KARAR AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI"

Transkript

1 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: KARAR AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA baģkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teģkil edilmiģtir. MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiģ, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, av dönemi için bütün yurdu kapsayan aģağıdaki hususları karara bağlamıģtır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu kararda geçen; a) Bakanlık: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığını, b) Bakan: Orman ve Su ĠĢleri Bakanını, c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü d) ġube Müdürlüğü: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ġllerdeki ġube Müdürlüğünü e) ĠĢletme Müdürlüğü: Orman ĠĢletme Müdürlüğünü, f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu, g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaģayan memeliler dıģında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuģları ve sürüngenleri, ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LĠSTE-II ve EK LĠSTE-III deki hayvanları), h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LĠSTE-I ve EK LĠSTE-II deki hayvanları), ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaģadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, i) Özel avlak: Bir bütün teģkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı Ģartlara uygun olan avlakları,

2 j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım iģletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluģun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dıģında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve iģletilen veya iģlettirilen avlakları, m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaģam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları, n) Yaban hayatı geliģtirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliģtirildiği, av hayvanlarının yerleģtirildiği, yaģama ortamını iyileģtirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları, ö) Gölet: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DSĠ) tarafından yapılan barajlar dıģında kalan, il özel idareleri, büyük Ģehir belediyeleri ve DSĠ tarafından inģa edilen su toplama tesislerini, p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte baģlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi, r) Av yılı: 1 Nisan'dan baģlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, Ģ) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmıģ gizlenme yerini, t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diģ, post ve benzeri hatıra değeri taģıyan parçalarını, u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeģitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuģ halini, ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı, v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fiģek sürülen tüfekleri, y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fiģek veya merminin patlamasını takiben otomatik Ģarjlı, tek-tek mükerrer atıģlı yivli veya yivsiz tüfekleri, z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fiģek kapasitelerini istenilen miktara düģüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değiģebilen sadece hazneye yerleģtirilebilen cismi, (2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalıģmayı veya ele geçirmeyi, bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaģ itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını

3 düzenleyen, yaģama ortamının geliģtirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmıģ plânı, cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kiģilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koģulları ile elde ettiği hakkı, çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi, dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaģını doldurmuģ, silâh taģıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almıģ ve sınavda baģarılı olmuģ kiģilere baģvuruları halinde verilen belgeyi, ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeģitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dıģında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri, gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı, ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi, hh) Yasa dıģı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dıģında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalıģmayı veya ele geçirmeyi, ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kiģiyi, ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuģlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü, jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiģ yollarında bekleyerek yapılan avlanma Ģeklini, kk) YürüyüĢ avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma Ģeklini, (ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaģama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliģtirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su iģleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalıģan memurları, mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve iģçi statüsünde çalıģan personeli, nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri, oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaģama, üreme, besin payla- Ģımı ve diğer iliģkilere sahip fertlerini, öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri, pp) Üretme Ġstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

4 rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleģmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaģama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri MADDE 2 (1) Yaban hayvanlarının biyolojik geliģimlerindeki iklimsel olarak oluģan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LĠSTE-III de belirtilen ve avlanmasına MAK ca izin verilen kuģlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1 de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiģtir. Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın baģlangıç ve bitiģ tarihleri. AVLANMA BÖLGESĠ KUġLAR ĠÇĠN AVLANMA SÜRELERĠ II. Grup KuĢlar I. Grup KuĢlar Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik ve kaya keklik avı Bıldırcın ve üveyik avı Çil keklik avı sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, EskiĢehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde yapılacaktır. BaĢlangıcı BitiĢi BaĢlangıcı BitiĢi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara Ġç Anadolu Doğu Anadolu G.D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz AVLANMA III. grup KuĢlar IV. grup KuĢlar BÖLGESĠ Sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeģilbaģ, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaģ patka, elmabaģ patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz ve su çulluğu (bekasin) avı Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leģkargası, leģkargası, saksağan avı Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk ve çulluk avı tüm bölgelerde tarihlerinde yapılacaktır. BaĢlangıcı BitiĢi BaĢlangıcı BitiĢi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz

5 Marmara Ġç Anadolu D. Anadolu G.D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz AVLANMA BÖLGESĠ MEMELĠLER ĠÇĠN AVLANMA SÜRELERĠ I. grup Memeliler II. grup Memeliler Yaban tavģanı, adatavģanı, tilki, kaya Yaban domuzu ve çakal avı sansarı, ağaç sansarı avı BaĢlangıcı BitiĢi BaĢlangıcı BitiĢi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara Ġç Anadolu D. Anadolu G. D.Anadolu D. Karadeniz B. Karadeniz (2) Tablo-1 de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarģamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir. (3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dıģında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz. (4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı Ģeklinde gerçekleģtirilir. (5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar Ģehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuģunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koģuluyla tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir. Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 31 Ağustos Kasım 2013 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler. Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır. Tablo-2: Avlanma bölgelerine göre iller Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi Ġçinde Kalan Ġller D. Akdeniz Bölgesi Adana, Osmaniye, Mersin, KahramanmaraĢ, Gaziantep, Kilis, Hatay B. Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli Ege Bölgesi Ġzmir, Manisa, Aydın, UĢak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale G. Doğu Anadolu Bölgesi ġanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, ġırnak, Hakkari Marmara Bölgesi Ġstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

6 EG E D.KARADENĠZ MARMARA B.KARADENĠZ ĠÇ ANADOLU B. Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük D. Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, GümüĢhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat Ġç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, KırĢehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, NevĢehir D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, MuĢ Ġl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler MADDE 3 (1) AĢağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıģtır. (Tüm illerde olduğu gibi tabloda belirtilen illerde de ilan edilen devlet ve genel avlaklarında bu türlerin avı verilen kotalar dahilinde yapılır.) Tablo-3:Ġller bazında koruma altına alınan av hayvanları BÖLGESĠ Aksaray Çorum EskiĢehir Kırıkkale KırĢehir NevĢehir Sivas Yozgat Bartın Düzce Kastamonu Sinop Zonguldak Bursa Edirne Ġstanbul Kırklareli Kocaeli Tekirdağ Yalova Trabzon Amasya ĠLĠ AVI YASAKLANMASI ĠSTENEN TÜR- LER Tilki Tilki Tilki, sansar ve alakarga Tilki Tilki Çakal Karga, çakal, tilki ve kaya güvercini Tilki Kaya güvercini, tüm keklik türleri, tepeli patka, karabaģ patka, kılkuyruk ördek ve kara ördek Tüm keklik türleri ve alakarga. Tüm keklik türleri Tüm keklik türleri ve tilki Tüm keklik türleri, tavģan, Karatavuk Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri, sakarca kazı, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk ördeği, çıkrıkçın, kara ördek, altıngöz, yaban tavģanı ve tilki Tüm keklik türleri, tilki ve çakal Artvin Giresun Ordu Rize Ġzmir Muğla Tilki Karatavuk ve çakal Tilki, çakal, karatavuk Tüm keklik türleri, adatavģanı ve yaban tavģanı Çakal Çakal ve tilki

7 G. D.ANADOLU DOĞU ANADOLU D.AKDENĠZ B.AKDE NĠZ Antalya Denizli Isparta Alakarga ve çakal Çakal Ġl genelinde çakal; Uluborlu, Senirkent ve Aksu ilçelerinde tilki Karaisalı ilçesinde tüm keklik türleri Adana K. MaraĢ Ġl genelinde kum ve kaya kekliği Kilis Çakal Osmaniye Erzurum Ardahan Bingöl Iğdır Kars Tunceli Van ġ.urfa Adıyaman Malatya Mardin ġırnak Ġl genelinde çakal, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde tüm keklik türleri Çakal Tilki ve çakal Tilki ve çakal Tilki Sansar Sansar, çakal ve çulluk Kaya sansarı, ağaç sansarı ve altıngöz Ağaç sansarı, kaya sansarı ve çakal Macar ördeği, tepeli patka, sakarmeke, kaya sansarı ve ağaç sansarı Çakal Çakal Tilki ve yaban tavģanı Avlanma Limitleri MADDE 4 (1) Avcı baģına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aģağıdaki Tablo-4 te gösterilmiģtir. Tablo-4: Avlanma limitleri KUġLAR Avlanma Limiti Bıldırcın 10 Üveyik 8 Karatavuk 3 Güvercin (kaya güvercini) 6 Çulluk 4 Saksağan 15 Tahtalı, sakarca kazı 3 er Sakarmeke Alakarga, suçulluğu (bekasin) 1 er Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, çil keklik (Bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, EskiĢehir, Toplamda 2 Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktır). YeĢilbaĢ, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, karabaģ patka, elmabaģ patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi Toplamda 6 kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk türlerinden olabilir) Küçük karga, ekinkargası, kara leģkargası ve leģkargası Toplam 15 Yılda Toplam ġehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuģu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) 6 4

8 MEMELĠLER Yaban tavģanı 1 AdatavĢanı 2 Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) 2 Sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplamda ) Toplamda 2 Yaban domuzu (sürek avında avcı başına) 2 (sürekçiler av yapamaz) Çakal 1 Tilki 2 (2) Bir av gününde Tablo-4 te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır. (3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüģünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taģınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aģamaz. Ancak bulunduğu ilin dıģına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüģlerinde bagajlarında avcı baģına iki günlük limiti bulundurabilirler. (4) Ġlan edilmiģ genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde. Avlağında Avlanma Ġzin Belgesi alınarak avlanılabilir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır.. (5) Ġlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır. Koruma Altına Alınan Av Hayvanları MADDE 5 (1) Bu av döneminde Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince; EK LĠSTE-I deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LĠSTE-II deki kuģlar ve memeliler MAK ca koruma altına alınmıģtır. Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına Ġzin Verilen Av Hayvanları MADDE 6 (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından av döneminde, MAK ca izin verilen av hayvanları EK LĠSTE-III te gösterilmiģtir. Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar MADDE 7 (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; a) EK LĠSTE-IV deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda, b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmıģ veya erozyon kontrol çalıģması yapılan etrafı çitle çevrilmiģ ikaz ve iģaret tabelalarıyla belirtilmiģ sahalar ile çitle çevrilmiģ olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda,

9 c)tabii gençleģtirme çalıģması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, ç) Arboretumlarda d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, Ģehir ormanlarında, e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük Ģehir belediyeleri ve DSĠ tarafından yapılan göletlerde (Manisa- Gölmarmara ve Denizli-IĢıklı Gölleri hariç), g) Etrafı hendek veya herhangi bir Ģekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza iģareti konmuģ çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır. (2) Ġl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) de sayılan sahalar ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaģmak yasaktır. MAK Kararı Çerçevesinde Yapılan Avcılığın Yasak Olduğu Diğer Sahalar. MADDE 8 (1) AĢağıda sayılan yerlerde; a) Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahaları, b) Yaban Hayatı Koruma Sahaları, c) Milli Parklar, ç) Tabiat Parkları, d) Tabiat Koruma Alanları, e) Örnek Avlaklar, f) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve Ġstasyonları, g) Yaban Hayvanı YerleĢtirme Sahaları, ğ) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda, h) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LĠSTE-VIII de yer alan özel çevre koruma bölgelerinde, ı) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasaktır. Ancak bu sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine iliģkin hükümler saklıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

10 Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları MADDE 9 (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları; a) Namlu hariç haznesi iki fiģek alacak Ģekilde sınırlandırılmamıģ otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma Ģeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiģtiriciden oluģan gece avı cihazları (gece niģan alma ve görüģ dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir. Avlanma amacı dıģında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koģulda olursa olsun bulundurulamaz. b) Zehirli veya uyuģturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz. c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleģme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz. ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz. d) KiĢilerin yakın mesafeyi görme amacıyla kullandıkları el fenerleri hariç, ıģık yayan araç ve gereçler, Ģarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalıģan el projektörleri; petrol türevleriyle çalıģan her türlü ıģık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaģım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boģ ve kılıfında olması zorunludur. UlaĢım sırasında yasadıģı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kiģiler ve tekne sahipleri hakkında yasal iģlem yapılır. Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaģım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuģları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. f)tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez. g) Yivli av tüfekleri kuģ avında kullanılamaz. ğ) Sulak sahalarda; saz, kamıģ, diken, ot, çuval vb. Ģeylerle yapılmıģ veya toprakta çukur açılarak hazırlanmıģ üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz. h) Yaban domuzu avlarında tek kurģunlu fiģekler dıģında, baģka fiģek bulundurulması ve kullanılması yasaktır. ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir Ģekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir. i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen Engelli Kimlik Belgesi ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler. Yasaklanan avlanma usulleri

11 MADDE 10 (1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aģağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıģtır. a) Su kuģları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taģınmak zorundadır. c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuģlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taģıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak, d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiģ yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boģ dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıģtırarak avlamak, ğ) Av sezonu dıģında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek. h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kiģilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il Ģube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar. ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir Ģekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. Ġzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır. i) Sürek avı dıģında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır. Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 11 (1) Yaban hayvanlarının yaģam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaģan diğer memeli yaban hayvanları ve habitatlarına olumsuz etkiler yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. (2) Yaban domuzunun Tablo-1 de belirtilen avına izin verildiği sürelerde tescil edilmiģ genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise Ģube müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde izin alınmak koģuluyla yapılabilir. (3) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce Ģube müdürlüğüne baģvurmak zorundadır. Ġldeki Ģube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. (4) Ġzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlana-

12 maz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz. Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 12 (1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalıģması Ģube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Bitki Sağlığı ve Karantina Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır. (2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiģ en son avın bitiģ tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları Ģarttır. Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması MADDE 13 (1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satıģı yasaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Avlanan Av Hayvanlarının TaĢınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin TaĢınması MADDE 14 (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüģtürmeden bir bütün halindeyken; a) Ġl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan Ģube müdürlüğü veya orman iģletme Ģefliğine baģvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır. b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dıģına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teģkilatına baģvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır. c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taģınan yaban domuzları yasa dıģı avlanmıģ sayılır. (2) Yasal olarak avlanan kuģların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taģınması zorunludur. (3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dıģında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boģ ve kılıfında taģımak zorundadırlar. (4) Avlaklarda avlanma amacı dıģında silah taģıyanlar avlanma amacı dıģında silah taģıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar. (5) Ġdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları baģka bir yere naklederken Ģube müdürlüğünden izin almak zorundadır. (6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır. Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı

13 DıĢında Silahlarını TaĢıma ve Köpek Bulundurma Esasları MADDE 15 (1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıģtıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve YaĢam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 57. maddesi kapsamında, Ģube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taģıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kiģiler yanlarında tek kurģun fiģek dıģındaki diğer fiģekleri bulunduramazlar. (2) Bu kiģiler; a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleģmelerini, b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına iliģkin arıcılık kimlik belgesini, c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına iliģkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı, ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalıģmaları iģlerinde çalıģanların, orman iģletmelerinden alacakları yazıyı, Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. (3) Yukarıda belirtilen kiģiler; a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı baģındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurģun fiģek dıģında fiģeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kiģilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kiģiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal Ģube müdürlüğü veya orman iģletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kiģiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar. c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal iģlem yapılır. ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler baģıboģ bırakılmaz. Çobanlar yanlarında tek kurģun fiģekler dıģında baģka fiģekler bulunduramazlar. d) Bu kiģiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boģa veya niģana ateģ etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler. (4) Avlaklarda baģıboģ yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında iģlem yapılır. (5) Tasmasız ve yabanileģmiģ yaban hayatı için tehlikeli olmuģ olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için Ģube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

14 (6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taģınması ve bulundurulmasına iliģkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, NiĢan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. EğitilmiĢ Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma MADDE 16 (1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır. (2) Tazıyla avlanmak yasaktır. (3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, Ģehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuģu olmak üzere toplam 6 kuģu avlanma süreleri içinde yakalayabilir. (4) Köpek eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Ġldeki Ģube müdürlüğü av sezonu dıģında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve geliģimiyle ilgili çalıģmalara yazılı izin verebilir. (5) Avlaklara kedi ve köpekler baģıboģ bırakılamaz. BEġĠNCĠ BÖLÜM Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler MADDE 17 (1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliģtirilmesine, avcılığın düzenlenmesine iliģkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler Ģunlardır: a) Ormana giriģlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriģ çıkıģın Bakanlık veya Valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir. b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluģları ve diğer kuruluģlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taģıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz. ç) Avlaklara pet veya cam ĢiĢe, poģet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır. d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiģ avlaklar dı- Ģındaki sahalarda; Ģahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına iliģkin çıkartılan Yurt Ġçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları Ġl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı baģında ilan edecektir. Sürülerin bu güzergah ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup Ġl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre iģlem yapılacaktır. f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamıģlık gibi üreme alanlarında il Ģube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamıģ istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

15 g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır. Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması MADDE 18 Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal iģlem yapılır. Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı MADDE 19 (1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete de yayımlanacaktır. (2) ĠĢbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kiģi, kurum ve kuruluģlara bedelsiz verilecektir. (3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir. Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir. Yürürlük MADDE 20 Bu Karar, Resmî Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır. EK LĠSTE-1 ORMAN ve SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELĠLER Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı KĠRPĠLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi UÇAN YARASALAR PTEROPODIDAE Rousettus aegyptiacus Mısır Yarasası BÖCEKCĠL YARASALAR EMBALLONURIDAE Taphozous nudiventris NALBURUNLU YARASA- LAR) RHINOLOPHIDAE Rhinolophus ferrumequinum Nalburunlu Büyükyarasa Rhinolophus hipposideros Nalburunlu Küçükyarasa Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası Rhinolophus mehelyi Nalburunluyarasa Rhinolophus blasii Nalburunluyarasa DÜZBURUN YARASALAR VESPERTILIONIDAE Myotis mystacinus Küçük Sakallı Yarasa Myotis nipalensis

16 Myotis aurescens Myotis brandtii Myotis emerginatus Kirpikli Yarasa Myotis nattereri Saçaklı Yarasa Myotis bechsteini Büyükkulaklı Yarasa Myotis myotis Farekulaklı Büyükyarasa Myotis blythii Farekulaklı Küçükyarasa Myotis daubentonii Su Yarasası Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa Pipistrellus kuhlii Beyazyakalı Yarasa Hypsugo savii Nyctalus leisleri Küçük AkĢamcı Yarasa Nyctalus noctula AkĢamcı Yarasa Nyctalus lasiopterus Büyük AkĢamcı Yarasa Eptesicus bottae Akdeniz GeniĢ Kanatlı Yarasası Eptesicus serotinus GeniĢkanatlı Yarasa Otonycteris hemprichi Uzunkulaklı Yarasa Barbastella barbastellus Sakallı Yarasa Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa Vespertilio murinus Ġkirenkli Yarasa Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa SĠNCAPLAR SCIURIDAE Sciurus vulgaris Avrupa Sincabı Sciurus anomalus Anadolu Sincabı Spermophilus citellus Tarla Sincabı Spermophilus xanthophrymnus Tarla Sincabı KUNDUZLAR CASTORIDAE Castor fiber Kunduz ARAPTAVġANLARI DIPODIDAE Allactaga euphratica AraptavĢanı Allactaga elater AraptavĢanı Allactaga williamsi AraptavĢanı Sicista caucasica YEDĠUYURLAR GLIRIDAE Dryomys nitedula Hasancık Dryomys laniger Kayauyuru Dryomys pictus Yediuyur Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru Myomimus roachi Fare benzeri yediuyur Myomimus setzeri Fare benzeri yediuyur Muscardinus avellanarius Glis(= Myoxus) glis Yediuyur OKLU KĠRPĠLER HYSTRICIDAE Hystrix i indica Oklukirpi SU MAYMUNLARI MYOCASTORIDAE Myocastor coypus Su maymunu KÖPEKGĠLLER CANĠDAE Canis lupus Kurt Vulpes zerda Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi AYILAR URSIDAE Ursus arctos Boz Ayı

17 SANSARGĠLLER MUSTALĠDAE Vormela peregusna Alaca Sansar Lutra lutra Su Samuru SIRTLANLAR HYAENIDAE Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan KEDĠLER FELIDAE Felis silvestris Yaban Kedisi Felis chaus Sazlık Kedisi Lynx (= Felis) lynx VaĢak Caracal (= Felis) caracal Karakulak, Step VaĢağı Panthera pardus Leopar, Pars FOKLAR, DENĠZ KÖPEK- LERĠ PHOCIDAE Monachucs monachus Akdeniz Foku GEYĠKLER CERVIDAE Cervus dama Ala Geyik-Yağmurca Cervus elaphus Kızılgeyik (Av turizmi hariç) Capreolus capreolus Karaca (Av turizmi hariç) BOYNUZLUGĠLLER BOVIDAE Gazella dorcas Dorkas Ceylanı Gazella subgutturosa Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç) Gazella Gazella Gazella Hatay dağ ceylanı. Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av turizmi Rupicapra rupicapra hariç) Capra aegagrus Yaban Keçisi (Av turizmi hariç) Ovis ammon gmeflini Yaban Koyunu Anadolu Yaban Koyunu (Av turizmi Ovis orientalis anatolica hariç) KUġLAR Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı Batağangiller Podicipediade Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan Podiceps cristatus Bahri Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan Podiceps auritus Kulaklı Batağan Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan Yelkovangiller Procellaridae Calonectris diomedea Boz Yelkovan Puffinus yelkouan Yelkovan FırtınakuĢugiller Hydrobatidae Hydrobates pelagicus FırtınakuĢu Karabatakgiller Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak Yılanboyungiller Anhingidae Anhinga rufa Yılanboyun Pelikangiller Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan Pelecanus crispus Tepeli Pelikan Balıkçılgiller Ardeidae Botaurus stellaris Balaban Ixobrychus minutus Küçük Balaban Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl Bubulcus Ibis Sığır Balıkçılı Egretta garzetta Küçük Akbalıkçıl

18 Egretta alba Büyük Akbalıkçıl Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl Leylekgiller Ciconiidae Mycteria İbis Sarıgagalı Leylek Ciconia nigra Kara Leylek Ciconia ciconia Leylek Ġbisgiller Thereskionithidae Phegadis falcinellus Çeltikçi Geronticus eremita Kelaynak Platalea leucorodia KaĢıkçı Flamanlar Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamingo Ördekgiller Anatidae Cygnus Olor Kuğu Cygnus columbianus Küçük Kuğu Cygnus cygnus Ötücü Kuğu Anser erythropus Küçük Sakarca Branta leucopsis Akyanaklı Kaz Branta ruficollis Sibirya Kazı Tadorna ferruginea Angıt Tadorna tadorna Suna Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği Aythya nyroca PasbaĢ Patka Mergus albellus Sütlabi Oxyura jamaicensis Kara baģlı dikkuyruk Oxyura leucocephala Dikkuyruk Atmacagiller Accipitridae Pernis apivorus Arı ġahini Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı ġahini Elanus caeruleus Ak Çaylak Milvus migrans Kara Çaylak Milvus milvus Kızıl Çaylak Haliaeetus albicilla Akkuyruklu Kartal Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba Neophron percnopterus Küçük Akbaba Gyps fulvus Kızıl Akbaba Aegypius monachus Kara Akbaba Circaetus gallicus Yılan Kartalı Circus aeruginosus Saz Delicesi Circus cyaneus Gökçe Delice Circus macrourus Bozkır Delicesi Circus pygargus Çayır Delicesi Accipiter gentilis ÇakırkuĢu Accipiter nisus Atmaca (Geleneksel atmacacılık esas ve usulleri hariç) Accipiter brevipes Yoz Atmaca Buteo buteo ġahin Buteo rufinus Kızıl ġahin Buteo lagopus Paçalı ġahin Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı Aquila clanga Büyük Orman Kartalı Aquila nipalensis Bozkır Kartalı Aquila heliaca ġah Kartal Aquila chrysaetos Kaya Kartalı Hieraaetus pennatus Küçük Kartal Hieraaetus fasciatus TavĢancıl

19 Pandion haliaetus Balık Kartalı Doğangiller Falcoidae Falco naumanni Küçük Kerkenez Falco tinnunculus Kerkenez Falco vespertinus Ala Doğan Falco columbarius Boz Doğan Falco subbuteo Delice Doğan Falco eleonorae Ada Doğanı Falco concolor Gri Doğan Falco biarmicus Bıyıklı Doğan Falco cherrug Ulu Doğan Falco peregrinus Gök Doğan Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan Orman Tavuğugiller Tetraonidae Tetrao tetrix Orman Horozu Tetrao mlokosiewiczi HuĢ Tavuğu Sülüngiller Phasianidae Tetraogallus caspius Urkeklik Francolinus francolinus Turaç Sutavuğugiller Rallidae Porzana porzana Benekli Sutavuğu Porzana parva Bataklık Sutavuğu Porzana pusilla Küçük Sutavuğu Crex crex Bıldırcın Kılavuzu Porphyrio porphyrio Sazhorozu Turnagiller Gruidae Grus grus Turna Grus leucogeranus Ak Turna Anthropoides virgo Telli Turna Toygiller Otitidae Tetrax tetrax Mezgeldek Chlamydotis undulata Yakalı Toy Otis tarda Toy Kılıçgagagiller Recurvirostridae Himantopus himantopus Uzunbacak Recurvirostra avosetta Kılıçgaga Kocagözgiller Burhinidae Burhinus oedicnemus Kocagöz Cursorius cursor ÇölkoĢarı Bataklık Kırlangıçları Glareolidae Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı Glareola nordmanni Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı Yağmurcunlar Charadriidae Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt Charadrius asiaticus Doğu Cılıbıtı Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı Vanellus spinosus Mahmuzlu KızkuĢu Çullukgiller Scolopacidae Calidris alba Ak KumkuĢu Calidris minuta Küçük KumkuĢu Calidris temminckii Sarıbacaklı KumkuĢu Calidris ferruginea Kızıl KumkuĢu

20 Calidris alpina Karakarınlı KumkuĢu Limicola falcinellus Sürmeli KumkuĢu Gallinago media Büyük Su Çulluğu Numenius tenuirostris Ġncegagalı Kervançulluğu Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü Tringa ochropus YeĢil Düdükçün Tringa glareola Orman Düdükçünü Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü Arenaria interpres TaĢçeviren Deniz Düdükçünleri Phalaroppididae Phalaropus tricolor Büyük Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü Phalaropus fulicarius Kızıl Denizdüdükçünü Martıgiller Laridae Larus melanocephalus Akdeniz Martısı Larus minutus Küçük Martı Larus genei Ġncegagalı Martı Larus audouinii Ada Martısı Sumrugiller Sternidae Sterna nilotica Gülen Sumru Sterna caspia Hazar Sumrusu Sterna bengalensis Tepeli Sumru Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru Sterna hirundo Sumru Sterna paradisaea Kuzey Sumrusu Sterna albifrons Küçük Sumru Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru Chlidonias niger Kara Sumru Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru Bağırtlakgiller Pteroclidae Pterocles senegallus Benekli Bağırtlak Syrrhaptes paradoxus Paçalı Bağırtlak Papağangiller Psittacidae Psittacula krameri YeĢilpapağan Gugukgiller Cuculidae Clamator glandarius Tepeli Guguk Cuculus canorus Guguk Peçeli BaykuĢgiller Tytonidae Tyto alba Peçeli BaykuĢ BaykuĢgiller Strigidae Otus brucei Çizgili ĠshakkuĢu Otus scops ĠshakkuĢu Bubo bubo Puhu Ketupa zeylonensis BalıkbaykuĢu Athena noctua Kukumav Strix aluco Alaca BaykuĢ Asio otus Kulaklı Orman BaykuĢu Asio flammeus Kır BaykuĢu Aegolius funereus Paçalı BaykuĢ Çobanaldatangiller Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Çobanaldatan Sağangiller Apodidae Apus apus Ebabil Apus pallidus Boz Sağan Apus melba Akkarınlı Sağan

21 Apus affinis Küçük Sağan Yalıçapkınıgiller Alcedinidae Halcyon smyrnensis Ġzmir Yalıçapkını Alcedo atthis Yalıçapkını Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını ArıkuĢugiller Meropidae Merops superciliosus YeĢil ArıkuĢu Merops apiaster ArıkuĢu Gökkuzgungiller Coraciidae Coracias garrulus Gökkuzgun Coracias benghalensis Hint Gökkuzgun ÇavuĢkuĢugiller Upupidae Upupa epops Ġbibik Ağaçkakangiller Picidae Jynx torquilla Boyunçeviren Picus canus Küçük YeĢil Ağaçkakan Picus viridis YeĢil Ağaçkakan Dryocopus martius Kara Ağaçkakan Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan Dendrocopos medius Ortanca Ağaçkakan Dendrocopos leucotos Aksırtlı Ağaçkakan Dendrocopos minor Küçük Ağaçkakan TarlakuĢugiller Alaudidae Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar Melanocorypha leucoptera Akkanatlı Toygar Melanocorypha yeltoninensis Kara Toygar Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı Calandrella rufescens Çorak Toygarı Eremophila alpestris Kulaklı Toygar Kırlangıçgiller Hirundinidae Riparia riparia Kum Kırlangıcı Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı Hirundo rustica Kır Kırlangıcı Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç Delichon urbica Ev Kırlangıcı Kuyruksallayangiller Motacillidae Anthus novaeseelandiae Mahmuzlu ĠncirkuĢu Anthus campestris Kır ĠncirkuĢu Anthus hodgsoni YeĢilsırtlı ĠncirkuĢu Anthus trivialis Ağaç ĠncirkuĢu Anthus pratensis Çayır ĠncirkuĢu Anthus cervinus Kızılgerdanlı ĠncirkuĢu Anthus spinoletta Dağ ĠncirkuĢu Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan Motacilla citreola SarıbaĢlı Kuyruksallayan Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı Motacilla alba Akkuyruksallayan Arapbülbülleri Pycnonotidae Pycnonotus xanthopygos Arap Bülbülü ĠpekkuyrukkuĢugiller Bombycillidae Bombycilla garrulus Ġpekkuyruk Hypocolius ampelinus Tırtılyiyen DerekuĢugiller Cinclidae

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, yasak sahada avlanarak Liça balığı avlayan kişiye para cezası uyguladı. Bodrum da yasak sahada halk arasında çıplak, akya, çatal

Detaylı

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Orman Bakanlığından: 29 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26890 Çevre ve Orman Bakanlığından: KARAR Karar Tarihi : 21/5/2008 Karar Nosu : 7 2008-2009 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR

26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

2011-2012 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

2011-2012 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI 18 Haziran 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27968 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2011-2012 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi :14.06.2011 Karar No: 10 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve M erkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİS TE-I

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve M erkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİS TE-I 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİS YONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 21/02/2013 Karar No: :1 2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali yardımcısı Mestan DENİZ başkanlığında,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar

KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak.

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. Çevre Koruma Faaliyetleri - Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. - Orman envalinin izinsiz tahribatının önüne geçilmesi ve kaçak yapılaşmanın engellenmesini

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ OKUL SÜTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-GENEL HUSUSLAR 1.1.Tanımlar 1.2.Adı, Sınıfı, Tipi : Tam yağlı UHT Süt 1.3.Üretim Yeri : Türkiye 1.4.Üretim Metodu : UHT tekniğine uygun şekilde 1.5.Yasal Mevzuatlar : 1.5.1-5996

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

2005-2006 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI GİRİŞ:

2005-2006 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI GİRİŞ: 2005-2006 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 26.5.2005 Karar No : 2 GİRİŞ: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu nun 3 üncü maddesine dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof.

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.)

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) POLİS İHBAR: 155 ( Şehir ve ilçe merkezlerinde.) ORMAN YANGINI: 177 Ülkemizde tüm av hayvanları için avlanma zamanı tür bazında

Detaylı