POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere tarihli ve 7/5754 sayılı Kararnameye ekli tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 200 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aģağıda belirtilen pozisyonlara sözleģmeli personel alınacaktır. POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD BĠYOLOG BĠYOLOJĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ, TIBBĠ CĠHAZLAR KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ, SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ, RĠA YÖNTEMĠ TESTLERĠNDE B0 DENEYĠMLĠ, EN AZ 0 YIL BĠYOLOG OLARAK ÇALIġMIġ BAKANLIĞI GÖZ BANKASI TEKNĠSYENLĠĞĠ BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠK BĠLĠMLER SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ, GÖZ BANKASINDA EN AZ 0 YIL BĠYOLOG OLARAK ÇALIġMIġ OLDUĞUNU B02 BĠYOLOG JEOL JEM 0 ELEKTRON MĠKROSKOBU, ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BĠYOLOJĠ BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLĠYOR OLMAK, HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 5 YILDIR ÇALIġMIġ B03 BĠYOLOG 2 BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠK BĠLĠMLER TIBBĠ BĠYOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ LĠSANS BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG 2 BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠOKĠMYA LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ FROZEN SECTION, IMMÜNOHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLMEK, PATOLOJĠ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ EN AZ 4 YIL KAN MERKEZĠNDE ÇALIġMIġ KAN MERKEZĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KRYPTOR/ KRYPTOR COMPACT CĠHAZI ĠLE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ DOKU TAKĠP, DOKU GÖMME, DOKU -LAM BOYAMA LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KĠMYASAL MADDE GERĠ DÖNÜġÜM, FROZEN CRYOSTAT, ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYA SĠTOSPĠN CĠHAZLARINI VE MAKROSKOBĠ KABĠNLERĠNĠ, FROZEN SECTION TEKNĠĞĠNĠ, ĠMMÜNHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLMEK, PATOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ HASTANE OTOMASYONU ve SÜREÇ ANALĠZĠ KONULARINDA ENAZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU B04 B05 B06 B07 B08 B09 B0 B

2 BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOG BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠ VE GENETĠK BĠYOKĠMYA LĠSANS KANSER BĠOKĠMYASI BĠLĠM DALINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOJĠ ONKOLOJĠK BĠYOLOJĠ VE ĠMMÜNOLOJĠ BĠLĠM DALINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠ LĠSANS BĠYOLOJĠ MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ GENETĠK VE BĠOTEKNOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ IMMULITE 2000 VE IMMULITE 2000 XPI CĠHAZLARINI KULLANMAK, ĠÇ HASTALIKLARI KLĠNĠK BĠYOKĠMYA MERKEZ LABORATUARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ, TIBBĠ BĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI NDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI EĞĠTĠM SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ OLUP, KAN MERKEZLERĠNĠN ĠMMÜNOHEMATOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ DAVRANIġ NÖROLOJĠSĠ VE HAREKET BOZUKLUKLARI ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ĠMMULĠTE 000, ĠMMULĠTE 2000 VE BN PROSPEC CĠHAZLARINDA KEMÜLESANS VE KROMOTOGRAFĠ YÖNTEMĠ ĠLE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU SĠTOGENETĠK DENEYĠMLĠ OLUP, SĠTO GENETĠK LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU HASTANE ENFEKSĠYONLARI HAKKINDA SERTĠFĠKA SAHĠBĠ VE MOLEKÜLER TEKNĠKLER ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU TÜP BEBEK ÜNĠTESĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TIBBĠ BĠYOLOG OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ MUTASYON ANALĠZLERĠNDE TECRÜBELĠ OLUP, MOLEKÜLER PATOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ GENETĠK TANI MERKEZĠ, SĠTOGENETĠK LABORATUVARLARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B20 B2 B22 B23 B24 B25 B26 B27

3 BĠYOLOG BĠYOLOJĠ MOLEKÜLER TIP ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG 2 BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG (PSĠKOLOG) (PSĠKOLOG) BĠYOLOJĠ GENETĠK ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI PSĠKOLOJĠ LĠSANS, UYGULAMALI PSĠKOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI PSĠKOLOJĠ LĠSANS, UYGULAMALI PSĠKOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI MOLEKÜLER HEMOTOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ENFEKSĠYON LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ, VĠROLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NÖROPSĠKOLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ B28 B29 B30 B3 SP0 SP02 (PSĠKOLOG) (PSĠKOLOG) (PSĠKOLOG) ( MEMURU) ( MEMURU) ( MEMURU) ( ( PSĠKOLOJĠ PSĠKOLOJĠ PSĠKOLOJĠ KLĠNĠK PSĠKOLOJĠ YÜKSEK LĠSANSLI MESLEK LĠSESĠ MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEMURLUĞU MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ ACĠL TIP BÖLÜMÜ ÇOCUK PSĠKOTERAPĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DENEYĠMLĠ VE BU KONUDA SÜPERVĠZYON EĞĠTĠMĠ ALMIġ OLUP, EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PSĠKOLOJĠ ALANINDA GEREKLĠ MESLEKĠ VE PSĠKOLOJĠK TEST EĞĠTĠMLERĠNĠ (SERTĠFĠKALI) TAMAMLAMIġ OLUP, PSĠKOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ PSĠKĠYATRĠ ALANINDA GEREKLĠ MESLEKĠ VE PSĠKOLOJĠK TEST EĞĠTĠMLERĠNĠ (SERTĠFĠKALI) TAMAMLAMIġ OLMAK VE PSĠKOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ GĠRĠġĠMSEL ELEKTRO FĠZYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE REANĠMASYON AĞRI ÜNĠTESĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PROGRAM DESTEK HĠZMETLERĠNDE TECRÜBELĠ OLUP, EN AZ 4 YIL TIBBĠ SEKRETER OLARAK ÇALIġTIĞINI ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP0

4 ( ( ( (S AĞLIK ( ( ( ( ( MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ ACĠL TIP BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ ACĠL TIP BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ EBE 3 EBELĠK EBE 3 EBELĠK EBE EBELĠK EBE 4 EBELĠK EBE 3 EBELĠK EBE EBELĠK EBE EBELĠK PLASTĠK CERRAHĠ POLĠKLĠKLERĠNDE TIBBĠ SEKRETER OLARAK EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TRAVMA SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 3 YIL TIBBĠ SEKRETER OLARAK ÇALIġMIġ PERĠNATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NEFROLOJĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TRAVMA POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ SP SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ SP8 KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASINDA TIBBĠ SEKRETER OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KAMU HASTANELERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ĠLK YARDIM EĞĠTĠCĠ SERĠFĠKASINA SAHĠP OLUP, NĠN JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU NRP SERTĠFĠKASINA SAHĠP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ JĠNEKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU NRP SERTĠFĠKASINA SAHĠP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ DOĞUMHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ SP9 E0 E02 E03 E04 E05 E06 E07

5 EBE 4 EBELĠK EBE EBELĠK EBE 3 EBELĠK EBE EBELĠK EBE 6 EBELĠK EBE 2 EBELĠK EBE EBELĠK EBE EBELĠK EBE 2 EBE EBELĠK ÖN LĠSANS MESLEK LĠSESĠ EBELĠK BÖLÜMÜ NDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ E08 NRP PROGRAMI SERTĠFĠKASINA SAHĠP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ DOĞUMHANELERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK HEMATOLOJĠSĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KADIN DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ E09 E0 E E2 E3 E4 E5 E6 E7 EBE EBE MESLEK LĠSESĠ EBELĠK BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ EBELĠK BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ E8 E9 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE KULAK BURUN BOĞAZ SERVĠSĠNDE EN AZ 8 YIL ÇALIġMIġ PERĠTAN DĠYALĠZ SERVĠSĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ H0 H02 H03 HEMġĠRE HEMġĠRE YÜKSEK LĠSANSLI HEMODĠYALĠZ HEMġĠRELĠĞĠ SERTĠFĠKASINA SAHĠP, HEMODĠYALĠZ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ H04 H05 HEMġĠRE HEMġĠRE KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ĠLK YARDIM EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENĠ SERTĠFĠKASINA SAHĠP OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ H06 H07

6 HEMġĠRE HEMġĠRE 3 HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 3 YÜKSEK LĠSANSLI. NÖROġĠRURJĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H08 ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H09 GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H0 ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ H2 ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ ACĠL SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 H3 YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNĠN KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ H4 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 3 HEMġĠRE HEMġĠRE CPR VE YAġAM DESTEĞĠ SERTĠFĠKASINA SAHĠP, ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ KRON KÖPRÜ PROTEZĠ KLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ ANJĠO LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ GASTROENTEROHEPATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ĠÇ HASTALIKLARI TRANSPLANTASYON SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞU PLASTĠK CERRAHĠ SERVĠSĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ H5 H6 H7 H8 H9 H20 H2 H22 H23 H24 H25 H26 H27

7 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 4 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 5 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 6 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 KALP DAMAR CERRAHĠSĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ PLASTĠK CERRAHĠ ACĠL SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TEMEL YAġAM DESTEĞĠ DENEYĠMĠ OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ TRAVMATOLOJĠ ACĠL VE YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÜROLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ÇOCUK HEMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK ALERJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ MEDĠKAL ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE REANĠMASYON YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU GERĠATRĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU GASTROHEPATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ HEPATO PANKREATO BĠLĠYER CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RADYOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU BELGELENEDĠRMEK. YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ H28 H29 H30 H3 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H4 H42 H43 H44 H45 H46 H47

8 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE LABORANT LABORANT LABORANT HEMġĠRELĠK LĠSANS ÖN ÖN MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ LABORATUVAR TEKNĠSYENLĠĞĠ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNĠN KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE REANĠMASYON YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠNDE TOTAL PARSĠYEL PROTEZĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ PLASTĠK CERRAHĠ SERVĠSĠNDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ NEFROLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KAMU HASTANELERĠNĠN KARDĠYOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ĠLERĠ YAġAM DESTEĞĠ VE CPR DENEYĠMLĠ, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ TRAVMATOLOJĠ ACĠL SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ GENEL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ DĠYABET SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK BESLENME GASTROHEPATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ÇOCUK BĠYOKĠMYA LABORATUVARINDA EN AZ 0 SENE ÇALIġMIġ HEMATOLOJĠ LABORATUARINDA EN AZ 0 SENE ÇALIġMIġ KAN GAZI LABORATUARLARINDA EN AZ 0 SENE ÇALIġMIġ H48 H49 H50 H5 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H6 H62 H63 H64 L0 L02 L03

9 LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ KĠMYA BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ LABORATUVAR TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ RADYOLOJĠ MESLEK LĠSESĠ TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME TEKNĠSYENLĠĞĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ ÖN. ÖN ÖN ENDOKRĠNOLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 7 SENE ÇALIġMIġ AFEREZ LABORAUVARINDA EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ KAN MERKEZLERĠNĠN SEROLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ ĠÇ HASTALIKLARI MERKEZ LABORATUVARLARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU TEMEL ONKOLOJĠ ARAġTIRMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ADLĠ TIP TOKSĠKOLOJĠ LABORATUARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ PATOLOJĠ RUTĠN HĠSTOPATOLOJĠ LABORATUARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ NĠN KAN MERKEZLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ BÖLÜMÜNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RADYOLOJĠ BÖLÜMÜNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ACĠL RÖNTGEN ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ, L04 L05 L06 L07 L08 L09 L0 L RT0 RT02 RT03 RADYOLOJĠ BÖLÜMÜNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RT04 ACĠL RÖNTGEN ÜNĠTESĠNDE EN AZ 6 AY ÇALIġMIġ RT05 NDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ ST0 NÜKLEER TIP PET CT. ÜNĠTESĠNDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ NĠN RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 8 YIL ÇALIġMIġ ST02 ST03 PATOLOJĠ LABORATUVAR MĠKROTOM, DOKU TAKĠP, DOKU GÖMME, DOKU- LAM BOYAMA, LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KĠMYASAL MADDE GERĠ DÖNÜġÜM, FROZEN CRYOSTAT, ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYA, SĠTOSPĠN CĠHAZLARINI, MAKROSKOBĠ KABĠNLERĠNĠ KULLANIYOR OLABĠLMEK, FROZEN SECTION ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLMEK, PATOLOJĠ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU BAKANLIĞI ONAYLI KAN MERKEZĠ UYGULAMALARI SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ, KAN MERKEZLERĠNĠN AFEREZ ÜNĠTESĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ ST04 ST05

10 3 4 4 ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PEDODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ ENDODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST06 ST07 ST08 ST09 AĞIZ DĠġ VE ÇENE RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST0 KLĠNĠK ONKOLOJĠ ONCOR TEDAVĠ ÜNĠTESĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST NDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST2 AĞIZ DĠġ VE ÇENE RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ PERĠODONTOJĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ ST3 ST4 NDE EN AZ 5 YIL DENEYĠMLĠ ST5 HASTANE OTOMASYON DESTEK PROGRAMLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RADYASYON ONKOLOJĠSĠ RADYOTERAPĠ TEDAVĠSĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NÜKLEER TIP PET CT. ÜNĠTESĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TIP SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU NĠN PEDĠATRĠK NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NĠN ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NĠN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ST6 ST7 ST8 ST9 ST20 ST2 ST22 ST23 ST24 ST25 ST26 ST27

11 ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN. ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN. ÖN ÖN NĠN KARDĠYOLOJĠ NÜKLEER TIP LABORATUVARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KLĠNĠK ONKOLOJĠ SĠMĠLATÖR ÜNĠTESĠNDE AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ENDODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NÖROLOJĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ RADYOTERAPĠ TEDAVĠSĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RAPOR SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ASEPTĠK SERVĠSĠ RAPOR SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK KALP KATETER LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ONKOLOJĠ RADYOTERAPĠ TEDAVĠ HĠZMETLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ĠÇ HASTALIKLARI KÜRSÜ SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ST28 ST29 ST30 ST3 ST32 ST33 ST34 ST35 ST36 ST37 ST38 ST39 ST40 ST4 ST42 ST43 ST44 ST45 NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ST46 ACĠL DAHĠLĠYE POLĠKLĠNĠK HĠZMETLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÜKLEER TIP RAPOR SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ST47 ST48

12 2 2 ÖN PATOLOJĠ LABORATUVAR ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN GENEL CERRAHĠ KARANTĠNA SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ORTOPEDĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ PATOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TIP AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÜKLEER TIP PET/CT ÜNĠTELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KLĠNĠK ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KLĠNĠK ONKOLOJĠ SĠMĠLATÖR ÜNĠTESĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ĠÇ HASTALIKLARI YOĞUN KEMOTERAPĠ VE KÖK HÜCRE NAKĠL ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ COBALT TEDAVĠ CĠHAZINI KULLANIYOR OLMAK VE NĠN KLĠNĠK ONKOLOJĠ HĠZMETLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ST49 ST50 ST5 ST52 ST53 ST54 ST55 ST56 ST57 ST58 ST59 ÖN ÖN NÜKLEER TIP PET-BT ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL RAPOR SEKRETERĠ OLARAK ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KLĠNĠK ONKOLOJĠ SĠMĠLATÖR ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ KAN MERKEZLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL TIP MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ĠNFEKSĠYON LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ NDE ANESTEZĠ OLARAK EN AZ YIL ÇALIġMIġ ST60 ST6 ST62 ST63 ST64 ST65 ST66 ST67 ST68 ST69

13 2 ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN NDE RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI PERĠODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ST70 ST7 Bu ilan 0 Aralık 20 PerĢembe günü Hürriyet gazetesinde yayınlanmıģtır. ĠLANIN TAM METNĠ BAġVURU FORMU DUYURULUR Ġlana BaĢvuru Tarihi: Son BaĢvuru Tarihi : (Mesai bitimine kadar)

İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ I. GRUP ADAY MEMUR EĞİTİMİ PERSONEL LİSTESİ/ 2014 KASIM

İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ I. GRUP ADAY MEMUR EĞİTİMİ PERSONEL LİSTESİ/ 2014 KASIM İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ I. GRUP ADAY MEMUR EĞİTİMİ PERSONEL LİSTESİ/ 2014 KASIM SIRA KADROSUNUN BULUNDUĞU KURUM AD/SOYAD ÜNVANI BRANŞI ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YAPTIĞI

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI Doktora 5 55 55 SAY Tezli 2 50 55

Detaylı

2013 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

2013 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 2013 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ Kontenjan ÜDS/KPDS/YDS Doktora 5 55 55 SAY Tezli Yüksek Lisans 3 50 55 SAY Tezsiz

Detaylı

KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİMDALI İLAN AÇIKLAMASI

KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİMDALI İLAN AÇIKLAMASI KURULUŞ BÖLÜM ANABİLİMDALI KADRO ÜNVANI KADRO DERECESİ ADET İLAN AÇIKLAMASI TIP FAKÜLTESĠ DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ GÖĞÜS HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Akciğer ve plevra maligniteleri, giriģimsel bronkoskopi ve

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ Doktora 5 55 55 SAY ENDODONTĠ Doktora

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ (Kitap Seçim Modülü'nde okullarca ihtiyaç girilecek)

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ (Kitap Seçim Modülü'nde okullarca ihtiyaç girilecek) KODU ADI İLKÖĞRETİM KİTAPLARI 2010-2011 EĞİTİĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ 100010 Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 Dersi okutan öğretmen sayısı kadar ihtiyaç bildirilecektir.

Detaylı

Tıp Eğitimi Doçenti olmak. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans (tezli) programından mezun olmak.

Tıp Eğitimi Doçenti olmak. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans (tezli) programından mezun olmak. Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi

Detaylı

KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Kasım 2014 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ Hastanelerimiz Hizmet Ġçi Eğitim Planları; Verimlilik Karne Kriterleri, Sağlıkta Hastane Kalite Standartları, Personellerin

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ Doktora 6 55 55 SAY Tezli Yüksek Lisans

Detaylı

ANABĠLĠM DALI / ALAN UNVAN SAYI AÇIKLAMA BĠLGĠSAYAR VE SAYI FAKÜLTE BÖLÜM BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ

ANABĠLĠM DALI / ALAN UNVAN SAYI AÇIKLAMA BĠLGĠSAYAR VE SAYI FAKÜLTE BÖLÜM BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aģağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. BAġVURUDA ARANAN NĠTELĠKLER: - Adayların 547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

HEMġĠRELĠK ALANI 4 yıl K/E ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ACĠL TIP TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON ALANI-ANASTEZĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI

HEMġĠRELĠK ALANI 4 yıl K/E ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ACĠL TIP TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON ALANI-ANASTEZĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Alan Adı Süre Öğre tim Şekli Durumu Kontenjanı K/E Konte njanı TABAN PUANI TAVAN PUANI % DİLİM İ 15743 YILDIRIM / Bursa HEMġĠRELĠK 60 425,666 446,298 11,34 15750 YILDIRIM

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE / TEDAVĠSĠ Doktora 5 55 55 SAY Tezli Yüksek

Detaylı

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı : T.C.Kimlik No : Bölümü : Sınıf : Telefon : STAJ YERĠ BĠLGĠLERĠ Staj Yeri Adı : Staj Yeri Yetkilisi : Staj Yeri Adresi : Telefon / Fax : E-posta

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 2013 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ Kontenjan ÜDS/KPDS/YDS Doktora 6 60 55 SAY Tezli Yüksek Lisans 3 50 55 SAY Tezsiz

Detaylı

BALIKESĐR ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELĐ (4/B) PERSONEL ALIM ĐLANI

BALIKESĐR ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELĐ (4/B) PERSONEL ALIM ĐLANI BALIKESĐR ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELĐ (4/B) PERSONEL ALIM ĐLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçe ve döner sermaye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ PUAN TÜRÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ PUAN TÜRÜ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL SON 4 YILA AĠT TÜRLERĠ ĠLE EN DÜġÜK LARI EĞİTİM FAKÜLTESİ ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENLĠĞĠ DĠL-1 439,827 DĠL-1 394,147

Detaylı

6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ

6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ (KSÜ) 6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile birlikte,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Çanakkale Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çanakkale Devlet Hastanesi KOD: YÖN_PL_05 Yayın Tarihi: 04.06.2009 Revizyon Tarihi: 01.01.2013 Revizyon No: 05 Sayfa No: 1/10 2015 DOKTOR HASTA GÜVENLĠĞĠ Eğitim Alacak Personel Eğitim Görevlisi Eğitim Yeri Doktor-ecz- ftr-sos.hiz

Detaylı

BİYOLOGLARIMIZIN İSTİHDAM ALANLARI

BİYOLOGLARIMIZIN İSTİHDAM ALANLARI BİYOLOGLARIMIZIN İSTİHDAM ALANLARI 1) 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan) ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAġINMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ e göre atık taģıma

Detaylı

A- EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KONTENJANLARI

A- EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KONTENJANLARI T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aģağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ I. LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 2014 2015 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 50 Toplantı Tarihi : 27.12.2011 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal Ġle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin

Detaylı

1. Sağlık Yüksekokullarının. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

1. Sağlık Yüksekokullarının. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun. maddesinin B fıkrasına

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yayımlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yayımlar Dairesi Başkanlığı Sayı Konu Ġlgi : : B.08.0.YDB.0.24.03.00.611/ : 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yayımlar Dairesi Başkanlığı GENELGE 2010/4

Detaylı

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN

Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN Günümüz Hemşireliğindeki Gelişmelere İstanbul'un Katkısı Duygu AK ÖZCAN ĠSTANBUL, Kırım SavaĢı sırasında F.Nightingale in Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği hizmetlerle, hemģirelik mesleğinin doğuģuna

Detaylı

TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ 1.SINIF ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM 2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ DERS PROGRAMI Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma 13:20-14:05

TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ 1.SINIF ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM 2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ DERS PROGRAMI Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma 13:20-14:05 TIBBĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ 1.SINIF NORMAL ÖĞRETĠM 2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ DERS PROGRAMI 08:30-09:15 Atatürk Ġlk. ve Ġnk.T. Laboratuvarda Güvenlik Ġngilizce 09:25-10:10 Atatürk Ġlk. ve Ġnk.T. Laboratuvarda

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ÜNİVERSİTESİ - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya/HATAY KONTENJAN 1.SINIF ALTINÖZÜ MESLEK GIDA 2 TIBBĠ VE AROMATĠK

Detaylı

Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi. Fahrettin Keleştemur Kayseri

Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi. Fahrettin Keleştemur Kayseri Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi Fahrettin Keleştemur Kayseri Türkiye Adresli Toplam Yayın Sayısı* Yıl Yayın Sayısı** 2000 6.977 2001 8.378 2002 10.806 2003 13.152 2004 16.253

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ UYGULAMALI DERS TAKİP DEFTERİ 20... -20... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI... YARIYILI 1/7 Öğrenci ve Ders Tanıtım Formu Öğrencinin Foto Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

Detaylı

PREDĠYALĠZ HASTA TAKĠBĠ HEM.HACER ÇIVKIN EREN

PREDĠYALĠZ HASTA TAKĠBĠ HEM.HACER ÇIVKIN EREN PREDĠYALĠZ HASTA TAKĠBĠ HEM.HACER ÇIVKIN EREN KRONĠK BÖBREK HASTASINA YAKLAġIM KBH, DÜNYA ÇAPINDA BĠR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR KBH, KALP DAMAR HASTALIKLARI ĠÇĠN BĠR RĠSK FAKTÖRÜDÜR KBH, SON DÖNEM BÖBREK

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ AÇIKLAMA: 1. Tablo 1 deki eğitimler 21 Ağustos 210 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği ve

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27690 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/815 Ekli 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2016 2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE TEDAVĠSĠ D Doktora 4 55 55 SAY Tezli Yüksek

Detaylı

Gerekli Belgeler : 3- GAZETE ZAYĠĠ ĠLANI 4- FOTOĞRAF (2 Adet) 5- SABIKA KAYDI 6- STCW BELGELERĠ(Aslı ve fotokopisi)

Gerekli Belgeler : 3- GAZETE ZAYĠĠ ĠLANI 4- FOTOĞRAF (2 Adet) 5- SABIKA KAYDI 6- STCW BELGELERĠ(Aslı ve fotokopisi) AŞÇI VE KAMAROT YETERLĠ- LĠKLERĠ ĠÇĠN; GEMĠADAMI CÜZDANI ALMAK ĠSTEYENLER YUKARIDAKĠ BELGELERE AYRICA MESLEKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM YA DA ÇALIġMA BELGELERĠNĠ DE EKLEYECEKLERDĠR. 3- DĠPLOMA (Mezuniyet veya

Detaylı

2009-2010 4. SINIF BÜTÜNLEME TARİHLERİ SINAV TARİHİ SAAT DERS ADI 28.06.2010 Pazartesi 09:00 KARDĠYOLOJĠ (YAZILI)

2009-2010 4. SINIF BÜTÜNLEME TARİHLERİ SINAV TARİHİ SAAT DERS ADI 28.06.2010 Pazartesi 09:00 KARDĠYOLOJĠ (YAZILI) TOPLANTI :21 Prof.Dr.Güher SARUHAN DĠRESKENELĠ (Dekan Vekili) Prof.Dr.Abdullah ĠĞCĠ Prof.Dr.Kerim GÜLER Prof.Dr.Atilla ARINCI Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR Doç.Dr.Filiz AKYÜZ Yard.Doç.Dr.Hacer AyĢen YAVRU iģtiraki

Detaylı

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ

OCAK 2011 HĠZMET GÖSTERGELERĠ OCAK 211 HĠZMET GÖSTERGELERĠ TOPLAM MUAYENE SAYISI 59846 DR. BAġINA GÜNLÜK MUAYENE SAYISI 29,48 TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 133 POLĠKLĠNĠK YATIġ ORANI % 2,17 YATAK ĠġGAL ORANI % 69,45 ORTALAMA HASTANEDE

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI SINAVI AÇILACAK LER TMB317 TBB309 TBB305 ADI TARIMDA Ġġ GÜVENLĠĞĠ SĠLAJ YAPIM TEKNOLOJĠSĠ DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASI 09.06.2017 10:30 4-D BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ADI MAT169 MATEMATĠK I ŞUBE-1 05.06.2017 10:30

Detaylı

Laboratuvar Hizmet Sunumunda Dış Alımlar ve Son Durum: Genel Bakış. Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Istanbul Üniversitesi Istanbul Tip Fakültesi

Laboratuvar Hizmet Sunumunda Dış Alımlar ve Son Durum: Genel Bakış. Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Istanbul Üniversitesi Istanbul Tip Fakültesi Laboratuvar Hizmet Sunumunda Dış Alımlar ve Son Durum: Genel Bakış Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Istanbul Üniversitesi Istanbul Tip Fakültesi Sağlıkta Dönüşüm Nedir? Sağlıkta deformasyondur Dr. Mehmet Zencir

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADRO ĠLAN ġarti FORMU

ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADRO ĠLAN ġarti FORMU Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETĠM PROGRAMI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETĠM PROGRAMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETĠM PROGRAMI ANKARA, 2011 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki geliģimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iģ

Detaylı

15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ

15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Değerli Üyelerimiz, 15-18 OCAK 2015 KAYSERĠ Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri

Detaylı

2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI 642490 49010 51271 59650 56093 52271 54823 51890 49741 50060 53880 52648 61153 70000 2010 YILI TOPLAM MUAYENE SAYISININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI HEDEFLENEN 60000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 OCAK

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014 C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇİ / BAŞ DENETÇİ EĞİTİM / SINAV 1 EĞĠTĠM / ÜNĠVERSĠTE (SEM) / ENSTĠTÜ / AKADEMĠ / BĠLĠMSEL

Detaylı

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. YATAY GEÇĠġ KRĠTERLERĠ

T.C MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. YATAY GEÇĠġ KRĠTERLERĠ A. GENEL KRĠTERLER T.C MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI YATAY GEÇĠġ KRĠTERLERĠ 1. Diploma programları arasında geçiģ ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiģ Ģartları çerçevesinde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYILI BAKANLAR

Detaylı

29-30 Mayıs 2015 ADANA

29-30 Mayıs 2015 ADANA TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 29-30 Mayıs 2015 ADANA Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Çukurova Üniversitesi ile birlikte, 29-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Adana

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önemli Numaralar. Hastane idaresi (BaĢhekimlik, BaĢhekim Mua., Hastane Müd.,Müdür Mua. BaĢhemĢirelik, BaĢhemĢire mua.) Sayfa 2.

İÇİNDEKİLER. Önemli Numaralar. Hastane idaresi (BaĢhekimlik, BaĢhekim Mua., Hastane Müd.,Müdür Mua. BaĢhemĢirelik, BaĢhemĢire mua.) Sayfa 2. İÇİNDEKİLER Önemli Numaralar Sayfa 1 Hastane idaresi (BaĢhekimlik, BaĢhekim Mua., Hastane Müd.,Müdür Mua. BaĢhemĢirelik, BaĢhemĢire mua.) Sayfa 2 Ġdari Birimler Sayfa 3 Genel Cerrahi Klinikleri (1,2,3,4,5,6,7)

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ DOKTORA PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI DGS KAYIT KILAVUZU KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: a) DGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, b) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı

Detaylı

540052003450419 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 44-46 21 461000000000105 SAYISAL BECERİLER B1-68 380000000000213 CEZA USUL HUKUKU 21

540052003450419 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 44-46 21 461000000000105 SAYISAL BECERİLER B1-68 380000000000213 CEZA USUL HUKUKU 21 Adalet Programı (I.Öğretim) 94-96 540052003450419 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 44-46 380000000000101 HUKUKUN TEMELLERİ 3800000000003 CEZA USUL HUKUKU 380031200000113 MEDENİ HUKUK -23 64 380000000000111

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

STAJ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU

STAJ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU KILAVUZA AİT FORMLARI SİTENİN YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ LİNKİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI ÖĞRENCĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ STAJ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU (2017) ÇALIġMA GRUBU Dr Nil E.ELEDAĞ

Detaylı

Oya BAYINDIR Özkan ALATAġ Sevgi Eskiocak TKBD BaĢkanı TKBD Okulu Sorumlusu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Oya BAYINDIR Özkan ALATAġ Sevgi Eskiocak TKBD BaĢkanı TKBD Okulu Sorumlusu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ (TKBD) SÜREKLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM OKULU (SMGO) TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 22-24 Ekim 2011 EDĠRNE Değerli üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Türkiye nin

Detaylı

A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I

A F Y O N K A R A H İ S AR T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I Tarih :12.05.2009 Sayı :DYR/0607 Sayın Üyemiz, Karayolu TaĢımacılık Kanunu (K türü yetki belgeleri), Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili duyurumuz ektedir. Saygılarımızla, Süleyman Uğur ÜNSOY Genel

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ UYGULAMALI DERS TAKİP DEFTERİ 20... -20... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI... YARIYILI 1/7 Öğrenci ve Ders Tanıtım Formu Öğrencinin Foto Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamındaki İkincil Mevzuatların (Yönetmeliklerin)

Detaylı

Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu

Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI DÖNEM III PROGRAMI Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve alıkları Ders Kurulu DERS KURULU-I 11 EYLÜL 13 EKĠM 2017 (5

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI 2015 2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ

Detaylı

GÜNCEL KURUM REHBERĠ HASTANE ĠLETĠġĠMĠ http://www.kosuyolu.gov.tr HASTANEYE ULAġIM

GÜNCEL KURUM REHBERĠ  HASTANE ĠLETĠġĠMĠ http://www.kosuyolu.gov.tr HASTANEYE ULAġIM Kod No:YÖN.RH.01 Y.T: 15.03.2010 Rev.No: 03 Rev.Tarihi: 25.11.2014 Sayfa No:1/11 HASTANE ĠLETĠġĠMĠ ADRES: DENĠZER CADDESĠ CEVĠZLĠ KAVġAĞI 34346 CEVĠZLĠ KARTAL / ĠSTANBUL TELEFON / SANTRAL: 0216 500 15

Detaylı

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır.

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. YGS: Birinci aģama, her öğrencinin girmesi zorunlu olan ortak Sınavdır. (Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) LYS: Sınavın ikinci aģaması, beģ farklı günde,beģ

Detaylı

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV

Document Title Issue Date R17.00 Form 01 24/07/2014. ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV C17.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 EĞİTİM / ÜNİVERSİTE (SEM) / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL

Detaylı

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI Klinik

Detaylı

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA YENİ BİR ÜNİVERSİTE

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA YENİ BİR ÜNİVERSİTE DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA YENİ BİR ÜNİVERSİTE 2 TOPLANTI GÜNDEMİ FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠHĠN DERĠNLĠKLERĠNDEN, BĠLĠMĠN VE SANATIN UFUKLARINA 3 TOPLANTI GÜNDEMİ KURULUŞ Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

1- AMAÇ: Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıģan güvenliğinin sağlanması.

1- AMAÇ: Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıģan güvenliğinin sağlanması. Kod No: AFT.PL.02 Y.T: 01.01.2008 Rev.No:05 Rev.Tarihi:14.02.2014 Sayfa No:1/19 1- AMAÇ: Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıģan güvenliğinin sağlanması. 2- KAPSAM: Bu talimat Kartal

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ. b) ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI SORUMLULUK SINAVLARI. 02-06 Eylül 2013

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ. b) ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI SORUMLULUK SINAVLARI. 02-06 Eylül 2013 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 1 2 a)

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

UÜ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI (Ö+İ.Ö)

UÜ KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI (Ö+İ.Ö) YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI (Ö+İ.Ö) Türk Dili -I Okutman Onur SAPMAZ 02.02.2016 13.00 D102 Yabancı Dil I (Ġngilizce) Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ 02.02.2016 12:00 KS Genel

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın Ömer YILDIZ a SHMYO olarak MĠNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2013-2014

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ UYGULAMALI DERS TAKİP DEFTERİ 20... -20... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI... YARIYILI 1/7 Öğrenci ve Ders Tanıtım Formu Öğrencinin Foto Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

Detaylı

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798

Haydarpaşa Yerleşkesi:Tıbbiye Cad. No. 49 34668 Haydarpaşa Üsküdar-İstanbul Tel:0216 3382798 Önlisans eğitimi veren Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 19.04.1990 tarihinde, Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedeflerine yönelik hizmet için kurulmuştur. Yüksek Okulumuzun

Detaylı

Adalet Programı (II.Öğretim) Güz Dönemi Final Sınavı

Adalet Programı (II.Öğretim) Güz Dönemi Final Sınavı Adalet Programı (II.Öğretim) GÜN / SAAT 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 16:00-17:00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 3800200000113 MEDENİ HUKUK 380000000000111 ANAYASA HUKUKU 380000000000101 HUKUKUN

Detaylı

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK PERSONEL ALIM ĠLANI Öncelikle aģağıda belirtilen açıklamalar ve sonrasında yer alan sıkça sorulan sorular bölümünü incelemenizi ve bu doğrultuda hareket etmenizi öneririz. KuruluĢumuzun daimi iģçi statüsündeki

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

İDARE HUKUKU İŞLETMEYE GİRİŞ VE İDARİ YARGI B1-68 / B1-71 / 21 / AKADEMİK SOSYAL ORYANTASYON SAYISAL BECERİLER

İDARE HUKUKU İŞLETMEYE GİRİŞ VE İDARİ YARGI B1-68 / B1-71 / 21 / AKADEMİK SOSYAL ORYANTASYON SAYISAL BECERİLER Adalet Programı (I.Öğretim) GÜN / SAAT 10:00-11:00 11:00-12:00 12.00-13.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16:00-17:00 17.00-18.00 10:00-11:00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16:00-17:00 17.00-18.00

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUK GELĠġĠMCĠSĠ YOK

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUK GELĠġĠMCĠSĠ YOK KURUM UNVAN BRANġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BĠYOLOG YOK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BĠYOLOG YOK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BĠYOLOG YOK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BĠYOLOG YOK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi

Ek Ödeme Uygulama Deneyimi AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Ek Ödeme Uygulama Deneyimi PROF. DR. HAYRETTĠN ÖZTÜRK ÇOCUK CERRAHĠSĠ VE ÇOCUK ÜROLOJĠSĠ UZMANI BAġHEKĠM AĠBÜ TIP FAKÜLTESĠ VE SAĞLIK ARAġTIRMA

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları Ġle Ġlgili Esaslar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları Ġle Ġlgili Esaslar 25 Eylül 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26654 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2007/12592 Ekli 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tekirdağ, OCAK 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ. 4 I- GENEL BĠLGĠLER 5 A-Misyon ve Vizyon. 5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar..

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN 7..05 tarih ve 9565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7..05 tarihli ve 05/879

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

İLÂN. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ndan

İLÂN. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ndan İLÂN Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ndan 1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; EK-1 deki listede

Detaylı

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ EĞİTİM KURUMLARININ AKREDİTASYON (EŞYETKİNLİK) ZİYARET FORMLARI HAZIRLAMA KILAVUZU

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ EĞİTİM KURUMLARININ AKREDİTASYON (EŞYETKİNLİK) ZİYARET FORMLARI HAZIRLAMA KILAVUZU TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ EĞİTİM KURUMLARININ AKREDİTASYON (EŞYETKİNLİK) ZİYARET FORMLARI HAZIRLAMA KILAVUZU ĠSTANBUL 2014 GĠRĠġ Eşyetkinlik isteyen eğitim kurumları öncelikle ek A ve B deki bilgileri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI: 2011 / 23

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI: 2011 / 23 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2011 TOPLANTI SAYISI: 2011 / 23 Fakültemiz Yönetim Kurulu 22.09.2011 PerĢembe günü Saat 13.30 da Dekan Prof. Dr.

Detaylı