Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı ( ) From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish (720-2010)"

Transkript

1 Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı ( ) 3-5 Aralık 2010, İstanbul From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish ( ) 3-5 rd December 2010, İ stanbul Bildiriler / Papers Yayıma Hazırlayanlar / Edited by Mehmet Ölmez, Erhan Aydın, Peter Zieme, Mustafa S. Kaçalin İstanbul 2011 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÜYÜKŞEHR BELEDİYESİ

2 İÇİNDEKİLER Sunuş... 5 Preword... 7 İgor Kormuşin: Türk Runik Karakterlerinin Şekil Değiştirmesinin Yazıtların Tarihlendirilmesinde Kullanımı Nicholas Sims-Williams: Turks and other peoples in the Bactrian documents Alexander Vovin: Once Again on the Ruan-ruan Language Peter Zieme: Were the Xiongnu identical with the Türk? Sören Stark: Hükümdarlık Topraklarında Sanat Yutaka YOSHİDA: Some new readings in the Sogdian version of Karabalgasun Inscription Cengiz Alyılmaz: Zanabazar Güzel Sanatlar Müzesindeki Türk Eserleri Luo XIN: An approach to the understanding of Inner Asian political titulary Viktor Yakovleviç Butanayev - Osman Fikri Sertkaya: Runik Yazılı Maşrapalar Üzerine: (8. Hakasya da bulunan runik yazılı gümüş maşrapa) Ahmet Taşağıl: Doğu Gök-Türk Devletinin Yıkılış Sürecinin Analitik Değerlendirilmesi ( ) Luvsandorj Bold: Orta Moğolca ve Eski Türkçe Arasındaki İlişkiler (Moğolların Gizli Tarihi Çerçevesinde) Marcel Erdal: Yazıtlar Türkçesinde Dörtlü Ses Uyumu Lucie Šmahelová: Present estate of the Kül-Tegin Monument excavation and remarks on the materials elaboration from Volker Rybatzki: Classification of Old Turkic loanwords in Mongolic Dmitrı M. Nasilov: Runik Türk Metinlerindeki -taçı /-daçı Şeklinin Statüsü Üzerine Karjaubay Sartkojaulı: Оrhon Metinlerindeki Bazı Veriler İçin Yeni Açıklamalar Mihály Dobrovits: Göktürk Yazıtlarında (A)Purumlar ve Fulin Meselesine bir Bakış Erhan Aydın: Küli Çor Yazıtının 18. Satırındaki YGR Harfleriyle Yazılmış Sözcük Üzerine Düşünceler Étienne de la Vaissière: New results for the history of the first Turkish empires Rysbek Alimov: Bir kez daha esiz üzerine

3 Ötüken den İstanbul a Türkçenin 1290 Yılı ( ) From Ötüken to Istanbul, 1290 Years of Turkish ( ) 3-5 Aralık 2010, İstanbul / 3 rd -5 th December 2010, İstanbul İstanbul 2011 / İstanbul 2011: Küli Çor Yazıtının 18. Satırındaki YGR Harfleriyle Yazılmış Sözcük Üzerine Düşünceler Erhan Aydın (Kayseri) Giriş: Türklerde av hayvanlarının ve avcılığın çok önemli bir yeri vardır. Avcılık kimi zaman besin, giyim kaynağı ve ticaret kimi zaman da askerî eğitim amacıyla yapılmıştır. Eski Türk yazıtlarında özellikle kaya resimlerinde avcılığın izlerini görmek mümkündür. Avcılık ister besin, giyim kaynağı ve ticaret ister askerî amaçla yapılıyor olsun töz sayılan hayvanların öldürül- mesi yasaklanmıştır. Bu yasakta inanç sistemlerinin etkisi büyük olmalıdır. Ayrıca bazı boylarca töz sayılan hayvanların diğer boylarca töz sayılmadığı da bilinmektedir. Bu durumun altında yatan temel neden herhâlde korkudur (Şirin User 2007: 49-50). Barutcu Özönder, Clauson un Begre (E 11) yazıtındaki yėti böri ölürdüm e barsıg kökmekig ölürmedim e Yedi kurt öl- dürdüm, pars ve Sibirya panteri öldürmedim cümlesinde böri öldürmeyi ta- nık göstererek kurdun eski Türklerde töz olmadığını kuvvetlendirmek için bu cümleyi örnek verdiğini ancak cümlenin devamında ise bars ve kökmekin neden öldürülmediğinin de sorulması gerektiğini belirterek töz hayvan olgu- sunun boydan boya değişebileceğine işaret etmiştir (Barutçu Özönder 1999: 85). Türklerde ve Moğollarda genç prenslerin er at alabilmeleri için çeşitli ya- ban hayvanlarını avlamaları gerektiği bilinmektedir. Er at alabilmek için yaban hayvanı avcılığına yedi, sekiz, dokuz gibi çocuk sayılabilecek yaş- larda başladıkları anlaşılmaktadır. Bu ilk avlanma şölenlerle kutlanırdı. Cengiz Han ın torunları Kubilay ve Hülagu ilk kez, biri yaban tavşanı diğeri de yaban keçisi öldürdüklerinde onurlarına şölen yapılmıştır. Hatta Moğol- larda bir çocuğun ilk avını gerçekleştirdiği zaman, hayvanın etini ve yağını kendi parmaklarına sürmesi bir gelenekti (Roux 2002: 229). Bu örneklerden de anlaşıldığı kadarıyla çocuğun er at yani asıl kahramanlık adını alma te-

4 226 ERHAN AYDIN şebbüslerinin çocuk denecek yaşlarda başladığı gerçektir. Üzerinde durdu- ğumuz satırda Küli Çor yedi yaşında ygr, dokuz yaşında ise azıglıg toŋuz öldürmüştür. Küli Çor yazıtının 18. (Doğu 6) satırında y 2 g 2 r 2 (ygr) harfleri ile yazılmış sözcük bugüne değin farklı şekillerde okunmuştur. Bu satırda, Küli Çor un, er at kazanabilmek için küçüklüğünde yaptığı kahramanlıklardan söz edil- mektedir. Satır şu şekildedir: KÇ 18 (Doğu 6): <...> küli çor yėti yaşıŋa ygr ölürti tokuz yaşıŋa azıglıg toŋuz ölürti [kar]luk yagıt[d]okda tezde süŋüşdökde <...> Küli Çor yedi yaşında (?) öldürdü. Dokuz yaşında azılı (vahşi) domuz öldürdü. Karluk(lar) düşman olduğunda Tez ırmağında savaştığında. 1. Önceki Okuma ve Anlamlandırmalar: ygr harflerinden oluşan sözcüğün önceki naşirler tarafından nasıl okunup anlamlandırıldığı aşağıda verilmiştir: Orkun 1936: y g r... (s. 138). Malov 1959: ygr (?)... (s. 28). Tekin 1968: yeg är[...]... (s. 258 ve 294). Aydarov 1971: yegirmi erti dvadtsatilyetniy (s. 337). Clauson-Tryjarski 1971: yägär wild female goat (?) (s. 18 ve 22). Bazin 1974 (1991): yägär chèvre sauvage (s. 165). Recebov-Memedov 1993: ygr... (s ). Hayashi-Ôsawa 1999: yegär(?) wild she-goat(?) (s ). Tekin 2000: yägir genç ceylan (s. 225 ve 259). Karjaubay 2003: yigren jiren (s. 233 ve 235). Berta 2004: (?)yägär kecskegidát (s. 15 ve 22). Joldasbekov-Karjaubay 2005: yigren jiren (s. 343). Şirin User 2009: y 2 g 2 r 2 (s. 470). 2. Sorunlu Sözcük İle İlgili Görüşler: ygr harfleriyle yazılan bu sözcüğün bir hayvan adı hatta bir av hayvanı olduğu bellidir. Önceki naşirler de sözcüğün bir av hayvanı olmasından hareket ederek daha çok yabani dişi keçi, yaban keçisi, genç ceylan, antilop gibi anlamlar vermiştir. Yeger veya yegir şeklinde okuyan naşirlerin hareket noktaları şu şekilde belirlenebilir: Sözcük Küli Çor yazıtının dışında başka hiçbir tarihsel ve

5 KÜLİ ÇOR YAZITININ 18. SATIRINDAKİ YGR HARFLERİYLE 227 YAZILMIŞ SÖZCÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER çağdaş metinde tanıklanmamıştır. Zaten yazıt üzerinde çalışanların tered- dütlü okumasının temel nedeni de budur. Ancak yedi yaşındaki bir çocuğun er at kazanabilmek maksadıyla giriştiği avcılık faaliyetinde önce avlanması daha kolay, tavşan gibi, ceylan gibi zararsız olan ve yırtıcı olmayan hay- vanlarla başlaması gerekeceğinden yazıt naşirlerinin büyük bir çoğunluğu ceylan, antilop olarak anlamlandırmayı uygun görmüşlerdir. Tekin, gramerinin Addan Ad Türeten Ekler başlığında {+An} eki için yägrän kestane rengi (at donu) (KÇ D 3, 9) < yägir ceylan (KÇ D 6) ve çağdaş Türk dillerinden Hak. çigrän kestane rengi, Tat. cirän, Yak. siär < *yägir örneklerini vermiştir (2000: 81). Yani Tekin e göre yägir sözcüğü +An eki ile genişlemiş ve yägrän olmuştur. Bu durumda yegren ile yegir sözcükleri köktaş olmaktadır. Tekin, sözlük bölümünde ise yegren için kestane rengi (at) anlamını vermiştir (2000: 259). yegren sözcüğü Küli Çor yazıtı dışındaki tarihsel metinlerde tanıklanmamıştır (EDPT 914a), (Sağol 1995: 143). Doerfer Mo. jērän Gazelle, Gazella (sub)gutturosa sözcüğünün erken Tü. *yägĕrän rötlich ve Tü. yägrän sözcüğü ile ilişkili olduğunu belirtmiş ve hayvanın Moğol bozkırları ve Gobi çölü ile daha çok güney Moğolistan coğrafyasında yaşadığını belirtmiştir (TMEN I, ). Doerfer cerdä maddesinde sözcüğün anlamını fuchsfarben, rötlich olarak vermiş ancak Tü. yegren ile ilişkilendirmemiştir (TMEN I, ). yägrän maddesinde ise lichtbraunrot, lichtbraunrotes Pferd anlamını vermiş ve cērän madde- sine göndermede bulunmuştur (TMEN IV, 184). Ramstedt, Kalmukça sözlüğünde zērd əә rehfarbig, hellbraun, lichtbraun (mit rötlicher nuance) olarak vermiştir (1976: 474). Räsänen, sözcüğü jägir-än, yägrän olarak alıp hemen hemen aynı anlamı vermiş, o da Mo. jeger-en sözcüğü ile karşı- laştırmıştır (VEWT 194). Clauson, yegren sözcüğü için chestnut as the colour of a horse s coat. A Second Period l.-w. in Mong. as cegere (Kow. 2320, Haltod 564) where it is used as a N. meaning gazelle, Gazella subgutturosa, see Doerfer I 171, the der. f. cegerde being used for the colour açıklamasını yapmış ve sözcüğün ilk e harfinin kapalı e (é) de ola- bileceğini belirttikten sonra sözcüğün Mo. cegereden ödünçleme olduğunu belirtmiştir (EDPT 914a). yegren sözcüğü EDAL da *negre madde başında verilmiş ve Tü. *yegre-n ile karşılaştırılmıştır. Sözlük yazarları *yegre-n için iki anlam belirlemiştir: 1. yellow (of a horse). 2. Deer, antelope. Bu iki anlamdan sonra sözcükle ilgili çağdaş Türk dillerinden örnekler verilmiştir (EDAL II, 966). Moğolların Gizli Tarihi nde je erde şeklinde bir kez geçen

6 228 ERHAN AYDIN sözcüğe Haenisch rotes Pferd (1962: 88), Temir ise al at anlamını ver- miştir (1995: 180). Lessing: cegerde red, chestnut, ceger-e(n) antelope ( ). Rybatzki de etü. yägrän ile Mo. jēren i ilişkilendirmiş ve söz- cüğün Moğol lehçelerindeki durumunu ayrıntısıyla vermiştir (2006: 323). TMEN, VEWT, EDPT ve EDAL, Mo. cegere-n ile Tü. yegren söz- cüklerinin ilişkisine değinmiş ve sözcüğün bugünkü Türk dillerinde ceren veya ceran olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda herhangi bir tereddüt yoktur. yegren sözcüğü KÇ 15 (Doğu 3) ve KÇ 21. (Doğu 9) satırlarda ol- mak üzere iki kez geçmiştir. Yukarıdaki verilerden hareket ederek Tekin dı- şında, yazıtın 18. satırındaki ygr harfleri ile yazılan hayvan adı ile iliş- kilendiren olmamıştır. 3. Genel Değerlendirme ve Farklı Bir Okuma ve Anlamlandırma Önerisi: Yukarıdaki iki bölümde Küli Çor yazıtının 18. (Doğu 6) satırında geçen ygr harfleriyle yazılan sözcüğün okunuşu ve anlamlandırmasıyla ilgili önceki görüşlere değinilmiş, yine aynı yazıtın 15 ve 21. satırlarında geçen yegren kırmızıya çalan kahverengi sözcüğünün Mo. cegere-nden alındığı yönün- deki genel kanaat konusunda herhangi bir tereddüt olmadığı ortaya çık- mıştır. Ancak ygr harfleriyle yazılan ve bir av hayvanını gösteren sözcüğün Mo. cegere-n / Tü. *yegeren > ceren antilop, Moğolistan antilopu ile ilgi- sinin olup olmadığı kısmı karanlıkta durmaktadır. Eğer Tekin in belirttiği gibi yegir+en > yegren ise o zaman iki farklı anlam aynı yazıtta üç yerde geçmiş olacaktır. Yani {+An} ekiyle genişleyerek yegren kırmızıya çalan kahverengi anlamıyla iki yerde, yeger ceylan, Moğolistan antilopu okuma ve anlamlandırmasıyla bir yerde geçmiş olmaktadır. Bu durum ne kadar mümkün ve uygundur? Mo. cegere-n sözcüğünün hem kırmızıya çalan kahverengi hem de ceylan, Moğolistan antilopu anlamında olması ve bugün hem Moğol hem de Türk dillerinde ceren şekline dönüşerek yaygın bir şekilde kullanımı işi çıkmaza sokmaktadır. Küli Çor yazıtında geçen yegren ve yeger? sözcüklerinin tarihsel metinlerde tanıklanmaması ve bu iki sözcükten yalnızca yegrenin daha çok kırmızıya çalan kahverengi anla- mıyla çağdaş Türk dillerinde kullanımı sorun olarak ortada durmaktadır. Bütün bunlardan şu sonuçlar çıkarılabilir: 1. Renk bildiren yegren sözcüğü Mo. cegere-n ile ilgilidir ve düşüm (ellips) yoluyla bir at türünü göstermede kullanılmıştır. 2. Mo. cegere-n > cēren ceylan, Moğolistan antilopu anlamıyla Küli Çor yazıtındaki ygr şekli arasında ilgi bulunmamaktadır.

7 KÜLİ ÇOR YAZITININ 18. SATIRINDAKİ YGR HARFLERİYLE 229 YAZILMIŞ SÖZCÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 3. Tekin in belirttiği gibi yegren < yegir / yegir+en şeklinde bir morfo- lojik açılım yapılabilir. Ancak bu durumda etü. yeger / yeger ceylan, Moğolistan antilopu anlamından +An ekiyle genişleyerek kırmızıya çalan kahverengi anlamı kazanmış olur ki bu durum dilbilimsel olarak nasıl açık- lanabilir? Üstelik iki farklı anlamla, aynı kökten yapılmış ancak ekle genişlemiş iki sözcük aynı yazıtta nasıl kullanılmış olabilir? Yukarıda varmaya çalıştığımız sonuçlardan başka çok fazla tereddüt- lerimiz olsa da farklı bir okuma ve anlamlandırma denemesi sunmak isti- yoruz. Acaba bu sorunlu sözcük eygir olarak okunup kara at olarak anlam- landırılabilir mi? At donu olarak bir at cinsini belirten eygir kara at sözcüğü eski Türkçe döneminde tanıklanmamıştır. Sözcük, Kıpçak dönemi metinlerinde at donu olarak kara at anlamıyla kullanılmıştır. Sözcük Kitabü l-idrâk te egir ve eygir şeklinde siyah renkli at (KTS 70), Tercüman da ise eygir sözcüğü yanık kırmızı anlamıyla verilmiştir (KTS 78). Egir ve eygir şeklinde geçen her iki sözcük de at donları bölümünde örneklenmiştir. Gülden Sağol Ta- rihî Şivelerde At Donları adlı makalesinde sözcüğün İdrâk ve Tercüman da geçtiğini belirtmekte, eski Anadolu Türkçesi döneminde ise Kâbusname ve Baytarname de de bu anlamıyla geçtiğini bildirmektedir. Sağol, Kâbusna- me de sözcüğün beyaz veya kır at anlamıyla tanıklandığını bu durumda Kitabü l-idrâk teki anlamıyla çeliştiğini vurgulamıştır (1995: ). Ayrıca krş. (Küçük 2009: 1840). Can Özgür ise Kıpçak sahasındaki at ve atçılık terminolojisini işlediği makalesinde İ drâk ve Tercüman daki egir ~ eygir siyah renkli at örneklerini verdikten sonra sözcüğün Tuhfetü z-ze- kiyye de de eygir şeklinde geçtiğini ve buradaki anlamın da yanık kırmızı olduğunu belirtmiştir (2009: 896). Eski Türk inanç sistemi içerisinde, çok belirgin kayıtlara rastlanmamış olsa da kara atın av hayvanı olarak avlandığı sonucunu çıkarmak mümkün- dür. Ancak bu avlanma çeşidi, bildirinin giriş bölümünde sayılan avcılık gerekçelerinden hiçbirine uymaz. Herhâlde kara at avlamak tamamen inanç sistemi ile ilgili olmalıdır. Eski Türklerin ayin hazırlığı için ava çıkıp burada yaban atı ve geyik vurdukları Çin kaynaklarında kayıtlıdır. Ayin sonunda kurban etlerinin Tanrıya sunulmayan kısımlarını, hükümdar ailesi ve beyler keyik çağrısı adı verilen bir şölende toplanarak paylaşmaktaydılar. Yine Çin kaynaklarına göre, beşinci ay içinde Türkler, koçlar ve atlar öldürüp göğe kurban ederlerdi (Liu 2006: 23 ve 64), (Esin 2001: 99 ve 114). Burada sözü edilen ve Ülgen e kurban olarak sunulan atlar açık renkli ve özellikle

8 230 ERHAN AYDIN beyaz atlar olmalıdır (Radloff 2009: 40). Sunulan bu kurbanın donunun açık renkte olması Ülgen ile Erlik arasındaki farkı da göstermektedir. Güney ve Güney Doğu Şamanist mitolojisinde Erlik le birlikte anılacak olan renk de herhâlde kara olmalıdır. Radloff un derlediği ve Ey kara beygir üzerindeki Erlik diye başlayan şaman duasında Erlik in bindiği atın renginin kara olması da kara atın kötülük çağrıştırmasına örnek olarak verilebilir (Radloff 2009: 27). Yakut Şamanlık geleneğinde ihtiyar şaman mesleğe sadakat yemini olan duayı söyler, namzet de onun söylediklerini tekrarlar: (...) Ulu Toyon un küçük kardeşi Kara Surun Toyon a onun oğlu Ablan Boray a onun kızı Kız Satılay a saygı göstereceğim, tapacağım. İ nsanları adam öldürmeye, inti- hara, iftira etmeye teşvik eden bir kızın kötülüklerinden kişi oğullarını kara aygır kurban etmekle koruyacağım ve korumaya ant içiyorum (...) Bütün bu ruhların büyük anaları olan Kün Cölörüme hatun a tapacağım, onu tanı- yacağım. Ona kızıl alaca at kurban ederek kötülüklerinden kişi oğullarını koruyacağım. Kurbanın yürek ve ciğerlerini boynuma sarıp ayin yapacağım, yalvaracağım, hiddetimi merhamete çevireceğim (...) (İnan 1986: 77). Bu- radan daha çok kara renkli hayvanların kurban edildiği anlaşılmaktadır. Tabii İ nan ın Yakut Şamanizmi çerçevesinde anlattıkları kurban ile ilişki- lidir. Ancak siyah atın çeşitli beklentiler çerçevesinde kurban ediliyor olması ilginç bir veridir. Kara renkli hayvanlarla ilgili olmak üzere B. Ögel in Türk Mitolojisi adlı kitabının Geyikli Mağaralar bahsinde Güney Sibirya masallarından birin- de bir bahadırın kara tilki ile karşılaşmasını ve bahadırın kara tilkiyi kova- lamasını anlatırken masalda kara tilkinin kötü ruhların bir elçisi ve gölgesi olduğu belirtilmiştir (1989: 24). 4. Sonuç: Bu bildiride Küli Çor yazıtının 18. satırında geçen ve bugüne kadar farklı şekillerde okunup anlamlandırılan ygr harflerinden oluşan sözcük üzerinde duruldu. Yine Küli Çor yazıtının 15 ve 21. satırlarında geçen yegren sözcüğü üzerinde durarak bunun Mo. cegere-n sözcüğünden ödünçlendiğini ayrıntısıyla işleyen çalışmalarda, ygr harflerinden oluşan av hayvanı ile iliş- kilendiren bulunmadığına, yalnızca Tekin in gramerinde yegir sözcüğünün +An ekiyle genişleyerek renk anlamı kazandığının belirtildiğine değinildi. Mo. cegere-n sözcüğünün bugünkü Türk ve Moğol dillerinde ceren veya ceran şeklinde kullanımının çok açıklayıcı bir veri olduğunu ancak üzerinde

9 KÜLİ ÇOR YAZITININ 18. SATIRINDAKİ YGR HARFLERİYLE 231 YAZILMIŞ SÖZCÜK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER durulan Küli Çor yazıtında hem renk ifadesi ile yegren şeklinde hem de bir av hayvanı ifadesiyle yeger / yegir şeklinde kullanılmış olmasını açıkla- manın zor olduğu belirtildi. Ayrıca çok tereddütlü olsa da ygr harfleriyle yazılan sözcüğün eygir olarak okunması ve kara at şeklinde anlam- landırılması önerildi. Atın, Türklerdeki kutsallığı ve önemi göz önüne alındığında, ancak türlü inanç törenlerinde kurban edilebileceği ve çeşitli inanç boyutlarıyla avlanabileceği çerçevesinde, kara atın Erlik in bindiği at olarak tasavvur edilmesinden hareket ederek kara at avlamanın mümkün olabileceği gerekçeleriyle birlikte sunuldu. 5. Kısaltmalar ve Kaynaklar: Aydarov, G. (1971): Yazık Orhonskih pamyatnikov drevnetyurkskoy pis mennosti VIII veka. Alma-ata: Akademiya Nauk Kazakskoy SSR. Barutçu Özönder, F. Sema (1999): Türkler Ne Zaman Bir Millet İdi?. I. Ortak Bir Köken Mitleri Vardı: Bir Dişi Kurttan Türemişlerdi. Kök Araştırmalar 1/2, Bazin, Louis (1991): Les systèmes chronologiques dans le monde turc ancien. Budapest: Bibliotheca Orientalis Hungarica. Berta, Árpád: Szavaimat Jól Halljátok... A Türk és Ujgur Rovásírásos Emlékek Kritikai Kiadása. Szeged: Jate. Clauson, S. Gerard / Edward Tryjarski (1971): The Inscription at Ikhe-Khushotu. Rocznik Orientalistyczny 34/1, Clauson, S. Gerard (1972): An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University. Doerfer, Gerhard (1963): Türkische und Mongolische Elemente im neupersischen. Mongolische elemente im neupersischen. Wiesbaden: Franz Steiner. EDAL bk. Sergei Starostin vd. (2003). EDPT bk. S. Gerard Clauson (1972). Esin, Emel (2001): Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı. Haenisch, Erich (1962): Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca an (Yüan-Ch ao Pi-shi) Geheime Geschichte der Mongolen. Wiesbaden: Franz Steiner. Hayashi, Toshio / Takashi Ôsawa (1999): Site of Ikh-Khoshoot and Küli Çor Inscription. Takao Moriyasu / Ayudai Ochir (eds.): Provisional Report of Researches on Historical Sites and Inscriptions in Mongolia from 1996 to Osaka, 1999: The Society of Central Eurasian Studies, İnan, Abdülkadir (1986): Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Joldasbekov, Mirzatay / Sartkocaulı Karjaubay (2005): Orhon eskertkişterining tolık atlası. Astana: Kül Tegin. Karjaubay, Sartkocaulı (2003): Orhon Müraları. Astana: Kül Tegin. KTS bk. Recep Toparlı vd. (2003).

10 232 ERHAN AYDIN Küçük, Salim (2009): Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Nişanları. Turkish Studies 4/8 (Fall), Liu, Mau-Tsai: Çin Kaynaklarına Göre / Doğu Türkleri. Türkçeye çev.: Ersel Kayaoğlu / Deniz Banoğlu. İstanbul: Selenge. Malov, Sergey Ye. (1959): Pamyatniki drevnetyurkskoy pis mennosti Mongolii i Kirgizii. Moskova-Leningrad. Orkun, Hüseyin Namık (1936): Eski Türk Yazıtları I. İstanbul: Türk Dil Kurumu. Ögel, Bahaeddin (1989): Türk Mitolojisi. c. I, Ankara: Türk Tarih Kurumu. Özgür, Can (2009): Kıpçak Sahasına Ait Sözlük ve Kaynaklarda At ve Atçılıkla İlgili Terminoloji. Turkish Studies 4/4 (Summer), Radloff, Wilhelm (2009): Türklük ve Şamanlık. Türkçeye çev.: Nurer Uğurlu, İstanbul: Örgün. Ramstedt, G. John (1976): Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Recebov, Ebulfez / Yunus Memmedov (1993): Orhon-Yenisey Abideleri. Bakü: Yazıçı. Räsänen, Martti (1969): Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki: Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Roux, Jean-Paul (2002). Türklerin ve Moğolların Eski Dini. Türkçeye çev.: Aykut Kazancıgil, İstanbul: Kabalcı. Rybatzki, Volker (2006): Die personennamen und Titel der mittelmongolischen Dokumente. Eine lexikalische Untersuchung. Helsinki: [Publications of the Institute for Asian and African Studies: 8]. Sağol, Gülden (1995): Tarihî Ş ivelerde At Donları. Emine Gürsoy-Naskali (ed.): Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık. İstanbul: Türkiye Jokey Kulübü, Starostin, Sergei / Anna Dıbo / Oleg Mudrak (2003): Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden-Boston: Brill. Şirin User, Hatice (2007): Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av. Dil Araştırmaları 1/1, Şirin User, Hatice (2009): Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlıgı Yazıtları, Söz Varlığı İncelemesi. Konya: Kömen. Tekin, Talat (1968): A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, The Hague: Indiana University. [Uralic and Altaic Series: 69]. Türkçesi için bk. Tekin Tekin, Talat (2000): Orhon Türkçesi Grameri. Ankara: Sanat Kitabevi. Temir, Ahmet (1995): Moğolların Gizli Tarihi. I Tercüme. Ankara: Türk Tarih Kurumu. TMEN bk. Gerhard Doerfer (1963). Toparlı, Recep / Hanifi Vural / Recep Karaatlı (2003): Kıpçak Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu. VEWT bk. Martti Räsänen (1969).

Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av

Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av Dil Ara t rmalar Dergisi Cilt: 1 Say : 1 Güz 2007, 49-59 ss. Runik Har i Türk Yaz tlar nda Av Dr. Hatice irin User 1 Avc l k, eski Türklerde g da kayna, giyim kayna ve askerî e itim amaçl bir tür spor

Detaylı

YENİSEY YAZITLARINDAKİ TEK ÖRNEKLER

YENİSEY YAZITLARINDAKİ TEK ÖRNEKLER Türkbilig, 2013/26: 37-49. YENİSEY YAZITLARINDAKİ TEK ÖRNEKLER Erhan AYDIN * Özet: Yenisey yazıtları, Moğolistan ın kuzeyinde, Yenisey Irmağı boyunca bugünkü Hakasya ve Tuva sınırları içerisindeki bugün

Detaylı

KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA İMAR ETMEK, YAPI KURMAK, İNŞA ETMEK KAVRAMLARI

KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA İMAR ETMEK, YAPI KURMAK, İNŞA ETMEK KAVRAMLARI 1891 KÖKTÜRK VE ÖTÜKEN-UYGUR YAZITLARINDA İMAR ETMEK, YAPI KURMAK, İNŞA ETMEK KAVRAMLARI USER, Hatice Şirin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu yazıda Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı dönemlerinde inşa etmek, yapı

Detaylı

Xi an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar

Xi an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar 65-80 Xi an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar Erhan Aydın Erkin Ariz Öz 2012 yılının sonlarında Çin deki Tang devrinin başkenti, eski adıyla Chang an şimdiki adıyla Xi an de Çince uzun bir

Detaylı

ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BENZETME İLGİSİYLE KURULMUŞ CÜMLELER ÜZERİNE

ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BENZETME İLGİSİYLE KURULMUŞ CÜMLELER ÜZERİNE ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BENZETME İLGİSİYLE KURULMUŞ CÜMLELER ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Erhan AYDIN Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü erhana@erciyes.edu.tr Özet Eski Türk yazıtlarında

Detaylı

Sayı: 8 Bahar 2011 Ankara

Sayı: 8 Bahar 2011 Ankara ... Sayı: 8 Bahar 2011 Ankara 1 ... Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 8 Bahar 2011 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın

Detaylı

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU?

KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? Özet Eski Türkçe döneminin son halkası olan Karahanlı Türkçesi, X-XIII. yüzyıllarda hüküm süren Karahanlı Devletinin yazı dilidir. Karahanlı Türkçesi,

Detaylı

KAN AĞLA- VE BAŞ BAĞLA- DEYİMLERİNİN BİLGE KAĞAN VE SUCİ YAZITLARI TEMELİNDE AÇIKLAMASI. Hatice ŞİRİN USER *

KAN AĞLA- VE BAŞ BAĞLA- DEYİMLERİNİN BİLGE KAĞAN VE SUCİ YAZITLARI TEMELİNDE AÇIKLAMASI. Hatice ŞİRİN USER * Türkbilig, 2008/16: 137-145. KAN AĞLA- VE BAŞ BAĞLA- DEYİMLERİNİN BİLGE KAĞAN VE SUCİ YAZITLARI TEMELİNDE AÇIKLAMASI Hatice ŞİRİN USER * Özet: Bu makalede Modern Türkçedeki kan ağla- ve baş bağla- deyimleri,

Detaylı

TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I

TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI NA EK I Erhan AYDIN * ÖZET 2008 yılının ilk günlerinde yayımlanan Türk Runik Kaynakçası adlı kitabımızda Türk runik harfleri çerçevesinde yapılan çalışmalar bir araya getirilmişti.

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 371-390, 2008 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Ahmet Dalkıran Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 11 Güz 2012, 81-104 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan

Detaylı

TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer. Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE

TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer. Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer q Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE Özet Kuzey Kafkasya da yaşayan Nogay Türkleri Kıpçak

Detaylı

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK MİTOLOJİSİNDEN

Detaylı

YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ Nurdin USEEV

YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ Nurdin USEEV YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ Nurdin USEEV Öz Makalede Köktürk harfli Yenisey yazıtlarında geçen kişi adlarının yapısındaki kelimeler ele alınarak kültürel

Detaylı

Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış

Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış Iğdır Üniversitesi / Iğdır University İlahiyat / Journal of Divinity Faculty Sayı / No: 1, Nisan / April 2013: 105-134 Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış MEHMET ALPARSLAN

Detaylı

MİTOLOJİSİ ESKİ TÜRK JEAN-PAUL ROUX

MİTOLOJİSİ ESKİ TÜRK JEAN-PAUL ROUX ESKİ TÜRK ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ Eski Türk halklarının dinlerini ve mitolojilerini kesin ve güvenilir biı biçimde ana hatlarıyla betimlemek için vakit henüz çok erken. Dinlen, tek tanrı ya da en azından

Detaylı

PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ

PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ 3091 PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ TEZCAN, Mehmet * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ABSTRACT Motifs of Moon and Star/Sun Among the

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

UYGUR SİVİL BELGELERİNDEN HAREKETLE UYGURLARDA YERLEŞİK YAŞAM VE BUNUNLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINA DAİR Uğur UZUNKAYA *

UYGUR SİVİL BELGELERİNDEN HAREKETLE UYGURLARDA YERLEŞİK YAŞAM VE BUNUNLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINA DAİR Uğur UZUNKAYA * Türkbilig, 2014/27: 41-58. UYGUR SİVİL BELGELERİNDEN HAREKETLE UYGURLARDA YERLEŞİK YAŞAM VE BUNUNLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINA DAİR Uğur UZUNKAYA * Özet: Uygurlarda yerleşik yaşam, çeşitli milletler tarafından

Detaylı

VIII. VE X. ASIRLAR ARASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA OĞUZLAR

VIII. VE X. ASIRLAR ARASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA OĞUZLAR I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VIII. VE X. ASIRLAR ARASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA OĞUZLAR ÇETİN KAYA TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. ÖMER SONER HUNKAN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bilkent Üniversitesi l. uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s.1-12.

Bilkent Üniversitesi l. uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s.1-12. Bilkent Üniversitesi l. uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s.1-12. ----------------------------- GİRİş: TARİHı TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIGINA KA TKILAR: KADıNLA İLGİLİ KELİMELER

Detaylı

TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE

TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE TÜRK DİLİNDE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ SORUNU ÜZERİNE Mustafa Levent YENER * Özet Sözcük türleri, Türk dilinde tartışmalı konulardan biridir. Günümüze kadar pek çok bilim adamı bu konu üzerinde durmuş ve

Detaylı

DİVANÜ LUGATİ T-TÜRK VE BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ORTAK BİRKAÇ SÖZCÜK ÜZERİNE

DİVANÜ LUGATİ T-TÜRK VE BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ORTAK BİRKAÇ SÖZCÜK ÜZERİNE 1713 DİVANÜ LUGATİ T-TÜRK VE BUDİST UYGUR METİNLERİNDE ORTAK BİRKAÇ SÖZCÜK ÜZERİNE TERES, Ersin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu bildiride Divanü Lugati t-türk ve Budist Uygur Metinleri söz varlığı bakımından karşılaştırılmış,

Detaylı

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Özet Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak

Detaylı

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains Kaz 116 ÖZ Ali DUYMAZ * Halil İbrahim ŞAHİN ** Araştırmanın

Detaylı

Ahmet B. ERCİLASUN. Başlangıcından Yirminci Yüzyıla TÜRK DİLİ TARİHİ

Ahmet B. ERCİLASUN. Başlangıcından Yirminci Yüzyıla TÜRK DİLİ TARİHİ Ahmet B. ERCİLASUN Başlangıcından Yirminci Yüzyıla TÜRK DİLİ TARİHİ Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi Ahmet B. Ercilasun Akçağ Yayınları / 603 Araştırma - İnceleme / 50 Başlangıcından Yirminci

Detaylı

ANADOLU-TÜRK FOLKLORUNDA GEYİK

ANADOLU-TÜRK FOLKLORUNDA GEYİK ANADOLU-TÜRK FOLKLORUNDA GEYİK Deer in Anatolian-Turkish Folklore Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT* Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL** ÖZET Yaşadığı çevreyi ve etrafındaki canlı cansız bütün varlıkları kendisi gibi

Detaylı

E 2 - UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI ÖZET INSCRIPTION OF UYUK-ARJAN (E 2) ABSTRACT

E 2 - UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI ÖZET INSCRIPTION OF UYUK-ARJAN (E 2) ABSTRACT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 27-34, TURKEY E 2 - UYUK-ARJAN (Tuva) YAZITI ÖZET Osman Fikri SERTKAYA * Yenisey nehri kıyıları boyunca bulunan

Detaylı

ORHON, UYGUR ve KARAHANLI METİNLERİNDEKİ MESLEKLER BAĞLAMINDA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜ

ORHON, UYGUR ve KARAHANLI METİNLERİNDEKİ MESLEKLER BAĞLAMINDA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ORHON, UYGUR ve KARAHANLI METİNLERİNDEKİ MESLEKLER BAĞLAMINDA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜ Hazırlayan: Serkan Şen Danışman:

Detaylı