ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER"

Transkript

1 BÖLGELERDEN HABERLER ö haberler OP. DR. SAD TURKAN ÜROLOJ UZMANI UZ. DR. ÖNDER CANGÜVEN ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 KASTAMONU DA ÜROLOJ ULUSAL BiLiNÇLE GÜNCEL ÜROLOJi TOPLANTISI / AYDIN Kastamonu Bat Karadeniz'de yer alan yaklafl k 80 bin nüfuslu bir ildir. Ulafl m baz nda en yak n metropol kent Ankara'd r. Sa l k interland dikkate al nd nda kapsad nüfus yaklafl k 300 bindir. Buna ulafl m bak m ndan Sinop'a göre daha avantajl oldu u için Boyabat ilçesi de dahil edilebilir. Son befl y lda bilhassa özel hastanecili in de geliflmesi ile sa l k sektörü önemli at l mlar gerçeklefltirmifltir. limizde bir devlet hastanesi, iki özel hastane, bir kad n-do um çocuk hastanesi ve bir de fiziksel t p-rehabilitasyon hastanesi bulunmaktad r. Devlet hastanesinde 3, özel hastanelerde 2, Taflköprü ilçesinde 1, Tosya ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 adet üroloji uzman görev yapmaktad r. Bu kadro dikkate al nd nda genel üroloji ameliyatlar, çeflitli androlojik ameliyatlar (penil protez implantasyonu, peyroni-patch operasyonu, penil kurvatür cerrahisi, mikroskopik varikoselektomi vs. ) inkontinans ameliyatlar ( TVT, TOT vs.) çeflitli endo-ürolojik ameliyatlar (üreterorenoskopi, TUR-P {genel olarak plasmakinetik sistem uygulan yor}, TURMt, nternal üretrotomi, PCNL vs.), pediatrik üroloji ameliyatlar ( hipospadias onar m, orfliopeksi, inguinal herni onar m, endoskopik VUR cerrahisi vs.) ve elektif baz üro-onkolojik radikal ameliyatlar (radikal prostatektomi, radikal sistektomi, radikal nefrektomi, RPLND vs.) yap lmaktad r. Son zamanlarda çeflitli laparoskopik ameliyatlar ( lap. kist eksizyonu, lap. abdominal testis explorasyonu vs. ) da uygulanmaya bafllanm flt r. limizde ortalama günlük poliklinik hasta say s toplam civar ndad r. limize çeflitli çevre illerden (Karabük, Çank r, Sinop vs.) de hasta ak fl olmaktad r. Toplam ameliyathane say s yaklafl k 12 tanedir. Görüntüleme cihazlar olarak 3 adet MR, 3 adet BT mevcuttur. Bir tanesi devlet hastanesinde ve di eri de özel hastanede olmak üzere 2 adet ESWL cihaz kullan lmaktad r. Fizik-Tedavi hastanesi'nde bir adet ürodinami cihaz bulunmakta olup, tüm hekimlerin kullan m na aç kt r. Sevk zinciri bak m ndan en yak n merkez Ankara'd r. Ürologlar aras ndaki iliflkiler oldukça iyi olup, etik ve deontolojik kurallar çerçevesinde devam etmektedir. Burada görev yapan hekimler olarak ortak dile imiz; çeflitli bölgesel ürolojik toplant lar n ilimizde veya ilimize yak n bölgelerde düzenlenmesidir. Bu amaçla özellikle k fl toplant lar için Ilgaz Da otelleri ilginç bir mekan olabilir. limizde de erli hocalar m z misafir etmek bizler için anlat lmaz bir mutluluk olacakt r. 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. Türk Üroloji Derne i, Endoüroloji Derne i, Türk Androloji Derne i ve Türkiye ESRU'nun birlikte düzenledi i Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji toplant lar n n ilki Mart 2009 tarihlerinde Ayd n ilinde gerçeklefltirildi. Üroloji uzmanlar ve asistanlar n n yan s ra, üroloji hemflireleri ve birinci basamak hekimleri de toplant ya kat l m gösterdi. Yetmifl kiflinin kat l m ile iki gün süren toplant üç bölümden olufluyordu. Birinci gün sabah gerçeklefltirilen Türkiye ESRU yuvarlak masa oturumlar nda; Üroonkoloji, Pediatrik Üroloji ve Kad n Ürolojisi ile ilgili güncel konu bafll klar tart fl ld. Genç ürologlar n oturumlar n interaktif bir formatta sürdürmesi ilgiyi daha da artt rd. Birinci gün ö leden sonra gerçeklefltirilen Türk Androloji Derne i oturumlar nda ise erkek cinsel sa l sorunlar tart fl ld. Olgular eflli inde erektil disfonksiyonun tan ve tedavisinin sunulmas izleyenler aç s ndan zevkli hale geldi. Üroloji hemflireleri derne inin kurslar ise bölgedeki üroloji hemflireleri taraf ndan yo un ilgi gördü. Üroloji hemflireleri derne i oturumunda özellikle prostat ameliyatlar sonras bak m güncel bilgiler fl nda sunuldu. Pratik bilgilerin paylafl ld bu oturumda hemflireler merak ettikleri konular sorma f rsat n da yakalad lar. Ulusal bilinçle güncel üroloji toplant s n n T p Bayram n kapsamas nedeni ile bilimsel program d fl nda, 14 Mart 2009 Cumartesi akflam düzenlenen T p Balosu ise kat l mc lara keyifli bir gece sa lad. kinci gün gerçeklefltirilen Endoüroloji Derne i oturumlar nda ise laparoskopik ve üretroskopik yaklafl mlar tart fl ld. Deneyimli uzmanlar n tecrübelerini paylaflt klar oturumlarda robot yard ml cerrahi yine en çok merak edilen ve soru getiren konular aras nda idi. EAU 2009 STOCKHOLM Ege bölgesindeki ulusal bilinç konusu Kuvayi Seyyariye'den Kuvayi Milliye'ye' idi. Ayd n Bölgesinde bundan tam 90 y l önce bafllayan milli direniflin slayt gösterisi eflli inde anlat lmas dinleyenlere duygulu anlar yaflatt. Kurtulufl Savafl nda en çok sivil can kayb n n oldu u yerlerin bafl nda Ayd n ilinin gelmeside ayr bir anlam tafl yordu. Bu toplant ile güncel ürolojinin de iflik yörelerde gerçeklefltirilmesi bilimsel birikimin yan s ra kültürel paylafl m aç s ndan da önemli oldu unu ortaya koydu. > Avrupa Üroloji Derne i (Eau) Y ll k Kongresi Mart 2009 Tarihlerinde Stockholm'de Düzenlendi > K br s Disiplinler Aras Üroonkoloji Toplant s zlenimleri > Taflkent Toplant s ndan Haberler > Avrasya dan ve Bölgelerden Haberler

2 ÜROTÜRK i GAZETE ÜROTÜRK L TEMSiLC LER MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO LU GENEL YAYIN YÖNETMEN DR. CAN BAYD NÇ YAZI filer MÜDÜRLER DR. M.MURAT D NÇER DR. KENAN KORKMAZ YÖNET M YER ADRES TÜRK ÜROLOJ DERNE Prof. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt. 18/ fiiflli/ stanbul TELEFON FAKS ELEKTRON K POSTA TASARIM HAR KA F K RLER REK. AJANSI PBX BASKI KADIKÖY MATBAASI YAYIN TÜRÜ TÜRK ÜROLOJ DERNE N N 3 AYDA B R YAYINLANAN BEDELS Z SÜREL YAYINIDIR. HER HAKKI SAKLIDIR. YAZILI Z N OLMAKSIZIN ÇO ALTILMASI YASAKTIR. NDEX SAYFA 3 > BAfiKANIN YAZISI SAYFA 4 > AVRASYA DAN HABERLER SAYFA 5 > KONGRELERDEN SAYFA 12 > ÜROLOJ KL N KLER N TANIYALIM SAYFA 13 > DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ SAYFA 14 > TÜRK YE ESRU SAYFA 16 > DERNEKTEN HABERLER SAYFA 17 > ÜROLOJ HEMfi RELER DERNE SAYFA 18 > ÜROLOGLARIN BAfiARI ÖYKÜLER SAYFA 20 > DERLEMELER SAYFA 22 > KIBRIS TOPLANTILARI SAYFA 23 > TÜD YÖNET M KURULUNU TANIYALIM SAYFA 24 > BÖLGELERDEN HABERLER ADANA AFYON AKSARAY AMASYA ANKARA ARTV N AYDIN BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇERKEZKÖY ÇORLU ÇORUM DEN ZL DÜZCE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK fieh R GAZ ANTEP G RESUN HAKKAR HATAY ÇEL (MERS N) ISPARTA STANBUL SEZG N GÜVEL BÜLENT AKDO AN NAC BATAK FARUK KOÇ TURGAY AKGÜL ZiYA AKBULUT METiN ONARAN fieref BASAL ÇA RI fienocak FAT H AYDIN MEHMET DÜNDAR TAMER ENG N SÜLEYMAN KILIÇ ASIM ALBAYRAK NUR KE MERY SEDAT ÖNER.ETHEM KARAfiEN N HAT GÜLHAN CAB R ALAR AHMET MEDEN HAKAN AKDERE SERDAR SÖNMEZ ADNAN SAYIN MEHMET S REK O UZ PEKER KORAY TÜRKAN AHMET RAHM ONUR AHMET fienol MEHMET fiah N TURGUT YAPANO LU MURATCAN K REM T AL ARAS CAV T CAN ÇET N YEfi LL AYDIN YEN LMEZ SAKIP ERTURHAN KAZIM B LECEN BÜLENT ÖZDEfiL K AVN Z YAN SADIK GÖRÜR H KMET ELMAS TUNA ATAMAN HASAN ERDAL DORUK NED M NCE SEDAT SOYUPEK AL RIZA SI IRCI NED M NCE ADEM FAZLIO LU FAYSAL GÜLER ORHAN TANRIVERD SONER GÜNEY NAD R KALFAZADE YAVUZ ÖNOL METE ENER TURGUT ALP RIFAT DO AN YUSUF LBEY ZM R K.MARAfi KARAMAN KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KEfiAN KIRKLAREL K L S KONYA KÜTAHYA LÜLEBURGAZ MALATYA MAN SA MARD N MU LA MUfi NEVfiEH R N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA SAMSUN S RT S NOP S VAS fi.urfa fiirnak TRABZON TUNCEL TEK RDA TOKAT UfiAK VAN YALOVA ZONGULDAK B LAL GÜMÜfi SEFA RES M HAKAN TAfiKAPU HAL M AKINCI KÜRfiAT ÇEÇEN SAD TURKAN ABDULLAH DEM RTAfi NURETT N ALPASLAN TAMER ÇOMAKLI KAZIM Ç MEN HAKAN AKSÜT KENAN KORKMAZ RECA GÜRBÜZ fiah N KABAY METE D KMEN AHMET SOYLU NÜV T TAHTALI OKTAY ÜÇER EYÜP VEL KÜÇÜK MMET DUKSAL GAL P DEN Z AHMET SANCAKTUTAR BÜLENT YALÇIN SAL M KESEKÇ SARP TANCI AT LLA ERTU RUL MEHMET NUR BODAKÇI SEÇK N KARAO LU F KRET FAT H ÖNOL ABDULLAH AÇIKGÖZ FERHAT GÜNAYDIN MUSTAFA BÜLBÜL ALPASLAN YÜKSEL GÖKHAN GÖKÇE FAHR SL M AYHAN VER T MEHMET GÜLÜM ORHAN ÜNAL ZORBA KAHRAMAN fieker OSMAN ÖZERG N NECMETT N PENBEGÜL BURAK ACAR MEL H BEYSEL BEK R SÜHA PARLAKTAfi F KRET ERDEM R HÜSEY N TARHAN KAD R CEYLAN ÖZKAN GÜLEÇ F KRET SOLAK BÜLENT EROL OKAN B ÇG ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 2

3 BAfiKANIN YAZISI SAYI 7 / MAYIS 2009 DR. ATEfi KADIO LU Türk Üroloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan ED TÖR KÖfiES 2 editör DR. MURAT D NÇER DR. KENAN KORKMAZ Sevgili meslektafllar m z; Gazete Urotürk'ün yeni yay n format n n genelde olumlu bulunmas tüm ekibimizi çok mutlu etti, sizlerin destek ve önerileriyle daha iyisini yapabilmek için çabalar m z sürecek. Ülkemizdeki toplant yo unlu u ve 24. EAU kongresi nedeniyle kongre ve toplant izlenimleri bu say da büyük yer tutuyor. Önümüzdeki toplant lar ve AUA 2009 da gelecek say da yer alacak. Türk Üroloji Dergisinin Medline-PubMed'te Taranma Süreci De erli Meslektafllar m, Bilindi i gibi Türk Üroloji Derne i 1933 y l nda kurulmufltur. Türk Üroloji Dergisi ise 1973 y l nda yay nlanmaya bafllanm fl ve 5375 derginin tarand PubMed'te listelenmek için 1997 y l nda ilk baflvuru yap lm fl ve dergi geçerli 5 puan üzerinden 1 puanla de erlendirilmifl ve PubMed'te listelenmesi uygun görülmemifltir. kinci baflvuru ise 2004 y l nda yap lm fl, dergi bu kez 1,5 puanla Yap lan toplant larla ilgili bilimsel ve sosyal izlenimlerinizi, görüfl ve önerilerinizi bizimle paylaflman z bekliyoruz. Klinik tan t mlar da be eniyle karfl land, ilk yaz lar davetle ald k ama bundan sonra e itim klini i olsun olmas n tüm arkadafllar n çal flma ortamlar ile ilgili yaz lar n bekliyoruz, yaz lar n z arflivlenecek ve uygun bir say da yay nlanacakt r. Kongre sezonu da kapan yor, yaz aylar nda sosyal konulara daha çok yer ay rabilece imizi umuyoruz, bu nedenle mesleki an lar n z, üroloji dünyas yla ilgili görüfl ve önerileriniz, olgu sunum veya çözümlemeleri, paramedikal konular dergide yer alacak. Mevcut konu bafll klar yan nda, Gazetede yer almas n istedi iniz her konu hakk nda derne in e- mailine yazabilirsiniz. Katk lar n zla etkileflimli bir gazete üretebilmeyi, üroloji dünyas n n sesi ve sözcüsü olmay umuyoruz. gazete ürotürk Gazete Ürotürk'ün yeni yay n format olumlu bulundu. baflkanın yazısı de erlendirilerek yine PubMed'te listelenmesi mümkün olmam flt r. Ulusal Sa l k Enstitüleri'nin (National Institutes of Health - NIH) Ulusal T p Kütüphanesinde (National Library of Medicine - NLM) bir derginin listelenmesi için gerekli kriterler ilgili kuruluflun web sayfas nda belirtilmesine ra men Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu bu kriterlerin ayr nt lar n Ulusal T p Kütüphanesi direktörü Sheldon Kotzin ile bizzat tart flmak üzere dernek baflkan Dr. Atefl Kad o lu ve editör yard mc s Dr. Önder Cangüven'i görevlendirmifltir. Düzeltme Ürotürk Gazetemizin fiubat 2009 tarihli 6. say s nda 6. sayfada Dr. Murat Çakan taraf ndan kaleme al nan bir makalede 25 Ekim 2008 tarihinde Türk Androloji Derne i ile Çukurova Üroloji Derne inin ortak 2 ÜROTÜRK Düzeltme 2 AUA dönüflü gerçeklefltirilen bu görüflmede derginin PubMed'te listelenmesi için gerekli kriterlerin ayr nt lar tart fl lm flt r. Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu ve Türk Üroloji Dergisi editörler kurulu 36 y ll k beklentinin 2010 y l nda gerçekleflmesi için çal flmalar na kararl l k ve azimle devam edecektir. Sayg lar mla. DR. ATEfi KADIO LU baflkanın yazısı Klinik tan t m yaz lar ilgiyle karfl land. Tüm arkadafllar m z n çal flma ortamlar ile ilgili yaz lar bekliyoruz. gerçeklefltirdi i Antakya Sempozyumun da Çukurova Üroloji Derne inin ad sehven yer almam flt r, düzeltir, özürdileriz. ÜROTÜRK SAYFA/ 3

4 AVRASYA DAN HABERLER haberler PROF. DR. AT LLA SEMERC ÖZ S.B. BA CILAR E. ARfi. HAS. ÜROLOJ KL N K fief ATAYURT TA 4 GÜN Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education un davetlisi olarak Türk Üroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Atefl Kad o lu ile birlikte 27 fiubat - 4 Mart 2009 tarihleri aras nda Özbekistan'dayd k. Ço umuzun bildi i gibi Türk Androloji Derne i'nin oluflumunu sa lad Türkçe Konuflan Ülkeler Androloji flbirli i 9 Nisan 2007 de Türkiye'den 110 ürolo un kat ld Özbekistan Androloji Sempozyumunu Taflkent'te gerçeklefltirmiflti. Bu sempozyum s ras nda pek çok Özbek Ürolog ve asistan Türkiye'ye gelerek Androloji konusunda çal flma iste ini belirtmiflti. Dr.Zarifcan Muradov'da bunlardan biriydi, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesinde yaklafl k 4 ay Türk Androloji Derne inin sa lad imkanlarla androloji konusunda e itim ald. Ülkesine döndükten sonra klinik flefi Prof.Dr. Asilbek Gaybullaev androloji konulu bir toplant düzenledi, destekleyici firma bulamay nca toplant y Peyronie Hastal ile s n rlamak zorunda kald lar. Prof.Dr. Atefl Kad o lu Taflkent'teki bu toplant n n ilk günü Prof.Dr. Gaybullaev'in klini inde bir Peyronir hastas na Nesbit Operasyonu uygulad, kalabal k bir ürolog ve asistan toplulu u ameliyat izledi, sorular sordu, çok güzel bir uygulama oldu. Tercümanl Dr. Zarifcan yap yordu. Ameliyathane flartlar bana 1980'li y llar m z hat rlatt. Meslektafllar m z n cerrahi malzeme ve sarf malzemesi gibi pek çok eksikleri, ihtiyaçlar vard. Ameliyat masas, tavan lambas ve anestezi cihaz hantal Rus teknolojisinin üretimiydi. Ertesi gün sabah Prof.Dr.Asilbek Gaybullaev Peyronie hastal ve medikal tedavisi hakk nda, Prof.Dr.Atefl Kad o lu cerrahi tedavisi hakk nda sunumlar yapt lar, bende tart flmal olgular sundum. Toplant ya Taflkent'ten yo un bir ilgi vard, 80 civar nda ürolog ve asistan n kat l m ile oldukça verimli bir toplant oldu. Tek olumsuzluk, olgu sunumlar s ras nda salonun elektriklerinin kesilmesi ve jeneratörün bulunmamas yd. Özbek meslektafllar m z toplant s ras nda aktif olarak tart flmalara kat ld lar, çok faydaland klar n dile getirdiler, yine birçok ürolog ve asistan Türkiye'ye e itim amaçl gelme talebinde bulundular. Bu ilgiden duydu u memnuniyeti ve iki ülke aras ndaki bilimsel iflbirli inin ilerletilmesi için ne gerekiyorsa yap laca n, Orta Asyadaki Türkçe konuflan ülkelerin de dünya üroloji literatüründe yer almalar için her türlü deste i Türk Ürolojisi olarak verilmesi, iflbirli inin kurumsallaflmas için çal flaca n ifade edicek. Taflkentteki toplant d fl nda, Harezm vilayetinin Urgenç flehrine gidildi, bu bölge dünyaca ünlü matematikçi cebirin ve ondal k sistem algoritmin kurucusu Al- Harezmi'nin, jeoloji, yer ölçüm, astronomi, matematik, mineraloji ve ilaç biliminde temel araflt rmayla bilinen Ebu Rayhan Beruni'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin babas Bahauddin Veled'in ve ismi bilim ve düflünce tarihine geçmifl daha birçok ünlünün yaflad, Türk tarihinin önemli bir co rafyas yd. Say n Gaybullaev bizi Ürgenç'teki ürologlarla buluflturdu. Urgenç flehir hastanesinin üroloji klini i yeni düzenlenmiflti, daha modern imkanlara sahipti burada Varikosel konulu bir toplant ya kat ld k. Urgenç'teki meslektafllar m z biz mihmanlara=misafirlere çok iltifat ettiler, izzet ikramda bulundular. Dr. Rüstem Bey, Dr. Kamer Eke=A abey, Dr. Atahan Bey, Dr Feruze Han m bize efllik ettiler, her ö ünde zengin sofralar kuruldu, oran n adetlerine göre arak (bir çeflit votkaym fl) su gibi içiliyordu, bize çeflitli yöresel (doppi = bir çeflit takke bafll k ve çapan = bir çeflit cüppe) hediyeler verdiler. Daha sonra M.Ö. 4. yüzy lda kurulmufl olan tarihi Hive flehrine gidildi. Bu kent, chan-kale ve D flan-kale olarak iki k sma ayr lmaktad r; chan-kale, flehrin tarihi k sm n oluflturmaktad r. Hükümdarlar n konutlar, saraylar, medreseler, mescitler ve minareler bulunmaktad r. fiehristan diye de an l r. çinde birbirini kesen iki sokak, sokaklar n ucunda da d flar ya aç lan dört büyük kap bulunur. Bunlar Bahçe Kap s, Pehlivan Kap s, Tafl Kap ve Ana Kap 'd r. D flan Kale ise; 19. yy bafllar nda Harezm Hân' Allahkuluhan taraf ndan, d fl sald r lara karfl koyabilmek amac yla yapt r lm flt r, 6 km uzunlu undad r ve 10 kap ile d flar ya aç l r. Ichan-Kala'da; Kunya-Ark (Eski kale) kalesi, Pahlavon Mahmud makberesi=türbesi, Islom Hoja medrese ve minaresi, Said Alauddin türbesi, Tosh Hovli (tafl avlu) saray, Juma (Cuma) mescidi, Muhammad Amin Khan medresesi, Polvon Kori medresesi, Shergazi Han medresesi, Chadra-Hauli mescidi ve Kalta-Minar (Yar m Minare) gibi mutlaka ama mutlaka görülmeye de er muhteflem tarihi bir miras vard. ki gün boyunca burada eflsiz çini iflçili inin ve ahflap oymac l n n flaheserlerini görme f rsat oldu, yüzy llar boyu bölgenin gerek dini bilimlerde gerekse müsbet bilimlerde ne kadar aktif oldu unu, meydana getirilen eserlerden anlamak mümkündü. Her medrese sanki ayr bir fakülte olarak düzenlenmifl ve yeni bilim adamlar yetifltirmek üzere çal flm flt. Çini ve ahflab n mükemmel bir flekilde birlikte kullan ld bu nadide yap lar görünce zaman n teknolojisinde ve mühendislik bilgisinde bölgenin oldukça iyi durumda oldu u fark ediliyordu. 500 y ldan beri dimdik duran ahflap sütunlar, tafl bir kaide üzerine konulan içine deve yünü s k flt r lm fl bak r silindirik halkalar üzerinde yükseliyordu, deve yünü ile dolu bu bak r silindirik halkalar ahflab n böceklerden korunmas n sa l yormufl. chan kala içinde hediyelik eflya al nabilecek flirin dükkanlarda ahflap ev gereçleri, astragan ve di er kürk hayvanlar n n derisinden yap lm fl giysiler cana yak n sat c lar taraf ndan be eninize sunuluyordu. Tarihi mekan gezileri ve bilimsel faaliyetler bitince Atayurt'dan ayr lma vakti gelmiflti. Harezm'den ve Taflkent'ten daha s k buluflma ve bilimsel iflbirli imizi art rma dilekleriyle dostlar m z geride b rakarak güzel ülkemize dönmek üzere yola ç k ld. KIRGIZ STAN 25 Ocakta, 1. Konferans "Erkek sa l ve yafllanma Biflkek K rg zistanda yap ld ve K rg z Cumhuriyeti üroloji ve androloji derne i ile erkek sa l derne i taraf ndan organize edildi. Ana bafll klar flöyleydi: "erektik bozukluklar ve kardiyovasküler hastal klar", Noktüri ve yaflam kalitesi üzerine etkisi, Hypogonadizm ve yafllanma, Metabolik Sendrom, Yafllanman n psikogenetik yanlar Bu konferansa 300 den fazla doktor kat ld : urologlar, kardiyologlar, pratisyen hekimler, endokrin uzmanlar, pskiyatristler. Konferans n ana mesaj, belirtilen bafll klar n sadece ürologlar için de il di er doktorlar özellikle pratisyen hekimler aç s ndan da ne kadar önemli oldu uydu. Ana hedefimiz K rg zistan da yafllanan erke in yaflam kalitesini artt rmak ve bunun için multidisipliner bir yaklafl m dile getirmek. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 4

5 KONGRELERDEN / EAU 2009 kongrelerden Avrupa Üroloji Derne i (EAU) y ll k kongresi Mart 2009 tarihinde Stockholm'de düzenlendi. Birçok ülkeden çok say da ürolog ve üroloji asistan n n kat ld kongreye Türkiye'den 456 Üroloji uzman /asistan kat ld. Bilimsel programda yer alan birçok oturumda ülkemizden de oturum baflkanlar, panelist ve konuflmac lar yer ald. (Tablo-1). fl ülkemizden de oturum baflkanlar, panelist ve konuflmac lar yer ald 4 TABLO - 1 eau 2009 S M OTURUM KONU T. ESEN Joint session of the European Association of Urology (EAU) EAU - Update in the diagnosis and and the Confederaçion Americana de Urologia (CAU) treatment of stone disease Plenary Session 1 Evolution of new technologies and treatments in urological practice Case discussion Medical therapy for BPH Abstract Session Poster Session 35 Percutaneous stone treatment ESRU Meeting 16th Meeting of the European Society of Residents in Urology (ESRU) -Opening and introduction -Interactive case study on lithiasis Z. KIRKALI Abstract Session Poster Session 15 Nephrectomy and prognosis Symposium Targeted therapies in renal cell cancer: Patient-focused treatment options Spoilt for choice? Defining the role of targeted therapies in RCC ESU Course 6 The role of the urologists in the management of advanced renal cancer Meeting of the European Society for Uro-Pathology (ESUP) Frozen section in clinical management ofurological tumours: What urologists desire and pathologists are capable of Radical nephrectomy Bladder cancer L.N.TURKERI Sub-plenary Session 3 Joint session of the European Asociation of Urology (EAU) and the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) Abstract Session Prostate biopsy 2 Poster Session 49 Joint meeting of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito- Urinary Group (EORTC-GUGroup) in conjunction with the European Society for Urological Research (ESUR) and the European Section of Oncological Urology (ESOU) Genetics and clinical key problems in bladder and prostate cancer Is fluorescence for TCC becoming the standard? S. TEKGUL Sub-plenary Session 5 Paediatrics State-of-the-art lecture Treatment of stones in children: Tips and tricks Abstract Session Oral Session 8 Hypospadias, intersex and scrotal pathology ESU Course 23 Paediatric urology for the adult urologist: A practical update How to deal with congenital malformations of the external genitalia, when is surgery indicated and how to do it H.M. ÇEK Sub-plenary Session 6 Infections Abstract Session Poster Session 34 Prostatitis and chronic pelvic pain Joint ICUD/EAU/ESIU Session International consultation on infection in urology Pathogenesis, antimicrobial resistance and antibiotic policy Nosocomial UTI in urology - A global prevalence study H. OZEN Sub-plenary Session 9 Joint session of the European Association of Urology (EAU) and the European Society for Medical Oncology (ESMO) Joint meeting of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito- Urinary Group (EORTC-GUGroup) in conjunction with the European Society for Urological Research (ESUR) and the European Section of Oncological Urology (ESOU) Genetics and clinical key problems in bladder and prostate cancer TCC: Prostate sparing cystectomy A. KADIOGLU Abstract Session Poster Session 58 Andrology miscellaneous T. ERDOGRU ESU/ESUT Hands-on training courses ESU/ESUT Hands-on training laparoscopy course 2 Meeting of the European Society for Uro-Technology (ESUT) Bladder unlimited : Live cases from Karolinska Hospital Stockholm Antireflux injection K. SARICA Meeting of the eurolithiasis Society (eulis) Safety and efficacy of treatments for stones Modern treatment moadlities - Proven in adults but how about children? kongrelerden / eau 2009 SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA/ 5

6 Türkiye bu kongreye de geçen y llara benzer olarak ( bildiri, bildiri, bildiri) 33 adet bildiriyle kat ld (Tablo-2). EAU kongresinde görev alan ve bildiri sunan tüm meslektafllar m z GAZETE ÜROTÜRK olarak kutluyor, bilimsel alandaki faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. fl 4 TABLO - 2 gazete ürotürk olarak kutluyoruz 71 Pre-emptive penile rehabilitation with sildenafil before bilateral cavernosal nerve injury in rats: Does itreally affect recovery of erectile function? H.H. Tavukcu, C. Akbal, I. Tinay, F. Simsek, L. Türkeri (Istanbul, 107 The effect of polypolymerase enzyme inhibitor on histopathological and biochemical changes in the early and late periods of experimental unilateral spermatic cord torsion on the ipsilateral and contralateral testicles A. Kar, E. Ozden, Y.K. Yakupoglu, R. Asci, S. Sarikaya, A.F. Yilmaz (Samsun, 564 Comparison of percutaneous and transurethral cystolithotripsy performed during simultaneous transurethral prostate resection in patients with prostate hyperplasia and large vesical calculi V. Tugcu, H. Polat, B. Ozbay, N. Gurbuz, G. Eren, A.I. Tasc (Istanbul, 569 Prospective comparative study of two protocols of antibiotic prophylaxis in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy E. Tüzel, O.C. Aktepe, B. Akdogan (Afyon, 113 Comparison of TESE operations in non-obstructive azoospermic patients T. Turunc, U. Gul, B. Kuzgunbay, A. Dirim, L. Peskircioglu, H. Ozkardefl (Adana, Ankara, 159 Laparoscopic ureteral reimplantation: Prospective evaluation of medium term results and future developments A.S. Gözen, J. Cresswell, A.E. Canda, S. Ganta, J.J. Rassweiler, D. Teber (Heilbronn, Germany; Middlesbrough, United Kingdom; Ankara, 212 Rapid ejaculation and attention deficiency hyperactivity disorder C. Adayener, B. Semiz, F. Ates, I. Akyol, H. Soydan, C. Basoglu, V. Baykal (Istanbul, 213 Sexual dysfunction in women with hypothyroidism and subclinic hypothyroidism R.G. At s, Y. Altuntas, A. Dalk l nç, A. Ayd n, T. Çaskurlu, E. Ergenekon (Istanbul, Istanbul, 218 Does diabetes affect the distribution of interstitial cells and neuronal tissue in the bladder, prostate and urethra of rabbits? A.E. Canda, S. Aktas, B. Turna, M.G. Cinar (Ankara, Izmir, 333 Hyperoxaluria induced tubular ischemia: Evaluation of tissue HIF-1 alpha levels in renal parenchyma in rabbit model F. Yencilek, K. Sarica, S. Erturhan, M. Karakök, U. Kuyumcuoglu (Istanbul, Gaziantep, 406 Do anorectal functions change after perineal or retropubic radical prostatectomy? H. Aydemir, S. Albayrak, C. Goktas, O. Canguven, A. Giral, F. Gunduz (Istanbul, 407 Comparison of two different vesico-urethral anastomotic techniques in laparoscopic radical prostatectomy M. Binbay, M. Kaba, A. Tepeler, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 431 Catheters and the development of UTI after turp M.C. Çek, P. Tenke, K. Naber, G. Can, T.E. Bjerklund Johansen (Istanbul, Turkey; Budapest, Hungary; Straubing, Germany; Århus, Denmark) 432 Antimicrobial activity evaluations of four different types of urethral catheters B. Aslan, E.C. Serefoglu, T. Cirak, Z.C. Acikgoz, E.B. Denkbas (Ankara, 453 The development of steinstrasse after extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL): Is a predictable complication? M. Binbay, C. Kezer, E. Yuruk, L. Sekerel, Y. Berberoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 458 Prospective randomized trial comparing percutaneous nephrolithotomy, shock wave lithotripsy and observation for asymptomatic lower pole calculi: Initial results E. Yuruk, M. Binbay, E. Sari, Y. Berberoglu, L.D. Sekerel, E. Altinyay, A.Y. Muslumanoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 459 The relationship between sonographically measured prostatic indentation, prostatic urethral length and bladder-urethral angle and urodynamic bladder outlet obstruction parameters M. Cetinkaya, C.V. Oztekin, O. Ugurlu, M. Yaris, U. Lokman, O. Adsan (Ankara, V32 Dorsal transverse mini-lumbotomy incision as a minimally invasive approach for pyeloplasty in children F.F. Önol, S.Y. Onol, A. Akbas, O. Kose, B. Antar, B. Arslan (Sakarya, Istanbul, 617 Could hypercholesterolemia and high body mass index be a risk factor for prostate cancer? M. Ozari, C. Toktas, O.L. Tuncay, Z. S n k, T. Turan, Z. Aybek, S.Y. Eskicorapci (Denizli, 648 Predictive value of urinary interleukin-8 cut-off point for recurrences after TUR + induction BCG treatment in non-muscle invasive bladder tumors L. Sagnak, H. Ersoy, U. Ozok, B. Senturk, H. Ercil, G. Bahar, E. Ozturk (Ankara, 686 Independent predictive factors for the complications due to ureterorenoscopy: Multivariate analyses of the units O. Tanriverdi, M. Kadihasanoglu, M. Aydin, M. Taskiran, M. Kendirci, C. Miroglu (Istanbul, 687 Is routine ureteral stenting necessary after ureteroscopic pneumatic lithotripsy? P. Turker, A.R. Aslan, M. Koyuncu, O.E. Yucebas, F. Sengor (Istanbul, 735 Management of iatrogenic ureteric injuries in abdominopelvic and endourological surgery T.Y. Yapanoglu, Y.A. Aksoy, H.R.A. Ayd n, M. Öztürk, I.O. Ozbey (Erzurum, Istanbul, 817 The effect of local anesthetic infiltration around nephrosomy tract on postoperative pain control after percutaneous nephrolithotomy E. Tüzel, G. Kiziltepe, B. Akdogan (Afyon, 822 A study of risk factors that influence bleeding in percutaneous nephrolithotomy F.O. Kurtulus, A. Adem, Z. Tandogdu, S. Sener, M.Y. Salman, H.M. Cek (Istanbul, 823 Percutaneous nephrolithotomy access with preoperative 3D tomography measurements A. Fazl oglu, F.O. Kurtulus, Z. Tandogdu, M. Muammer, R. Gungor, M. Cek (Istanbul, 883 Percutaneous nephrolithotomy in children with cystine stones B. Onal, B. Argun, S. Citgez, I. Buldu, A.U. Onder, V. Yalcin, A. Oner (Istanbul, 914 Prediction of prostatic involvement by urothelial carcinoma and of incidental prostate cancer in radical cystoprostatectomies for bladder cancer R. Montironi, A. Santinelli, R. Mazzucchelli, M. Scarpelli, A.B. Galosi, Z. Kirkali, L. Cheng (Ancona, Italy; Izmir, Turkey; Indianapolis, United States of America) 979 Histological and molecular biological effects of endothelin receptor A antagonist on testes instreptozotocin-induced diabetic rats H. Aktug, B. Kosova, A. Yavasoglu, A.B. Altay, V.C. Bozok (Izmir, 546 The role of adjuvant chemotherapy in patients with bladder cancer who had local advanced stage (pt3,pt4a) and/or lymph node metastasis B. Resorlu, K. Türkölmez, G. Ergun, S. Baltaci, C. Gögüs, Y. Bedük (Ankara, 548 The incidence of acute bacterial prostatitis caused by ESBL producing E coli after prostate biopsy E. Ozden, Y. Bostanc, K.Y. Yakupoglu, E. Akdeniz, N.E. Tulek, A.F. Yilmaz, S. Sarikaya (Samsun, 563 The comparison of laparoscopic pyelolithotomy versus percutaneous nephrolithotomy in the management of large renal pelvic stones A. Tepeler, M. Binbay, E. Sar, M. Akcay, Y. Berberoglu, A.Y. Ahmet Yaser, A.H. Ahmet Hamdi (Istanbul, Istanbul, GAZETE ÜROTÜRK olarak kutluyoruz SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 6

7 KONGRELERDEN / EAU 2009 DR. A. ERDEM CANDA ÜRO. UZMANI ATATÜRK E. ARA. HAS. 1. ÜRO. KL. B LKENT ANKARA 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : ROBOT K ÜROLOJ Mart tarihlerinde sveç'in baflkenti Stokholm'de yap lan 24. Avrupa Üroloji Kongresi s ras nda Robotik Üroloji ile ilgili çok say da oturum, canl ameliyatlar ve European School of Urology (ESU) kurslar düzenlenmifltir. Bunlardan ayr olarak birçok laparoskopik üroloji oturumunda da robotik üroloji ile ilgili konuflmalar, sunumlar, video gösterileri ve yorumlar yer alm flt r. Kongre boyunca robotik üroloji ile ilgili olan spesifik bilimsel aktivitelerin günlere göre da l m flu flekilde özetlenebilir: Canl Ameliyatlar ve Oturumlar 18 Mart 2009 Çarflamba: 08:30-15:00, Meeting of the European Society for Uro-Technology (ESUT) oturumu: Laparoscopic and robot-assisted treatment, Robotic cystectomy: H. J. John ( sviçre), P. Wiklund ( sveç); Robotic bladder surgery, A. Mottrie (Belçika), P. Piechaud (Fransa) 12:15-14:15, Abstract session, Robotic radical (cysto)prostatectomy: P. Piechaud (Fransa), P. A. Geavlete (Romanya) 12:45-14:15, Video Session 1, Robotic radical (cysto)prostatectomy 13:00-13:30, Technique of da Vinci Prostatectomy with anatomical bladder neck sparing: M. Stoeckle (Almanya) 14:00-14:30, da Vinci Robotic-Assisted Prostatectomy: Tips and Tricks: M. Annerstedt (Danimarka) 19 Mart 2009 Perflembe: 11:00-11:30, da Vinci Prostatectomy: W. Artibani ( talya) 11:30-12:00, Transition from Open Surgery to Robotic Surgery. The UK Experience: C. Ogden ( ngiltere) 12:30-14:00, Canl Cerrahi, da Vinci Prostatectomy: A. Mottrie (Belçika) 20. Mart Cuma: 12:00-12:30, da Vinci Advanced Urological Procedures: A. Mottrie (Belçika) 12:30-14:00, Canl Cerrahi, da Vinci Prostatectomy: P. Wiklund ( sveç) 14:00-14:30, da Vinci Prostatectomy - When oncological results go along with functional results: C. Vaessen (Fransa) 14:30-15:00, da Vinci Prostatectomy: Results and Technique of Nerve Sparing Approaches: J. Witt (Almanya) 15:00-15:30, da Vinci Robitic-Assisted Cystectomy with Intracorporeal Urinary Diversion: P. Wiklund ( sveç) European School of Urology (ESU) Kurslar 19 Mart 2009 Perflembe: ESU Kurs 1 - Laparoscopic and robot assisted laparoscopic radical cystectomy: P. Wiklund ( sveç), R. F. Van Velthoven (Belçika), F. Gaboardi ( talya) ESU Kurs 5 - Robot surgery in urology - how to start: H. G. Van der Poel (Hollanda), B. S. E. P. Van Cleynenbreugel (Belçika), M. Stöckle (Almanya) ESU Kurs 20 - Robot renal surgery: A. Mottrie (Belçika), G. Guazzoni ( talya), J. Hupert (Fransa) 20 Mart 2009 Cuma: ESU Kurs 38 - Robot assisted laparoscopic prostatectomy: P. Piechaud (Fransa), W. Artibani ( talya), P. Dasgupta ( ngiltere) Kongre boyunca Robotik Üroloji ile ilgili düzenlenmifl olan bu bilimsel aktivitelere kat l m ve ilginin oldukça fazla oldu u görülmüfltür. Firmalar n tan t m yeri olan Exhibition Hall bölgesindeki, Intuitive Surgical firmas na ait alana yerlefltirilmifl olan ve özel gözlükler tak ld nda üç boyutlu görüntü izleme olana sunan büyük ekrandan ameliyatlar n kat l mc larca ilgi ile izlendi i gözlenmifltir. Yine bu bölgede tan t m amac ile kurulmufl olan da Vinci S 4-arm robotu kat l mc lar n kullan m na ve pratik yapmalar na sunulmufltur. Ürolojide robot kullan m h zla yayg nlaflmaktad r. Günümüzde robotun en çok kullan ld ülke ABD olup, Avrupa'daki kullan m da h zla artmaktad r. Ülkemizdeki robot say s n n da dünyadaki geliflmelere paralel olarak zamanla artmas beklenmektedir. Hastanemize de yak n zaman önce da Vinci S 4-arm robotu gelmifl olup radikal prostatektomi ameliyatlar yap lmaya bafllanm flt r. Avrupa Üroloji Kongresinde yer alan ürolojide robot kullan m ile ilgili bildiri ve videolar, ürolojik kanser ameliyatlar n n robot kullan lmas ile baflar yla yap labildi ini göstermektedir ancak uzun dönem sonuçlar henüz bilinmemektedir. Ürolojide robot kullan larak yap lan ameliyatlar n çeflitli avantaj ve dezavantajlar bulunmaktad r. Her ne kadar robotik üroloji ile ilgili bilimsel yay n say s her geçen gün h zla artsa da, uzun dönem sonuçlar günümüzde bilinmemektedir. Robotik ameliyatlar ile ilgili uzun dönem sonuçlar elde edildi inde, birçok aç dan aç k cerrahi ya da laparoskopik cerrahi ile daha sa l kl ve bilimsel karfl laflt r lmas yap labilecektir. Stockholm kongrelerden DOÇ. DR. AL AYYILDIZ ADANA NUMUNE E. & ARA. HASTANES KL N K fief 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : KADIN ÜROLOJ S VE NÖROÜROLOJ Bu y l 24. Avrupa Üroloji Kongresinde 18 Marttaki EAU Section Meetings bölümünde Meeting of the European Society of Female and Functional Urology (ESFFU) ile ortak düzenlenen Female Urology toplant s na kat ld m. Toplant da Temel Bilimler ve Nöroürolojinin baflkanl n Hollandadan Dr Heesakkers yapt. Temel bilimler bölümünde ngiltereden Dr Lucas girifl, Avusturyadan Dr Fritsch güncellenmifl pelvik anatomi, Almanyadan Dr Sievert kök hücre güncelleme, sveçten Dr Andersson alt üriner disfonksiyonunda yeni farmakolojik hedefleri, ngiltereden ilk bölümün son konuflmac s olarak da Dr Fowler subüreteral muskarinik reseptörler ve botulinium toxin enjeksiyonu ile ilgili konuflmalar yapt lar. Konuflmalarda; pelvik taban anatomisi, santral ve periferik innervasyonlar n önemi tekrar vurguland. Nörotransmitterlerin ve alt üriner sistemde botulinum toksininin rolü yeni görüfller alt nda izah edildi. Kök hücreleri ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra özellikle sfinkter hasarlar ile ilgili yap lan deneysel hayvan çal flmalar ilgi çekiciydi. Sfinkterde oluflturulan bilateral hasar patoloji olarak gösterildikten sonra, myoblast ve fibroblast kök hücreleri hasar yap lan k s mlara enjekte edilmifl ve birkaç ay içinde yeniden sfinkter olufltu u gözlenmifl. Bu çal flman n sonucu gelecekte insanlara uygulanmas aç s ndan umut vaat edicidir. Nöroürolojinin anlat ld ikinci bölümde; girifli Belçikadan Dr Wyndaele, alt üriner sistem innervasyonu ve mesaneyi Belçikadan Dr De Ridder, alt üriner sistem ve mesane d fl n Hollandadan Dr Blok, nörolojik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisi ve güncellemeyi Polonyadan Dr Radziszewski anlatt lar. Dr De Ridder alt üriner sistem innervasyonu ve mesane konulu konuflmas nda; mesanede mekanosensitif iyon kanallar n, gerilme esnas nda üretelyum, duyusal sinir terminalleri ve düz kaslarda oluflan etkileri, vanilloid reseptörler ve sodyum ve potasyum kanallar ile genel olarak mesanedeki tepkimelere karfl reseptörler hakk nda bilgiler verdi. Mesanade umbrella hücreleri, P2X&P2Y reseptörleri, detrüsor overaktivitesinde TRPV1 (vanilloid reseptör), TRPV4, TRPV4 agonisti AP 441-1, Cajal n interstisiyel hücreleri ve mekanoseptörler hakk nda detayl bilgiler sundu. Sonuç olarak TRPV1 ve TRPV4 hakk ndaki ürotelyumun çok karmafl k oldu unu, interstisiyel hücrelerle çal flman n zor oldu unu, afferent sinirlerin gerilme duyusunu modüle edebilece i, mesane duvar yap s ve fonksiyonlar n n patolojik durumlar alt nda de iflebileci ini ifade etti. Dr. Blok alt üriner sistem ve mesane d fl nda neler oluyor konuflmas nda; iflemesikluslar, ifleme ile ilgili olarak santral 1 sinir sistemi, Onuf nuklesu hakk nda bilgiler verdi. Onuf nukleusunun rat, kedi, köpek, domuz, maymun ve insanda pelvik taban kaslar ve sfinkterler ile ilgili olarak hangi innervasyon seviyesinde etkilendi ini güzel bir tabloda izah etti. Sakral spinal korda intermediolateral hücreler ve intermedyomedyal hücreleri, GABA/glisin yoluyla üretral sfinkterin relaksasyonu, periaquaduktal grayin (PAG) önemini, sa l kl insanlarda ifleme ve pelvik taban n istemli gerilmesi esnas nda PET görüntülerini, hayvanlarda ve insanlardaki ifleme yollar n n benzer oldu unu anlatt ktan sonra fonksiyonel beyin-mesane problemlerinin tedavisini irdeledi. Sonuçta; mesane ve pelvik taban n kontrolü insan ve hayvanlarda benzer oldu unu, insan kontinans ve iflemenin kontrolünü vizualize etmek ve fonksiyonel beyin-mesane problemlerinin tedavisi için dinamik görüntüleme yöntemlerinin kullan labilece ini ifade etti. Nörolojik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisi ve güncelleme bafll ile konuflan Dr Radziszewski y llar nda nörolojik mesane tedavisi ile ilgili 67 makalenin oldu unu, baz yeni hayvan verileri varken k s tl insan verileri oldu unu ifade etti. Suprasakral yaralanmalarda daima benzer sonuçlar n oluflmad n, overaktivite, kompliansta azalma, yüksek detrüsör kaç rma nokta bas nc n n belli oranlarda geliflti ini, sakral yaralanma ile birlikte oldu unda ise detrüsör sfinkter dissinerjisi (DSD), areflexinin de olaylara belli oranda ilave olma durumunun söz konusu oldu unu anlatt. Alt üriner sistem ile ilgili her bir nörolojik hastal a ait tek bir tedavi algoritmas n n olmad n ; fonksiyonel restorasyon, statükonun korunmas, KPRC (böbrekler, bas nç, rezidü, kontinans) ve yaflam kalitesinin önemini vurgulad. Tedavinin planlanmas ndan önce; USG, dipstick ve idrar kültürü, serum kreatinin seviyesi, voiding sistoüretrografi, temel ürodinamik testlerin gerekli oldu unu anlatt. E er tedavi yetersiz ve böbrek fonksiyonlar kötülefliyorsa videoürodinamik testler, alt üriner sistemin IVP veya CT ile görüntülenmesi, böbrek fonksiyonlar n n detayland r lmas ve detayl nörofizyolojik testlerin yap lmas gerekti ini ifade etti. Kontinans n, bas nc n ve rezidüelin mutlaka izlenmesi gerekti ini söyledi. Tedavide; davran fl tedavileri, küçük mesaneler, nonkomplian mesaneler, yüksek bas nçl mesaneler ve bütün komplike olgularda uygulanabilece ini ifade etti i botulinum toksin, nöromodülasyon ve cerrahi tedavi seçeneklerini k saca anlatt. Kapsaisin, resiniferatoksinle hem kötü hem de iyi deneyimlerin oldu unu anlatt ve di er toksinler hakk nda geçifller yaparak k sa bilgiler verdi. Henüz lisanslar n n olmad n vurgulad. Sonuç olarak, komplet lezyonlu hastalarda daha çok cerrahi veya nöromodülasyon gibi definitif tedaviye yönlenmeli, hastalarda y ll k böbrek fonksiyonlar ve rezidüel idrar tayini bak lmal, inkontinans daha da kötüleflenler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlar, rezidüel idrarda art fl ve hidronefroz olufltu unda alt üriner sistemin tekrar de erlendirilmesinin gereklili ini anlatt. Nörolojik hastalardaki stres inkontinanslarda alfa blokörler, trisiklik antidepresanlar ve duloksetinle ilgili çal flmalar olmad n vurgulad. Artifisiyel sfinkterin alt n standart oldu unu, mesane boynu sling ve enjeksiyonlar n da uygulanabildi ini ifade etti. Ayr ca mikrobalon ve mid üretral sling Devamı sayfa 8 de SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 7

8 DR. VOLKAN TU CU BAKIRKÖY DR. SADI KONUK E. ARfi. HAST. 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : LAPAROSKOP K ÜROLOJ fiek L - 1 uygulamalar n n da günümüzde gündemde oldu unu bildirdi. Nörolojik detrusor overaktivitesi ve DSD'in birlikteli inde tedavi seçenekleri olarak fiziksel manevralar n ve farmakoterapinin minimal efektif oldu unu, kal c veya intermittan kateterizasyon uygulanabilece ini, botulinum toksin enjeksiyonlar ve nöromodülasyon, sfinkterotomi ve intraüretral stentlerin seçenek dahilinde oldu unu anlatt. Kal c kateterler ve intermittan kateterler hakk nda bilgiler verdi. Kal c kateterlerlilerde mesane ca aç s ndan mutlaka taramalar yap lmas gerekti ini ifade etti. Farmakoterapi de ise, alfa blokörler, fenoksibenzamin, baklofen, benzodiazepinler, dantrium ve botulinum toksinin kullan labilece ini ilaveten nitrik oksit donörlerinin de araflt rma safhas nda oldu unu aç klad. Kad n inkontinans nda ürodinaminin yeri ile ilgili karfl tl k toplant s nda ürodinamiyi destekleyen konuflmay spanyadan Dr Castro-Diaz yaparken karfl konuflmay ise sviçreden Dr Burkhard yapt lar. Dr Castro- Diaz, Dr Martin JL'nin makalesinden al nt yaparak; sadece klinik anamnezle kad nlar n büyük bir ço unlu unda stres idrar kaç rma tan s konulaca n, bunun düflük maliyet ve düflük risk için bafllang ç olaca n, cerrahiler gibi yüksek riskli giriflimlerde multikanal tüm donan ml ürodinamik testlerin alt n standart oldu unu, sekonder olgularda ürodinamik testlere ultrasonografinin de erli bir alternatif olabilece ini, stres idrar kaç r mada klinik stres testlerinin etkili oldu unu bildirdi. Sonuçta; ürodinamik incelemede sensitivite ve spesifitenin %100 olmamas ve çeliflkili verilerin yorumu de ifltirmesine ra men tedavi temelinde bize ek bilgiler sa lamakta oldu unu, invazif tedavi öncesi, mikst inkontinans veya net olmayan semptomlar n varl, negatif muayene bulgular n n olmas, medikolegal durumlarda ürodinamik incelemenin yap lmas gerekti ini ifade etti. Dr Burkhard ise, literatürler sunduktan sonra semptomlarla ürodinamik bulgular n karfl l k gelmeyece ini, ürodinaminin semptomlar aksettirmeyece ini ve hastay daha az ilgilendirece ini, bir fleylere karar vermede ürodinaminin etkili olmad n, ancak tedavinin yorumunun öngörülmesine yard m edebilece ini ifade etti. Sonuç olarak; Ürodinamik incelemenin fonksiyonel ürolojik problemlerde tan için bir köfle tafl oldu unu, yeni tan aletleri ve yeni tedavi metodlar n n gelifltirilmesinde ürodinamik incelemenin yap lmas gerekti ini, ürodinamik incelemenin bireysel bazda yap lmas ve yorumlanmas n n daha çok uygulanabilir oldu unu, e er ifleme zorlu u veya nöropatiden flüpheleniliyorsa, daha önce geçirilmifl cerrahi varsa veya tedavi baflar s zsa, e er invazif veya cerrahi tedavi gerekiyorsa ürodinaminin yap lmas gerekti ini bir kez daha ifade ettiler. Üçüncü bölümde ise, panel vard. Olgu sunumlar eflli inde erkek inkontinans n n tedavisi tart fl ld. Panelin baflkanl n Hollandadan Dr Heesakkers ve talyadan Dr Porena yapt lar. Konuflmac lar ise Avusturyadan Dr Hübner male slingler, yine Avusturyadan Dr. Rehder ilerlemeler, Portekizden Dr Cruz Bone Anchored male sling, talyadan Dr Kocjancic ProAct, ngiltereden Dr Craggs Flowsecure hakk nda olgu eflli inde sunu yapt lar. Erkek sfinkterik inkontinans n n tedavisi ürologlar n yo un u rafl alanlar ndan biri haline geldi ini, alt n standart n y llarca artifisiyel sfinkter oldu unu, fakat implantasyon tekniklerinin çok kolay olmad n hatta baz olgularda oldukça zorland klar n, yeni tekniklerin ise geliflme safhas nda oldu unu bildirdiler. Olgulara göre tedavinin yönlendirilmesi gerekti ini izah ettiler. Dr. Hübner, male sling sonuçlar n n ped testi ve irradyasyon tedavisiyle ilgili olmad n, ARGUS'un genifl endikasyonlar ve mükemmel sonuçlar nedeniyle di erlerinden daha üstün oldu unu, alternatif olarak invazivitesinin düflük olarak de erlendirdi i ProAct ve kompleks olgularda AMS 800 kullan labilece ini anlatt. Dr Cruz, hastalara flans verildi inde %92'si bone anchor sling, %8'i Artifisiyel sfinkteri tercih ettiklerini, bunun nedeni olarak da; sling sonras iflemenin do al yola yak n olmas, artifisiyel sfinkterlerde sa -sol el kullan m n n s k nt yaratmas, idrak durumunun slinglerde önemli olmad n ve slinglerin uzun dönem sonuçlar n n iyi oldu unu literatür eflli inde ifade etti. Dr. Kocjancic, ProAct uygulamas n gösterdikten sonra, sonuç olarak balonlar n üretral direnci art rarak kompensif etki oluflturdu unu, bu uygulama sonras intermittan kateterizasyonun gerekti inde uygulanabildi ini, idrar ak m h z ve rezidüel idrar etkilemedi ini bildirdi. Dr. Craggs, Flowsecure uygulamas n flematik olarak gösterdi. Uygulaman n kolay oldu unu, üretraya sürekli bas nç uygulanabilece ini, kontinans için gereken bas nc n en düflük seviyede oldu unu, etkili düflük bas nçl iflemeyi sa lad n ve tek parça halinde olmas implantasyon zaman n azaltt n, kaf n yap s n n daha düflük bas nçalara izin verdi ini ve üretral atrofiyi azaltt n bildirdi. Her Üroloji Kongresinde oldu u gibi yine laparoskopinin konu oldu u salonlar ilgi oda olmay sürdürdü. lk gün büyük salonda Kariniski'den canl ba lant ile robot yard ml laparoskopik sistoprostatektomi (ortotopik) ve laparoskopik sistoprostatektomi (ileal loop) operasyonlar yap ld. Özellikle robot yard ml laparoskopide barsak travmatizasyonu, operasyonun süresi ve maliyet göz önüne al nd nda aç k cerrahiye bir üstünlük gösterilemedi i kan s nday m. Laparoskopide en ilginç geliflim laparoendoskopik tek port cerrahi (LESS) idi. nsan n hayal bile edemeyece i, hastaya en az travmatize edici bir metod gelifltirmifller. LESS cerrahisi için özel haz rlanm fl bir port sistemi bulunmaktad r (fiekil 1). Dijital videoendoskop ve kamera sistem birinci asistan n eline uygun e imli yap lm fl, ucu ise di er aletlere çarpmamas için flexible. Port bafl iki tane 5 mm'lik, bir tane 10 mm'lik olmak üzere üç tane alet girifline izin veriyor. Bu sisteme uygun, retikülatörlü dedi imiz flexible makas ve grasper mevcut (fiekil 2). Bu yenili e karfl flexible robotik sistemde çal flmalar n sürdürüyormufl. Klinik kullan ma gelince LESS cerrahi, en fazla simple nefrektomide kullan lmakta. Yay nlara bak ld nda, çoktan aza do ru; radikal nefrektomi, radikal prostatektomi, donör nefrektomi, mesane içi prostatektomi, parsiyel nefrektomi, pyeloplasti, nefroüreterektomi gözükmektedir. Operasyon sonunda göbek insizyonunu görmektesiniz (fiekil 3). Video oturumlar nda Stolzenburg, LESS radikal nefrektomi dal nda en iyi video oturumunu ald. Baflka bir ilginç geliflme ise talyanlar n izobarik laparoskopik radikal prostatektomi uygulamas (Laparo Tenser Tm System) fiek L - 2 fiek L - 3 pubisin üzerinden iki ayr insizyon yap yorsunuz, subkutan yaklafl k Fr kal nl nda iki i ne sokuyorsunuz. Bu i neleri yukar kald r p as yorsunuz. Ayn depolarda konteynerlar tafl yan kald raçlara benziyor. Böylece peritoneal kavite olufluyor. Ekim Nisan 2008 aras nda 47 hastan n 26's izobarik LRP (grup 1), 21'i pnömoperitoneum oluflturulmufl LRP (grup 2) ile tedavi edilmifl. Grup 1ve 2'nin s ras yla operasyon süreleri ortalama 183 dk ve 187,5 dk. Kan kayb ise grup 1'de ortalama 166 cc, grup 2'de ise 180 cc'dir. Otörler pnömoperitoneumun yan etkilerinden korundu u için uygulanabilirli ini dile getiriyorlar. Laparoskopi, robot, tek port, izobarik derken bizler sadece yetiflmeye çal fl yoruz. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 8

9 OP. DR. MURAT B NBAY HASEK E. VE ARAfi. HASTANES ÜROLOJ KL N 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : ÜR NER S STEM TAfiLARI 24. Avrupa Üroloji Kongresi Mart 2009 tarihleri aras nda sveç'in Stokolm flehrinde düzenlendi. Kongrenin bilimsel program içerisinde 61 poster oturumu, 12 sözlü sunum oturumu yer ald. Poster oturumlar n n 4'ünde (%6.5); sözlü sunum oturumlar n n ise sadece 1'inde (%8.3) üriner sistem tafl hastal konufluldu. 80 video sunumunun 4'ü (%5) tafl hastal ile ilgiliydi. Toplam 52 poster sunumunun 13 (%25)'ünde temel araflt rma, 11'inde (%21) d flar dan flok dalga ile tafl k rma (ESWL), 15'inde (%29) perkütan nefrolitotomi (PNL) ve 13'ünde (%25) üreterorenoskopi (URS) konufluldu. Tafl hastal ile ilgili toplam 9 sözlü sunumun 3'ü (%33)ve poster sunumlar n n 9 (%17)'u ülkemizde çal flan doktorlar taraf ndan gerçeklefltirildi. Kongrede 2 de erli hocam z n tafl hastal ile konuflmalar vard. Prof. Dr. Tar k Esen kongrenin ilk gününde üriner sistem tafl hastal n n güncellenmesi adl konuflmay gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Serdar Tekgül ise çocukluklardaki üriner sistem tafl hastal n n tedavisinde püf noktalar dinleyicilerle paylaflt. Kongrede tafl hastal ile ilgili en çok ilgi çeken posterler afla da özetlenmektedir. Oehlschläger ve arkadafllar idrar ile yüksek oranda oksalat at lmas na neden olan eritrosit band III transport protein düzeyinin kalsiyum oksalat monohidrat tafl hastas olan hastalarda yüksek oldu unu gösterdi.(p-334) Wendt-Nordahl ve arkadafllar ise farede oluflturduklar sistin tafl modelinde alfa-merkaptopropiyonil ve idrar alkalinazyon tedavisinin mevcut sistin tafllar n anlaml düzeyde küçülttü ünü bildirdi. Ayn çal flmada alfamerkaptopropiyonil verilmesinin bu modelde etkinli inin olmad vurguland. (P-340) Yencilek ve arkadafllar yapt klar çal flmalar nda, hiperoksalüri sonras hipoksik de iflikliklerden sorumlu HIF-alfa 1 düzeyini yüksek bulup ve hiperoksalürinin yol açt iskeminin tafl oluflumuna neden olabilece ine iflaret etti. (P-333) Smith ve arkadafllar ESWL tedavisinin etkinli ini ölçen ve bir seans ESWL uygulamas sonras tedavisinden fayda görmeyecek tafllar belirleyip, ESWL'ye ba l morbiditeyi azaltan ak ll steteskop adl aletin faz 2 çal flma sonuçlar n sundular. Ak ll steteskop ESWL tedavisinden fayda görecek tafllar %99 oran nda do ru olarak öngördü ünü bildirdi. (P-446) Yuruk ve arkadafllar asemptomatik alt kaliks tafllar n randomize olarak ESWL, PNL ve izlem grubuna ay r p, tedavilerin böbrek parankimi üzerine etkilerini böbrek sintigrafisi kullanarak de erlendirdikleri çal flmay sundu. Bu çal flmada ESWL metodunun renal parankime en çok zarar veren tedavi metodu oldu u vurguland. (P-458) Nagele ve arkadafllar ESWL, URS ve PNL'nin vücut üzerine etkilerini IL-6 ve CRP düzeylerini ölçerek araflt r p, ESWL'nin ölçülen bu parametreler aç s ndan di er di er tedavi yöntemlerinden farkl olmad n gösterdi. (P-567) Bu kongredeki ESWL oturumunda, en az invaziv tedavi olarak kabul edilen ESWL'nin gerçekte o kadar da masum olmayabilece i vurguland. PNL oturumlar nda, giriflin planlanmas nda 3 boyutlu bilgisayarl BT kullan lmas n n üstünlü ünü gösteren çal flmalar yer ald. sveç'ten Behmer ve M s r'dan Hamdy; kompleks tafllar n ve anomalik böbreklerin tedavisinde girifl yerinin 3 boyutlu BT ile belirlemesinin baflar oran n artt rabilece ini vurgulad lar. (P-566), (P-820) Thwaini ve arkadafllar PNL operasyonlar nda giriflin ürolog taraf ndan yap ld nda ifllemin daha baflar l oldu unu gösterdiler. Kompleks tafllarda ise giriflin radyolog ve ürologdan oluflan bir tak mdan yap lmas n n gereklili ini vurgulad lar. (P-565) Almanya'dan Honeck ve arkadafllar PNL operasyonlar için özel olarak dizayn edilen, Holmiyum laser teknolojisine ultrasonik problardaki gibi emme özelli i kazand ran LASUC ad nda aletin tafllar üzerine etkinli ini vücut d fl nda de erlendirdiler. (P-576) Türkiye'den Tepeler ve arkadafllar böbrek pelvis tafllar nda laparoskopik pyelolitotomi ve PNL sonuçlar n karfl laflt r p, laparoskopik pyelolitotominin pelvis tafllar nda PNL ile benzer baflar oranlar na sahip, daha az kanamaya neden olan bir seçenek oldu unu vurgulad lar (P-563) Tugcu ve arkadafllar ise benign prostat hiperplazisine efllik eden büyük mesane tafllar n n perkütan sistolitotripsinin transüretral sistolitotripsiye göre daha h zl, efektif ve güvenli bir tedavi seçene i oldu unu bildirdi. (P-564) Italya'dan Guisti ve Almanya'dan Ober 1 cm üzerindeki tafllar n fleksibl URS ile tedavisinin, daha düflük baflar oran ve daha yüksek komplikasyon oranlar na neden oldu unu bildirdi. Danimarka'dan Jacopsen ve arkadafllar rigid URS esnas nda irrigan maddeye isoproterenol eklenmesinin üst sistem pelvikalisiyel bas nc düflürece ini gösterdi. (P-684) Almanya'dan Kruck ve arkadafllar çeflitli marka fleksibl URS çal flma kanal boflken veya aletlerin içine 1.9 F basket katater yerlefltirilmiflken irrigasyon ak m h z aç s ndan karfl laflt r p; yeni jenerasyon ACMI ve Wolf marka cihazlar n bu parametreler aç s ndan di er ürünlere göre daha üstün oldu unu gösterdi. (P-683) Almanya'dan Ober ve arkadafllar fleksibl URS'nin 1cm2'den büyük böbrek tafllar n da daha uzun hastanede kal fl süresi ve daha yüksek komplikasyon oranlar ile baflar yla tedavi ettiklerini bildirdi. (P-681) Sonuç olarak <2 cm böbrek tafllar n n fleksibl URS ile tedavisi giderek popülarite kazanmaktad r. Dijital teknolojinin fleksibl aletlere uygulanmas, daha ince basketlerin kullan ma girmesi ve bu konudaki tecrübenin artmas yla ilerleyen günlerde fleksibl URS'nin tafl hastal tedavisindeki endikasyonlar n n geniflleyece i düflünülmektedir. Tafl tedavisinde en az invaziv tedavi olarak kabul edilen ESWL'nin masumiyeti sorgulanmaktad r. PNL operasyonlar nda giriflin planlanmas nda 3 boyutlu BT ifllemin baflar s n artt r p, istenmeyen durum geliflimini azaltmaktad r. Mesane tafllar n n tedavisinde perkütan sistolitotripsi, transüretral sistolitotripsiye göre daha etkin ve güvenli bir yöntem oldu u düflünülmektedir. TÜRK ÜROLOJ DERNE, BU SENE LK DEFA B L MSEL ÇALIfiMASI KABUL ED LEN DR. ZAFER TANDO DU VE DR. FARUK YENC LEK E, EAU KONGRES NE KATILIMLARI Ç N F NANSAL DESTEK SA LANMIfiTIR. AfiA IDA BU KONUYA L fik N ZLEN MLERE ULAfiAB L RS N Z. DR. ZAFER TANDO DU TAKS M E T M HASTANES 1. ÜRO. KL N 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES STOCKHOLM NOTLARI Bu y l 24. Annual EAU Congress sveç in baflkenti Stokholm de yap ld. skandinavyan n, gölleri donuduran so u una karfl n kongre içerisinde gayet s cak ve kalabal k bir topluluk vard. Stokholm 13. Yüzy ldan beri skandinavyan n kültür, siyaset, medya ve ekonomi merkezi olarak bilinmekte. Kentin adalara ve kanallara yay lm fl olmas kuzey Avrupan n Venedi i olarak nitelendirilmesine neden olmufl. Stokholm, yap lar, parklar, tarihî merkezleri, yeflil alanlar ve e itim merkezleriyle oldukça ileri bir Avrupa flehri olarak göze çarp yor. nsanl a hizmet edenlerin ödüllendirilmesini amaçlayan Nobel ödülüde bu güzel kentte verilmektedir. Kongreye kay tl 10000'nin üzerinde kifli kat ld. Toplamda 1033 bildirinin sunumu yap ld. Avrupan n de iflik merkezlerinden gelen konusunda uzman e itmenlerin moderatörlü ünde 49 ESU kursu düzenlendi. Bu gibi oturumlar n yan nda sub-plennary session ve sempozyumlarda kongrenin di er ö retici bölümleriydi. Daha önceki kongrelerde yar m gün süren Eurology Beyond Europe oturumlar ise bu kongrede tam gün yap ld. Kongrede yap lan konuflmalar n tamam na yak n sitesinde sunumlar n görüntüleri ile birlikte görülebilir. Art k geleneksel hale gelen ESRU günü ise kongrenin 2. gününde Prof. Dr. Tar k Esen'nin moderatörlü ünde gerçekleflti. Prof. Dr. Per Anders Abrahamson The future role of EAU in Europe and Globally adl konuflmas nda geçmiflte Avrupa ülkeleri ile kendini s n rland ran EAU'nun art k hedefini dünya çap na yayd n ve mümkün oldu unca çok ülke ile temasa geçmeye çal flt n ifade etti. Dünya çap nda Üroloji e itiminin ve bilimsel çal flmalar n n yayg nlaflt r lmas n amaçlayan bu yaklafl m n AUA ve SIU'n n deste i olmaks z n yap lamayaca belirtildi. Dünya çap nda ülkelerde kifli bafl na düflen Ürolog say s nda ciddi farkl l klar oldu u kadar ülkelerdeki nüfus demografisindeki farkl l klar her ülkenin ihtiyaçlar n n farkl olmas na neden olmaktad r. Özellikle dünya genelinde nüfusunun yafllan yor olmas (fiekil 1) Ürologlar n karfl laflt vaka profilinde de iflikliklere ve yeni çal flma sahalar na yol açmaktad r. fiekil 1: yafllanan dünya nüfusu. Kongrede uluslaras üne sahip baz çal flmalar n güncel verileri kat l mc lar ile paylafl ld. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer çal flmas n n güncel verileriydi. Çal flma 1990 y llar n n bafllar nda Avrupadan kat l m gösteren birçok merkezle bafllat lm flt. Hastalar 1 y l ara ile PSA takibi yap lan ve 4 y l n sonunda kontrol edilen hastalar fleklinde iki gruba ayr lm flt. Prostat kanserine ba l bir ölümü engelleyebilmek için 1400 kiflinin taranmas ve 48 kiflininde tedavi edilmesi gereklili i flu ana kadar elde edilen en çarp c veriler aras ndayd. Konu PSA ve Prostat kanserinden aç lm flken Dr. Arun Sreekumar' n sundu u gelecek vaad eden çal flmadan bahsetmemek büyük bir haks zl k olur. Dr. Sreekumar' n euro Auditorium'da sundu u çal flman n sonuçlar na göre agresif yap ya sahip olan ve olmayan prostat kanserlerinin ay r m n yapmam z konusunda bir amino asid olan sarkozinin kullan labilece inden bahsetti. Bu sayede gereksiz biyopsilerin önüne geçilebilece ini ifade etti ve çal flman n sonuçlar dinleyenlerde heyecan yaratt kadar nihai sonuçlar n n ç kmas merakla beklenir hale geldi. European Urology dergisi editörü Francesco Montorsi'nin EAU-Japon Üroloji Birli i ortak oturumunda yapt konuflmada; radikal prostatektomi sonras istek üzerine al nan PDE5 inhibitörlerinin sürekli kullan mdan daha faydal oldu unu bellirtti. Bu çarp c bilginin flafl rt c oldu u ve ileride klinik prati imizi de ifltirebelice i söylendi. Üriner enfeksiyonlar konusunda alan nda uzman kiflilerin bir araya geldi i International Consultation on Urologic Disease (ICUD) toplant s yap ld. Asl nda bu toplant güncellenmesi planlanan üriner enfeksiyonlar konsültasyon kitab n n ilk somut ad m olarak nitelendirilebilir. Üriner enfeksiyonlar n en s k görülen enfeksiyonlardan biri oldu u ve bunun toplum için büyük bir maliyete yol açt belirtildi. Ayr ca nazokomiyal enfeksiyonlar n önlenmesinin tedavi edilmesinde daha önemli ve de erli oldu u bildirildi. Devamı sayfa 10 da SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 9

10 nsano lunun teknolojiyi ilk kullanmas do al kaynaklar aletlere dönüfltürüp günlük yaflamda kullanmas yla bafllam flt r. Teknolojideki geliflmelerden en hz l yararlanabilen T p branfllar ndan biride Ürolojidir. Bu ba lamda European Society of Uro-Technology çal flma grubunun laparoskopi, robotik cerrahi ve perkütan ile ilgili birçok oturumu gerçekleflti ve onlarca teknoloji ile ilgili makaleler sunuldu. Konuyu özetlemek için kongrede Yeni Teknoloji isimli bir plennary session yap ld. Bu oturumda kongrede ad geçen yeni teknolojiler Dr. Lima taraf ndan özetlenmeye çal fl ld. Teknolojiden en çok yaralanan alanlar n laparoskopik cerrahiler ve perkütan cerrahi oldu u belirtildi. Laparoskopik cerrahide son bir y ld r en büyük geliflmenin tek trokar ile yap lan ameliyatlar oldu una dair flüphe yoktur. Yap lan çal flmalarda transvezikal tek port ile prostat enüklasyonu yap lan vaka serileri sunuldu. Ancak bu tekni in daha genifl serilerde yap lmas gerekti i belirtildi. Öte yandan yine tek port ile yap lan dünyadaki ilk adrenalektomi operasyonu sunuldu. ESU kurslar her y l oldu u gibi bu y lda büyük ilgi toplad. Kongrenin ilk gününde tüm kurslar n kayt lar dolmufltu. Herhangi bir kursa kay t yapt ran ilk 10 ESRU üyesinin ise ücretleri EAU taraf ndan karfl land. Bu y l herzaman ki kurslara ek olarak Virtual Training kurslar bafllat ld. fiahsen kat lma f rsat buldu um Interactive virtual training of laparoscopic radical prostatectomy kursunun bildi imizklasik e itim profilinin d fl nda bir yap sergiledi. Dr. A. Messas taraf ndan anlat lan kursun video sunumlar eflli inde gerçekleflebilecek intraoperatif s k nt lar tart fl ld. Kurs içerisinde video görüntülerine interaktif bir biçimde müdahale edilebilmesi ve tart fl lmas ö renme e risini h zland raca düflüncesi ile yap ld. Bu kursun e itmenlerinin direktörlü ünde aç lan sitesinde video görüntüleri bulunabilir. Primal Pictures 1991 y l ndan itibaren insan anatomisini en ince detayda anlafl labilir bir biçimde anlatabilmek için üç boyutlu bilgisayar programlar gelifltirmekte olan bir yaz l m flirketi. EAU ile ortak yap lan bir çal flman n sonucunda ilk kez kongrede sunumu yap lan Ürolojiye özel üç boyutlu anatomi atlas ile birlikte e itimi kolaylaflt racak programlar n bir arada sunuldu u bir DVD haz rlanm fl. Haz rlanan bu DVD içerisine tüm ürogenital sistemin detayl anatomisi, pelvik bölgenin nörovasküler yap s, animasyonlar ve ameliyatlar n videolar yerlefltirilmifl. (fiekil 2) Bilimsel içeri i, teknolojik düzeyi ve mükemmel organizasyonu ile öne ç kan kongre san r m beni oldu u kadar di er tüm kat l mc lar da yeterince tatmin etti. Befl günlük kongre süresi boyunca da arc klar n dolduran kat l mc lar 1y l sonra bir baflka güzel flehir Barselonada buluflmak üzere güzel Stokholme veda ettiler. Ürolojik hastal klar hep var olacakt r ve Ürologlar ise bunun tedavisini gerek medikal gerekse cerrahi olarak uygulayacak olan yegâne branfld r. Ancak bizler tek tedavi seçene imizin cerrahi oldu una dair srar edersek gelecekte çok az gerçek Ürolog kalacakt r. Perkütan cerrahide yeni teknolojinin aksesi üç boyutlu tomografi arac l yla kolaylaflt rd ve simultane aspirasyon yapan lazer litotriptörlerinde operasyon süresini k saltmada yararl oldu u belirtildi. fiekil 2: Primal Pictures 3D anatomi atlas örnekleri. Genifl kapsaml EAU k lavuzunun yan nda cep k lavuzlar da güncellenmifl 9. bask s da t ld. DR. FARUK YENC LEK 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES ZLEN MLER Yirmidördüncü Avrupa Üroloji Kongresi Stocholm'de gerçekleflti. Kongreye 350 civar nda Türkiye'den gelen kat l mc lar ifltirak etti. Ondokuz ayr salonda gerçeklefltirilen oturumlarda 1033 sözlü ve poster sunumu ile 45 video sunusu yap ld. Ayr ca konular nda öne ç kan isimler 39 kurs düzenlemesinde görev ald lar. EAU k lavuzlar n n ürologlar taraf ndan nas l kullan ld klar n araflt ran bir çal flma ürologlar n k lavuzun en fazla üroonkoloji en az ise transplantasyon ile bölümlerine ilgili duyduklar n ortaya ç kartm flt r. Bunun yan nda genel olarak ürologlar k lavuzlar n faydal olduklar na inan yor ve k lavuzlar n tan bölümüne k yasla tedavi k sm n daha çok kullan yorlar. Elektronik ulafl m n tercih sebebi oldu u ve k lavuzun kolay anlafl l r olmas n n kullan m n artt rd n belirtmifller. Poster ve sözlü oturum bölümlerinde ürolojinin tüm alt birimlerinde araflt rmalar sunuldu ve bir tart flma ortam olufltu. Bu sunumlardan baz ise flunlard r: Üriner Tafl Üriner tafllarla ilgili 64 bilimsel sunu yap ld. Preklinik çal flmalar aras ndan 2'si öne ç kt. G. Kore'den Kim Y.J. ve ark. Renal phosphate control as a reliable predictive factor for stone recurrence adl çal flmalar nda fosfat dengesindeki eksikli in kalsiyum ürolitiazisini etkileyip etkilemedi ini test edilmifl ve 950 tafl hastas n n sonuçlar 91 normal kontrol ile karfl laflt r lm fl. Her hasta için maksimal fosfat reabsorbsiyonu hesaplanm fl (glomerular filtrat taraf ndan absorbe edilen fosfat miktar ). Çal flmac lar, maksimal fosfat reabsorbsiyonu 1.83 mg/dl'den düflük olan olgularda tafl rekürensinin oldu unu tesbit etmifller. Çal flmalar n n sonucunda tekraralayan tafl olanlarda renal fosfat reabsorbsiyonunun belirgin olarak düflük oldu u ve azalm fl TmP/GFR oran n n hiperkalsiüri ve hiperürikozüri ile beraber olduklar n gösterdiler. Oehlschläger S ve arkadafllar ise eritrosit band III anyonunun (SLC26) (subgrup of SLC4A1'in altgrubu) kalsiyum oxalat tafl oluflumuna etkisini araflt rm fllar (SLC4A1 mutasyonun distal renal tubular asidoza yol açt biliniyor). Çal flmalar nda yüksek eritrosit band III anyonunun oxalat' n transmembran tafl nmas n bozarak okzalat klerensini etkiledi ini gösterdiler. Üreter tafllar n n medikal tedavisi ile ilgili sunularda öne ç kan tek çal flma vard. Bu çal flmada tamsulosinin distal üreter tafllar n n ekspulsif tedavisindeki yeri araflt r lm fl. Çal flama çift kör plasebo kontrollü tek merkezli olarak dizayn edilmifl. Sonuç olarak günde 0,4 mg tamsulosin al m n n tafl düflürme oranlar n etkilemedi i ancak hastalar n a r skorlar n belirgin olarak düflürdü ü tesbit edilmifltir. Bu çal flma alfa blokerlar n n renal kolikte a r komponentine vurgu yapan bir çal flma olmufltur. ngiltereden yap lan bir çal flmada pasif akustik sensor kullan larak tafl n SWL yöntemi ile k r ld n %100 do rulukla gösterilmifl olmas SWL iflleminde realtime tafl k r lmas n belirleyen yeni bir teknik olmas aç s ndan önemli bir geliflme olmufltur. Almanyadan basit kurgulu ancak pratikte önemli bir uygulama alan olacak çal flmada ise SWL iflleminde hangi tip jel kullan lmas n n daha etkin olabilece ini tetkik eden bir çal flma sunuldu. Çal flmada flok dalga sistemi ile hasta aras ndaki kontakt bölgesinin SWL ifllemindeki en zay f halka oldu u belirtildi. Bu araflt rmada düflük ve yüksek viskositeli ultrason jelleri kullan lm fl. Ultrason jelinin mümkünse hiç hava kabarc içermemesi vurgulanarak. 2 cm'lik hava kabarc varl nda ayn tafl k rmak için gerekli SWL impuls n n 2'ye katland belirtildi. Sonuç olarak SWL etkinli inin membran ile hasta aras ndaki hava varl na belirgin olarak ba l oldu u bu yüzden en uygun jelin düflük viskositeli ve çok miktarda jel kullanman n SWL tedavisinin etkinli i aç s ndan önemli oldu unu tesbit ettiklerini belirttiler. Böbrek tafllar nda 3 minimal invazif tedavi olan fleksibl ureterorenoskop, Perkutan nefrolitotomi ve eswl'nin yola açt stres hesaplanm fl. Bu hesaplamada CRP ve IL-6 serum belirteçleri olarak kullan ld nda sürpriz bir flekilde her üç tekniktede hastada oluflturdu u stres olarak aralar nda fark olmad göstermifller. Supin pozisyonda PNL yapmak yeni bir fikir olmad n bilmekteyiz. Ancak Tunustan 256 olguluk genifl seride supin pozisyonda anestezi süresinin daha k sa oldu unu ve bu pozisyonda anestezi ekibinin hastay daha rahat ve emniyetli kontrol edebildi ini belirtmifllerdir. Devamı sayfa 11 de SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 10

11 Bu çal flman n urologlar aç s ndan bir önemi de floroskopi süresinin supin pozisyonda daha k sa oldu udur. Keza, retrograd yoldan üst üriner sisteme rahatça ulafl labilmesi bu yöntemin PNL ile ayn seansta kombinasyon kolayl sundu u ve böylelikle tek seansta pnl'nin etkinli i artt r lm fl olabilece i vurguland. Çin Halk Cumhuriyetinden Gao XF ise büyük böbrek tafllar nda yüksek enerjili holmiyum lazer'i (70 watt) baflar ve emniyetle kulland n bildirdi. Onkoloji Böbrek Fransadan Huyghe E ve ark. semptomatik ancak komplike olmam fl 35 angiomyolipom olgular n n 19'una cerrahi 16's na ise selektif embolizasyon uygulam fllar ve her iki grubu medikal ve maliyet-etkinlik (cost-effective) kriterleriyle de erlendirmifller. Baflar oran embolizasyonda %86 iken cerrahide %100 olarak bildirilmifl Ancak, operasyon süresi, kanama miktar, postop yo un bak mda kal fl ve hastanede kal fl sürelerine bak ld nda embolizasyon istatistiksel farkl olacak flekilde daha iyi sonuç vermifl. Ayr ca maliyet tablosuna bak ld nda embolizasyonun cerrahiden 7756 Euro daha ucuz oldu unu hesaplam fllar. Ribal M.J. ise klinik evresi T1b ve T2 N0M0 olan 10 kad n hastas nda NOTES tekni ini baflar yla uygulad n ve böbrek tümörü olan kad n hastalarda transvajinal nefrektomininde art k bir alternatif oldu unu vurgulad. Laparoskopik parsiyel nefrektomide kanaman n nas l azalt labilece i konusunda Almanyadan yap lan ve 200 hastan n verilerinin kullan ld bir çal flmada FloSeal kullan m n n laparoskopik parsiyel nefrektomide kanamay azaltt n bildirildi. Di er taraftan Kings College Hospital'dan bildirilen baflka çal mada ise (19 olgu) ACE harmonik dissektor kullanarak kendilerince no clamp no suture olarak tan mlad klar yaklafl m sundular. Olgular nda sadece 1 hastada renal arteri klempe ettikleri di er olgularda klempe ihtiyaç duymad klar n sundular. Böylelikle iskemi zaman ve so uk iskemi stresinden uzak ifllemi baflar yla tamamlad klar n ileri sürdüler. Robotik Parsiyel nefrektominin ö renme e risi ile ilgili ABD'den yap lan çal flmada laparoskopi tecrübesi olanlarda ö renme e risinin daha küçük oldu u en fazla e itim zaman n operasyon süresinden ziyade s cak iskemi süresi için geçirildi i ve yine laparoskopi tecrübesi olanlarda tümör büyüklü ünün ö renme e risini etkilemedi i sonucunu elde ettiklerinin duyurdular. Von hippel Lindau geninin bulunmas yla böbrek tümörlerinde yeni bir sayfa aç ld ve hedefe yönelik tedavilerinin (targeted therapy) geliflmesinin önünün açt. Bu kongrede de hedefe yönelik tedavilerin kullan ld komplike olgular n tedavisi konusunda farkl kliniklerden öne ç kan deneyimler vard. Klasik olarak böbrek tümörlerinin tedavisinde raditerapi uygulanmamaktad r. Ancak, Münih üniversitesinden baz araflt rmac lar progresif metastatik böbrek hücreli kanser olgular nda Sorafenib yada Sünitnib bazl kemoterapilerinde ortalama 40 Gy'lik radioterapi kombinasyonun makul ve uygulanabilir seçenek oldu una dair bulgular elde ettiklerini bildirdiler. Çal flmac lar, radyoterapiyi beyin, kemik, retroperitoneal ve mediastinal lenf node, spinalkord ve böbrek metastazlar nda ek toksisite oluflturmadan uygulad klar na dair bilgileri duyurdular. Ancak hasta say lar az oldu u için bu konuda kesin bir yarg oluflturmak için henüz erkendir. Kongrede, bir oral m-tor inhibitor olan everolimusun devam eden uluslararas faz 3 çal flmas n n güncellenmifl son bilgileride sunuldu. Bu çal flma tirozin kinaz dirençli metastatik böbrek hücreli kanserlerinde everolimus-plasebo karfl laflt rmas olup. Bu hasta grubunda everolimusun ortalama progresyonsuz surviye henüz etki etmedi i belirtildi. Böbrek hücreli kanserler konusundaki çal flmalara genel olarak bak ld nda nefron koruyucu endikasyonlar n geniflledi i, enükleasyon tekniklerinin geliflti i ve ablatif tedavilerin daha fazla uygulamaya girdi ini söylemek mümkündür. Henüz uzun dönem takip verilerinin olmad böbrek hücreli karsinom olgular nda H FU'nun orta süreli takipleri sunuldu. 3 y ll k takip sonucunda lezyonlar n %67'sinin stabil oldu u ancak hastalar n 1/3'ünün ek tedavi ald belirtildi. Otörler H FU'nun RCC tedavisinde yeri olabilece i ancak tekni in geliflmeye ihtiyac oldu una vurgulad lar. Testis Alman testiküler kanser çal flma grubu post-kemoterapi retroperitoneal lenf nod diseksiyonlar ndaki tecrübelerini sundular. Kemoterapi alan testis tm olgular n n yaklafl k _'ünün retroperitoneal lenf nod cerrahisine gereksinimi oldu u ve bu ifllemin vasküler rekonstrüksiyon (vena cava rezeksiyonu, cava protezi, trombektomi, aort protezi) gerektirebilecek morbiditeye sahip ifllem oldu unu vurgulad lar. Bu nedenle bu ifllemin bu konuda tecrübesi olan kliniklerce yap lmas n n uygun oldu u görüflünü savundular. Skoogh J ve ark. 5 ve daha fazla kür, cisplatin bazl kemoterapi alan hastalar kognitif fonksiyon bozukluklar aç s ndan risk alt nda oldu una dair elde ettikleri bulgular aç klad lar. Penis Penil tümörlerde konservatif cerrahi sonras prediktor faktorleri de erlendiren bir çal flmada konservatif cerrahinin düflük tümör evresi (pt<2), lenfo vaskuler invazyonun ve patolojik lenf nodlar n n olmad durumlarda düflünülmesi gerekti ini Brown G.M ve ark 174 hastay içeren ve konservatif cerrahi ile tedavi edilen olgu serilerinin sonucu olarak sundular. Mesane Tümörü Almanya, Hollanda, Amerika ve Kanada taraf ndan yürütülen uluslaras, multisentrik randomize prospektif çal flmada toplam 766 hasta de erlendirilmifl. Hexvix florosan sistoskopi ile normalde ç plak gözle seçilemeyen küçük tümörlerinde görülerek rezeke edildi i ve böylece bu yöntemin Ta/T1 tümörlerinde erken rekürensi azalt sonucu Stenzl A.S ve ark taraf ndan bildirildi. Bu yöntemin Cis'i tesbit edebilme oran n %46 civar nda artt rd ve %12'lik bir yanl fl pozitif oran na sahip oldu u ayr ca belirtildi. BCG ile ilgili olarak EORTC GU Group Study 30911'in sonuçlar sunuldu. De Reijke T.M ve ark. Orta ve yüksek risk papiller yüzeyel mesane tümörü grubunda epirubisin, BCG ve BCG+izoniazid karfl laflt rmas n n verileri de erlendirdi. BCG'nin epirubisine göre daha etkili oldu u, BCG'ye tolerans n yafl ile ilgili olmad, 70 yafl üstü hasta grubunda BCG idame doz uygulamas n n daha genç gruba göre sonucunun daha kötü oldu u bildirildi. BCG-Mitomycin karfl laflt mas yap lan bir meta analiz sunusunda Malmstrom ve ark. lk nüks zaman aç s ndan fark olmad n ancak idame BCG tedavisi ile nüks riskinde azalma oldu unu bildirdiler. Bunun yan nda progresyon, overall survival, kanser spesifik survival aç s ndan fark bulunamam fl. sviçreden Thalmann G.N ve ark. preoperatif evrelemede negatif lenfnodu olmas durumunda bileradikal sistektomide geniflletilmifl (extended) lenfadenektomi yap lmas nda klinik olarak flüphe duyulmayan olgular n %24'ünde lenf dü ümü metastaz n tesbit ettiklerini 1067 hasta bilgilerinin geriye dönük (retrospektif) analizlerinden elde ettikleri bulgular olduklar n bildirdiler. Geniflletilmifl lenfdü üm eksizyonunun tümörün lokal kontrolu aç s ndan gerklilik oldu unu ayr ca belirttiler. Prostat Kanseri Testosteron- prostat kanseri iliflkisini inceleyen çal flmalarda testosteronun prostat kanseri riskini art rd na ait kan t bulunamam flt r. Günümüz bilimsel kan tlar na göre, uygun tan ve takip alt ndaki hastalara fizyolojik testosteron tedavisi verilmesinde bir sak nca olmad gösterilmifltir. Enternasyonel çok merkezli çal flmada PCA3 kiti kullan m n n hem biyopsi sonuçlar n n de erlendirilmesinde hemde prostat kanserinin agresifli inin de erlendirilmesinde konvansiyonel PSA ve DRE'ye göre daha de erli sonuçlar verdi i De La Taille A ve ekibi taraf ndan sunuldu. Pozitif lenf nod varl nda lenf nod diseksiyonunun geniflletilmesinin ve radikal prostatektomi'yi tamamlaman n surviyi artt rd ise baflka bir çal flmada belirtildi. Yeni GnRH bloker olan Degarelix'in Leuprolide ile baflar yla karfl lat ran faz 3 çal flma sonucu sunuldu. Androjen ba ms z prostat kanserinde yap lan FAZ 1-2 afl lama çal flmas nda hastalar n %73'ünün tedaviye cevap verdi i, PSA katlanma zaman n n 63 günden 114 güne ç kt ve afl laman n hastalar taraf ndan iyi tolere edildi i rapor edildi. nkontinans Multisentrik internet bazl çal flmada idrar inkontinans n n san landan 2 kat daha fazla insidense sahip oldu u belirtildi. Patofizyolojiye yönelik çal flmada japongrubu serum adiponektin'in afl r aktif mesaneli hastalarda belirgin olarak düflük oldu unu gösterdiler. Adiponektin'in metabolik sendrom belirteci olup afl r aktif mesane çal flmalar n n yeni bir üyesi olmaya aday oldu u belirtildi. Preklink çal flmalar aras nda özellikle _-3 adrenoseptor ile ilgili çal flmalar dikkati çekti. Ayr ca Silodisin alt üriner sisteme sellektif yeni alfa adrenoseptor antogonisti olarak sunuldu. Klinik çal flmalar nda Löfgren O.E ve ark. L-8'in mesanedeki nociceptorlerin tetiklenmesi yada sensitize edilmesinde ana rol oynad ve afl r aktif mesanede bu patofizyoloji düflünüldü ünde antimuskariniklerin sorgulanmas gereklili ine iflaret ettiler. Sakral sinir stimulasyonunun 10 y ll k sonuçlar n bildiren çal flmada bu tekni in emniyetli ve etkili olmas n yan nda fekal inkontinans gibi G S patolojilerininde düzeltilmesine yard mc olabilece i hat rlat ld. William Beaumont Hastanesinden Dr. Micheal B Chancellor n Botulinum toxininin radyasyon sistiti ve BCG sistitinde kullan m n n faydal olabilece ini belirtti. Portekizden Francesco Cruz ise botulinum toxinin kullan m n n ürolojide mesane d fl na taflarak prostat do ru ilerledi inin alt n çizmifltir. Ayn konuflmac botox ve alt üriner sistem semptomu adl sunusunda baz ilgi çekici noktalara de indi. Tek doz Botox ile seksuel fonksiyonlara etki etmeden prostat hacminde hafif derecede azalma yapt ve medikal tedaviye dirençli olgularda semptomatik düzelme sa lad n belirtti. Ayr ca bu tek dozluk etkinin 18 ay sürdü ü tesbit edilmifl. Koreli kat l mc lar geleneksel kore dans n n talyan araflt rmac lar ise yüksek topuklu ayakkab kullanman n pelvik kaslar güçlendirerek stre idrar inkontinans n azaltt na dair elde ettikleri bulgular sundular. Bu kongrede mesane haf zas terminolojisine vurgu yap ld ve çocukluk ça disfonksiyonel ifleme hikayesi olan hastalarda, stres, s k flma ve mikst tip inkontinans daha s k görüldü ü söylendi. Çocuklukta alt üriner sistem semptomlar olmas n n eriflkin dönem için risk göstergesi oldu u belirtilerek Pediatrik ürologlara çocukluk döneminde alt üriner sistem semptomlar geçse bile eriflkin dönemde nüks edebilece i; Ürologlara ise eriflkin hastada çocukluk ça na ait alt üriner sistem semptomlar varsa prognozun muhtemelen kötü olaca mesaj verildi. BPH Benign prostat büyümesine alternatiflerin ve potansiyel alternatiflerinde birbiriyle yar flt günümüzde alt n standart olarak kabul etti imiz TUR-P'ye bir alternatifte bipolar TUR-P olabilece i sunuldu. K sa kateterizasyon zaman ve azalm fl kanaman n bu tekni in belirgin özelli i iken baz serilerde uzam fl rezeksiyon zaman, artm fl darl k ve retansiyon oranlar n n yan nda henüz uzun dönem sonuçlar n n bilinmeyifli ile bipolar TUR-P henüz rutine girmesini gerektirecek bilimsel verileri yoktur. Ancak bu teknik yukar da sayd m z dezavantajlar n azaltacak teknolojik destek ile ileride klasik TUR-P'nin alternatifi olabilece ine dair ümit vaadetmektedir. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 11

12 ÜROLOJ KL N KLER N TANIYALIM KARTAL E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Sa l k Bakanl Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi 2. Üroloji Klini i 2001 y l nda Prof. Dr. Selami Albayrak taraf ndan kurulmufltur. Klini imizde 1 klinik flefi (Prof. Dr. Selami Albayrak), 1 baflasistan (Op.Dr. Önder Cangüven), 4 uzman (Op.Dr. Cemal Göktafl, Op.Dr. Cihangir Çetinel, Op.Dr. Oktay Akça, Op.Dr. Hüseyin Aydemir) ve 7 asistan (Dr. Savafl Yalç n, Dr. Cengiz Demirel, Dr. Muhsin Balaban, Dr. Mustafa Boz, Dr. Alper Kafkasl, Dr. Ahmet Selimo lu, Dr. Ozan fiahin) görev yapmaktad r. Hemflire kadrosunda 5 hemflire olup klini imizde görevli 2 hizmetli personelimiz vard r. Hastanemiz ana bina 9. katta hizmet veren klini imizde 18 yatak bulunmaktad r. Yatak doluluk oran m z % 95'in üzerindedir. Y ll k ortalama yatan hasta say s ise 1250' dir. Klini imizde yatan hastalar n önemli bölümünü onkoloji hastalar oluflturmakta ve klini imiz bu konuda referans bir merkez konumundad r. Klinikte yer alan muayene odam zda, küçük cerrahi ifllemler, pansuman ifllemleri, sonda takma ve ultrason eflli inde perkütan drenaj ifllemleri gibi müdahaleler yap lmaktad r. Merkez ameliyathanemizde klini imize bir oda tahsis edilmifltir. Bu odada haftan n 4 günü tam gün, cuma günleri ise yar m gün olacak flekilde ameliyatlar yap lmaktad r. Ameliyathanemiz modern ürolojik cerrahi uygulamalar n yap labilece i ve e itiminin verilebilece i teknik alt yap ya sahiptir. Özellikle son iki y lda perkütan tafl cerrahisi ve laparoskopi uygulamalar konusunda önemli mesafeler kaydedilmifltir. Y ll k ortalama ameliyat say m z 1000'dir. Bu ameliyatlar n %20 kadar n radikal cerrahiler oluflturmaktad r. Klini imizde uygun prostat kanserli olgulara radikal perineal prostatektomi seçene i sunulmaktad r. Y lda yaklafl k 30 hastaya bu minimal invaziv cerrahi baflar ile uygulanmaktad r. Klini imize ait olarak çal flan 2. Üroloji Poliklini i, hastanemiz poliklinik binas 3. katta 2 ayr odada hizmet vermektedir. Ayr ca bir ürodinami odas bulunmaktad r. Poliklini imizde üroflovmetri, ultrason eflli inde prostat biyopsisi ve minimal cerrahi uygulamalar yap lmaktad r. Y ll k ortalama poliklinik hasta say m z ' dir. ESWL ünitemizde Dornier ESWL Compact Sigma marka cihaz ile skopi veya ultrason eflli inde tafl k rma yap lmaktad r. Bu ünitede y lda yaklafl k 1800 seans tafl k rma ifllemi gerçekleflmektedir. Klini imizde asistan e itimi ile klinik flefimiz Prof. Dr. Selami Albayrak yak ndan ilgilenmektedir. 2. Üroloji Klini inde güne saat 07.30' da, zor ürolojik vakalar n tart fl ld konsey toplant s ile bafllan r. Endikasyonlar asistanlar ve klinik uzmanlar ile tart fl larak belirlendikten sonra, hasta ile tart fl l r. Ameliyat randevular bu süreç tamamland ktan sonra burada verilir. Rutin yap lan bu toplant lar ile ürolojik tecrübenin, yeni bafllayan genç hekimlere aktar lmas sa lanmaktad r. Ayr ca interaktif bir e itim ortam oluflmaktad r. Hafta içi her gün saatlerinde güncel literatür sunumlar, cuma günü ise seminer sunumu yap lmaktad r. Ayr ca kongre ve sempozyumlara asistanlar n kat l m sa lanmaktad r. Asistanlar ilk y l nda ortalama 8-10 nöbet tutmakta ve bu say son y ll nda 1 nöbete kadar düflebilmektedir. Günümüze kadar klini imizden 7 uzman hekim ihtisas e itimi alm flt r. Klini imiz,sa l k alan nda Anadolu' nun stanbul' a aç lan kap s konumunda olan Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi'nde hastalar na en modern hizmeti sunmakla birlikte Türk Ürolojisi'ne yeni uzman ürologlar yetifltirmektedir. TAR HÇE F. Ü. T p Fakültesi Üroloji A.D 1986 y l nda kurulmufltur. lk kurucular Op. Dr. Can BAYD NÇ ve Op. Dr. Ümit SENGEL'dir. F. Ü. T p Fakültesi Üroloji A D.'nda ayn y l E itim-ö retim çal flmalar na bafllanm fl ve asistan e itimi de bafllat lm flt r y l nda 10 yatak kapasitesi ile F.Ü. Araflt rma ve Uygulama hastanesinde hizmete bafllayan Üroloji A.D., 1998 y l nda F.Ü. T p Merkezi yeni binas n n hizmete girmesi ile yatak kapasitesini bu süre içerisinde artt rm fl ve bugün 45 yatak kapasitesine ulaflm flt r.. ANAB L M DALI FAAL YETLER F.Ü.FIRAT TIP FAKÜLTES ÜROLOJ ANAB L M DALI Anabilim Dal bünyesinde; Poliklinik, Servis ( 45 yatak kapasiteli, 39 eriflkin,6 çocuk ),Tafl K rma (ESWL ) Ünitesi, Ürodinami ve Androloji laboratuar yer almaktad r. F. Ü. T p Fakültesi Üroloji A D 1986 y l nda Eriflkin Üroloji Klini i olarak hizmet vermeye bafllam fl, 1998 y l nda Pediatrik ürolojinin,2003 y l nda Androloji bilim dal n n kurulmas yla hizmet kapasitesi geniflletilmifltir y l nda ileri sperm tetkkiklerinin yap ld Androloji laboratuvar hizmete girmifltir y l nda yap m na bafllanan tüp bebek ünitesi 2009 y l nda hizmete aç larak bölgedeki tek kamu hastanesi tüp bebek merkezi olacakt r. F. Ü. T p Fakültesi Üroloji A D'nda 2008 y l içerisinde 1300 ameliyat, poliklinik ve 2100 hasta kapasitesine ulafl lm flt r. Klini imizde Radikal Nefrektomi, Radikal Sistektomi, Radikal Prostatektomi,Üriner Diversiyonlar gibi büyük ameliyatlar baflar yla yap lmaktad r. yi huylu prostat büyümeleri kapal ve aç k ameliyat yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Pediatrik ürolojik hastal klar kad n ürolojisi,üriner nkontinans ve ürodinamik incelemeler güncel yöntemler kullan larak yap lmaktad r. leriki dönemde uygulanmak üzere laparaskopik ve perkütan giriflimler için çal flmalar sürmektedir. Hizmet sektörü olarak Genel Üroloji yan nda Üroonkoloji, Kad n Üroloji, Androloji konular nda her türlü ameliyat ve tedavi hizmeti sürdürülmektedir. Yaklafl k 23 y ll k süre içerisinde 27 Üroloji uzman yetifltirmifl olan Anabilim Dal nda alt yap çal flmalar n n bitmesi halinde yan dal uzmanl klar aç s ndan da giriflimlerde bulunulmas planlanmaktad r. Halen 4 Ö retim Üyesi, 11 Arfl. Gör. Dr. ile hizmete devam etmekte olan anabilim dal m zda ö retim üyelerine ait uluslar aras düzeyde ve SCI ve SCIE 'e giren toplam 55 bilimsel makale yay nlanm flt r ve pek çok ulusal ve uluslar aras kongrede de tebli ler sunulmufltur. Haziran 2009 y l nda yeni aç lacak olan poliklinik kompleksinde nöroüroloji laboratuar kurulma ifllemi tamamlanm flt r. Bu laboratuvar kompleksinde video ürodinami, perkütan tibial sinir stimülasyonu, çeflitli nöroürolojik testler ve bu hastal klara ait tedavi mümkün olacakt r. AKADEM K KADRO Prof.Dr. Arslan ARDIÇO LU (AD Baflkan ) Prof.Dr. rfan ORHAN ( Dekan ) Doç.Dr. Enver ÖZDEM R Doç.Dr.Rahmi ONUR TAKS M E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES 1. ÜROLOJ KL N Uzun süre ayn yerde çal flan insanlar iyi bilirler. Ne kadar farkl özellikleriniz olursa olsun ilk önceleri kurum ad na bir bütünün parças olarak davranmaya bafllars n z. Zaman geçtikce bir bütün oluflturmaya dönüflür ki iflte o noktada kendi bireysel özelliklerinizin kurum özellikleriyle kaynafl p o kuruma güçlü bir aidiyet duygusyla ba land n z farkedersiniz: Art k kendinizden d flar ya bakma dönemi kapanm flt r. klinikler 2 Di er kurumlar da kendi mükemmel ve köklü düzeninizin fl n n ayd nlatt oranda görünürler. Sizde yap lan bütün ifller baflkalar nca yap lanlar n ço undan daha iyidir veya en az ndan daha kötü de ildir. Bildi iniz en iyi dikifl sizde at l r, en iyi insizyon sizde yap l r. Mükemmelli e giden yolun zorunlu istasyonudur bu kurum. Ve bu bak fl, orada kald n z sürece iyice pekiflir ve kemikleflir. Ta ki yeni bir kurumda göreve bafllay nca de in y l nda 17 y l çal flt m Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesinden Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesine tayin edildi imde anlad m ki de iflen her düzen ve her kurum için bu süreç yeniden bafll yormufl. O güne de in Taksim'in zihnimdeki çengellere tak lan tek noktas bu hastaneyi böyle bir lokalizasyona yapmay kimin ak l etti i ve otopark sorunlar n nas l çözümledikleriydi. Ama yaflad kca ö rendim ki hastaneyi kuranlar n benim otopark s k nt mdan daha muteber amaçlar varm fl. Birinci Dünya Savafl y llar nda katolik papazlar kimsesizler için bir bak mevi açarak hastanenin tohumlar n atm fllar y l nda Sa l k Bakanl taraf ndan sat n al nana de in hastane hep kimsesizlere yönelik bak m ve tedavi kurumu olmaktan öteye gidememifl. Bu tarihten itibaren ise yap lanma ilk yard m amaçlanarak sürdürülmüfl. Kurumun Üroloji e itimi tarihi 1979 y l nda Dr. brahim Tuncay Sözer'in klinik flefli ine atanmas yla bafllam fl. O tarihten bugüne de in geçen süre içinde e itim sorumlulu u bayra iki ayr klinikte, de iflen süreler halinde Dr. Adil Ulu, Dr. Muhittin Okumufl, Dr. fievket Tuncer, Dr. Vedat Çal fl r, Dr. hsan Demirkol ve Dr. Ziya Akçetin taraf ndan tafl nm fl. Son 12 y ld r ise sorumluluk Dr. Mete Çek'in omuzlar nda. fiunu belirtmek gerekir ki bunlar içinde Dr. Okumufl için ayr bir parantez açmamak haks zl k olacakt r. Dr. Okumufl, klini in tarihinde en uzun süreli görev yapan(tarihlere bakmakta yarar var) flef olarak yer almakla kalmam fl, y llar aras nda hastane baflhekimli i de yaparak klini in bugunkü modern yap lanmas n n objektif koflullar n da sa lam fl y l ndaki hüzünlü ölümü s ras nda yan bafl nda yer alan baz meslektafllar bugün klinikte hala onun ö retileri ile gelifltirdikleri mesleklerini aktif olarak sürdürmektedirler; kurumlar, bireylerin ruhlar n n hapishanesidir sözünü do rularcas na. Taksim'e geldi imden bu yana 8 y l geçti. Bugün art k biliyorum ki önemli olan yap lan ifl de il, yap lan fleyin birlikte yap lmas ve o fley yap l rken bir bütün olabilmekmifl. Eski al flkanl klar n z ve ön yarg lar n zla yüklü olarak daha önce hep d flar dan bakt n z bir kurumda aidiyet sürecini tamamlayarak buna ulaflabilmenin sadece benim için de il hiç kimse için kolay olmad n düflünüyorum. T pk 2 gün önce II. Üroloji'ye flef olarak atanan Dr. Bar fl Nuho lu'na oldu u gibi. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 12

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA

TÜRK ÜROLOJ DERNE ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA TÜRK ÜROLOJ DERNE 1. 2. ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 MAYIS - 01 HAZ RAN 2014 RADISSON BLU OTEL & SPA, STANBUL TUZLA Türk Üroloji Derne i 1. 2 ve 3. Y l Asistan E itim Program 30 May s 2014, Cuma

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneği Aralık 2007 tarihi ile Yönetim Kurulu Başkan: II. Başkan: Genel Sekreter: Sayman: Üye: Prof. Dr. Bülten Oktay, Uludağ

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON :

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986. Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Emre KANDEMİR. DOĞUM YERİ : Yunak DOĞUM TARİHİ : 18/11/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Şehremini Mah. Şair Mehmet Emin Sk. 9/10 Fatih - İSTANBUL TELEFON : 05427880636 E-MAİL

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Derneğimizin

Detaylı

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Kongre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ KAYSER

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ KAYSER ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ KAYSER ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne i ve Türk Androloji Derne i nin birlikte düzenleyece i Ulusal Bilinçle Güncel

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana "Aferin!" derse çok... olurum.

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana Aferin! derse çok... olurum. Ad : Soyad : S n f : 1. SINIF Nu. : 72 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen cümlelerden fiziksel özelliklerinizi belirtenleri boyay n z. Sar saçl y m. Mavi gözlüyüm. K sa boyluyum. Uzun saçl y m. Yeflil

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Anadolu Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği.

MINI FELLOWSHIP. PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı. Endoüroloji Derneği. MINI Endoüroloji Derneği FELLOWSHIP PROGRAMI Endoüroloji nin Önemli Operasyonları Konusunda Teorik ve Pratik Bilgi Paylaşımı 21-25 Mart 2016 Avrupa Yakası Laparoskopik Cerrahi Robotik Cerrahi Retrograd

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ FAALİYETLERİ

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ FAALİYETLERİ FAALİYETLERİ ENDOÜROLOJİ Dr. Burak Turna (Branş Sekreteri) Dr. Eyüp Gümüş Dr. Ahmet Müslümanoğlu Dr. Erdal Apaydın Dr. Yaşar Özgök Dr. Turhan Çaşkurlu Dr. Tibet Erdoğru Dr. Ahmet Tefekli Dr. Fatih Atuğ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

23 EKİM 2015, CUMA SALONLAR

23 EKİM 2015, CUMA SALONLAR 07:00-08:00 KURS-ÜROONKOLOJİ ANA SALON ÜROLOJİK CERRAHİDE PÜF NOKTALAR Oturum Başkanları: A. Özgül, H. Öztürk 07:00-07:15 Robotik radikal prostatektomi J. Rassweiler 07:15-07:30 Açık radikal prostatektomi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yıllık Çalışma ve Eğitim Programı Öğretim Üyeleri HÜTF Üroloji öğretim kadrosu 6 yarı zamanlı 4 tam zamanlı öğretim

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ. 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ. 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri Endoüroloji Derneği 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri MİNİ-FELLOWSHİP PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Bakırköy Sadi Konuk EAH Laparoskopik

Detaylı

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER Dr. Haluk Akpınar Ġstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji AD 1 Plan: ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN ÜROLOGLAR ENDOÜROLOJĠ

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI TARİH KONU ANLATICI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ 6 Ocak 2014 Pazartesi Ureteropelvik birleşke darlığı Seminer Sunumu Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu Prof.Dr.

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU

3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU 3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU 26-28 Kasım 2014 HİLTON OTEL KOZYATAĞI www.3flexist.com GENEL BİLGİLER Kurs Adı : FlexİST - 3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU Kurs Tarihleri : 26-28 Kasım 2014

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI

ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI ROBOTİK BÖBREK AMELİYATI Robotik böbrek ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Her yıl Dünya da 190.000 kişide böbrek kanseri saptanmaktadır. Erkeklerde biraz

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

De erli meslektafllar m z,

De erli meslektafllar m z, 2. DUYURU De erli meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i taraf ndan düzenlenen Büyük Üroloji Buluflmas, 31 Ekim-3 Kas m 2013 tarihlerinde Antalya da gerçeklefltirilecektir. Bu y l ilk kez ulusal üroloji

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI

ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI ROBOTİK PROSTAT AMELİYATI Robotik prostat ameliyatları hakkında merak edilen soruları Prof. Dr. Haluk Akpınar yanıtlıyor. GİRİŞ Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 198 Asil Üye 35 Danışman Üye 1 Fahri Üye 42 Genç Üye Dernek Merkezi Adres Değişikliği Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5 Yukarı Dudullu / Ümraniye /

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. H. Karadağ, N. Sarıgüzel, O. Tanrıverdi, M. Ekinci, G. Başaran, E. Gümüş, L. Saporta, C. Miroğlu, Akut üretritli

Detaylı

CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU. Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Live Surgery Symposium

CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU. Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. Live Surgery Symposium CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU Live Surgery Symposium Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi Robotic Renal Transplantation and Renal Surgery İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E.A.H. İstanbul Bakirkoy Dr. Sadi

Detaylı

6 Canlı PEDİYATRİK ÜROLİTİYAZİS KURSU. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ameliyat

6 Canlı PEDİYATRİK ÜROLİTİYAZİS KURSU. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ameliyat 6 Canlı Ameliyat 1- Mini URS 2- Ultramini PNL 3- Mini PNL 4- Mikro PNL 5- Pediatrik RIRS 6- Laparoskopik Üreterolitotomi PEDİYATRİK ÜROLİTİYAZİS KURSU Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İSTANBUL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

KİTAP ÇEVİRİSİ. 1. Kitap adı: Genel cerrahi ameliyatları, Beşinci Baskı Editörler: R.M.Kırk, Çeviri

KİTAP ÇEVİRİSİ. 1. Kitap adı: Genel cerrahi ameliyatları, Beşinci Baskı Editörler: R.M.Kırk, Çeviri KİTAP ÇEVİRİSİ 1. Kitap adı: Genel cerrahi ameliyatları, Beşinci Baskı Editörler: R.M.Kırk, Çeviri Editörü: Tarık Zafer Nursal. Yayınevi: Adana Nobel Kitabevi. Basıldığı yer: Adana. Bölüm başlığı: Alt

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı