Enstitü Yayın No: 57 ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enstitü Yayın No: 57 ISBN: 978-605-393-106-5"

Transkript

1 Enstitü Yayın No: 57 ISBN: ANTALYA DÜZLERÇAMI YABAN HAYATI GELĠġTĠRME SAHASI NDA YABAN KEÇĠSĠ (CapraaegagrusErxleben 1777) POPULASYONU VE HABĠTATININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (ODC: 156.2) Wildgoat (Capra aegagrus Erxleben 1777) Population in Antalya- Düzlerçamı Wildlife Progress Area and Evaluation of it s Habitat Halil SARIBAġAK Dr. Mehmet Ali BAġARAN Dr. Saime BAġARAN M. Süleyman KAÇAR Tuğrul ġahġn TEKNİK BÜLTEN NO: 42 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ SOUTH-WEST ANATOLIA FOREST RESEARCH INSTITUTE (SAFRI) ANTALYA/TÜRKĠYE

2 YAYIN KURULU Editorial Board BaĢkan Head Dr. Mehmet Ali BAŞARAN Üyeler Members Melahat ŞAHİN Dr. Ufuk COŞGUN Şenay ÇETİNAY Kader Hale GÜLER YAYINLAYAN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü P.K.: ANTALYA PUBLISHED BY South-West Anatolia Forest Research Institute P.O. Box: ANTALYA TURKEY Tel.: +90 (242) Fax: +90 (242) E-posta: Web: http//www. baoram.gov.tr ACAR OFSET Tel : +90 (242) Faks: +90 (242)

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER i ÖNSÖZ..iii ÖZ v ABSTRACT...vi 1. GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETİ Yaban Keçisi Hakkında Genel Bilgi Sistematikteki yeri Yayılışı Biyolojisi Morfolojisi Habitatı Besinleri Yırtıcı ve parazitleri Grup yapısı Çalışma Alanının Tanıtımı Coğrafi konum Jeolojik yapı ve toprak İklim Arazi kullanımı Bitki örtüsü MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Populasyon büyüklüğü ve yoğunluğu i

4 Populasyon karakteristiklerinin belirlenmesi Habitat özelliklerinin belirlenmesi BULGULAR Alanın Durumu Alanın Taşıma Kapasitesi Yaban Keçisi Populasyon Büyüklüğü ve Yoğunluğu Habitat Özellikleri Bitki çeşitliliği ve beslenme Fauna envanteri Memeliler Sürüngenler Kuşlar TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER Populasyon Büyüklüğü ve Yoğunluğu Alanda Avcılık ve Diğer Sorunlar Avlanma Planının Gerekliliği Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında Kota Belirleme Esasları.36 ÖZET.38 SUMMARY...39 KAYNAKÇA 40 EKLER (Sahada Bulunan Bitkilerin Listesi) ii

5 ÖNSÖZ Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası nda Yaban Keçisi (Capra Aegagrus Erxleben 1777) Populasyonu ve Habitatının Değerlendirilmesi isimli bu çalışma alanda bulunan yaban keçisi populasyonunun durumu ve avlanmanın düzenlenmesi amacıyla Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü öncülüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Mühendisliği ile birlikte yürütülmüştür. Çalışma kapsamında konu uzmanları, alanda görevli bekçiler, çobanlar ve civar köylülerle görüşleri alınmıştır. Arazi ve büro çalışmaları sırasında desteklerini esirgemeyen Araştırma Müdürü Neşat ERKAN ile Burdur-Mehmet Akif Ersoy Üniv. Veterinerlik Fakültesinden Afşin KÖKER ve Ramazan ADANIR ile yardımı geçen diğer çalışanlara teşekkür ederim. Çalışmada elde edilen bulguların başta Yaban Hayatı yöneticileri, konuyla ilgili bilim adamı ve çalışanlara yararlı olması dileğiyle Antalya, 2010 Halil SARIBAŞAK iii

6 iv

7 ÖZ Yaban keçisi (Capraa egagrus aegagrus Erxleben, 1777) ülkemizde yaşayan memelilerden biri olup, Datça yarımadasından başlayarak Toros Dağları boyunca Güneydoğu, Doğu ve Karadeniz dağlarından Gürcistan sınırına kadar yaklaşık 3,5 milyon hektar sahada yayılış göstermektedir. Antalya-Düzlerçamı nda 1967 yılında yapılan sayımlarda adet olduğu varsayılan popülasyon büyüklüğünün, 1975 yılında 891 adet, 1981 yılında 4188 birey olduğu tahmin edilerek aynı yıl yaban keçisi av turizmi başlatılmıştır yılından 1997 yılına kadar bu kapsamda toplam 1041 bireyin vurulduğu kayıtlara geçmiştir. Aynı dönemde bireyin de kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilmektedir. Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Yaban Keçisisi (CapraaegagrusErxleben 1777) Populasyonu ve Habitatının Değerlendirilmesi adlı bu çalışma, yılları arasında Antalya- Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında gerçekleştirilmiş olup, alanda türün varlığı, yoğunluğu ile alanın taşıma kapasitesini etkileyen etmenlerin sağlıklı şekilde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bunun için yılda iki defa sayım ve gözlem yapılmıştır. Yaban keçisi populasyonunun büyüklüğü ve yoğunluğu ile diğer büyük memeli türlerin varlığı, arazide doğrudan sayım, türün ekolojisi ile ilgili çalışmalar ise alan çalışmaları, yöredeki insanlarla görüşmeler ve gözlemlerin değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Alanda yapılan fauna çalışmalarında 94 familyaya ait 398 cins ve 714 bitki türü tespit edilmiş olup bunların arasından yaban keçilerinin mevsimsel besin tercihleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma alanı 28972ha büyüklüğünde olup,ortasından doğu batı yönünde geçen Karayolu alanı iki bağımsız bölüme ayırmaktadır. Alan içinde 6702 ha ı Termessos Milli Parkı ve 4044 ha ı da Güver Kanyonu Tabiat Parkı ve 430 ha ı Alageyik Üretme İstasyonu gibi farklı koruma satatüleri ile yönetilen bölümler bulunmaktadır. Termessos MP hariç YHGS içinde 60 adetgözlekte yılları arasında sayımlar yapılmıştır. Termessos Milli Parkı içinde kalan 14 gözlekte ayrıca sayım yapılmıştır. Türün sağlıklı şekilde varlığını sürdürülebilmesi için habitat özelliklerinin yanında rekabetçi kıl keçileri ve yırtıcı türlerle ilişkileri incelenmiştir. Anahtar sözcükler:yaban keçisi,rekabetçi tür, Taşıma kapasitesi, Habitat v

8 ABSTRACT This study was carried out in Antalya-Düzlerçamı Wildlife Protecting Area (YHGS), between the years 2005 and Project aim was having reliable information on wild goat population in this region by making observations of many kinds, taking inventories and as results; preparing suggestions if protection needed indeed. For these reasons inventories have been taken and observations have been done two times a year. Wild goat population densities, gender ratios, age distribution sand relate dother topics have been researched. YHGS covers a total of 28972,0 hectaresarea. The main area which subject to be researched is crosse deast to west by the Antalya-Korkuteli motor-vehicle road and two independent sub-areas are created. In the area have been different characteristic areas that one of this Termessos National Park (6702,0 hectares) and the an other one is Güver Canion Natural Park (4044 hectares). These area shave shown big differences than each other. South part which covers Güver Canion has good protection and there is nograzing problem. Northernpart s capacity more than less from southern part. However, in this part has 27 domestic goatherds (10000 goatsapprox.) created not only hugen utrition competition but also carried on epidemic diseases risk for wildgoat population. In addition to these, this particular area is not controlled well by the authorities against illegal hunting. Because it is probably one of the main reasons which threatens the presence of wild goat. Another one of these reasons is the existency of the predators in the area, which are stray dogs or sheep dogs with lynx caracal. These predators are especialy dangerous for young goats. As a result of this study it is found that authorities must take some precautions and some actions. Then, this area will remain one of the most important wildlife protected area of Turkey. Keywords: Wild goat, competitive species, carrying capacity, habitat vi

9 1.GİRİŞ Yerküremizde bulunan toplam 4200 memeli türünden 132 sinin Anadolu da yaşadığı saptanmıştır (Kiziroğlu 1998). Bunlardan biri olan yaban keçisinin dişi ve yavruları 1937, erkeği ise 1955 yılında koruma statüsüne alınmıştır. Yöredeyanlışlıkla geyik diye anılan yaban keçisi populasyonu, bilinçsiz alan kullanımı ve kaçak avlanma sonucunda gün geçtikçe azalmakta ve populasyon dengesi bozulmaktadır. Bölgedeki yaban keçilerinin üretim ve çoğaltma çalışmaları, ilk defa yıllarında, Orman. Yük. Müh. Nihat Turan tarafından başlatılmıştır yılında 155 birey olduğu varsayılan populasyon büyüklüğü, Heidemann ın 1975 yılında yaptığı tahminlere göre 1200, Nihat Turan a göre ise 891 civarındadır. Etkin koruma tedbirleri sonunda, yaban keçisi populasyonunun büyüklüğü, 1981 yılında birey olduğu tahmin edilmiş ve aynı yıl yaban keçisi av turizmi başlatılmıştır yılından 1997 yılına kadar devam eden kesintisiz av turizmi esnasında, 268 i yaralı olmak üzere toplam 1041 birey vurulmuş, aynı dönemde adet bireyin de kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilmektedir. Av turizminde en yoğun avlanmaların, kasım-aralık ayında, çiftleşme döneminde yapılması ve 4, 5, 6 ve 7 yaş grubundan ( ) hayvanın vurulmuş olması populasyonun iç dengesini ve yaş piramidi dağılımını bozmuştur. Örneğin, av turizminin ilk yıllarında 6, 7 ve 8 yaşlarındaki fertlerin boynuz uzunlukları 80cm uzunluğa ulaşırken, son yıllarda bu trofe büyüklüğü ancak 8 ve 9 yaşındaki fertlerde görülmeye başlamıştır yılına gelindiğinde, av turizmi, kaçak avlanma, yırtıcı ve parazitlerin de etkisiyle populasyon o kadar azalmıştır ki, saha av turizmine kapatılmak zorunda kalmış, 1998 de tekrar başlatılmıştır. Alan yönetiminde süregelenhatalar devam etmektedir. Alanda yaban keçisi populasyonunun büyüklüğü, yoğunluğunu ortaya koymak ve alanın iyileştirilmesi ile sağlıklı bir avlanma planı yapılması amaçlanmış ve bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda yılları arasında Termessos Milli Parkı dışında yapılan envanter çalışmalarında ortalama populasyon büyüklüğü 358 birey olarak tespit edilmiştir. Sahanın yaklaşık 1/4 büyüklüğündeki Termessos Milli Park ında ise populasyon büyüklüğü 509 birey olarak bulunmuştur. Bu verilerden anlaşılacağı üzere; Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası nda, yaban keçisi varlığı ve populasyon karakteristikleri ve alan iyileştirmeleri konularında çalışmalar yapılması zorunluluk gerektirmektedir. Ekolojik ve ekonomik olarak büyük bir değere sahip olan bu türümüzün yok olmaması, sağlıklı bir populasyon büyüklüğüne ulaşıp 1

10 biyolojik çeşitlilik içerisindeki yerini koruyarak av turizmi açışından sürdürülebilir bir gelir kaynağı olarak geleceğe aktarılması projenin başlıca gerekçesidir. Sürdürülen bu proje çalışmaları kapsamında,alanda yapılan envanter çalışmalarına katılım sağlanarak sayım sonuçları incelenmiş, türün biyolojisi, ekolojik ilişkileri ile mevcut populasyonun korunması ve geliştirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesine çalışılmıştır. 2. LĠTERATÜRÖZETĠ Dünya genelinde nesli tehlike altında bir tür olan yaban keçisinin populasyonunun sürekli düşüş eğiliminde olduğu varsayılmaktadır. Ülkemizde yaban keçisi ile ilgili olarak Prof. Dr. Savni Huş un Av Hayvanları ve Avcılık ve Nihat Turan ın Türkiye nin Av ve Yaban Hayvanları Memeliler kitabında genel düzeyde ve yine Nihat Turan ın Düzlerçamı Örnek Orman İşletmesi Alageyik Koruma Sahası nın kuruluş Raporunda ve Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayatı sempozyumuna sunduğu bildiride, 1986 yılına kadar olan yaban keçisi av turizmi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yine Turan (1987b) Antalya- Termessos da Yaban Keçisi Populasyonunun Gelişimi, Durumu ve Sorunları, (1987a), Türkiye nin Büyük Av Hayvanları ve Sorunları konulu çalışmalarında bazı korunan alanlardaki populasyonların gelişimi ve sorunlarını ele almıştır. Temizer (1991) Elazığ yöresindeki yayılışını, morfolojik ve ekolojik özelliklerini, Kaya (1996) Türkiye deki yayılışı ve taksonomisini, İnaç (1994) bazı üretme istasyonlarındaki mevcut durumunu çalışmış, Ünal (2003) populasyonu üzerine gözlemler yapmıştır. Balkız (2002) Türkiye deki yaban keçilerinin Capra aegagrus soyağacının mtdna d-halkası dizilimleriyle belirlenmesi üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlamış, Macar (2003) ise Köprülü Kanyon Milli Parkı nda yaban keçisi üzerine bir çalışmış ve Gündoğdu (2006), Isparta yöresinde Yaban keçisi üzerine doktora çalışmasını yapmıştır Yaban Keçisi Hakkında Genel Bilgi Sistematikteki yeri Ev keçilerinin (Capra aegagrus hircus) atası olan yaban keçisi (Capra aegagrus Erxleben., 1777); memelilerin sınıfının toynaklılar (Artodactyla) takımının, geviş getirenler (Ruminantia) Alttakımına bağlı, içi boş boynuzlular (Bovidae) familyasının bir alt familyasının (Caprinae), Capra cinsine ait bir türdür. 2

11 Sınıf : Mammalia Takım : Artiodactyla Alttakım : Ruminantia Familya : Bovidae Altfamilya : Caprinae Cins : Capra Tür : aegagrus Alttür : aegagrus Otör : Erxleben, 1777 C. aegagrus Erxleben 1777, dünyada Capra cinsine ait dokuz türden birisidir (Weinberg, 2002; Luikart vd., 2000). Yaban keçisi C. aegagrus türüne ait dünyada tespit edilen 5 alttürden ülkemizde yayılış göstereni C. aegagrus ssp. aegagrus, diğerleri ise C. aegagrus ssp. blythi, C. aegagrus ssp. chialtanensis, C. aegagrus ssp. cretica ve C. aegagrus ssp. turcmenica dır (Shackleton, 1997) YayılıĢı Dünya üzerinde yaban keçisinin Rusya, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Umman, Türkiye, Kıbrıs, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve Slovakya da yayılış gösterdiği tespit edilmiştir (Shackleton, 1997). Bir alt tür olan C. aegagrus Erxbelen 1977 inise ülkemizden başka İran, Irak, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Afganistan ve Pakistan da bulunduğu bilinmekte olup Avrupa da bu türün fosiline rastlanmamıştır(turan, 1987b; Demirsoy, 1992). Tür, dünyamızda değişik nedenlerle yakın gelecekte (3-4 generasyon) populasyonunda azalma öngörüldüğü kabul edilen kırmızı liste kategorisinin VU A2 cde kısmında yer almaktadır. Antik resim ve şekillerden, yaban keçisinin Anadolu, Suriye ve Lübnan da yayılış gösterdiği anlaşılmaktadır. Ülkemizde bugün, Datça Yarımadası nın burnundaki Karadağ dan itibaren doğuya doğru Marmaris, Köyceğiz, Kaş ve Finike nin kuzeyinde kalan dağlık ormanlık alanlarda, Muğla Milas arasındaki Marçal Dağı nda, Muğla nın kuzey doğusunda, Denizli nin güneyindeki dağlarda rastlanır. Batı Anadolu daki en üst yayılışı Çardak ilçesinin kuzey-doğusundaki Maymun Dağı dır. Yakın tarihte nesli 3

12 burada yok edilmiştir. Antalya dan doğuya doğru Toros silsilesinin tamamın da, Isparta nın güneyi ve doğusunda, Beyşehir Gölü nün batı ve güneyindeki dağlarda, Seydişehir, Hadim, Ermenek çevrelerinde, Karaman ve Ereğli nin güneyinde, Niğde nin güney-doğusundaki Aladağlar da, doğuya doğru Tahtalı Binboğa Dağları nda, Kahramanmaraş ve Malatya arasında, Adıyaman çevresi dağlık yerlerde, Engizek, Nurhak Dağları nda, Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş çevresindeki dağlık alanlarda, Siirt in doğusundaki Hakkari ve Van yöresinde, Erzincan Erzurum ve Gümüşhane çevresindeki dağlarda, Mesudiye den doğuya doğru Gürcistan sınırına kadar tüm Doğu Karadeniz dağlarında kayalık yerlerde yayılış gösterdiği kaydedilmektedir(zengingönül 1987, Demirsoy 1992), Biyolojisi Gündüzcül hayvanlar olup, mevsime bağlı olarak farklı cinsiyetlerin oluşturduğu değişik büyüklükte gruplar halinde dolaşırlar, hareketleri ağır ve dikkatli olup koku alma duyusu çok iyi gelişmiş olduğundan uzak mesafeden düşmanının kokusunu alabilirler.deniz seviyesinden 3000 mt yüksekliğe kadar sarp kayalar, ormanla kaplı sarp yerler ile bodur çalılarla kaplı kayalıklarda yaşayan yaban keçileri, ayak tırnaklarının altının çok pürüzlü olması dolayısıyla dik kayalıklara rahatlıkla tırmanabilirler. Bu yetenekleri sayesinde yırtıcılardan korundukları ifade edilmektedir. Beslenmelerinde sabahın erken saatleriyle akşam karanlığı öncesini tercih ederler. Gündüz saatlerinde kayalıklar, ağaç ve çalılar arasındaki gölgeliklerle mağaralarda yatıp dinlenerek geviş getirdikleri belirtilmektedir (Demirsoy 1992; Çanakçıoğlu ve Mol 1996). Yaban keçilerinde çiftleşme dönemi konusunda kasım ayından şubat ayına kadar geniş bir aralıktan bahsedilmektedir. Bu dönem için Turan (1987b), Demirsoy (1992), Çanakçıoğlu ve Mol (1996) Kasım ayının ikinci yarısında başlayıp, aralık ayının ortalarına kadar 3-4 hafta, Huş (1963;1974) ise kızışma döneminin aralık-şubat arasında sürdüğünü belirtmektedirler.kızışma döneminde tekelerin boynuz diplerinden salgılanan koku nedeniyle kötü koktukları, birbirleri arasında kavga ettikleri, derin ve boğuk bir sesle meledikleri ve ıslığı andıran bir ses çıkardıkları kaydedilmiştir (Demirsoy 1992, Çanakçıoğlu ve Mol 1996). Bu dönemde genellikle yalnız yaşayan güçlü tekelerin dişi gurubuna katıldıkları, dikkatsiz yürüyüşleriyle taş ve kayalarda çıkardıkları sesler ve aksırmalarıyla varlıklarını hissettirdikleri ifade edilmektedir (Huş 1963;1974). 4

13 Gebelik süresi konusunda yapılan çalışmalarda 5 ay sonunda, doğumların nisan sonu ve mayıs ayında genellikle ikiz nadiren üçüz olduğu kaydedilmektedir. Ortalama yıl yaşayan yaban keçilerinde erkek bireylerin ölüm yaşları konusunda yapılan bir araştırmada ölümlerin en çok 4-8 yaşlarında gerçekleştiği, 7. yaştan sonra azaldığı kaydedilmiştir (Korsunov 1994) Morfolojisi Memeli hayvanlarda erkek ve dişiler arasında morfolojik bakımdan büyük farklılıklar görülmektedir. Yaban keçisinde de ergin bir tekenin boyu , cidago yüksekliği , kuyruk uzunluğu 15-20cm ve ağırlığı 50-85kg olabilirken dişilerde ağırlığın 35-60kg arasında değiştiği kaydedilmiştir(turan 1987, Demirsoy 1992, Çanakçıoğlu ve Mol 1996). Postu kısa, sık ve sert kıllı, rengi kış ve yaz dönemlerinde değişik olup, kışın soluk iken yazın parlak kızılımsı kahverengidir. Erkeklerde omuz başından başlayarak sırtboyunca uzanan siyaha yakın koyu kahverenkli bir şerit 3-4 yaşında görülmeye başlar ve yaşlandıkça belirginleşir. Dişilerde renk daha açıktır. Ergin tekelerde, çene altında siyaha yakın renkli bir sakal bulunmaktadır (Turan 1987, Demirsoy 1992, Çanakçıoğlu ve Mol 1996). Yaz postunun mayıs ayı sonuna kadar oluştuğunu, kış postunun ise yazdan daha uzun kıllarla kaplı olduğu ifade edilmektedir (Korshunov 1994).Huş (1974) ise yaban keçilerinin postlarının açık kırmızımtırak yahut ta sarımtırak pas renginde olduğunu, dişilerinde rengin büyük ölçüde değişmediğini, tekelerinde yaşlandıkça postun kırlaştığını belirtmektedir. Yaban keçilerinin erkek ve dişilerinde boynuz bulunmaktadır. Erkeklerde geriye doğru hançer gibi kıvrılan, uzunluğu büyük ölçüde yaşa bağlı olmakla birlikte genetik yapısı ve beslenme ortamına göre değişen ve cm ye kadar olabilen, dişilerde ise 25-30cm uzunluğunda boynuzlar bulunmaktadır. Erkeklerde boynuzların ön kısmının dar olup, her yıl boynuz üzerinde bir çıkıntı oluştuğundan yaş tespitinde kullanılabildiği belirtilmektedir. (Turan 1984; 1987b, Demirsoy 1992 ve Çanakçıoğlu ve Mol 1996) Habitatı Turan (1987) ve Demirsoy (1992) yaban keçilerinin deniz seviyesinden dağların 3000m yüksekliklerine kadar sarp kayalıklar, ağaç ve ağaççıklarla, bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşadığından bahsetmektedir. Korshunov (1994) ise yaban keçisinin habitat tercihinin sadece dağlarla sınırlı olmadığını, herhangi bir yükseltide kayalık ve sarp 5

14 yerlerde bulunabildiğini, deniz seviyesinden itibaren 4200 m lere kadar yayılış gösterdiğini kaydetmiştir. Yaban keçisinin en çok kullandığı habitat tipleri olarak; kayalıkları, sarp uçurumları, ardıç ve çalılarla örtülü vadileri göstermiş ve doğum periyodunda dişilerin yaşlı erkelere oranla dağların eteklerinde yaşadıklarını bildirmiştir Besinleri Yaban keçileri yaşadıkları ortamda bulunan geniş bir besin çeşitliliğinden faydalanmaktadırlar. Sezona bağlı olmakla birlikte genel olarak otsu bitkiler menüde en geniş yer tutmaktadır. Kekik, sümbül gibi aromatik bitkilerin yanında çalı ve ağaçların yaprak ve sürgünleri, ince dalları, meyve ve tohumları ile mantar ve yosunları yedikleri bilinmektedir. Bu kapsamda meşe türleri, sakız ve menengiç ağaçları, ardıç, sumak, akçakesme, karaçalı, zeytin, tesbih, keçiboynuzu, ahlât, geyik dikeni, laden, sandal gibi türler menüde yer almaktadırlar Yırtıcı ve parazitleri Dağ keçilerinin bölgedeki doğal yaşama alanlarının sarp kayalıklar olması ve yırtıcılarının sayısında zaman içinde değişik nedenlerle azalma türün varlığını sürdürmesini sağlayan nedenlerdir. Düzlerçamında son kez 1954 yılında görülen ve 1982 yılında sesinin duyulduğu idaa edilen Anadolu parsı (Panthera pardustuliana) ile en son 1983 yılında görülen boz ayı (Ursus arctos) artık bölgede bulunmamaktadır. Buna karşılıksahada bulunanlar, vaşak (Felis lynx), karakulak (Felis caracal), Çakal (Canis aureus), tilki (Vulpes vulpes) gibi bölgedeki bir diğer önemli yırtıcı şehir merkezinden getirilerek ormanlık alana terk edilen ve yabanileşen köpeklerdir. Bu köpekler gerek yaban keçileri gerekse bölgede yaşayan bir diğer önemli tür olan alageyikler için en büyük yırtıcı unsuru oluşturmaktadırlar. Huş (1963;1974) ise keçinin düşmanlarının insandan başka pars, vaşakve kurtgibi hayvanlar olduğunu, kartal (Aquila spp.), çakal ve tilkinin daha ziyade yavrulara zarar verdiğini kaydetmiştir. Korshunov (1994), Türkmenistan da yaban keçisinin başlıca yırtıcısı olarak parsı göstermiş ve ölümlerin %85,5 ine sebep olduğunun tespit edildiğini belirtmiştir. Bir sonraki etkili yırtıcısının vaşak olduğunu, sonraki potansiyel düşmanlarının ise sırtlan (Hyena hyena), tilki, yaban kedisi (Felis sylvestris), karakulak ve sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) özellikle yavrular üzerinde- olduğunu kaydetmiştir.bunun yanı sıra, vücut şeklinin uygunluğu ve özel toynaklarından dolayı sarp kayalıklara çok hızlı tırmanabildiğini ve pars gibi yırtıcılarından kaçabildiğini belirtmiştir. İnsanlar tarafından avının güçlüğü, Turan (1987b) yaşama ortamının sarp ve çetin olması, avının güçlüğü, aynı yaşama ortamını paylaşan yırtıcıların da zamanla azalmasının yaban keçisinin süratle yok olmasını 6

15 önlediğini, ancak yine de birçok yaşama ortamında çok azalıp, bazı yerlerde ise yok olduklarını belirtmiştir. Buna karşılık son yıllarda gelişen silah teknolojisi nedeniyle avlanma ile genel anlamda yasal düzenlemelerin getirilmesi olumlu bir çaba olarak görülmektedir. Parazitleri olarak ise Ixodidae ye mensup 6 kene türünü Haemaphysalis pospalovashtromae Hoog, 1966; H. sulcata Can. Et Fanz., 1877; H.punctata Can. Et Fanz., 1877; H. otophila P.Sch., 1918; Dermacentor daghestanicus Oe., 1929; ve Hyalomma detritum P.Sch., göstermişlerdir. Yine bu çalışmada diğer dış parazitleri olarak, Hypoderma silenus (Diptera), Oestrus ovis (Diptera) ve Mallophagus ovinus (Mallophaga), iç parazitleri olarak ise bir protozoa olan Sarcocystis sp. ve 22 Helminit türü belirlenmiştir. Keçi akciğer kurdu (Muellerinus capillaris), Elmeria spp, protozoalar, nematodlar, sinekler( Simulium spp., Culex, Musca spp., Oestrus spp.), bitler(bovicola spp., Linognathus spp.) ve akarlar( Psoreptes sp.,chorioptes sp.), yaban keçilerinde olası iç ve dış parazitlerdir Grup yapısı Turan (1987), Demirsoy (1992) ve Çanakçıoğlu ve Mol (1996) yaban keçilerinin genel olarak sürü halinde dolaşan hayvanlar olduklarını, sürülerin başında yaşlı bir dişinin bulunduğunu, sürüde çiftleşme mevsiminden doğuma kadar erkek ve dişilerin bir arada bulunduklarını belirtmektedirler. Yine yaşlı ve güçlü tekelerin tek tek veya 2-3 lü gruplar halinde dolaştıklarını, yaz aylarında ise dişiler, yavrular ve 3 yaşına kadar genç erkeklerin birleşerek sürüler oluşturduğundan bahsetmektedirler. Korshunov (1994) ise yaban keçilerinde grup yapısının populasyonun büyüklüğüne göre farklılık gösterdiğini belirterek, populasyonlardaki grup yapısının yoğunluklara göre farklı ele alınması gerektiğini kaydetmiştir. Doğum periyodu nisan ayı ortalarında başlamaktadır. Bu dönemde, dişiler doğum yapacakları sığınaklara çekilerek sürüden ayrılmakta, yaşlı erkekler de sürüden ayrılarak kendi başlarına veya kendi aralarında kurdukları küçük gruplarla dolaşmaktadırlar. Kalan karışık gruplar; genç erkekler, kısır dişiler, bir yaşındaki yavrular ve tek başına dolaşan büyük tekelerden oluşmaktadır. Bu periyodun sonunda yeni doğan yavrularla dişilerin bir arada bulunduğu gruplar çok yaygın olup, saf dişi grupları sadece bu periyodun başında görülmekte, erkek-dişi karışık gruplarda yaşlı erkekler bulunmamakta ve hala annesini takip eden genç erkek bireyler görülmektedir. Aşırı sıcak nedeniyle Ağustos ayından itibaren özellikle yavruların su içme gereksinimleri başlamaktadır. Bu nedenle bu dönemde yavrulu ve kısır dişiler, yavrusunu değişik nedenlerle kaybeden dişiler ile genç erkeklerden oluşan küçük grupların ortaya çıktığı görülmektedir. Çiftleşme döneminde ise baskın erkek bireyler sürüye katılmakta ve güçsüz erkekleri sürüden dışlamaktadırlar. Korshunov (1994) populasyon 7

16 yoğunluğunun azaldığı sürülerde grupların küçüldüğü, 6-10, nadiren 20 ve fazla bireyin olduğundan bahsetmektedir ÇalıĢma Alanının Tanıtımı Coğrafi konum Çalışma sahasını oluşturan Düzlerçamı YHGS nin konumu UTM ve European 1950 datumuna göre kuzey ve doğu koordinatları arasında olup toplam alanı ha dır (Şekil 1). ġekil 1. Düzlerçamı YHGS alanının konumu Figure 1. Duzlercami YHGS field position Jeolojik yapı ve toprak Çalışma alanının jeolojik yapısının Pliosen serisine ait traverten ile Mezozoik ve Tersiyer devirlerine ait kalkerden oluştuğu tespit edilmiştir. Kalker anataşı üzerinde Terra rossa, Terra fusca ve Rendzina toprak tiplerinin olduğu, saha tespit edilen bir diğer toprak tipinin de Kırmızımsı kahverengi Akdeniz Orman Toprağı olduğu tespit edilmiştir Ġklim Bölge genelinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Buna göre, çalışma 8

17 alanında en kurak dönem temmuz-ağustos aylarında hüküm sürmektedir. Sahaya en yakın olan Antalya-Merkez meteoroloji istasyonundan alınan meteorolojik verilerden Thornthwaite e göre su bilançosu bilgileri ortaya çıkartılmıştır (Çepel 1988) (Çizelge 1 ve Şekil 2). Çizelge 1. Thornthwaite e göre Antalya ili su bilançosu analizi(başaran ve ark2010) Table 1. Analysis of water balance according to Thornthwaite(Başaran at all2010) İli: Antalya Yükseklik (m) : 51 Enlemi...: İlçesi: Antalya Ölçme yılları : Boylamı...: Sıcaklık Bilanço elemanları A Y L A R Yıllık I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII o C Sıcaklık indisi İ Düzeltilmemiş PE mm Düzeltilmiş PE PET Yağış (mm) Y Depo Değişikliği Dd Depolama D Gerçek Evapo-transpirasyon GET Su Noksanı Sn Su Fazlası Sf Yüzeysel Akış Yü Nemlilik Oranı Ne En yüksek sıcaklık En düşük sıcaklık Ortalama Yüksek Sıcaklık Ortalama Düşük Sıcaklık Vejetasyon başlama sıcaklığı Vejetasyon dönemi sıcaklığı o C o C o C o C o C o C Vejetasyon dönemi yağış mm Vejetasyon dönemi PET mm Vejetasyon dönemi GET mm Vejetasyon dönemi su noksanı mm Vejetasyon dönemi su fazlası mm Vejetasyon dönemi yüzeysel akış mm B B S İklim Tipi 2: Nemli, Mezotermal, Yazın Çok Kuvvetli Su Eksikliği Olan İklim I m= 39.1 (yağış etkenliği) I a=58.6 (kuraklık indisi) 9

18 ġekil 2. Thornthwaite e göre su bilançosu grafiği (Antalya-Merkez)(Başaran ve ark.2010) Figure 2. According to Thornwhite method yearly water balance (Antalya)(Başaran at all 2010) Arazi kullanımı Çalışma sahası genel toprak kalker anakayası üzerinde sığ kırmızı kahverengi Akdeniz toprağı bulunan daha ziyade sarp arazi özelliğindedir. Alan içinde köy ve yerleşim alanları bulunmamasına rağmen sınırdaki köylere ait kısmen alan içinde ve bitişiğinde tarla ve bahçe şeklinde tarımsal kullanımlar bulunmaktadır. Yaban hayatı ve özellikle yaban keçileri açısından esas kullanıma konu olan, civar köylere ait evcil keçi sürülerinin yoğunluğu nedeniyle alanda yapılan otlatmadır. Mevsime göre değişiklik göstermekle birlikte alanda adet arasında kıl keçisi bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle çalışma alanının ortasından geçen Antalya- Korkuteli karayolunun kuzey kısımda hayvan sayısı ve otlatma baskısı fazladır Bitki örtüsü Çalışma alanında özellikle Antalya-Korkuteli yolunun kuzeyinde kalan kısımda üzerinde seyrek dağılım gösteren makiliklerin yer aldığı sarp kayalıklar geniş alan kaplamaktadır. Termessos milli parkı ile Güverkanyonu Tabiatı Koruma Alanında ise maki elemanları ile kaplı kayalıkların yanında kızılçam ormanları geniş alan kaplamaktadır. 10

19 Çalışma alanı bitki coğrafyası açısından incelendiğinde üç floristik bölgenin yer aldığı ülkemizdeki bölgelerden Akdeniz ile İran-Turan flora bölgesinde kalmaktadır (Davis vd., 1971). Alanın önemli bir özelliği de Türkiye nin başlıca vejetasyon tiplerinden Orman, Maki ve Kaya vejetasyonlarını barındırmasıdır (Yaltırık ve Efe, 1989). Meşcere tipleri olarak çalışma alanında maki ve saf kızılçam meşcereleri yaygındır. Bitki örtüsü bakımından Davis in kareleme sistemine göre C3 karesi içinde yer alan bölge, zengin bir çeşitlilik göstermektedir (Davis, ). 11

20 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, genel alanı 28972ha olup içinde Termessos Milli Parkı (6702ha) ve Güver Kanyonu Tabiat Parkı (4044ha) farklı statülerdeki korunan alanlar olarak yer almaktadır ( Şekil 3). Çalışma alanı genelinde yaban keçisi yaşama ortamı geniş olup, arazi çalışmalarında elde edilen veriler, sayısal haritalar ve uydu görüntülerinden yorumlamalarda yararlanılmıştır. Alanla ilgili birçok sayısal veri orman amenajman planlarındaki meşcere haritalarından elde edilmiştir. Çalışma süresince gözlem ve sayımlarda 10x50, 7-12x40, 8-20x50 büyütmeli dürbünler kullanılmıştır. Görüntü ve fotoğraf çekimleri için 4,10,18X optik büyütmeli dijital fotoğraf makineleri, fotokapanve 60x kamera kullanılmıştır. Gözlek noktalarının belirlenmesi ve alanda yapılan çalışmalar sırasında görülen keçi populasyonu ve ilgili bilgiler kayıt altına alınmıştır. Bu amaçla GPS (Global Position System) aletlerinden faydalanılmıştır. Özellikle sayımlar sırasında arazide kalındığında çadır ve gerekli kamp malzemeleri kullanılmıştır. 12

21 ġekil 3. Düzlerçamı YHGS uydu görüntüsü (Google Earth) Figure 3. Duzlercami YHGS satellite image (Google Earth) 13

22 3.2. Yöntem Çalışmada yaban keçisi populasyonlarının durumu sayımlarla tespit edilmeye çalışılmış, alanın ve türün ekolojik verileri toplanarak taşıma kapasitesi belirlenmeye çalışılmıştır. Sayım çalışmalarında alandaki yaban keçilerinin en iyi görülebileceği uygun yerlerde belirlenen gözlek noktaları kullanılmış, bu noktaların koordinatları haritalara işlenmiştir (Çizelge 2). Sayımlar yaban keçilerinin artış oranlarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi için yaz sayımı, doğumun gerçekleştiği Mayıs-Haziran ayı sonrasında Haziran sonu Temmuz ayı başlarında (Yaz dönemi) ve güz sayımı da çiftleşmenin olduğu Kasım-Aralık aylarında(güz dönemi) olmak üzere yılda iki defa yapılmıştır. Çizelge 2. Gözlem noktaları Table 2. Observation points Sıra Gözlek adı Avlak X Y No 1 Anahtar tepe Çubuk Zeytinliada( Kale) Çubuk İncebelgediği(Topraktepe) Çubuk Deveçağılı Çubuk Karamusayatağı(Karatepe) Çubuk Gökdünektepe(Göller) Çubuk Göller Çubuk Teketaşı Çubuk Oğlaklık kayası Çubuk Çubuk (Göktünek) Çubuk Tehnelliçukur (Güllüboğaz) Çubuk Dibekkaklık Çubuk Üçdereçatı (Narağacıboğazı) Çubuk (Kesmeli) 14 Armutlukuyu Çığlık Geyikdeşmiği Çığlık Akçabakamak Çığlık Yarıkyolak Çığlık Sofununçağıl Çığlık Gökkayalar Çığlık Şahinlik Çığlık Kızıldere Çığlık Öküzyolak Çığlık Domuzyolağı (Kapız) Bayat Bad Ürünlü Bayat Bad

23 25 İlbizlik Bayat Bad Aşağıgedik Bayat Bad Çatıkbitik Bayat Bad D.Gökdünek Bayat Bad Çatalkaklık Bayat Bad Kocakayrak Yuk Kar Güver Kanyonu- GTK Yuk Kar Kurudere-GTK Yuk Kar Çetincederesi Yuk Kar Kuştaşı Yuk Kar Kayrakyurt Yuk Kar Kürdünavlağı (Başıballı) Yuk Kar Soğan Çukuru Yuk Kar Katrandağı Yuk Kar Kızlardağı (Yalnız mezar) Yuk Kar Kapıüstü-GTK Yuk Kar Kadınini (Karakuz)-GTK Yuk Kar Suluandız-GTK Yuk Kar Karavan Yanığı-GTK Yuk Kar Asmalıkat-GTK Yuk Kar Ilıca deresi-gtk Doyran Katıryolağı-GTK Doyran Doyran Keldağı-GTK Doyran Ulubelen Ged. T Doyran Asar-kule - T Termessos Ütüklük - T Termessos Termessos dereçatı- T Termessos Çilekli Bakamak - T Termessos Kanlı Kertik - T Termessos Otopark - T Termessos Tiyatro - T Termessos Sakartaş -T Termessos Mecene Kany. -T Termessos Kirişli -T Termessos Beşiktaş -T Termessos Gürkavak -T Termessos Asar -T Termessos Populasyon büyüklüğü ve yoğunluğu Çalışmanın başlangıcında, yerleri daha önceden bilinen gözlek noktalarına gidilerek incelemeler yapılmış ve görüş alanı, taşıma 15

24 kapasitesine yönelik bitki varlığı, doğrudan yaban keçisi varlığı ya da izleri ile diğer fauna elemanlarına aitveriler toplanmıştır. Gözetleme noktalarının görüş alanları büroda incelenerek en uygun noktalar sayısal haritalar ve uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmiş ve haritalara işlenmiştir (Şekil 4). Düzlerçamı YHGS içinde yaban keçilerinin yaz ve güz sayımlarına fiilen katılım sağlanarak populasyon dinamizmi ve yoğunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için alanda daha önceden tespit edilen gözetleme noktalarına yerleştirilen gözlemciler tarafından hayvanlar, beslenme ya da gezinti gereksinimleri sırasında hareketli oldukları saatlerde yol, açık alan, subaşları ve geçit yerler gözetlenerek sayılmışlardır. Noktada sayım yöntemi, olarak adlandırılan bu yöntem yaban keçisi sayımı için kolay, sağlıklı ve ekonomik olması nedeniyle en uygun yöntemlerden sayılmaktadır (Caughley, 1994). Oğurlu (2003), nokta sayım tekniğinin özellikle çifttırnaklı türlerin sayımında, türün beslenme, dinlenme gibi davranış özellikleri nedeniyle populasyonların büyüklüğü, yoğunluğu ve davranışlarının tespit edilmesinde bu yöntemi önermektedir. Sayım çalışmaları için sabah gün doğumundan öncegözetleme noktalarına gidilerek sabahın erken saatlerinde yaban keçileri beslenmek için alan kullanımına başladıklarında yapılarak gözlem karneleri doldurulmuştur. Bazı sayımlarda gündüzden gözlem noktalarına gidilerek akşam sayım yapılmış ve gece alanda kalınarak sabah sayım tekrarlanmıştır. Sayım ve gözlemler, her nokta için 1 teknik eleman ile 1 saha bekçisinden oluşan 2 şer kişilik ekiplerle gerçekleştirilmiştir. Ekiplere gözlem başlamadan sayımda dikkat edilmesi gereken konular anlatılarak, gözlem kartları dağıtılmıştır. Gözlem sona erdiğinde gözlem kartları toplanarak kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. Bitişik gözlem noktalarında mükerrer sayımların olmamasına dikkat edilmiştir. Yapılan gözlemlerde aynı noktalarda yapılan sayımlar ayrıca incelenerek populasyonlardaki değişiklikle hastalık, yırtıcılar, alanın taşıma kapasitesi ve mevsimler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Yapılan sayımlarda birim alana (100ha = 1 km²) düşen keçi sayısı, alan genelinde, bölgesel ve gözlek noktaları bazında hesaplanmıştır. 16

25 ġekil 4. Düzlerçamı YHGS gözlek noktaları ve görülen ortalama hayvan sayıları Figure 4. Duzlercami YHGS observation points and the average animal numbers 17

26 Populasyon karakteristiklerinin belirlenmesi Çalışma süresince yapılan sayımlara katılım sağlanmış ayrıca alan çalışmalarında populasyon karakteristikleri ile ilgili gözlem ve tespitler kaydedilmiştir. Bunun sonucunda populasyonun büyüklüğü, cinsiyet ve yaş, yavrulama durumu, davranışları ve hastalıklar gibi anormallikler, parazitler, yırtıcılarla alanda keçi sürülerinden kaynaklanan rekabetin sonuçları, avcılık gibi populasyonun dinamiğini etkileyen durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle yavrulama sonrasında yapılan gözlemlerde dişi ve yavrular bariz olarak belli olmasına karşılık çiftleşme döneminde yapılan gözlemlerde yavruların büyümüş olması, dişi guruplarının sürüye katılması gibi nedenlerle ayrım dikkat gerektirmektedir. Morfolojik özelliklere dayanılarak ince ve narin cm yi geçmeyen boynuzlara sahip, ortalama 25-40kg gelen bireyler dişi; dişilerden daha küçük bireyler yavru; boynuzları 30 cm den daha uzun ve kalın olup kg ağırlığında oldukları tahmin edilen bireyler erkek olarak değerlendirilmiştir. Görülen erkek bireylerin yaşları belirlenirken literatür bilgileri (Turan, 1984; Demirsoy, 1992; Korshunov, 1994; Çanakçıoğlu ve Mol, 1996; Gündoğdu, 2006) değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmalarda saha bekçilerinin tecrübeleri ve gözlemlerimize dayanarak, gövde büyüklüğünün yanındaboynuz yapısı ve uzunluğu, siyah sırt kuşağının oluşumundan göğüs ve ön ayaklara inmesi, sakalı, tüylerinin kırlaşması gibi özelliklere, erkek bireylerin yaşlarının tespitinde dikkat edilmiştir. Bütün çalışmalarda yaban keçilerine ait her türlü davranış özellikleri kaydedilerek yorumlanmıştır Habitat özelliklerinin belirlenmesi Sahada yaban keçisinin besin menüsündeki bitkilerle saklanma gibi değişik amaçlarla kullandığı bitki elemanlarını belirlemek amacıyla sistematik örneklemeler yapılmıştır. Bu örnek alanlarda bitki tür çeşitliliğinin yanında yoğunlukları gibi özellikleri gözlenmiştir. Yapılan incelemelerde Braun-Blanquet (1964) yöntemiuygulanmıştır. Yaban keçilerinin, beslenme, dinlenme ve güven açısından boylu çalılıkların arasında uzun zaman geçirdikleri gözlenmiştir. Davranışlarına yönelik tespitler, yaban keçisilerinin bulundukları alanlarda yapılan gözlem ve incelemelere dayanılarak yapılmıştır.uydu görüntüleri ve fotoğraflardan alandaki bitkiler ve yoğunlukları ile değişik arazi kullanımları belirlenmeye çalışılmıştır. Alanda bulunan ağaç ve çalılar,alçıtepe ve Yaltırık ın eserlerinden (1993a; 1993b) faydalanılarak teşhis edilmiş, otsu türlerden ise tanımlanamayanlar ise preslenerek kurutulduktan sonra, Davis (

27 1988) in Flora of Turkey and East Aegean Islands adlı eserinden yararlanılarak teşhis edilmiştir. Yaban keçilerinin mevsimsel olarak yedikleri besinler,alan çalışmaları ve envanter çalışmaları esnasındaki tespitlerle, saha bekçileri, çobanlar ve diğer uzmanlarla yapılan tartışmalara dayanılarak tespit edilmiştir. 19

28 4. BULGULAR 4.1. Alanın Durumu Düzlerçamı YHGS de gözlem yapılan noktalarla birlikte tüm alan değerlendirildiğinde yaban keçilerinin, mevsimsel olarak alan kullanımında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü aynı gözlem noktalarında yapılan gözlemlerde tespit edilen hayvan sayılarında büyük farklılıklar görülmüştür. Bu farklılıklar hayvanların rahatsız olmalarına neden olan faktörlerle besin rekabetine yol açan keçi sürüleri nedeniyle taşıma kapasitesinin azalması gibi nedenlerdir. Çalışma alanı içinde farklı koruma statüsünde alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda yapılan gözlemlerde birim alanda çok farklı sayıda yaban keçisinin gözlenmesi, koruma faktörünün ve taşıma kapasitesinin farklılığını akla getirmektedir. Nitekim kıl keçisi sürülerinin yoğunluğunun neden olduğu taşıma kapasitesinin azalmasının yanında hayvanların rahatsız edilmesi ve kaçak av baskısı, söz konusu alanlarda hayvan sayısını etkilemektedir. Bu alanlar; 1. Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı 2. Güver Kanyonu Tabiatı Koruma Alanı Termessos Milli Parkı, özellikle korumanın daha yoğun ve kontrollü olması nedeniyle yaban keçileri açısından doğal yaşama ortamı için istenen bir alan özelliğindedir. Nitekim Termessos ta yapılan iki adet sayımda alandaki populasyon yoğunluğu çalışma alanına göre daha yüksek bulunmuştur. Burada insanlara ait fazla kullanım alanı bulunmamasının yanında evcil keçi sürülerinin olmaması ya da alanı çok sınırlı kullanmaları taşıma kapasitesini yaban keçileri lehine artırmakta ve yaban hayatı elemanları rahatsız edilmediğinden hayvan sayısı oldukça üst düzeye çıkabilmektedir. Güver Kanyonu Tabiat Parkı 2007 yılında ilan edilmiş olup, alanda kanyonlar hariç meyil açısından düz araziler oldukça fazladır. Yine bu düz arazilerde yaban hayatının bir diğer önemli türü olan Alageyik, doğal olarak barınmaktadır. Yaban keçileri bu alanda derin kanyonlarda sıklıkla görülmektedir. Yerleşim alanlarının özellikle Antalya kent merkezinin yakınında yer aldığından insan baskısını hissetmekte ve sayıca yaban hayatı elemanlarına az rastlanmaktadır. Civar köylerdeki çobanlara ait keçi sürüleri maalesef yılın uzun bir kısmında bu alandaki sahipli arazilerdeki geçici ağıllarda zaman geçirmekte ve besin rekabeti ve hastalıklar açısındab risk oluşturmaktadırlar (Şekil 5). Düzlerçamı YHGS, özellikle alanı kuzey-güney yönünde ikiye bölen Antalya-Korkuteli asfaltının kuzeyindeki kısımda, alanı çeviren köylerin 20

29 fazla ve köylülerin ana geçim kaynağının kıl keçilerden oluşan küçükbaş hayvancılık olaması nedeniyle daha fazla otlatma baskısı altındadır. Bu bölümde yapılan çalışmalarda tespit edilen 27 adet ağıl/sürüde yaklaşık adet kıl keçisinin varlığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle besin rekabeti, hastalık ve parazit riski ile kaçak av baskısı vb. nedenlerle yaban keçisi başta olmak üzere alandaki yaban hayatı elemanlarının tamamı olumsuz etkilenmektedir Alanın TaĢıma Kapasitesi Taşıma kapasitesi yaban hayatı yönetiminde en yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bir yaşama ortamının sağlıklı olarak barındırabileceği hayvan sayısı olarak özetlenebilir (Oğurlu 1992). Taşıma kapasitesi, ekolojik, ekonomik ve diğer birçok yönlerden incelenebilir (Caughley 1994). Taşıma kapasitesinin doğrudan habitat değişkenlerinden çıkarılması son derece zor olduğu, hayvanların yaşamsal gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan ortamları seçmelerinde, ortamın kalitesinin yüksekliğine bağlı kullanımı ölçüsü gibi davranış özelliklerinin dikkate alınması gerekir (Hanley 1989). Taşıma kapasitesi, yıl hatta mevsimlere göre değişiklik gösterebilir. Su, barınak ve besin yanında arazide açık alan ve tarlaların kullanım şekli, yırtıcıların varlığı ve yoğunluğu, besin rekabeti açısından evcil hayvan sürülerinin yoğunluğu, yangınlar ve ormancılık çalışmalarının etkileri ile kuraklık gibi değişik nedenlerden etkilenir (Özer 1973). Yani, hayvan sayısı ve yıllık artış oranına karşılık, açlık ve besin yetersizliği, yaşlılık ve doğal ölümler, yırtıcıların verdiği kayıp, habitat bozulması, avcılar, hastalık ve parazitlerin neden olduğu ölümler alanın taşıma kapasitesi üzerinde belirleyicidir. 21

30 ġekil 5.Düzlerçamı YHGS alan kullanım özellikleri Figure 5. Land-use features Duzlercami YHGS 22

31 Bölgede aralıklarla aşırı kurak geçen mevsimlerde bitki örtüsü değişik ölçülerde etkilenmektedir. Bu durum doğal olarak o yıllarda alanın taşıma kapasitesinin düşmesine neden olmaktadır (Şekil 6 ve Şekil 7). ġekil 6.Taşıma Kapasitesi ve ilişkili olduğu parametreler Figure 6. Carrying Capacity and associated with parameters ġekil 7.Sezona bağlı taşıma kapasitesi Figure 7. Depending on the season carrying capacity 23

32 Yapılan gözlemlerde aynı noktalarda yapılan sayımlar ayrıca incelenerek populasyonlardaki değişiklikle hastalık, yırtıcılar, alanın taşıma kapasitesi ve mevsimler arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Yapılan sayımlarda birim alana (100ha=km²) düşen keçi sayısı, alanlar bazında hesaplanmıştır. Örnek olarak alanın ortasından geçen Antalya-Korkuteli karayolunun kuzeyindeki noktalarda çok daha az sayıda yaban keçisi tespit edilmiştir. Termessos Milli Parkı alanı içinde yapılan sayımlar değerlendirildiğinde alanda 100 hektara 7,59 adet, yaban hayatı geliştirme sahası genelinde ise 1,60 adet yaban keçisi düşmektedir. Papadopoulos (2005), Capra aegagrus critica türünün koruma alanı olan Theodorou adasında, vejetasyon tespitlerine göre alanın taşıma kapasitesini hesapladığı çalışmasında 70,59 adet rakamını bulmuştur. Yine Pakistan da bir diğer yaban keçisi türü C.aegagrus blythi üzerinde yapılan bir çalışmada değişik özellikteki alanlarda 2, 20 ve 80 adet gibi çok değişik rakamlar bulunmaktadır. Ülkemizde yaban keçisi alanlarında özellikle avlanma amacıyla hedeflenen sayının 5 adet olduğu ifade edilmektedir (Kantarlı 2005). Ancak taşıma kapasitesinin her alan için, o alanın olumlu ya da olumsuz etkilerine bağlı olarak değiştiği göz önüne alınmalıdır Yaban Keçisi Populasyon Büyüklüğü ve Yoğunluğu yılları arasında belirlenen 60 adet gözlek noktası kullanılarak 4 defa yaz, 4 defa da güz sayımı olmak üzere toplam 8 sayımın yanında ve arazi çalışmaları sırasında gözlemler yapılmıştır (Çizelge 4). Sayım çalışmaları sırasında 432 kez gözlem yapılmış olup, toplam 771 adet teke, 2005 adet dişi ve 1108 adet yavru olmak üzere toplam 3884 yaban keçisi tespit edilmiştir yılında yapılan sayımların ortalamasında bulunan 241 rakamı sonraki sayımlarda 260, 452 ve 2007 yılında 481 adede ulaşmıştır. Üçüncü yılın sonunda hayvan varlığının büyüme oranı % 99,59 olarak bulunmuştur. Yaz sayımlarında gözlenen populasyon içinde 47 adedi dört yaşından büyük (% 3,20), 230 adedi küçük (% 15,65) olmak üzere 277 (%18,84), güz sayımlarında ise 102 adedi dört yaşından büyük (%7,31), 199 adedi küçük (%14,26) olmak üzere toplam 301 adet (% 21,56) erkek birey tespit edilmiştir. Alanda, korumanın daha iyi olduğu Termessos Milli Parkı içindeki hayvan sayısı ve yoğunluğu yüksek çıkmıştır. Bu yüksek orana rağmen erkek, dişi ve yavru sayıları arasındaki oran, çalışma alanındaki orana paralellik göstermektedir. Bu durum zaman içinde erkek bireylerin değişik nedenlerle azalmış olması ile açıklanabilir. Çünkü alanda cinsiyet oranı açısından tespit edilen 1:2,60 oran dişi bireyler lehinedir. Gündoğdu, 24

33 (2006) Isparta da yaptığı çalışmada 1:0,86, Korshunov, 1994 ise Kazakistan da yaptığı çalışmada 1:2,1 oranlarını bulmuşlardır. Ancak bu oranın tespitinde her şeye rağmen gözlem hatalarının olabileceği düşünülmelidir. Çizelge 4. Yaban keçisi populasyonunun yılları arasındaki durumu Figure 4. Population of wild goats between the YILI Gözlek Genç E YaĢlı E Genç YaĢlı Yavru TOPLAM sayısı (1-4 ) (4 > ) DiĢi DiĢi 2004 Yaz 39 YHGS Güz 46 YHGS Yaz 46 YHGS Güz 46 YHGS Yaz 48 YHGS Güz 47 YHGS Güz 30 Term Yaz 48 YHGS Güz 40 YHGS Güz 11 GKTP Güz 31 Term TOPLAM Yaz Top (%15,65) (%3,20) (%30,48) (%18,23) (%32,45) Güz Top (%14,26) (%7,31) (%33,60) (%19,84) (%25,00) YHGS TOP. (% 14,97) (%5,20) (%32,00) (%19,02) (%28,82) Termessos (%14,44) (%4,52) (%28,49) (%24,85) (%27,70) TOPLAM (%14,83) 195 (% 5,02) 798 (%20,55) (%31,08 ) 1108 (% 28,53) YGHS GENELĠ TERMESSOS Dişi başına doğum oranı: 0,57 0,52 Erkek-Dişi oranı : 1:2,6 1:2,8 Populasyon yoğunluğu : 1,60 adet/km² (Yazın 1,65-güzün 1,57) 7,59 adet/km² Araştırma alanında yaban keçilerinin bir doğumda %68 sıklıkla 2, %30 oranında 1 ve %2 oranında 3 yavru yaptığı belirlenmiştir.termessos Milli Parkında yapılan iki sayım dâhil çalışma süresince yapılan sekiz sayımın sonucunda 2005 dişi ve 1108 adet yavru birey tespit edilmiştir. Gözlem karnelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen 1108 yavrunun sadece 721 dişiye ait olduğu ve 1284 adet dişinin yavrusuz olduğu gözlenmiştir. Bu durumuna göre yavrusuz dişiler için hesaplanan % 64 lük oran endişe vericidir. Yaban keçilerinde erkek bireyler çok sayıda dişiyle çiftleşebilmesine rağmen görünen yavrusuz dişi oranındaki yükseklik, daha 25

34 ziyade yetişkin erkek keçilerin sayısının yetersizliğini bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Sahada, yaban keçisi ölümlerinde en önemli faktörün yasa dışı avcılık olduğu düşünülmektedir. Predasyon faktörü olarak, araştırma alanında yaban keçisi nin en önemli predatörü olan Anadolu parsının bölgede 1980 lere kadar yaşamış olduğu bilinmektedir. Günümüzde bu türe ait bulguya rastlanmamış ancak diğer yırtıcı türlerden vaşak, karakulak, tilki yanında sürülerdeki çoban köpekleri ile alana bırakılan çok sayıda yabanileşmiş köpeğin bulunduğu bilinmektedir. Yaban keçisi yavrularının yırtıcısı olabilecek kuş türlerinden kartal (Aquila chrysaetos) ve puhu (Bubo bubo)dışında türe rastlanmamıştır Habitat Özellikleri Araştırma alanı, kapalılığı düşük kızılçam (Pinus brutia) ve yer yer kızılçam-ardıç (Juniperus spp.) karışık ormanlarından oluşan iğne yapraklı ormanlar ile maki elemanlarının ağırlıklı olduğu seyrek kızılçam ve ardıç ağaçlarını bulunduran kaya vejetasyonu olmak üzere başlıca iki vejetasyon tipinden meydana gelmektedir. Kaya vejetasyonunda ise yer yer 3-5 bireyden oluşan serpili kızılçam, ardıç, kermes meşesi, akçakesme, sandal topluluklarına rastlanmakla birlikte, bu alanların büyük kısmının kayalıklar ve bu kayaların üzerinde ve aralarında yetişen otsu türlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Alanda yaban keçisinin yaşama alanları olan sarp kayalık kısımlarda derin yarık ve mağaralar yer almaktadır. Su bakımından özellikle kuzey kısımda sadece kışları akan kuru derelerle, çok az sayıda küçük su kaynakları bulunmakta güney kısımda ise su kaynaklarının biraz daha fazla olduğu ancak köylülerce ait özel arazilerin sulanmasında kullanıldığı tespit edilmiştir. Arazi gözlemlerinde, yaban keçilerinin, kayalık alanları beslenme ve geceleme amacıyla tercih ettiği, gündüzleri iğne yapraklı ormanları ya da boylu maki elemanlarının arasını dinlenme alanı olarak kullandığı tespit edilmiştir Bitki çeģitliliği ve beslenme Alanda,değişik mevsimlerde bitki türlerinin belirlenmesi ve yoğunluklarının tespiti amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Çalışma alanı, flora bakımından Davis in kareleme sistemine göre C3 karesi içinde yer almakta olup, zengin bir çeşitlilik göstermektedir (Davis, ). Alçıtepe nin (2004) alanda yapmış olduğu çalışmada 280 adedi (%41,17) Akdeniz, 34 ü (%5) İran-Turan, 17 si (%2,5) Avrupa-Sibirya ve 349 u (%51,32) çok 26

Proje Sahibi Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü

Proje Sahibi Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü Proje Sahibi Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VII. Bölge Adana Şube Müdürlüğü Proje Adı: Adana İli Saz Kedisi (Felis chaus) Tür Koruma Eylem Planı (2013) Proje Bölgesi: Adana İli Projeyi Yürüten

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FIRTINA HAVZASI NDA YAYLALARIN VE YAYLACILIĞIN ZAMAN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKAN BAZI ÇEVRESEL SORUNLAR

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 78-85 Research article/araştırma makalesi Investıgatıon of natural water values in terms of

Detaylı

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi DANIŞMAN: Prof. Dr. Lütfi ÖZAV Afyonkarahisar 2008 SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi Coğrafya Anabilim

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

Anahtar Sözcükler: ABSTRACT Key Words:

Anahtar Sözcükler: ABSTRACT Key Words: ÖZ 2006-2009 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışma, Güney Marmara Bölgesi içinde yer alan Kapıdağ Yarımadası nın fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesini içermektedir. Bu amaçla yarımadanın

Detaylı

TRABZON İLİ DAĞ HOROZU (Tetrao mlokosiewiczi) TÜR KORUMA EYLEM PLANI

TRABZON İLİ DAĞ HOROZU (Tetrao mlokosiewiczi) TÜR KORUMA EYLEM PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON İLİ DAĞ HOROZU (Tetrao mlokosiewiczi) TÜR KORUMA EYLEM PLANI Aralık, 2013

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

- 13-1.GĐRĐŞ Yaşam boyu tüm canlılar birbirlerine gereksinim duymaktadırlar. Bundan dolayı doğada bir uyum içinde varlıklarını sürdürmektedirler. Doğa ile birlikte tüm canlılar arasındaki denge korunduğu

Detaylı

KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI

KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Muğla Müdürlüğü KÖYCEĞİZ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası YÖNETİM ve GELİŞME PLANI Tablo 5: Arazi Kullanma Durumu Tablosu KÖYCEĞİZ

Detaylı

The Importance of Mountainous Areas for Rural Tourism in Turkey

The Importance of Mountainous Areas for Rural Tourism in Turkey KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 14 (22): 45-52, 2012 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi Celalettin DURAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma

Detaylı

ÖZEL AVLAKLARIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR VE KARŞILAŞTIĞI DARBOĞAZLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ. İsmail ŞAFAK

ÖZEL AVLAKLARIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR VE KARŞILAŞTIĞI DARBOĞAZLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ. İsmail ŞAFAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZEL AVLAKLARIN SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR VE KARŞILAŞTIĞI DARBOĞAZLARIN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ÇÖZÜMLENMESİ İsmail ŞAFAK Orman Mühendisliği

Detaylı

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı

Muğla İli Milas-Bodrum İlçeleri Kıyı Şeridi Dahilinde Akdeniz Foku (Monachus monachus) Tür Koruma Eylem Planı MUĞLA İLİ MİLAS-BODRUM İLÇELERİ KIYI ŞERİDİ DAHİLİNDE AKDENİZ FOKU (Monachus monachus) TÜR KORUMA EYLEM PLANI Hazırlayanlar/ Proje Ekibi Prof. Dr. Cüneyt AKI Proje Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed TÜRKOĞLU

Detaylı

Adıyaman da Av Turizmi

Adıyaman da Av Turizmi II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 3-18, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-81-7 Adıyaman da Av Turizmi İsmail UKAV T. C. Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar GÖK KOZAN BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN REKREASYONEL ALAN KULLANIM KARARLARININ BELİRLENMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 2011

Detaylı

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:8 SAYI:2 2013 (ELEKTRONİK DERGİ)

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:8 SAYI:2 2013 (ELEKTRONİK DERGİ) TABİAT PARKLARININ SPORTİF REKREASYON POTANSİYELİ MODELLEMESİ (BALLIKAYALAR TABİAT PARKI ÖRNEĞİ) ¹Sakarya Üniversitesi, BESYO, fcalik@sakarya.edu.tr ² Rekreasyon Uzmanı ³Dumlupınar Üniversitesi, BESYO

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ

TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROF. DR. İDRİS OĞURLU PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için; ULUSAL TURNA EYLEM PLANI

Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için; ULUSAL TURNA EYLEM PLANI Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için; ULUSAL TURNA EYLEM PLANI ULUSAL TURNA EYLEM PLANI 2014-2019 Hazırlayanlar Osman Erdem Süleyman Ekşioğlu Levent Erkol İlker Özbahar Sibel Şenel Ertaş Katkıda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Proje Konusu : KIBRIS-KARPAZ YARIMADASI NIN VEJETASYONUNUN BİTKİ EKOLOJİSİ VE BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

Proje Konusu : KIBRIS-KARPAZ YARIMADASI NIN VEJETASYONUNUN BİTKİ EKOLOJİSİ VE BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI EK-11 Sonuç Raporu Formatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi :BAP Projesi (Bağımsız) : 12B4240006 : Prof. Dr. Osman

Detaylı

AFYONKARAHİSAR YÖRESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ; KÜÇÜKÇOBANLI KÖYÜ ÖRNEĞİ

AFYONKARAHİSAR YÖRESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ; KÜÇÜKÇOBANLI KÖYÜ ÖRNEĞİ i ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2013-YL-023 AFYONKARAHİSAR YÖRESİ MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ; KÜÇÜKÇOBANLI KÖYÜ ÖRNEĞİ Savaş YILMAZ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Orhan

Detaylı

ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr.

ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr. ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet DODOLOĞLU 2014 Her hakkı saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı