Resmî Gazete KARAR AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI"

Transkript

1 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : Karar No : sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir. Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile rapor ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3 üncü maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1- Bu kararda geçen (1); a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını, c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü, d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü, e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu, f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını, g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri, ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III deki hayvanları), h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE- I ve EK LİSTE-II deki hayvanları), 1

2 ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları, j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları, n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları, ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini, p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi, r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini, t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını, u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini, ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı, v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri, y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri, z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi, (2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, 2

3 bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı, hakkı, cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi, dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi, ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri, gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı, ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi, hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi, ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi, ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü, jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini, kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini, ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları, mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli, nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri, oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini), öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri, 3

4 pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri, rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri. ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler Avlanma Süreleri ve Günleri MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1 de, avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiştir. Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ AVLANMA BÖLGESİ I. grup kuşlar Bıldırcın ve üveyik avı II. grup kuşlar Kum kekliği, kınalı keklik ve kaya kekliği (Sadece Kars, Erzurum, Iğdır, Ağrı illerinde çil kekliği avı) Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz YASAK YASAK Marmara İç Anadolu Doğu Anadolu D.Karadeniz B. Karadeniz G. D. Anadolu MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ 1. grup memeliler Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı AVLANMA BÖLGESİ avı Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara

5 İç Anadolu D.Anadolu D.Karadeniz B. Karadeniz G. D. Anadolu Tablo-1 (devamı): Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ III. grup kuşlar AVLANMA BÖLGESİ Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirikçamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı IV. grup kuşlar Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan Başlangıcı Bitişi Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara İç Anadolu D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz G.D. Anadolu MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ II. grup Memeliler AVLANMA BÖLGESİ Yaban domuzu ve çakal avı Başlangıcı Bitişi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara İç Anadolu D.Anadolu D.Karadeniz B. Karadeniz G.D. Anadolu Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar için Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir. Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi: Avlanma günlerinde olmak koşuluyla 01 Eylül Ekim 2010 tarihleri arasında. (2) Yukarıdaki Tablo-1 de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir. 5

6 Bıldırcın ve üveyik, tarihinden tarihine kadar yukarıda belirtilen avlanma günlerine ek olarak Salı günü de avlanabilecektir. (3) 1 inci maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz. (4) Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır. Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz D. Akdeniz Bölgesi Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay B. Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale G. D. Anadolu Bölgesi Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari Marmara Bölgesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ B.Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük D.Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat İç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Kayseri, Niğde, Nevşehir D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler MADDE 3- Tablo-3 teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3 te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır. Tablo-3: Mülki hudutlara göre koruma altına alınan av hayvanları 1 Adıyaman İl genelinde; sakarmeke, macar ördeği, tepeli patka, sansar İl genelinde; alakarga, tilki, çakal- 2 Afyonkarahisar İscehisar, Emirdağ, Çobanlar, İhsaniye, Sandıklı, Sinanpaşa, Bayat İlçelerinde kınalı keklik. 3 Amasya İl genelinde; tilki 4 Ankara İl genelinde; tilki, çakal 5 Antalya İl genelinde; tilki, sansar, çakal 6 Ardahan İl genelinde; tilki, çakal 7 Artvin İl genelinde; kum kekliği, tilki, sansar İl genelinde; kaya güvercini, keklik, 8 Bartın T.patka, kılkuyruk, karabaş patka, karaördek; Kurucaşile İlçesinde tavşan. 6

7 9 Bilecik İl genelinde; tüm keklik türleri 10 Bingöl İl genelinde; yabani tavşanı, tilki, çakal 11 Bitlis İl genelinde; kılkuyruk, su çulluğu (Bekasin), 12 Burdur İl genelinde; tilki, çakal 13 Bursa İl genelinde; karatavuk 14 Çankırı İl genelinde; kınalı keklik 15 Düzce İl genelinde; tüm keklik türleri 16 Edirne İl genelinde; tüm keklik türleri. İl genelinde; alakarga; Kemah, Kemaliye, 17 Erzincan Otlukbeli, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde; tüm keklik türleri ve tavşan İl genelinde; alakarga, tilki, sansar- 18 Eskişehir Günyüzü, Çifteler,Mahmudiye, Han, Seyitgazi, Sarıcakaya İlçelerinde tüm keklik türleri 19 Giresun İl genelinde; Çakal 20 Hakkari İl genelinde; I., II., III. ve IV. Grup kuşlar 21 Iğdır İl genelinde; tilki 22 Isparta İl genelinde; tilki, çakal 23 İstanbul İl genelinde; tüm keklik türleri 24 İzmir İl genelinde; karatavuk, çakal. 25 Kahramanmaraş İl genelinde; kum kekliği 26 Karabük İl genelinde; tüm keklik türleri 27 Kastamonu İl genelinde; tüm keklik türleri 28 Kırıkkale İl genelinde; tilki, çakal 29 Kırklareli İl genelinde; tüm keklik türleri 30 Kırşehir İl genelinde; tilki- Çiçekdağı, Mucur İlçelerinde; tüm keklik türleri 31 Kilis İl genelinde; tüm keklik türleri, 32 Kocaeli İl genelinde; tüm keklik türleri, 33 Kütahya İl genelinde; tüm keklik türleri, 34 Muğla İl genelinde; tilki, çakal 35 Nevşehir İl genelinde; çakal 36 Ordu İl genelinde; karatavuk, tilki, çakal, 38 Osmaniye İl genelinde; çakal, Kadirli ve Sumbas İlçelerinde tüm keklik türleri. 39 Samsun İl genelinde; tüm keklik türleri, 40 Sinop İl genelinde; tüm keklik türleri, kirik (çamurcun), tavşan 41 Ş. Urfa İl genelinde; tüm keklik türleri, 42 Tekirdağ İl genelinde; tüm keklik türleri, 43 Tokat İl genelinde; tilki, sansar, çakal İl genelinde; güvercin (kaya, tahtalı), üveyik, 44 Trabzon kınalı keklik, fiyu, kirik (çamurcun), macar, kılkuyruk, çıkrıkçın, altıngöz, Maçka ilçesi hariç il genelinde; yaban tavşanı ve tilki. 45 Tunceli İl genelinde; çulluk 46 Van İl genelinde; altıngöz, sansar. 47 Yalova İl genelinde; tüm keklik türleri, 48 Yozgat İl genelinde; tilki İl genelinde; tüm keklik türleri, kılkuyruk, 49 Zonguldak karabaş patka, karaördek, tavşan, sansar. 7

8 Avlanma Limitleri MADDE 4- (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4 te gösterilmiştir. Tablo-4: Avlanma limitleri KUŞLAR Avlanma Limiti Bıldırcın 10 Üveyik 8 Karatavuk 3 Güvercin (kaya güvercini) 6 Çulluk (orman çulluğu) 4 Saksağan 15 Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı) 3 er Alakarga, Suçulluğu (bekasin) 1 er Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, Toplam 2 Çil keklik ( Bu av dönemi sadece Ağrı, Erzurum, Kars ve Iğdır illerinde avlanacaktır) 2 Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş pakta Toplam 6 ve altıngöz kılkuyruk sayısı, 1 adetten fazla olamaz) Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası Toplam 15 Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi Yılda kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) Toplam 4 MEMELİLER Yabani tavşan, 1 er Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı 2 şer başına) Yaban domuzu (sürek avında avcı başına),(sürekçiler av yapamaz) 2 Çakal 1 Tilki 2 (2) Bir av günü içinde Tablo-4 te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır. (3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne en geç avlanılacak günden önceki günün saat 17:00 sine kadar nerede av yapacaklarına dair yapacakları bildirim doğrultusunda, bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler. (4) Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her günü, 4. maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu il müdürlüğünden aldığı. Avlağında Avlanma İzin Belgesi doğrultusunda avlanılır. Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapalı olacaktır. Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK nın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, adresinde de yayınlanacaktır. Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden. Avlağında Avlanma İzin Belgesi almadan avlanmak yasaktır. İzin almadan avlananlara karşı avlaklarda izin almadan avlanma fiili ( KAK nun 12 hüküm maddesi ile 23 ceza maddesi) uygulanır. (5) Tescil edilen genel ve devlet avlaklar MAK kararında, avlaklara ait kotalar ise adresinde yayınlanacaktır. 8

9 Bu av dönemi içerisinde yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, Çevre ve Orman Bakanlığı adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK nın 20 nci. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyurulacaktır. Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında yayımlanacaktır. Koruma Altına Alınan Av Hayvanları MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; EK LİSTE-I deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II deki kuşlar ve memeliler Merkez Av Komisyonunca koruma altına alınmıştır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır. Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları MADDE sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından, av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III te gösterilmiştir. Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar MADDE 7- (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; a) EK LİSTE-IV deki Merkez Av Komisyonu tarafından sınırları belirtilen avlaklarda, b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç), c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında. ç) Arboretumlarda d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında, e) Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda, f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç), g) Özel avlaklarda Bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri, ğ) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlamak/avlanmak yasaktır. (2) Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır. Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar MADDE 8- (1) EK LİSTE-IV te belirtilen; 9

10 a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında, b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen Örnek Avlaklarda, c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında, ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında, d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek / ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasaktır. (2) a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları doğrultusunda, b) Yaban hayvanlarının zararlı olduklarında; 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda belirlenen sayılarının av turizmi kapsamında avlanmasına Bakanlıkça izin verilir. Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar MADDE 9- (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V de belirtilen Tabiatı Koruma Alanları nda; EK LİSTE-VII de belirtilen Tabiat Parkları nda; özel avlanma planı çerçevesinde yapılacak avlanmalar hariç EK LİSTE- VI da belirtilen Milli Parklar ile av dönemi içerisinde ilan edilecek 2873 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sahalarda; (2) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. Maddesine istinaden muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlar. (3) a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde, avlanmak yasaktır. b) Özel çevre koruma sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları Madde sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri şunlardır: a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz. b) Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz. 10

11 c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; geleneksel atmacacılık esas ve usulleri çerçevesinde Atmaca ve 06 Ağustos-16 Ekim 2010 tarihleri arasında ğaço kuşunu (Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (serpme ağ) ile ğaço kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri; doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir. ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (HP-Horspower) yüksek veya düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken, bu teknelerde avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Bu vasıtaların içerisinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında da yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez. Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yönde sürülemez. d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz. e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz. f). Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz. Yasaklanan avlanma usulleri MADDE sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır. a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak, b) 10 uncu maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak, c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak, jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak, d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak, f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, 11

12 g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak, ğ) Av ve yaban hayvanlarını mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek, h) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 beygir gücünden düşük veya yüksek güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek; gerekli izni almak zorundadırlar. Sulak alan çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen, fakat gölde ticari amaçla tekneyle avcı taşımak isteyen tekne sahipleri ise teknenin ulaşım aracı olarak kullanıldığına dair yetkili birimlerden almış oldukları izin belgesiyle birlikte il müdürlüklerine başvurarak gerekli izni almak zorundadır. Kendi üzerine kayıtlı teknesini sulak alanda ulaşım aracı olarak kullanan avcılar, il müdürlüğünden izin almak zorunda değildir. ı) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. Av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek amacıyla ev, işyerleri ile özel arazilerde bulundurulamaz. i) Avlaklarda, avcılar ya da kişilerce av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda gerekli tedavilerinin veteriner hekimce yapılması amacıyla en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime; bunlara ulaşılamaması durumunda jandarmaya haber vermek veya teslim edilmesi zorundadır. j) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlüler Kimlik Belgesi sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılar avlaklarda araç içinden avlanabilirler. k) Avlaklarda avcıların bir arada avlanması nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle avlağın büyüklüğüne göre avlağın herhangi bir alanında; bir arada 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz. Avlanma Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 12- Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. Avlanma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir. Avlanmasına belli sürelerde izin verilen yaban domuzunun sürek avı avlanma esasları aşağıda belirtilmiştir: a)yaban domuzunun Tablo-1 de belirtilen avına izin verildiği süreler ve tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise il müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde, sürek avı il müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu süreler dışında av turizmi dahilinde avlanma hariç sürek veya bek avına izin verilmez. b) Sürek avı talep eden, avlanma izin kartı bulunan avcılar, avcılık belgesi fotokopileri ile birlikte av gününden önce il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İl müdürlüğünce avlanma sahasının ve tarihinin uygun bulması durumunda iki gün içinde gerekli izni yazılı olarak verir. Bu izin üzerine temsilci avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az iki gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak zorundadır. c) İzin verilen yer ve tarihler dışında ve onbeş avcı ve yirmi sürekçiden fazla avcı ile yaban domuzu sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz. alırlar. d) Avcılar; yöre halkının av sırasındaki can ve mal güvenliği ile ilgili, köylere duyuru yaparlar ve gerekli tedbirleri 12

13 Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 13- (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında mücadele çalışması; il müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır. (2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları, 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan; sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir. Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması Yasak Olanlar MADDE sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Av Hayvanları ve Tüfeklerin Taşınması ile Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma Tüfeklerin ve Avlanan Av Hayvanlarının Taşınması MADDE 15-(1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç, et ve trofelerinin satışı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden; a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek, b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır. (2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur. (3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar. (5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar; avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlayacaklardır. Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları. MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar. (2) Bu kişilerden; 13

14 a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini, b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini, c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı, ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı üzerlerinde bulundurmaları zorunludur. (3) Yukarıda sayılan kişiler; a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler. b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar. ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir. d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz. e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler. (4) Orman içinde başıboş yakalanan av veya bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır. (5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır. (6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. (7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar. Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır. 14

15 (2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 serçe ve 2 gaço (kızılsırtlı örümcek kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir. (3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak, uygun gördüğü alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, av köpeklerinin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara yazılı olarak izin verebilir. Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpekleri sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve Düzenlemeler Merkez Av Komisyonu Kararı Kapsamında Belirlenen Diğer Kısıtlamalar Ve Düzenlemeler MADDE sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır: a) Ormana girişlerin kısıtlanması: Avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir. b) Yetkisiz av yasağı konulamaz; av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz. ç) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek yasaktır: Anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır. d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır. e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerinin korunması amacıyla, hayvan sürülerinin mera ve yaylalara araçsız nakledilmesi sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergahlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar. f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır. g) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının, et ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır. ğ) Av turizmi usul ve esasları, uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır. Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması 15

16 MADDE 19- Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 4915 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlara göre yasal işlem yapılır. Kararın Duyurulması, Basım Ve Dağıtımı MADDE 20-(1) Merkez Av Komisyonu kararının özeti TRT kanalı ile radyodan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete de yayımlanacaktır. (2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Kültür, Çevre ve Orman Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır. (3) Bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren iller itibariyle bilgilendirme amaçlı rehber haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp av koruma görevi olan kurumlara verilecektir. Avlanma izin belgesi alan avcılara ise avlanma izin belegesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir. Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğu anlamını taşımaz. Tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarının, bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Yürürlük MADDE 21- Bu Karar, Resmî Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu kararının Resmi Gazete de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır AV DÖNEMİ Merkez Av Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA Müsteşar Hüseyin KARAOSMANOĞLU Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü ÜYELER Davut OĞUZ Çevre ve Orman Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Mustafa AKINCIOĞLU Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) 16

17 Süleyman CEVAHİR Koruma Şube Müdürü Orman Genel Müdürlüğü Atilla İshak TANKUT Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Refik KARAGÜL Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaşar DOSTBİL Tarımsal Kalkınma Vakfı Selaattin BABACAN Marmara Bölgesi Avcı Üye Ahmet ULUSOY D. Karadeniz Bölgesi Avcı Üye Abdullah ERZURUM D. Anadolu Bölgesi Avcı Üye Tuncay ÖZENÇ B. Akdeniz Bölgesi Avcı Üye Fatih ÖZTÜRKMEN D. Akdeniz Bölgesi Avcı Üye Basri DURAN G.Doğu. Anadolu Bölgesi Avcı Üye Rasim AKKAYA İç Anadolu Bölgesi Avcı Üye Ersin DÜZYOL Ege Bölgesi Avcı Üye Yusuf Sedat BIÇAKÇI B. Karadeniz Bölgesi Avcı Üye Mehmet ARPAZ Özel Avlak Temsilcisi 17

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.)

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) POLİS İHBAR: 155 ( Şehir ve ilçe merkezlerinde.) ORMAN YANGINI: 177 Ülkemizde tüm av hayvanları için avlanma zamanı tür bazında

Detaylı

KARA AVCILIĞI KANUNU

KARA AVCILIĞI KANUNU 8501 KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ ÜLKEMİZİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Dünya üzerinde belirlenen 37 flora bölgesinden 3 ü (Avrupa-Sibirya, İran-Turan, Akdeniz) Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR Orman Müh. Dursun DİKTAŞ Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Ormancılık

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

GRUPLARINA GÖRE YASAL İŞLEM BAŞLATACAK İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI

GRUPLARINA GÖRE YASAL İŞLEM BAŞLATACAK İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI KAYSERİ İL GENELİNDE SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN HAYVAN AMBULANSI ALINMIŞ OLUP;YARALI VE YARDIMA MUHTAÇ HAYVANLAR İÇİN 7 /24 SAAT AÇIK OLAN HAT OLUŞTURULMUŞTUR.SOKAKTAKİ CANLAR İÇİN TEK YAPILMASI GEREKEN HATTI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Kasım 1996 SALI. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Kasım 1996 SALI. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Kasım 1996 SALI Sayı: 22822 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ BİRGÜL AYMAN GÜLER İzmir Milletvekili TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ Ankara, Temmuz 2013 KİTAP HAKKINDA Bu kitap, TBMM Soru Önergeleri 2011 2013 başlıklı çoğaltma kitabın ikinci

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2015 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2015 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2015 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Türk Mühendis Mimar Odaları

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ. (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218)

Detaylı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Kaçkar Dağları (A.İnce) Koordinatörler : Sabri KİRİŞ : Cemal AKCAN Metin yazarı : Mustafa KANTARLI Kapak : Barış KOCA Haritalar : Cüneyt KIRAN, Levent KIRAN Tasarım ve Baskı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ BİRGÜL AYMAN GÜLER İzmir Milletvekili TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ Ankara, Temmuz 2013 KİTAP HAKKINDA Bu kitap, TBMM Soru Önergeleri 2011 2013 başlıklı çoğaltma kitabın ikinci

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2012 Sayı 2012-14 İÇİNDEKİLER - Aylıkların Banka Aracılığıyla

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı