POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD"

Transkript

1 T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere tarihli ve 7/5754 sayılı Kararnameye ekli tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 200 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aģağıda belirtilen pozisyonlara sözleģmeli personel alınacaktır. POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD BĠYOLOG BĠYOLOJĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ, TIBBĠ CĠHAZLAR KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ, SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ, RĠA YÖNTEMĠ TESTLERĠNDE B0 DENEYĠMLĠ, EN AZ 0 YIL BĠYOLOG OLARAK ÇALIġMIġ BAKANLIĞI GÖZ BANKASI TEKNĠSYENLĠĞĠ BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠK BĠLĠMLER SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ, GÖZ BANKASINDA EN AZ 0 YIL BĠYOLOG OLARAK ÇALIġMIġ OLDUĞUNU B02 BĠYOLOG JEOL JEM 0 ELEKTRON MĠKROSKOBU, ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BĠYOLOJĠ BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLĠYOR OLMAK, HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 5 YILDIR ÇALIġMIġ B03 BĠYOLOG 2 BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠK BĠLĠMLER TIBBĠ BĠYOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ LĠSANS BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG 2 BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠOKĠMYA LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ FROZEN SECTION, IMMÜNOHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLMEK, PATOLOJĠ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ EN AZ 4 YIL KAN MERKEZĠNDE ÇALIġMIġ KAN MERKEZĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ HĠSTOLOJĠ VE EMBRĠYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KRYPTOR/ KRYPTOR COMPACT CĠHAZI ĠLE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ DOKU TAKĠP, DOKU GÖMME, DOKU -LAM BOYAMA LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KĠMYASAL MADDE GERĠ DÖNÜġÜM, FROZEN CRYOSTAT, ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYA SĠTOSPĠN CĠHAZLARINI VE MAKROSKOBĠ KABĠNLERĠNĠ, FROZEN SECTION TEKNĠĞĠNĠ, ĠMMÜNHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLMEK, PATOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ HASTANE OTOMASYONU ve SÜREÇ ANALĠZĠ KONULARINDA ENAZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU B04 B05 B06 B07 B08 B09 B0 B

2 BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOG BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠ VE GENETĠK BĠYOKĠMYA LĠSANS KANSER BĠOKĠMYASI BĠLĠM DALINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOJĠ ONKOLOJĠK BĠYOLOJĠ VE ĠMMÜNOLOJĠ BĠLĠM DALINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOG TIBBĠ BĠYOLOJĠ LĠSANS BĠYOLOJĠ MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ GENETĠK VE BĠOTEKNOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ IMMULITE 2000 VE IMMULITE 2000 XPI CĠHAZLARINI KULLANMAK, ĠÇ HASTALIKLARI KLĠNĠK BĠYOKĠMYA MERKEZ LABORATUARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ, TIBBĠ BĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI NDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI EĞĠTĠM SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ OLUP, KAN MERKEZLERĠNĠN ĠMMÜNOHEMATOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ DAVRANIġ NÖROLOJĠSĠ VE HAREKET BOZUKLUKLARI ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ĠMMULĠTE 000, ĠMMULĠTE 2000 VE BN PROSPEC CĠHAZLARINDA KEMÜLESANS VE KROMOTOGRAFĠ YÖNTEMĠ ĠLE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU SĠTOGENETĠK DENEYĠMLĠ OLUP, SĠTO GENETĠK LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU HASTANE ENFEKSĠYONLARI HAKKINDA SERTĠFĠKA SAHĠBĠ VE MOLEKÜLER TEKNĠKLER ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU TÜP BEBEK ÜNĠTESĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TIBBĠ BĠYOLOG OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ MUTASYON ANALĠZLERĠNDE TECRÜBELĠ OLUP, MOLEKÜLER PATOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ GENETĠK TANI MERKEZĠ, SĠTOGENETĠK LABORATUVARLARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B20 B2 B22 B23 B24 B25 B26 B27

3 BĠYOLOG BĠYOLOJĠ MOLEKÜLER TIP ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI BĠYOLOG 2 BĠYOLOJĠ BĠYOLOG BĠYOLOJĠ BĠYOLOG (PSĠKOLOG) (PSĠKOLOG) BĠYOLOJĠ GENETĠK ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI PSĠKOLOJĠ LĠSANS, UYGULAMALI PSĠKOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI PSĠKOLOJĠ LĠSANS, UYGULAMALI PSĠKOLOJĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANSLI MOLEKÜLER HEMOTOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ENFEKSĠYON LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ, VĠROLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NÖROPSĠKOLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ B28 B29 B30 B3 SP0 SP02 (PSĠKOLOG) (PSĠKOLOG) (PSĠKOLOG) ( MEMURU) ( MEMURU) ( MEMURU) ( ( PSĠKOLOJĠ PSĠKOLOJĠ PSĠKOLOJĠ KLĠNĠK PSĠKOLOJĠ YÜKSEK LĠSANSLI MESLEK LĠSESĠ MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEMURLUĞU MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ ACĠL TIP BÖLÜMÜ ÇOCUK PSĠKOTERAPĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DENEYĠMLĠ VE BU KONUDA SÜPERVĠZYON EĞĠTĠMĠ ALMIġ OLUP, EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PSĠKOLOJĠ ALANINDA GEREKLĠ MESLEKĠ VE PSĠKOLOJĠK TEST EĞĠTĠMLERĠNĠ (SERTĠFĠKALI) TAMAMLAMIġ OLUP, PSĠKOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ PSĠKĠYATRĠ ALANINDA GEREKLĠ MESLEKĠ VE PSĠKOLOJĠK TEST EĞĠTĠMLERĠNĠ (SERTĠFĠKALI) TAMAMLAMIġ OLMAK VE PSĠKOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ GĠRĠġĠMSEL ELEKTRO FĠZYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE REANĠMASYON AĞRI ÜNĠTESĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PROGRAM DESTEK HĠZMETLERĠNDE TECRÜBELĠ OLUP, EN AZ 4 YIL TIBBĠ SEKRETER OLARAK ÇALIġTIĞINI ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP0

4 ( ( ( (S AĞLIK ( ( ( ( ( MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ ACĠL TIP BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ ACĠL TIP BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ BÖLÜMÜ EBE 3 EBELĠK EBE 3 EBELĠK EBE EBELĠK EBE 4 EBELĠK EBE 3 EBELĠK EBE EBELĠK EBE EBELĠK PLASTĠK CERRAHĠ POLĠKLĠKLERĠNDE TIBBĠ SEKRETER OLARAK EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TRAVMA SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 3 YIL TIBBĠ SEKRETER OLARAK ÇALIġMIġ PERĠNATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NEFROLOJĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TRAVMA POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ SP SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ SP8 KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASINDA TIBBĠ SEKRETER OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KAMU HASTANELERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ĠLK YARDIM EĞĠTĠCĠ SERĠFĠKASINA SAHĠP OLUP, NĠN JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU NRP SERTĠFĠKASINA SAHĠP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ JĠNEKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU NRP SERTĠFĠKASINA SAHĠP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ DOĞUMHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ SP9 E0 E02 E03 E04 E05 E06 E07

5 EBE 4 EBELĠK EBE EBELĠK EBE 3 EBELĠK EBE EBELĠK EBE 6 EBELĠK EBE 2 EBELĠK EBE EBELĠK EBE EBELĠK EBE 2 EBE EBELĠK ÖN LĠSANS MESLEK LĠSESĠ EBELĠK BÖLÜMÜ NDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ E08 NRP PROGRAMI SERTĠFĠKASINA SAHĠP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ DOĞUMHANELERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK HEMATOLOJĠSĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KADIN DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ E09 E0 E E2 E3 E4 E5 E6 E7 EBE EBE MESLEK LĠSESĠ EBELĠK BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ EBELĠK BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ E8 E9 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE KULAK BURUN BOĞAZ SERVĠSĠNDE EN AZ 8 YIL ÇALIġMIġ PERĠTAN DĠYALĠZ SERVĠSĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ H0 H02 H03 HEMġĠRE HEMġĠRE YÜKSEK LĠSANSLI HEMODĠYALĠZ HEMġĠRELĠĞĠ SERTĠFĠKASINA SAHĠP, HEMODĠYALĠZ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ H04 H05 HEMġĠRE HEMġĠRE KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ĠLK YARDIM EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENĠ SERTĠFĠKASINA SAHĠP OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ H06 H07

6 HEMġĠRE HEMġĠRE 3 HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 3 YÜKSEK LĠSANSLI. NÖROġĠRURJĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H08 ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H09 GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H0 ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ H AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ H2 ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ ACĠL SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 H3 YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNĠN KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ H4 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 3 HEMġĠRE HEMġĠRE CPR VE YAġAM DESTEĞĠ SERTĠFĠKASINA SAHĠP, ACĠL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠ KRON KÖPRÜ PROTEZĠ KLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KARDĠYOLOJĠ ANJĠO LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ GASTROENTEROHEPATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ĠÇ HASTALIKLARI TRANSPLANTASYON SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞU PLASTĠK CERRAHĠ SERVĠSĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ H5 H6 H7 H8 H9 H20 H2 H22 H23 H24 H25 H26 H27

7 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 4 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 5 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 6 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE 2 KALP DAMAR CERRAHĠSĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ PLASTĠK CERRAHĠ ACĠL SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ TEMEL YAġAM DESTEĞĠ DENEYĠMĠ OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ TRAVMATOLOJĠ ACĠL VE YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARDĠYOLOJĠ SERVĠSĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÜROLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ÇOCUK HEMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK ALERJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ MEDĠKAL ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE REANĠMASYON YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU GERĠATRĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU GASTROHEPATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ HEPATO PANKREATO BĠLĠYER CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RADYOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU BELGELENEDĠRMEK. YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ H28 H29 H30 H3 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H4 H42 H43 H44 H45 H46 H47

8 HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE HEMġĠRE LABORANT LABORANT LABORANT HEMġĠRELĠK LĠSANS ÖN ÖN MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ LABORATUVAR TEKNĠSYENLĠĞĠ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ KAMU HASTANELERĠNĠN KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ANESTEZĠ VE REANĠMASYON YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠNDE TOTAL PARSĠYEL PROTEZĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ PLASTĠK CERRAHĠ SERVĠSĠNDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ NEFROLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KAMU HASTANELERĠNĠN KARDĠYOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ĠLERĠ YAġAM DESTEĞĠ VE CPR DENEYĠMLĠ, BÜYÜK ÖLÇEKLĠ KAMU HASTANELERĠ TRAVMATOLOJĠ ACĠL SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ GENEL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ACĠL DÂHĠLĠYE SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ DĠYABET SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK BESLENME GASTROHEPATOLOJĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KALP DAMAR CERRAHĠSĠ YOĞUN BAKIM SERVĠSLERĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ÇOCUK BĠYOKĠMYA LABORATUVARINDA EN AZ 0 SENE ÇALIġMIġ HEMATOLOJĠ LABORATUARINDA EN AZ 0 SENE ÇALIġMIġ KAN GAZI LABORATUARLARINDA EN AZ 0 SENE ÇALIġMIġ H48 H49 H50 H5 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H6 H62 H63 H64 L0 L02 L03

9 LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT LABORANT RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ RÖNTGEN TEKNĠSYENĠ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ KĠMYA BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ KĠMYA BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ LABORATUVAR TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ RADYOLOJĠ MESLEK LĠSESĠ TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME TEKNĠSYENLĠĞĠ BÖLÜMÜ MESLEK LĠSESĠ MESLEK LĠSESĠ ÖN. ÖN ÖN ENDOKRĠNOLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 7 SENE ÇALIġMIġ AFEREZ LABORAUVARINDA EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ KAN MERKEZLERĠNĠN SEROLOJĠ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ ĠÇ HASTALIKLARI MERKEZ LABORATUVARLARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU TEMEL ONKOLOJĠ ARAġTIRMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ADLĠ TIP TOKSĠKOLOJĠ LABORATUARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ PATOLOJĠ RUTĠN HĠSTOPATOLOJĠ LABORATUARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ NĠN KAN MERKEZLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ BÖLÜMÜNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RADYOLOJĠ BÖLÜMÜNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ACĠL RÖNTGEN ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ, L04 L05 L06 L07 L08 L09 L0 L RT0 RT02 RT03 RADYOLOJĠ BÖLÜMÜNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RT04 ACĠL RÖNTGEN ÜNĠTESĠNDE EN AZ 6 AY ÇALIġMIġ RT05 NDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ ST0 NÜKLEER TIP PET CT. ÜNĠTESĠNDE EN AZ 0 YIL ÇALIġMIġ NĠN RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 8 YIL ÇALIġMIġ ST02 ST03 PATOLOJĠ LABORATUVAR MĠKROTOM, DOKU TAKĠP, DOKU GÖMME, DOKU- LAM BOYAMA, LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KĠMYASAL MADDE GERĠ DÖNÜġÜM, FROZEN CRYOSTAT, ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYA, SĠTOSPĠN CĠHAZLARINI, MAKROSKOBĠ KABĠNLERĠNĠ KULLANIYOR OLABĠLMEK, FROZEN SECTION ĠMMÜNOHĠSTOKĠMYASAL VE HĠSTOKĠMYASAL BOYAMA TEKNĠKLERĠNĠ BĠLMEK, PATOLOJĠ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU BAKANLIĞI ONAYLI KAN MERKEZĠ UYGULAMALARI SERTĠFĠKASI SAHĠBĠ, KAN MERKEZLERĠNĠN AFEREZ ÜNĠTESĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ ST04 ST05

10 3 4 4 ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU PEDODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ PROTETĠK DĠġ TEDAVĠSĠNDE EN AZ 7 YIL ÇALIġMIġ ENDODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST06 ST07 ST08 ST09 AĞIZ DĠġ VE ÇENE RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST0 KLĠNĠK ONKOLOJĠ ONCOR TEDAVĠ ÜNĠTESĠNDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST NDE EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ ST2 AĞIZ DĠġ VE ÇENE RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 6 YIL ÇALIġMIġ PERĠODONTOJĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ ST3 ST4 NDE EN AZ 5 YIL DENEYĠMLĠ ST5 HASTANE OTOMASYON DESTEK PROGRAMLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU RADYASYON ONKOLOJĠSĠ RADYOTERAPĠ TEDAVĠSĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NÜKLEER TIP PET CT. ÜNĠTESĠNDE EN AZ 5 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TIP SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ SERVĠSLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU NĠN PEDĠATRĠK NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NĠN ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ KLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NĠN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ST6 ST7 ST8 ST9 ST20 ST2 ST22 ST23 ST24 ST25 ST26 ST27

11 ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN. ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN. ÖN ÖN NĠN KARDĠYOLOJĠ NÜKLEER TIP LABORATUVARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KLĠNĠK ONKOLOJĠ SĠMĠLATÖR ÜNĠTESĠNDE AZ 4 YIL ÇALIġMIġ ENDODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ 4 YIL ÇALIġMIġ NÖROLOJĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ NÖROġĠRURJĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ RADYASYON ONKOLOJĠSĠ RADYOTERAPĠ TEDAVĠSĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ POLĠKLĠNĠKLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RAPOR SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ASEPTĠK SERVĠSĠ RAPOR SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ ÇOCUK KALP KATETER LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ONKOLOJĠ RADYOTERAPĠ TEDAVĠ HĠZMETLERĠNDE EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ TEMEL ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIġMIġ RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ OLDUĞUNU ĠÇ HASTALIKLARI KÜRSÜ SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ST28 ST29 ST30 ST3 ST32 ST33 ST34 ST35 ST36 ST37 ST38 ST39 ST40 ST4 ST42 ST43 ST44 ST45 NDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ST46 ACĠL DAHĠLĠYE POLĠKLĠNĠK HĠZMETLERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÜKLEER TIP RAPOR SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ST47 ST48

12 2 2 ÖN PATOLOJĠ LABORATUVAR ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN ÖN GENEL CERRAHĠ KARANTĠNA SEKRETERLĠĞĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ORTOPEDĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ PATOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ACĠL TIP AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ NÜKLEER TIP PET/CT ÜNĠTELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KLĠNĠK ONKOLOJĠ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ KLĠNĠK ONKOLOJĠ SĠMĠLATÖR ÜNĠTESĠNDE EN AZ 2 YIL ÇALIġMIġ ĠÇ HASTALIKLARI YOĞUN KEMOTERAPĠ VE KÖK HÜCRE NAKĠL ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ COBALT TEDAVĠ CĠHAZINI KULLANIYOR OLMAK VE NĠN KLĠNĠK ONKOLOJĠ HĠZMETLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ NDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ST49 ST50 ST5 ST52 ST53 ST54 ST55 ST56 ST57 ST58 ST59 ÖN ÖN NÜKLEER TIP PET-BT ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL RAPOR SEKRETERĠ OLARAK ÇALIġMIġ OLDUĞUNU KLĠNĠK ONKOLOJĠ SĠMĠLATÖR ÜNĠTESĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ GENEL CERRAHĠ AMELĠYATHANELERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ KAN MERKEZLERĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ACĠL TIP MĠKROBĠYOLOJĠ LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ĠNFEKSĠYON LABORATUVARINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ NDE ANESTEZĠ OLARAK EN AZ YIL ÇALIġMIġ ST60 ST6 ST62 ST63 ST64 ST65 ST66 ST67 ST68 ST69

13 2 ÖN AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖN NDE RADYOLOJĠ ALANINDA EN AZ YIL ÇALIġMIġ AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI PERĠODONTĠ KLĠNĠĞĠNDE EN AZ YIL ÇALIġMIġ ST70 ST7 Bu ilan 0 Aralık 20 PerĢembe günü Hürriyet gazetesinde yayınlanmıģtır. ĠLANIN TAM METNĠ BAġVURU FORMU DUYURULUR Ġlana BaĢvuru Tarihi: Son BaĢvuru Tarihi : (Mesai bitimine kadar)

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMLARI DĠġ HASTALIKLARI VE / TEDAVĠSĠ Doktora 5 55 55 SAY Tezli Yüksek

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı : 50 Toplantı Tarihi : 27.12.2011 Katılanlar : Dekan : Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM : Prof. Dr. Kerim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BİLGİLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 3 TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI... 4 TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR (6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Madde 1-(Değişik: 22/11/2010-2010/1169)Bu

Detaylı

SAĞLIK-SEN. KAMU ĠġVEREN HEYETĠ

SAĞLIK-SEN. KAMU ĠġVEREN HEYETĠ SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet ÇalıĢanları Sendikası ĠLE KAMU ĠġVEREN HEYETĠ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER HĠZMET KOLUNDAKĠ KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN AKTEDĠLEN 3. DÖNEM KAMU GÖREVLĠLERĠ TOPLU SÖZLEġMESĠ

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi. Fahrettin Keleştemur Kayseri

Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi. Fahrettin Keleştemur Kayseri Sağlık araştırmalarında ülke politikası ve Kayseri deneyimi Fahrettin Keleştemur Kayseri Türkiye Adresli Toplam Yayın Sayısı* Yıl Yayın Sayısı** 2000 6.977 2001 8.378 2002 10.806 2003 13.152 2004 16.253

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN VERĠLECEK EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2011-2014) Mart 2011 TRABZON

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2011-2014) Mart 2011 TRABZON KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2011-2014) Mart 2011 TRABZON 1 KTU TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 ÖN SÖZ 1- GĠRĠġ 1.1 KTÜ TIP FAKÜLTESĠ STRATEJĠ GRUPLARI STRATEJĠK

Detaylı

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR

2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir.

Detaylı

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ AÇIKLAMA: 1. Tablo 1 deki eğitimler 21 Ağustos 210 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği ve

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010

T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010 T.C.ZĠRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2010 1- SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.ġ., T.Halk Bankası

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

STRATEJĠK PLAN (2013 2017)

STRATEJĠK PLAN (2013 2017) T.C KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2013 2017) Web Site: www.ksu.edu.tr Posta Adresi: KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğü AvĢar YerleĢkesi, 46100 - KahramanmaraĢ Telefon

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları YÜKSEK SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞINDAN SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIMI ĠLANI Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam

Detaylı

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01

2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/2008 2008/01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı

SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı The best way to predict the future is to create it. Abraham Lincoln Geleceği

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu

Detaylı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

FAALİYET 2 0 1 4 RAPORU

FAALİYET 2 0 1 4 RAPORU 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı-ġubat 2015 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 15 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı