KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT"

Transkript

1 KAÇ AVCI KAÇ ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT

2 KAÇ AVCI KAÇ AVCI TEMUR AV PEÞÝNDE Avcý Temur bugün erkenden kalkmýþtý. Güneþ bile doðmamýþtý o ayaklandýðýnda daha. Kasabayý çevreleyen daðlarýn zirveleri yeni yeni sararýyordu. Yerleþim yeri ile daðlar arasýndaki düzlüðün hemen tamamýný kaplayan sazlýk bile uykudaydý henüz. Yeþilbaþ, baðýrtlak, karabatak ve toy kuþlarý yuvalarýndaydýlar. Yalnýz birkaç erkenci leylek dolaþýyordu çevrede. Bu saatlerde uyku sersemi hayvancýklarý avlamak kolaydý. Hele kurbaðalar ve balýklar kendileri düþerdi aðlara. Yeþilbaþlar, sunalar ve turaçlar alçaktan uçarak avcýlara davetiye çýkarýrlardý. Avcý Temur, çizmeli tulumunun üzerine çaprazlama astýðý çiftesini çýkardý. Belini çepeçevre kuþatan kemerinden iki fiþek çekti. Bunlarý tüfeðin yataðýna yerleþtirdi. Niþan durumunda ilerlemeye baþladý. Bu esnada önüne gelen sazlarý devirip devirip sýrtlarýna basýyordu. Sazlar çatýrdayarak kýrýlýyordu. Bu arada sular dalgalanýyor, çevreye balçýk parçalarý sýçrýyordu. Temur, on beþ adým kadar gitmiþti ki sazlarýn arasýndan iki yeþilbaþ havalandý. Sazlar dalgalandý. Uykulu kuþlar çýðlýk çýðlýða yükseliþe geçtiler. Temur çiftesini doðrulttu, yeþilbaþlara niþan alýp tetiði dokundu. Bir patlama sesi duyuldu. Ses daðlarda yankýlandý. Namludan çýkýp çevreye saçýlan pamuk parçalarý suyun yüzüne yaðdý. Yeþilbaþlar hâlâ havadaydý. Temur ikinci kez ateþledi çiftesini. Ama yine ulaþamamýþtý amacýna. Av ördekleri kanlý canlý uzaklaþýp gözden kayboldular. Avcý Temur sinirlenmiþti. Birkaç deneme daha yaptý. Fakat sonuç aynýydý. Attýðý fiþeklerin saçmalarý havada daðýlýp gidiyordu: - Bu sabah çok kýsmetsizim nedense? diye geçirdi içinden. Tüfeðine yeni bir fiþek yerleþtirirken kendi kendine: -Uçaný vuramadýk, bir de kaçanda deneyelim þansýmýzý, dedi. Bu karar üzerine avcý Temur sazlýðý geçti. Daðlara doðru ilerledi. AVCI TEMUR ORMANA DALIYOR Bu arada güneþ doðmuþ, çevreyi sapsarý ýþýðýyla düðün yerine döndürmüþtü. Daðlarýn hemen eteklerinden baþlayan ormanda yaþam baþlamýþtý. Çekirge sesleri, kuþ cývýltýlarý kulaklarý doldurup taþýrýyordu. Yerde, çimlerin arasýnda küçüklü, büyüklü bir sürü hayvanýn koþuþturmasý vardý. Karýncalar, her zaman olduðu gibi iþ baþýndaydýlar. Kertenkeleler, ýslak toprakta kayar gibi ilerliyorlardý. Sinekler, nemli havada daireler çiziyorlardý. Börtü böceðin alayý yaþam kavgasýna giriþmiþti. Avcý Temur, yeþil aðaçlarýn altýna ulaþtý. Dikkatli dikkatli ilerlemeye baþladý. Bu hâlde on dakika kadar gitti. Bir rampayý çýktý, bir dereyi atladý. Bir baþka akarsuyun kenarýnda bir süre yürüdü. Çalýlýklarýn kapladýðý bir alana girdi. Temur, burada silâhýnýn namlusundan tutup bodur aðaçlarý dipçikle dövdü. Böyle yapmakla gürültü çýkarmak ve yuvalarýnda yatan hayvanlarý ürkütmek istiyordu. Düþündüðü gibi de oldu. Bir tavþan, çýkan seslerden ürkmüþ olacak ki üç adým ötedeki çalýnýn dibindeki yuvasýndan hýzla sýçradý. Süne süne uzaklaþmaya baþladý. Temur heyecanlanmýþtý. Kalbi küt küt atarken çiftesini doðrultup tetiðe bastý. Bir patlama sesi duyuldu. Ardýndan bir kez daha gürledi tüfek. Ýlk atýþ boþa gitmiþti ama ikincisi hedefi bulmuþtu. KAZAZEDE UZUN KULAK TAVÞAN

3 Uzun kulak kýçýna yediði saçmalarýn acýsýyla baðýrdý. Yere yuvarlanýp birkaç takla attý. Sonra tekrar toparlanýp koþmaya devam etti. Ancak uzun kulaklý tavþanýn hýzý kesilmiþti, topallaya topallaya gidiyordu. Arka bacaðýnýn biri boydan boya aðrýyordu. Ama buna aldýrmanýn zamaný deðildi. O hâliyle koþmasýný sürdürdü. Çalýlarýn arasýndan bildik hareketlerle ilerledi, koca gövdeli aðaçlarýn dibini hýzla dolandý. Sonunda avcýyý atlatýp delikli kayaya ulaþtý. Kayanýn çevresini dolanmýþtý ki orada koca kuyruklu tilkiye rastladý. Koca kuyruklu tilki, tavþana selâm verip geçecekti. Ama komþusu uzun kulaðý topallar görünce meraklandý: -Hayrola kardeþ? Yine saçmayý yedin galiba, diye sordu. Uzun kulaklý tavþan acýlý bir inlemeyle: -Baksana sað bacaðýma tilki kardeþ. Kýpkýrmýzý... Geçen sefer paçayý kurtarmýþtým. Ama bu kez pek þanslý deðilim, dedi. Koca kuyruklu tilki meraklanmýþtý: -Nerede geldi bu durum baþýna, diye sordu. Uzun kulaklý tavþan hüzünle: -Çalýlýkta yakalandým avcýya. Atýþýn ilkini boþa çýkardým. Fakat ikincisi buldu kalçamý. Neyse ki tek saçmayla kurtardýk, diye yanýtladý soruyu. Ýki arkadaþ böyle dertleþirken, onlarýn yanýna kýzýl gözlü kurt çýkageldi. Daðlarýn hain hayvaný gözlerini belerte belerte inceledi tavþanýn arkasýný. Caný sýkýlmýþtý: -Bu böyle olmayacak. Bir çare bulmalýyýz bu duruma, dedi. Uzun kulaklý tavþan meraklanmýþtý: -Nasýl, diye sordu ona. Kýzýl gözlü kurt amir bir eda ile: -Yürüyün benimle, deyip yürüdü. Yeþil ormanýn üç sakini peþ peþe ilerlediler. Zaman zaman tavþan yürüyemez hâle geliyordu. O vakit biraz oturup dinleniyorlar sonra devam ediyorlardý yollarýna. Bu þekilde yarým saat kadar yol aldýlar. Þimdi kasaba ta aþaðýda kalmýþtý. Hatta daha gerilerdeki köyler de belli belirsiz fark ediliyordu. Daðýn doruðuna az kalmýþtý. Kurt, tilki ve tavþan hâlâ yürüyorlardý. Az sonra koca oðlan ayý ile karþýlaþtýlar. Koca oðlan bir ahlât aðacýnýn altýndaydý. Tembel tembel uyukluyordu. Baþýnýn etrafýnda yeþil sinekler dolanýyordu. Kocaoðlan arada bir kýzýyor, sinekleri kovmak için havayý tokatlýyordu. Çevresi, yiyip attýðý meyve artýklarýyla doluydu. Ayý gelenleri görünce merakla ayaða kalktý. O sýrada tavþanýn bacaðý iliþti gözüne. Meraklanmýþtý. Sebebini sordu. Kýzýl gözlü kurt kaþlarýný çatarak: -Þu hain avcýya rastlamýþ zavallý, diye yanýtladý ayýyý. Çok geçmeden ayý da kafileye katýlmýþtý. Ama o en öndeydi. Diðerleri boy sýrasýna göre arkadan geliyorlardý. Kýsa bir yürüyüþün ardýndan aðaçlar tükendi. Hayvanlar, çýplak bir meydana ulaþtýlar. Meydanýn öbür baþýnda kayalýk bir bölge görülüyordu. Kayalarýn altýnda bir maðara giriþi vardý. Toprak meydana ulaþýnca kafile durmuþtu. Ayý birkaç adým daha ilerleyerek: -Aslan baba, diye haykýrdý. KRAL OLAYA EL KOYUYOR Önce maðaradan bir homurtu duyuldu. Ardýndan aslan baba, muhteþem heybetiyle ortaya çýktý. Yelesi esintiyle havalandý. Püsküllü kuyruðu daireler çize çize þov yaptý. Baba bir süre giriþ kapýsýnda bekledi. Sonra iki adým daha attý. Ciddi bir ses tonuyla: -Nedir çocuklar? Olaðanüstü bir hâl mi var ormanda, diye sordu. Ayý biraz daha ilerledi; kurt, tilki ve tavþan da onu takip ettiler. Þimdi aslan ile karþý

4 karþýyaydýlar. Ayý, uzun kulaklý tavþaný iþaret ederek: -Þu avcý meselesi yine, diye açtý konuyu. Aslan baba merak içinde: -Yine ne oldu ki, diye sordu. Kýzýl gözlü kurt iþaret ederek: -Baksanýza tavþancýðýn þu hâline, diye ekledi. Koca oðlan ayý iri ve kýllý ellerini açarak: -Neyse ki ucuz kurtulmuþ zavallý. Tek saçmayla deldirmiþ postu, dedi. Koca kuyruklu tilki konuyu genelleyerek: -Kuþlar da þikâyetçi durumdan baba. Her gün bir kaç yeþilbaþ kim vurduya gidiyormuþ, diye araya girdi. Koca oðlan ayý: -Geçen hafta da bir karaca kurtulamadý kurþunlardan, dedi. Kýzýl gözlü kurt yumruklarýný sýkarak: -Artýk buna bir çare bulmalýyýz baba. Yoksa bu gidiþle buralara kadar uzanacak kýrým, diye baðladý þikâyeti. Aslan baba sað ön ayaðýný kaldýrarak: -Sakin olun kardeþlerim! Bir çözüm bulacaðýz elbet, dedi. Bir süre düþünen aslan baba, daha sonra kayalýða doðru döndü. Geniþ adýmlarla taþtan taþa sýçrayarak ta tepeye kadar çýktý. Kafasýný kaldýrýp gök gürültüsünü andýran sesiyle uzun uzun kükredi. Yakýndaki aðaçlardan onlarca kuþ kalktý. Aslan baba bir kez daha kükredi. Bu sefer sesi daha yüksek perdedendi. Orman inledi. Ses, karþý daðlarda yankýlandý. ORMAN MECLÝSÝ TOPLANIYOR Ýþini bitiren baba kayalýktan indi, eski yerine geldi ve durdu. O sýrada gökyüzünde jilet pençe kartal göründü. Kývrýk gagasýný yalaya yalaya gelip yakýnlardaki aðaçlardan birinin kuru dalýna kondu. Meydandaki hayvanlarý selâmladý. Çok geçmeden birkaç cins kuþ daha geldi. Meydan gide gide kalabalýklaþýyordu. Kuþlarýn peþinden kara hayvanlarý da ortalýða çýkmaya baþladýlar. Önce çakal geldi. Peþi sýra geyik, dað keçisi, porsuk, kunduz ve diðerleri sökün ettiler. Þimdi alan, orman sakinleriyle çepeçevre kuþatýlmýþtý. Aslan baba en ortada duruyordu. Kaþlarýný ciddiyetle çatmýþtý. Diðerleri ona dönük olarak bekliyorlardý. Yüzlerinden merak akýyordu. Herkes tamamdý. Artýk toplantý baþlayabilirdi. Önce koca oðlan ayý konuþtu: -Hepiniz hoþ geldiniz dostlar. Orman sakinleri koro hâlinde: -Hoþ gördük ayý kardeþ, dediler. Kocaoðlan konuþmasýný sürdürerek: -Þimdi size bir þey göstereceðim. Sonra konuyu tartýþacaðýz, dedi. Ayý daha sonra uzun kulaða dönerek: -Tavþan gel buraya, dedi. Tavþan topallayarak ilerledi. Ayýnýn önüne gelip durdu. Bütün hayvanlar, onun kýrmýzýya boyanmýþ olan arka bacaðýna bakýyorlardý. Serçe ile sýðýrcýk küçük birer çýðlýk attýlar. Karga kalýn sesiyle merakýný gidermenin derdine düþtü. Geyik meledi, koyun aðladý. Bir anda ortalýðý anlaþýlmaz bir uðultu kaplamýþtý. Aslan baba kurallarý olan bir liderdi. Lâubalilik istemezdi; o, her zaman ciddi olmak isterdi. Bu yüzden öfkeyle kükredi. Uðultuyu bir býçak gibi kesti.

5 Koca oðlan ayý konuþmasýna devam ederek: -Ormanda bir kaç aydan beri huzur kalmadý dostlar. Yeni bir avcý türedi, dedi. Uzun kulaklý tavþan sinirli sinirli: -Adamýn baþka iþi yok galiba? Sabahýn köründe silâhýný kuþanýp çýkýyor dýþarýya. Gece karanlýðýna kadar buralarda... Ne kuþ diyor, ne kurt diyor; uçan, kaçan her þeye ateþ açýyor. Bunu gereksiniminden yapýyor olsa neyse. Hayvanlarý vurduðu yerde býrakýp baþka avlarýn peþine düþüyor, diye ekledi. Jilet pençe kartal kýzmýþtý: -Bu adam avcý deðil bir sadist, dedi. Koca oðlan ayý kaldýðý yerden konuþmasýný sürdürdü: -En son eseri de þu zavallý tavþan. Bakýn görün hâlini. Sonra da bu duruma dur deyin. Susmayýn! Sustukça sýra size gelecek, dedi. Ayýnýn ortaya koyduðu manzara herkesi hüzünlendirmiþti. Alanda bir süre sessizlik oldu. Sonunda Aslan baba araya girerek, tane tane konuþmaya baþladý: -Þu andan itibaren duruma el konulmuþtur tarafýmýzdan. Problemi en kýsa zamanda çözeceðiz, dedi. Bir süre sustu. Önündeki hayvanlarý tek tek süzdü, sonra: -Ayý kardeþ, kurdu da yanýný al, bir ekip kur. O avcý bozuntusunu en kýsa zamanda karþýmda görmek istiyorum. Þimdi toplantý bitmiþtir. Haydi herkes iþine, dedi. Konuþmasýný bitiren aslan inine girip gözden kayboldu. EKÝP ÝÞ BAÞINDA Ayý daðýlmak üzere olan hayvanlarý durdurup: -Bu konuda bize yardýmcý olacak arkadaþlar lütfen burada kalsýnlar. Diðerlerine iyi günler dilerim, dedi. Ayý, tavþan, kurt, tilki, kartal ve birkaç meraklý kuþun dýþýndakiler meydandan uzaklaþtýlar. Ayý sinirli sinirli kafasýný salladý. O, burada daha çok hayvan kalacak sanýyordu. Kurt da sonuçtan memnun olmamýþtý. Anlamsýz sözlerle homurdandý. Ayý ensesini kaþýyarak dolanýyordu aðaçsýz meydanda. Tavþan habire ne yapmalarý gerektiðini soruyordu arkadaþlarýna. Tilki elindeki çöple topraðý eþeliyordu. Avcýyý yakalayýp getirmek olanaksýz bir þeydi. Adam bir kere silâhlýydý. Beline baðladýðý kemer silme fiþek doluydu. Bu durumda deðil yakalamak, yanýna bile yaklaþmak olanaksýzdý onun. Ama ekip, bunun bir çaresini bulmak zorundaydý. Ormanýn lideri aslan baba iþlevi üzerlerine yýkarak inine çekilmiþti. En kýsa zamanda sonuç almak istiyordu. Onun en kýsa zaman dediði, iki ya da üç gündü. Ormanda yaþayan hayvanlar sorunu sahiplenmemiþti. Her biri sessizce çekilmiþti alandan. Ekibe sonradan katýlan yalnýzca kartaldý. Ýþ bizimkilerin omuzlarýnda kalmýþtý. Durum iyi deðildi. Kartal tünediði aðaç dalýnda düþünceli düþünceli tüylerini karýþtýrýyordu. Sonra birden sýçradý: -Buldum, dedi. Bu iþi çözecek birini biliyorum. Koca oðlan ayý merakla: -Kimmiþ o, diye sordu. Jilet pençe kartal uzaklarý iþaret ederek: -Köstü bey, diye yanýtladý soruyu. Kýzýl gözlü kurt kaþlarýný çatarak: -Köstü bey mi? O da kim, diye sordu. Jilet pençe kartal açýklama yaptý: -Köstü bey, karþý daðda yaþayan yaþlý bir köstebektir. Bilgeliði, ormandaki pek çok hayvan tarafýndan bilinir. Özellikle yeraltý dünyasý onun önünde saygý ile eðilir. Gözleri pek iyi görmez. Bununu nedeni çok okumasýdýr. Köstü bey gözlerini kaybetmiþ ama bilgi ve hikmeti kazanmýþ biridir. Üstelik çok yardýmseverdir. Darda kalanlar onun kapýsýný çalarlar. Ulu bilge de kimseyi geri

6 çevirmez. Elinden gelen her iyiliði yapar, dedi. Kartalý sessizlik içinde dinleyen ekip sevinç içindeydi. Tavþan, topal bacaðý ile zýp zýp zýplýyordu: -Yaþasýn yaþasýn, diyordu. Tilki, problemin þimdiden çözüldüðünü düþünmeye baþlamýþtý bile. Ona göre bu iþ bitmiþti: -Avcýyý ancak bilgi ve bilgelik yenebilir, dedi. Kurt her zaman ki gibi temkinliydi. Ama yine de itiraz etmedi. KÖSTÜ BEYÝN MEKANINDA Bir süre sonra ekip yola dizildi. Kartal, aðaçlarýn üzerinden uçarak kýlavuzluk yapýyordu. Yerdekiler, her zaman olduðu gibi boy sýrasýna göre dizilmiþlerdi. En önde ayý vardý. Uzun otlarý yara yara ilerliyordu. Tavþan en arkadaydý ve topallayarak diðerlerine yetiþmeye çalýþýyordu. Uzun bir yürüyüþün sonunda ekip, Köstü beyin yaþadýðý topraklara ulaþtý. Kartal alçalarak yakýndaki kayalýklara kondu. Onu gören gelincik, tarla faresi ve genç köstebekler kaçýþtýlar. Kartal konduðu taþýn üzerinden atlayarak yuvasýna girmek üzere olan bir köstebeði yakaladý. Zavallý hayvan sonunun geldiðini sanmýþtý, acýyla tiz bir çýðlýk attý. Jilet pençe kartal sakin bir ses tonuyla: -Korkma köstebek kardeþ, dedi. Bu sefer yemek için avlamadým seni. Genç köstebek þaþkýnlýkla: -Ya ne yapacaksýn, diye sordu. Jilet pençe devam ederek: -Þimdi beni dinle. Þu karþýda gördüðün beyleri tanýyor musun, diye sordu. Genç köstebek endiþeyle: -Hayýr, ilk defa görüyorum beyleri, diye yanýtladý soruyu. Jilet pençe kartal: -Onlar koca oðlan ayý, uzun kulaklý tavþan, kýzýl gözlü kurt ve koca kuyruklu tilkidir Aslan babanýn elçileriyiz bizler. Bu topraklara da iyi niyetle geldik. Birisini arýyoruz. Genç köstebek: -Kimi arýyorsunuz, diye sordu. Jilet pençe kartal soruya soru ile karþýlýk verdi: -Sen Köstü beyi tanýr mýsýn? Genç köstebeðin gözleri ýþýladý: -Nasýl tanýmam? Tanýrým elbet, diye yanýtladý. Jilet pençe kartal baþýný sallayarak: -Hah, þimdi seni býrakacaðým. Doðru ona gideceksin. Bir sorunumuz olduðunu ve kendisine akýl danýþmak istediðimizi söyleyeceksin. Anlaþtýk mý, dedi. -Tamam. Anlaþtýk efendim. -Haydi, göreyim seni. Yýrtýcý kuþun týrnaklarýndan kurtulan köstebek, yýldýrým hýzýyla yuvasýna daldý ve gözden kayboldu. KÖSTÜ BEY ÝLE KARÞI KARÞIYA Kartal tekrar havalandý, çevredeki kayalarýn birinin üzerine kondu. Ekipte yer alan diðer hayvanlar da birer taþ bulup üzerine oturdular. Sonucu beklemeye baþladýlar. Tavþan, bu arada ayýya akýl danýþarak: -Bu olayý çözebilecek miyiz ayý kardeþ, diye sordu. Ayý onu teskin etti: -Stres yapma kardeþ. Her þeyin bir çözümü vardýr. Bu konu da er ya da geç bir sonuca ulaþýr, dedi.

7 Tilki her zamanki gibi iyimserdi: -Köstü bey kökünden hâlleder avcý konusunu. Biraz sonra görürsünüz, dedi. Aradan bir süre geçmiþti ki köstebek yuvasýnýn aðzýnda biri belirdi. Bu gözlüklü ve yaþlý biriydi. Onu ilk gören kartal olmuþtu: -Hah iþte geliyor, diye uyardý arkadaþlarýný. Saygýda kusur etmeyin ha. Köstü bey aðýr aðýr çýktý deliðinden dýþarý. Bir süre durdu. Gözleri güneþ ýþýðýna duyarlýydý. Bu yüzden elini siper ederek süzdü çevreyi. Kimseyi görememiþ olacak ki: -Benimle görüþmek isteyenler kimlerdi, diye sordu. Jilet pençe kartal kanatlarýný çýrparak: -Biziz Köstü Bey. Ben kartal. Yanýmdakiler de koca oðlan ayý, kýzýl gözlü kurt, koca kuyruklu tilki ve uzun kulaklý tavþan, dedi. Köstü bey baþýný salladý: -Ýyi. Hoþ geldiniz, diye karþýlýk verdi. Koca kuyruklu tilki: -Aslan babanýn elçileriyiz, diye devam etti. Köstü bey endiþe ile: -Aslan babanýn benden ne arzusu olabilir ki, diye sordu. Koca kuyruklu tilki: -Orman hayvanlarýnýn bir sýkýntýsý var da, diye açýkladý. Koca oðlan ayý araya girerek: -Buraya onu görüþmek ve çözüm önerilerinizi almak üzere geldik, dedi. Köstü bey merakla: -Ha! Sorun nedir peki, diye sordu. Jilet pençe kartal sinirle: -Sorunun nedeni bir avcý, diye açýklamaya baþladý. Koca kuyruklu tilki: -Acýmasýz ve silâhlý biri, diye devam etti. Uzun kulaklý tavþan üzüntü ile: -Her gün orman halkýndan üçünü, beþini yok ediyor, dedi. Kýzýl gözlü kurt homurdanarak: -Bizler iþin içinden çýkamadýk, dedi. Koca oðlan ayý sesini yumuþatarak: -Bir kere de zatýâlinize danýþalým dedik, diye tamamladý konuþmayý. Köstü Bey, gözlüðünü burunun üzerine doðru kaldýrdý. Bir süre durdu, düþündü. Bu arada koca oðlan ayý: -Sadece üç günlük süremiz var. Bu zaman içinde o adamý yakalayýp aslan babaya teslim etmemiz gerekiyor, dedi. Jilet pençe kartal hüzünle: -Ama biz onun yanýna bile yaklaþamýyoruz. Uçaný da vuruyor, kaçaný da, diye tamamladý arkadaþýnýn sözünü. Köstü bey, duyacaðýný duymuþtu Tamam. der gibi kafasýný salladý sonra da ayýyý iþaret ederek: -Sen yaklaþ yanýma bakayým, dedi. KÖSTÜ BEY YERALTININ SIRRINI VERÝYOR Ayý, Köstü beyin isteði üzerine öne doðru ilerledi. Köstebek yuvasýnýn bir metre ötesinde durdu. Köstü bey ilerideki kayalarý iþaret ederek: -O üzerinde oturduðunuz kayalar aslýnda eski bir kentin kalýntýlarýnýn yukarýda kalan kýsmýdýr, diye konuyu deðiþtirdi. Koca oðlan ayý bundan hoþlanmamýþ olacak ki: -Eee! Bunun konumuzla ne ilgisi var Köstü beyim, diye sormadan edemedi.

8 Köstü bey sesini yükselterek: -Þimdi beni iyi dinle. Þu sað tarafta gördüðün tümsek var ya? -Evet var -Hah iþte orayý kazýn. Az aþaðýda bir kapaða ulaþacaksýnýz. Onu kaldýrýn ve eski kentin kapýsýndan içeri girin. -Eski kent mi? -Evet. Size gerekli þeyleri orada bulacaksýnýz. Köstü bey diyeceklerini demiþti, hemen arkasýný çevirdi, aðýr aðýr yürüdü. Tam yuvasýna girmek üzereyken geri döndü: -Ha, unutmadan söyleyeyim. Oradan alacaðýnýz þeylerin tarihî deðeri vardýr. Ýþinizi bitirince getirip yerlerine koyarsýnýz. Olmaz mý, diye uyardý bizimkini. Köstü bey deliðinde kaybolurken ayý, höyüðün yanýna varmýþtý bile. Hiç beklemeden iþe koyuldu. Keskin pençeleriyle topraðý kazmasý hiç de zor olmuyordu. Çok geçmeden kurt ile tilki de yardýma geldiler. Kartal, en yakýndaki kayanýn üzerine konup arkadaþlarýný izlemeye baþladý. Uzun kulaklý tavþan ise sabýrsýz hareketlerle çevrede dolaþýyordu. Ayý, kurt ve tilki üç koldan deþelemeye baþlamýþlardý topraðý. Kýsa bir süre sonra bir metrelik derinliðe ulaþýlmýþtý. O sýrada hayvanlarýn týrnaklarýna set bir cisim çarptý. Köstü beyin belirttiði kapý bu olmalýydý. Ekip, daha bir þevkle giriþti kazma iþine. Çok geçmeden Köstü beyin sözünü ettiði kapý, bütünüyle açýða çýkmýþtý. Ancak açýlmýyordu. Anlaþýlan kilitliydi. Uzun kulaklý tavþan: -Ne olacak þimdi, diye sordu. Ayý geri geri çekildi. Sonra bütün gücüyle kapýya yüklendi. Paslý metal gýcýrdayarak ardýna kadar açýldý. Güneþ ýþýðý açýlan kapýdan içeri uzadý. Þimdi bizimkilerin önlerinde taþ zeminli bir oda duruyordu. Ekiptekiler, merak ve korkuyla odaya girdiler. Hava burun yakan bir küf kokusu ile doluydu KARÞINIZDA KILLI ÞÖVALYELER Ayý öne çýkýp ortaya doðru ilerledi. Orada bulduðu þeylerden birini tutup kaldýrdý. Bu bir çelik zýrhtý. Aðýr metal giysiden paslý toprak parçalarý döküldü yere. Kurt ile tilki ayýyý izliyorlardý. Hemen arkalarýnda tavþan vardý. Kartal kapýnýn kenarýna tünemiþti. Hepsinin gözünden merak akýyordu. Koca oðlan, bir elbise dener gibi zýrhý üzerine tuttu. Tam kendine göreydi. Kýzýl gözlü kurt: -Köstü beyin bahsettiði malzemeler bunlar olsa gerek, diye fikrini açýkladý. Koca oðlan ayý bilgiç bilgiç: -Bunlara zýrh deniyor, dedi. Uzun kulaklý tavþan meraklanmýþtý: -Zýrh mý? Peki, neye yarýyor bu paslý þeyler, diye sordu. Bilgiçlik sýrasý koca kuyruklu tilkideydi, o da: -Eskiden askerler savaþa giderken bunlarý giyerlermiþ. Böylece yaralanmaktan korunurlarmýþ, diye açýkladý. Koca oðlan ayý, elindeki metal zýrhý tartarak: -Epey aðýr bir þey... Sanýrým, demirden yapýlmýþ, dedi. Uzun kulaklý tavþan havaya zýplayarak: -Eski savaþçýlarý koruyorsa bizi de koruyabilir bu zýrh denilen nesne. Örneðin avcýnýn kurþunlarý iþlemez bunu giyen kimseye, diye fikir yürüttü. Tavþanýn önerisini duyan koca oðlan ayýnýn gözleri ýþýladý. Onun da aklýna yatmýþtý tavþanýn dediði: -Doðru ya! Dur bir deneyeyim þunu, diye merakýný belli etti. Kocaoðlan dediðini yapýp aðýr zýrhý üzerine giydi. Bu hâliyle týpký bir þövalye gibi olmuþtu: -Nasýlým beyler, diye sordu. Jilet pençe kartal, ayýnýn üzerindeki zýrha bakýp:

9 -Ooo! Tam vücuduna göre yapýlmýþ sayýlýr kardeþ, dedi. Koca oðlan ayý orasýný burasýný çekiþtirerek: -Biraz sýktý ama olsun, dedi. Jilet pençe kartal yerdeki diðer bir zýrhý göstererek: -Haydi kurt kardeþ, sen de þunu giy, dedi. Öneri üzerine kurt da diðer zýrhý geçirdi sýrtýna. Kartal, metal yýðýnýnýn içinde kaybolan kurdu iþaret ederek: -Kurda biraz büyük geldi, dedi. Koca oðlan ayý araya girerek: -Boþ ver! Þuralarýný biraz çektirirsek, kollarýný da kývýrýrsak oldu sayýlýr, diye karþýlýk verdi. Bu sýrada tilki de kendisi için bir zýrh arayýþýna girmiþti. Ancak ona göre bir þey yoktu anlaþýlan. Bu durumu fark eden tavþan araya girerek: -Tilki kardeþ sen hiç deneme, dedi. -Nedenmiþ o? Koca oðlan ayýnýn komikliði üzerindeydi: -Eskiden çocuklar zýrh giymiyorlardý kardeþ. Ayrýca cüceler de savaþa gitmiyorlardý, dedi. -Hah hah! Kurt ile ayý giydikleri zýrhlarý çýkarýp koltuk altlarýna aldýlar. Bir süre sonra ekiptekiler yola dizildiler. Yine geldikleri gibi kartal yukarýdan uçuyor ve alttakilere yol gösteriyordu. Bu þekilde ilerlemek kolay oluyordu. Ekip, bir süre sonra aslan baba meydanýný ulaþmýþtý. Ayý ile kurt epeyce yorulmuþlardý. Meydanýn ortasýna varýnca koltuk altlarýnda taþýdýklarý zýrhlarý yere býraktýlar. Ardýndan kendileri de birer külçe gibi çöktüler topraðýn üzerine. AVCI TEMUR YÝNE ÝÞ BAÞINDA Avcý Temur, birkaç günden beri kýsmetsizdi. Ne bir ördek ne de bir tilki vurabilmiþti. En son atýþ alanýna giren bir tavþana iki fiþek sýkmýþtý o kadar. Bu atýþlardan biri karavanaydý ama diðeri isabet etmiþti. Avcý, vurduðu tavþanýn ardýndan koþmuþtu. Çalýlarda bir kaç damla kana da rastlamýþtý. Fakat tavþaný bulamamýþtý. Demek ki hayvancýðýn yarasý hafifti ki kaçýp kurtulmuþtu. Temur, bugün mutlaka bir þeyler avlamak istiyordu. Bunun için daðýn zirvesine týrmanmak gerekiyorsa, oraya kadar çýkacaktý. Her zaman olduðu gibi erkenden kalktý. Dün bir dükkândan aldýðý av malzemeleri masanýn üzerinde duruyordu. Bunlar boþ fiþek kovanlarý, barut, kapsül ve çeþitli irilikte saçma paketleriydi. Temur, mutfakta kullanýlan paçavralardan bir kýsmýný alýp masanýn baþýna geçti. Saçma paketlerinin yapýþkanýný açtý. Yuvarlak saçmalarý öbek öbek ortaya döktü. Bu öbekleri oluþturan saçmalar bir incik tanesi iriliðinden baþlýyor, boy boy irileþiyordu. Nohut büyüklüðünde olanlar bile vardý. En son birkaç tane vardý ki bilye iriliðindeydi. Onlarýn adý, avcýlar arasýnda domdom kurþunuydu. Domdom kurþunlarý, domuz ve ayý gibi kalýplý hayvanlarý avlamakta kullanýlýyordu. Avcý Temur, boþ kovanlarý barut ve saçmalarla özenle doldurdu. Dolumu tamamlanan fiþekleri deri kemerinin üzerindeki zulalarýna itina ile yerleþtirdi. Çok geçmeden iþini bitirmiþti. Ayaða kalkýp avcýlara mahsus alaca elbisesini üzerine giydi. Fiþekliðini beline taktý. Sonra çiftesini omzuna asýp dýþarý çýktý. Temur un önünde sazlýk alan vardý. Ama oraya hiç uðramadý. Zaten fiþeklerinin tamamý domdomdu. Onlarla kuþ avlanamazdý. Sazlýktan birkaç ördek havalandý. Temur hiç oralý olmadý. Suyun kenarýndan dolanýp daðýn eteðine ulaþtý. Bir süre sonra çalýlýk kýsma girmiþti. Avcý, çiftesini omzundan çýkarýp eline aldý. Keskin gözleriyle çevreyi süze süze ilerlemeye baþladý. Çalýlýk alaný geçmesi çok zaman almamýþtý. Þimdi çevre iri aðaçlarla çevriliydi. Zemini oluþturan topraklýk alan bu yüzden gölgeydi. Aðaçlarýn tepelerindeki açýklýklardan ara ara güneþ ýþýðý süzülüyordu.

10 TEMUR A KARÞI KILLI ÞÖVALYELER Temur, bir süre ilerledi ormanda. Bir zaman sonra sað yanýndan bir çýtýrtý iþitir gibi oldu. Zýngadak durup o yana döndü. Yaklaþýk elli metre ötedeki çalý öbeðinde bir kýpýrtý var gibiydi. Avcý, pürdikkat oraya bakýyordu ki bu sefer aksi yönde bir kýpýrtý oldu. Hemen o tarafa döndü Temur. Ýlerideki aðaçlarýn arasýndan iri bir hayvanýn kaçtýðýný gördü. Son anda görüþüne takýlan bu karartý büyük olasýlýkla bir ayý olmalýydý. Ama ne gariptir ki bu ayý gri bir posta sahipti. Avcý Temur þaþkýn þaþkýn: -Gri bir ayý! Ne gördüm, ne de duydum böyle bir þeyi, diye mýrýldandý. Temur, dikkatli adýmlarla tekrar ilerlemeye baþladý. Ýþte yine gördü o gri karartýyý. Þüphesi yok bu bir ayýydý. Temur kararýný verip o yana doðru koþmaya baþladý. Tam ayýyý kaybettiði aðaçlýk bölgeye ulaþacaktý ki arkadaki çalýlar yüksek sesle hýþýrdadý. Temur hemen geri döndü. Bir kurt çalýlarýn yanýnda durmuþ kendisine bakýyordu. Ama garip bir durum vardý. Bu kurt da griydi ve sanki tüysüz gibi duran bir deriye sahipti. Temur, tüfeðini kurdun üzerine doðrulttu ve niþan alýp ateþledi. Tank! diye bir ses çýktý. Kurþunu yiyen kurt çalýlarýn arasýna yuvarlanýp kayboldu. O anda arkada bir kükreme duyuldu. Kurdu þimdilik býraktý ve geri döndü avcý Temur. Ýþte o gri ayý Tam karþýsýndaydý ve bir aðacýn gölgesinde duruyordu. Temur çiftesindeki ikinci fiþeði de ona sýktý. Yine Tank! sesi çýktý. Ayý debelene debelene kaçtý. Bir süre sonra aðaçlarýn arasýnda gözden kayboldu. Arkadaki rampanýn üstünde, yeniden ortaya çýktý. Avcý Temur çiftesine iki fiþek daha sürdü. Daha önce kurdu vurduðu yere yöneldi. Birkaç adýmda çalýlýða ulaþtý. Kurdu tam þurada vurduðuna emindi. Ama görünürde hiçbir þey yoktu. Çalýlarýn üzerinde ve yerde kan izleri aradý ancak hiçbir iz bulamadý. AVCININ KAFASI KARIÞIYOR Avcý Temur þaþýrmýþtý. Keskin gözleriyle çevreyi tararken kurdu yeniden gördü. Canavar capcanlýydý: - Bu nasýl olur? Onu vurduðuma eminim. diye düþündü. Bu iþte bir terslik vardý ya ne? Avcý Temur un kafasý karýþmýþtý. Kýsa bir süre durup düþündü ancak olanlara bir yanýt bulamadý. Þaþkýn avcý silâhýný yeniden kurdun üzerine doðrulttu. Canavar kaçtý. Tam kurt, ayýnýn bulunduðu tepeye týrmanýrken, avcý Temur tetiðe bastý. O Tank! sesi yine duyuldu. Sesin hemen ardýndan çevreye kývýlcýmlar sýçradý. Kurt bir takla atýp kalktý yine koþmaya baþladý. Þimdi ayý ile kurt birlikteydiler. Avcý Temur, kurdu vurduðu zaman çýkan kývýlcýmlara bir anlam verememiþti: -Allah Allah! Neler oluyor böyle? Rüya mý görüyorum yoksa, diye baþýný salladý. Sýktýðý dördüncü fiþeðin ayýya isabetiyle çevreye saçýlan kývýlcýmlar, avcýnýn aklýný daha da karýþtýrdý. Bu arada yavaþ yavaþ sinirlenmeye de baþlamýþtý. Temur, silâhýný yeniden doldurup koþtu. Avcý arkada, ayý ile kurt önde bir süre kovalaþtýlar. Temur, punduna getirip tetiðe basýyor, bir Tank! sesi çýkýyor, ardýndan kývýlcýmlar saçýlýyordu. Bu þekilde uzunca bir süre devam etti bu kovalamaca. Sonunda hayvanlar aðaçsýz bir alana ulaþtýlar. Temur hemen onlarýn arkalarýndaydý. Burada aðaç gölgeleri kesilmiþti. Þimdi güneþ ýþýðýna ulaþmýþlardý. Avcý Temur, O zaman hayvanlarýn üzerlerine birer zýrh giydiklerini hayretle gördü. Çýkan metalik seslerin, saçýlan þerarelerin nedeni þimdi anlaþýlmýþtý. Ayý ile kurt koþa koþa açýklýk alanýn tam karþýsýndaki maðaradan içeri daldýlar. Tabiî avcý Temur da arkalarýndan Avcý þimdi maðaradaydý. Ýçeri oldukça karanlýktý. Temur, gözlerini karanlýða alýþtýrmak için durmuþtu ki ardýnda bir kükreme iþitti. Bu ses o kadar güçlüydü ki avcý, maðara tavanýndan molozlarýn döküldüðüne þahit oldu. Hýzla geri döndü. Olabilecek þeylerin en korkuncu karþýsýndaydý: Kocaman yeleli bir aslan

11 Temur, silahýna davrandý ama yediði bir pençe darbesiyle yere yuvarlandý. Toparlanýp tekrar ayaða kalkmak istedi. Bu sefer de karþýsýnda ayý ile kurdu gördü. Her ikisi de þövalye zýrhlarý içinde acýmasýz askerlere benziyorlardý. Avcý Temur olduðu yere yýðýldý kaldý. HAYVANLAR MECLÝSÝ ÝKÝNCÝ KEZ TOPLANIYOR Aslan babanýn ininin önü yine kalabalýktý. Ormanda yaþayan tüm hayvanlar oradaydýlar. En baþta aslan baba duruyordu. Onun bir yanýnda koca oðlan ayý, öteki yanýnda kýzýl gözlü kurt yer almýþtý. Jilet pençe kartal maðaranýn siperine tünemiþti. Diðer hayvanlar ise alaný çepeçevre kuþatmýþlardý. Kendi aralarýnda fýsýltýyla konuþuyorlar ve birbirlerine Temur u gösteriyorlardý. Avcý, aslan babanýn iki adým önündeydi. Eli, ayaðý sarmaþýklarla baðlanmýþtý. Üzerindeki alacalý avcý elbisesi yer yer yýrtýktý. Yýrtýk yerlerden týrmýklanmýþ eti görünüyordu. Yüzünde de kýrmýzý çizikler vardý. Korkuyu bir maske gibi takýnmýþtý suratýna. Bir süre sonra aslan baba, kýllý pençesini kaldýrýp kalabalýðý susturdu: -Beni dinleyin! Ey orman halký Bu adamý tanýyor musunuz, diye sordu. Aslanýn gösterdiði avcýyý tanýmayan hayvan yoktu anlaþýlan. Bir ördek baðýrarak havaya sýçradý ve kopuk kuyruðunu göstererek: -Daha dün kopardý dümenimi. Canýmý zor kurtardým onun elinden. Diðer kardeþlerim benim kadar þanslý deðillerdi, diye þikâyet etti. Ardýndan bir karaca öne çýkarak: -Ben de kocamý istiyorum. Zavallý, bu zalim avcýnýn kurþunlarýyla telef oldu. Leþini akbabalar paylaþtý. Þimdi diyetimi versin, dedi. Bir zebra söz alarak yaþlý gözlerle: -Bakýn þu bacaðýma! Kurþun yarasýný ömür boyu taþýyacaðým. Bana yaptýðýnýn aynýsýný yapýlmalýsýnýz ona. Kurþun yarasýnýn acýsýný tatmalý ve ömür boyu taþýmalý o yarayý, dedi. Ýki yavru çakal aðlayarak söz aldýlar: -Biz de annemizi istiyoruz, diye baðýrdýlar. Avcý Temur, hayvanlarýn kendi aralarýndaki konuþmalarýný anlamýyordu ama bu durumda sonunun pek parlak olmayacaðýný hissedebiliyordu. Anlaþýlan burasý bir mahkemeydi ve hayvanlar kendisini yargýlýyorlardý. Hayvanlarýn þikâyetleri bir türlü bitmiyordu. Herkesin bir kuyruk acýsý vardý. Bu yüzden orman sakinleri öçlerinin alýnmasýný istiyorlardý. Aslan baba ve kurmaylarý bütün þikâyetleri sonuna kadar dinlediler. Söylenenler tekrarlanmaya baþlayýnca aslan baba bir adým öne çýktý ve pençesini kaldýrdý: -Lütfen susun, dedi. Ormaný kaplayan uðultu bir anda kesildi. ASLAN BABANIN ÖNERÝSÝ Aslan baba konuþmasýna devam ederek: -Öyle görülüyor ki bu avcýnýn kýrdýðý yumurta kýrký aþmýþ. Yaptýklarý avcýlýk sýnýrlarýnýn dýþýna taþýp zulüm boyutuna varmýþ. Anlýyorum, hepinizin caný yanýyor ve öcünüzü almayý arzu ediyorsunuz. Ama intikam bize yakýþmaz. Onu birkaç pençede yok edebiliriz. Fakat bunu yapamayýz. Yapmamalýyýz. Bizler, insanlar kadar acýmasýz olamayýz; zevk için bir karýncaya bile kýydýðýmýz yoktur bizim, dedi. Aslan baba konuþmasýnýn burasýnda durdu. Meclisi oluþturan hayvanlarý tek tek süzdü. Sonra: -Þimdi size bir önerim var, dedi. Koca kuyruklu tilki meraklanmýþtý: -Nasýl bir öneri baba, diye sordu. Aslan baba sakin bir eda ile: -Bu avcýyý burada cezalandýrmayalým, diye açýkladý.

12 Uzun kulaklý tavþan sinirli sinirli: -Ya ne yapalým baba, diye sordu. Aslan baba sakin bir ses tonuyla: -Ona bir fýrsat verelim, dedi. Koca oðlan ayý þaþýrmýþtý: -Fýrsat mý? Nasýl bir fýrsat aslan baba, diye sordu. Aslan baba ayný durgunlukla: -Ýplerini çözüp ormana salalým onu, dedi. Kýzýl gözlü kurt kaþlarýný çatarak: -Nasýl olur, diye sordu. Aslan baba bilge edasýný takýnarak: -Ýnsanlarýn bir atasözü vardýr: Ava giden avlanýr. diye. Madem öyle, biz de bu avcýyý avlayalým. Eðer kaçabilirse kurtulur. Yok deðilse cezasýný çekmiþ olur. Biz de gereksiz yere katil olmayýz. Doðamýzýn gereðini yaparýz, diye kükredi. Jilet pençe kartal biraz düþündükten sonra: -Olabilir. Neden olmasýn, diye mýrýldandý. Koca kuyruklu tilki kuyruðunu salladý: -Bence de uygun, dedi. Koca oðlan ayý kendinden emin olarak: -Bence de Nasýl olsa kaçamaz bu avcý bozuntusu. Kýsa sürede yakalanýr, diye fikrini söyledi. Kýzýl gözlü kurt neþelenmiþti: -Biz de bu arada biraz eðlenmiþ oluruz, dedi. Aslan baba iki elini açýp: -Haydi, rast gele öyleyse, diye kükredi. Bu anlaþma üzerine koca oðlan ayý ilerledi. Þaþkýn bakýþlarý altýnda Temur un baðlarýný çözdü. Avcý olanlardan bir þey anlamamýþtý. Korka korka ayaða kalktý. Ayý onu göðsünden itti. Temur birkaç adým geriledi. Saðýna, soluna bakýndý; sonra anî bir kararla ileri fýrladý. Bir solukta aðaçlýk bölgeye ulaþtý. Burada bir süre durdu, þaþkýn þaþkýn geriye, alana baktý. Arkasýndan kimsenin gelmediðini görünce sevinçle koþmaya baþladý. Sýk ve iri aðaçlarýn arasýnda gözden kayboldu. Aslan baba takriben iki dakika beklerdi. Sonra gökler gibi kükredi. Ardýndan: -Haydi, safari baþladý, diye baðýrdý. SAFARÝ BAÞLIYOR Meydaný dolduran hayvan sürüsü öterek, haykýrarak, kükreyerek, böðürerek koþmaya baþladý. Hedef avcý Temur du. Herkes bir an önce ona ulaþmak ve bir pençede yere yatýrmak istiyordu. Avcý Temur, arkasýnda patlayan gürültüyü duyduðunda yakýndaki çayýn kenarýna ulaþmak üzereydi. Geri dönüp bakýnca üzerine doðru gelen bir toz bulutu gördü: - Eyvah geliyorlar. Ne yapmalýyým? diye düþündü. O an avcýnýn beyni bir makine gibi çalýþmaya baþladý. Saniyeler içinde çevreyi taradý. Küçük bir akarsuyun kenarýndaydý. Az ötesinde sazlýk bir alan görünüyordu. Avcý, hiç beklemeden kendisini sazlarýn arasýna attý. Uzun ve kalýn bir kamýþý kopardý. Suyun ortasýna doðru birkaç kulaç attý. Sonra dibe daldý. Kopardýðý kamýþýn bir ucu aðzýnda, diðer ucu suyun üzerindeydi. Bu þekilde rahatça soluk alabiliyordu. Bu arada durmuyor, suyun akýþ yönüne doðru yüzüp gidiyordu. Az sonra safariye çýkan hayvanlar da çay kenarýna ulaþmýþlardý. Ama görünürde avcý yoktu. Kurnaz adam sanki yeri yarmýþ, içini girmiþti. Öfkeli safariciler bir süre çevreyi araþtýrdýlar, çalý diplerine, kaya kovuklarýna baktýlar ama aradýklarýný bulamadýlar. Sinirli sinirli söylendiler.

13 Hayvanlar dere suyunun altýna bakmadýlar. Çünkü avcý suya dalmýþ olsa bu kadar süre havasýz kalamaz, bir yerden dýþarý çýkardý. diye düþündüler. Umutlarý kesilince homurdana homurdana daðýldýlar. Avcý Temur yine kurtulmuþtu. Ama o günden sonra bir daha onu ormanda gören olmadý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DÖNEM ÖDEVÝ KONULARI BELÝRLENÝYOR KUNDUZ KAFALI KRAL Kasabanýn arkasýndaki koruluða giden yol her zamanki gibi tenha deðildi. Çocuklar ikiþerli, üçerli gruplar

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT UÇUK KAÇIK BÝR ÖYKÜ BAÞLIYOR PLASTIK SÝTEYE YOLCULUK Hakan Uçuk, arkadaþlarý arasýnda soyadýndan dolayý alay konusu ola ola büyüdü. Daha çocukluðunun ilk yýllarýnda,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇÖP DAÐI ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇÖP DAÐI KAMYONLAR ÇÖP TAÞIYOR Yoksul köyümüzün güneyindeki derin vadiye kentin çöpleri dökülüyordu. Her gün kocaman kamyonlar homurdana homurdana taþýyordu ev artýklarýný.

Detaylı

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman Sokak Kuşu Hanidir sokaklardaydý. Saçak altlarýnda, pencere pervazlarýnda, aðaçlarýn, yapraklarý dökülmeye baþlamýþ dallarýnda... Yaz nasýl da çabuk geçmiþti. Gökyüzü alabildiðine maviydi. Beyaz, pamuk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

GÝRÝÞ SÝHÝRBAZIN TUZAÐI. Gorim'in Halký için bir Tanrý aramasýnýn ve kutsal Prolgu Daðýnda UL'u bulmasýnýn hikâyesidir.

GÝRÝÞ SÝHÝRBAZIN TUZAÐI. Gorim'in Halký için bir Tanrý aramasýnýn ve kutsal Prolgu Daðýnda UL'u bulmasýnýn hikâyesidir. TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Babama Kamera Vermeyin

Babama Kamera Vermeyin Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Kafesler dolusu kuþlardýk. Tüylerimiz bulut rengindeydi, deniz renginde, çayýr çimen renginde. Kanatlarýmýzý çýrparak kafeslerde uçuyorduk.

Kafesler dolusu kuþlardýk. Tüylerimiz bulut rengindeydi, deniz renginde, çayýr çimen renginde. Kanatlarýmýzý çýrparak kafeslerde uçuyorduk. Kafesler dolusu kuþlardýk. Tüylerimiz bulut rengindeydi, deniz renginde, çayýr çimen renginde. Kanatlarýmýzý çýrparak kafeslerde uçuyorduk. Parmaklýklara tutunarak kanat çýrpýyorduk. Parmaklýklara tutunarak

Detaylı

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi

karayý göstermek isterdi. Kýyý burada, bu tarafa gelin, der gibiydi. Kasabalýlara da gemilerin geldiðini haber verirdi. Ýþi çok çok önemliydi Deniz Feneri Bir zamanlar bir deniz feneri vardý. Uçsuz bucaksýz bir denizin kýyýsýnda gemileri beklerdi. Hemen arkasýndaki yamaçta da bir kasaba uzanýrdý. Bir liman kasabasý... Gemiciler, gemilerini bu

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda kuzu çobanlýðý yapýyordum. Koþmaktan düþmekten yoruldum,

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

BİZE KATILIR MISINIZ?

BİZE KATILIR MISINIZ? BİZE KATILIR MISINIZ? ŞARKILAR FARECİK Bizim mutfakta bir yuvası var. Ben bilemem ki kaç yavrusu var. Her şeyi kemirdi. Her şeyi dağıttı. Annemi babamı çıldırttı. Farecik farecik, Döktün saçtın farecik,

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

E E 1. Rsiml ilgili konuþalým. Çocuðun kucaðýnda $bbk# olduðunu hissttirlim. Yanýtý aldýktan sonra þifrli tikti bularak yapýþtýrmalarýný v üzrini kazýmalarýný saðlayalým.. Bbði uyutmak için çýkarýlan $#

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE. Çeviren: Vivet Kanetti

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Goscinny / Sempé. Öykü PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE. Çeviren: Vivet Kanetti Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE 4 ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Vivet Kanetti Goscinny / Sempé PITIRCIK PITIRCIK TATİLDE 4 Çeviren: Vivet Kanetti www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

Detaylı

Yaz aylarýný bitkin bir aðaç gibi geçirmiþtim. Serüvenci bir aðaç. Annem yaz boyunca

Yaz aylarýný bitkin bir aðaç gibi geçirmiþtim. Serüvenci bir aðaç. Annem yaz boyunca F a r u k D u m a n Çatý Yaz aylarýný bitkin bir aðaç gibi geçirmiþtim. Serüvenci bir aðaç. Annem yaz boyunca domates tepsilerinin baþýnda nöbet tutmuþ, gözümde korkusuz bir süvariye dönüþmüþtü. Kalesinin

Detaylı

ünite1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine

ünite1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe TEST 1 2. Aþaðýdakilerin hangisinde taþýmak sözcüðünün anlamýyla kullanýmý birbirine uymamaktadýr? 1. Yemek yaparken býçakla elimi kestim. Bizden rahatsýz oldular ve derslerini

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Değerli Dostlar, başlık olarak önce Ankara nın Denizi diyecektim, ama yüzlerce farklı cins kuştan bahsetmek isteyince Kuş Cennetlerimizden Biri

Değerli Dostlar, başlık olarak önce Ankara nın Denizi diyecektim, ama yüzlerce farklı cins kuştan bahsetmek isteyince Kuş Cennetlerimizden Biri Değerli Dostlar, başlık olarak önce Ankara nın Denizi diyecektim, ama yüzlerce farklı cins kuştan bahsetmek isteyince Kuş Cennetlerimizden Biri ÇAYIRHAN KUŞ CENNETİ ni tercih ettim. Biliyorsunuz ÇAYIRHAN,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü

S o n A n t l a þ m a Can Eryümlü Son Antlaþma Can Eryümlü www.altkitap.com Delikanlý adam Fatih Ergökmen'in anýsýna Son Antlaþma Can Eryümlü altkitap - roman 1 Son Antlaþma Can Eryümlü Aralýk 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti: Tasarým:

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı