Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar"

Transkript

1 AMAÇ Üst solunum yollarındaki sekresyonun, solunum yollarından doğru ve uygun teknikle atılması, akciğerlerin yeterli havalanması ve hastanın daha rahat/ etkin solunum yapabilmesidir. TEMEL İLKELER Aspirasyon sondasının çapı, entübasyon tüpü/ trakeostomi kanülünün çapının 1/ 3 ü olmalıdır. Endotrakeal aspirasyonda, aspirasyon sondasının uzunluğu entübasyon tüpünden uzun olmalıdır. Tanımlar Aspirasyon: Solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalışan bir vakum cihazı ile dışarı alınması işlemidir. Aspirasyon üç farklı şekilde yapılabilir: Orofarengeal veya nazofarengeal aspirasyon, Orotrakeal ve nazotrakeal aspirasyon, Trakeal aspirasyon. Açık Sistem Aspirasyon: Mekanik ventilatöre bağlı hastalar aspirasyon işlemi sırasında ventilatörden ayrılır, hasta mekanik ventilatöre bağlı değilse doğrudan vakum sisteminin ucuna yerleştirilen tek kullanımlık steril bir kateter ile aspirasyon gerçekleştirilir. İşlem sonrası gerekirse hasta tekrar ventilatöre bağlanır. Kapalı Sistem Aspirasyon: Sadece mekanik ventilatöre bağlı olan veya trakeostomi kanülü/ endotrakeal tüp takılı olan hastalarda, ventilatörün bir parçası olan çok kullanımlık kateter ile 24 saat boyunca koruyucu kılıf içinde muhafaza edilerek yapılır. İşlem sırasında kateter kanül içinde ileri doğru 446

2 hareket ettirilir ve valf kısmı baş parmak ile kapatılır. Yeterli aspirasyon sağlanınca yavaşça geri çekilir. Tekrar içeriye ittirilmez. Subglottik Aspirasyon: Subglottik bölgenin aspirasyonunu sağlayan özel endotrakeal tüplerin kullanımını, özellikle erken pnömoni gelişimini azaltmakta etkilidir. Subglottik bölge aspirasyonunun enjektörle sık sık yapılması gerekmektedir. Karina: Trakeanın sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı bölüme verilen isimdir. Dikkat Edilecek Noktalar Aspirasyon işlemi aseptik tekniğe uygun olarak yapılmalıdır. Aspirasyon sondası tek kullanımlık olmalıdır. Aspirasyon için belirlenmiş standart bir sıklık yoktur. Hastanın aspirasyon gereksinimi değerlendirilir. Gereksinimi doğrultusunda işlem tekrarlanır. Sekresyonların koyu olması durumunda ağızdan beslenebilen hastalar için sıvı alımının arttırılması ve odanın iyi nemlendirilmesi gerekmektedir. Aspirasyon gereksiniminin olduğunu gösteren bulgular: Taşipne, dispne, siyanoz, huzursuzluk, terleme, taşikardi, hipertansiyon, ventilatörde yüksek basınç alarmı, kan gazı değerlerinin bozulması, havayolunda gözle görülür sekresyon olması, oskültasyonda hırıltı varlığı. Aspirasyon işlemi 5 10 sn den fazla sürdürülmemelidir. İki uygulama arası en az sn olmalıdır ve ardarda 3 kereden fazla uygulanmamalıdır. Aspirasyon sırasında ambu hazır bulundurulmalıdır. Aspirasyon işlemi geçici olarak hipoksiye neden olabileceği için hasta; % 100 O 2 ile işlem öncesi 2 dk, işlem sonrası 1 dk ventile edilmelidir. Aspirasyon sondası, tüp içerisinde ilerletilirken aspiratör kapalı olmalıdır. Aspiratör basıncı; Yenidoğanda mmhg, sonda no: 6 Fr Çocuklarda mmhg, sonda no: 8 0 Fr Yetişkinlerde mmhg, sonda no: Fr olmalıdır. Aspirasyon sondası inspirasyon esnasında itilmelidir. Aspirasyon sırasında; hastanın kalp atım hızı, ritmi, solunumu ve cilt rengi gözlenmelidir. 447

3 Hemşirelik Bakım Standartları Aspirasyon işlemi nedeniyle gelişebilecek başlıca komplikasyonlar: Hipoksemi, bradikardi/ taşikardi, hipotansiyon/ hipertansiyon, kardiyak aritmi/ arrest, atelektazi, bronkospazm, intrakraniyal basınçta artma, nozokomiyal enfeksiyon, trakeobronşial hasardır. Uygulama sırasında direnç oluşursa kateterin karinada olduğu düşünülerek bir cm geri çekilmeli ve daha fazla ilerletilmemelidir. Aspirasyon işlemi, hasta oral yoldan beslenebiliyorsa beslenmeden sonraki iki saat içinde yapılmamalıdır. Mümkünse taşınabilir aspiratör kullanımı tercih edilmemelidir. Ancak başka bir olanak yok ise aspiratör kavanozu doldukça veya 24 saatte bir boşaltılıp, Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin önerilerine göre dezenfekte edilerek hazır bulundurulmalıdır. Ağız içi sekresyonların aspirasyonu için kullanılan kateterler tekrar kullanılmamalı, tüp içi aspirasyon için yeni kateter açılmalıdır. Aspirasyon sonrası hastanın oksjen miktarı yeniden ayarlanmalıdır. Yüksek konsantrasyonda oksijen uygulamasının, oksijen toksisitesi ve atelektaziye neden olabileceği ve özellikle kronik obstüktif akciğer hastalarında, karbondioksit retansiyonu oluşabileceği unutulmamalıdır. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. 1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 2. Uygulayıcı maske veya yüz koruyucusu ve eldiven takar. Solunum sekresyonları ile kontaminasyon riski olan durumlarda önlük giyilir, kirlenme durumunda ve bir başka hastaya geçmeden önce değiştirilir. 3. Hastaya/ ailesine işlem hakkında bilgi verilir ve izin alınır. 4. Malzemeler temiz ve kolay ulaşılabilir bir alana yerleştirilir. Yaşa göre kullanılacak steril aspirasyon kateteri numaraları; bebeklerde 5-8 Fr, çocuklarda 8-10 Fr, erişkinlerde Fr dir. 5. Bir sakıncası yoksa işlem öncesi hastanın başı yükseltilir (semifowler pozisyonu). Bu pozisyonda orofarengeal aspirasyon yapılırken hastanın yüzü uygulayıcıya doğru dönük olmalı, nazofarengeal aspirasyonda boyun ekstansiyona getirilmelidir. Bilinci kapalı hastalarda ise lateral pozisyon tercih edilir. 6. Hastanın oksijen satürasyonunun takibi yapılır. 7. Hastanın göğsüne havlu serilir ve bilinci açık ise öksürmesi konusunda açıklama yapılır. 448

4 8. Aseptik teknikle kateter ve aspirasyon kiti açılır ve 100 ml steril/ distile su kullanılarak makinenin çalışıp çalışmadığı işleme başlamadan önce kontrol edilir. 9. Aspiratörün basıncı yaşa uygun olarak ayarlanır. a. Yenidoğanda mmhg, b. Çocuklarda mmhg, c. Erişkinlerde mmhg. Orofarengeal aspirasyon 10. Aktif olan ele tek kullanımlık, non steril eldiven giyilir. 11. Kateter ucu ile aspiratörün bağlantısı sağlanır. 12. Kateter parmaklar arasında klemplenerek hastanın ağzına yerleştirilir ve ağız içi temizlenir (Bkz. Resim 1). 13. İşlem sırasında hasta öksürmesi konusunda uyarılır. Nazofarengeal aspirasyon 14. Nazikçe kateter inspirasyon sırasında burun deliğinden farenkse doğru ilerletilir (Bkz. Resim 2). a. Bebeklerde 4-8 cm. b. Çocuklarda 8-12 cm. c. Erişkinlerde 16 cm. Resim 1. Orofarengeal aspirasyon 15. Kateter parmaklar arasında, kendi çevresinde döndürülerek ve geri çekerek aralıklı aspirasyon uygulanır. 16. Hastanın ikinci bir aspirasyona gereksinimi değerlendirilir. 449

5 Hemşirelik Bakım Standartları Resim 2. Nazofarengeal aspirasyon Nazotrakeal aspirasyon 17. Kateter burun deliğinden trakeaya doğru itilir. Bu arada hastanın nefes almasına izin verilir. a. Bebeklerde 8-14 cm. b. Çocuklarda cm. c. Erişkinlerde cm. 18. Kateter yerleştirilirken aspiratör çalışmamalıdır. Kateteri yerleştirme sırasında ve sonrasında hasta öksürebilir, bu normaldir. Ancak hasta öğürür ya da kusarsa, kateter özafagustadır, hemen çıkarılmalıdır. 19. İşlem sırasında sekresyonun olduğu bronşa göre pozisyon verilir ve aspirasyon belirtildiği şekilde uygulanır. Trakeal tüp içi aspirasyon 20. Hastanın mekanik ventilatör veya ambu ile aspirasyon öncesi %100 oksijenlenmesi sağlanır. 21. İşlem öncesi ventilatör alarmları kapatılır. 22. Mümkünse işlemin iki kişi ile steril olarak yapılması tercih edilir. İşlem tek kişi ile yapılıyorsa, aktif olan ele steril eldiven, aktif olmayan ele non steril eldiven giyilir ve steril elle kateter tutulurken, non steril el ile tüp ve ventilatör/ balon birbirinden ayrılır, kateter ve aspiratör bağlantısı yapılır. 23. Kateter ile belirlenen derinliğe girilir ve aspiratör çalıştırılır. 24. En fazla 15 sn sürecek şekilde kateter döndürülerek çıkarılır (Bkz. Resim 3). 25. Balon/ ventilatör, trakeal tüpün konnektörüne bağlanır ve ventilatör alarmları açık konuma getirilir. 450

6 Airway aspirasyonu Resim 3. Trakeal Tüp İçi Aspirasyon İşlem Basamakları 26. Aspirasyondan önce hasta ambu ile oksijenlendirilir. 27. Hastanın inspirasyonu sırasında kateter airwayden içeri dirençle karşılaşılana veya hasta öksürene kadar ilerletilir. Dirençle karşılaşılırsa 1 cm geri çekilir ve hasta aspire edilir (Bkz. Resim 4). 28. Hasta işlem sırasında solunum sıkıntısına girerse hemen kateter geri çekilir ve oksijen verilir. Resim 4. Airway Aspirasyon Tekniği Kaynak: Wilkinson JM, Treas LS. (2012). Pocket Skills Nursing, What You Need To Know Now. F.A.Davis Company, Philadelphia, p Tüm aspirasyon tekniklerinde işlemin sonlandırılması; 29. İşlemden sonra kateter içinden distile su geçirilerek sekresyonlar temizlenir ve kateter atılır. 30. Kateter bağlantı tüplerinden ayrılır ve kateter tıbbi atık kovasına atılır. 31. Hastanın göğsü üzerindeki havlu ve diğer malzemeler kaldırılır. 32. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 451

7 Hemşirelik Bakım Standartları 33. Hastanın yaşam bulguları ölçülür ve değerlendirilir. 34. Yapılan işlem ve gözlemler kaydedilir. Kaynaklar 1. Acil Hava Yolu Kontrolü. 1 (2011).T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, Ankara. 2. Akça Ay F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri, 5. Baskı, İstanbul, s Danış B, Nurülke B, Dindar B ve ark. (2008). Hemşirelik Bakımında Kalite. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2. Baskı, İzmir, s Demirel D, Erbaş D, Uludağ E. (2006). Hemşirelik Bakımında Kalite. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, s Özden D. (2007). Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11(3), s Özden D. (2007). Bir Devlet Hastanesinde Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemleri İçin Standart Geliştirilmesi ve Bu Yöntemlerin Hastaların Hemodinamik Durumuna Etkisinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara. 7. Sönmez D. (2009). Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Endotrakeal Aspirasyon Ağrısının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 8. Yıldırım A. (2001). Hemşirelik Bakım Protokolleri El Kitabı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, s Wilkinson JM. Treas LS. (2012). Pocket Nursing Skills: What You Need to Know Now. F.A. Davis Company, Philadelphia, p Tarihi: ) w&id=43&itemid=41. (Erişim Tarihi: ). Hazırlayanlar Uzm. Hem. Seçil BEYECE İNCAZLI (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Hem. Selma ÇELİK (İKÇÜ Atatürk EAH Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi) Hem. Çiğdem EREN DEĞER (Torbalı DH Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi) Hem. İpek FINDIK (İKÇÜ Atatürk EAH SBHM Süpervisör Hemşire) Hem. Sevde UÇAR (İKÇÜ Atatürk EAH Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi) Hem. Güler ÜSTÜN (İKÇÜ Atatürk EAH Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi) Hem. Gülden ŞEN (İKÇÜ Atatürk EAH Anestezi Yoğun Bakım Hemşiresi) Hem. Fatma YAVUZ ŞEN (İKÇÜ Atatürk EAH Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi) Danışman Doç. Dr. Yasemin TOKEM (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.) 452

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması A. ÜRİNER KATETER TAKILMASI AMAÇ İdrarın boşalmasının sağlanması, mesane distansiyonuna bağlı rahatsızlığın azaltılması, steril idrar örneğinin alınması,

Detaylı

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması AMAÇ Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide içeriğinin toplanması, mide lavajı, mide salgılarının aspirasyonu,

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır.

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. AMAÇ Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Lavman solüsyonunun miktarı, lavmanın çeşidine ve kişinin

Detaylı

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uyarılması, kasların gevşemesinin

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 1 723H00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın doğru ve uygun teknikle intramüsküler yoldan hastaya uygulanmasıdır. TEMEL BİLGİLER IM ilaç uygulama işleminde, 8 doğru kuralına (doğru hasta, doğru ilaç,

Detaylı

Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı

Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı AMAÇ Doku bütünlüğünün ve dolaşımın devamlılığının sağlanması, basınç ülseri oluşumunun önlenmesi, basınç ülseri riskinin tanımlanması/ derecelendirilmesi, standartlara uygun

Detaylı

HASTA BAKIM STANDARTLARI

HASTA BAKIM STANDARTLARI HASTA BAKIM STANDARTLARI Saç Bakımı Göz Bakımı Ağız Bakımı Oral Mukozitte Ağız Bakımı Ayak Bakımı Perine Bakımı Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Günlük Özbakım Gereksinimleri Sırt Masajı Uygulama Periferik

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar AMAÇ Hastalıkların teşhisi, benzer hastalıkların birbirinden ayrılması ve tedavi sürecinin izlenmesi amacıyla kanın hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemesi için hastadan

Detaylı

KAPALI SİSTEM ASPİRASYON YÖNTEMİ. Dilek ÖZDEN*

KAPALI SİSTEM ASPİRASYON YÖNTEMİ. Dilek ÖZDEN* KAPALI SİSTEM ASPİRASYON YÖNTEMİ Dilek ÖZDEN* ÖZET Trakeo-bronşial aspirasyon; açık ve kapalı sistem aspirasyon olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde kapalı sistem aspirasyon

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Oral mukoza membran bütünlüğünün sağlanması, diş ve dişetlerinin sağlığının sürdürülmesi, ağızdaki rahatsız edici tat ve kokunun giderilmesi, bireyin doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesinin

Detaylı

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ

BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ

KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2.

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ CĠLDĠYE KLĠNĠĞĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KORUCUK ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI 3. BÖLÜMÜN FAALĠYETLERĠ

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

Solunum Egzersizleri. Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 18.02.2011

Solunum Egzersizleri. Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 18.02.2011 Solunum Egzersizleri Hazırlayan: Birsen Erkuş Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 18.02.2011 Solunum Egzersizi Cerrahi bir girişim uygulanan hastalarda,ameliyat sonrası

Detaylı

Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER

Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER AMAÇ Yanığı olan hastada, yanığın derecesine ve şiddetine uygun bakım verilmesinin sağlanması, enfeksiyonların önlenmesi, dokunun tamiri ve rejenerasyonunun sağlanarak deri bütünlüğünün eski hale getirilmesidir.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi

Detaylı

Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı Oxygen therapy and nursing care

Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı Oxygen therapy and nursing care Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing DERLEME REVIEW Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı Oxygen therapy and nursing care Hilal

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı