TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLAR VE MALZEME ĠġLERĠ ĠZAHNAMESĠ. GĠRĠġ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLAR VE MALZEME ĠġLERĠ ĠZAHNAMESĠ. GĠRĠġ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VARLIKLAR VE MALZEME ĠġLERĠ ĠZAHNAMESĠ Amaç ve Kapsam GĠRĠġ Madde 1- Bu izahname, TMO Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatınca yürütülen ve ilgili birimlerce talep edilen ana ve yardımcı hizmetlerle tesislere ilişkin, tasnif kodu ve sicil numarası ile tarif edilen her türlü varlık, ekipman, yedek parça, malzeme ve demirbaşın hazırlanacak Malzeme İş Programına uygun olarak alımı, imali, kodlanması, stoklanması ve ihtiyaç yerlerine dağıtılması işlemlerini kapsar. Bu izahname sadece 4734 sayılı kanuna tabi olmayan (İstisna kapsamındaki) işler için uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2- Bu izahnamede geçen, aşağıda gösterilen kavramlar karşılarında belirtilen anlamları taşırlar. Varlıklar: Tasnif kodu ve sicil numarasıyla tarif edilmiş; silolar, seyyar cihazlar, araçlar, sabit tesisler, arsa-arazi gibi kendi başına değer ifade eden taşınır veya taşınmaz mallardır. Ekipman ve Yedek Parça: Varlık olarak tarif edilen taşınır veya taşınmaz malı oluşturan bütünde yer alan, ekipman, makine, teçhizat ve yedek parçaların her birisidir. Malzeme: TMO nun alım, satış ve her türlü idari ve işletme faaliyetleri için gerekli muhafaza, ambalaj, kırtasiye, büro malzemeleri, melbusat, döşeme-demirbaşlar ile benzeri yardımcı araç ve gereçlerdir. Tasnif Kodu: Varlık, ekipman-yedek parça, malzeme ve demirbaşı belirleyen ve bir sistem dahilinde verilen numaradır. Sicil Numarası: Varlık, ekipman ve malzeme-demirbaş kodunun yanında kullanılan, silsile takip eden ve bunların takip ve kontrolünü sağlamak için verilen numaradır. Sarf Malzemesi: Kullanılınca yok olan (benzin vb.), değeri kalmayan veya azalan (kağıt, sicim, saman gibi), Kullanılış süresi bir yıldan uzun olmakla birlikte değeri düşük ve kırılır cinsten (bardak, sigara tablası vb.) veya bir sabit değerin zaman zaman değişen aksamından olan (cam, kiremit, vb.), Kullanılış süresi bir yıldan az (kalem, ampul vb.) ve başka bir malzemenin yapımında kullanılan ham maddeler, 1

2 Kullanılış süresi; iyi kullanma, bakım ve muhafaza ile uzayan veya kullanılışının takibinde idari bakımından fayda ve zorunluluk görülen (çuval, polietilen örtülük, vb.) malzemeler sarf malzemesidir. DemirbaĢ: Birçok kez kullanılabilen, onarımla kullanma süresi uzatılabilen, yararlanma süresi genellikle bir yıldan fazla olan ve kullanılmayacak duruma geldikten sonra da az da olsa bir değer taşıyan mallardır. Ġhtiyaçların Bildirilmesi I. BÖLÜM ĠHTĠYAÇLARIN TESBĠTĠ Madde 3- TMO'nun Merkez ve Taşra birimlerinin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca her yıl bir Malzeme İş Programı hazırlanır. Malzeme İş Programına gerekli ödeneğin konulabilmesi için Merkez Birimleri ile Taşra Şube Müdürlükleri (bağlı Ajans Amirliklerinin ihtiyaçları dahil) kendi faaliyetleriyle ilgili her türlü demirbaş, yedek parça ve malzeme ihtiyaçlarını bağlı tüm birimlerini kapsayacak şekilde bir sonraki yıl için tespit ederek 1 Temmuz tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirirler. Taşra Birimleri, anılan ihtiyaçlarını Başbakanlık Tasarruf Genelgelerini de dikkate alıp ilgili Merkez birimlerinin faaliyet konularına göre gruplayarak; 1- Polietilen, ilaç, çuval, hububat küreği ve benzeri alım, muhafaza, mücadele, laboratuar araç- gereç ve malzeme ihtiyaçlarını Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığına, 2- Her türlü bilgisayar araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, 3- Telefon, telsiz, teleks, faks ve benzeri haberleşmeyle ilgili araç-gereç ve cihaz ihtiyaçlarını İdari İşler Dairesi Başkanlığına, 4- Yangın, koruma malzemeleri ve benzeri diğer malzemeleri Savunma Sekreterliğine, 5- Hububat, bakliyat, un, kepek vs. satışına yönelik her türlü ambalaj malzemesi ihtiyacını Ticaret Dairesi Başkanlığına, 6- Her türlü yedek parça ve tesislere yönelik işletme malzemelerini ilgisine göre Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığına, 7- Bunların dışında kalan, yedek parça, ekipman, döşeme-demirbaş, form, kırtasiye, melbusat, büro malzemeleriyle diğer her türlü yardımcı malzeme ihtiyaçlarını Teknik İşler Dairesi Başkanlığına bildirirler. 2

3 İlgili Merkez birimleri, Taşra Birimlerinden gelen kendi konularıyla ilgili malzeme isteklerini, Başbakanlık Tasarruf Genelgelerini de dikkate alıp, her Taşra Biriminin iş yükü ve özelliğine göre değerlendirerek bu isteklere son şeklini verir ve kendi başkanlığının malzeme, döşeme-demirbaş vs. ihtiyaçlarıyla birlikte en geç 15 Temmuz tarihine kadar bağlı bulundukları Genel Müdür Yardımcısının onayıyla Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderirler. Merkez birimleri ve Taşra Birimlerince yapılacak ihtiyaç tesbiti ile istek formlarının düzenlenmesinde; 1- İsteğin cins, miktar ve özellik bakımından gerçek ihtiyacı yansıtması, 2- Mükerrer taleplerin yapılmaması, 3- Taleplerin; tasnif kodu ile tanıtıcı bütün bilgi ve belgelerle birlikte yapılması, 4- Ayrı alt grup ve sınıflarda olan malzemelerin kesinlikle ayrı bildirilmesi, 5- Kullanım dışı kalarak ıskatı yapılmayan malzemenin yerine yenisinin talep edilmemesi, 6- İstenilen malzemenin hangi işte ve ne amaçla kullanılacağının açıkça belirtilmesi zorunludur. Yukarıdaki hususlardan özellikle tasnif kodu ve varsa üretici firma ürün tanıtım kodu belirtilmeyen talepler işleme konulmayacağından, teşkilat birimlerinin bu hususa titizlikle uymaları gerekmektedir. Ancak tasnif katalogunda yer almayan ve istenmesi zorunlu olan malzemelerin özellikleri hakkında, gerekirse resim ve krokiyle gösterilerek ayrıntılı bilgi verilir. Bu tür taleplere Satınalma Şube Müdürlüğü Stok Kontrol Servisi Şefliğince kod verilerek işleme konulur. Malzeme ĠĢ Programının Hazırlanması ve Uygulanması Madde 4- Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca Taşra Şube Müdürlükleri ve Merkez birimlerinden gelen malzeme ihtiyaçları üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak Malzeme İş Programı Taslağı hazırlanır. Hazırlanan taslak bütçeye gerekli ödeneğin konulmasını teminen Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Malzeme İş Programının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca, TMO Yetki Devri Talimatındaki yetkilere uygun olarak Programda yer alan yedek parça ve malzeme-demirbaştan; 1- Merkez Birimleri ve Taşra Birimlerine kendi alabilecekleri malzemeler için satınalma yetkisi verilir, 2- Fiyat ve miktar olarak yüksek değerde, mahallen bulunmayan, alımı özellik gösteren ve topluca imal ettirilmesi veya satın alınmasında yarar görülen stok amaçlı malzemelerden; imalatı yapılacak olanlar, imalat yapan Genel Müdürlük birimlerinde ya da gerekmesi halinde piyasada imal ettirilir, satın alınacak olanlar ise Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca satın alınarak stoklara alınır. 3

4 a- TaĢra Birimlerinde Uygulama Taşra Birimleri kendilerine gelen Malzeme İş Programında yer alan ve Genel Müdürlükçe Taşra Birimleri tarafından karşılanması uygun görülen malzeme ihtiyaçlarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TMO İhale Yönetmeliği ve TMO Yetki Devri Talimatı ile verilen yetkiler ve bu İzahnamenin satın alma ile ilgili hükümleri çerçevesinde, hazırlayacakları bir program dahilinde yıl içinde satın alarak karşılar ve ihtiyaç yerlerine dağıtırlar. Taşra Birimleri tarafından karşılanması uygun görülen malzemelerden, yukarıda belirtildiği gibi, mahallen bulunmayan, fiyat ve miktar açısından ekonomik olmayanlar bulunduğu takdirde, Taşra Birimleri öncelikle malzemenin bulunabileceği diğer Taşra Birimleri kanalıyla bu malzemelerin karşılanması yoluna gider. Bunun mümkün olmadığının anlaşılması halinde Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına durumu bildirirler. Böyle durumlarda satın alma ya da imalat işleri Genel Müdürlük tarafından yapılır. Taşra Birimleri tarafından gerçekleştirilen satın almalar, Taşra Şube ve İşletme Müdürlükleri arası malzeme sevk ve tesellümler ile her türlü malzeme-demirbaş, ekipman-yedek parça ve varlıklara ilişkin hareketler, bilgi işlem birimlerince hazırlanmış olan programlarla izlenir. Ayrıca Taşra Birimleri, 4' er aylık devreler halinde gerçekleşen satın alma ve diğer malzeme hareketlerini Genel Müdürlük Teknik İşler Dairesi Başkanlığına bildirirler. b- Genel Müdürlükte Uygulama Talep sahibi Genel Müdürlük birimleri satın almanın yapılacağı yıl içinde; Madde 3 de sayılan malzeme satın alma taleplerini, ihale ve imalat/temin süreleri, kullanılma zamanları ile ihtiyaç miktarlarını da dikkate alarak tasnif numaraları ve teknik şartnameleriyle birlikte; Madde 3 de sayılan işler dışındaki kırtasiye ve sarf malzemeleri ihtiyaçlarını ise 4' er aylık devreleri kapsayacak şekilde birim yetkilisinin imzasıyla satın alınmak veya imal edilmek üzere tasnif numaraları ile Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderirler. Talep sahibi birimler taleplerini, tasarruf genelgelerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Bu şekilde Teknik İşler Dairesi Başkanlığına intikal eden istekler Satınalma Şube Müdürlüğünce incelenerek öncelikle stoklardan karşılanması yoluna gidilir. Stoktan karşılamada Şube Müdürlükleri stokları da dikkate alınır. Stoktan karşılanamayan isteklerin satın alınması veya imali yoluna gidilir. Satın alma veya imal işlerinde bu İzahnamenin II nci bölümünde yer alan hükümler uygulanır. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından satın alınması ya da imali istenen malzeme isteklerinde talep sahibi merkez birimleri tarafından satın alınması ya da imali istenilen malzeme için gerekli her türlü teknik şartname, resim, kroki, katalog ve benzeri bilgi ve belgelerin gönderilmesi zorunludur. Bu bilgi ve belgelerin gönderilmediği talepler işleme konulmaz. 4

5 Malzeme İş Programının hazırlanmasında, bu İzahnamenin 3 üncü maddesi gereği kendi faaliyetleriyle ilgili konularda teşkilatın ihtiyacını koordine eden ilgili Merkez birimleri, Taşra Birimlerinin malzeme-demirbaş, ekipman-yedek parça ve varlıklara ilişkin satın alma, sarf ve diğer hareketlerini bilgi işlem birimlerince geliştirilen bilgisayar programları vasıtasıyla takip ve kontrol eder. Bu takip ve kontroller sonucu tespit edilen sorunlar ve aksaklıkların giderilmesi için Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyon sağlanır. Stoklardan KarĢılama II. BÖLÜM ALIM SATIM ĠġLERĠ Madde 5-1- Merkezde: Malzeme İş Programına göre yapılan taleplerden, stoktan karşılanması uygun görülen ihtiyaçlar için Satınalma Şube Müdürlüğünce istek yerlerine göre düzenlenen listeler Depolama Dağıtım Servisi Şefliğine gönderilir. Depolama Dağıtım Servisi Şefliğince stok durumuna göre düzenlenecek olan Çıkış Fişi ve Duyurma Kağıdı ile ihtiyaçların karşılanması sağlanır. Stoklarda mevcudu bulunmayan ve Kamu Kurumlarından satın alınacak malzemeler için Satınalma Şube Müdürlüğünce "Satınalma Emri" düzenlenir. Satın alma işlemleri Depolama Dağıtım Servisi Şefliğince yapılarak, alımı yapılan malzemeler stoklanır ve ilgili işyerlerine gönderilmesi sağlanır. 2- TaĢra Birimlerinde: Malzeme İş Programına göre yapılan taleplerden, stoktan karşılanması uygun görülen ihtiyaçlar için Malzeme Çıkış Formu düzenlenerek ilgili depolara gönderilir. Ya da bu doğrultuda verilecek talimata dayanarak depolarca düzenlenecek Çıkış Fişleriyle ihtiyaçların süratle karşılanması sağlanır. Malzeme depoları kendilerine gelen malzeme taleplerini bu İzahname hükümlerine göre inceleyerek mevcutları karşılar. Mevcudu olmayan malzemelerin yetki limitleri çerçevesinde teminini sağlarlar. Ani ve Acil Ġhtiyaçların Temini Madde 6- Üretim ve hizmetlerin durmasına neden olabilecek veya son derece güçleştirecek ani ve acil durumlarda, programda olmasa dahi gerek parasal tutarları, gerek aciliyetleri nedeniyle ilana çıkılmasına ve ihale yöntemlerinin uygulanmasına imkân olmayan "İhale Komisyonları Görev Kapsamı Dışında Kalan" her çeşit malzeme alımı, yapım, onarım ile taşıma ve hizmet işleriyle ilgili olarak her yıl TMO Yetki Devri Talimatında yetki limitleri belirlenir. Acil durumlarda yetkili birim yöneticileri, bu limitlerin % 25' ine kadar olan miktarı Satınalma Memurları eliyle yapılacak alımlarda avans olarak kullanabilirler. 5

6 Malzeme ĠĢ Programında Olmayan Malzeme Alımı Madde 7- Esas itibariyle yıllık Malzeme İş Programında yer almayan ya da ödeneği kalmamış malzeme ve yedek parçanın alımı ya da imali yapılmaz. Yıl içinde bu tür zaruri ihtiyaçların doğması halinde bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ilgili merkez birimleri tarafından bağlı Genel Müdür Yardımcısının onayıyla, gerekçeleri belirtilmek üzere Teknik İşler Dairesi Başkanlığından talepte bulunulur. Malzeme İş Programının Yönetim Kurulundan geçmiş olması nedeniyle, Programda yer almayan bu talepler, TMO Yetki Devri Talimatında belirtilen ilgili Daire Başkanlığınca hesaplar arasında ödenek aktarması yapılması veya ek ödenek temin edilmesi suretiyle karşılanabilir. Satınalma Yöntemleri ve Ġlgili Mevzuat Hükümleri Madde 8- Malzeme ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü alım-satım-imalat-onarım, malzeme taşıma ve hizmet işleri TMO İhale Yönetmeliğinde belirtilen ihale komisyonları tarafından; her yıl TMO Yetki Devri Talimatıyla belirlenen ihale komisyonlarının yetki limitleri altında kalan konular ise Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı (Şube İşletme-Ajans Müdürlüğü) düzeyinde kurulan Alım-Satım Komisyonları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Satın almalar; TMO İhale Yönetmeliği ve Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale yöntemleriyle ve resmi kanallardan alımlar şeklinde yapılabilir. TMO Yetki Devri Talimatıyla verilen limitler içerisinde kalmak ve gerekçeleri gösterilmek üzere satın alma yöntemine ilgili makamlar karar verir. Satın alma yönteminin tesbitinde yaklaşık bedel, teminindeki güçlük derecesi, işin acilliği ve benzeri etkenler değerlendirilir. İhale konusu işin miktarına, tutarına, önemine ve uygulanacak ihale yöntemine bağlı olarak; şartname hazırlanması, duyuru, teklif toplama, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi, teminat, sözleşme yapılması, gizlilik ve benzeri diğer iş ve işlemlere ilişkin uyulacak kurallar ile uygulanacak ihale yönteminin kendisine ilişkin esaslar Kamu İhale Kanunu ve TMO İhale Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Satın alma ve/veya ihale ile görevli komisyonlar ve onay mercileri, işlemleri anılan mevzuatlar çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler. Komisyonlar ve Yetkileri Madde 9- İhale komisyonlarının yetki limiti dışında kalan; alım, satım, onarım, malzeme taşıma ve hizmet işlerinde yetkili komisyonlar aşağıda gösterilmiştir. Her yıl TMO Yetki Devri Talimatıyla tespit edilen yetki limitlerinin %10'u oranındaki alım, satım, yapım, onarım, malzeme taşıma ve diğer hizmetlere ait harcamalar Satınalma Memuru veya bu işle görevli personel eliyle piyasa araştırması yapılmak ve belgeleri yetkili birim yöneticisince onaylanmak suretiyle yapılabilir. 1- Merkezde; Alım-Satım Komisyonu, işin özelliğine göre ilgili Daire Başkanlığının ilgili Şube Müdürü veya Yardımcısının başkanlığında, ilgili bir veya iki Servis Şefi, talep eden birimin ilgili Servis Şefi, Satınalma Memuru veya bu işle görevli personel ve varsa diğer satınalma sorumlusu veya birim memurlarının en kıdemlisinden oluşur. Bu komisyonda yapılan değerlendirmeler, tutarına göre yetkili yönetici tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. 6

7 2- TaĢra Birimlerinde; a- ĠĢletme Müdürlüklerinde: İşletme Müdür Yardımcısının başkanlığında, İşletme Müdürü nce belirlenecek 2 Servis Şefi ve satın alma işleriyle ilgili personelden oluşur. Bu komisyonca yapılan değerlendirmeler İşletme Müdürünün onayı ile kesinlik kazanır. b- ġubelerde: Varsa Şube Müdür Yardımcısının yoksa Muhasebe Servis Şefinin başkanlığında, Teknik İşler, talep edilen malzemeyle ilgili Servis Şefi ve satın alma işleriyle görevli personelden oluşur. Gerektiğinde diğer servis şefleri komisyonda görevlendirilebilir. Bu komisyonca yapılan değerlendirmeler Şube Müdürünün onayı ile kesinlik kazanır. c- Ajanslarda: Muhasebecinin başkanlığında, demirbaş ve malzemeden sorumlu Depo Teknisyeni/Memuru ile Ajans Amirinin uygun göreceği bir personelden oluşur. Bu komisyonca yapılan değerlendirmeler Ajans Amirinin onayı ile kesinlik kazanır. Yukarıda belirtilen komisyonlar marifetiyle yapılan işlerde yetkili onay makamının oluruyla belirlenecek firmalardan, işin niteliği, özellikleri, miktarı ve şartlarını belirten şartnameye veya numunesine uygun olarak faks, telefon ya da elden teklif toplamak suretiyle yazılı teklif istenilir. İlgili firmalar tarafından verilen yazılı tekliflerin normal ihale teklifleri gibi düzenlenmiş ve 488 sayılı Damga Vergisi Yasasına uygun olarak pul yapıştırılarak iptal edilmiş olması şarttır. Komisyon sadece parasal mukayese yaparak en uygun teklifi tespitle sorumludur. Bu nedenle Komisyonca tartışma konusu durumlar talep sahibi birimin görüşü alınarak sonuçlandırılır. Komisyon değerlendirmelerini bitirdikten sonra bir Komisyon Raporu düzenleyerek kararın onayı için yetkili Makama sunar. Komisyon Raporunun onaylanmasını takiben sipariş verilir. SipariĢ ĠĢlemleri Madde 10- Alım-Satım Komisyonlarınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu satın alma işleminin yapılacağı firma belirlendiğinde gerekli heyet raporu (Komisyonlara girmeyen, 9 uncu madde de sözü edilen, yetki limitinin %10'u oranındaki alımlarda sipariş mektubu) düzenlenerek yetkili makamın onayına sunulur. Sipariş mektubu onaydan sonra faksla veya imza karşılığı ilgili memurlar tarafından firmaya verilir. Firma, siparişi kabul ve teyit için sipariş mektubunun bir kopyasını imzalayarak geri verir veya siparişi kabul ettiğini yazıyla teyit eder. İşin özelliğine göre malzeme derhal teslim alınabilir yada ilgili depoya teslim edilmesi istenebilir. Malzeme bedeli, tesellüm sırasında peşin ödenebileceği gibi ilgili birime bilahare ibraz edilecek fatura karşılığında da ödenebilir. Firmalara verilecek sipariş mektubunda ya da firmalarla yapılacak sözleşmelerde malın cinsi, özellikleri, fiyatı, ambalajı, teslim yeri, zamanı ve diğer hususlar açıkça belirtilir. 7

8 8 Tesellüm ĠĢlemleri Madde Tesellüm: Herhangi bir malzemenin muayene ve tesellümü için o malzemenin siparişiyle ilgili belgeler, sözleşme sipariş formları, şartname, kroki, mühürlü numune, plan ve resimler tesellümü yapacak birimlere gönderilir. Merkezde Satınalma Şube Müdürlüğüne, Şube/İşletme Müdürlüklerinde malzeme depolarına müteahhit veya satıcı firmalarca getirilen her türlü malzeme için üç nüsha Tesellüm Kâğıdı doldurularak veya tutanak düzenlenerek bir nüshası malı getiren firmaya verilir. Diğer nüshalardan biri merkezde kabul heyeti oluşturulmasını ve muayene yaptırılmasını sağlamak üzere Satınalma Şube Müdürlüğü takibinde Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca talep sahibi birimlere gönderilir. Şube/İşletme Müdürlüklerinde ise muayene yapılmak üzere ilgili birime verilir. 2- Muayene ve kesin kabul: Tesellüm kâğıdı ile miktarsal tesbiti yapılmış malzemenin muayene işlemleri (muayenenin Ofis dışında yetkili bir mercie yaptırılması halinde, numune alma işlemi) TMO Yetki Devri Talimatında "Heyet Oluşturma" maddesinde belirtilen şekilde, talep sahibi birimden en az iki, satın almayı yapan birimden bir ve sayısal tespiti yapan bir depo sorumlusu olmak üzere en az dört personelden oluşan heyetçe yapılarak sonucu iki nüsha olarak düzenlenen raporla tespit edilir. Oluşturulan heyetlerin kararına göre düzenlenen raporla malzemenin reddi veya kabulü, talep sahibi birim yetkilisinin onayı ile gerçekleşir. Raporda tereddüt uyandıran hususlar olması halinde keyfiyet üst makama aksettirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır. Muayene ve tesellüm satıcıya ait bir yerde yapılırsa ihtilafa düşülmemesi için mühürlemek, kurşunlamak veya damgalamak suretiyle malın kabul edildiğini belirten bir etiket konur. Muayene işlemleri, firma yetkilisi katılmadığı takdirde firmanın gıyabında yapılabilir. Numune Alınması Madde 12- Muayene edilecek malzemelerden alınacak numuneler, malzemenin genelini temsil edecek oranda ve biçimde alınır. Laboratuar muayenesi gerekiyorsa en az iki kez olmak üzere yeterli sayıda, muayeneye elverişli numune alınmalıdır. Numuneler satıcının da bulunmasıyla alınarak mühürlenir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. Numune, muayene ve tecrübeyle ilgili hususlar sözleşmede açıklanmışsa sözleşme hükümlerine göre davranılır. UyuĢmazlık Durumunda Son Muayene Madde 13- Getirilen malın reddedilmesi durumunda satıcı ikinci bir muayene isteyebilir. Bu durumda satıcının isteğiyle, Ofisin belirleyeceği Üniversite veya resmi laboratuarlarda veya bilirkişilerce, ilk muayenenin yapıldığı yerde ikinci muayene yapılır. Bunun sonucu kesin olarak tarafları bağlar. İkinci muayeneden doğan ek masrafları haksız taraf öder. Bu hususlar ilgili satınalma sözleşmelerinde yer alır.

9 Formların Temini Madde 14- TMO da kullanılan formların stok durumları sürekli izlenerek, stok seviyesi asgariye düşen formların ikmali amacıyla, basımı istenilen formların en son basımlarına ait 4 er kupür Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğüne gönderilerek gerekli baskı şartnameleri istenir. Bu şartnameye göre formların Ofis Matbaasında, bunun mümkün olmaması durumunda piyasada bastırılarak stoklara alınması ve ihtiyaç yerlerine sevki sağlanır. SözleĢmeli Personele ĠĢyeri DemirbaĢı Olarak Verilecek Melbusat ve Esasları Madde 15- Sözleşmeli Personele işyeri demirbaşı olarak verilecek melbusatlar ve sarfı süreli kontrole tabi büro malzemelerinin verilmesindeki esaslar aşağıdaki şekildedir sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personelin maaşına sosyal hakları ilave edildiğinden (giydirilmiş maaş alındığından), söz konusu personel yasal olarak yeni bir hak verilene kadar giyecek yardımından yararlandırılamaz. 2- Ofis işlerinin yürütülmesinde hangi kadrolardaki sözleşmeli personele hangi melbusat ve malzemenin işyeri demirbaşı olarak verileceği, bu malzemenin cinsleri ile bunların kullanma süreleri Ek: 1 nolu tabloda gösterilmiş olup, bu konuda yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. a- Ofis işlerinin yürütülmesinde kullanılacak ayırıcı (görevi gereği tanınmasını teminen) yada koruyucu nitelikli melbusatlar işyeri demirbaşı olarak temin edilir ve işyerinde şahıslara tahsis edilen dolaplarda muhafaza edilirler. İlgili personel tarafına verilen melbusatı dikkatli, özenli ve amacına uygun bir şekilde kullanmak zorundadır. Bunların amaca uygun kullanılmasından ve muhafazası için gerekli düzenlemeleri yapmakla ita amirleri sorumludur. b- İşyeri demirbaşlarının temizliği ve bakımları Ofise ait olup, bu amaçlarla dahi olsa kullanıcı tarafından kurum dışına çıkarılamazlar. Aksi durumda bu yola başvuran personeller hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. c- İşyerinde bulunan işyeri demirbaşlarının kullanımından dolayı aşınmaları ve kullanılamaz hale gelmeleri durumunun (tamir kabul etmez durumda olmaları halinde) bir tutanakla tespit edilmesi halinde ekli tablolardaki miatlar beklenilmeden sözkonusu melbusatın yenisi (ihtiyaç var ise) işyeri demirbaşı olarak kullanılmak üzere temin edilebilir. Eski işyeri demirbaşı yukarıdaki tutanak gereği ıskat edilerek bir yıl süre ile itiraz edildiğinde incelenebilmesini temin gayesiyle muhafaza edilir. Bu süre sonunda hurda malzeme olarak işlem görebilir. d- İşyerinde bulunan işyeri demirbaşı nitelikli melbusatların, ekli listede belirtilen miatlarda yenilenmesi önerilmektedir. Ancak miadı dolduğu halde iyi kullanım sebebiyle kullanılabilirlik niteliğini kaybetmemiş malzemelerin yenilenmesi uygun olmayacaktır. Bu nedenle yenilenmesi istenilen malzemelerin miatları sonunda da kullanılamaz hale geldiklerinin tutanakla tesbiti gerekmektedir. Bu tutanağa göre 9

10 ıskat edilen işyeri demirbaşı kullanım ömrünü tamamlamış olduğu için süre beklemeksizin hurda malzeme olarak işlem görebilir. e- İşyerlerinde ihtiyaç konusu işyeri demirbaşlarının stoktan karşılanması esastır. Bu amaçla gerekli ön çalışmalar yapılarak yıllık ihtiyaç miktarları belirlenir. Bir yıllık ihtiyaca yönelik hazırlanan bu malzeme talebi ya Genel Müdürlük tarafından toplu alımla ya da Genel Müdürlükçe belirlenen renk ve biçime uygun olarak mahallen temin edilir. f- Personelin işyeri demirbaşı nitelikli melbusatı kullanmasına esas; görevin fiilen yapılması ve fiili görev esnasında kullanıyor olmasıdır. Geçici görevle görevlendirilen personel için de aynı şartlar geçerlidir. Bunlara, geçici olarak yaptıkları görev esnasında tahsis edilen işyeri demirbaşları, görevin tamamlanmasının ardından temizlik ve bakımları yaptırılarak stoğa alınır. Stoğa alınan kullanılmış işyeri demirbaşlarının miadının takibi kullanımlarının toplamı üzerinden yapılır. Sözkonusu melbusatlar temsil özelliği de göz önünde bulundurularak temizlik ve bakımlarına imkan verecek miktarlarda bulundurulur. g- İşyeri demirbaşı nitelikli melbusatlar, Ofis amblemli ve kullanıcının ölçülerine uygun olarak temin edilecektir. Kullanıcının kurum içinde aynı görevle başka bir işyerine tayin edilmesi halinde söz konusu personelin kullanımındaki tüm, işyeri demirbaşı nitelikli melbusat tayin edildiği işyerine münakale edilir. İlgili personelin eski işyerinden almış olduğu işyeri demirbaşı nitelikli melbusata ait bilgiler Personel Hareket Onayı ile birlikte personelin tayininin çıktığı işyerine bildirilir. h- Göreve ilk başlayanlara, işyeri demirbaşı nitelikli melbusatlar, göreve başladıkları tarihte verilir. Kullanıcının işyeri demirbaşı nitelikli malzemeyi miadına uygun kullanmaya göstereceği gayret bu tarih baz alınarak takip edilir. ı- Ayırıcı nitelikli melbusatlardan üniforma görevi yapacak olan takım elbiseler, kullanılacağı göreve göre belirlenen tipinin kapsadığı ceket, pantolon, gömlek, kravat, şapka, kep gibi parçaların tamamını kapsar. c ve d şıkları her bir parça için ayrı ayrı uygulanır. i- Tabloda yer almayan ancak iş güvenliği ve çalışma şartları açısından işyeri demirbaşı olarak bulundurulması zaruri olabilecek tanıtıcı veya koruyucu nitelikli malzemeler, Genel Müdür onayıyla temin edilebilir. ( tarihli ve 16/ sayılı YKK ile yürürlüğe konulmuģtur.) k- Malzeme veya melbusat alımı, talep sahibi birimler tarafından hazırlanacak olan teknik şartnamede belirtilen niteliklere göre yapılır. 3- Genel Müdürlük ve taşra birimlerinde çalışan personelden hangilerine sarfı süreli kontrole tabi büro malzemelerinin verilebileceği ve bunların miadları Ek: 2 nolu tabloda gösterilmiştir. Uygulama Ek: 2 nolu tabloda belirtilen esaslar dahilinde yürütülür. 10

11 Malzeme SatıĢları Madde 16- Kullanım yeri kalmamış, ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaca cevap vermeyen malzemeler, TMO Yetki Devri Talimatına uygun olarak TMO İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır. Satışlarda ihale yönteminin seçilmesi, ihale onay Makamına aittir. Hurda, işletme artığı ya da ıskatı yapılmış malzemelerden MKE (Makine Kimya Endüstrisi) konusuna girenler ilgili kurumun Hurdasan İşletme Müdürlüğüne, bu kurumca alınmayanlar ise piyasaya satılırlar. DıĢ Alım SipariĢi III. BÖLÜM DIġ ALIMLAR Madde 17- Yurt dışından satın alınması, imali veya onarımı gereken malzeme için gerekli ihale işlemleri TMO Yetki Devri Talimatı, TMO İhale Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. İşlem sırasında siparişin verildiği firmanın ülkesiyle, ülkemiz arasındaki ticaret ve tediye anlaşmaları, ilgili Bakanlıkça yayınlanan Dış Ticaret Rejimi ve bununla ilgili karar, sirküler ve tebliğler, resmi kuruluşlarca yapılacak ithalatta uyulması gereken esaslar, Türk Parasının kıymetinin korunmasıyla ilgili mevzuat göz önünde tutulur. Ödeme, Sigorta ve Gümrük ĠĢlemleri Madde 18- İthal bedellerinin transferi için ödeme şekli Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak belirlenir. Ödeme, satıcı firma ile yapılan anlaşmada belirlenen; akreditifle ödeme, belge karşılığı ödeme, mal karşılığı ödeme, peşin ödeme, vadeli ödeme, krediyle ödeme şekillerinden birine göre ve ilgili mercilerce uygulanan esaslar dâhilinde yapılır. Akreditif, sigorta ve gümrük işlemleri için gerekli bilgiler temin edilerek Mali İşler Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Malzemenin Muayenesi Madde 19- Kesin girişi yapılan malzemenin özelliklerinin istenene uygun olduğunun belirlenmesi için yürürlükteki Gümrük Kanunu ve İthalat Yönetmeliğinde kayıtlı süre içinde gümrükten çekilen mallar, gerektiğinde ilgili birimden elemanların da katılacağı bir heyetçe kontrol edilir ve sonuç bir tutanakla saptanır. Malzeme içerisinde istenene uymayanlar bulunuyorsa mahrecine iade edilmek üzere ilgili gümrüğe teslim edilmek üzere gönderilir. İthal malzemelere ait ihalelerde verilecek siparişlerde ve yapılacak sözleşmelerde bu hususlar dikkate alınır. Dış alım yoluyla sağlanan malzeme ve yedek parça için tesellüm, muayene ve uyuşmazlık durumlarında izlenecek yol, bu İzahnamenin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır. 11

12 DıĢ Ülkelerde Muayene ve Tesellüm Madde 20- Yabancı ülkelere verilen siparişler, ilgili firmayla varılan anlaşmaya göre muayene ve tesellüm edilir. Muayene ve tesellümü, yurda geldikten sonra yapılması güç ve sakıncalı olan malzemelerin kontrolü, malzemelerin imalat yerinde veya yükleme limanında yapılır. Yurt dışı muayene ve tesellüm işlemi, Ofis yetkili elemanlarınca veya Ofis adına uluslararası gözetmen firma aracılığıyla gerçekleştirilir. Deneme koşuluyla veya işletme garantisiyle yapılan alımlarda deneme ve işletme sonuçlarına göre gerekli kontroller yapılır. Depo GiriĢ ve ÇıkıĢları IV. BÖLÜM DEPO GIRIġ ÇIKIġI-MUNAKALE-ISKAT STOK KONTROLÜ Madde 21- Malzemenin tesellüm, depolama, muhafaza ve sevk işlemleri teşkilatın Teknik İşler Servisleri/Depoları tarafından yapılır. Depolar, malzemenin çeşit ve miktarlarına göre yeterli sayıda reyondan (bölümden) oluşur. Bölümlere konulan malzeme; özellik ve sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılır. Malzemeler, görevli Reyon Memuru veya bu iş için görevlendirilmiş elemanların sorumluluğunda muhafaza edilir. Satın alınan veya teşkilatın başka birimlerinden gönderilen malzemenin girişi Malzeme Giriş Fişi ile yapılır. İhtiyacı karşılamak üzere teşkilat birimlerine gönderilen malzemelerin çıkışı ise Malzeme Çıkış Fişi ile yapılır. Giriş, çıkış, münakale, ıskat ve benzeri malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, Muhasebe İşleri İzahnamesinin ilgili bölümünde açıklanan muhasebe formları düzenlenerek yapılır. Ambalajlama ve Güvenlik Önlemleri Madde 22- Gönderilen malzemeler, taşıma sırasında zarar görmemesi için uygun şekilde ambalajlanır ve üzerlerine gerekli açıklamalar yazılır. Sevk sırasında meydana gelebilecek hasar, kayıp ve eksik teslimatlar için malzemelerin nakliye sigortası ilgili birimce yaptırılır. Nakliyeci firmanın özel bir sigortası varsa ve taşınan malzeme bedeline uygun bulunursa, bu husus karşılıklı olarak teyide bağlanır ve bu şekilde nakliye yaptırılır. Depolarda malzemelerin güvenlik içinde depolanması için gerekli koruyucu tedbirlerin ve özellik gösteren malzemelerde yapılacak özel uygulamaların yerine getirilmesi zorunludur. Sayımlar ve Buluntu Malzeme Madde 23- Her yıl sonuna kadar, işyerlerince depolarda genel sayım yapılarak malzeme miktarları saptanır. Ayrıca gerekli durumlarda, kayıtlarla depodaki malzemelerin uygunluğu kontrol edilir. Depodaki malzemelerin miktar ve özellikleri ile kayıtlardaki bilgilerin uygunluğundan işyerleri sorumludur. 12

13 Herhangi bir hesapta kaydı bulunmayan malzemeler, işyerinde bulunan malzeme artıkları, sökülen tesisattan çıkarılan artıklar ve benzeri malzemelere buluntu malzeme denir. Bu malzemeler işyerinde kayıtlara alınır veya satışları yapılır. Bunlar mümkün olmuyorsa muhafaza edilirler. Tazmin ĠĢlemleri Madde 24- Herhangi bir eşya veya demirbaşın hasar görmesi ve kaybı halinde ilgilinin kusuru yoksa kayıttan düşme işlemleri yürütülerek tamamlanır. İlgilinin kusuru varsa hasarın düzeltilmesi veya kaybın yerine konması ile ilgili masraflar o kişiden tahsil edilir. Iskat ĠĢlemleri Madde 25- Gerek sabit kıymetlerin, gerek sarfı süreli kontrole tabi eşya veya malzemenin kayıttan düşülmesinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur. 1- Sabit kıymetler, Vergi Usul Kanunuyla Maliye Bakanlığınca belirlenen amortisman oranlarına göre işlem gördüğünden oranlarda değişiklik yapılmadıkça yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır. 2- Herhangi bir eşyanın ıskatı onun onarılamaz ve işe yaramaz duruma geldiğinin belgelenmesiyle yapılır. Her türlü malzeme ve varlığın ıskat işlemleri, TMO Yetki Devri Talimatında gösterilen (organların) makamın onayıyla gerçekleşir. Iskatı istenen malzeme, ilgili işyerindeki onay mercii tarafından belirlenecek elemanlarca incelenerek rapor düzenlenir. Bunun sonucuna göre malzemenin ıskatı veya onarımı yoluna gidilir. Teşkilatta bulunan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle ıskatı istenen taşıt araçlarının ıskatı; Merkezde İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Taşrada Şube/İşletme Müdürlüklerinin teklifi üzerine Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılır. Stok Malzeme Münakalesi Madde 26- Depolardaki ihtiyaç fazlası malzemelere bir başka işyerince ihtiyaç duyulduğunda, malzemelerin bu işyerine gönderilerek hesabının aktarılmasına münakale denir. Münakaleler genel olarak Genel Müdürlük Talimatıyla yapılır. Şube Müdürlükleri ve Ajans Amirlikleri işin gereğine göre bağlı işyerleri arasında münakale yapabilirler. Depolar arasındaki münakaleler Malzeme Çıkış Fişi ile yapılır. Malı alan işyeri; gelen malzemenin özellik ve miktarında münakale evrakına göre bir farklılık görürse kaydı belgedeki bilgilere göre tutmakla birlikte usulünce, durumu üç nüshalık bir tutanak düzenleyerek tespit eder. Düzenlenen tutanağın bir nüshasını alıkoyar. İkinci nüshayı malzemeyi gönderen işyerine yollayarak durumu araştırır. Sonuç çıkmaması halinde üçüncü nüsha Satınalma Şube Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Müdürlük talimatı doğrultusunda işlem yapılır. 13

14 Sınıf DeğiĢtirme Madde 27- Depolardaki malzemelerden herhangi birisi sınıflama kataloğunda belirtilen özellikleri taşımaz duruma geldiğinde Tasnif Değiştirme Formu ile gerekli değiştirme yapılır. Değişiklik Genel Müdürlük Talimatı doğrultusunda yapılarak kayıtlara intikal ettirilir. Çuval Stokları Madde 28- Gerekli görülen işyerlerinde çuval ihtiyacı için stok bulundurulur. TMO dışında Kuruluş ve kişilere yetkili makamca onaylanmak şartıyla ve Genel Müdürlükçe belirlenen miktarlar üzerinden depozito ve yıpranma payı alınmak kaydıyla çuval verilebilir. Çuvalların verildiği ve getirildiği andaki durumları bir tutanakla saptanır. Verildiği andaki özelliklerini kaybeden çuvallar geri alınmaz ve depozitoları gelir kaydedilerek bedeli tahsil edilir. Malzeme Stok Kontrolü Madde 29- Malzeme ihtiyaçlarının zamanında ve en ekonomik şekilde karşılanabilmesi için sınıflandırma sistemine göre tüm malzemelerin kaydı tutularak kontrol edilir. Stok kayıtları için gerekli bilgiler depoların bulunduğu yerlerde işlenerek Merkeze intikal ettirilir. Stoklama yöntemi ve miktarının belirlenmesinde; malzemenin belirli bir süre içindeki kullanılma miktarı, malzemenin sipariş edilmesinden depolanmasına kadar geçecek süre, stokta tutulması gereken asgari ve azami malzeme miktarları göz önüne alınır. Sürekli kullanılıp çabuk tükenen, temini uzun zaman alan, piyasada sürekli bulunmayan, bakım ve onarım konularına ihtiyaç duyulan malzemeler stoklanır. Genel stoklarda en az altı aylık, en çok iki yıllık ihtiyacı karşılayacak kadar malzeme bulundurulur. Minimum stok seviyesinin altına düşen malzemenin temini için miktarları tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Tasnif ve Kodlama Sistemi V. BÖLÜM TASNĠF VE KODLAMA SĠSTEMĠ Madde 30- Teşkilatta kullanılan ve bu İzahnamenin Tanımlar maddesinde tarifi yapılan malzemelerin tasnif kodu belirli bir sisteme göre düzenlenir. 14

15 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat VI. BÖLÜM YÜRÜRLÜK Madde 31- Bu İzahnamenin yürürlüğe girmesiyle tarih, sicil ve 283 yayın nolu TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri İzahnamesi yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 32- Yönetim Kurulunun tarih ve 12/ sayılı onayı ile kabul edilen bu İzahname tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 15

16 SözleĢmeli Personelin Kullanımı Ġçin ĠĢyerlerinde ĠĢyeri DemirbaĢı Olarak Bulundurulacak Melbusat Listesi EK-1 S.NO CİNSİ ÜNVANI KULLANMA SÜRESİ 1 Cüppe Avukat 2 Yıl 2 İş Önlüğü (Değişik: 10/01/2013 tarihli ve 43 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur u ile) Ambar Memuru, Reyon Memur ve Teknisyeni, Arşiv Memuru, Haberleşme Evrak Memuru, malzeme depolarında çalışan personel, Şef, Mühendis, Teknisyen, Tekniker, Fen Memuru, Teknisyen Yardımcısı, Ustabaşı, Eksper, matbaa, baskı ve fotokopi işlerinde görevli personel, Asansör Ustası, Elektrik Ustası, Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, 3 İş Önlüğü ( Beyaz ) Laboratuarda görevli personel, sağlık personeli (doktor, sağlık memuru, eczacı, biyolog, hemşire, yardımcı sağlık personeli), 4 Tulum Makine Operatörü, Şoför, İtfaiyeci, 1 Yıl 5 İş elbisesi ( Yazlık ) İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, hizmetli (depolama tesisleri ve malzeme depolarında görev yapan), Şoför ( traktör ve iş makineleri kullanan), Bulaşıkçı, Bahçıvan, Kaloriferci 6 İş Elbisesi ( Kışlık) İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, hizmetli (depolama tesisleri ve malzeme depolarında görev yapan), Şoför (traktör ve iş makineleri kullanan), Bulaşıkçı, Bahçıvan, Kaloriferci 7 Gocuk Açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İtfaiyeci, Bekçi-Koruma ve Güvenlik Memuru, 8 Şoför Takım Elbisesi (Yazlık) Binek araçları (otomobil, minibüs, otobüs) kullananlar, kamyon ve tır kullananlar, 9 Şoför Takım Elbisesi ( Kışlık) Binek araçları (otomobil, minibüs, otobüs) kullananlar, kamyon ve tır kullananlar, 10 Nöbetçi Memur Takım Elbisesi (Yazlık) 11 Nöbetçi Memur Takım Elbisesi (Kışlık) Nöbetçi memurlar Nöbetçi memurlar 1 Yıl 1 Yıl 2 Yaz 2 Kış 6 Kış 2 Yaz 2 Kış 2 Yaz 12 Hizmetli Takım Elbisesi(Yazlık) Büroda hizmet veren hizmetli, çaycı, dağıtıcı vb. 2 Yaz 13 Hizmetli Takım Elbisesi (Kışlık) Büroda hizmet veren hizmetli, çaycı, dağıtıcı vb. 2 Kış 14 Bekçi Takım Elbisesi (Yazlık) Bekçi 2 Yaz 15 Bekçi Takım Elbisesi (Kışlık) Bekçi 2 Kış 16 İtfaiyeci Takım Elbisesi (Yazlık) İtfaiye çavuşu, eri, şoförü 2 Yaz 17 İtfaiyeci Takım Elbisesi (Kışlık) İtfaiye çavuşu, eri, şoförü 2 Kış 18 Kauçuk Tabanlı Ayakkabı Asansör Ustası, Elektrik Ustası 1 Yıl 2 Kış 16

17 S. NO CİNSİ ÜNVANI KULLANMA SÜRESİ 19 Çelik Burunlu Ayakkabı İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru 20 Lastik Çizme İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İtfaiyeci (çavuşu, eri, şoförü), aşçı, bulaşıkçı, bahçıvan 21 Ayakkabı Bekçi- Koruma ve güvenlik memuru, büroda hizmet veren hizmetli, çaycı, garson 22 Yağmurluk (Muşamba) İtfaiyeci (çavuşu, eri, şoförü), açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, dağıtıcı 23 Baret (Miğfer) İnşaat işleriyle iştigal eden personel (usta, işçi), bakım onarım işleriyle iştigal eden personel, açıkta, atölye, fabrika, yarı mekanik depo, mekanize ambar, malzeme deposu vb. yerlerde çalışan personel (Müdür Yardımcısı, Ajans Amiri, Şef, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Ambar Memuru, Reyon Teknisyeni, Reyon Memuru, Ustabaşı, Usta, İşçi, Makine Operatörü, Şoför, Hizmetli), Tartı Teknisyeni, Tartı Memuru, Eksper, İtfaiyeci (çavuşu, eri, şoförü), aşçı, bulaşıkçı, bahçıvan 24 Aşçı Kıyafeti ( Takım Elbise) Aşçı 1 Yıl 25 Aşçı Kepi Aşçı 1 Yıl 26 Aşçı Önlüğü Aşçı 1 Yıl 27 Bulaşıkçı Önlüğü Bulaşıkçı 1 Yıl 28 Garson Takım Elbisesi (Yazlık) Garson 2 Yaz 29 Garson Takım Elbisesi (Kışlık) Garson 1 Kış 30 Koruyucu Nitelikli Tulum İlgili mevzuatı kapsamında ilaçlama yapmak üzere 1 Yıl (İlaçlama sırasında kullanılmak üzere) görevlendirilen Eksper, Ziraat Mühendisi ve/veya ilaçlama çalışmasına katılmak üzere görevlendirilen Ambar Memuru, Ambarcı, Depo Teknisyeni (Değişik: 01/08/2012 tarihli ve 895 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur u ile) 1 Yıl 2 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 2 Yıl 17

18 Ek:2 ÜNVANLAR Çiftli Stilo Tekli Stilo Evrak Çantası Sümen Takımı Günün Teknolojik ġartlarına Göre Belirlenecek Yazı Makinası MĠADI (YIL) Yönetim Kurulu Başkanı X X X Yönetim Kurulu Üyesi X X X Genel Müdür Yardımcısı X X X Savunma Sekreteri X X X Teftiş Kurulu Başkanı X X X I. Hukuk Müşaviri X X X Daire Başkanı X X X II. Hukuk Müşaviri X X X Müşavir X X Müfettiş X X X X Avukat X X X Merkez Şube Müdürü X X 2 X Merkez Şube Müdür Yardımcısı X X İşletme Müdürü X X X İşletme Md. Yrd. X X 2 X Taşra Şube Müdürü/İşletme Şube Müdürü X X 2 X Başuzman X X Kontrolör X X X X Taşra Şube Müdür Yardımcısı X X Uzman X X Ajans Amiri X X Servis Şefi X X Veznedar X Mubayaa Memuru/Tevzi Memuru X 2 Mühendis/Mimar X 2 Doktor X X 2 X Kimyager/Eczacı/Teknisyen X 2 Usta/Makinist X 2 X 2 Gerekenlere Verilir 18

19 19

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 47 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK DEMİRBAŞ GİYİM EŞYASI YÖNERGESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 47 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK DEMİRBAŞ GİYİM EŞYASI YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 47 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE VERİLECEK DEMİRBAŞ GİYİM EŞYASI YÖNERGESİ KASIM - 2006 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ajansa ait taşınır malların

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisine ait yada kiralık tesislerde yaptırılan bakliyat

Detaylı

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI

MALZEME DA DA RE BAŞ BA KANLIĞI MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI Malzeme Dairesi Başkanlığınca, DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve hedefleri ile yıllık plan ve programlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı T.C TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 60913391-811.01/297-2457 02.04.2015 Konu : Telefon Tahsisi GENELGE (2015/1599) İlgi :a) Yönetim Kurulu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR08/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 45516914-110.01.16.03-[457-3]-2071 01/ 03 /2017 Konu : Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması....BAKANLIĞINA...MÜSTEŞARLIĞINA...REKTÖRLÜĞÜNE...GENEL

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Yerlerine Tarih ve Sayı: 24/02/2015-57150 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BELC3P05C* Sayı :45869894-010.07.02- Konu :2015 Yılı Giyecek Yardımı Dağıtım Yerlerine 657 sayılı

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1-(Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) TMO nun faaliyet konusuna giren

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

2818-1/ II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

2818-1/ II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL 2818-1/2018-2 II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL V e r i l e c e k G i y i m E ş y a s ı n ı n Sıra Kullanma No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Süresi Niteliği TEKNİK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması

1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları. a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması 1-14-Taşınır Çıkış İşlemleri İş Akış Şemaları a) Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi çıkış kaydedilir.

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı