İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü"

Transkript

1 İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi, Tüp Bebek Merkezi, İstanbul

2 İnfertilite ile psikolojik işlev arasındaki ilişki çift yönlüdür (Forrest ve Gilbert, 2013). Psikopatoloji infertilite etiyolojisinde rol oynayabilir, nitekim stres hipotalamopitüiter gonadal ekseni bozarak anovulasyona yol açabilir. Diğer taraftan infertilitenin kendisi psikolojik bazı sorunlara neden olabilir. Buna ek olarak gebeliğin sağlanması için kullanılan ilaçlar da psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu alanda günümüze dek yapılmış olan çalışmalarda, sıklıkla infertil çiftlerle kontrol grubu arasındaki farklılıklar incelenmiş olup (Gülseren ve ark. 2006), çok az sayıda çalışma psikolojik durumun tedavi yanıtı üzerine etkisini araştırmıştır.

3 Birinci ve ikinci eksen tanısı dışında mizaç ve bağlanma biçimi gibi eşikaltı durumlar da infertilitenin ve infertilite tedavisine yanıtın bir eşlikçisi ya da risk etkeni olabilirler. Mizaç özelliklerinin, infertiliteye duygudurum yanıtını ve gidişini belirleyen bir değişken olduğu ileri sürülmüştür (Volgsten ve ark. 2010). İnfertilite ile bağlanma biçimi arasında bir ilişki olup olmadığını araştıran bir çalışma dizinde bulunmamaktadır. Kakatsaki ve arkadaşlarının (2009) yaptığı bir çalışmada yüksek duygusal dışavurumun negatif tedavi sonucu ile ilişkili olabileceği, bu durumun hipotalamopitüiter adrenal eksenindeki bir düzensizlikten kaynaklanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bazal kortizol düzeyi, aynı zamanda, mizacın biyolojik bir izdüşümü olarak önerilen değişkenlerden biridir (Kesebir ve ark. 2010).

4 Bu çalışmanın amacı, invitro fertilizasyon (IVF) girişimi başarılı olan ve olmayan çiftler arasında, bağlanma biçimi, mizaç özellikleri ve bazal kortizol düzeyi yönünden fark olup olmadığının araştırılmasıdır.

5 YÖNTEM Örneklem 18 aylık süreçte Yirmidokuz Mayıs Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ne başvuran ve infertilite tanısı almış 325 kişi organik etiyolojinin saptandığı olgular daha önce IVF tedavisi almış olgular

6 YÖNTEM Uygulama ve Araçlar IVF tedavisi öncesi tüm katılımcılara TEMPS-A ve EBBÖ uygulanmış, bazal kortizol düzeyi ölçümü için kanları alınmıştır. IVF öncesi uygulanan hormon tedavisi (1 ay süreli) depresyon ve anksiyete puanlarını etkileyebileceğinden, kadınlarda BDÖ ve BAÖ, bunun öncesi ve sonrasında iki kez uygulanmıştır. Eşlerde bu uygulama sadece tedavinin başında yapılmıştır. IVF tedavisi uygulanan 50 çift, tedavinin gebelikle sonlanıp sonlanmadığına bakılarak iki gruba ayrılmışlardır. Analiz: Sayısal değişkenlerin karşılaştırılması T test ile, sınıfsal değişkenlerin karşılaştırılması kikare testi ile yapılmıştır. Gebe kalmanın öngörücü değişkenlerine yönelik regresyon analizi uygulanmıştır. Bağıntı analizinde Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.

7 BULGULAR Gebelik + ve olguların karşılaştırılması Gebelik + ve olgular arasında mizaç alttipi ve bağlanma biçimi puanları yönünden, hem kadınlarda hem de erkeklerde fark bulunmamıştır. Gebelik + ve olgular arasında bazal kortizol düzeyi, gebe kalan kadınlarda ve eşlerinde daha düşük bulunmuştur.

8 Tablo-1: Örneklemin tanıtımı Gebelik + s= 14 Kadın Gebelik - s= 36 Analiz t/p Gebelik + s= 14 Erkek Gebelik - s= 36 Analiz t/p Yaş (Ort±SS) 31,7 ± 4,6 29,1 ± 5,09 1,7/0,106 33,5 ± 3,4 34,9 ± 6,7-0,9/0,326 Eğitim yılı (Ort±SS) Gelir düzeyi (Ort±SS) Evlilik yılı (Ort±SS) İnfertilite yılı (Ort±SS) Tedavi yılı (Ort±SS) Bazal kortizol düzeyi (ng/ml) 13,7 ± 1,3 13,1 ± 1,03 1,5/0,156 3,07 ± 1,5 2,9 ± 1,3 0,2/0,839 2,5 ± 1,1 2,3 ± 0,7 0,7/0,485 2,5 ± 1,1 2,3 ± 0,7 0,7/0,485 2,7 ± 1,06 2,3 ± 0,9 1,2/0,254 2,7 ± 1,06 2,3 ± 0,9 1,2/0,254 2,07 ± 1,1 2,1 ± 0,9-0,3/0,783 2,07 ± 1,1 2,1 ± 0,9-0,3/0,783 1,6 ± 1 1,5 ± 0,8 0,2/0,847 1,6 ± 1 1,5 ± 0,8 0,2/0, ± ± ± ±

9 BULGULAR Gebelik + ve olgular arasında IVF öncesi BDÖ ve BAÖ puanları yönünden, hem kadınlarda, hem de erkeklerde fark bulunmamıştır. Gebelik kadınlarda, IVF öncesi ve sonrası BDÖ puanlarında fark bulunmazken, gebelik + kadınlarda IVF sonrası BAÖ puanları daha yüksek bulunmuştur.

10 Kadın Analiz Erkek Gebelik + s= Gebelik -s= 36 t/p Gebelik + s= Gebelik -s= Analiz t/p Depresif mizaç 7,07 ± 4,5 6,5 ± 3,7 0,4/0,679 5,2 ± 4,1 6,1 ± 3,5-0,6/0,535 Siklotimik mizaç 8,7 ± 5,3 7,5 ± 5,3 0,7/0,48 4,3 ± 4,08 4,3 ± 3,7-0,003/0,998 Hipertimik mizaç 8,1 ± 5,2 9 ± 4,3-0,5/0,59 8,5 ± 5,8 9,3 ± 4,8-0,5/0,66 İrritabl mizaç 3,2 ± 3,6 2,5 ± 2,9 0,6/0,539 3,5 ± 4,7 3,5 ± 3,3-0,2/0,984 Anksiyöz mizaç 8,3 ± 6,5 6,3 ± 5,1 1,0/0,318 3,4 ± 3,5 4,9 ± 5,2-1,2/0,24 Güvenli bağlanma 8,7 ± 2 8,2 ± 1,7 0,9/0,38 8,1 ± 1,9 8,4 ± 1,9-0,4/0,66 Kaçıngan bağlanma 9,4 ± 1,2 9,5 ± 1,5-0,3/0,768 9,6 ± 1,9 9,5 ±1,6 0,2/0,881 Kaygılı/ikircikli bağlanma 9,9 ± 1,5 10,3 ± 1,3-0,9/0,397 10,6 ± 1,3 10,8 ± 0,8-0,5/ 0,626

11 BULGULAR Bağıntı analizleri Gebelik + olgularda Kadınlarda infertilite süresi (r= 0.391, p= 0.005), BAÖ puanı (r= 0.199, p= 0.047) ve depresif mizaç ile (r= 0.630, p= 0.018) bazal kortizol düzeyi arasında, erkeklerde BAÖ puanı (r= 0.297, p= 0.043), depresif (r= 0.391, p= 0.017) ve anksiyöz mizaç puanı ile (r= 0.527, p= 0.031) bazal kortizol düzeyi arasında güçlü bir bağıntı bulunmuştur. Gebelik olgularda Kadınlarda herhangi bir mizaç tipi ile bazal kortizol düzeyi arasında bir bağıntı gösterilemezken, erkeklerde depresif mizaç ile bazal kortizol düzeyi arasında (r= 0.316, p= 0.044) orta derecede bir bağıntı bulunmuştur.

12 BULGULAR Regresyon analizi Kadın olgularda, bazal kortizol düzeyi tek öngörücü değişken olarak saptanmıştır (R square 0.041, F 4.169, p= 0.044).

13 TARTIŞMA Çok az sayıda çalışma bireysel psikolojik özelliklerin infertilite tedavisine yanıt ile ilişkisini araştırmıştır. Yazında infertilitenin mizaç ve bağlanma biçimi ile ilişkisini araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bizim çalışmamızda, tedavi yanıtı gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediğine göre değerlendirildiğinde, gebelik + ve olgular arasında mizaç alttipi ve bağlanma biçimi puanları yönünden hem kadınlarda hem de erkeklerde fark bulunmamıştır.

14 TARTIŞMA Diğer taraftan hem kadınlarda hem de eşlerinde bazal kortizol düzeyinin depresif mizaç puanı ile doğrusal bir ilişki içerisinde olduğu izlenmiştir. Buradan yola çıkarak, depresif mizaç özelliklerinin daha stresli bir bekleme sürecine neden olduğu ve bu yolla tedavi yanıtını etkilemiş olabileceği düşünülebilir. Volgsten ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında nörotizm puanı yüksek olan bireylerin IVF sonrası gebe kalamama durumu depresyon ve anksiyete bozukluğundan bağımsız olarak yüksek bulunmuştur. Nörotisizm depresif ve anksiyöz mizaçla büyük ölçüde örtüşen bir mizaç boyutu olup, özeleştiri depresif mizaçlı bireylerin önde gelen özelliklerinden biridir.

15 TARTIŞMA Kakatsaki ve arkadaşlarının (2009) çalışmasında yüksek duygusal dışavurumun negatif tedavi sonucuna yol açabileceği, bunun nedeninin de HPA eksenindeki düzensizlikten kaynaklanabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu kişilerde stres durumunda daha fazla kortizol salınacağı, infertil kadının tedaviyi düşük stres düzeyi ile karşılamasının başarılı tedavi sonucu için önemli bir değişken olabileceği üzerinde durulmuştur. Bu yorumu destekler şekilde çalışmamızda gebelik + ve olgular arasında bazal kortizol düzeyi, gebe kalan kadınlarda ve eşlerinde daha düşük bulunmuştur. Bu bulgumuz infertil çiftlerin IVF tedavisi sırasında yaşadıkları stresin tedavi sonucunu etkilediği savıyla uyumludur.

16 TARTIŞMA Her iki cinsiyette de, BAÖ puanları ile kortizol düzeyi arasında bir ilişki gösterilmiştir. Kadınların tedavi başlangıcındaki yüksek kaygı düzeyi ve depresif semptom şiddetinin gebelik şansını azaltabildiğini gösteren sonuçlar bulunmaktadır (Gülseren ve ark. 2006). Bu durum bizim çalışmamızda izlenmemiştir. Çalışmamızda IVF sonrası BDÖ ve BAÖ puanları gebe kalan ve kalmayan olgularda ve eşlerinde benzerdir. Bu durum tedavi sürecine bağlı yaşanan ya da ortaya çıkan depresyon ve anksiyete belirtilerinin tedavi yanıtını etkilemediği şeklinde yorumlanabilir.

17 TARTIŞMA Eugster ve arkadaşlarının (2004) yaptığı bir çalışmada kadınlarda mevcut olan kronik stresle IVF tedavisi öncesi ve sonrası oluşan akut stresin ayırtedilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kronik anksiyetesi olduğu halde tedavi öncesindeki ve sonraki bir hafta içinde anksiyetesinde artış olmayan kadınlarda gebelik oranlarının daha düşük olduğu belirtilmiştir (Eugster ve ark. 2004). Çalışmamızda tedavi sonrası BDÖ ve BAÖ puanları, gebe kalan ve kalmayan olgular arasında benzerdir. Diğer taraftan gebe kalmayan olgularda tedavinin başında ve sonunda ölçeklenen BAÖ puanları birbiri ile benzer iken gebe kalan olgularda tedavi sonrası BAÖ puanları daha yüksektir.

18 TARTIŞMA Sonuç olarak, infertilite tedavisinde mizaç, bağlanma biçimi ve stres ilişkisin ilk kez irdeleyen bu çalışmada, gebelik + ve olgular arasında bağlanma ve mizaç özellikleri yönünden bir fark bulunmamakla birlikte, depresif mizaç ile bazal kortizol düzeyi arasında gösterilen bağıntı, depresif mizaç özelliklerinin stres yanıtı üzerinden IVF tedavisinin başarısını etkilediği şeklinde yorumlanabilir. IVF sonrası yükseldiğini gösterdiğimiz ve yazında tedavi başarısını olumlu etkilediği belirtilen anksiyete düzeyi durumsal olması özelliği ile bu bulgularımızla ters düşmemektedir.

19 Dikkatiniz için teşekkür ederim

POSTPARTUM DEPRESYON

POSTPARTUM DEPRESYON T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Dr. Refik Demirtunç POSTPARTUM DEPRESYON Prevalansı ve Sosyodemografik Risk Faktörleri Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

BİPOLAR BOZUKLUKTA BAŞLANGIÇ YAŞININ AFEKTİF MİZAÇ ÖZELLİKLERİ VE BOZUKLUĞUN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Erhan Kurt Klinik Şef V.: Dr. Ahmet Türkcan

Detaylı

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden Bir İnceleme Infertility: An Examination Hopelessness Perspective Gülseren KESKİN, 1 Aysun BABACAN GÜMÜŞ 2 ÖZ Amaç: İnfertilite

Detaylı

İNFERTİLİTETEDAVİSİGÖREN KADINLARDA İNFERTİLİTENİN RUH SAĞLIĞINA,EVLİLİK. İLİŞKİLERİve CİNSELYAŞAMA ETKİLERİ

İNFERTİLİTETEDAVİSİGÖREN KADINLARDA İNFERTİLİTENİN RUH SAĞLIĞINA,EVLİLİK. İLİŞKİLERİve CİNSELYAŞAMA ETKİLERİ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitimve Araştırma Hastanesi 12.PsikiyatriBirimi Başhekim: Prof. Dr. Musa Tosun Klinik Şefi:Uz. Dr. Latif R. Alpkan İNFERTİLİTETEDAVİSİGÖREN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):165-184 doi: 10.5455/cap.20131001091415 İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psychiatric Aspects of Infertility Hacer Sezgin, Çiçek

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları

1. GENEL BİLGİLER 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER 1 TABLO LİSTESİ 2 ŞEKİL LİSTESİ 3 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Dünyada ve Türkiye de Sigara Kullanım Yaygınlığı 4 1.1.1. Ülkelere Göre Genel Sigara Tüketim Miktarları 4 1.1.2.

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

GEBELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PRENATAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

GEBELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PRENATAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ GEBELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PRENATAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayşe METİN Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU Yüksek

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Deri Yolma Bozukluğu Skin Picking Disorder Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren Özet Deri

Detaylı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BİPOLAR BOZUKLUK KOMORBİDİTESİ VE AFEKTİF TEMPERAMENT ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi Başhekim: Medaim Yanık Şef: Doç. Dr. Hüsnü Erkmen 1 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ve PANİK BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA

Detaylı

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Ana Bilim Dalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Kalp Krizi Geçirmiş Bireylerde Travma Sonrası Gelişim ile Öz Duyarlık Arasındaki İlişkinin

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Hemşire Fatma ALTINÇELEP YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL, 2011

Detaylı

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 16-20. Orijinal Araştırma Makalesi İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ GAZİANTEP 19 ARALIK 2009 Tijen Şengezer SUNUM PLANI Yaşam Kalitesi Kanserli hastanın geçirdiği aşamalar Üroonkolojide yaşam kalitesi

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ Marmara Üniversitesi SBF

Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ Marmara Üniversitesi SBF Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ Marmara Üniversitesi SBF 16 Ekim 2012 İSTANBUL 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde sunuldu Kanıta dayalı uygulama,

Detaylı

1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam

1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam 1 1. GĠRĠġ 1.1. Kuramsal YaklaĢımlar ve Kapsam Tüm dünyada sağlık sistemlerindeki son gelişmeler, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yaklaşımlarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Yaşam becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

Sigara Bırakmada Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi

Sigara Bırakmada Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi Sigara Bırakmada Nikotin Bağımlılık Düzeylerinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi Osman ÖRSEL*, Sibel ÖRSEL**, Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Selma FIRAT GÜVEN*, Tuğrul ŞİPİT*, Bahar KURT* * Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı