Güvenilir bilgi kaynağınız. Bizi takip Yayın N 2 Eylül 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenilir bilgi kaynağınız. Bizi takip edin. @MKoseogluTR http://www.muratkoseoglu.com.tr Yayın N 2 Eylül 2014"

Transkript

1 A Y L I K B Ü L T E N Torba Yasa Uzun süredir TBMM gündeminde olan ve milyonlarca insanı ilgilendiren torba yasa 11 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Güvenilir bilgi kaynağınız. Bizi takip Yayın N 2 Eylül 2014 Erken Emeklilik kapısı aralandı Emeklilik yaşının düşürülmesinden, gündelikçilerin sigortalanmasına, GSS gelir tespiti yaptırmayanlardan, SGK ya prim borcu olanlara, maden işçilerine kadar pek çok düzenleme yapıldı.$ Sayfa 7 Maliyeye olan borçlar Maliyeye olan borçların bir kısmı tamamen silinirken bir kısmı kısmen affa ugrayacak, kalanlar ise yapılandırılabilecek$ Sayfa 2 SGK borçlarına büyük af SGK Prim borçları, faizleri, idari para cezaları, GSS gibi konularda torba yasada olan düzenlemeler$ Sayfa 5-6 Devlet o borçları siliyor Devlet pek çok alacağının tahsilinden tamamen vazgeçiyor. Sayfa 6 Af torbasına girme rehberi Torba yasa adından da anlaşılacağı üzere pek çok kanunda değişiklik yapıyor. Milyonların uzun süredir beklediği ve bir yerel seçimle, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi gören torba yasada herkese müjde var.$ Sayfa 1 İkinci torba yasa yolda İş sağlığı ve güvenliği alanında önlemlerin arttıracak, taşeronlara kadro verecek, madencinin çalışma saatini yeniden düzenleyecek$ Af Torbasına Girme Rehberi 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA KANUN) resmi gazetenin tarih ve (Mükerrer) sayısında yayımlanmıştır.$ 6552 sayılı yasada (bundan sonra torba yasa olarak anılacaktır) pek çok konuda düzenleme olmakla beraber bizler belli konuları burada işledik. Bültenimizde İşldiğimiz Konu Başlıkları - Maliye Bakanlığınca Tahsil ve Takip Edilen Alacaklar - Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Olan Borçlar - Belediyelere Olan Borçlar Hangi borçlar takside bağlanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak. Atama bekleyen öğretmenlerine ne kadar verildi. Son başvuru tarihi ne zaman? - Sosyal Güvenlik Kurumuna Borçlar, - Genel Sağlık Sigortası Uygulaması, - Çeşitli Odalara Borçlar - Tamamen Silinecek Borçlar - İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Beyanı - Türk Ticaret Kanununa Yönelik Düzenlemeler - Araç Muayenesine Yönelik Düzenlemeler - Bağış ve Yardımlara Yönelik Düzenlemeler Başvuru, Ödemeler, Taksit ve Katsayı Maliye Bakanlığınca takip edilen ve kapsama giren borçlarla ilgili olarak mükelleflerin tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu na olan borçlarda ise tarihine kadar başvuruda bulunulması ilk taksitin ise tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Genel sağlık sigortalısı borçlularının ise son başvuru süresi , ilk taksit ödeme süresi olacaktır. Ödemeler defaten tek seferde veya 6, 9, 12 ve 18 taksitte ikişer aylık periyotlarda yapılabilecektir." Ödemelere taksit sayısına göre uygulancak katsayı oranları şöyle olacakdır." 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 taksit için) % 1.05, 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 taksit için) % 1.07, 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 taksit için) % 1.10, 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 taksit için) % 1.15 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi - Murat KÖSEOĞLU - Her hakkı mahfuzdur. Kaynak belirtmek şartı ile kullanılabilir. &1

2 & A Y L I K B Ü L T E N Maliye Bakanlığınca Tahsil ve Takip Edilen Alacaklar 6552 sayılı kanunun 73. maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından kanun kapsamına alınanlar düzenlenmiştir. Vergi Mevzuatı Kapsamıdaki Alacakların Yapılandırması tarihi öncesine ait vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları ve asıl a bağlı cezalar; enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 6, 9, 12 veya 18 taksite kadar ödenebilecektir. Vergi aslı ve bu asıllara ait cezalar silinmemektedir. Sadece gecikme zammı, gecikme faizi silinmektedir. Silinenlerin yerine Yİ-ÜFE hesaplanacaktır tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ait Gelir Vergisi ikinci taksiti hariç) Torba Kanun kapsamındadır. Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname vaya bildirim verme süresinin son günü Nisan 2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan 2014 ayına rastlamakla beraber beyanname veya bildirim verme süresinin son günü Mayıs 2014 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir yılına ilişkin olarak tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. Buna göre; 2014 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi (2. taksit hariç), yıllık harçlar gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50 sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50 sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK MÜK.355 Md. BA- BS bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu gibi bildirimler) Dava Hakkından Vazgeçmeniz gerekmekte Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Yapılandırmayı Neler Bozar, Neler Bozmaz Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde son taksidi izleyen ayın sonuna kadar yasal faizi ile ödenmesi yapılandırmayı bozmaz. Vergi mükellefiyeti devam edenler, yıllık gelir ve kurumlar vergileri, gelir ve kurumlar (stopaj) vergileri, katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi ödemelerini zamanında yapması gerekmektedir. Yapılandırma başvurusunda bulunanlar; taksit ödeme süresince bu vergilerle ilgili verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitleri ödeme hakkını kaybederler (zor durum hariç). Ödenecek tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılan eksik ödemeler için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. Başvuru, Ödeme, Taksit ve Katsayılarılar Faydalanabilmek için tarihleri arasında başvuruda bulunularak, belirlenen yeni borç tutarlarının, tamamen veya 6, 9, 12 ve 18 taksitte ikişer aylık periyotlarda ödemesi yapılacaktır. İlk taksit ödemesi Aralık ayında olacaktır. Taksitlere uygulanacak katsayılar ise;" 12 ay (2 ayda bir ödeme 6 taksit için) % 1.05, 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 taksit için) % 1.07, 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 taksit için) % 1.10, 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 taksit için) % facebook: murat.koseoglu.com.tr Twitter web: mail:

3 A Y L I K B Ü L T E N Maliye Bakanlığınca Tahsil ve Takip Edilen Alacaklar 6552 sayılı kanunun 73. maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından kanun kapsamına alınanlar düzenlenmiştir Amme Alacaklarıın Tahsili Konusundaki Alacakların Yapılandırması Askerlik Kanunu, tarihinden önce kesinleşmiş olup, tarihi itibariyle ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş aşağıdaki kanunlar çerçevesinde verilen idari para cezaları kanun kapsamına alınmıştır. Mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Ancak maddeler halinde belirtilenler dışında kalan adli ve idari para cezaları ile, Mülga Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, Mülga Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları Kanun kapsamı dışında tutulmuştur." Kasa mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak. Kanun dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif ( Hesap-Ortaklardan alacaklar) ve pasif ( Hesap-Ortaklara borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır. Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini Kapsamaktadır. Bilanço Usulüne Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri Yararlanamazlar. Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ( ) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. ( ) Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi - Murat KÖSEOĞLU - Her hakkı mahfuzdur. Kaynak belirtmek şartı ile kullanılabilir. &3

4 & A Y L I K B Ü L T E N Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Belediye ve Odalara Olan Borçlar 6552 sayılı Kanunun ve 129. maddesinde belediye, 80. ve 83. maddesinde gümrük, ve 107. md. odalara olan borçlar düzenlenmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Olan Borçlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri kanun kapsamındadır. Bu alacaklar hakkında da Maliye Bakanlığı nca takip ve tahsil edilen alacaklara benzer yöntem uygulanacaktır. Ayrıca vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş olan idari para cezalarının %50'sinin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi durumunda cezaların kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamının kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi durumunda alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Belediyelere Olan Borçlar Vadesi tarihinden önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan Belediyelere ait aşağıdaki alacaklar kanun kapsamındadır tarihinden önceki dönemlere ilişkin Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zamları, Su alacakları; Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları, Çeşitli Odaların Alacakları Oda ve Borsalara Borçlar Üyelerin tarihinden önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi hâlinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir. Ödemeler üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte yapılacak olup il taksit tarihine kadar ödenecektir." Ödemenin defaten yapılması durumunda ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır. " SMMM - YMM Odalarına Borçlar 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; tarihinden başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır 4 facebook: murat.koseoglu.com.tr Twitter web: mail:

5 A Y L I K B Ü L T E N Sosyal Güvenlik Kurumuna Borçlar GSS ve Emeklilik Düzenlemeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Borçlar Vadesi tarihinden öncene ait olup tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan SGK prim ve diğer borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek alacaklar tahsil yoluna gidilecektir sayılı Kanuna göre ortaya çıkan ve 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan; eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Borç türü bazında anaparası 100 TL nin altında olan SGK borçları tamamen silinecektir. GSS Tespiti ve Borçların Silinmesi Eylül ayından itibaren 6 ay içerisinde gelir testine başvuranların; gelir testi sonuçları tarihinden geçerli olacaktır. Yapılan bu düzenleme ile gelir testi sonucu gelirleri asgari ücretin 1/3 ünden az olanların GSS prim borçları tamamıyla silinecektir. SGK Sağlık Uygulamaları Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar SGK tarafından masraflar karşılanacaktır. Yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında uygulanacaktır. 4/B ve 4/C Doğum Borçlanması Hakkı Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/a, 4/b ve 4/c li kadın sigortalıların üç doğumla sınırla olmak ve çocukların yaşaması şartı ile her doğumdan sonraki iki yıla kadar süreleri borçlanılabilecekleri kadar genişletilmiştir. Ancak, sigortalılık öncesi doğumları borçlanmak yine mümkün değildir." Ev İşlerinde Çalışanlar SGK Kapsamında 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Ev hizmetlerinde çalışanlar 10 günden az ve 10 günden çok çalışanlar olarak 2 ye ayrılmıştır. 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanlar tüm sigorta kollarına tabi tutularak zorunlu sigortalı sayılmış olup, 4/(a) bendi kapsamındaki (SGK) sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği SGK tarafından hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene idari para cezası uygulanacak. 10 günden az çalışanlar sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulmuş olup, Çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir. Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK'na verilmesi gereken örneği SGK tarafından hazırlanacak belgenin verilmesi ile sağlanacak. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınacaktır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımısz Denetçi Murat KÖSEOĞLU - Her hakkı mahfuzdur. Kaynak belirtmek şartı ile kullanılabilir. &5

6 & A Y L I K B Ü L T E N SGK, AR-GE, Uyuşmazlıklar, Vazgeçilen Alacak 6552 sayılı Kanunun maddelerinde Sosyal Sigortalar alacaklarından Kanun kapsamına alınanlar düzenlenmiştir. Ayrıca diğer önemli düzenlemeler mevcuttur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Borçlarda, Başvuru, Ödeme, Taksit ve Katsayılarılar SGK Borç yapılandırma başvuru süresi için tarihleri arasında başvuruda bulunularak, belirlenen yeni borç tutarlarının, tamamen veya 6, 9, 12 ve 18 taksitte ikişer aylık periyotlarda ödemesi yapılacaktır. İlk taksit ödemesi tarihine kadar olacaktır. Taksitlere uygulanacak katsayılar ise;" 12 ay (2 ayda bir ödeme 6 taksit için) % 1.05, 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 taksit için) % 1.07, 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 taksit için) % 1.10, 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 taksit için) % 1.15 Yabancıların Sigortalılığı Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye de çalışan yabancı uyruklular en fazla 3 ay süreyle Türk Sosyal Güvenlik sisteminin kapsamı dışında kalacaktır. Özetle; yurtdışından gelen yabancı uyruklu kişiler en fazla 3 ay sigortasız olarak çalışabileceklerdir. Yurtdışına Götürülecek İşçilerin Sigorta Primine Esas Teşkil Eden Kazanç (SPEK) Uygulaması Yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi varsa bu sözleşme hükümlerine göre, yoksa bunlar hakkında 5510/5-g maddesi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. 5/g kapsamında yurtdışına götürülen işçilerin SPEK üst sınırı 3 asgari ücretle sınırlandırıldı. Örneğin TL ücretle çalışan bir mühendis için müteahhit firmalar değişiklik öncesi; x 0,145 = TL prim ödemek zorunda iken, değişiklik ile; x 0,145= TL SGK ya prim ödeyecektir. SGK Uyuşmazlıklarında Hukuki Başvuru SGK mevzuatından doğan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce SGK ya müracaat edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacaktır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şartı aranacaktır. AR-GE - SGK Teşvikinde Süre Uzadı Ar-Ge teşviklerinden her sigortalı için beş yıl yararlanma şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla 2023 yılına kadar teşvik uygulanacaktır. Vazgeçilen Devlet Alacakları Sigara içilmesi yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen alacaklarında tahsilinden vazgeçilecektir. Ancak ; 120 TL nin üstündeki borçlar için yapılandırma yapılacak. Yapılandırmada Gecikme cezasından vazgeçilip, yerine Yİ-ÜFE hesaplaması uygulanacaktır. İstenirse taksit bu borçlar içinde yapılabilecektir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi tarihinden önce olduğu hâlde tarihi itibarı ile ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 TL aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmiştir. 6 facebook: murat.koseoglu.com.tr Twitter web: mail:

7 A Y L I K B Ü L T E N İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Düzenlemeler, TTK, Araç Muayene 6552 sayılı Kanunun maddelerinde Sosyal Sigortalar alacaklarından Kanun kapsamına alınanlar düzenlenmiştir. Ayrıca diğer önemli düzenlemeler mevcuttur. Emeklilik Yaşı Düştü, Çalışma Saatleri Azaldı, Maaşlar Arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak çalışan maden işçilerinin 55 olan emeklilik yaşı 50'ye düştü. Yeraltı işlerinde maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), "kanalizasyon ve tünel yapımı" gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde fiilen çalışmadıkları ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim ve kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zammı kapsamında olacak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; zorunlu ve olağanüstü çalışılması gereken durumlar dışında, yeraltı maden işlerinde çalışanlara fazla çalışma yaptırılamayacak. Yeraltı maden işlerinde çalışanlar için yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek. Yeraltı maden işlerinde çalışanlara zorunlu ve olağanüstü hallerde haftalık 36 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 100 artırılmasıyla ödenecek. Yeraltında çalışan işçiler için yıllık ücretli izin sürelerinin 4 gün artırıldı. Yeraltı maden işçileri 14+4, 20+4 ve 26+4 olmak üzere 4 er gün fazladan izin kullanacaktır. Alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi birleştirilerek hesaplanacaktır. İş güvencesinden yararlanmak için En az altı aylık kıdemi olması şartı yer altı işlerinde çalışan işçiler için uygulanmayacaktır. Asıl işverene, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etme zorunluluğu getirilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenlerin çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekecektir. Tehlikeli ve az tehlikeli sınıftaki işyerleri ile 9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinin Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. 10 dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması şartı ile İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiştir. Ancak bu işverenler işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikleri yapamayacaktır. Sermaye Artırımı (TTK) Kanun 134. Maddesi ile 6102 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile ; 14/2/2014 tarihine kadar TTK hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde (11/12/2014) yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır. Araç Muayenesini Zamanında Yaptırmayanlar Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık %5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık %1 farkı ödeyecek. Bakanlar Kurulu, bu süreyi kadar uzatmaya yetkilidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımısz Denetçi Murat KÖSEOĞLU - Her hakkı mahfuzdur. Kaynak belirtmek şartı ile kullanılabilir. &7

8 A Y L I K B Ü L T E N Torba Yasa hakkındaki TV programlarımızı izlemek için resmi veya resim altındaki youtube linkini tıklayınız veyahut linki internet tarayıcınıza yazınız. 1. Program 2. Program 3. Program MURATKÖSEOĞLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ Anafartalar Caddesi Salepçioğlu Vakıf Çarşısı No: 96 / 305 Kemeraltı Konak İzmir, Türkiye Tel : (+9) Fax : (+9) https://twitter.com/mkoseoglutr Güvenilir bilgi kaynağınız. Bizi takip edin.$ & 8 facebook: murat.koseoglu.com.tr Twitter web: mail:

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6552 sayılı Kanun Kapsamında

6552 sayılı Kanun Kapsamında ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Değişiklikler 6552 sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

Torba yasa neler getiriyor?

Torba yasa neler getiriyor? On5yirmi5.com Torba yasa neler getiriyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa neler içeriyor? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 11 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 8/28/2015) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 28 EYLÜL 2014 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/93

Mali Bülten No: 2014/93 ` Mali Bülten No: 14/93 Vergi/ 12 Eylül 14 Vergi Affı nı da İçeren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Kamuoyunda Torba Yasa tasarısı olarak bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ ÖZET : Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ

SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ Sayfa : 1 Tarih : 10 EYLÜL 2014 Konu :TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN TORBA YASA KANUN İÇERİĞİ İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TASARI TBMM Genel

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI TORBAY YASA İLE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Resul KURT SGK E. BAŞMÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ info@resulkurt.com Twitter/resulkurt34 25.09.2014 www.resulkurt.com

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Eyyup İnce İVDB Grup Müdürü 1 of 13 Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip

Detaylı