GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI ve SOSYAL HİZMETLER ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Muammer SALİM Danışman Yrd. Doç. Dr. Nilüfer AVŞAR NEGİZ ISPARTA 2011

2

3 ÖNSÖZ Geçmişten Günümüze Türkiye de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu isimli yüksek lisans tezimin hazırlanması ve düzenlenmesi sırasında bana yol gösteren, destek olan değerli hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Nilüfer (NEGİZ) AVŞAR a teşekkürü borç bilirim. Kendi işlerinin yoğunluğu arasında zaman ayırarak bu çalışma hakkında görüş ve önerilerini sunan, destek olan değerli hocam Sayın Doç.Dr. Hakan ACAR a teşekkürlerimi sunarım. Görev yaptığım 60.Yıl Sadık Doğan Kız Yetiştirme Yurdu Müdürü Sayın Yıldız AKSOY a şahsıma gösterdiği anlayış, meslektaşım Sayın Arif LAÇİN e değerli önerileri, Psikolog Sayın Arife GÜNBEY e yardımları için ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Beni hayatımın her anında her anlamda destekleyen çok sevdiğim annem Zeynep SALİM ve babam Yusuf SALİM e şükranlarımı sunuyorum. Onların üzerimdeki emeklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Son olarak çalışmam boyunca kendilerini ihmal ettiğim, yoğun süreç boyunca beni cesaretlendiren, en umutsuzluğa düştüğüm anda varlıkları ve telkinleri ile bu çalışmanın ortaya çıkmasında sebep olan iki güzel insana; eşim Esma ve kızım Beyza ya sonsuz sevgi ve minnet duygularımı sunuyorum. İyi ki varsınız. i

4 ÖZET GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI VE SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU Muammer SALİM Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 124 Sayfa, Ocak 2011 Danışman: Yard.Doç.Dr. Nilüfer (AVŞAR) NEGİZ Her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların korunması ve esenliklerinin sağlanması, günümüz toplumlarının karşı karşıya bulunduğu en önemli sosyal sorunlarından birisidir. Bu sorunla mücadelede devletler, çocuk koruma sistemlerine yönelik politikalar geliştirerek çocuk refahı alanında uygulamaya koymaktadır. Türkiye de çocuk koruma sistemine yönelik merkezi plan ve politikaların geliştiricisi ve uygulayıcısı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu dur. Bu çalışma, Türkiye de çocuk koruma sistemine yönelik kamu politikalarını, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından sunulan hizmetler boyutuyla ele almaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çocuk ve korunmaya muhtaç çocuk kavramları ele alınmış, zaman içinde değişen çocukluk algılayışına değinilmiş, tarihsel süreçte korunmaya muhtaç çocuklara yönelik geliştirilen politikalardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde, Türkiye de çocuk koruma sisteminin ortaya çıkışı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, günümüz Türkiye sinde çocuk koruma sistemini oluşturan politikaların yasal zemini ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, SHÇEK tarafından sunulan çocuk koruma hizmetleri üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, Türkiye de korunmaya muhtaç çocuklara yönelik geliştirilen politikaların kurum bakımı üzerine yoğunlaştığı, son dönemlerde çocukların aile yanında korunmasına yönelik politikalara ağırlık verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Çocuk Koruma Politikaları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ii

5 ABSTRACT FROM PAST TO TODAY CHILD PROTECTION POLICIES IN TURKEY AND SOCIAL SERVICES AND CHILD PROTECTION AGENCY Muammer SALİM Süleyman Demirel University, Department of Public Administration, MPA, 124 pages, January 2011 Supervising Professor: Assoc.Prof.Dr. Nilüfer (AVŞAR) NEGİZ Protection of children who are at risk and maintaining their welfare are the most important social issues at the contemporary societies. In order to tackle this problem, states develop policies towards child protection systems and they apply these policies in providing welfare to the children. In Turkey, Social Services is responsible for development and application of central plan and policies towards child protection issues. This study, handles public policies towards child protection system with regard to services provided by Social Services. Our study consists of four parts. In the first part, child and child protection consepts are handled. Childhood perception which has changed in time is addressed and policies which have been developed are looked into from an historical perspective. In the second part, information is presented about the origins of child protection system in Turkey. In the third part, legal foundation for child protection systems in Turkey has been handled. And the finally is last part, child protection services by Social Services and Child Protection Agency related to child protection issues are presented. As a result, to conculute the policies developed towards children in need of protection has concentrated on institutional care, recently services that children supported with in the families come front. Keywords: Child, Children in Need of Protection, Child Protecion Policies, Social Services and Child Protection Agency iii

6 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri ANY : Ayni Nakdi Yardım BSRM : Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi BYKP : Beş Yıllık Kalkınma Planı Çev. : Çeviren ÇHB : Çocuk Hakları Beyannamesi ÇHS : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ÇOGEM : Çocuk ve Gençlik Merkezi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Edt. : Editör EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü KBRM : Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi KMÇ : Korunmaya Muhtaç Çocuk MEB : Milli Eğitim Bakanlığı s. :Sayfa Numarası SHÇEK : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SSYB : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK : Türk Ceza Kanunu TÇEK : Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu TMK : Türk Medeni Kanunu TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu t.y : Tarih Yok iv

7 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1: TÇEK'in Hizmet Kuruluşlarının Çeşit ve Sayıları (1946)...50 Tablo 2: 1960 lı Yıllarda Korunmaya Muhtaç Çocuklara Hizmet Sunan Kurumlar ve Bu Kurumlardan Hizmet Alan Çocuk Sayıları...58 Tablo 3: 1970' li Yıllarda Korunmaya Muhtaç Çocuklara Hizmet Sunan Kurumlar ve Bu Kurumlardan Hizmet Alan Çocuk Sayıları Tablo 4: SHÇEK in Dolu-Boş Kadro Durumu ( ) Tablo 5: SHÇEK te Görev Yapan Meslek Elemanlarının Sayısı ( ) Tablo 6: SHÇEK in Yıllara Göre Bütçesi ( ) Tablo 7: SHÇEK in Yıllara Göre Bütçesi ( ) Tablo 8: 3413 Sayılı Kanuna Göre Ataması Yapılan Korunmaya Muhtaç Çocuk Sayısı ( ) v

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii KISALTMALAR... iv TABLOLAR DİZİNİ... v İÇİNDEKİLER... vi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR KAVRAMI VE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Çocuk Kavramı Tarihsel Süreçte Çocukluk Algısının Değişimi Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kavramı Dünya da Modern Çocuk Koruma Politikalarının Ortaya Çıkışı Sanayi Devrimi Öncesi Dönem Sanayi Devrimi Sonrası Dönem Avrupa ve Amerika daki Gelişmeler Yüzyıl ve Sonrası Dönem Sosyal Devletle Sistemli Çocuk Politikalarına Doğru Çocukların Korunması Alanında Büyük Umutlar ve Evrensel Dil: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Sözleşmenin Ortaya Çıkışı Sözleşmenin Tanımı ve İçeriği Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ye Yaklaşımlar...31 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN OLUŞUMU 2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Çocuk Koruma Sisteminin Tarihsel Gelişimi Tanzimat Öncesi Dönem: Geleneksel Yöntemler Tanzimat tan Cumhuriyet e Uzanan Dönem: Merkezi Yönetimin Kurumsallaşma Çalışmaları Eytam Sandıkları Mithatpaşa Islahhaneleri Darüşşafaka Hamidiye Etfal Hastanesi Fukaraperver Cemiyetleri Darülhayr-ı Ali Darülaceze Darüleytamlar Diğer Faaliyetler Döneme İlişkin Politikaların Analizi...44 vi

9 2.2. Cumhuriyet in İlk Yıllarından 1961 Anayasası'na Uzanan Dönemde Çocuk Koruma Politikaları Merkezi Hükümetin Doğrudan Müdahil Olmadığı Çocuk Koruma Politikaları Himaye-i Etfal Cemiyeti/Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Ortaya Çıkışı İlk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu ve Merkezi Hükümetin Alana Müdahil Olması Anayasası ndan 2000 li Yıllara Sosyal Devlet Anlayışıyla Ortaya Çıkan Kamu Politikaları...57 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ YASAL ZEMİNİ Anayasası nda Çocuğun Korunması Çocuk Koruma Sisteminin Oluşumuna Katkı Sağlayan Yasal Mevzuat ve Diğer Hükümler Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu nda Çocuğun Korunması Medeni Kanun da Çocuğun Korunması Ceza Kanunu nda Çocuğun Korunması Çocuk Koruma Sistemi İçinde Çocuk Adalet Sistemi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI VE SHÇEK 4.1. Sosyal Hizmetler ve Çocukların Korunması SHÇEK Tarafından Uygulanan Kamu Politikaları ve Yasal Dayanağı Çocuğun Aile Yanında Bakımı Ayni Nakdi Yardım Hizmetleri Koruyucu Aile Hizmetleri Evlat Edinme Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Kurum Bakımı ve Yöntemleri Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Çocuk ve Gençlik Merkezleri (ÇOGEM) Çocuk Evleri Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri SHÇEK in Çocuk Koruma Hizmetlerine Yönelik Değerlendirme SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ vii

10 GİRİŞ Toplumlar açısından çocuk konusu, geleceklerinin hangi seyirde olacağını belirleyecek olması nedeniyle, son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Her toplum, önlerine çıkacak sorunlarla mücadele edebilecek, sağlıklı, güçlü ve toplumsal devamlılığını sağlayabilecek bir nesil yetiştirme gayreti içinde bulunmaktadır. Bu döngünün gayet normal olduğu kabul edilmelidir. Her canlı organizma kendi misyonunu tamamladığında, kendinden sonra gelecek olanların daha kolay bir şekilde uyum sağlayabilmesi ve sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesi için gerekli olan her şeyi hazırlar ve oluşum sürecinin tamamlanmasını bekler. Bu aynı zamanda içgüdüsel bir davranıştır. Toplumlar da, tıpkı canlı organizmalar gibi, merak ve sabırla, yerlerini alacak olan bireylerin yetişmesini beklemektedir. Bu değişim döngüsü, insanoğlunun hayatında kendi yavruları vasıtasıyla sağlanmaktadır. İnsan yavrusunun bu kadar önemli olmasının en önemli sebeplerinden birisi de (belki de), medeniyetlerin veya daha geniş bir ifade ile insanlığın bir adım öteye taşınabilmesinin baş aktörü olmasıdır. Çocuğa yüklenen bu gizil anlamı, Tan, şöyle izah etmektedir 1 : Çocuk, daima umudun taşıyıcısı ve insanın soyunu sürdürme yolundaki bastırılamayan dürtüsünün simgesi olmuştur. İnsanın kendisinin yok oluşunu yenme, yeniden yaşama, zamana karşı koyma yolu. İnsan yavrusunun, bu görevi yerine getirebilmesi için mevcut ortamı ve geleceği ne kadar güzel düzenlenirse, o kadar başarı düzeyinin yüksek olacağı bilinmektedir. Günümüzde, toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri için yapabilecekleri en güvenli yatırımın, çocuğa yapılan/yapılacak yatırım olduğu anlaşılmıştır. Bu paralelde, çağdaş, demokratik ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için çocuğu fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönünden, bir bütün olarak ele alabilen politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. 2 Çocuğun, her türlü risk ve gelişimi açısından tehlikelerden korunmasına yönelik ilk ciddi adımların atılması moderniteyle mümkün olabilmiştir. Bu 1 Mine TAN, Çağlar Boyu Çocukluk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, Yıl 1989, s Latife BIYIKLI, Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve S.O.S Çocuk Köyleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Yıl 1995, s.3. 1

11 doğrultuda, Büyük Sanayi Devrimi nin ardından, olağanüstü bir hızla yaşanılan toplumsal değişme ve gelişmeler bağlamında, devletlerin, daha önceleri yığın şekliyle karşılaşmadıkları sorunlar yumağıyla karşılaşmaya başlamaları, aynı zamanda, genelde tüm dezavantajlı gruplar, özelde ise çocukların korunması hususunda, bir takım adımların atılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilik, modern anlamda çocuk koruma politikalarının düşünsel ve eylemsel temelini oluşturmuştur. Tarihsel gelişim seyri içinde, insanoğlunun, sanayi devriminden çok önceleri de çocukların tehlikelerden korunmasına yönelik düzenlemeler yaptığına rastlanılmaktadır. Ancak, sorunun kitleselliğe ulaşması açısından, sanayi devriminin etkilerinin altı çizilmektedir. Ülkemizde sanayileşme hareketlerinin etkilerinin, Batı dakinden yaklaşık olarak yüz yıl kadar geç ortaya çıkmış olması, modern anlamda çocuk koruma politikalarının geliştirilmesinde gecikme yaşanmasına sebep olmuştur. Ancak, özellikle Osmanlı Devleti nin yıkılma döneminde yaşanılan kanlı savaşların ağır bilançoları altında kimsesiz kalan çocukların, bakım ve gözetilmesi hususunda başlayan kurumsallaşma süreci, başlı başına Yeni Cumhuriyetin çocuklarla ilgili ortaya koyacağı çalışmaların temellendirilmesi görevini de üstlenmiştir. Cumhuriyet in ilanından sonraki süreçte çocuk koruma sisteminin oluşumu ve işletilmesinde, dönemin sosyo-ekonomik özellikleri, politikaların belirleyicisi olmuştur. Siyasal yaklaşımların da, bu süreçte etkisinin olduğu dile getirilmelidir. Bu doğrultuda çalışmanın konusunu, Türkiye nin geçmişten günümüze çocuk koruma politikaları, çocukların korunmasına yönelik mevcut uygulamalar, güncel yasal zemin ve genel anlamda tüm çocukların korunması, özel anlamda ise korunmaya muhtaç çocukların korunmasına yönelik kamusal politikaların geliştiricisi ve uygulayıcısı olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun (SHÇEK), çocukların korunmasına yönelik hizmetlerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 2

12 BİRİNCİ BÖLÜM KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR KAVRAMI VE ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARININ ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. Çocuk Kavramı Çocuk kavramına yönelik tanımlamalar, hangi bakış açısıyla ele alındığına göre değişebilmektedir. Örneğin bir psikolog ile bir hukukçu farklı tanımlamalarda bulunabilmektedir. İnan, çocuğu, en genel manasıyla insan yavrusu olarak tanımlamaktadır Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, çocuğu, daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişi olarak tanımlamaktadır. 4 Aynı kanun, 18 yaşından küçük olduğu halde evlenmeyle ergin olan kişinin, Çocuk Koruma Kanunu na göre, korunma altına alınabileceğini de hükme bağlamıştır. Bu durum, kimi hukukçular tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi nde (ÇHS) bile çocukluğun sınırının bu kadar geniş tutulmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 5 Ancak, Yörükoğlu, her ne olursa olsun, çalışma yaşamanın ve evliliğin, hangi yaşta olursa olsun, çocukluğu bitirdiğini savunmaktadır. 6 Çocuk tanımı için günümüzde tüm toplumları kapsayabilecek genel geçer bir ifade, kendisini Çocuk Hakları Sözleşmesi nde bulmaktadır. ÇHS nin 1.maddesi, çocuğu, 18 yaşından küçük insan olarak tanımlamaktadır. ÇHS, çocukluk kavramına şöyle yaklaşmaktadır 7 : Belirli bir devletin yasaları uyarınca, çocukluktan çıkış daha önceki yaşlarda gerçekleşmiş sayılmadığı sürece, çocukluk dönemi 18 inci yaş günü ile birlikte sona ermektedir. 3 Ali N. İNAN, Çocuğun Korunması ve Polis, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Yıl 1980, s Çocuk Koruma Kanunu, Kanun Numarası 5395, Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi , Sayı 25876, Madde 3. 5 Mahir TOPALOĞLU, Çocuk Koruma Kanununda Tedbirler Sorunu, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 4, Yıl 2007, s Atalay YÖRÜKOĞLU, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, 6.Basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 2000, s UNICEF, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, <www.unicef.org>, Erişim Tarihi:

13 Günümüzde, 21. yüzyılın yarattığı çocukluk olgusuna ciddi eleştiriler getirilmektedir. Çocuğun veya çocukluğun, çocuk olarak ele alındığı modern döneme kadar, geçirdiği aşamaların neler olduğunu görmenin, çocuk koruma sistemlerinin ortaya çıkış sürecini yorumlamamıza yardımcı olacağı düşünülmektedir Tarihsel Süreçte Çocukluk Algısının Değişimi Sosyal bilimciler tarafından, son birkaç on yıldır üzerinde çalışmalar yapılan çocukluk tarihi ile ilgili olarak, kesin ve sağlam verilere 16. ve 17. yüzyıl ile birlikte ulaşılabilmiştir. Daha öncesiyle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerin, eleştirilmesi veya benimsenmesiyle ilgili beyanda bulunmak, öznellik sınırları içinde kalacaktır. Eski çağlarda, çocuklara iyi davranılmadığını, güçsüzlükleri nedeniyle kullanıldıklarını, hatta kolayca öldürüldüklerini belirten Yörükoğlu, Hıristiyanlığın doğup yayılmasından sonra, Tanrı korkusuyla da olsa, çocuklara önceki dönemlere nazaran iyi davranılmaya başlanıldığını, yine de asıl amacın çocukları gözetmek, korumak, kurtarmak değil, Tanrının buyruğuna uydurarak, vaat edilen cennete ulaşabilmek olduğunu eklemektedir. 8 Her ne kadar günümüz koşullarına göre kıyaslama yapmasa da, Aries, dönemin Eski Yunan ve Roma Medeniyetinde eğitim faaliyetlerinin bulunmasını, çocukluğun klasik çağda anlaşılmaya çalışılması olarak yorumlamıştır. O zamanın şartlarına göre, umut verici olan bu gelişmeleri değerlendiren Postman, çocukların anlaşılmaya başlandığı bu yeni dönemin, kuzey barbarlarının istilalarıyla sona erdiğini ve Orta Çağ ın karanlık yüzünün ortaya çıktığını belirtmektedir. 9 Girilen bu karanlık dönemde, skolastik düşüncenin etkileriyle birlikte yaygın inanış, insanların günahkar doğduğu olmuştur. 10 Çocuklara karşı bakış açısı, zaman içinde olumsuz yönde değişmeye başlamıştır. Sürecin devamında çocuğun kendine özgü varlığı unutulmuştur. 11 Bu unutkanlığı izah etmeye çalışan araştırmacılar, Orta Çağ ın salgın hastalıklarının, en çok savunmasız durumdaki çocukları etkilediği, bu 8 YÖRÜKOĞLU, s Neil POSTMAN, Çocukluğun Yokoluşu, Çev: Kemal İNAL, İmge Yayınevi, Ankara, 1995, s Mary J. GANDER ve Harry W. GARDINER, Çocuk ve Ergen Gelişimi, 4.Baskı, Çev: Ali DÖNMEZ, Nermin ÇELEN ve Bekir ONUR, Edt: Bekir ONUR, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s Bekir ONUR, Çocuk Tarih ve Toplum, İmge Kitabevi, Ankara, 2007, s.97. 4

14 nedenle çocuk ölümlerinin Orta Çağ a özgü çok belirgin bir toplumsal olgu olduğu, 12 aynı zamanda doğum ve bebek ölüm oranlarının çok yüksek olması sebebiyle ana-babaların olası bir kayıp olarak gördükleri bir canlıya 13 derinden bağlanmaktan kaçındıkları 14 üzerinde durmaktadır. Öyle ki, 14.yüzyıla kadar çocuklara, vasiyetnamelerde bile yer verilmediği ifade edilmektedir. 15 Batı Toplumlarında, Orta Çağ boyunca çocukluk ayrı bir gelişim dönemi olarak görülmemiştir. Çocuklar, yetişkinler ile iç içe yaşamışlar, aynı giysileri giymişler, aynı besinleri tüketmişler, aynı oyunları oynamışlardır. Dönemin resim ve heykel sanatı örnekleri, bu tespiti doğrular niteliktedir. 16 Postman a göre, Ortaçağ da yedi yaşına gelen çocuk, iyi bir biçimde konuşmaya başlamakta, böylece yetişkinlerin söylediği ve anladığı şeyleri söyleyebilmekte ve anlayabilmekteydi. Böylece, Orta Çağ da, çocukluk, ortalama 7 yaşında sona ermekteydi. 17 Orta Çağ da dayak çocuğun eğitiminde sık kullanılan bir yöntem olagelmiştir. 18 Yaygın çocukluk algılayışı, kölelik ideolojisiyle benzeşen taşınır eşya ya da mülk parçası yaklaşımı ile gelişmiştir. 19 Çocuklar için bir hukuk veya ceza yasaları geliştirilmemiştir. Çocuklar da, yetişkinler gibi, her türlü suçtan tam sorumlu tutulabilmiş ve ağır cezalara mahkum edilebilmişlerdir. 20 Aries, Orta Çağ da çocukluk duygusunun bulunmadığını iddia etmektedir. Devamında, çocukluk duygusunun bulunmayışının, çocukların ihmal ve istismar edildiği veya çocuklara karşı sevecenlikle yaklaşılmadığı şeklinde algılanmaması gerektiğini eklemektedir. Ona göre çocukluk duygusunun bulunmayışıyla anlatmak istediği, çocuklara karşı duyarlılığın gelişmemiş olmasıdır. Çocuğu, yetişkinden 12 İsmail DOĞAN, Çocuk Haklarının Sosyolojik Evriminden Dünya ve Türkiye İçin Çıkan Sonuçlar, I.Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, Edt.:Mustafa Ruhi ŞİRİN ve Sevgi USTA SAYITA İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, s Mine TAN, Çocukluk, Dün ve Bugün, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu, Nisan 1993, Edt.:Bekir ONUR, İstanbul, 1994, s GANDER ve GARDINER, s POSTMAN, s Bekir ONUR, Sunuş, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu, Nisan 1993, Edt.:Bekir ONUR, İstanbul, 1994, s POSTMAN, s YÖRÜKOĞLU, s David ELKIND, Çocuk ve Toplum Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler, Çev.: Demet ÖNGÜN, Edt.: Bekir ONUR, ÇOKAUM Yayınları, Ankara, 1999, s YÖRÜKOĞLU, s.25. 5

15 hatta gençten ayıran, bu özgüllüktür. 21 Diğer bir ifadeyle, Ortaçağ da çocukluğu yetişkinlikten ayıran konular hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. 22 Aries in bu tespitlerine, Le Goff, insanların çocuktan büyülenecek, ona ayıracak vakitleri olmadığını, onu ancak fark edebildiklerini iddia ederek cevap vermektedir. 23 Orta Çağ ın Batı dünyasından farklı olarak, İslam Uygarlığında, Kuran ve Sünnette, buluğ yaşına kadar çocuğun mükellef sayılmadığı öğretisi mevcuttur. Çocukluğun yetişkinlikten farklı özel bir biyolojik evre olduğu, doğumdan buluğ çağına kadar birkaç değişik evreden geçilerek çocukluktan çıkılacağı, yetişkinliğe belli bir hazırlık ve yetişme sonucunda ulaşıldığı ve çocuğun yetiştirilmesinde sorumluluğun yetişkinlere ait olduğunu gösteren ayet ve hadisler bulunmaktadır. 24 Batı da, Orta Çağ boyunca, skolastik düşüncenin ve bu düşüncenin çocuğu ilk günahın ürünü olarak görmesinin hakim yapıyı oluşturduğunu düşündüğümüzde, çocukluğun moderniteye kavuşabilmesi için neden reform hareketlerini beklediğini daha iyi yorumlayabiliriz. Çocukluğun hiç tanınmadığı bir çağdan, hukuksal, toplumsal, eğitsel kurumlar içinde korunmaya alınan çocukluk kavramına geçiş dört asır sürmüştür. Batı Avrupa da çocuk anlayışında önemli bir değişim, 16. ve 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çocuğun ayrı bir kişilik, çocukluğun da ayrı bir yaşam dönemi olarak algılanmasında; ekonominin tarımdan sanayiye kaymasının, orta sınıfın gelişmesinin, aile yapısının ve rolünün gelişmesinin, çocuk ölümlerinin azalmaya başlamasının, aile içinde duygusal bağın önem kazanmasının ayrı ayrı birer unsur olduğunun altı çizilmelidir. 25 Modern çocukluk olgusunun ortaya çıkış dinamiklerinin temelini, Reform ve Rönesans Hareketleriyle alt yapısı belirlenen ve o zamanki şartlar altında zirve yaparak Aydınlanma Çağı adını alan düşünsel devrimle birlikte, üretimin serileştiği, sanayi devriminin ortaya çıkardığı baş döndürücü toplumsal hareketlilik seyri 21 Bekir ONUR, Anılardaki Aşklar Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi, Kitap Yayınları, İstanbul, 2005a, s Bekir ONUR, Türkiye de Çocukluğun Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2005b, s LE GOFF, J. La Civilisation de L Occcident Medieval, Paris, 1964, s.35 den aktaran: Sibel BOZBEYOĞLU. Ortaçağ Fransa sında Anne-Çocuk İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Yıl 2000, s TAN, 1994, s ONUR, 1994, s

16 oluşturmuştur. Şüphesiz üretimi serileştiren bu sürecin ardından meydana gelen işçi hareketlerinin özendirdiği toplumsal değişme rüzgarlarıyla birlikte, özellikle tıp ve psikiyatri bilimi ile diğer bilimlerdeki gelişmeler, çocuğun korunması sürecinde, ailenin yanı sıra devletin de sorumlulukları olduğu anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. Postman, çocukluğun Rönesans ın en önemli, belki de en insancıl icadı olduğunu savunmaktadır. 26 Batı da, Rönesans ile birlikte çocuğa gösterilen ilgi artmıştır. Reform Hareketleri de, çocuğa yönelik tutum ve davranışları olumlu etkilemiş, skolastik düşüncenin oluşturduğu, insanın doğuştan günahkar olduğu inancı sarsılmıştır. 27 Modern Çocukluk olgusunun ortaya çıkışında J.J.Rousseau ve J.Locke gibi düşünce adamlarının etkisi göz ardı edilemez. Aydınlanma Çağı nda klasik Hristiyan felsefesine karşı çıkan Locke ve Rousseau, yeni çocuk anlayışının doğuşuna dair bir nevi manifesto oluşturmuştur. Onlar, çocuğun iyi veya kötü olarak ortaya çıkmasında tek sorumlunun toplumun kendisi ve inandığı değerlerin olduğunu ilan etmiştir. 28 Aries e göre, modern çocukluk kavramı burjuvazi ve aristokrasiye özgü bir fenomendi ve öncelikle erkek çocukları kapsamaktaydı. Alt sınıfların, köylü ve esnafın çocukları için eski yaşam biçimi devam etmekteydi. 29 Karataş ve diğerleri de, Aydınlanma Çağı ndan itibaren, çağdaş çocukluk algısının oluşumunda, burjuva sınıfının olumlu etkilerinden bahsetmektedir Yüzyılda zorunlu eğitimin yaygınlaşmaya başlaması, yeni çocukluk anlayışının temellerini atmıştır. 31 Bumin, Aydınlanma Dönemi nin ardından vücut bulmaya başlayan ulus-devletlerin eliyle verilmeye başlayan eğitim ile Orta Çağ ın karanlık yapısı içinde kilisenin tekelinde bulunan çocukluğun ve algılayışının el değiştirdiğini, artık yeni sahibin devletin kendisi olduğunu belirtmektedir. Bu felsefi 26 POSTMAN, s ONUR, 2007, s YÖRÜKOĞLU, s TAN, 1994, s Kasım KARATAŞ ve Hakan ACAR, Özlem C. ÖNTAŞ, Yüksel B. ACAR, Elif GÖKÇEARSLAN, Türkiye de Çocuğun Korunması: Osmanlı dan Günümüze Çocuk Refahına Yönelik Düzenlemeler, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt 15, Sayı 1 (Nisan), Yıl 2004, s ONUR, 2007, s

17 yaklaşımla devlet ve kilise arasındaki mücadeleden devlet galip gelmiş, kilisenin çocukları, devletin çocukları olmuştur. 32 Özellikle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda, yüksek enerji teknolojisinin giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan sanayileşme, öncelikle Batı Medeniyeti nde sosyal yapıya karşı bir hücum oluşturmuştur. Büyük bir değişme ve hareketlilik getirerek mevcut toplum düzenini alt üst etmiş ve kendi yapısını kurmaya yönelmiştir. 33 Bu hareketlilik, mevcut aile düzenini de değiştirmiştir. Çekirdek aile adı verilen yeni aile yapısı ortaya çıkmıştır. Teknik ve kalifiye eleman sayısının giderek artması, geliri iyi olarak sayılabilecek orta sınıfın genişlemesini sağlamıştır. Bu genişleme, üst sınıftan sonra orta sınıfta da çocuğa verilen değerin ekonomik değerden duygusal değere doğru kaymasını başlatmıştır. Artık, çocuklar duygusal tatmin aracı olmaya başlamıştır. Ancak o dönemin şartlarında, alt sınıf için bu durumun orta ve üst sınıfa benzer olduğu söylenemezdi. Yığın insan gruplarının içinde bulunduğu alt sınıfın bu döngüsü, çocuğun ekonomik değer olması gerçeğini göz önüne getirmekten geri durmamıştır. 18.yüzyılda artık giderek artan işgücü ihtiyacı, çocukları, sanayileşme yürüyüşünün önüne ucuz iş gücü olmaları sebebi ile katmıştır. Öyle ki, 19. yüzyılda İngiltere de, maden ocaklarında çalışan çocukların feryatlarına, kamuoyunun kayıtsız kalamamış olmasına rağmen, ancak 10 yaşından küçük çocukların maden ocaklarında çalışmaları yasaklanabilmiştir. 34 Amerika Birleşik Devletleri nde de Endüstri Devrimi ile birlikte, çocuklar ucuz fabrika işçileri olarak görülmeye başlanmıştır. Elkind, bu sürecin değişimine yönelik adımların bir anlamı olduğu hususunda, akıl kurcalayan şu cümleleri kurmaktadır 35 : Bu durumu izleyen sosyal reform hareketleri, çocuk imgesinin ucuz fabrika işçiliğinden, fabrika işinde çalışan çırak imgesine dönüştürmüştür. Çocuklar fabrika yerine, fabrikada çalışmak üzere hazırlanmaları için okula gönderildiler. 32 Kürşat BUMİN, Batı da Devlet ve Çocuk, Patika Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 1998, s Nesrin KOŞAR, Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, 2.Basım, Ankara, 1992, s POSTMAN, s ELKIND, 1999, s.37. 8

18 Rönesans ve devamında gelen reform hareketleriyle başlayan çocuk tasarımı, yılları arasında zirve noktasına ulaşmıştır. Bu döneme, tipografik çocukluk dönemi de denilmektedir. Bu dönem, sonrasında yerini elektronik çocukluğa bırakmıştır. Tipografik dönemin ortak sembolleri kitapken, elektronik çocukluk döneminin ortak sembolü önceleri TV, şimdilerde ise bilgisayar ve internet olmuştur. Bu dönemde çocuk, yetişkinle birlikte bilginin ortak kullanıcısı ve tüketicisi olmuştur. Çocuk-yetişkin ayrımı yapmadan, ortak kullanıma açılan iletişim imkanları ve araçları, çocuğun yetişkinlerin dünyasına girişini kolaylaştırmıştır. 36 Postman, çocukluğun doruğa ulaştığı bu dönemde, çocukların sömürüsüne yasal engeller getirilmeye çalışılmasını, çocukların okul hayatının başlamasını, kendilerine has giyim, eşya, edebiyat, oyun ve sosyal dünyalarının yaratılmasını ciddi adımlar olarak nitelendirmektedir yüzyıl egemen çocuk paradigması üç temel varsayıma dayandırılmaktadır. İlki, çocukların yetişkinlerden farklı olduğu veya çocukluğun özel bir biyolojik dönemi oluşturduğu, ikincisi, çocukluğun yetişkinliğe hazırlanması gerektiği, üçüncüsü ise çocukların yetiştirilmesinin, geleceğe hazırlanmasının sorumluluğunun yetişkinlere ait olduğudur yüzyılda, adeta çocukluğun tasarlandığı zaman diliminde, çocukluğun keşfine ağırlık verilmiştir. Friedlander, bu yüzyılla birlikte antropoloji, biyoloji, tıp ve psikoloji bilimindeki ilerlemelerin, toplumun çocuğa karşı bakış açısını da değiştirmeye başladığını belirtmektedir. 39 Bütün olumlu görünen gelişmelere rağmen, çocukluğun her geçen gün tüketildiğini savunanların sayısının azımsanmayacak kadar büyük olduğu gözden kaçmamaktadır. Aydınlanma Çağı yla başlayan, çocuklukla yetişkinlik arasındaki göreceli ayrımın, günümüzde erozyana uğradığı, sınırlarının belirsizleştiğini iddia edenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu duruma kanıt olarak da çocukların ve yetişkinlerin giyeceklerinin, beslenme tarzlarının yeniden birleştiği, yetişkinlerin 36 Mustafa R. ŞİRİN, Dersimiz Çocuk, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006, s POSTMAN, s TAN, 1994, s Walter A. FRIEDLANDER, Sosyal Refah Hizmetine Başlangıç, Çev.: Resan TAŞÇIOĞLU, SSYB Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1966, s.44. 9

19 giydiği bluecinlerin, spor ayakkabıların ve aksesuarların minyatür çeşitlerini çocuklara kullandırıldığı ifade edilmektedir. Bukatko ve Daehler e göre, daha da önemlisi, eskiden çoğunlukla yetişkinlerin dünyasında bulunan pek çok sorunu artık çocukların da yaşıyor olmasıdır. Alkolizme ve uyuşturucuya, cinsel ilişkiye, şiddete, artık çocuk ve ergenler arasında veya çocuk ve yetişkinler arasında daha çok rastlanmaktadır. Ayrıca, boşanmaların giderek arttığı bir ortamda, boşanan anababaların, çocuklarını kendilerine duygusal destek sağlamaya zorladığına şahit olunmaktadır. Diğer bir anlatımla, roller tersine dönmektedir. 40 Telgrafın icadı ile başlayan, telefonun icadıyla sürüklenen, TV nin kullanılmaya başlamasıyla büyük kitlelere ulaşan ve internet ağının tüm dünyayı sarmasıyla günümüzde zirve noktasına ulaşan iletişim teknolojisindeki gelişmelerin, 41 farklılıkları törpüleyerek tek tip çocukluk yaratmaya başladığı hususundaki eleştirilerde artış gözlenmektedir. Dünya ekonomik pazarı artık bir bütüne döndü. Mesafe inanılmaz derecede yakınlaştı. Giddens ın deyimiyle, dünya küresel bir köy halini aldı. 42 Çok uzaklar bize yakınlaşırken, çok yakınlar ise bizden uzaklaşmaya başladı. Çocukların çoğu benzer siber oyunları oynamaya başladılar. Çizgi film kahramanlarına ait olan çıkartma ve posterlerin üzerinde olduğu giysileri, dünyanın bir ucundaki çocuklar ile diğer ucundaki çocuklar aynı anda giymeye başladı. Çocuklar, yeni ve oldukça büyük bir pazarın hem tüketicisi, hem de eleştirel bir bakış açısıyla tüketileni oldular. Mendel, yeni dünya düzeninin kurucuları olan görsel medya ve çokuluslu şirketlerin yeni sömürge hedefinin çocuklar olduğunu bu nedenle belirtmektedir. 43 Mustafa Şirin in Dersimiz Çocuk isimli çalışmasında bir bölüme girizgâh yazan Ümit Meriç in benzer yakınmalarına kulak verelim: 44 bugün elektronik çocukluk evresine girdik. Bütün dünya çocukları artık aynı kitapları okuyor, aynı resimlere bakıyor, aynı oyunları oynuyor. Globalleşme artık çocukluktan başlıyor. Yeni düzenin köleleri artık çocuklarımız mı? 40 ONUR, 1994, s Cemal YALÇIN, Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 27, Sayı 1 (Mayıs), Yıl 2003, s Antony GIDDENS, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev.: Osman AKINHAY, Alfa Yayınları, İstanbul, ŞİRİN, s ŞİRİN, s

20 Kleine, kapitalist dünyanın aktörlerinin, çocukları/çocukluğu büyük bir pazar olarak gördüğünü ve çocuklara bir şey satmanın en kolay yolunun ise satacağı nesneyi çizgi filmle cazip hale getirerek birleştirmek olduğunu dile getirmektedir. 45 Heyecanı sürekli canlı tutarak, çocukları ekran başında tutmak isteyen medyanın, çocukların dünyasına göre hazırlanmış eğlendiriciliğinin yanı sıra öğretici taraflarının da içeriğinde bulundurması gereken çizgi filmleri bile, giderek şiddet içerikli hale getirdiği gözden kaçmamaktadır. Her seferinde şiddet eylemleriyle burun buruna gelen çizgi film kahramanlarının, birkaç saniyede eski hallerine dönmesi, çocukların bu sahneleri kendileriyle kıyaslamalarına ve şiddete dayalı daha fazla eylemler sergilemelerine neden olmaktadır. 46 Çocukluğun tüketildiği serzenişlerini daha da arttıran, iletişim araçlarını elinde bulunduranların, çocukları, suçun, şiddetin, cinselliğin vazgeçilmez konusu yapılması hususunda ihtiyatlı davranmamasıdır. Çağdaş toplum, çocukları daha erken yaşlarda daha fazla şey yapmaya ve başarılı olmaya zorlamaktadır. Çocuklardan beklentiler artmaktadır. Çocuklar, okulda, sınavda, sanatta, sporda daha fazla başarı ortaya koymaya koşullandırılmaktadır. Artık çocuklar çocuk olmaya, oyun oynamaya, baskıdan uzak yaşamaya ne zaman bulabilmekte ne de fırsat yaratabilmektedir. 47 Göreceli de olsa, sanki Orta Çağ ın karanlık dönemlerinde olduğu gibi, çocukların bir anda büyümeleri ve yetişkin olmaları beklenmektedir. Bu yaklaşımdır ki, çocukların üzerine, cinsel yönden yetişkinlik imgesini yükleyerek, çocuk cinsel istismarını artırmıştır. Elbette önceden de çocukların cinsel yönden istismarı vardı. Ancak sorunun bu denli büyümesinde, bu denli sistematikleşmesinde, küreselleşen dünyanın vahşi yüzünün payı yok mudur? Elkind ın tespitleriyle, 14 yaşında poposunu sağa sola çevirerek kendisine verilen kot pantolonun reklam filminde rol alan şehvetli küçük kızları, 48 bugünün modern 45 Stephen KLEINE, Out of Garden, Toys and Children s Culture in the Age of TV Marketing, London, 1992 den aktaran: Suat SUNGUR, Marksist Düşünce Sisteminde Kitle Kültürü ve Televizyonda Yayınlanan Çizgi Filmlerin İdeolojik İşlevlerine Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Yıl 2007, s Güliz ULUÇ, Toplumsal Bir Gruba Yönelik Şiddet Türü: Medya, Şiddet ve Çocuklar, 2002, <www.iletisim.selcuk.edu.tr/dergi/gs/2002_cilt2s2.pdf>, Erişim Tarihi: ONUR, 1994, s ELKIND, 1999, s