Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı ( ) From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish (720-2010)"

Transkript

1 Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı ( ) 3-5 Aralık 2010, İstanbul From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish ( ) 3-5 rd December 2010, İ stanbul Bildiriler / Papers Yayıma Hazırlayanlar / Edited by Mehmet Ölmez, Erhan Aydın, Peter Zieme, Mustafa S. Kaçalin İstanbul 2011 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÜYÜKŞEHR BELEDİYESİ

2 İÇİNDEKİLER Sunuş... 5 Preword... 7 İgor Kormuşin: Türk Runik Karakterlerinin Şekil Değiştirmesinin Yazıtların Tarihlendirilmesinde Kullanımı Nicholas Sims-Williams: Turks and other peoples in the Bactrian documents Alexander Vovin: Once Again on the Ruan-ruan Language Peter Zieme: Were the Xiongnu identical with the Türk? Sören Stark: Hükümdarlık Topraklarında Sanat Yutaka YOSHİDA: Some new readings in the Sogdian version of Karabalgasun Inscription Cengiz Alyılmaz: Zanabazar Güzel Sanatlar Müzesindeki Türk Eserleri Luo XIN: An approach to the understanding of Inner Asian political titulary Viktor Yakovleviç Butanayev - Osman Fikri Sertkaya: Runik Yazılı Maşrapalar Üzerine: (8. Hakasya da bulunan runik yazılı gümüş maşrapa) Ahmet Taşağıl: Doğu Gök-Türk Devletinin Yıkılış Sürecinin Analitik Değerlendirilmesi ( ) Luvsandorj Bold: Orta Moğolca ve Eski Türkçe Arasındaki İlişkiler (Moğolların Gizli Tarihi Çerçevesinde) Marcel Erdal: Yazıtlar Türkçesinde Dörtlü Ses Uyumu Lucie Šmahelová: Present estate of the Kül-Tegin Monument excavation and remarks on the materials elaboration from Volker Rybatzki: Classification of Old Turkic loanwords in Mongolic Dmitrı M. Nasilov: Runik Türk Metinlerindeki -taçı /-daçı Şeklinin Statüsü Üzerine Karjaubay Sartkojaulı: Оrhon Metinlerindeki Bazı Veriler İçin Yeni Açıklamalar Mihály Dobrovits: Göktürk Yazıtlarında (A)Purumlar ve Fulin Meselesine bir Bakış Erhan Aydın: Küli Çor Yazıtının 18. Satırındaki YGR Harfleriyle Yazılmış Sözcük Üzerine Düşünceler Étienne de la Vaissière: New results for the history of the first Turkish empires Rysbek Alimov: Bir kez daha esiz üzerine

3 Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı ( ) From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish ( ) 3-5 Aralık 2010, İstanbul / 3 rd -5 th December 2010, İstanbul İstanbul 2011 / İstanbul 2011: Küli Çor Yazıtının 18. Satırındaki YGR Harfleriyle Yazılmış Sözcük Üzerine Düşünceler Erhan Aydın (Kayseri) Giriş: Türklerde av hayvanlarının ve avcılığın çok önemli bir yeri vardır. Avcılık kimi zaman besin, giyim kaynağı ve ticaret kimi zaman da askerî eğitim amacıyla yapılmıştır. Eski Türk yazıtlarında özellikle kaya resimlerinde avcılığın izlerini görmek mümkündür. Avcılık ister besin, giyim kaynağı ve ticaret ister askerî amaçla yapılıyor olsun töz sayılan hayvanların öldürül- mesi yasaklanmıştır. Bu yasakta inanç sistemlerinin etkisi büyük olmalıdır. Ayrıca bazı boylarca töz sayılan hayvanların diğer boylarca töz sayılmadığı da bilinmektedir. Bu durumun altında yatan temel neden herhâlde korkudur (Şirin User 2007: 49-50). Barutcu Özönder, Clauson un Begre (E 11) yazıtındaki yėti böri ölürdüm e barsıg kökmekig ölürmedim e Yedi kurt öl- dürdüm, pars ve Sibirya panteri öldürmedim cümlesinde böri öldürmeyi ta- nık göstererek kurdun eski Türklerde töz olmadığını kuvvetlendirmek için bu cümleyi örnek verdiğini ancak cümlenin devamında ise bars ve kökmekin neden öldürülmediğinin de sorulması gerektiğini belirterek töz hayvan olgu- sunun boydan boya değişebileceğine işaret etmiştir (Barutçu Özönder 1999: 85). Türklerde ve Moğollarda genç prenslerin er at alabilmeleri için çeşitli ya- ban hayvanlarını avlamaları gerektiği bilinmektedir. Er at alabilmek için yaban hayvanı avcılığına yedi, sekiz, dokuz gibi çocuk sayılabilecek yaş- larda başladıkları anlaşılmaktadır. Bu ilk avlanma şölenlerle kutlanırdı. Cengiz Han ın torunları Kubilay ve Hülagu ilk kez, biri yaban tavşanı diğeri de yaban keçisi öldürdüklerinde onurlarına şölen yapılmıştır. Hatta Moğol- larda bir çocuğun ilk avını gerçekleştirdiği zaman, hayvanın etini ve yağını kendi parmaklarına sürmesi bir gelenekti (Roux 2002: 229). Bu örneklerden de anlaşıldığı kadarıyla çocuğun er at yani asıl kahramanlık adını alma te-

4 226 ERHAN AYDIN şebbüslerinin çocuk denecek yaşlarda başladığı gerçektir. Üzerinde durdu- ğumuz satırda Küli Çor yedi yaşında ygr, dokuz yaşında ise azıglıg toŋuz öldürmüştür. Küli Çor yazıtının 18. (Doğu 6) satırında y 2 g 2 r 2 (ygr) harfleri ile yazılmış sözcük bugüne değin farklı şekillerde okunmuştur. Bu satırda, Küli Çor un, er at kazanabilmek için küçüklüğünde yaptığı kahramanlıklardan söz edil- mektedir. Satır şu şekildedir: KÇ 18 (Doğu 6): <...> küli çor yėti yaşıŋa ygr ölürti tokuz yaşıŋa azıglıg toŋuz ölürti [kar]luk yagıt[d]okda tezde süŋüşdökde <...> Küli Çor yedi yaşında (?) öldürdü. Dokuz yaşında azılı (vahşi) domuz öldürdü. Karluk(lar) düşman olduğunda Tez ırmağında savaştığında. 1. Önceki Okuma ve Anlamlandırmalar: ygr harflerinden oluşan sözcüğün önceki naşirler tarafından nasıl okunup anlamlandırıldığı aşağıda verilmiştir: Orkun 1936: y g r... (s. 138). Malov 1959: ygr (?)... (s. 28). Tekin 1968: yeg är[...]... (s. 258 ve 294). Aydarov 1971: yegirmi erti dvadtsatilyetniy (s. 337). Clauson-Tryjarski 1971: yägär wild female goat (?) (s. 18 ve 22). Bazin 1974 (1991): yägär chèvre sauvage (s. 165). Recebov-Memedov 1993: ygr... (s ). Hayashi-Ôsawa 1999: yegär(?) wild she-goat(?) (s ). Tekin 2000: yägir genç ceylan (s. 225 ve 259). Karjaubay 2003: yigren jiren (s. 233 ve 235). Berta 2004: (?)yägär kecskegidát (s. 15 ve 22). Joldasbekov-Karjaubay 2005: yigren jiren (s. 343). Şirin User 2009: y 2 g 2 r 2 (s. 470). 2. Sorunlu Sözcük İle İlgili Görüşler: ygr harfleriyle yazılan bu sözcüğün bir hayvan adı hatta bir av hayvanı olduğu bellidir. Önceki naşirler de sözcüğün bir av hayvanı olmasından hareket ederek daha çok yabani dişi keçi, yaban keçisi, genç ceylan, antilop gibi anlamlar vermiştir. Yeger veya yegir şeklinde okuyan naşirlerin hareket noktaları şu şekilde belirlenebilir: Sözcük Küli Çor yazıtının dışında başka hiçbir tarihsel ve

5 KÜLİ ÇOR YAZITININ 18. SATIRINDAKİ YGR HARFLERİYLE 227 YAZILMIŞ SÖZCÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER çağdaş metinde tanıklanmamıştır. Zaten yazıt üzerinde çalışanların tered- dütlü okumasının temel nedeni de budur. Ancak yedi yaşındaki bir çocuğun er at kazanabilmek maksadıyla giriştiği avcılık faaliyetinde önce avlanması daha kolay, tavşan gibi, ceylan gibi zararsız olan ve yırtıcı olmayan hay- vanlarla başlaması gerekeceğinden yazıt naşirlerinin büyük bir çoğunluğu ceylan, antilop olarak anlamlandırmayı uygun görmüşlerdir. Tekin, gramerinin Addan Ad Türeten Ekler başlığında {+An} eki için yägrän kestane rengi (at donu) (KÇ D 3, 9) < yägir ceylan (KÇ D 6) ve çağdaş Türk dillerinden Hak. çigrän kestane rengi, Tat. cirän, Yak. siär < *yägir örneklerini vermiştir (2000: 81). Yani Tekin e göre yägir sözcüğü +An eki ile genişlemiş ve yägrän olmuştur. Bu durumda yegren ile yegir sözcükleri köktaş olmaktadır. Tekin, sözlük bölümünde ise yegren için kestane rengi (at) anlamını vermiştir (2000: 259). yegren sözcüğü Küli Çor yazıtı dışındaki tarihsel metinlerde tanıklanmamıştır (EDPT 914a), (Sağol 1995: 143). Doerfer Mo. jērän Gazelle, Gazella (sub)gutturosa sözcüğünün erken Tü. *yägĕrän rötlich ve Tü. yägrän sözcüğü ile ilişkili olduğunu belirtmiş ve hayvanın Moğol bozkırları ve Gobi çölü ile daha çok güney Moğolistan coğrafyasında yaşadığını belirtmiştir (TMEN I, ). Doerfer cerdä maddesinde sözcüğün anlamını fuchsfarben, rötlich olarak vermiş ancak Tü. yegren ile ilişkilendirmemiştir (TMEN I, ). yägrän maddesinde ise lichtbraunrot, lichtbraunrotes Pferd anlamını vermiş ve cērän madde- sine göndermede bulunmuştur (TMEN IV, 184). Ramstedt, Kalmukça sözlüğünde zērd əә rehfarbig, hellbraun, lichtbraun (mit rötlicher nuance) olarak vermiştir (1976: 474). Räsänen, sözcüğü jägir-än, yägrän olarak alıp hemen hemen aynı anlamı vermiş, o da Mo. jeger-en sözcüğü ile karşı- laştırmıştır (VEWT 194). Clauson, yegren sözcüğü için chestnut as the colour of a horse s coat. A Second Period l.-w. in Mong. as cegere (Kow. 2320, Haltod 564) where it is used as a N. meaning gazelle, Gazella subgutturosa, see Doerfer I 171, the der. f. cegerde being used for the colour açıklamasını yapmış ve sözcüğün ilk e harfinin kapalı e (é) de ola- bileceğini belirttikten sonra sözcüğün Mo. cegereden ödünçleme olduğunu belirtmiştir (EDPT 914a). yegren sözcüğü EDAL da *negre madde başında verilmiş ve Tü. *yegre-n ile karşılaştırılmıştır. Sözlük yazarları *yegre-n için iki anlam belirlemiştir: 1. yellow (of a horse). 2. Deer, antelope. Bu iki anlamdan sonra sözcükle ilgili çağdaş Türk dillerinden örnekler verilmiştir (EDAL II, 966). Moğolların Gizli Tarihi nde je erde şeklinde bir kez geçen

6 228 ERHAN AYDIN sözcüğe Haenisch rotes Pferd (1962: 88), Temir ise al at anlamını ver- miştir (1995: 180). Lessing: cegerde red, chestnut, ceger-e(n) antelope ( ). Rybatzki de etü. yägrän ile Mo. jēren i ilişkilendirmiş ve söz- cüğün Moğol lehçelerindeki durumunu ayrıntısıyla vermiştir (2006: 323). TMEN, VEWT, EDPT ve EDAL, Mo. cegere-n ile Tü. yegren söz- cüklerinin ilişkisine değinmiş ve sözcüğün bugünkü Türk dillerinde ceren veya ceran olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda herhangi bir tereddüt yoktur. yegren sözcüğü KÇ 15 (Doğu 3) ve KÇ 21. (Doğu 9) satırlarda ol- mak üzere iki kez geçmiştir. Yukarıdaki verilerden hareket ederek Tekin dı- şında, yazıtın 18. satırındaki ygr harfleri ile yazılan hayvan adı ile iliş- kilendiren olmamıştır. 3. Genel Değerlendirme ve Farklı Bir Okuma ve Anlamlandırma Önerisi: Yukarıdaki iki bölümde Küli Çor yazıtının 18. (Doğu 6) satırında geçen ygr harfleriyle yazılan sözcüğün okunuşu ve anlamlandırmasıyla ilgili önceki görüşlere değinilmiş, yine aynı yazıtın 15 ve 21. satırlarında geçen yegren kırmızıya çalan kahverengi sözcüğünün Mo. cegere-nden alındığı yönün- deki genel kanaat konusunda herhangi bir tereddüt olmadığı ortaya çık- mıştır. Ancak ygr harfleriyle yazılan ve bir av hayvanını gösteren sözcüğün Mo. cegere-n / Tü. *yegeren > ceren antilop, Moğolistan antilopu ile ilgi- sinin olup olmadığı kısmı karanlıkta durmaktadır. Eğer Tekin in belirttiği gibi yegir+en > yegren ise o zaman iki farklı anlam aynı yazıtta üç yerde geçmiş olacaktır. Yani {+An} ekiyle genişleyerek yegren kırmızıya çalan kahverengi anlamıyla iki yerde, yeger ceylan, Moğolistan antilopu okuma ve anlamlandırmasıyla bir yerde geçmiş olmaktadır. Bu durum ne kadar mümkün ve uygundur? Mo. cegere-n sözcüğünün hem kırmızıya çalan kahverengi hem de ceylan, Moğolistan antilopu anlamında olması ve bugün hem Moğol hem de Türk dillerinde ceren şekline dönüşerek yaygın bir şekilde kullanımı işi çıkmaza sokmaktadır. Küli Çor yazıtında geçen yegren ve yeger? sözcüklerinin tarihsel metinlerde tanıklanmaması ve bu iki sözcükten yalnızca yegrenin daha çok kırmızıya çalan kahverengi anla- mıyla çağdaş Türk dillerinde kullanımı sorun olarak ortada durmaktadır. Bütün bunlardan şu sonuçlar çıkarılabilir: 1. Renk bildiren yegren sözcüğü Mo. cegere-n ile ilgilidir ve düşüm (ellips) yoluyla bir at türünü göstermede kullanılmıştır. 2. Mo. cegere-n > cēren ceylan, Moğolistan antilopu anlamıyla Küli Çor yazıtındaki ygr şekli arasında ilgi bulunmamaktadır.

7 KÜLİ ÇOR YAZITININ 18. SATIRINDAKİ YGR HARFLERİYLE 229 YAZILMIŞ SÖZCÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 3. Tekin in belirttiği gibi yegren < yegir / yegir+en şeklinde bir morfo- lojik açılım yapılabilir. Ancak bu durumda etü. yeger / yeger ceylan, Moğolistan antilopu anlamından +An ekiyle genişleyerek kırmızıya çalan kahverengi anlamı kazanmış olur ki bu durum dilbilimsel olarak nasıl açık- lanabilir? Üstelik iki farklı anlamla, aynı kökten yapılmış ancak ekle genişlemiş iki sözcük aynı yazıtta nasıl kullanılmış olabilir? Yukarıda varmaya çalıştığımız sonuçlardan başka çok fazla tereddüt- lerimiz olsa da farklı bir okuma ve anlamlandırma denemesi sunmak isti- yoruz. Acaba bu sorunlu sözcük eygir olarak okunup kara at olarak anlam- landırılabilir mi? At donu olarak bir at cinsini belirten eygir kara at sözcüğü eski Türkçe döneminde tanıklanmamıştır. Sözcük, Kıpçak dönemi metinlerinde at donu olarak kara at anlamıyla kullanılmıştır. Sözcük Kitabü l-idrâk te egir ve eygir şeklinde siyah renkli at (KTS 70), Tercüman da ise eygir sözcüğü yanık kırmızı anlamıyla verilmiştir (KTS 78). Egir ve eygir şeklinde geçen her iki sözcük de at donları bölümünde örneklenmiştir. Gülden Sağol Ta- rihî Şivelerde At Donları adlı makalesinde sözcüğün İdrâk ve Tercüman da geçtiğini belirtmekte, eski Anadolu Türkçesi döneminde ise Kâbusname ve Baytarname de de bu anlamıyla geçtiğini bildirmektedir. Sağol, Kâbusna- me de sözcüğün beyaz veya kır at anlamıyla tanıklandığını bu durumda Kitabü l-idrâk teki anlamıyla çeliştiğini vurgulamıştır (1995: ). Ayrıca krş. (Küçük 2009: 1840). Can Özgür ise Kıpçak sahasındaki at ve atçılık terminolojisini işlediği makalesinde İ drâk ve Tercüman daki egir ~ eygir siyah renkli at örneklerini verdikten sonra sözcüğün Tuhfetü z-ze- kiyye de de eygir şeklinde geçtiğini ve buradaki anlamın da yanık kırmızı olduğunu belirtmiştir (2009: 896). Eski Türk inanç sistemi içerisinde, çok belirgin kayıtlara rastlanmamış olsa da kara atın av hayvanı olarak avlandığı sonucunu çıkarmak mümkün- dür. Ancak bu avlanma çeşidi, bildirinin giriş bölümünde sayılan avcılık gerekçelerinden hiçbirine uymaz. Herhâlde kara at avlamak tamamen inanç sistemi ile ilgili olmalıdır. Eski Türklerin ayin hazırlığı için ava çıkıp burada yaban atı ve geyik vurdukları Çin kaynaklarında kayıtlıdır. Ayin sonunda kurban etlerinin Tanrıya sunulmayan kısımlarını, hükümdar ailesi ve beyler keyik çağrısı adı verilen bir şölende toplanarak paylaşmaktaydılar. Yine Çin kaynaklarına göre, beşinci ay içinde Türkler, koçlar ve atlar öldürüp göğe kurban ederlerdi (Liu 2006: 23 ve 64), (Esin 2001: 99 ve 114). Burada sözü edilen ve Ülgen e kurban olarak sunulan atlar açık renkli ve özellikle

8 230 ERHAN AYDIN beyaz atlar olmalıdır (Radloff 2009: 40). Sunulan bu kurbanın donunun açık renkte olması Ülgen ile Erlik arasındaki farkı da göstermektedir. Güney ve Güney Doğu Şamanist mitolojisinde Erlik le birlikte anılacak olan renk de herhâlde kara olmalıdır. Radloff un derlediği ve Ey kara beygir üzerindeki Erlik diye başlayan şaman duasında Erlik in bindiği atın renginin kara olması da kara atın kötülük çağrıştırmasına örnek olarak verilebilir (Radloff 2009: 27). Yakut Şamanlık geleneğinde ihtiyar şaman mesleğe sadakat yemini olan duayı söyler, namzet de onun söylediklerini tekrarlar: (...) Ulu Toyon un küçük kardeşi Kara Surun Toyon a onun oğlu Ablan Boray a onun kızı Kız Satılay a saygı göstereceğim, tapacağım. İ nsanları adam öldürmeye, inti- hara, iftira etmeye teşvik eden bir kızın kötülüklerinden kişi oğullarını kara aygır kurban etmekle koruyacağım ve korumaya ant içiyorum (...) Bütün bu ruhların büyük anaları olan Kün Cölörüme hatun a tapacağım, onu tanı- yacağım. Ona kızıl alaca at kurban ederek kötülüklerinden kişi oğullarını koruyacağım. Kurbanın yürek ve ciğerlerini boynuma sarıp ayin yapacağım, yalvaracağım, hiddetimi merhamete çevireceğim (...) (İnan 1986: 77). Bu- radan daha çok kara renkli hayvanların kurban edildiği anlaşılmaktadır. Tabii İ nan ın Yakut Şamanizmi çerçevesinde anlattıkları kurban ile ilişki- lidir. Ancak siyah atın çeşitli beklentiler çerçevesinde kurban ediliyor olması ilginç bir veridir. Kara renkli hayvanlarla ilgili olmak üzere B. Ögel in Türk Mitolojisi adlı kitabının Geyikli Mağaralar bahsinde Güney Sibirya masallarından birin- de bir bahadırın kara tilki ile karşılaşmasını ve bahadırın kara tilkiyi kova- lamasını anlatırken masalda kara tilkinin kötü ruhların bir elçisi ve gölgesi olduğu belirtilmiştir (1989: 24). 4. Sonuç: Bu bildiride Küli Çor yazıtının 18. satırında geçen ve bugüne kadar farklı şekillerde okunup anlamlandırılan ygr harflerinden oluşan sözcük üzerinde duruldu. Yine Küli Çor yazıtının 15 ve 21. satırlarında geçen yegren sözcüğü üzerinde durarak bunun Mo. cegere-n sözcüğünden ödünçlendiğini ayrıntısıyla işleyen çalışmalarda, ygr harflerinden oluşan av hayvanı ile iliş- kilendiren bulunmadığına, yalnızca Tekin in gramerinde yegir sözcüğünün +An ekiyle genişleyerek renk anlamı kazandığının belirtildiğine değinildi. Mo. cegere-n sözcüğünün bugünkü Türk ve Moğol dillerinde ceren veya ceran şeklinde kullanımının çok açıklayıcı bir veri olduğunu ancak üzerinde

9 KÜLİ ÇOR YAZITININ 18. SATIRINDAKİ YGR HARFLERİYLE 231 YAZILMIŞ SÖZCÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER durulan Küli Çor yazıtında hem renk ifadesi ile yegren şeklinde hem de bir av hayvanı ifadesiyle yeger / yegir şeklinde kullanılmış olmasını açıkla- manın zor olduğu belirtildi. Ayrıca çok tereddütlü olsa da ygr harfleriyle yazılan sözcüğün eygir olarak okunması ve kara at şeklinde anlam- landırılması önerildi. Atın, Türklerdeki kutsallığı ve önemi göz önüne alındığında, ancak türlü inanç törenlerinde kurban edilebileceği ve çeşitli inanç boyutlarıyla avlanabileceği çerçevesinde, kara atın Erlik in bindiği at olarak tasavvur edilmesinden hareket ederek kara at avlamanın mümkün olabileceği gerekçeleriyle birlikte sunuldu. 5. Kısaltmalar ve Kaynaklar: Aydarov, G. (1971): Yazık Orhonskih pamyatnikov drevnetyurkskoy pis mennosti VIII veka. Alma-ata: Akademiya Nauk Kazakskoy SSR. Barutçu Özönder, F. Sema (1999): Türkler Ne Zaman Bir Millet İdi?. I. Ortak Bir Köken Mitleri Vardı: Bir Dişi Kurttan Türemişlerdi. Kök Araştırmalar 1/2, Bazin, Louis (1991): Les systèmes chronologiques dans le monde turc ancien. Budapest: Bibliotheca Orientalis Hungarica. Berta, Árpád: Szavaimat Jól Halljátok... A Türk és Ujgur Rovásírásos Emlékek Kritikai Kiadása. Szeged: Jate. Clauson, S. Gerard / Edward Tryjarski (1971): The Inscription at Ikhe-Khushotu. Rocznik Orientalistyczny 34/1, Clauson, S. Gerard (1972): An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University. Doerfer, Gerhard (1963): Türkische und Mongolische Elemente im neupersischen. Mongolische elemente im neupersischen. Wiesbaden: Franz Steiner. EDAL bk. Sergei Starostin vd. (2003). EDPT bk. S. Gerard Clauson (1972). Esin, Emel (2001): Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı. Haenisch, Erich (1962): Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca an (Yüan-Ch ao Pi-shi) Geheime Geschichte der Mongolen. Wiesbaden: Franz Steiner. Hayashi, Toshio / Takashi Ôsawa (1999): Site of Ikh-Khoshoot and Küli Çor Inscription. Takao Moriyasu / Ayudai Ochir (eds.): Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to Osaka, 1999: The Society of Central Eurasian Studies, İnan, Abdülkadir (1986): Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Joldasbekov, Mirzatay / Sartkocaulı Karjaubay (2005): Orhon eskertkişterining tolık atlası. Astana: Kül Tegin. Karjaubay, Sartkocaulı (2003): Orhon Müraları. Astana: Kül Tegin. KTS bk. Recep Toparlı vd. (2003).

10 232 ERHAN AYDIN Küçük, Salim (2009): Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Nişanları. Turkish Studies 4/8 (Fall), Liu, Mau-Tsai: Çin Kaynaklarına Göre / Doğu Türkleri. Türkçeye çev.: Ersel Kayaoğlu / Deniz Banoğlu. İstanbul: Selenge. Malov, Sergey Ye. (1959): Pamyatniki drevnetyurkskoy pis mennosti Mongolii i Kirgizii. Moskova-Leningrad. Orkun, Hüseyin Namık (1936): Eski Türk Yazıtları I. İstanbul: Türk Dil Kurumu. Ögel, Bahaeddin (1989): Türk Mitolojisi. c. I, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Özgür, Can (2009): Kıpçak Sahasına Ait Sözlük ve Kaynaklarda At ve Atçılıkla İlgili Terminoloji. Turkish Studies 4/4 (Summer), Radloff, Wilhelm (2009): Türklük ve Şamanlık. Türkçeye çev.: Nurer Uğurlu, İstanbul: Örgün. Ramstedt, G. John (1976): Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Recebov, Ebulfez / Yunus Memmedov (1993): Orhon-Yenisey Abideleri. Bakü: Yazıçı. Räsänen, Martti (1969): Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Roux, Jean-Paul (2002). Türklerin ve Moğolların Eski Dini. Türkçeye çev.: Aykut Kazancıgil, İstanbul: Kabalcı. Rybatzki, Volker (2006): Die personennamen und Titel der mittelmongolischen Dokumente. Eine lexikalische Untersuchung. Helsinki: [Publications of the Institute for Asian and African Studies: 8]. Sağol, Gülden (1995): Tarihî Ş ivelerde At Donları. Emine Gürsoy-Naskali (ed.): Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık. İstanbul: Türkiye Jokey Kulübü, Starostin, Sergei / Anna Dıbo / Oleg Mudrak (2003): Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden-Boston: Brill. Şirin User, Hatice (2007): Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av. Dil Araştırmaları 1/1, Şirin User, Hatice (2009): Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlıgı Yazıtları, Söz Varlığı İncelemesi. Konya: Kömen. Tekin, Talat (1968): A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, The Hague: Indiana University. [Uralic and Altaic Series: 69]. Türkçesi için bk. Tekin Tekin, Talat (2000): Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: Sanat Kitabevi. Temir, Ahmet (1995): Moğolların Gizli Tarihi. I Tercüme. Ankara: Türk Tarih Kurumu. TMEN bk. Gerhard Doerfer (1963). Toparlı, Recep / Hanifi Vural / Recep Karaatlı (2003): Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu. VEWT bk. Martti Räsänen (1969).

Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler

Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 55 Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler Considerations On The Name And Place Karagan Kisil In The Inscription Of Bilge Kagan Erhan AYDIN *

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN *

Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN * BİLGE KAGAN YAZITINDA GEÇEN kök teyeŋ HAYVAN ADI ÜZERİNE (Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Bilkent Üniversitesi. Ankara, 2006: Bilkent Üniversitesi Yayınları, 347-356) Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN *

Detaylı

KÖL TĐGĐN VE BĐLGE KAĞAN YAZITLARINDAKĐ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERĐNE

KÖL TĐGĐN VE BĐLGE KAĞAN YAZITLARINDAKĐ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERĐNE KÖL TĐGĐN VE BĐLGE KAĞAN YAZITLARINDAKĐ AMGA (AMGI) KORGAN ÜZERĐNE Erhan AYDIN ÖZET Bu yazıda Köl Tigin yazıtının kuzey yüzünün 8. satırı ile Bilge Kağan yazıtının doğu yüzünün 31. satırında geçen ve iki

Detaylı

Central Asian Studies

Central Asian Studies Prof. Dr. Mustafa Canpolat Armağanı ISSN 1226-4490 International Journal of Central Asian Studies Volume 10-1 2005 Editor in Chief Choi Han-Woo The International Association of Central Asian Studies Institute

Detaylı

KÜLİ ÇOR YAZITININ ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI

KÜLİ ÇOR YAZITININ ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI KÜLİ ÇOR YAZITININ ESKİ TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI Doç. Dr. Erhan AYDIN * ÖZ: Moğolistan daki runik yazıtlardan olan Küli Çor yazıtı hem satır sayısının çokluğu hem de yazıt kahramanının ilk aldığı

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

BULÇU YER ADI ÜZERİNE NOTLAR

BULÇU YER ADI ÜZERİNE NOTLAR BULÇU YER ADI ÜZERİNE NOTLAR ÖZET Erhan AYDIN * Bu yazıda Ötüken kağanlık yazıtları, Tonyukuk yazıtı ve Ötüken Uygurlarından kalan Şine Usu yazıtında toplam dört yerde geçen Bulçu adı hem gramatikal hem

Detaylı

Eski Türk yazıtlarından ilk söz eden Alaaddin Atamelik Cüveynî dir.

Eski Türk yazıtlarından ilk söz eden Alaaddin Atamelik Cüveynî dir. Okunuşunun 120. Yılında Eski Türk Yazıtları ve Türk Runik Bibliyografyasında Son Durum Erhan AYDIN Eski Türk yazıtlarından ilk söz eden Alaaddin Atamelik Cüveynî dir. Cüveynî Tarih-i Cihan-güşa adlı eserinin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences ISSN: 1303 0035 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences Cilt/Volume: 13 Yıl /Year: 13 Semih Tezcan Armağanı YARMAKAN SEMİH TEZCAN A ARMAĞAN Abant İzzet

Detaylı

KÖK HAYA (HAKASYA) YAZITI ÜZERİNDE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMALAR *

KÖK HAYA (HAKASYA) YAZITI ÜZERİNDE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMALAR * KÖK HAYA (HAKASYA) YAZITI ÜZERİNDE YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMALAR * New Readings and Interpretations of Kök Haya (Khakassia) Inscription Новое чтение и сигнификация надписи Кёк Хая (Хакасия) Erhan AYDIN

Detaylı

Keywords: (Kok)Turk Inscription, Karabalgasun I Inscription, typography font, Alyılmaz.ttf

Keywords: (Kok)Turk Inscription, Karabalgasun I Inscription, typography font, Alyılmaz.ttf (KÖK) TÜRK TİPOGRAFİSİNİN YAZILI ESERLERDE FONT OLARAK KULLANIMINDA GÖRSEL SANATLAR DESTEKLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANMA VE KARABALGASUN I YAZITI ÜZERİNE FONT (ALYILMAZ.TTF) DENEMESİ Özet Çözümlendiği

Detaylı

Turkish Studies Türkoloji Araş t ı rmaları

Turkish Studies Türkoloji Araş t ı rmaları Türkoloji Araş t ı rmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic TUNCA KORTANTAMER Özel Sayısı-II / Türkoloji Araştırmaları Dergisi, üç ayda bir yayınlanan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Central Asian Studies

Central Asian Studies ISSN 1226-4490 International Journal of Central Asian Studies Volume 12 2008 Editor in Chief Choi Han-Woo The International Association of Central Asian Studies Korea University of International Studies

Detaylı

GÜRBELCİN (GURVALJİN UUL) YAZITIYLA İLGİLİ BAZI DÜZELTMELER

GÜRBELCİN (GURVALJİN UUL) YAZITIYLA İLGİLİ BAZI DÜZELTMELER GÜRBELCİN (GURVALJİN UUL) YAZITIYLA Yrd. Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü (Kök)türk Harfli Uygur Dönemi Yazıtları: (Kök)türk devletinin

Detaylı

Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av

Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 49-59 ss. Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av Dr. Hatice irin User 1 Avc l k, eski Türklerde g da kayna, giyim kayna ve askerî e itim amaçl bir tür spor

Detaylı

ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BENZETME İLGİSİYLE KURULMUŞ CÜMLELER ÜZERİNE

ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BENZETME İLGİSİYLE KURULMUŞ CÜMLELER ÜZERİNE ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BENZETME İLGİSİYLE KURULMUŞ CÜMLELER ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü erhana@erciyes.edu.tr Özet Eski Türk yazıtlarında

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DĪVĀNÜ LUĠĀTİ

Detaylı

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI BENGÜ BELÄK AHMET BİCAN ERCİLASUN ARMAĞANI. Editör. Doç. Dr. Bülent GÜL

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI BENGÜ BELÄK AHMET BİCAN ERCİLASUN ARMAĞANI. Editör. Doç. Dr. Bülent GÜL TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI BENGÜ BELÄK AHMET BİCAN ERCİLASUN ARMAĞANI Editör Doç. Dr. Bülent GÜL Ankara / 2013 İ Ç İ NDEKİ LER Sunuş / iii Önsöz / v Ahmet Bican ERCİLASUN Bugün Yetmiş

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Divanü Lügati t-türk te Geçen baδram ~ bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine. Mustafa ARGUNŞAH Galip GÜNER

Divanü Lügati t-türk te Geçen baδram ~ bayram Kelimesinin Etimolojisi Üzerine. Mustafa ARGUNŞAH Galip GÜNER Uluslararası Doğumunun 1000. Yıl Dönümünde Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati t-türk Bilgi Şöleni (Türk Dil Kurumu - Çin Halk Cumhuriyeti Merkezî Milliyetler Üniversitesi, 24-27 Kasım 2008, PEKĐN) Divanü

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA İMAR ETMEK, YAPI KURMAK, İNŞA ETMEK KAVRAMLARI

KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA İMAR ETMEK, YAPI KURMAK, İNŞA ETMEK KAVRAMLARI 1891 KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA İMAR ETMEK, YAPI KURMAK, İNŞA ETMEK KAVRAMLARI USER, Hatice Şirin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu yazıda Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı dönemlerinde inşa etmek, yapı

Detaylı

İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi

İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi 271-294 İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi Orçun Ünal Öz Göktürk dönemi yazıtlarından olan İhe Ashete yazıtı, Altun Tamgan Tarkan ın lahdine ait iki taşın üç yüzüne yazılmış bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Dil Araştırmaları Sayı: 13 Güz 2013, 188-193 ss.

Dil Araştırmaları Sayı: 13 Güz 2013, 188-193 ss. Dil Araştırmaları Sayı: 13 Güz 2013, 188-193 ss. Eski Türk Yazıtları nın Kelime Hazinesi ve Bazı Okuma Sorunları Ölmez, Mehmet (2012), Orhon - Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan daki Eski Türk Yazıtları (Metin

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ZAMANA HÜKÜMDAR OLMAK

ZAMANA HÜKÜMDAR OLMAK ZAMANA HÜKÜMDAR OLMAK Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN * Bilindiği gibi hükümdarlık; hâkimiyet sahibi olmak, bir ülkenin, devletin, bir imparatorluğun yönetimini elinde bulundurmaktır. Zamana hükümdar olmak ise

Detaylı

MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ * D. TÖMÖRTOGOO

MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ * D. TÖMÖRTOGOO MOĞOLCADAKİ ŞAHIS ZAMİRLERİNİN SİSTEMİ * D. TÖMÖRTOGOO Feyzi ERSOY ** Şahıs zamirleri, Moğolcanın bütün isim bahsinin içinde kendine has bir gruptur. Farklı şekilde çekimlenen gövdelerinden dolayı diğer

Detaylı

ESKĐ TÜRK YAZITLARINDAKĐ BAZI YABANCI ÖĞELERĐN YAZIMI ÇERÇEVESĐNDE ESKĐ TÜRK YAZITLARININ YAZIMI ÜZERĐNE NOTLAR

ESKĐ TÜRK YAZITLARINDAKĐ BAZI YABANCI ÖĞELERĐN YAZIMI ÇERÇEVESĐNDE ESKĐ TÜRK YAZITLARININ YAZIMI ÜZERĐNE NOTLAR ESKĐ TÜRK YAZITLARINDAKĐ BAZI YABANCI ÖĞELERĐN YAZIMI ÇERÇEVESĐNDE ESKĐ TÜRK YAZITLARININ YAZIMI ÜZERĐNE NOTLAR Erhan AYDIN ÖZET Bu yazıda eski Türk yazıtlarında geçen ve Türkçe olmadığı genel kabul gören

Detaylı

KÖL TİGİN YAZITININ GÜNEYBATI YÜZÜNDE AGIŞIN MI YOKSA AGISIN MI OKUNMALI? Dr. Serkan ŞEN

KÖL TİGİN YAZITININ GÜNEYBATI YÜZÜNDE AGIŞIN MI YOKSA AGISIN MI OKUNMALI? Dr. Serkan ŞEN KÖL TİGİN YAZITININ GÜNEYBATI YÜZÜNDE AGIŞIN MI YOKSA AGISIN MI OKUNMALI? Dr. Serkan ŞEN Özet: Bu makalede Köl Tigin yazıtının güneybatı yüzünde NIŞIG harfleriyle yazılmış sözcük üzerinde durulacaktır.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

ESKİ TÜKÇEDEKİ YAÑŞA- FİİLİNİN YAŞADIĞI BİR ÖRNEK: YENÇELEŞMEK

ESKİ TÜKÇEDEKİ YAÑŞA- FİİLİNİN YAŞADIĞI BİR ÖRNEK: YENÇELEŞMEK ESKİ TÜKÇEDEKİ YAÑŞA- FİİLİNİN YAŞADIĞI BİR ÖRNEK: YENÇELEŞMEK Dilek HERKMEN ÖZET Halk ağzından derlenen yençeleş- fiili mevcut kaynaklarda farklı şekiller ile yer almaktadır. Ses değişikliğine uğrayan

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail

ÖZGEÇMİŞ. : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nadir İLHAN İletişim Bilgileri Adres : Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Telefon : 2804636 Mail : nadirilhan@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ EĞİTİM DURUMU: Lisans: 1983-1987 İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora: 1990-1997 Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji-Oryantalistik Almanya İŞ DENEYİMİ: 1987-1988

Detaylı

TARİHÎ TÜRK DİLİ ALANINDA UZUNLUK/MESAFE ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİRİMLER

TARİHÎ TÜRK DİLİ ALANINDA UZUNLUK/MESAFE ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİRİMLER 1413 TARİHÎ TÜRK DİLİ ALANINDA UZUNLUK/MESAFE ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİRİMLER ÖZYETKİN, A. Melek * TÜRKİYE/TУРЦИЯ Bilindiği gibi bir şeyin uzunluğunun, büyüklüğünün ve ağırlığının mukayesesi için ölçü birimlerine

Detaylı

ESKİ UYGURCADA DAVUL MANASINDA KULLANILAN SÖZLERE DAİR * ON OLD UYGUR WORDS DENOTING DRUMS

ESKİ UYGURCADA DAVUL MANASINDA KULLANILAN SÖZLERE DAİR * ON OLD UYGUR WORDS DENOTING DRUMS Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 21, 1 (2014) 161-170 ESKİ UYGURCADA DAVUL MANASINDA KULLANILAN SÖZLERE DAİR * Peter ZIEME ** Özet Bu yazıda, Eski Uygurcada davul manasında

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

TÜRKÇEDE FİİLDEN İSİM YAPMA EKİ -P The Noun Forming Derivational Suffix from Verbs in Turkish: p

TÜRKÇEDE FİİLDEN İSİM YAPMA EKİ -P The Noun Forming Derivational Suffix from Verbs in Turkish: p ... TÜRKÇEDE FİİLDEN İSİM YAPMA EKİ -P The Noun Forming Derivational Suffix from Verbs in Turkish: p M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU *1 Dil Araştırmaları, Güz 2015/17: 7-17 Öz: Bu çalışmada G. Clauson ın bir makalesinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

KÜL TİGİN YAZITININ ÇİNCE METNİ VE TERCÜMESİ 1

KÜL TİGİN YAZITININ ÇİNCE METNİ VE TERCÜMESİ 1 KÜL TİGİN YAZITININ ÇİNCE METNİ VE TERCÜMESİ 1 Özet II. (Kök)türk Kağanlığı Dönemine ait Kül Tigin yazıtı, Kutlug İlteriş Kağan ın oğlu Kül Tigin in ölümü üzerine ağabeyi Bilge Kağan tarafından 732 yılında

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Atıflar: Toplam atıf sayısı: 267 Son güncelleme: 06.11.2015

Atıflar: Toplam atıf sayısı: 267 Son güncelleme: 06.11.2015 Atıflar: Toplam atıf sayısı: 267 Son güncelleme: 06.11.2015 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A 1. Aydın, Erhan: Kerekülüg Begleri. International Journal of Central Asian Studies,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayşen Uslu 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Ün. Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş Doç. Dr. Bülent GÜL

Ö Z G E Ç M İ Ş Doç. Dr. Bülent GÜL Ö Z G E Ç M İ Ş Doç. Dr. Bülent GÜL KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi: 30.12.1972 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hâli: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Moğol Dili ve Kültürü

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 51-56 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER Some Problems on the Translation Between Turkey

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Köktürkçede Yön Bildiren Kelimeler ve Bunların Okunuşuna Farklı Bir Bakış

Köktürkçede Yön Bildiren Kelimeler ve Bunların Okunuşuna Farklı Bir Bakış TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 1 Köktürkçede Yön Bildiren Kelimeler ve Bunların Okunuşuna Farklı Bir Bakış Directional Words in Orkhon Turkic and Different Perspective Toward Their Pronunciation Mustafa

Detaylı

KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE

KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE Öz Türkçenin bilinen en eski yazılı metinlerinden Kültegin ve Bilge Kağan Yazıtları nın doğu yüzlerinde geçen idi o(o)qsuz ifadesi, bugüne

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Sayı: 13 Güz 2013 Ankara

Sayı: 13 Güz 2013 Ankara Sayı: 13 Güz 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 13 Güz 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

NOSTRATİK DİL TEORİSİ İÇERİSİNDE ALTAY DİLLERİ

NOSTRATİK DİL TEORİSİ İÇERİSİNDE ALTAY DİLLERİ 79 NOSTRATİK DİL TEORİSİ İÇERİSİNDE ALTAY DİLLERİ ARIKOĞLU, Ekrem * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Nostratik dil teorisi, isim babalığını Holger Pedersen in yaptığı ve İlliç Svitıç in geliştirdiği; Afro-Asyatik,

Detaylı

KÖK TÜRK HARFLİ METİNLER VE KÖK TÜRKLERLE İLGİLİ TÜRKİYE DE YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (DENEME)

KÖK TÜRK HARFLİ METİNLER VE KÖK TÜRKLERLE İLGİLİ TÜRKİYE DE YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (DENEME) KÖK TÜRK HARFLİ METİNLER VE KÖK TÜRKLERLE İLGİLİ TÜRKİYE DE YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (DENEME) Erhan AYDIN * Galip GÜNER ** Kök Türk harfli metinler bulundukları günden bu yana gerek Türkiye

Detaylı

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR

GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR GOBUSTAN KAYALIKLARI VE İLK SANATÇILAR En azından sanatla ilgisi olanlar, dünya tarihinin en eski çizimlerin, İspanya daki Altamira Mağarası ile Fransa daki Lasque Mağarası duvarına yapılmış hayvan resimleri

Detaylı

Oxford Üniversitesinden mezun olmuş (1973), Helsinki (1977-1984), Oxford (1987-1989) ve Marmara Üniversitelerinde (1984- ) öğretim üyeliği yapmıştır.

Oxford Üniversitesinden mezun olmuş (1973), Helsinki (1977-1984), Oxford (1987-1989) ve Marmara Üniversitelerinde (1984- ) öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. EMİNE GÜRSOY NASKALİ Oxford Üniversitesinden mezun olmuş (1973), Helsinki (1977-1984), Oxford (1987-1989) ve Marmara Üniversitelerinde (1984- ) öğretim üyeliği yapmıştır. Celal Bayar Vakfı yönetim

Detaylı

Türkçe İlgi Hâli Eki ni n Kökeni Üzerine

Türkçe İlgi Hâli Eki ni n Kökeni Üzerine 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 13 Güz 2013, 157-162 Dî...ü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Türkçe İlgi Hâli Eki ni n Kökeni

Detaylı

TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I

TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I Erhan AYDIN * ÖZET 2008 yılının ilk günlerinde yayımlanan Türk Runik Kaynakçası adlı kitabımızda Türk runik harfleri çerçevesinde yapılan çalışmalar bir araya getirilmişti.

Detaylı

KONUŞMACILAR VE BİLDİRİ BAŞLIKLARI

KONUŞMACILAR VE BİLDİRİ BAŞLIKLARI A. Deniz ABİK (Prof.Dr.) Çukurova Üniversitesi / TÜRKİYE Orhun Yazıtlarında -ma- Olumsuzluk İşaretleyicisi Alan Fiiller Tsisana ABULADZE (Prof.Dr.) Gürcistan daki Türkiyat Bilimi Metin AKAR (Prof.Dr.)

Detaylı

JOURNAL OF TURKISH LINGUISTICS

JOURNAL OF TURKISH LINGUISTICS JOURNAL OF TURKISH LINGUISTICS Volume 2, Number 1 March 2008 EDITORIAL BOARD Oktay Ahmed (Editor) St. Cyril and Methodius University, Macedonia Nihan Ketrez Yale University, United States of America Barış

Detaylı

Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış

Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 5, Sayı 3 (Eylül 2008) Mak. #38, ss. 162-172 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayşen Bayramlı 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Ün. Edebiyat Fakültesi 1993 Y.Lisans Yeni

Detaylı

TENKĐD Erhan Aydın, Eski Türk Yer Adları, Eski Türk Yazıtlarına Göre, Kömen Yayınları, Konya, 2012, 210 s.

TENKĐD Erhan Aydın, Eski Türk Yer Adları, Eski Türk Yazıtlarına Göre, Kömen Yayınları, Konya, 2012, 210 s. TENKĐD Erhan Aydın, Eski Türk Yer Adları, Eski Türk Yazıtlarına Göre, Kömen Yayınları, Konya, 2012, 210 s. Erhan Aydın, Eski Türkçe dönemine ait yazıtlardaki yer adlarını toplu olarak ele aldığı, bugüne

Detaylı

KÖNİ OR KÜNİ OR ON THE ISSUE OF THAT THE INSCRIPTION E 6 BARIK II, ONE OF THE KOKTURK LETTERED YENISEY INSCRIPTIONS BELONGS TO WOMAN

KÖNİ OR KÜNİ OR ON THE ISSUE OF THAT THE INSCRIPTION E 6 BARIK II, ONE OF THE KOKTURK LETTERED YENISEY INSCRIPTIONS BELONGS TO WOMAN - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 3105-3112, ANKARA-TURKEY KÖNİ Mİ, KÜNİ Mİ YA DA KÖKTÜRK HARFLİ YENİSEY YAZITLARINDAN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 12 Bahar 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL Prof. Dr. AHMET BURAN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

YENİSEY YAZITLARINDAKİ TEK ÖRNEKLER

YENİSEY YAZITLARINDAKİ TEK ÖRNEKLER Türkbilig, 2013/26: 37-49. YENİSEY YAZITLARINDAKİ TEK ÖRNEKLER Erhan AYDIN * Özet: Yenisey yazıtları, Moğolistan ın kuzeyinde, Yenisey Irmağı boyunca bugünkü Hakasya ve Tuva sınırları içerisindeki bugün

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

ESKİ TÜRK YAZITLARININ YAZILIŞ VE DİKİLİŞLERİ ÜZERİNE (On the Erection and the Engravement of the Old Turkish Inscriptions)

ESKİ TÜRK YAZITLARININ YAZILIŞ VE DİKİLİŞLERİ ÜZERİNE (On the Erection and the Engravement of the Old Turkish Inscriptions) Gazi Türkiyat 2007/1:149-158 ESKİ TÜRK YAZITLARININ YAZILIŞ VE DİKİLİŞLERİ ÜZERİNE (On the Erection and the Engravement of the Old Turkish Inscriptions) Erhan AYDIN* Özet: Orta Asya nın çok değişik coğrafyalarına

Detaylı

ESKİ TÜRKÇEDE KUŞ İSİMLERİ * ÖZET

ESKİ TÜRKÇEDE KUŞ İSİMLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1237-1246, ANKARA-TURKEY ESKİ TÜRKÇEDE KUŞ İSİMLERİ * Serhat KÜÇÜK ** ÖZET Bu çalışmada, Eski Türkçedeki kuş

Detaylı

Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç Sandal Ağacı Üzerine

Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç Sandal Ağacı Üzerine Eski Türk Yazıtlarındaki Çıntan Igaç Sandal Ağacı Üzerine Erhan Aydın * Özet: Eski Türk yazıtlarındaki bazı kültür sözcüklerinin hangi anlamda ve hangi işlevle kullanıldığını anlamak her zaman kolay olmamaktadır.

Detaylı

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz

Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Çağdaş Tarihçiler ve Tufan Gündüz Say, N. (1999). Niğde, Bor İlçesi Bekdik Kilimleri. Orkun, H. N. (1986). Eski Türk Yazıtları. Ankara: TTK Gümüşçü, O. (2001). XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme

Detaylı

Gizeme Yolculuk Moğolistan

Gizeme Yolculuk Moğolistan Gizeme Yolculuk Moğolistan Ulan Bator(2) Orhun Vadisi(2) Khustai(1) Terelj(1) Gobi Çölü(1) Türk Havayolları Tarifeli Seferleri İle ; 8 Gece TÜM TURLAR ve YEMEKLER DAHİL, EKSTRA YOK!.. VİZE YOK VİZE YOK

Detaylı

Kazan Tatar Türkçesi Deyimlerinde Arap Harflerinin Kullanımı

Kazan Tatar Türkçesi Deyimlerinde Arap Harflerinin Kullanımı TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 33 Kazan Tatar Türkçesi Deyimlerinde Arap Harflerinin Kullanımı The Use of Arabic Letters in Kazan Tatar Turkic Idioms Tuğba AKTAŞ ÖZET Türkler geçmişten günümüze Köktürk,

Detaylı

MASAHIRO SHŌGAITO NUN THE UIGHUR ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYA PRESERVED AT THE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY IN STOCKHOLM ADLI ESERİ ÜZERİNE

MASAHIRO SHŌGAITO NUN THE UIGHUR ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYA PRESERVED AT THE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY IN STOCKHOLM ADLI ESERİ ÜZERİNE MASAHIRO SHŌGAITO NUN THE UIGHUR ABHIDHARMAKOŚABHĀṢYA PRESERVED AT THE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY IN STOCKHOLM ADLI ESERİ ÜZERİNE Erdem UÇAR Budist külliyat içinde önemli bir yere sahip olan Abhidharma literatürü,

Detaylı

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MEHMET ÖZET 2. Doğum tarihi : 01.03.1939 3. Unvanı : Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim ASD - Seçmeli Ek Branş Grafik İngilizce Bölümü

Detaylı