7 th May 2015 Thursday / 7 Mayıs 2015 PerĢembe OKYANUS HALL / OKYANUS SALONU. Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Süheyda ATALAY, Mehmet SOĞANCI,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 th May 2015 Thursday / 7 Mayıs 2015 PerĢembe OKYANUS HALL / OKYANUS SALONU. Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Süheyda ATALAY, Mehmet SOĞANCI,"

Transkript

1 4 th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION and BROKERAGE EVENT /IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU, SERGİ VE PROJE PAZARI TIME / SAAT 7 th May 2015 Thursday / 7 Mayıs 2015 PerĢembe 08:30 REGISTRATION / KAYIT 09:30-10:30 INAUGURAL / AÇILIġ KONUġMALARI 10:30-10:45 10:45-11:15 PLAQUE PRESENTATION TO SPONSORS / KATKI VEREN KURULUġLARA PLAKET SUNUMU EXHIBITION OPENING AND COFFEE BREAK / SERGĠ AÇILIġI ve ÇAY- KAHVE ARASI OKYANUS HALL / OKYANUS SALONU Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Süheyda ATALAY, Mehmet SOĞANCI, 11:15-11:45 Emmanuel P. GIANNELIS : Nanohybrids For Energy And Environmental Applications 1 st SESSION / 1.OTURUM Overview to s Structures/ Yapılara Genel BakıĢ-1 11:45-12:10 12:10-12:35 12:35-12:55 Nurseli UYANIK : The Exfolıated Structures Of Cross-Lınked Polydımethyl Sıloxane Nanocomposıtes Kazım ACATAY : Carbon Fiber, Applicatıons And Future / Karbon Elyaf, Uygulamaları Ve Geleceği Erdal SAPANCI : Three Dımensional (3D) s In Defense Industry / Savunma Sanayiinde Üç Boyutlu ler 13:00-14:00 LUNCH / ÖĞLE YEMEĞĠ Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Funda TIHMINLIOĞLU, Cengiz ALTAN 14:00-14:30 Dilhan KALYON Challenges In Preparation Rheological Characterizat,on Processing And Control Of The Functional Properties Of Nanocomposites 2 nd SESSION / 2. OTURUM Overview to s Structures/ Yapılara Genel BakıĢ-II 14:30-14:55 14:55-15:15 15:15-15:35 Ülkü YILMAZER: Use Of Compatibilizer For Poly(Lactic Acid)/Halloysite Nanocomposites / Poli(Laktik Asit)/Halloysit Nanokompozitlerinde UyumlaĢtırıcı Kullanımı Pelin ACAR: Compatibilizing Of Poly(Lactic Acid)/ Polycarbonate Blends By Using Different Types Of Coupling Agents / Farklı UyumlaĢtırma Ajanları Kullanarak Poli(Laktik Asit)/Polikarbonat Harmanlarının UyumlaĢtırması Ahmet ÜNAL lerin GeliĢimi Ve Geri DönüĢümü 15:35:15:55 COFFEE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI

2 Session Chairs / Oturum BaĢkanları : Ali UĞURLU, Devrim BALKÖSE 3 rd SESSION / 3.OTURUM Fundamental Components of s / lerin Temel Yapı Malzemeleri 16:00-16:25 16:25-16:50 16:50-17:10 17:10-17:30 17:30-17:50 M. Özgür SEYDĠBEYOĞLU: Affordable, Renewable And Sustainable Materials Aref CEVAHĠR: New Trends In The Fıber Reınforced Polymerıc Composıtes / Elyaf Takviyeli lerde Yeni Eğilimler Özcan ALTINTAġ: Living Radical Polymers Under Melt Processing Conditions Mehmet ÖZDEMĠR: The Surface Properties Of The Surface Coated Paper With Styrene-2-Ethyl Hexyl Acrylate Base Copolymer / Stiren-2-Etil Hekzil Akrilat Esaslı Kopolimer Kaplı Kâğıdın Yüzey Özellikleri Yelda ERTAġ : Polybenzoxazine Based Nanofıbers For The Production Of Materials / Üretimi Ġçin Polibenzokzazin Esaslı Nanolifler 18:00-19:00 SERGĠ VE POSTER GEZĠMĠ

3 4th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION and BROKERAGE EVENT /4. ULUSLARARASI KATILIMLI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM-SERGİ VE PROJE PAZARI 8 th May 2015 Friday / 8 Mayıs 2015 Cuma TIME / SAAT 8: REGISTRATION / KAYIT OKYANUS HALL / OKYANUS SALONU Session Chairs / Oturum BaĢkanları Nurseli UYANIK, Emmanuel GIANNELIS 09:00-09:30 Cengiz ALTAN: Modeling Of Three-Dımensional Non-Fickian Moisture Absorption Of Laminates 4 th SESSION / 4.OTURUM s Structures and Application Areas / Yapıların Temel BileĢenleri Ve Uygulama Alanları 09:30-09:55 09:55-10:20 10:20-10:40 Yalın AYDIN & Güngör DURUR: Tekstil Maddelerinin lerde Yeri Ve Önemi Altan YILDIRIM : Advanced Research Studies on Thermoplastic s in Automotive Industry / Otomotiv Sektöründe Termoplastik ler Ve Ġleri AraĢtırma ÇalıĢmaları Azade CĠHANBEYLERDEN : Development Of A Dome Shaped Carbon Rocket Motor Case/ Kubbe Geometrili Karbon Gövdeli Roket Motoru GeliĢtirilmesi COFFEE BREAK / ÇAY-KAHVE MOLASI Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Semra ÜLKÜ, Ülkü YILMAZER 10:55-11:25 Anand SANADI : A Review Of Natural Fiber Thermoplastics s 11:25-11:50 5 th SESSION / 5.OTURUM Application Areas of Structures and Production Technologies / Uygulama Alanları Ve Üretim Teknolojileri 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 Metin TANOĞLU: Radar Dalgası Soğurabilen Yapıların GeliĢtirilmesi Dilhan KALYON: Biocomposites For Biomedical Applications ġeyma TaĢdemir: Cell Proliferation Performance of Polycaprolactone-Hydroxy Apatite s In Tissue Engineering / Polikaprolakton-Hidroksi Apatit lerinin Doku Mühendisliği Uygulamalarında Hücre Çoğalması Performansları M.Akif YALÇINKAYA: Effect of using different boundary and flow conditions on permeability measurement experimental results andappropriate mold filling modelingof VARTM / Farklı Sınır Ve AkıĢ KoĢullarının Geçirgenlik Ölçüm Deney Sonuçlarına Etkisi Ve Uygun Vartm Kalıp Dolum Modellemesi 12:50-14:00 LUNCH / ÖĞLE YEMEĞĠ

4 OKYANUS HALL / OKYANUS SALONU Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Sevgi ULUTAN, Dilhan KALYON 6 th SESSION / 6.OTURUM Design of Materials, Production and Characterization ( I ) / Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu ( I ) 14:00-14:25 14:25-14:45 14:45-15:05 15:05-15:25 15:25-15:45 Tomasz KRAUSE: Release Agents: In The Service Of Materials In Order To Optimize Quality Of Parts And Tool Protection Hamdi BAL: Structural Analysis of a Marine Propeller by Finite Element Method / Gemi Pervanesinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ġle Yapısal Analizinin GerçekleĢtirilmesi Sinem ÖZTÜRK: Tensile Properties Of Knitted Fabric Reinforcements For Structural s: Effect Of Fibre Type And Fabric Properties / Yapısal ler Ġçin Örme KumaĢ Takviyelerinin Çekme DavranıĢları Lif Tipi Ve KumaĢ Özelliklerinin Etkisi H. Erdem YALKIN: Enhancement Of Shear Performances Of Foam Core Sandwich s / Köpük Çekirdek Ġçeren Sandviç lerin Kayma Performansının Artırılması Bedriye Nur YEġĠL: Rheological and Mechanical Properties of NR and NR/ENR Based Rubber Compounds Reinforced with Chopped and Sized Carbon/ KaplanmıĢ Kesikli Karbon Elyaf Ġle Takviye EdilmiĢ Nr Ve Nr/ Enr Esaslı Kauçuk KarıĢımlarının Reolojik Ve Mekanik Özellikleri 15:50-16:00 COFFEE BREAK / ÇAY-KAHVE MOLASI Session Chairs / Oturum BaĢkanları : Rajesh ANANDJIWALA, Kazım ACATAY,, 8 th SESSION / 8.OTURUM Design of Materials, Production and Characterization ( III ) / Tasarımı, Üretimi Karakterizasyonu ( III ) 16:05-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 17:10-17:30 17:30-17:50 17:50-18:10 Devrim BALKÖSE: Composition, Morphology, Melting And Degradation Behavior Of A Pearlescent Bopp Film With Calcite Filler / Kalsit Katkili Çift Yönlü GerdirilmiĢ Perlize Filmin BileĢimi, Morfolojisi, Erime Ve Bozunma DavranıĢı Metin TANOĞLU: Investigation Of Environmental Durability Of Carbon Fiber/Epoxy s / Karbon Elyaf Epoksi lerin Çevresel Etkilere KarĢı Dayanımının Ġncelenmesi Bestenur YALÇIN: Effect of Cationic and Zwitterionic Comonomers on Mechanical Properties and Swelling Behaviours of Traditional and PNIAAM Hydrogels / Geleneksel Ve Pnıpaam Hidrojellerinin Mekanik Özellikleri Ve ġiģme DavranıĢları Üzerine Katyonik Ve Zwitteriyonik Komonomerlerin Etkisi" Fatma YEMĠġÇĠ : Effects of the Phosphorus Based Flame Retardant Additives on the Flame Retardancy of Poly(Lactic Acid) / Polilaktik Asitin Alev Dayanımına Fosfat Bazlı Katkı Maddelerinin Etkisi Mehmet ÖZDEMĠR: Preparation and Characterization of Recycled Carbon Fiber and Reinforced PLA/PEG Blends / Geri KazanılmıĢ Karbon Elyaf Takviyeli Pla/Peg KarıĢımlarının Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Pirguliyeva M.S: Preparation Of Imide Containing Amides Of Rosin And Study Of Their Modifying Properties In The Composition Of SBR / Ġmid Ġçeren Kolofan Amidlerinin Alınması Ve SBR Temelinde Modifiye Edici Özeleliklerinin AraĢtırılması :00 POSTER VE SERGĠ GEZĠMĠ

5 GERENCE 1 HALL / GERENCE -1 SALONU Session Chairs / Oturum BaĢkanları Metin TANOĞLU, Saadet ÇAĞLIN 7 th SESSION / 7.OTURUM Design of Materials, Production and Characterization ( II ) / Tasarımı, Üretimi Karakterizasyonu ( II ) 14:00-14:25 14:25-14:45 14:45-15:05 15:05-15:25 15:25-15:45 Andreas LEUTERITZ: Development Of Thermally Conductive HBN- Polymamide-6 s Altan YILDIRIM : Investigation of Continuous Fiber Reinforced PA6 and PP Matrix s as Structural Automotive Components / Sürekli Elyaf Takviyeli PA 6 Ve PP Matrsili lerin Yapısal Otomotiv Komponent Uygulamalarında Ġncelenmesi M. Galip Ġçduygu: Preparation And Characterization Of Polymethyl Microcapsules Containing Epoxy Resin And Multiwall Carbon Nanotubes / Epoksi Reçine Ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Ġçeren Poli(Metil Metakrilat) Mikrokapsüllerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Burcu KARACA UĞURAL: Design of Dimensionally Stable Flax/Polypropylene Plates by Using Stochastic Optimization / Stokastık Optımızasyon Ġle Boyutsal Kararlı Keten/Polipropilen Plakaların Tasarımı Elif ERCAN: Comparative Investigation On The Chemical Properties Of Based Direct, Indirect And Cad/Cam Restoratives Cured Via Different Polymerization Techniques: A Preliminary Study / Farklı Polimerizasyon Teknikler Ġle SertleĢtirilenkompozit Esaslı Direkt, Ġndirekt Ve Cad/Cam Restoratiflerin Kimyasal Özelliklerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi: Bir Ön ÇalıĢma" 15:50-16:00 COFFEE BREAK / ÇAY-KAHVE MOLASI Session Chairs / Oturum BaĢkanları :,Anand SANADI, Yalın AYDIN 9 th SESSION / 9.OTURUM Tasarımı, Üretimi Karakterizasyonu (Nano ) / Design of Materials, Production and Characterization (Nano) 16:05-16:30 Sıddık ĠÇLĠ: Polymers In Organic Photoelectronic Technologies 16:30-16:50 16:50-17:10 17:10-17:30 17:30-17:50 17:50-18:10 M. Özgür SEYDĠBEYOĞLU: The Effects Ofgraphene And Carbon Nanotube On Flexural Properties Of Basalt Fiber Reinforced Epoxy s / Grafen Ve Karbon Nanotüp Katkısının Bazalt Elyaf Takviyeli Epoksi lerinin Eğilme DavranıĢlarına Etkileri Funda TIHMINLIOĞLU : Bioactive Agent Incorporated Micro/Nanosphere s For Health Applications / Sağlık Uygulamalarına Yönelik Biyoaktif Maddde Yüklü Mikro / Nanoküre leri M. Emre ÖZTOKSOY: Effect of Different (Nano-)Additives on Burning Properties of Polystyrene s/ Farkli Nano Katkılar Eklenerek Hazirlanmis Polistiren lerin Yanma Özelliklerinin Incelenmesi Zeynep AY: Oxygen sensing properties of nano-silver doped ruthenium(ii) derivatives in refinery related workplace environments / Rafineri ÇalıĢma Ortamlarında Nano GümüĢ Katkılı Rutenyum Iı Türevlerinin Oksijen Özelliklerinin Ġncelenmesi Hümeyra ġġrġn: Development Of Silicone Rubber/Poss Nanocomposite Formulation To Improve Interfacial Adhesion Between Kevlar And Silicone / Kevlar Ve Silikon Arasındaki YapıĢmayı Arttırmak Amacıyla Silikon Kauçuk/Poss Nanokompozit Formüllerinin GeliĢtirilmesi 18:10-19:00 POSTER VE SERGĠ GEZĠMĠ

6 4th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION and BROKERAGE EVENT / IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM-SERGİ VE PROJE PAZARI 9 th May 2015 Saturday / 9 Mayıs 2015 TIME / SAAT 08:30 REGISTRATION / KAYIT OKYANUS HALL / OKYANUS SALONU Session Chairs / Oturum BaĢkanları: M. Özgür SEYDĠBEYOĞLU,, Andreas LEUTERITZ 09:00-09:30 Rajesh ANANDJIWALA: Biocomposites Opportunity And Threats 10 th SESSION / 10.OTURUM Biobased s / Biyoesaslı ler 09:30-09:55 09:55-10:15 10:15-10:35 Manfred WILHELM: Non-Linear Rheology And Combined Methods In Rheology And Processing Refik ARAT: Synthesis of Biobased Oleocarbonates and Their Use in the Production of Thermally Enhanced Nanofibers by Electrospinning / Biyoesaslı Oleokarbonatların Sentezlenmesi Ve Elektroeğirme Ġle Termal Olarak ĠyileĢtirilmiĢ Nanolif Üretiminde Kullanımlar Göksenin KURT ÇÖMLEKÇĠ: Encapsulation of Linseed Oil for Self Healing Coating / Kendini ĠyileĢtirebilen Keten Tohumu Yağının Kapsüllenmesi 10:35-10:55 COFFEE BREAK / ÇAY-KAHVE MOLASI Session Chairs / Oturum BaĢkanları : Nil ERTAġ, Sıddık ĠÇLĠ 10:55-11:20 Karl LORBER& Ertuğrul ERDĠN: Waste Management Options For Biobased s 11 th SESSION / 11.OTURUM Environmental Impacts and Waste Management / Çevresel Etki Ve Atık Yönetimi 11:20-11:45 11:45-12:05 Yusuf MENCELOĞLU: Green Composıte Materıals Wıth Enhanced Stıfness And Impact Resıstance Ġbrahim BAġBOĞA : Utilization Of Furniture Plant Residue And Waste Tire Powder In The Manufacture Of Hdpe Based s / Hdpe Esaslı lerin Üretiminde Mobilya Fabrikası Atıklarının Ve Atık Lastik Tozlarının Değerlendirilmesi 12:05-12:25 Karl LORBER: s Waste As Solid Recovered Fuel (Srf) In Cement Industry 12:30-13:30 LUNCH / ÖĞLE YEMEĞĠ

7 Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Berin YENĠGÜL, Karl LORBER 13:30-13:55 F. Nil ERTAġ Applications Of s In Chromatographic Analysis/ lerin Kromatografik Analizlerdeki Uygulamaları 12 th SESSION / 12.OTURUM Novel Approaches and Research Interests / Yeni YaklaĢımlar Ve AraĢtırma Alanları 13:55-14:15 14:15-14:35 Zekerya DURSUN: Preparation And Characterization Of Metal Nanoparticles- Conductive Polymer Or Carbon Based Electrodes And Their Electrochemical Applications / Metal Nano Parçacık- Polimer Yada Karbon Esaslı Elektrotların Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Elektrokimyasal Uygulamaları Yusuf DĠLGĠN : Importance Of Electrodes In Electroanalytical Applications / Elektroanalitik Uygulamalarda Elektrotların Önemi 14:35-14:50 COFFEE BREAK / ÇAY KAHVE ARASI Session Chairs / Oturum BaĢkanları: Yusuf MENCELOĞLU, Mesut YENĠGÜL 13 th SESSION / 13.OTURUM Novel Approaches, Training and Regulations / Yeni YaklaĢımlar, Eğitim Ve Mevzuat 14:50-15:15 15:15-15:40 Canan NAKĠBOĞLU: Recent Developments On Stem Education And Investigation Of Education At Under Graduate Level / Stem Eğitimindeki Son GeliĢmeler Ve Üniversite Düzeyinde Eğitiminin Ġncelenmesi Ġsmail Hakkı HACIALĠOĞLU : Türkiye Sektörü 2014 Yılı Değerlendirmesi 15:40-15:55 16:00-16:45 16:45-18: :00 COFFEE BREAK, POSTERS & EXHIBITION / ÇAY-KAHVE ARASI, POSTER ve SERGĠ GEZĠMĠ POSTER EVALUATION / POSTER DEĞERLENDĠRME (Mustafa DEMĠRCĠOĞLU, Ahmet ÜNAL, Fehime ÖZKAN,) PANEL:"DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE POLİMERİK KOMPOZİT SEKTÖRÜNÜN BUGÜNKÜ DURUMU İLE GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" SYMPOSIUM EVALUATION AND CLOSURE / SEMPOZYUM DEĞERLENDĠRME VE KAPANIġ

8 APPLIED WORKSHOP PROGRAMME/ UYGULAMALI ÇALIŞTAY PROGRAMI 9 May Saturday / 9 Mayıs Cumartesi Place/ Yer: ÇeĢme Altınyunus Resort Hotel/ ÇeĢme Altınyunus Oteli COORDINATORS / KOORDĠNATÖRLER Prof. Dr. Metin TANOĞLU ( Ġzmir Institute of Technology), Ġbrahim KÖSE ( Kosse Marketing) SUBJECT / KONU: Resin Transfer Molding (RTM), Resin Infusion and Mold Technologies / Reçine Transfer Kalıplama (RTM), Vakum Ġnfüzyon ve Kalıp Teknolojileri TIME / SAAT SUBJECT / KONU Opening / AçılıĢ (Prof. Dr. Metin TANOĞLU ( Ġzmir Institute of Technology) Model Preparation / Model Hazırlama (Orhan Çelebi- Form GeliĢtirme Kalıp San. Ve Tic. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti.) Materials Used in the Construction of Mold / Kalıp Yapımında Kullanılan Malzemeler (Rajiv Seeram-Nord s) Mold Production / Kalıp Üretimi (Seyit Ali Güler-Kosse Marketing) COFFEE BREAK AND DĠSCUSSĠON / KAHVE ARASI Properties of Materials Used in RTM and VARTM / RTM ve VARTM de kullanılan malzemelerin özellikleri (Colin Leatham Locke- Ilium s) RTM Production Technology / RTM Üretim Teknolojisi (Sadık Aslıtürk-Polkima A.ġ.) Vacuum Infusion Production Technology / Vakum Ġnfüzyon Üretim Teknolojisi (Serhat Karabağ -Aero Rüzgar Endüstrisi A.ġ.) Application of Gel Coat/ Jel Kot Uygulaması (Sadık Aslıtürk-Polkima A.ġ.) LUNCH / ÖĞLE YEMEĞĠ SUBJECT / KONU: Demostrations of Resin Transfer Molding (RTM) and Resin Infusion Processes Applications / Reçine Transfer Kalıplama (RTM) ve Vakum Ġnfüzyon Üretim Uygulama Tanıtımı

9 RTM Processing Demostration / RTM Üretim Tanıtımı (Sadık Aslıtürk-Polkima A.ġ.) VARTM Processing Demostration / Ġnfüzyon Üretim Tanıtımı (Serhat Karabağ / Murat Özekinci - Aero Rüzgar Endüstrisi A.ġ.) Coffee Break and Discussion / Kahve Arası Fundamental Test Techniques / Temel Test Teknikleri ( Teknoma Teknolojik Malzemeler Ltd. ġti, Ġzmir Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ) Discussion and Evaluation Session / TartıĢma ve Değerlendirme Oturumu Moderators/ Moderatörler: Prof. Dr. Metin Tanoğlu ( Ġzmir Institute of Technology ) Serhat Karabağ ( Aero Rüzgar Endüstrisi A.ġ.) Sadık Aslıtürk ( Polkima A.ġ.) Ġbrahim Köse ( Kosse Marketing ) Erkan Günindi ( Herkim A.ġ.) Faruk AltınbaĢ (Polütek Polyester ve Poliüretan Ltd.ġti.) COMPOSITE MATERIALS SCIENTIFIC APPLICATIONS EXAMPLES / KOMPOZİT MALZEME BİLİMSEL UYGULAMALARINA ÖRNEKLER COORDINATORS/ KOORDĠNATÖRLER: Prof. Dr. Nil ErtaĢ (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Zekerya Dursun (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Yusuf Dilgin (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) Usage of as Analysis Material/ lerin Analiz Materyali Olarak Kullanımı ( Doç. Dr. Levent Pelit- Ege Üniversitesi) Usage of s on the Surface Modification and Application Areas / lerin Yüzey Modifikasyonunda Kullanımı ve Uygulama Alanları ( Prof. Dr. Zekerya Dursun-Ege Üniversitesi)

CONTACT / İLETİŞİM http: www.kmoetkinlik.org

CONTACT / İLETİŞİM http: www.kmoetkinlik.org CONTACT / İLETİŞİM 1441 SK NO:4/5 ALSANCAK-İZMİR-TURKEY TEL: 0 232 421 3535 FAX: 0232 464 5908 e-mail : composite@kmoetkinlik.org http: www.kmoetkinlik.org i This book is published by UCTEA Chamber of

Detaylı

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS

DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS We would like to thank: DESTEK VEREN KURULUŞLAR / SPONSORS Resmi Kuruluşlar / Official Organizations TÜBİTAK / THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH OF TURKEY Platin Sponsor / Platinum Sponsor İSTANBUL

Detaylı

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 4 th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU, SERGİ VE PROJE PAZARI (IPC 2015) 7-9 MAY

Detaylı

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry Fizikokimya Özet Kitabı Abstract Book for Physical Chemistry ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Değerli Kimya Araştırmacıları, Kimya biliminde çalışmalar evrensel nitelikte olduğundan araştırmacılar arasında

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Polimer Mühendisliği EABD İngilizce EABD Polymer Engineering Program Polimer Mühendisliği Programı Programın İngilizce Polymer Engineering

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (01/09/2008-31/08/2009)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (01/09/2008-31/08/2009) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (01/09/2008-31/08/2009) 1. Öğretim Elemanı ve İdari Personel Sayısı : Prof.Dr.: 14 Doç.Dr.: 2 Yrd.Doç.Dr.: - Öğretim Görevlisi:1 Araş.Gör.: 16 Okutman:- Uzman:

Detaylı

Curriculum Vitae. Degrees Field University Year. 6.1. MSc.Thesis: 6.2. PhD.Thesis:

Curriculum Vitae. Degrees Field University Year. 6.1. MSc.Thesis: 6.2. PhD.Thesis: Curriculum Vitae 1. Name: Kutlay SEVER 2. Date of Birth: June 16, 1977 3. Title: Assistant Professor 4. Education: Degrees Field University Year Undergraduate Mechanical Engineering Dokuz Eylül University,

Detaylı

Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı

Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği 1989 1994 Y. Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS 15) 1-3 April 2015 Karabuk University, Karabuk, Turkey SYMPOSIUM PROGRAM INVITED SPEAKERS

The Second International Iron and Steel Symposium (IISS 15) 1-3 April 2015 Karabuk University, Karabuk, Turkey SYMPOSIUM PROGRAM INVITED SPEAKERS The Second International Iron and Steel Symposium (IISS 15) 1-3 April 2015 Karabuk University, Karabuk, Turkey SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY - 1st April 2015 Place: KARABUK UNIVERSITY REGISTRATION 8:30 09:30

Detaylı

ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy. E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy. E-Journal of New World Sciences Academy ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy E-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).

Detaylı

TEKNOLOJİ. Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Cilt 11, Sayı 1, Ocak - Mart 2008 TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ. Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Cilt 11, Sayı 1, Ocak - Mart 2008 TEKNOLOJİ ISSN (Baskı / Printed): 302-0056 ISSN (Elektronik / Online): 308-205 ISSN (E Mektup / E-Mail): 308-2043 TEKNOLOJİ Uluslararası Uygulamalı Mühendislik Dergisi Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

2. ULUSLARARASI KATILIMLI KAUÇUK KONGRESİ

2. ULUSLARARASI KATILIMLI KAUÇUK KONGRESİ 2. ULUSLARARASI KATILIMLI KAUÇUK KONGRESİ BİLDİRİLER 28-29 KASIM 2014 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ İSTANBUL 28-29 Kasım 2014, TÜYAP, İstanbul. D01 Silica and Carbon Black Matrix-Filler Interactions in

Detaylı

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required.

* If this course or equivalent one is already taken, one additonal course is required. DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.S. in Mechanical Engineering ME 500 M.S. Thesis (0-1)NC ME 598 Research Seminar (0-2)NC ME 590 Analytical Methods in Engineering (3-0)3 ME 8XX

Detaylı

Program Kitabı Program Book

Program Kitabı Program Book Program Kitabı Program Book 1 1 EKİM 2012 PAZARTESİ / 2 OCTOBER 2012 MONDAY 08:30-09:45 Kayıt 09:45-11:00 Açılış İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları 10:00-11:15 Müzik Dinletisi 11:15-11:30 Ara 11:30-12:15

Detaylı

7. ALUMINYUM SEMPOZYUMU 08-09 OCT 2015. 08-09 EKİM 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ www.metalurji.org.tr/alus /alusist. 7 th Aluminium Symposium

7. ALUMINYUM SEMPOZYUMU 08-09 OCT 2015. 08-09 EKİM 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ www.metalurji.org.tr/alus /alusist. 7 th Aluminium Symposium 0809 OCT 2015 7 th Aluminium Symposium 7. ALUMINYUM SEMPOZYUMU 0809 EKİM 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ www.metalurji.org.tr/alus /alusist SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME TMMOB METALURJİ VE MALZEME

Detaylı

15 th International Metallurgy & Materials Congress. 15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi IMMC 2010

15 th International Metallurgy & Materials Congress. 15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi IMMC 2010 15 th International Metallurgy & Materials Congress 15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi IMMC 2010 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası UCTEA Chamber of Metallurgical Engineers PROGRAMME BOOK /

Detaylı

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yıllık Çalışma Raporu 2008

Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yıllık Çalışma Raporu 2008 Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yıllık Çalışma Raporu 2008 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK HEDEFLER... 1 1. EĞİTİM... 3 2. ARAŞTIRMA... 13 3. HİZMET... 34 4. KAYNAKLAR... 37 5. GELİŞMELER/DEĞERLENDİRMELER...

Detaylı

SPONSORLAR/ SPONSORS

SPONSORLAR/ SPONSORS SPONSORLAR/ SPONSORS SPONSORLAR SPONSORS ii İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sözlü Sunum Programı/Oral Presentation Program... 2 1. Gün/Day 1 14 Nisan 2015 (Salı)/April 14, 2015 (Tuesday) Katerina... 2 14

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve çerikleri T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri EABD Adı Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD İngilizce EABD Chemical

Detaylı

19 Ekim 19 October 2011 ÇarĢamba / Wednesday

19 Ekim 19 October 2011 ÇarĢamba / Wednesday 19 Ekim 19 October 2011 ÇarĢamba / Wednesday 08.30 9.00 KAYIT / REGISTRATION 09.00-09.20 AÇILIġ KONUġMALARI / OPENING CEREMONY AÇILIġ OTURUMU / PLENARY SESSION Mustafa DORUK 09.20-10.00 ON PRINCIPLES AND

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Yıllık Çalışma Raporu 2007

Boğaziçi Üniversitesi. Yıllık Çalışma Raporu 2007 Boğaziçi Üniversitesi MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ Yıllık Çalışma Raporu 2007 MĐSYON, VĐZYON VE STRATEJĐK HEDEFLER... 1 1. EĞĐTĐM... 3 2. ARAŞTIRMA... 13 3. HĐZMET... 31 4. KAYNAKLAR... 35 5. GELĐŞMELER/DEĞERLENDĐRMELER...

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER ENERJİ KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

ÖZGEÇMİŞ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ ÜNVANI ADI SOYADI: Dr. Mustafa EROL DOĞUM TARİHİ: 25/04/1983 YAZIŞMA ADRESİ Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 35160, Buca, İzmir

Detaylı

FAALİYET RAPORU ( 01.10.2013-30.09.2014)

FAALİYET RAPORU ( 01.10.2013-30.09.2014) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ( 01.10.2013-30.09.2014) KASIM 2014 İçindekiler 1. Tarihçe...2 2. Fakülte İdari Yapısı...3 3. Akademik ve İdari Personel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Metalurji ve Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Metalurji ve Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Özgül Keleş Doğum Tarihi : 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Metalurji ve Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Mühendisliği

Detaylı

POLİMER ESASLI KÖPÜK MALZEMELER. S. Hakan YETGİN*, Hüseyin ÜNAL

POLİMER ESASLI KÖPÜK MALZEMELER. S. Hakan YETGİN*, Hüseyin ÜNAL POLİMER ESASLI KÖPÜK MALZEMELER S. Hakan YETGİN*, Hüseyin ÜNAL Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 54187, Sakarya Geliş Tarihi 08.10.2008 Kabul Tarihi 04.12.2008 ÖZET Özellikle

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emin ARCA. 2. Doğum Tarihi: 30.06.1957. 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emin ARCA. 2. Doğum Tarihi: 30.06.1957. 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emin ARCA 2. Doğum Tarihi: 30.06.1957 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Mühendisliği Ortadoğu Teknik Ünv. 1981 Y.Lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı