TEKRARLAYAN GEBEL K KAYIPLARI. Dr. Güvenç Karl kaya Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKRARLAYAN GEBEL K KAYIPLARI. Dr. Güvenç Karl kaya Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi"

Transkript

1 TEKRARLAYAN GEBEL K KAYIPLARI Dr. Güvenç Karl kaya Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi

2 Tekrarlayan Gebelik Kay plar Terminoloji

3 nsidens Bütün gebelikler % lk gebelik % lk abortus sonras % kinci abortus sonras % 38 Üçüncü abortus sonras % 55

4

5 Tekrarlayan Gebelik Kay plar Etyoloji Aç klanabilir Faktörler %50 Sitogenetik %2 5 Anti Fosfolipid send. %8 42 (ort. %15) Anatomik % (ort. %12.6) Hormonal ve Metabolik %17 20 Enfeksiyon Erkek faktörü mmunite Psikolojik Çevresel ve ki isel faktörler Aç klanamayan diopatik %50

6 Sito Genetik Faktörler Sporadik Kay plar Tekrarlayan kay plar Kromozomal anormallikler % Fetal kromozom anormallikleri %25 32 Otozomal trizomiler % ,16,18,21,di erleri Monosomy X %20 Triploidy %15 Tetraploidy % 5 Unbalanced translocation 3 5% En s k görülen anomaliler Trizomi, monozomi ve poliploidiler

7 Parental Kromozomal Anormaliteler Normal populasyonda %0.6 Tekrarlayan gebelik kay plar nda %3 6 En s k Translokasyonlar 1/500» Resiprokal translokasyonlar %50» Robertsonian translokasyonlar %24 Mozaisizm %12 nversiyonlar

8 Sito Genetik Faktörler Tan Parental periferik karyotipleme Abort materyalinin karyotiplemesi %50 olguda ba ar s z» Maternal kontaminasyon» Fetal hücrelerin geli imindeki bozukluk» Fetal kromozom morfolojisinde bozukluk

9 Sito Genetik Faktörler Tedavi Genetik dan ma Spontan gebelik IVF PGD

10

11 Franssen et al. HRU. 2011

12

13

14

15 Anti Fosfolipid Sendromlar

16 Anti Fosfolipid Sendromlar Sitotrofoblast diferensiyasyonunun inhibisyonu Desiduan n sitotrofoblastlar taraf ndan invazyonunun inhibe edilmesi Sinsityotrofoblast apoptosisi Sinsityotrofoblast yüzeyinde maternal inflamasyonun ba lat lmas

17 Anti Fosfolipid Sendromlar Önerilen Testler Lupus Antikoagulant ACA IgG ve IgM Anti ß2 Glikoprotein 1 Tart mal Testler Önerilmeyen Testler Anti Annexin A5 Anti Faktör XII Anti Protrombin APL IgA ANA Anti Tiroid antikorlar

18 Kal t msal Trombofili kinci trimester kay plar olan kad nlar kal t msal trombofili aç s ndan (Faktör V Leiden, Faktör II protombin gen mutasyonlar ve Protein S) taranmal d r. RCOG 2011 Tekrarlayan gebelik kay plar olan kad nlar n rutin olarak kal t msal trombofili aç s ndan taranmalar önerilmemektedir. ASRM 2012

19 Anti Trombotik Tedavi RCOG ACCP ASRM ESHRE Kal t msal trombofili 1. Trimester kay plar nda yetersiz kan t, 2. trimester kay plar nda canl do um oranlar n artt rabilir Antitrombotik proflasi önerilmez Antitrombotik tedavinin yararlar konusunda daha fazla RCT ihtiyaç var APL Sendromlar Heparin ve dü ük doz asprin kullan m önerilir APL send. Kriterlerine uyan hastalarda antepartum heparin (unfraksiyone veya dü ük molekül a rl kl ) ve dü ük doz asprin kullan m önerilir APL antikorlar yüksek ve persiste olan hastalarda proflaktik UF heparin ve asprin önerilir Antitrombotik tedavinin yararlar konusunda daha fazla RCT ihtiyaç var

20 Anti Trombotik Tedavi Aç klanamayan tekrarlayan gebelik kay plar olgular nda, anti trombotik tedavinin yeri gösterilememi tir. Cochrane Database Syst Rev Jan 21;(1):CD Aspirin or anticoagulants for treating recurrent miscarriage in women without antiphospholipid syndrome. Kaandorp S(1), Di Nisio M, Goddijn M, Middeldorp S. Blood May 27;115(21): SPIN (Scottish Pregnancy Intervention) study: a multicenter, randomized controlled trial of low molecular weight heparin and low dose aspirin in women with recurrent miscarriage.clark P(1), Walker ID, Langhorne P, Crichton L, Thomson A, Greaves M, Whyte S, Greer IA; Scottish Pregnancy Intervention Study (SPIN) collaborators. N Engl J Med Apr 29;362(17): Aspirin plus heparin or aspirin alone in women with recurrent miscarriage.kaandorp SP(1), Goddijn M, van der Post JA, Hutten BA, Verhoeve HR, Hamulyák K,Mol BW, Folkeringa N, Nahuis M, Papatsonis DN, Büller HR, van der Veen F,Middeldorp S.

21 Anatomik Faktörler Konjenital Anomaliler (Mülleryan Anomaliler) Uterin septum Bikornuate uterus Unikornuate uterus T shape uterus Servikal yetmezlik Edinsel Anomaliler Intra uterin adezyonlar Servikal yetmezlik Uterin Neoplazmlar Submukoz myomalar Endometrial Polipler

22 Anatomik Faktörler

23

24 Kaviteyi küçültürler mplantasyona uygun alan azalt r veya etkiler Sub endometrial vaskularizasyonu bozabilirler Uterin kontraksiyonlar artt rabilirler Servikal yetmezli e yol açabilirler Anatomik Faktörler Mekanizma??

25 Anatomik Faktörler Tedavi Histeroskopik septum rezeksiyonun, tekrarlayan gebelik kay plar olgular nda iyile me sa lad dü ünülmekte ve uygulanmas önerilmektedir. Grimbizis GF. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod Update ntra uterin adezyon, submukoz myoma ve poliplerin ç kar lmas n n, tekrarlayan gebelik kay plar nda sonuçlar iyile tirdi ine dair sonuçlar tart mal d r. Her ne kadar bu konuda, randomize kontrollü çal ma yapmak zorluk gösterse de, genel görü, cerrahi düzeltme yap lmas yönündedir. Düzeltilemeyen uterin anomaliler ve tekrarlayan gebelik kay plar n n birarada oldu u olgularda, IVF ve ta y c annelik bir opsiyon olabilir

26 Hormonal ve Metabolik Faktörler Tiroid fonksiyon bozukluklar (Hipo/Hiper) Subklinik hipotiroidi Kontrolsüz diabet Hiperprolaktinemi Luteal faz yetmezli i Tekrarlayan gebelik kay plar ile ili kilidir. Tiroid fonksiyon testleri TFT s normal ise tiroid otoantikorlara bak lmas n n yeri yoktur. HbA1C ( nsülin rezistans??) Prolaktin düzeyleri Luteal faz progesteron düzeyleri??

27 Hormonal ve Metabolik Faktörler Tedavi Tiroid replasman tedavisi HbA1C düzeylerinin optimize edilmesi PCOS olgular nda Metformin kullan m?? Hiperprolaktineminin düzeltilmesi Luteal faz yetmezli inde progesteron kullan m

28 mmunolojik Faktörler Paternal lenfosit immunizasyonu uygulanmas n n faydas gösterilememi tir. Porter TF, LaCoursiere Y, Scott JR. Immunotherapy for recurrent miscarriage. The Cochrane Database of Systemic Reviews Intra venöz immunoglobulin (IVIG) tedavisinin fayda sa lad na dair kan t gösterilememi tir. Ata B, Tan SL, Shehata F, Holzer H, Buckett W. A systematic review of intravenous immunoglobulin for treatment of unexplained recurrent miscarriage. Fertil Steril. 2011;95:

29 Di er Faktörler Enfeksiyon Tekrarlayan gebelik kay plar na yol açt na dair yeterli kan t yoktur Erkek Faktörü Standart sperm parametrelerinin tekrarlayan gebelik kay plar nda prediktif de eri yoktur Psikolojik faktörler Çevresel faktörler Rutin testler veya profliktik antibiotik kullan m önerilmez Sperm ploidi için rutin testler önerilmez Sperm DNA fragmantasyon testlerinin yeri tart mal d r Psikolojik destek, haftal k ultrason ve muayene Al kanl klar n de i tirilmesi (sakin ya am, sigara, alkol vb. uzak durulmas )

30 Olgu 1 Y y l nda, çocuk iste i ile ba vurdu 39 ya 5 y ll k sekonder infertilite G 3 P 0 A 2 10 y ld r hipotiroidi nedeniyle 25 micg/gün kullan yor y l nda spontan gebelik, 11 haftal k missed abortus ile sonlanm, D&C yap lm, genetik analiz yap lmam 2011 y l nda spontan gebelik, 8 haftada unembryonik gebelik tan s sonland r lm, D&C yap lm, genetik analiz yap lmam 2012 y l nda, sekonder infertilite, DOR endikasyonlar ile IVF uygulanm, ancak yetersiz folikül geli imi nedeniyle iptal edilmi.

31 Olgu 1 Fizik muayene : Normal s n rlar içerisinde Genital muayene : Normal s n rlar içerisinde TV USG : GRD I overler HSG : Uterin kavite normal s n rlar içerisinde tubal pasaj bileteral normal olarak izleniyor Laboratuar bulgular : AMH : 0.3, TSH : 2.1 (N), ST4 : 1.01 (N), PRL : 19 (N), AK : 99, HbA1C : 5.3 LA : Neg., ACA IgG ve IgM : (N) Faktör V Leiden : Homozigot normal Spermiogram : Normal s n rlar içerisinde Erkek Karyotip : 46 XY Kad n Karyotip: 46 XX (%88), 47 XXX (%12) RSA, AMA, DOR tan lar yla ART/PGD önerildi.

32 Olgu 1 Ocak 2013, K sa antagonist protokol ba lat ld. 4 oosit, 3 MII, 2 PN, 3. gün 6h,7h iki embriyo donduruldu. Mart 2013, K sa antagonist protokol ba lat ld. 2 oosit, 2 MII, 2 PN, 3. gün 7h, 8h iki embriyo donduruldu. May s 2013, K sa antagonist protokol ba lat ld. 1 oosit, 1 MII,1 PN, 3. gün 8h bir embriyo donduruldu. Haziran 2013, K sa antagonist protokol ba lat ld. 1 oosit, 1 MII,1 PN, 3. gün 8h bir embriyo donduruldu.

33 Olgu 1 A ustos 2013, FET planland. 3. gün çözülen embriyolarda blastomer biopsisi ve FISH ile PGS uyguland (9 probe) 5. gün PGS sonucu normal bulunan iki embriyo (3BC ve Morula) transfer edildi. Luteal faz progesteron vaginal jel ile desteklendi.

34 Olgu tarihinde gebelik testi pozitif tarihinde TV USG ile 6hafta 5 günlük tekil canl gebelik belirlendi tarihinde Fetal cdna testi 13, 18, 21 ve sex kromozomlar için dü ük riskli tarihinde II. Düzey ultrason bulgular normal s n rlar içerinde Olgu u anda 30 haftal k komplikasyonsuz devam etmektedir.

35 Olgu 2 A.A. 5 kez 6 7 hafta aras spontan abortus 2013 y l nda, çocuk iste i ile ba vurdu 2 kez Biokimyasal abortus 38 ya 11 y ll k sekonder infertilite G 7 P 0 A 7 Opere tiroid ca. Levotiron 100 mg. Kullan yor. Eutiroid.

36 Olgu 2 Fizik muayene : Normal s n rlar içerisinde Genital muayene : Normal s n rlar içerisinde TV USG : GRD 2 overler HSG : Endoservikal kanalda hafif düzensizlikler, tubal pasaj bilateral olarak patent Histeroskopi : Sa kornual alanda minimal adezyon bulgular, makas ile aç ld. Laboratuar bulgular : TSH : 0.12 (N alt nda), ST4 : 1.3 (N), PRL : 23(N), OGTT : Normal s n rlarda, HbA1C : 5.4 LA : Neg., ACA IgG ve IgM : (N) Faktör V Leiden : Homozigot normal, Faktör II : Homozigot normal Spermiogram : Normal s n rlar içerisinde Erkek Karyotip : 46 XY Kad n Karyotip: 46 XX RSA, AMA tan lar yla ART/PGD önerildi.

37 Olgu 2 ubat 2014 tarihinde k sa antagonist protokol ba lat ld. 12 oosit, 8 MII, 6 PN 5. gün 4 blastosiste trofektoderm bx. uyguland ve embryolar donduruldu. A CGH uygulamas sonucunda, 4 embryoda anormal bulundu (Trizomi 17, Monozomi 22, del/dup 17, Apoptotic DNA)

38 Te ekkürler..

Herediter Trombofili Tan s Alan Hastalarda Aspirin ve Düşük Molekül Ağ rl kl Heparin Tedavisi ile Gebelik Sonuçlar

Herediter Trombofili Tan s Alan Hastalarda Aspirin ve Düşük Molekül Ağ rl kl Heparin Tedavisi ile Gebelik Sonuçlar Original makale Herediter Trombofili Tan s Alan Hastalarda Aspirin ve Düşük Molekül Ağ rl kl Heparin Tedavisi ile Gebelik Sonuçlar E. Didem ÖZDEMİR, Gamze S. ÇAĞLAR, Efser ÖZTAŞ, Sevim Dinçer CENGİZ Ufuk

Detaylı

ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda

ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda 414 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite rapotik etkinli i de olabilen tubal patensinin (histerosalpingogram) radyolojik de erlendirmesinin yap lmas n içerir De erlendirme aflamas n ak lda tutmak

Detaylı

IVF Ünitelerine Yönelik mmunolojik Testler

IVF Ünitelerine Yönelik mmunolojik Testler IVF Ünitelerine Yönelik mmunolojik Testler Gebelik kay plar na, infertiliteye ve tüp bebek uygulamalar nda baflar s zl a yol açan bir çok neden bulunmaktad r. Çal flmalar düflüklerin birço unun kromozom

Detaylı

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz (Metin güncelleme Nisan 2010).R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22 Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8 nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan

Detaylı

ART BAŞARISIZLIKLARINDA YÖNETİM. Dr. Güvenç Karlıkaya İstanbul Memorial Hastanesi YÜT & Üreme Genetiği Bölümü

ART BAŞARISIZLIKLARINDA YÖNETİM. Dr. Güvenç Karlıkaya İstanbul Memorial Hastanesi YÜT & Üreme Genetiği Bölümü ART BAŞARISIZLIKLARINDA YÖNETİM Dr. Güvenç Karlıkaya İstanbul Memorial Hastanesi YÜT & Üreme Genetiği Bölümü Assisted reproductive technology and intrauterine inseminations in Europe, 2005: results generated

Detaylı

Blast. Derlemeler. Human Reproduction, Fertility and Sterility, RBM Online. Makale Özetleri. Üniversite IVF Merkezi Tanıtımları. www.tsrm.org.

Blast. Derlemeler. Human Reproduction, Fertility and Sterility, RBM Online. Makale Özetleri. Üniversite IVF Merkezi Tanıtımları. www.tsrm.org. TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni Ocak-Nisan /2015 ISSN: 2148-3361 3. SAYI YIL:2 Derlemeler Human Reproduction, Fertility and Sterility, RBM Online Makale Özetleri Üniversite IVF

Detaylı

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim?

Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Gebelerde Hematolojik Sorunlar; Nas l tedavi edelim? Siret RAT P Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Gebelerde hematolojik sorunlar anemi, trombositopeni

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 0 PR MER D SMENOREDE ORTALAMA TROMBOS T HACM Nermin Akdemir, Süleyman Akarsu, Sevgi Türe Ankara Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB. 0 LAPAROSKOP K CERRAH E T M NDE SANAL GERÇEKL K TEKNOLOJ S Di er Fatih fienda, Ali Akdemir, Onur Bilgin, Kemal Öztekin Ege Üniversitesi T

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni Mart-Nisan /2014 ISSN: 2148-3361 2. SAYI YIL:1 Derlemeler TSRM Yönetim Kurulu Kararları 6. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09

Detaylı

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız

Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Biz, mutluluğa erişmenize yardımcı olacağız Çocuk arzular n gerçekle tirmeye çal an ünitemize ho geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imdiye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize

Detaylı

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ. KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. SADİYE EREN İN VİTRO FERTİLİZASYON (İVF) UYGULANAN

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014

Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014 Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014 PKOS Tanımlamaları NIH 1990 Kriteleri: Tanı için 2 kriter gerekli (%6-8) Hiperandrojenemi veya hirsutism (ZORUNLU) Oligo/anovulasyon

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

Di er yandan, u an için bilmeniz gerekenleri özet halinde içeren bu bro ürü de e inizle birlikte okuman z tavsiye ederiz.

Di er yandan, u an için bilmeniz gerekenleri özet halinde içeren bu bro ürü de e inizle birlikte okuman z tavsiye ederiz. ÛSTENEN BEBEK GELMÛYORSA IVF - ÍANSLARLA DOLU BÛR YOL Beklenen Bebek Ekibinize Ho Geldiniz! Çocuk sahibi olma iste iniz imidye kadar gerçekle medi inden doktorunuzun tavsiyesi üzerine bize geldiniz. Beklenen

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY*

GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* GEBEL K VE D ABET Özer AÇBAY* Gebelerin ortalama %4 ünde diabet bulunmaktad r. Bunlar n ortalama %90 ilk kez gebelikte ortaya ç kan veya tan konulan gestasyonel diabet (GDM), geri kalan %10 u ise gebelik

Detaylı

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi stanbul, 003 003 Volume 0 No 3 (Supplement) Oral BFM PROTOKOLLER LE AML SONUÇLARIMIZ: T. Celkan, L. Y. Soycan, H. Apak, A. Özkan,. Y ld z. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediatrik

Detaylı

Trombofili: Tan da zlenecek Yol

Trombofili: Tan da zlenecek Yol .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 43-57 Trombofili: Tan da zlenecek Yol Prof. Dr. Burhan Ferhano lu Trombofili

Detaylı

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas CLINICAL STUDY Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas Ali ALHAN 1, smail ÖZDEM R 1, Asl SOMUNKIRAN 1, Fuat DEM RC 1, O uz YÜCEL 1, Talat

Detaylı