TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLAR VE MALZEME ĠġLERĠ ĠZAHNAMESĠ. GĠRĠġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLAR VE MALZEME ĠġLERĠ ĠZAHNAMESĠ. GĠRĠġ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLAR VE MALZEME ĠġLERĠ ĠZAHNAMESĠ Amaç ve Kapsam GĠRĠġ Madde 1- Bu izahname, TMO Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatınca yürütülen ve ilgili birimlerce talep edilen ana ve yardımcı hizmetlerle tesislere ilişkin, tasnif kodu ve sicil numarası ile tarif edilen her türlü varlık, ekipman, yedek parça, malzeme ve demirbaşın hazırlanacak Malzeme İş Programına uygun olarak alımı, imali, kodlanması, stoklanması ve ihtiyaç yerlerine dağıtılması işlemlerini kapsar. Bu izahname sadece 4734 sayılı kanuna tabi olmayan (İstisna kapsamındaki) işler için uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2- Bu izahnamede geçen, aşağıda gösterilen kavramlar karşılarında belirtilen anlamları taşırlar. Varlıklar: Tasnif kodu ve sicil numarasıyla tarif edilmiş; silolar, seyyar cihazlar, araçlar, sabit tesisler, arsa-arazi gibi kendi başına değer ifade eden taşınır veya taşınmaz mallardır. Ekipman ve Yedek Parça: Varlık olarak tarif edilen taşınır veya taşınmaz malı oluşturan bütünde yer alan, ekipman, makine, teçhizat ve yedek parçaların her birisidir. Malzeme: TMO nun alım, satış ve her türlü idari ve işletme faaliyetleri için gerekli muhafaza, ambalaj, kırtasiye, büro malzemeleri, melbusat, döşeme-demirbaşlar ile benzeri yardımcı araç ve gereçlerdir. Tasnif Kodu: Varlık, ekipman-yedek parça, malzeme ve demirbaşı belirleyen ve bir sistem dahilinde verilen numaradır. Sicil Numarası: Varlık, ekipman ve malzeme-demirbaş kodunun yanında kullanılan, silsile takip eden ve bunların takip ve kontrolünü sağlamak için verilen numaradır. Sarf Malzemesi: Kullanılınca yok olan (benzin vb.), değeri kalmayan veya azalan (kağıt, sicim, saman gibi), Kullanılış süresi bir yıldan uzun olmakla birlikte değeri düşük ve kırılır cinsten (bardak, sigara tablası vb.) veya bir sabit değerin zaman zaman değişen aksamından olan (cam, kiremit, vb.), Kullanılış süresi bir yıldan az (kalem, ampul vb.) ve başka bir malzemenin yapımında kullanılan ham maddeler, 1

2 Kullanılış süresi; iyi kullanma, bakım ve muhafaza ile uzayan veya kullanılışının takibinde idari bakımından fayda ve zorunluluk görülen (çuval, polietilen örtülük, vb.) malzemeler sarf malzemesidir. DemirbaĢ: Birçok kez kullanılabilen, onarımla kullanma süresi uzatılabilen, yararlanma süresi genellikle bir yıldan fazla olan ve kullanılmayacak duruma geldikten sonra da az da olsa bir değer taşıyan mallardır. Ġhtiyaçların Bildirilmesi I. BÖLÜM ĠHTĠYAÇLARIN TESBĠTĠ Madde 3- TMO'nun Merkez ve Taşra birimlerinin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca her yıl bir Malzeme İş Programı hazırlanır. Malzeme İş Programına gerekli ödeneğin konulabilmesi için Merkez Birimleri ile Taşra Şube Müdürlükleri (bağlı Ajans Amirliklerinin ihtiyaçları dahil) kendi faaliyetleriyle ilgili her türlü demirbaş, yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarını bağlı tüm birimlerini kapsayacak şekilde bir sonraki yıl için tespit ederek 1 Temmuz tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirirler. Taşra Birimleri, anılan ihtiyaçlarını Başbakanlık Tasarruf Genelgelerini de dikkate alıp ilgili Merkez birimlerinin faaliyet konularına göre gruplayarak; 1- Polietilen, ilaç, çuval, hububat küreği ve benzeri alım, muhafaza, mücadele, laboratuar araç- gereç ve malzeme ihtiyaçlarını Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığına, 2- Her türlü bilgisayar araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, 3- Telefon, telsiz, teleks, faks ve benzeri haberleşmeyle ilgili araç-gereç ve cihaz ihtiyaçlarını İdari İşler Dairesi Başkanlığına, 4- Yangın, koruma malzemeleri ve benzeri diğer malzemeleri Savunma Sekreterliğine, 5- Hububat, bakliyat, un, kepek vs. satışına yönelik her türlü ambalaj malzemesi ihtiyacını Ticaret Dairesi Başkanlığına, 6- Her türlü yedek parça ve tesislere yönelik işletme malzemelerini ilgisine göre Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına, 7- Bunların dışında kalan, yedek parça, ekipman, döşeme-demirbaş, form, kırtasiye, melbusat, büro malzemeleriyle diğer her türlü yardımcı malzeme ihtiyaçlarını Teknik İşler Dairesi Başkanlığına bildirirler. 2

3 İlgili Merkez birimleri, Taşra Birimlerinden gelen kendi konularıyla ilgili malzeme isteklerini, Başbakanlık Tasarruf Genelgelerini de dikkate alıp, her Taşra Biriminin iş yükü ve özelliğine göre değerlendirerek bu isteklere son şeklini verir ve kendi başkanlığının malzeme, döşeme-demirbaş vs. ihtiyaçlarıyla birlikte en geç 15 Temmuz tarihine kadar bağlı bulundukları Genel Müdür Yardımcısının onayıyla Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderirler. Merkez birimleri ve Taşra Birimlerince yapılacak ihtiyaç tesbiti ile istek formlarının düzenlenmesinde; 1- İsteğin cins, miktar ve özellik bakımından gerçek ihtiyacı yansıtması, 2- Mükerrer taleplerin yapılmaması, 3- Taleplerin; tasnif kodu ile tanıtıcı bütün bilgi ve belgelerle birlikte yapılması, 4- Ayrı alt grup ve sınıflarda olan malzemelerin kesinlikle ayrı bildirilmesi, 5- Kullanım dışı kalarak ıskatı yapılmayan malzemenin yerine yenisinin talep edilmemesi, 6- İstenilen malzemenin hangi işte ve ne amaçla kullanılacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Yukarıdaki hususlardan özellikle tasnif kodu ve varsa üretici firma ürün tanıtım kodu belirtilmeyen talepler işleme konulmayacağından, teşkilat birimlerinin bu hususa titizlikle uymaları gerekmektedir. Ancak tasnif katalogunda yer almayan ve istenmesi zorunlu olan malzemelerin özellikleri hakkında, gerekirse resim ve krokiyle gösterilerek ayrıntılı bilgi verilir. Bu tür taleplere Satınalma Şube Müdürlüğü Stok Kontrol Servisi Şefliğince kod verilerek işleme konulur. Malzeme ĠĢ Programının Hazırlanması ve Uygulanması Madde 4- Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca Taşra Şube Müdürlükleri ve Merkez birimlerinden gelen malzeme ihtiyaçları üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak Malzeme İş Programı Taslağı hazırlanır. Hazırlanan taslak bütçeye gerekli ödeneğin konulmasını teminen Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Malzeme İş Programının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca, TMO Yetki Devri Talimatındaki yetkilere uygun olarak Programda yer alan yedek parça ve malzeme-demirbaştan; 1- Merkez Birimleri ve Taşra Birimlerine kendi alabilecekleri malzemeler için satınalma yetkisi verilir, 2- Fiyat ve miktar olarak yüksek değerde, mahallen bulunmayan, alımı özellik gösteren ve topluca imal ettirilmesi veya satın alınmasında yarar görülen stok amaçlı malzemelerden; imalatı yapılacak olanlar, imalat yapan Genel Müdürlük birimlerinde ya da gerekmesi halinde piyasada imal ettirilir, satın alınacak olanlar ise Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca satın alınarak stoklara alınır. 3

4 a- TaĢra Birimlerinde Uygulama Taşra Birimleri kendilerine gelen Malzeme İş Programında yer alan ve Genel Müdürlükçe Taşra Birimleri tarafından karşılanması uygun görülen malzeme ihtiyaçlarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TMO İhale Yönetmeliği ve TMO Yetki Devri Talimatı ile verilen yetkiler ve bu İzahnamenin satın alma ile ilgili hükümleri çerçevesinde, hazırlayacakları bir program dahilinde yıl içinde satın alarak karşılar ve ihtiyaç yerlerine dağıtırlar. Taşra Birimleri tarafından karşılanması uygun görülen malzemelerden, yukarıda belirtildiği gibi, mahallen bulunmayan, fiyat ve miktar açısından ekonomik olmayanlar bulunduğu takdirde, Taşra Birimleri öncelikle malzemenin bulunabileceği diğer Taşra Birimleri kanalıyla bu malzemelerin karşılanması yoluna gider. Bunun mümkün olmadığının anlaşılması halinde Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına durumu bildirirler. Böyle durumlarda satın alma ya da imalat işleri Genel Müdürlük tarafından yapılır. Taşra Birimleri tarafından gerçekleştirilen satın almalar, Taşra Şube ve İşletme Müdürlükleri arası malzeme sevk ve tesellümler ile her türlü malzeme-demirbaş, ekipman-yedek parça ve varlıklara ilişkin hareketler, bilgi işlem birimlerince hazırlanmış olan programlarla izlenir. Ayrıca Taşra Birimleri, 4' er aylık devreler halinde gerçekleşen satın alma ve diğer malzeme hareketlerini Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına bildirirler. b- Genel Müdürlükte Uygulama Talep sahibi Genel Müdürlük birimleri satın almanın yapılacağı yıl içinde; Madde 3 de sayılan malzeme satın alma taleplerini, ihale ve imalat/temin süreleri, kullanılma zamanları ile ihtiyaç miktarlarını da dikkate alarak tasnif numaraları ve teknik şartnameleriyle birlikte; Madde 3 de sayılan işler dışındaki kırtasiye ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarını ise 4' er aylık devreleri kapsayacak şekilde birim yetkilisinin imzasıyla satın alınmak veya imal edilmek üzere tasnif numaraları ile Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderirler. Talep sahibi birimler taleplerini, tasarruf genelgelerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Bu şekilde Teknik İşler Dairesi Başkanlığına intikal eden istekler Satınalma Şube Müdürlüğünce incelenerek öncelikle stoklardan karşılanması yoluna gidilir. Stoktan karşılamada Şube Müdürlükleri stokları da dikkate alınır. Stoktan karşılanamayan isteklerin satın alınması veya imali yoluna gidilir. Satın alma veya imal işlerinde bu İzahnamenin II nci bölümünde yer alan hükümler uygulanır. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınması ya da imali istenen malzeme isteklerinde talep sahibi merkez birimleri tarafından satın alınması ya da imali istenilen malzeme için gerekli her türlü teknik şartname, resim, kroki, katalog ve benzeri bilgi ve belgelerin gönderilmesi zorunludur. Bu bilgi ve belgelerin gönderilmediği talepler işleme konulmaz. 4

5 Malzeme İş Programının hazırlanmasında, bu İzahnamenin 3 üncü maddesi gereği kendi faaliyetleriyle ilgili konularda teşkilatın ihtiyacını koordine eden ilgili Merkez birimleri, Taşra Birimlerinin malzeme-demirbaş, ekipman-yedek parça ve varlıklara ilişkin satın alma, sarf ve diğer hareketlerini bilgi işlem birimlerince geliştirilen bilgisayar programları vasıtasıyla takip ve kontrol eder. Bu takip ve kontroller sonucu tespit edilen sorunlar ve aksaklıkların giderilmesi için Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanır. Stoklardan KarĢılama II. BÖLÜM ALIM SATIM ĠġLERĠ Madde 5-1- Merkezde: Malzeme İş Programına göre yapılan taleplerden, stoktan karşılanması uygun görülen ihtiyaçlar için Satınalma Şube Müdürlüğünce istek yerlerine göre düzenlenen listeler Depolama Dağıtım Servisi Şefliğine gönderilir. Depolama Dağıtım Servisi Şefliğince stok durumuna göre düzenlenecek olan Çıkış Fişi ve Duyurma Kağıdı ile ihtiyaçların karşılanması sağlanır. Stoklarda mevcudu bulunmayan ve Kamu Kurumlarından satın alınacak malzemeler için Satınalma Şube Müdürlüğünce "Satınalma Emri" düzenlenir. Satın alma işlemleri Depolama Dağıtım Servisi Şefliğince yapılarak, alımı yapılan malzemeler stoklanır ve ilgili işyerlerine gönderilmesi sağlanır. 2- TaĢra Birimlerinde: Malzeme İş Programına göre yapılan taleplerden, stoktan karşılanması uygun görülen ihtiyaçlar için Malzeme Çıkış Formu düzenlenerek ilgili depolara gönderilir. Ya da bu doğrultuda verilecek talimata dayanarak depolarca düzenlenecek Çıkış Fişleriyle ihtiyaçların süratle karşılanması sağlanır. Malzeme depoları kendilerine gelen malzeme taleplerini bu İzahname hükümlerine göre inceleyerek mevcutları karşılar. Mevcudu olmayan malzemelerin yetki limitleri çerçevesinde teminini sağlarlar. Ani ve Acil Ġhtiyaçların Temini Madde 6- Üretim ve hizmetlerin durmasına neden olabilecek veya son derece güçleştirecek ani ve acil durumlarda, programda olmasa dahi gerek parasal tutarları, gerek aciliyetleri nedeniyle ilana çıkılmasına ve ihale yöntemlerinin uygulanmasına imkân olmayan "İhale Komisyonları Görev Kapsamı Dışında Kalan" her çeşit malzeme alımı, yapım, onarım ile taşıma ve hizmet işleriyle ilgili olarak her yıl TMO Yetki Devri Talimatında yetki limitleri belirlenir. Acil durumlarda yetkili birim yöneticileri, bu limitlerin % 25' ine kadar olan miktarı Satınalma Memurları eliyle yapılacak alımlarda avans olarak kullanabilirler. 5

6 Malzeme ĠĢ Programında Olmayan Malzeme Alımı Madde 7- Esas itibariyle yıllık Malzeme İş Programında yer almayan ya da ödeneği kalmamış malzeme ve yedek parçanın alımı ya da imali yapılmaz. Yıl içinde bu tür zaruri ihtiyaçların doğması halinde bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ilgili merkez birimleri tarafından bağlı Genel Müdür Yardımcısının onayıyla, gerekçeleri belirtilmek üzere Teknik İşler Dairesi Başkanlığından talepte bulunulur. Malzeme İş Programının Yönetim Kurulundan geçmiş olması nedeniyle, Programda yer almayan bu talepler, TMO Yetki Devri Talimatında belirtilen ilgili Daire Başkanlığınca hesaplar arasında ödenek aktarması yapılması veya ek ödenek temin edilmesi suretiyle karşılanabilir. Satınalma Yöntemleri ve Ġlgili Mevzuat Hükümleri Madde 8- Malzeme ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü alım-satım-imalat-onarım, malzeme taşıma ve hizmet işleri TMO İhale Yönetmeliğinde belirtilen ihale komisyonları tarafından; her yıl TMO Yetki Devri Talimatıyla belirlenen ihale komisyonlarının yetki limitleri altında kalan konular ise Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı (Şube İşletme-Ajans Müdürlüğü) düzeyinde kurulan Alım-Satım Komisyonları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Satın almalar; TMO İhale Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale yöntemleriyle ve resmi kanallardan alımlar şeklinde yapılabilir. TMO Yetki Devri Talimatıyla verilen limitler içerisinde kalmak ve gerekçeleri gösterilmek üzere satın alma yöntemine ilgili makamlar karar verir. Satın alma yönteminin tesbitinde yaklaşık bedel, teminindeki güçlük derecesi, işin acilliği ve benzeri etkenler değerlendirilir. İhale konusu işin miktarına, tutarına, önemine ve uygulanacak ihale yöntemine bağlı olarak; şartname hazırlanması, duyuru, teklif toplama, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, teminat, sözleşme yapılması, gizlilik ve benzeri diğer iş ve işlemlere ilişkin uyulacak kurallar ile uygulanacak ihale yönteminin kendisine ilişkin esaslar Kamu İhale Kanunu ve TMO İhale Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Satın alma ve/veya ihale ile görevli komisyonlar ve onay mercileri, işlemleri anılan mevzuatlar çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler. Komisyonlar ve Yetkileri Madde 9- İhale komisyonlarının yetki limiti dışında kalan; alım, satım, onarım, malzeme taşıma ve hizmet işlerinde yetkili komisyonlar aşağıda gösterilmiştir. Her yıl TMO Yetki Devri Talimatıyla tespit edilen yetki limitlerinin %10'u oranındaki alım, satım, yapım, onarım, malzeme taşıma ve diğer hizmetlere ait harcamalar Satınalma Memuru veya bu işle görevli personel eliyle piyasa araştırması yapılmak ve belgeleri yetkili birim yöneticisince onaylanmak suretiyle yapılabilir. 1- Merkezde; Alım-Satım Komisyonu, işin özelliğine göre ilgili Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürü veya Yardımcısının başkanlığında, ilgili bir veya iki Servis Şefi, talep eden birimin ilgili Servis Şefi, Satınalma Memuru veya bu işle görevli personel ve varsa diğer satınalma sorumlusu veya birim memurlarının en kıdemlisinden oluşur. Bu komisyonda yapılan değerlendirmeler, tutarına göre yetkili yönetici tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. 6

7 2- TaĢra Birimlerinde; a- ĠĢletme Müdürlüklerinde: İşletme Müdür Yardımcısının başkanlığında, İşletme Müdürü nce belirlenecek 2 Servis Şefi ve satın alma işleriyle ilgili personelden oluşur. Bu komisyonca yapılan değerlendirmeler İşletme Müdürünün onayı ile kesinlik kazanır. b- ġubelerde: Varsa Şube Müdür Yardımcısının yoksa Muhasebe Servis Şefinin başkanlığında, Teknik İşler, talep edilen malzemeyle ilgili Servis Şefi ve satın alma işleriyle görevli personelden oluşur. Gerektiğinde diğer servis şefleri komisyonda görevlendirilebilir. Bu komisyonca yapılan değerlendirmeler Şube Müdürünün onayı ile kesinlik kazanır. c- Ajanslarda: Muhasebecinin başkanlığında, demirbaş ve malzemeden sorumlu Depo Teknisyeni/Memuru ile Ajans Amirinin uygun göreceği bir personelden oluşur. Bu komisyonca yapılan değerlendirmeler Ajans Amirinin onayı ile kesinlik kazanır. Yukarıda belirtilen komisyonlar marifetiyle yapılan işlerde yetkili onay makamının oluruyla belirlenecek firmalardan, işin niteliği, özellikleri, miktarı ve şartlarını belirten şartnameye veya numunesine uygun olarak faks, telefon ya da elden teklif toplamak suretiyle yazılı teklif istenilir. İlgili firmalar tarafından verilen yazılı tekliflerin normal ihale teklifleri gibi düzenlenmiş ve 488 sayılı Damga Vergisi Yasasına uygun olarak pul yapıştırılarak iptal edilmiş olması şarttır. Komisyon sadece parasal mukayese yaparak en uygun teklifi tespitle sorumludur. Bu nedenle Komisyonca tartışma konusu durumlar talep sahibi birimin görüşü alınarak sonuçlandırılır. Komisyon değerlendirmelerini bitirdikten sonra bir Komisyon Raporu düzenleyerek kararın onayı için yetkili Makama sunar. Komisyon Raporunun onaylanmasını takiben sipariş verilir. SipariĢ ĠĢlemleri Madde 10- Alım-Satım Komisyonlarınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu satın alma işleminin yapılacağı firma belirlendiğinde gerekli heyet raporu (Komisyonlara girmeyen, 9 uncu madde de sözü edilen, yetki limitinin %10'u oranındaki alımlarda sipariş mektubu) düzenlenerek yetkili makamın onayına sunulur. Sipariş mektubu onaydan sonra faksla veya imza karşılığı ilgili memurlar tarafından firmaya verilir. Firma, siparişi kabul ve teyit için sipariş mektubunun bir kopyasını imzalayarak geri verir veya siparişi kabul ettiğini yazıyla teyit eder. İşin özelliğine göre malzeme derhal teslim alınabilir yada ilgili depoya teslim edilmesi istenebilir. Malzeme bedeli, tesellüm sırasında peşin ödenebileceği gibi ilgili birime bilahare ibraz edilecek fatura karşılığında da ödenebilir. Firmalara verilecek sipariş mektubunda ya da firmalarla yapılacak sözleşmelerde malın cinsi, özellikleri, fiyatı, ambalajı, teslim yeri, zamanı ve diğer hususlar açıkça belirtilir. 7

8 8 Tesellüm ĠĢlemleri Madde Tesellüm: Herhangi bir malzemenin muayene ve tesellümü için o malzemenin siparişiyle ilgili belgeler, sözleşme sipariş formları, şartname, kroki, mühürlü numune, plan ve resimler tesellümü yapacak birimlere gönderilir. Merkezde Satınalma Şube Müdürlüğüne, Şube/İşletme Müdürlüklerinde malzeme depolarına müteahhit veya satıcı firmalarca getirilen her türlü malzeme için üç nüsha Tesellüm Kâğıdı doldurularak veya tutanak düzenlenerek bir nüshası malı getiren firmaya verilir. Diğer nüshalardan biri merkezde kabul heyeti oluşturulmasını ve muayene yaptırılmasını sağlamak üzere Satınalma Şube Müdürlüğü takibinde Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca talep sahibi birimlere gönderilir. Şube/İşletme Müdürlüklerinde ise muayene yapılmak üzere ilgili birime verilir. 2- Muayene ve kesin kabul: Tesellüm kâğıdı ile miktarsal tesbiti yapılmış malzemenin muayene işlemleri (muayenenin Ofis dışında yetkili bir mercie yaptırılması halinde, numune alma işlemi) TMO Yetki Devri Talimatında "Heyet Oluşturma" maddesinde belirtilen şekilde, talep sahibi birimden en az iki, satın almayı yapan birimden bir ve sayısal tespiti yapan bir depo sorumlusu olmak üzere en az dört personelden oluşan heyetçe yapılarak sonucu iki nüsha olarak düzenlenen raporla tespit edilir. Oluşturulan heyetlerin kararına göre düzenlenen raporla malzemenin reddi veya kabulü, talep sahibi birim yetkilisinin onayı ile gerçekleşir. Raporda tereddüt uyandıran hususlar olması halinde keyfiyet üst makama aksettirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır. Muayene ve tesellüm satıcıya ait bir yerde yapılırsa ihtilafa düşülmemesi için mühürlemek, kurşunlamak veya damgalamak suretiyle malın kabul edildiğini belirten bir etiket konur. Muayene işlemleri, firma yetkilisi katılmadığı takdirde firmanın gıyabında yapılabilir. Numune Alınması Madde 12- Muayene edilecek malzemelerden alınacak numuneler, malzemenin genelini temsil edecek oranda ve biçimde alınır. Laboratuar muayenesi gerekiyorsa en az iki kez olmak üzere yeterli sayıda, muayeneye elverişli numune alınmalıdır. Numuneler satıcının da bulunmasıyla alınarak mühürlenir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. Numune, muayene ve tecrübeyle ilgili hususlar sözleşmede açıklanmışsa sözleşme hükümlerine göre davranılır. UyuĢmazlık Durumunda Son Muayene Madde 13- Getirilen malın reddedilmesi durumunda satıcı ikinci bir muayene isteyebilir. Bu durumda satıcının isteğiyle, Ofisin belirleyeceği Üniversite veya resmi laboratuarlarda veya bilirkişilerce, ilk muayenenin yapıldığı yerde ikinci muayene yapılır. Bunun sonucu kesin olarak tarafları bağlar. İkinci muayeneden doğan ek masrafları haksız taraf öder. Bu hususlar ilgili satınalma sözleşmelerinde yer alır.

9 Formların Temini Madde 14- TMO da kullanılan formların stok durumları sürekli izlenerek, stok seviyesi asgariye düşen formların ikmali amacıyla, basımı istenilen formların en son basımlarına ait 4 er kupür Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğüne gönderilerek gerekli baskı şartnameleri istenir. Bu şartnameye göre formların Ofis Matbaasında, bunun mümkün olmaması durumunda piyasada bastırılarak stoklara alınması ve ihtiyaç yerlerine sevki sağlanır. SözleĢmeli Personele ĠĢyeri DemirbaĢı Olarak Verilecek Melbusat ve Esasları Madde 15- Sözleşmeli Personele işyeri demirbaşı olarak verilecek melbusatlar ve sarfı süreli kontrole tabi büro malzemelerinin verilmesindeki esaslar aşağıdaki şekildedir sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personelin maaşına sosyal hakları ilave edildiğinden (giydirilmiş maaş alındığından), söz konusu personel yasal olarak yeni bir hak verilene kadar giyecek yardımından yararlandırılamaz. 2- Ofis işlerinin yürütülmesinde hangi kadrolardaki sözleşmeli personele hangi melbusat ve malzemenin işyeri demirbaşı olarak verileceği, bu malzemenin cinsleri ile bunların kullanma süreleri Ek: 1 nolu tabloda gösterilmiş olup, bu konuda yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. a- Ofis işlerinin yürütülmesinde kullanılacak ayırıcı (görevi gereği tanınmasını teminen) yada koruyucu nitelikli melbusatlar işyeri demirbaşı olarak temin edilir ve işyerinde şahıslara tahsis edilen dolaplarda muhafaza edilirler. İlgili personel tarafına verilen melbusatı dikkatli, özenli ve amacına uygun bir şekilde kullanmak zorundadır. Bunların amaca uygun kullanılmasından ve muhafazası için gerekli düzenlemeleri yapmakla ita amirleri sorumludur. b- İşyeri demirbaşlarının temizliği ve bakımları Ofise ait olup, bu amaçlarla dahi olsa kullanıcı tarafından kurum dışına çıkarılamazlar. Aksi durumda bu yola başvuran personeller hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. c- İşyerinde bulunan işyeri demirbaşlarının kullanımından dolayı aşınmaları ve kullanılamaz hale gelmeleri durumunun (tamir kabul etmez durumda olmaları halinde) bir tutanakla tespit edilmesi halinde ekli tablolardaki miatlar beklenilmeden sözkonusu melbusatın yenisi (ihtiyaç var ise) işyeri demirbaşı olarak kullanılmak üzere temin edilebilir. Eski işyeri demirbaşı yukarıdaki tutanak gereği ıskat edilerek bir yıl süre ile itiraz edildiğinde incelenebilmesini temin gayesiyle muhafaza edilir. Bu süre sonunda hurda malzeme olarak işlem görebilir. d- İşyerinde bulunan işyeri demirbaşı nitelikli melbusatların, ekli listede belirtilen miatlarda yenilenmesi önerilmektedir. Ancak miadı dolduğu halde iyi kullanım sebebiyle kullanılabilirlik niteliğini kaybetmemiş malzemelerin yenilenmesi uygun olmayacaktır. Bu nedenle yenilenmesi istenilen malzemelerin miatları sonunda da kullanılamaz hale geldiklerinin tutanakla tesbiti gerekmektedir. Bu tutanağa göre 9

10 ıskat edilen işyeri demirbaşı kullanım ömrünü tamamlamış olduğu için süre beklemeksizin hurda malzeme olarak işlem görebilir. e- İşyerlerinde ihtiyaç konusu işyeri demirbaşlarının stoktan karşılanması esastır. Bu amaçla gerekli ön çalışmalar yapılarak yıllık ihtiyaç miktarları belirlenir. Bir yıllık ihtiyaca yönelik hazırlanan bu malzeme talebi ya Genel Müdürlük tarafından toplu alımla ya da Genel Müdürlükçe belirlenen renk ve biçime uygun olarak mahallen temin edilir. f- Personelin işyeri demirbaşı nitelikli melbusatı kullanmasına esas; görevin fiilen yapılması ve fiili görev esnasında kullanıyor olmasıdır. Geçici görevle görevlendirilen personel için de aynı şartlar geçerlidir. Bunlara, geçici olarak yaptıkları görev esnasında tahsis edilen işyeri demirbaşları, görevin tamamlanmasının ardından temizlik ve bakımları yaptırılarak stoğa alınır. Stoğa alınan kullanılmış işyeri demirbaşlarının miadının takibi kullanımlarının toplamı üzerinden yapılır. Sözkonusu melbusatlar temsil özelliği de göz önünde bulundurularak temizlik ve bakımlarına imkan verecek miktarlarda bulundurulur. g- İşyeri demirbaşı nitelikli melbusatlar, Ofis amblemli ve kullanıcının ölçülerine uygun olarak temin edilecektir. Kullanıcının kurum içinde aynı görevle başka bir işyerine tayin edilmesi halinde söz konusu personelin kullanımındaki tüm, işyeri demirbaşı nitelikli melbusat tayin edildiği işyerine münakale edilir. İlgili personelin eski işyerinden almış olduğu işyeri demirbaşı nitelikli melbusata ait bilgiler Personel Hareket Onayı ile birlikte personelin tayininin çıktığı işyerine bildirilir. h- Göreve ilk başlayanlara, işyeri demirbaşı nitelikli melbusatlar, göreve başladıkları tarihte verilir. Kullanıcının işyeri demirbaşı nitelikli malzemeyi miadına uygun kullanmaya göstereceği gayret bu tarih baz alınarak takip edilir. ı- Ayırıcı nitelikli melbusatlardan üniforma görevi yapacak olan takım elbiseler, kullanılacağı göreve göre belirlenen tipinin kapsadığı ceket, pantolon, gömlek, kravat, şapka, kep gibi parçaların tamamını kapsar. c ve d şıkları her bir parça için ayrı ayrı uygulanır. i- Tabloda yer almayan ancak iş güvenliği ve çalışma şartları açısından işyeri demirbaşı olarak bulundurulması zaruri olabilecek tanıtıcı veya koruyucu nitelikli malzemeler, Genel Müdür onayıyla temin edilebilir. ( tarihli ve 16/ sayılı YKK ile yürürlüğe konulmuģtur.) k- Malzeme veya melbusat alımı, talep sahibi birimler tarafından hazırlanacak olan teknik şartnamede belirtilen niteliklere göre yapılır. 3- Genel Müdürlük ve taşra birimlerinde çalışan personelden hangilerine sarfı süreli kontrole tabi büro malzemelerinin verilebileceği ve bunların miadları Ek: 2 nolu tabloda gösterilmiştir. Uygulama Ek: 2 nolu tabloda belirtilen esaslar dahilinde yürütülür. 10

11 Malzeme SatıĢları Madde 16- Kullanım yeri kalmamış, ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaca cevap vermeyen malzemeler, TMO Yetki Devri Talimatına uygun olarak TMO İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır. Satışlarda ihale yönteminin seçilmesi, ihale onay Makamına aittir. Hurda, işletme artığı ya da ıskatı yapılmış malzemelerden MKE (Makine Kimya Endüstrisi) konusuna girenler ilgili kurumun Hurdasan İşletme Müdürlüğüne, bu kurumca alınmayanlar ise piyasaya satılırlar. DıĢ Alım SipariĢi III. BÖLÜM DIġ ALIMLAR Madde 17- Yurt dışından satın alınması, imali veya onarımı gereken malzeme için gerekli ihale işlemleri TMO Yetki Devri Talimatı, TMO İhale Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. İşlem sırasında siparişin verildiği firmanın ülkesiyle, ülkemiz arasındaki ticaret ve tediye anlaşmaları, ilgili Bakanlıkça yayınlanan Dış Ticaret Rejimi ve bununla ilgili karar, sirküler ve tebliğler, resmi kuruluşlarca yapılacak ithalatta uyulması gereken esaslar, Türk Parasının kıymetinin korunmasıyla ilgili mevzuat göz önünde tutulur. Ödeme, Sigorta ve Gümrük ĠĢlemleri Madde 18- İthal bedellerinin transferi için ödeme şekli Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak belirlenir. Ödeme, satıcı firma ile yapılan anlaşmada belirlenen; akreditifle ödeme, belge karşılığı ödeme, mal karşılığı ödeme, peşin ödeme, vadeli ödeme, krediyle ödeme şekillerinden birine göre ve ilgili mercilerce uygulanan esaslar dâhilinde yapılır. Akreditif, sigorta ve gümrük işlemleri için gerekli bilgiler temin edilerek Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Malzemenin Muayenesi Madde 19- Kesin girişi yapılan malzemenin özelliklerinin istenene uygun olduğunun belirlenmesi için yürürlükteki Gümrük Kanunu ve İthalat Yönetmeliğinde kayıtlı süre içinde gümrükten çekilen mallar, gerektiğinde ilgili birimden elemanların da katılacağı bir heyetçe kontrol edilir ve sonuç bir tutanakla saptanır. Malzeme içerisinde istenene uymayanlar bulunuyorsa mahrecine iade edilmek üzere ilgili gümrüğe teslim edilmek üzere gönderilir. İthal malzemelere ait ihalelerde verilecek siparişlerde ve yapılacak sözleşmelerde bu hususlar dikkate alınır. Dış alım yoluyla sağlanan malzeme ve yedek parça için tesellüm, muayene ve uyuşmazlık durumlarında izlenecek yol, bu İzahnamenin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır. 11

12 DıĢ Ülkelerde Muayene ve Tesellüm Madde 20- Yabancı ülkelere verilen siparişler, ilgili firmayla varılan anlaşmaya göre muayene ve tesellüm edilir. Muayene ve tesellümü, yurda geldikten sonra yapılması güç ve sakıncalı olan malzemelerin kontrolü, malzemelerin imalat yerinde veya yükleme limanında yapılır. Yurt dışı muayene ve tesellüm işlemi, Ofis yetkili elemanlarınca veya Ofis adına uluslararası gözetmen firma aracılığıyla gerçekleştirilir. Deneme koşuluyla veya işletme garantisiyle yapılan alımlarda deneme ve işletme sonuçlarına göre gerekli kontroller yapılır. Depo GiriĢ ve ÇıkıĢları IV. BÖLÜM DEPO GIRIġ ÇIKIġI-MUNAKALE-ISKAT STOK KONTROLÜ Madde 21- Malzemenin tesellüm, depolama, muhafaza ve sevk işlemleri teşkilatın Teknik İşler Servisleri/Depoları tarafından yapılır. Depolar, malzemenin çeşit ve miktarlarına göre yeterli sayıda reyondan (bölümden) oluşur. Bölümlere konulan malzeme; özellik ve sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılır. Malzemeler, görevli Reyon Memuru veya bu iş için görevlendirilmiş elemanların sorumluluğunda muhafaza edilir. Satın alınan veya teşkilatın başka birimlerinden gönderilen malzemenin girişi Malzeme Giriş Fişi ile yapılır. İhtiyacı karşılamak üzere teşkilat birimlerine gönderilen malzemelerin çıkışı ise Malzeme Çıkış Fişi ile yapılır. Giriş, çıkış, münakale, ıskat ve benzeri malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, Muhasebe İşleri İzahnamesinin ilgili bölümünde açıklanan muhasebe formları düzenlenerek yapılır. Ambalajlama ve Güvenlik Önlemleri Madde 22- Gönderilen malzemeler, taşıma sırasında zarar görmemesi için uygun şekilde ambalajlanır ve üzerlerine gerekli açıklamalar yazılır. Sevk sırasında meydana gelebilecek hasar, kayıp ve eksik teslimatlar için malzemelerin nakliye sigortası ilgili birimce yaptırılır. Nakliyeci firmanın özel bir sigortası varsa ve taşınan malzeme bedeline uygun bulunursa, bu husus karşılıklı olarak teyide bağlanır ve bu şekilde nakliye yaptırılır. Depolarda malzemelerin güvenlik içinde depolanması için gerekli koruyucu tedbirlerin ve özellik gösteren malzemelerde yapılacak özel uygulamaların yerine getirilmesi zorunludur. Sayımlar ve Buluntu Malzeme Madde 23- Her yıl sonuna kadar, işyerlerince depolarda genel sayım yapılarak malzeme miktarları saptanır. Ayrıca gerekli durumlarda, kayıtlarla depodaki malzemelerin uygunluğu kontrol edilir. Depodaki malzemelerin miktar ve özellikleri ile kayıtlardaki bilgilerin uygunluğundan işyerleri sorumludur. 12

13 Herhangi bir hesapta kaydı bulunmayan malzemeler, işyerinde bulunan malzeme artıkları, sökülen tesisattan çıkarılan artıklar ve benzeri malzemelere buluntu malzeme denir. Bu malzemeler işyerinde kayıtlara alınır veya satışları yapılır. Bunlar mümkün olmuyorsa muhafaza edilirler. Tazmin ĠĢlemleri Madde 24- Herhangi bir eşya veya demirbaşın hasar görmesi ve kaybı halinde ilgilinin kusuru yoksa kayıttan düşme işlemleri yürütülerek tamamlanır. İlgilinin kusuru varsa hasarın düzeltilmesi veya kaybın yerine konması ile ilgili masraflar o kişiden tahsil edilir. Iskat ĠĢlemleri Madde 25- Gerek sabit kıymetlerin, gerek sarfı süreli kontrole tabi eşya veya malzemenin kayıttan düşülmesinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur. 1- Sabit kıymetler, Vergi Usul Kanunuyla Maliye Bakanlığınca belirlenen amortisman oranlarına göre işlem gördüğünden oranlarda değişiklik yapılmadıkça yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır. 2- Herhangi bir eşyanın ıskatı onun onarılamaz ve işe yaramaz duruma geldiğinin belgelenmesiyle yapılır. Her türlü malzeme ve varlığın ıskat işlemleri, TMO Yetki Devri Talimatında gösterilen (organların) makamın onayıyla gerçekleşir. Iskatı istenen malzeme, ilgili işyerindeki onay mercii tarafından belirlenecek elemanlarca incelenerek rapor düzenlenir. Bunun sonucuna göre malzemenin ıskatı veya onarımı yoluna gidilir. Teşkilatta bulunan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle ıskatı istenen taşıt araçlarının ıskatı; Merkezde İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Taşrada Şube/İşletme Müdürlüklerinin teklifi üzerine Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılır. Stok Malzeme Münakalesi Madde 26- Depolardaki ihtiyaç fazlası malzemelere bir başka işyerince ihtiyaç duyulduğunda, malzemelerin bu işyerine gönderilerek hesabının aktarılmasına münakale denir. Münakaleler genel olarak Genel Müdürlük Talimatıyla yapılır. Şube Müdürlükleri ve Ajans Amirlikleri işin gereğine göre bağlı işyerleri arasında münakale yapabilirler. Depolar arasındaki münakaleler Malzeme Çıkış Fişi ile yapılır. Malı alan işyeri; gelen malzemenin özellik ve miktarında münakale evrakına göre bir farklılık görürse kaydı belgedeki bilgilere göre tutmakla birlikte usulünce, durumu üç nüshalık bir tutanak düzenleyerek tespit eder. Düzenlenen tutanağın bir nüshasını alıkoyar. İkinci nüshayı malzemeyi gönderen işyerine yollayarak durumu araştırır. Sonuç çıkmaması halinde üçüncü nüsha Satınalma Şube Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Müdürlük talimatı doğrultusunda işlem yapılır. 13

14 Sınıf DeğiĢtirme Madde 27- Depolardaki malzemelerden herhangi birisi sınıflama kataloğunda belirtilen özellikleri taşımaz duruma geldiğinde Tasnif Değiştirme Formu ile gerekli değiştirme yapılır. Değişiklik Genel Müdürlük Talimatı doğrultusunda yapılarak kayıtlara intikal ettirilir. Çuval Stokları Madde 28- Gerekli görülen işyerlerinde çuval ihtiyacı için stok bulundurulur. TMO dışında Kuruluş ve kişilere yetkili makamca onaylanmak şartıyla ve Genel Müdürlükçe belirlenen miktarlar üzerinden depozito ve yıpranma payı alınmak kaydıyla çuval verilebilir. Çuvalların verildiği ve getirildiği andaki durumları bir tutanakla saptanır. Verildiği andaki özelliklerini kaybeden çuvallar geri alınmaz ve depozitoları gelir kaydedilerek bedeli tahsil edilir. Malzeme Stok Kontrolü Madde 29- Malzeme ihtiyaçlarının zamanında ve en ekonomik şekilde karşılanabilmesi için sınıflandırma sistemine göre tüm malzemelerin kaydı tutularak kontrol edilir. Stok kayıtları için gerekli bilgiler depoların bulunduğu yerlerde işlenerek Merkeze intikal ettirilir. Stoklama yöntemi ve miktarının belirlenmesinde; malzemenin belirli bir süre içindeki kullanılma miktarı, malzemenin sipariş edilmesinden depolanmasına kadar geçecek süre, stokta tutulması gereken asgari ve azami malzeme miktarları göz önüne alınır. Sürekli kullanılıp çabuk tükenen, temini uzun zaman alan, piyasada sürekli bulunmayan, bakım ve onarım konularına ihtiyaç duyulan malzemeler stoklanır. Genel stoklarda en az altı aylık, en çok iki yıllık ihtiyacı karşılayacak kadar malzeme bulundurulur. Minimum stok seviyesinin altına düşen malzemenin temini için miktarları tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Tasnif ve Kodlama Sistemi V. BÖLÜM TASNĠF VE KODLAMA SĠSTEMĠ Madde 30- Teşkilatta kullanılan ve bu İzahnamenin Tanımlar maddesinde tarifi yapılan malzemelerin tasnif kodu belirli bir sisteme göre düzenlenir. 14

15 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat VI. BÖLÜM YÜRÜRLÜK Madde 31- Bu İzahnamenin yürürlüğe girmesiyle tarih, sicil ve 283 yayın nolu TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri İzahnamesi yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 32- Yönetim Kurulunun tarih ve 12/ sayılı onayı ile kabul edilen bu İzahname tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 15

16 SözleĢmeli Personelin Kullanımı Ġçin ĠĢyerlerinde ĠĢyeri DemirbaĢı Olarak Bulundurulacak Melbusat Listesi EK-1 S.NO CİNSİ ÜNVANI KULLANMA SÜRESİ 1 Cüppe Avukat 2 Yıl 2 İş Önlüğü (Değişik: 10/01/2013 tarihli ve 43 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur u ile) Ambar Memuru, Reyon Memur ve Teknisyeni, Arşiv Memuru, Haberleşme Evrak Memuru, malzeme depolarında çalışan personel, Şef, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Fen Memuru, Teknisyen Yardımcısı, Ustabaşı, Eksper, matbaa, baskı ve fotokopi işlerinde görevli personel, Asansör Ustası, Elektrik Ustası, Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, 3 İş Önlüğü ( Beyaz ) Laboratuarda görevli personel, sağlık personeli (doktor, sağlık memuru, eczacı, biyolog, hemşire, yardımcı sağlık personeli), 4 Tulum Makine Operatörü, Şoför, İtfaiyeci, 1 Yıl 5 İş elbisesi ( Yazlık ) İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, hizmetli (depolama tesisleri ve malzeme depolarında görev yapan), Şoför ( traktör ve iş makineleri kullanan), Bulaşıkçı, Bahçıvan, Kaloriferci 6 İş Elbisesi ( Kışlık) İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, hizmetli (depolama tesisleri ve malzeme depolarında görev yapan), Şoför (traktör ve iş makineleri kullanan), Bulaşıkçı, Bahçıvan, Kaloriferci 7 Gocuk Açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İtfaiyeci, Bekçi-Koruma ve Güvenlik Memuru, 8 Şoför Takım Elbisesi (Yazlık) Binek araçları (otomobil, minibüs, otobüs) kullananlar, kamyon ve tır kullananlar, 9 Şoför Takım Elbisesi ( Kışlık) Binek araçları (otomobil, minibüs, otobüs) kullananlar, kamyon ve tır kullananlar, 10 Nöbetçi Memur Takım Elbisesi (Yazlık) 11 Nöbetçi Memur Takım Elbisesi (Kışlık) Nöbetçi memurlar Nöbetçi memurlar 1 Yıl 1 Yıl 2 Yaz 2 Kış 6 Kış 2 Yaz 2 Kış 2 Yaz 12 Hizmetli Takım Elbisesi(Yazlık) Büroda hizmet veren hizmetli, çaycı, dağıtıcı vb. 2 Yaz 13 Hizmetli Takım Elbisesi (Kışlık) Büroda hizmet veren hizmetli, çaycı, dağıtıcı vb. 2 Kış 14 Bekçi Takım Elbisesi (Yazlık) Bekçi 2 Yaz 15 Bekçi Takım Elbisesi (Kışlık) Bekçi 2 Kış 16 İtfaiyeci Takım Elbisesi (Yazlık) İtfaiye çavuşu, eri, şoförü 2 Yaz 17 İtfaiyeci Takım Elbisesi (Kışlık) İtfaiye çavuşu, eri, şoförü 2 Kış 18 Kauçuk Tabanlı Ayakkabı Asansör Ustası, Elektrik Ustası 1 Yıl 2 Kış 16

17 S. NO CİNSİ ÜNVANI KULLANMA SÜRESİ 19 Çelik Burunlu Ayakkabı İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru 20 Lastik Çizme İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İtfaiyeci (çavuşu, eri, şoförü), aşçı, bulaşıkçı, bahçıvan 21 Ayakkabı Bekçi- Koruma ve güvenlik memuru, büroda hizmet veren hizmetli, çaycı, garson 22 Yağmurluk (Muşamba) İtfaiyeci (çavuşu, eri, şoförü), açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, dağıtıcı 23 Baret (Miğfer) İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İtfaiyeci (çavuşu, eri, şoförü), aşçı, bulaşıkçı, bahçıvan 24 Aşçı Kıyafeti ( Takım Elbise) Aşçı 1 Yıl 25 Aşçı Kepi Aşçı 1 Yıl 26 Aşçı Önlüğü Aşçı 1 Yıl 27 Bulaşıkçı Önlüğü Bulaşıkçı 1 Yıl 28 Garson Takım Elbisesi (Yazlık) Garson 2 Yaz 29 Garson Takım Elbisesi (Kışlık) Garson 1 Kış 30 Koruyucu Nitelikli Tulum İlgili mevzuatı kapsamında ilaçlama yapmak üzere 1 Yıl (İlaçlama sırasında kullanılmak üzere) görevlendirilen Eksper, Ziraat Mühendisi ve/veya ilaçlama çalışmasına katılmak üzere görevlendirilen Ambar Memuru, Ambarcı, Depo Teknisyeni (Değişik: 01/08/2012 tarihli ve 895 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur u ile) 1 Yıl 2 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 2 Yıl 17

18 Ek:2 ÜNVANLAR Çiftli Stilo Tekli Stilo Evrak Çantası Sümen Takımı Günün Teknolojik ġartlarına Göre Belirlenecek Yazı Makinası MĠADI (YIL) Yönetim Kurulu Başkanı X X X Yönetim Kurulu Üyesi X X X Genel Müdür Yardımcısı X X X Savunma Sekreteri X X X Teftiş Kurulu Başkanı X X X I. Hukuk Müşaviri X X X Daire Başkanı X X X II. Hukuk Müşaviri X X X Müşavir X X Müfettiş X X X X Avukat X X X Merkez Şube Müdürü X X 2 X Merkez Şube Müdür Yardımcısı X X İşletme Müdürü X X X İşletme Md. Yrd. X X 2 X Taşra Şube Müdürü/İşletme Şube Müdürü X X 2 X Başuzman X X Kontrolör X X X X Taşra Şube Müdür Yardımcısı X X Uzman X X Ajans Amiri X X Servis Şefi X X Veznedar X Mubayaa Memuru/Tevzi Memuru X 2 Mühendis/Mimar X 2 Doktor X X 2 X Kimyager/Eczacı/Teknisyen X 2 Usta/Makinist X 2 X 2 Gerekenlere Verilir 18

19 19

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 PTT Genel Müdürlüğünden : 10 Temmuz 2000 PAZARTESİ PTT Genel Müdürlüğü Alım ve Satım Yönetmeliği

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMA REHBERİ 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Merkez-Taşra Taşınır

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi lüğü Merkez

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Amaç 1. Konu ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Yasal Dayanak 4. Yetki Devri 5. Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6

İÇİNDEKİLER. Amaç 1. Konu ve Kapsam 2. Tanımlar 3. Yasal Dayanak 4. Yetki Devri 5. Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6 2005-ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No Madde No 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç 1 Konu ve Kapsam 2 Tanımlar 3 Yasal Dayanak 4 2.BÖLÜM YETKİLER Yetki Devri 5 Alım ve Ödeme Kararını vermeye Yetkili makamlar 6 Piyasadan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YASAMA BÖLÜMÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ

TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĐK ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI YÖNETMELĐĞĐ Kuruluş amacı Madde 1- Başkanlığın teşkilat ve görevlerini düzenlemek amacıyla Merkezde bir Teknik Đşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- Tanımlar Madde 5- Temel İlkeler AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM Satın

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 1 2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 06 4. Tanımlar... 06 İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Gider

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı