ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER"

Transkript

1 BÖLGELERDEN HABERLER ö haberler OP. DR. SAD TURKAN ÜROLOJ UZMANI UZ. DR. ÖNDER CANGÜVEN ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 KASTAMONU DA ÜROLOJ ULUSAL BiLiNÇLE GÜNCEL ÜROLOJi TOPLANTISI / AYDIN Kastamonu Bat Karadeniz'de yer alan yaklafl k 80 bin nüfuslu bir ildir. Ulafl m baz nda en yak n metropol kent Ankara'd r. Sa l k interland dikkate al nd nda kapsad nüfus yaklafl k 300 bindir. Buna ulafl m bak m ndan Sinop'a göre daha avantajl oldu u için Boyabat ilçesi de dahil edilebilir. Son befl y lda bilhassa özel hastanecili in de geliflmesi ile sa l k sektörü önemli at l mlar gerçeklefltirmifltir. limizde bir devlet hastanesi, iki özel hastane, bir kad n-do um çocuk hastanesi ve bir de fiziksel t p-rehabilitasyon hastanesi bulunmaktad r. Devlet hastanesinde 3, özel hastanelerde 2, Taflköprü ilçesinde 1, Tosya ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 adet üroloji uzman görev yapmaktad r. Bu kadro dikkate al nd nda genel üroloji ameliyatlar, çeflitli androlojik ameliyatlar (penil protez implantasyonu, peyroni-patch operasyonu, penil kurvatür cerrahisi, mikroskopik varikoselektomi vs. ) inkontinans ameliyatlar ( TVT, TOT vs.) çeflitli endo-ürolojik ameliyatlar (üreterorenoskopi, TUR-P {genel olarak plasmakinetik sistem uygulan yor}, TURMt, nternal üretrotomi, PCNL vs.), pediatrik üroloji ameliyatlar ( hipospadias onar m, orfliopeksi, inguinal herni onar m, endoskopik VUR cerrahisi vs.) ve elektif baz üro-onkolojik radikal ameliyatlar (radikal prostatektomi, radikal sistektomi, radikal nefrektomi, RPLND vs.) yap lmaktad r. Son zamanlarda çeflitli laparoskopik ameliyatlar ( lap. kist eksizyonu, lap. abdominal testis explorasyonu vs. ) da uygulanmaya bafllanm flt r. limizde ortalama günlük poliklinik hasta say s toplam civar ndad r. limize çeflitli çevre illerden (Karabük, Çank r, Sinop vs.) de hasta ak fl olmaktad r. Toplam ameliyathane say s yaklafl k 12 tanedir. Görüntüleme cihazlar olarak 3 adet MR, 3 adet BT mevcuttur. Bir tanesi devlet hastanesinde ve di eri de özel hastanede olmak üzere 2 adet ESWL cihaz kullan lmaktad r. Fizik-Tedavi hastanesi'nde bir adet ürodinami cihaz bulunmakta olup, tüm hekimlerin kullan m na aç kt r. Sevk zinciri bak m ndan en yak n merkez Ankara'd r. Ürologlar aras ndaki iliflkiler oldukça iyi olup, etik ve deontolojik kurallar çerçevesinde devam etmektedir. Burada görev yapan hekimler olarak ortak dile imiz; çeflitli bölgesel ürolojik toplant lar n ilimizde veya ilimize yak n bölgelerde düzenlenmesidir. Bu amaçla özellikle k fl toplant lar için Ilgaz Da otelleri ilginç bir mekan olabilir. limizde de erli hocalar m z misafir etmek bizler için anlat lmaz bir mutluluk olacakt r. 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. Türk Üroloji Derne i, Endoüroloji Derne i, Türk Androloji Derne i ve Türkiye ESRU'nun birlikte düzenledi i Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji toplant lar n n ilki Mart 2009 tarihlerinde Ayd n ilinde gerçeklefltirildi. Üroloji uzmanlar ve asistanlar n n yan s ra, üroloji hemflireleri ve birinci basamak hekimleri de toplant ya kat l m gösterdi. Yetmifl kiflinin kat l m ile iki gün süren toplant üç bölümden olufluyordu. Birinci gün sabah gerçeklefltirilen Türkiye ESRU yuvarlak masa oturumlar nda; Üroonkoloji, Pediatrik Üroloji ve Kad n Ürolojisi ile ilgili güncel konu bafll klar tart fl ld. Genç ürologlar n oturumlar n interaktif bir formatta sürdürmesi ilgiyi daha da artt rd. Birinci gün ö leden sonra gerçeklefltirilen Türk Androloji Derne i oturumlar nda ise erkek cinsel sa l sorunlar tart fl ld. Olgular eflli inde erektil disfonksiyonun tan ve tedavisinin sunulmas izleyenler aç s ndan zevkli hale geldi. Üroloji hemflireleri derne inin kurslar ise bölgedeki üroloji hemflireleri taraf ndan yo un ilgi gördü. Üroloji hemflireleri derne i oturumunda özellikle prostat ameliyatlar sonras bak m güncel bilgiler fl nda sunuldu. Pratik bilgilerin paylafl ld bu oturumda hemflireler merak ettikleri konular sorma f rsat n da yakalad lar. Ulusal bilinçle güncel üroloji toplant s n n T p Bayram n kapsamas nedeni ile bilimsel program d fl nda, 14 Mart 2009 Cumartesi akflam düzenlenen T p Balosu ise kat l mc lara keyifli bir gece sa lad. kinci gün gerçeklefltirilen Endoüroloji Derne i oturumlar nda ise laparoskopik ve üretroskopik yaklafl mlar tart fl ld. Deneyimli uzmanlar n tecrübelerini paylaflt klar oturumlarda robot yard ml cerrahi yine en çok merak edilen ve soru getiren konular aras nda idi. EAU 2009 STOCKHOLM Ege bölgesindeki ulusal bilinç konusu Kuvayi Seyyariye'den Kuvayi Milliye'ye' idi. Ayd n Bölgesinde bundan tam 90 y l önce bafllayan milli direniflin slayt gösterisi eflli inde anlat lmas dinleyenlere duygulu anlar yaflatt. Kurtulufl Savafl nda en çok sivil can kayb n n oldu u yerlerin bafl nda Ayd n ilinin gelmeside ayr bir anlam tafl yordu. Bu toplant ile güncel ürolojinin de iflik yörelerde gerçeklefltirilmesi bilimsel birikimin yan s ra kültürel paylafl m aç s ndan da önemli oldu unu ortaya koydu. > Avrupa Üroloji Derne i (Eau) Y ll k Kongresi Mart 2009 Tarihlerinde Stockholm'de Düzenlendi > K br s Disiplinler Aras Üroonkoloji Toplant s zlenimleri > Taflkent Toplant s ndan Haberler > Avrasya dan ve Bölgelerden Haberler

2 ÜROTÜRK i GAZETE ÜROTÜRK L TEMSiLC LER MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO LU GENEL YAYIN YÖNETMEN DR. CAN BAYD NÇ YAZI filer MÜDÜRLER DR. M.MURAT D NÇER DR. KENAN KORKMAZ YÖNET M YER ADRES TÜRK ÜROLOJ DERNE Prof. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt. 18/ fiiflli/ stanbul TELEFON FAKS ELEKTRON K POSTA TASARIM HAR KA F K RLER REK. AJANSI PBX BASKI KADIKÖY MATBAASI YAYIN TÜRÜ TÜRK ÜROLOJ DERNE N N 3 AYDA B R YAYINLANAN BEDELS Z SÜREL YAYINIDIR. HER HAKKI SAKLIDIR. YAZILI Z N OLMAKSIZIN ÇO ALTILMASI YASAKTIR. NDEX SAYFA 3 > BAfiKANIN YAZISI SAYFA 4 > AVRASYA DAN HABERLER SAYFA 5 > KONGRELERDEN SAYFA 12 > ÜROLOJ KL N KLER N TANIYALIM SAYFA 13 > DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ SAYFA 14 > TÜRK YE ESRU SAYFA 16 > DERNEKTEN HABERLER SAYFA 17 > ÜROLOJ HEMfi RELER DERNE SAYFA 18 > ÜROLOGLARIN BAfiARI ÖYKÜLER SAYFA 20 > DERLEMELER SAYFA 22 > KIBRIS TOPLANTILARI SAYFA 23 > TÜD YÖNET M KURULUNU TANIYALIM SAYFA 24 > BÖLGELERDEN HABERLER ADANA AFYON AKSARAY AMASYA ANKARA ARTV N AYDIN BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇERKEZKÖY ÇORLU ÇORUM DEN ZL DÜZCE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK fieh R GAZ ANTEP G RESUN HAKKAR HATAY ÇEL (MERS N) ISPARTA STANBUL SEZG N GÜVEL BÜLENT AKDO AN NAC BATAK FARUK KOÇ TURGAY AKGÜL ZiYA AKBULUT METiN ONARAN fieref BASAL ÇA RI fienocak FAT H AYDIN MEHMET DÜNDAR TAMER ENG N SÜLEYMAN KILIÇ ASIM ALBAYRAK NUR KE MERY SEDAT ÖNER.ETHEM KARAfiEN N HAT GÜLHAN CAB R ALAR AHMET MEDEN HAKAN AKDERE SERDAR SÖNMEZ ADNAN SAYIN MEHMET S REK O UZ PEKER KORAY TÜRKAN AHMET RAHM ONUR AHMET fienol MEHMET fiah N TURGUT YAPANO LU MURATCAN K REM T AL ARAS CAV T CAN ÇET N YEfi LL AYDIN YEN LMEZ SAKIP ERTURHAN KAZIM B LECEN BÜLENT ÖZDEfiL K AVN Z YAN SADIK GÖRÜR H KMET ELMAS TUNA ATAMAN HASAN ERDAL DORUK NED M NCE SEDAT SOYUPEK AL RIZA SI IRCI NED M NCE ADEM FAZLIO LU FAYSAL GÜLER ORHAN TANRIVERD SONER GÜNEY NAD R KALFAZADE YAVUZ ÖNOL METE ENER TURGUT ALP RIFAT DO AN YUSUF LBEY ZM R K.MARAfi KARAMAN KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KEfiAN KIRKLAREL K L S KONYA KÜTAHYA LÜLEBURGAZ MALATYA MAN SA MARD N MU LA MUfi NEVfiEH R N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA SAMSUN S RT S NOP S VAS fi.urfa fiirnak TRABZON TUNCEL TEK RDA TOKAT UfiAK VAN YALOVA ZONGULDAK B LAL GÜMÜfi SEFA RES M HAKAN TAfiKAPU HAL M AKINCI KÜRfiAT ÇEÇEN SAD TURKAN ABDULLAH DEM RTAfi NURETT N ALPASLAN TAMER ÇOMAKLI KAZIM Ç MEN HAKAN AKSÜT KENAN KORKMAZ RECA GÜRBÜZ fiah N KABAY METE D KMEN AHMET SOYLU NÜV T TAHTALI OKTAY ÜÇER EYÜP VEL KÜÇÜK MMET DUKSAL GAL P DEN Z AHMET SANCAKTUTAR BÜLENT YALÇIN SAL M KESEKÇ SARP TANCI AT LLA ERTU RUL MEHMET NUR BODAKÇI SEÇK N KARAO LU F KRET FAT H ÖNOL ABDULLAH AÇIKGÖZ FERHAT GÜNAYDIN MUSTAFA BÜLBÜL ALPASLAN YÜKSEL GÖKHAN GÖKÇE FAHR SL M AYHAN VER T MEHMET GÜLÜM ORHAN ÜNAL ZORBA KAHRAMAN fieker OSMAN ÖZERG N NECMETT N PENBEGÜL BURAK ACAR MEL H BEYSEL BEK R SÜHA PARLAKTAfi F KRET ERDEM R HÜSEY N TARHAN KAD R CEYLAN ÖZKAN GÜLEÇ F KRET SOLAK BÜLENT EROL OKAN B ÇG ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 2

3 BAfiKANIN YAZISI SAYI 7 / MAYIS 2009 DR. ATEfi KADIO LU Türk Üroloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan ED TÖR KÖfiES 2 editör DR. MURAT D NÇER DR. KENAN KORKMAZ Sevgili meslektafllar m z; Gazete Urotürk'ün yeni yay n format n n genelde olumlu bulunmas tüm ekibimizi çok mutlu etti, sizlerin destek ve önerileriyle daha iyisini yapabilmek için çabalar m z sürecek. Ülkemizdeki toplant yo unlu u ve 24. EAU kongresi nedeniyle kongre ve toplant izlenimleri bu say da büyük yer tutuyor. Önümüzdeki toplant lar ve AUA 2009 da gelecek say da yer alacak. Türk Üroloji Dergisinin Medline-PubMed'te Taranma Süreci De erli Meslektafllar m, Bilindi i gibi Türk Üroloji Derne i 1933 y l nda kurulmufltur. Türk Üroloji Dergisi ise 1973 y l nda yay nlanmaya bafllanm fl ve 5375 derginin tarand PubMed'te listelenmek için 1997 y l nda ilk baflvuru yap lm fl ve dergi geçerli 5 puan üzerinden 1 puanla de erlendirilmifl ve PubMed'te listelenmesi uygun görülmemifltir. kinci baflvuru ise 2004 y l nda yap lm fl, dergi bu kez 1,5 puanla Yap lan toplant larla ilgili bilimsel ve sosyal izlenimlerinizi, görüfl ve önerilerinizi bizimle paylaflman z bekliyoruz. Klinik tan t mlar da be eniyle karfl land, ilk yaz lar davetle ald k ama bundan sonra e itim klini i olsun olmas n tüm arkadafllar n çal flma ortamlar ile ilgili yaz lar n bekliyoruz, yaz lar n z arflivlenecek ve uygun bir say da yay nlanacakt r. Kongre sezonu da kapan yor, yaz aylar nda sosyal konulara daha çok yer ay rabilece imizi umuyoruz, bu nedenle mesleki an lar n z, üroloji dünyas yla ilgili görüfl ve önerileriniz, olgu sunum veya çözümlemeleri, paramedikal konular dergide yer alacak. Mevcut konu bafll klar yan nda, Gazetede yer almas n istedi iniz her konu hakk nda derne in e- mailine yazabilirsiniz. Katk lar n zla etkileflimli bir gazete üretebilmeyi, üroloji dünyas n n sesi ve sözcüsü olmay umuyoruz. gazete ürotürk Gazete Ürotürk'ün yeni yay n format olumlu bulundu. baflkanın yazısı de erlendirilerek yine PubMed'te listelenmesi mümkün olmam flt r. Ulusal Sa l k Enstitüleri'nin (National Institutes of Health - NIH) Ulusal T p Kütüphanesinde (National Library of Medicine - NLM) bir derginin listelenmesi için gerekli kriterler ilgili kuruluflun web sayfas nda belirtilmesine ra men Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu bu kriterlerin ayr nt lar n Ulusal T p Kütüphanesi direktörü Sheldon Kotzin ile bizzat tart flmak üzere dernek baflkan Dr. Atefl Kad o lu ve editör yard mc s Dr. Önder Cangüven'i görevlendirmifltir. Düzeltme Ürotürk Gazetemizin fiubat 2009 tarihli 6. say s nda 6. sayfada Dr. Murat Çakan taraf ndan kaleme al nan bir makalede 25 Ekim 2008 tarihinde Türk Androloji Derne i ile Çukurova Üroloji Derne inin ortak 2 ÜROTÜRK Düzeltme 2 AUA dönüflü gerçeklefltirilen bu görüflmede derginin PubMed'te listelenmesi için gerekli kriterlerin ayr nt lar tart fl lm flt r. Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu ve Türk Üroloji Dergisi editörler kurulu 36 y ll k beklentinin 2010 y l nda gerçekleflmesi için çal flmalar na kararl l k ve azimle devam edecektir. Sayg lar mla. DR. ATEfi KADIO LU baflkanın yazısı Klinik tan t m yaz lar ilgiyle karfl land. Tüm arkadafllar m z n çal flma ortamlar ile ilgili yaz lar bekliyoruz. gerçeklefltirdi i Antakya Sempozyumun da Çukurova Üroloji Derne inin ad sehven yer almam flt r, düzeltir, özürdileriz. ÜROTÜRK SAYFA/ 3

4 AVRASYA DAN HABERLER haberler PROF. DR. AT LLA SEMERC ÖZ S.B. BA CILAR E. ARfi. HAS. ÜROLOJ KL N K fief ATAYURT TA 4 GÜN Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education un davetlisi olarak Türk Üroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Atefl Kad o lu ile birlikte 27 fiubat - 4 Mart 2009 tarihleri aras nda Özbekistan'dayd k. Ço umuzun bildi i gibi Türk Androloji Derne i'nin oluflumunu sa lad Türkçe Konuflan Ülkeler Androloji flbirli i 9 Nisan 2007 de Türkiye'den 110 ürolo un kat ld Özbekistan Androloji Sempozyumunu Taflkent'te gerçeklefltirmiflti. Bu sempozyum s ras nda pek çok Özbek Ürolog ve asistan Türkiye'ye gelerek Androloji konusunda çal flma iste ini belirtmiflti. Dr.Zarifcan Muradov'da bunlardan biriydi, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesinde yaklafl k 4 ay Türk Androloji Derne inin sa lad imkanlarla androloji konusunda e itim ald. Ülkesine döndükten sonra klinik flefi Prof.Dr. Asilbek Gaybullaev androloji konulu bir toplant düzenledi, destekleyici firma bulamay nca toplant y Peyronie Hastal ile s n rlamak zorunda kald lar. Prof.Dr. Atefl Kad o lu Taflkent'teki bu toplant n n ilk günü Prof.Dr. Gaybullaev'in klini inde bir Peyronir hastas na Nesbit Operasyonu uygulad, kalabal k bir ürolog ve asistan toplulu u ameliyat izledi, sorular sordu, çok güzel bir uygulama oldu. Tercümanl Dr. Zarifcan yap yordu. Ameliyathane flartlar bana 1980'li y llar m z hat rlatt. Meslektafllar m z n cerrahi malzeme ve sarf malzemesi gibi pek çok eksikleri, ihtiyaçlar vard. Ameliyat masas, tavan lambas ve anestezi cihaz hantal Rus teknolojisinin üretimiydi. Ertesi gün sabah Prof.Dr.Asilbek Gaybullaev Peyronie hastal ve medikal tedavisi hakk nda, Prof.Dr.Atefl Kad o lu cerrahi tedavisi hakk nda sunumlar yapt lar, bende tart flmal olgular sundum. Toplant ya Taflkent'ten yo un bir ilgi vard, 80 civar nda ürolog ve asistan n kat l m ile oldukça verimli bir toplant oldu. Tek olumsuzluk, olgu sunumlar s ras nda salonun elektriklerinin kesilmesi ve jeneratörün bulunmamas yd. Özbek meslektafllar m z toplant s ras nda aktif olarak tart flmalara kat ld lar, çok faydaland klar n dile getirdiler, yine birçok ürolog ve asistan Türkiye'ye e itim amaçl gelme talebinde bulundular. Bu ilgiden duydu u memnuniyeti ve iki ülke aras ndaki bilimsel iflbirli inin ilerletilmesi için ne gerekiyorsa yap laca n, Orta Asyadaki Türkçe konuflan ülkelerin de dünya üroloji literatüründe yer almalar için her türlü deste i Türk Ürolojisi olarak verilmesi, iflbirli inin kurumsallaflmas için çal flaca n ifade edicek. Taflkentteki toplant d fl nda, Harezm vilayetinin Urgenç flehrine gidildi, bu bölge dünyaca ünlü matematikçi cebirin ve ondal k sistem algoritmin kurucusu Al- Harezmi'nin, jeoloji, yer ölçüm, astronomi, matematik, mineraloji ve ilaç biliminde temel araflt rmayla bilinen Ebu Rayhan Beruni'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin babas Bahauddin Veled'in ve ismi bilim ve düflünce tarihine geçmifl daha birçok ünlünün yaflad, Türk tarihinin önemli bir co rafyas yd. Say n Gaybullaev bizi Ürgenç'teki ürologlarla buluflturdu. Urgenç flehir hastanesinin üroloji klini i yeni düzenlenmiflti, daha modern imkanlara sahipti burada Varikosel konulu bir toplant ya kat ld k. Urgenç'teki meslektafllar m z biz mihmanlara=misafirlere çok iltifat ettiler, izzet ikramda bulundular. Dr. Rüstem Bey, Dr. Kamer Eke=A abey, Dr. Atahan Bey, Dr Feruze Han m bize efllik ettiler, her ö ünde zengin sofralar kuruldu, oran n adetlerine göre arak (bir çeflit votkaym fl) su gibi içiliyordu, bize çeflitli yöresel (doppi = bir çeflit takke bafll k ve çapan = bir çeflit cüppe) hediyeler verdiler. Daha sonra M.Ö. 4. yüzy lda kurulmufl olan tarihi Hive flehrine gidildi. Bu kent, chan-kale ve D flan-kale olarak iki k sma ayr lmaktad r; chan-kale, flehrin tarihi k sm n oluflturmaktad r. Hükümdarlar n konutlar, saraylar, medreseler, mescitler ve minareler bulunmaktad r. fiehristan diye de an l r. çinde birbirini kesen iki sokak, sokaklar n ucunda da d flar ya aç lan dört büyük kap bulunur. Bunlar Bahçe Kap s, Pehlivan Kap s, Tafl Kap ve Ana Kap 'd r. D flan Kale ise; 19. yy bafllar nda Harezm Hân' Allahkuluhan taraf ndan, d fl sald r lara karfl koyabilmek amac yla yapt r lm flt r, 6 km uzunlu undad r ve 10 kap ile d flar ya aç l r. Ichan-Kala'da; Kunya-Ark (Eski kale) kalesi, Pahlavon Mahmud makberesi=türbesi, Islom Hoja medrese ve minaresi, Said Alauddin türbesi, Tosh Hovli (tafl avlu) saray, Juma (Cuma) mescidi, Muhammad Amin Khan medresesi, Polvon Kori medresesi, Shergazi Han medresesi, Chadra-Hauli mescidi ve Kalta-Minar (Yar m Minare) gibi mutlaka ama mutlaka görülmeye de er muhteflem tarihi bir miras vard. ki gün boyunca burada eflsiz çini iflçili inin ve ahflap oymac l n n flaheserlerini görme f rsat oldu, yüzy llar boyu bölgenin gerek dini bilimlerde gerekse müsbet bilimlerde ne kadar aktif oldu unu, meydana getirilen eserlerden anlamak mümkündü. Her medrese sanki ayr bir fakülte olarak düzenlenmifl ve yeni bilim adamlar yetifltirmek üzere çal flm flt. Çini ve ahflab n mükemmel bir flekilde birlikte kullan ld bu nadide yap lar görünce zaman n teknolojisinde ve mühendislik bilgisinde bölgenin oldukça iyi durumda oldu u fark ediliyordu. 500 y ldan beri dimdik duran ahflap sütunlar, tafl bir kaide üzerine konulan içine deve yünü s k flt r lm fl bak r silindirik halkalar üzerinde yükseliyordu, deve yünü ile dolu bu bak r silindirik halkalar ahflab n böceklerden korunmas n sa l yormufl. chan kala içinde hediyelik eflya al nabilecek flirin dükkanlarda ahflap ev gereçleri, astragan ve di er kürk hayvanlar n n derisinden yap lm fl giysiler cana yak n sat c lar taraf ndan be eninize sunuluyordu. Tarihi mekan gezileri ve bilimsel faaliyetler bitince Atayurt'dan ayr lma vakti gelmiflti. Harezm'den ve Taflkent'ten daha s k buluflma ve bilimsel iflbirli imizi art rma dilekleriyle dostlar m z geride b rakarak güzel ülkemize dönmek üzere yola ç k ld. KIRGIZ STAN 25 Ocakta, 1. Konferans "Erkek sa l ve yafllanma Biflkek K rg zistanda yap ld ve K rg z Cumhuriyeti üroloji ve androloji derne i ile erkek sa l derne i taraf ndan organize edildi. Ana bafll klar flöyleydi: "erektik bozukluklar ve kardiyovasküler hastal klar", Noktüri ve yaflam kalitesi üzerine etkisi, Hypogonadizm ve yafllanma, Metabolik Sendrom, Yafllanman n psikogenetik yanlar Bu konferansa 300 den fazla doktor kat ld : urologlar, kardiyologlar, pratisyen hekimler, endokrin uzmanlar, pskiyatristler. Konferans n ana mesaj, belirtilen bafll klar n sadece ürologlar için de il di er doktorlar özellikle pratisyen hekimler aç s ndan da ne kadar önemli oldu uydu. Ana hedefimiz K rg zistan da yafllanan erke in yaflam kalitesini artt rmak ve bunun için multidisipliner bir yaklafl m dile getirmek. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 4

5 KONGRELERDEN / EAU 2009 kongrelerden Avrupa Üroloji Derne i (EAU) y ll k kongresi Mart 2009 tarihinde Stockholm'de düzenlendi. Birçok ülkeden çok say da ürolog ve üroloji asistan n n kat ld kongreye Türkiye'den 456 Üroloji uzman /asistan kat ld. Bilimsel programda yer alan birçok oturumda ülkemizden de oturum baflkanlar, panelist ve konuflmac lar yer ald. (Tablo-1). fl ülkemizden de oturum baflkanlar, panelist ve konuflmac lar yer ald 4 TABLO - 1 eau 2009 S M OTURUM KONU T. ESEN Joint session of the European Association of Urology (EAU) EAU - Update in the diagnosis and and the Confederaçion Americana de Urologia (CAU) treatment of stone disease Plenary Session 1 Evolution of new technologies and treatments in urological practice Case discussion Medical therapy for BPH Abstract Session Poster Session 35 Percutaneous stone treatment ESRU Meeting 16th Meeting of the European Society of Residents in Urology (ESRU) -Opening and introduction -Interactive case study on lithiasis Z. KIRKALI Abstract Session Poster Session 15 Nephrectomy and prognosis Symposium Targeted therapies in renal cell cancer: Patient-focused treatment options Spoilt for choice? Defining the role of targeted therapies in RCC ESU Course 6 The role of the urologists in the management of advanced renal cancer Meeting of the European Society for Uro-Pathology (ESUP) Frozen section in clinical management ofurological tumours: What urologists desire and pathologists are capable of Radical nephrectomy Bladder cancer L.N.TURKERI Sub-plenary Session 3 Joint session of the European Asociation of Urology (EAU) and the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) Abstract Session Prostate biopsy 2 Poster Session 49 Joint meeting of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito- Urinary Group (EORTC-GUGroup) in conjunction with the European Society for Urological Research (ESUR) and the European Section of Oncological Urology (ESOU) Genetics and clinical key problems in bladder and prostate cancer Is fluorescence for TCC becoming the standard? S. TEKGUL Sub-plenary Session 5 Paediatrics State-of-the-art lecture Treatment of stones in children: Tips and tricks Abstract Session Oral Session 8 Hypospadias, intersex and scrotal pathology ESU Course 23 Paediatric urology for the adult urologist: A practical update How to deal with congenital malformations of the external genitalia, when is surgery indicated and how to do it H.M. ÇEK Sub-plenary Session 6 Infections Abstract Session Poster Session 34 Prostatitis and chronic pelvic pain Joint ICUD/EAU/ESIU Session International consultation on infection in urology Pathogenesis, antimicrobial resistance and antibiotic policy Nosocomial UTI in urology - A global prevalence study H. OZEN Sub-plenary Session 9 Joint session of the European Association of Urology (EAU) and the European Society for Medical Oncology (ESMO) Joint meeting of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito- Urinary Group (EORTC-GUGroup) in conjunction with the European Society for Urological Research (ESUR) and the European Section of Oncological Urology (ESOU) Genetics and clinical key problems in bladder and prostate cancer TCC: Prostate sparing cystectomy A. KADIOGLU Abstract Session Poster Session 58 Andrology miscellaneous T. ERDOGRU ESU/ESUT Hands-on training courses ESU/ESUT Hands-on training laparoscopy course 2 Meeting of the European Society for Uro-Technology (ESUT) Bladder unlimited : Live cases from Karolinska Hospital Stockholm Antireflux injection K. SARICA Meeting of the eurolithiasis Society (eulis) Safety and efficacy of treatments for stones Modern treatment moadlities - Proven in adults but how about children? kongrelerden / eau 2009 SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA/ 5

6 Türkiye bu kongreye de geçen y llara benzer olarak ( bildiri, bildiri, bildiri) 33 adet bildiriyle kat ld (Tablo-2). EAU kongresinde görev alan ve bildiri sunan tüm meslektafllar m z GAZETE ÜROTÜRK olarak kutluyor, bilimsel alandaki faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. fl 4 TABLO - 2 gazete ürotürk olarak kutluyoruz 71 Pre-emptive penile rehabilitation with sildenafil before bilateral cavernosal nerve injury in rats: Does itreally affect recovery of erectile function? H.H. Tavukcu, C. Akbal, I. Tinay, F. Simsek, L. Türkeri (Istanbul, 107 The effect of polypolymerase enzyme inhibitor on histopathological and biochemical changes in the early and late periods of experimental unilateral spermatic cord torsion on the ipsilateral and contralateral testicles A. Kar, E. Ozden, Y.K. Yakupoglu, R. Asci, S. Sarikaya, A.F. Yilmaz (Samsun, 564 Comparison of percutaneous and transurethral cystolithotripsy performed during simultaneous transurethral prostate resection in patients with prostate hyperplasia and large vesical calculi V. Tugcu, H. Polat, B. Ozbay, N. Gurbuz, G. Eren, A.I. Tasc (Istanbul, 569 Prospective comparative study of two protocols of antibiotic prophylaxis in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy E. Tüzel, O.C. Aktepe, B. Akdogan (Afyon, 113 Comparison of TESE operations in non-obstructive azoospermic patients T. Turunc, U. Gul, B. Kuzgunbay, A. Dirim, L. Peskircioglu, H. Ozkardefl (Adana, Ankara, 159 Laparoscopic ureteral reimplantation: Prospective evaluation of medium term results and future developments A.S. Gözen, J. Cresswell, A.E. Canda, S. Ganta, J.J. Rassweiler, D. Teber (Heilbronn, Germany; Middlesbrough, United Kingdom; Ankara, 212 Rapid ejaculation and attention deficiency hyperactivity disorder C. Adayener, B. Semiz, F. Ates, I. Akyol, H. Soydan, C. Basoglu, V. Baykal (Istanbul, 213 Sexual dysfunction in women with hypothyroidism and subclinic hypothyroidism R.G. At s, Y. Altuntas, A. Dalk l nç, A. Ayd n, T. Çaskurlu, E. Ergenekon (Istanbul, Istanbul, 218 Does diabetes affect the distribution of interstitial cells and neuronal tissue in the bladder, prostate and urethra of rabbits? A.E. Canda, S. Aktas, B. Turna, M.G. Cinar (Ankara, Izmir, 333 Hyperoxaluria induced tubular ischemia: Evaluation of tissue HIF-1 alpha levels in renal parenchyma in rabbit model F. Yencilek, K. Sarica, S. Erturhan, M. Karakök, U. Kuyumcuoglu (Istanbul, Gaziantep, 406 Do anorectal functions change after perineal or retropubic radical prostatectomy? H. Aydemir, S. Albayrak, C. Goktas, O. Canguven, A. Giral, F. Gunduz (Istanbul, 407 Comparison of two different vesico-urethral anastomotic techniques in laparoscopic radical prostatectomy M. Binbay, M. Kaba, A. Tepeler, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 431 Catheters and the development of UTI after turp M.C. Çek, P. Tenke, K. Naber, G. Can, T.E. Bjerklund Johansen (Istanbul, Turkey; Budapest, Hungary; Straubing, Germany; Århus, Denmark) 432 Antimicrobial activity evaluations of four different types of urethral catheters B. Aslan, E.C. Serefoglu, T. Cirak, Z.C. Acikgoz, E.B. Denkbas (Ankara, 453 The development of steinstrasse after extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL): Is a predictable complication? M. Binbay, C. Kezer, E. Yuruk, L. Sekerel, Y. Berberoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 458 Prospective randomized trial comparing percutaneous nephrolithotomy, shock wave lithotripsy and observation for asymptomatic lower pole calculi: Initial results E. Yuruk, M. Binbay, E. Sari, Y. Berberoglu, L.D. Sekerel, E. Altinyay, A.Y. Muslumanoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 459 The relationship between sonographically measured prostatic indentation, prostatic urethral length and bladder-urethral angle and urodynamic bladder outlet obstruction parameters M. Cetinkaya, C.V. Oztekin, O. Ugurlu, M. Yaris, U. Lokman, O. Adsan (Ankara, V32 Dorsal transverse mini-lumbotomy incision as a minimally invasive approach for pyeloplasty in children F.F. Önol, S.Y. Onol, A. Akbas, O. Kose, B. Antar, B. Arslan (Sakarya, Istanbul, 617 Could hypercholesterolemia and high body mass index be a risk factor for prostate cancer? M. Ozari, C. Toktas, O.L. Tuncay, Z. S n k, T. Turan, Z. Aybek, S.Y. Eskicorapci (Denizli, 648 Predictive value of urinary interleukin-8 cut-off point for recurrences after TUR + induction BCG treatment in non-muscle invasive bladder tumors L. Sagnak, H. Ersoy, U. Ozok, B. Senturk, H. Ercil, G. Bahar, E. Ozturk (Ankara, 686 Independent predictive factors for the complications due to ureterorenoscopy: Multivariate analyses of the units O. Tanriverdi, M. Kadihasanoglu, M. Aydin, M. Taskiran, M. Kendirci, C. Miroglu (Istanbul, 687 Is routine ureteral stenting necessary after ureteroscopic pneumatic lithotripsy? P. Turker, A.R. Aslan, M. Koyuncu, O.E. Yucebas, F. Sengor (Istanbul, 735 Management of iatrogenic ureteric injuries in abdominopelvic and endourological surgery T.Y. Yapanoglu, Y.A. Aksoy, H.R.A. Ayd n, M. Öztürk, I.O. Ozbey (Erzurum, Istanbul, 817 The effect of local anesthetic infiltration around nephrosomy tract on postoperative pain control after percutaneous nephrolithotomy E. Tüzel, G. Kiziltepe, B. Akdogan (Afyon, 822 A study of risk factors that influence bleeding in percutaneous nephrolithotomy F.O. Kurtulus, A. Adem, Z. Tandogdu, S. Sener, M.Y. Salman, H.M. Cek (Istanbul, 823 Percutaneous nephrolithotomy access with preoperative 3D tomography measurements A. Fazl oglu, F.O. Kurtulus, Z. Tandogdu, M. Muammer, R. Gungor, M. Cek (Istanbul, 883 Percutaneous nephrolithotomy in children with cystine stones B. Onal, B. Argun, S. Citgez, I. Buldu, A.U. Onder, V. Yalcin, A. Oner (Istanbul, 914 Prediction of prostatic involvement by urothelial carcinoma and of incidental prostate cancer in radical cystoprostatectomies for bladder cancer R. Montironi, A. Santinelli, R. Mazzucchelli, M. Scarpelli, A.B. Galosi, Z. Kirkali, L. Cheng (Ancona, Italy; Izmir, Turkey; Indianapolis, United States of America) 979 Histological and molecular biological effects of endothelin receptor A antagonist on testes instreptozotocin-induced diabetic rats H. Aktug, B. Kosova, A. Yavasoglu, A.B. Altay, V.C. Bozok (Izmir, 546 The role of adjuvant chemotherapy in patients with bladder cancer who had local advanced stage (pt3,pt4a) and/or lymph node metastasis B. Resorlu, K. Türkölmez, G. Ergun, S. Baltaci, C. Gögüs, Y. Bedük (Ankara, 548 The incidence of acute bacterial prostatitis caused by ESBL producing E coli after prostate biopsy E. Ozden, Y. Bostanc, K.Y. Yakupoglu, E. Akdeniz, N.E. Tulek, A.F. Yilmaz, S. Sarikaya (Samsun, 563 The comparison of laparoscopic pyelolithotomy versus percutaneous nephrolithotomy in the management of large renal pelvic stones A. Tepeler, M. Binbay, E. Sar, M. Akcay, Y. Berberoglu, A.Y. Ahmet Yaser, A.H. Ahmet Hamdi (Istanbul, Istanbul, GAZETE ÜROTÜRK olarak kutluyoruz SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 6

7 KONGRELERDEN / EAU 2009 DR. A. ERDEM CANDA ÜRO. UZMANI ATATÜRK E. ARA. HAS. 1. ÜRO. KL. B LKENT ANKARA 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : ROBOT K ÜROLOJ Mart tarihlerinde sveç'in baflkenti Stokholm'de yap lan 24. Avrupa Üroloji Kongresi s ras nda Robotik Üroloji ile ilgili çok say da oturum, canl ameliyatlar ve European School of Urology (ESU) kurslar düzenlenmifltir. Bunlardan ayr olarak birçok laparoskopik üroloji oturumunda da robotik üroloji ile ilgili konuflmalar, sunumlar, video gösterileri ve yorumlar yer alm flt r. Kongre boyunca robotik üroloji ile ilgili olan spesifik bilimsel aktivitelerin günlere göre da l m flu flekilde özetlenebilir: Canl Ameliyatlar ve Oturumlar 18 Mart 2009 Çarflamba: 08:30-15:00, Meeting of the European Society for Uro-Technology (ESUT) oturumu: Laparoscopic and robot-assisted treatment, Robotic cystectomy: H. J. John ( sviçre), P. Wiklund ( sveç); Robotic bladder surgery, A. Mottrie (Belçika), P. Piechaud (Fransa) 12:15-14:15, Abstract session, Robotic radical (cysto)prostatectomy: P. Piechaud (Fransa), P. A. Geavlete (Romanya) 12:45-14:15, Video Session 1, Robotic radical (cysto)prostatectomy 13:00-13:30, Technique of da Vinci Prostatectomy with anatomical bladder neck sparing: M. Stoeckle (Almanya) 14:00-14:30, da Vinci Robotic-Assisted Prostatectomy: Tips and Tricks: M. Annerstedt (Danimarka) 19 Mart 2009 Perflembe: 11:00-11:30, da Vinci Prostatectomy: W. Artibani ( talya) 11:30-12:00, Transition from Open Surgery to Robotic Surgery. The UK Experience: C. Ogden ( ngiltere) 12:30-14:00, Canl Cerrahi, da Vinci Prostatectomy: A. Mottrie (Belçika) 20. Mart Cuma: 12:00-12:30, da Vinci Advanced Urological Procedures: A. Mottrie (Belçika) 12:30-14:00, Canl Cerrahi, da Vinci Prostatectomy: P. Wiklund ( sveç) 14:00-14:30, da Vinci Prostatectomy - When oncological results go along with functional results: C. Vaessen (Fransa) 14:30-15:00, da Vinci Prostatectomy: Results and Technique of Nerve Sparing Approaches: J. Witt (Almanya) 15:00-15:30, da Vinci Robitic-Assisted Cystectomy with Intracorporeal Urinary Diversion: P. Wiklund ( sveç) European School of Urology (ESU) Kurslar 19 Mart 2009 Perflembe: ESU Kurs 1 - Laparoscopic and robot assisted laparoscopic radical cystectomy: P. Wiklund ( sveç), R. F. Van Velthoven (Belçika), F. Gaboardi ( talya) ESU Kurs 5 - Robot surgery in urology - how to start: H. G. Van der Poel (Hollanda), B. S. E. P. Van Cleynenbreugel (Belçika), M. Stöckle (Almanya) ESU Kurs 20 - Robot renal surgery: A. Mottrie (Belçika), G. Guazzoni ( talya), J. Hupert (Fransa) 20 Mart 2009 Cuma: ESU Kurs 38 - Robot assisted laparoscopic prostatectomy: P. Piechaud (Fransa), W. Artibani ( talya), P. Dasgupta ( ngiltere) Kongre boyunca Robotik Üroloji ile ilgili düzenlenmifl olan bu bilimsel aktivitelere kat l m ve ilginin oldukça fazla oldu u görülmüfltür. Firmalar n tan t m yeri olan Exhibition Hall bölgesindeki, Intuitive Surgical firmas na ait alana yerlefltirilmifl olan ve özel gözlükler tak ld nda üç boyutlu görüntü izleme olana sunan büyük ekrandan ameliyatlar n kat l mc larca ilgi ile izlendi i gözlenmifltir. Yine bu bölgede tan t m amac ile kurulmufl olan da Vinci S 4-arm robotu kat l mc lar n kullan m na ve pratik yapmalar na sunulmufltur. Ürolojide robot kullan m h zla yayg nlaflmaktad r. Günümüzde robotun en çok kullan ld ülke ABD olup, Avrupa'daki kullan m da h zla artmaktad r. Ülkemizdeki robot say s n n da dünyadaki geliflmelere paralel olarak zamanla artmas beklenmektedir. Hastanemize de yak n zaman önce da Vinci S 4-arm robotu gelmifl olup radikal prostatektomi ameliyatlar yap lmaya bafllanm flt r. Avrupa Üroloji Kongresinde yer alan ürolojide robot kullan m ile ilgili bildiri ve videolar, ürolojik kanser ameliyatlar n n robot kullan lmas ile baflar yla yap labildi ini göstermektedir ancak uzun dönem sonuçlar henüz bilinmemektedir. Ürolojide robot kullan larak yap lan ameliyatlar n çeflitli avantaj ve dezavantajlar bulunmaktad r. Her ne kadar robotik üroloji ile ilgili bilimsel yay n say s her geçen gün h zla artsa da, uzun dönem sonuçlar günümüzde bilinmemektedir. Robotik ameliyatlar ile ilgili uzun dönem sonuçlar elde edildi inde, birçok aç dan aç k cerrahi ya da laparoskopik cerrahi ile daha sa l kl ve bilimsel karfl laflt r lmas yap labilecektir. Stockholm kongrelerden DOÇ. DR. AL AYYILDIZ ADANA NUMUNE E. & ARA. HASTANES KL N K fief 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : KADIN ÜROLOJ S VE NÖROÜROLOJ Bu y l 24. Avrupa Üroloji Kongresinde 18 Marttaki EAU Section Meetings bölümünde Meeting of the European Society of Female and Functional Urology (ESFFU) ile ortak düzenlenen Female Urology toplant s na kat ld m. Toplant da Temel Bilimler ve Nöroürolojinin baflkanl n Hollandadan Dr Heesakkers yapt. Temel bilimler bölümünde ngiltereden Dr Lucas girifl, Avusturyadan Dr Fritsch güncellenmifl pelvik anatomi, Almanyadan Dr Sievert kök hücre güncelleme, sveçten Dr Andersson alt üriner disfonksiyonunda yeni farmakolojik hedefleri, ngiltereden ilk bölümün son konuflmac s olarak da Dr Fowler subüreteral muskarinik reseptörler ve botulinium toxin enjeksiyonu ile ilgili konuflmalar yapt lar. Konuflmalarda; pelvik taban anatomisi, santral ve periferik innervasyonlar n önemi tekrar vurguland. Nörotransmitterlerin ve alt üriner sistemde botulinum toksininin rolü yeni görüfller alt nda izah edildi. Kök hücreleri ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra özellikle sfinkter hasarlar ile ilgili yap lan deneysel hayvan çal flmalar ilgi çekiciydi. Sfinkterde oluflturulan bilateral hasar patoloji olarak gösterildikten sonra, myoblast ve fibroblast kök hücreleri hasar yap lan k s mlara enjekte edilmifl ve birkaç ay içinde yeniden sfinkter olufltu u gözlenmifl. Bu çal flman n sonucu gelecekte insanlara uygulanmas aç s ndan umut vaat edicidir. Nöroürolojinin anlat ld ikinci bölümde; girifli Belçikadan Dr Wyndaele, alt üriner sistem innervasyonu ve mesaneyi Belçikadan Dr De Ridder, alt üriner sistem ve mesane d fl n Hollandadan Dr Blok, nörolojik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisi ve güncellemeyi Polonyadan Dr Radziszewski anlatt lar. Dr De Ridder alt üriner sistem innervasyonu ve mesane konulu konuflmas nda; mesanede mekanosensitif iyon kanallar n, gerilme esnas nda üretelyum, duyusal sinir terminalleri ve düz kaslarda oluflan etkileri, vanilloid reseptörler ve sodyum ve potasyum kanallar ile genel olarak mesanedeki tepkimelere karfl reseptörler hakk nda bilgiler verdi. Mesanade umbrella hücreleri, P2X&P2Y reseptörleri, detrüsor overaktivitesinde TRPV1 (vanilloid reseptör), TRPV4, TRPV4 agonisti AP 441-1, Cajal n interstisiyel hücreleri ve mekanoseptörler hakk nda detayl bilgiler sundu. Sonuç olarak TRPV1 ve TRPV4 hakk ndaki ürotelyumun çok karmafl k oldu unu, interstisiyel hücrelerle çal flman n zor oldu unu, afferent sinirlerin gerilme duyusunu modüle edebilece i, mesane duvar yap s ve fonksiyonlar n n patolojik durumlar alt nda de iflebileci ini ifade etti. Dr. Blok alt üriner sistem ve mesane d fl nda neler oluyor konuflmas nda; iflemesikluslar, ifleme ile ilgili olarak santral 1 sinir sistemi, Onuf nuklesu hakk nda bilgiler verdi. Onuf nukleusunun rat, kedi, köpek, domuz, maymun ve insanda pelvik taban kaslar ve sfinkterler ile ilgili olarak hangi innervasyon seviyesinde etkilendi ini güzel bir tabloda izah etti. Sakral spinal korda intermediolateral hücreler ve intermedyomedyal hücreleri, GABA/glisin yoluyla üretral sfinkterin relaksasyonu, periaquaduktal grayin (PAG) önemini, sa l kl insanlarda ifleme ve pelvik taban n istemli gerilmesi esnas nda PET görüntülerini, hayvanlarda ve insanlardaki ifleme yollar n n benzer oldu unu anlatt ktan sonra fonksiyonel beyin-mesane problemlerinin tedavisini irdeledi. Sonuçta; mesane ve pelvik taban n kontrolü insan ve hayvanlarda benzer oldu unu, insan kontinans ve iflemenin kontrolünü vizualize etmek ve fonksiyonel beyin-mesane problemlerinin tedavisi için dinamik görüntüleme yöntemlerinin kullan labilece ini ifade etti. Nörolojik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisi ve güncelleme bafll ile konuflan Dr Radziszewski y llar nda nörolojik mesane tedavisi ile ilgili 67 makalenin oldu unu, baz yeni hayvan verileri varken k s tl insan verileri oldu unu ifade etti. Suprasakral yaralanmalarda daima benzer sonuçlar n oluflmad n, overaktivite, kompliansta azalma, yüksek detrüsör kaç rma nokta bas nc n n belli oranlarda geliflti ini, sakral yaralanma ile birlikte oldu unda ise detrüsör sfinkter dissinerjisi (DSD), areflexinin de olaylara belli oranda ilave olma durumunun söz konusu oldu unu anlatt. Alt üriner sistem ile ilgili her bir nörolojik hastal a ait tek bir tedavi algoritmas n n olmad n ; fonksiyonel restorasyon, statükonun korunmas, KPRC (böbrekler, bas nç, rezidü, kontinans) ve yaflam kalitesinin önemini vurgulad. Tedavinin planlanmas ndan önce; USG, dipstick ve idrar kültürü, serum kreatinin seviyesi, voiding sistoüretrografi, temel ürodinamik testlerin gerekli oldu unu anlatt. E er tedavi yetersiz ve böbrek fonksiyonlar kötülefliyorsa videoürodinamik testler, alt üriner sistemin IVP veya CT ile görüntülenmesi, böbrek fonksiyonlar n n detayland r lmas ve detayl nörofizyolojik testlerin yap lmas gerekti ini ifade etti. Kontinans n, bas nc n ve rezidüelin mutlaka izlenmesi gerekti ini söyledi. Tedavide; davran fl tedavileri, küçük mesaneler, nonkomplian mesaneler, yüksek bas nçl mesaneler ve bütün komplike olgularda uygulanabilece ini ifade etti i botulinum toksin, nöromodülasyon ve cerrahi tedavi seçeneklerini k saca anlatt. Kapsaisin, resiniferatoksinle hem kötü hem de iyi deneyimlerin oldu unu anlatt ve di er toksinler hakk nda geçifller yaparak k sa bilgiler verdi. Henüz lisanslar n n olmad n vurgulad. Sonuç olarak, komplet lezyonlu hastalarda daha çok cerrahi veya nöromodülasyon gibi definitif tedaviye yönlenmeli, hastalarda y ll k böbrek fonksiyonlar ve rezidüel idrar tayini bak lmal, inkontinans daha da kötüleflenler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlar, rezidüel idrarda art fl ve hidronefroz olufltu unda alt üriner sistemin tekrar de erlendirilmesinin gereklili ini anlatt. Nörolojik hastalardaki stres inkontinanslarda alfa blokörler, trisiklik antidepresanlar ve duloksetinle ilgili çal flmalar olmad n vurgulad. Artifisiyel sfinkterin alt n standart oldu unu, mesane boynu sling ve enjeksiyonlar n da uygulanabildi ini ifade etti. Ayr ca mikrobalon ve mid üretral sling Devamı sayfa 8 de SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 7

8 DR. VOLKAN TU CU BAKIRKÖY DR. SADI KONUK E. ARfi. HAST. 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : LAPAROSKOP K ÜROLOJ fiek L - 1 uygulamalar n n da günümüzde gündemde oldu unu bildirdi. Nörolojik detrusor overaktivitesi ve DSD'in birlikteli inde tedavi seçenekleri olarak fiziksel manevralar n ve farmakoterapinin minimal efektif oldu unu, kal c veya intermittan kateterizasyon uygulanabilece ini, botulinum toksin enjeksiyonlar ve nöromodülasyon, sfinkterotomi ve intraüretral stentlerin seçenek dahilinde oldu unu anlatt. Kal c kateterler ve intermittan kateterler hakk nda bilgiler verdi. Kal c kateterlerlilerde mesane ca aç s ndan mutlaka taramalar yap lmas gerekti ini ifade etti. Farmakoterapi de ise, alfa blokörler, fenoksibenzamin, baklofen, benzodiazepinler, dantrium ve botulinum toksinin kullan labilece ini ilaveten nitrik oksit donörlerinin de araflt rma safhas nda oldu unu aç klad. Kad n inkontinans nda ürodinaminin yeri ile ilgili karfl tl k toplant s nda ürodinamiyi destekleyen konuflmay spanyadan Dr Castro-Diaz yaparken karfl konuflmay ise sviçreden Dr Burkhard yapt lar. Dr Castro- Diaz, Dr Martin JL'nin makalesinden al nt yaparak; sadece klinik anamnezle kad nlar n büyük bir ço unlu unda stres idrar kaç rma tan s konulaca n, bunun düflük maliyet ve düflük risk için bafllang ç olaca n, cerrahiler gibi yüksek riskli giriflimlerde multikanal tüm donan ml ürodinamik testlerin alt n standart oldu unu, sekonder olgularda ürodinamik testlere ultrasonografinin de erli bir alternatif olabilece ini, stres idrar kaç r mada klinik stres testlerinin etkili oldu unu bildirdi. Sonuçta; ürodinamik incelemede sensitivite ve spesifitenin %100 olmamas ve çeliflkili verilerin yorumu de ifltirmesine ra men tedavi temelinde bize ek bilgiler sa lamakta oldu unu, invazif tedavi öncesi, mikst inkontinans veya net olmayan semptomlar n varl, negatif muayene bulgular n n olmas, medikolegal durumlarda ürodinamik incelemenin yap lmas gerekti ini ifade etti. Dr Burkhard ise, literatürler sunduktan sonra semptomlarla ürodinamik bulgular n karfl l k gelmeyece ini, ürodinaminin semptomlar aksettirmeyece ini ve hastay daha az ilgilendirece ini, bir fleylere karar vermede ürodinaminin etkili olmad n, ancak tedavinin yorumunun öngörülmesine yard m edebilece ini ifade etti. Sonuç olarak; Ürodinamik incelemenin fonksiyonel ürolojik problemlerde tan için bir köfle tafl oldu unu, yeni tan aletleri ve yeni tedavi metodlar n n gelifltirilmesinde ürodinamik incelemenin yap lmas gerekti ini, ürodinamik incelemenin bireysel bazda yap lmas ve yorumlanmas n n daha çok uygulanabilir oldu unu, e er ifleme zorlu u veya nöropatiden flüpheleniliyorsa, daha önce geçirilmifl cerrahi varsa veya tedavi baflar s zsa, e er invazif veya cerrahi tedavi gerekiyorsa ürodinaminin yap lmas gerekti ini bir kez daha ifade ettiler. Üçüncü bölümde ise, panel vard. Olgu sunumlar eflli inde erkek inkontinans n n tedavisi tart fl ld. Panelin baflkanl n Hollandadan Dr Heesakkers ve talyadan Dr Porena yapt lar. Konuflmac lar ise Avusturyadan Dr Hübner male slingler, yine Avusturyadan Dr. Rehder ilerlemeler, Portekizden Dr Cruz Bone Anchored male sling, talyadan Dr Kocjancic ProAct, ngiltereden Dr Craggs Flowsecure hakk nda olgu eflli inde sunu yapt lar. Erkek sfinkterik inkontinans n n tedavisi ürologlar n yo un u rafl alanlar ndan biri haline geldi ini, alt n standart n y llarca artifisiyel sfinkter oldu unu, fakat implantasyon tekniklerinin çok kolay olmad n hatta baz olgularda oldukça zorland klar n, yeni tekniklerin ise geliflme safhas nda oldu unu bildirdiler. Olgulara göre tedavinin yönlendirilmesi gerekti ini izah ettiler. Dr. Hübner, male sling sonuçlar n n ped testi ve irradyasyon tedavisiyle ilgili olmad n, ARGUS'un genifl endikasyonlar ve mükemmel sonuçlar nedeniyle di erlerinden daha üstün oldu unu, alternatif olarak invazivitesinin düflük olarak de erlendirdi i ProAct ve kompleks olgularda AMS 800 kullan labilece ini anlatt. Dr Cruz, hastalara flans verildi inde %92'si bone anchor sling, %8'i Artifisiyel sfinkteri tercih ettiklerini, bunun nedeni olarak da; sling sonras iflemenin do al yola yak n olmas, artifisiyel sfinkterlerde sa -sol el kullan m n n s k nt yaratmas, idrak durumunun slinglerde önemli olmad n ve slinglerin uzun dönem sonuçlar n n iyi oldu unu literatür eflli inde ifade etti. Dr. Kocjancic, ProAct uygulamas n gösterdikten sonra, sonuç olarak balonlar n üretral direnci art rarak kompensif etki oluflturdu unu, bu uygulama sonras intermittan kateterizasyonun gerekti inde uygulanabildi ini, idrar ak m h z ve rezidüel idrar etkilemedi ini bildirdi. Dr. Craggs, Flowsecure uygulamas n flematik olarak gösterdi. Uygulaman n kolay oldu unu, üretraya sürekli bas nç uygulanabilece ini, kontinans için gereken bas nc n en düflük seviyede oldu unu, etkili düflük bas nçl iflemeyi sa lad n ve tek parça halinde olmas implantasyon zaman n azaltt n, kaf n yap s n n daha düflük bas nçalara izin verdi ini ve üretral atrofiyi azaltt n bildirdi. Her Üroloji Kongresinde oldu u gibi yine laparoskopinin konu oldu u salonlar ilgi oda olmay sürdürdü. lk gün büyük salonda Kariniski'den canl ba lant ile robot yard ml laparoskopik sistoprostatektomi (ortotopik) ve laparoskopik sistoprostatektomi (ileal loop) operasyonlar yap ld. Özellikle robot yard ml laparoskopide barsak travmatizasyonu, operasyonun süresi ve maliyet göz önüne al nd nda aç k cerrahiye bir üstünlük gösterilemedi i kan s nday m. Laparoskopide en ilginç geliflim laparoendoskopik tek port cerrahi (LESS) idi. nsan n hayal bile edemeyece i, hastaya en az travmatize edici bir metod gelifltirmifller. LESS cerrahisi için özel haz rlanm fl bir port sistemi bulunmaktad r (fiekil 1). Dijital videoendoskop ve kamera sistem birinci asistan n eline uygun e imli yap lm fl, ucu ise di er aletlere çarpmamas için flexible. Port bafl iki tane 5 mm'lik, bir tane 10 mm'lik olmak üzere üç tane alet girifline izin veriyor. Bu sisteme uygun, retikülatörlü dedi imiz flexible makas ve grasper mevcut (fiekil 2). Bu yenili e karfl flexible robotik sistemde çal flmalar n sürdürüyormufl. Klinik kullan ma gelince LESS cerrahi, en fazla simple nefrektomide kullan lmakta. Yay nlara bak ld nda, çoktan aza do ru; radikal nefrektomi, radikal prostatektomi, donör nefrektomi, mesane içi prostatektomi, parsiyel nefrektomi, pyeloplasti, nefroüreterektomi gözükmektedir. Operasyon sonunda göbek insizyonunu görmektesiniz (fiekil 3). Video oturumlar nda Stolzenburg, LESS radikal nefrektomi dal nda en iyi video oturumunu ald. Baflka bir ilginç geliflme ise talyanlar n izobarik laparoskopik radikal prostatektomi uygulamas (Laparo Tenser Tm System) fiek L - 2 fiek L - 3 pubisin üzerinden iki ayr insizyon yap yorsunuz, subkutan yaklafl k Fr kal nl nda iki i ne sokuyorsunuz. Bu i neleri yukar kald r p as yorsunuz. Ayn depolarda konteynerlar tafl yan kald raçlara benziyor. Böylece peritoneal kavite olufluyor. Ekim Nisan 2008 aras nda 47 hastan n 26's izobarik LRP (grup 1), 21'i pnömoperitoneum oluflturulmufl LRP (grup 2) ile tedavi edilmifl. Grup 1ve 2'nin s ras yla operasyon süreleri ortalama 183 dk ve 187,5 dk. Kan kayb ise grup 1'de ortalama 166 cc, grup 2'de ise 180 cc'dir. Otörler pnömoperitoneumun yan etkilerinden korundu u için uygulanabilirli ini dile getiriyorlar. Laparoskopi, robot, tek port, izobarik derken bizler sadece yetiflmeye çal fl yoruz. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 8

9 OP. DR. MURAT B NBAY HASEK E. VE ARAfi. HASTANES ÜROLOJ KL N 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : ÜR NER S STEM TAfiLARI 24. Avrupa Üroloji Kongresi Mart 2009 tarihleri aras nda sveç'in Stokolm flehrinde düzenlendi. Kongrenin bilimsel program içerisinde 61 poster oturumu, 12 sözlü sunum oturumu yer ald. Poster oturumlar n n 4'ünde (%6.5); sözlü sunum oturumlar n n ise sadece 1'inde (%8.3) üriner sistem tafl hastal konufluldu. 80 video sunumunun 4'ü (%5) tafl hastal ile ilgiliydi. Toplam 52 poster sunumunun 13 (%25)'ünde temel araflt rma, 11'inde (%21) d flar dan flok dalga ile tafl k rma (ESWL), 15'inde (%29) perkütan nefrolitotomi (PNL) ve 13'ünde (%25) üreterorenoskopi (URS) konufluldu. Tafl hastal ile ilgili toplam 9 sözlü sunumun 3'ü (%33)ve poster sunumlar n n 9 (%17)'u ülkemizde çal flan doktorlar taraf ndan gerçeklefltirildi. Kongrede 2 de erli hocam z n tafl hastal ile konuflmalar vard. Prof. Dr. Tar k Esen kongrenin ilk gününde üriner sistem tafl hastal n n güncellenmesi adl konuflmay gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Serdar Tekgül ise çocukluklardaki üriner sistem tafl hastal n n tedavisinde püf noktalar dinleyicilerle paylaflt. Kongrede tafl hastal ile ilgili en çok ilgi çeken posterler afla da özetlenmektedir. Oehlschläger ve arkadafllar idrar ile yüksek oranda oksalat at lmas na neden olan eritrosit band III transport protein düzeyinin kalsiyum oksalat monohidrat tafl hastas olan hastalarda yüksek oldu unu gösterdi.(p-334) Wendt-Nordahl ve arkadafllar ise farede oluflturduklar sistin tafl modelinde alfa-merkaptopropiyonil ve idrar alkalinazyon tedavisinin mevcut sistin tafllar n anlaml düzeyde küçülttü ünü bildirdi. Ayn çal flmada alfamerkaptopropiyonil verilmesinin bu modelde etkinli inin olmad vurguland. (P-340) Yencilek ve arkadafllar yapt klar çal flmalar nda, hiperoksalüri sonras hipoksik de iflikliklerden sorumlu HIF-alfa 1 düzeyini yüksek bulup ve hiperoksalürinin yol açt iskeminin tafl oluflumuna neden olabilece ine iflaret etti. (P-333) Smith ve arkadafllar ESWL tedavisinin etkinli ini ölçen ve bir seans ESWL uygulamas sonras tedavisinden fayda görmeyecek tafllar belirleyip, ESWL'ye ba l morbiditeyi azaltan ak ll steteskop adl aletin faz 2 çal flma sonuçlar n sundular. Ak ll steteskop ESWL tedavisinden fayda görecek tafllar %99 oran nda do ru olarak öngördü ünü bildirdi. (P-446) Yuruk ve arkadafllar asemptomatik alt kaliks tafllar n randomize olarak ESWL, PNL ve izlem grubuna ay r p, tedavilerin böbrek parankimi üzerine etkilerini böbrek sintigrafisi kullanarak de erlendirdikleri çal flmay sundu. Bu çal flmada ESWL metodunun renal parankime en çok zarar veren tedavi metodu oldu u vurguland. (P-458) Nagele ve arkadafllar ESWL, URS ve PNL'nin vücut üzerine etkilerini IL-6 ve CRP düzeylerini ölçerek araflt r p, ESWL'nin ölçülen bu parametreler aç s ndan di er di er tedavi yöntemlerinden farkl olmad n gösterdi. (P-567) Bu kongredeki ESWL oturumunda, en az invaziv tedavi olarak kabul edilen ESWL'nin gerçekte o kadar da masum olmayabilece i vurguland. PNL oturumlar nda, giriflin planlanmas nda 3 boyutlu bilgisayarl BT kullan lmas n n üstünlü ünü gösteren çal flmalar yer ald. sveç'ten Behmer ve M s r'dan Hamdy; kompleks tafllar n ve anomalik böbreklerin tedavisinde girifl yerinin 3 boyutlu BT ile belirlemesinin baflar oran n artt rabilece ini vurgulad lar. (P-566), (P-820) Thwaini ve arkadafllar PNL operasyonlar nda giriflin ürolog taraf ndan yap ld nda ifllemin daha baflar l oldu unu gösterdiler. Kompleks tafllarda ise giriflin radyolog ve ürologdan oluflan bir tak mdan yap lmas n n gereklili ini vurgulad lar. (P-565) Almanya'dan Honeck ve arkadafllar PNL operasyonlar için özel olarak dizayn edilen, Holmiyum laser teknolojisine ultrasonik problardaki gibi emme özelli i kazand ran LASUC ad nda aletin tafllar üzerine etkinli ini vücut d fl nda de erlendirdiler. (P-576) Türkiye'den Tepeler ve arkadafllar böbrek pelvis tafllar nda laparoskopik pyelolitotomi ve PNL sonuçlar n karfl laflt r p, laparoskopik pyelolitotominin pelvis tafllar nda PNL ile benzer baflar oranlar na sahip, daha az kanamaya neden olan bir seçenek oldu unu vurgulad lar (P-563) Tugcu ve arkadafllar ise benign prostat hiperplazisine efllik eden büyük mesane tafllar n n perkütan sistolitotripsinin transüretral sistolitotripsiye göre daha h zl, efektif ve güvenli bir tedavi seçene i oldu unu bildirdi. (P-564) Italya'dan Guisti ve Almanya'dan Ober 1 cm üzerindeki tafllar n fleksibl URS ile tedavisinin, daha düflük baflar oran ve daha yüksek komplikasyon oranlar na neden oldu unu bildirdi. Danimarka'dan Jacopsen ve arkadafllar rigid URS esnas nda irrigan maddeye isoproterenol eklenmesinin üst sistem pelvikalisiyel bas nc düflürece ini gösterdi. (P-684) Almanya'dan Kruck ve arkadafllar çeflitli marka fleksibl URS çal flma kanal boflken veya aletlerin içine 1.9 F basket katater yerlefltirilmiflken irrigasyon ak m h z aç s ndan karfl laflt r p; yeni jenerasyon ACMI ve Wolf marka cihazlar n bu parametreler aç s ndan di er ürünlere göre daha üstün oldu unu gösterdi. (P-683) Almanya'dan Ober ve arkadafllar fleksibl URS'nin 1cm2'den büyük böbrek tafllar n da daha uzun hastanede kal fl süresi ve daha yüksek komplikasyon oranlar ile baflar yla tedavi ettiklerini bildirdi. (P-681) Sonuç olarak <2 cm böbrek tafllar n n fleksibl URS ile tedavisi giderek popülarite kazanmaktad r. Dijital teknolojinin fleksibl aletlere uygulanmas, daha ince basketlerin kullan ma girmesi ve bu konudaki tecrübenin artmas yla ilerleyen günlerde fleksibl URS'nin tafl hastal tedavisindeki endikasyonlar n n geniflleyece i düflünülmektedir. Tafl tedavisinde en az invaziv tedavi olarak kabul edilen ESWL'nin masumiyeti sorgulanmaktad r. PNL operasyonlar nda giriflin planlanmas nda 3 boyutlu BT ifllemin baflar s n artt r p, istenmeyen durum geliflimini azaltmaktad r. Mesane tafllar n n tedavisinde perkütan sistolitotripsi, transüretral sistolitotripsiye göre daha etkin ve güvenli bir yöntem oldu u düflünülmektedir. TÜRK ÜROLOJ DERNE, BU SENE LK DEFA B L MSEL ÇALIfiMASI KABUL ED LEN DR. ZAFER TANDO DU VE DR. FARUK YENC LEK E, EAU KONGRES NE KATILIMLARI Ç N F NANSAL DESTEK SA LANMIfiTIR. AfiA IDA BU KONUYA L fik N ZLEN MLERE ULAfiAB L RS N Z. DR. ZAFER TANDO DU TAKS M E T M HASTANES 1. ÜRO. KL N 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES STOCKHOLM NOTLARI Bu y l 24. Annual EAU Congress sveç in baflkenti Stokholm de yap ld. skandinavyan n, gölleri donuduran so u una karfl n kongre içerisinde gayet s cak ve kalabal k bir topluluk vard. Stokholm 13. Yüzy ldan beri skandinavyan n kültür, siyaset, medya ve ekonomi merkezi olarak bilinmekte. Kentin adalara ve kanallara yay lm fl olmas kuzey Avrupan n Venedi i olarak nitelendirilmesine neden olmufl. Stokholm, yap lar, parklar, tarihî merkezleri, yeflil alanlar ve e itim merkezleriyle oldukça ileri bir Avrupa flehri olarak göze çarp yor. nsanl a hizmet edenlerin ödüllendirilmesini amaçlayan Nobel ödülüde bu güzel kentte verilmektedir. Kongreye kay tl 10000'nin üzerinde kifli kat ld. Toplamda 1033 bildirinin sunumu yap ld. Avrupan n de iflik merkezlerinden gelen konusunda uzman e itmenlerin moderatörlü ünde 49 ESU kursu düzenlendi. Bu gibi oturumlar n yan nda sub-plennary session ve sempozyumlarda kongrenin di er ö retici bölümleriydi. Daha önceki kongrelerde yar m gün süren Eurology Beyond Europe oturumlar ise bu kongrede tam gün yap ld. Kongrede yap lan konuflmalar n tamam na yak n sitesinde sunumlar n görüntüleri ile birlikte görülebilir. Art k geleneksel hale gelen ESRU günü ise kongrenin 2. gününde Prof. Dr. Tar k Esen'nin moderatörlü ünde gerçekleflti. Prof. Dr. Per Anders Abrahamson The future role of EAU in Europe and Globally adl konuflmas nda geçmiflte Avrupa ülkeleri ile kendini s n rland ran EAU'nun art k hedefini dünya çap na yayd n ve mümkün oldu unca çok ülke ile temasa geçmeye çal flt n ifade etti. Dünya çap nda Üroloji e itiminin ve bilimsel çal flmalar n n yayg nlaflt r lmas n amaçlayan bu yaklafl m n AUA ve SIU'n n deste i olmaks z n yap lamayaca belirtildi. Dünya çap nda ülkelerde kifli bafl na düflen Ürolog say s nda ciddi farkl l klar oldu u kadar ülkelerdeki nüfus demografisindeki farkl l klar her ülkenin ihtiyaçlar n n farkl olmas na neden olmaktad r. Özellikle dünya genelinde nüfusunun yafllan yor olmas (fiekil 1) Ürologlar n karfl laflt vaka profilinde de iflikliklere ve yeni çal flma sahalar na yol açmaktad r. fiekil 1: yafllanan dünya nüfusu. Kongrede uluslaras üne sahip baz çal flmalar n güncel verileri kat l mc lar ile paylafl ld. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer çal flmas n n güncel verileriydi. Çal flma 1990 y llar n n bafllar nda Avrupadan kat l m gösteren birçok merkezle bafllat lm flt. Hastalar 1 y l ara ile PSA takibi yap lan ve 4 y l n sonunda kontrol edilen hastalar fleklinde iki gruba ayr lm flt. Prostat kanserine ba l bir ölümü engelleyebilmek için 1400 kiflinin taranmas ve 48 kiflininde tedavi edilmesi gereklili i flu ana kadar elde edilen en çarp c veriler aras ndayd. Konu PSA ve Prostat kanserinden aç lm flken Dr. Arun Sreekumar' n sundu u gelecek vaad eden çal flmadan bahsetmemek büyük bir haks zl k olur. Dr. Sreekumar' n euro Auditorium'da sundu u çal flman n sonuçlar na göre agresif yap ya sahip olan ve olmayan prostat kanserlerinin ay r m n yapmam z konusunda bir amino asid olan sarkozinin kullan labilece inden bahsetti. Bu sayede gereksiz biyopsilerin önüne geçilebilece ini ifade etti ve çal flman n sonuçlar dinleyenlerde heyecan yaratt kadar nihai sonuçlar n n ç kmas merakla beklenir hale geldi. European Urology dergisi editörü Francesco Montorsi'nin EAU-Japon Üroloji Birli i ortak oturumunda yapt konuflmada; radikal prostatektomi sonras istek üzerine al nan PDE5 inhibitörlerinin sürekli kullan mdan daha faydal oldu unu bellirtti. Bu çarp c bilginin flafl rt c oldu u ve ileride klinik prati imizi de ifltirebelice i söylendi. Üriner enfeksiyonlar konusunda alan nda uzman kiflilerin bir araya geldi i International Consultation on Urologic Disease (ICUD) toplant s yap ld. Asl nda bu toplant güncellenmesi planlanan üriner enfeksiyonlar konsültasyon kitab n n ilk somut ad m olarak nitelendirilebilir. Üriner enfeksiyonlar n en s k görülen enfeksiyonlardan biri oldu u ve bunun toplum için büyük bir maliyete yol açt belirtildi. Ayr ca nazokomiyal enfeksiyonlar n önlenmesinin tedavi edilmesinde daha önemli ve de erli oldu u bildirildi. Devamı sayfa 10 da SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 9

DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008

DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008 DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008 2008 YILI ÇER S NDE DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZI KUTLUYORUZ. tebrikler DOÇ. DR. BÜLENT GÜNLÜSOY Dr. Bülent Günlüsoy 05.07.1963 tarihinde zmir'de do du. lk ve orta ö

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

* 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR

* 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR SAYI 14 / A USTOS 2010 www.uroturk.org.tr * 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR * TÜD TRABZON DO U KARADEN Z fiubes AÇILDI * GÜNCEL ANDROLOJ SEMPOZYUMUNDAN ZLEN MLER * TÜRK ÜROLOJ

Detaylı

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR.

ÜROTÜRK ÜROTÜRK. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. uroturk@uroturk.org.tr CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. SAYI 11 / fiubat 2009 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. ÜROTÜRK CEVAPLAR 12. SAYIDA YAYINLANACAKTIR. ÜROTÜRK ÜROTÜRK SAYFA 3 >> uroturk@uroturk.org.tr ÜROTÜRK MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Ethem Beflkonakl 2. Baflkan Dr. Murad Bavbek Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. Mehmet Yaflar Kaynar Veznedar Dr. Süleyman

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU 25. yılımızda önceki başkanlar TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU Türk Nöroflirürji Derne

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 40. Y l n Gururla Kutluyor T

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. TÜSAD 40. Y l n Gururla Kutluyor T solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Haziran 2010 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 3 / SSN: 1309-5285 Türkiye'de Gö üs Hastal klar Alan na 40 Y l Boyunca Aral ks z Katk Veren

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Mehmet Zileli 2. Baflkan Dr. Etem Beflkonakl Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. lhan Elmac Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNET

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem SOLUNUM AKTUEL 6 9/9/11 12:21 Page 1 solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır A ustos 2011 www.solunum.org.tr YIL 2 / SAYI 6 / SSN: 1309-5285 TÜSAD da Yeni Dönem BAfiKAN IN

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Çocuklarda Nörojenik Kaynakl fleme Disfonksiyonlar nda Temel ncelemeler. Montreux den Sevgilerle

Çocuklarda Nörojenik Kaynakl fleme Disfonksiyonlar nda Temel ncelemeler. Montreux den Sevgilerle T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE Pediatrik Nöroflirürji TND Pediatrik Nöroflirürji Ö retim ve E itim Grubu Bülteni, Say : 4, Eylül 2008 Çocuklarda Nörojenik Kaynakl fleme

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu

TRK. Travma ve Resüsitasyon Kursu TRK Travma ve Resüsitasyon Kursu Travma ve Resüsitasyon Kursu Bu kitap, Merck Sharp Dohme laçlar Ltd. fiti. taraf ndan, Türk t bb na bir katk olarak sa lanm flt r. Bu kitab n içindekiler tamamen yazarlar

Detaylı

100 e 1 kala... DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim Merkezi Aç ld. Kalp Vakf ndan diflhekimlerine ücretsiz kalp taramas

100 e 1 kala... DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim Merkezi Aç ld. Kalp Vakf ndan diflhekimlerine ücretsiz kalp taramas iki ayda bir yay nlan r KASIM/ARALIK 2007 Say : 117 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Kas m/aral k 2007 Say : 117 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO Prof. Dr. Y lmaz Manisal E itim

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r.

künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli stanbul da Sa l k Okurlar stanbul da I. basamak sa l k hizmetlerinde yepyeni bir sayfa aç ld. 1 Kas m 2010 tarihini stanbul için bir milat olarak kabul edebiliriz. Çünkü

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı