T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HAZIRLAYAN: OĞUZ ARSİL İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HAZIRLAYAN: OĞUZ ARSİL İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ İDARİ VE MALİ İŞLER UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH / 13 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 2013 HAZIRLAYAN: OĞUZ ARSİL İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

2 GİRİŞ Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi, insan gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek ola cak şekilde gelişmektedir. Sağlık Bakanlığı, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi yayınlamış ve kurumlardan bu rehberde belirtilen kriterlere uyumları istenmiştir. Söz konusu rehberde bu kita pçığın hazırlanmasına konu olan oryantasyon (uyum) eğitimleri iki başlık altında toplanmıştır.; Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari; Hastanenin fiziki yapısı, Hizmet sunulan bölümler, Yönetsel yapı ve yöneticiler, Çalışma koşulları, İzinler, Hastaneye ulaşım, Hastane iletişim bilgileri kapsaması. Bölüm Uyum Eğitimi: Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara bölümün tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari; Bölüm yönetici ve çalışanları, Bölümün faaliyetleri ve işleyişi, Bölümün fiziki yapısı, Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev, yetki ve sorumlulukları, Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler, Bölüm ile ilgili Hizmet Kalite Standartları, Hastane bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından çalışacağı bölüm ile ilgili modülün eğitimini kapsaması istenmektedir. Bu çerçevede kurumumuzda, Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi nde ifade edilen konularla ilgili İdari ve Mali İşler Müdürlüğü bölümünde göreve yeni başlayan veya görev yeri değişikliği yapılan personel oryantasyon ( Uyum ) programına tabi tutulur. Hazırlanan uyum rehberinin kurumumuza yeni katılan personelimizin uyum sürecini kolaylaştırmasının yanında hastanemizde halen görev yapan personelimize de rehberlik edeceği düşünülmektedir. Tüm göreve yeni başlayan ve görev yeri değişliği yapılan personele başarılar dilerim. İdari ve Mali İşler Müdürü 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI 1.01 İDARİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ (MESLEKİ) 1.02 HASTANE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ 1.03 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ 1.04 İDARİ MEMURUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 1.05 AYNİYAT SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ 1.06 AMBAR VE DEPO MEMURUNUN GÖREVLERİ 1.07 SATINALMA MEMURUNUN GÖREVLERİ 1.08 ARŞİV MEMURUNUN GÖREVLERİ 1.9 TIBBİ SEKRETERİN GÖREV ve YETKİLERİ 1.10 BAŞTEKNİSYENİN GÖREV ve YETKİLERİ 1.11 TEKNİSYENİN GÖREVLERİ 1.12 SANTRAL MEMURUNUN GÖREVLERİ 1.13 ÇAMAŞIRCININ GÖREVLERİ 1.14 ÜTÜCÜNÜN GÖREVLERİ 1.15 TEMİZLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ 1.16 HASTANE BİLGİ YÖNEETİM SİSTEM SORUMLUSU GÖREVİ 1.17 DANIŞMA GÖREVLİSİ GÖREVİ 1.18 FATURALAMA MEURU GÖREVİ 1.19 HASTA KARŞILAMA ve YÖNLENDİRME GÖREVLİSİNİN GÖREVİ 1.20 İSTATİSTİK MEMURUNUN GÖREVİ 1.21 MUTEMET MAAŞ BİRİMİ MEMURU GÖREVİ 1.22 MUHASEBE BİRİMİ MEMURU GÖREVİ 1.23 SİCİL BİRİMİ MEMURU GÖREVİ 1.24 VEZNE BİRİMİ MEMURU GÖREVİ 2 YENİLEME ( REVİZYON ) KAYNAKÇA 3

4 ORGANİZASYON ŞEMASI HASTANE YÖNETİCİSİ ( BAŞHEKİM ) BAŞHEKİM İDARİ Ve MALİ İŞLER MÜDÜRÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI 4

5 1. İDARİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ (MESLEKİ) 1.1. HASTANE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ Hastane Yöneticisine bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle yükümlü ve yetkilidir. Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır. Satın alma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar. Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar. İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve sorumluluklarını beli rlemekle yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur. Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür. Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vakıaları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde haber verir. Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her çeşit maddenin ambar kayıtlarındaki miktarlara ve günlük yiyecek ve içeceklerin tabeladaki miktarları ile şartnamelerindeki niteliklere uygunluğunu kontrol eder. Noksan ve kusurlar görürse baştabibe bilgi vererek düzeltilmesini sağlar. Uygun nitelikte olmadığı ilgililerce bildirilen besin maddelerini baştabibin izniyle geri çevirir İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ Hastane müdür yardımcısı; hastane müdürünün görevlerine yardım eder. Hastane müdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevler de kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre hizmet görür. Hastane müdürünün yokluğunda onun görevini yapar İDARİ MEMURUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: İdare memuru, hastane müdür yardımcısı bulunmayan kurumlar da hastane müdürünün yardımcısıdır. Hastane müdür ve yardımcısının bulunmadığı yerlerde, baştabibin sorumluluğu altında hastane müdürünün görevlerini yapmakla yükümlü olup onun yetkilerini kullanır AYNİYAT SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ: Ayniyat Saymanı: Kurumun tüm Devlet mallarını kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir. 5

6 Ambar ve depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuzlarına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza edere k baştabibe onaylatır. Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür. Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve Sayıştay hesabını verir AMBAR VE DEPO MEMURUNUN GÖREVLERİ: Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanının mutemedidir. Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer işlemleri yapar. Ambar ve depo memuru erzak eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine zamanında haber vermekle yükümlüdür. Ambar ve depo memuru stokları azalmış olan erzak, eşya ve malzemenin hizmeti aksatmayacak şekilde, zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak ihtiyaçlarını bildirir. Mali yılbaşından evvel bir yıllık kesin sarfları gözönüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını ve depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl alınması gereken erzak eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tesbit eder, ilgililere bildirir. Ambardan çıkan maddeleri ambar defterine günü gününe kaydeder. Giren maddelerin fatura fiyatlarını hizalarına yazar ve yılsonunda her tür için ortalama fiyatları tesbit eder. Ambardan çıkartılanların yılsonundaki miktarlarını ortalama fiyatlarla kuruşlandırarak 18 nolu istihmal ve istihlakata ait eşya için taşra cetveli düzenler SATINALMA MEMURUNUN GÖREVLERİ : Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane müdürünün emirlerine göre, satın alma ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür. Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memuru elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle, satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapar avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırır ARŞİV MEMURUNUN GÖREVLERİ : Yatan hasta dosyalarının muhafaza edilmesi. Poliklinik, Laboratuar, Röntgen defteri ve Adli vaka formlarının muhafaza edilmesi. Servis sorumlu hemşiresi tarafından düzenlenmiş, hastanın daha önceki evraklarının bulunmasına binaen hazırlanan ilgili form karşılığında hasta dosyasının arşivden çıkartılması. Taburcu işlemleri bitmiş ve faturalandırılmış dosyaların döner sermayeden arşive gelmesi İş akışını kolaylaştırmak amacıyla tüm dosyaların düzenlenmesi. 6

7 Protokol numarasına göre yatan hastanın adı soyadı, baba adı, yatış tarihi, resmi güvencesi kontrol edilerek sıradaki arşiv numarasının verilmesi. O günün teslim tarihine göre dosyayı teslim alarak bilgisayar kaydının yapılması. İşlemi bitmiş olan dosyalar arşiv takip edilerek düzenlenip arşive yerleştirilmesi. Protokol numarasından adı soyadı, yatış tarihi, kontrol edilerek verilen arşiv numarasını dosya üzerine işleyerek mevcut dosyasına ekleyerek saklamak. Mevcut dosyasına eklemeden önce dosyalar arşiv sırasına göre dizilir, mevcut dosyası kontrol edilerek dosyaya eklenir ve saklanır. Tetkiklerinin arşiv numarası bilgisayardan bulunup dosyalara eklenerek saklanması TIBBİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ : Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilo bilir personeldir. Hasta müşahade kağıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri şekilde ve usulüne uygun olarak daktilo ile yazar. Tabipler tarafından teyp, pikap ve diğer kayıt cihazlarına söylenenleri deşifre eder. Bilimsel toplantılarda konuşulanları not alır. TIG işlemleri, Sağlık net 2, TSIM verilerini girer. Gerektiğinde hasta müşahade kâğıtları ve raporların örneklerini çıkartır BAŞTEKNİSYENİN GÖREV VE YETKİLERİ : Kadrosunda birden fazla teknisyeni bulunan kurumlarda bunlardan birisi hastane müdürünün teklifi ile baştabib tarafından başteknisyen olarak görevlendirilir. Başteknisyen, mühendis bulunan hastanelerde onun yardımcısı olup vereceği hizmetle ilgili emirlere göre görev yapar. Başteknisyen mühendis bulunmayan hastanelerde hastane m üdürüne bağlı olarak mühendisin görev ve yetkilerini üstlenir TEKNİSYENİN GÖREVLERİ : Teknisyen, hastanede bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, işletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve muhafazasıyla yükümlüdür. Teknisyen ayrıca önemli ve acil hallerde ve gerektiğinde çalışma saatleri dışında yapılacak davete derhal uymak zorundadır SANTRAL MEMURUNUN GÖREVLERİ : Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür. Santral memuru, hariçten müracaatlara nezaketle cevap verir. Hastaların durumu hakkında bilgi isteyenlere servis ilgililerinin izni ile bilgi verir ŞÖFÖRÜN GÖREVLERİ : İlaç,tıbbi sarf hasta ve cenaze nakliyatını özel araçlarıyla yapan hastanelerde işe göre bir veya birkaç şoför çalıştırılır. Şoför mevcut motorlu araçlara mahsus yönetmeliğe göre hareket eder. 7

8 1.13. ÇAMAŞIRCININ GÖREVLERİ : Çamaşırcı, çamaşır makinaları ile makina yoksa elle çamaşırları yıkamak ve kurutmakla yükümlüdür. Yıkanan çamaşırları kuruduktan sonra ütüye, tamiri gerekenleri terziye gönderir. Çamaşırcı, çamaşır yıkama, sıkma ve kurutma makinelerinin kullanma ve bakımından sorumludur. Arızaları zamanında, çamaşırhane ve ütü hane sorumlusuna bildirir. Hastane hizmetlileri tarafından usulüne uygun olarak getir ilen bulaşıcı Hastalıklı hastalara ait çamaşırları birbirine karıştırmayarak ayrı ayrı yerlerde bulundurur. Bunlardan bulaşıcı hastalıklara ait olanları diğerlerinden ayrı olarak yıkar. Bu çeşit çamaşırları yıkarken çamaşırhanenin hiçbir tarafını bulaştır mamağa ve aynı zamanda kendini intana uğratmamaya son derece dikkat eder. Ayrıca çamaşırhane ve ütü hane sorumlusu bulunmayan kurumlarda çamaşırcılardan en yetenekli olanı hastane müdürünce çamaşırhane ve ütü hane sorumlusu olarak görevlendirilir ÜTÜCÜNÜN GÖREVLERİ : Ütücü, çamaşırhanelerde yıkanan gömlek ve lüzumlu diğer çamaşırları kolalayıp, muntazam ütüler ve sahiplerine verilmek üzere dolaplara askı ile asar. Ayrıca ütülenmesi gereken ve hizmet esnasında giyilen her türlü giyecekler ile hasta pijaması, masa örtüsü, peçete ve diğer çamaşırları ütüler TEMİZLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ: Temizlik yaparken tuvaletlerin, banyoların, enfekte ve steril bölümlerinin ayrı ve kendi koşullarına göre temizliklerinin yapılmasına itina edilir. Bunun dışında periyodik olarak tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfektan maddelerle genel temizlikleri yaptırılır HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEM SORUMLUSU GÖREVİ Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kuran firma ile hastane arasındaki iletişimi sağlar. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sorumluları ile kullanıcılar arasında iletişimi sağlar, çıkacak sorunları giderir. Yüklenici firmanın ihtiyaç duyduğu talepleri ve malzemelerin ilgili makamlara aktarılmasını sağlar. Terminallerin hangi modüller göreceği ve yetki alanlarının belirlenmesine karar verir. Terminal kullanıcılarının programa müdahale yetkisi ve şifre verilmesini sağlar. Arıza ve teknik sorunların şartnamede belirtilen koşullarda çözümünü sağlar. Kullanıcıların müdahale yetkisi olmadığı konularda oluşan sorunları giderebilmesi için onay verir. Kullanıcı hatalarının istatistiki değerlendirmesini yapıp çözüm üretmek. Bu konularda mevcut programın en verimli kullanımını sağlar. İdareci ve birim sorumlularının otomasyonla ilgili talep ve isteklerini (Programın daha verimli kullanılması açısından) karşılanmasını sağlar ve takip eder. 8

9 Kanun, yönetmelik ve genelgelerde belirtilen yenilik ve gelişmeler doğrultusunda programı güncellenmesini sağlar DANIŞMA GÖREVLİSİ GÖREVİ Gelen hastaları gerekli görülen yerlere yönlendirmek. Hasta sahiplerine gerekli bigileri sunmak. Ayaktan randevusuz gelen hastalara randevu vermek. Mühür, imza gibi işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olmak. Yatan hastaların yattığı servise ulaşmalarına yardımcı olmak. Hasta sahiplerine hastanemiz hakkında bilgilendirmek FATURALAMA MEMURU GÖREVİ Faturalama birimine gelen tahakkuklarının TC Maliye Bakanlığı nın en son yürürlüğe giren Bütçe Uygulama Talimatına ve konu ile ilgili kurumlarla yapılan protokollere uygun olarak kontrollerin yapılması. Kontrolleri yapılan tahakkukların internet üzerinde medula sistemine gönderilmesi ve medula sisteminden, gönderilen tahakkuklarla ilgili onay geldikten sonra fatura kesilmesi. Kesilen faturaların Borçlar Defterine aktarımının sağlanması. Kesilen faturaların tasnifinin yapılarak gerçek ve tüzel kişilere iletilmesi. İşlemleri tamamlanan yatan hasta dosyası eklerinin arşiv bölümüne teslim edilmesi HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİNİN GÖREVİ Acil servise başvuran hastanın triaj hemşiresi tarafından triajı yapıldıktan sonra uygun alana taşır. (kırmızı, sarı, yeşil alan) Acile başvuran hastanın uygun yere naklini sağlar.(laboratuar, Röntgen ve polk.) Gelen hastaları gerekli görülen yerlere yönlendirmek. Hasta sahiplerine gerekli bilgileri sunmak.(verilen hizmetler-yer lavabo vb.) Mühür, imza gibi işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olmak. Konsültasyonu karar verilen hastaları bekleme odasına yönlendirir veya uygun polikliniğe sevkini sağlar. Yatış kararı verilen hastaların servise naklini sağlar. Hastalara online MHRS randevu sistemi desteği verir İSTATİSTİK MEMURUNUN GÖREVİ Sağlık İstatistikçisi Fakülte ve yüksek okulların istatistik eğitim ve öğretimi yapan okullarından mezun olup, kurumlarda istatistik ve tıbbi dokümantasyon bölümüyle, arşiv ve hasta kabul bölümünün ve kendisine bağlı olan morg, gasil hane birimlerindeki hizmetlerin düzenli, koordine ve istatistik hizmetlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlarla ilgili her türlü evrakın dosyalanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır. 9

10 İstatistikle ilgili birimlerde gerekli kontrolleri yaparak gerekli araç ve gereçlerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte bulunur. Kurumda tutulan; günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık ve bunların dışında hastane idaresinin, sağlık müdürlüğünün ve bakanlığın istediği istatistikî formları, mernis ölüm kayıtlarını doldurur veya düzenli bir şekilde doldurulmasını sağlar. Kurumda yapılması mümkün olan istatistikî değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri hazırlar. Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak değerlendirme çalışmalarına katılır ve istatistiklerin düzenlenmesinde temel kavramlara uyarak istatistiki rapor ve brifing dosyası hazırlar. İstatistikî formlarla ilgili gerekli verilerin alınması için hastane bilgi işlemiyle koordineli bir şekilde çalışmayı sağlar. İstatistikî formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve diğer birimlerle gerekli ilişkileri sağlar Hastanenin kalite çalışmalarına katılarak, gerekli doküman ve verileri hazırlar MUTEMET MAAŞ BİRİMİ MEMURU GÖREVİ Maaşlar: Hükümetin belirlemiş olduğu maaş katsayıları doğrultusunda, gerekli evrakları ekledikten sonra hazırlanan bordro ile ilgili banka şubesinden maaşların ödenmesi. Nöbet Ücreti: Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin bayram ve tatil günü tuttukları nöbetlere karşılık, kullanmadıkları nöbet izinleri için ödenen ücretlerin ilgili banka şubesinden ödenmesinin sağlanması. Görev Maaşı: Hastane idarecilerine kendi asil görevleri dışında yaptıkları görevlere karşılık maaş ödenmesi. Döner Sermaye Ek Ödeme: Hastane çalışanlarına hastane idaresinin verdiği kararla o dönem gelirinin yasal kesintilerden sonra % 48 i kadar ek ödeme yapılması.. Terfiler: Kişilerin bulundukları kadroda bir yıllık bekleme sürelerinin doldurmalarından dolayı kazandıkları kademe ilerlemelerinin hastane sicili tarafından hazırlanan terfi onaylarının bordroya dönüştürülüp, kişilerin kartına işlenmesi ve alacak doğduğunda bankaya ödenmesi. Yolluklar: Yurt içi sürekli ve geçici tayinlerinde kişilerin kadrolarına bağlı olarak belirlenen yevmiye, gün ve otobüs ücretleri baz alınıp hesaplanarak, ilgili banka hesap numarasına aktarılması. Tedavi Giderleri: Personelin kendi veya bakmakla yükümlü oldukları yakınları için yaptıkları sağlık harcamalarının ödenmesinin sağlanması (güzlük, diş,ortopedi, malz.,tıbbi cihaz gibi) Giyim Yardımı: Hastane personeline yapılan giyim yardımının, ayniyat saymanınca yapılan liste, onay, karar ve fatura ve personel listesi eşliğinde tahakkuk kesilerek ilgili kuruma ödemesinin sağlanması. Telefon Giderleri: Hastanenin resmi ve özel telefon görüşme ücretlerinin ödemesinin sağlanması. Elektrik-Su Ödemesi: Su ve elektrik giderlerinin ödenmesi. 10

11 Mutemetlik (Maaş): Orhaneli Devlet Hastanesinin genel bütçeden ödeneğinin takip edilmesi (hastane, eczane, telefon gibi harcamalar) MUHASEBE BİRİMİ MEMURU GÖREVİ Kurumumuzun gelir ve gider kalemlerini ifade eden evrakların kontrolünün ve bu evrakların TC Maliye Bakanlığı Tek düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenmesinin yapılması. Bir ay boyunca gönderilen ödemeler, gelir-gider kayıtları ve saymanlığın gönderdiği muhasebe kayıtlarının bilgisayara kayıt edilmesi. Banka hesabının kontrol edilmesi. Hazine hissesi oluşturulması ve merkez hissesinin oluşturulması. Bağlı bulunulan Saymanlıktan mizan gelir ve gider cetvelleri geldikten sonra yevmiye defterinin çıkartılması ve yapılan işlemlerin hesaplar bazında mutabakatının sağlanması ve kontrolü Saymanlıkla ve ilgili birimlerle mali yazışmaların yapılması ve takibi SİCİL BİRİMİ MEMURU GÖREVİ Gelen evrakların ilgili deftere kayıtlarının yapıldıktan sonra Başhekime ve Müdüre imzaya sunulması. Başhekimlikten çıktıktan sonra nereye havale edilmişse fotokopisi çektirilip, gerekli birimlere iç zimmet karşılığı dağıtılması. Asıl evrakların gelen evrak dosyasına takılması. Giden evrakların ilgili deftere kayıtlarının yapıldıktan sonra tarih ve sayı numarası verilerek dış zimmet karşılığında gerekli kurumlara teslim edilmesi. Bir nüshasının giden evrak dosyasına takılması. İlgili makam yazılarının yazılması. Kaymakamlık yazılarının yazılması.(yeşil kart ile ilgili) Sevk kağıtlarının doldurulması Rapor alan personelin raporlarının şahsi dosyasına takılması. İzin belgelerinin tanzim edilerek şahsi dosyasına takılması. Personelin ait olduğu aylarda düzenlenip yapılan kişiye ait özlük terfilerinin yapılarak maaş mutemedine verilmesi. Terfiler bittikten sonra terfi defterine işlenmesi. İzine ayrılan personelin izin dönüşü takip edilerek göreve başlamalarının yazılması, imzaya sunulması ve imzadan çıktıktan sonra Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi. Her ay sonunda nöbet tutan personelin nöbet listelerinin yazılarak maaş mutemedine teslim edilmesi. Her ay sonunda birimlerden gelen personelin bir ay sonraki aylık nöbet 11

12 Listelerinin tanzim edilerek Başhekimliğe imzaya sunulması. İmzadan çıkan nöbet listelerinin üst yazısı yazılarak İl Sekreterliğine gönderilmesi. Savcılıktan gelen yazıların kayıt yapıldıktan sonra imzaya sunulması, imzadan çıkan savcılık yazılarının önce hasta kabule daha sonra acile gönderilmesi. Kişi eğer bizim hastanemize gelmişse, imzadan çıktıktan sonra birer fotokopisinin gerekli kuruma gönderilmesi. Birer nüshasının savcılık (adliye) dosyasına takılması. Her ayın sonunda personelin izin ve rapor durumlarının çıkartılarak tanzim edilmesi. Bunun yanında eklerinin düzenlenerek üst yazılarıyla birlikte 6.nolu saymanlığa bildirilmesi. İmzadan çıkan bu yazıları giden evrak defterinde sayı numarası verildikten sonra 3 nüshasının maaş mutemedine verilmesi, bir nüshasının Döner sermaye dosyasına takılması. Kat sorumlu hemşireleri tarafından getirilen toplantı tutanaklarının tanzim edilerek kişilere verilmesi. Her ay sonunda tıbbi atıkların hesaplanıp üst yazıyla İl Çevre Müdürlüğüne gönderilmesi. Atom Enerjisi tarafından gönderilen dozimetri filmlerinin Röntgen sorumlusuna imza karşılığı teslim edilmesi. İmza karşılığı teslim alınan eskilerinin üst yazıyla Atom Enerjisine gönderilmesi. Kalan nüshasının dozimetri dosyasına takılması. Meslek Okullarında okuyup, hastanemizde staj yapmak isteyen öğrencilerden dilekçe alınması, alınan dilekçelerin başhekimlikten havale ettirilerek üst yazı ile Sağlık Müdürlüğünden onaylarının alınması. Gerekli evrakların staj dosyasına takılması. Yıl sonunda düzenlenen sicil raporlarının üst yazıyla Sağlık Müdürlüğüne kapalı zarf içinde gönderilmesi. Tüm personele ait kişisel dosyaların tutulması ve haklarındaki yazışmaların (tayin kararları,maaş nakilleri,göreve başlama ve ayrılış yazıları,almışlarsa rapor evrakları,soruşturma varsa yazıları v.b ) şahsi dosyalarına takılması. Tüm personel ÇKYS programına girilerek işlenir. İzin, rapor, terfi, kimlik bilgileri ayrıca ÇKYS den takip edilir VEZNE BİRİMİ MEMURU GÖREVİ Birime gelen muayene ve muayene dışı işlemlerin, avans işlemlerinin, çıkış ödemelerinin, kurum alacaklarının, şartname bedellerinin vezne alıntısı makbuzu, yazar kasa fişi tahsilâtının yapılması. Vezne Alıntıları-Yazar Kasa Alıntılarının tasnifinin yapılması ve ilgili suretlerin bağlı bulunulan saymanlığa teslimi. Yatan hasta ücret tahakkukuna göre alacaklı olan şahıslara iadenin, duruma göre yapılması. Gece nöbetçi memur tarafından yapılan tahsilatın gündüz yapılan tahsilatla birleştirilmesi, sayman mutemet alıntısına dönüştürülmesi Evrak kontrolleri yapıldıktan sonra kasa defterinin, saymanlık fişinin hazırlanması ve ilgili suretlerinin bağlı bulunulan saymanlığa teslim edilmesi. 12

13 Kurumun bağlı olduğu saymanlıkça tanzim edilen teslimat müzekkeresinin alınıp ilgili banka şubesine teslim edilmesi, tahsilâtın bankaya yatırılması, banka dekontunun saymanlık müdürlüğüne verilmesi. 2. YENİLEME (REVİZYON) Bu rehber ihtiyaç duyulduğunda veya hazırlanmasında yararlanılan kaynaklarda değişiklikler yapıldığında yenilenecektir.. Bu rehberin revizyon işleminden hastane müdürlüğü ve kalite birimi sorumludur. KAYNAKÇA 2.1. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği 2.2. Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları Rehberi 2.3. Orhaneli Devlet Hastanesi Kalite Dokümanları HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ HASTANEYÖNETİCİSİ / BAŞHEKİM 13

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ İDARİ PERSONEL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI İŞ ÜNVANI DÖNER SERMAYE SAYMANI İŞİN KISA TANIMI Muhasebe olmak. hizmetlerinin yürütülmesi ve muhasebe biriminin sorumlusu GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI 1.Ortak belirlenmiş görev ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

MANİSA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MANİSA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Manisa Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ümraniye Belediyesi Mali

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ İLK YAYIM TARİHİ 13 Ocak 1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN YAYIM TARİHİ 05 Mayıs 2005 tarih ve 25806

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ (İzmir Büyükşehir Meclisi'nin 11.08.2014 tarih ve 05.743 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç BİRİNCİ KISIM Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı