KARAR AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR 2013-2014 AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI"

Transkript

1 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığından: KARAR AV DÖNEMĠ MERKEZ AV KOMĠSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı MüsteĢarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA baģkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teģkil edilmiģtir. MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiģ, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, av dönemi için bütün yurdu kapsayan aģağıdaki hususları karara bağlamıģtır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu kararda geçen; a) Bakanlık: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığını, b) Bakan: Orman ve Su ĠĢleri Bakanını, c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü d) ġube Müdürlüğü: Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ġllerdeki ġube Müdürlüğünü e) ĠĢletme Müdürlüğü: Orman ĠĢletme Müdürlüğünü, f) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu, g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaģayan memeliler dıģında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuģları ve sürüngenleri, ğ) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LĠSTE-II ve EK LĠSTE-III deki hayvanları), h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LĠSTE-I ve EK LĠSTE-II deki hayvanları), ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaģadıkları veya sonradan salındıkları sahaları, i) Özel avlak: Bir bütün teģkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı Ģartlara uygun olan avlakları,

2 j) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım iģletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluģun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri, k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dıģında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve iģletilen veya iģlettirilen avlakları, m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaģam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları, n) Yaban hayatı geliģtirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliģtirildiği, av hayvanlarının yerleģtirildiği, yaģama ortamını iyileģtirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları, o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları, ö) Gölet: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DSĠ) tarafından yapılan barajlar dıģında kalan, il özel idareleri, büyük Ģehir belediyeleri ve DSĠ tarafından inģa edilen su toplama tesislerini, p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte baģlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi, r) Av yılı: 1 Nisan'dan baģlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi, s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi, Ģ) Güme: Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmıģ gizlenme yerini, t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diģ, post ve benzeri hatıra değeri taģıyan parçalarını, u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeģitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuģ halini, ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı, v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fiģek sürülen tüfekleri, y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fiģek veya merminin patlamasını takiben otomatik Ģarjlı, tek-tek mükerrer atıģlı yivli veya yivsiz tüfekleri, z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fiģek kapasitelerini istenilen miktara düģüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değiģebilen sadece hazneye yerleģtirilebilen cismi, (2) aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalıģmayı veya ele geçirmeyi, bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaģ itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını

3 düzenleyen, yaģama ortamının geliģtirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmıģ plânı, cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kiģilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koģulları ile elde ettiği hakkı, çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi, dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaģını doldurmuģ, silâh taģıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almıģ ve sınavda baģarılı olmuģ kiģilere baģvuruları halinde verilen belgeyi, ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeģitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri, ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dıģında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri, gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı, ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi, hh) Yasa dıģı avlanma (usulsüz avlanma): Kanun ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dıģında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalıģmayı veya ele geçirmeyi, ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kiģiyi, ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuģlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü, jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiģ yollarında bekleyerek yapılan avlanma Ģeklini, kk) YürüyüĢ avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma Ģeklini, (ll) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaģama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliģtirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Orman ve Su iģleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalıģan memurları, mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve iģçi statüsünde çalıģan personeli, nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri, oo) Popülasyon: Bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaģama, üreme, besin payla- Ģımı ve diğer iliģkilere sahip fertlerini, öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri, pp) Üretme Ġstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

4 rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleģmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaģama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Avlanma Süreleri, Limitleri, Yasaklanan Sahalar, Türler ve Avlanma Günleri MADDE 2 (1) Yaban hayvanlarının biyolojik geliģimlerindeki iklimsel olarak oluģan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LĠSTE-III de belirtilen ve avlanmasına MAK ca izin verilen kuģlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1 de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiģtir. Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın baģlangıç ve bitiģ tarihleri. AVLANMA BÖLGESĠ KUġLAR ĠÇĠN AVLANMA SÜRELERĠ II. Grup KuĢlar I. Grup KuĢlar Kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik ve kaya keklik avı Bıldırcın ve üveyik avı Çil keklik avı sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, EskiĢehir, Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde yapılacaktır. BaĢlangıcı BitiĢi BaĢlangıcı BitiĢi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara Ġç Anadolu Doğu Anadolu G.D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz AVLANMA III. grup KuĢlar IV. grup KuĢlar BÖLGESĠ Sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeģilbaģ, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaģ patka, elmabaģ patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz ve su çulluğu (bekasin) avı Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leģkargası, leģkargası, saksağan avı Kaya güvercini, tahtalı, karatavuk ve çulluk avı tüm bölgelerde tarihlerinde yapılacaktır. BaĢlangıcı BitiĢi BaĢlangıcı BitiĢi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz

5 Marmara Ġç Anadolu D. Anadolu G.D. Anadolu D.Karadeniz B.Karadeniz AVLANMA BÖLGESĠ MEMELĠLER ĠÇĠN AVLANMA SÜRELERĠ I. grup Memeliler II. grup Memeliler Yaban tavģanı, adatavģanı, tilki, kaya Yaban domuzu ve çakal avı sansarı, ağaç sansarı avı BaĢlangıcı BitiĢi BaĢlangıcı BitiĢi Ege D. Akdeniz B. Akdeniz Marmara Ġç Anadolu D. Anadolu G. D.Anadolu D. Karadeniz B. Karadeniz (2) Tablo-1 de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarģamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir. (3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dıģında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz. (4) Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı Ģeklinde gerçekleģtirilir. (5) Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar Ģehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuģunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koģuluyla tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir. Usta atmacacı sertifikası olan atmacacılar bir sezonda en fazla iki atmacayı 31 Ağustos Kasım 2013 tarihleri arasında her gün yakalayabilirler. Ancak atmacayla avlanılması durumunda ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır. Tablo-2: Avlanma bölgelerine göre iller Avlanma Bölgesi Avlanma Bölgesi Ġçinde Kalan Ġller D. Akdeniz Bölgesi Adana, Osmaniye, Mersin, KahramanmaraĢ, Gaziantep, Kilis, Hatay B. Akdeniz Bölgesi Antalya, Isparta, Burdur, Denizli Ege Bölgesi Ġzmir, Manisa, Aydın, UĢak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale G. Doğu Anadolu Bölgesi ġanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, ġırnak, Hakkari Marmara Bölgesi Ġstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

6 EG E D.KARADENĠZ MARMARA B.KARADENĠZ ĠÇ ANADOLU B. Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük D. Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, GümüĢhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat Ġç Anadolu Bölgesi Ankara, Çankırı, KırĢehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, NevĢehir D.Anadolu Bölgesi Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, MuĢ Ġl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler MADDE 3 (1) AĢağıdaki tabloda belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıģtır. (Tüm illerde olduğu gibi tabloda belirtilen illerde de ilan edilen devlet ve genel avlaklarında bu türlerin avı verilen kotalar dahilinde yapılır.) Tablo-3:Ġller bazında koruma altına alınan av hayvanları BÖLGESĠ Aksaray Çorum EskiĢehir Kırıkkale KırĢehir NevĢehir Sivas Yozgat Bartın Düzce Kastamonu Sinop Zonguldak Bursa Edirne Ġstanbul Kırklareli Kocaeli Tekirdağ Yalova Trabzon Amasya ĠLĠ AVI YASAKLANMASI ĠSTENEN TÜR- LER Tilki Tilki Tilki, sansar ve alakarga Tilki Tilki Çakal Karga, çakal, tilki ve kaya güvercini Tilki Kaya güvercini, tüm keklik türleri, tepeli patka, karabaģ patka, kılkuyruk ördek ve kara ördek Tüm keklik türleri ve alakarga. Tüm keklik türleri Tüm keklik türleri ve tilki Tüm keklik türleri, tavģan, Karatavuk Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri. Tüm keklik türleri, sakarca kazı, bozördek, fiyu, macar ördeği, kılkuyruk ördeği, çıkrıkçın, kara ördek, altıngöz, yaban tavģanı ve tilki Tüm keklik türleri, tilki ve çakal Artvin Giresun Ordu Rize Ġzmir Muğla Tilki Karatavuk ve çakal Tilki, çakal, karatavuk Tüm keklik türleri, adatavģanı ve yaban tavģanı Çakal Çakal ve tilki

7 G. D.ANADOLU DOĞU ANADOLU D.AKDENĠZ B.AKDE NĠZ Antalya Denizli Isparta Alakarga ve çakal Çakal Ġl genelinde çakal; Uluborlu, Senirkent ve Aksu ilçelerinde tilki Karaisalı ilçesinde tüm keklik türleri Adana K. MaraĢ Ġl genelinde kum ve kaya kekliği Kilis Çakal Osmaniye Erzurum Ardahan Bingöl Iğdır Kars Tunceli Van ġ.urfa Adıyaman Malatya Mardin ġırnak Ġl genelinde çakal, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde tüm keklik türleri Çakal Tilki ve çakal Tilki ve çakal Tilki Sansar Sansar, çakal ve çulluk Kaya sansarı, ağaç sansarı ve altıngöz Ağaç sansarı, kaya sansarı ve çakal Macar ördeği, tepeli patka, sakarmeke, kaya sansarı ve ağaç sansarı Çakal Çakal Tilki ve yaban tavģanı Avlanma Limitleri MADDE 4 (1) Avcı baģına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aģağıdaki Tablo-4 te gösterilmiģtir. Tablo-4: Avlanma limitleri KUġLAR Avlanma Limiti Bıldırcın 10 Üveyik 8 Karatavuk 3 Güvercin (kaya güvercini) 6 Çulluk 4 Saksağan 15 Tahtalı, sakarca kazı 3 er Sakarmeke Alakarga, suçulluğu (bekasin) 1 er Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, çil keklik (Bu av sezonunda çil keklik sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, EskiĢehir, Toplamda 2 Afyonkarahisar, Malatya, Erzurum, Van ve Tokat illerinde avlanacaktır). YeĢilbaĢ, bozördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, karabaģ patka, elmabaģ patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi Toplamda 6 kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk türlerinden olabilir) Küçük karga, ekinkargası, kara leģkargası ve leģkargası Toplam 15 Yılda Toplam ġehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuģu (Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) 6 4

8 MEMELĠLER Yaban tavģanı 1 AdatavĢanı 2 Yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına) 2 Sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplamda ) Toplamda 2 Yaban domuzu (sürek avında avcı başına) 2 (sürekçiler av yapamaz) Çakal 1 Tilki 2 (2) Bir av gününde Tablo-4 te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır. (3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüģünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taģınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aģamaz. Ancak bulunduğu ilin dıģına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), av dönüģlerinde bagajlarında avcı baģına iki günlük limiti bulundurabilirler. (4) Ġlan edilmiģ genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde her gün, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde. Avlağında Avlanma Ġzin Belgesi alınarak avlanılabilir. Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Avlattırılan tüm türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, bölge müdürlüklerinin web sayfasından duyurulacaktır.. (5) Ġlan edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında bu avlaklara ait kotalar ise adresi ile bölge müdürlükleri web sayfasında duyurulacaktır. Koruma Altına Alınan Av Hayvanları MADDE 5 (1) Bu av döneminde Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince; EK LĠSTE-I deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LĠSTE-II deki kuģlar ve memeliler MAK ca koruma altına alınmıģtır. Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına Ġzin Verilen Av Hayvanları MADDE 6 (1) Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından av döneminde, MAK ca izin verilen av hayvanları EK LĠSTE-III te gösterilmiģtir. Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar MADDE 7 (1) Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ve 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; a) EK LĠSTE-IV deki MAK tarafından sınırları belirtilen sahalarda, b) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmıģ veya erozyon kontrol çalıģması yapılan etrafı çitle çevrilmiģ ikaz ve iģaret tabelalarıyla belirtilmiģ sahalar ile çitle çevrilmiģ olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda,

9 c)tabii gençleģtirme çalıģması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, ç) Arboretumlarda d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, Ģehir ormanlarında, e) Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, f) Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük Ģehir belediyeleri ve DSĠ tarafından yapılan göletlerde (Manisa- Gölmarmara ve Denizli-IĢıklı Gölleri hariç), g) Etrafı hendek veya herhangi bir Ģekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza iģareti konmuģ çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır. (2) Ġl, ilçe, belde, köy vb meskûn yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) de sayılan sahalar ile özel avlak sınırlarına 300 m mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaģmak yasaktır. MAK Kararı Çerçevesinde Yapılan Avcılığın Yasak Olduğu Diğer Sahalar. MADDE 8 (1) AĢağıda sayılan yerlerde; a) Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahaları, b) Yaban Hayatı Koruma Sahaları, c) Milli Parklar, ç) Tabiat Parkları, d) Tabiat Koruma Alanları, e) Örnek Avlaklar, f) Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve Ġstasyonları, g) Yaban Hayvanı YerleĢtirme Sahaları, ğ) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlarda, h) MAK kararında belirlenen sahalar hariç olmak üzere EK LĠSTE-VIII de yer alan özel çevre koruma bölgelerinde, ı) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasaktır. Ancak bu sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine iliģkin hükümler saklıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

10 Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları MADDE 9 (1) Yasaklanan araç, gereç ve avlanma esasları; a) Namlu hariç haznesi iki fiģek alacak Ģekilde sınırlandırılmamıģ otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma Ģeklindeki mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiģtiriciden oluģan gece avı cihazları (gece niģan alma ve görüģ dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz. Ses ve rüzgarla suda hareket eden basit yapıdaki mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir. Avlanma amacı dıģında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koģulda olursa olsun bulundurulamaz. b) Zehirli veya uyuģturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz. c) Av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; çiftleģme dürtüsü yaratan yapay kokular, av hayvanını yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar avlanmada kullanılamaz. ç) Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz. d) KiĢilerin yakın mesafeyi görme amacıyla kullandıkları el fenerleri hariç, ıģık yayan araç ve gereçler, Ģarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalıģan el projektörleri; petrol türevleriyle çalıģan her türlü ıģık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. e) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, baraj, doğal göller ve lagünlerde tekne ve benzeri motorlu araçlar ulaģım aracı olarak kullanılırken, avcıların tüfekleri boģ ve kılıfında olması zorunludur. UlaĢım sırasında yasadıģı bir av yapılması durumunda; kabahatliyle birlikte ava rehberlik yapan kiģiler ve tekne sahipleri hakkında yasal iģlem yapılır. Motorlu tekne ve benzeri araçlarla avlanılamaz. Ancak bu araçlar ulaģım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuģları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. f)tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri kapatılarak güme haline getirilemez. g) Yivli av tüfekleri kuģ avında kullanılamaz. ğ) Sulak sahalarda; saz, kamıģ, diken, ot, çuval vb. Ģeylerle yapılmıģ veya toprakta çukur açılarak hazırlanmıģ üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz. h) Yaban domuzu avlarında tek kurģunlu fiģekler dıģında, baģka fiģek bulundurulması ve kullanılması yasaktır. ı) Av ve yaban hayvanları yaralı veya herhangi bir Ģekilde bulunması durumunda tedavilerinin ve kontrollerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın Bakanlık birimlerine, jandarmaya veya polise haber verilmeli ve teslim edilmelidir. Acil durumlarda en yakın veteriner hekime teslim edilerek Bakanlık birimine bilgi verilmelidir. i) Ortopedik engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılık belgesi sahibi avcılar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen Engelli Kimlik Belgesi ni ibraz ederek, avlaklarda araç içinde avlanabilirler. Yasaklanan avlanma usulleri

11 MADDE 10 (1) Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aģağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıģtır. a) Su kuģları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, b) Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde avlaklarda tüfekler kılıfında taģınmak zorundadır. c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuģlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taģıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçları, bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak, d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiģ yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlamak; kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak, e) Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boģ dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıģtırarak avlamak, ğ) Av sezonu dıģında av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek. h) Doğal göller ve sulak sahaların çevresindeki köylerin muhtarları, motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kiģilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il Ģube müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar. ı) Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasaktır, herhangi bir Ģekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez, alıkonamaz. Ġzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve bulundurmak yasaktır. i) Sürek avı dıģında av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcının aynı anda bir alanda avlanması yasaktır. Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 11 (1) Yaban hayvanlarının yaģam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaģan diğer memeli yaban hayvanları ve habitatlarına olumsuz etkiler yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. (2) Yaban domuzunun Tablo-1 de belirtilen avına izin verildiği sürelerde tescil edilmiģ genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise Ģube müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde izin alınmak koģuluyla yapılabilir. (3) Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgeleri ve avlanma izin kartlarının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten bir hafta önce Ģube müdürlüğüne baģvurmak zorundadır. Ġldeki Ģube müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verilir. Bu izin üzerine sürek avını düzenleyenlerin temsilcisi avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az 2 gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. (4) Ġzin verilen yer ve tarihlerde, 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlana-

12 maz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz. Mücadele Maksatlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri MADDE 12 (1) Yaban domuzunun tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edildiği sahalarda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalıģması Ģube müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Bitki Sağlığı ve Karantina Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır. (2) Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avları bölgeler için belirlenmiģ en son avın bitiģ tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları Ģarttır. Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması MADDE 13 (1) Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; avlanma amacıyla kullanılan yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği cihazların, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların, her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın, ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satıģı yasaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Avlanan Av Hayvanlarının TaĢınması ve Etlerinin Değerlendirilmesi ile Tüfeklerin TaĢınması MADDE 14 (1) Yaban domuzu hariç, avına izin verilen türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüģtürmeden bir bütün halindeyken; a) Ġl sınırları içerisinde nakletmek istediklerinde, avın yapıldığı alanda yetkili olan Ģube müdürlüğü veya orman iģletme Ģefliğine baģvurarak nakliye tezkeresi almak zorundadır. b) Avlanan yaban domuzunun il sınırları dıģına çıkarılması durumunda ise nakliye tezkeresi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teģkilatına baģvurmak suretiyle veteriner sağlık raporu almak zorundadır. c) Avlanan yaban domuzlarının etinin ticaretini yapmak isteyenler, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. d) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taģınan yaban domuzları yasa dıģı avlanmıģ sayılır. (2) Yasal olarak avlanan kuģların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden taģınması zorunludur. (3) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dıģında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boģ ve kılıfında taģımak zorundadırlar. (4) Avlaklarda avlanma amacı dıģında silah taģıyanlar avlanma amacı dıģında silah taģıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar. (5) Ġdareden izin alarak hobi maksatlı av ve yaban hayvanı bulunduranlar, bu hayvanları baģka bir yere naklederken Ģube müdürlüğünden izin almak zorundadır. (6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır. Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı

13 DıĢında Silahlarını TaĢıma ve Köpek Bulundurma Esasları MADDE 15 (1) Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıģtıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, Av ve Yaban Hayvanlarının ve YaĢam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 57. maddesi kapsamında, Ģube müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taģıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kiģiler yanlarında tek kurģun fiģek dıģındaki diğer fiģekleri bulunduramazlar. (2) Bu kiģiler; a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleģmelerini, b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına iliģkin arıcılık kimlik belgesini, c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına iliģkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı, ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalıģmaları iģlerinde çalıģanların, orman iģletmelerinden alacakları yazıyı, Gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. (3) Yukarıda belirtilen kiģiler; a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ, bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı baģındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken ruhsatlı tüfeklerini yanlarında bulundurabilirler. Ancak yanlarında ve /veya tüfeklerinde tek kurģun fiģek dıģında fiģeklerin bulundurulması yasaktır. Bu kiģilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz. b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların bulunduğu alana giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kiģiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal Ģube müdürlüğü veya orman iģletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kiģiler av ve yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar. c) Tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda Kanun gereğince haklarında yasal iģlem yapılır. ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir, av köpeği bulunduramaz. Köpekler baģıboģ bırakılmaz. Çobanlar yanlarında tek kurģun fiģekler dıģında baģka fiģekler bulunduramazlar. d) Bu kiģiler, av ve yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boģa veya niģana ateģ etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler. (4) Avlaklarda baģıboģ yakalanan köpekler tasmalıysa, sahibinin çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Sahibinin çıkması halinde sahipleri hakkında Kanun kapsamında iģlem yapılır. (5) Tasmasız ve yabanileģmiģ yaban hayatı için tehlikeli olmuģ olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için Ģube müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

14 (6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taģınması ve bulundurulmasına iliģkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, NiĢan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. EğitilmiĢ Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma MADDE 16 (1) Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan atmacayla ve ok-yay ile avlanmak yasaktır. (2) Tazıyla avlanmak yasaktır. (3) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK- IX) Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, Ģehir serçesi ve kızılsırtlı örümcek kuģu olmak üzere toplam 6 kuģu avlanma süreleri içinde yakalayabilir. (4) Köpek eğitimi, av sezonu içinde avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Ġldeki Ģube müdürlüğü av sezonu dıģında, yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, eğitimine ve geliģimiyle ilgili çalıģmalara yazılı izin verebilir. (5) Avlaklara kedi ve köpekler baģıboģ bırakılamaz. BEġĠNCĠ BÖLÜM Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler MADDE 17 (1) Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliģtirilmesine, avcılığın düzenlenmesine iliģkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler Ģunlardır: a) Ormana giriģlerin kısıtlanması; avlanma izni ormanlara giriģ çıkıģın Bakanlık veya Valilik tarafından yasaklandığı süreler ile yasaklanan yerlerde geçerli değildir. b) Yetkisiz av yasağı konulamaz, av izni verilemez. Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluģları ve diğer kuruluģlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler. c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taģıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz. ç) Avlaklara pet veya cam ĢiĢe, poģet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır. d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır. Avcılardan özel avlak ve tescil edilmiģ avlaklar dı- Ģındaki sahalarda; Ģahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi; Hayvan sürülerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 ve 8. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına iliģkin çıkartılan Yurt Ġçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi çerçevesinde; iller mera ve yaylalara araçla veya yaya olarak hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yolları Ġl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç ocak ayı baģında ilan edecektir. Sürülerin bu güzergah ve yolları takip etmeleri ise zorunlu olup Ġl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre iģlem yapılacaktır. f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır. Söğütlük, sazlık, kamıģlık gibi üreme alanlarında il Ģube müdürlüğünden izin almadan saz ve kamıģ istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

15 g) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır. Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması MADDE 18 Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal iģlem yapılır. Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı MADDE 19 (1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete de yayımlanacaktır. (2) ĠĢbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, ilgili kiģi, kurum ve kuruluģlara bedelsiz verilecektir. (3) Bu kararda yer alan iller itibariyle ava kapalı ve açık sahaların sınırlarını gösteren bilgilendirme amaçlı haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Avlanma izin belgesi alan avcılara, avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir. Ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerlidir. Bu sınırlar ile ava açık ve kapalı alanları gösterir haritalar arasında farklılığın olması durumunda kararda yer alan sınırlar geçerlidir. Yürürlük MADDE 20 Bu Karar, Resmî Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır. EK LĠSTE-1 ORMAN ve SU ĠġLERĠ BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELĠLER Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı KĠRPĠLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi UÇAN YARASALAR PTEROPODIDAE Rousettus aegyptiacus Mısır Yarasası BÖCEKCĠL YARASALAR EMBALLONURIDAE Taphozous nudiventris NALBURUNLU YARASA- LAR) RHINOLOPHIDAE Rhinolophus ferrumequinum Nalburunlu Büyükyarasa Rhinolophus hipposideros Nalburunlu Küçükyarasa Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunluyarasası Rhinolophus mehelyi Nalburunluyarasa Rhinolophus blasii Nalburunluyarasa DÜZBURUN YARASALAR VESPERTILIONIDAE Myotis mystacinus Küçük Sakallı Yarasa Myotis nipalensis

16 Myotis aurescens Myotis brandtii Myotis emerginatus Kirpikli Yarasa Myotis nattereri Saçaklı Yarasa Myotis bechsteini Büyükkulaklı Yarasa Myotis myotis Farekulaklı Büyükyarasa Myotis blythii Farekulaklı Küçükyarasa Myotis daubentonii Su Yarasası Myotis capaccinii Uzunayaklı Yarasa Pipistrellus nathusii Pürtüklü Yarasa Pipistrellus kuhlii Beyazyakalı Yarasa Hypsugo savii Nyctalus leisleri Küçük AkĢamcı Yarasa Nyctalus noctula AkĢamcı Yarasa Nyctalus lasiopterus Büyük AkĢamcı Yarasa Eptesicus bottae Akdeniz GeniĢ Kanatlı Yarasası Eptesicus serotinus GeniĢkanatlı Yarasa Otonycteris hemprichi Uzunkulaklı Yarasa Barbastella barbastellus Sakallı Yarasa Plecotus auritus Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa Plecotus austriacus Gri Uzunkulaklı Yarasa Vespertilio murinus Ġkirenkli Yarasa Miniopterus schreibersii Uzunkanatlı Yarasa KUYRUKLU YARASALAR MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa SĠNCAPLAR SCIURIDAE Sciurus vulgaris Avrupa Sincabı Sciurus anomalus Anadolu Sincabı Spermophilus citellus Tarla Sincabı Spermophilus xanthophrymnus Tarla Sincabı KUNDUZLAR CASTORIDAE Castor fiber Kunduz ARAPTAVġANLARI DIPODIDAE Allactaga euphratica AraptavĢanı Allactaga elater AraptavĢanı Allactaga williamsi AraptavĢanı Sicista caucasica YEDĠUYURLAR GLIRIDAE Dryomys nitedula Hasancık Dryomys laniger Kayauyuru Dryomys pictus Yediuyur Eliomys melanurus Asya Bahçe Yediuyuru Myomimus roachi Fare benzeri yediuyur Myomimus setzeri Fare benzeri yediuyur Muscardinus avellanarius Glis(= Myoxus) glis Yediuyur OKLU KĠRPĠLER HYSTRICIDAE Hystrix i indica Oklukirpi SU MAYMUNLARI MYOCASTORIDAE Myocastor coypus Su maymunu KÖPEKGĠLLER CANĠDAE Canis lupus Kurt Vulpes zerda Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi AYILAR URSIDAE Ursus arctos Boz Ayı

17 SANSARGĠLLER MUSTALĠDAE Vormela peregusna Alaca Sansar Lutra lutra Su Samuru SIRTLANLAR HYAENIDAE Hyaena hyaena Çizgili Sırtlan KEDĠLER FELIDAE Felis silvestris Yaban Kedisi Felis chaus Sazlık Kedisi Lynx (= Felis) lynx VaĢak Caracal (= Felis) caracal Karakulak, Step VaĢağı Panthera pardus Leopar, Pars FOKLAR, DENĠZ KÖPEK- LERĠ PHOCIDAE Monachucs monachus Akdeniz Foku GEYĠKLER CERVIDAE Cervus dama Ala Geyik-Yağmurca Cervus elaphus Kızılgeyik (Av turizmi hariç) Capreolus capreolus Karaca (Av turizmi hariç) BOYNUZLUGĠLLER BOVIDAE Gazella dorcas Dorkas Ceylanı Gazella subgutturosa Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç) Gazella Gazella Gazella Hatay dağ ceylanı. Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av turizmi Rupicapra rupicapra hariç) Capra aegagrus Yaban Keçisi (Av turizmi hariç) Ovis ammon gmeflini Yaban Koyunu Anadolu Yaban Koyunu (Av turizmi Ovis orientalis anatolica hariç) KUġLAR Familya, cins ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı Batağangiller Podicipediade Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan Podiceps cristatus Bahri Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan Podiceps auritus Kulaklı Batağan Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan Yelkovangiller Procellaridae Calonectris diomedea Boz Yelkovan Puffinus yelkouan Yelkovan FırtınakuĢugiller Hydrobatidae Hydrobates pelagicus FırtınakuĢu Karabatakgiller Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis Tepeli Karabatak Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak Yılanboyungiller Anhingidae Anhinga rufa Yılanboyun Pelikangiller Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan Pelecanus crispus Tepeli Pelikan Balıkçılgiller Ardeidae Botaurus stellaris Balaban Ixobrychus minutus Küçük Balaban Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl Bubulcus Ibis Sığır Balıkçılı Egretta garzetta Küçük Akbalıkçıl

18 Egretta alba Büyük Akbalıkçıl Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl Leylekgiller Ciconiidae Mycteria İbis Sarıgagalı Leylek Ciconia nigra Kara Leylek Ciconia ciconia Leylek Ġbisgiller Thereskionithidae Phegadis falcinellus Çeltikçi Geronticus eremita Kelaynak Platalea leucorodia KaĢıkçı Flamanlar Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamingo Ördekgiller Anatidae Cygnus Olor Kuğu Cygnus columbianus Küçük Kuğu Cygnus cygnus Ötücü Kuğu Anser erythropus Küçük Sakarca Branta leucopsis Akyanaklı Kaz Branta ruficollis Sibirya Kazı Tadorna ferruginea Angıt Tadorna tadorna Suna Marmaronetta angustirostris Yaz Ördeği Aythya nyroca PasbaĢ Patka Mergus albellus Sütlabi Oxyura jamaicensis Kara baģlı dikkuyruk Oxyura leucocephala Dikkuyruk Atmacagiller Accipitridae Pernis apivorus Arı ġahini Pernis ptilorhyncus Tepeli Arı ġahini Elanus caeruleus Ak Çaylak Milvus migrans Kara Çaylak Milvus milvus Kızıl Çaylak Haliaeetus albicilla Akkuyruklu Kartal Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba Neophron percnopterus Küçük Akbaba Gyps fulvus Kızıl Akbaba Aegypius monachus Kara Akbaba Circaetus gallicus Yılan Kartalı Circus aeruginosus Saz Delicesi Circus cyaneus Gökçe Delice Circus macrourus Bozkır Delicesi Circus pygargus Çayır Delicesi Accipiter gentilis ÇakırkuĢu Accipiter nisus Atmaca (Geleneksel atmacacılık esas ve usulleri hariç) Accipiter brevipes Yoz Atmaca Buteo buteo ġahin Buteo rufinus Kızıl ġahin Buteo lagopus Paçalı ġahin Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı Aquila clanga Büyük Orman Kartalı Aquila nipalensis Bozkır Kartalı Aquila heliaca ġah Kartal Aquila chrysaetos Kaya Kartalı Hieraaetus pennatus Küçük Kartal Hieraaetus fasciatus TavĢancıl

19 Pandion haliaetus Balık Kartalı Doğangiller Falcoidae Falco naumanni Küçük Kerkenez Falco tinnunculus Kerkenez Falco vespertinus Ala Doğan Falco columbarius Boz Doğan Falco subbuteo Delice Doğan Falco eleonorae Ada Doğanı Falco concolor Gri Doğan Falco biarmicus Bıyıklı Doğan Falco cherrug Ulu Doğan Falco peregrinus Gök Doğan Falco pelegrinoides Kızıl Enseli Doğan Orman Tavuğugiller Tetraonidae Tetrao tetrix Orman Horozu Tetrao mlokosiewiczi HuĢ Tavuğu Sülüngiller Phasianidae Tetraogallus caspius Urkeklik Francolinus francolinus Turaç Sutavuğugiller Rallidae Porzana porzana Benekli Sutavuğu Porzana parva Bataklık Sutavuğu Porzana pusilla Küçük Sutavuğu Crex crex Bıldırcın Kılavuzu Porphyrio porphyrio Sazhorozu Turnagiller Gruidae Grus grus Turna Grus leucogeranus Ak Turna Anthropoides virgo Telli Turna Toygiller Otitidae Tetrax tetrax Mezgeldek Chlamydotis undulata Yakalı Toy Otis tarda Toy Kılıçgagagiller Recurvirostridae Himantopus himantopus Uzunbacak Recurvirostra avosetta Kılıçgaga Kocagözgiller Burhinidae Burhinus oedicnemus Kocagöz Cursorius cursor ÇölkoĢarı Bataklık Kırlangıçları Glareolidae Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı Glareola nordmanni Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı Yağmurcunlar Charadriidae Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt Charadrius asiaticus Doğu Cılıbıtı Charadrius morinellus Dağ Cılıbıtı Vanellus spinosus Mahmuzlu KızkuĢu Çullukgiller Scolopacidae Calidris alba Ak KumkuĢu Calidris minuta Küçük KumkuĢu Calidris temminckii Sarıbacaklı KumkuĢu Calidris ferruginea Kızıl KumkuĢu

20 Calidris alpina Karakarınlı KumkuĢu Limicola falcinellus Sürmeli KumkuĢu Gallinago media Büyük Su Çulluğu Numenius tenuirostris Ġncegagalı Kervançulluğu Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü Tringa ochropus YeĢil Düdükçün Tringa glareola Orman Düdükçünü Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü Arenaria interpres TaĢçeviren Deniz Düdükçünleri Phalaroppididae Phalaropus tricolor Büyük Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü Phalaropus fulicarius Kızıl Denizdüdükçünü Martıgiller Laridae Larus melanocephalus Akdeniz Martısı Larus minutus Küçük Martı Larus genei Ġncegagalı Martı Larus audouinii Ada Martısı Sumrugiller Sternidae Sterna nilotica Gülen Sumru Sterna caspia Hazar Sumrusu Sterna bengalensis Tepeli Sumru Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru Sterna hirundo Sumru Sterna paradisaea Kuzey Sumrusu Sterna albifrons Küçük Sumru Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru Chlidonias niger Kara Sumru Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru Bağırtlakgiller Pteroclidae Pterocles senegallus Benekli Bağırtlak Syrrhaptes paradoxus Paçalı Bağırtlak Papağangiller Psittacidae Psittacula krameri YeĢilpapağan Gugukgiller Cuculidae Clamator glandarius Tepeli Guguk Cuculus canorus Guguk Peçeli BaykuĢgiller Tytonidae Tyto alba Peçeli BaykuĢ BaykuĢgiller Strigidae Otus brucei Çizgili ĠshakkuĢu Otus scops ĠshakkuĢu Bubo bubo Puhu Ketupa zeylonensis BalıkbaykuĢu Athena noctua Kukumav Strix aluco Alaca BaykuĢ Asio otus Kulaklı Orman BaykuĢu Asio flammeus Kır BaykuĢu Aegolius funereus Paçalı BaykuĢ Çobanaldatangiller Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Çobanaldatan Sağangiller Apodidae Apus apus Ebabil Apus pallidus Boz Sağan Apus melba Akkarınlı Sağan

21 Apus affinis Küçük Sağan Yalıçapkınıgiller Alcedinidae Halcyon smyrnensis Ġzmir Yalıçapkını Alcedo atthis Yalıçapkını Ceryle rudis Alaca Yalıçapkını ArıkuĢugiller Meropidae Merops superciliosus YeĢil ArıkuĢu Merops apiaster ArıkuĢu Gökkuzgungiller Coraciidae Coracias garrulus Gökkuzgun Coracias benghalensis Hint Gökkuzgun ÇavuĢkuĢugiller Upupidae Upupa epops Ġbibik Ağaçkakangiller Picidae Jynx torquilla Boyunçeviren Picus canus Küçük YeĢil Ağaçkakan Picus viridis YeĢil Ağaçkakan Dryocopus martius Kara Ağaçkakan Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan Dendrocopos medius Ortanca Ağaçkakan Dendrocopos leucotos Aksırtlı Ağaçkakan Dendrocopos minor Küçük Ağaçkakan TarlakuĢugiller Alaudidae Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar Melanocorypha leucoptera Akkanatlı Toygar Melanocorypha yeltoninensis Kara Toygar Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı Calandrella rufescens Çorak Toygarı Eremophila alpestris Kulaklı Toygar Kırlangıçgiller Hirundinidae Riparia riparia Kum Kırlangıcı Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı Hirundo rustica Kır Kırlangıcı Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç Delichon urbica Ev Kırlangıcı Kuyruksallayangiller Motacillidae Anthus novaeseelandiae Mahmuzlu ĠncirkuĢu Anthus campestris Kır ĠncirkuĢu Anthus hodgsoni YeĢilsırtlı ĠncirkuĢu Anthus trivialis Ağaç ĠncirkuĢu Anthus pratensis Çayır ĠncirkuĢu Anthus cervinus Kızılgerdanlı ĠncirkuĢu Anthus spinoletta Dağ ĠncirkuĢu Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan Motacilla citreola SarıbaĢlı Kuyruksallayan Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı Motacilla alba Akkuyruksallayan Arapbülbülleri Pycnonotidae Pycnonotus xanthopygos Arap Bülbülü ĠpekkuyrukkuĢugiller Bombycillidae Bombycilla garrulus Ġpekkuyruk Hypocolius ampelinus Tırtılyiyen DerekuĢugiller Cinclidae

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11

KARAR. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2012-2013 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 24.05.2012 Karar No : 11 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Tanımlar ve Kısaltmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.)

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) POLİS İHBAR: 155 ( Şehir ve ilçe merkezlerinde.) ORMAN YANGINI: 177 Ülkemizde tüm av hayvanları için avlanma zamanı tür bazında

Detaylı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı

Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Türkiye de Av ve Yaban Hayatı Kaçkar Dağları (A.İnce) Koordinatörler : Sabri KİRİŞ : Cemal AKCAN Metin yazarı : Mustafa KANTARLI Kapak : Barış KOCA Haritalar : Cüneyt KIRAN, Levent KIRAN Tasarım ve Baskı

Detaylı

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ ÜLKEMİZİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Dünya üzerinde belirlenen 37 flora bölgesinden 3 ü (Avrupa-Sibirya, İran-Turan, Akdeniz) Türkiye

Detaylı

KARA AVCILIĞI KANUNU

KARA AVCILIĞI KANUNU 8501 KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1

2014-2015 Av Yılı (1 Nisan 2014-31 Mart 2015) Av Turizmi Uygulama Talimatı 1 2014-2015 A V Y I L I ( 1 N Ġ S A N 2 0 1 4-3 1 M A R T 2 0 1 5 ) A V T U R Ġ Z M Ġ U Y G U L A M A T A L Ġ M A T I I. AVINA ĠZĠN VERĠLEN YABAN ve AV HAYVANI TÜRLERĠ, AVLANMA TARĠH ve AVLANMA ZAMANI ile

Detaylı

OLTU Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası GELĠġME ve YÖNETĠM PLANI

OLTU Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası GELĠġME ve YÖNETĠM PLANI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erzurum Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü OLTU Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası GELĠġME ve YÖNETĠM PLANI Aralık 2009 ERZURUM 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI

KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Muğla Müdürlüğü KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI Tablo 5: Arazi Kullanma Durumu Tablosu KÖYCEĞİZ

Detaylı

Tablo- 14. Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Florası KAYNAK CITES R.D.B. BERN END.

Tablo- 14. Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Florası KAYNAK CITES R.D.B. BERN END. Tablo- 14. Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresinin Florası TÜRLER TÜRKÇE İSİM END. BERN R.D.B. CITES KAYNAK ACERACEAE Acer negundo Dişbudak yapraklı akağaç - - - - G,L,A Pachyphragma macrophyllum - - - - -

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KARA AVCILIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR Orman Müh. Dursun DİKTAŞ Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Ormancılık

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU EK -1 ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU Ġçindekiler Tanımlar 1)Yönetici Özeti 2) GiriĢ Fizibilite Raporunun Amacı Fizibilite Raporunun Kapsamı 3) Projenin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2014-2015 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LĠG MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LĠG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014-2015 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LĠG MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere,

c) Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere, KARAYOLLARI TRAFĠK YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23053 Mükerrer BĠRĠNCĠ KISIM : GENEL ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MEZARLIKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MEZARLIKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar No :20 Karar Tarihi :13/01/2015 KONUSU: Muğla BüyükĢehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı nın 05/01/2015 tarih ve 77845006-301.05.03-2 sayılı, BaĢkanlık

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ĠçiĢleri, Bayındırlık ve Ġskan ve UlaĢtırma Bakanlıklarından KARAYOLLARI TRA FĠK YÖNETMELĠĞĠ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer)

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı