ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜROTÜRK. haberler EAU 2009 STOCKHOLM BÖLGELERDEN HABERLER"

Transkript

1 BÖLGELERDEN HABERLER ö haberler OP. DR. SAD TURKAN ÜROLOJ UZMANI UZ. DR. ÖNDER CANGÜVEN ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 KASTAMONU DA ÜROLOJ ULUSAL BiLiNÇLE GÜNCEL ÜROLOJi TOPLANTISI / AYDIN Kastamonu Bat Karadeniz'de yer alan yaklafl k 80 bin nüfuslu bir ildir. Ulafl m baz nda en yak n metropol kent Ankara'd r. Sa l k interland dikkate al nd nda kapsad nüfus yaklafl k 300 bindir. Buna ulafl m bak m ndan Sinop'a göre daha avantajl oldu u için Boyabat ilçesi de dahil edilebilir. Son befl y lda bilhassa özel hastanecili in de geliflmesi ile sa l k sektörü önemli at l mlar gerçeklefltirmifltir. limizde bir devlet hastanesi, iki özel hastane, bir kad n-do um çocuk hastanesi ve bir de fiziksel t p-rehabilitasyon hastanesi bulunmaktad r. Devlet hastanesinde 3, özel hastanelerde 2, Taflköprü ilçesinde 1, Tosya ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 adet üroloji uzman görev yapmaktad r. Bu kadro dikkate al nd nda genel üroloji ameliyatlar, çeflitli androlojik ameliyatlar (penil protez implantasyonu, peyroni-patch operasyonu, penil kurvatür cerrahisi, mikroskopik varikoselektomi vs. ) inkontinans ameliyatlar ( TVT, TOT vs.) çeflitli endo-ürolojik ameliyatlar (üreterorenoskopi, TUR-P {genel olarak plasmakinetik sistem uygulan yor}, TURMt, nternal üretrotomi, PCNL vs.), pediatrik üroloji ameliyatlar ( hipospadias onar m, orfliopeksi, inguinal herni onar m, endoskopik VUR cerrahisi vs.) ve elektif baz üro-onkolojik radikal ameliyatlar (radikal prostatektomi, radikal sistektomi, radikal nefrektomi, RPLND vs.) yap lmaktad r. Son zamanlarda çeflitli laparoskopik ameliyatlar ( lap. kist eksizyonu, lap. abdominal testis explorasyonu vs. ) da uygulanmaya bafllanm flt r. limizde ortalama günlük poliklinik hasta say s toplam civar ndad r. limize çeflitli çevre illerden (Karabük, Çank r, Sinop vs.) de hasta ak fl olmaktad r. Toplam ameliyathane say s yaklafl k 12 tanedir. Görüntüleme cihazlar olarak 3 adet MR, 3 adet BT mevcuttur. Bir tanesi devlet hastanesinde ve di eri de özel hastanede olmak üzere 2 adet ESWL cihaz kullan lmaktad r. Fizik-Tedavi hastanesi'nde bir adet ürodinami cihaz bulunmakta olup, tüm hekimlerin kullan m na aç kt r. Sevk zinciri bak m ndan en yak n merkez Ankara'd r. Ürologlar aras ndaki iliflkiler oldukça iyi olup, etik ve deontolojik kurallar çerçevesinde devam etmektedir. Burada görev yapan hekimler olarak ortak dile imiz; çeflitli bölgesel ürolojik toplant lar n ilimizde veya ilimize yak n bölgelerde düzenlenmesidir. Bu amaçla özellikle k fl toplant lar için Ilgaz Da otelleri ilginç bir mekan olabilir. limizde de erli hocalar m z misafir etmek bizler için anlat lmaz bir mutluluk olacakt r. 2 AYDA B R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. Türk Üroloji Derne i, Endoüroloji Derne i, Türk Androloji Derne i ve Türkiye ESRU'nun birlikte düzenledi i Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji toplant lar n n ilki Mart 2009 tarihlerinde Ayd n ilinde gerçeklefltirildi. Üroloji uzmanlar ve asistanlar n n yan s ra, üroloji hemflireleri ve birinci basamak hekimleri de toplant ya kat l m gösterdi. Yetmifl kiflinin kat l m ile iki gün süren toplant üç bölümden olufluyordu. Birinci gün sabah gerçeklefltirilen Türkiye ESRU yuvarlak masa oturumlar nda; Üroonkoloji, Pediatrik Üroloji ve Kad n Ürolojisi ile ilgili güncel konu bafll klar tart fl ld. Genç ürologlar n oturumlar n interaktif bir formatta sürdürmesi ilgiyi daha da artt rd. Birinci gün ö leden sonra gerçeklefltirilen Türk Androloji Derne i oturumlar nda ise erkek cinsel sa l sorunlar tart fl ld. Olgular eflli inde erektil disfonksiyonun tan ve tedavisinin sunulmas izleyenler aç s ndan zevkli hale geldi. Üroloji hemflireleri derne inin kurslar ise bölgedeki üroloji hemflireleri taraf ndan yo un ilgi gördü. Üroloji hemflireleri derne i oturumunda özellikle prostat ameliyatlar sonras bak m güncel bilgiler fl nda sunuldu. Pratik bilgilerin paylafl ld bu oturumda hemflireler merak ettikleri konular sorma f rsat n da yakalad lar. Ulusal bilinçle güncel üroloji toplant s n n T p Bayram n kapsamas nedeni ile bilimsel program d fl nda, 14 Mart 2009 Cumartesi akflam düzenlenen T p Balosu ise kat l mc lara keyifli bir gece sa lad. kinci gün gerçeklefltirilen Endoüroloji Derne i oturumlar nda ise laparoskopik ve üretroskopik yaklafl mlar tart fl ld. Deneyimli uzmanlar n tecrübelerini paylaflt klar oturumlarda robot yard ml cerrahi yine en çok merak edilen ve soru getiren konular aras nda idi. EAU 2009 STOCKHOLM Ege bölgesindeki ulusal bilinç konusu Kuvayi Seyyariye'den Kuvayi Milliye'ye' idi. Ayd n Bölgesinde bundan tam 90 y l önce bafllayan milli direniflin slayt gösterisi eflli inde anlat lmas dinleyenlere duygulu anlar yaflatt. Kurtulufl Savafl nda en çok sivil can kayb n n oldu u yerlerin bafl nda Ayd n ilinin gelmeside ayr bir anlam tafl yordu. Bu toplant ile güncel ürolojinin de iflik yörelerde gerçeklefltirilmesi bilimsel birikimin yan s ra kültürel paylafl m aç s ndan da önemli oldu unu ortaya koydu. > Avrupa Üroloji Derne i (Eau) Y ll k Kongresi Mart 2009 Tarihlerinde Stockholm'de Düzenlendi > K br s Disiplinler Aras Üroonkoloji Toplant s zlenimleri > Taflkent Toplant s ndan Haberler > Avrasya dan ve Bölgelerden Haberler

2 ÜROTÜRK i GAZETE ÜROTÜRK L TEMSiLC LER MT YAZ SAH B DR. ATEfi KADIO LU GENEL YAYIN YÖNETMEN DR. CAN BAYD NÇ YAZI filer MÜDÜRLER DR. M.MURAT D NÇER DR. KENAN KORKMAZ YÖNET M YER ADRES TÜRK ÜROLOJ DERNE Prof. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt. 18/ fiiflli/ stanbul TELEFON FAKS ELEKTRON K POSTA TASARIM HAR KA F K RLER REK. AJANSI PBX BASKI KADIKÖY MATBAASI YAYIN TÜRÜ TÜRK ÜROLOJ DERNE N N 3 AYDA B R YAYINLANAN BEDELS Z SÜREL YAYINIDIR. HER HAKKI SAKLIDIR. YAZILI Z N OLMAKSIZIN ÇO ALTILMASI YASAKTIR. NDEX SAYFA 3 > BAfiKANIN YAZISI SAYFA 4 > AVRASYA DAN HABERLER SAYFA 5 > KONGRELERDEN SAYFA 12 > ÜROLOJ KL N KLER N TANIYALIM SAYFA 13 > DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ SAYFA 14 > TÜRK YE ESRU SAYFA 16 > DERNEKTEN HABERLER SAYFA 17 > ÜROLOJ HEMfi RELER DERNE SAYFA 18 > ÜROLOGLARIN BAfiARI ÖYKÜLER SAYFA 20 > DERLEMELER SAYFA 22 > KIBRIS TOPLANTILARI SAYFA 23 > TÜD YÖNET M KURULUNU TANIYALIM SAYFA 24 > BÖLGELERDEN HABERLER ADANA AFYON AKSARAY AMASYA ANKARA ARTV N AYDIN BARTIN BATMAN BAYBURT B LEC K BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇERKEZKÖY ÇORLU ÇORUM DEN ZL DÜZCE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK fieh R GAZ ANTEP G RESUN HAKKAR HATAY ÇEL (MERS N) ISPARTA STANBUL SEZG N GÜVEL BÜLENT AKDO AN NAC BATAK FARUK KOÇ TURGAY AKGÜL ZiYA AKBULUT METiN ONARAN fieref BASAL ÇA RI fienocak FAT H AYDIN MEHMET DÜNDAR TAMER ENG N SÜLEYMAN KILIÇ ASIM ALBAYRAK NUR KE MERY SEDAT ÖNER.ETHEM KARAfiEN N HAT GÜLHAN CAB R ALAR AHMET MEDEN HAKAN AKDERE SERDAR SÖNMEZ ADNAN SAYIN MEHMET S REK O UZ PEKER KORAY TÜRKAN AHMET RAHM ONUR AHMET fienol MEHMET fiah N TURGUT YAPANO LU MURATCAN K REM T AL ARAS CAV T CAN ÇET N YEfi LL AYDIN YEN LMEZ SAKIP ERTURHAN KAZIM B LECEN BÜLENT ÖZDEfiL K AVN Z YAN SADIK GÖRÜR H KMET ELMAS TUNA ATAMAN HASAN ERDAL DORUK NED M NCE SEDAT SOYUPEK AL RIZA SI IRCI NED M NCE ADEM FAZLIO LU FAYSAL GÜLER ORHAN TANRIVERD SONER GÜNEY NAD R KALFAZADE YAVUZ ÖNOL METE ENER TURGUT ALP RIFAT DO AN YUSUF LBEY ZM R K.MARAfi KARAMAN KARABÜK KARS KASTAMONU KAYSER KEfiAN KIRKLAREL K L S KONYA KÜTAHYA LÜLEBURGAZ MALATYA MAN SA MARD N MU LA MUfi NEVfiEH R N DE ORDU OSMAN YE R ZE SAKARYA SAMSUN S RT S NOP S VAS fi.urfa fiirnak TRABZON TUNCEL TEK RDA TOKAT UfiAK VAN YALOVA ZONGULDAK B LAL GÜMÜfi SEFA RES M HAKAN TAfiKAPU HAL M AKINCI KÜRfiAT ÇEÇEN SAD TURKAN ABDULLAH DEM RTAfi NURETT N ALPASLAN TAMER ÇOMAKLI KAZIM Ç MEN HAKAN AKSÜT KENAN KORKMAZ RECA GÜRBÜZ fiah N KABAY METE D KMEN AHMET SOYLU NÜV T TAHTALI OKTAY ÜÇER EYÜP VEL KÜÇÜK MMET DUKSAL GAL P DEN Z AHMET SANCAKTUTAR BÜLENT YALÇIN SAL M KESEKÇ SARP TANCI AT LLA ERTU RUL MEHMET NUR BODAKÇI SEÇK N KARAO LU F KRET FAT H ÖNOL ABDULLAH AÇIKGÖZ FERHAT GÜNAYDIN MUSTAFA BÜLBÜL ALPASLAN YÜKSEL GÖKHAN GÖKÇE FAHR SL M AYHAN VER T MEHMET GÜLÜM ORHAN ÜNAL ZORBA KAHRAMAN fieker OSMAN ÖZERG N NECMETT N PENBEGÜL BURAK ACAR MEL H BEYSEL BEK R SÜHA PARLAKTAfi F KRET ERDEM R HÜSEY N TARHAN KAD R CEYLAN ÖZKAN GÜLEÇ F KRET SOLAK BÜLENT EROL OKAN B ÇG ÜROTÜRK SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 2

3 BAfiKANIN YAZISI SAYI 7 / MAYIS 2009 DR. ATEfi KADIO LU Türk Üroloji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan ED TÖR KÖfiES 2 editör DR. MURAT D NÇER DR. KENAN KORKMAZ Sevgili meslektafllar m z; Gazete Urotürk'ün yeni yay n format n n genelde olumlu bulunmas tüm ekibimizi çok mutlu etti, sizlerin destek ve önerileriyle daha iyisini yapabilmek için çabalar m z sürecek. Ülkemizdeki toplant yo unlu u ve 24. EAU kongresi nedeniyle kongre ve toplant izlenimleri bu say da büyük yer tutuyor. Önümüzdeki toplant lar ve AUA 2009 da gelecek say da yer alacak. Türk Üroloji Dergisinin Medline-PubMed'te Taranma Süreci De erli Meslektafllar m, Bilindi i gibi Türk Üroloji Derne i 1933 y l nda kurulmufltur. Türk Üroloji Dergisi ise 1973 y l nda yay nlanmaya bafllanm fl ve 5375 derginin tarand PubMed'te listelenmek için 1997 y l nda ilk baflvuru yap lm fl ve dergi geçerli 5 puan üzerinden 1 puanla de erlendirilmifl ve PubMed'te listelenmesi uygun görülmemifltir. kinci baflvuru ise 2004 y l nda yap lm fl, dergi bu kez 1,5 puanla Yap lan toplant larla ilgili bilimsel ve sosyal izlenimlerinizi, görüfl ve önerilerinizi bizimle paylaflman z bekliyoruz. Klinik tan t mlar da be eniyle karfl land, ilk yaz lar davetle ald k ama bundan sonra e itim klini i olsun olmas n tüm arkadafllar n çal flma ortamlar ile ilgili yaz lar n bekliyoruz, yaz lar n z arflivlenecek ve uygun bir say da yay nlanacakt r. Kongre sezonu da kapan yor, yaz aylar nda sosyal konulara daha çok yer ay rabilece imizi umuyoruz, bu nedenle mesleki an lar n z, üroloji dünyas yla ilgili görüfl ve önerileriniz, olgu sunum veya çözümlemeleri, paramedikal konular dergide yer alacak. Mevcut konu bafll klar yan nda, Gazetede yer almas n istedi iniz her konu hakk nda derne in e- mailine yazabilirsiniz. Katk lar n zla etkileflimli bir gazete üretebilmeyi, üroloji dünyas n n sesi ve sözcüsü olmay umuyoruz. gazete ürotürk Gazete Ürotürk'ün yeni yay n format olumlu bulundu. baflkanın yazısı de erlendirilerek yine PubMed'te listelenmesi mümkün olmam flt r. Ulusal Sa l k Enstitüleri'nin (National Institutes of Health - NIH) Ulusal T p Kütüphanesinde (National Library of Medicine - NLM) bir derginin listelenmesi için gerekli kriterler ilgili kuruluflun web sayfas nda belirtilmesine ra men Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu bu kriterlerin ayr nt lar n Ulusal T p Kütüphanesi direktörü Sheldon Kotzin ile bizzat tart flmak üzere dernek baflkan Dr. Atefl Kad o lu ve editör yard mc s Dr. Önder Cangüven'i görevlendirmifltir. Düzeltme Ürotürk Gazetemizin fiubat 2009 tarihli 6. say s nda 6. sayfada Dr. Murat Çakan taraf ndan kaleme al nan bir makalede 25 Ekim 2008 tarihinde Türk Androloji Derne i ile Çukurova Üroloji Derne inin ortak 2 ÜROTÜRK Düzeltme 2 AUA dönüflü gerçeklefltirilen bu görüflmede derginin PubMed'te listelenmesi için gerekli kriterlerin ayr nt lar tart fl lm flt r. Türk Üroloji Derne i yönetim kurulu ve Türk Üroloji Dergisi editörler kurulu 36 y ll k beklentinin 2010 y l nda gerçekleflmesi için çal flmalar na kararl l k ve azimle devam edecektir. Sayg lar mla. DR. ATEfi KADIO LU baflkanın yazısı Klinik tan t m yaz lar ilgiyle karfl land. Tüm arkadafllar m z n çal flma ortamlar ile ilgili yaz lar bekliyoruz. gerçeklefltirdi i Antakya Sempozyumun da Çukurova Üroloji Derne inin ad sehven yer almam flt r, düzeltir, özürdileriz. ÜROTÜRK SAYFA/ 3

4 AVRASYA DAN HABERLER haberler PROF. DR. AT LLA SEMERC ÖZ S.B. BA CILAR E. ARfi. HAS. ÜROLOJ KL N K fief ATAYURT TA 4 GÜN Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education un davetlisi olarak Türk Üroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Atefl Kad o lu ile birlikte 27 fiubat - 4 Mart 2009 tarihleri aras nda Özbekistan'dayd k. Ço umuzun bildi i gibi Türk Androloji Derne i'nin oluflumunu sa lad Türkçe Konuflan Ülkeler Androloji flbirli i 9 Nisan 2007 de Türkiye'den 110 ürolo un kat ld Özbekistan Androloji Sempozyumunu Taflkent'te gerçeklefltirmiflti. Bu sempozyum s ras nda pek çok Özbek Ürolog ve asistan Türkiye'ye gelerek Androloji konusunda çal flma iste ini belirtmiflti. Dr.Zarifcan Muradov'da bunlardan biriydi, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesinde yaklafl k 4 ay Türk Androloji Derne inin sa lad imkanlarla androloji konusunda e itim ald. Ülkesine döndükten sonra klinik flefi Prof.Dr. Asilbek Gaybullaev androloji konulu bir toplant düzenledi, destekleyici firma bulamay nca toplant y Peyronie Hastal ile s n rlamak zorunda kald lar. Prof.Dr. Atefl Kad o lu Taflkent'teki bu toplant n n ilk günü Prof.Dr. Gaybullaev'in klini inde bir Peyronir hastas na Nesbit Operasyonu uygulad, kalabal k bir ürolog ve asistan toplulu u ameliyat izledi, sorular sordu, çok güzel bir uygulama oldu. Tercümanl Dr. Zarifcan yap yordu. Ameliyathane flartlar bana 1980'li y llar m z hat rlatt. Meslektafllar m z n cerrahi malzeme ve sarf malzemesi gibi pek çok eksikleri, ihtiyaçlar vard. Ameliyat masas, tavan lambas ve anestezi cihaz hantal Rus teknolojisinin üretimiydi. Ertesi gün sabah Prof.Dr.Asilbek Gaybullaev Peyronie hastal ve medikal tedavisi hakk nda, Prof.Dr.Atefl Kad o lu cerrahi tedavisi hakk nda sunumlar yapt lar, bende tart flmal olgular sundum. Toplant ya Taflkent'ten yo un bir ilgi vard, 80 civar nda ürolog ve asistan n kat l m ile oldukça verimli bir toplant oldu. Tek olumsuzluk, olgu sunumlar s ras nda salonun elektriklerinin kesilmesi ve jeneratörün bulunmamas yd. Özbek meslektafllar m z toplant s ras nda aktif olarak tart flmalara kat ld lar, çok faydaland klar n dile getirdiler, yine birçok ürolog ve asistan Türkiye'ye e itim amaçl gelme talebinde bulundular. Bu ilgiden duydu u memnuniyeti ve iki ülke aras ndaki bilimsel iflbirli inin ilerletilmesi için ne gerekiyorsa yap laca n, Orta Asyadaki Türkçe konuflan ülkelerin de dünya üroloji literatüründe yer almalar için her türlü deste i Türk Ürolojisi olarak verilmesi, iflbirli inin kurumsallaflmas için çal flaca n ifade edicek. Taflkentteki toplant d fl nda, Harezm vilayetinin Urgenç flehrine gidildi, bu bölge dünyaca ünlü matematikçi cebirin ve ondal k sistem algoritmin kurucusu Al- Harezmi'nin, jeoloji, yer ölçüm, astronomi, matematik, mineraloji ve ilaç biliminde temel araflt rmayla bilinen Ebu Rayhan Beruni'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin babas Bahauddin Veled'in ve ismi bilim ve düflünce tarihine geçmifl daha birçok ünlünün yaflad, Türk tarihinin önemli bir co rafyas yd. Say n Gaybullaev bizi Ürgenç'teki ürologlarla buluflturdu. Urgenç flehir hastanesinin üroloji klini i yeni düzenlenmiflti, daha modern imkanlara sahipti burada Varikosel konulu bir toplant ya kat ld k. Urgenç'teki meslektafllar m z biz mihmanlara=misafirlere çok iltifat ettiler, izzet ikramda bulundular. Dr. Rüstem Bey, Dr. Kamer Eke=A abey, Dr. Atahan Bey, Dr Feruze Han m bize efllik ettiler, her ö ünde zengin sofralar kuruldu, oran n adetlerine göre arak (bir çeflit votkaym fl) su gibi içiliyordu, bize çeflitli yöresel (doppi = bir çeflit takke bafll k ve çapan = bir çeflit cüppe) hediyeler verdiler. Daha sonra M.Ö. 4. yüzy lda kurulmufl olan tarihi Hive flehrine gidildi. Bu kent, chan-kale ve D flan-kale olarak iki k sma ayr lmaktad r; chan-kale, flehrin tarihi k sm n oluflturmaktad r. Hükümdarlar n konutlar, saraylar, medreseler, mescitler ve minareler bulunmaktad r. fiehristan diye de an l r. çinde birbirini kesen iki sokak, sokaklar n ucunda da d flar ya aç lan dört büyük kap bulunur. Bunlar Bahçe Kap s, Pehlivan Kap s, Tafl Kap ve Ana Kap 'd r. D flan Kale ise; 19. yy bafllar nda Harezm Hân' Allahkuluhan taraf ndan, d fl sald r lara karfl koyabilmek amac yla yapt r lm flt r, 6 km uzunlu undad r ve 10 kap ile d flar ya aç l r. Ichan-Kala'da; Kunya-Ark (Eski kale) kalesi, Pahlavon Mahmud makberesi=türbesi, Islom Hoja medrese ve minaresi, Said Alauddin türbesi, Tosh Hovli (tafl avlu) saray, Juma (Cuma) mescidi, Muhammad Amin Khan medresesi, Polvon Kori medresesi, Shergazi Han medresesi, Chadra-Hauli mescidi ve Kalta-Minar (Yar m Minare) gibi mutlaka ama mutlaka görülmeye de er muhteflem tarihi bir miras vard. ki gün boyunca burada eflsiz çini iflçili inin ve ahflap oymac l n n flaheserlerini görme f rsat oldu, yüzy llar boyu bölgenin gerek dini bilimlerde gerekse müsbet bilimlerde ne kadar aktif oldu unu, meydana getirilen eserlerden anlamak mümkündü. Her medrese sanki ayr bir fakülte olarak düzenlenmifl ve yeni bilim adamlar yetifltirmek üzere çal flm flt. Çini ve ahflab n mükemmel bir flekilde birlikte kullan ld bu nadide yap lar görünce zaman n teknolojisinde ve mühendislik bilgisinde bölgenin oldukça iyi durumda oldu u fark ediliyordu. 500 y ldan beri dimdik duran ahflap sütunlar, tafl bir kaide üzerine konulan içine deve yünü s k flt r lm fl bak r silindirik halkalar üzerinde yükseliyordu, deve yünü ile dolu bu bak r silindirik halkalar ahflab n böceklerden korunmas n sa l yormufl. chan kala içinde hediyelik eflya al nabilecek flirin dükkanlarda ahflap ev gereçleri, astragan ve di er kürk hayvanlar n n derisinden yap lm fl giysiler cana yak n sat c lar taraf ndan be eninize sunuluyordu. Tarihi mekan gezileri ve bilimsel faaliyetler bitince Atayurt'dan ayr lma vakti gelmiflti. Harezm'den ve Taflkent'ten daha s k buluflma ve bilimsel iflbirli imizi art rma dilekleriyle dostlar m z geride b rakarak güzel ülkemize dönmek üzere yola ç k ld. KIRGIZ STAN 25 Ocakta, 1. Konferans "Erkek sa l ve yafllanma Biflkek K rg zistanda yap ld ve K rg z Cumhuriyeti üroloji ve androloji derne i ile erkek sa l derne i taraf ndan organize edildi. Ana bafll klar flöyleydi: "erektik bozukluklar ve kardiyovasküler hastal klar", Noktüri ve yaflam kalitesi üzerine etkisi, Hypogonadizm ve yafllanma, Metabolik Sendrom, Yafllanman n psikogenetik yanlar Bu konferansa 300 den fazla doktor kat ld : urologlar, kardiyologlar, pratisyen hekimler, endokrin uzmanlar, pskiyatristler. Konferans n ana mesaj, belirtilen bafll klar n sadece ürologlar için de il di er doktorlar özellikle pratisyen hekimler aç s ndan da ne kadar önemli oldu uydu. Ana hedefimiz K rg zistan da yafllanan erke in yaflam kalitesini artt rmak ve bunun için multidisipliner bir yaklafl m dile getirmek. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 4

5 KONGRELERDEN / EAU 2009 kongrelerden Avrupa Üroloji Derne i (EAU) y ll k kongresi Mart 2009 tarihinde Stockholm'de düzenlendi. Birçok ülkeden çok say da ürolog ve üroloji asistan n n kat ld kongreye Türkiye'den 456 Üroloji uzman /asistan kat ld. Bilimsel programda yer alan birçok oturumda ülkemizden de oturum baflkanlar, panelist ve konuflmac lar yer ald. (Tablo-1). fl ülkemizden de oturum baflkanlar, panelist ve konuflmac lar yer ald 4 TABLO - 1 eau 2009 S M OTURUM KONU T. ESEN Joint session of the European Association of Urology (EAU) EAU - Update in the diagnosis and and the Confederaçion Americana de Urologia (CAU) treatment of stone disease Plenary Session 1 Evolution of new technologies and treatments in urological practice Case discussion Medical therapy for BPH Abstract Session Poster Session 35 Percutaneous stone treatment ESRU Meeting 16th Meeting of the European Society of Residents in Urology (ESRU) -Opening and introduction -Interactive case study on lithiasis Z. KIRKALI Abstract Session Poster Session 15 Nephrectomy and prognosis Symposium Targeted therapies in renal cell cancer: Patient-focused treatment options Spoilt for choice? Defining the role of targeted therapies in RCC ESU Course 6 The role of the urologists in the management of advanced renal cancer Meeting of the European Society for Uro-Pathology (ESUP) Frozen section in clinical management ofurological tumours: What urologists desire and pathologists are capable of Radical nephrectomy Bladder cancer L.N.TURKERI Sub-plenary Session 3 Joint session of the European Asociation of Urology (EAU) and the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) Abstract Session Prostate biopsy 2 Poster Session 49 Joint meeting of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito- Urinary Group (EORTC-GUGroup) in conjunction with the European Society for Urological Research (ESUR) and the European Section of Oncological Urology (ESOU) Genetics and clinical key problems in bladder and prostate cancer Is fluorescence for TCC becoming the standard? S. TEKGUL Sub-plenary Session 5 Paediatrics State-of-the-art lecture Treatment of stones in children: Tips and tricks Abstract Session Oral Session 8 Hypospadias, intersex and scrotal pathology ESU Course 23 Paediatric urology for the adult urologist: A practical update How to deal with congenital malformations of the external genitalia, when is surgery indicated and how to do it H.M. ÇEK Sub-plenary Session 6 Infections Abstract Session Poster Session 34 Prostatitis and chronic pelvic pain Joint ICUD/EAU/ESIU Session International consultation on infection in urology Pathogenesis, antimicrobial resistance and antibiotic policy Nosocomial UTI in urology - A global prevalence study H. OZEN Sub-plenary Session 9 Joint session of the European Association of Urology (EAU) and the European Society for Medical Oncology (ESMO) Joint meeting of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito- Urinary Group (EORTC-GUGroup) in conjunction with the European Society for Urological Research (ESUR) and the European Section of Oncological Urology (ESOU) Genetics and clinical key problems in bladder and prostate cancer TCC: Prostate sparing cystectomy A. KADIOGLU Abstract Session Poster Session 58 Andrology miscellaneous T. ERDOGRU ESU/ESUT Hands-on training courses ESU/ESUT Hands-on training laparoscopy course 2 Meeting of the European Society for Uro-Technology (ESUT) Bladder unlimited : Live cases from Karolinska Hospital Stockholm Antireflux injection K. SARICA Meeting of the eurolithiasis Society (eulis) Safety and efficacy of treatments for stones Modern treatment moadlities - Proven in adults but how about children? kongrelerden / eau 2009 SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA/ 5

6 Türkiye bu kongreye de geçen y llara benzer olarak ( bildiri, bildiri, bildiri) 33 adet bildiriyle kat ld (Tablo-2). EAU kongresinde görev alan ve bildiri sunan tüm meslektafllar m z GAZETE ÜROTÜRK olarak kutluyor, bilimsel alandaki faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. fl 4 TABLO - 2 gazete ürotürk olarak kutluyoruz 71 Pre-emptive penile rehabilitation with sildenafil before bilateral cavernosal nerve injury in rats: Does itreally affect recovery of erectile function? H.H. Tavukcu, C. Akbal, I. Tinay, F. Simsek, L. Türkeri (Istanbul, 107 The effect of polypolymerase enzyme inhibitor on histopathological and biochemical changes in the early and late periods of experimental unilateral spermatic cord torsion on the ipsilateral and contralateral testicles A. Kar, E. Ozden, Y.K. Yakupoglu, R. Asci, S. Sarikaya, A.F. Yilmaz (Samsun, 564 Comparison of percutaneous and transurethral cystolithotripsy performed during simultaneous transurethral prostate resection in patients with prostate hyperplasia and large vesical calculi V. Tugcu, H. Polat, B. Ozbay, N. Gurbuz, G. Eren, A.I. Tasc (Istanbul, 569 Prospective comparative study of two protocols of antibiotic prophylaxis in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy E. Tüzel, O.C. Aktepe, B. Akdogan (Afyon, 113 Comparison of TESE operations in non-obstructive azoospermic patients T. Turunc, U. Gul, B. Kuzgunbay, A. Dirim, L. Peskircioglu, H. Ozkardefl (Adana, Ankara, 159 Laparoscopic ureteral reimplantation: Prospective evaluation of medium term results and future developments A.S. Gözen, J. Cresswell, A.E. Canda, S. Ganta, J.J. Rassweiler, D. Teber (Heilbronn, Germany; Middlesbrough, United Kingdom; Ankara, 212 Rapid ejaculation and attention deficiency hyperactivity disorder C. Adayener, B. Semiz, F. Ates, I. Akyol, H. Soydan, C. Basoglu, V. Baykal (Istanbul, 213 Sexual dysfunction in women with hypothyroidism and subclinic hypothyroidism R.G. At s, Y. Altuntas, A. Dalk l nç, A. Ayd n, T. Çaskurlu, E. Ergenekon (Istanbul, Istanbul, 218 Does diabetes affect the distribution of interstitial cells and neuronal tissue in the bladder, prostate and urethra of rabbits? A.E. Canda, S. Aktas, B. Turna, M.G. Cinar (Ankara, Izmir, 333 Hyperoxaluria induced tubular ischemia: Evaluation of tissue HIF-1 alpha levels in renal parenchyma in rabbit model F. Yencilek, K. Sarica, S. Erturhan, M. Karakök, U. Kuyumcuoglu (Istanbul, Gaziantep, 406 Do anorectal functions change after perineal or retropubic radical prostatectomy? H. Aydemir, S. Albayrak, C. Goktas, O. Canguven, A. Giral, F. Gunduz (Istanbul, 407 Comparison of two different vesico-urethral anastomotic techniques in laparoscopic radical prostatectomy M. Binbay, M. Kaba, A. Tepeler, Y. Berberoglu, A.Y. Muslumanoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 431 Catheters and the development of UTI after turp M.C. Çek, P. Tenke, K. Naber, G. Can, T.E. Bjerklund Johansen (Istanbul, Turkey; Budapest, Hungary; Straubing, Germany; Århus, Denmark) 432 Antimicrobial activity evaluations of four different types of urethral catheters B. Aslan, E.C. Serefoglu, T. Cirak, Z.C. Acikgoz, E.B. Denkbas (Ankara, 453 The development of steinstrasse after extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL): Is a predictable complication? M. Binbay, C. Kezer, E. Yuruk, L. Sekerel, Y. Berberoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 458 Prospective randomized trial comparing percutaneous nephrolithotomy, shock wave lithotripsy and observation for asymptomatic lower pole calculi: Initial results E. Yuruk, M. Binbay, E. Sari, Y. Berberoglu, L.D. Sekerel, E. Altinyay, A.Y. Muslumanoglu, A.H. Tefekli (Istanbul, 459 The relationship between sonographically measured prostatic indentation, prostatic urethral length and bladder-urethral angle and urodynamic bladder outlet obstruction parameters M. Cetinkaya, C.V. Oztekin, O. Ugurlu, M. Yaris, U. Lokman, O. Adsan (Ankara, V32 Dorsal transverse mini-lumbotomy incision as a minimally invasive approach for pyeloplasty in children F.F. Önol, S.Y. Onol, A. Akbas, O. Kose, B. Antar, B. Arslan (Sakarya, Istanbul, 617 Could hypercholesterolemia and high body mass index be a risk factor for prostate cancer? M. Ozari, C. Toktas, O.L. Tuncay, Z. S n k, T. Turan, Z. Aybek, S.Y. Eskicorapci (Denizli, 648 Predictive value of urinary interleukin-8 cut-off point for recurrences after TUR + induction BCG treatment in non-muscle invasive bladder tumors L. Sagnak, H. Ersoy, U. Ozok, B. Senturk, H. Ercil, G. Bahar, E. Ozturk (Ankara, 686 Independent predictive factors for the complications due to ureterorenoscopy: Multivariate analyses of the units O. Tanriverdi, M. Kadihasanoglu, M. Aydin, M. Taskiran, M. Kendirci, C. Miroglu (Istanbul, 687 Is routine ureteral stenting necessary after ureteroscopic pneumatic lithotripsy? P. Turker, A.R. Aslan, M. Koyuncu, O.E. Yucebas, F. Sengor (Istanbul, 735 Management of iatrogenic ureteric injuries in abdominopelvic and endourological surgery T.Y. Yapanoglu, Y.A. Aksoy, H.R.A. Ayd n, M. Öztürk, I.O. Ozbey (Erzurum, Istanbul, 817 The effect of local anesthetic infiltration around nephrosomy tract on postoperative pain control after percutaneous nephrolithotomy E. Tüzel, G. Kiziltepe, B. Akdogan (Afyon, 822 A study of risk factors that influence bleeding in percutaneous nephrolithotomy F.O. Kurtulus, A. Adem, Z. Tandogdu, S. Sener, M.Y. Salman, H.M. Cek (Istanbul, 823 Percutaneous nephrolithotomy access with preoperative 3D tomography measurements A. Fazl oglu, F.O. Kurtulus, Z. Tandogdu, M. Muammer, R. Gungor, M. Cek (Istanbul, 883 Percutaneous nephrolithotomy in children with cystine stones B. Onal, B. Argun, S. Citgez, I. Buldu, A.U. Onder, V. Yalcin, A. Oner (Istanbul, 914 Prediction of prostatic involvement by urothelial carcinoma and of incidental prostate cancer in radical cystoprostatectomies for bladder cancer R. Montironi, A. Santinelli, R. Mazzucchelli, M. Scarpelli, A.B. Galosi, Z. Kirkali, L. Cheng (Ancona, Italy; Izmir, Turkey; Indianapolis, United States of America) 979 Histological and molecular biological effects of endothelin receptor A antagonist on testes instreptozotocin-induced diabetic rats H. Aktug, B. Kosova, A. Yavasoglu, A.B. Altay, V.C. Bozok (Izmir, 546 The role of adjuvant chemotherapy in patients with bladder cancer who had local advanced stage (pt3,pt4a) and/or lymph node metastasis B. Resorlu, K. Türkölmez, G. Ergun, S. Baltaci, C. Gögüs, Y. Bedük (Ankara, 548 The incidence of acute bacterial prostatitis caused by ESBL producing E coli after prostate biopsy E. Ozden, Y. Bostanc, K.Y. Yakupoglu, E. Akdeniz, N.E. Tulek, A.F. Yilmaz, S. Sarikaya (Samsun, 563 The comparison of laparoscopic pyelolithotomy versus percutaneous nephrolithotomy in the management of large renal pelvic stones A. Tepeler, M. Binbay, E. Sar, M. Akcay, Y. Berberoglu, A.Y. Ahmet Yaser, A.H. Ahmet Hamdi (Istanbul, Istanbul, GAZETE ÜROTÜRK olarak kutluyoruz SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 6

7 KONGRELERDEN / EAU 2009 DR. A. ERDEM CANDA ÜRO. UZMANI ATATÜRK E. ARA. HAS. 1. ÜRO. KL. B LKENT ANKARA 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : ROBOT K ÜROLOJ Mart tarihlerinde sveç'in baflkenti Stokholm'de yap lan 24. Avrupa Üroloji Kongresi s ras nda Robotik Üroloji ile ilgili çok say da oturum, canl ameliyatlar ve European School of Urology (ESU) kurslar düzenlenmifltir. Bunlardan ayr olarak birçok laparoskopik üroloji oturumunda da robotik üroloji ile ilgili konuflmalar, sunumlar, video gösterileri ve yorumlar yer alm flt r. Kongre boyunca robotik üroloji ile ilgili olan spesifik bilimsel aktivitelerin günlere göre da l m flu flekilde özetlenebilir: Canl Ameliyatlar ve Oturumlar 18 Mart 2009 Çarflamba: 08:30-15:00, Meeting of the European Society for Uro-Technology (ESUT) oturumu: Laparoscopic and robot-assisted treatment, Robotic cystectomy: H. J. John ( sviçre), P. Wiklund ( sveç); Robotic bladder surgery, A. Mottrie (Belçika), P. Piechaud (Fransa) 12:15-14:15, Abstract session, Robotic radical (cysto)prostatectomy: P. Piechaud (Fransa), P. A. Geavlete (Romanya) 12:45-14:15, Video Session 1, Robotic radical (cysto)prostatectomy 13:00-13:30, Technique of da Vinci Prostatectomy with anatomical bladder neck sparing: M. Stoeckle (Almanya) 14:00-14:30, da Vinci Robotic-Assisted Prostatectomy: Tips and Tricks: M. Annerstedt (Danimarka) 19 Mart 2009 Perflembe: 11:00-11:30, da Vinci Prostatectomy: W. Artibani ( talya) 11:30-12:00, Transition from Open Surgery to Robotic Surgery. The UK Experience: C. Ogden ( ngiltere) 12:30-14:00, Canl Cerrahi, da Vinci Prostatectomy: A. Mottrie (Belçika) 20. Mart Cuma: 12:00-12:30, da Vinci Advanced Urological Procedures: A. Mottrie (Belçika) 12:30-14:00, Canl Cerrahi, da Vinci Prostatectomy: P. Wiklund ( sveç) 14:00-14:30, da Vinci Prostatectomy - When oncological results go along with functional results: C. Vaessen (Fransa) 14:30-15:00, da Vinci Prostatectomy: Results and Technique of Nerve Sparing Approaches: J. Witt (Almanya) 15:00-15:30, da Vinci Robitic-Assisted Cystectomy with Intracorporeal Urinary Diversion: P. Wiklund ( sveç) European School of Urology (ESU) Kurslar 19 Mart 2009 Perflembe: ESU Kurs 1 - Laparoscopic and robot assisted laparoscopic radical cystectomy: P. Wiklund ( sveç), R. F. Van Velthoven (Belçika), F. Gaboardi ( talya) ESU Kurs 5 - Robot surgery in urology - how to start: H. G. Van der Poel (Hollanda), B. S. E. P. Van Cleynenbreugel (Belçika), M. Stöckle (Almanya) ESU Kurs 20 - Robot renal surgery: A. Mottrie (Belçika), G. Guazzoni ( talya), J. Hupert (Fransa) 20 Mart 2009 Cuma: ESU Kurs 38 - Robot assisted laparoscopic prostatectomy: P. Piechaud (Fransa), W. Artibani ( talya), P. Dasgupta ( ngiltere) Kongre boyunca Robotik Üroloji ile ilgili düzenlenmifl olan bu bilimsel aktivitelere kat l m ve ilginin oldukça fazla oldu u görülmüfltür. Firmalar n tan t m yeri olan Exhibition Hall bölgesindeki, Intuitive Surgical firmas na ait alana yerlefltirilmifl olan ve özel gözlükler tak ld nda üç boyutlu görüntü izleme olana sunan büyük ekrandan ameliyatlar n kat l mc larca ilgi ile izlendi i gözlenmifltir. Yine bu bölgede tan t m amac ile kurulmufl olan da Vinci S 4-arm robotu kat l mc lar n kullan m na ve pratik yapmalar na sunulmufltur. Ürolojide robot kullan m h zla yayg nlaflmaktad r. Günümüzde robotun en çok kullan ld ülke ABD olup, Avrupa'daki kullan m da h zla artmaktad r. Ülkemizdeki robot say s n n da dünyadaki geliflmelere paralel olarak zamanla artmas beklenmektedir. Hastanemize de yak n zaman önce da Vinci S 4-arm robotu gelmifl olup radikal prostatektomi ameliyatlar yap lmaya bafllanm flt r. Avrupa Üroloji Kongresinde yer alan ürolojide robot kullan m ile ilgili bildiri ve videolar, ürolojik kanser ameliyatlar n n robot kullan lmas ile baflar yla yap labildi ini göstermektedir ancak uzun dönem sonuçlar henüz bilinmemektedir. Ürolojide robot kullan larak yap lan ameliyatlar n çeflitli avantaj ve dezavantajlar bulunmaktad r. Her ne kadar robotik üroloji ile ilgili bilimsel yay n say s her geçen gün h zla artsa da, uzun dönem sonuçlar günümüzde bilinmemektedir. Robotik ameliyatlar ile ilgili uzun dönem sonuçlar elde edildi inde, birçok aç dan aç k cerrahi ya da laparoskopik cerrahi ile daha sa l kl ve bilimsel karfl laflt r lmas yap labilecektir. Stockholm kongrelerden DOÇ. DR. AL AYYILDIZ ADANA NUMUNE E. & ARA. HASTANES KL N K fief 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : KADIN ÜROLOJ S VE NÖROÜROLOJ Bu y l 24. Avrupa Üroloji Kongresinde 18 Marttaki EAU Section Meetings bölümünde Meeting of the European Society of Female and Functional Urology (ESFFU) ile ortak düzenlenen Female Urology toplant s na kat ld m. Toplant da Temel Bilimler ve Nöroürolojinin baflkanl n Hollandadan Dr Heesakkers yapt. Temel bilimler bölümünde ngiltereden Dr Lucas girifl, Avusturyadan Dr Fritsch güncellenmifl pelvik anatomi, Almanyadan Dr Sievert kök hücre güncelleme, sveçten Dr Andersson alt üriner disfonksiyonunda yeni farmakolojik hedefleri, ngiltereden ilk bölümün son konuflmac s olarak da Dr Fowler subüreteral muskarinik reseptörler ve botulinium toxin enjeksiyonu ile ilgili konuflmalar yapt lar. Konuflmalarda; pelvik taban anatomisi, santral ve periferik innervasyonlar n önemi tekrar vurguland. Nörotransmitterlerin ve alt üriner sistemde botulinum toksininin rolü yeni görüfller alt nda izah edildi. Kök hücreleri ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra özellikle sfinkter hasarlar ile ilgili yap lan deneysel hayvan çal flmalar ilgi çekiciydi. Sfinkterde oluflturulan bilateral hasar patoloji olarak gösterildikten sonra, myoblast ve fibroblast kök hücreleri hasar yap lan k s mlara enjekte edilmifl ve birkaç ay içinde yeniden sfinkter olufltu u gözlenmifl. Bu çal flman n sonucu gelecekte insanlara uygulanmas aç s ndan umut vaat edicidir. Nöroürolojinin anlat ld ikinci bölümde; girifli Belçikadan Dr Wyndaele, alt üriner sistem innervasyonu ve mesaneyi Belçikadan Dr De Ridder, alt üriner sistem ve mesane d fl n Hollandadan Dr Blok, nörolojik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisi ve güncellemeyi Polonyadan Dr Radziszewski anlatt lar. Dr De Ridder alt üriner sistem innervasyonu ve mesane konulu konuflmas nda; mesanede mekanosensitif iyon kanallar n, gerilme esnas nda üretelyum, duyusal sinir terminalleri ve düz kaslarda oluflan etkileri, vanilloid reseptörler ve sodyum ve potasyum kanallar ile genel olarak mesanedeki tepkimelere karfl reseptörler hakk nda bilgiler verdi. Mesanade umbrella hücreleri, P2X&P2Y reseptörleri, detrüsor overaktivitesinde TRPV1 (vanilloid reseptör), TRPV4, TRPV4 agonisti AP 441-1, Cajal n interstisiyel hücreleri ve mekanoseptörler hakk nda detayl bilgiler sundu. Sonuç olarak TRPV1 ve TRPV4 hakk ndaki ürotelyumun çok karmafl k oldu unu, interstisiyel hücrelerle çal flman n zor oldu unu, afferent sinirlerin gerilme duyusunu modüle edebilece i, mesane duvar yap s ve fonksiyonlar n n patolojik durumlar alt nda de iflebileci ini ifade etti. Dr. Blok alt üriner sistem ve mesane d fl nda neler oluyor konuflmas nda; iflemesikluslar, ifleme ile ilgili olarak santral 1 sinir sistemi, Onuf nuklesu hakk nda bilgiler verdi. Onuf nukleusunun rat, kedi, köpek, domuz, maymun ve insanda pelvik taban kaslar ve sfinkterler ile ilgili olarak hangi innervasyon seviyesinde etkilendi ini güzel bir tabloda izah etti. Sakral spinal korda intermediolateral hücreler ve intermedyomedyal hücreleri, GABA/glisin yoluyla üretral sfinkterin relaksasyonu, periaquaduktal grayin (PAG) önemini, sa l kl insanlarda ifleme ve pelvik taban n istemli gerilmesi esnas nda PET görüntülerini, hayvanlarda ve insanlardaki ifleme yollar n n benzer oldu unu anlatt ktan sonra fonksiyonel beyin-mesane problemlerinin tedavisini irdeledi. Sonuçta; mesane ve pelvik taban n kontrolü insan ve hayvanlarda benzer oldu unu, insan kontinans ve iflemenin kontrolünü vizualize etmek ve fonksiyonel beyin-mesane problemlerinin tedavisi için dinamik görüntüleme yöntemlerinin kullan labilece ini ifade etti. Nörolojik hastalarda alt üriner sistem disfonksiyonunun tedavisi ve güncelleme bafll ile konuflan Dr Radziszewski y llar nda nörolojik mesane tedavisi ile ilgili 67 makalenin oldu unu, baz yeni hayvan verileri varken k s tl insan verileri oldu unu ifade etti. Suprasakral yaralanmalarda daima benzer sonuçlar n oluflmad n, overaktivite, kompliansta azalma, yüksek detrüsör kaç rma nokta bas nc n n belli oranlarda geliflti ini, sakral yaralanma ile birlikte oldu unda ise detrüsör sfinkter dissinerjisi (DSD), areflexinin de olaylara belli oranda ilave olma durumunun söz konusu oldu unu anlatt. Alt üriner sistem ile ilgili her bir nörolojik hastal a ait tek bir tedavi algoritmas n n olmad n ; fonksiyonel restorasyon, statükonun korunmas, KPRC (böbrekler, bas nç, rezidü, kontinans) ve yaflam kalitesinin önemini vurgulad. Tedavinin planlanmas ndan önce; USG, dipstick ve idrar kültürü, serum kreatinin seviyesi, voiding sistoüretrografi, temel ürodinamik testlerin gerekli oldu unu anlatt. E er tedavi yetersiz ve böbrek fonksiyonlar kötülefliyorsa videoürodinamik testler, alt üriner sistemin IVP veya CT ile görüntülenmesi, böbrek fonksiyonlar n n detayland r lmas ve detayl nörofizyolojik testlerin yap lmas gerekti ini ifade etti. Kontinans n, bas nc n ve rezidüelin mutlaka izlenmesi gerekti ini söyledi. Tedavide; davran fl tedavileri, küçük mesaneler, nonkomplian mesaneler, yüksek bas nçl mesaneler ve bütün komplike olgularda uygulanabilece ini ifade etti i botulinum toksin, nöromodülasyon ve cerrahi tedavi seçeneklerini k saca anlatt. Kapsaisin, resiniferatoksinle hem kötü hem de iyi deneyimlerin oldu unu anlatt ve di er toksinler hakk nda geçifller yaparak k sa bilgiler verdi. Henüz lisanslar n n olmad n vurgulad. Sonuç olarak, komplet lezyonlu hastalarda daha çok cerrahi veya nöromodülasyon gibi definitif tedaviye yönlenmeli, hastalarda y ll k böbrek fonksiyonlar ve rezidüel idrar tayini bak lmal, inkontinans daha da kötüleflenler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlar, rezidüel idrarda art fl ve hidronefroz olufltu unda alt üriner sistemin tekrar de erlendirilmesinin gereklili ini anlatt. Nörolojik hastalardaki stres inkontinanslarda alfa blokörler, trisiklik antidepresanlar ve duloksetinle ilgili çal flmalar olmad n vurgulad. Artifisiyel sfinkterin alt n standart oldu unu, mesane boynu sling ve enjeksiyonlar n da uygulanabildi ini ifade etti. Ayr ca mikrobalon ve mid üretral sling Devamı sayfa 8 de SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 7

8 DR. VOLKAN TU CU BAKIRKÖY DR. SADI KONUK E. ARfi. HAST. 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : LAPAROSKOP K ÜROLOJ fiek L - 1 uygulamalar n n da günümüzde gündemde oldu unu bildirdi. Nörolojik detrusor overaktivitesi ve DSD'in birlikteli inde tedavi seçenekleri olarak fiziksel manevralar n ve farmakoterapinin minimal efektif oldu unu, kal c veya intermittan kateterizasyon uygulanabilece ini, botulinum toksin enjeksiyonlar ve nöromodülasyon, sfinkterotomi ve intraüretral stentlerin seçenek dahilinde oldu unu anlatt. Kal c kateterler ve intermittan kateterler hakk nda bilgiler verdi. Kal c kateterlerlilerde mesane ca aç s ndan mutlaka taramalar yap lmas gerekti ini ifade etti. Farmakoterapi de ise, alfa blokörler, fenoksibenzamin, baklofen, benzodiazepinler, dantrium ve botulinum toksinin kullan labilece ini ilaveten nitrik oksit donörlerinin de araflt rma safhas nda oldu unu aç klad. Kad n inkontinans nda ürodinaminin yeri ile ilgili karfl tl k toplant s nda ürodinamiyi destekleyen konuflmay spanyadan Dr Castro-Diaz yaparken karfl konuflmay ise sviçreden Dr Burkhard yapt lar. Dr Castro- Diaz, Dr Martin JL'nin makalesinden al nt yaparak; sadece klinik anamnezle kad nlar n büyük bir ço unlu unda stres idrar kaç rma tan s konulaca n, bunun düflük maliyet ve düflük risk için bafllang ç olaca n, cerrahiler gibi yüksek riskli giriflimlerde multikanal tüm donan ml ürodinamik testlerin alt n standart oldu unu, sekonder olgularda ürodinamik testlere ultrasonografinin de erli bir alternatif olabilece ini, stres idrar kaç r mada klinik stres testlerinin etkili oldu unu bildirdi. Sonuçta; ürodinamik incelemede sensitivite ve spesifitenin %100 olmamas ve çeliflkili verilerin yorumu de ifltirmesine ra men tedavi temelinde bize ek bilgiler sa lamakta oldu unu, invazif tedavi öncesi, mikst inkontinans veya net olmayan semptomlar n varl, negatif muayene bulgular n n olmas, medikolegal durumlarda ürodinamik incelemenin yap lmas gerekti ini ifade etti. Dr Burkhard ise, literatürler sunduktan sonra semptomlarla ürodinamik bulgular n karfl l k gelmeyece ini, ürodinaminin semptomlar aksettirmeyece ini ve hastay daha az ilgilendirece ini, bir fleylere karar vermede ürodinaminin etkili olmad n, ancak tedavinin yorumunun öngörülmesine yard m edebilece ini ifade etti. Sonuç olarak; Ürodinamik incelemenin fonksiyonel ürolojik problemlerde tan için bir köfle tafl oldu unu, yeni tan aletleri ve yeni tedavi metodlar n n gelifltirilmesinde ürodinamik incelemenin yap lmas gerekti ini, ürodinamik incelemenin bireysel bazda yap lmas ve yorumlanmas n n daha çok uygulanabilir oldu unu, e er ifleme zorlu u veya nöropatiden flüpheleniliyorsa, daha önce geçirilmifl cerrahi varsa veya tedavi baflar s zsa, e er invazif veya cerrahi tedavi gerekiyorsa ürodinaminin yap lmas gerekti ini bir kez daha ifade ettiler. Üçüncü bölümde ise, panel vard. Olgu sunumlar eflli inde erkek inkontinans n n tedavisi tart fl ld. Panelin baflkanl n Hollandadan Dr Heesakkers ve talyadan Dr Porena yapt lar. Konuflmac lar ise Avusturyadan Dr Hübner male slingler, yine Avusturyadan Dr. Rehder ilerlemeler, Portekizden Dr Cruz Bone Anchored male sling, talyadan Dr Kocjancic ProAct, ngiltereden Dr Craggs Flowsecure hakk nda olgu eflli inde sunu yapt lar. Erkek sfinkterik inkontinans n n tedavisi ürologlar n yo un u rafl alanlar ndan biri haline geldi ini, alt n standart n y llarca artifisiyel sfinkter oldu unu, fakat implantasyon tekniklerinin çok kolay olmad n hatta baz olgularda oldukça zorland klar n, yeni tekniklerin ise geliflme safhas nda oldu unu bildirdiler. Olgulara göre tedavinin yönlendirilmesi gerekti ini izah ettiler. Dr. Hübner, male sling sonuçlar n n ped testi ve irradyasyon tedavisiyle ilgili olmad n, ARGUS'un genifl endikasyonlar ve mükemmel sonuçlar nedeniyle di erlerinden daha üstün oldu unu, alternatif olarak invazivitesinin düflük olarak de erlendirdi i ProAct ve kompleks olgularda AMS 800 kullan labilece ini anlatt. Dr Cruz, hastalara flans verildi inde %92'si bone anchor sling, %8'i Artifisiyel sfinkteri tercih ettiklerini, bunun nedeni olarak da; sling sonras iflemenin do al yola yak n olmas, artifisiyel sfinkterlerde sa -sol el kullan m n n s k nt yaratmas, idrak durumunun slinglerde önemli olmad n ve slinglerin uzun dönem sonuçlar n n iyi oldu unu literatür eflli inde ifade etti. Dr. Kocjancic, ProAct uygulamas n gösterdikten sonra, sonuç olarak balonlar n üretral direnci art rarak kompensif etki oluflturdu unu, bu uygulama sonras intermittan kateterizasyonun gerekti inde uygulanabildi ini, idrar ak m h z ve rezidüel idrar etkilemedi ini bildirdi. Dr. Craggs, Flowsecure uygulamas n flematik olarak gösterdi. Uygulaman n kolay oldu unu, üretraya sürekli bas nç uygulanabilece ini, kontinans için gereken bas nc n en düflük seviyede oldu unu, etkili düflük bas nçl iflemeyi sa lad n ve tek parça halinde olmas implantasyon zaman n azaltt n, kaf n yap s n n daha düflük bas nçalara izin verdi ini ve üretral atrofiyi azaltt n bildirdi. Her Üroloji Kongresinde oldu u gibi yine laparoskopinin konu oldu u salonlar ilgi oda olmay sürdürdü. lk gün büyük salonda Kariniski'den canl ba lant ile robot yard ml laparoskopik sistoprostatektomi (ortotopik) ve laparoskopik sistoprostatektomi (ileal loop) operasyonlar yap ld. Özellikle robot yard ml laparoskopide barsak travmatizasyonu, operasyonun süresi ve maliyet göz önüne al nd nda aç k cerrahiye bir üstünlük gösterilemedi i kan s nday m. Laparoskopide en ilginç geliflim laparoendoskopik tek port cerrahi (LESS) idi. nsan n hayal bile edemeyece i, hastaya en az travmatize edici bir metod gelifltirmifller. LESS cerrahisi için özel haz rlanm fl bir port sistemi bulunmaktad r (fiekil 1). Dijital videoendoskop ve kamera sistem birinci asistan n eline uygun e imli yap lm fl, ucu ise di er aletlere çarpmamas için flexible. Port bafl iki tane 5 mm'lik, bir tane 10 mm'lik olmak üzere üç tane alet girifline izin veriyor. Bu sisteme uygun, retikülatörlü dedi imiz flexible makas ve grasper mevcut (fiekil 2). Bu yenili e karfl flexible robotik sistemde çal flmalar n sürdürüyormufl. Klinik kullan ma gelince LESS cerrahi, en fazla simple nefrektomide kullan lmakta. Yay nlara bak ld nda, çoktan aza do ru; radikal nefrektomi, radikal prostatektomi, donör nefrektomi, mesane içi prostatektomi, parsiyel nefrektomi, pyeloplasti, nefroüreterektomi gözükmektedir. Operasyon sonunda göbek insizyonunu görmektesiniz (fiekil 3). Video oturumlar nda Stolzenburg, LESS radikal nefrektomi dal nda en iyi video oturumunu ald. Baflka bir ilginç geliflme ise talyanlar n izobarik laparoskopik radikal prostatektomi uygulamas (Laparo Tenser Tm System) fiek L - 2 fiek L - 3 pubisin üzerinden iki ayr insizyon yap yorsunuz, subkutan yaklafl k Fr kal nl nda iki i ne sokuyorsunuz. Bu i neleri yukar kald r p as yorsunuz. Ayn depolarda konteynerlar tafl yan kald raçlara benziyor. Böylece peritoneal kavite olufluyor. Ekim Nisan 2008 aras nda 47 hastan n 26's izobarik LRP (grup 1), 21'i pnömoperitoneum oluflturulmufl LRP (grup 2) ile tedavi edilmifl. Grup 1ve 2'nin s ras yla operasyon süreleri ortalama 183 dk ve 187,5 dk. Kan kayb ise grup 1'de ortalama 166 cc, grup 2'de ise 180 cc'dir. Otörler pnömoperitoneumun yan etkilerinden korundu u için uygulanabilirli ini dile getiriyorlar. Laparoskopi, robot, tek port, izobarik derken bizler sadece yetiflmeye çal fl yoruz. SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 8

9 OP. DR. MURAT B NBAY HASEK E. VE ARAfi. HASTANES ÜROLOJ KL N 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES : ÜR NER S STEM TAfiLARI 24. Avrupa Üroloji Kongresi Mart 2009 tarihleri aras nda sveç'in Stokolm flehrinde düzenlendi. Kongrenin bilimsel program içerisinde 61 poster oturumu, 12 sözlü sunum oturumu yer ald. Poster oturumlar n n 4'ünde (%6.5); sözlü sunum oturumlar n n ise sadece 1'inde (%8.3) üriner sistem tafl hastal konufluldu. 80 video sunumunun 4'ü (%5) tafl hastal ile ilgiliydi. Toplam 52 poster sunumunun 13 (%25)'ünde temel araflt rma, 11'inde (%21) d flar dan flok dalga ile tafl k rma (ESWL), 15'inde (%29) perkütan nefrolitotomi (PNL) ve 13'ünde (%25) üreterorenoskopi (URS) konufluldu. Tafl hastal ile ilgili toplam 9 sözlü sunumun 3'ü (%33)ve poster sunumlar n n 9 (%17)'u ülkemizde çal flan doktorlar taraf ndan gerçeklefltirildi. Kongrede 2 de erli hocam z n tafl hastal ile konuflmalar vard. Prof. Dr. Tar k Esen kongrenin ilk gününde üriner sistem tafl hastal n n güncellenmesi adl konuflmay gerçeklefltirdi. Prof. Dr. Serdar Tekgül ise çocukluklardaki üriner sistem tafl hastal n n tedavisinde püf noktalar dinleyicilerle paylaflt. Kongrede tafl hastal ile ilgili en çok ilgi çeken posterler afla da özetlenmektedir. Oehlschläger ve arkadafllar idrar ile yüksek oranda oksalat at lmas na neden olan eritrosit band III transport protein düzeyinin kalsiyum oksalat monohidrat tafl hastas olan hastalarda yüksek oldu unu gösterdi.(p-334) Wendt-Nordahl ve arkadafllar ise farede oluflturduklar sistin tafl modelinde alfa-merkaptopropiyonil ve idrar alkalinazyon tedavisinin mevcut sistin tafllar n anlaml düzeyde küçülttü ünü bildirdi. Ayn çal flmada alfamerkaptopropiyonil verilmesinin bu modelde etkinli inin olmad vurguland. (P-340) Yencilek ve arkadafllar yapt klar çal flmalar nda, hiperoksalüri sonras hipoksik de iflikliklerden sorumlu HIF-alfa 1 düzeyini yüksek bulup ve hiperoksalürinin yol açt iskeminin tafl oluflumuna neden olabilece ine iflaret etti. (P-333) Smith ve arkadafllar ESWL tedavisinin etkinli ini ölçen ve bir seans ESWL uygulamas sonras tedavisinden fayda görmeyecek tafllar belirleyip, ESWL'ye ba l morbiditeyi azaltan ak ll steteskop adl aletin faz 2 çal flma sonuçlar n sundular. Ak ll steteskop ESWL tedavisinden fayda görecek tafllar %99 oran nda do ru olarak öngördü ünü bildirdi. (P-446) Yuruk ve arkadafllar asemptomatik alt kaliks tafllar n randomize olarak ESWL, PNL ve izlem grubuna ay r p, tedavilerin böbrek parankimi üzerine etkilerini böbrek sintigrafisi kullanarak de erlendirdikleri çal flmay sundu. Bu çal flmada ESWL metodunun renal parankime en çok zarar veren tedavi metodu oldu u vurguland. (P-458) Nagele ve arkadafllar ESWL, URS ve PNL'nin vücut üzerine etkilerini IL-6 ve CRP düzeylerini ölçerek araflt r p, ESWL'nin ölçülen bu parametreler aç s ndan di er di er tedavi yöntemlerinden farkl olmad n gösterdi. (P-567) Bu kongredeki ESWL oturumunda, en az invaziv tedavi olarak kabul edilen ESWL'nin gerçekte o kadar da masum olmayabilece i vurguland. PNL oturumlar nda, giriflin planlanmas nda 3 boyutlu bilgisayarl BT kullan lmas n n üstünlü ünü gösteren çal flmalar yer ald. sveç'ten Behmer ve M s r'dan Hamdy; kompleks tafllar n ve anomalik böbreklerin tedavisinde girifl yerinin 3 boyutlu BT ile belirlemesinin baflar oran n artt rabilece ini vurgulad lar. (P-566), (P-820) Thwaini ve arkadafllar PNL operasyonlar nda giriflin ürolog taraf ndan yap ld nda ifllemin daha baflar l oldu unu gösterdiler. Kompleks tafllarda ise giriflin radyolog ve ürologdan oluflan bir tak mdan yap lmas n n gereklili ini vurgulad lar. (P-565) Almanya'dan Honeck ve arkadafllar PNL operasyonlar için özel olarak dizayn edilen, Holmiyum laser teknolojisine ultrasonik problardaki gibi emme özelli i kazand ran LASUC ad nda aletin tafllar üzerine etkinli ini vücut d fl nda de erlendirdiler. (P-576) Türkiye'den Tepeler ve arkadafllar böbrek pelvis tafllar nda laparoskopik pyelolitotomi ve PNL sonuçlar n karfl laflt r p, laparoskopik pyelolitotominin pelvis tafllar nda PNL ile benzer baflar oranlar na sahip, daha az kanamaya neden olan bir seçenek oldu unu vurgulad lar (P-563) Tugcu ve arkadafllar ise benign prostat hiperplazisine efllik eden büyük mesane tafllar n n perkütan sistolitotripsinin transüretral sistolitotripsiye göre daha h zl, efektif ve güvenli bir tedavi seçene i oldu unu bildirdi. (P-564) Italya'dan Guisti ve Almanya'dan Ober 1 cm üzerindeki tafllar n fleksibl URS ile tedavisinin, daha düflük baflar oran ve daha yüksek komplikasyon oranlar na neden oldu unu bildirdi. Danimarka'dan Jacopsen ve arkadafllar rigid URS esnas nda irrigan maddeye isoproterenol eklenmesinin üst sistem pelvikalisiyel bas nc düflürece ini gösterdi. (P-684) Almanya'dan Kruck ve arkadafllar çeflitli marka fleksibl URS çal flma kanal boflken veya aletlerin içine 1.9 F basket katater yerlefltirilmiflken irrigasyon ak m h z aç s ndan karfl laflt r p; yeni jenerasyon ACMI ve Wolf marka cihazlar n bu parametreler aç s ndan di er ürünlere göre daha üstün oldu unu gösterdi. (P-683) Almanya'dan Ober ve arkadafllar fleksibl URS'nin 1cm2'den büyük böbrek tafllar n da daha uzun hastanede kal fl süresi ve daha yüksek komplikasyon oranlar ile baflar yla tedavi ettiklerini bildirdi. (P-681) Sonuç olarak <2 cm böbrek tafllar n n fleksibl URS ile tedavisi giderek popülarite kazanmaktad r. Dijital teknolojinin fleksibl aletlere uygulanmas, daha ince basketlerin kullan ma girmesi ve bu konudaki tecrübenin artmas yla ilerleyen günlerde fleksibl URS'nin tafl hastal tedavisindeki endikasyonlar n n geniflleyece i düflünülmektedir. Tafl tedavisinde en az invaziv tedavi olarak kabul edilen ESWL'nin masumiyeti sorgulanmaktad r. PNL operasyonlar nda giriflin planlanmas nda 3 boyutlu BT ifllemin baflar s n artt r p, istenmeyen durum geliflimini azaltmaktad r. Mesane tafllar n n tedavisinde perkütan sistolitotripsi, transüretral sistolitotripsiye göre daha etkin ve güvenli bir yöntem oldu u düflünülmektedir. TÜRK ÜROLOJ DERNE, BU SENE LK DEFA B L MSEL ÇALIfiMASI KABUL ED LEN DR. ZAFER TANDO DU VE DR. FARUK YENC LEK E, EAU KONGRES NE KATILIMLARI Ç N F NANSAL DESTEK SA LANMIfiTIR. AfiA IDA BU KONUYA L fik N ZLEN MLERE ULAfiAB L RS N Z. DR. ZAFER TANDO DU TAKS M E T M HASTANES 1. ÜRO. KL N 24. AVRUPA ÜROLOJ KONGRES STOCKHOLM NOTLARI Bu y l 24. Annual EAU Congress sveç in baflkenti Stokholm de yap ld. skandinavyan n, gölleri donuduran so u una karfl n kongre içerisinde gayet s cak ve kalabal k bir topluluk vard. Stokholm 13. Yüzy ldan beri skandinavyan n kültür, siyaset, medya ve ekonomi merkezi olarak bilinmekte. Kentin adalara ve kanallara yay lm fl olmas kuzey Avrupan n Venedi i olarak nitelendirilmesine neden olmufl. Stokholm, yap lar, parklar, tarihî merkezleri, yeflil alanlar ve e itim merkezleriyle oldukça ileri bir Avrupa flehri olarak göze çarp yor. nsanl a hizmet edenlerin ödüllendirilmesini amaçlayan Nobel ödülüde bu güzel kentte verilmektedir. Kongreye kay tl 10000'nin üzerinde kifli kat ld. Toplamda 1033 bildirinin sunumu yap ld. Avrupan n de iflik merkezlerinden gelen konusunda uzman e itmenlerin moderatörlü ünde 49 ESU kursu düzenlendi. Bu gibi oturumlar n yan nda sub-plennary session ve sempozyumlarda kongrenin di er ö retici bölümleriydi. Daha önceki kongrelerde yar m gün süren Eurology Beyond Europe oturumlar ise bu kongrede tam gün yap ld. Kongrede yap lan konuflmalar n tamam na yak n sitesinde sunumlar n görüntüleri ile birlikte görülebilir. Art k geleneksel hale gelen ESRU günü ise kongrenin 2. gününde Prof. Dr. Tar k Esen'nin moderatörlü ünde gerçekleflti. Prof. Dr. Per Anders Abrahamson The future role of EAU in Europe and Globally adl konuflmas nda geçmiflte Avrupa ülkeleri ile kendini s n rland ran EAU'nun art k hedefini dünya çap na yayd n ve mümkün oldu unca çok ülke ile temasa geçmeye çal flt n ifade etti. Dünya çap nda Üroloji e itiminin ve bilimsel çal flmalar n n yayg nlaflt r lmas n amaçlayan bu yaklafl m n AUA ve SIU'n n deste i olmaks z n yap lamayaca belirtildi. Dünya çap nda ülkelerde kifli bafl na düflen Ürolog say s nda ciddi farkl l klar oldu u kadar ülkelerdeki nüfus demografisindeki farkl l klar her ülkenin ihtiyaçlar n n farkl olmas na neden olmaktad r. Özellikle dünya genelinde nüfusunun yafllan yor olmas (fiekil 1) Ürologlar n karfl laflt vaka profilinde de iflikliklere ve yeni çal flma sahalar na yol açmaktad r. fiekil 1: yafllanan dünya nüfusu. Kongrede uluslaras üne sahip baz çal flmalar n güncel verileri kat l mc lar ile paylafl ld. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer çal flmas n n güncel verileriydi. Çal flma 1990 y llar n n bafllar nda Avrupadan kat l m gösteren birçok merkezle bafllat lm flt. Hastalar 1 y l ara ile PSA takibi yap lan ve 4 y l n sonunda kontrol edilen hastalar fleklinde iki gruba ayr lm flt. Prostat kanserine ba l bir ölümü engelleyebilmek için 1400 kiflinin taranmas ve 48 kiflininde tedavi edilmesi gereklili i flu ana kadar elde edilen en çarp c veriler aras ndayd. Konu PSA ve Prostat kanserinden aç lm flken Dr. Arun Sreekumar' n sundu u gelecek vaad eden çal flmadan bahsetmemek büyük bir haks zl k olur. Dr. Sreekumar' n euro Auditorium'da sundu u çal flman n sonuçlar na göre agresif yap ya sahip olan ve olmayan prostat kanserlerinin ay r m n yapmam z konusunda bir amino asid olan sarkozinin kullan labilece inden bahsetti. Bu sayede gereksiz biyopsilerin önüne geçilebilece ini ifade etti ve çal flman n sonuçlar dinleyenlerde heyecan yaratt kadar nihai sonuçlar n n ç kmas merakla beklenir hale geldi. European Urology dergisi editörü Francesco Montorsi'nin EAU-Japon Üroloji Birli i ortak oturumunda yapt konuflmada; radikal prostatektomi sonras istek üzerine al nan PDE5 inhibitörlerinin sürekli kullan mdan daha faydal oldu unu bellirtti. Bu çarp c bilginin flafl rt c oldu u ve ileride klinik prati imizi de ifltirebelice i söylendi. Üriner enfeksiyonlar konusunda alan nda uzman kiflilerin bir araya geldi i International Consultation on Urologic Disease (ICUD) toplant s yap ld. Asl nda bu toplant güncellenmesi planlanan üriner enfeksiyonlar konsültasyon kitab n n ilk somut ad m olarak nitelendirilebilir. Üriner enfeksiyonlar n en s k görülen enfeksiyonlardan biri oldu u ve bunun toplum için büyük bir maliyete yol açt belirtildi. Ayr ca nazokomiyal enfeksiyonlar n önlenmesinin tedavi edilmesinde daha önemli ve de erli oldu u bildirildi. Devamı sayfa 10 da SAYI 7 / MAYIS 2009 ÜROTÜRK SAYFA / 9

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri

Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneğinin Meslektaşlarımıza Sağladığı Eğitim Modelleri Endoüroloji Derneği Aralık 2007 tarihi ile Yönetim Kurulu Başkan: II. Başkan: Genel Sekreter: Sayman: Üye: Prof. Dr. Bülten Oktay, Uludağ

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH

Bölgesel Eğitim Toplantıları. Dernek Dışı Toplantılar. Asistan Eğitim Toplantıları. Derneğimizin Diğer Toplantıları 31 Mayıs 01 Haziran TARİH EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Derneğimizin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH

Dernek Dışı Toplantılar. Kongre ve Sempozyumlar 31 Mayıs 01 Haziran. Asistan Eğitim Toplantıları. Bölgesel Eğitim Toplantıları TARİH EKİM EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN MAYIS TARİH Bölgesel Eğitim Toplantıları 01 Haziran Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya 1/1 Yerinde Canlı Kurslar Asistan Eğitim Toplantıları Kongre

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ FAALİYETLERİ

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ FAALİYETLERİ FAALİYETLERİ ENDOÜROLOJİ Dr. Burak Turna (Branş Sekreteri) Dr. Eyüp Gümüş Dr. Ahmet Müslümanoğlu Dr. Erdal Apaydın Dr. Yaşar Özgök Dr. Turhan Çaşkurlu Dr. Tibet Erdoğru Dr. Ahmet Tefekli Dr. Fatih Atuğ

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

23 EKİM 2015, CUMA SALONLAR

23 EKİM 2015, CUMA SALONLAR 07:00-08:00 KURS-ÜROONKOLOJİ ANA SALON ÜROLOJİK CERRAHİDE PÜF NOKTALAR Oturum Başkanları: A. Özgül, H. Öztürk 07:00-07:15 Robotik radikal prostatektomi J. Rassweiler 07:15-07:30 Açık radikal prostatektomi

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ. 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ. 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri Endoüroloji Derneği 2016 Yılı Eğitim ve Kurs Faaliyetleri MİNİ-FELLOWSHİP PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Bakırköy Sadi Konuk EAH Laparoskopik

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI TARİH KONU ANLATICI SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ 6 Ocak 2014 Pazartesi Ureteropelvik birleşke darlığı Seminer Sunumu Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu Prof.Dr.

Detaylı

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7.

5. Akademik Unvanlar - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri - 6.1 Yüksek Lisans Tezleri - 6.2 Doktora Tezleri - 7. EK4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alper Eken 2. Doğum Tarihi: 02.06.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Tıp Hacettepe Üniversitesi 2003 Uzman Dr. Üroloji Çukurova

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER

ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN MESLEKTAġLARIMIZ ĠÇĠN ENDOÜROLOJĠDE EĞĠTĠMĠN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN MODELLER Dr. Haluk Akpınar Ġstanbul Bilim Üniversitesi Üroloji AD 1 Plan: ÖZEL HASTANEDE ÇALIġAN ÜROLOGLAR ENDOÜROLOJĠ

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU

3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU 3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU 26-28 Kasım 2014 HİLTON OTEL KOZYATAĞI www.3flexist.com GENEL BİLGİLER Kurs Adı : FlexİST - 3. RETROGRAD INTRARENAL CERRAHİ KURSU Kurs Tarihleri : 26-28 Kasım 2014

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

De erli meslektafllar m z,

De erli meslektafllar m z, 2. DUYURU De erli meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i taraf ndan düzenlenen Büyük Üroloji Buluflmas, 31 Ekim-3 Kas m 2013 tarihlerinde Antalya da gerçeklefltirilecektir. Bu y l ilk kez ulusal üroloji

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. HemĢirelik Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı & Soyadı: SEMRA ELMAS (GĠRGEÇ) İş Adresi: Ġzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü, Zübeyde Hanım Mah. BaĢpehlivan Karaali Cad. No:379 Örnekköy-KarĢıyaka

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. H. Karadağ, N. Sarıgüzel, O. Tanrıverdi, M. Ekinci, G. Başaran, E. Gümüş, L. Saporta, C. Miroğlu, Akut üretritli

Detaylı

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276

ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 ÜYE SAYILARIMIZ Mart 2013 Toplam Üye Sayısı 276 198 Asil Üye 35 Danışman Üye 1 Fahri Üye 42 Genç Üye Dernek Merkezi Adres Değişikliği Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No: 5 Yukarı Dudullu / Ümraniye /

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009 ANKARA. 22-24 Ekim 2009 Patalya Thermal Resort Otel, K z lcahamam - Ankara

TÜRK ÜROLOJ DERNE TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009 ANKARA. 22-24 Ekim 2009 Patalya Thermal Resort Otel, K z lcahamam - Ankara TÜRK ÜROLOJ DERNE TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009 ANKARA 22-24 Ekim 2009 Patalya Thermal Resort Otel, K z lcahamam - Ankara TIPTA UZMANLIK Ö RENC LER SINAVA HAZIRLIK KURSU / 2009

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Online Asistan Eğitim Programı

Online Asistan Eğitim Programı 30 Kasım 2013 21 Aralık 2013 18 Ocak 2014 22 Şubat 2014 15 Mart 2014 19 Nisan 2014 10 Mayıs 2014 Genel Üroloji / Transplantasyon / Travma BPH / Prostat Kanseri Mesane / Böbrek / Testis Kanseri İnfertilite

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR

KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR KOLDAN ANJIYO YÖNTEMI YAYGINLASIYOR Portal : www.haberahval.com İçeriği : Gündem Tarih : 15.03.2016 Adres : http://www.haberahval.com/koldan-anjiyo-yontemi-yayginlasiyor-16384/ Koldan anjiyo yöntemi yaygınlaşıyor

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU. 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU. 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze Değerli Meslektaşlarımız, Türk Üroloji Derneği eğitim ve bilim politikası kapsamında kurulan Türk Üroloji Akademik Kurulları Pediatrik Üroloji Çalışma Grubu

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Haziran 2008. Say 2. ENDOÜROLOJ DERNE ADINA SAH B Prof. Dr. Bülent Oktay. GENEL YAYIN YÖNETMEN Prof. Dr. Tibet Erdo ru

Haziran 2008. Say 2. ENDOÜROLOJ DERNE ADINA SAH B Prof. Dr. Bülent Oktay. GENEL YAYIN YÖNETMEN Prof. Dr. Tibet Erdo ru ISSN: 1308-3287 Haziran 2008 Say 2 ENDOÜROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Endoüroloji Derne i Prof. Dr. Nurettin Öktem Sokak Lale Palas Apt. 18/2 fiiflli 34382 stanbul Tel: (212) 232 4689 241 7662 Faks: (212)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi

Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Üriner sistemde yer alan organların görüntülenmesi Renal (böbrek) ultrason; çabuk, güvenli, ucuz ve invaziv (girişimsel) olmayan ve ultrason (insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses) dalgalarının

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN. Doğum Tarihi: 22.01.1972. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğan ATILĞAN Doğum Tarihi: 22.01.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlilik/Tıpta

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ Türk Nöroşirurji Derneği nin Katılım ve Katkılarıyla 29 EKİM - 01 KASIM 2008 28 Ekim 2008: Kurslar MERSİN www.anatomikongresi2008.org Değerli Bilim

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı