TAŞINIR İŞLEMLERİ UYGULAMALARI. NERİMAN YERLİKAYA Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Sorumlusu STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞINIR İŞLEMLERİ UYGULAMALARI. NERİMAN YERLİKAYA Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Sorumlusu STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TAŞINIR İŞLEMLERİ UYGULAMALARI NERİMAN YERLİKAYA Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Sorumlusu STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Konu Başlıkları Gerekçe Amaç Dayanak Sorumlular Taşınır Depo Türleri Ambarlar Arası Devir Taşınır Kayıt İşlemler Taşınır Yönetimi

3 Taşınır Gerekçe Devlet muhasebesi alanında yapılan reform çalışmaları sonucu Taşınır Mal Yönetmeliği ortaya çıkmıştır sayılı Kanun yerine 5018 sayılı Kanun sayesinde; Taşınır varlıklar kamu kaynakları arasında sayılmış. Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun yönetimi sağlanmış. Hesap verme sorumluluğu getirilmiş.

4 Taşınır Yönetiminde Amaç Hizmet üretim amaçlı edinilen taşınırların; Verimli ve güncel olarak takibini Yönetilebilmesini Hesap verebilirliğini Mali saydamlığını sağlamaktır.

5 Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Kanunu V.U.K 213 Sayılı Kanun İlgili Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler

6 Sorumlular Harcama Yetkilileri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Taşınır Konsolide Görevlileri Muhasebe yetkilileri

7 Harcama Yetkilileri Taşınırların; Etkili, ekonomik, verimli, ve hukuka uygun edinilmesinden Kullanılmasından Kontrolünden Kayıtların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre tutulmasından Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.

8 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Görevleri Taşınırları teslim almak, muhafaza etmek kullanıma vermek, giriş ve çıkış kayıtlarını Yönetmelikte belirtilen esas ve usulüne uygun olarak tutmak Yönetim hesabını hazırlamak ve Konsolide Görevlisine göndermek Depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıkları bildirmek Stok kontrolü yapmak Asgari stok seviyesinin altına düşen malzemeleri tespit etmek, Malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak

9 Taşınır Konsolide Görevlisi Merkez ve taşradaki harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide işlemlerini yapar.

10 İl Konsolidenin Görevleri «Taşınır İşlem Fişlerini» (Satın alma, devir, HEK vb.) Muhasebe veya Saymanlıklara gönderilip göndermediğini, gönderildi ise saymanlıkça ve muhasebece işleme alınıp alınmadığını kontrol etmelidir. (10 gün) «Tüketim Çıkış Bildirim listelerinin» ilgili dönem içerisinde muhasebe ve saymanlıklara gönderilip gönderilmediğini, gönderildi ise saymanlıkça işleme alınıp alınmadığını kontrol etmelidir. (1 ay/3 ay) Mali yıl içerisinde ve mali yıl sonunda Sağlık Tesislerinin Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerinin Muhasebe ile uyumlu olup olmadığının kontrolünü yapmalıdır.

11 İl Konsolidenin Görevleri Değişen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin sorumlu olduğu depo ismi ile birlikte isim listesini her ay sonunda Başkanlığımıza bildirmelidir. Değişen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerini aktif ve/veya pasife etmelidir. Taşınır ile ilgili yayımlanan (Kanun, tebliğ, genelge, yazı ve vb.) takip ederek Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerini bilgilendirmelidir. Bağlı Sağlık Tesislerinin taşınır işlemlerinde, (Giriş, çıkış, devir, Hek,vb.) yaşanan sorunları bilmeli ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri başlatmalı ve koordine sağlamalıdır.

12 İl Konsolide Görevlileri Sağlık Tesislerinin Depolarını belli dönemlerde kontrol etmelidir. (MKYS) Kontroller de varsa hata ve eksiklerin düzeltilmesi için Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve muhasebe birimleri ile irtibata geçmelidir. Otomasyon HBYS Firmaları ile her ay irtibata geçip verilerin MKYS Sistemine doğru gönderilip gönderilmediğini kontrol etmelidir. Döner Sermaye /TDMS Genel Bütçe /KBS Sistem üzerinden (karşılaştırma) kontrollerini yapmalıdır.

13 İl Konsolidenin Görevleri Mali yıl sonunda devrini gerçekleştiren Sağlık Tesisinin Taşınır Hesaplarını kapatmalıdır. Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerinin Döner Sermaye ve Genel Bütçe Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı Cetvellerini konsolide ederek Birlik Taşınır Hesap Cetvellerini düzenleyip, Düzenlediği Birlik Taşınır Hesap Cetvellerini Merkez Konsolideye Göndermelidir.

14 Muhasebe yetkilileri Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

15 Muhasebe yetkilileri tarihi ve 6233/640 sayıl yazı ve eki Onay ı ile 663 sayılı KHK nin 31 maddesinin (g) bendi ve geçici 7 madde birinci fıkrası gereğince «Kamu Hastane Birlikleri Muhasebe Birimlerinin Kurulması ve Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge» yürürlüğe konulmuş olup; Hastane Birliklerince Saymanlıklar devralınarak Muhasebe Birimleri Kurulmaya Başlanılmıştır.

16 Taşınır Kayıt İşlemleri Bütün taşınırlar kayıt altına alınacaktır. Her kayıt bir belgeye dayanacaktır. Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır.

17 PARASAL SINIRLAR VE YETKİ DEVRİ (Sayı:2014/1) Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin Harcama Yetkilisinin ( Genel Sekreter) onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında, TL Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde, TL Taşınırların aynı kamu idarelerine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde, TL Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.

18 PARASAL SINIRLAR VE YETKİ DEVRİ Taşınırların bedelsiz devri, satışı, hurdaya ayırma, imha ve terkin işlemlerinde Tebliğde (Sayı:2014/1) belirlenen limitler dahil olmak üzere Kurumumuzca yayımlanan Üst Yöneticilik Yetkisi Verilmesi konulu tarih ve 1973 sayılı Makam Onayında belirlenen limitlere kadar Harcama Yetkilisinin (Genel Sekreter) bu limitlerin üzerinde olanlar ise Üst Yöneticinin (Kurum Başkanı) onayı ile yapılmaktadır.

19 PARASAL SINIRLAR VE YETKİ DEVRİ Genel Bütçe ve Döner Sermaye kaynaklı taşınırların kayıtlardan çıkartılmasında Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğlerinde belirlenen limitlerin üzerinde olup, üst yöneticinin onayı gereken durumlarda; Taşınırların ayrı kamu idareleri arasındaki devirlerinde TL ye ( TL dahil) kadar, Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devirlerinde TL ye ( TL dahil) kadar, Taşınırların imha ve hurdaya ayırılmasında, satışında ve terkin edilmesinde TL ye ( TL dahil) kadar,

20 HURDA TAŞINIR SATIŞ Bakanlığımız ve bağlı kurumlarında kullanılmak iken hurdaya ayrılan Genel Bütçe taşınırların tasfiyesinde; 663 sayılı KHK nin Geçici 9 uncu maddesi gereğince yayım tarihinden önce edinilen taşınırlardan hurdaya ayrılanların satışını Kurumlar, yayım tarihinden sonra edinilenleri ise Milli Emlak Genel müdürlüğü, Defterdarlık yapacaktır.

21 HURDA TAŞINIR SATIŞ Bakanlığımız ve bağlı kurumlarında kullanılmak iken hurdaya ayrılan Döner Sermaye kaynaklı taşınırların tasfiyesinde; tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunanların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Sanayi İşletmeleri A.Ş ye satılmasının, bunun dışındaki taşınırların ise Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre satılmasının ayrıca her iki şekilde de gerçekleştirilen satış bedelinin Döner Sermaye Bütçesine gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

22 TAŞINIR MUHASEBE İŞLEMLERİ Kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik, tekdüzenin sağlanlanması için; Satın alma suretiyle ve diğer şekillerde( devir, hibe, hurda vb.) girişleri ve çıkışları için düzenlenen TİF lerin bir nüshası düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içerisinde, 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabında izlenen Genel Bütçe Tüketim Malzemeleri Bildirim Listesi üçer aylık dönemlerde Döner Sermaye için düzenlenen Tüketim Bildirim Listesi en geç ertesi ayın 6 ıncı gününe (her ay) Muhasebe Birimlerine bildirilir.

23 TKKY KULLANICI TANIMLAMA Genel Sekreterlikler bağlı Sağlık Tesislerinde (ADSM, Hastane) görevli TKKY sorumluluk alanına göre Kullanıcı Tanımlama Rolleri ile Depo Tanımlama Yetkisi İl Konsolide Sorumlusu olarak çalışan uzman veya görevliler tarafından yapılır. Aynı kişiye birden fazla yetki verilmesi halinde hastane rolü A,B olanlar Başkanlığımızca, Hastane rolü C,D,E olanlar İl Konsolide Sorumlusunca verilir.

24 TKKY KULLANICI VE DEPO TANIMLAMA

25 TKKY KULLANICI TANIMLAMA

26

27

28 TAŞINIR İşletmelerde hizmet üretimi için önceden tedarik edilip (üretim, satın alma, vb.) atıl olarak bekletilen ve ihtiyaç doğdukça kullanıma sunulan kaynakları ifade etmektedir. Tüketim Malzemeleri Dayanaklı Taşınırlar

29 Taşınır İşlemleri

30 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 HURDA AYIRMADA KURALLAR

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 DEPO TÜRÜ AMBARLAR ARASI DEVİR KURALLAR

56

57

58

59

60

61

62 Çıkış Deposundan gelen Taşınır İşlem Fiş i seçilip malzemeler listelenir. Demirbaş No Aktarılsın kutucuğu işaretlenip tamam düğmesine basılır

63 Kaydet ve Depo Kaydı Oluştur düğmesine basıldığında çıkan ekranda Eski Zimmetlerle Aktarılsın kutucuğu işaretlenerek işlem tamamlanır

64 Kaydet ve Depo Kaydı Oluştur düğmesine basıldığında çıkan ekranda Eski Zimmetlerle Aktarılsın kutucuğu işaretlenerek işlem tamamlanır

65

66 Taşınır Yönetimi Stok; somut olup, hareketsiz duran her çeşit malzemeyi ifade eder, fiziksel varlığını gösterir. (miktar) Envanter ise, daha geniş anlamlıdır ve stok kavramını kapsar, ancak stoğun parasal değeri olarak anlaşılmalıdır. (değer) Malzeme Yönetimi iyi yapılmadığı zaman sonuç ya fazla stoklama (çalma ve bozulma sonucu artan kayıplara neden olur) ya da az stoklamadır. (eksiklik ve sıkıntıya neden olur) Malzeme yönetimi günlük giriş/çıkış hareketleriyle ve düzenli envanter sayımlarıyla sağlanmalıdır.

67 Taşınır Yönetimi Tahmini asgari stok miktarını ifade eden güvenlik stok seviyesi; Hastanenin coğrafi konumu, Hedeflenen büyüme öngörüsü, Hedef hasta kitlesinin büyüklüğü ve sıklığı, Kliniklerden alınacak periyodik malzeme kullanım raporları, Bütçe ve nakit imkânları gibi faktörler dikkate alınmalı, Servislere çıkan malzemeyi kimin, ne zaman istediğini kullanılıp, kullanılmadığını kullanılmadıysa depoya iadesinin yapılıp yapılamadığının takibi sağlanmalı,

68 Taşınır Yönetimi İhtiyacın kim tarafından ve nasıl belirleneceğine ilişkin prosedürler oluşturulmalı, İhtiyaçlar; malzemenin niteliği konusunda uzman kişilerin yer alacağı komisyon ile önceki yıl içerisinde satın alınan ve kullanılan miktarlar ile depo mevcudu, hasta artış oranı ve kaynak planlamaları da göz önünde bulundurularak belirlenmeli, Talep edilen miktarlar gerçek gereksinim karşılığı kadar olması sağlanmalıdır.

69 Taşınır Yönetimi Satın alınmasına karar verilen ilaç ve malzemelerin teslimat programları, hastanenin ihtiyaçları ve depolama olanaklarıyla uyumlu olarak belirlenmeli Miat sorununun yaşanması engellenmeli, kullanılamayan veya sayımlarda eksik çıkan malzemenin maliyeti sorumlusundan tahsil edilmeli Hastanelerdeki depolar fiziki olarak günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye getirilmeli, depolamaya ilişkin standartlar ve prosedürler yazılı olarak belirlenmeli Depo malzeme yerleştirme planı hazırlanması ile malzeme takibini kolaylaştırılmalı (miadı riski, kayıp, kaçak vb.)

70 Teşekkür Ederim

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMA REHBERİ 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Merkez-Taşra Taşınır

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

DAİRE BAŞKANININ GÖREVLERİ

DAİRE BAŞKANININ GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANININ GÖREVLERİ Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Karar Verme ve Denetim) kullanarak, birimin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını Başkanlığın teşkilat,

Detaylı

Bilindiği üzere kamu harcama

Bilindiği üzere kamu harcama MEVZUAT TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TASLAĞININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Osman TEKER Devlet Muhasebe Uzmanı 28/12/2005 tarihinde http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/5018/cal_uyg_yon.php adresinden alınan Yönetmelik

Detaylı

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi İçindekiler Çalışma Grupları ve İletişim Bilgileri... 3 TANIMLAR... 4 I - İLK YAPILACAK İŞLEMLER... 5 A- VERGİ KİMLİK NUMARASI İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ YAZIŞMA KODLARI...

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi

T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi T.C. HARCAMA BiRiMLERi REHBERi STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA - 2015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI HARCAMA BİRİMLERİ REHBERİ ANKARA MAYIS 2015 Hazırlayan Cemalettin

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIKLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-4857 sayılı İş Kanunu 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 4-5393 sayılı Belediye Kanunu 5-10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YASAMA BÖLÜMÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-9842 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Mevcut Elektronik İmzalar ABDULLAH MAĞDEN (Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Mal Alım Süreçleri

Kamu Hastaneleri Birliklerinde Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Mal Alım Süreçleri Kamu Hastaneleri Birliklerinde Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Mal Alım Süreçleri Satın Alma Uygulamaları Eğitimi 28-30 Mayıs 2013 AFYON Ecz. Alper Oğuz DEMİRBAŞ 2 K. Hastane Birlikleri Öncesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı