NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM"

Transkript

1 28/12/2012 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE YÖNERGESİ Amaç I.BÖLÜM Madde 1- Bu yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesi öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Yemekhane işletme esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yönerge Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak, öğrenci ve personele yemek hizmeti veren mutfak ve yemekhanelerin işletimi ile ilgili esas ve usulleri kapsamaktadır. Dayanak Madde sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği 4, 5 ve 15. Maddeleri ile diğer hükümleri, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği, hükümlerine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu yönerge geçen; a) Rektör :Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, b) Yönetim Kurulu :Üniversite Yönetim Kurulunu, c) Yürütme Kurulu :Yemekhane İşletmesi Yürütme Kurulunu d) Yürütme Kurulu Başkanı :Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı e) Denetim Kurulu : Yemekhaneyi hijyen ve sağlık koşulları yönünden denetleyen kurul, Gıda Mühendisliği Bölümünden bir öğretim üyesi başkanlığında, diğer birimlerden bir öğretim elemanı, mediko-sosyal biriminden bir doktor, bir idari personel ile bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Söz konusu temsilciler Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilir. f) Başkanlık :Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını, g) Şube Müdürü :Merkezi Yemekhane nin bağlı olduğu Yemek İşletmeleri Şube Müdürü, h) Yemekhane Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki öğrencilerin ve personelin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulmuş mutfak ve 1 / 9

2 yemekhanesini, Yönetim Kurulunun Görevleri Madde 5- Üniversite Yönetim Kuruludur. Yemekhanede uygulanacak öğrenci, personel ve misafir yemek fiyatlarını belirler. Yürütme Kurulunun teşkili ve görevleri Madde 6- Yemekhane İşletmesinin Yürütme Kurulu, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Yemek İşletmeleri Şube Müdürü ve Rektör tarafından görevlendirilen 2 üyeden oluşan kuruldur. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Şube Müdürü Yürütme Kurulunun daimi üyesi olup, diğer 2 üyenin görev süresi dört yıldır. Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan yardımcısı seçer. Görev süresi sona eren üye Rektör tarafından aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süre dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yürütme Kurulu nun sekretarya görevini şube müdürü yürütür. Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Öğrenci ve personel yemek fiyatlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak b) Şube Müdürlüğünün satın alma taleplerini değerlendirmek ve onaylamak c) Hazırlanan raporları değerlendirerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve önerilerde bulunmak, d) Yemek hizmetlerinin usulüne uygun olup olmadığını kontrol etmek. e) Yemekhane İşletmesi nin işleyişi ile ilgili kararlar almak. f) Hizmetin kalite ve verimliliğini arttırmak amacıyla denetim ve gözetim görevini yapmak. Yürütme Kurulu Başkanının sorumluluğu Madde 7- Yemekhane İşletmesinin Yürütme Kuruluna başkanlık etmek ve uygun gördüğü zamanlarda yürütme kurulunu toplantıya çağırmak. Yürütme Kurulu Başkanının olmadığı durumlarda bu görevleri Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı yürütür. Başkanlığın sorumluluğu Madde 8- Yemekhane İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yemekhane İşletmesi nin bu yönerge hükümlerine göre işletim ve denetimlerini takip eder, yetkili kurullar ve yönetim organları ile koordinasyon görevini yürütür, iletişimi sağlar. Mevzuat uyarınca gerekli hizmetlerde bulunur, yazışmalar yapar. Şube Müdürünün Görevleri 2 / 9

3 Madde 9- Şube Müdürü görevinden dolayı Yürütme Kurulu ve Başkana karşı sorumludur. Şube Müdürünün Görevleri şunlardır; a) Yemekhane İşletmesinin tüm ünitelerini sevk ve idare etmek, personelinin ve yemekhanede çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleyerek iş bölümü yapmak, b) İşletme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, c) Yemekhane İşletmesi nin temel faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak, d) Bağlı bulunan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek, e) Söz konusu görevi ifa ederken amirleri tarafından bildirilen istek ve önerilerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak, f) Yemekhane İşletmesi nin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan kaynakların zamanında tedarik edilmesini sağlamak, g) Yemekhane İşletmesi nin personelinin ödül veya cezalandırılması ile ilgili bağlı olduğu amirlerine öneride bulunmak, h) Birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurum içi ve kurum dışı anket çalışmalarını başlatmak. i) Tüketime sunulan ürünlerin Türk Gıda Mevzuatı hükümlerine uygun olmasını sağlamak. j) Yemekhane İşletmesi nin tertip düzen ve temizliği ile personelin genel sağlık ve temizliğinden sorumlu olmak. k) Kurumun ihtiyaçlarını göz önünde tutarak bir hizmet programı hazırlar, bunun uygulanmasını ve yürütülmesini sağlar. l) Kurumla ilgili araç gereç ve gıda maddelerinin ihalesi için yıllık tüketim miktarlarının saptanmasını sağlar bu konuda Daire Başkanı ile koordineli çalışır. II. BÖLÜM MERKEZİ YEMEKHANEDE GÖREV YAPACAK PERSONEL VE SORUMLULUKLARI Personel Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi: Madde 10- Öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Yemekhane işletmesinde çalışacak olan görevliler şunlardır: a) Üretim Sorumlusu, b) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, c) Aşçı, d) Muhasebe Memuru, e) Kart satış elemanı, f) Satınalma Memuru, g) Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerdir. 3 / 9

4 Üretim Sorumlusunun Görevleri; Madde 11- Tercihen Gıda Mühendisi olan Üretim Sorumlusu, görevinden dolayı Şube Müdürüne karşı sorumludur. Üretim Sorumlusunun görevleri şunlardır; a) Yiyecek, içeceklerle ilgili alanların araç-gereçlerin ve personelin sanitasyon/hijyenini yönetir ve denetler. b) Mutfak ve yemekhane personelinin en geç altı ayda bir portör muayenesi, akciğer filmi, gaitada parazit, boğaz kültürü açısından sağlık kontrollerinin yapılmasını takip eder, ilgili formları doldurur, dosyalar. c) Satın alma/ihale komisyonunda veya yiyecek-içecek kontrol ve kabul komisyonunda görev alır. d) Kuruma satın alınacak beslenmeyle ilgili gıda maddelerinin teknik şartnamelerini hazırlar, beslenmeyle ilgili araç gerecin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunur. e) Toplu beslenme alanlarının ve araç-gereçlerin günün koşullarına uygun ve gereksinmeye cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. f) Planlanan yemek listeleri ve istihkak cetvellerine göre tüketim maddeleri günlük tabelalarını hazırlar. g) Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlar. h) Mutfağın temizlik ve düzenini mutfak personelinin sağlıklı olmasını yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun lezzet ve besin değerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve denetler. i) Yemek tariflerini standartlaştırır ve gerektiğinde Yürütme Kurulunun onayı ile günün şartlarına uygun düzeltmeler yapar. j) Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler. k) Hazırlanan yiyeceklerin öğrenci ve personele kaliteli ve servise uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Yemek dağıtımı, bulaşıkların yıkanması, yiyeceklerin saklanması ve diğer hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için gerekli önlemleri aldırır. l) Yemek listelerini planlar, İşletme Müdürü ve Daire Başkanının onayına sunar. m) Her gün düzenli olarak soğuk odaların uygun ısıda çalıştığını kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görevleri Madde 12- Taşınır kayıt kontrol Yetkilisi işleyiş ve Stok kontrol görevinden dolayı Harcama Yetkilisine karşı sorumludur. Taşınır kayıt kontrol Yetkilisi görevleri şunlardır; a) Kuruma alınan tüm malzemelerin evraklarını düzenlemek, uygun depolamak ve kayıt altına almak. 4 / 9

5 b) Gelen malzemelerin miktarlarını verilen siparişe uygunluğunu kontrol ederek teslim almak. c) Gelen malzemelerin faturalarını, muayene raporlarını ve diğer evrakları muhasebe servisine vermek. d) İlk giren ilk çıkar ilkesine uygun olarak malların ambar ve soğuk odalara yerleşmesinden ve dağıtımından sorumlu olmak. e) Stoklardan azalmış olan erzakları yemek listesi göz önünde bulundurularak saptar ve hizmetin aksamaması için önceden bildirmek f) Ambardan çıkan maddeleri günü gününe taşınır işlem fişlerine işlemek g) Artan ve tekrar depolanacak yiyecek maddelerinin uygun şekilde depolanmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak h) Üretim Sorumlusunun onayıyla hazırlanmış günlük malzeme listesinde belirtilen miktarlardaki erzakları aşçıbaşına teslim etmek ı) Her ay sonu düzenli olarak ambar sayımı yapmak ve muhasebe servisine vermek i) Kuru depolarda nem, sıcaklık, haşere ve kemirgen kontrolünü yapmak j) Yiyeceklerin raf ömürlerini dikkate alarak depolamak Aşçının Görevleri Madde 13- Aşçı görevinden dolayı Üretim Sorumlusuna karşı sorumludur. Aşçının görevleri şunlardır; a) Mutfak, bulaşıkhane ve yemekhanede çalışan tüm personelin görev dağılımını ve çalışma saatlerini ayarlayarak Üretim Sorumlusunun onayına sunar. b) Aşçının günlük iaşe tabelasına göre erzak ambar memuru tarafından görevlilerin huzurunda kendisine teslim edilen bütün besin maddelerine mevcut listeye göre tertipli düzenli ve kaliteli bir şekilde zamanında ve beslenme ilkelerine uygun olarak pişirerek//pişirterek yeter sıcakta ve uygun pozisyonda öğrenci ve personele dağıtımını sağlar. c) Mutfak, yemekhane ve bulaşıkhane içinde kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve korunmasından ve temizliğinden sorumludur. Eksik olan araç ve gereçleri Üretim Sorumlusuna bildirir. d) Personelini eğiterek bilgilerini aktarır. e) Menü planlanmasında Üretim Sorumlusuyla ile işbirliği yapar. f) Yemeklerin talimatlara göre çıkartılmasından sorumludur. g) Aşçı mutfağa giren her türlü yiyecek ve içeceğin günlük olarak uygun depolanmasından, yerinde kullanılmasından, israfının önlenmesinden sorumludur. h) Üretilen her ürünün talimatlara uygunluğunu denetler. i) Şahit numunelerinin alınmasını, kontrolünü ve uygun koşullarda saklanmasını sağlar. 5 / 9

6 Muhasebe Memurunun Görevleri Madde 14- Muhasebe Memuru görevinden dolayı Şube Müdürü ne karşı sorumludur. Muhasebe Memurunun görevleri şunlardır: a) Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek b) Yazışmaları belli aralıklarla izleyerek işlerin zamanında, mevzuata ve amirlerin talimatına uygun olarak sonuçlanmasını sağlamak c) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek d) Ambardan gelen muayene raporu, sevk irsaliyesi, fatura ve irsaliyeli faturaların kontrolünü yapmak, satın alma şartlarına uygun fiyatlandırmaları yapıp maliyetleri elektronik ortamda tasnif etmek e) Mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödeme evraklarını hazırlayarak Gerçekleştirme görevlisinin kontrolüne sunmak f) Günlük, aylık ve yıllık birim maliyetleri çıkarıp dosyalamak ve bir nüshasını üretim sorumlusuna vermek g) Kalan ihale stoklarının takibini yapıp, listelerinin bir kopyasını üretim sorumlusuna vermek h) Stok bazında günlük ve aylık çıkışların kontrolünü yapmak ve ambar memurundan gelen sayılarla karşılaştırıp, aylık ambar fiili sayım ve kaydı sayım sonucunu çıkarmak ı) Diğer fakülte ve yüksekokullara öğrenci ve personel yemek kartları ve fişlerinin gönderilmesini organize edip takip etmek i) Aylık, yıllık satışları çıkarıp istatistiki bilgileri hazırlayıp dosyalamak j) Öğrenci ve Personel Kartlarının dönemlerini hazırlayıp, basılması için matbaaya verilmesini sağlamak, basılmasıyla ilgili süreci takip etmek k) Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin aylık imza föylerini hazırlayarak şube müdürüne sunmak. Kart satış elemanı görev ve sorumlulukları Madde 15- Kart satış elemanı görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: a) Satılacak kart ve günlük fişleri seri numara aralığı ve adedini belirtecek şekilde bir tutanakla muhasebe memurundan teslim almak b) Öğrenci ve personele kendileri için uygun kartları satmak 6 / 9

7 c) Satış işlemi bitince bilgisayar çıktılarını, kart satış bedelini ve günlük satış bedelini yine bir tutanakla muhasebe memuruna teslim etmek d) Kendisine teslim edilen günlük yemek fişi ve kartların muhafazasını sağlamak Satınalma Memuru Görev ve Sorumlulukları Madde 16- Satınalma Memuru Görev ve Sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: a) Yemekhane için ihtiyaç duyulan her türlü satınalma işlemini zamanında ve eksiksiz olarak yapmak b) Mal ve hizmet alımı için piyasaya araştırma evraklarını hazırlamak ve piyasa araştırmalarını yapmak. Araştırma sonuçlarını Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere şube müdürüne sunmak, kuruldan çıkan karar doğrultusunda satın alma işlemlerini yapmak c) Satın almayı yaptıktan sonra aynı gün hesabı ve faturaları muhasebe memuruna vermek d) Satın almasını yaptığı malzemelerin yemekhaneye intikalini sağlamak; tartı ve sayım işlemlerini yaparak ambar memuruna teslim etmek e) Günlük malzeme listelerine göre sipariş formlarını doldurmak. Siparişlerin hangi gün ve saat gelmesi gerektiğini belirtmek ve siparişleri faks ve telefon yoluyla vermek Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler Madde 17- a) Haftaiçi her gün mutfak ve yemekhanenin aktif çalıştığı saatlerde mevzuat kapsamında belirtilen zaman dilimi kadar çalışırlar. b) Şube Müdürü nün gösterdiği birimlerde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Satınalma İşlemleri III. BÖLÜM Madde 18- Mutfak ve yemekhane için yapılacak olan alımlar sayılı İhale Kanununa göre Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bütçesinden yapılır. Muayene Komisyonunun Teşkili ve Görevleri Madde 19- Yapılan satın almalara ilişkin muayene ve kabul işlemleri Yemek Kurulu tarafından, Kamu İhale Mevzuatında yer alan Muayene Kabul Yönetmelikleri hükümlerine göre yerine getirilir. Oluşturulacak 3 er kişilik komisyonlar Şube Müdürünün gözetiminde gıda mühendisi, muhasebe memuru, ambar memuru ve alım konusu malzemenin satın alma sürecinde görev almayan personel arasından oluşturulur. 7 / 9

8 IV. BÖLÜM Yemekhanenin hizmet kapsamı Madde 20-1) Yemekhane hizmetinden; kurum çalışanları, öğrenciler, ile misafirler faydalanabilir. Yemekhane hizmetinden, yemekhanede faydalanılır. Ancak; hizmetin gerektirdiği zorunlu haller hariç olmak üzere. Yemek saatleri Yürütme Kurulunca tayin ve tespit olunur. Bu saatler dışında Yemekhane hizmetinden faydanılamaz. 2) Nöbetçi personele yemek alma sırasında öncelik verilir. Mali İşler Madde 21- Yemek kartları satışından elde edilen gelir, kart satışının yapıldığı günün mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen parasal sınırlar ve oranlar hakkında yayımlanan genel tebliğde belirtilen oran üzerindeki gelir Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın ilgili hesaplarına yatırılacaktır. Yemek Kartları Madde 22- Öğrenci ve personel; yemekhane hizmetinden yemek kartlarına kontör yükleme sureti ile faydalanabilir. Giderlerin Karşılanması Madde 23-1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yiyecek yardımından yararlanacak memur sayısına göre kurumun bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır. Yemekhane Gelirleri Madde 24- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın ilgili hesabına aktarılan Yemekhane gelirleri; Personel, Öğrenci ve Misafirlerin yemekhane hizmetlerinden faydalanma bedelleri teşkil eder. Yürürlük V. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER 8 / 9

9 Madde 25- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26- Bu yönergeyi Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. 9 / 9

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BESLENME BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUTFAĞI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUTFAĞI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUTFAĞI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde A-1: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, Çevre ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi çalışanları, emeklileri, öğrencileri,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Kreş ve Gündüz Bakımevlerine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ TEMMUZ TARİHİ 06.07.2015 GÜNÜ PAZARTESİ SAAT : 15.00 TOPLANTI 07 BİRLEŞİM 07 OTURUM 07 KARAR NO 89-90- 91 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi

Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi Türkiye İş Kurumu Yiyecek Yardımı Yönergesi Amaç Madde 1-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki Kurum personelinin yiyecek yardımından faydalanma esaslarını ve tabldot faaliyetlerini

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler GEBZE BELEDİİYESSİİ DESSTEK HİİZMETLERİİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIIŞŞMA YÖNETMELİİĞİİ BİİRİİNCİİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı: a)

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BESLENME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BESLENME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BESLENME HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık, Kültür ve

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-9842 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Mevcut Elektronik İmzalar ABDULLAH MAĞDEN (Yönetmelik

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı