T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU KURSİYER SEÇİM SINAVI MAYIS-2015 A KİTAPÇIĞI A D A Y I N Adı ve Soyadı Kurum Sicil No T.C. Kimlik No :.. :.. :.. SINAV SÜRESİ 150 DAKİKADIR. BAŞARILAR DİLERİZ. SINAV BAŞLAMADAN KİTAPÇIĞI AÇMAYINIZ.

2 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU KURSİYER SEÇİM SINAVI SINAV BAŞLAMA SAATİ: SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA D İ K K A T 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Sınavda cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. 3. İlk yarım saat ve son on dakika imtihan salonu terk edilemez. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Özellikle tükenmez kalem kullanmanız istenen bölümler hariç cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdını kontrol ediniz, doldurmanız istenen bilgileri doldurunuz. TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. 2. Her sorunun dört şıkkı vardır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 5. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Başkanlığımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 2

3 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müfred değildir? ر ز اق.A ج ت ار B. خ ب از.C ع ال.D 2. Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful alır?.a و ه ب.B أ ك ل.C ف ت ح.D ج ل س fiillerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru و ع د (4) ش و ى (3) ر م ى (2) ك ال (1) 3. sıralanmıştır? A. (1) Misâl, (2) lefîf, (4) nâkıs, (4) ecvef B. (1) Ecvef, (2) nâkıs, (3) lefîf, (4) misâl C. (1) Ecvef, (2) lefîf, (3) misâl, (4) mudâaf D. (1) Lefîf, (2) nâkıs, (4) mudâaf, (4) misâl 4. Aşağıdaki altı çizili fiillerin başındaki hemzelerden hangisi hemze-i vasıldır? قال هي عصاي ات و ك أج عليها.A و ال ق ما يف ميينك.B يا ادم اس جكن أ ن ت و زوجك.C جث اب ل غ هج م أ م ن هج.D 5. Aşağıdakilerden hangisi ismi fail ve ismi meful için kullanılan müşterek bir sîgadır?.a جم تل.B م ف توح جم ستخرج.C جم ختار.D 3

4 6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin türleri hangi şıkta doğru sıralanmıştır? و اهللج ال ج مس ت ع ا جن ع ل ى م ا ت ص جفون إ ن اهلل ج يل ج ي ب ا ل م ال أ ل ي س اهللج ب ك اف ع ب د هج و م ن أ ص د جق م ن اهلل ح د يث ا.I.II.III.IV A. (I) Sıfatı müşebbehe (II) İsm-i mef ûl (III) İsm-i fâil (IV) İsm-i tafdîl B. (I) İsm-i mef ûl (II) Sıfatı müşebbehe (III) İsm-i fâil (IV) İsm-i tafdîl C. (I) İsm-i fâil, (II) Sıfatı müşebbehe (III) İsm-i tafdîl (IV) Sıfatı müşebbehe D. (I) İsm-i mef ûl (II) İsm-i tafdîl (III) İsm-i fâil (IV) Sıfatı müşebbehe 7. hangisidir? fiilinin emri hazır müfred müzekker sigası aşağıdakilerden أ ط ع م أ ط ع م.A أجط ع ج م.B أ ط ع م.C إ ط ع م.D hangisidir? fiillerinin ismi zaman ve ismi mekan sigaları aşağıdakilerden ر م ى و ع د- ج لس 8. م ر ى- م م و ع د - م ل س.A م ر م ي -م ع اد - م ل س.B م ر جم وي -م و ع د - م ل س.C م ر ى- م م و ع د - م ل س.D doğrudur? kelimesinin i lâli konusunda aşağıdakilerden hangisi م وق ظ 9. ج مي ق ظ.A Aslı olup yâ harfi vâv harfine kalb edilmiştir. ج مووق ظ.B Aslı olup vâv harfi hazfedilmiştir. ج مي يق ظ.C Aslı olup birinci yâ hazfedilmiş, ikinci yâ ise vâv harfine kalb edilmiştir. ج مو ي ق ظ.D Aslı olup yâ harfi hazfedilmiştir. kullanılmıştır? cümlesindeki fiilin hemzesi hangi anlamda أ ز و ج ت ال ف ت ا ة 10..A وج د ان.B ك ث ر ة.C ج د ج خول.D ح ي نجون ة 4

5 11. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde taaccüb kullanılmıştır? ف م ا ا ص ب ر ج هم ع ل ى الن ار.A ا لن ب ا و ى ل ب ال ج مؤ م نني م ن ا ن جفس ه م.B ف م ا ر ب ت ت ار تج ج هم و م ا ك انجوا ج مه ت د ين.C ا ل ي ع ل م ب ا ن ال ى له ي ىرى.D 12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin vezni cem-i kesrettir?.a ف د خ لجوا ع ل ي ه و ج اء ا خ و ةج ي ج و ج س.B س ل جقوجكم ب أ لس ن ة ح د اد.C ف سي ج حوا يف ا ل ر ض ا ر ب ع ة ا ش ج هر.D ج مت كئ ني ع ىلى فج ج رش gelmelidir? ifadesinde األمهات هن boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi سيدات 13. فضلى.A أفضل.B فضل.C فضليات.D.14 hangisidir? ayetindeki ف altı çizili kelimenin türü aşağıdakilerden ق د اس ت م س ك ب ال ع ر و ة ال و ث ق ى.A مبالغة اسم الفاعل B. C. الصفة املشب هة اسم التفضيل.D املصدر 15. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi cemi değildir?.a اجو ىل ئ ك ج ه جم ال ك ف ر ةج ال ف ج ر ةج.B إن ال ج مب ذ ر ين ك انج وا ا خ و ان الش ي اط ني.C جث ا ن ز ل ع ل ي جكم م ن ب ع د ال غ م ا م ن ة.D و ا ذ ا ال ج و ج حو جش ج حش ر ت 5

6 hangisidir? ayetindeki altı çizili ismin türü aşağıdakilerden و ل ت ن س ن ص يب ك م ن الد ن ي ا.16 A. Memdud B. Menkus C. Maksur D. Sahih 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ism-i tasğir kullanılmamıştır? أب ا ع ج م ي م ا ف ع ل الن غ ي.A أشركنا يا أجخ ي يف دعائك.B هذا جب ي ل ج ي ب نا و ج ن ب ه.C ل س ت ع ل ي ه م بجص ي ط ر.D gelmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi رأيت في المكتبة 18. ثالث آ لف جكتجب.A ثالثة آ لف ك ت اب.B ثالثة آ لف جكتجب.C ثالث آ لف ك ت اب.D gelmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi فحص الطبيب طفلة 19. تصرخن من األل.A يصرخ من األل.B يصرخون من األل.C تصرخ من األل.D altı çizili kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden أسرعت زينب في لهفة إلى أمها 20. hangisidir? A. Hal B. Mefulün fih C. Sıfat D. Mefulün bih 6

7 hadis-i şerifindeki altı çizili إ ن ي أل ر ج و ل ك ل ن ب ي ح و ض ا و ل ه و ار د ة و إ ن ي أل ر ج و أ ن أ ك ون م ن أ ك ث ر ه م و ار د ة.21 kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kane nin haberi B. Hal C. Temyiz D. Mefulün mutlak ayetindeki altı çizili kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden ق ل ه ل ع ن د ك م م ن ع ل م 22. hangisidir? A. Mefulün bih gayri sarih B. Haber C. Muzafun ileyh D. Mübteda 23. Aşağıdakilerden hangisi ref alametlerinden biri değildir? A. (ا) Elif B. (ن) Nun C. (ي) Ya D. (و) Vav 24. Aşağıdaki fiillerden hangisine müenneslik alametinin bitişmesi vacip değildir? إذا الشمس كورت.A الناقة سارت B. قالت عائشة ألب يها.C صلت ال مسلمات صالة الصبح.D 25. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangisinin irabı üç halde de harekeyledir? و ال ج مقيم ي الص ىلوة و م ا ر ز ق ن ا ج هم ي ج ن ف جقون.A ق الجوا ن ع ب ج جد إ ل ه ك و إ له آب ائك إ ب ر اه يم.B.C و ل ي ق ت فجوا م ا ج هم ج مق ت فجون.D و ي س أ لجون ك ع ن ذ ي ال ق ر ن ني 7

8 26. Aşağıdaki altı çizili cümlelerden hangisinin irabtan mahalli yoktur? و م ن ي ج ضل ل ف ال ه اد ي ل هج.A قال الل هج هذا ي و جم ي ن ف جع الص اد ق ني ص د قج ج هم.B و ج اء ج وا أ ب ا ج هم ع ش اء ي ب جكون.C و إ ن هج ل ق س م لو ت ع ل ج مون ع ظ يم.D 27. Kızları çalışkan adamı gördüm cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? رأيت رجال متهدة بناتجه.A رأيت رجال متهدات بناته.B رأيت رجال متهدة بنا ج تن.C رأيت رجال متهدا بنا ج ت ا.D 28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde manevi tekid yoktur? ح ضر األستاذان كاله ما.A جاء زيد نفسه.B قدم الطالب ج ميعا.C قرأت الكتاب كله.D 29. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin irabı takdiri değildir? و إ ن خ ف تجم ع ي ل ة ف س و ف ي ج غ ن ي جك جم الل هج م ن ف ض ل ه.A و ق ال ج موس ى أل خ يه ه ا ج رون.B ق ال ر ب اش ر ح ل ص د ري.C ي ا ي ح ي ى ج خذ ال ك ت اب ب جقو ة.D 30. Aşağıdaki fiillerin hangisinin fâili bariz değildir? مسعوا.A قجل ت.B رمت.C وقف ن.D 8

9 hangisidir? altı çizili kelimenin cümledeki konumu aşağıdakilerden ز رت الوالدة رغبة في الرضا 31. A. Mefulün bih B. Temyiz C. Mefulün mutlak D. Mefulün lieclih 32. Aşağıdakilerin hangisinde mefulün meah yoktur? سار الر جلج و الن ه ر.A ك ي أ ن ت واإلمتحان.B اش تك ابراهي جم و عيسى.C استيقظت وطلوع الفجر.D 33. İstisnanın kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? تعب عم ال إ ل عامال.A ما جاء الطال جب غ يج ط الب.B ما قام إ ل م حمود.C ن جح التالمي جذ ما عدا أب ي خالد.D cümlesinde إن إخوة مصطفى boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin في جامعة أنقرة 34. gelmesi uygundur? طالبة.A طلبة.B طالبات.C طالب.D عندما يكون...جميال نذهب إلى الحديقة نشم رائحة األ.35 cümlesinde boş bırakılan yere زهار aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun değildir? الوجبة.A الطقس.B املناخ.C ا لو.D 9

10 cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek فتحت الخادمة الباب للضيوف و قالت لهم: en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? تفضلوا أيها الضيوف الكرام ا هال وسهال.A ما بالكم و ما تسألون.B انتظروا ف تة طويلة.C ما انتظرناكم يف احلقيقة.D cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamı يحاول مجلس األمن تقريب وجهات النظر للقضاء على الخالفات 37. aşağıdakilerden hangisidir? A. Kabul gören fikirler B. Kamuoyu beklentisi C. Genel kanaatler D. Kişisel görüşler 38. Aşağıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda en uygun sıralama hangisidir? A. V- IV- I-II-III B. II-I-III-V-IV C. V-IV-II-I-III D. II-III-I-IV-V (I) امسها متاز حمل (II) كان لإلمرباطور زوجة رائعة تعترب رمزة يف احلسن و ا لمال (III) وكانت سيدة مؤمنة (IV) أ ل يشرب اخلمر و أن يقيم الصالة و يكم با أمر اهلل (V) وقد فرضت على شاه جهان شروطا قبل الزواج... بكم في موقعنا اإللكتروني الجديد ونتمنى مشاركتكم في جميع األنشطة والفعاليات التي تنشر في الموقع.39 cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? نستقبل.A نكرم.B نرحب.C نسل م.D 10

11 cümlesinde altı çizili إن عدن تعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب تصاعد أعداد الضحايا ونقص المستلزمات الطبية 40. kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? فاجعة.A أزمة.B ن كب ة.C هدنة.D يشهد المجتمع المصري حاليا انقساما كبيرا على نفسه ما بين مؤيدين لخارطة طريق التحول الديموقراطي التي وضعها.41 cümlesinin en uygun Türkçe المجلس العسكري وبين المطالبين بتنحي المجلس العسكري فورا عن حكم البالد karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Mısır toplumu, şimdilerde askeri meclisin ortaya koyduğu demokratik değişim yol haritasını destekleyenler ile ülke yönetiminden askeri meclisin derhal elini çekmesini isteyenler arasında kendi içerisinde büyük bir bölünme yaşıyor. B. Mısır toplumu, şimdilerde askeri meclisin ortaya koyduğu çözüm sürecini destekleyenler ile ülke yönetiminden askerin elini çekmesini isteyenler arasında büyük bir bölünme yaşıyor. C. Mısır toplumu, şimdilerde askeri meclisin ortaya koyduğu demokratik değişim yol haritasına muhalefet edenler ile ülke yönetiminden askeri meclisin derhal elini çekmesini isteyenler arasında kendi içerisinde büyük bir bölünmeye şahit oluyor. D. Mısır toplumu, askeri meclisin ortaya koyduğu demokratik değişim yol haritasını destekleyenler ile ülke yönetiminden askeri meclisin derhal elini çekmesini isteyenler arasında büyük bir bölünmeyi bekliyor. cümlesinde boş اشتهرت إسطنبول...وجود المساجد التاريخية واألثار القديمة واأل سوار والبوسفور.42 bırakılan yere gelebilecek en uygun harf-i cer aşağıdakilerden hangisidir? ل.A ب.B من.C ا ل.D cümlesinin en وتقول مصادر إغاثية وشهود عيان إن الكالب والقطط بدأت تأكل جثث القتلى في مدينة الحوطة.43 uygun Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılhaç yetkilileri Huta da öldürülenlerin cesetlerinin köpekler ve kediler tarafından yenildiğini söyledi. B. İlk yardım kuruluşları ve şahitler, Huta kentinde köpeklerin ve kedilerin öldürülenlerin cesetlerini yediğini söyledi. C. İlk yardım kuruluşları ve şahitler, köpeklerin ve kedilerin ceset yediğini söylüyor. D. Yardım kuruluşları ve görgü tanıkları Huta şehrinde köpeklerin ve kedilerin öldürülenlerin cesetlerini yemeğe başladıklarını söylüyor. 11

12 44. Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? المدرس : ياس ر! إنك غ ب ت أسبوع ني كام ل ني.إن ت غ ب بعد هذا تجف ص ل. ف إ ن الالئح ة ت نجص على أن ه م ن ي غ ب أكث ر م ن أسبوعني ي ج ط و ق ي جده ج. ياس ر : المدرس :ك م م ر ة قلت ل هك ذا ياس ر :ما كن جت أغي جب إ ل بع ج ذ ر المدرس : م ه م ا ي جكن الع ج ذ جر فلن ي ج ق ب ل بعد اآلن. مالك عن غيايب.A سأنص رف من هذه املدرسة بعد مدة قص ية.B لن أغيب بعد هذا إن شاء اهلل.C سأغيب على قولك هذا مرة أخرى.D 45. Fransız yetkililer, çoğunluğu Alman ve İspanyol uyruklulardan oluşan yolculardan hiç birinin kurtulmadığını söyledi ve olaya müdahale etmek üzere bir birimin oluşturulduğunu ilan etti cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? قالت السلطات إنه ل ينج أي من الركاب ومعظمه من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احل و ادث.A عربت السلطات الفرنسية إنه ل ينج أي من الركاب من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احل و ادث.B قالت السلطات الفرنسية إنه ل ينج أي من الركاب ومعظمهم من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احلادث.C أفادت السلطات الفرنسية إنه ل ينج أي من النازحني ومعظمهم من أملانيا وأسبانيا وأعلنت تشكيل خلية للتعامل مع احلادث.D 46. Çöller, çevre kirliliğine sebep olmadan güneş enerjisi üretmede potansiyeli en verimli yerlerden sayılmaktadır cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? تفرض التالل العالية من أفضل املواقع احملتملة ملولدات الطاقة الشمسية غ ي امللوثة للبيئة.A تعد املناطق الصحراوية من أفضل املواقع احملتملة ملولدات الطاقة الشمسية غ ي امللوثة للبيئة.B تقبل ا لماكن الفارغة من أفضل املواقع احملتملة ملولدات الكهربائية غ ي امللوثة للبيئة.C تعد املنطقة الصحراوية من أفضل املواقع إلستهالك كهرباء غ ي امللوثة للبيئة.D 47. Aşağıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz? يؤمن املسلمون بأن اإلسالم آخر الرسا لت السماوية وأنه ناسخ ملا قبله من الديانات (I) كما يؤمن املسلمون بأن حممد ا رسول مرسل A. I B. II C. III D. IV من عند هللا و أن عيسى يعترب من أول ي العزم من الرسل( III ) وخامت األنبياء واملرسلني وأن اهلل أرسله إ ل الثقلني( IV ) (II) 12

13 cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden تناولت الطفلة سكينا و قطعت تفاحة 48. hangisidir..a ألقت.B أخذت.C توكلت.D اش تت Aşağıdaki iki soruyu paragrafa göre cevaplandırınız. يقول أحد الحكماء مبررا موت اإلنسان و مبطال لخوفه من الموت: إن الحكمة اإللهية البالغة و العدل المبسوط بالتدبير المحكم هو الصواب الذي ل معدل عنه و هو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية فالخائف من الموت ليس الخائف من عدل اهلل و حكمته 49. Paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? في الحقيقة بل هو الخائف من جوده و عطائه عن املوت.A صعوبة املوت.B الفضيلة املتعلقة باملوت.C حقيقة اخلوف من املوت.D 50. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? هذا احلكيم خف خوفه من املوت بالتصورات السلبية.A املوت ليس مفهوما متجمدا.B إمكانية تغ ي فكرة اخلوف من املوت إ ل الفكرة اإلجيابية.C املوت مقتضى حكمة اهلل و عدله.D 13

14 51. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in cem i ile görevlendirilenden biri değildir? A. Abdullah b. Mes ud B. Mücahid b. Cebr C. Abdullah b. Ömer D. Ali b. Ebî Tâlib 52. Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in harekelenmesi ve noktalanmasına son şeklini veren âlimdir? A. Nasr b. Âsım B. Ebü l-esved ed-düelî C. Halil b. Ahmed D. el-ferrâ 53. Kur an-ı Kerim de zâhiren çelişkili gibi görünen ayetleri konu edinen ilim dalına ne ad verilir? A. Mübhemâtü l-kur ân B. İ râbü'l-kur ân C. Emsâlü l-kur ân D. Müşkilü l-kur ân ayetindeki orta namaz kelimesini Hz. Peygamber ح اف ظ وا ع ل ى الص ل و ات و الص ال ة ال و س ط ى.54 orta namaz ikindi namazıdır sözü ile tefsir etmiştir. Bu tefsir şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Mücmelin tebyîni B. Mübhemin tafsîli C. Mutlakın takyîdi D. Müşkilin tavzîhi altı (ث م çizili إ ن ه م ل ص ال وا ال ج ح يم), (ك ال ل ي نب ذ ن ف ي ال ح ط م ة ),(ع ل ي ه م ن ار م ؤ ص د ة ),(ف ح س ب ه ج ه ن م و ل ب ئ س ال م ه اد ).55 kelimeler arasındaki anlam ilişkisini ifade eden tefsir usulü kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nezâir B. Vücûh C. Mübeyyen D. Müşkil 14

15 56. Tasavvufî tefsirlerde, ahlaki özellikleri içeren ayetler yorumlanarak, bir yandan Kur an-ı Kerim in erdemli insan vurgusuna dikkat çekilmiş, diğer yandan da bu çerçevede geliştirilen görüşler ayetlerin tefsiri yoluyla ispat edilmek istenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanda yazılan tefsirlerden biri değildir? A. Hakâiku t-tefsîr/ Sülemî B. Letâifü l-işârât / Kuşeyrî C. İrşâdü l-akli s-selîm / Ebu s-suûd D. Rûhu l-beyân/ İsmail Hakkı Bursevî 57. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Türkçe olarak telif edilmiştir? A. Hülâsatü l-beyân fî Tefsîri l-kur ân B. Mefâtihu l-gayb C. Safvetü t-tefâsîr D. el-câmi u li Ahkâmi l-kur ân 58. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin eş anlamlısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? يتسرع. II ل ثقل.I.A ث م ذ ه ب ا ل ى ا ه ل ه ي ت م ط ى. II ك ال ل و ز ر. I يتمشى. II ل اث. I.B يتكرب II. ل ملجأ I. C. يتبخ ت II. ل شك I. D. 59. Tekâsür sûresinde, aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir? A. İnsanların yakînî ilmi elde etmek için soru sorduklarına B. İnsanların son derece mütevazi bir hayat benimsediklerine C. İnsanların hiçbir zaman nimetlere nankörlük etmediklerine D. İnsanların mal ve evlat hırsına bürünmüş olduklarına 60. Medine döneminde nazil olup 75 ayetten oluşan, ganimetlerin kimlere ve nasıl pay edileceğini konu edinen sûre aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahzâb B. Enfâl C. Mürselât D. Zâriyât 15

16 ayetinin en uygun meali aşağıdakilerden ا و ل ي س ال ذي خ ل ق الس م و ات و ا ل ر ض ب ق اد ر ع ل ى ا ن ي خ ل ق م ث ل ه م.61 hangisidir? A. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? B. Gökleri ve yeri yaratan Allah, benzer varlıkları yaratmaya kadir değil mi? C. Onların benzerini yaratan Allah, gökleri ve yeri yaratmaya kadir değil mi? D. Göğü ve yerleri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? ayetinde altı ح ر م ت ع ل ي ك م ال م ي ت ة و الد م و ل ح م ال خ ن ز ير و م ا أ ه ل ل غ ي ر الل ه ب ه و ال م ن خ ن ق ة و ال م و ق وذ ة و ال م ت ر د ي ة و الن ط يح ة.62 çizili kelimelerin anlamı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A. Darbe sonucu ölmüş, boğulmuş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş, B. Boğulmuş, boynuzlanarak ölmüş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, C. Darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boğulmuş, boynuzlanarak ölmüş, D. Boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş, Talak sûresinin.4 ayetinin bu و الال ئ ي ي ئ س ن م ن ال م ح يض م ن نس ائ ك م إ ن ار ت ب ت م ف ع د ت ه ن ث ال ث ة أ ش ه ر.63 bölümünde bahsedilen iddet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kocası ölmüş kadının iddeti B. Menopoza girmiş kadının iddeti C. Hamile kadının iddeti D. Adet gören kadının iddeti altı çizili ifadedeki ف إ ن ل م ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا ب ح ر ب م ن الل ه و ر س ول ه و إ ن ت ب ت م ف ل ك م ر ؤ وس أ م و ال ك م ل ت ظ ل م ون و ل ت ظ ل م ون.64 tehdit aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Borcu ödememek B. Adam öldürmek C. Faiz yemek D. Kumar oynamak hadis-i şerifinin en uygun tercümesi من سره أن يبسط له في رزقه وي نسأ له في أثره فليصل رحمه.65 aşağıdakilerden hangisidir? A. Kim, rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını isterse sıla-i rahim yapsın. B. Kim, rızkının genişletilmesini, eserinin artmasını isterse akrabasını gözetsin. C. Her kimin rızkı bol, ömrü uzun olursa sıla-i rahim yapar. D. Kim sıla-i rahim yaparsa rızkı genişler, ömrü uzar. 16

17 hadis-i şerifindeki altı çizili يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح (1) ويكثر الهرج (2).66 kelimelerin manaları aşağıdakilerden hangisidir? A. (1) Cimrilik (2) yalancılık B. (1) Cimrilik (2) ölüm C. (1) Zulüm (2) cimrilik D. (1) Sıkıntı (2) ölüm 67. Aşağıdakilerden hangisi ravinin adaletini zedeleyen sebeplerden biridir? A. Mühalefetü s-sikat B. Sûü l-hıfz C. Kesretü l-galat D. Bidat ür-ravi 68. Aşağıdaki tahammül ve eda metotlarından hangisi hadisin aslına uygun olarak rivayet edilmesi açısından diğerlerine göre daha aşağı derecededir? A. Kıraat B. İcâzet C. Münâvele D. Vicâde 69. İslam tarihinde el-fitnetü l-kübrâ diye tanımlanan Hz. Osman ın şehadetiyle başlayıp Hz. Ali nin halife olması üzerine patlak veren Cemel vakası ve Sıffin savaşı sonucunda etkisi günümüze kadar devam eden siyasi ve itikadi gruplaşmalar oluşmaya başlamıştır. Bu siyasi grupların mensuplarından bazı kimseler kendi görüşlerini destekleyen, karşı tarafın düşüncelerini yeren hadisler uydurmuşlardır. Bunun üzerine İslam alimleri hadis uydurma faaliyetlerini engellemek amacıyla bazı tedbirler almışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir? A. Hadislerin isnadını sorma B. Yalnızca sahih hadisleri kabul etme C. Ravileri cerh ve ta dil etme D. Yazılı rivayete geçme 70. Hadis rivayeti konusunda الصحابة كلهم عدول prensibinin ifade ettiği mana aşağıdakilerden hangisidir? A. Sahabe hata yapmaz. B. Sahabe rivayet ettiği her hadisi Hz. Peygamber den duymuştur. C. Sahabe hadis rivayetinde Hz. Peygamber e yalan isnat etmez. D. Sahabenin hepsi zabt açısından aynıdır. 17

18 71. Hadis edebiyatında, bir kitabın bir başka hadis eseri ile karşılaştırılıp birincinin ikinciden fazla olarak ihtiva ettiği hadislerin bir araya getirilmesi sonucu bazı eserler oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tür eserlerden biridir? A. Heysemî, Mecmau z-zevâid B. Beğavî, Mesâbîhü s-sünne C. İbn Hacer, Fethu l-bârî D. Sehâvî, el-mekâsidü l-hasene 72. Aşağıdaki eser türlerinden hangisi tasnifi açısından diğerlerinden farklıdır? A. Mu cem B. Etraf C. Müsned D. Cami hadisine senedin müntehası açısından hangi عن قتادة قال: كره عمر بن الخطاب أن يسافر الرجل وحده 73. isim verilir? A. Mevkuf Hadis B. Merfû Hadis C. Maktû Hadis D. Sahih Hadis 74. Ayakta su içmeye izin veren hadisler olduğu gibi, bunu yasaklayan hadisler de vardır. Görünürde birbirine zıt olan bu hadisler hakkında İbn Kuteybe şu yorumu yapar: Ayakta su içilmesini yasaklayan hadislerden kastedilen, suyun yürüyerek içilmemesidir. Çünkü bu şekilde yenilen ve içilen bir şey, insanın boğazını tıkayabilir. Ayakta su içilmesine izin veren hadislerden kastedilen ise yürüme ve koşma olmaksızın suyun içilmesidir. Bu şekilde ayakta su içmenin bir sakıncası yoktur. Çünkü bu durumda o kimse hareketsiz, sakin ve oturan kimse gibidir. İbn Kuteybe hadisler arasındaki bu teâruzu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? التساقط.A ال تجيح.B ا لمع والتألي.C التوق.D كان رسول اهلل يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم.75 vurgulanmıştır? ifadesinde Peygamberimizin hangi özelliği بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف A. Cesareti B. Tevazusu C. Adaleti D. Hayâsı 18

19 76. Özellikle tarım toplumlarında sıkça rastlanan, taraflardan birinin tarlasını diğerinin ise emeğini ortaya koyduğu ve elde edilen ürünün de yüzdelik olarak paylaşıldığı ortaklık türüne ne ad verilir? A. Müsâkat B. Müdârebe C. Müşâreke D. Müzâraa 77. Savaş ve barış gibi konularla ilgili fıkhî hükümleri öğrenmek isteyen bir araştırmacı, fıkıh kitaplarında aşağıdaki bölümlerden hangisine müracaat eder? A. Kitâbu s-siyer B. Kitâbu l-ferâiz C. Kitâbu l-kasâme D. Kitâbu l-hudûd hadisi bağlamında tartışılan boşama türü ثالث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطالق والرجعة.78 aşağıdakilerden hangisidir? A. Talâku l-mukrâh B. Talâku s-sekrân C. Talâku l-hâzil D. Talâku l-fârr 79. Hanefi mezhebine göre, öğle namazının ilk sünnetini kılan kimsenin, yanında cemaatle namaza başlanması halinde yapması gerekenle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İlk iki rekatı kılarak selam verir ve hemen imama uyar. B. Namazının üçüncü rekatına kalkmışsa ayakta selam vererek imama uyar. C. Başladığı namazı dört rekat olarak tamamlar, ardından imama uyar. D. Kameti duyar duymaz selam vererek imama uyar. 80. Hanefi mezhebine göre aşağıdaki oruçlardan hangilerinde niyetin imsakten önce yapılması gerekir? I. Muayyen adak II. Keffaret III. Kaza IV. Nafile V. Mutlak adak VI. Ramazan A. I, III, VI B. III, IV, V C. II, III, V D. II, III, VI 19

20 81. Hanefi mezhebine göre, aşağıdakilerden hangisinin terk edilmesi ceza kurbanı kesmeyi gerektirmez? A. Ziyaret tavafından bir şavt eksik yapmak B. Ziyaret tavafında reml yapmamak C. Sa y yapmayı terk etmek D. Şeytan taşlamamak 82. Adak, kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanan kişi adakta bulunmuş olmaz? A. Allah için fakir birine sadaka vermek bana vacip olsun B. Evladım iyileşsin on gün oruç tutacağım C. Kadir gecesine yetişirsem on rekât namaz kılacağım D. Adağım olsun ki bir cami yaptıracağım 83. Tüp bebek yapmanın fıkhî hükmü ile ilgili Arapça yapılmış çalışmalara bakmak isteyen bir araştırmacı, konuyu aşağıdaki başlıklardan hangisi altında aramalıdır? التلقيح الصناعي.A زرع األعضاء.B قتل الرمحة.C اختيار جنس ا لنني.D 84. Hanefi mezhebinin en hacimli eserlerindendir. İmam Muhammed in zâhirü r-rivâye kitaplarını özetleyen Hâkim el-mervezî nin el-kâfî isimli eserine şerh olarak yazılmış ve Türkçe ye tercüme edilmiştir. Sözü edilen kitap ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bedâi u s-sanâi -Kâsânî B. el-ihtiyâr-mevsilî C. el-mebsût-serahsî D. el-hidâye-mergînânî 85. Çocuğunu ameliyat ettirmek zorunda kalan, ameliyat masrafını karşılayacak imkân bulamayan, dost ve akrabalarından da bu masrafı tedarik edemeyen ve başka hiçbir çaresi olmadığı için faizli borç alan bir kişinin yaptığı bu uygulamanın caiz olduğunu ifade eden fıkhî kural aşağıdakilerden hangisidir? العادة حمكمة.A الضرورات تبيح احملظورات.B الضرر يزال.C اليقني ل يزول بالشك.D 20

21 yıl önce Almanya ya çalışmak üzere giden, gittiği günden beri öldüğüne veya yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan bir kişinin, eşiyle nikahının devamı ve geride bıraktığı malların miras sayılıp sayılmaması hakkındaki hükümler aşağıdaki fıkıh başlıklarının hangisinde yer alır? A. Mefkûd B. Lekît C. Itk D. Vasiyyet değildir? kuralına göre, aşağıdakilerden hangisi içtihada açık ل مساغ لإلجتهاد في مورد النص 87. A. Nikahın geçerli olabilmesi için kadının velisinin akde taraf olmasının gerekli oluşu B. Orucun yemek yenilerek kasıtlı olarak bozulması halinde keffaretin gerekmesi C. Tertip ve niyetin abdestin şartlarından olup olmaması D. Kocanın, karısının mirasından 1/4 veya 1/2 oranında pay alması 88. Zekâtın vacip olmasının sebebi nisaptır. Nisaba sahip olan kişinin zekâtı eda edebilmesi için zekâta mani bir şeyin bulunmaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre zekâtın edasının manilerinden biridir? A. Nisabı eksilten bir borcun bulunması B. Nisabın üstündeki alacakların tahsil edilememesi C. Mükellefin nisaba sahip olmasının üzerinden bir yıl geçmesi anında seferî olması D. Zekâtın vacip olduğu anda nisabı nakde dönüştürme imkânının bulunamaması rivayeti aşağıdaki şer î delillerden hangisinin hücciyyetini ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن 89. doğrudan ispatlamak için kullanılmaktadır? A. İstihsân B. İstislâh C. Örf D. İstishâb 90. İslam fıkhının genel ilkelerine, özellikle de şer an onaylandığına veya reddedildiğine dair bir delil bulunmayan maslahata göre hüküm verme yöntemine istislâh denir. Aşağıdakilerden hangisi istislâh yöntemiyle verilen hükümlerden biridir? A. Müslümanlara karşı bir saldırı halinde cihadın farz olması B. Gerektiğinde devletin vatandaşlarından vergi alması C. Sütkardeşle evlenmenin haram sayılması D. Bonzai ve benzeri sarhoşluk veren maddelerin haram sayılması 91. Cenaze namazında, tekbirlerden birinin terk edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Namaz geçerli olup, iade edilmesi gerekmez B. Kılınan namaz mekruhtur, ancak iade edilmeyebilir C. Namazın mutlaka yeniden kılınması gerekir D. Cemaat dağılmışsa iade gerekmez, aksi halde iade edilir 21

22 hangisidir? cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden سجدة التالوة تجب بالتراخي 92. A. Tilavet secdesi, secde ayeti okunduğu anda yapılması gereken bir vaciptir B. Birkaç defa okunan secde ayeti için tek bir tilavet secdesi yeterlidir C. Tilavet secdesi, ikinci bir secde ayeti okunmadan yapılması gereken bir vaciptir D. Tilavet secdesi, secde ayeti okunduğu anda yapılması gerekmeyen bir vaciptir 93. Hz. Peygamber in vefatı esnasında ve sonrasında Müslümanlar arasında yaşanan bazı olaylar ve ortaya çıkan ihtilaflar zamanla itikadi bir nitelik kazanmış ve itikadi mezheplerin teşekkülüne etki etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir durumu ifade etmez? A. Hz. Peygamber in vefatının ardından kimin devlet başkanı olması gerektiği konusu B. Sıffîn Savaşı nda Hz. Ali ve Muaviye taraftarlarının karşı karşıya gelmesi C. Hz. Peygamber in hastalığı esnasında meydana geldiği söylenen Kırtas Hadisesi D. Ridde olayları ve yalancı peygamberlerle mücadele 94. Kelam literatüründe iyilik ve kötülüğün mahiyeti ve ölçüsü, ilahi sıfat ve fiillerle ilişkisi, âlemde kötülüğün mevcudiyeti, akıl ile vahyin şer i hükümleri anlamada öncelikleri gibi konular Hüsün ve Kubuh başlığı altında ele alınmaktadır. Hüsün ve Kubuh konusunda Eş ariliğin görüşü aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüsün ve kubuh aklîdir B. Kısmen aklî, kısmen şer îdir C. Hüsün ve kubuh şer îdir D. Hüsün ve kubuh kesbîdir 95. Hanefi-Mâtürîdî ekolünün temel kaynaklarından ve mütekaddimûn dönemi kelamının önemli eserlerindendir. Kelam ilminin temel konularını ele almakla beraber ağırlıklı olarak Allah ın varlığı ve birliği konularına yer vermektedir. Eser, Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Sözü edilen eser ve müellifi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mâtürîdî, Kitâbü t-tevhîd B. Bâkıllânî, Kitâbü t-temhîd C. Ebü l-yüsr el-pezdevî, Usûlü d-dîn D. Ebû Hâmid el-gazzâlî, el-iktisâd fi l-i tikâd 96. Batıda meydana gelen ilim ve felsefedeki değişiklikler, bilim ve teknolojideki yenilikler, metot değişikliği, düşüncede modernleşme, din karşıtı deist, ateist, materyalist akımlar karşısında; yeni düşünme biçimleri üreterek ve müspet bilimlerden de istifade ederek; vahyi, yaratıcının varlığını, insanın sorumluluğunu savunmak ve İslam düşüncesini yeniden ihya etmek Bu bilgiler kelam tarihinin hangi dönemine aittir? A. Müteahhirûn Dönemi B. Mütekaddimûn Dönemi C. Yeni İlm-i Kelam Dönemi D. Klasik İlm-i Kelam Dönemi 22

23 97. İslam ın ilk dönemlerinde maddi değerlerden yüz çevirerek lüks ve gösterişe tepki gösteren, sade bir hayat yaşayarak, ibadete daha çok önem veren, âbid ve zâhid kimseler vardı. Tasavvuf tarihi ile ilgili yapılan bir tasnife göre; hicri I. ve II. asrı kapsayan ve tasavvufun ilk temsilcilerinin yaşadığı kabul edilen bu döneme zühd dönemi denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu dönemde yaşayanlardan biri değildir? A. Sehl et-tüsterî B. Hasan-ı Basrî C. Süfyân es-sevrî D. Fudayl b. İyâz 98. Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı nın gerçekleştirdiği uluslararası etkinliklerden biri değildir? A. Avrupa Müslümanları Buluşması B. Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi C. I. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi D. II. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi yılında Fas ta doğmuştur. Arap dünyasının önemli filozoflarındandır. Onlarca kitabının yanında, çeşitli dergi ve gazetelerde kaleme aldığı makale ve araştırma yazıları bulunmaktadır. Eserlerinin önemli bir kısmı, birçok dile tercüme edilmiştir. Felsefi Mirasımız ve Biz, Arap Aklının Oluşumu, Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma Türkçeye çevrilen eserlerindendir yılında vefat eden söz konusu düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Mahmûd Şeltût B. Muhammed Âbid el-câbirî C. Hasan Hanefi D. Muhammed Abdullah Draz 100. Yakın dönem Hristiyan hareketlerindendir. Gerçek Hristiyanlığın M.S. I. asırda olduğuna, sonra bozulduğuna inanırlar. İncil e bağlı olduklarını söylerler. Teslisi, ruhun ölümsüzlüğünü ve cehennemi inkâr ederler. Öldükten sonra dirilenlerin bu dünyanın cennete dönüşmüş halinde, dirilmeyenlerin ise hallerinin cehennem olacağına inanırlar. Dünya ülkelerinin tamamına yakınında mensupları vardır. Charles Taze Russel tarafından kurulan Hristiyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A. Mormonlar B. Yahova şahitleri C. Babtistler D. Adventistler SINAV BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 23

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP HAC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK MESLEKİ İLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 7. GRUP:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP YURT DIŞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45

Örf İki Kısma Ayrılır.. 44 Örfün Hüccet Oluşu. 45 f) İstihsan 45 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 28 GİRİŞ İMAM ŞÂFİÎNİN HAYATI VE MEZHEBİ. 30 ÖLÇÜLER TABLOSU 37 BİRİNCİ BÖLÜM DİN Dinin Tanımı ve Kapsamı...... 37 Dinin Boyutlar Dinlerin Tasnifi. 39 İslâm Dininin Ortak Özellikleri

Detaylı

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... TELEFON NUMARASI :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP İMM HTİP DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI YETERLİK SINVI 25/08/2013

Detaylı

KİTAPÇIK TÜRÜ YURTDIŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN TEST SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

KİTAPÇIK TÜRÜ YURTDIŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN TEST SINAVI SORU KİTAPÇIĞI T. C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A YURTDIŞI DİN GÖREVLİLERİ İÇİN TEST SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 23 Haziran 2007 Adı ve Soyadı Kurum Sicil No Görevi

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ HARRAN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLAHĐYAT FAKÜLTESĐ YAYINLARI HARRAN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ YIL: SAYI: 0 TEMMUZ ARALIK 008 ŞANLIURFA Harran Ü. Đlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl:, sayı: 0, Temmuz-Aralık

Detaylı

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No :................................... Adı Soyadı :................................... Görev Yeri :...................................

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM UZMANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM UZMANI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM UZMANI A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya

HAYÂNIN EN GÜZEL İFADESİ; TESETTÜR/ÖRTÜNME. Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür. Ömer Faruk Akkaya Hayânın en güzel ifadesi; Tesettür هب Ömer Faruk Akkaya 1 ب س م الل الر ح م ن الر ح يم TARİFİ, HÜKMÜ VE MAHİYETİ Tesettür kelimesi arapça setretmek, örtmek, gizlemek manasına gelen setere kelimesinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP MÜEZZİN KAYYIM DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI YETERLİK SINAVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: VAİZ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: VAİZ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : İYNET İŞLERİ ŞKNLIĞI

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ)

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU

KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ AĠLE ĠRġAD VE REHBERLĠK BÜROSU KARATAY MÜFTÜLÜĞÜ ŞEMS-İ TEBRİZİ CAMİİ KARATAY/KONYA Tel: 0 332 350 05 08 www.karataymuftulugu.gov.tr karataymuf@diyanet.gov.tr Kendileri ile huzur bulasınız

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2074 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1108. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM BADET ESASLARI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2074 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1108. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM BADET ESASLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2074 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1108 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM BADET ESASLARI Editör Prof.Dr. Ahmet YAMAN Yazarlar Prof.Dr. Abdullah KAHRAMAN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İSLAM HUKUKU BİLİM DALI İSLAM HUKUKUNDA İDDET BEKLEYEN KADININ NAFAKA VE SÜKNÂ HAKKI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı