LPG DEPOLAMASININ YARATTIĞI RİSKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LPG DEPOLAMASININ YARATTIĞI RİSKLER"

Transkript

1 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ LPG DEPOLAMASININ YARATTIĞI RİSKLER Umran SERPEN İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl. ÖZET Bu çalışmada, Istanbul un Ambarlı ve Yarımca yörelerinde gerçekleştirilen LPG depolamasının ve aynı yerlerde bulunan akaryakıt depolarıyla, Yarımca da bulunan Tüpraş ve Petkim tesislerinin yarattığı riskler konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Bu depolarda oluşacak bir bleve patlamasının her iki yörede de çok yakında bulunan meskun bölgelerde ölüm ve yangına sebebiyet verebileceği rapor edilmiştir. Bunun yanında, depolama tanklarında oluşan LPG patlamasının Petkim ve Tüpraş tesislerinde yaratabileceği yangınlarda ortaya çıkabilecek toksik gazların ve deprem ile toprak kaymasının yaratacağı risk ve tehlikelere de işaret edilmiştir. 1. GİRİŞ Istanbul 10 milyonun üzerinde vatandaşımızın özellikle Marmara kıyısı boyunca yerleştiği bir metropolümüzdür. Akaryakıt ve LPG depolama tesisleri Istanbul da Asya ve Avrupa da olmak üzere, sırasıyla Yarımca ve Ambarlı yörelerinde kurulmuşlardır. Bu yörelerde deprem ve zemin açısından bazı sorunlar bulunmaktadır. Günümüzde sayıları giderek artan bu işle uğraşan şirketler, zaten depolama açısından aşırı doymuş halde bulunan özellikle Yarımca ya depolama tesislerini yerleştirme çabası içindedirler. Bu durum her iki yöre için değişik açılardan büyük tehlike ve riskler içermektedir. Bu çalışmada, Ambarlı ve Yarımca bölgeleri ele alınarak incelenmiştir. Ambarlı bölgesinde sadece akaryakıt ve LPG depoları varken, Yarımca bölgesinde akaryakıt ve LPG depolama tesislerinin hemen yakınında Petkim tesisleri ve Tüpraş rafinerisi gibi iki önemli yangın odağı yanında, doğal gaz ve akaryakıt boru hatları bulunmaktadır. Tüm bu tesislerin etrafı buralarda çalışan insanlar tarafından iskan edilmiş ve buralarda önemli sayıda bir nüfus yerleşmiştir. Heriki yöre için diğer bir potansiyel tehlike de, depremin yaratacağı sorunlardır. Yarımca da zemininin zayıf olması ve Ambarlı da heyelan tehlikesi bulunması 393

2 yanında, Kuzey Anadolu fayının bir kolunun yakınlardan geçmesi, deprem sırasında oluşabilecek yıkım ve yangınların bu bölgede bir felaket yaratması olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada, özellikle LPG tesislerinde çıkabilecek bir bleve (kaynayan sıvı ve genleşen buhar) patlamasının, civardaki meskun bölgelerdeki etkisi incelenmekte ve sonuçları sunulmaktadır. 2. YARIMCA DAKİ HİDROKARBON PROSES VE DEPOLAMA TESİSLERİNİN YARATMASI OLASI RİSK VE TEHLİKELER Yarımca yerleşim bölgesinin ortasında İstanbul-Ankara asfaltından güneye Marmara kıyısına doğru bir petrokimya ünitesi, bir rafineri, akaryakıt depolama tesisleri ile sayısız denibilecek kadar son derece tehlikeli LPG depolama ve dolum tesisleri bulunmaktadır (Şekil 1). Yangın çıkma olasılığı fazla olan hidrokarbon (petrol, petrol ürünleri, petrokimya ürünleri, sıvı gaz, vb.) ürünlerinin işlendiği, üretildiği ve depolandığı bu kadar küçük bir yerde yoğun olarak bir arada bulunması son derece tehlikelidir. Erişkon, (2001) risk analizi raporunda, yurtdışında meydana gelen sadece tek bir rafineri veya petrokimya tesisinde oluşan felaketlere işaret etmiştir. Bu felaketler en az 10 km yarıçapındaki bir alanda etkili olmuşlardır. Yarımca da bu mesafeler sadece birkaçyüz metre olmanın yanında, devreye LPG gibi basınç altında tutulan, son derece tehlikeli bir ürün girmiştir. Öte yandan, tüm tesislerin bulunduğu bu alanda, patlama esnasında tüm bu tesisler arasında ilişki kuracak ve tesisler arasından geçen m uzunluğunda bir LPG boru hattı şebekesi bulunmakta olması, riski katlamaktadır. Buna ek olarak, yöredeki meskun yerlere (%70 ine) verilen doğal gazın dağıtım şebekesinin yaratacağı riski de, dikkate almak gerekir. Geçmişte Meksika nın Guadalajara kentinde doğal gazın kanalizasyon şebekesine sızması sonucu ortaya çıkan bir patlamada, kentin birçok yeri tahrip olmuş ve birçok insan hayatını kaybetmişti. Tüm risk yaratacak odak tesisleri aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür: Sayısı 18 ve içinde çeşitli boyutlarda depolama tankları barındıran LPG tesisleri. LPG, doğal gaz ve NATO uçak yakıtı boru hatları. Petrokimya proses üniteleri ve depolama tankları. Rafineri proses üniteleri ve depolama tankları. Akaryakıt (benzin, motorin, gazyağı ve fuel oil) depoları ve dolum tesisleri. Dünyada bu tür tesislerin konuşlandırılması konusunda kesin düzenlemeler bulunmamakla beraber, değişik ülkelerde değişik uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin, İngiltere de tesisin kurulma yerini incelemek için uzmanlardan bir komite oluşturarak, karar verilmektedir. Fransa da ise, LPG gibi bazı tesisler için, sıkı kurallar konulmuştur. 394

3 Şekil 1. Yarımca da LPG, akaryakıt depoları, Petkim ve Tüpraş tesisleri yanında meskun bölgeler Yarımca LPG Depoları Onsekiz adet LPG depo ve dolum tesislerinin bir kısmı Petkim deki proses üniteleri ve depolama tanklarına (Benzen tankları gibi) komşu olmakta ve arada sadece bir yol bulunmaktadır. Aslında, Alevgaz, Özgaz, Mutfak Gaz, Milangaz, İpragaz gibi LPG tesisleri Petkim in kritik ünite ve tanklarına 100 m den daha yakındırlar. Aynı şekilde, rafinerinin petrol ve ürün tanklarına da aynı mesafede duran Ergaz, Anadolu Gaz, Erciyes Gaz gibi LPG tesisleri bulunmakdadır. İpragaz, Ergaz ve Tüpgaz LPG tesisleri ise hem Petkim e hem de rafineriye çok yakındırlar. Öte yandan, Alevgaz, Özgaz, Mutfak Gaz, Bizim Gaz, Akçagaz gibi LPG tesisleri ile Opet Petrol, Aytemiz Petrol ve Türk Petrol akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, Barbaros mahallesinden birkaç yüz metre ötedeki Petkim Tank çiftliği (petkim ürünlerini depolayan irili ufaklı 6 adet tank) etrafında adeta bir ateş çemberi oluşturacak düzende yerleşmişlerdir. Akçagaz, Opet, Şarkgaz, Alpgaz, Tabaş, Anadolugaz, Ergaz ve Eciyesgaz LPG tesisleri Güney mahallesini batı ve güneyden iki koldan çevrelemişleredir. Yeni Yalı mahallesi, Kuzey mahallesi, Fatih mahallesi ve Esentepe mahallesi göreli olarak daha uzakta olmalarına rağmen, uzaklıkları sırasıyla 800 m, 1500 m, 1200 m ve 2500 m civarındadır. Çamlıtepe ve Y. Sultan Selim mahalleleri de en kuzeyde bulunan LPG tesislerinden yaklaşık 1200 m uzaktadır. Mimar Sinan mahallesi de 1500 m uzaklıkta bulunmaktadır. Tüm bu uzaklıklar mahallelerin merkezlerine kadar olan ortalama mesafelerdir. Aslında, mahallelerin daha yakın meskun bölgeleri de bulunduğuna dikkat etmek gerekir. Bu LPG tesislerinin tarafımızdan tespit edilenlerinin depolama tank büyüklükleri, aşağıdaki Tablo 1 de verilmektedir: 395

4 Tablo 1 deki toplama Tüpgaz, Bizimgaz, Mutfakgaz, Alevgaz, Alpgaz, Ergaz, Anadolugaz, Ergaz, Şarkgaz Erciyes Gaz, Özgaz, Petgaz ve Hürgaz ın tank depolama miktarları bilinemediği için dahil edilememiştir. Tablo 1 deki yaklaşık m 3 ün çok daha yukarılara tımanacağı kesindir. Tipik tank büyüklüklerinin 1000, 3500 ve 5000 m 3 olduğu yine aynı Tablo dan gözlenmektedir. Bunların dışında, BP şirketine ait bir adet 3500 m 3, 2 adet 200 m 3 ve 2 adet 180 m 3 olmak üzere toplam 4200 m 3 kapasiteli LPG depolama tesisleri bulunmaktadır. Ancak, yöredeki tehlikeyi dikkate alan BP şirketi tüm depolama tanklarını yeraltına almıştır. Türkiye de, LPG tesislerinin etrafında bırakılması gereken boş alanı belirleyen bir mevzuat maalesef yoktur. Bu konudaki mevzuatları en iyi olan ülkelerden Fransa mevzuatına göre (Arrete du 9 novembre, 1989), LPG tesislerinin etrafında bir ölü alan ile bir de yangın alanı olmak üzere iki alan tanımlanmaktadır. Ölü alanın içinde kalan bölge meskun olmamalı ve boş olmalıdır. Buradaki insanların %1 inin öldüğü varsayılır. Yangın alanı içinde bina ve yol olmamalıdır. Buradaki insanlarda yanma oluşacaktır. Yukarıda verilen tipik tank büyüklüklerine göre hesaplanan tanklardan olan mesafeler Tablo 2 de verilmektedir: Tablo 1. LPG Şirketlerinin Tespit Edilebilen Tank Büyüklükleri ve Sayıları (Serpen, 2001). Şirket Tank Sayısı, adet Depolama Kapasitesi, (m 3 ) İpragaz Totalgaz Aygaz (propan) 3100(propan) Milangaz Ocakgaz Petgaz Habaş Toplam Tablo 2 den de gözleneceği gibi yukarıda LPG tesislerine uzaklıkları verilen meskun mahallelerin büyük çoğunluğunun boş olması gereken ölü alan içinde kaldığı görülmektedir. Yangın alanları ise Yarımca nın uzak sayılabilecek Hacı Osman mahallesini de içine almaktadır. Dolayısıyla LPG tesislerindeki herhangi bir patlama Yarımca nın meskun mahallelerini bir ölüm ve yangın alanına çevirecektir. Daha vahim bir durum, LPG tanklarına çok yakın olan Petkim ve Rafineri deki benzen, nafta, benzin gibi ürün tanklarına patlamanın sirayet etmesi olasılığının çok yüksek olmasıdır. LPG tanklarından birindeki bleve patlamanın diğer LPG tanklarına sirayet ederek zincirleme patlama oluşturma olasılığı vardır ve yakın olmaları dolayısıyla son derece yüksektir. Böyle bir zincirleme patlama

5 Fransa da olmuş, fakat civar meskun olmadığı için can kaybı minimumda kalmıştır (Erişkol, 2001). Öte yandan, İpragaz, Tüpgaz ve Ergaz a yakın olan İgsaş gübre fabrikasında, bir olası LPG yangının buraya sirayet etmesi durumunda, azot ve amonyağı ham madde olarak kullanan bu tesisten zehirli gazlar çıkması olasıdır. Tablo 2. LPG Depolarının Kapasiteleri ve Ölüm-Yangın Mesafeleri (Serpen, 2001). Tank Kapasitesi, (m 3 ) Ölü Alan Menzili, (m) Yangın Alanı Menzili, (m) Yarımca LPG, Doğalgaz ve NATO Uçak Yakıtı Boru Hatları ve Doğalgaz Dağıtım Şebekesi LPG hatları esas olarak LPG tesisleriyle Petkim (birkaç hat) ve LPG tesisleriyle Rafineri arasında gitmekte, bir başka hat ise, LPG tesisleriyle Güney mahallesi arasında bulunmaktadır. Diğer bir kol ise, batıdaki Turkuaz dolum tesislerine ulaşmaktadır. Buraya giden LPG boru hattı Hacı Osman ve Atalar mahallelerinin ortasından geçmektedir. LPG şebeke hatlarının toplam uzunluğu m dir. LPG boru hattı sebebiyle Güney, Hacı Osman ve Atalar mahalleleri tehdit altında bulunmaktadır. Rafineriye giden doğal gaz hattı ile LPG hattı yan yana bulumaktadır. Öte yandan, LPG, doğal gaz ve Nato gazyağı hatları Çamlıtepe ve Yeni Yalı mahalleleri arasında kalan Belediye Teknik Hizmetler alanında kesişmekte olup, bir boru hattındaki patlamanın diğerlerine sirayet edebileceği, oldukça kritik bir noktadır. Özellikle LPG boru hattındaki bir infilak, bu patlamayı diğer boru hatlarına veya dolum tesislerine taşıyıcı işlev görebilir. LPG nin 6-12 bar arasında yüksek basınçta sıvı halde tutulduğu dikkate alınırsa, tehlikenin boyutu (basıncın patlamayı yayma nedeniyle) ve yayılma olasılığı daha iyi anlaşılabilir. Doğal gaz hattındaki herhangi bir kaçak dolayısıyla oluşabilecek bir patlamanın yakın komşu LPG hattını da infilak ettirebilme olasılığı taşıdığı basınç dolayısıyla çok fazladır. Öte yandan, doğal gaz dağıtım şebekesine sirayet edecek bir yangın ve patlama, şehir içinde tam bir felakete yol açabilir. Doğal gaz ana hatları da yüksek basınçta (20 bar) olduğundan risk artmaktadır Yarımca Petrokimya Proses Üniteleri ve Depolama Tankları Bu tesisin 18 adet ünitesi bulunmakta olup, toplam üretim kapasitesi tondur. Bu tesiste (1) polivinil klorür, (2) polietilen, (3) sentetik kauçuk (sis, polibütadien, stiren bütadien), (4) Karbon siyahı, dodestil benzen ve (5) polistiren üniteleri çalışmaktadır. Polietilen prosesindeki basınçlar 1000 bar a kadar çıktığı için, yayılma açısından son derece kritik olmaktadır. Bu ünitelerde üretilen ürünlerin hepsi yanıcı olup, kolaylıkla tutuşabilirler. Ayrıca, bu tesiste bulunan HCl asit depolama tankları ile PVC ünitesi bir patlama sonucunda atmosfere HCl asidi gaz halinde verebileceği için zehirlenme tehlikesi yaratabilir. Öte yandan, atmosfere yayılan stiren göz yakan bileşikler oluşturur. Üretilen vinil klorür, etilen, stiren, butadien, benzen ve propilen 1000 ton dan ton a kadar olan büyüklükteki tanklarda depolanmaktadır. Tank çiftliğindeki alan içindeki bu tankların LPG tanklarına çok yakın olması, çok kritik bir durum yaratmaktadır. 397

6 2.4. Yarımca Tüpraş Rafinerisi Proses Üniteleri ve Depolama Tankları Tüpraş rafinerisinin kapasitesi 11,5 milyon ton/yıl dır. Rafineride yılda milyonlarca ton benzin, motorin, fuel oil, vb. yanıcı ve patlama riski olan ürün üretilmektedir. Rafineride bulunan destilasyon ve kraking üniteleri ve diğer tesisleri zaten yangın çıkma olasılığı yüksek olan ünitelerdir. Rafineride ham petrol ve ürün/ara ürün depolama kapasiteleri sırasıyla ve m 3 olduğu ve bunların önemli bir potansiyel risk oluşturduğu açıktır. Rafineri ürün tanklarına yakın olan Alpgaz, Ergaz, Anadolugaz ve Habaş ın LPG tesislerindeki bir patlama buraya çok yakın rafineri ürün tank bataryalarına kolaylıkla sirayet edebilecektir. Ya da tersine, rafineride olabilecek bir yangın ve patlama yakındaki adıgeçen LPG tankları için büyük bir tehdit oluşturacaktır Yarımca Akaryakıt (benzin, motorin, gazyağı ve fuel oil) Depoları ve Dolum Tesisleri Depolanan bu yakıtlardan en kritik olanı hafif ürün taşıyan benzin tanklarıdır. Diğer ürünlere göre patlama riski daha fazladır. Bu akaryakıt depolarının yukarıda da işaret edildiği gibi LPG depolama tanklarına çok yakın olması bunlar için riski arttırmaktadır Yarımca da Zehirli Gaz Riski Meteorolojik Ölçüm İstasyonunun verdiği değerlere göre (Erişkon, 2001), en çok esen rüzgar yönü Batı ve Kuzey Doğu yönündedir. Rüzgarın ağırlıklı esme yönleri ve de ilçenin kuzeyini çepeçevre saran tepelerin varlığı da dikkate alındığında, sanayi bölgesinin doğusu ve kuzeyi başta olmak üzere, ilçede bulunan yerleşim bölgeleri, ortamdan uzaklaştırılmasında zorlanılacak rafineri veya petrokimya tesisi kaynaklı bir patlama durumunda, meydana gelebilecek zehirli gazların tehdidi altında olacaktır Yarımca da Deprem Riski Yarımca, bilinen geçmişte 1776 ve 1894 depremlerinde çok büyük hasar görmüştür. En son 1999 depreminde de büyük hasar görmüş, birçok konut yıkılmış, bazı yıkılmayanlar ise oturulamaz hale gelmiştir. Yarımca daki deprem riskini oluşturan, hemen güneyinde Mramara denizinden geçen Kuzey Anadolu Fayı nın bir koludur. Bu kolun 1999 da hareket edip etmediği tartışma konusudur. Eğer etmediyse, Yarımca nın gelecekte daha şiddetle sarsılması çok muhtemeldir. Zemini aluvyon olan tüm bu tesisler, kötü zemin artı yakın kırılma zonu riskiyle karşı karşıyadır. En son 1999 depreminde rafineride oluşan yangın dikkate alınırsa, daha büyük felaketlerin olması beklenebilir. 3. AMBARLI DAKİ LPG VE AKARYAKIT DEPOLARININ YARATMASI OLASI RİSK VE TEHLİKELER Ambarlı da limanın doğusundaki akaryakıt ve LPG depolama tanklarının yerleşimi için ayrılmış olan bölge çanak şeklinde olup, ortasından Haramideresi geçmektedir (Şekil 2). Bu alanın zemini derenin getirdiği aluvyonlardan oluşmuş olup, zayıf bir zemindir. Akaryakıt ve LPG depolarının kuzey ve kuzey doğusunda doğal gaz ve fuel-oil ile çalışan termik santrallar bulunmaktadır. Buradaki meskun bölgeler tank yerleşim bölgesinin doğusunda ve kuzey batısında yer almakta olup, 398

7 Yarımca ya göre görece olarak uzakta kalmaktadır. LPG tanklarının batısındaki Anbarlı yerleşim yöresine uzaklığı 700 m, doğuda Avcılar ın batı bölgelerine uzaklığı ise 900 m kadardır. Anbarlı nın Yarımca ya göre avantajı, civarda petrokimya, rafineri vb. yanma-patlama odağı olabilecek tesislerin bulunmamasıdır. Ancak, çok fazla sayıdaki akaryakıt tankları da ayrı bir risk odağı oluşturmaktadır. LPG tanklarının batısında akaryakıt tankları bulunmazken, doğusundaki akaryakıt tankları Avcılar ın batısındaki meskun alanların m uzağında bulunmaktadır. Bu mevkide Aygaz a ait toplam m 3 kapasiteli 6 adet LPG tankı bulunmaktadır. Tablo 3 Anbarlı da Aygaz a ait LPG tanklarının kapasiteleriyle birlikte ölüme ve yangına sebebiyet verebilecek menzillerini göstermektedir. Tablo 3. LPG Depolarının Kapasiteleri ve Ölüm ve Yangın Mesafeleri. Tank Kapasitesi, Tank Ölü Alan Menzili, Yangın Alanı Menzili, (m 3 ) Adedi (m) (m) LPG tanklarının batıdaki ve doğudaki meskun bölgelere uzaklıklarının sırasıyla 700 ve 900 m olduğuna göre 5000 m 3 lük bir tankta bleve patlamasının olması durumunda ölüm ve yangın menzillerinin meskun bölgelerin içine epey nüfuz edeceği söylenebilir. Yerleşim bölgelerinin bir vadinin iki tarafında yükselen kısımlarda olması da, buraların oluşabilecek bir patlama ve yangından çanak şeklinde bir bölge olması dolayısıyla daha fazla etkilenmesi mümkündür. Anbarlı da LPG depolama tanklarından oluşacak bir bleve patlamasının bu tesislerin kuzey ve kuzey batısında kalan ve herbiri yaklaşık 700 m uzaklıkta bulunan elektrik santrallarının zarar görmesi de mümkündür. Deprem 1999 yılında Anbarlı ve Avcılar yörelerinde toprak kaymalarına ve yıkımlara neden olmuştur. Depoların oturduğu zeminin alüvyon olduğu dikkate alınırsa, Marmara da oluşması beklenen depremin bu bölgeeyi bu kez daha fazla etkilemesi beklenebilir. Öte yandan, hakim rüzgarlar batıdan görünmektedir. Bu nedenle toksik gazlardan daha çok Avcılar daki meskun insanların etkilenebileceği söylenebilir. Şekil 2. Ambarlı da LPG ve akaryakıt depolama tesisleri yanında meskun bölgeler. 399

8 TARTIŞMA VE SONUÇLAR Hem Anbarlı, hem de Yarımca da Tüpraş, Petkim, elektrik santralları ve akaryakıt istasyonları çok yıllar önce buralara kurulduğunda, o yöreler iskan edilmiş alanlar değildi ve boştu. Bu tesislerin civarına yerleşim, o tesislerde çalışan insanların yakınlara yerleşme çabasından oluşmuştur. Bu süreç içinde, Belediye ler bu riskli ve tehlikeli yerleşime göz yummuşlardır. Bu bağlamda, birinci dereceden sorumlu kurumlar yöre belediyeleri, ikinci derecedeki sorumlu gerekli kuralları koyamayan devlet, üçüncü dereceden sorumlu çalıştıkları yerlerde tehlikelerin farkına varmaları gereken cahil ve bilinçsiz insanlardır. Şirketlerin sorumluluğu 4. dereceden olup, zaten yoğun olan bir depolama bölgesinde yenilerin kendilerine yer açarak yerleşmeleridir. Bu da, en başta yerleşenlerin paylaştığı bir sorumluluk olamaz. Şirketlerin bir başka sorumluluğu depolama tesislerin bulunduğu zeminleri iyi etüd ettirip, ona göre depreme dayanıklı bir yapılaşmaya gitmesi olabilir. Bu konuda BP ileri bir adım atmış ve LPG depolarını yeraltına atmıştır. Son 1999 depreminde sonra zamanın Yarımca belediyesi bu tehlikenin farkına varmış ve kuzeyde zeminin sağlam olduğu bir bölgeyi iskana açmış ve kooperatifleşmeyi teşvik etmiştir. Bunu da desteklemek amacıyla bir proje yaptırmış olup, buradaki ilk risk değerlendirmesi bu kapsamda gerçekleştirilmiştir [2,3]. Ancak, tesislerin yanındaki meskun bölgeler hala boşaltılamamıştır. Sonuç olarak, bu çalışma çerçevesinde belirlenen riskler dolayısıyla, riskli meskun alanlarda gelecekte oluşabilecek bir felaket önlenmek isteniyorsa, yapılması gerekenler aşağıda verilmektedir: Özellikle Yarımca bölgesine daha fazla yeni LPG tesisinin inşa edilmesine izin verilmemelidir. Varolan LPG tesisleri de zaman içinde bir program dahilinde amortismanları da dikkate alınarak, yeraltına alınmalıdır. Belediyeler, risk altında gözüken meskun bölgelerdeki insanlara, başka iskan alanları göstererek bu yerleri boşaltmalıdırlar. KAYNAKLAR [1] Arrete du 9 novembre, (1989). [2] Erişkon A.D., (2001), Körfez Kaynaklı Körfez İlçesi Sivil yerleşim Alanlarına Yönelik Risklerin Değerlendirilmesi Raporu. Yarımca Belediyesine Rapor. [3] Serpen U., (2001), Yarımca daki Hidrokarbon Proses ve Depolama Tesislerinin Yaratması Olası Tehlikeler Hakkında Yarımca Belediyesi ne Rapor, Istanbul. 400

MARMARA DEPREMİ VE TÜPRAŞ YANGINI. Hüsamettin DANIŞ 1, Mustafa GÖRGÜN 1 HDANIS@tupras.com.tr, mgorgun@izmit.tupras.com.tr

MARMARA DEPREMİ VE TÜPRAŞ YANGINI. Hüsamettin DANIŞ 1, Mustafa GÖRGÜN 1 HDANIS@tupras.com.tr, mgorgun@izmit.tupras.com.tr MARMARA DEPREMİ VE TÜPRAŞ YANGINI Hüsamettin DANIŞ 1, Mustafa GÖRGÜN 1 HDANIS@tupras.com.tr, mgorgun@izmit.tupras.com.tr Öz: 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgemizi vuran ve yüzyılın en büyük felaketi

Detaylı

İstanbul da Deprem Sonrası Kimyasallardan Kaynaklanacak Tehlikelere Dair Rapor

İstanbul da Deprem Sonrası Kimyasallardan Kaynaklanacak Tehlikelere Dair Rapor İstanbul da Deprem Sonrası Kimyasallardan Kaynaklanacak Tehlikelere Dair Rapor TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 08.2010 Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir.

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 25.ci Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Temmuz 2011 Bu Sayıdaki Konularımız Başyazı Timur ERK 3 Ar-Ge ile ilgili Ar-Ge Kanunları Türkiye bentonitlerinden teknolojik ürünler

Detaylı

KALKINMADA TEMİZ ENERJİ

KALKINMADA TEMİZ ENERJİ KALKINMADA TEMİZ ENERJİ TÜRKİYE LPG ENDÜSTRİ RAPORU Ocak 2007 Tarih: Ocak 2007 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya LPG Birliği (WLPGA) tarafından 2002 yılından itibaren 6 ülkede uygulanan

Detaylı

1900 SONRASI TÜRKİYE DEKİ DEPREMLER

1900 SONRASI TÜRKİYE DEKİ DEPREMLER 1900 SONRASI TÜRKİYE DEKİ DEPREMLER Türkiye en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde (Akdeniz-Alp-Himalaya) yer almaktadır. Dünyadaki toplam depremlerin beşte birinin meydana geldiği bu kuşak, birbirine

Detaylı

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET

DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİLOVASI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU-TEKNİK OLMAYAN ÖZET KOCAELİ, GEBZE,

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ _ 657 DOĞAL GAZ DAĞITIM İHALELERİNİN FİNANSAL DEĞERLENDİRİLMESİ Umran SERPEN ÖZET Bu çalışmada değişik gaz dağıtım şebekelerinin oluşturulması ekonomik açıdan değerlendirilmiştir. X vey şehirleri ile Z

Detaylı

YAPISAL OLMAYAN DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMASI MITIGATION OF NON-STRUCTURAL EARTHQUAKE RISKS

YAPISAL OLMAYAN DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMASI MITIGATION OF NON-STRUCTURAL EARTHQUAKE RISKS YAPISAL OLMAYAN DEPREM RİSKLERİNİN AZALTILMASI MITIGATION OF NON-STRUCTURAL EARTHQUAKE RISKS Eser Durukal, Mustafa Erdik, Bilgen Sungay, Zeynep Türkmen, Ebru Harmandar Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, İstanbul

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FECİR İŞ MERKEZİ İSTANBUL/ARNAVUTKÖY 113 ADA 8 PARSEL 17.01.2013 2012/400-111 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ

LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ LPG ÖZELLİKLERİ VE TEHLİKELERİ 1. Giriş Dünyada LPG gelecek onlu yıllarda daha fazla kullanılacak gaz yakıt ürünlerinden birisidir. Ulaştığı yoğun ve yaygın kullanımı dünyada ve ülkemizde köklü sirketlerin

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 5 HAZİRAN 2011 Ġstiklal Cd. Koçtuğ Ġşhanı No:178/2 Tünel Beyoğlu / Ġstanbul 0212 245 89 15-16 www.cmoistanbul.org.tr / cmoistanbul@cmo.org.tr

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Doç. Dr. Eser Durukal Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul

İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Doç. Dr. Eser Durukal Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul İSTANBUL DA DEPREM RİSKİ Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Doç. Dr. Eser Durukal Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul GİRİŞ İstanbul, Türkiye nüfusunun yaklaşık yedide birini ve endüstri potansiyelinin yarısını barındıran

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL-2013 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ A.Nüfus A.1. Nüfus A.2. İl ve İlçe Sınırları A.3.

Detaylı

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN İN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ MAYIS - 2007 MERSİN İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No İçindekiler Dizini... 1 1. Sorunların Tanımlanması ve

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ Yeşilyurt - Lefke RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Çakmak RİSK ANALİZİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK YÖNETİMİ RİSK NEDİR? Risk: Ekonomi, İş, Spor, Endüstri Risk: Potansiyel

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 5 HAZİRAN İstiklal CD. Koçtuk İşhanı No:178/2 Tünel Beyoğlu / İstanbul 0212 245 89 15-16 istanbul.cmo.org.tr / cmoistanbul@cmo.org.tr

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

7.5. BORU HATLARI. Giriş

7.5. BORU HATLARI. Giriş 7.5. BORU HATLARI Giriş Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri

Detaylı

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM

DOĞA L A FETLERV ET OPLUM BÖLÜM 11 DOĞAL AFETLER E TOPLUM BÖLÜM 11 Test 1 Doğal Afetler ve Toplum 5. Atmosferdeki doğa olayları sonucunda yıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak

Detaylı

2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VALİLİĞİ 2013 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 A İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ 1 A. Hava 3 A.1. Hava Kalitesi 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı