MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ"

Transkript

1 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 38 MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ

2 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 2 / 38 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 2. PREANALĠTĠK HATALAR 2.1. Örnekler Alınmadan Önce Yapılan Hatalar 2.2. Örneklerin Alınması Sırasında Yapılan Hatalar 2.3. Örneklerin Laboratuara UlaĢtırılması Sırasında Yapılan Hatalar 3. ÖRNEKLERĠN KABUL VEYA RED EDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KRĠTERLER 3.1. Örneğin Üzerinde Barkot Olmaması 3.2. Örnek Barkodunun YanlıĢ Basılması ya da YanlıĢ Kaplara YapıĢtırılmıĢ olması 3.3. Örneğin Laboratuara Ġletilmesinde Gecikme 3.4. Örneğin içine Konduğu Kabın Uygun Olmaması 3.5. Örneğin veya Alınma ve Gönderilme KoĢullarının Ġstenilen Test ile Uyumlu Olmaması 3.6. Örneğin Aynı Gün Ġçerisinde Aynı ĠĢlem Ġçin Mükerrer Olarak Gönderilmesi 3.7. Örneğin Makroskopik Olarak kontamine Olduğunun Ġzlenmesi 3.8. Balgam veya Diğer Solunum Yolu Örnekleri Yerine Tükrük Gönderilmesi 3.9. Aynı Barkod ile Örnek Gönderilmesi 4. ANALĠTĠK HATALAR 4.1. Cihazla Ġlgili Analitik Hatalar 4.2. Kitle ile Ġlgili Analitik Hatalar 4.3. Personelle ilgili Analitik Hatalar 5. POST ANALĠTĠK HATALAR

3 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 3 / DĠYALOG HATALARI 7. MESAĠ SAATLERĠ ĠÇĠNDE MĠKROBĠYOLOJĠ ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ 7.1. Preanalitik Süreç 7.2. Analitik Süreç Kan Örnekleri Mikrobiyolojik Örnekler 7.3. Post Analitik Süreç 8. MESAĠ SAATLERĠ DIġINDA MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ 9. ÖN HAZIRLIK ĠġLEMĠ GEREKTĠREN TESTLERE AĠT BĠLGĠ 10. MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUAR ÖRNEKLERĠNĠN ALINMASI VE TRANSPORTU 11. KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARINDA KÜLTÜR ANTĠBĠYOGRAM ÇALIġMALARI 12. BARTLETT DEĞERLENDĠRMESĠ 13. Q SKORU 14. ÖRNEKLERĠN TAġINMASI 15. ÖRNEKLERĠN LABORATUARDA TESLĠM ALINMASI 16. MATERYAL KABUL KRĠTERLERĠNE UYMAYAN ÖRNEKLERE UYGULANAN ĠġLEMLER 17. TEST RAPORLAMA SÜRELERĠ 18. PANĠK DEĞER LĠSTESĠ 19. MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI PANĠK DEĞER BĠLDĠRĠM TALĠMATI 20. KAN VE STERĠL VÜCUT SIVILARI ĠÇĠN KULLANILAN TÜPLER

4 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 4 / 38 DIġKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI (0312) Rutin saatler: LABORATUVAR BĠRĠMLERĠ: -Merkez Mikrobiyoloji Laboratuarı (DıĢkapı) -Etlik Poliklinik Mikrobiyoloji Laboratuarı

5 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 5 / GĠRĠġ Klinik laboratuarlar hastaneye baģvuran hastaların %70-85 inin hizmet aldığı birimlerdir. Klinik laboratuarların en önemli sorumluluklarından biri, test sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanmasıdır. Klinik mikrobiyoloji laboratuarının da temel görevi hastalara ve klinisyenlere zamanında ve doğru sonuç vermektir. Mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının klinik anlam taģıması, klinisyenlere tanı ve takipte yol göstermesi için uygun örneğin seçilip, uygun Ģekilde alınarak, laboratuara uygun koģullarda uygun süre içerisinde gönderilmesi, gerektiğinde uygun koģullarda saklanması ile ilgili kurallara uyulması son derece önemlidir. Bu basamakların doğru iģlediği örneklerde, kontaminasyon oranları daha az olmakta, gerçek etkenin izolasyon Ģansı artmaktadır. Hatalar klinik mikrobiyoloji laboratuarında pre-analitik (analiz öncesi), analitik (analiz sırasında) ve post-analitik (analiz sonrası) dönemlerde olmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuar hizmetlerinin ilk basamağı olan preanalitik dönemde örneklerin alınması, taģınması ve saklanma oldukça önemlidir. Laboratuarlarda hataların yüzde 70 e yakını preanalitik dönemde olmaktadır, laboratuarlarla ilgili hataların ancak yüzde 7-13 ü analitik dönemde gerçekleģmektedir. Analiz/test/izolasyon/üretme aģamalarında tüm tam ve yarı otomatik çalıģmalar ile manuel çalıģmalarda iç kalite kontrol çalıģmaları eģ zamanlı yürütülmeli, düzenli dıģ kalite kontrol programlarına katılmalıdır. Üçüncü veya post-analitik dönem ise sonuçların rapora geçirildiği, gerek duyulduğunda klinisyene sözel olarak bildirildiği evredir. Bu dönemde görülen hataların oranı ise % arasında değiģmektedir. Pre-analitik, analitik ve post-analitik dönemlerde yapılan hatalar, tedavide gecikme veya baģarısız tedaviye yol açabilir. Pozitif veya negatif hatalı bir sonuç, söz konusu bir akut hastalık veya malign bir durum varsa hastanın morbiditesini veya mortalitesini etkileyebilir.

6 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 6 / PREANALĠTĠK HATALAR 2.1. Örnekler alınmadan önce yapılan hatalar Testlerin seçiminde hata: Rastgele ve çok sayıda testin seçilmesi Acil olmayan durumlarda acil istek yapılması Hasta özgeçmiģinde aldığı ilaçların ve gıdaların belirsiz olması Ġstem ile uyumsuz örnekler (aerob koģullarda taģınmıģ örnekte anaerobik inceleme istenmesi) Örneklerin alınması sırasında yapılan hatalar Kusmuk ile karıģmıģ balgam veya sadece tükrük olan balgam örnekleri Kırık, kapaksız ve steril olmayan örnek kabı ile gelen örnekler YanlıĢ malzeme kullanılması Steril alınması gereken örneklerde, sterilite kurallarına uyulmaması Miktar olarak örneğin uygun olmaması 2.3. Örneklerin laboratuara ulaģtırılması sırasında yapılan hatalar Uygun olmayan Ģartlarda saklanan, uzun süre bekletilmiģ örnekler Ġstek formlarının tam olarak doldurulmaması YanlıĢ barkod kullanılması Eksik barkod kullanılması

7 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 7 / ÖRNEKLERĠN KABUL VEYA RED EDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KRĠTERLER 3.1. Örneğin üzerinde barkot olmaması: Ġdrar, balgam boğaz sürüntüsü gibi giriģimsel olmayan iģlemlerle alınan örneklerin yeniden gönderilmesi istenir. Ġğne aspirasyonu, vücut sıvıları, dokular gibi giriģimsel yöntemlerle alınan örneklerde, uzmanı bilgilendirilir, daha sonra örneği alan ve gönderen hekime durum bildirildikten sonra, gönderilen örnekler arasında hasta-örnek eģlemesi yapıldıktan sonra kültür iģlemi yapılır ve barkodun gönderilmesi istenir Örnek barkodunun yanlıģ basılması ya da yanlıģ kaplara yapıģtırılmıģ olması 3.3. Örneğin laboratuara iletilmesinde gecikme: Örneğin alınmasından sonra 2 saat içerisinde laboratuvara iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir transport besiyerine konulmayan örneklerin alındıktan sonra laboratuvara transportu 2 saati geçmemelidir Örneğin içine konduğu kabın uygun olmaması: Sızdıran, çatlamıģ, kırılmıģ kapta gönderilen örnekler YanlıĢ kapta/tüpte gönderilen örnekler Steril örneklerin steril olmayan kaplarda gönderilmesi *Örnekler iģlenmez, durum laboratuar bilgi sistemine girilerek yeni bir örnek gönderilmesi istenir Örneğin veya alınma ve gönderilme koģullarının istenilen test ile uyumlu olmaması Aerob Ģartlarda gönderilmiģ örneklerden anaerob kültür Anaerob kültür için gönderilmiģ mide yıkama sıvısı, gaita (C. perfringens ve C. difficile hariç), ileostomi, kolostomi sürüntüsü, orta akım idrar örneği, boğaz ve yüzeyel sürüntü örnekleri gibi örnekler Fiksatif içerisinde gönderilen örnekler *Yukarıdaki durumlarda laboratuvar uzmanı bilgilendirilir, örnekler iģlenmez, yeni örnek gönderilmesi istenir.

8 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 8 / Örneğin aynı gün içerisinde aynı iģlem için mükerrer olarak gönderilmesi Kan kültürleri hariç aynı gün içerisinde tekrarlayan örnekler iģleme alınmaz Örneğin makroskopik olarak kontamine olduğunun izlenmesi *Örnek iģleme alınmaz, tekrar örnek istenir Balgam veya diğer solunum yolu örnekleri yerine tükrük gönderilmesi Bu gibi örnekler solunum yollarında enfeksiyona yol açan etkenler yerine üst solunum yolu florası barındırdığından iģleme alınmaz. Örnek ilgili birimde görevli teknik personel ve/veya uzman tarafından değerlendirildikten sonra, materyal kabul biriminden gerekçesi laboratuar bilgi sistemine girilerek red edilir, yeni örnek gönderilmesi istenir. Hemolizli-lipemik kan örnekleri gönderilmesi: Ġlgili birim tarafından uyarı girilerek yeniden örnek gönderilmesi istenir Aynı barkot ile örnek gönderilmesi *Bu örneklerin materyal kabul biriminde laboratuar bilgi sistemine kabulleri yapılamaz, çalıģılsa dahi hasta sonuçları laboratuar bilgi sistemine girilemez, örneklerin alınma tarihleri de yanlıģ bilgi içerdiğinden karıģıklıklara yol açar. 4. ANALĠTĠK HATALAR 4.1. Cihazla ilgili analitik hatalar Cihazın arızası olması Cihazda pipetleme hatası bulunması Cihazda kalibrasyon sorunları olması

9 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 9 / Kitle ile ilgili analitik hatalar Son kullanma tarihi geçmiģ kit kullanılması Uygun koģullarda saklanmamıģ kit kullanılması 4.3. Personelle ilgili analitik hatalar Standardizasyon çalıģmalarını yapmadan rutin çalıģmaya baģlanması Cihazların doğru kullanılmaması Numunelerin laboratuvarda bekletilmesi Kontrol çalıģmalarının düzenli yapılmaması Cihazların günlük takip ve düzenli bakımlarının yapılmaması Test prosedürlerine uymadan hatalı çalıģma yapılması ÇalıĢma doğru olsa dahi hatalı raporlama yapılması/ hiç raporlama yapılmaması Etiketleme, iģaretleme hataları yapılması (özellikle kültür çalıģmalarında) Hazır ve sulandırılmıģ reaktiflerin son kullanma tarihlerinin takip edilmemesi, uygun koģullarda saklanmaması Depolama hataları yapılması Personelin yaptığı iģ ile ilgili eğitiminin yetersiz olması DüĢük kalitede kitler ve iyi/doğru oranlarda hazırlanmamıģ reaktiflerle çalıģılması AĢırı sıcak veya aģırı soğuk, iyi havalandırılmayan, birtakım kimyasal maddeler kokan, dar ve rahatsız edici bir laboratuvar ortamında çalıģılması 5. POST-ANALĠTĠK HATALAR ÇalıĢılan testlerin sonuçlarının hatalı yorumlanması ÇalıĢılan testlerin sonuçlarının sisteme geç girilmesi ÇalıĢılan testlerin raporlarının kaybedilmesi ÇalıĢılan testlerin sonuçlarının geç onaylanması ÇalıĢılan testlerle ilgili dokümantasyonun uygun yapılmaması

10 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 10 / 38 Testlerin normal değer aralıklarının raporda yer almaması Hastalara ait bazı fizyolojik farklılıkların gözardı edilmesi 6. DĠYALOG HATALARI Laboratuvar uzmanı ve/veya çalıģanının eleģtiri kabul etmemesi Klinisyenin Ģüpheli veya yanlıģ gördüğü sonuçları laboratuvara haber vermemesi Klinisyenin beklentileri ile ilgili olarak laboratuvar uzmanı ile iletiģime geçmemesi ĠletiĢim kurmak için uygun muhatap bulunamaması Nezaket dıģı, suçlayıcı üslup kullanılması Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda preanalitik ve postanalitik hataların minimuma indirilmesi için klinisyen laboratuvar iģbirliği ve iletiģiminin iyi olması gereklidir. Her ikisi de aslında aynı amaç için çalıģmaktadır. En hızlı ve en doğru sonuçlar için, açık olunmalı, beklentiler karģılıklı olarak nezaket kuralları dahilin de dile getirilmelidir. 7. MESAĠ SAATLERĠ ĠÇĠNDE MĠKROBĠYOLOJĠ ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ Laboratuvar iģleyiģ süreci üç aģamadan oluģur PREANALĠTĠK SÜREÇ (Kan ve mikrobiyolojik örnekler için) Ġstemin yapılması Ġstemin otomasyona kaydı Ġstem ve sonuç takip barkodunun çıkarılması Örneğin uygun Ģekilde alınması Örneğin laboratuvara taģınması (Bknz.Örnek taģıma talimatı) Örneğin kontrol ve kabulunun yapılması (Bknz. Materyal kabul red kriterleri) Kabul kriterlerine uymayan örneklerin ayrılması Kabul kriterlerine uymayan örneklerin red edilmesi/kliniklere bildirilmesi (Bknz. Kabul kriterlerine uymayan örneklere uygulanan iģlemler)

11 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 11 / 38 Kabul edilen örneklerin çalıģıldıkları birimlere göre ayrılması Ġlgili birimlerin örnekleri alması ve çalıģma için hazırlık yapılması 7.2. ANALĠTĠK SÜREÇ Kan örnekleri Cihazın çalıģmaya hazırlanması Kanların santrifüj edilerek serumlarının ayrılması Ġnternal kalite kontrolünün, gerekirse kalibrasyonların yapılması Ġnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri geçerli ise; serumların cihaza yüklenmesi ve çalıģmanın baģlatılması Sonuçların kontrolü ve teknik onayının yapılması Kontrolü ve uzman onayının yapılması Kritik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının yapılması/kontrolü (Bknz. Panik değer bildirim talimatı) DıĢ kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalıģmaların yapılması Mikrobiyolojik örnekler Gönderilen örneklerin makroskopik olarak değerlendirilmesi Direkt mikroskopik inceleme için yaymaların hazırlanması ve incelenmesi Boyalı mikroskopik inceleme için yaymaların hazırlanması Gönderilen örneklerin uygun besiyerlerine ekilmesi Boyalı mikroskopik inceleme için hazırlanan yaymaların boyanması ve incelenmesi saat sonra besiyerlerinde üremenin değerlendirilmesi Üreme varlığında mikroorganizma(ların) konvansiyanel ya da yarı-otomatize/otomatize yöntemlerle identifikasyonu Antimikrobiyal duyarlılık testi yapılması, saat sonra sonuçların değerlendirilmesi Laboratuvar uzmanları tarafından kısıtlı bildirim düzenlemelerinin yapılması

12 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 12 / 38 Sonuçların kaydı ve otomasyona girilmesi Sonuçların teknik onayının yapılması Kritik değer uyarılarının yapılması Sonuçlandırılmasına gerek olmayan bağlı hizmetlerin sistemden silinmesi Sonuçların uzman onayının yapılması Gerekirse servislere geri bildirimde bulunulması Raporlama sürecinin kontrolü (Bknz.Test raporlama süreleri formu) Ġnternal kalite kontrollerinin yapılması (Besiyerleri, antibiyotik diskleri, identifikasyon reaktifleri vb.): Klinik bakteriyolojide her rutin çalıģma aynı zamanda bir internal kalite kontrol çalıģmasıdır POSTANALĠTĠK SÜREÇ Sonuçların rapor edilmesi Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü (Bknz. Test raporlama süreleri formu) Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araģtırılıp giderilmesi Preanalitik hataların düzeltilmesine ait çalıģmaların yapılması Analitik hataların giderilmesine ait çalıģmaların yapılması 8. MESAĠ SAATLERĠ DIġINDA MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ Steril vücut sıvısı örnekleri mesai saatleri içinde merkez laboratuvarda, mesai saatleri dıģında enfeksiyon hastalıkları kliniğinde çalıģılmaktadır. Kan kültürleri mesai saatleri dıģında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde çalıģılmaktadır.

13 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 13 / ÖN HAZIRLIK ĠġLEMĠ GEREKTĠREN TESTLERE AĠT BĠLGĠ Klinik Mikrobiyoloji laboratuarına serolojik incelemeler için gönderilen kan örnekleri için bir ön hazırlık iģlemi gerekmemektedir. Kültür örnekleri için: Balgam örneklerinde, gıda artığı bulunmaması ve bronģlarda birikmiģ olan balgam örneklerinin solunum yolu florası ile kontamine olmadan toplanabilmesi için, hastanın ağzını suyla çalkaladıktan sonra, bir defada derin bir öksürükle çıkardığı balgam örneğinin steril kaba alınarak gönderilmesi önerilir. Ġdrar örneklerinin dilüe olmaması ve etkenlerin yeterli sayıda üremesi için hastanın mesanesinde en az 4 saat beklemiģ idrar örneklerinin, tercihen sabah idrarının gönderilmesi önerilir. Diğer örneklerin alınması ile ilgili kurallar ve alınma Ģekilleri ile ilgili bilgiler Mikrobiyoloji Laboratuvar Örneklerinin Alınması ve Transportu tablosunda bulunmaktadır.

14 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 14 / MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVAR ÖRNEKLERĠNĠN ALINMASI VE TRANSPORTU TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Abse/Yara Açık/Yüzeyel Yara yüzeyi steril serum fizyolojik ile temizlendikten ve gerekirse debridman yapıldıktan sonra örnek eküvyonla yara ile sağlam doku kenarından alınmalıdır. Aynı yerden çift örnek alınması tercih edilmelidir. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat transport besiyeri içerisinde bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. Ġstemi uygun yapılmamıģ örnekler kabul edilmez. KÜLTÜR :2-3 iģ günü Kapalı/Derin Yüzey dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra lezyon tabanından aspirasyon yapılmalı ve enjektör ile gönderilmelidir. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat transport besiyeri içerisinde bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. OS( Oda sıcaklığı) Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. KÜLTÜR :2-3 iģ günü

15 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 15 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Kan Kültürü Kan ateş yükselmeden önce veya yükselir yükselmez ve antibiyotik verilmeden önce alınmalıdır. 24 saat içinde en fazla 3 set kan kültürü alınabilir. Bir set 2 şişeden oluşur ( Bir defada alınan kan 2 şişeye paylaştırılır). Acil tedavi planlanıyorsa farklı yerlerden aynı anda birer set örnek alınabilir. Kateterden kan alınacak ise eş zamanlı periferik kan örneği de alınmalıdır. Her şişeye 5-10 ml kan konulmalıdır. % 70 etil alkolle temizlenen deri %2 iodin ile silindikten sonra tekrar palpe edilmeden kan alınır. (tel:2679) OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir 24 saat içinde 3 setten fazla veya bir adet gönderilen kan kültür örnekleri ve buzdolabında bekletilmiş örnekler kabul edilmez. Salmonella ve Brucella düşünülen hastalar dışında ayaktan hastalardan kan kültürü kabul edilmez. 5 gün Brucella spp. için 21 gün

16 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 16 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Üst Solunum Yolu Kültürleri Boğaz Örnek muayeneyi yapan hekim tarafından alınmalıdır. Eküvyon yanak, dil, uvula ve dudaklara sürülmeden, posterior farenkse, tonsiller bölgeye, iltihaplı veya ülserleģmiģ herhangi bir bölgeye sürülür. Transport besiyeri içerisinde (Stuart besiyeri) lab.a ulaģtırılır. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. Normal sonuç; 1 iģ günü Ġleri inceleme; 2 iģ günü Burun TEST ADI Steril tuzlu su ile nemlendirilmiģ bir eküvyon burun deliklerinden içeri 2 cm kadar itilir. Nazal mukoza üzerinde çevrilerek örnek alınır. Nazal difteri, Klebsiella spp. ve MRSA taģıyıcılığı dıģında burun kültürleri anlamlı değildir. ÖRNEK ALIMI Alt Solunum Yolu Kültürleri Ekspektore balgam Balgam alınmadan önce hasta ağzını su ile gargara yapmalı ve çalkalamalıdır. 1-2 saat öncesine kadar bir Ģey yememiģ olmalıdır. Transport besiyeri içerisinde (Stuart besiyeri) lab.a ulaģtırılır. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat Burun kültürleri sinüs, ortakulak veya ASYE etkenleri konusunda fikir vermez. Bu nedenle burun kültürü önerilmez. Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Mikroskobik olarak Normal sonuç; 1 iģ günü Ġleri inceleme; 2 iģ günü RAPORLAMA SÜRESĠ Direkt inceleme: 1 iģ günü Kültür : 2 iģ günü

17 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 17 / 38 ĠndüklenmiĢ balgam Tükrük veya postnazal akıntı çıkarmaması konusunda hastaya bilgi verilmelidir. Derin bir öksürükle alınan örnek steril kaplara konulmalıdır. DiĢ fırçası kullanarak, ağız mukazası, dil ve diģ etleri fırçalanır.hastanın ağzı su ile çalkalanır. Nebulizör (buhar makinesi) kullanarak, hastanın yaklaģık ml, % 3-10'luk NaCl den soluması sağlanır. Ġndüklenen balgam steril kaplara alınır. buzdolabında saklanmalıdır. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanmalıdır. kaliteli olmayan balgam örnekleri solunum yolu florası olarak değerlendirilmektedir. Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Mikroskobik olarak kaliteli olmayan balgam örnekleri solunum yolu florası olarak değerlendirilmektedir. ARB: 1 iģ günü Tbc Kültür: gün Direkt inceleme: 1 iģ günü Kültür : 2 iģ günü ARB: 1 iģ günü Tbc Kültür: gün TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Alt Solunum Yolu Kültürleri Trakeostomi Uygun giriģim ile alınan materyaller endotrakeal steril balgam kabına, fırça ise steril aspirasyonlar BAL, SF li kaba konulur. bronģiyal yıkama, bronģiyal fırçalama ve transbronģi yal biyopsi örnekleri OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanmalıdır. Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Mikroskobik olarak kaliteli olmayan örnekler kolonizasyon ve/veya kontaminasyon olarak değerlendirilmektedir. Direkt inceleme: 1 iģ günü Kantitatif kültür :2 iģ günü ARB: 1 iģ günü Tbc Kültür: gün

18 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 18 / 38 BALGAM ÖRNEKLERĠNĠN SOLUNUM YOLU FLORASI ĠLE KONTAMĠNE OLMAMASI ĠÇĠN HASTANIN BĠR DEFADA DERĠN BĠR ÖKSÜRÜKLE VERDĠĞĠ BALGAM ÖRNEĞĠ ĠNCELEME ĠÇĠN GÖNDERĠLMELĠDĠR. TÜKRÜK VE/VEYA POST NAZAL AKINTI ĠÇEREN ÖRNEKLER HASTANIN ALT SOLUNUM YOLU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VERMEMEKTEDĠR. SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERĠ ÜST SOLUNUM YOLU FLORASI ĠLE KONTAMĠNE OLMAYA ÇOK AÇIKTIR. ÜST SOLUNUM YOLU ĠSE YATAN HASTALARDA GRAM NEGATĠF BAKTERĠLER ĠLE KOLONĠZE OLUR. BU GĠBĠ ÖRNEKLERDE ALINAN ÖRNEKLERĠN BEKLETĠLMESĠ KOLAYCA BAKTERĠLERĠN SAYISINDA ÇOĞALMA ĠLE SONUÇLANACAĞINDAN ÖRNEKLERĠN BEKLETĠLMEMESĠ, GEREKĠYORSA BUZDOLABINDA BEKLETĠLMESĠ ÖNERĠLĠR.

19 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 19 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Ġdrar kültürü Orta akım idrarı DıĢarıdan bulaģ önlenmeli, steril, geniģ ağızlı kaplar kullanılmalı, sabah idrarı ve mesanede en az 4 saat beklemiģ idrar alınmalıdır. Ġlk ml idrar dıģarı atılır. Orta akım idrar örneği steril idrar kabına alınır. Son idrar dıģarı atılır. Örnek en az 10 ml olmalıdır. ARB incelemesi için sabah idrarı gönderilmelidir. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 24 saatlik idrar örnekleri Tbc ve ARB için kabul edilmez. Kültür: 1-2 iģ günü ARB:1 iģ günü Kateter Aseptik kurallara uygun olarak kateter mesaneye yerleģtirilir. Ġdrarın ilk 15 ml'si akıtıldıktan sonra gelen kısmı steril kap içine alınır. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Kültür: 1-2 iģ günü

20 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 20 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Ġdrar kültürü Sürekli idrar kateteri Kateterden örnek alınacak bölge % 70 lik alkol ile silinerek dezenfekte edilir. Enjektör ile 5-10 ml idrar alınır ve steril bir tüp ya da idrar kabı içerisine aktarılır. OS 2 saat Eğer hemen lab a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 1-2 iģ günü Bebek/plastik torba ile Bebekte penis/vulva çevresi iyice temizlenir. Steril idrar toplama torbaları yapıģtırılarak sık sık izlenir. (45 dk içinde idrar toplanamazsa yeni torba takılır) bekletilmeden laboratuvara gönderilir. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 1-2 iģ günü Suprapubik aspirasyon ile Yenidoğanlar, küçük bebekler ve temizleme yöntemi ile idrar alınmasına rağmen baģarısız olan eriģkinlerde kullanılır. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 1-2 iģ günü

21 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 21 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Gaita örnekleri Örnek kaplarının steril olması gerekmez. Temiz geniģ ağızlı ve kapalı kaplar yeterlidir. Parazit incelemesinde örnekler bekletilmeden lab.a ulaģtırılmalıdır. Rutin gaita kültürlerinde Salmonella ve Shigella araģtırılır. Eğer Campylobacter, Yersinia, Aeromonos, EHEC, V.cholera Ģüphesi varsa laboratuvar bilgilendirilmelidir. Kültür için örnekler 2 saat içinde lab.a gönderilmeli, bu sağlanamıyorsa 24 saati aģmayacak Ģekilde buzdolabında saklanabilir. Baryum, magnezyum veya kristal bileģikleri uygulamasından hemen sonra alınan örnekler parazit incelemesi için uygun değildir Gaita kültürlerinde anaerobik inceleme yapılmaz. Kültür:1-2 iģ günü Mikroskopi: 1 saat EHEC: Enterohemorajik E. coli

22 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 22 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Steril vücut sıvıları (Plevra, Perikard, Sinovyal mayi vb.) Dezenfeksiyon sonrası perkütan iğne veya cerrahi aspirasyon ile alınan örnek hemen laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Anaerob inceleme için enjektörün ucu kıvrılmalı ya da sabuna batırılmalıdır. Katkısız steril tüplere alınan örnekler bekletilmeden lab.a gönderilmelidir. Buzdolabında bekletilmemelidir. Sıvıya batırılmıģ eküvyon gönderilmemelidir. Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Kültür: 2-3 iģ günü Mikroskopi: 2 saat Steril vücut sıvıları(bos) Cilt dezenfeksiyonu %2 iyodin ile yapılır. *L3-4-5 veya L5 S1 aralığından girilir. Subarachnoid aralıktan hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik incelemeler için 3 tüpe alınır. En bulanık tüp mikrobiyolojik inceleme için gönderilmelidir. Katkısız steril tüplere alınan BOS örnekleri laboratuvara 15 dakika içinde ulaģtırılmalıdır. Buzdolabında bekletilmemelidir Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Kültür: 2-3 iģ günü Mikroskobi: 2 saat

23 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 23 / 38 KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINA GÖNDERĠLEN KÜLTÜR ÖRNEKLERĠ EN AZ 2 ADET BARKOD ĠLE GÖNDERĠLMELĠDĠR!!! KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINA EKÜVYON ĠLE GÖNDERĠLEN YARA KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERĠ ĠÇĠN EN AZ 2 EKÜVYON ÖRNEĞĠ GÖNDERĠLMELĠDĠR. BU EKÜVYONLARDAN BĠRĠ DĠREKT BOYALI MĠKROSKOPĠK ĠNCELEME, DĠĞERĠ DE KÜLTÜR EKĠMĠNDE KULLANILMAKTADIR. 11. KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI NDA KÜLTÜR ANTĠBĠYOGRAM ÇALIġMALARINDA; Ġdrar örnekleri dıģında, tüm örneklerden boyalı mikroskopik inceleme yapılmakta, bu incelemede lökosit, epitel hücresi ve bakteri varlığı araģtırılmakta, değerlendirilmektedir. Değerlendirmede balgam örnekleri için Bartlett skorlama sistemi, yara örnekleri için ise Q skor sistemi kullanılmaktadır. Ġdrar örneklerinde üreme sayıları European Manual of Clinical Microbiology rehber alınarak değerlendirilmektedir. Ġdrar örneklerinde üreme sayıları değerlendirme kriterlerine göre az ve/veya karıģık olduğunda hastanın tam idrar tetkiki sonucu incelenerek gerektiğinde hasta örneğinin tekrarı istenebilmektedir. Bu gibi örneklerde; preanalitik hata kaynaklarından örnek alım teknikleri ile örneklerin bekletilme ve transport koģulları yeniden gözden geçirilmelidir. KÜLTÜR ÖRNEKLERĠ BOYALI MĠKROSKOPĠK ĠNCELEME, HÜCRE SAYIMI, TAM ĠDRAR TETKĠKĠ GĠBĠ DĠREKT MĠKROSKOPĠK TETKĠKLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMEMEKTEDĠR.

24 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 24 / BARTLETT DEĞERLENDĠRMESĠ Nötrofil sayısı Derece Epitel hücre sayısı Derece < > 25-2 > Mukus varlığı *Yirmi-otuz farklı alandaki epitel ve nötrofil sayısının ortalaması alınır. Sonuç 0 (sıfır) veya daha az ise tükürük kontaminasyonu olarak düģünülür ve yeni bir örnek istenir. 13. Q SKORU * Yassı epitel hücreleri Nötrofiller 0 (yok) 1-9 (az) (orta) > 25 (çok) 0 (yok) (az) (orta) > 25 (çok) *Örneğin iģlenmesi için skorun 1 olması gerekir.

25 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 25 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri Hepatit Marker ları: (HbsAg, AntiHbs, AntiHCV AntiHIV), Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. ELISA laboratuvarında (Tel:2680) her gün çalıģılır sonuçlar 1 iģ günü sonrasında verilir. HBeAg, AntiHBe, Anti Delta Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. ELISA laboratuvarında (Tel:2680) PerĢembe günü çalıģılır (PerĢembe günü alınan kanlar bir sonraki hafta perģembe günü çalıģılmaktadır)

26 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 26 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri Otoantikorlar: ( ANA, AMA, ASMA, p-anca, canca, APCA, Anti dsdna, ACA IgM-IgG, gliadin IgA-IgA, doku transglutaminaz IgG, IgA, LKM, ENA profili) Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. Oto antikorlar seroloji lab.da çalıģılmaktadır. Sonuçlar 1-7 iģ günü içinde rapor edilmektedir. *Bazı tetkiklerde yöntemden kaynaklanan sebeplerle, örneklerin biriktirilerek çalıģılması gerekebilmektedir.

27 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 27 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri TORCH Grubu: (Toxoplasma IgG-M, Rubella IgG-M, CMV IgG-M, EBV IgG-M, HSV 1,2 IgG-M) Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. DIġ TETKĠK OLARAK ÇALIġILIYOR PCR Tetkikleri: HBV DNA, HCV RNA HCV genotip EBV PCR CMV PCR Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. Örnekler biriktirilip çalıģıldığı için sonuç kan verildiği tarihten sonra 3-15 iģ günü içinde verilmektedir.

28 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 28 / 38 RAPORLAMA TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER SÜRESĠ Kan Örnekleri Nefelometrik Tetkikler: ASO,CRP,RF, IgG,IgA,IgM,C3,C4 Prealbumin Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. Seroloji laboratuvarında hergün (2677) çalıģılmaktadır saat içinde sonuç verilmektedir.

29 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 29 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri IHAT,RPR Brucella lam,brucella tüp agg., Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. IHAT çarģamba çalıģılıp sonuç cuma günü verilmektedir. VDRL-Brucella lam ve tüp agg. her gün çalıģılmaktadır. VDRL ve Brucella lam agg. Aynı gün, tüp agg.sonucu ertesi gün verilmektedir DĠKKAT!!! DAĠMA KONTROL ÖRNEK BARKODLARINI DOĞRU YAPIġTIRDIĞINIZDAN EMĠN OLUNUZ. YANLIġ BARKOD VE YANLIġ TÜP YAPILAN ĠġLEMLERĠN TEKRARLANMASINA, HASTALARIN SONUÇLARINDA TUTARSIZLIĞA VE TEDAVĠDE YANLIġ UYGULAMALARA YOL AÇABĠLĠR. AYRICA TESTLERĠN SONUÇLANMASINI DA GECĠKTĠRĠR.

30 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 30 / ÖRNEKLERĠN TAġINMASI DĠKKAT! ĠĢlemlerin tüm aģamasında eldiven giyilmelidir. Laboratuvarda uygulanan test prosedürlerinin doğruluğu örneklerin kalitesiyle doğrudan iliģkilidir. Örnek kalitesi örneğin alındığı zamana, toplanma ve saklanma Ģekline ve ne kadar zamanda laboratuvara ulaģtırıldığına bağlıdır. 1. Tüm örnekler laboratuvarın önerdiği sızdırmaz ve kırılmaz kaplara konulmalıdır. 2. Örnek kaplarının sıkıca kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir 3. Kabın dıģ kısmı örnekle kontamine edilmemelidir. 4. Örnek taģıyan personel biyolojik tehlikeli maddelerin temizliği ve dekontaminasyonu konusunda eğitimli olmalıdır. 5. Örnekler primer kap dıģında, kırılmaz ve sızdırmaz ikinci bir kapla taģınmalıdır. 6. Ġstem formları kontaminasyondan korunmalı ve gerekirse örnekten bağımsız baģka bir kapla taģınmalıdır. 7. Ġstem formu örneğin yapısı hakkında açıklayıcı bilgiler içermelidir. 8. Örnekler laboratuvarın belirlediği örnek toplama alanına bırakılmalıdır. 9. Örnekler materyal kabulu yapan personelin bilgisi dahilinde örnek toplama alanına bırakılmalıdır. 10. Örnek toplama alanı dıģındaki alanlara örnek bırakılmamalıdır. 11. Acil istemlerde örnek, materyal kabul personelinin bilgisi dahilinde toplama alanına bırakılmalıdır. 12. Örnek alınma saati örnek kabının ya da istem formunun üzerinde belirtilmelidir. 15. ÖRNEKLERĠN LABORATUARDA TESLĠM ALINMASI DĠKKAT! ĠĢlemlerin tüm aģamasında eldiven giyilmelidir. 1. Tüm örnekler laboratuvar örnek kabul biriminde toplanır, birim elemanının bilgisi olmadan örnekler toplama alanına bırakılmamalıdır. 2. Örneklerin taģıma kabından alınıp alınmadığı kontrol edilir. 3. Örnek kabul kriterlerine uymayan örnekler kabul edilmez. 4. Örnekler kontrol edilerek kabulleri yapılır. 5. Kan ve bakteriyolojik inceleme örnekleri çalıģma birimlerine göre ayrılır. 6. Bu iģlemler esnasında kan ve bakteriyolojik örneklerle kirlenmiģ yerler temizlenir.

31 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 31 / MATERYAL KABUL KRĠTERLERĠNE UYMAYAN ÖRNEKLERE UYGULANAN ĠġLEMLER *Materyal kabul biriminde barkod ve istem hatası dıģındaki tüm örnekler ilgili bölüm teknik personeli ve/veya uzman tarafından değerlendirilerek red edilir. 1. Materyal kabul kriterlerine uymayan örnekler laboratuvarda reddedilir. 2. Reddedilen örneklere aģağıdaki iģlemler uygulanarak ilgili klinikler hastane bilgi sistemi aracılığı ile haberdar edilir. a-laboratuvar bilgi sisteminden materyal kabul ekranı açılır. b-red edilecek materyal seçilir. c-red nedeni seçilir. d- Onaylanarak görüntülenmesi sağlanır.

32 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 32 / TEST RAPORLAMA SÜRELERĠ SIRA TEST ADI TEST RAPORLAMA SIRA TEST ADI TEST RAPORLAMA NO SÜRESĠ NO SÜRESĠ 2 HBs Ag 1 iģ günü 27 Vajen-Serviks kültürü 1-2 iģ günü 3 Anti HBs 1 iģ günü 28 Balgam kültürü 1-2 iģ günü 6 HBe Ag 1hafta 29 Prealbumin 4-24 saat 7 Anti HBe 1hafta 30 ASO 4-24 saat 8 Anti HCV 1 iģ günü 31 CRP 4-24 saat 9 Anti HIV 1 iģ günü 32 RF 4-24 saat 10 Anti Scl iģ günü 33 C saat 11 Anti Sm 1-7 iģ günü 34 C saat 12 AMA 1-7 iģ günü 35 IgG 4-24 saat 13 Antikardiolipin Ig G 1-7 iģ günü 36 IgA 4-24 saat 14 Antikardiolipin Ig M 1-7 iģ günü 37 IgM 4-24saat 15 Toxopasma Ig M DıĢ tetkik 38 Brucella lam agg. 24saat 16 Toxoplasma Ig G DıĢ tetkik 39 HCV genotip 3-15 iģ günü 17 Rubella Ig M DıĢ tetkik 40 Brucella tüp agg. 24saat 18 Rubella Ig G DıĢ tetkik 41 IHAT 1 hafta 19 CMV Ig G DıĢ tetkik 42 RPR 24 saat 20 CMV Ig M DıĢ tetkik 43 ANA 1-7 iģ günü 21 EBV Ig G DıĢ tetkik 44 Anti DNA 1-7 iģ günü

33 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 33 / EBV Ig M DıĢ tetkik 45 HBV DNA 3-15 iģ günü 23 HSV 1 2Ig M DıĢ tetkik 46 HCV RNA 3-15 iģ günü 24 Boğaz kültürü 1-2 iģ günü 47 Kan kültürü 5-21 gün 25 Ġdrar kültürü 1-2 iģ günü 48 Burun kültürü 1-2 iģ günü 26 Yara kültürü 2-3 iģ günü 49 Konjuktiva kültürü 2-3 iģ günü 50 Mikobakteri kültürü gün 51 Mantar aranması 1 saat 52 Mantar kültürü 1 hafta 53 BOS kültürü 2-3 iģ günü 54 Solunum sekresyon k. 1-2 iģ günü 55 Gaita kültürü 1-2 iģ günü 56 Gaita incelemesi 1 saat 57 Meni kültürü 1-2 iģ günü 58 Gonokok kültürü 2-3 iģ günü 59 Kulak kültürü 1-2 iģ günü 60 Spermogram 3 saat

34 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 34 / PANĠK DEĞER LĠSTESĠ TETKĠK YAġ PANĠK DEĞER Vankomisin dirençli Enterokok Her yaģ Pozitif Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae Her yaģ Pozitif Potansiyel Biyoterörizm ajanları Her yaģ Pozitif Brusella kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif Kan kültürü pozitifliği Her yaģ Pozitif BOS Gram boyama ve kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif Steril vücut sıvılarından kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif ARB boyama ve kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif Malarya ya da diğer kan parazitleri pozitifliği Her yaģ Pozitif Hızlı antijen testleri pozitifliği Her yaģ Pozitif Salmonella, Shigella üremeleri Her yaģ Pozitif

35 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 35 / MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI PANĠK DEĞER BĠLDĠRĠM TALĠMATI Mikrobiyoloji laboratuvarı test panik değerleri yukarıda açıklanmıģtır. 1. HBsAg, Anti HCV, Anti HIV pozitif olması halinde laboratuar bilgi sisteminde,sonuç ekranında sonuç kritik aralıktadır yazısı çıkmaktadır. Anti HIV pozitifliğinde formunda bahsedildiği gibi hareket edilmektedir. 2. VRE, karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, tüberküloz basili, kan kültürü, üretral akıntı, malarya ve diğer kan parazitleri, steril vücut sıvıları kültürü, gaita kültürü sonuçları pozitif olduğunda, manuel olarak hasta ekranına uyarı giriģi yapılarak, sonuç onaylanır. Ayrıca klinisyenle görüģülerek, sonuçlar sözel olarak aktarılır. Daha sonra görüģülen kiģi, servis adı, görüģülen saat, görüģülen hasta örnek numarası görüģen kiģi tarafından panik değer bildirim talimatı formuna kaydedilir. Sonuç ekranından girilen uyarılar, hasta sonucu sorgulandığında klinisyen tarafından görülür. 3. Hasta psikolojisi göz önüne alınarak panik ya da kritik değer uyarısı sonuç çıktısına yansıtılmamaktadır. 4. Panik değerler sanal ortamda ve ayrıca panik değer dosyasında saklanmaktadır. Ġstenildiği anda sanal ortamda sorgulama yapılabilmektedir. 20. KAN VE STERĠL VUCUT SIVILARI ĠÇĠN KULLANILAN TÜPLER: 1-Steril vücut sıvıları örnekleri için JELSĠZ KURU TÜP 2-Diğer tüm testler için KIRMIZI kapaklı tüpler kullanılır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda testlerin etkili kullanımı için çalıģılan testlerde tekrar istem yapılabilmesi için tekrar istem süreleri belirlenmiģtir. Bu süreler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

36 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 36 / 38

37 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 37 / 38 KÜLTÜR TRANSPORT EKÜVYONLARI KAN KÜLTÜR ġġġelerġ

38 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 38 / 38 STERĠL VUCUT SIVILARI TÜPÜ STERĠL ĠDRAR KABI Laboratuarımızda çalıģılan testlerin iç ve dıģ kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. GAĠTA KABI

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ ISSN 0258-2171 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ JOURNAL OF TURKISH MICROBIOLOGICAL SOCIETY Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ TEST REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 6 1.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI... 7 2.MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA YAPILAN TETKĠKLER... 8 2.1 SEROLOJĠ LABORATUVARI... 8 2.1.1 Testin Adı:... 8 ASO... 8 2.1.2 Testin Adı:... 8 CRP...

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir.

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir. GAMA LABORATUVARI 1998 yılında Nükleer tıp ve hormon laboratuvarı olarak kurulmuş olan Gama Tıp Merkezi, 2000 yılından itibaren biyokimya, hormon, hematoloji, mikrobiyoloji ve moleküler tetkikleri de yaparak

Detaylı

Oktay Öztürk Yönetim Kurulu Bașkanı

Oktay Öztürk Yönetim Kurulu Bașkanı Hipokrat Laboratuarları, tıbbi laboratuar hizmetlerinde ulusal ve uluslararası standard veya tanımlanmıș test metotları ile hasta bakımını en üst düzeyde sürdürmek için mümkün olan en kısa sürede, ekonomik

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS)

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Difterinin (Corynebacterium sp enfeksiyonunun) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Işın Akyar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.Işın Akyar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr.Işın Akyar Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İdrarın sağlık ve iyiliğin göstergesi olarak uzun ve zengin bir öyküsü vardır ve günümüzde halen tanıda önemli

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU 723H00104 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 Doküman No:PAT-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:02.12.2013 Sayfa 2 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık çalıģanları Sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim almıģ olan ve sağlık

Detaylı

Deri, Deri Ekleri, Yumuşak Doku Örnekleri - Göz Örnekleri

Deri, Deri Ekleri, Yumuşak Doku Örnekleri - Göz Örnekleri Deri, Deri Ekleri, Yumuşak Doku Örnekleri - Göz Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD

Detaylı

Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ssssssssssssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI Talimat No 1: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı Talimat

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ Doküman No : REH 001 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini,

Detaylı