MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ"

Transkript

1 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 38 MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ

2 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 2 / 38 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 2. PREANALĠTĠK HATALAR 2.1. Örnekler Alınmadan Önce Yapılan Hatalar 2.2. Örneklerin Alınması Sırasında Yapılan Hatalar 2.3. Örneklerin Laboratuara UlaĢtırılması Sırasında Yapılan Hatalar 3. ÖRNEKLERĠN KABUL VEYA RED EDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KRĠTERLER 3.1. Örneğin Üzerinde Barkot Olmaması 3.2. Örnek Barkodunun YanlıĢ Basılması ya da YanlıĢ Kaplara YapıĢtırılmıĢ olması 3.3. Örneğin Laboratuara Ġletilmesinde Gecikme 3.4. Örneğin içine Konduğu Kabın Uygun Olmaması 3.5. Örneğin veya Alınma ve Gönderilme KoĢullarının Ġstenilen Test ile Uyumlu Olmaması 3.6. Örneğin Aynı Gün Ġçerisinde Aynı ĠĢlem Ġçin Mükerrer Olarak Gönderilmesi 3.7. Örneğin Makroskopik Olarak kontamine Olduğunun Ġzlenmesi 3.8. Balgam veya Diğer Solunum Yolu Örnekleri Yerine Tükrük Gönderilmesi 3.9. Aynı Barkod ile Örnek Gönderilmesi 4. ANALĠTĠK HATALAR 4.1. Cihazla Ġlgili Analitik Hatalar 4.2. Kitle ile Ġlgili Analitik Hatalar 4.3. Personelle ilgili Analitik Hatalar 5. POST ANALĠTĠK HATALAR

3 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 3 / DĠYALOG HATALARI 7. MESAĠ SAATLERĠ ĠÇĠNDE MĠKROBĠYOLOJĠ ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ 7.1. Preanalitik Süreç 7.2. Analitik Süreç Kan Örnekleri Mikrobiyolojik Örnekler 7.3. Post Analitik Süreç 8. MESAĠ SAATLERĠ DIġINDA MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ 9. ÖN HAZIRLIK ĠġLEMĠ GEREKTĠREN TESTLERE AĠT BĠLGĠ 10. MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUAR ÖRNEKLERĠNĠN ALINMASI VE TRANSPORTU 11. KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARINDA KÜLTÜR ANTĠBĠYOGRAM ÇALIġMALARI 12. BARTLETT DEĞERLENDĠRMESĠ 13. Q SKORU 14. ÖRNEKLERĠN TAġINMASI 15. ÖRNEKLERĠN LABORATUARDA TESLĠM ALINMASI 16. MATERYAL KABUL KRĠTERLERĠNE UYMAYAN ÖRNEKLERE UYGULANAN ĠġLEMLER 17. TEST RAPORLAMA SÜRELERĠ 18. PANĠK DEĞER LĠSTESĠ 19. MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI PANĠK DEĞER BĠLDĠRĠM TALĠMATI 20. KAN VE STERĠL VÜCUT SIVILARI ĠÇĠN KULLANILAN TÜPLER

4 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 4 / 38 DIġKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI (0312) Rutin saatler: LABORATUVAR BĠRĠMLERĠ: -Merkez Mikrobiyoloji Laboratuarı (DıĢkapı) -Etlik Poliklinik Mikrobiyoloji Laboratuarı

5 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 5 / GĠRĠġ Klinik laboratuarlar hastaneye baģvuran hastaların %70-85 inin hizmet aldığı birimlerdir. Klinik laboratuarların en önemli sorumluluklarından biri, test sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanmasıdır. Klinik mikrobiyoloji laboratuarının da temel görevi hastalara ve klinisyenlere zamanında ve doğru sonuç vermektir. Mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının klinik anlam taģıması, klinisyenlere tanı ve takipte yol göstermesi için uygun örneğin seçilip, uygun Ģekilde alınarak, laboratuara uygun koģullarda uygun süre içerisinde gönderilmesi, gerektiğinde uygun koģullarda saklanması ile ilgili kurallara uyulması son derece önemlidir. Bu basamakların doğru iģlediği örneklerde, kontaminasyon oranları daha az olmakta, gerçek etkenin izolasyon Ģansı artmaktadır. Hatalar klinik mikrobiyoloji laboratuarında pre-analitik (analiz öncesi), analitik (analiz sırasında) ve post-analitik (analiz sonrası) dönemlerde olmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuar hizmetlerinin ilk basamağı olan preanalitik dönemde örneklerin alınması, taģınması ve saklanma oldukça önemlidir. Laboratuarlarda hataların yüzde 70 e yakını preanalitik dönemde olmaktadır, laboratuarlarla ilgili hataların ancak yüzde 7-13 ü analitik dönemde gerçekleģmektedir. Analiz/test/izolasyon/üretme aģamalarında tüm tam ve yarı otomatik çalıģmalar ile manuel çalıģmalarda iç kalite kontrol çalıģmaları eģ zamanlı yürütülmeli, düzenli dıģ kalite kontrol programlarına katılmalıdır. Üçüncü veya post-analitik dönem ise sonuçların rapora geçirildiği, gerek duyulduğunda klinisyene sözel olarak bildirildiği evredir. Bu dönemde görülen hataların oranı ise % arasında değiģmektedir. Pre-analitik, analitik ve post-analitik dönemlerde yapılan hatalar, tedavide gecikme veya baģarısız tedaviye yol açabilir. Pozitif veya negatif hatalı bir sonuç, söz konusu bir akut hastalık veya malign bir durum varsa hastanın morbiditesini veya mortalitesini etkileyebilir.

6 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 6 / PREANALĠTĠK HATALAR 2.1. Örnekler alınmadan önce yapılan hatalar Testlerin seçiminde hata: Rastgele ve çok sayıda testin seçilmesi Acil olmayan durumlarda acil istek yapılması Hasta özgeçmiģinde aldığı ilaçların ve gıdaların belirsiz olması Ġstem ile uyumsuz örnekler (aerob koģullarda taģınmıģ örnekte anaerobik inceleme istenmesi) Örneklerin alınması sırasında yapılan hatalar Kusmuk ile karıģmıģ balgam veya sadece tükrük olan balgam örnekleri Kırık, kapaksız ve steril olmayan örnek kabı ile gelen örnekler YanlıĢ malzeme kullanılması Steril alınması gereken örneklerde, sterilite kurallarına uyulmaması Miktar olarak örneğin uygun olmaması 2.3. Örneklerin laboratuara ulaģtırılması sırasında yapılan hatalar Uygun olmayan Ģartlarda saklanan, uzun süre bekletilmiģ örnekler Ġstek formlarının tam olarak doldurulmaması YanlıĢ barkod kullanılması Eksik barkod kullanılması

7 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 7 / ÖRNEKLERĠN KABUL VEYA RED EDĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KRĠTERLER 3.1. Örneğin üzerinde barkot olmaması: Ġdrar, balgam boğaz sürüntüsü gibi giriģimsel olmayan iģlemlerle alınan örneklerin yeniden gönderilmesi istenir. Ġğne aspirasyonu, vücut sıvıları, dokular gibi giriģimsel yöntemlerle alınan örneklerde, uzmanı bilgilendirilir, daha sonra örneği alan ve gönderen hekime durum bildirildikten sonra, gönderilen örnekler arasında hasta-örnek eģlemesi yapıldıktan sonra kültür iģlemi yapılır ve barkodun gönderilmesi istenir Örnek barkodunun yanlıģ basılması ya da yanlıģ kaplara yapıģtırılmıģ olması 3.3. Örneğin laboratuara iletilmesinde gecikme: Örneğin alınmasından sonra 2 saat içerisinde laboratuvara iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir transport besiyerine konulmayan örneklerin alındıktan sonra laboratuvara transportu 2 saati geçmemelidir Örneğin içine konduğu kabın uygun olmaması: Sızdıran, çatlamıģ, kırılmıģ kapta gönderilen örnekler YanlıĢ kapta/tüpte gönderilen örnekler Steril örneklerin steril olmayan kaplarda gönderilmesi *Örnekler iģlenmez, durum laboratuar bilgi sistemine girilerek yeni bir örnek gönderilmesi istenir Örneğin veya alınma ve gönderilme koģullarının istenilen test ile uyumlu olmaması Aerob Ģartlarda gönderilmiģ örneklerden anaerob kültür Anaerob kültür için gönderilmiģ mide yıkama sıvısı, gaita (C. perfringens ve C. difficile hariç), ileostomi, kolostomi sürüntüsü, orta akım idrar örneği, boğaz ve yüzeyel sürüntü örnekleri gibi örnekler Fiksatif içerisinde gönderilen örnekler *Yukarıdaki durumlarda laboratuvar uzmanı bilgilendirilir, örnekler iģlenmez, yeni örnek gönderilmesi istenir.

8 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 8 / Örneğin aynı gün içerisinde aynı iģlem için mükerrer olarak gönderilmesi Kan kültürleri hariç aynı gün içerisinde tekrarlayan örnekler iģleme alınmaz Örneğin makroskopik olarak kontamine olduğunun izlenmesi *Örnek iģleme alınmaz, tekrar örnek istenir Balgam veya diğer solunum yolu örnekleri yerine tükrük gönderilmesi Bu gibi örnekler solunum yollarında enfeksiyona yol açan etkenler yerine üst solunum yolu florası barındırdığından iģleme alınmaz. Örnek ilgili birimde görevli teknik personel ve/veya uzman tarafından değerlendirildikten sonra, materyal kabul biriminden gerekçesi laboratuar bilgi sistemine girilerek red edilir, yeni örnek gönderilmesi istenir. Hemolizli-lipemik kan örnekleri gönderilmesi: Ġlgili birim tarafından uyarı girilerek yeniden örnek gönderilmesi istenir Aynı barkot ile örnek gönderilmesi *Bu örneklerin materyal kabul biriminde laboratuar bilgi sistemine kabulleri yapılamaz, çalıģılsa dahi hasta sonuçları laboratuar bilgi sistemine girilemez, örneklerin alınma tarihleri de yanlıģ bilgi içerdiğinden karıģıklıklara yol açar. 4. ANALĠTĠK HATALAR 4.1. Cihazla ilgili analitik hatalar Cihazın arızası olması Cihazda pipetleme hatası bulunması Cihazda kalibrasyon sorunları olması

9 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 9 / Kitle ile ilgili analitik hatalar Son kullanma tarihi geçmiģ kit kullanılması Uygun koģullarda saklanmamıģ kit kullanılması 4.3. Personelle ilgili analitik hatalar Standardizasyon çalıģmalarını yapmadan rutin çalıģmaya baģlanması Cihazların doğru kullanılmaması Numunelerin laboratuvarda bekletilmesi Kontrol çalıģmalarının düzenli yapılmaması Cihazların günlük takip ve düzenli bakımlarının yapılmaması Test prosedürlerine uymadan hatalı çalıģma yapılması ÇalıĢma doğru olsa dahi hatalı raporlama yapılması/ hiç raporlama yapılmaması Etiketleme, iģaretleme hataları yapılması (özellikle kültür çalıģmalarında) Hazır ve sulandırılmıģ reaktiflerin son kullanma tarihlerinin takip edilmemesi, uygun koģullarda saklanmaması Depolama hataları yapılması Personelin yaptığı iģ ile ilgili eğitiminin yetersiz olması DüĢük kalitede kitler ve iyi/doğru oranlarda hazırlanmamıģ reaktiflerle çalıģılması AĢırı sıcak veya aģırı soğuk, iyi havalandırılmayan, birtakım kimyasal maddeler kokan, dar ve rahatsız edici bir laboratuvar ortamında çalıģılması 5. POST-ANALĠTĠK HATALAR ÇalıĢılan testlerin sonuçlarının hatalı yorumlanması ÇalıĢılan testlerin sonuçlarının sisteme geç girilmesi ÇalıĢılan testlerin raporlarının kaybedilmesi ÇalıĢılan testlerin sonuçlarının geç onaylanması ÇalıĢılan testlerle ilgili dokümantasyonun uygun yapılmaması

10 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 10 / 38 Testlerin normal değer aralıklarının raporda yer almaması Hastalara ait bazı fizyolojik farklılıkların gözardı edilmesi 6. DĠYALOG HATALARI Laboratuvar uzmanı ve/veya çalıģanının eleģtiri kabul etmemesi Klinisyenin Ģüpheli veya yanlıģ gördüğü sonuçları laboratuvara haber vermemesi Klinisyenin beklentileri ile ilgili olarak laboratuvar uzmanı ile iletiģime geçmemesi ĠletiĢim kurmak için uygun muhatap bulunamaması Nezaket dıģı, suçlayıcı üslup kullanılması Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda preanalitik ve postanalitik hataların minimuma indirilmesi için klinisyen laboratuvar iģbirliği ve iletiģiminin iyi olması gereklidir. Her ikisi de aslında aynı amaç için çalıģmaktadır. En hızlı ve en doğru sonuçlar için, açık olunmalı, beklentiler karģılıklı olarak nezaket kuralları dahilin de dile getirilmelidir. 7. MESAĠ SAATLERĠ ĠÇĠNDE MĠKROBĠYOLOJĠ ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ Laboratuvar iģleyiģ süreci üç aģamadan oluģur PREANALĠTĠK SÜREÇ (Kan ve mikrobiyolojik örnekler için) Ġstemin yapılması Ġstemin otomasyona kaydı Ġstem ve sonuç takip barkodunun çıkarılması Örneğin uygun Ģekilde alınması Örneğin laboratuvara taģınması (Bknz.Örnek taģıma talimatı) Örneğin kontrol ve kabulunun yapılması (Bknz. Materyal kabul red kriterleri) Kabul kriterlerine uymayan örneklerin ayrılması Kabul kriterlerine uymayan örneklerin red edilmesi/kliniklere bildirilmesi (Bknz. Kabul kriterlerine uymayan örneklere uygulanan iģlemler)

11 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 11 / 38 Kabul edilen örneklerin çalıģıldıkları birimlere göre ayrılması Ġlgili birimlerin örnekleri alması ve çalıģma için hazırlık yapılması 7.2. ANALĠTĠK SÜREÇ Kan örnekleri Cihazın çalıģmaya hazırlanması Kanların santrifüj edilerek serumlarının ayrılması Ġnternal kalite kontrolünün, gerekirse kalibrasyonların yapılması Ġnternal kalite kontrolü ve kalibrasyon değerleri geçerli ise; serumların cihaza yüklenmesi ve çalıģmanın baģlatılması Sonuçların kontrolü ve teknik onayının yapılması Kontrolü ve uzman onayının yapılması Kritik değerlerin kontrolü ve otomasyon uyarısının yapılması/kontrolü (Bknz. Panik değer bildirim talimatı) DıĢ kalite kontrol sonuçlarının takibi ve hatalı sonuçların düzeltilmesine ait çalıģmaların yapılması Mikrobiyolojik örnekler Gönderilen örneklerin makroskopik olarak değerlendirilmesi Direkt mikroskopik inceleme için yaymaların hazırlanması ve incelenmesi Boyalı mikroskopik inceleme için yaymaların hazırlanması Gönderilen örneklerin uygun besiyerlerine ekilmesi Boyalı mikroskopik inceleme için hazırlanan yaymaların boyanması ve incelenmesi saat sonra besiyerlerinde üremenin değerlendirilmesi Üreme varlığında mikroorganizma(ların) konvansiyanel ya da yarı-otomatize/otomatize yöntemlerle identifikasyonu Antimikrobiyal duyarlılık testi yapılması, saat sonra sonuçların değerlendirilmesi Laboratuvar uzmanları tarafından kısıtlı bildirim düzenlemelerinin yapılması

12 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 12 / 38 Sonuçların kaydı ve otomasyona girilmesi Sonuçların teknik onayının yapılması Kritik değer uyarılarının yapılması Sonuçlandırılmasına gerek olmayan bağlı hizmetlerin sistemden silinmesi Sonuçların uzman onayının yapılması Gerekirse servislere geri bildirimde bulunulması Raporlama sürecinin kontrolü (Bknz.Test raporlama süreleri formu) Ġnternal kalite kontrollerinin yapılması (Besiyerleri, antibiyotik diskleri, identifikasyon reaktifleri vb.): Klinik bakteriyolojide her rutin çalıģma aynı zamanda bir internal kalite kontrol çalıģmasıdır POSTANALĠTĠK SÜREÇ Sonuçların rapor edilmesi Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü (Bknz. Test raporlama süreleri formu) Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araģtırılıp giderilmesi Preanalitik hataların düzeltilmesine ait çalıģmaların yapılması Analitik hataların giderilmesine ait çalıģmaların yapılması 8. MESAĠ SAATLERĠ DIġINDA MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI ĠġLEYĠġ SÜREÇLERĠ Steril vücut sıvısı örnekleri mesai saatleri içinde merkez laboratuvarda, mesai saatleri dıģında enfeksiyon hastalıkları kliniğinde çalıģılmaktadır. Kan kültürleri mesai saatleri dıģında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde çalıģılmaktadır.

13 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 13 / ÖN HAZIRLIK ĠġLEMĠ GEREKTĠREN TESTLERE AĠT BĠLGĠ Klinik Mikrobiyoloji laboratuarına serolojik incelemeler için gönderilen kan örnekleri için bir ön hazırlık iģlemi gerekmemektedir. Kültür örnekleri için: Balgam örneklerinde, gıda artığı bulunmaması ve bronģlarda birikmiģ olan balgam örneklerinin solunum yolu florası ile kontamine olmadan toplanabilmesi için, hastanın ağzını suyla çalkaladıktan sonra, bir defada derin bir öksürükle çıkardığı balgam örneğinin steril kaba alınarak gönderilmesi önerilir. Ġdrar örneklerinin dilüe olmaması ve etkenlerin yeterli sayıda üremesi için hastanın mesanesinde en az 4 saat beklemiģ idrar örneklerinin, tercihen sabah idrarının gönderilmesi önerilir. Diğer örneklerin alınması ile ilgili kurallar ve alınma Ģekilleri ile ilgili bilgiler Mikrobiyoloji Laboratuvar Örneklerinin Alınması ve Transportu tablosunda bulunmaktadır.

14 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 14 / MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVAR ÖRNEKLERĠNĠN ALINMASI VE TRANSPORTU TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Abse/Yara Açık/Yüzeyel Yara yüzeyi steril serum fizyolojik ile temizlendikten ve gerekirse debridman yapıldıktan sonra örnek eküvyonla yara ile sağlam doku kenarından alınmalıdır. Aynı yerden çift örnek alınması tercih edilmelidir. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat transport besiyeri içerisinde bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. Ġstemi uygun yapılmamıģ örnekler kabul edilmez. KÜLTÜR :2-3 iģ günü Kapalı/Derin Yüzey dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra lezyon tabanından aspirasyon yapılmalı ve enjektör ile gönderilmelidir. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat transport besiyeri içerisinde bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. OS( Oda sıcaklığı) Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. KÜLTÜR :2-3 iģ günü

15 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 15 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Kan Kültürü Kan ateş yükselmeden önce veya yükselir yükselmez ve antibiyotik verilmeden önce alınmalıdır. 24 saat içinde en fazla 3 set kan kültürü alınabilir. Bir set 2 şişeden oluşur ( Bir defada alınan kan 2 şişeye paylaştırılır). Acil tedavi planlanıyorsa farklı yerlerden aynı anda birer set örnek alınabilir. Kateterden kan alınacak ise eş zamanlı periferik kan örneği de alınmalıdır. Her şişeye 5-10 ml kan konulmalıdır. % 70 etil alkolle temizlenen deri %2 iodin ile silindikten sonra tekrar palpe edilmeden kan alınır. (tel:2679) OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir 24 saat içinde 3 setten fazla veya bir adet gönderilen kan kültür örnekleri ve buzdolabında bekletilmiş örnekler kabul edilmez. Salmonella ve Brucella düşünülen hastalar dışında ayaktan hastalardan kan kültürü kabul edilmez. 5 gün Brucella spp. için 21 gün

16 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 16 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Üst Solunum Yolu Kültürleri Boğaz Örnek muayeneyi yapan hekim tarafından alınmalıdır. Eküvyon yanak, dil, uvula ve dudaklara sürülmeden, posterior farenkse, tonsiller bölgeye, iltihaplı veya ülserleģmiģ herhangi bir bölgeye sürülür. Transport besiyeri içerisinde (Stuart besiyeri) lab.a ulaģtırılır. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. Normal sonuç; 1 iģ günü Ġleri inceleme; 2 iģ günü Burun TEST ADI Steril tuzlu su ile nemlendirilmiģ bir eküvyon burun deliklerinden içeri 2 cm kadar itilir. Nazal mukoza üzerinde çevrilerek örnek alınır. Nazal difteri, Klebsiella spp. ve MRSA taģıyıcılığı dıģında burun kültürleri anlamlı değildir. ÖRNEK ALIMI Alt Solunum Yolu Kültürleri Ekspektore balgam Balgam alınmadan önce hasta ağzını su ile gargara yapmalı ve çalkalamalıdır. 1-2 saat öncesine kadar bir Ģey yememiģ olmalıdır. Transport besiyeri içerisinde (Stuart besiyeri) lab.a ulaģtırılır. OS 2 saat Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Buzdolabında bekletilmemelidir. TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat Burun kültürleri sinüs, ortakulak veya ASYE etkenleri konusunda fikir vermez. Bu nedenle burun kültürü önerilmez. Buzdolabında bekletilmiģ, kuru eküvyonlar, steril olmayan Ģartlarda gönderilmiģ örnekler kabul edilmez. UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Mikroskobik olarak Normal sonuç; 1 iģ günü Ġleri inceleme; 2 iģ günü RAPORLAMA SÜRESĠ Direkt inceleme: 1 iģ günü Kültür : 2 iģ günü

17 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 17 / 38 ĠndüklenmiĢ balgam Tükrük veya postnazal akıntı çıkarmaması konusunda hastaya bilgi verilmelidir. Derin bir öksürükle alınan örnek steril kaplara konulmalıdır. DiĢ fırçası kullanarak, ağız mukazası, dil ve diģ etleri fırçalanır.hastanın ağzı su ile çalkalanır. Nebulizör (buhar makinesi) kullanarak, hastanın yaklaģık ml, % 3-10'luk NaCl den soluması sağlanır. Ġndüklenen balgam steril kaplara alınır. buzdolabında saklanmalıdır. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanmalıdır. kaliteli olmayan balgam örnekleri solunum yolu florası olarak değerlendirilmektedir. Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Mikroskobik olarak kaliteli olmayan balgam örnekleri solunum yolu florası olarak değerlendirilmektedir. ARB: 1 iģ günü Tbc Kültür: gün Direkt inceleme: 1 iģ günü Kültür : 2 iģ günü ARB: 1 iģ günü Tbc Kültür: gün TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Alt Solunum Yolu Kültürleri Trakeostomi Uygun giriģim ile alınan materyaller endotrakeal steril balgam kabına, fırça ise steril aspirasyonlar BAL, SF li kaba konulur. bronģiyal yıkama, bronģiyal fırçalama ve transbronģi yal biyopsi örnekleri OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanmalıdır. Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Mikroskobik olarak kaliteli olmayan örnekler kolonizasyon ve/veya kontaminasyon olarak değerlendirilmektedir. Direkt inceleme: 1 iģ günü Kantitatif kültür :2 iģ günü ARB: 1 iģ günü Tbc Kültür: gün

18 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 18 / 38 BALGAM ÖRNEKLERĠNĠN SOLUNUM YOLU FLORASI ĠLE KONTAMĠNE OLMAMASI ĠÇĠN HASTANIN BĠR DEFADA DERĠN BĠR ÖKSÜRÜKLE VERDĠĞĠ BALGAM ÖRNEĞĠ ĠNCELEME ĠÇĠN GÖNDERĠLMELĠDĠR. TÜKRÜK VE/VEYA POST NAZAL AKINTI ĠÇEREN ÖRNEKLER HASTANIN ALT SOLUNUM YOLU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VERMEMEKTEDĠR. SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERĠ ÜST SOLUNUM YOLU FLORASI ĠLE KONTAMĠNE OLMAYA ÇOK AÇIKTIR. ÜST SOLUNUM YOLU ĠSE YATAN HASTALARDA GRAM NEGATĠF BAKTERĠLER ĠLE KOLONĠZE OLUR. BU GĠBĠ ÖRNEKLERDE ALINAN ÖRNEKLERĠN BEKLETĠLMESĠ KOLAYCA BAKTERĠLERĠN SAYISINDA ÇOĞALMA ĠLE SONUÇLANACAĞINDAN ÖRNEKLERĠN BEKLETĠLMEMESĠ, GEREKĠYORSA BUZDOLABINDA BEKLETĠLMESĠ ÖNERĠLĠR.

19 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 19 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Ġdrar kültürü Orta akım idrarı DıĢarıdan bulaģ önlenmeli, steril, geniģ ağızlı kaplar kullanılmalı, sabah idrarı ve mesanede en az 4 saat beklemiģ idrar alınmalıdır. Ġlk ml idrar dıģarı atılır. Orta akım idrar örneği steril idrar kabına alınır. Son idrar dıģarı atılır. Örnek en az 10 ml olmalıdır. ARB incelemesi için sabah idrarı gönderilmelidir. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 24 saatlik idrar örnekleri Tbc ve ARB için kabul edilmez. Kültür: 1-2 iģ günü ARB:1 iģ günü Kateter Aseptik kurallara uygun olarak kateter mesaneye yerleģtirilir. Ġdrarın ilk 15 ml'si akıtıldıktan sonra gelen kısmı steril kap içine alınır. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Kültür: 1-2 iģ günü

20 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 20 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Ġdrar kültürü Sürekli idrar kateteri Kateterden örnek alınacak bölge % 70 lik alkol ile silinerek dezenfekte edilir. Enjektör ile 5-10 ml idrar alınır ve steril bir tüp ya da idrar kabı içerisine aktarılır. OS 2 saat Eğer hemen lab a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 1-2 iģ günü Bebek/plastik torba ile Bebekte penis/vulva çevresi iyice temizlenir. Steril idrar toplama torbaları yapıģtırılarak sık sık izlenir. (45 dk içinde idrar toplanamazsa yeni torba takılır) bekletilmeden laboratuvara gönderilir. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 1-2 iģ günü Suprapubik aspirasyon ile Yenidoğanlar, küçük bebekler ve temizleme yöntemi ile idrar alınmasına rağmen baģarısız olan eriģkinlerde kullanılır. OS 2 saat Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Steril olmayan, kırık, kapağı iyi kapanmamıģ kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 1-2 iģ günü

21 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 21 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Gaita örnekleri Örnek kaplarının steril olması gerekmez. Temiz geniģ ağızlı ve kapalı kaplar yeterlidir. Parazit incelemesinde örnekler bekletilmeden lab.a ulaģtırılmalıdır. Rutin gaita kültürlerinde Salmonella ve Shigella araģtırılır. Eğer Campylobacter, Yersinia, Aeromonos, EHEC, V.cholera Ģüphesi varsa laboratuvar bilgilendirilmelidir. Kültür için örnekler 2 saat içinde lab.a gönderilmeli, bu sağlanamıyorsa 24 saati aģmayacak Ģekilde buzdolabında saklanabilir. Baryum, magnezyum veya kristal bileģikleri uygulamasından hemen sonra alınan örnekler parazit incelemesi için uygun değildir Gaita kültürlerinde anaerobik inceleme yapılmaz. Kültür:1-2 iģ günü Mikroskopi: 1 saat EHEC: Enterohemorajik E. coli

22 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 22 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Steril vücut sıvıları (Plevra, Perikard, Sinovyal mayi vb.) Dezenfeksiyon sonrası perkütan iğne veya cerrahi aspirasyon ile alınan örnek hemen laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Anaerob inceleme için enjektörün ucu kıvrılmalı ya da sabuna batırılmalıdır. Katkısız steril tüplere alınan örnekler bekletilmeden lab.a gönderilmelidir. Buzdolabında bekletilmemelidir. Sıvıya batırılmıģ eküvyon gönderilmemelidir. Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Kültür: 2-3 iģ günü Mikroskopi: 2 saat Steril vücut sıvıları(bos) Cilt dezenfeksiyonu %2 iyodin ile yapılır. *L3-4-5 veya L5 S1 aralığından girilir. Subarachnoid aralıktan hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik incelemeler için 3 tüpe alınır. En bulanık tüp mikrobiyolojik inceleme için gönderilmelidir. Katkısız steril tüplere alınan BOS örnekleri laboratuvara 15 dakika içinde ulaģtırılmalıdır. Buzdolabında bekletilmemelidir Steril olmayan Ģartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. Kültür: 2-3 iģ günü Mikroskobi: 2 saat

23 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 23 / 38 KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINA GÖNDERĠLEN KÜLTÜR ÖRNEKLERĠ EN AZ 2 ADET BARKOD ĠLE GÖNDERĠLMELĠDĠR!!! KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINA EKÜVYON ĠLE GÖNDERĠLEN YARA KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERĠ ĠÇĠN EN AZ 2 EKÜVYON ÖRNEĞĠ GÖNDERĠLMELĠDĠR. BU EKÜVYONLARDAN BĠRĠ DĠREKT BOYALI MĠKROSKOPĠK ĠNCELEME, DĠĞERĠ DE KÜLTÜR EKĠMĠNDE KULLANILMAKTADIR. 11. KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARI NDA KÜLTÜR ANTĠBĠYOGRAM ÇALIġMALARINDA; Ġdrar örnekleri dıģında, tüm örneklerden boyalı mikroskopik inceleme yapılmakta, bu incelemede lökosit, epitel hücresi ve bakteri varlığı araģtırılmakta, değerlendirilmektedir. Değerlendirmede balgam örnekleri için Bartlett skorlama sistemi, yara örnekleri için ise Q skor sistemi kullanılmaktadır. Ġdrar örneklerinde üreme sayıları European Manual of Clinical Microbiology rehber alınarak değerlendirilmektedir. Ġdrar örneklerinde üreme sayıları değerlendirme kriterlerine göre az ve/veya karıģık olduğunda hastanın tam idrar tetkiki sonucu incelenerek gerektiğinde hasta örneğinin tekrarı istenebilmektedir. Bu gibi örneklerde; preanalitik hata kaynaklarından örnek alım teknikleri ile örneklerin bekletilme ve transport koģulları yeniden gözden geçirilmelidir. KÜLTÜR ÖRNEKLERĠ BOYALI MĠKROSKOPĠK ĠNCELEME, HÜCRE SAYIMI, TAM ĠDRAR TETKĠKĠ GĠBĠ DĠREKT MĠKROSKOPĠK TETKĠKLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMEMEKTEDĠR.

24 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 24 / BARTLETT DEĞERLENDĠRMESĠ Nötrofil sayısı Derece Epitel hücre sayısı Derece < > 25-2 > Mukus varlığı *Yirmi-otuz farklı alandaki epitel ve nötrofil sayısının ortalaması alınır. Sonuç 0 (sıfır) veya daha az ise tükürük kontaminasyonu olarak düģünülür ve yeni bir örnek istenir. 13. Q SKORU * Yassı epitel hücreleri Nötrofiller 0 (yok) 1-9 (az) (orta) > 25 (çok) 0 (yok) (az) (orta) > 25 (çok) *Örneğin iģlenmesi için skorun 1 olması gerekir.

25 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 25 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri Hepatit Marker ları: (HbsAg, AntiHbs, AntiHCV AntiHIV), Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. ELISA laboratuvarında (Tel:2680) her gün çalıģılır sonuçlar 1 iģ günü sonrasında verilir. HBeAg, AntiHBe, Anti Delta Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. ELISA laboratuvarında (Tel:2680) PerĢembe günü çalıģılır (PerĢembe günü alınan kanlar bir sonraki hafta perģembe günü çalıģılmaktadır)

26 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 26 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri Otoantikorlar: ( ANA, AMA, ASMA, p-anca, canca, APCA, Anti dsdna, ACA IgM-IgG, gliadin IgA-IgA, doku transglutaminaz IgG, IgA, LKM, ENA profili) Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. Oto antikorlar seroloji lab.da çalıģılmaktadır. Sonuçlar 1-7 iģ günü içinde rapor edilmektedir. *Bazı tetkiklerde yöntemden kaynaklanan sebeplerle, örneklerin biriktirilerek çalıģılması gerekebilmektedir.

27 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 27 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri TORCH Grubu: (Toxoplasma IgG-M, Rubella IgG-M, CMV IgG-M, EBV IgG-M, HSV 1,2 IgG-M) Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. DIġ TETKĠK OLARAK ÇALIġILIYOR PCR Tetkikleri: HBV DNA, HCV RNA HCV genotip EBV PCR CMV PCR Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. Örnekler biriktirilip çalıģıldığı için sonuç kan verildiği tarihten sonra 3-15 iģ günü içinde verilmektedir.

28 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 28 / 38 RAPORLAMA TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER SÜRESĠ Kan Örnekleri Nefelometrik Tetkikler: ASO,CRP,RF, IgG,IgA,IgM,C3,C4 Prealbumin Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır. Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. Seroloji laboratuvarında hergün (2677) çalıģılmaktadır saat içinde sonuç verilmektedir.

29 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 29 / 38 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESĠ Kan Örnekleri IHAT,RPR Brucella lam,brucella tüp agg., Kırmızı kapaklı düz tüplere en az 7-8 cc kan alınır. En kısa sürede laboratuvara ulaģtırılmalıdır Hemolizli, az miktarda alınmıģ kan örnekleri uygun değildir. IHAT çarģamba çalıģılıp sonuç cuma günü verilmektedir. VDRL-Brucella lam ve tüp agg. her gün çalıģılmaktadır. VDRL ve Brucella lam agg. Aynı gün, tüp agg.sonucu ertesi gün verilmektedir DĠKKAT!!! DAĠMA KONTROL ÖRNEK BARKODLARINI DOĞRU YAPIġTIRDIĞINIZDAN EMĠN OLUNUZ. YANLIġ BARKOD VE YANLIġ TÜP YAPILAN ĠġLEMLERĠN TEKRARLANMASINA, HASTALARIN SONUÇLARINDA TUTARSIZLIĞA VE TEDAVĠDE YANLIġ UYGULAMALARA YOL AÇABĠLĠR. AYRICA TESTLERĠN SONUÇLANMASINI DA GECĠKTĠRĠR.

30 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 30 / ÖRNEKLERĠN TAġINMASI DĠKKAT! ĠĢlemlerin tüm aģamasında eldiven giyilmelidir. Laboratuvarda uygulanan test prosedürlerinin doğruluğu örneklerin kalitesiyle doğrudan iliģkilidir. Örnek kalitesi örneğin alındığı zamana, toplanma ve saklanma Ģekline ve ne kadar zamanda laboratuvara ulaģtırıldığına bağlıdır. 1. Tüm örnekler laboratuvarın önerdiği sızdırmaz ve kırılmaz kaplara konulmalıdır. 2. Örnek kaplarının sıkıca kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir 3. Kabın dıģ kısmı örnekle kontamine edilmemelidir. 4. Örnek taģıyan personel biyolojik tehlikeli maddelerin temizliği ve dekontaminasyonu konusunda eğitimli olmalıdır. 5. Örnekler primer kap dıģında, kırılmaz ve sızdırmaz ikinci bir kapla taģınmalıdır. 6. Ġstem formları kontaminasyondan korunmalı ve gerekirse örnekten bağımsız baģka bir kapla taģınmalıdır. 7. Ġstem formu örneğin yapısı hakkında açıklayıcı bilgiler içermelidir. 8. Örnekler laboratuvarın belirlediği örnek toplama alanına bırakılmalıdır. 9. Örnekler materyal kabulu yapan personelin bilgisi dahilinde örnek toplama alanına bırakılmalıdır. 10. Örnek toplama alanı dıģındaki alanlara örnek bırakılmamalıdır. 11. Acil istemlerde örnek, materyal kabul personelinin bilgisi dahilinde toplama alanına bırakılmalıdır. 12. Örnek alınma saati örnek kabının ya da istem formunun üzerinde belirtilmelidir. 15. ÖRNEKLERĠN LABORATUARDA TESLĠM ALINMASI DĠKKAT! ĠĢlemlerin tüm aģamasında eldiven giyilmelidir. 1. Tüm örnekler laboratuvar örnek kabul biriminde toplanır, birim elemanının bilgisi olmadan örnekler toplama alanına bırakılmamalıdır. 2. Örneklerin taģıma kabından alınıp alınmadığı kontrol edilir. 3. Örnek kabul kriterlerine uymayan örnekler kabul edilmez. 4. Örnekler kontrol edilerek kabulleri yapılır. 5. Kan ve bakteriyolojik inceleme örnekleri çalıģma birimlerine göre ayrılır. 6. Bu iģlemler esnasında kan ve bakteriyolojik örneklerle kirlenmiģ yerler temizlenir.

31 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 31 / MATERYAL KABUL KRĠTERLERĠNE UYMAYAN ÖRNEKLERE UYGULANAN ĠġLEMLER *Materyal kabul biriminde barkod ve istem hatası dıģındaki tüm örnekler ilgili bölüm teknik personeli ve/veya uzman tarafından değerlendirilerek red edilir. 1. Materyal kabul kriterlerine uymayan örnekler laboratuvarda reddedilir. 2. Reddedilen örneklere aģağıdaki iģlemler uygulanarak ilgili klinikler hastane bilgi sistemi aracılığı ile haberdar edilir. a-laboratuvar bilgi sisteminden materyal kabul ekranı açılır. b-red edilecek materyal seçilir. c-red nedeni seçilir. d- Onaylanarak görüntülenmesi sağlanır.

32 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 32 / TEST RAPORLAMA SÜRELERĠ SIRA TEST ADI TEST RAPORLAMA SIRA TEST ADI TEST RAPORLAMA NO SÜRESĠ NO SÜRESĠ 2 HBs Ag 1 iģ günü 27 Vajen-Serviks kültürü 1-2 iģ günü 3 Anti HBs 1 iģ günü 28 Balgam kültürü 1-2 iģ günü 6 HBe Ag 1hafta 29 Prealbumin 4-24 saat 7 Anti HBe 1hafta 30 ASO 4-24 saat 8 Anti HCV 1 iģ günü 31 CRP 4-24 saat 9 Anti HIV 1 iģ günü 32 RF 4-24 saat 10 Anti Scl iģ günü 33 C saat 11 Anti Sm 1-7 iģ günü 34 C saat 12 AMA 1-7 iģ günü 35 IgG 4-24 saat 13 Antikardiolipin Ig G 1-7 iģ günü 36 IgA 4-24 saat 14 Antikardiolipin Ig M 1-7 iģ günü 37 IgM 4-24saat 15 Toxopasma Ig M DıĢ tetkik 38 Brucella lam agg. 24saat 16 Toxoplasma Ig G DıĢ tetkik 39 HCV genotip 3-15 iģ günü 17 Rubella Ig M DıĢ tetkik 40 Brucella tüp agg. 24saat 18 Rubella Ig G DıĢ tetkik 41 IHAT 1 hafta 19 CMV Ig G DıĢ tetkik 42 RPR 24 saat 20 CMV Ig M DıĢ tetkik 43 ANA 1-7 iģ günü 21 EBV Ig G DıĢ tetkik 44 Anti DNA 1-7 iģ günü

33 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 33 / EBV Ig M DıĢ tetkik 45 HBV DNA 3-15 iģ günü 23 HSV 1 2Ig M DıĢ tetkik 46 HCV RNA 3-15 iģ günü 24 Boğaz kültürü 1-2 iģ günü 47 Kan kültürü 5-21 gün 25 Ġdrar kültürü 1-2 iģ günü 48 Burun kültürü 1-2 iģ günü 26 Yara kültürü 2-3 iģ günü 49 Konjuktiva kültürü 2-3 iģ günü 50 Mikobakteri kültürü gün 51 Mantar aranması 1 saat 52 Mantar kültürü 1 hafta 53 BOS kültürü 2-3 iģ günü 54 Solunum sekresyon k. 1-2 iģ günü 55 Gaita kültürü 1-2 iģ günü 56 Gaita incelemesi 1 saat 57 Meni kültürü 1-2 iģ günü 58 Gonokok kültürü 2-3 iģ günü 59 Kulak kültürü 1-2 iģ günü 60 Spermogram 3 saat

34 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 34 / PANĠK DEĞER LĠSTESĠ TETKĠK YAġ PANĠK DEĞER Vankomisin dirençli Enterokok Her yaģ Pozitif Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae Her yaģ Pozitif Potansiyel Biyoterörizm ajanları Her yaģ Pozitif Brusella kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif Kan kültürü pozitifliği Her yaģ Pozitif BOS Gram boyama ve kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif Steril vücut sıvılarından kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif ARB boyama ve kültür pozitifliği Her yaģ Pozitif Malarya ya da diğer kan parazitleri pozitifliği Her yaģ Pozitif Hızlı antijen testleri pozitifliği Her yaģ Pozitif Salmonella, Shigella üremeleri Her yaģ Pozitif

35 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 35 / MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUARI PANĠK DEĞER BĠLDĠRĠM TALĠMATI Mikrobiyoloji laboratuvarı test panik değerleri yukarıda açıklanmıģtır. 1. HBsAg, Anti HCV, Anti HIV pozitif olması halinde laboratuar bilgi sisteminde,sonuç ekranında sonuç kritik aralıktadır yazısı çıkmaktadır. Anti HIV pozitifliğinde formunda bahsedildiği gibi hareket edilmektedir. 2. VRE, karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, tüberküloz basili, kan kültürü, üretral akıntı, malarya ve diğer kan parazitleri, steril vücut sıvıları kültürü, gaita kültürü sonuçları pozitif olduğunda, manuel olarak hasta ekranına uyarı giriģi yapılarak, sonuç onaylanır. Ayrıca klinisyenle görüģülerek, sonuçlar sözel olarak aktarılır. Daha sonra görüģülen kiģi, servis adı, görüģülen saat, görüģülen hasta örnek numarası görüģen kiģi tarafından panik değer bildirim talimatı formuna kaydedilir. Sonuç ekranından girilen uyarılar, hasta sonucu sorgulandığında klinisyen tarafından görülür. 3. Hasta psikolojisi göz önüne alınarak panik ya da kritik değer uyarısı sonuç çıktısına yansıtılmamaktadır. 4. Panik değerler sanal ortamda ve ayrıca panik değer dosyasında saklanmaktadır. Ġstenildiği anda sanal ortamda sorgulama yapılabilmektedir. 20. KAN VE STERĠL VUCUT SIVILARI ĠÇĠN KULLANILAN TÜPLER: 1-Steril vücut sıvıları örnekleri için JELSĠZ KURU TÜP 2-Diğer tüm testler için KIRMIZI kapaklı tüpler kullanılır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı nda testlerin etkili kullanımı için çalıģılan testlerde tekrar istem yapılabilmesi için tekrar istem süreleri belirlenmiģtir. Bu süreler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

36 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 36 / 38

37 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 37 / 38 KÜLTÜR TRANSPORT EKÜVYONLARI KAN KÜLTÜR ġġġelerġ

38 Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 38 / 38 STERĠL VUCUT SIVILARI TÜPÜ STERĠL ĠDRAR KABI Laboratuarımızda çalıģılan testlerin iç ve dıģ kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. GAĠTA KABI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DOKÜMAN NO :ML.RH.01 YÜRÜRLÜK TARiHi :13/08/2015 REViZYON NO :00 REViZYON TARiHi : -

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1.AMAÇ:Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında S.D.Ü. Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak. 2.KAPSAM:

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 DİKEY BOYUT 02 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 01 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 YATAY BOYUT Merkez

Detaylı

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 01 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 Merkez ve Ek Binadaki tüm laboratuar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ ML.RH.01 Nisan-2013 00 00 01/20 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Birimleri 2 3. Test Girişi 3 4. Numunelerin Alınması ve Transferi 3 5. Kan Örneği Tüpleri 4

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ UYGULAMALI DERS TAKİP DEFTERİ 20... -20... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI... YARIYILI 1/7 Öğrenci ve Ders Tanıtım Formu Öğrencinin Foto Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 24 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Yürürlük Tarihi: 00.00.2015 Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġstanbul 2 No lu Halk Sağlığı Laboratuvarı na, müģteriler tarafından getirilen klinik dıģı numunelerin; miktarlarını, kap/ambalaj özelliğini

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1. Direkt tanı yöntemleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI 1 / 8 1.AMAÇ: Numunenin doğru teknikle, yeterli miktarda alınarak güvenli bir şekilde laboratuvara ulaşmasını sağlamak. 2.KAPSAM: Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Laboratuvar teknisyeni 3.SORUMLULAR:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme g rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Klinik in Alınmas nması Sürüntü (boğaz, göz, yara) Alınma YöntemiY Boğaz Bir silgiç

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri İSTANBUL TOPLANTILARI-IV SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNE YAKLAŞIM Prof.Dr. Güner Söyletir Doç.Dr. Arzu İlki 1 Yara enfeksiyonlarında

Detaylı

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Prof. Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum planı Kalite gereklilikleri Yöntem geçerli kılma İç Kalite Kontrol

Detaylı

LABORATUAR TEST REHBERİ

LABORATUAR TEST REHBERİ LABORATUAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 1/25 LABORATUAR TEST REHBERİ Güncelleme Tarihi : 2012 ÖNSÖZ MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 2/25 Hastalıkların gerek tanı

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç

Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Steril vücut sıvıları Beyin omurilik sıvısı (BOS) Eklem sıvısı Plevral sıvı Peritoneal sıvı Perikardiyal sıvı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ LABORATUVARLAR ĠLE ĠLGĠ ÇALIġMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ LABORATUVARLAR ĠLE ĠLGĠ ÇALIġMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ LABORATUVARLAR ĠLE ĠLGĠ ÇALIġMALARI Dr. FERZANE MERCAN Klinik Biyokimya Uzmanı ferzanemercan@yahoo.com Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Daire Başkanlığı SUNUM ĠÇERĠĞĠ Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Prof. Dr. Ayper Somer Ġstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık ÇalıĢanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaģan hastalıklar

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İdrar örneği analiz için ne kadar uygun İdrar analizi Böbrek ve üriner sistem bozukluklarının veya hastalıklarının

Detaylı

1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak.

1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak. Doküman No:BİY.PR.02 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 30.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Doküman No:PAT-RH-02 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:18.12.2013 Sayfa 2 / 17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ Sayfa 1 / 21 1.AMAÇ: Mikrobiyoloji ve Seroloji laboratuvarı nda verilen hizmetleri tanımlamak. Mikrobiyoloji ve Seroloji laboratuvarı nın test çalışma zamanları, test için uygun materyel alınması, materyel

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar 8-Biyolojik İzleme Volkan Dündar Biyolojik izlemenin tanımı 1 Biyolojik izleme: Tehlikeli maddelerin, Metabolitlerinin ya da bunların biyokimyasal veya biyolojik etkilerinin parametrelerinin varlığında

Detaylı

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Bu talimat, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere EHSL Kimyasal ve Mikrobiyoloji laboratuarına analiz için getirilen numunelerin kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA

PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA PANDEMİK İNFLUENZA H1N1 TANISINDA LABORATUVARIN YERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALGORİTMASI DOÇ.DR.MUSTAFA ERTEK 23.10.2009-ANKARA İnfluenza A Pandemik İnfluenza(H1N1) Yeni bir reassortant virus A/California/04/2009

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

LABORATUVAR SÜREÇLERİ VE PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI LABORATUVAR TEST REHBERİ. Dr Mustafa CESUR Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Uzm Mart 2016,Adana

LABORATUVAR SÜREÇLERİ VE PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI LABORATUVAR TEST REHBERİ. Dr Mustafa CESUR Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Uzm Mart 2016,Adana LABORATUVAR SÜREÇLERİ VE PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI LABORATUVAR TEST REHBERİ Dr Mustafa CESUR Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Uzm Mart 2016,Adana GİRİŞ Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastaların yaklaşık

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE SÜREÇ ANALİZİ

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE SÜREÇ ANALİZİ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE SÜREÇ ANALİZİ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ NEDİR? Laboratuvar Güvenliği; çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için çalışma sırasında belirli laboratuar kurallarının, yöntemlerin,

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012 Suşehri Devlet astanesi Baştabipliği LABORATUVARA GÖNDRİLCK ÖRNKLR YÖNLİK TALİMATI RV.NO: 01 RV.TAR. 03.12.2012 1.0 AMAÇ : Laboratuar testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul

Detaylı

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU (%60-70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. Laboratuvarımızda

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ ÇALIŞMA KOD.MİK.PR.01 YAYIN TRH. MART 2005 REV. TRH.EYLÜL 2012 REV. NO.4 SAYFA NO.1/11 1.AMAÇ: Mikrobiyoloji Laboratuarı preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2016 Hazırlayan: Lab. Tek. Mehmet DAĞ Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni Biyolog

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma Biyokimyasal kan analizleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı