T.C. S.B. ODÜ. EĞĠTĠM. ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. S.B. ODÜ. EĞĠTĠM. ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İDARİ HİZMETLER S.B. ODÜ. EĞĠTĠM UYUM REHBERİ ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI DOKÜMAN NO:YÖN.RH.04 YAYIN TARİHİ: REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA NO: 26

2 HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ BAŞHEKİM YARDIMCISI SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI Hastane Yöneticisi Hasta ve çalıģan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliģtirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur. Hastane yöneticisi kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından Genel Sekretere karģı sorumludur. Hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 1) Bakanlık, Kurum ve Birlik sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalıģmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak. 2) Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalıģanlara karģı Ģiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak. 3) Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karģılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalıģmaları yürütmek. 4) Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Genel Sekreterliğe verilmesini sağlamak.

3 5) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluģmasını engellemek. 6) Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanmasını yaparak teknik Ģartnamelerin hazırlanması ve benzeri iģlemler için gerekli süreçleri yürütmek. 7) Ağız ve diģ sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin geliģmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak. 8) Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak. 9) Sağlık tesisinde staj alan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli düzenlemeleri planlamak, uygulaması ile denetimini yapmak. 10) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak. 11) Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak. BaĢhekim Hasta ve ÇalıĢan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan BaĢhekimin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 1) TeĢhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. 2) Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek. 3) Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalıģma düzen ve usullerini belirlemek. 4) Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak hastane yöneticisinin onayına sunmak. 5) Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane yöneticisine bildirmek. 6) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak hastane yöneticisine aktarılmasını sağlamak. 7) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiģ planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak.

4 8) Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir Ģekilde sunumunu sağlamak. 9) Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak. 10) Ağız ve diģ sağlığı tarama ve koruyucu hizmetlerin verilmesini sağlamak ve takip etmek. 11) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalıģan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 12) Görev alanındaki personelin; i. Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak. ii. Nöbet, çalıģma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak. iii. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak. iv. Planlanması, yer değiģikliği, görevlendirme gibi iģlemlerini hastane yöneticisinin onayını alarak yürütmek. v. Eğitim ve araģtırma hastanelerinde eğitim ve araģtırma faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalıģmaları yapmak. 13) Hastane Yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine baģvuran hastaların kabulünden ayrılıģ iģlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teģhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalıģan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete eriģiminin kolaylaģtırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 1) Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile iģbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 2) Hasta bakım hizmetlerinde çalıģan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak. 3) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. Ġlaç ve malzemelerin güvenli Ģekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir Ģekilde tutulmasını sağlamak.

5 4) Tıbbi iģlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu iģlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak. 5) Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalıģan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak. 6) Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliģtirmesi ve denetlenmesi iģlemlerini yürütmek. 7) Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak. 8) Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruģatın ve demirbaģların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak. 9) Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ġdari ve mali hizmetler; temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaģtırmak amacıyla sunulan, insan kaynakları, özlük, genel evrak, arģiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür. Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: 1) Ġdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile iģbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 2) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak. 3) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalıģma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalıģma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak. 4) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eģyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalıģır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalıģmaları denetlemek. 5) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.

6 6) Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karģı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalıģmalarını yürütmek. 7) ArĢiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek. 8) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin iģbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalıģır halde bulundurulmasını sağlamak. 9) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değiģikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük iģleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak. 10) Sağlık tesisinde satın alma, taģınır, bakım ve onarım, ulaģım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletiģim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 11) Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleģme iģ ve iģlemlerini yürütmek. 12) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taģınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 13) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel iģletme giderlerine iliģkin sabit ve değiģken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalıģmaları yapmak ve buna iliģkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaģması için gerekli tedbirleri almak. 14) Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak Ģekilde sabit ve değiģken giderlerin düģürülmesi için gerekli çalıģmaları yapmak. 15) Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalıģmalar yürütmek. 16) Hasta ve çalıģan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak. 17) Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karģılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 18) Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. BaĢhekim Yardımcısı BaĢhekimin görev alanıyla ilgili iģ ve iģlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve baģhekime karģı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde baģhekime yardımcı olur.

7 Müdür Yardımcısı Bağlı bulunduğu müdürün görev alanlarıyla ilgili iģ ve iģlemler vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve bu müdüre karģı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde bağlı bulunduğu müdüre yardımcı olur. ĠDARĠ HĠZMETLERĠN FAALĠYETLERĠ VE ĠġLEYĠġĠ 1. Ġdari hizmet çalıģanları, Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Müdür Yardımcısı, yerine göre ise Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne ve servis Ģeflerine bağlı olarak çalıģmaktadır. 2. Hastane iģleyiģi ile ilgili olarak Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği esastır. 3. Resmi yazıģmalarda Resmi YazıĢmalarda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 4. Memurların özlük hakları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya kadro durumuna göre SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar geçerlidir. 5. Hasta ve ÇalıĢan güvenliğini tehdit eden olaylara karģı bir koruyucu olarak iģ gören "Güvenlik Raporlama Sistemi" kurumlarda kalite çalıģmalarının en iyi göstergelerinden biridir. Sistemin amacı hastaya ve/veya çalıģana zarar veren ve/veya zarar oluģmadan önce fark edilen olayların benzerlerinin oluģmasını engellemektir. 6. BulaĢıcı hastalıklara karģı çalıģanlar ve hastalar için gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven, önlük vb) kullanılmalıdır. 7. Mesleki yaralanma (delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas) durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hekimine baģvurulmalıdır. 8. Hastanemizde Acil CPR gereken durumlarda 2222 aranarak mavi kod ekibi, ÇalıĢan Güvenliği ile ilgili olaylarda 1111 aranarak beyaz kod ekibi ve çocuk güvenliği ile ilgili olaylarda 3333 aranarak pembe kod ekibi çağrılır. 9. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalıģmalıdır. 10. Hastanın kiģisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dıģındaki kiģilerle paylaģılmamalıdır. 11. Hastanede görevli tüm personel çalıģma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni baģlayan tüm personel oryantasyon eğitimine katılmıģ olmalıdır. 12. Atık AyrıĢtırılması: Birime bağlı tüm laboratuvarlarda evsel, tıbbi ve geri dönüģüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında Atık Yönetimi Prosedürüne göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. ÇALIġILAN ALANLARA GÖRE ĠDARĠ BĠRĠM PERSONELĠNĠN

8 GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠDARĠ MEMUR Görev Tanımı: Hastanedeki kurum içi ve kurumlar arası yazıģmaları yazmak ve takip etmek. Hastaneye gelen postayı ilgili birim amirinin bilgisi ve talimatı doğrultusunda açmak. Hastaneye gelen tüm yazıları gelen evrak defterine kayıtlarını yapar, ilgililere paraf ettirdikten sonra konu ile ilgili birimlere gönderilmesini sağlar. Hastane ile ilgili tüm yazıģmaları yazıģma kuralları içerisinde yazar, giden evrak defterine kayıt eder, imzaya sunar. Tüm hastane çalıģanlarının aylık nöbet çizelgelerini yazar onaylatır ve ilgili birime verir. Aylık nöbet icmallerini yapar (Uzman Doktor, Pratisyen Doktor, Laboratuvar teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni.). BaĢhekimliğe onayı gerektiren diğer birimlerce düzenlenen formları yazar ve onaylatır. Personel özlük iģlemlerinin takibini yapar. Tüm personelin mesai takip çizelgelerinin çıktısını bilgisayardan alır ilgililere dağıtır. Tüm disiplin olaylarının ve sicil iģlemlerinin tanzim ve takibini yapar. Tüm yazıģmalarının düzenli bir Ģekilde dosyalanmasın sağlar. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. TAġINIR KAYIT VE KONTROL MEMURU Görev Tanımı: Kurumun tüm Devlet mallarını (döner sermaye hariç) kapsayan TaĢınır Kayıt ve Kontrol iģlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmak. Ambar ve depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuzlarına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza ederek baģhekime onaylatır. Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür.

9 TaĢınır Kayıt Ve Kontrol Talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve SayıĢtay hesabını verir. Ambar tarafından gönderilen ayniyat tesellüm makbuzların ayniyat yevmiye defterine iģlenip ve muntazaman sıralanıp dosyalanarak arģivlenmesini sağlar. Ambar memuru tarafından gönderilen Ġhracat Pusulası ayniyat yevmiye defterine kayıt eder, içerisinde bulunan malzemeleri gereğine göre demirbaģ defterine, tıbbi demirbaģ defterine, kayıt eder. Bu evraklar muntazaman dosyalanır, arģivlenir. Sene sonunda sayım cetvellerini düzenler sağlık müdürlüğü kanalıyla bakanlığı ve SayıĢtay a gönderir. TaĢınır Kayıt ve Kontrol DemirbaĢ ve Ambar defterlerini ve Genel Bütçe DemirbaĢ ve Ambar Defteri tutar, yürütülmesi ve zimmetlerini yapar. Genel Bütçe ve TaĢınır Kayıt ve Kontrol depolarının sayım ve kontrolünü yapar. DemirbaĢ malzemelerinin (Genel Bütçe ve Döner Sermaye) zimmetlerinin kontrolü ve takibini yaptırır. TaĢınır Kayıt ve Kontrol birimi tarafından yürütülen bütün çalıģmalar Sağlık Bakanlığı Ayniyat talimatnamesine göre yürütülür. AMBAR VE DEPO MEMURU Görev Tanımı: Ambar ve depoya konulacak erzak, eģya, alet ve malzemenin geçici ve kati tesellüm iģlerini yapmak. Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanının mutemedidir. Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eģya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm iģlemleriyle, bunların gerek Ayniyat Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer iģlemleri yapar.

10 Ambar ve depo memuru erzak eģya ve malzemenin iyi bir Ģekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili iģlemlerin yapılması için amirlerine zamanında haber verir. Ambar ve depo memuru stokları azalmıģ olan erzak, eģya ve malzemenin hizmeti aksatmayacak Ģekilde, zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak ihtiyaçlarını bildirir. Mali yılbaģından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını ve depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl alınması gereken erzak eģya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder, ilgililere bildirir. Ambardan çıkan malzemeleri ambar defterine günü gününe kaydeder. Giren malzemelerin fatura fiyatlarını hizalarına yazar ve yılsonunda her tür için ortalama fiyatları tespit eder. Ambardan çıkartılanların yılsonundaki miktarlarını ortalama fiyatlarla kuruģlandırarak istihmal ve istihlakata ait eģya için taģra cetveli düzenler. SATIN ALMA MEMURU Görev Tanımı: Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane müdürünün emirlerine göre, satın alma ile ilgili iģlemleri yapmak. Doğrudan temin ile alınacak malzemeler için lüzum ve teklifler hazırlanır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Teklifleri toplanan ve değerlendirilmesi yapılan doğrudan teminlerin yaklaģık maliyeti oluģturularak imzalatılır ve evraklar tahakkuk bölümüne teslim edilir. Ġhtiyaç listesi gelen ve ihalesi yapılacak olan malzemelerin yaklaģık maliyet tespit teklifi hazırlanır ilgili firmalara gönderilir. Ġhalesi yapılması için ilgili bölümlerden BaĢhekimliğe dilekçeyle bildirilen ihtiyaçların listesi çıkarılır ve imzalatılır. BaĢhekimlikçe görevlendirilen kiģilerce oluģturulan Teknik ġartname yazılır ve imzaya sunulur. BaĢhekimliğin görevlendirdiği kiģilerce oluģturulan YaklaĢık Maliyet Tablosu oluģturulur ve imzaya sunulur. OluĢturulan YaklaĢık Maliyete göre ihale Ģekli ve süresi belirlenir. Ġhalenin Ģekline göre Kamu Ġhale Kanunu na göre gerekli iģlemler ve takibi yapılır. Kamu Ġhale Kanunu na göre ihalenin ilanı ve yayını yapılır.

11 Kamu Ġhale Kanunu na göre ilgililer tarafından yapılan itiraz ve düzeltmeler için BaĢhekimlik tarafından görevlendirilen komisyon tarafından yapılan yazıģmalar düzenlenir ve ilgililere ulaģması sağlanır. BaĢhekimlik tarafından görevlendirilen komisyonlara yazı ile tebliğ yapılır. Komisyonların çalıģması esnasında sekreterlik hizmetleri yürütülür. Komisyonların verdiği kararlar Kamu Ġhale Kanunu na göre hazırlanır ve ilgililere ulaģması sağlanır. Sonuçlanan ihalelerin sözleģme evrakları hazırlanır ve imzaya sunulur. ihale süreci ve sözleģmeleri tamamlanan ihalelerin suretleri hazırlanarak arģive konulur. Asıl ihale dosyası ödeme için Tahakkuk Birimi ne teslim edilir. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. NÖBETÇĠ MEMUR Görev Tanımı: Mesai saatleri dıģında idari ve mali hizmetler müdürünün sorumluluğunda olan iģleri yürütmek. Nöbetçi idari memur, çalıģma saati dıģında kurum kadrosunda bulunan bütün idari memurların görevlerini üzerine alır. Hastaneye ve acil servise müracaat eden hastaların gerek muayene, tahlil ve film gibi gerek yatan hastaların yatıģ iģlemlerinin yapılmasını sağlar. Teknisyenle birlikte hastanenin bütün bölümlerini dolaģarak idari ve teknik arızaların giderilmesini sağlar. Önemli hallerde nöbetçi uzmanı durumdan haberdar ederek onun bilgisi dahilinde hareket eder. Hastaların para ve kıymetli eģyalarını emanete alır. Hasta sevk iģlemlerini hastaların güvenli transferi prosedürüne göre çalıģmalarını takip eder. Mesai saati dıģında yemek rasyonlarını takip eder. Kliniklerde ex olan hastaları klinik çalıģanları tarafından doldurulan ex teslim formu ile teslim alır. Morg kayıt defterine kaydını yapar. HASTA KABUL MEMURU

12 Görev Tanımı: Gelen hastaların hızlı ve eksiksiz Ģekilde veri giriģlerinin yapılmasını sağlamak..çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmıģ görev talimatlarına göre; kendisine verilen verileri bulunduğu ortamdan tanımlanmıģ farklı bir ortama aktarma iģini gerçekleģtiren, girdiği verilerin doğruluğunu kontrol eden ve raporlayan ve mesleki geliģim çalıģmalarını yürüten nitelikli meslek elemanıdır. Hasta kabul personeli; el yazısı, anket formu, ses kaydı, görüntü veya bilgisayar programından elde edilen verileri tanımlanmıģ veri tabloları, sayı dizileri, mektuplar, isimler, adresler gibi değiģik ortamlara aktarır. Bu aktarım sırasında karģılaģtığı problemler ve durumları ilgili birime iletir. Hasta tanıtım kartı ile sıra numarası alarak polikliniğe gelen hastaların, kimlik ve belge kontrolünü yaparak otomasyona kaydını sağlar. Acil kayıt defterini tutar, yapılan iģlemleri eksiksiz otomasyona girer. Hekimin söylediği teģhis, tetkik ve tedavileri otomasyona kayıt eder. Aktif Sigortalı hastalara düzenlenen istirahat belgelerini, iģ baģı kağıtlarını hazırlar, mesai sonunda toplu olarak Hastalık Sigortası Servisine (Zimmet Defterine kaydederek) teslim eder. Kurumlardan alınması gereken resmi belgelerin muhasebeye eksiksiz teslimini yapar. Defter kaydıyla eksik evrak takibini yaparak muhasebeye sevklerini sağlar. Hastanın bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kalite Yönetim Sistemi Ģartlarına uygun çalıģır. Hasta ve aileleri, ekip üyeleri ve çalıģanlarla her zaman iyi iliģkiler kurar ve sürdürür, nazik davranır. Ayrıca Hasta Kabul Personelinin görev sırasında uyacağı kurallar aşağıda sıralanmıştır; Görevini, kendisine verilen özel giysilerini giyerek yapacaktır. Giysinin ve varsa özel giysisi temiz ve ütülü bulundurulacaktır. Erkek elemanlar günlük sakal tıraģını aksatmayacaktır. ÇalıĢtığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecektir. Özel giysilerini görevi dıģında giymeyecektir. Görev süresince görev dıģı iģlerle uğraģmayacak, iģ takibinde bulunmayacaktır. Firma personeli, hastane personeli veya baģka hizmet sunan firma personeli ile lüzumsuz olarak kiģisel veya resmi tartıģmaya girmeyecektir. Kıyafetleriyle bağdaģmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet v.b. gibi Ģeyler takmayacaktır. Bina içerisinde postal ve kaban giymeyecektir.

13 Kamu kurum ve kuruluģlarında çalıģan personel kılık kıyafetine dair yönetmelikle belirtilen Ģeklin dıģında saç ve bıyık uzatılmayacak, favori bırakılmayacaktır. Görev yaptığı sürece hiçbir idareci, iģçi, hasta ve yakınlarıyla görevi ile ilgili konular dıģında konuģma ve görüģme yapmayacaktır. Hastanenin nöbetçi amiri, görevliler ve yöneticilerle uyum içinde çalıģacaklardır. Görev mekanı gibi konularda yönetimin isteklerini yerine getireceklerdir. ÇalıĢma ortamında belirlenen tehlike kaynaklarının ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması çalıģmalarına katkıda bulunur. Önlenemeyen risklerden korunmak amacıyla yapılacak iģe uygun nitelikteki kendisine verilen kiģisel koruyucu donanımı talimatlara uygun olarak kullanır. Ġlk yardım ve acil müdahale araçlarını gerektiğinde uygun Ģekilde kullanır. Bilgisayar ekranının yüksekliğini ve uzaklığını boyun ve göz sağlığına uygun Ģekilde konumlandırır. Ekran çözünürlüğünü, donanımsal olarak önerilen sınırlar içerisinde, rahat okunabilirliği sağlayacak Ģekilde ayarlar. Masa baģında beden sağlığını korumaya yönelik belirtilen kurallara uygun Ģekilde oturur. Masa baģında aralıksız oturma süresini ve mola verme aralıklarını kurallara uygun Ģekilde ayarlar. Hastanenin kalite güvence kural ve yöntemlerini, iģlem formlarında yer alan talimatlara göre uygular. HASTA KABUL SÜRECĠ Hasta Kabul ÇeĢitleri: Rutin Hasta Kabulü: * Rutin hasta kabulü, bireyin yaģamında acil, ciddi bir tehlike ve hayati fonksiyonlarını etkileyen acil bir durum olmadığı zaman yapılan kabul iģlemidir. Hasta veya sağlıklı birey belirtilen gün ve saatte tedavi veya tetkik için hastaneye kabul edilir. Bu hastaların genellikle kabulden önce/sonra röntgen, labaratuvar testleri ile istenilen diğer tetkikleri tamamlanır. * Kabul iģlemi; hastanın hastaneye kabul tarihinden itibaren gereken her tür kayıt, evrak, vb. yazılı yasal ve tıbbi iģlemlerin servise kabulü ile de hemģirelik bakımının baģlatıldığı iģlemler dizisidir. Rutin Olmayan veya Acil Kabul:

14 * Acil durumda gelen hastaların kabul Ģeklidir. Bu hastalar için boģ her kurum belirli bir oranda yataklar bulundurmalı, gerekirse rutin kabuller iptal edilmeli ve nekahat devresini evde geçirebilecek durumda olan hastalar erken taburcu edilmelidir. * Hastanın, kabul ve tıbbi tedavisini baģlatmak için hastanın yetkili bir hekim tarafından görülmesi gerekir. Bu tür vakaların çoğu ambulans ile hastaneye getirilir. Kalp krizi geçiren hasta doğrudan koroner bakım ünitesine alınmalıdır. * Acil kabullerde, kabul ofisi/karantinaya her vaka bildirilir ve ilgili formları hastanın durumu uygun olduğunda ya ofiste ya da hasta yatağında tamamlanır. Gereken bilgi aile üyelerinden/yakınından alınabilir ve tanı, tıbbi giriģimler için izin kâğıdı kendisine ya da uygun olan en yakın kiģiye imzalatılır. Kabul Sürecinde Kabul Ofisinin Sorumlulukları * Kabul süreci, kabul ofisi, karantina ilgili hemģire ve hekim iģbirliğiyle gerçekleģtirilir. * Kabul ofisindeki memur, hasta veya aile üyelerinden birisiyle görüģerek kimliği ile ilgili gerekli bilgiyi alır, formları tamamlar (Hastanın ismi, yaģı, adresi, medeni durumu, meslek, bağlı olduğu sosyal güvence türü, sevki, vb. bilgilerle). * Kabul iģlemi tamamlandığında hastaya yakınına gerekli izin kâğıdı imzalatılır. ARġĠV MEMURU Görev Tanımı: Yatan hastaların dosyalarını ve diğer evrakların düzenli bir Ģekilde saklanılmasını sağlamak. Döner Sermayeden gelen yatan hastaların dosyalarını, önce sayılır arşive giren evrak defterine yazılır, ad ve soyadına bakılıp, alfabetik sıraya göre ayırır ve numaratörle numaralandırıp fihriste yazar. Dosyaları arģiv sırasıyla raflara dizer. Adli vakaları renkli dosyalara koyar. Diğer birimlerden gelen (örn. Döner Sermayeden gelen) evraklar klasörlere düzenli bir Ģekilde koyularak arģive indirilir. Servisten ve poliklinikten gelen defterler imza karşılığı alınarak arşive giren evrak defterine kaydı yapılarak bölümlerine göre yerleģtirilir.

15 ġoför Görev Tanımı: Hasta sevk iģlemlerini yapmak, evrakların dağıtımını sağlamak, gerekli hallerde hastane personelinin ulaģımını sağlamak. Hastaları sağlam ve emin bir Ģekilde sevk edilen birimlere götürür. Aylık akaryakıt sarf formlarını eksiksiz bir Ģekilde hazırlar. Araçların taģıt görev emri, seyir defteri ve nöbet defterini düzenli bir Ģekilde tanzim eder. Hastanenin ihtiyaç duyduğu alanlarda Sağlık ve teknik personelleri, resmi dağıtılacak evrakları ilgili kurumlara dağıtılmasında yardımcı olur. Araçların bakım ve temizlik iģlemlerini yapar ve araçlardaki herhangi bir arıza söz konusu olduğundan ilgili birime bildirir. Gece nöbetten çıkan ve icapçı olan personele servis hizmeti verir. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. TEKNĠSYEN Görev Tanımı: Teknik servislerdeki hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak. Teknisyen, hastanede bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, iģletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve muhafazasıyla yükümlüdür. Teknisyen ayrıca önemli ve acil hallerde ve gerektiğinde çalıģma saatleri dıģında yapılacak davete derhal uymak zorundadır. Teknisyen, baģteknisyenin olmadığı durumlarda, baģteknisyenin görev, yetki ve sorumluluklarına haizdir. TAHAKKUK MEMURU Görev Tanımı: Satın alınan mal veya hizmetin bedelinin ödemesinin yapılması için gerekli evrakları tanzim eder, onaylatıp ilgili birimlere göndermek. yapar. Hastane personelinin sosyal hakkı olan giyim-kuģam iģlerinin senede bir defa tahakkuklarını Yapılan ödemelerin defter ve bilgisayarla takibini yapar.

16 Duyuna kalan ödemelerin takibini yapar ve ödenek ister. YeĢil kartlı yatan ve ayakta tedavi gören hastaların tahakkuk müzekkeresini ve verile emrini düzenleyerek ödenmek üzere Mal müdürlüğüne bildirir. Ödenek ister.gelen faturaların ilgili olduğu teklif mektupları ile karģılaģtırılmasını yaparak kontrol eder. Tahakkuk memurluğuna gelen faturaların öncelikle ayniyatlarını kestirilip, diğer ödeme evrakları ile birlikte Devlet harcama yönetmeliğine göre tahakkukunu yaparak ödenmesi için ilgili saymanlığa verir. Ödeme planlarını yaparak gerekli yerlere ilanını sağlar. Tahakkuku yapılan faturaların gider bütçesine düzenli olarak girilmesini sağlar. Gider bütçesini takip ederek bütçenin aģılmamasını sağlamak gerekli ve zorunlu hallerde ödeme aktarımı ve talebini yapar. Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILI DÜZENLEMELER Hastanede mevcut iģleyiģi gösteren tüm dokümanlara, iģlerin nasıl yapılacağına iliģkin prosedürlere, talimatlara, görev tanımlarına ve listelere birimlerde bulunan Hizmet Kalite Standartları Klasöründen ulaşabilirsiniz. Dokümanlar üzerinde değiģiklik yapılamaz. Doküman dağıtımı kalite yönetim birimi tarafından yapılır. Revizyon, yeni ve iptal edilecek doküman talebi için kalite birimi ile iletiģime geçilir. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ KALĠTE STANDARTLARI A) Hasta Dosyası ve ArĢiv Hizmetleri Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyalarının arģivlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta taburculuk özeti hazırlanmalıdır. ArĢiv bölümünün iģleyiģine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. ArĢivde bulunan hasta dosyalarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. B) Tesis Yönetimi Bina turları yapılmalıdır. Hasta ve çalıģanların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır.

17 Çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Tesis kaynaklı düģmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır. Hastanede su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak verilmelidir. Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Medikal gaz sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. SıkıĢtırılmıĢ gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. C) Morg Hizmetleri Morga yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Morg iģleyiģine yönelik düzenleme bulunmalıdır. Cenaze yakınları için bekleme alanı bulunmalıdır. ÇalıĢanlar tarafından kiģisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. KiĢisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Atıkların kaynağında ayrıģtırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. D) Stok Yönetimi Ġlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin takibi yapılmalıdır. Depoda bulunan malzemelerin yerleģtirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Deponun koģullarına göre oluģabilecek risklere yönelik düzenleme yapılmalıdır. Depoda sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. E) Atık Yönetimi Atık yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Geçici depolama alanları oluģturulmalıdır. Atık yönetimi konusunda çalıģanlara eğitim verilmelidir. Atıkların kaynağında ayrıģtırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. F) Acil Durum ve Afet Yönetimi Acil durum ve afet planı oluģturulmalıdır.

18 Acil durum yönetimine yönelik eğitim verilmelidir. Depreme yönelik düzenleme yapılmalıdır. Acil çıkıģlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. Acil durum erken uyarı sistemi bulunmalıdır. Yangın algılama sistemi bulunmalıdır. Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bina çatılarında yangına karģı önlemler alınmalıdır. HASTANE BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇALIġANI Görev Tanımı: Tüm personelin çalıģmıģ olduğu birime özgü geliģtirilmiģ olan HBYS modülünü eksiksiz kullanmalısını sağlar. Sağlık tesisinin alt yapı mimarisinin stratejik teknoloji yönünü ve haritasını tanımlar, bu iģlem sırasında iģ birimlerinin ve teknik operasyonun katkılarını sağlar (gereksinim tesbiti). Tespiti yapılan gereksinimleri gerektiğinde devreye alır. Sistemi meydana getiren sunucu, yedekleme sistemleri, network altyapısı, güvenlik altyapısı, veri güvenliği, iģletim sistemleri, vb. hususlarda kendini geliģtirir, danıģmanlık ve gerektiğinde uygulama yapabilir. Sağlık tesisinde yeni teknolojik geliģmeleri dikkate alarak gelecekteki alt yapı mimarisini hedefler, uygulamaya geçilmesini sağlamak için proaktif olarak önerilerde bulunur. Alt yapı tasarımında ve operasyonel ortamda performansı, ölçekliliği, iģ sürekliliği ve felaketten kurtarmayı en üst seviyeye çıkarabilmek için çalıģır. Yapılan alt yapı tasarımlarının ve seçilen ürünlerin validasyonu için modellemesini, simülasyonunu, testlerini yapar. Yazılım ve donanımların seçimlerinde kritik değerlendirmeler yapar. Alt yapı modeli analizlerini dokümanlarını çıkarır, yayınlar. Kurumsal seviyede alt yapı yönetim süreçlerini, alt yapı operasyonlarını geliģtirir ve tasarım standartlarını tanımlar. Alt yapı envanterini çıkarır ve bakımını sağlar. Proje personeline yazılımla ilgili çözümlerde yardımcı olur. Kullanıcıların güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun yetkilendirmeler ile kullanıcıların davranıģlarının belirler (Domain yönetimi). Yazılımların entegre çalıģması amacı ile kullanılan sunucuların bakım, kontrol ve yedekleme iģlemlerini yapar.

19 Yerel ve geniģ ağ yapısının sürekli çalıģmasını sağlar. Sistem parametrelerini ve yapılan çalıģmaları uygun Ģekilde raporlar. Bilgi Yönetim Sistemi ÇalıĢanında Olması Gereken Özellikler BütünleĢik iletiģim ve mesajlaģma bileģenleri, veritabani sistemleri, sunucu, uygulama ve sanallaģma çözümlerinde bilgili Mail, dosya ve veritabani arģivleme, merkezi yönetim ve raporlama çözümlerinde deneyimli Yeni teknolojiler öğrenmeye açık, kendini sürekli olarak güncel tutabilen; Ġnisiyatif kullanabilen, iģbirliği kurabilen, kurumsal süreçlere uyumlu Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisi olmak veya ilgili kurumlardan mezun olmak Teknik yazıģma yapabilecek ve teknik belgeleri anlayabilecek düzeyde Ġngilizce, ĠĢletim sistemlerinde üst düzey hakimiyet. (Windows, Linux, Unix) e-posta sunucularında üst düzey hakimiyet (Exchange Server) Sistem güvenliği yazılımlarında üst düzey hakimiyet ( ISA 2006, TMG 2010) Bilgisayar servislerinde üst düzey hakimiyet ( IIS, DHCP, DNS, WINS, AD, GPO, WSUS, FS, ) SanallaĢtırma teknolojilerinde üst düzey hakimiyet ( Hyper-V, Vmware, ESXĠ) Firewall cihazlarında üst düzey hakimiyet (Juniper, Fortigate, Zywall) Network yönetim ve yapılandırması ( HUB, Switch, Router) Network yönetimi yazılımlarına hakimiyet (Hp ProCurve Manager, What s Up) Kurumsal antivirüs yazılımlarına hakimiyet ( McAffe, Kaspersky) Storage (depolama birimleri) yönetimi Kablosuz ağ yönetmek ve yapılandırabilmek. Teknik ekibin iģ planlarının, görev dağılımını, iģ takibini yapabilmek Kendini geliģtirme isteği Hızlı karar verebilmek, kriz yönetebilmek ĠliĢki yönetiminde baģarılı Sorumluluk sahibi Ekip çalıģmasına yatkın Analitik düģünme yapısına sahip Ġnsan iliģkileri güçlü Ġkna kabiliyeti yüksek Problem çözme kabiliyeti olan Ciddi ve mesafeyi ayarlayabilen Açık sözlü ve dürüst

20 Stres altında çalıģabilen, sabırlı Kararlılık sahibi ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ Görev Tanımı: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmek.bina ve tesislerde, hukuk kurallarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkânları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiģidir. Sağlık tesisinin içini ve dıģını gezerek binayı kontrol eder. Görev esnasında Ģüpheli kiģi ya da eģya görürse durumu polise bildirir. Geceleri sağlık tesisini dıģardan kontrol eder. Genel ziyaret saatlerinde ziyaret kapısında, ziyaretçilere yol gösterir. Sağlık tesisi çevresinin güvenliğini sağlar. Sağlık tesisine gelen hasta ve yakınlarının olay çıkarmasına nazik bir Ģekilde mani olmak; eğer Ģiddet ile karģılaģırsa hastane polisinden yardım ister. Sağlık çalıģanlarının olay çıkaran olduğunu bildirmesi üzerine ivedi olarak olay yerine intikal eder. Sağlık tesisi giriģ kapılarına ve acil kapısına araç park edilmesini engeller. Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili düzeltici önleyici faaliyetler uygular. Özel Güvenlik Görevlisine Verilecek Eğitimler Acil Kod Uygulamaları Mavi Kod *Bu prosedür kalp ve solunumu duran hastaların yaģama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemģiresi ve tüm personel sorumludur. Pembe Kod *Bebek ve çocukların hastaneye kabulünden hastaneden çıkıģına kadar güvenliğinin sağlanmasıdır.

21 *Hastaneye kabul edilen hastalar için F BT 167 (HemĢirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu) ile hastaya ve ailesine ait kiģisel bilgiler sorgulaması yapılır.özel durumu olan(anne babası ayrı olan,sosyal hizmetler ve çocuk esirgemeden gelenler, adli vaka ile gelenler,kimsesiz çocuklar ve refakatçisi olmayan çocuklar, resmi evlilik dıģı doğan çocuklar) bebek ve çocuk hastaların dosyalarına özel durumu kırmızı kalemle ve büyük harfle ÖZEL DURUM notu düģülerek belirtilir. Özel durumu olan bu hastalar servislerde hemģire deskinin karģısındaki odaya yatırılır. Oda kapısı mümkün olduğunca açık tutulur. HemĢire ve servis güvenlik personeli tarafından sık sık gözlemlenir. *Büyük çantalarla hastaneye gelen hasta ve yakınları çıktığında güvenlik tarafından kontrol edilir. *Taburcu edilen hasta hastaneden ayrılırken çantaları güvenlik tarafından kontrol edilir. *Hastanede pembe kod durumunda 3333 numaralı telefon aranarak arayan servisin telefon numarası ve pembe kod tuģlanır. Bulunulan yerdeki merdiven, asansör, giriģ ve çıkıģları mümkünse diğer çalıģanlarla yardımlaģarak tutulur. Bebek çalan kiģilerin genel özellikleri: Genellikle bebek çalan kiģiler bayan olup yaģları arasındadır. ġiģman görünüģlü ve genellikle normalden kalın giyinmiģ, hızlı-telaģlı hareket eden kiģilerdir. Ellerinde genellikle bir çanta veya torba vardır. Daha önce genellikle hastane iģleyiģini öğrenici çaba göstermiģtir. Eski bir hastane personeli olabilirler. Sık sık hastane ziyaretleri yapmıģ olabilir. Hastane personeli ile arkadaģlık kurma gayreti göstermiģ olabilirler. Genellikle sabıkaları yoktur. *Pembe kod alarmı durumunda güvenlik birimi telsizle haberleģir tüm hastane çıkıģ kapıları tutulur. Eğer bir Ģüpheli tespit edilirse, sakince Ģüpheliye bebeğin kimliğini sorulur ve varsa bebeğin bilekliğinden kimliği doğrulanır. ġüpheli kiģi/ kiģiler yakalanarak derhal 155 Polis Ġmdat telefonu aranarak emniyet güçlerine haber verilir. PEMBE KOD SONLANDI anonsu yapılarak personelin iģe dönmesi sağlanır. Beyaz Kod *Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır.

22 *Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı, BaĢhekim Yardımcısı, Psikolog, Güvenlik Müdürü sorumludur. Mesai saatleri içinde ve dıģında hastane içerisinde ve bahçesinde oluģabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası 1111 aranır. *Eğer tek kiģi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır. *Olaya sebebiyet veren kiģi/kiģiler olay yerinden uzaklaģtırılır. *Adli olaylarda hastane polisine haber verilir. * Hastane polisi gerekli iģlemleri yapar. *Olayla ilgili Beyaz Kod Olay Bildirim Formu; olay saati, olay nedeni, oluģ Ģekli, olaya karıģanlar v.s. gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurarak Beyaz Kod ekip lideri ve BaĢhekim tarafından imza altına alınır ve kalite yönetim birimine teslim edilir, kalite yönetim birimi çalıģan güvenliği komitesine sevk eder. Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle kolluk kuvvetlerine teslim edilir. * ÇalıĢan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar. HASTA KARġILAMA VE YÖNLENDĠRME ELEMANI Görev Tanımı: Hastanın ve refakatçilerin, hasta ziyaretçilerinin ve hastane çalıģanlarının doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerini sağlayan hizmet almalarını kolaylaģtıran huzur ve sükunun sağlanması, hastane idaresinin koyduğu kurallar çerçevesinde iģlerin yürütülmesini sağlayan kiģidir. Hasta KarĢılama ve Yönlendirme Elemanının Hizmet Verdiği Öncelikli Yerler Acil Servis: Acil serviste zaman hayati önem taģır. Doğru müdahale için ilk giriģte hastayı karģılayan personel müdahalesi ve doğru yönlendirmesi çok önemlidir.

23 Hasta sedye kısmındaki personel tarafından karģılanır. Durumun aciliyetine göre ya acil polikliniklere ya da acil müdahale odasına çekilir. Acil polikliniklere yönlendirilen hastanın yanında yakını yoksa acil poliklinikte görevli olan hasta karģılama ve yönlendirme personeline hasta teslim edilir. Acil müdahaleye çekilen hasta içinde vardiya Ģefine bilgi verilerek görev yerine geri gelinir. Acil poliklinikte görevli olan hasta karģılama ve yönlendirme personeli hastalara kayıt için yardımcı olur. Daha sonra muayeneden çıkan hastaların dosyalarına doktorların yazmıģ olduğu tetkik veya muayene sonucuna bakarak gerekli yerlere yönlendirir. Hasta karģılama ve yönlendirme personeli, acil müdahale için gelen hastaların giriģ ve tahlillerinin takibinden öncelikle sorumludur. Daha sonra kabinlerin bulunduğu gözlem odasında bulunan hastaların iģlemlerine yardımcı olur. Belirli zaman aralıklarıyla hastalara bir ihtiyaçları olup olmadığını sorar. Bu iģlemleri muhakkak suretle hastanın dosyasında kendine bildirilen yerlere yazıyla belirtir. Taburcu olacak hastalara çıkıģa kadar yardımcı olur. Acil müdahalede görevli olan hasta karģılama ve yönlendirme personeli hasta yakınlarına hastalarının yerlerini söylemek, sorulan sorulara cevap vermekle hasta ve hasta yakınlarına yönlendirmekle görevlidir. Adli vaka olarak belirtilen hasta yakınlarını polis noktasına yönlendirir. Vefat olmuģ hasta ve yakınlarını da yetkili doktorlara yönlendirmek zorundadır. Kesinlikle hasta ve yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi veremez. Poliklinikler: Bu bölümlerde belirli bir rahatsızlıktan Ģüphelenen hastalar veya belirli periyotlarla hastalıklarını durumunu kontrol eden hastalar gelir. Burada öncelikli görev en yoğun kısımlara uygun dağılımla hastaların doğru yönlendirme ihtiyaçlarını karģılamaktır. Burada yaģlı, kimsesiz, yardıma muhtaç hastalara eģlik edilerek muayene de yardımcı olunur. Görev yerleri genellikle sabittir. Kılık kıyafet, düzgün konuģma, hastalara doğru yaklaģım ve güler yüz çok önemlidir. Hasta Kabul Memurunun Özellikleri Güler yüzlü olmak. Hasta sorunu sorduktan sonra yön gösterdiğiniz yeri anladığına emin olmak. Sabırlı olmak.

24 Kılık kıyafete özen göstermek. Mümkün olduğu kadar nazik olmak. Güvenilir olmak. Hasta hakları konusunda asgari bilgiye sahip olmak. Hızlı ve pratik olmak. Hastalara kendi yakınımız ile ilgileniyormuģ gibi ilgilenmek. Gerektiğinde sedye veya tekerlekli sandalye ile hastaları gidecekleri bölüme götürmek. Hastaların kabul iģlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik, tedavi ve yatıģ iģlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını doğru bilgilendirme ve refakat eder. Hastaya veya yakınına ilk karģılaģmadaki güler yüz doğru ve olumlu yaklaģım gösterir. Hastalara verilen hizmetlerde mümkün olduğunca kibar ve nazik olma ve hastalara güven verir. Hastaneye gelen engelli, yaģlı, kimsesiz yardıma muhtaç hastalara iģlemleri sonuçlandırılıncaya kadar öncelikli görevi refakat etme, hastalara yardımcı olur. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetleri Uygulama Usul Tebliği madde 9/2 gereğince Acil servise müracaat eden hastaların laboratuar, röntgen gibi tetkiklerinde yardımcı olur. Ziyaretçilerin hasta ve hasta sahiplerine huzur içinde hizmet almaları için her türlü yardımı sağlama ve daha kolay hizmet almalarına yardımcı olur. Bina giriģlerinde, servislere çıkıģlarda, asansör kullanımlarında Hastane Ġdaresince verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda hizmet alanlar ile hastalara yardımcı olma ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarır. DanıĢmanlık ve halkla iliģkiler hizmeti verir. HAZIRLAYAN EĞĠTĠM KOMĠTESĠ KONTROL EDEN KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ ONAYLAYAN HASTANE YÖNETĠCĠSĠ

25

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ DÖK.KODU YÖN.PL.03 YAY.TARİHİ 21.10.2011 REV.TARİHİ 00.00.20.. REV.NO 00 SAYFA NO 1 2015 YILI EĞİTİM PLANI TARİH EĞİTİM KONUSU

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2014 YILI EĞİTİM PLANI

2014 YILI EĞİTİM PLANI ADSM SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ DÖK.KODU YÖN.PL.03 YAY.TARİHİ 21.10.2011 REV.TARİHİ 00.00.20.. REV.NO 00 SAYFA NO 1 2014 YILI EĞİTİM PLANI HEDEF TARİH EĞİTİM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Biyomedikal

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.05.2013 GÜVENLİK HİZMETLERİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

DR. SAMĠ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ. ORGANĠZASYON ġemasi

DR. SAMĠ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ. ORGANĠZASYON ġemasi Hastane Yöneticisi V. Uz. Dr. Eyüp SARI BaĢhekim Yardımcıları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Hasta Hizmetleri Ve Sağlık Otelciliği Ġdari Ve Mali ĠĢler Müdürlüğü BaĢhekim Yardımcıları BaĢhekim Yardımcıları

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları Sayfa 1 / 5 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi 3. Hastaneye Ulaşım 3.

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

KAVAK DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

KAVAK DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI KONUSU İ VEREN Temel Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon) Eğitimi 60 dak. Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN/Acil Sorumu Hemş.Sinan TONGAL 2 Verem Haftası(3-9 ocak) 30 dak. Eğitim Hemşiresi Melek

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı