Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17"

Transkript

1 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI VE SONUÇLARI THE INTERDISCIPLINARY MUSIC RESEARCHES DONE AT GRADUATE LEVEL IN TURKEY AND THEIR RESULTS Ahmet Serkan ECE* Canan ÇET** Özet Blmsel aratırmaların hızla çoalması le farklı alanlarda olduu gb aynı alanda aynı konu üzerne çalıılmı brçok aratırmaya ulaılması sonucunda, yapılmı olan aratırmaları br araya getrerek nceleyen deerlendren aratırmalara htyaç duyulmaya balanmıtır. Bu aratırmada; müzkle hang dsplnler arası, ne kadar aratırma yapıldıı, hang sonuçlara ulaıldıı ve müzkle der alanların nasıl lklendrldn belrlemek amaçlanmıtır. Yapılan çalıma, ülkemzde lsansüstü düzeyde yapılan dsplnler arası müzk aratırmalarının ve sonuçlarının tartıılarak ncelend, verlern doküman ncelemesyle oluturulduu, sonuçların açıklanıp yorumlandıı betmsel br aratırmadır. Aratırmaya dahl edlen çalımalar, alanlara göre 6 gruba ayrılarak deerlendrlmeye çalıılmıtır. En çok müzk ve örenme, en az müzk tedav/egzersz alanında aratırma bulunduu ve büyük çounluunun yüksek lsans sevyesnde tamamlanmı oldukları gözlenmtr. Aratırmaların sonuçları se konularına göre 3 gruba ayrılarak deerlendrlm, elde edlen bulgular yorumlanarak sonuçlandırılmı ve alana özgü önerler sunulmutur. Anahtar Kelmeler: Aratırmaları, blm, Dsplnler Arası Aratırmaları, üstü Aratırmaları. Abstract Wth the rapd growth of scentfc examnaton t has been reached lots of researches studed n dfferent felds on the same topc n the same feld and so t s needed to start the research that has been examnng and evaluatng the examnatons done by brngng them together. In ths study t s amed to determne how much research n whch nterdscplnary musc was done, whch results were acheved and how the musc was assocated wth other felds. Ths study s a descrptve examnton * Doç. Dr., Abant zzet Baysal Ünverstes Fakültes Güzel Sanatlar Bölümü. ** Abant zzet Baysal Ünverstes Blmler Ensttüsü Örencs.

2 done by examnng the results of the dscussons of the nterdscplnary postgraduate level musc researches n our country, creatng data of the docoment examnaton and explanng and nterpretng the results. The studes ncluded n the research were evaluated by dvdng nto 6 groups accordng to the felds. It was seen that most of the nvestgatons belong to musc and learnng but least of them belong to musc and treatment/exercse and the vast majorty of the researches were completed at postgraduate level, the results of research were evaluated by dvdng nto 3 groups, the fndngs were concluded by nterpretng and feld-specfc recommendatons were presented. Key Words: Musc Research, Muscology, Interdscplnary MuscResearches, Postgraduate Musc Researches 1.Gr Esk çalardan bu yana nsanlar kendlern ve çevrelern tanımak, karılatıkları problemlere çözüm yolları bulablmek çn doru blglere ulama çabası çndedr. Blm, teknolojk gelmelern de saladıı olanaklarla, nsanların htyaçları dorultusunda sstematk yöntemlerle doru blglere ulamaktadır. Ulaılan yen blgler, yen beklentlere ve htyaçlara sebep olduu çn blm alanında yapılan çalımalar her geçen gün artmaktadır. Blm alanında yapılan her çalıma; kendnden öncek çalımalar çn sonuçları pektrc ya da tamamlayıcı, kendnden sonrak çalımalar çnse br kaynak ntelndedr. Yapılan çalımalara paralel olarak br gelm sürec göstermektedr blm. Ulaılan yen blglern artmasıyla, blmsel aratırmaların sayısı da hızla artmaktadır. Blmsel aratırmaların artması le brlkte, yapılan aratırmaları nceleyen deerlendren aratırmalara htyaç duyulmaya balanmıtır. Günümüzde artık brçok farklı alanda, farklı problemler üzerne aratırmalar bulunduu gb, aynı konuyla lgl brden çok aratırmaya da ulaılmaktadır. Br problem çn daha güvenlr sonuçlara ulaablmek amacıyla, aynı konu üzernde yapılmı brçok aratırma bulunmaktadır. Daha güvenlr sonuçlara ulaablmek amacıyla aynı konu üzerne yapılan bu aratırma sonuçlarının her zaman brbrn destekler ntelkte olmadıının gözlenmes le, gderek çoalan aratırmalar sonucunda, daha önce yapılmı olan çalıma sonuçlarının br araya getrlerek deerlendrlmesn gerektrmtr. Akgöz (4:107) ün belrtt gb Günümüzde blmsel çalımaların sayısı hızla artmaktadır. Belrl br konuda yapılmı, brbrnden baımsız çalımalarda sıklıkla brbrnden farklı sonuçlara ulaılmaktadır. Bu blg yıınını yorumlamak ve yen çalımalara yol açmak çn, kapsayıcı ve güvenlr ntelkte üst çalımalara htyaç vardır. (Akt: Özcan, 8:3) Benzer sonuçlara ulaılan çalımalar se aratırmaların güvenrlln artırmaktadır. Bu çalımaların da hang konular üzerne çalııldıı ve hang sonuca varıldıının ortaya konması çn br araya toplanması gerekmektedr. Yen yapılacak olan aratırmalar çn daha önce hang alanlarda ne kadar aratırma yapılmı olduu,

3 bu çalımaların hang konular üzernde durduunu gösteren ve sonuçlarını betmleyen aratırmalar önem taımaktadır. Blmsel çalımaların çoalması ve aynı konu üzerne yapılan brçok aratırmanın bulunması sonucunda, yen aratırmalar çn konu seçm daha öneml br hal almıtır. Yapılacak olan yen aratırmalarda seçlen konunun, daha önce yapılmı olan aratırmaların sonucuna br katkı salayacak ntelkte olması veya daha önce çalıılmamı br problem üzerne olması gerekmektedr. Belrl br konu üzerne yapılan aratırmaların br araya toplanması ve sonuçlarının deerlendrlmes, yapılacak olan yen aratırmalarda salam br lteratür oluturması ve konu seçmnde yol göstermes bakımından da büyük önem taımaktadır Alanında Yapılan üstü Aratırmalar Müzn, lsans düzeynde ünverstelere lk gr, Ege Ünverstes Güzel Sanatlar Fakültes nde gerçekletrlmtr. Aynı alandak lk yüksek lsans programı (1977) le doktora programı (1982) yne bu fakültede lgl bölümün grmyle açılmıtır. Öretm Kanunu nun çıktıı 1982 yılına kadar, yalnız Ege Ünverstes Musk Bölümü nde yapılmakta olan lsans ve lsansüstü müzk örenm, YÖK ün kurulmasıyla ülke düzeynde gündeme gelmtr. Çünkü bu yasayla üç büyük kentmzdek Devlet Konservatuvarları le sayıları dörde çıkmı olan Bölümler, ünverste çatısı altına alınarak, lsans örenm vermeye balamıtır. Bunlara geçmler daha az olan Türk Musks Devlet Konservatuvarlarını da eklersek olayın önem kendlnden anlaılır. Bu kurumlara zamanla lsansüstü programlar açılmıtır (Gedkl, 1999:89). Günümüzde artık brçok farklı ünverstede, farklı ensttülere balı olarak yürütülen lsansüstü programlar bulunmaktadır. Yapılan tarama sonucunda, müzk alanında 28 ünverstede brbrne benzer çerklerde, programın amaç ve hedefler dorultusunda oluturulmu dersler barındıran yüksek lsans programlarının yürütüldüü belrlenmtr. 1 Blmler, Blmler ve Güzel Sanatlar Ensttülernden brne balı olarak yürütülen bu programlar;, Öretmenl, Blmler, Blmler ve Teknolojs,, ve Sahne Sanatları Kompozsyon, ve Sahne Sanatları Blmler, ve Sahne Sanatları Performans, oloj olarak daılım göstermektedr. Ensttülere balı farklı/benzer smlerdek lsansüstü programlarda müzkle lgl alan üzerne yapılmı [ çalgılar (yapım, tarh özellkler, çalma teknkler), bestecler (Türk ve dünya tarhnden besteclere at yaam öyküler, eserlernn çalıma ve yazım teknkler, Türk ve dünya sanat hayatına yaptıkları katkılar), eserler ( Türk ve dünya müzk tarhndek farklı dönemlere at, farklı formda yazılmı olan eserlern armonk ve çalgısal olarak çerklernn çözümlenmes), metotlar (seslendrme / çalıma teknkler), müzk dersler (geçmten günümüze müzk ders öretm programları ve derslern çerkler, kredler), müzk bölümü örencler ve müzk öretmenlernn programlarla, derslerle olan sorunları, beklentler vb, özel yetenek sınavları (özel yetenek sınavlarını etkleyen durumlar, sınavlardak katsayılar, bu katsayıların yerletrmedek oranları ve ayrıca özel yetenek sınavları le öretm programında yer alan derslern brbr le olan lkler, müzk türler ] lsansüstü çalımalarının olduu blnmektedr. 1 ( )

4 Blmn; yapılan çalımalarla paralel olarak lerledn düünürsek, yen yapılacak olan br çalımanın; htyaç duyulan br eks tamamlayacak, br htyacı karılayacak, daha sonrak çalımalara katkı salayacak br ntelkte olması gerekt düünülmektedr. Bu aratırma; müzn en çok hang alanlar le dsplnler arası çalımalarda yer aldıının saptanması ve bu çalımalarda ortaya çıkan sonuçların karılatırılarak rdelenmes amacını taımaktadır. Ayrıca müzk ve farklı dsplnler arası yapılmı olan aratırmaların br araya getrlmes, müzkle hang dsplnler arası aratırmalar yapıldıı, aynı dspln üzerne farklı yer ve zamanlarda ne kadar aratırma yapıldıı, hang konular üzernde durulduu, hang sonuçlara ulaıldıı, der alanlar ve müzn nasıl lklendrldnn belrlenmes, yne bu aratırmanın amaçları kapsamındadır. Köklü (s:177) nün aktardıı br çalımada Glass (1977) a göre; sosyal ve davranı blmlernde tek br deneyn ya da çalımanın yeternce kesn cevaplar saladıı seyrek olarak gerçeklemektedr. Bu açıdan, benzer aratırma sorularını açıklayan çalımaların sentez ve bütünletrlmes önem kazanmaktadır. (Özcan, 8 s:6) 2.Lteratür Yapılan taramalar sonucunda dsplnler arası müzk aratırmalarının ncelend, aratırma sonuçlarının tartııldıı çalımalara rastlanılmamı olup, farklı dsplnlerde yapılan benzer aratırma sonuçlarının statstksel olarak analz edld meta analz çalımaları bulunmaktadır. Rudy (1) meta analz, brçok aratırma sonucunun ortak br ölçü brmne çevrlerek karılatırılmasını ve statstksel lemlerle etk büyüklüklernn hesaplanmasını salamak olarak tanımlarken; Durlak (1995) meta analzn blmsel aratırmada br lteratür tarama yöntem olduunu, der lteratür tarama yöntemlernden farkının, aratırma bulgularının br araya getrlp bütünletrlmesnde ve analznde statstksel yöntemler temel alması olduunu fade etmektedr (Akt: ahn, 5 s:29) Ülkemzde 0 l yıllarla brlkte: blgsayar destekl dl örenme, Uzunboylu, Özçınar (9); blgsayar destekl öretm, Camnalbur (8); blgsayar tutumunda cnsyet, Topçu (9); uzaktan etm, ahn (5); kavram hartaları, Günhan (9); etm yönetclernn cnsyet ve hzmetç etm durumunun göreve etks, Özcan (8); tarımsal uygulama, Küçükönder (7); kategork verler, Yıldız (9); özel etm, Karasu (9); yaam verler, Karasoy, Ata (8); ve özellkle tıp alanında [ahn (1999), Demrel (5)], meta analz çalımalarının sayıca artarak yer almaya baladıı lsansüstü tez ve aratırmalarının bulunduu blnmektedr. Meta analz yöntemnde; br alanın baka br alan üzerne olan etks ncelenmekte, belrlenen bu k alan üzerne farklı yer ve zamanlarda yapılmı olan aratırma sonuçları br araya getrlerek etk büyüklüü hesaplanmaktadır. Bu aratırma; aynı alan üzerne yapılmı olan aratırma sonuçlarını br araya getrmes bakımından meta analz yöntemne benzemekle brlkte, alan uzmanlarıyla yapılan görümeler sonucunda, müzn, sınırlılıkla belrlenen farklı dsplnlerdek brçok aratırmayı (deneysel ve/veya betmsel ) ve sonuçları brlkte tartımasından dolayı meta analz aratırmaları dıında tutulmutur.

5 3.Yöntem Bu aratırma, ülkemzde lsansüstü düzeyde yapılan dsplnler arası müzk aratırmalarının ve sonuçlarının tartıılarak ncelend, verlern doküman ncelemesyle oluturulduu, betmsel br aratırmadır. Kaptan (1998:59) a göre betmleme aratırmaları, mevcut olayların daha öncek olay ve koullarla lklern de dkkate alarak, durumlar arasındak etklem açıklamayı hedef alır. Doküman ncelemes, aratırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında blg çeren yazılı materyallern analzn kapsar. Ntel aratırmalarda doküman ncelemes tek baına br ver toplama yöntem olablece gb der ver toplama yöntemler le brlkte de kullanılablr (Yıldırım, mek, 6:187). Aratırmanın evrenn, ülkemzde lsansüstü düzeyde yapılmı, farklı dsplnlern müzk le lklendrld tüm tezler oluturmaktadır. Aratırmanın örneklemn se YÖK tez tarama katalogundan ulaılablen ve Türkçe yayınlanmı olan farklı aratırma modellernn kullanıldıı 42 lsansüstü (yüksek lsans-doktora) tez oluturmaktadır. Örneklemn oluturulmasında özellkle etm ve etmn farklı alanlarının müzkle olan lklernn rdelend çalımalar alınmı, tıp, reklam müzkler, blgsayar (blgsayar kullanımı/yazılımlar/yazılımların etks/blgsayar destekl analz), pedagojk temeller (yaklaım), hareket analz, mmarlık, akustk, pskoloj, klk ve özdüzenleme alanlarında yapılan çalımalar le müzn kend alt dsplnlern çne alan aratırmalar 2 ve sanatta yeterllk tezler aratırma sınırları dıında tutulmutur. Aratırmada verlern toplanırken, YÖK tez verler ve statstkler üzerne alan uzmanları / görevllerle letme geçlm, tezlern bell aralıklarla blgsayar ortamına grlmesnden dolayı net sonucu veremeyeceklernn örenlmesnden sonra aratırmanın yapıldıı Nsan 2010 tbar le müzk dzn term le yapılan taramada 2477 aratırma belrlenmtr. Bunlardan 114 tanes müzn, etmle lgl farklı alanlarla lks üzerne yapılan çalımalardır. 114 aratırma çersnden sınırlılıkta gen olarak fade edlen ekl le 39 tanes çalıma dıında tutulmu ve gerye kalan 75 aratırmanın çersnden ulaılablen (yazar tarafından paylaıma açık) ve Türkçe yayınlanmı 42 tez aratırmaya dahl edlmtr. Dsplnler arası müzk aratırmalarının grupları oluturulurken, br aratırmanın konusu gere brden çok alt gruba greblece görülmü, tezler belrl br sınırlamanın çne koymanın pek mümkün olmadıı anlaılmıtır. Bu nedenle alt gruplar oluturulurken brbrne yakın konuların br arada bulunablece gen / kapsamlı br balık altında olmasına ve tartımanın bu balık adı altında yer alması gerektne karar verlmtr. 2 Çalgılar (yapım, tarh özellkler, çalma teknkler), bestecler (Türk ve dünya tarhnden besteclere at yaam öyküler, eserlernn çalıma ve yazım teknkler, Türk ve dünya sanat hayatına yaptıkları katkılar), eserler ( Türk ve dünya müzk tarhndek farklı dönemlere at, farklı formda yazılmı olan eserlern armonk ve çalgısal olarak çerklernn çözümlenmes), metotlar (çalıma teknkler), müzk dersler (geçmten günümüze müzk ders öretm programı ve derslern çerkler, kredler),müzk alan dersler, müzk bölümü örencler ve müzk öretmenler (programlarla, derslerle olan sorunları, beklentler vb), özel yetenek sınavları (özel yetenek sınavlarını etkleyen durumlar, sınavlardak katsayılar, bu katsayıların yerletrmedek oranları ve ayrıca özel yetenek sınavları le öretm programında yer alan derslern brbr le olan lkler, müzk türler.

6 ve Örenme balıı altında, müzk etm sırasında aktf örenme, brlkl örenme, probleme dayalı örenme model, blgy leme model, nöro lngustk programlama teknkler, materyal kullanımı uygulamaları; kelme kazanımı, yabancı dl ve hayat blgs, matematk derslernde müzk uygulamaları; matematksel yetenek le rtmsel yetenek ve akademk baarı le müzk ders lks üzerne yapılan çalımalara; ve Çocuk Gelm balıı altında, müzn çocuk gelmne (benlk, kavram gelm, motor becerler, dl gelm, ses gelm ve lk okuma ) etks üzerne yapılan çalımalara; ve Özel balıı altında, müzn özel etm alanındak çocukların (zhnsel engell, otstk, örenme güçlüü çeken, tme engell, görme engell) etm sürecne, örenmelerne, duyarlılıklarına etkler üzerne yapılan çalımalara; ve Sanat (resm, drama) balıı altında, resm etm sırasında müzk uygulamaları ve müzk etm sırasında drama uygulamaları üzerne yapılan çalımalara; ve Tedav/Egzersz balıı altında, müzk terapsnn sınav kaygısı, öfke ve pskolojk belrtler le örencler üzerndek terapk etkler ve müzkle yapılan egzerszlern sürekl kaygıya etks le performans üzerndek etkler üzerne yapılan çalımalara; ve Zeka balıı altında, müzk yetene le klk ve müzkal zeka le akademk baarı lks; der zeka türler le müzkal zeka lks; çoklu zeka kuramı dayanaklı lenen müzk dersler üzerne yapılan çalımalara yer verlmtr. Tablo 1: Örneklem Gurubundak Aratırmaların alt Guruplar ve Daılımlarının Yüzde Frekans Tablosu S N ve der alanlar* üstü Çalımalar Doktora Toplam f % f % f % 1 -Örenme Çocuk Gelm Özel Sanat (resm,drama) ve Zekâ Tedav/Egzersz GENEL TOPLAM *Belrlenen alanlardak aratırma sayıları dpnotta 3 fade edlen anahtar kelmelern YOK Tez Tarama Katalou nda taranması sonucunda oluturulmutur. Tablo 1 e genel olarak bakıldıında, dsplnler arası müzk aratırmalarının büyük br bölümünün yüksek lsans tez sevyesnde (yüksek lsans:30; doktora:12) 3 YÖK tez tarama katalogundan müzk, müzk etm, müzk etks kelme ve/veya kelme guruplarının yanında, müzk, blgsayar, resm, özel etm, örenme güçlüü, otstk, matematk, lk okuma, kavram gelm, yabancı dl, hayat blgs, drama, motor becerler, akademk baarı, spor, çoklu zeka, egzersz, aktf örenme, brlkl örenme, nglzce, görsel sanatlar, kelme kazanımı, terap, tedav, benlk, dl kelmelernn tek ve/veya brlkte aranması sonucu detaylı br tarama yapılmıtır.

7 çalııldıı görülmektedr. Ülkemzde müzk ve özel etm alanında doktora sevyesnde aratırmaların olmadıı dkkat çekcdr. Tabloyu alan daılımlarına göre nceledmzde, müzk alanının en fazla hem yüksek lsans hem de doktora sevyelernde toplam % le örenme boyutu le lklendrlerek aratırıldıı, onu % 16.6 le müzk-sanat aratırmalarının zled görülmektedr. S N Tablo 2: Örneklem Gurubundak Aratırmaların Balı Olduu Ensttüler ve Daılımlarının Yüzde ve Frekans Tablosu Ensttüler üstü Çalıma Sayısı lsans Doktora Toplam f % f % f % 1 Blmler Ensttüsü Blmler Ensttüsü Fen Blmler Ensttüsü Güzel Sanatlar Ensttüsü Salık Blmler Ensttüsü GENEL TOPLAM Tablo 2 de görüldüü gb; dsplnler arası müzk aratırmalarının büyük çounluunun %54.7 oranında etm blmler ensttüsünde yapıldıı ve onu sosyal blmler ensttüsünün zled, fen blmler le salık blmler ensttüsünde aynı oranda aratırma bulunduu belrlenmtr. Dsplnler arası müzk aratırmalarının sadece 1 nn yüksek lsans sevyesnde güzel sanatlar ensttüsünde gerçekletrlmes doktora sevyesnde se bu alanda br çalıma yapılmamı olması dkkat çekcdr. S N 4.Bulgular 4.1. ve Örenme üzerne yapılan aratırmalar ve sonuçları Tablo 3: - Örenme Üzerne Yapılan Aratırmalar ve Betmsel Özellklernn Daılımları Tez Konusu / Yazar 1 lköretm 6.Sınıfların Dersnde Aktf Örenme Yöntemnn Örenc Baarısına Etks (Yaltur, N) 2 nde Aktf Örenme Teknklerne Dayalı Ders Programlarının lköretm 6.Sınıf Örenclernn 3 Öretm, brlkl Örenmenn Derse Yönelk Görüler Öretm Ve Ve Güdüsel Süreçler Üzerndek Etks 4 brlkl Örenmenn Blok Flüt Öretm Ve Örenme Stratejler Üzerndek Etkler (Kocaba, A) 5 Probleme Dayalı Örenme Modelnn Pyano Ve Öretm Alanındak Yeterllk 6 Algısına Blgy leme Etks Modelne (Ünal, Z.O.) Dayalı Pyano nde Genel Örenme Stratejlernn Yer Ve Görsel majlar Oluturma Yöntemnn Kullanılablrlk Düzey Aratırman ın yapıl.bölü m 4 Öretmenl Öretmenl Prog. Öretmenl Öretmenl Tez Türü Doktor a Doktor a Doktor a Doktor a Ünverst e Marmara Dokuz Eylül Dokuz Eylül Dokuz Eylül Marmara Gaz Enstt ü Blmle r Blmle r Blmle Blmle r Fen Blmle r Blmle r 4 Aratırmanın yapıldıı bölüm smlerndek farklılık ünverste, ensttü, ve ensttülere balı anablm dallarından kaynaklanmı olablr. Yıl

8 Pyano nde Nöro Lngustk Programlama Teknklernn Örenc Baarısı Üzerndek Etkler (Ömür,Ö) 8 lköretm 6.Sınıf Ders, Türkye dek Balıca Türler Ve Genel Özellkler Üntesnde Materyal 9 Kullanımının Kelme Kazanımında Örenc Müzn Baar ısı Etks Üzerne (Çelkkol, Ö.) 10 Yabancı Dlde Sözcük Öretmnde Kullanımının Etklernn Beyn Temell Örenme Kuramı Iıında Aratırılması 11 lköretm 4.Sınıfta nglzce dersndek arkıların Öretmen Destekl Öretmnn Örenclern nglzce Dersne lkn Tutumları Ve Baarıları Üzerne 12 lköretm Okulları 2. Sınıf Hayat Blgs Dersnde Destekl Öretm Yöntemler Kullanılmasının Örenc 13 lköretm Kazanımlarına Okullarında Etks (Ankara lendrlm Altınordu Matematk Oyunlarıyla Yapılan Öretmn Akademk Baarı Ve Tutma Etks (Dnçer, 14 Matematksel-Mantıksal Yetenek le Rtmsel Yetenek Arasındak lkler (Atl, 15 lköretm Düzeyndek lkokullar ve Devlet Okullarının 6,7 Ve 8.Sınıf Örenclernn dersne lkn Tutumları Ve Akademk Baarıları Öretmenl Programlar ı ve Öretm Türkçe Öretmenl Yabancı Dl Öretm Öretmenl Öretmenl Öretmenl Öretmenl Doktor a Tez Doktor a Gaz Kafkas Marmara Ankara Gaz Gaz Abant zzet Baysal Gaz Dokuz Eylül Blmle r Blmle r Blmle Blmle r Blmle r Blmle r Blmle r Blmle Blmle r Tablo 3 e bakıldıında müzk ve örenme üzerne yapılan ve ulaılablen dsplnler arası yapılmı lsansüstü çalımaların 10 tanesnn müzk, 3 tanesnn etm programları ve öretm, derlernn de Türkçe ve yabancı dl bölümünde yapılmı çalımalar olduu, toplam 15 aratırmanın 9 unun yüksek lsans sevyesnde, 6 sının doktora sevyesnde konu olarak belrlenm ve tamamlanmı oldukları görülmektedr. Yne tablodan, aratırmaların 4 tanes dıındak tüm çalımaların son 5 yıl çnde tamamlandıı, ve ülkemzde farklı ensttülere balı farklı ünverstelerde yapıldıkları görülmektedr. ve örenme üzerne yapılan aratırmaların br kısmında müzk dersnde farklı örenme modellernn etks ncelenrken der br kısmında se farklı alanlarda müzk uygulamalarının etks ncelenmtr. Aktf örenme, brlkl örenme, blgy leme modelne dayalı, probleme dayalı örenme, nöro lngustk programlama ve materyal kullanımına yönelk uygulamaların; müzk etm sırasında örencler ve etm sürecne olumlu etkler gözlenmtr. Türkçe, yabancı dl, hayat blgs, matematk derslernde müzk destekl etmn ncelend aratırtmalarda se; kelme kazanımında, matematk alanında ve sözcük öretmnde örenclern ders baarısının artırılmasında olumlu etkler gözlenmtr. Aktf örenme üzerne Yaltur (6) ve Çzmec (7) nn yaptıı aratırmalar sonucunda; müzk blglernn örenlmes, müzksel tme becerlernn geltrlmes, çalgı ve materyal kullanımının, yaratıcılıı geltren oyun etknlkler le geleneksel öretm yöntemlernden daha baarılı olduu, derse olan lg ve dkkat artırdıı gözlenmtr. brlkl örenme le lgl yapılan aratırmalarda; müzk blglernn örenlmesnde nota le örenme yöntemne göre anlamlı br fark oluturmazken, kulaktan notalı örenme yöntemne göre güzel arkı söyleme ve müzksel tme

9 becerlernn geltrlmes le derse olan tutuma karı daha baarılı olduu (Blen, 1995); müze lkn tutum, müzksel alan blgler, müzksel örenme stratejler ve blok flüt çalma becerler üzernde geleneksel örenme teknklernden daha etkl olduu, fakat söz konusu becer ve stratejlern cnsyet dekenne göre farklılık göstermed açıklanmıtır. (Kocaba,1995) Probleme dayalı örenme modelnn (Ünal, 8), blgy leme model (Kurtuldu, 7) ve nöro lngustk programlama teknklernn (Ömür, 3) ncelend aratırmalarda; pyano etm sırasında uygulanan bu yöntemlern örencler ve örenme sürec üzerndek olumlu etkler gözlenmtr. Akarsu (7) nun aratırmasında se; müzk etm sırasında materyal kullanımının olumlu yönde etklernn gözlenmesyle brlkte, okullarda materyal kullanımına uygun ortam olmadıı ve materyal kullanımının yeterl sevyede olmadıı belrlenmtr. Türkçe dersnde müzk zekasından yararlanmanın ders baarısını artırdıı (Çelkkol, 7); Hayat Blgs dersnde müzk destekl öretm yöntemnn ders baarısını artırdıı( Kaplan, 6); Matematk dersnde müzklendrlm matematk oyunlarının ders baarısını ve örenclern derse olan tutumlarını olumlu yönde etkled (Dnçer, 8); Cengz(4) n aratırmasında beyn temell örenme kuramı ııında yabancı dl alanında sözcük öretmnde müzn olumlu etkler olduu, aktanlı (7) nın aratırmasında nglzce dersndek arkıların müzk öretmen deste le öretlmesnn ders baarısını artırdıı gözlenmtr. Matematksel-mantıksal yetenek le rtmsel yetenek arasında(atlı, 7) ve müzk dersne karı olan tutum le akademk baarı arasında (Öztopalan, 7) anlamlı br lk olduu açıklanmıtır. S N 4.2. ve Çocuk Gelm üzerne yapılan aratırmalar ve sonuçları Tablo 4: Çocuk Gelm Üzerne Yapılan Aratırmalar ve Betmsel Özellklernn Daılımları Tez Konusu/Yazar 1 Müzn 0-3 Ya Grubu Çocuklarında Gelmlerne Etklernn ncelenmes (Deleverova, B.) 2 Okul Önces de Üç Ya Dönemndek Aylık Çocuklara Uygulanan Ses nn tme Kayıplı Ve tme Kayıtsız Çocukların sel Ses Gelmlerne Etks (Temz, E.) Ya Grubu Pyano Gören ve Pyano Görmeyen Çocukların Motor Becerlernn Karılatırılması (Özçeleb, B.) 4 Okul Önces Dönem Aylık Çocuklara Uygulanan nn Kavram Gelm Üzerndek Etks(Avalak, K.) 5 Meslek Alan Ve Almayan Lse Örenclernn Benlk Kavramlarının ncelenmes (Azer, S.) Aratırmanın yapıl. bölüm Öretmenl Öretmenl Öretmenl Tez Türü Ünverste Ensttü Yıl Gaz Blmler Doktora Gaz Blmler Gaz Marmara Marmara Blmler Blmler Blmler

10 Tablo 4 e bakıldıında müzk ve çocuk gelm üzerne yapılan ve ulaılablen dsplnler arası yapılmı lsansüstü çalımaların hepsnn müzk bölümünde yapılmı çalımalar olduu, 4 tanesnn yüksek lsans sevyesnde, br tanesnn doktora sevyesnde konu olarak belrlenm ve tamamlanmı olduu görülmektedr. Aratırmaların hepsnn son 5 yıl çersnde aynı ensttüde farklı k ünverstede tamamlandıı görülmektedr. ve çocuk gelm üzerne yapılan aratırmaların hepsnde müzn çocuk gelm ve örenme le, benlk kavramı üzernde olumlu etkler gözlenmtr. 0-3 ya grubunda müzk etmnn ülkemzde yaygın olmadıı, müzn; çocukların gelmne olumlu etkler olduu, dl-matematk gb der alanlarda lerleme saladıı, çocukların baarısını artırdıı (Deleverova, 6); 3 ya dönemnde uygulanan ses etmn çocukların müzksel ses gelm açısından etkl br süreç olduu ve tme kaybının müzksel ses gelmn olumsuz yönde etkled (Temz, 7); 5-6 ya grubundak çocuklara uygulanan pyano etmnn çocuklarda motor becer düzeylern artırdıı (Özçeleb, 8); okul önces dönemde müzk etmnn blsel gelm basamakları çersnde kavram gelmne olumlu etklernn olduu (Avalak, 8) açıklanmıtır.azer (5) nn aratırmasında se; meslek müzk etm alan lse örenclernde benlk kavramının daha olumlu olduu gözlenmtr. Sıra No 4.3. ve Özel üzerne yapılan aratırmalar ve sonuçları Tablo 5: Özel Üzerne Yapılan Aratırmalar ve Betmsel Özellklernn Daılımları Tez Konusu/Yazar 1 Zhnsel Engell Çocuklarda Dnlemenn Örenme Üzerndek Etks (Kurt, G) 2 Müzn Br Yaygın Gelmsel Bozukluk Tp Olan Otzmde Ortaya Çıkan Probleml Davranılar Üzerndek Etks: Rtm Uygulaması Çerçevesndek Dört Örnek Olay (Berrakçay, O.) 3 Müzn Örenme Güçlüü Çeken Çocukların Duyarlılıklarına Etks (Öner, A.K.) 4 tme Engell Çocukların lköretm Programlarında (zgü,.) 5 Gören ve Görmeyen lköretm Örenclernn Renk-Nota Eletrmesne Yaklaımları (Elmez, G.) 6 Zhnsel Engell Örencler çn Terap Yöntemne Göre Hazırlanan Becer Öretm Programının Etkllnn ncelenmes (Çadır, D.) Aratırmanın yapıldıı bölüm Pskoloj, nsan Bl. Blmler Öretmenl Pskoloj Özel Tez Türü Ünverste Ensttü Yıl Maltepe Dokuz Eylül Selçuk nönü Maltepe ABÜ Blmler Güzel Sanatlar Blmler Fen Blmler Blmler Blmler Tablo 5 e bakıldıında; müzk ve özel etm üzerne yapılan ve ulaılablen dsplnler arası yapılmı lsansüstü çalımaların 3 tanesnn müzk, 2 tanesnn pskoloj, 1 tanesnn özel etm bölümünde yapılmı çalımalar olduu, toplam 6

11 aratırmanın hepsnn yüksek lsans sevyesnde konu olarak belrlenm ve tamamlanmı oldukları görülmektedr. Bu alan üzerne doktora sevyesnde konu olarak belrlenm aratırma olmadıı görülmektedr. Aratırmalardan br dıında tüm çalımaların son 5 yıl çersnde farklı ünverstelerde farklı ensttülere balı olarak tamamlandıı görülmektedr. Aratırmalardan br tanesnde tme engell çocuklara müzk etm uygulamaları, br tanesnde gören ve görmeyen örenclern renk nota eletrmeler ncelenrken, der aratırmalarda müzn özel etm alanındak çocuklar üzerndek etkler ncelenm; br tanesnde olumlu br etk gözlenmezken derlernde müzn örenclern duyarlılıklarına, örenmelerne olumlu etkler gözlenmtr. Örenme güçlüü çeken çocukların yaklaık üçte ksnn müze duyarlı olduunu (Öner,6), müzk terap yöntemne dayalı olarak hazırlanan öretm programının zhnsel engell çocukların sosyal becerler örenmesnde olumlu etkler olduunu (Çadır, 8) gözleyen aratırmaların yanında; orta zeka gerl olan çocukların örenmesnde müzk etksn saptamaya çalıan (Kurt, 6) aratırmada, uygulamadan kaynaklanan sebeplerden dolayı olablece düüncesnn açıklanmasıyla brlkte anlamlı br deklk gözlenmemtr. Müzn otzmde ortaya çıkan probleml davranılar üzerndek etksnn ncelend aratırmada se (Berrakçay, 8); rtm tekrarı çalımalarının çocukların yne tekrara dayalı olarak ortaya çıkan problem davranıları yerne geçeblecenn gözlenmesyle brlkte problem davranıları ortaya çıkaran çevresel faktörlern gücünün km zaman müzn gücünden baskın olduu açıklanmıtır. tme engell çocuklarla yapılan müzk etmnn ncelend aratırmada se (zgü, 1993); bu etmn normal etmdek müzk etm dersleryle yöntem bakımından aynı olduu açıklanmıtır. Gören ve görmeyen örenclere renk nota eletrlmesnn yaptırıldıı aratırmada se ( Elmez, 7); gören ve görmeyen örenclern eletrlmesnde anlamlı br farklılık bulunmamakla brlkte, görmeyen örenclern eletrmelernn matematksel hesaplamalarla yapılmı eletrmeyle benzer olduu gözlenmtr ve Sanat (Resm Drama) üzerne yapılan aratırmalar ve sonuçları Tablo 6: Resm/Drama Üzerne Yapılan Aratırmalar ve Betmsel Özellklernn Daılımları Sıra No Tez Konusu/Yazar Aratırmanın yapıldıı bölüm Tez Türü Ünverste Ensttü Yıl 1 lköretm 8.Sınıf Görsel Sanatlar Dersnde Kullanılan Kopyalama Yöntem Ve l Yöntemn Örencnn Görsel Sanatlar Ders Baarısına Etksnn Karılatırılması (Marangoz, N.) Meslek Resm Gaz Blmler 8 2 Görsel Ve tsel Sanatlar Arasında Rtm Kavramının Etklemnn Sınıflarda Resm- Dersne Katkısı (Korkmaz, Y.) Resm- Öretmenl Marmara Blmler 7 3 lköretm Okulları Benc Sınıflarda Drama Yöntem Kullanılarak Yürütülen Resm- Derslernde Resmde Müzn Etksnn ncelenmes (Kartopu, S.) Resm- Öretmenl Gaz Blmler 6 4 Popüler Kültür çersndek Rock Topluluklarının Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lses 9.10.Sınıf Örenclernn Resm- Gaz Blmler 9

12 Resmlerne Etks(Sevml, D) 5 Sanat nde Alternatf Yöntemler (9-12 ya grubunda Mozart Etks Yöntemnn Uygulaması ve ncelemes) (Tmur,S) Resm- Öretmenl Anadolu Blmler 4 6 lköretm Benc Sınıf Dersnn Drama le Brletrlerek Uygulanması Ve Örencler Üzerndek Örenme Farklılıklarının Tespt Edlmes ( Önder, S.) Cumhuryet Blmler 7 7 lköretm Dördüncü Sınıf Örenclernn Becerlern Geltrmede Dramanın Etks(Akyüzlüer, F.) Öretmenl Doktora Dokuz Eylül Blmler 7 Tablo 6 ya bakıldıında müzk ve sanat üzerne yapılan ve ulaılablen dsplnler arası yapılmı lsansüstü çalımaların 2 tanesnn müzk, 5 tanesnn resm bölümünde yapılmı çalımalar olduu toplam 7 aratırmadan 6 tanesnn yüksek lsans sevyesnde br tanesnn doktora sevyesnde konu olarak belrlenm ve tamamlanmı oldukları görülmektedr. Aratırmaların hepsnn son 6 yıl çnde farklı ensttülerde yapıldıı, br tanesnn farklı derlernn aynı ensttüye balı olarak tamamlanmı olduu görülmektedr. ve sanat üzerne yapılmı olan aratırmalardan resm alanı üzerne olanlarda, resm uygulamaları sırasında müzn ders baarısı üzerne ve örencler üzerndek etkler gözlenmtr. Drama alanında yapılmı olan aratırmalarda se; müzk etm sırasında uygulanan drama etmnn örencler üzerndek ve örenme üzerndek etkler gözlenmtr. Resm çalımalarının müzk elnde yapılmasının örenclern konuya odaklanmalarını kolaylatırdıı (Korkmaz, 7); ders baarısını artırdıı, ders baarısı düük olan örenclern örenmelernde olumlu etklernn olduu (Marangoz, 8); Mozart Etks yöntemnn ncelend aratırmada (Tmur,4), Mozart ın dnletld resm çalımalarında olumlu yönde etkler olduu, ayrıca kalabalık sınıflar ve araçgereç ekskl gb derse lkn yeterszlklern alternatf yöntemlern uygulamasında olumsuz etklere neden olduu gözlenmtr. Kartopu (6) ve Sevml (9) nn aratırmasında se; müzn örenclern duygu ve düünceler üzerndek etklernn, müzk elnde yapılan resm çalımalarında belrgnlet gözlenmtr. Drama ve müzk üzerne yapılan aratırmalarda; müzk etm sırasında drama yöntemnn uygulanmasının akademk baarıyı artırdıı (Önder, 7); müzk blgs örenm, müzksel tme, müzk yetenene yönelk özgüven gelm, müze karı tutum, müze bedensel uyum ve arkı söyleme becers üzernde etkl olduu (Akyüzlüer, 7) gözlenmtr ve Tedav/Egzersz üzerne yapılan aratırmalar ve sonuçları Tablo 7: Tedav/Egzersz Üzerne Yapılan Aratırmalar ve Betmsel Özellklernn Daılımları Sır a No Tez Konusu/Yazar Aratırma nın yapıldıı Tez Türü Ünverste Ensttü Yıl

13 bölüm 1 le Terapnn Sınav Kaygısı, Öfke ve Pskolojk Belrtler Üzerndek Etks (Sezer, F.) PDR Doktora Atatürk Blmler 9 2 le Tedav ve Örencler Üzerndek Terapk Etkler (Özçevk, A.) Türk Müz stanbul Teknk Blmler 7 3 le Yapılan Egzerszlern Sürekl Kaygıya Etks Ve Bu Etknn Beyn Dalgalarıyla Desteklenmes (Önsü, A.) Beden ve Spor Kocael Salık Blmler 5 4 Farklı Hızlarında Yapılan Step Aerobk Çalımalarında Alt Ekstremte Eklem Fleksblte Ve zoknetk Performans Farklılıklarının Deerlendrlmes (Yengün, Ö.) Beden ve Spor Doktora Kocael Salık Blmler 5 Tablo 7 ye bakıldıında müzk ve tedav/egzersz üzerne yapılan ve ulaılablen dsplnler arası yapılmı lsansüstü çalımaların 2 tanesnn beden etm ve spor, 1 tanesnn müzk, 1 tanesnn rehberlk ve pskolojk danımanlık bölümünde yapılmı çalımalar olduu, toplam 4 aratırmadan 2 tanesnn yüksek lsans sevyesnde 2 tanesnn doktora sevyesnde konu olarak belrlenm ve tamamlanmı oldukları görülmektedr. Aratırmaların hepsnn son 5 yılda farklı ensttülere balı farklı ünverstelerde tamamlandıı görülmektedr. ve tedav/egzersz üzerne yapılan aratırmalarda, müzk terapnn, kaygı stres gb pskolojk belrtler ve pskyatrk sorunlar üzerndek olumlu etkler gözlenmtr. ve tedav/egzersz üzerne yapılan aratırmalarda; müzk terapnn sınav kaygısı, öfke ve pskolojk belrtlern saaltımında etkl olabld (Sezer, 9); müzkle yapılan egzerszlern sürekl kaygı üzerndek olumlu yönde etkler (Önsü, 5) gözlenmtr. Çocuklarda görülen bazı pskyatrk bozukluklarda; zeka gerl, davranı bozuklukları, örenme bozuklukları olan çocuklarda müzk terapsnn olumlu sonuçları gözlenmtr.(özçevk, 7).Yengün (5) nün aratırmasında se; farklı (125 BPM ve 130 BPM) müzk hızında yapılan çalımalarda, her k müzk hızının da denek gruplarının alt ekstremte kuvvet performans deerlernde gelmey saladıının açıklanmasıyla brlkte 130 BPM müzk hızında yapılan çalımaların alt ekstremte kas kuvvet gelmnde özellkle kuvvette devamlılık özellnn geltrlmesnde daha etkl olduu gözlenmtr. Sıra No 4.6. ve Zeka üzerne yapılan aratırmalar ve sonuçları Tablo 8: Zeka Üzerne Yapılan Aratırmalar ve Betmsel Özellklernn Daılımları Tez Konusu/Yazar 1 Çoklu Zekâ Alanlarında al Zekaya Sahp lköretm knc Kademe Örenclernn Okuldak Baarı Durumları (Müderrsgl, B.) Aratırmanın yapıldıı bölüm Yönetm ve Denetm Tez Türü Ünverste Ensttü Yıl Beykent Blmler 8

14 lköretm Okulu Derslernde Çoklu Zeka Kuramı na Dayalı Öretmnn 6.Sınıf Örenclernn Baarısına Ve Örendkler Blglern Kalıcılıına Etks. (Demrkaya, E.K.) Abant zzet Baysal Blmler 6 3 Çoklu Zekâ Kuramı Dayanaklı Ders leme Modelnn lköretm 7.Sınıf Dersnde Örenclern sel Örenme Düzeylerne Etks(Nacakcı, Z.) Öretmenl Doktora Gaz Blmler 6 4 Öretmnde Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarına Yönelk Model Aratırma (Yelkaya, Ö.Ç.) Doktora Gaz Blmler 7 5 Melod Tekrarına Yönelk sel Algılamada Sayısal Ve Sözel l Örenclerm Performanslarının Yapay Zekâ Ortamında Karılatırılması (Hardalaç, N.) Gaz Blmler 6 Tablo 8 e bakıldıında müzk ve zeka üzerne yapılan ve ulaılablen dsplnler arası yapılmı lsansüstü çalımaların 1 tanesnn etm yönetm ve denetm 4 tanesnn müzk bölümünde yapılmı çalımalar olduu, toplam 5 aratırmanın 3 tanesnn yüksek lsans sevyesnde 2 tanesnn doktora sevyesnde konu olarak belrlenm ve tamamlanmı oldukları görülmektedr. Aratırmaların hepsnn son 4 yıl çnde farklı ensttülere balı farklı ünverstelerde tamamlanmı oldukları görülmektedr. ve zeka üzerne yapılan aratırmaların br kısmında müzk etm sırasında çoklu zeka kuramına dayalı öretmn olumlu etkler gözlenmtr. Aratırmalardan br tanesnde (Hardalaç, 6) sayısal sözel etml örenclern müzk algılamaları karılatırılırken br tanesnde se (Müderrsgl, 8) örenclern akademk baarıları le zeka alanları karılatırılmıtır. ve zeka üzerne yapılan aratırmalarda; müzk dersnde çoklu zeka kuramına dayalı öretmn daha baarılı ve örenlenlern daha kalıcı olmasını saladıı ( Demrkaya, 6); çoklu zeka kuramı dayanaklı lenen müzk dersnn, geleneksel öretm yöntemler le lenen derse göre blsel davranıların kazandırılmasında daha etkl olduu, devnsel davranılarda kısmen daha etkl, duyusal davranılarda se etkl olmadıı gözlenrken, bu modeln örencler ve öretmenler üzerndek olumlu etklernn açıklanmasıyla brlkte geleneksel yöntemlern daha fazla uygulandıı, bu model çn materyal kullanımı ve etknlklerden dolayı ders süresnn yetersz olduu, ders planlarının hazırlanmasında ders öretmenne öneml görevlern dütüü (Nacakcı, 6); geleneksel yöntemlerde farklı zeka alanlarını çalıtırmaya yönelk etknlklere yer verlmed, çoklu zeka kuramına dayalı öretmde farklı etknlkler le daha verml ders lend, bu uygulamalar çn öretmenlere hzmet ç etm verlmes gerekt ve okullarda müzk odalarının geltrlmes gerekt (Yelkaya, 7) gözlenmtr. Hardalaç (6) ın aratırmasında, sayısal etml örenclern sözel etml örenclere göre müzksel algılamalarının daha y olduu gözlenmtr. Müderrsgl (8) n

15 aratırmasında se; çoklu zeka alanlarından müzkal zekaya sahp olan örenclern der zeka alanlarına göre akademk baarı sırasında dördüncü sırada oldukları ancak baarılı örenc sayısının her zekâ alanına at örenclern yüzdesel durumlarına göre müzkal zekâya sahp örenclern üçüncü sırada olduu gözlenmtr. 5. Sonuç ve Önerler Bu aratırma; müzn en çok hang alanlar le dsplnler arası çalımalarda yer aldıının saptanması ve bu çalımalarda ortaya çıkan sonuçların karılatırılarak rdelenmes amacını taımaktadır. Ayrıca müzk ve farklı dsplnler arası yapılmı olan aratırmaları br araya getrmek; müzkle hang dsplnler arası aratırmaların yapıldıını, aynı dspln üzerne farklı yer ve zamanlarda ne kadar aratırma yapıldıını, hang konular üzernde durulduunu, hang sonuçlara ulaıldıını, der alanlar ve müzn nasıl lklendrldn belrlemek amaçlanmıtır. Aratırmaların 14 tanes Gaz, 6 tanes Dokuz Eylül, 6 tanes Marmara, 3 tanes Abant zzet Baysal, 2 tanes Maltepe, 2 tanes Kocael, 1 tanes Beykent, 1 tanes Kafkas, 1 tanes Ankara, 1 tanes Selçuk, 1 tanes nönü,1 tanes stanbul Teknk, 1 tanes, Atatürk 1 tanes Cumhuryet 1, tanes Anadolu Ünverstes nde hazırlanmıtır. Aratırmalardan 23 (17 yüksek lsans-7 doktora) tanes etm blmler, 14 (11 yüksek lsans -3 doktora) tanes sosyal blmler, 2 (1 yüksek lsans-1 doktora) tanes salık blmler, 2 (1 yüksek lsans -1 doktora) tanes fen blmler, 1(yüksek lsans) tanes güzel sanatlar ensttüsünde hazırlanmıtır. Aratırmalardan 26 tanes müzk, 5 tanes resm, 2 tanes etm programları ve öretm, 2 tanes pskoloj, 2 tanes beden etm ve spor, 1 tanes etm yönetm ve denetm, 1 tanes Türkçe 1 tanes yabancı dl 1 özel etm, 1 tane rehberlk ve pskoloj danımanlık bölümünde hazırlanmıtır. Aratırmaların çounluunun yüksek lsans tez olarak hazırlandıı, resm ve özel etm alanlarında doktora sevyesnde aratırma bulunmadıı, güzel sanatlar ensttüsüne balı olarak yüksek lsans sevyesnde br aratırma bulunduu ve bu ensttüye balı olarak doktora sevyesnde aratırma bulunmadıı gözlenmtr. le dsplnler arası hazırlanmı olan bu aratırmaların çounluunun yakın tarhlerde yapılmı olduu, günümüze gelndkçe dsplnler arası çalımaların arttıı gözlenmtr. Alt problemlere at gruplara bakıldıında en çok müzk ve örenme grubunda aratırma bulunduu onu sırası le müzk ve sanat, müzk ve özel etm gruplarının zled, müzk ve çocuk gelm le müzk ve zeka grubunda aynı sayıda aratırma bulunduu, en az sayıda aratırmanın müzk tedav/egzersz grubunda bulunduu belrlenmtr. Aratırma sonuçları ncelednde sonuçların amaçlarına göre 3 gruba ayrılarak deerlendrleblece düünülmütür. Aratırmaların br bölümünde; farklı alanlarda müzk destekl etm, müzn etks le lgl çalımalar bulunurken, der bölümünde, müzk etm sırasında farklı örenme yöntemlernn etks le lgl çalımalar br bakasında se akademk baarı, sayısal-sözel etm, matematksel yetenek le müzk lks ncelenmtr. Müzn etks, müzk destekl etm le lgl 24 aratırma, müzk etmnde farklı örenme yöntemler le lgl 14 aratırma, müzk le akademk baarı, matematksel yetenek le lgl 4 aratırma bulunmaktadır.

16 Müzn etks, müzk destekl etm le lgl çalımalar: müzk ve örenme üzerne yapılan çalımalarda; kelme kazanımı, yabancı dl, hayat blgs, matematk ders üzerne yapılan çalımalar, müzk ve çocuk gelm üzerne yapılan çalımalarda; çocuk gelm, kavram gelm, motor becerler gelm, benlk kavramı üzerne yapılan çalımalar; müzk ve özel etm üzerne yapılan çalımalar, müzk ve sanat üzerne yapılan çalımalarda: resm üzerne yapılan çalımalar; müzk ve tedav/egzersz üzerne yapılan çalımalar bulunmaktadır. Bu aratırmaların sonuçları ncelendnde; müzn, okul önces dönemde çocukların gelmn, örenclern blsel, duyusal, devnsel, gelmlern saladıı, farklı alanlarda ders sırasında müzk destekl br etm le örenmelern daha etkl ve kalıcı gerçeklet, örenclern derse karı olan lg, dkkat ve tutumlarının arttıı, özel etm alanında; örenme, letm, sosyalleme sorunu yaayan örencler üzernde olumlu etkler yarattıı gözlenmtr.resm çalımalarında müzkl yöntem le örenclern daha yaratıcı, özgür çalımalar sergledkler ve müzn örenclern duygu ve düüncelerne olan etklernn resm çalımalarıyla somutlatıı gözlenmtr. terap ve egzersz çalımalarında, müzn nsan pskolojs üzerndek olumlu etkler gözlenmtr. Aratırmaların br bölümünde müzk destekl etmn uygulandıı çalımalarda; müzn örenme üzernde dorudan del, br yan faktör olarak etkl olduu düünülerek uygulamalar yapılmıtır. Müzn beyn levler üzerndek etklerne dayanılarak yapılan aratırmalarda se; beyn levler üzerndek etklernden dolayı müzn örenme üzernde dorudan br etks olduu açıklanmıtır. etm sırasında farklı örenme yöntemlernn etks le lgl çalımalar: müzk ve örenme üzerne yapılan çalımalarda; aktf örenme, brlkl örenme, probleme dayalı örenme, blgy leme modelne dayalı örenme, nöro lngustk programlama teknkler, materyal kullanımı üzerne yapılan çalımalar, müzk ve çocuk gelm üzerne yapılan çalımalarda; ses etmnn müzksel ses gelmne etks üzerne yapılan çalıma, müzk ve sanat üzerne yapılan çalımalarda; drama üzerne yapılan çalımalar, müzk ve zeka üzerne yapılan çalımalarda; çoklu zeka kuramı dayanaklı müzk dersler üzerne yapılan çalımalar bulunmaktadır. Bu aratırmaların sonuçları ncelendnde; müzk etm sırasında farklı örenme yöntemlernn kullanılması le örenmenn daha etkl ve kalıcı gerçeklet, örenclern derse olan lg, dkkat ve tutumunun arttıı, aktf katılımın salandıı, breysel farklılıklar düünülerek çoklu zeka kuramı dayanaklı, dsplnler arası çalımaların olumlu etkler gözlenmtr. ve akademk baarı, sayısal-sözel etm, matematksel yetenek lks üzerne yapılan çalımalar: müzk ve örenme üzerne yapılan çalımalarda; müzk dersne olan tutumla akademk baarı lks, matematksel yetenek le rtmsel yetenek lks üzerne yapılan çalımalar, müzk ve zeka üzerne yapılan çalımalarda; müzkal zeka le akademk baarı lks, sayısal-sözel etm le müzksel algılama lks üzerne yapılan çalımalar bulunmaktadır. Bu aratırmaların sonuçları ncelendnde; matematksel yetenek le rtmsel yetenek arasında, matematksel zeka le müzkal zeka arasında, akademk baarıyla müzk dersne olan tutum ve ders baarısı arasında anlamlı br lk olduu gözlenmtr.

17 ve farklı dsplnler arası yapılan bu aratırmalarda; müzk etm sırasında farklı örenme yöntemlernn ve farklı alanlarda müzk destekl etmn, müzn nsanlar üzerndek etklernn olumlu sonuçları gözlenmtr. le sayısal alan arasında daha kuvvetl br lk olduu gözlenmtr. Dsplnler arası çalımaların, derslerde farklı örenme yöntemler kullanmanın örenmenn daha etkl ve kalıcı gerçeklemesn saladıı, örenclern ve öretmenlern derse olan tutumlarını olumlu yönde artırdıı gözlenmtr. Aratırma önerler 1. Yönetclere, müzn örenme üzerndek etkler ve çocukların gelmlerne olan katkıları hakkında etmcler ve aleler blnçlendrlmes yönünde semner, kurs, panel düzenlemeler ve bu konuda destek olmaları, 2. clere, müzkle lklendrlen farklı dsplnlern örencler üzerndek etkler göz önünde bulundurularak öretm programlarına yön vermeler, 3. clere, müzk etmnn daha etkl ve kalıcı br eklde gerçekletrleblmes çn farklı öretm yöntemler kullanmaları, Ayrıca aratırmacılara, 4. alanında farklı dsplnler arası yapılan bu çalımalar dıında farklı dsplnlerle müzk lks üzerne yen aratırmalar yapmaları, 5. alanında farklı dsplnler üzerne yapılmı olan aratırmalarda, bu dsplnlerde müzk etksn belrleyeblmek çn meta analz çalıması yapmaları, 6. Blmsel aratırmaların çoalmasıyla, lteratür taraması ve konu seçmnde yol göstermes bakımından önem taıyan bu aratırmaya benzer farklı br alan üzernde aratırma yapmaları, 7. Dsplnler arası çalımalarda, müzk kadar etkl baka br alanın olup olmadıı üzerne br aratırma yapmaları önerlmektedr. KAYNAKÇA AKARSU, Sıtkı (7). lköretm 6.Sınıf Ders, Türkye dek Balıca Türler Ve Genel Özellkler Üntesnde Materyal Kullanımının Örenc Baarısı Üzerne Etks (Kars l Örne), Tez, Kars: Kafkas Ünverstes, Blmler Ensttüsü. AKYÜZLÜER, Fatıma (7). lköretm 4. Sınıf Örenclernn Becerlern Geltrmede Dramanın Etks, Doktora Tez, zmr: Dokuz Eylül Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ATL, Sevg (7). Matematksel-Mantıksal Yetenek le Rtmsel Yetenek Arasındak lkler, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. AVALAK, Kerem (8). Okul Önces Dönem Aylık Çocuklara Uygulanan nn Kavram Gelm Üzerndek Etks, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. AZER, Sema (5). Meslek Alan Ve Almayan Lse Örenclernn Benlk Kavramlarının ncelenmes, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ORÇUN, Berrakçay (8). Müzn Br Yaygın Gelmsel Bozukluk Tp Olan Otzmde Ortaya Çıkan Probleml Davranılar Üzerndek Etks: Rtm Uygulaması Çerçevesndek Dört Örnek Olay, Tez, zmr: Dokuz Eylül Ünverstes, Güzel Sanatlar Ensttüsü. BLEN, Sermn (1995). brlkl Örenmenn Öretm Ve Güdüsel Süreçler Üzerndek Etks, Doktora Tez, zmr: Dokuz Eylül Ünverstes, Blmler Ensttüsü. CAMNALBUR, Mücaht (8). Blgsayar Destekl Öretmn Etkll Üzerne Br Meta Analz Çalıması, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. CENGZ, Yasemn (4). Yabancı Dlde Sözcük Öretmne Kullanımının Etklernn Beyn Temell Örenme Kuramı Iıında Aratırılması, Tez, Ankara: Ankara Ünverstes, Blmler Ensttüsü.

18 ÇADIR, Denz (8). Zhnsel Engell Örencler çn Terap Yöntemne Göre Hazırlanan Becer Öretm Programının Etkllnn ncelenmes, Tez, Bolu: Abant zzet Baysal Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÇELKKOL, Özlem (7). Kelme Kazanımında Müzn Etks, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÇZMEC, Neslhan (6). nde Aktf Örenme Teknklerne Dayalı Ders Programlarının lköretm 6.Sınıf Örenclernn Öretm, Derse Yönelk Görüler, Ve Tutumları Üzerndek Etkler, Tez, zmr: Dokuz Eylül Ünverstes, Blmler Ensttüsü. DEMREL, Ddem (5). Klnk Çalımalarda Meta Analz Uygulamaları, Tez, Samsun: Ondokuz Mayıs Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü. DEMRKAYA, Ezg Kılıç (6). lköretm Okulu Derslernde Çoklu Zeka Kuramı na Dayalı Öretmnn 6.Sınıf Örenclernn Baarısına Ve Örendkler Blglern Kalıcılıına Etks, Tez, Bolu: Abant zzet Baysal Ünverstes, Blmler Ensttüsü. DELEVEROVA, Brshua (6). Müzn 0-3 Ya Grubu Çocuklarında Gelmlerne Etklernn ncelenmes, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes Blmler Ensttüsü. DNÇER, Melke (8). lköretm Okullarında lendrlm Matematk Oyunlarıyla Yapılan Öretmn Akademk Baarı ve Tutma Etks, Tez, Bolu: Abant zzet Baysal Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ELMEZ, Gülseren (7). Gören ve Görmeyen lköretm Örenclernn Renk-Nota Eletrmesne Yaklaımları, Tez, stanbul: Maltepe Ünverstes, Blmler Ensttüsü. GEDKL, Necat (1999). Ülkemzde Etk ve Sonuçlarıyla Uluslar arası Sanat Müz, zmr: Ege Ünverstes Basımev. HARDALAÇ, Nacye (6). Melod Tekrarına Yönelk sel Algılamada Sayısal Ve Sözel l Örenclerm Performanslarının Yapay Zeka Ortamında Karılatırılması, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ZGÜ, eref (1993). tme Engell Çocukların lköretm Programlarında, Tez, Malatya: nönü Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü. KARASOY, Durdu, ATA, Nhal (8). Yaam Verlernn Meta-Analz, SDÜ Fen Edebyat Fakültes Fen Dergs, 3(2), s (Erm: ) KARASU, Necdet (9). Özel de Delle Dayalı Yöntemlern Belrlenmes:Tek Denekl Çalıma Analzler Ve Karılatırmaları, Türk Blmler Dergs, Kı 7(1) s (Erm: ) KÜÇÜKÖNDER, Hande (7). Meta Analz Ve Tarımsal Uygulamalar, Tez, Kahramanmara: Kahramanmara Sütçü mam Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü. KARTOPU, Seçl (6). lköretm Okulları Benc Sınıflarda Drama Yöntem Kullanılarak Yürütülen Resm- Derslernde Resmde Müzn Etksnn ncelenmes, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. KAPLAN, Elf Gonca (6). lköretm Okulları 2. Sınıf Hayat Blgs Dersnde Destekl Öretm Yöntemler Kullanılmasının Örenc Kazanımlarına Etks (Ankara Altınordu lköretm Okulu Örne), Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. KAPTAN, Sam (1998). Blmsel Aratırma ve statstk Teknkler, Ankara: Tekıık Yayıncılık. KOCABA, Ayfer (1995). brlkl Örenmenn Blok Flüt Öretm Ve Örenme Stratejler Üzerndek Etkler, Doktora Tez, zmr: Dokuz Eylül Ünverstes, Blmler Ensttüsü. KORKMAZ, Yasemn (7). Görsel Ve tsel Sanatlar Arasında Rtm Kavramının Etklemnn Sınıflarda Resm- Dersne Katkısı, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. KURT, Gürcan (6). Zhnsel Engell Çocuklarda Dnlemenn Örenme Üzerndek Etks, Tez, stanbul: Maltepe Ünverstes, Blmler Ensttüsü. KURTULDU, Mehmet Kayhan (7). Blgy leme Modelne Dayalı Pyano nde Genel Örenme Stratejlernn Yer Ve Görsel majlar Oluturma Yöntemnn Kullanılablrlk Düzey, Doktora Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. OKURSOY GÜNHAN, Fatma (9). Kavram Hartaları Öretm stratejsnn Örenc Baarısına Etks: Br Meta Analz Çalıması, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. MARANGOZ, Nursel (8). lköretm 8.Sınıf Görsel Sanatlar Dersnde Kullanılan Kopyalama Yöntem Ve l Yöntemn Örencnn Görsel Sanatlar Ders Baarısına Etksnn Karılatırılması, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. MÜDERRSGL, Barı (8). Çoklu Zeka Alanlarında al Zekaya Sahp lköretm knc Kademe Örenclernn Okuldak Baarı Durumları, Tez, stanbul: Beykent Ünverstes, Blmler Ensttüsü. NACAKCI, Zek (6). Çoklu Zeka Kuramı Dayanaklı Ders leme Modelnn lköretm 7.Sınıf Dersnde Örenclern sel Örenme Düzeylerne Etks, Doktora Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü, ÖMÜR, Özlem (3). Pyano nde Nöro Lngustk Programlama Teknklernn Örenc Baarısı Üzerndek Etkler, Doktora Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÖNDER, Snem (7). lköretm Benc Sınıf Dersnn Drama le Brletrlerek Uygulanması Ve Örencler Üzerndek Örenme Farklılıklarının Tespt Edlmes, Tez, Svas: Cumhuryet Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÖNER, Al Kerm (6). Müzn Örenme Güçlüü Çeken Çocukların Duyarlılıklarına Etks, Tez, Konya: Selçuk Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÖNSÜ, Ayln (5). le Yapılan Egzerszlern Sürekl Kaygıya Etks ve Bu Etknn Beyn Dalgalarıyla Desteklenmes, Tez, Kocael: Kocael Ünverstes, Salık Blmler Ensttüsü. ÖZCAN, afak (8). Yönetcsnn Cnsyet ve Hzmetç durumunun Göreve Etks: Br Meta Analtk Etk Analz, Doktora Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler ensttüsü.

19 ÖZÇELEB, Beste (8). 5-6 Ya Grubu Pyano Gören Ve Pyano Görmeyen Çocukların Motor Becerlernn Karılatırılması, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÖZÇEVK, Arzu (7). le Tedav Ve Örencler Üzerndek Terapk Etkler, Tez, stanbul: stanbul Teknk Ünverstes, Blmler Ensttüsü. ÖZTOPALAN, Ezg (7). lköretm Düzeyndek lkokullar ve Devlet Okullarının 6,7 Ve 8.Sınıf Örenclernn dersne lkn Tutumları Ve Akademk Baarıları Arasındak lk, Tez, zmr: Dokuz Eylül Ünverstes, Blmler Ensttüsü. SEVML, Denz (9). Popüler Kültür çersndek Rock Topluluklarının Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lses 9.10.Sınıf Örenclernn Resmlerne Etks, Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. SEZER Fahr (9). le Terapnn Sınav Kaygısı, Öfke Ve Pskolojk Belrtler Üzerndek Etks, Doktora Tez, Erzurum: Atatürk Ünverstes, Blmler Ensttüsü. AHN, Fezan (1999). Meta Analznn Tıp ta Kullanımı Ve Br Uygulama, Doktora Tez, Eskehr: Osmangaz Ünverstes, Salık Blmler Ensttüsü. AHN, Mehmet Can (5). nternet Tabanlı Uzaktan n Etkll: Br Meta Analz Çalıması, Tez, Adana: Çukurova Ünverstes, Blmler Ensttüsü. AKTANLI, Süleyman Cem (7). lköretm 4.Sınıfta nglzce dersndek arkıların Öretmen Destekl Öretmnn Örenclern nglzce Dersne lkn Tutumları Ve Baarıları Üzerne Etks(Ankara Talatpaa lköretm Okulu Örne), Doktora Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. TEMZ, Ebru (7). Okul Önces de Üç Ya Dönemndek Aylık Çocuklara Uygulanan Ses nn tme Kayıplı ve tme Kayıpsız Çocukların sel Ses Gelmlerne Etks, Doktora Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. TMUR, Sbel (4). Sanat nde Alternatf Yöntemler (9-12 ya grubunda Mozart Etks Yöntemnn Uygulaması ve ncelemes), Tez, Eskehr: Anadolu Ünverstes, Blmler Ensttüsü. TOPÇU, Pınar (9). Cnsyetn Blgsayar Tutumu Üzerndek Etks: Br Meta Analz Çalıması, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. UZUNBOYLU, Hüseyn, ÖZCINAR, Zehra (9). Blgsayar Destekl Dl Örenme Çalımalarında Aratırma ve Yönelmler: Br Meta-Analz Çalımasının Sonuçları, Ejer (kı) S. 34 (Erm: ) ÜNAL, Zeynep Oya (8). Probleme Dayalı Örenme Modelnn Pyano Ve Öretm Alanındak Yeterllk Algısına Etks, Doktora Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü. YALTUR, Nurhan (6). lköretm 6.Sınıfların Dersnde Aktf Örenme Yöntemnn Örenc Baarısına Etks, Tez, stanbul: Marmara Ünverstes, Blmler Ensttüsü. YENGÜN, Özlem (5). Farklı Hızlarında Yapılan Step Aerobk Çalımalarında Alt Ekstremte Eklem Fleksblte ve zoknetk Performans Farklılıklarının Deerlendrlmes, Doktora Tez, Kocael: Kocael Ünverstes, Salık Blmler Ensttüsü. YELKAYA, Özge Çongur (7). Öretmnde Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına Yönelk Model Aratırma, Doktora Tez, Ankara: Gaz Ünverstes, Blmler Ensttüsü. YILDIRIM, Al, MEK, Hasan (6). Blmlerde Ntel Aratırma Yöntemler, Ankara: Seçkn Yayınev. YILDIZ, Nlgün, TEZ, Müjgan (9). Meta-Analznde Kategork Verlern Brletrlmesnde Kullanılan statstksel Yöntemler: Aktf ve Pasf Sgara çclern Deerlendrlmes, stanbul Ünverstes letme Fakültes Dergs Clt/Vol:38, Sayı/No: 2, s (Erm: ) (Erm: )

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Fak YNAM stanbul Teknk Ünverstes stanbul Teknk Ünverstes ÖZET Trafk kazaları, ülkemz gündemn sürekl olarak gal eden konularıdan brdr. Üzernde çok

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

TIP TIP FAKÜ LTES İ TIP FAKÜ LTES İ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜH. PDR-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

TIP TIP FAKÜ LTES İ TIP FAKÜ LTES İ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME MÜH. PDR-REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Ad Soyad YUSUF OĞULCAN ÖKSÜZ STANBUL TEKNK ÜNV ELEKTRK Ad Soyad HAKAN KELEŞ S. DEMREL ÜNV. ELEKTRONK HABERLEŞME MÜH. Ad Soyad NURSEL TÜMKAYA ÇUKUROVA ÜNV. NGLZCE ÖĞRETMENLĞ Ad Soyad DENZ ABACI DOĞUŞ ÜNV.

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ŞLETME, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 46048259918 HAKAN

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ RESMDE

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ Lisans Sınav A1513120054 GÖZDE ŞAMATACI EĞTM BLMLER 97,83 EĞTM BLMLER/REH BERLK VE 89,4 78.94634 55.00000 A1513120029 LHAN ÇÇEK 82,6 VE REHBERLK 81,6 71.22661 57.50000 A1513120048 Arş. Gör. METN KOCATÜRK

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) ULUSLARARA SI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) ULUSLARARA SI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES ÇALIŞMA EKONOMS VE ENDÜSTR LŞKLER, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Koteja Tipi Ek Madde 1 Koteja 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

2007 OKS - ÖZEL ÖRETM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ 1. YERLETRME TAVAN - TABAN PUANLARI

2007 OKS - ÖZEL ÖRETM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ 1. YERLETRME TAVAN - TABAN PUANLARI 1/5 EDEN 1 101 ADANA SEYHAN 2096 ÖZEL ÇUKUROVA BLFEN FEN LSES ng.karma 48 48 0 452,442 304,211 156902 19,17 176 0,02 2 101 ADANA SEYHAN 2100 ÖZEL ÇUKUROVA BLFEN KOLEJ ng.karma 96 83 13 389,623 167,750

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Araştırma Yöntemler Research Methodology n Constructon Kodu (Code) PYY501E Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I

TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I TEKNOLOJİ BAĞIMLI YAŞAMIN MATEMATİKSEL DESENLERİ-I Fevz ÜNLÜ *, Esra DALAN YILDIRIM **,Şule AYAR *** ÖZET: Evren her an nano-önces, nano, mkro, normal, makro ve makro-ötes gözler le gözlemlermze açıktır.

Detaylı

Z!RVE ÜN!VERS!TES! M!MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES! STAJ YÖNERGES!

Z!RVE ÜN!VERS!TES! M!MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES! STAJ YÖNERGES! Amaç ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES STAJ YÖNERGES MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi örencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını belirler.

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Merkezi Yerleştirme Ek Madde 1 Yatay Geçiş Kontenjan Tipi Ek Madde 1 Kontenjan 90 Yıl 2012 AÇIK ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES KTSAT, LSANS (AÇIKÖĞRETM) Koteja 90 Yıl 2012 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua 1 23941158340 ABDLLAH ALAN STANBL 2 59290310368 NRLLAH STANBL

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİ M)

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%50 BURSLU) SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİ M) AÇIK ZAKTAN EĞTM FAKÜLTES SVL HAVA LAŞTIRMA ŞLETMECLĞ, ÖNLSANS (AÇIKÖĞRET Yıl 2014 Sira TC Ad Soyad iversite Fakulte BirimAdi AGNO TabaPua YerlestirmePua 1 17099292032 BSE NR TRANL STANBL 2 17099292032

Detaylı

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi

ÜLKEMiziN ÜST DÜZEY TEKNiSYEN ihtiyacı VE EGiTiMi ÜLKEMzN ÜST DÜZEY TEKNSYEN HTYACı VE EGTM Prof Dr Ethem ÖZGÜVEN() Br çok ülkede olduğu gb ülkemzde de meslek ve teknk eğtm 19 yüzyıla kadar «çıroklı'k» sstem şeklnde yürütülmüştür Cumhuryet dönem öncesnde

Detaylı

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ Anadolu Tarım Blm. Derg., 203,28(3):68-74 Anadolu J Agr Sc, 203,28(3):68-74 do: 0.76/anaas.203.28.3.68 URL: htt://dx.do.org/0.76/anaas.203.28.3.68 Derleme Revew FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı. Sürüm no 1.2 Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.2 Tekrdağ, Ocak İçndekler lsteler 2 3. Sunuş... 5 4. Grş... 6 5. Yönetc Özet... 9 6. Kurumsal Değerlendrme

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde edlen verlere dayanılarak populasyonu anıma ve paramere ahmnlerne yönelk yönemlerden söz edld. Burada se sözü edlecek olan,

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ)

İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) İKTİSAT PR. (İÖ) AÇIK VE UZAKTAN EĞTM FAKÜLTES MALYE, LSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETM) Kotej Tipi Ek Madde 1 Kotej 31 Yıl 2010 Sira TC Ad Soyad Uiversite Fakulte BirimAdi AGNO TabPu YerlestirmePua 1 46048259918 HAKAN KARAMUK

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Sayı : 2012 / 221 Konu: İş Talebi 20 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 221 Konu: İş Talebi 20 Kasım 2012 Say : 2012 / 221 Konu: Talebi 20 Kasm 2012 Değerli Üyemiz, Derneğimize intikal eden Maden Mhendisliği mezunu Mehmet Aydn a ( % 40 iitme engelli) ait CV iliikte sunulmutur. Bilgilerinizi rica eder, çalmalarnzda

Detaylı

QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY

QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY sarogluesra@hotmalcom Ghader ZEMESTANI zemestanghader@gmalcom turhanmthat@mynetcom t n yla yla mu Toplam Kalte Anahtar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1.1. Varyans Analz 1.. Tek Yönlü Varyans Analz Model 1.3. İk Yönlü Varyans Analz Model Prof Dr. Leven ŞENYAY XII-1 İsask II Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK

FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM. Sevil ŞENTÜRK FAKTÖRİYEL TASARIMA ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ İLE FARKLI BİR YAKLAŞIM Sevl ŞENTÜRK Anadolu Ünverstes, Fen Fakültes, İstatstk Bölümü,26470, ESKİŞEHİR, e-mal:sdelgoz@anadolu.edu.tr

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR

META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI META ANALİZ VE TARIMSAL UYGULAMALAR HANDE KÜÇÜKÖNDER YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Ocak -2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İnşaat İşletmes Hukuku İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Constructon Busness Law Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kreds (Local Credts) AKTS Kreds (ECTS

Detaylı