K rsal kesimdeki ailelerde yoksulluk oran daha da yükselir. Yoksulluk içinde yaflayan çocuklar n karfl karfl ya oldu u en büyük sorunlardan biri, bu çocuklar n okula gitmesi gerekirken ailelerinin çocuklar n Yoksulluk çal flmas na ihtiyaç duymas d r Hanehalk Büyüklüklerine Göre Yoksulluk Oranlar 8

11 1Türkiye de e itime ayr lan ulusal giderlerin üçte biri hanehalk bütçelerinden gelmektedir. Ancak, 15 yafl n alt ndaki her dört çocuktan biri çok s n rl gelire sahip ailelerde yaflamaktad r; bu ailelerin gelirlerinin 2003 itibariyle ayl k 269 YTL den az oldu u düflünülmektedir. 9 Y ll k okul masraflar ise ö renci bafl na YTL ye (1.300 ABD Dolar ) kadar ç kabilmektedir. 10 Ailelerin %71 inin ayda 500 YTL den daha az parayla geçinmek zorunda oldu u gözönüne al nd nda, Türkiye de hanehalk gelirinin birçok çocuk için e itim maliyetini karfl lamak için yeterli olmad görülmektedir. Gelir Hanehalk Geliri 2004 Y l çin Gelirin %20 sine Göre Hanehalk E itim Giderleri 11

12 Düflük gelirli hanehalklar ndan gelen çocuklar, ilkö retim ücretsiz olmas na ra men e itimin gizli maliyeti nedeniyle (okul k yafeti, ulafl m ve yemek gibi) okula kay t yapt ramama riski alt ndad r. Bu çocuklar n ailelerine maddi destek sa lamak için çal flmalar ve okulu b rakma olas l da çok daha yüksektir. Düflük e itim düzeyi çocuk yoksullu unu art rmaktad r. Buna ba l olarak, Cinsiyet yoksul çocuk yetiflkin oldu unda da muhtemelen halk n yoksul kategorisinde yer alacakt r. Cinsiyete ve E itim Durumuna Göre Yoksulluk Oranlar E itim Durumu Toplam Erkek Kad n 6 yafl n alt Okur yazar de il lkö retim ama diplomas z lkokul lkö retim Ortaö retim/dengi meslek Lise/Dengi meslek Yüksek okul, Fakülte ve üstü

13 2Yoksullu un hüküm sürdü ü yerlerde çocuk sa l göstergeleri çok daha fazla etkilenmektedir. Toplam bebek ve 5 yafl alt çocuk ölüm h zlar (BÖH ve 5YAÖH) düflüyor olsa da, k rsal alanlardaki artan yoksulluk oranlar k rsal BÖH nin ve 5YAÖH nin kentsel alanlara göre çok daha yavafl bir flekilde düfltü ü anlam na Farkl l k gelmektedir. Bu, k rsal kesimlerde kaliteli sa l k hizmetlerine yetersiz eriflimin bir sonucudur. K rsal ve Kentsel Kesimde Sa l k Durumundaki Farkl l klar Kentsel/K rsal BÖH ve 5YAÖH

14 Ülke çap nda (ama en çok da k rsal alanlarda) yoksulluktan etkilenen di er çocuk sa l göstergeleri ise flunlar içermektedir: daha düflük do um a rl ; daha düflük rutin ba fl klama oranlar ; yetersiz emzirme uygulamalar ; daha yüksek yetersiz beslenme düzeyleri; daha yüksek fiziksel ve zihinsel engel görülme s kl ; daha yüksek oranda büyüme bozuklu u ve daha yüksek kronik Çocuklar hastal k görülme s kl. Bölgelere Göre Afl r Düflük Kilolu Çocuklar n Da l m

15 3Son y llarda k rsaldan kentsele olan büyük göçler, Türkiye nüfusunun kabaca üçte ikisinin art k kentsel alanlarda yafl yor oldu u anlam na gelmektedir. Afl r kalabal k ve kötü s nma koflullar, göçmen aileler aras nda ast m ve tüberküloz vakalar nda art fla yol açm flt r. Birçok aile kötü nitelikli konutlarda yaflamaktad r. Temiz suya ve güvenli sanitasyona eriflim ço unlukla zor olmaktad r: 2003 y l itibariyle, hanehalklar n n %10 unun temiz içme suyuna eriflimi ve %13,5 inin güvenli sanitasyonu bulunmamaktad r; ayn oranlar k rsal alanlar için s ras yla %77 ve %72 dir. Su Bar nma Temiz Su ve Güvenli Sanitasyona Eriflim

16 4E itim Biny l Kalk nma Hedefleri nden tüm k z ve erkek çocuklar n temel e itim almas hedefine 2005 y l sonunda ulafl lamam flt r. Ancak, Milli E itim Bakanl Türkiye de ilkö retime %100 eriflim ve devam hedefine ulaflma yolunda büyük bir ilerleme kaydedildi ini bildirmektedir. K zlara yönelik bir e itim kampanyas olan Haydi K zlar Okula! k z çocuklar n ilkö retime eriflim ve devam oranlar n n iyilefltirilmesine yard mc olmufl, 2003 te k z ve erkek çocuklar aras ndaki %7 olan fark 2005 te %5,8 e indirmifltir. Toplam kay t oranlar 1996 da %81 olan toplam kay t oran 2004 te %92 ye yükselmifltir, ancak daha yap lacak çok fley vard r. GSYH ye Göre Gider Yüzdesi Gayri Safi Y Türkiye de E itim ve Sa l k Harcamalar na Genel Bak fl 16 Sa l k E itim

17 Yetersiz yat r m, gelenekler, e itimdeki kalite sorunlar özellikle düflük gelirli ailelerin çocuklar n n okula devamlar n olumsuz yönde etkilemektedir: döneminde okul öncesi e itime devam edenlerin oran sadece %16 olmufltur; y l nda ilkö retime net kay t %94 tür ki bu da düflüktür;18 urtiçi Has la Maliyet ve e itimdeki kalite sorunlar çok say da çocu un okulu b rakmas na ya da okula hiç kay t yapt rmamas na yol açmaktad r. E itim giderlerinin GSYH ya oran son yedi y l içinde düflerken sa l k harcamalar nda kayda de er bir art fl olmufltur

18 5Sosyal Harcamalar Temel e itim, sa l k hizmetlerine eriflim ve sosyal koruma maliyetlerini karfl lamaya yönelik mali kaynaklar n art r lmas (özellikle çocuk yard mlar ), çocuk yoksullu unun önlenmesi aç s ndan elzemdir. Ne var ki, Türkiye nin 2005 y l nda e itime harcad yaklafl k %7 lik GSYH nin %62 si kamu finansman ndan ve %35 i ise ço unlukla hanehalk harcamalar olmak üzere özel finansmandan karfl lanm flt r. 19 Türkiye deki hanehalklar, e itime Kore ve ABD d fl nda tüm di er OECD ülkelerinden daha fazla para harcamak zorunda kalmaktad r. Bu durum, temel e itim giderlerini karfl layamayan düflük gelirli aileler için ciddi etkiler do urmaktad r. Di er Avrupa ülkelerine k yasla, Türkiye nin sa l k ve sosyal koruma Sosyal giderlerine tahsis etti i kamu finansman daha düflüktür. GSY H Yüzdesi Olarak Sosyal Harcamalar AB 25 Türkiye Sa l k E itim Sosyal Koruma Toplam

19 Ülkeler Seçili Ülkelerde E itim Harcamalar n n Karfl laflt r lmas Ülke Kamu Özel Toplam Kore ABD Türkiye Fransa Meksika Finlandiya Birleflik Krall k Almanya spanya Çek Cumhuriyeti Hindistan Slovak Cumhuriyeti Yüzde da l m ve GSYH pay olarak karfl laflt rma

20 6Çocuk iflçili i hala bir problem olmaya devam etmektedir da, 6 14 yafl aral ndaki çocuklar n %4,2 si ve yafl aral ndaki ergenlerin %28 i çal fl yordu. Bunlar n %68 i çal flmalar n n bafll ca nedenini ailelerine destek olma ihtiyac olarak bildirmifltir. 22 flçilik Çocuk flçili i Bölgelere Göre Bir flte Çal flan Okul Ça ndaki Çocuklar

21 Kabaca %80 olan ilkö retimi bitirme oran, 2003 te her befl çocuktan birinin sekizinci s n f bitirmedi i anlam na geliyordu ve k rsal kesimlerde bu oran çok daha düflüktü. Okulu b rakan k z çocuklar n n erkeklerden %2 daha fazla olmas cinsiyetler aras nda önemli bir fark gibi görünmese de, okullar n bitirmek yerine çal flmak zorunda olan ve düflük gelir düzeyine sahip ailelerden gelen k z ve erkek çocuklar için, özellikle de k rsal kesimde yaflayan çocuklar için, gelecek çok ayd nl k görünmemektedir. Sekizinci S n fta Okulu B rakma Oranlar

22 Türkiye de Çocuk Yoksullu unu Önlemek Çok yak n zamanlara kadar, Türkiye de yoksulluk sorunu do rudan nakit ya da ayni yiyecek ve giyim ba fllar biçiminde destek sunan arkadafllar n, akrabalar n ve di er yard mseverlerin iyi niyetleri arac l ile hafifletiliyordu. Ancak, geleneksel olarak güçlü olan bu sosyal sorumluluk kentleflme, parçalanan aile yap lar ve tüm dünya genelindeki toplumlarda yans mas n gösteren materyalizmdeki genel art fl gibi faktörlerle zay flam flt r. Türkiye de yoksullar n durumu k rsal ve kentsel alanlar aras ndaki belirgin farkl l klarla kendini göstermektedir: toplam yoksulluk oran 2003 te %28,1 den 2004 te %25,6 ya düflmüflse de, bu iyileflme büyük oranda kentsel temellidir; zira k rsal aileler için toplam yoksulluk oran %40 a yükselmifltir. Bu oranlar kendilerini uygun flekilde beslemek, giydirmek ve bar nd rmak için yeterli imkanlara sahip olmayan 7,2 milyon kentsel ve 10,9 milyon k rsal vatandafl temsil etmektedir. 25 Geleneksel olarak büyük olan k rsal hanehalklar n n yoksulluk oran ise, 7 den fazla nüfusu olan aileler için %56,7 ye yükselmifltir. fiehirlerde yaflayan benzer büyüklükteki aileler için de yoksulluk oran %39 gibi yüksek bir de erdedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, çocuk yoksullu u sorununu ele almay amaçlayan bir dizi uygulama bafllatm flt r: Örne in, flartl nakit transferleri, bir defaya mahsus yoksulluk hafifletme ödemeleri, tar m sübvansiyonlar ve yoksullar n sa l k hizmetlerinden yararlanabilmesine yard mc olmak için yeflil kart program gibi. Ne var ki, bu sosyal güvenlik önlemleri ço u zaman ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflamamaktad r. Bu çocuklar n ço u kay td fl istihdamda ya da çok küçük iflletmelerde çal flan ailelerden gelmektedir ve bu nedenle de sosyal güvenlik kapsam içinde de ildirler.

23 Hükümet, bu trendi tersine çevirmek için, halihaz rda Meclis te incelenmekte olan bir yasa tasar s ile 18 yafl n alt ndaki her çocu a sosyal güvence sa lamay önermektedir. Çocuk yoksullu unu bir politik öncelik yaparak ve birçok çocu u ve aileyi savunmas z bir durumda b rakan sosyal güvenlik sistemindeki eksikleri kapatmak için gerekli ad mlar atarak, Hükümet en savunmas z toplumsal kesimlere destek ve koruma sa lamak yoluyla sadece Türkiye nin gelece ine de il ayn zamanda ülkenin flimdiki zaman na da yat r m yapm fl olacakt r. Politika Di er birçok OECD ülkesinde oldu u gibi, Hükümetin çocuk yoksullu una stratejik ve eflgüdümlü bir yaklafl m oluflturmas gereklidir. Bu yaklafl m afla dakileri içermelidir: Çocuklar n fiziksel ve zihinsel geliflimlerini ilerletebilmelerine ve topluma kat labilmelerine olanak sa layacak yeterli maddi kaynaklarla büyümesini sa lamak; Sorunun kademeli olarak azalt lmas ve en nihayetinde ortadan kald r lmas için hedefler ve zaman çizelgeleri oluflturmak ve bunlar izlemek amac yla çocuk yoksullu unu do ru flekilde tan mlayabilme ve ölçebilme kapasitesi; Çocuk yoksullu unun devlet bütçelerinin yap s nda, vergi ve yard m politikalar nda yer alan önceliklerden etkilendi i gerçe ini kabul etmek; Düflük gelirli ailelerden gelen çocuklar n karfl laflt zorluklar hafifletmek ve ayr ca çocuk ve ailelere güç vermek ve bunlar n yoksulluk döngüsünden ç kabilmesine olanak sa lamak için uzun süreli bir strateji oluflturmak;

24 Çocu un en yüksek yarar ilkesini göz önüne alarak, Türkiye nin de taraf oldu u Çocuk Haklar na Dair Sözleflme ye destek vermek. Çocuk yoksullu unu azaltma stratejisi ilgili göstergeleri iyilefltirmeye odaklanmal d r; bu çerçevede çabalar afla dakilere yönlendirilmelidir; En yoksul ailelerin hanehalk gelirini artt rmak (özellikle de kad nlar n); Bar nma koflullar n iyilefltirmek; Düflük gelirli ailelerin çocuklar için sa l k hizmetlerine eriflimi sa lamak; Strateji Yoksul çocuklar için, erken çocukluk e itimi de dahil olmak üzere paras z e itim sa lamak; Çocuk yoksullu unu ortadan kald rmak.

25 Referanslar 1 UNICEF, Child Poverty in Rich Countries 2005 (Zengin Ülkelerde Çocuk Yoksullu u), Innocenti Raporu No.6, UNICEF Innocenti Araflt rma Merkezi,, Floransa, talya, y l itibariyle, otuz OECD ülkesi afla dakileri içermektedir: Almanya; Amerika Birleflik Devletleri; Avustralya, Avusturya; Belçika; Birleflik Krall k; Çek Cumhuriyeti; Danimarka; Finlandiya; Fransa; Hollanda; rlanda; spanya; sveç; sviçre; talya; zlanda; Japonya; Kanada; Kore Cumhuriyeti; Lüksemburg; Macaristan; Meksika; Norveç; Polonya; Portekiz; Slovak Cumhuriyeti; Türkiye; Yeni Zelanda ve Yunanistan. Oranlar n yükseldi i ülkeler italik olarak belirtilmifltir; zlanda, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Slovak Cumhuriyeti için ilgili veri tak mlar mevcut de ildir. 2 OECD Provisional Social Expenditure Database, Presidency Conclusions, Council of the European Union, Brüksel, 23/24 Mart Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas 2003, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Yoksulluk Çal flmas Sonuçlar 2004, TÜ K, Ankara Yafl Grubuna Göre Y l Ortas Nüfus Projeksiyonlar , TÜ K Ankara Hanehalk Bütçe Anketi 2002, TÜ K, Ankara, Yoksulluk Çal flmas Sonuçlar 2004, op. cit. 9 Hanehalk Bütçe Anketi 2002, op. cit. 10 E itim Sen, Ö renci Ailelerinin Sosyo Ekonomik Durumlar, stanbul, 2004.

26 11 Hanehalk Bütçe Anketi , TÜ K, Ankara Yoksulluk Çal flmas Sonuçlar 2004, TÜ K, op. cit. 13 Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmalar 1993, 1998 ve 2003, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 1994, 1999 ve Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas 2003, Hacettepe Üniversitesi, op.cit. 15 Ibidem 16 Y lmaz, H. Hakan, Quality of the Fiscal Adjustment in Turkey: The Case of Social Expenditures, Dünya Bankas nda sunulmufltur, Ankara, Nisan Milli E itim Bakanl, bilgi, Milli E itim Bakanl, geçici say, E itim Sen, op. cit. 20 Emil, Ferhat, H. Hakan Y lmaz, Social Expenditures in Turkey, yay nlanmam fl bir çal flma 2005 ve Y lmaz, H. Hakan, Quality of the Fiscal Adjustment in Turkey, op. cit. 21 Dünya Bankas, How Much Does Turkey Spend on Education? Development of National Education Accounts to Measure and Evaluate Education Expenditures, E itim Sektörü Çal flmas 2005 için araflt rma, OECD, Education at a Glance 2003, Paris, 2004, Y lmaz, H. Hakan, The Quality Issue of Fiscal Adjustment in Turkey s post 2000 Stability Programmes, Ph.D. bilimsel araflt rma (gelecekteki çal flma). 22 Devlet statistik Enstitüsü ve Uluslararas Çal flma Örgütü, Çocuk flgücü Araflt rmas 1999, TÜ K, Ankara, E itim Sen, op. cit. 24 Türkiye Nüfus ve Sa l k Araflt rmas 2003, Hacettepe Üniversitesi, op.cit. 25 Yoksulluk Çal flmas Sonuçlar 2004, TÜ K, op. cit.

27 Web Çocuk yoksullu u nun önlenmesi hakk nda daha fazla bilgi için, afla daki websitelerini ziyaret ediniz:

28

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL

MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL MAYIS 2016 VE ÖNCES TAR H BASKILI SOSYAL GÜVENL K DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi VE DÜZELTME CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 27 Yaflam n çinden kayna ; Kaynak: Ali Tezel, Habertürk, 21 Mart

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bu rapor. Birleflmifl Milletler Mukim Koordinatörlü ü. teknik deste i ile haz rlanm flt r.

Bu rapor. Birleflmifl Milletler Mukim Koordinatörlü ü. teknik deste i ile haz rlanm flt r. Bu rapor T.C. Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilât Müsteflarl koordinatörlü ünde Birleflmifl Milletler Mukim Koordinatörlü ü nün teknik deste i ile haz rlanm flt r. T.C. Baflbakanl k Devlet Planlama

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden

S osyal güvenlik, günümüzde tüm dünyada, devletin en önemli görevlerinden II. SOSYAL GÜVENL K AÇIKLARININ ETK LER Y llardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesi bozulmufl ve sosyal güvenlik sistemi kendi kendine yetemez

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2.1. Türk flgücü Piyasalar n n Genel Nitelikleri

2.1. Türk flgücü Piyasalar n n Genel Nitelikleri 2. Türkiye flgücü Piyasalar 2. Türkiye flgücü Piyasalar 2.1. Türk flgücü Piyasalar n n Genel Nitelikleri Türk iflgücü piyasalar hakk ndaki veri kaynaklar farkl kurumlar taraf ndan düzenlenmektedir. Bu

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Türkiye de Gelir Da l m ve Yoksulluk Sorunu Yrd. Doç. Dr. Mahmut BİLEN* Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK**

Türkiye de Gelir Da l m ve Yoksulluk Sorunu Yrd. Doç. Dr. Mahmut BİLEN* Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK** Türkiye de Gelir Da l m ve Yoksulluk Sorunu Yrd. Doç. Dr. Mahmut BİLEN* Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK** Özet Türkiye nin, kendi kategorisindeki ülkelerle karfl laflt r ld nda, uzun zamandan beri

Detaylı

OCAK 2013 TAR H BASKILI SOSYAL POL T KA-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

OCAK 2013 TAR H BASKILI SOSYAL POL T KA-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL OCAK 2013 TAR H BASKILI SOSYAL POL T KA-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. 1. Ünitenin, 13. Sayfas n n, 4. Paragraf n n 2. cümlesi afla daki flekilde düzeltilmifltir. Sistem esas olarak birçok

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Gençler için Fırsatların Yaygınlaştırılması ve Becerilerin Oluşturulması : Türkiye de Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem. Robin Horn Dünya Bankası

Gençler için Fırsatların Yaygınlaştırılması ve Becerilerin Oluşturulması : Türkiye de Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem. Robin Horn Dünya Bankası Eğitim Sektörü Çalışması ORTA ÖĞRETİM Gençler için Fırsatların Yaygınlaştırılması ve Becerilerin Oluşturulması : Türkiye de Orta Öğretim için Yeni Bir Gündem Robin Horn Dünya Bankası 1 Bugün n Orta Öğretim

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı