Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr."

Transkript

1

2 Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü) Yay n Koordinatörleri Esma Güner - P nar Melike Demiralay Tashih: Said fian Kapak Resmi: S dd ka Tasa letiflim: Diyanet flleri Baflkanl Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:147/A Çankaya / Ankara Tel: (0312) /61 86 Faks: (0312) e-posta: https://twitter.com/diyanetcocuk Milli E itim Temel Kanunu ( gün ve say l Kanunu'nun 15'inci Madde ile De iflik 55'inci maddesinin ikinci f kras gere ince) Baflkanl m z yay nlar n n ö rencilere tavsiyesinde bir sak nca yoktur. Abone flleri Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Abone fiartlar : Yurt içi y ll k: 42 TL Yurt d fl y ll k: ABD için 25 ABD Dolar, Avrupa Birli i ülkeleri için 24 Euro, Avustralya için 40 Avustralya Dolar, sveç ve Danimarka için 200 Kron, sviçre için 40 sviçre Frang. Abone kayd için, ücretin Döner Sermaye flletme Müdürlü ünün T.C. Ziraat Bankas Ankara Kamu Giriflimci fiubesindeki IBAN: TR No'lu hesab na yat r lmas ve makbuzun fotokopisi ile aboneli in hangi say dan bafllayaca n bildirir bir mektubun, "Diyanet flleri Baflkanl - Döner Sermaye flletme Müdürlü ü, Üniversiteler Mahallesi Dumlup nar Bulvar No:147/A Çankaya / Ankara" adresine gönderilmesi gerekir. Yay n Türü: Ayl k, Yerel, Süreli Yay n Diyanet Çocuk Dergisi (Türkçe) Bas m Tarihi: Bas m Yeri: Ankara Sayfa Düzeni: Zet Tan t m Ltd. fiti. Bask : Korza Yay nc l k Bas m San. ve Tic. Ltd. fiti. Büyük Sanayi 1. Cadde No: 95/11 skitler ANKARA Tel: Faks: Bahar n geldi i, rengârenk çiçeklerin açt, a açlar n meyveye durdu u, k fl boyunca yuvas nda kalan canl lar n yavafl yavafl d flar ç kt ayd r Nisan. Bu mevsimde, yeniden canlanan tabiat, sanki kendisine çeker insan, göstermek ister Yarat c n n eserlerini. Tabiat n, bahar n gelifli ile uyand gibi, dünya da as rlar önce Peygamber Efendimizin (s.a.s.) gelifli ile karanl k günlerinden uyanm flt. Onun gelmesiyle, insanl n unutulmaya yüz tutmufl de erleri çiçek açt, meyveye durdu. nsanlar; zengin fakir, köle efendi fleklinde hiç kimseyi ay rmadan bir arada yaflamay ö rendi, bir arada yaflan nca ümmet olman n, insanca yaflaman n de erini anlad. Bu ay, Peygamber Efendimizin birlikte yaflama ahlak ndan yola ç karak, sizler için güzel bir say haz rlad k. Gül kokulu hat ralar, birbirinden güzel hikâyeler ve resimler dergimizde sizi bekliyor. Müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet ve flefkat göstermede, t pk bir organ rahats zland nda di er organlar da uykusuzluk ve yüksek ateflle bu ac y paylaflan bir bedene benzer. buyuran Peygamber Efendimizin, bize rehber olan hayat n örnek al p birlikte yaflaman n güzelli ine varanlardan olmam z dile iyle. Dr. Faruk Görgülü

3 içindekiler Kur an Hazinesini Keflfe Ç k yoruz 2 Peygamberimiz ve Küçük Ümmeti 4 Kutup Y ld z 6 Zehra 8 Gökkufla 10 Çocukça Düflünüyorum 12 Kalp Aynas 16 Renkli Dünyam n Sesi 18 Gülce 20 Ezan Duas 22 Burçin ile Burhan 24 Bu Ay Ne Olmufl? 28 Hazine Sand 30 Gülümseyin Bilimli-yorum 32 Allame Nine 34 Raptiye 36 Atölye 38 Bil-Bul-Çöz 40 Bulmaca 42 Nefleli Karikatürler 43 Çengel Bulmaca 44 Sizden Gelenler 46 Bulmacalar n Çözümleri

4 Kur ân hazinesini keşfe çıkıyoruz Fatma Bayraktar Karahan İyiliğin Neşesi yilikler, kötülükleri giderir. dedi Hüdhüd. Ad Hüdhüd dü kuflun, biliyordu Mehmet. Bahar serinli inde sabah namaz n n ard ndan bahçeye ç km fl, ezberini tekrar ediyordu. Havalar s nd nda bahçede Kur ân okumay ve ezberlerini tekrar etmeyi çok severdi. Güneflin do uflunu izler, temiz havay içine çeker, bazen uzaklara bazen de bahçede büyüyen çiçeklere, sebzelere bakarak okurdu ezberini. çinde hiçbir üzüntü, s k nt olmazd. Da lara, kufllara, a açlara bakmak mutlu ediyordu onu. Dedesinin dedi i gibi âyetlerin bir k sm Kur ân da, bir k sm tabiattayd çünkü. Ama bu sabah s k nt l yd. Onu bunaltan, akl n meflgul eden bir s k nt s vard. Hüdhüd onunla konuflmaya bafllad nda bir taraftan da önceki gün okulda arkadafl na kopya verirken yakalanmas n düflünüyordu. Çok utanm flt. Ö retmeni, senden beklemezdim dedi inde sanki dünya bafl na y k lm flt. Yard m etmek istemifltim diyemedi. Biliyordu, yanl flt yapt.

5 Hüdhüd bu kez tüm âyeti okudu: Gündüzün iki taraf nda ve gecenin gündüze yak n vakitlerinde namaz k l. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, ö üt almak isteyenlere bir hat rlatmad r. - Bu Hûd Sûresi 114. âyet, flimdi ezberledi im, diye cevap verdi Mehmet. - Herkes zaman zaman yanl fllar yapabilir, Mehmet. Ama düzeltmeye çal flmal s n piflman olduysan e er, dedi Hüdhüd. - Nas l ama? Nas l bir iyilikle bu yanl fl m düzeltebilirim ki? - Yalan söylemek, haks zl k yapmak, hak yemek düzeltilmesi en zor olanlard r, diye cevap verdi Hüdhüd. Bir kötülükten sonra onun zarar telafi edilemese de kötülü e al flmamak için hemen bir iyilik yapmal s n. Dürüstçe özür dilemeli ve bir daha ayn yanl fla düflmemelisin, dedi ve havaland Hüdhüd. Hüdhüd uzaklafl rken Mehmet yak nlarda ne yanl fllar yapt m diye düflündü. Okuldan can s kk n geldi inden dün annesini üzmüfltü. Sonra o k zg nl kla kardefline ba rm fl, tüm yalvarmas na ra men ödevi için ona yard m etmemiflti. Sanki bir kötülük yeni bir kötülü e götürüyor; insan n içindeki piflmanl k, iyili e dönüflmeyince k zg nl a ve yeni yanl fllara dönüflüyordu. Mehmet, aya a kalkt, âyetteki ö üdü anlad m diye düflündü. Heyecan ve sevinçle elinde Kur ân eve girdi. Annesi henüz ah rdan dönmemiflti. O gelmeden kahvalt masas n haz rlayacak, dünkü yanl fl n iyilikle giderecekti. Çaydanl n alt n açt ve kardefli Hüseyin in yata na yöneldi. Dün a latm flt ufakl. Aslan kardeflim, okul için uyansa da, ödevlerini kontrol etsem! dedi, yataktaki kardefline. Okula giderken Mehmet in içinde piflmanl ktan çok yeni iyilikler yapma coflkusu vard ve tarif edemedi i bir nefle. yilik yapman n neflesi

6

7

8 kutup yıldızı Musa Mert VEFA Peygamber Efendimiz küçücük bir bebek iken, onu sütannesi Halime ve sütbabas Haris yanlar na ald lar. Peygamber Efendimize çok iyi bakt lar. Kendi çocuklar ndan ay rmad lar. Büyük bir flefkat ve dikkatle yetifltirdiler. Peygamber Efendimiz, Sado ullar yurdunda, sütannesi Halime ve sütbabas Haris in yan nda kald dört y l boyunca onlar hiç üzmedi. Aksine onlar n huzur ve mutluluk kayna oldu. Halime ye Anneci im! diye seslenir, bir iste i olursa yerine getirirdi. fllerinde onlara yard mc olmaya çal fl r, küçük yafl na ra men sütkardefli Abdullah ile koyun güderdi. Sütkardeflleri Abdullah, fieyma ve Üneyse ile güzel güzel oynar, onlarla çok iyi anlafl rd. Sütanne babas ve sütkardeflleri küçük Muhammed i o kadar çok sevmifllerdi ki, ayr l k zaman geldi inde onu annesi Amine ye verirken çok zorland lar. Peygamber Efendimiz, kendisine iyili i dokunanlar asla unutmazd. Ne zaman karfl laflsa, onlara sayg yla, sevgiyle yaklafl rd. mkân ve f rsat buldukça ziyaretlerine giderdi. Gücü oran nda onlara maddi ve manevi destek olurdu. Nihayet Peygamber Efendimiz büyüdü, Hz. Hatice ile evlenip çoluk çocu a kar flt. Ancak, sütanne babas ile ba lar n koparmad.

9 Sütannesi Halime yi her gördü ünde Annem! Benim annem! der, kendisine candan sevgi ve sayg gösterirdi. Elbisesini alt na serip oturtur, bir dile i varsa hemen yerine getirirdi. Yanlar na geldi inde, efli Hz. Hatice ile birlikte sevgili sütannesini evinde konuk ederdi. Bir ara Sado ullar yurdunda kurakl k ve k tl k bafl göstermiflti. Orada yaflayan sütannesi Halime ve ailesi oldukça zor günler yafl yorlard. Peygamber Efendimizin ise maddi imkânlar n n iyi oldu u zamanlard. Onlar n bu s k nt l durumunu ö rendi inde çok üzüldü. Kendisi tok yaflarken sütanne babas n n zorluklar içinde yaflamas na gönlü nas l raz olabilirdi? Mutlaka bir fleyler yapmal yd. Hemen efli Hz. Hatice ile oturup konufltular. Ne yapabileceklerini düflündüler. K rk koyun, onlar n ihtiyaçlar n rahatl kla karfl layabilirdi. Binmeleri, yüklerini ve sular n tafl malar için bir de develeri olsa ne güzel olurdu. Hemen k rk koyun ve bir de deve haz rlad lar. Hz. Hatice de hiç vakit kaybetmeden, onlar Halime ye gönderdi. Mutluluklar na diyecek yoktu.

10

11

12 gökkuşağı Esma Güner GELD Y NE GÜL MEVS M Geldi yine gül mevsimi ilahisi tak ld dilime. Nedendir acaba? Bahar ay yla birlikte her yer cofluyor, Dereler fl r ld yor, Kuzular melemeye bafllad. Çiçekler binbir türlü renkleri ve kokular yla mutluluk ve nefle saç yor.

13 Ama esas sevinece imiz baflka bir fley geliyor bu baharla: Ay dünya etraf nda döndü, kâh 29 çekti kâh 30. Yine biz bir üç aylar mevsimine girdik. Bu gelen; Recep, fiaban, Ramazan aylar d r. Nisan n 20 si ile birlikte Recep ay na bafll yoruz. fierefelerin fl klar yanacak kandil gecelerinde, Herkes birbirini tebrik edecek, Camiler dolup taflacak, Kandil simitleri da t lacak, En sevdi imiz yeme i kandil gününe denk getirecek annemiz belki, sevinçten havalara uçaca z. Mahyalar n as laca Ramazan ay n haber veriyor Recep ay. Güzel geçmesi için Peygamber Efendimizin ö retti i flu duay yapmal y z: Allah m! Recep ve fiaban hakk m zda mübarek eyle, bizi Ramazan ay na kavufltur... Bahar ay na denk geldi üç aylar n bafllang c. K fl n da gelse hofl; yaz n da gelse hofl; sonbaharda da ilkbaharda da güzel. Bafl m z n üstünde yeri var bu aylar n. K saca bir bakal m üç aylara, neler var içinde, ne müjdelerle geliyor bize: Recep ay : lk cumas Regaib Gecesi. Allah n rahmetinin, ba fllamas n n üzerimize bol bol ya aca bir zaman dilimi. Miraç Kandili ni de unutmayal m: 27. gecesi. fiaban ay : fiaban ay n n tam ortas nda Berat Gecesi var. Ramazan ay : Biliyorsunuz, aylar n sultan. Bin aydan hay rl Kadir Gecesi var içinde. Üç aylar hilali görününce bir sevinç bafllayacak mümin gönüllerde. Miladi takvime göre 20 Nisan ayn zamanda Peygamber Efendimizin do du u güne denk geliyor. Her bahar güzeldir ama bu bahar bir baflka güzel! Recep ay n z mübarek olsun, hay rlar getirsin!

14 Yazan: Mutlu Do an Çizen: Özlem Yüce Kudüm, rebap, bendir, tambur ve ney, musiki ailesinin befl kardefliymifl. Her zaman güzel melodiler yayarken bugün aralar nda bir anlaflmazl k olacak ki seslerde ne ahenk var ne de uyum. Rebap bir telden çal yor tambur baflka bir telden. Kudüm Ben vurmal çalg y m, herkes bana göre hareket edecek! diye avaz ç kt kadar ba r yor. Bendir altta kal r m hiç, Sen vurmal çalg s n da ben de il miyim? diye kudüme karfl l k veriyordu. Ney ise yan k sesiyle arkadafllar n sakinlefltirmeye çal fl yordu.

15 Odaya aç lan tahta kap n n g c rt s yla bir an için sessizlik oldu. çeri giren, neyzen Hamza dededen baflkas de ildi. Hamza dede, mahcup bir flekilde kendisini dinleyen müzik aletlerine bir dünya gezisine ç kaca n ve dünyadaki bütün çocuklara ney i anlataca n söyledi. Bu uzun mu uzun, zor mu zor yolculuk esnas nda da lar, tepeler afl lacak denizler geçilecek bütün çocuklara ulafl lacakm fl. Çekik gözlü çocuklar, kuzeydeki so uk ülkelerin çocuklar S rayla her yere gidiyorlard. Çocuklar daha önce ad n hiç duymad klar neyin nas l bir müzik aleti oldu unu çok merak ediyorlard.

16 Hamza dede neyiyle onlara salavat üfledi: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Hamza dedeye, neyin sesi ne kadar da bizim melodilerimize benziyor, dediler. Hamza dede çocuklara Biliyor musunuz çocuklar, insan sesine en yak n müzik aleti neydir, o nedenle insanlar neyi kendilerine çok yak n bulurlar. dedi. Yola ç km flken çikolata renkli çocuklar ziyaret etmemek olmazd. Onlar n ney hasretini dindirmek için yola koyuldular. Günler geceler geçiyor, aydede ve güneflin oynad yakalamaca oyunu hiç bitmiyordu. Hamza dedenin can ne zaman s k lsa eline neyini al yor, içini döküyordu. Hamza dede neye üfledikçe nefesinin s cakl yla neyin rengi de kararmaya bafllam flt.

17 Afrikal çocuklar o güne kadar hayatlar nda hiç ney görmemifllerdi. Afrikal çocuklar Aaa! Bak n, bak n ne kadar da bize benziyor diyerek birbirlerine Hamza dedenin nefesinin s cakl yla rengi kararan neyi gösteriyorlard. Hamza dede ve ney Afrikal çocuklara Yunus Emre nin ilahisini söyledi: Ben gelmedim kavga için, Benim iflim sevgi için. Çocuklar neyden ç kan melodilerle büyülenmifllerdi âdeta. Eve dönüfl vakti gelince çocuklar Bizi unutmay n sak n. dediler. nsanlar ülkemize hep sevgi için gelsinler! diye dua ettiler. Hamza dede ve ney uzun bir yolculu un ard ndan evlerine döndüler. Tahta kap n n g c rt s ev sakinlerine Hamza dede ve neyin dönüflünü müjdeliyordu. Kap n n g c rt s n duyar duymaz kap ya koflan tambur büyük bir hayal k r kl yaflad. Tambur, rengi kararm fl neyi tan yamam fl, onu yabanc bir ney zannetmiflti. Tambur, kudüm, bendir ve rebap bafl bafla verdiler. Nereden ç kt bu yabanc ney flimdi. Huyunu suyunu bilmedi imiz bir neyi nas l aram za al r z! dediler. Hamza dede onlara farkl l klar n zenginli inden bahsetti: Bak n, tambur ve kudümün karakterleri farkl farkl ; rebap ile bendir ise birbirlerine hiç benzemiyor. Ama hepsi bir araya geldiklerinde ahenkli melodiler ortaya ç k yor. Hamza dedenin sözleri rebab n gönül tellerini titretmeye bafllad. Kudüm ise Vah vah biz ne kadar büyük bir hata yapt k! diye dizlerine vurmaya bafllad. Ritim kazanan notalarla birlikte boynu bükük neyin gönlünü kazanmak için Hakk gerçek sevenlere, cümle âlem kardefl gelir ilahisini okumaya bafllad lar.

18 kalp aynası Vildan Biçer Ya mur ya yordu Hava karanl k ve bulutlu, Sanki akflam and r yor. Toprak kokusu sarm fl her yeri, Buram buram. Solucanlar ç km fl, toprak üstüne, Ya mur sayesinde onlar da bak yor gökyüzüne

19 A açlar nefleyle, rüzgâra efllik ediyor. Dallar ahenk içinde, Solgun çiçekler kald rm fl yüzlerini, Onlar da gülmüfller, onlar da dönmüfller hayata Sanki yeni açan çiçekler gibi, Yeniden yeryüzüne merhaba demenin sevinci içinde, Gülmüfller sar lm fllar birbirlerine. El ele, kucak kuca a. O güzel kokular n saçm fllar, günler boyunca

20 renkli dünyamın sesi Yazan: Derya Yöney Çizen: lknur Salman Rengârenk çiçeklerin oldu u bir çiçek bahçesinde mutlu ar lar yafl yordu. Bir gün bu bahçeye, toplad çiçekleri satan bir adam geldi. Çiçeklerin baz lar n toplayarak onlardan rengârenk buketler yapt. Ama çiçekçinin toplamad çiçekler bu duruma çok üzüldü, be enilmediklerini düflündüler. Çiçeklerden biri: - Seni be enmedi i için buketine almad, dedi di erine. Bir baflkas : - Benim rengim daha güzel, diye seslendi. - Benim kokum daha güzel! - Hay r! Ben, diye sesler yükseldi çiçeklerin her birinden. Derken bir u ultu olufltu çiçek bahçesinde. Hepsi kendisi gibi olmayan be enmemeye ve d fllamaya bafllad. Çiçeklerin etraf nda uçuflan mutlu ar lar rahats z oldu bu tart flmalardan. En büyük ar hemen lafa girdi: - Siz neyin tart flmas n yap yorsunuz?

21 - Hangimiz daha güzeliz, hangimizin kokusu daha güzel ona karar vermeye çal fl yoruz, dedi çiçekler. - Ama bu çok anlams z bir yar fl! Siz birlikteyken güzelsiniz, rengârenk, c v l c v l ve misler gibisiniz! Hem bu kadar çeflitli olmasan z bizim çiçeklerden yapt m z ballar da bu kadar tatl olmazd! Düflünün bakal m bir bal pete inde kaç çeflit çiçe in pay var? Sizin farkl l n z ve güzelli iniz sayesinde insanlar için çok lezzetli, besleyici ve flifal bir g da yap yoruz. Çiçekler çok mutlu oldu ar n n söylediklerini duyunca. Do ru ya! Her bir çiçe in pay vard bir bal pete inde. Tart flmak anlams zd. Her birimiz farkl y z. Biz farkl l klar m zla güzel, Farkl yken özeliz...

22

23

24 Yazan ve Çizen: Hafsa Boynukal n

25 Büyük bir bahçe. Avuç içi gibi kocaman açm fl onlarca gül... Bu rengârenk güller o kadar hofltu ki bahçeye ad m atar atmaz, güzel kokular ve gülücüklerle karfl lan rd k. Dedem beni ve kardeflimi bahçesinde gezdirirken güllere nas l itina ile bakt n ince ince anlat rd. Elimize birer su kab vererek; Bana yard m etmeyecek misiniz yoksa? derdi. En çok pembe güller vard. May s gülleri, tarç n gülleri ve mis gülleri de. Kardeflim ve ben dedemde misafirdik. Her an m z de erlendirmek istiyorduk. Dedem akflamüstü bahar serinli i bas nca küçük mavi çinili sobay yakm flt. Küçücükken bana anlatt gibi kardeflime biricik Peygamberimizi anlat yordu. çimi bir sevinç kaplad. - Peygamberimiz insanlar n en cömerdiydi, en nezihi, en zarifi, en latifi, en nazik ve en ince ruhlusu idi. Peygamberimizden daha güzel ahlaka sahip hiç kimse yoktu. Ev halk na, sahabilerine selam verir, hal hat r sorar, gönüllerini al r, dertleriyle yak ndan ilgilenirdi. Hastalar ziyaret eder, yoksullar n ihtiyaçlar n giderir, kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunurdu. Çocuklara ise özel alaka gösterirdi. Medineli bir çocuk gelir, Peygamber Efendimizin elinden tutar, istedi i yere götürürdü. Peygamberimiz gitmem demezdi. Kardeflim tatl tatl Ne güzel, ne güzel! diyordu, dedemi dinlerken. O esnada minarelerden ezan sesleri yükselmeye bafllad. Sessizce dinledik. Bütün flehri tatl bir hava kaplad. O yafllar mda henüz ezan duas n okumay bilmiyordum. Dedem kardeflime ve bana ezan duas n okuyarak tekrar ettirdi. - Ezan sayg yla dinlemek laz m, dedi. - Ezan duas ile Allah tan neler istemifl oluruz? diye sordum. - Allah tan Peygamber Efendimizi k yamet gününde en üstün makam olan Makam- Mahmud a erifltirmesini diliyoruz. Makam- Mahmud k yamet gününde sadece Peygamber Efendimize has üstün mertebe ve makamd r. Sevgili Peygamberimiz, ezan iflitince bu duay edene flefaat edece ini buyurmufltur. Pembe, sar, kavuniçi güllerin kokular yla bezeli k sac k bahar misafirli imizden eve dönmeyi kardeflim ve ben hiç istemedik. Kim bilir dedemin tok sesindeki tatl nasihatleri bir daha ne vakit dinleyecektik. Evimize trenle döndük. Yol boyunca yaz tatili için ne hayaller kurduk. Dedem Bir dahaki geliflinizde sizi uçurtma flenli ine götürece im. demiflti. Her ziyaretimizde bir dahaki misafirli imiz için güzel, heyecanl bir vaatte bulunurdu; kardeflimle ben pek sevinirdik. Sözünü de mutlaka tutard. Dedem Ezan duas n ezberlemeyi unutmay n! demiflti, bizi tren gar ndan u urlarken.

26

27

28

29

30 Selman Tuna Merhaba Arkadafllar çinde bulundu umuz nisan ay nda önemli olaylar yaflanm flt as rlar önce. stanbul un fethine giden yoldaki önemli haz rl klar, içinde bulundu umuz nisan ay nda gerçekleflmiflti. Biz de bugün hem tüm bu yaflananlar ö renece iz hem de sizin yafl n zda bir kardeflinizin bafl ndan geçenleri duymufl olaca z Mehmet daha on iki yafl ndayd. O zaman Osmanl Devleti nin baflkenti olan Edirne nin bir köyünde odunculuk yapan bir ailenin o luydu. Henüz stanbul kuflat lmadan önce baz haz rl klar yap ld ve zaman gelince odunculuk yapanlar n ça r laca duyulmufltu. Mehmet o gün babas yla gitmek istedi ini söyledi. Babas önce kabul etmemiflti ama nas l olsa savafl n içinde bir görevleri olmad ndan onu da yan na ald. Mehmet, babas yla haber verilen bölgeye ulaflt. Gece çad rda kald lar. Sabah uyand klar nda stanbul un surlar n ilk kez görmüfltü. Ne kadar büyüktü. Bulunduklar alan orman n içindeydi. Etrafta askerler ne yap laca n gelen odunculara anlatmaktayd lar.

31 Mehmet çok heyecanland. Ö rendi ine göre; haz rl klar önceden bafllam fl ve kad rga ad verilen Osmanl savafl gemileri, orman n içinden, Bizansl lar n alt n boynuz ad n verdikleri, art k Haliç ad n alan dar ve uzun iç limana indirilecekti. Ormanl k alan temizlenmeye, e imli olan yerler düzeltilmeye, çal lar sökülmeye, orman n içinde adeta gizli bir yol aç lmaya bafllanm flt. Binlerce insan ayn anda çal fl yordu. Mehmet önce bunun nas l olaca n anlayamad. Gemiler karadan nas l gidecekti? Ama gözlerinin önünde sanki bir mucize gerçeklefliyordu. Bir yandan dünyan n en büyük toplar n n stanbul un fethi için döküldü ünü duymufltu. Surlar infla edilmifl, kuleler yap lm flt. Demek ki stanbul mutlaka al nacakt. flte gemiler k zaklar üstüne oturtulmufl, öküzler taraf ndan çekiliyordu. Bir yandan da yüzlerce insan gemileri dengede tutmaya çal fl yor, gemileri sanki orman n içinde yüzdürüyorlard. Mehmet tüm bu mücadeleye en yak ndan flahit oluyordu. Herkes olanca gücünü ve tecrübesini ortaya koyuyordu. Kimsede en ufak bir tedirginlik ya da yorulma hissi görünmüyordu. Böyle zorlu geçen birkaç günün ard ndan gemiler suya indirilmiflti. Mehmet in babas n n da görevi sona ermiflti. Ordunun zafer kazanmas için dua ederek köylerine geri döndüler. Birkaç hafta sonra stanbul un fethedildi ini duyan Mehmet havalara uçtu. Arkadafllar yla konuflurken, o gemiler ormanda yüzmeseler, stanbul zor fethedilirdi diyerek yaflad klar n anlat r oldu. Haks z da say lmazd ; Fatih Sultan Mehmet in gemileri karadan Haliç e indirme fikri fethin h z n art rm fl ve stanbul u Osmanl Devleti nin baflkenti yapm flt. O gün orada çal flanlar ve canlar n feda edenler, hem fethin karfl s nda duranlar n bütün planlar n altüst etmifl hem de dünya ve Osmanl tarihinde önemli bir sayfa açm fllard. Önümüzdeki ayda yaflanan bir baflka tarihî olayda buluflmak üzere. Hoflçakal n

32

33

34 gülümseyin bilimli-yorum Vural Kaya Tabanca Karidesi, tabanca m kullan yor? Neden böyle demifller ona?

35 Önceleri s radan bir karides oldu u san lan Tabanca Karides kardeflin, me er ne hünerleri varm fl! Onun gizemi bilimsel araflt rmalar sonucunda ortaya ç km fl. Eskiden onun bu özelli i bilinmiyormufl. Bir zamanlar avlar n k skaçlar yla öldürdü ü san l rm fl. Denizlerin, okyanuslar n çok derin yerlerinde yaflayan bu karides kardefller, suyu düflman na ve av na karfl bir silah gibi kullanabiliyormufl. Müthifl bir fley bu. 4 bin derece s cakl k yaymak ne demek? Bunu uzun uzun düflünmeliyiz. Karfl n za Tabanca Karidesi ç karsa ona kötü davranmay n derim, 4 bin derece s cakl düflünün öncelikle... Denizlerin en derin yerlerinde, sakland kayal klar n alt ndan kendine yaklaflan av na t pk tabancayla atefl eder gibi mermiyi and ran bir gaz gönderiyor. Böylece av n an nda yok ediyormufl. Tabanca Karidesi su alt nda 94 km h zla gidebiliyormufl. fieffaf bir yap ya sahip olan bu inan lmaz deniz hayvan n n boyu ise 3-4 cm kadarm fl. Okyanuslarda planktonlar ile beslenirlermifl. nsan n akl duruyor adeta. 3-4 cm bir boyu olan bu deniz canl s n n 4 bin derecelik s cakl kla an nda düflman n yok edebilmesi mucizevi bir fley de il mi sizce de? Ona bu gücü, bu kudreti, bu bilgiyi, bu yetene i veren kim acaba? Düflünsek flöyle bir on dakika. Düflünsek akletsek... Düflünsek ve her fleyin yarat c s na flükretsek; daima flükretsek... Hadi bakal m bu iyili i yapal m kendimize. Düflünmekten ve flükretmekten bir an bile geri durmayal m... Nas l m? Tabanca Karidesin gücü k skaçlar ndan geliyormufl. K skac n o kadar h zl kapat yor ki suda bas nçla saatte 100 kilometre h za ulaflan hava kabarc olufluyormufl. Karidesin ortaya ç kard kabarc n s cakl ise 4 bin dereceyi buluyormufl. Bu yöntemle av n sersemletmekle kalm yor, kendisinden çok büyük deniz canl lar n bile rahatl kla avlayabiliyormufl...

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kraliçe Elma A ac Elma bahçesinin kraliçesi o a açt. Uzun dallar yla ilkbaharda bir gelin gibi süslenir, çiçek dolu dallar nazl nazl sallan rd. Hiçbir elma a ac onun

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Uzak Ülkeleri Düfllemek

Uzak Ülkeleri Düfllemek nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver Uzak Ülkeleri Düfllemek Ü lkemizde yay mlanan ilk renki ansiklopediyle ilk ciltli ve çok ayr nt l dünya atlas na sahip olan flansl çocuklardan biriydim. Rahmetli annem,

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı