Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 BAÞYAZI Saygýdeðer Sektör Temsilcileri, Bilindiði gibi 2009 yýlý baþýnda özellikle broiler sektöründe sýkýntýlý dönemler yaþandý. Bugün daha olumlu bir süreçte olduðumuzu söyleyebiliriz. Olumlu etkinin devamlý olmasý, sektörün geliþimi ve hedeflerini gerçekleþtirme açýsýndan önemli olduðunu belirtmek isterim. Bu dönemde, Sektörün önemli hedefleri arasýnda yer alan Avrupa Birliði ülkelerine kanatlý eti ihracatý ile ilgili önemli bir geliþme yaþandý. AB'ne ihracat için 2003 yýlýnda baþlatýlan çalýþmalar, 29 Mart 2009 tarihi itibariyle AB Resmi Gazetesi'nde yayýmlanan izinle yeni bir sürece girdi. Bu izin kapsamýnda, ülkemizde faaliyet gösteren Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn önerdiði/denetlediði kanatlý eti üreten 7 entegre firma, iþlenmiþ kanatlý eti ürünlerini AB'ne ihracatýný gerçekleþtirebilecektir. Bu süreçte, firmalarýn sadece AB'de deðil diðer ülkelere de ihracat yapmasý ve ihracatý sürekli hale getirebilmesi oldukça önemlidir. Bu sürekliliðin saðlanmasý, sektör ve ülkenin öncelikle hedefleri arasýnda olmalýdýr ve baþarý için yoðun çaba sarf edilmelidir. Ýhracat seviyelerinin arttýrýlmasý ile iç piyasada oluþan sýkýntýlar daha kolay aþýlabilecektir ve iþletme kapasitelerin tam kullanýmý ve/veya arttýrýlmasý mümkün olacaktýr. Veteriner Tavukçuluk Derneði'nin bundan önce olduðu gibi temel görevi olan kanatlý sektörüne hizmeti bundan sonra da sürdüreceðini sizlerle paylaþmak isterim. Bu ay sonunda Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan fuar kapsamýnda sektör temsilcileri birbirleri ile görüþme fýrsatý bulacaklardýr. Derneðimiz tarafýndan açýlan standa sizleri bekler ve sizleri aðýrlamaktan mutluluk duyacaðýmýzý bildiririz. Saygýlarýmla. Prof. Dr. Mehmet Akan Sizlerle paylaþmak istediðim bir diðer konu ise derneðimizle ilgili. Veteriner Tavukçuluk Derneði, olaðan genel kurul toplantýsý geçtiðimiz ay içinde Ankara'da gerçekleþtirildi. Yeni seçim sonrasýnda Yönetim Kurulu Üyeleri'nde ve görevlerinde herhangi bir deðiþiklik olmadý. Genel kuruldan sonra yapýlan ilk yönetim kurulu toplantýsýnda, Dernek tarafýndan yýlda 4 kez çýkarýlan "Mektup Ankara" isimli derginin Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürlüðü görevinin Prof. Dr. Tansel Þireli tarafýndan yürütülmesi oybirliði ile kararlaþtýrýldý. Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 1

4 Veteriner Tavukçuluk Derneði nin yayýn organýdýr. Yýlda 4 kez 3 ayda bir yayýmlanýr. Veteriner Tavukçuluk Derneði Adýna Sahibi Prof. Dr. Ahmet ERGÜN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Prof. Dr. U. Tansel ÞÝRELÝ Yayýn Kurulu Prof. Dr. Mehmet AKAN Doç. Dr. Erol ÞENGÖR Dr. Serdar ERTAÞ Uzman Vet. Hek. Mücteba BÝNÝCÝ Vet. Hek. Ekrem T. YÜCESAN Ýdare Yazýþma Adresi Arama Sokak No: 20/D Aydýnlýkevler - ANKARA Tel: Faks: Banka Hesaplarý REKLAM GELÝRLERÝ Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi ÜYE AÝDATLARI Türkiye Ýþ Bankasý Dýþkapý Þubesi Dergide yayýmlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. Alýntý Yapýlamaz. Grafik Tasarým ve Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Tel: Faks: Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

5 KANATLILARDA AKILCI ANTÝBAKTERÝYEL ÝLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Ayhan FÝLAZÝ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalý Antibakteriyel ilaçlar kanatlýlarda büyütme faktörü, koksidiyostat veya saðaltýcý amaçlarla kullanýlýr. Bu uygulama þekillerini kýsaca aþaðýdaki gibi özetlemek mümkündür; Büyütme Faktörleri Antibakteriyeller ilk olarak tetrasiklin fermentasyon yan ürünlerini yiyen tavuklarýn daha hýzlý büyüdüðünün anlaþýldýðý 1940'lý yýllarýn sonlarýnda büyütme faktörü amacýyla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Tetrasiklinleri takiben büyümeyi hýzlandýran ve performansý artýran pek çok ilaç bu çeþitten uygulamaya girmiþtir. Tetrasiklinler, tilozin ve basitrasin gibi antibakteriyel ilaçlar önceleri büyümeyi artýrmak amacýyla yem katký maddesi olarak düþük dozlarda kullanýlmýþ, daha yüksek dozlarýnýn kullanýmý ise veteriner hekimin reçetesiyle sýnýrlandýrýlmaktaydý. Ancak hayvanlarda kullanýlan bu tür antibakteriyel ilaçlarýn insan saðlýðýnda kullanýlan ilaçlarda çapraz direnç problemine yol açmaya baþlamasý, 1968 yýlýnda Ýngiltere Hükümetinin Hayvan Yetiþtiriciliði ve Veteriner Hekimlikte Antibiyotiklerin Kullanýmý Üzerine bir kurul oluþturmasýna yol açmýþtýr. Profesör Michael Swan'ýn baþkanlýðýný yaptýðý bu komitenin görevi özellikle antibakteriyel direnci referans alarak hayvan yetiþtiriciliði ve veteriner hekimlikte þimdiki ve gelecekteki antibakteriyel ilaç kullanýmýyla ilgili bilgiler elde etmek, insan ve hayvan saðlýðý ile hayvan yetiþtiriciliðindeki olumsuzluklarý deðerlendirmek ve antibakteriyel ilaçlarýn kullanýmýyla ilgili öneriler getirmekti. Swann, 1969 yýlýnda yayýnlanan raporunda, insan ve hayvan hekimliðinde saðaltýcý amaçla kullanýlan veya insan hekimliðinde kullanýlan ilaçlara çapraz direnç geliþtiren antibakteriyel ilaçlarýn hayvan yemlerinde kullanýlmamasýný (veteriner hekim reçetesi yoksa) önermiþtir. Swann'ýn bu raporu birçok ülkenin antibakteryel ilaçlarýn akýlcý kullanýmý üzerine politikalarýnýn geliþtirilmesine ve ilgili mevzuatýnýn deðiþtirilmesine dayanak oluþturmuþtur. Böylece antibakteriyel ilaçlarýn büyütme faktörü amacýyla kullanýmý yasaklanmýþ ve yalnýzca veteriner hekim reçetesiyle tedavi amaçlý kullanýmý dönemi baþlamýþtýr. Bu uygulama tüm gýda amaçlý hayvancýlýk yapan Batý Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde az veya çok kabul edilmiþtir. 1990'larýn ortalarýnda Avrupa'daki bazý kanatlý entegresyonlarý hijyen artýþý, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik uygulamalarýnýn bakteri yükünü azalttýðýna ve böylece antibakteriyel kullanýmýný önemli derecelerde düþürdüðüne yönelik çalýþmalar da yapmýþlardýr. Bunun üzerine AB ülkelerinde 1997'de önce avoparsin, ardýndan 1999'da virjinyamisin, basitrasin, spiramisin ve tilozin yasaklandý yýlýna girildiðinde ise AB ülkelerinde geriye kalan bütün büyütme faktörü antibiyotiklerin hayvan yemlerinde kullanýmý yasaklandý. Ancak ABD ve bazý üçüncü dünya ülkelerinde henüz kullanýlmaya devam edilmiþtir (Türkiye'de AB mevzuatýna uyum çalýþmalarý nedeniyle AB'de uygulanan ayný kurallar geçerlidir). Yasaklamalarý destekleyen inandýrýcý bilimsel bulgularýn yokluðu nedeniyle bu konu halen tartýþmalýdýr. Ama þu da bir gerçektir ki antibiyotiklerin büyütme faktörü amacýyla kullanýmý bütün dünyada hýzla azalmaktadýr. Koksidiyostatlar Yemlerde koksidiostatlarýn kullanýlmaya baþlanmasýyla yoðun ticari kanatlý üretimi son 60 yýlda gittikçe artýþ göstermiþtir. Bu ürünler koksidilerin baðýrsakta geliþen deðiþik evrelerine etki ederler. Önceleri koksidiyostat olarak baþlýca Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 3

6 sülfonamidler kullanýlmýþtýr. Bu ilaçlar halen veteriner hekim reçetesiyle koksidiyosizin tedavisi için kullanýlmaktadýrlar. Koksidiyostatlarýn büyük çoðunluðu yem mevzuatýnda yem katký maddesi olarak düzenlenmiþtir. Bunlara 1980'lerde yeni bir grup koksidiyostat daha eklenmiþtir; polieter iyonoforlar. Ýyonoforlarýn baþlýca hedefi ve amacý koksidiyozisin kontroludur, ancak Clostridium gibi bakterilere karþý antibakteriyel etkileri sýnýrlýdýr. Bu nedenle yalnýzca koksidiyostat olarak kullanýlmaktadýrlar. AB'de antibiyotik büyütme faktörlerinin yasaklanmasýndan sonra önemleri oldukça artmýþtýr. Bütün dünyada koksidiyoz kontrol programlarýnda kullanýlýrlar. Ýyonoforlar, birçok bilim insaný tarafýndan antibakteriyel olarak kabul edilmediðinden insan hekimliðinde kullanýlmazlar. Koksidiyozdan korunmak amacýyla canlý aþýlar da geliþtirilmiþtir. Bu aþýlar dirençli Eimeria suþlarýna karþý koksidiyostatlarýn etkinliðinin düþük olmasý durumunda kullanýlmaya deðer araçlardýr ve ileride iyonoforlarýn yem katký maddesi olarak yasaklanmasý söz konusu olduðunda iyonoforlarýn yerini alabilirler. Ancak bu türden canlý aþýlarla ilaçlanan kanatlýlarda özel olmayan enteritisler daha sýk oluþabilmektedir. Bunun için enteritis oluþtuðunda özel bir antibakteriyel ilaç tedavisi gerekebilir. Bu nedenle bunlarla ilgili yapýlacak mevzuat deðiþikliði dikkatli yapýlmalý ve yasaklanmalarý durumunda dünya kanatlý endüstrisinin önemli sorunlarla karþý karþýya kalacaðý unutulmamalýdýr. Kanatlý sürülerinde ortaya çýkan infeksiyonlarýn antibakteriyel ilaçlarla tedavisinin yaygýn bir uygulama olmadýðýnýn da belirtilmesi gerekir. Çünkü kanatlý sürülerinde uygulanan iyi bakým þartlarý, etkili olabilecek antibakteriyel ilaçlarýn azlýðý ve ilaçlama maliyetlerinin yüksekliði etkili bir tedavinin yapýlmasýnýn önüne geçer. Kaynaklara göre ABD ve AB'de son yýllarda kanatlýlarýn antibakteriyel ilaçlarla saðaltým oranýnda önemli düþüþler görüldüðü bildirilmiþtir. Baþlangýçta antibiyotik büyütme faktörlerinin yasaklanmasýyla saðaltýcý antibakteriyellerin kullanýmýnda hafif bir artýþ olmuþsa da günümüzde düþmektedir. Ayrýca antibakteriyel ilaç kalýntýlarýnýn da 1980'lerden itibaren endiþelere neden olmasý nedeniyle ilaç kalýntý arýnma sürelerinin devreye girmesi ve kanatlý üreticilerinin bunlardan sorumlu tutulmasýyla ilaç kullanýmý oldukça azalmýþtýr. AB'de 2377/90 sayýlý tüzükle yalnýzca maksimum rezidü limiti belirlenen ve Tablo 1'da belirtilen antibakteriyel ilaçlar gýda deðeri olan kanatlýlarda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Saðaltýcý Antibakteriyeller Birçok ülkede saðaltýcý antibakteriyellerin kullanýmý özel veteriner veya eczacýlýk yasalarýyla düzenlenmiþ ve kullanýmlarý veteriner hekim reçetesiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Hayvan yetiþtiricilerinin veteriner hekim reçetesi olmaksýzýn kolayca bu ilaçlarý bulabildiði ülkelerde hatalý veya aþýrý ilaç kullanýmý oldukça yaygýndýr. Bu durumda antibakteriyel ilaçlardan beklenen yararýn saðlanamayacaðý unutulmamalýdýr. Tedavi yapýlacaðý zaman mutlaka otopsi veya mikrobiyolojik testlerle hangi ilacýn kullanýlmasý gerektiði belirlenmeli ve daha sonra ilaç uygulanmalýdýr. 4 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

7 Tablo 1. Kanatlýlarda kullanýlan Baþlýca antibakteriyeller Sýnýf Ýlaç Adý Etki Tipi Baðýrsaklardan Emilme Etki Spektrumu Sülfonamidler Bu sýnýfta kullanýlan birkaç bileþik vardýr. Bakteriyostatik Ýyi Gram ± Güçlendirilmiþ sülfonamidler Trimetoprim ve sülfonamidler Bakterisit Ýyi Gram ± Aminoglikozidler Apramisin Bakterisit Zayýf Baþlýca Gram Gentamisin Yok Baþlýca Gram- Neomisin Zayýf Baþlýca Gram- Spektinomisin Orta Baþlýca Gram- Streptomisin Zayýf Baþlýca Gram- Dihidrostreptomisin Zayýf Baþlýca Gram- Beta-laktamlar Benzil penisilin Bakterisit Ýyi Gram+ Potasyum pen. G Ampisilin Orta Gram + (-) Amoksisilin Ýyi Gram + (-) Seftiofur Aðýzdan verilmez Gram ± Florokinolonlar Enrofloksasin Bakterisit Çok iyi Gram ± Difloksasin Ýyi Gram ± Flumekuin Ýyi Gram ± Linkozamidler Linkomisin Bakteriyostatik Ýyi Gram+ ve Mikoplazma Makrolitler Eritromisin Spiramisin Tilosin Tilmikosin Bakteriyostatik Ýyi Gram+ ve Mikoplazma Gram+ ve Mikoplazma Gram+ ve Mikoplazma Gram+ ve Mikoplazma Pleuromutilinler Tiamulin Bakteriyostatik Ýyi Mikoplazma Polipeptidler Kolistin sülfat Bakterisit Yok Gram- Tetrasiklinler Tetrasiklin Bakteriyostatik Orta Gram ± Klortetrasiklin Ýyi Gram ± Oksitetrasiklin Ýyi Gram ± Doksisiklin Ýyi Gram ± Kanatlý Patojenleri ve Zoonotik Bakterilerde Direnç Sorunu Bazý kanatlý patojenleri ve zoonotik bakterilerde antibakteriyel direnç olgularý üzerine oldukça fazla araþtýrma yapýlmýþtýr. Direnç vakalarýnda bölgeler, sektörler ve kaynaklarý arasýnda oldukça büyük farklar olmasýna raðmen, yapýlan çalýþmalar örneðin Salmonella'ya direncin yýllardýr artma eðiliminde olduðu ve bunun da kanatlarda antibakteriyel kullanýmýyla ilgili olduðunu bildirilmektedir. Avrupa ülkelerinde genellikle farklý besi hayvanlarýndan ve gýda ürünlerinden dirençli Salmonella suþlarý izole edilmiþtir yýlýnda AB'den alýnan veriler besi deðeri olan hayvanlardan izole edilen Salmonella suþlarýnýn tetrasiklinler, streptomisin, sülfonamidler ve ampisiline karþý yaygýn direnç oluþturduklarýný göstermektedir. Florokinolonlara karþý direnç ise yaygýn olmamasýna raðmen, florokinolonlara Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 5

8 direnç geliþiminin indikatörü olan nalidiksik asite direnç olaylarý birçok ülkede bildirilmiþtir. 2005'te Hollanda ve Ýngiltere'deki kanatlýlardan izole edilen Salmonella suþlarýnýn en yüksek oranda kloramfenikol, sülfonamidler ve tetrasiklinlere direnç gösterdiði ortaya konulmuþtur. Tavuklardan izole edilen S.typhimurium için en yüksek direnç oraný ampisilin (%73.9), sülfonamidler (%69.6) ve tetrasiklinlerde (%73.9) görülmüþtür. S.tyhimurium'un tersine S.enteriditis izolatlarýnýn ise genelde bir çok antibakteriyele karþý duyarlýk gösterdiði ve bunlarýn en çok nalidiksik aside direnç gösterdiði (%51.2) kaydedilmiþtir. Tetrasiklinlere direnç ise genelde düþüktür (%0-10.5). Siprofloksasin ve enrofloksasine direnç bildiren tek ülke ise Ýtalya olmuþtur. Bazý AB ülkelerinde 1990'lardan itibaren Campylobacter suþlarý arasýnda makrolit ve florokinolonlara karþý direnç oluþumunda önemli artýþlar olduðuna yönelik bildirimler mevcuttur. Campylobacter' lerin gýda zincirine girmeleri, önemli bir halk saðlýðý sorununa yol açmýþtýr yýlýnda yapýlan bir çalýþmada Norveç'te kanatlý ve insanlardan izole edilen Campylobacter suþlarý arasýnda kinolon direncinin düþük (%2.7-7) olmasýna raðmen, bu ülkeye dýþarýdan gelen insanlardan elde edilen izolatlardaki kinolon direncinin yüksek olduðu bildirilmiþtir. Florokinolonlarýn hayvanlarda kullanýmýna izin verilmeyen Avustralya'da ise insanlarda dirençli Campylobacter suþlarýna rastlanmamýþtýr. ABD'de insan Campylobacter izolatlarýna florokinolon direncinin %13-18 arasýnda deðiþkenlik gösterdiði bildirilmiþ, bunun üzerine enrofloksasinin kanatlýlarda kullanýmý yasaklanmýþtýr. Ýspanya ve ABD'deki çalýþmalarda kanatlý E.coli izolatlarýna karþý direncin oldukça yaygýn ve ayrýca çoklu direncin de söz konusu olduðu bildirilmiþtir. Danimarka'da kanatlýlardan izole edilen 118 adet Staphylococus bakterisinin 19 farklý antibakteriyel ilaca yönelik duyarlýlýðýnýn test edildiði bir çalýþmada, bütün izolatlarýn avoparsin, flavofosfolipol, gentamisin, kanamisin, monensin, nitrofurantoin, oksasilin, salinomisin, trimetoprim ve vankomisine duyarlý olduðu bildirilmiþtir. Ayný çalýþmada S.aureus izolatlarýnýn %7'sinin ve novobiosin koagulaz-negatif stafilokoklarýn %35'inin basitrasine dirençli olduðu, sürpriz olarak S.aureus'un %30'unun siprofloksasine dirençli olduðu halde %24'ünün eritromise ve %19'unun sülfametoksazole dirençli olduðu ortaya konmuþtur. Ýsveç, Danimarka ve Norveç'teki broyler, yumurtacý tavuk ve hindilerden izole edilen Clostridium perfiringens'in antibakteriyel direnciyle ilgili yapýlan bir çalýþmada, ülkeler arasýnda farklýlýk olmasýna raðmen tetrasiklinlere direncin yaygýn, ama bütün izolatlarýn narasine duyarlý olduðu bildirilmiþtir. Ýsveç izolatlarýndan %3'ü ve Danimarka izolatlarýndan %15'i basitrasine dirençli, Norveç izolatlarýndan %13'ü ise bir streptogramin olan virjiniamisine dirençli, bütün izolatlarýn ise avilamisin, eritromisin, ampisilin ve vankomisine duyarlý olduðu ortaya konulmuþtur. Benzeri olarak ABD'de avilamisin, avoparsin, penisilin ve narasinin de kanatlý orijinli C.perfiringens'e karþý oldukça etkili olduðu bildirilmiþtir. Görüldüðü gibi antibiyotiklere olan direnç ülkeden ülkeye deðiþmesine raðmen gittikçe artmaktadýr. Bu nedenle her ülke antibakteriyel ilaç kullanýmýyla ilgili sürekli mevzuatýný yenilemekte ve sýký kurallar uygulamaktadýr. Direnç oluþumunun önüne geçmek için kanatlýlarda sýkça rastlanan ve Tablo 2'de belirtilen infeksiyonlarýn tedavisinde tercih sýrasýna göre ilaçlarýn kullanýlmasý daha akýlcý bir yöntem olarak önerilmektedir. 6 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

9 Hastalýk/Patojen Birinci Tercih Ýkinci Tercih Son Tercih Neden belli olmayan bakteriyel enteritisler Benzilpenisilin Aminopenisilinler Tilosin Nekrotik enteritis ve diðer Clostridial infeksiyonlar (C.perfringens ve C. colinum) Benzilpenisilin Aminopenisilinler veya tilozin Tilosin Kolibasillozis Escherichia coli Güçlendirilmiþ sülfonamidler Aminopenisilinler, tetrasiklinler, kolistin, spektinomisin, aminoglikozidler Enrofloksasin Mycoplasmosis (M.gallisepticum, M.synoviae ve M.meleagridis) Tiamulin a Tetrasiklinler, linkomisin (makrolitler) Enrofloksasin Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) Tiamulin a Aminopenisilinler Tetrasiklinler Staphylococcus ve Streptococcus infeksiyonlarý Benzilpenisilin veya güçlendirilmiþ sülfonamidler Aminopenisilinler, tatrasiklinler Makrolitler Kantlý kolerasý Pasteurella multocida Güçlendirilmiþ sülfonamidler Aminopenisilinler Tetrasiklinler, spektinomisin Enrofloksasin Riemerella anatipestifer infeksiyonu Aminopenisilinler Tetrasiklinler, Enrofloksasin Infeksiyöz coryza Haemophilus paragallinarum Sülfonamidler, Güçlendirilmiþ sülfonamidler veya streptomisin Tetrasiklinler, linkomisin, spektinomisin, makrolitler Enrofloksasin Bordetella avium infeksiyonu Antibakteryel kullanýlmaz (Sularýn dezenfeksiyonu önceliklidir) Aminopenisilinler, tetrasiklinler Enrofloksasin Erysipelothrix rhusiopatiae Benzilpenisilin Aminopenisilinler Gerekmez b Salmonellosis Antibakteriyel kullanýlmaz c Antibakteryel duyarlýlýk testlerine göre - Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 7

10 Aminoglikozitler: streptomisin, apramisin, neomisin, Aminopenisilinler; Amoksisilin, ampisilin, Makrolitler: Eritromisin, spiramisin, tilosin, tilmikosin Tetrasiklinler: Tetrasiklin, oksitetrasiklin, doksisiklin, Florokinolonlar: Enrofloksasin a. Tiamulin iyonofor ve sülfonamidlerle kombine edildiðinde nörotoksik etkilidir b. Erysipelothrix rhusiopathiae infeksiyonlarý penisilin veya aminopenisilinlerle baþarýyla tedavi edilebilir. Bunun için son seçenek düþünülmez c. Salmonella ihbarý zorunlu bir hastalýktýr ve ancak hayvan refahý söz konusu ise tedavi edilir. Tedavi yapýlacaksa antibakteriyel duyarlýlýk testlerine göre ilaç seçilmelidir. 5. Hershberger E et al. (2005). Epidemiology of antimicrobial resistance in enterococci of animal origin. J Antimicrob. Chemother., 55: Kunin CM (1993).Resistance to antimicrobial drugs-a worlwide calamity. Ann. Internal Med., 118: Moore JE et al. (2005). Campylobacter. Vet.Res., 36: NARMS (2003). National Antimicrobial Resistance Monitoring System: Final Report. 9. Ungemach FR et al. (2006). Guidelines for prudent use of antimicrobials and their implication on antibiotic usage in veterinary medicine. Int.J.Med.Microbiol., 296: KAYNAKLAR 1.AVMA (2005).American Veterinary Medical Association's guidelines to judicious therapötik use of antimicrobials in poultry. poultry00.asp. 2.Casewell M et al.(2003). The European ban on growth-promoting antibiotics and emerging consequences for human and animal health. J. Antimicrob. Chemother, 52: EFSA (2006).The community summary report on trends and sources of zoonoses, Zoonotic agents, antimicrobial resistance and foodborne outbreaks in the European Union in EFSA Journal. 4. Guardabassi L et al. (2008). Guide to Antimicrobial use in Animals. Blackwell Publishing. ISBN: Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

11 HALK SAÐLIÐI (HS) ve VETERÝNER HALK SAÐLIÐI (VHS) KAVRAMLARININ DÜNÜ ve BUGÜNÜ Vet. Hek. Adnan SERPEN Ýzmir Veteriner Hekimler Odasý Veteriner Halk Saðlýðý Çalýþma Grubu Sekreterya Görevlisi Giriþ: Hepimizin bildiði gibi týbbýn geçmiþi çok eski tarihlere dayanýr. Týp Merriam-Webster tarafýndan; saðlýðýn korunmasý ve hastalýðýn giderilmesi, yatýþtýrýlmasý veya önlenmesi ile ilgili bilim ve sanat olarak tanýmlanýr. Týp Eðitimi Dünya Federasyonu, bu eðitimin amacýný "tüm insanlarýn saðlýklý yaþamalarýný saðlamak için hekim yetiþtirmek" olarak tanýmlamaktadýr. Diðer bir deyiþle Týp, insan saðlýðýnýn sürdürülmesi ya da bozulan saðlýðýn yeni den düzeltilmesi için uðraþan, hastalýklara taný koyma, hastalýklarý saðaltma, hastalýk ve ya yaralanmalardan korumaya yönelik çalýþmalarda bulunan, bünyesinde insan ve veteriner týp olmak üzere farklý disiplin alanlarý bulunduran bilimdir. Hekimlik, eski adýyla tabip, þimdiki adý ile "Doktor" luk, týp bilimi ile uðraþan, insaný en doðru þekilde anlayarak, ona "yararlý" olmayý hedefleyen, hastalarýnýn saðlýðýna kavuþmasý için ne gerekirse yapan bir meslektir. Hekimliðin tarihsel geliþimine iliþkin veriler oldukça sýnýrlýdýr. Hekimler ve hekimlik uygulamalarý saðlýk hizmetlerinin niteliðini ve dolayýsý ile toplumun saðlýk durumunu büyük ölçüde etkiler. Saðlýk koþullarý bozuk bir ülkenin varlýðýný ve bundan önemlisi uygarlýðýný sürdürmesi beklenemez. Sonuç olarak saðlýklý olmayan bir toplumun üretim gücü ve bunun sonucu ekonomisi bozulur. O nedenle hekimlik insan veya hayvanlar için önemli ve gereklidir. Hekimlik mesleði týbbýn bünyesinde bulundurduðu farklý disiplin alanlarýnýn oluþturduðu uygulamalar sonucunda insan ve hayvan hekimliði olmak üzere farklý alanlara ayrýlmýþtýr. Fakat her iki meslek gruplarý oldukça benzer eðitilirler ve tamamlayýcý branþlarýnda benzeri yetenek ve bilgilere sahipdirler. Týp mesleði için de yer alan interdisipliner (týbbi) alan içindeki belirli bazý dallarda, örneðin; anatomi, patoloji, farmakoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, halk saðlýðý v.s ortak hareket etme zorunda olduklarý içinde birlikte çalýþýrlar (Aygün, , Batý ve ark.,2006, Dirican,r. ve Bilgel,n.,1993, erk,1978, Özyurda,f.2006,Temizyürek,2008, Wýkýpedýa,2008). Halk Saðlýðý kavramýnýn ortaya çýkýþý: Ýnsan ve hayvan saðlýðýnýn korunabilmesi için hastalýklar ve nedenleri üzerine eðildikçe, insan veya hayvan saðlýðýnýn korunmasýnda çevresel etmenlerin hastalýk oluþumunda önemli rol oynadýðý anlaþýlmýþtýr. E. Chadwick "saðlýðýn ilk koþulu sanitasyon, yani fiziksel çevreyi saðlýk yönünden olumlu duruma getirmektir" þeklinde belirtmiþtir. Boston'lý bir kitapçý olan Lemuel Shattuck ( ), 1850 yýlýnda yazdýðý raporda "Önlenebilen hastalýklar çok yaygýn olup, düzeltilmesi için devlet bir saðlýk örgütü kurmalýdýr" demiþtir. Alman hekim, Solomon Neumann 1847 yýlýnda yayýnladýðý kitabýnda, "Týp bilimi aslýnda sosyal bir bilimdir" þeklinde ifade etmiþ ve hekimliðin sosyal yönünü ilk kez vurgulamýþtýr. Bundan sonra bir çok hekim Avrupa'da 19. yüzyýlda sosyal hijyen, sosyal patoloji, kamu hijyeni, yasal hekimlik, saðlýk Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 9

12 polisi hizmetleri ve sosyal hekimlik terimlerini eþ anlamda kullanmýþlardýr. Ýlk kez Fransýz ortopedi uzmaný Jules René G.Guerin ( ) sosyal hekimlik (médicine sociale) terimini 1848 yýlýnda kullanmýþtýr. Yine ayný yýl Alman patolog Prof. Dr. Rudolf V.Virchow ( ), hekimlikte Reform (Die Medizinische Reform) adýndaki haftalýk politik týp dergisinde, sosyal hekimlikten (soziale medizine) bahsetmiþtir. O zamanlar Ýngiliz ve Amerika bilim adamlarý ise, sosyal týp terimini hiç aðýzlarýna almamýþlar ve sadece sosyal hijyen terimini cinsel hastalýklardan korunmaya yönelik önlemleri belirten bir bilim dalý olarak benimsemiþlerdir. Avrupalýlar "sosyal hijyen" ya da" sosyal hekimlik" olarak adlandýrdýklarý bilime halk saðlýðý (Public Health - PH-HS) adýný vermiþlerdir. Birinci dünya savaþýndan sonra çok hýzlý bir deðiþime uðrayan Avrupa'da sosyal hekimlik teriminin daha sýk kullanýldýðý; týp fakültelerinde hijyen derslerine ek olarak "sosyal hekimlik" dersleri ilave edilmiþtir. Bu konudaki ilk adýmý Hollanda atmýþ, daha sonralarý Fransa, Almanya, Ýtalya ve Ýsviçre'de "sosyal hijyen" alanýnda yenilikler getirmiþtir. Bunu takiben Ýngiltere ve ABD' inde de "Halk Saðlýðý" adýyla týp fakültelerinin eðitim programlarýna almýþtýr. Amerikalý hekim C.E.A. Winslow, 1923 yýlýnda HS' ný; "Organize edilmiþ toplumsal çabalarla çevrenin saðlýk koþullarýný düzelterek, bireylere saðlýðý koruma bilgisi vererek, bulaþýcý hastalýklarý önleyerek, hastalýklarýn erken taný ve koruyucu tedavisini saðlayacak hekimlik ve hemþirelik örgütleri kurarak ve her bireyin saðlýklý bir yaþam sürdürmesini mümkün kýlacak sosyal bir ortam geliþtirerek hastalýklarý önleyen, yaþam süresini uzatan, beden ve ruh saðlýðý içinde çalýþabilme gücünü arttýran, böylece her vatandaþýn saðlýklý ve uzun bir yaþam sürme hakkýný gerçekleþtirmeye uðraþan bir bilim ve sanat" olarak tanýmlamýþtýr. Bu taným ayni zamanda HS' nýn sosyal hekimlikle eþ anlamlý olduðunu ortaya koyarmaktadýr (Dirican,r. ve Bilgel,N,1993). Bu geliþmeler II. dünya savaþý sonrasýnda saðlýk konusuna yeni adýmlarý beraberinde getirmiþtir. Savaþ sonrasý 1946 yýlýnda Dünya Saðlýk Örgütü (World Health Organisation, WHO ) kurulmuþtur. WHO'ü 1948 yýlýnda saðlýðý; "yalnýz hastalýk ve sakatlýðýn olmamasý olarak deðil, ayný zamanda bedence, ruhça ve toplumsal yönden tam bir refah durumudur" þeklinde tarif etmiþtir. WHO'ünün uzmanlar komitesi tarafýndan1952 yýlýnda yapýlan bu tanýmlama ile Winslow'un HS tanýmlamasýnýn farklý olmadýðý rahatlýkla görülmektedir. Hekimlik terimi, Osmanlýca'daki "Týp" ve batý dillerinde ki "Medicine" teriminin Türkçe karþýlýðýdýr. Hekimlik, saðlýk bilimi dalý olup, insan saðlýðýnýn sürdürülebilmesi ya da bozulan saðlýðýn yeniden düzeltilmesi için uðraþan, hastalýklara taný koyan, hastalýklarý saðaltým yapan, hastalýk ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalýþmalarý bulunan birçok alt bilim dalýndan oluþan bilimsel 10 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

13 disiplinlerin þemsiye oluþturur. Bu nedenle de toplumsal bir hekimlik hizmeti içeren konsept olma özelliðini taþýr. Çünkü hekimlik terimi sadece hekimlerin yaptýðý iþler olarak deðil, saðlýk personelinin çalýþma alanýna giren insan ve hayvanlarýn saðlýk ve hastalýklarý ile ilgili tüm hizmetleri içine alan, biyolojik ve sosyal nitelikte uygulamalý bir bilimdir. Nitekim 1858 yýlýnda "karþýlaþtýrmalý týbbýn babasý sayýlan" Rudolf Wirchow "Ýnsan ve hayvan týbbý arasýnda ayrý bir çizgi yoktur, olmamalýda zaten" demiþtir. Yine modern týbbýn temellerini atan, Rudolf Wirchow'un öðrencisi olan Kanada'lý beþeri hekim Sir William Osler, 1800'lü yýllarda "veteriner týbbý ile insan týbbý bir birini tamamlamaktadýr ve bu konsept tek týp konsepti olarak algýlanmalýdýr" demiþtir. Yirminci yüzyýlda Veteriner Halk Saðlýðýnýn en önemli temsilcilerinden biri olan ve 1960 yýlýnda epidemiyolojinin kurucusu olarak bilinen Prof. Dr. Vet. Hek. Calvin W.Schwabe,'de 2006 yýlýnda vefatýndan önce Rudolf Wirchow ve Sir William Osler'in uzun yýllar tekrar ettiði "Tek Týp Tek Saðlýk" ifadesini yeniden kullanmýþtýr. Bugün karþýlaþtýrmalý ve disiplinler arasý araþtýrmalar insan saðlýðýna yeni bir bakýþ açýsý getirmekle kalmayýp, bilimsel geliþmelerin bir alandan diðer bir alana ya da bir türden diðer bir türe aktarýlmasý bakýmýndan büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede günümüzde geliþmiþ ülkelerde "halk saðlýðý" bütüncül saðlýk anlayýþýyla donanmýþ ve multidisipliner bir bilim anlayýþýyla sürdürmektedir. (Aksakoðlu,2008, Aygün, , Dirican, ve Bilgel,1993, Eynigöllü,2006, Hýcks,2007, Tetemizyürek,2006, Tetemizyürek 2007 Tetemizyürek,2008). HS'nýn ilgi alanlarý ve bu ilgi alanlarýnýn önceliði ülkeden ülkeye, hatta ayný ülke içinde bölgeden bölgeye deðiþebilmektedir. Bu önceliklerin belirlenmesinde istatistik biliminden ve epidemiyolojik çalýþmalardan faydalanýlýr. Bu baðlamda çizelge- 1'de detaylý olarak veterinerlik hizmetlerini içeren Veteriner Halk Saðlýðý (VHS), Genel Halk Saðlýðý (GHS) içinde yer alan bir HS konsep olarak gösterilmektedir. Veteriner Halk Saðlýðýnýn ortaya çýkýþý: Þüphesiz, HS toplum hekimliðinden çok daha geniþ bir konudur ve farklý meslek uygulamalarý çeþitliliðine sahiptir. Bu nedenle hekimlik dýþýndaki mesleklerinde eðitimini ve hizmetlerini gerektirir. Günümüzde HS, yaklaþýk 80 deðiþik meslek alanýnýn ve onlarý yetiþtiren, barýndýran bilim disiplininin çok yönlü hizmetini gerektirir. Geçmiþten günümüze kadar yaþanan çok uzun ve geniþ bir tarihi süreçe göz attýðýmýzda týbbýn farklý iki disiplin alaný olan veteriner ve insan hekimliklerinin faaliyetleri daima birbirine paralel, at baþý seyretmiþtir. Daima toplum saðlýðýna olan katkýlarý nedeniyle veteriner týp biliminin araþtýrma çalýþmalarý, insan saðlýðýnýn geliþtirilmesinde çok önemli bir yere sahip olmuþtur. Çünkü insanlýk tarihinin baþýndan günümüze kadar insan ve hayvan arasýndaki iliþki çeþitli þekillerde devam etmektedir. Dünyada ilk veteriner hekimliðin resmi bir meslek olarak ortaya çýkýþýna bakýldýðýnda. Bunun 1714 yýlýnda kadar uzandýðýný ve o zamanlar hayvanlar arasýnda çok þiddetli hastalýklarýn bulunduðu dönemde ortaya çýkan bir HS hizmet gereksinimi olduðu görülmektedir. Buna baðlý olarak da dünyada ilk veteriner okulu 1761 yýlýnda Fransa devletinin o zaman ki Danýþtay'ý, Claude Bourgelat adlý Fransýz vatandaþýna Lyon' da "Sýðýr, at ve diðer evcil hayvanlarýn anatomi ve hastalýklarý" öðretimi için bir okul açabilmesi amacýyla verilen yetki ile gerçekleþmiþtir. Avrupa'da 1825 yýlýna kadar veteriner okulu sayýsý 30'u bulmuþtur. ABD'de ise ilk veteriner okul 1854 yýlýnda açýlmýþtýr. Avrupa'da belediye mezbahalarýnýn HS ve hijyen yönünden taþýdýðý önemin farkýna varan I. Napolyon, 1807 yýlýnda Paris'te ilk mezbahanýn açýlmasýný emretmiþtir. Yine 1810 yýlýnda çýkardýðý ikinci bir emirname ile Fransa'nýn diðer þehir ve ilçelerinde kesim yerlerinin açýlmasý talimatýný vererek veterinerlerin HS'na yönelik ilk gýda güvenliði faaliyetine katýlmasýný saðlamýþtýr. Küchenme ister 1852 yýlýnda insan barsaðýnda Taenia solium'un larvalarýný ve bu larvalarýn kaynaðýnýn domuz etinin olduðunu saptamasýyla et muayenesi ve mezbahalarýn önemi bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Dünya' da mezbahalar 1868 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 11

14 yýlýnda çýkarýlan Prusya Kanunu ile yasal hale gelmiþtir. ABD kongresinden et muayene yasasý 1906 yýlýnda kabul edilmiþ ve kongreden geçmiþtir. Gerlach'ýn 18. yüzyýlda tüberküloz' un etlerden insanlara geçtiðini saptamasýyla et muayenesinin önemi daha da artmýþtýr. Ýnsanlýk tarihinin baþlangýcýndan günümüze kadar geçen sürede insan ve hayvanlar arasýndaki yok olmayan iliþki, bunlarýn arasýndaki sorunlarýnýn giderilebilmesi için de halka götürülecek saðlýk hizmetleri içinde sektörler arasý iþbirliðini zorunlu kýlmýþtýr. Fakat veteriner hekimler et muayenesiyle halkýn saðlýðýnýn korunmasýna yönelik verdikleri gýda güvenliði hizmetlerine raðmen, geçmiþte HS ve saðlýk uygulamalarý görevlerinin çoðundan uzak kalmýþlardýr. Hükümetlerin uyguladýklarý politikalar nedeniyle de faaliyetlerini aðýrlýklý olarak tarým sektörü bünyesinde yürüttükleri için daima tarýmýn içinde deðerlendirilmiþ, hatta tarýmýn bir kolu gibi gösterilmeye çalýþýlmýþ ve deðerlendirilmiþtir. Bunun sonucunda HS, hizmetlerinden 12 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

15 istemedikleri halde II. dünya savaþý sonrasýna kadar ayrý kalmýþlardýr. Bu süre içinde VHS açýsýndan en çarpýcý hizmetleri; 1898 yýlýnda Amerika-Ýspanya savaþý sýrasýnda Amerikan Silahlý Kuvvetler bünyesindeki askerlerin gýda güvenliðinin saðlanmasý için görevlendirmeleri ve bu görevi baþarý ile yerine getirmeleri sýrasýnda vermiþlerdir. Modern týbbýn temellerini atan Rudolph Wirchow ( ); "týbbýn iþinin mikroplarý avlamak deðil hastalýklarý besleyen çevresel ve toplumsal etkileri ortaya çýkarmaktýr." diyerek 20. yüzyýlýn baþýnda "koruyucu hekimlik" adý altýnda bir akýmý Avrupa'dan baþlatmýþtýr. Bu dönemde Paris'te 1925 yýlýnda Askeri Gýda Kontrol, Bakteriyoloji Laboratuvarý halk saðlýna yönelik gýda kontrol hizmeti vermekteydi. Yirminci yüzyýlýn baþýnda bu geliþmeler yaþanýrken II. dünya savaþý ve onu takip eden kritik süre boyunca veterinerler hükümetlerin uyguladýklarý politikalara baðlý olarak istemedikleri halde halk saðlýðý hizmetlerinden uzak kalmýþlardýr. Fakat savaþý izleyen yýllarda ortaya çýkan "Halk Saðlýðý" anlayýþýnda, diðer bazý meslekler yanýnda veteriner hekimliðinde, insan saðlýðý konusundaki önemini ortaya çýkmýþtýr. Ülkelerin çoðu veteriner hizmetleri ile diðer HS kuruluþlarý arasýnda sektörler arasý ortak bir çalýþma ortamýnýn yaratýlmasýný önemini kavramýþ ve harekete geçmiþlerdir. Veteriner hizmetleri ve HS arasýndaki sýký çalýþma ortamýnýn yaratýlmasýna olan ihtiyaç, çizelge-1'de detaylarý ile verilmiþtir. Sektörel baðlantýsý; a- WHO' nde yer alan uzman gruplar ve ulusal gýda kontrol standartlarý, b- Beslenme ve salgýn hastalýklar, c- Kuduz hastalýðýnýn kontrolü, d- Kýrsal alanda yapýlan halk saðlýðý çalýþmalarý, e- Laboratuar hizmetleri ve insan hastalýklarýna yönelik araþtýrmalarýn tüm özel kuruluþlarca defalarca gündeme getirilmiþtir. (Dinçer,1992, Doðan,2008, 1984, Eynigöllü, 2006., Ýnal. 1995, 1997, Öztek, 2005, Öztek, 200., Schwabe, 1984, Temizyürek, 2006, Temizyürek 2007,Who,2002, Who 2005.) Bunun üzerine II. Dünya Savaþý ve takip eden kritik dönem zarfýnda veteriner hizmetleri ile diðer HS kuruluþlarý arasýnda müþterek bir çalýþma ortamý yaratýlmýþtýr. O dönemde önce ABD'de o zamanki adýyla "Amerikan Halk Saðlýðý Hizmetleri Ýletiþiler Hastalýk Merkezi" olarak bilinen, kuruluþun adý "Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezi (Center For Disease Control and Prevention, CDC) olarak deðiþtirilmiþ ve bir veteriner hekim virolog olan Prof. Dr. Martin. M. Kaplan ABD'de dünyadaki ilk veteriner halk saðlýðý ünitesinin (VHSÜ) oluþumunu bu merkez bünyesinde gerçekleþtirmiþtir. Veteriner hizmetleri ve HS arasýndaki sýký çalýþma ortamýnýn yaratýlmasýna olan ihtiyaç üzerine Prof. Dr. Vet. Hekim Martin M. Kaplan 1948 yýlýnda WHO'de görevlendirilmiþtir. Prof. Dr. Vet. Hekim Martin M. Kaplan veteriner hizmetlerinin HS' na olan katkýlarýný dikkate alarak, insan saðlýðýnýn en iyi þekil de korunabilmesi ve HS hizmetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi için VHS'ný organize ederek ilk veteriner halk saðlýðý programýný oluþturmuþ ve ayný zamanda VHS'ýnýn ilk direktörü olarak görevlendirilmiþtir. CDC'nin ilk VHS þefi olan veteriner hekim James Steele'de WHO'de VHSÜ'nin kuruluþunu aktif olarak desteklemiþtir. Prof. Dr. Vet. Hekim Martin M. Kaplan WHO'deki bu görevi sýrasýnda ayni zamanda günümüz modern HS' nýn temellerini de atmýþtýr. Bu çalýþmalarý takiben WHO uzmanlardan oluþan ilk zoonoz komitesi 1950 yýlýnda toplanmýþ ve ileriye yönelik oldukça ciddi kararlar almýþlardýr. Kaplan ve Steele zoonozlarýn kontrolü ve epidemiyolojik muayenelerini içeren veteriner gýda kontrol programlarý üzerine geleneksel Avrupa anlayýþýný geniþletmiþlerdir. WHO 1955 yýlýnda Avrupa'da, bir danýþma kurulu oluþturarak o zamanda yeni anlam kazanan HS, veteriner hekimlik hizmetlerinin bir planýný yapmýþlar ve bir rapor halinde bildirmiþlerdir. Bu danýþma kurulunun hazýrlamýþ olduðu rapor da "Bazý ülkeler veteriner teþkilatlarýnýn, tarým ve saðlýk alanýndaki hizmetlerini gerçekleþtirmelerinde baðýmsýz olup, olmadýklarýna dikkat etmelidir." ifadesine yer verilmiþtir. WHO ve bazý ülke hükümetleri 1975 yýlýndan itibaren, halkýn saðlýðýný koruma ve araþtýrmada, veteriner hizmetlerinin daha etkili bir hale getirebilmesi için bünyelerindeki HS daireleri içinde resmi veteriner ünitelerini kurmuþlardýr. VHSÜ'leri, GHS organizasyonu içinde, GHS alt biriminde ayný düzeyde iþ gören diðer üniteler gibi yerini alýr, planlanýr, organize Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 13

16 edilir, idari olarak yapýlandýrýlýr ve bütçeden desteklenir (Dinçer,1992, Hýcks, 2007, Özgün,2004, Temizyürek, 2007). Böylece dünyada VHS süreci baþlamýþ ve GHS içindeki resmi ve bilimsel yerini almýþtýr. FAO ve WHO' nun 1975 yýlýnda uzmanlar komitelerince yapýlan toplantýsýnda, "Mesleki veteriner hekimlik, bilgi, beceri ve kaynaklarýnýn toplum saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik faaliyetlerde kullanýlmasý ve kamu saðlýðýnýn bir parçasýdýr" þeklinde tanýmlanmýþtýr. Yine WHO' nun tanýmýna göre VHS; "veteriner hekimlik biliminin insanýn mantýksal, fiziksel ve sosyal yapýsýna olan katkýlarýn tümüdür." þeklinde tanýmlanmýþtýr. Günümüz dünyasýnda WHO, FAO ve OIE gibi uluslararasý kuruluþlar uzun yýllar sürdürdükleri çalýþmalar sonucunda, veteriner hizmetlerinin, insan yaþamýnýn her safhasýnda yer almasý, HS' na olan katkýlarýnýn gözardý edilemeyecek kadar önemli olduðunu benimsemeleri nedeniyle, veteriner hizmetlerinin HS' na olan katkýsýný bilimsel olarak baþlý baþýna VHS baþlýðý altýnda hekimlik konsept'i içinde ele alýp deðerlendirmiþlerdir. Bugün halen bu þekilde anlamakta ve deðerlendirmektedirler. Çünkü salgýn hayvan ve insan hastalýklarýnýn dünyada hýzla yayýlmasý, insanlarý çözüm aramaya sevk etmekte, bunun sonucunda multidisipliner HS profilaksi ve hijyen önlemlerinin önemini ortaya koymaktadýr. Önümüzdeki gelecek 25 yýl içerisinde özellikle veteriner hekim ve doktorlarýn çalýþma alanlarýný etkileyecek çok önemli deðiþiklikler beklenmektedir. Son yýllarda influenza virüsüne baðlý olarak dünyada yaþanmakta olan pandemi riskinin önlenmesine yönelik çalýþmalar, bu deðiþikliklere güzel bir örnektir. Hatta bu deðiþiklikler öyle hýz kazanacak ki; birey olarak bu deðiþikliklerin gereklerini karþýlayamaz hale geleceðiz. Tüm bunlarýn sonucunda 2007 yýlýnda ABD' de gündeme gelen, 2007 ve 2008 yýllarýnda insan ve veteriner hekimlerinin bir araya gelerek düzenledikleri "Tek Týp Tek Saðlýk (One Medicine One Health Concept) Konsept" i toplantýlarýnda alýnan kararlar ve "Tek Týp Tek Saðlýk Konsept" i sonucunda ortaya çýkan "Tek Saðlýk" anlayýþý, tüm dünyada yer bulan, etkileyen ve dikkatleri üzerine çeken, geçmiþi eskilere dayanan, VHS ile baðlantýsý olan yöresel, ülkesel ve global saðlýðýn korunmasýný hedefleyen önemli bir GHS hizmetidir. (DOÐAN,2008, HICKS,2007, MESLIN, F.X, 2008, SERPEN,1988, 2005, TEMÝZYÜREK, 2008, WHO, 2002, 2005). VHS'nýn özünde; Alman hekimi Solomon Neumann 1847 yýlýnda yayýnladýðý kitabýnda sözünü ettiði "Týp bilimi aslýnda sosyal bir bilimdir." ifadesinde, Fransýz ortopedi uzmaný Jules René G.Guerin ( ) 1948 yýlýnda kullandýðý sosyal hekimlik (médicine sociale) teriminde, Alman patolog Prof. Dr. Rudolf V. Virchow ( ), hekimlikte Reform (Die Medizinische Reform) adýndaki haftalýk politik týp dergisinde yayýnlanan açýklamasýnda yer alan ve kullandýðý, sosyal hekimlik (soziale medizine) terimi ile Amerikalý hekim C.E.A. Winslow'un 1923 yýlýnda yaptýðý "halk saðlýðý" tanýmýnda yer alan saðlýk anlayýþý ve felsefeleri yer almaktadýr. Onun içindir ki VHS hizmeti; sadece hayvan saðlýðý ile insan saðlýðýnýn korunmasýna yönelik bir hizmet olmayýp, veteriner hekimlerce kamu saðlýðýnýn korunabilmesi amacýyla kamu yararýna verilen, hekimliðin özünü oluþturan toplumsal ve sosyal bir hizmettir. VHS hizmetleri, hayvancýlýk sektörünün bir alt sektörü olan kanatlý sektörümüzü de yakýndan ilgilendiren baþta gýda güvenliði olmak üzere, zoonoz hastalýklardan bireylerin, toplumun ve üretimi yapýlan hayvanlarýn korunmasý, birey ve toplumun beslenmesi gibi konular da çok önemli bir yere sahiptir. Varlýðý hiçbir þekilde tartýþýlmasý dahi söz konusu olmayan, WHO, FAO, OIE ve AB' nin üzerinde önemle durduðu, veteriner hekimlerimizce, veteriner hizmetlerinin bütünsellik içinde verildiði çok önemli bir hekimlik hizmetidir. Sonuç: Þu anda dünyada küresel düzeyde yaþanmakta olan pandemik Domuz Gribi' ne baðlý bulaþmalarý dikkate aldýðýmýzda, II. dünya savaþý sonrasý, WHO ile ABD'de 1948' li yýllardan itibaren baþlayarak günümüze kadar uzanan VHS' nýn uzun serüveninin, 21. yüzyýlda yöresel, ülkesel ve global saðlýðýn korunmasýnda temel esas belirleyici olarak "Tek Saðlýk Konsepti (One Health Concept)" olmaktadýr. Bu kavram saðlýkta bütünselliðin önemini ortaya koymakta ve saðlýkta bütünsellik anlayýþýnýn, parçalarýn toplamýndan daha deðerli olduðunu, bilimsel olarak da kanýtlayan vazgeçilemez bir göstergedir. 14 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

17 Kaynaklar : Aksakoðlu, G. (2008), Bulaþýcý Hastalýkla Savaþým.Üçüncü Yazým,D.E.Ü.Týp Fakültesi Yayýný,Yayýn No: /BK D.E.Ü.Rek törlük Basýmevi - Ýnciraltý-ÝZMÝR Aygün, S. T. ( ), Bulaþýk ve Salgýn Hastalýklar Bilgisi.Sümer Basýmevi-ANKARA. Bakteriyolojihane-i Baytari'nin kurulmasý ,gýda Sanayi, modules.php? name=news&file=article&sid=7605, , 08:50 Batý, H. A. ve Ark. (2006), Hekimlik Mesleðine Yönelik Tutum Ölçeðinin Geliþtirilmesi.Týp Eðiti mi Dünya sý Dergisi,Sayý:23,Ekim 2006,Týp Eðitimini Geliþtirme Derneði-ÝZMÝR Baysallar, M. (2007), Biyolojik Silah Olarak Zoonotik Hastalýklar Aralýk 2007 I.Ulu sal Zoonoz Kongresi-ERZURUM Dinçer, B. (1992), Çeviri:Veteriner Hekimliðin Halk Saðlýðý Faaliyetlerine Katkýsý ( The vete rinary contri bution to public health practice.report of a Joint FAO/WHO Expert Commitee on Vete rinary Public Health. 1975), FAO ve WHO Teknik Rapor Serisi,No:573,FAO Tarým sal çalýþmalarý No:96, WHO Geneva,ITALY Dinçer, F. (1980), Veteriner Hekimlik ve Halk Saðlýðý ( Dünyada ve Türkiyede ).Gýda Bili mi ve Teknoloji si Dergisi,Veteriner Gýda Hijyenistleri Dergisi,Cilt:3,Sayý:1-2,Yýl:1980. Dirican, R., Bilgel, N. (1993), Halk Saðlýðý,II.Baský.U.Ü.Güçlendirme Vakfý Yayýn No:70,U.Ü.Ý.Ý.B.F.Ýþletme Ýktisadi ve Muhasebe Araþtýrma ve Uygulama Merkezi No:71-BURSA Eren, N. (1981), Halk Saðlýðý ve Beslenmede Veteriner Hekimliðin Önemi.Veteriner Hekim ler Derneði Dergi si, Cilt:51, Sayý:3-4;15-23, ANKARA Erk, N. (1978) Veteriner Tarihi.Ýkinci Baský.A.Ü.Veteriner Fakültesi Yayýnlarý:352,Ders Kita bý:251,ankara Üniversitesi Basýmevi-ANKARA Eynigöllü, M. E. (2006), Halk Saðlýðýnda Kýrk Yýllýk Ýnkârcýlýk.Bilim ve Gelecek Dergisi, Þubat-2006 Sayýsý-ÝSTANBUL Hýcks, J. M. (2007), The One Medicine Concept:Historical Perspective of Veterinary Medi cine and Public Health.Future Directions for Schools of Public Health and Colleges of Vete rinary Medicine, The AAVMC/AS PH Joint Symposium,April 22-24,2007,Atlanta,GA.U.S.A Ýnal, T. (1995), Kesim Hayvaný ve et Muayenesi.Saray Medikal Yayýncýlýk-ÝZMÝR Ýnal, T. (1997), Mezbaha Bilgisi.Saray Medikal Yayýncýlýk-ÝZMÝR Meslýn, F. X. (2008), Veteriner Halk Saðlýðý ("Tek Saðlýk"):mevcut durum ve gelecekteki e ðilimler ve yönelimler Nisan 2008,Uluslararasý Veteriner Halk Saðlýðý ve Gýda Güvenliði Kongresi,ANTALYA Özgün, S. (2004), Halk Saðlýðý Bilimlerinin Doðuþu ve Geliþmesi.Türkiye HASAK,http:// main. htm, , ANKARA Öztek, Z. (2005), Temel Saðlýk Hizmetlerinde Sektörler arasý iþbirliði. III.Temel Saðlýk Hizmetleri Sempozyumu,5-6 Mayýs 2005,MANÝSA Öztek, Z. (2007), Günümüzde Halk Saðlýðý anlayýþý. ANKARA, pe.edu. tr/ders/ TR/D3/7/ 3020.doc Özyurda, F. (2006), Yeni Saðlýk Politkasý ve Týp Eðitimi Mayýs 2006 IV.Ulusal Týp Eðitimi Kongresi-ADANA Schwabe, W. C. (1984), Veterinary Medicine and Human Health.Third Edition. (Section One:The Challenge of "One Medicine" -The Implacations of Veterinary Practice)-The Wil liams and Wil kins Company, Baltimore, USA SERPEN, A. (1988), Veteriner Hekimlik ve Halk Saðlýðý,Ýzmir Veteriner Hekimler Bülteni Yýl:2,Sayý:4-5,Haziran 1988,Ýzmir Bölgesi Veteriner hekimler Odasý yayýný,ýzmýr.www.ýz mir-vho.org Serpen, A. (2005), 21.Yüzyýlda Veteriner Halk Saðlýðý,gelecekteki yeni akýmlar.ýzmýr-bölge si veteriner Hekimler Odasý, Temizyürek, A. (2006), Çeviri:Veteriner Halk Saðlýðý.Encyclopedia of Public Health Information about Veterinary Public Health.De cember,12,2006.www.answers.com,ýzmýr- Veteriner Hekimler Odasý Veteriner Halk Saðlýðý Çalýþma Grubu. U.S.A, Temizyürek, A. (2007), Zoonozlar ve Halk Saðlýðý.ÝZMÝR-Veteriner Hekimler Odasý Veteriner Halk Saðlýðý Çalýþma Grubu.U.S.A, Temizyürek, A. (2008), Veteriner Hekimler ile Ýnsan Hekimleri Tek Saðlýk Konseptine Geri Dönüyorlar. ÝZMÝR-Veteriner Hekimler Odasý Veteriner Halk Saðlýðý Çalýþma Grubu.U.S.A, WHO (2002), Future Trends in Veterinary Public Health,Report of a WHO Study Group. WHO Technical Report Series ,WHO Geneva ITALY.www.who.int 26 Haziran 2005,03:15 WHO (2005), What is Veterinary Public Health. 26 Haziran 2005,03:15 WIKIPEDIA(2008),Týp.www.tr.wikipedia.org/w/in dex.php?title=%c3%96zel:userlogin&returneto =T%C4 %B1p , 13:27 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 15

18 MEKANÝK AYRILMIÞ KANATLI ETLERÝ Ali Gücükoðlu Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, SAMSUN E-mai: Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda önemli ölçüde protein açýðý bulunan ülkemizde özellikle kanatlý hayvan etlerinin tüketimi oldukça önemlidir. Kanatlý eti diðer protein kaynaklarýna göre ekonomik olmasý nedeniyle dengeli beslenmede önemli ve stratejik hayvansal protein kaynaðýdýr. Son yýllarda tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de kanatlý eti tüketiminde bir artýþ gözlenmektedir. Ülkemizde kanatlý eti tüketimi 1980'li yýllarda kiþi baþýna 1-1,5 kg civarýnda iken bu rakam 1996 yýlýnda 7,5 kg' a, 2000 yýlýnda 11 kg'a ulaþmýþ olup, 2008 yýlýnda ise ton olarak üretilen kanatlý etinin kiþi baþýna düþen tüketim miktarý 15 kg düzeyine kadar gelmiþtir. Mevcut protein kaynaklarýnýn randýmanlý olarak kullanýlmasý hususunda tüm dünyada birçok araþtýrma yapýlmakta olup, bu anlamda mekanik olarak ayrýlmýþ kanatlý etleri konusu gýda endüstrisinde önemli bir yer bulmuþtur (Sams, 2001; Scanes ve ark. 2003; Anon, 2009a) Mekanik olarak ayýrma tekniði ilk olarak 1940 yýlýnda Japonya'da büyük balýklardan ana parçalar ayrýldýktan sonra kalan etin deðerlendirilmesi amacýyla geliþtirilmiþtir. Bu teknik daha sonralarý 1950 yýlýnda ABD'de kanatlý hayvanlarýn etleri için kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Mekanik ayrýlmýþ et; büyük parça etlerin ayýrýmýndan sonra kalan etin kemiklerden mekanik yolla ayrýlmasý olarak ifade edilmektedir (Field, 1988; Froning, 1981). Mekanik olarak ayrýlmýþ kanatlý eti; Kanatlý karkasý, karkas parçasý veya etli kemiklerden, çið kanatlý etinin kas lifi yapýsýnda kayba veya deðiþikliðe yol açan mekanik bir iþlem ile ayrýlmasý sonucu elde edilen ürün olarak tanýmlanmaktadýr (Anon, 2007). Kanatlý etlerinin mekanik ayrýlmasýnda farklý birçok yöntem bulunmaktadýr. Bunlardan en sýklýkla kullanýlanlarý burgulu ve basýnçlý sistemlerdir. Burgulu sistem ile ayrýþtýrmada; et ile birlikte kemik öncelikle küçük parçalara ayrýlmakta daha sonra et ve kemik karýþýmý basýnçlý bir bölmede ince delikli eleðe doðru hareket ettirilerek kemik kalýntýlarýnýn ve istenmeyen bað dokunun elek üstünde artýk ürün olarak tutulmasýný saðlamakta, etin ise elek altýna geçirilip ayrýlmasý aþamalarýný kapsamaktadýr. Basýnçlý sistem ise kemiklerin üzerindeki etlerle birlikte bir ön parçalanma olmadan, direkt olarak yüksek basýnç ( kg/cm 2 ) uygulamasýna maruz býrakýlmasý ve etin kemiklerden ayrýlarak filtreden geçirilmesi prosesini içermektedir. Burgulu sistemde randýman daha yüksek olmasýna karþýn kýkýrdak doku ve kemik oraný yüksek kalabilmektedir. Bunun yanýnda basýnçlý sistemle elde edilen etlerin tekstür yapýsý fibröz yapýya baðlý olarak burgulu sisteme göre daha zayýf olduðu bildirilmektedir (Mast ve ark. 1982; Ockerman ve Hansen 1988; Henckel ve ark., 2004; Trindade ve ark. 2004). Dünyada mekanik olarak ayrýþtýrýlmýþ etlerle ilgili yapýlan çalýþmalarda genellikle bu etlerin mineral kompozisyonu, protein etkinliði, biyoyararlýlýðý, mikrobiyolojik kalitesi ve formülasyonuna girdiði ürünlerdeki duyusal ve kimyasal etkinliði araþtýrýlmaktadýr (Trindade ve ark. 2004). Mekanik ayýrma genellikle kemik iliðinde bulunan hem pigmenti ve lipid miktarýnýn ete geçmek suretiyle mevcut oranlarýnýn artmasýna neden olmaktadýr. Mekanik ayrýþtýrýlan etlerde elle ayrýlan etlere göre hemoglobin miktarýnýn fazla olmasý baðlý olarak 2-3 kat daha fazla demir 16 Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2

19 ihtiva ettikleri bildirilmiþtir. Bu nedenle etler, % oranýnda daha koyu kýrmýzý bir görünüþe sahiptirler (Froning, 1976; Ockerman ve Hansen, 1988; Dawson ve ark., 1989; Shahidi ve ark., 1992). Mekanik ayrýlmýþ kanatlý etlerindeki ph deðeri elle ayrýlan etler göre yüksek deðerde saptanmaktadýr. Normal kanatlý etinde göðüs etinin ph deðeri 5,7-5,9, butun 6,4-6,7, derinin ise 6,6 ve üzeri olduðu bildirilmektedir. Araþtýrmacýlar mekanik ayrýlmýþ kanatlý etlerinin ph deðerinin 6,5-7,4 aralýðýnda olduðunu bildirmiþlerdir. Mekanik olarak ayrýlmýþ etin ph deðerindeki artýþa kemik iliði (ph 6,8-7,4) ve kemikteki kalsiyum fosfatýn neden olduðu bildirilmektedir. Bu ph deðerlerinde etin su tutma kapasitesi artmaktadýr. Bunun teknolojide arzu edilen bir durum gibi görünmesine raðmen, yüksek ph deðerlerinin mikrobiyolojik geliþmede önemli olduðu ve ürünün raf ömrü ve hijyenik kalitesini etkilediði vurgulanmaktadýr (Ockerman ve Hansen, 1988; Sams, 2001; Scanes ve ark. 2003; Trindade ve ark. 2004). Mekanik ayrýlmýþ kanatlý etlerinin yað içeriði elle ayrýlmýþ ete göre fazla olduðu bildirilmektedir. Mekanik ayrýlmýþ etlerin yað içeriði kanatlýnýn deri içeriði ile doðrudan iliþkilidir. Kemik iliði lipidleri deri altý ve kas içi yaðlarýna göre daha çok doymamýþ yað asitleri, daha fazla fosfolipid ve kolesterol içerir (Mott ve ark., 1982; Dawson ve ark., 1989; Trindade ve ark. 2004). Dolayýsýyla, mekanik ayrýlmýþ etlerde artan yaðla birlikte bu komponentlerde de artýþ gözlenir. Bununla birlikte, kolesterol içeriði kas kolesterolünden çok, deri kolesterolünü yansýtmaktadýr (Mott ve ark., 1982; Dawson ve ark., 1989). Jantawat ve Dawson (1980), mekanik ayrýlmýþ kanatlý etindeki kolesterol deðerini 110 mg/100 g, elle ayrýlmýþ kanatlý etinde ise 70 mg /100 g düzeyinde saptamýþlardýr. Benzer olarak Ang ve Hamm (1982), mekanik olarak ayrýlmýþ kanatlý etindeki kolesterol miktarýný elle ayrýlmýþ ete göre % 14 oranýnda daha fazla saptamýþlardýr. Doymamýþ yað asitlerinin yüksek deðerde olmasý oksidasyonu hýzlandýrmakta bununla beraber teknolojik olarak istenmeyen durumlarýn ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr (Jantawat ve Dawson, 1980; Mott ve ark, 1982; Ockerman ve Hansen 1988). Lipid oksidasyonunun geliþmesinde kemik ayýrma iþlemi sýrasýnda lipidlerin basýnca, sýcaklýk artýþýna ve oksijenle yoðun temasa maruz kalmasý gibi faktörlerin önemli olduðu bildirilmektedir (Moerck ve Ball 1974, Ockerman ve Hansen 1988, Shahidi ve ark.,1992). Mekanik olarak ayrýlmýþ kanatlý eti ile elle ayrýlmýþ kanatlý etinin karþýlaþtýrmasýnda en fazla dikkati çeken deðerlerin baþýnda etin protein miktarý olmaktadýr. Mekanik olarak ayrýlmýþ kanatlý etlerinde elle ayrýlmýþ olana kýyasla daha fazla miktarda sarkoplazmik protein ve protein olmayan nitrojen içermektedir. Essary (1979), mekanik ayrýlmýþ kanatlý etinde protein miktarýný %13,4 olarak bulmuþlar ve bu deðerin normal kanatlý eti protein miktarý olan % deðerinden oldukça düþük olduðunu ifade etmiþlerdir. Froning (1981), benzer þekilde mekanik ayrýlmýþ kanatlý etinde protein miktarýný % 13,9 deðerinde, Mott ve ark.(1982), %15,4 düzeyinde, Ockerman ve Hansen (1988) ise % 13,5 olarak saptamýþlardýr. Al-Najdawi ve Abdullah (2002), mekanik olarak ayrýlmýþ kanatlý etinde kollagen miktarýný % 3,45, elle ayrýlmýþ olanda ise %1,65 olarak bulmuþlardýr. Bu durum kanatlý etinin mekanik ayrýmýnda derininde sisteme dahil edildiði yorumuna neden olmuþtur. Mekanik ayýrýmda kemik iliðinde fazla miktarda bulunan lisin, lösin ve histidin aminoasitlerinin ete geçmesi nedeniyle bu bileþenlerin deðerleri mekanik ayrýlmýþ etlerde yüksek düzeyde saptandýðý bildirilmektedir (Trindade ve ark. 2004; Negrao ve ark, 2005). Mekanik ayrýlmýþ kanatlý etlerinde kül içeriði, elle ayrýlana göre daha yüksektir. Bu miktar hayvanýn yaþýna, türüne, kemikten ayýrma sýcaklýðýna ve ayýrma tipine baðlý olarak deðiþmektedir. Yaþlý hayvanlarýn kemikleri daha sert olup, daha kolay parçalandýklarýndan dolayý bunlardan elde edilen mekanik ayrýlmýþ etlerin kül miktarý daha fazla olduðu vurgulanmaktadýr (Ockerman ve Hansen, 1988; Trindade ve ark. 2004). Dhillon ve Maurer (1975), yaptýklarý çalýþmada elle ayrýlmýþ tavuk etlerinde kül oranýný % 0,8, mekanik ayrýlmýþ olanda ise % 1,1 olarak bildirmiþlerdir. Yýl: 2009 Cilt: 7 Sayý: 2 17

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlarým merhaba, Dünyada ve Türkiye de tavukçuluk hýzla ilerlemesini sürdürmektedir. Yakýn bir gelecekte broylerlerde kesim yaþý 30-35 gün arasýna inecektir. Yemden yararlanma oraný

Detaylı

www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org BAÞYAZI Deðerli Meslektaþlar Bu sayýdaki yazýmý iki konu üzerinde yoðunlaþtýrmak istiyorum. Konularýn her ikisi de yemle, tavukçulukla yakýndan

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE SAÐLIKLI BESLENME VE HAREKETLÝ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2011 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet 2. Basým : Mart 2011,

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2010 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : 978-975-590-311-8

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ

KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý "Yeniden Yapýlanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve Yeni WEB Sayfasý Tanýtým Toplantýsý" Ýstanbul'da yapýldý. Bakan Mehdi

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU

ANKARA BÖLGESÝ VETERÝNER HEKÝMLER ODASI BÜLTENÝ. Canberk TÝFTÝKÇÝOÐLU vetberk@gmail.com YÖNETÝM KURULU E D Ý T Ö R D E N 41 Kere Maþallah! Hani insan hayat hikâyesini anlatmaya doðduðu geceden Soðuk bir kýþ günüydü vb diye baþlar ya. Bu kavram benim için beþ yýl önce 13 Eylül 2001 de deðiþti. Bu tarih,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý

Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý Halkla Ýliþkiler Mesleðinde Etik Anlayýþý Arþ. Gör. Özlem GÜLLÜOÐLU Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Halkla iliþkiler tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yeni ve hýzlý geliþme gösteren bir

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi Kimya Sektörü Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

T.V.H.B. ANKARA BÖLGE SÝ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Bülteni DÜÞÜN! YAPMAN GEREKENÝ YAP! Veteriner Hekim Murat HARMAN AVHO Yönetim Kurulu Üyesi mharman@avho.org.tr editörden Mesleðim adýna

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı