YÖNTEM 2- HEDEF SAHANIN YÖNETİM PLAN MODELİ. (Yazılıkaya YGS Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması) TÜBİTAK 107 G 029

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNTEM 2- HEDEF SAHANIN YÖNETİM PLAN MODELİ. (Yazılıkaya YGS Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması) TÜBİTAK 107 G 029"

Transkript

1 YÖNTEM 2- HEDEF SAHANIN YÖNETİM PLAN MODELİ (Yazılıkaya YGS Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması)

2 A ş amalar Etüd-Envanter (Veri toplama ve durum tespiti), TANIMLAMA Amaç ve prensiplerin (İdeal yapı ve şartların) tespiti, DEĞERLENDİRME, HEDEFLER VE MODELİN TAYİNİ Geliştirme teknik ve vasıtalarının tespiti (Eylem planları) FAALİYET PLANI VE PROG Planın uygulanarak test edilmesi UYGULAMA YPR nin hazırlanması KARAR DESTEK SİSTEMİNİN İNŞAASI

3 Strateji: münferit planlar ve kombinasyon Her disiplin kendi planlama yöntemine göre, bir plan (münferit planlar) oluşturacaktır. Böylece, YGS planlama alanı için farklı açılardan ortaya konulmuş taslak planlar elde edilmiş olacak ve amaçlar ekseninde ortaya çıkabilecek çatışmalar belirlenmiş olacaktır. sonra, tekrar modele dönülerek, sahada YH açısından aktüel ve optimal durum arasındaki mesafe ve bu mesafeyi kapatmak için gereken faaliyetler (eylem planları) belirlenecektir.

4 Strateji: münferit planlar ve kombinasyon Yöntem; her disiplinin kendi bilgi birikimini kullanarak, YHG ekseninde münferit bir plan yapmaya çalışması ve daha sonra bunların kombine edilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu yöntemde, münferit planların hazırlanması için yapılacak envanter çalışmaları ile bir veri tabanı oluşturulacak,

5 1 Strateji planlama senaryoları Sonra, amaçların her birisini 5 -baskın amaç YHG olmak kaydıyla - maksimize edecek planlama senaryosu/senaryoları hazırlanacaktır

6 Kantitatif karar verme, matematik modeller Hazırlanacak her bir senaryoda; hem fonksiyonların/amaçların üstünlük katsayıları değiştirilecek hem de mekansal ve zamansal işletim düzeni değiştirilerek, optimal plan yakalanmaya çalışılacaktır. Bunun için, kantitatif karar verme tekniklerinden ve matematik modellerden yararlanılacaktır.

7 Y G S Y ö n e t i m P l a n M o d e l l e m e S ü r e c i Problem, analitik bir şekilde çözüldükten sonra, çözümün uygulanabilirliği, duyarlılığı ve genel geçerliliği irdelenecektir. Çözümün kabulünden sonra, eylem planlamasına geçilecektir

8 *Etüt Envanter Verilerinin Toplanması*

9 Veri tabanı ve Mevcut Durum Planı Toplanan verilerden oluşacak bir veri tabanından sonra... Verileri tek bir sentez harita üzerinde toplanarak birleştirilmesiyle Mevcut Durum Planı (Sentez Plan altlığı) ortaya çıkacaktır.

10 Doğal ve Çevresel (Ekolojik) Verilerin Toplanması

11 YH habitatlarının ortaya çıkarılmasını sağlayacak genel ekolojik tiplemeler (ekotipler, belirgin kenar ve ekotonlar) ile Yetişme Muhiti Tipleri (Ekolojik planlama birimleri) nin ayrılmasına yardım edecek; jeomorfolojik, hidrolojik, topografik, klimatik, floristik karakterdeki veriler toplanacaktır.

12 YM envanteri ile YH mutlak koruma zonu, toprak koruma zonu, doğa turizmi zonu vs gibi nihai kullanım zonlarının ayrılmasında da başvurulacaktır.

13 Yetişme Muhiti ve BÇ Envanteri

14 YM envanteriyle YH ve BÇ si zengin alanların, orman veya aromatik bitkilerin yetişmesine, su üretimine, tarım ve hayvancılığa vs uygun alanların ortaya çıkarılacak. Farklı AH leri tarafından yapılacak envanterler için bir altlık ve Mevcut Durum Plan ının en önemli ekolojik ayağı oluşturulacaktır.

15 YM envanteri; Nasıl? keşif gezileri yapılacak örnekleme noktaları tespit edilecek Braun-Blanquet yöntemine göre, ağaç, çalı ve ot türlerinin kaplama alanları belirlenecek, Orman yetişme muhiti tipleri sınıflandırılacak ve haritalanacak, YHT nin tipik habitatları ile sahadaki YM ilişkilendirilecektir.

16 Orman Meşcere Tipleri ve Profillerinin Tanımlanması

17 Örnekleme, meşcere profili, meşcere kuruluşu Ağaç türlerinin yetişme muhiti ve silvikültürel özelliklerini belirlenmek için; yükselti ve bakı farklılıklarını temsil edecek şekilde, asgari 25 örnek alan tespit edilecektir. Her bir örnek alandan 500 m2 büyüklüğünde meşcere profilleri çıkarılacak; böylece, türün yer aldığı aktüel meşcere kuruluşları ortaya koyulacaktır.

18 Örnekleme Alanı Özellik Tespit Karnesi Alanın koordinatı: Yamaç durumu : Yükselti : Bakı : Eğim : Tarih : Sıra No Türü D 1.30 çapı Boy (m) Yaş Üst boy (Kaynak: Güner, S., 2000) Özel Notlar

19 Örnekleme alanında karışık meşçereye rastlanırsa, karışım oranı her ağaç türüne ait ağaç sayısı ve göğüs yüzeyi alanı değerleri esas alınıp, toplam alana oranlanarak belirlenecektir.

20 Meşçere kapalılığının takdiri için meşcere profilleri çizilecektir. Kullanılacak yöntem; Ölçekli tepe projeksiyonu haritası (meşcere profili) yaparak kapalılık tahmini yöntemidir

21 Meşcere Profili Özellikleri Tespit Karnesi Meşcere profil numarası: Alanın koordinatı: Yamaç durumu: Yükselti: Bakı: Eğim: Tarih: No Tür X (m) Y (m) d Boy (m) Yaş IUFRO Kuru dal. yük Yaş dal. yük (Kaynak: Tonguç, F., 2003) Tepe Şekli

22 Tepe Projeksiyonu Vejetasyondaki tedrici değişimi kestirebilmek ve yaban hayvanların besin ve örtü ihtiyaçlarının orman vejetasyonu tarafından gelecekte ne ölçüde karşılanabileceğini tahmin edebilmek için gerekecektir. Süksesyonal gelişim, projenin Yetişme Muhiti Envanteri verileri esas alınarak, süksesyonal yapıya ait değişkenlerin projenin 2. ve 3. yılındaki gözlemlerle karşılaştırılması suretiyle ortaya konacaktır.

23 Biyolojik Verilerin Toplanması YH ve Fauna Flora ve ODBÜ Avlak potansiyeli

24 Omurgalı faunayı oluşturan, türler başta av türleri olmak üzere, memeli, kuş, sürüngen ve balık türleri gibi farklı gruplar üzerine yapılacak bir istikşaf (genel tarama) sonrası, bir koordinasyon planı hazırlanacak ve bundan sonra, birkaç koldan, farklı grupların envanter çalışmalarına başlanacaktır.

25 YH ve Fauna hayvan türleri, habitat kullanım indekslerinin belirlenmesi ve kullanımların haritalanması suretiyle üretilen bilgi, habitat amenajman planının (HAP) yapılmasında kullanılacaktır

26 popülasyon yoğunluk tahmininlerinde; yerine göre Noktada Sayım, Hatboyu Sayım, Dışkı Sayımı, Sinyalle Takip teknikleri uygulanacaktır. Yaban keçisi için Noktada Sayım ile mutlak yoğunluk değerleri; Yaban tavşanı için dolaylı gözlem yoluyla nispi yoğunluk değerleri tespit edilecektir.

27 Memelilerden gece faaliyet gösteren (nokturnal) ve alacakaranlıkta faal olan türlerin habitat kullanımlarının tespitinde ışıkla sayma yöntemine ilaveten fotokapanlar kullanılacaktır.

28 Bozkurt, Çakal, Tilki gibi yırtıcılar için Sesten Sayım ve Dışkı Sayımı gibi Dolaylı Gözlem teknikleri uygulanarak dolaşma alanları haritalanacak, Vaşak ve Karakulak için de fotokapanlar kullanılacaktır.

29 Fotokapanlar bütün yırtıcı türlerin ve arada Yaban domuzu ve Porsuk gibi omnivor türlerin görüntülenmesine de hizmet edecektir.

30 Dolaylı Sayım teknikleriyle türlerin habitat tercihleri ve aynı alanı kullanan türlerin habitat kullanımlarının birbiriyle kıyaslanmasıyla Nisbi Kullanım İndisleri belirlenecek

31 Verilerin haritalanmasıyla türlerin sahadaki dağılımları da ortaya çıkacak ve konumsal analiz elde edilecektir. Ayrıca öngörülen alana yerleştirilen alageyikler ile Yabankeçisi ve Kedigilllerden toplam 14 fert, GPS- GSM li tasmalar takılarak takip edilecektir.

32 Göl-mera-dağ-orman ekosistemlerinin kuşbakışı görülmesi ve görüntülenmesi yoluyla hızlı saha etüdü, Habitat çeşitliliğinin belirlenmesi ve haritalanması; YHT dolaşma alanlarının tahmin edilmesi ve teritori tasvirinde paramotor uçuşlarından yararlanılacaktır.

33 Av kuşlarından Keklik için popülasyon ve habitatlarının envanterinde Uçurup/Kaldırıp Sayma teknikleri yazın ise bu amaçla eğitilmiş köpeklerden de yararlanılacaktır.

34 Bahar Sayımı; keklik çiftleşmeden ve vejetasyon iyice boylanmadan yapılacaktır. Şafak söktükten sonraki 2 saatlik güneş batmadan önceki 2 saat içerisinde kekliğin örtüden açık alanlarda çıkıp beslendiği, yayıldığı saatler tercih edilecektir. Her bir gün, görülen kekliğin yeri ve sayısı haritaya işlenecek ve sayım dönemi sonunda en büyük sayı popülasyon büyüklüğünü tahmin etmede kullanılacaktır.

35 Tüm fauna gruplarının envanterinin tamamlanabilmesi için, 1 gün ( günübirlik gidişler) ila 10 gün (kamp) arasında değişen sürelerde en az 300 günlük arazi çalışması (etüd ve gözlemler) ile 60 gün laboratuar ve büro çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece yaklaşık 12 aylık bir sürenin fauna envanteri için yeterli olacağı düşünülmektedir. Envanter tekrarının ise yine bu uzunlukta bir zaman dilimini işgal edeceği tahmin edilmektedir.

36 anket-röportaj teknikleri; özellikle kaçak avlanmanın önlenmesi konusunda avcılar, köylüler ve yöre halkından ne ölçüde destek alınabileceği, bu kesimlerden yararlanma imkânları ve işbirliği zemininin ortaya çıkarmaya yarayacaktır. Biyolojik verilerin ağırlıklı kısmını YHT nin popülasyon envanter verileri oluşturacaktır.

37 Flora ve ODBÜ Envanteri ODBÜ envanterinin materyalini oluşturacak bitki örneklerinin sağlam, üzerlerinde, çiçek, meyve, tomurcuk gibi önemli generatif ve vejetatif organlarının bulunmasına dikkat edilecektir

38 kurutulacak bitkilerin teşhislerinde SDÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi yanı sıra S.D.Ü. Orman Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryum larından da yararlanılacaktır. Tıbbi aromatik ve keyif veren bitkilerin hangi nasıl üretilebileceğinin ortaya konulması için, generatif ve vejetatif üretim teknikleri denenecektir.

39 Avlak Potansiyelinin Tespitine Dair Veriler

40 Avlak Potansiyeli Tespitine Dair Avlanmaya konu olabilecek türlerin popülasyonlarına ait demografik bilgiler yayılış alanları ve habitat hassasiyet dereceleri bir ekonomik kaynak olarak piyasanın talebi ve planlamanın av turizmi gibi fırsatları veya kaçak avcılık gibi- kısıtlarına dair veriler kaydedilecektir.

41 Sosyoekonomik Yapının Etüdü

42 HS nin beşeri demografik yapısı, teknik altyapısı, ekonomik yapısı, kültürel değerleri ile sahaya ait talepler ve eğilimleri tespite yönelik çalışmalardan oluşacaktır. Sosyal baskı ve planlama imkânlarını belirlemeye yarayacak sosyoekonomik ve kültürel yapıya ilişkin bilgiler anket-röportaj teknikleri uygulamak suretiyle toplanacak, sonuçlar İlgi Grupları Analiziyle değerlendirilecektir.

43 Doğal Kaynakların Aktüel Kullanımının Etüdü

44 Avcılık, balıkçılık, ormancılık, otlatma, rekreasyon ve turizm, ağaç kesme, saz kesme, tıbbi ve aromatik bitki toplama gibi faydalanma tipleri belirlenecek ve bunların kullanım boyutu ve ekosistem üzerindeki etkileri; kayıt tutularak, Örnek alanların fotoğrafı çekilerek ve GPS ile tespiti yapılarak gösterilecektir. Kaçak avcılığın boyutu Avlanan hayvan/yıl hesabıyla gösterilecektir.

45 İnsan Faaliyetlerinin Ekolojik Etki! Derecelendirilmesi (Otlatma ve Rekreasyon örneği) ARAZİ KULLANIMI UYUŞMAZLIK FAKTÖRÜ Sığır Otlatması Mevcut Düzeyde İken Hayvan yoğunluğu arttırıldığında Hayvan yoğunluğu azaldığında Rekreasyon Kamp Kuş gözlemi vs. Ekolojik ETKİLER Estetik Ekonomik olduğunda çok faydalı --- olduğunda en az fayda - + -

46 Kültürel Değerlerin Etüdü

47 Mevcut arazi kullanım şekilleri, halkın alan hakkındaki düşünce ve kanaatleri, halkın yararlanageldiği orman ve tarım alanları, rekreatif kullanıma sahne olan kısımlar, tarihi ve arkeolojik unsurların yerleri, durumları, Projenin Peyzaj AH ve Sosyoekonomi AH tarafından birlikte araştırılacaktır.

48 Estetik Değerlerin Etüdü

49 İlginç jeomorfolojik görüntü veren arazi kesimleri bitki toplulukları gibi estetik değeri olabilecek dokular, örnek alanlar bazında tespit edilecek ve ilginç manzara noktaları belirlenecektir.

50 AH lerin arazideki çalışmaları sırasında rastlayıp manzara değerine sahip olduğu yönünde bilgi verdikleri yerler de örneklemeye dahil edilecektir fotoğraf ve anket yöntemiyle vasıflı alan veya noktalar belirlenecektir

51 çekilen fotoğrafların değerlendirileceği, -konu uzmanı ve başlıca ilgi gruplarının katılacağıçalıştaylar tertip edilecek panel dışında kalan kitleye yönelik yüz yüze anket çalışması yapılacaktır. görsel kaliteyi belirleyecek kriterler ve göstergelerin neler olabileceği konusunda yanıtlar elde edilecektir.

52 Böylece, mevcut ve olası ulaşım güzergahları üzerinde YH alanlarına dair ön bilgiler kullanılarak farklı kombinasyonlar oluşturulacak, bunlar uygun manzara noktaları ile ilişkilendirilecek ve bunların korunması ve geliştirilmesine yönelik stratejik ilke ve kurallar önerilecektir.

53 *Analitik Değerlendirme, Münferit Amaç ve Prensiplerin Tespiti*

54 Münferit Planlar için sübjektif amaçlar, ideal yapıya altlık oluşturmak üzere tespite dilecektir. Envanterden toplanan verilerle ortaya çıkan tablo (Mevcut Durum Planı), Hedef Faaliyetler ve Eylem Planlarını tasarlamaya yönelik olarak analiz edilecek ve veriler coğrafi bilgi sistemi (CBS) sorgulama ve analiz fonksiyonları yardımıyla yorumlanacaktır. Uydu fotoğrafları ve CBS yöntemleri projenin gerek bu safhasında gerekse yönetim planının hazırlık aşamasında kullanılacaktır.

55 Hava Fotoğraflarının Yorumlanması

56 Hava Fotoğraflarının Yorumlanma Aşamaları Sayısal ortamda taslak meşcere haritasının hazırlanması Haritaya bölme ve bölmeciklerin işlenmesi Her bölmecik için hektardaki gövde hacmi, göğüs yüzeyi, ağaç sayısı (eski planla bilgilerinden) ve ağaç türü karışımı, diğer çalı ve otsu bitkilerin varlığı ve yoğunluğu (arazi ölçümleri ile) gibi özelliklerin belirlenmesi Konumsal bitki örtüsü (Vejetasyon) haritasının elde edilmesi

57 Konumsal Vejetasyon Haritası

58 Konumsal Vejetasyon Haritalama Aşamaları YH Habitat haritasıyla birlikte değerlendirme Her planlama biriminin hedef tür/türlere göre optimal meşcere kuruluş ve dağılımının tespit edilmesi Planlamada öncelik verilecek türler ve alanların hangileri olduğunun saptanması Biyolojik unsurlara ilişkin olarak sahada tespit edilen türlerin planlamadaki önceliğini belirleme

59 İdeal yapının tayini ve oluşturulması Ormanlık alanlara ait hava fotoğrafları, Yetişme Muhiti Tipleri haritası, Orman Amenajman haritası, YH Habitat haritaları ve Mevcut Durum haritasının değerlendirilmesi YH odaklı orman amenajmanı için öngörülen ideal orman yapısının tayin edilmesi Çok amaçlı amenajman için gereken ideal yapının oluşturulması

60 Orman Yetişme Muhiti Sınıflandırması ve Haritalama

61 Yetişme muhiti envanterinin değerlendirmesinde, vejetasyon bitki örtüsü matrisi oluşturulması Braun Blanquet ile elde edilen verilerin Var-yok şeklinde kaydedilmesi ve Whittaker, 1973 a göre dönüştürülmesi Vejetasyon matrisinin Ordinasyon metodu, Kümeleme analizi, İki yönlü gösterse analizi veya Normal Birliktelik analizinden biriyle değerlendirilmesi

62 Vejetasyon matrisinin değerlendirilmesiyle, örnek alanların ayrımı Oluşturulan grupların sınıflandırma değişkeni olarak atanması, en önemli değişkenlerin elde edilmesi CBS ile HS nin dijital haritası üzerinden doğal hatların geçirilmesi Örnek alanların uyumunun nonparametrik yöntemlerden biri olan nitelikler arası ilişki analizi kullanılarak test edilmesi Araştırma alanına ait hiyerarşik karakterde bir yetişme ortamı haritasının elde edilmesi

63 Anket formunda yer alan sorularının cevaplarının çok boyutlu istatistiksel analiz tekniklerinden (varyans analizi, ayırma analizi, Ki-kare testi, vb.) ile değerlendirilmesi Sayısal olmayan değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi Anketler ve mülakatlar ile Sosyoekonomik ve kültürel yapının ortaya konarak köy monografilerinin oluşturulması Dokümantasyon analizi ve gözlemlerle elde edilen bilgilerle köy monografilerine son şeklinin verilmesi

64 Sosyoekonomik Verilerin Değerlendirmesi

65 Rekreasyon ve Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

66 Arazide yapılan gözlem ve anketlerin sonuçları Mevcut Durum Planı ile birlikte değerlendirilerek, HS nin rekreasyonel ve doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi

67 Aşamalar 1 Arazi ve anket çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılarak analiz edilmesi Alanların ziyaretçi profilinin, algı, talep ve eğilimleri SPSS programı yardımıyla analiz edilmesi Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği kullanılarak Örnek alan bazında doğa turizmi etkinlik zonlaması için alansal uygunluk ölçütlerinin belirlenmesi

68 Aşamalar 2 Uygunluk Analizi ile en uygun alanların belirlenmesi Seyahat Maliyet Analizi kullanılarak alansal talep önceliklerinin belirlenmesi Hedef alanın GIS ortamında 1/25000 ölçekli olarak sayısal haritasının hazırlanması SWOT analizi ile alanla ilgili genel stratejik ilke ve önerilerin ortaya konulması Görsel kalite sınıflarının Anlamsal Farklılaşım Ölçeği Tekniği kullanılarak analiz edilmesi

69 Alan- İşlev İlişkilerinin Ortaya Konması ve Münferit Planlara Ait Alt Yapının Netleştirilmesi

70 İşletme amacına dönüştürülecek her bir fonksiyona ait kriter ve öngörülen müdahaleleri gösteren fonksiyon tanıtım tablolarının hazırlanması Alan-işlev ilişkilerinin altlık haritalar üzerinde irdelenmesi İlişki diyagramları hazırlanarak alan kullanım zonlamasının yapılması Mutlak koruma- zonlarının oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli haritaların ortaya çıkarılması

71 Verilerin analitik değerlendirmesi Ormanlık alanlar için Çok Odaklı Amenajman ilkelerinin belirlenmesi YH odaklı orman amenajman planının (OAP) oluşturulması Görsel kalite itibariyle vasıflı alan veya noktaların korunması ve geliştirilmesi için stratejik ilke ve tasarımların belirlenmesi

72 Her bir AH nin kendi verilerini değerlendirmek suretiyle münferit planlara ait sınırların ve kullanım zonlarının belirlenmesi OAP, HAP, Avlak Planı, silvikültür planı, Doğa turizmi ve Rekreasyon planı gibi münferit planların alt yapısının ortaya çıkarılması

73 *Münferit Planların Oluşturulması*

74 Münferit planların oluşturulması Tür koruma hedefi, Biyoçeşitlilik hedefi ve Habitat koruma hedefi doğrultusunda analitik değerlendirilmenin yapılması Planlama birimlerinin tespiti Orman bakım tedbirleri ve hasat tekniklerinin belirlenmesi Otlatma, turizm gibi faydalanmaların YH istekleri ve üretimi ile bağdaştırılmasını sağlayacak tekniklerin belirlenmesi Habitat taşıma kapasitesinin belirlenmesi Rekreasyon, turizm vd. kullanım zonlarının taşıma kapasitelerinin belirlenmesi

75 Habitat Amenajman Plan Modeli (HAP)

76 YHT nin habitat kullanımına dair verilerin analizi Habitat haritalarının, habitat kalitesi ve restorasyon açısından incelenmesi Uygun silvikültürel müdahale tekniklerinin belirlenmesi Biyorestorasyon ve habitat ıslahının planlanıp HAP ın oluşturulması

77 Avlanma Plan Modeli ( Avlak Planı)

78 Mutlak korumaya alınacak YH alanları ile avlak olabilecek alanların tespit edilecek, Ele alınan herbir alanın avlak olarak uygunluğu, önem ve önceliği belirlenecek Avlanmaya açılacak zonlar için popülasyon strüktür tablosu ve artım hızı YH envanter karnelerinden alınacak yıllık artım ve hasat tablosu düzenlenecektir.

79 yıllık artım miktarı Σy= 0.5 (1-z) b Σe ) formülüyle hesaplanacaktır. Buradaki Σy= popülasyonda doğdukları yılın sonunda hayatta kalan yavru adedi; Σe= popülasyondaki ergin adedi, b= batın büyüklüğü, z= predasyon, hastalık vs. mortalite faktörlerinin yol açtığı zayiat oranıdır

80 Yaban domuzunun Hedef Türler arasında dahil edilmesi halinde, DMP tarafından kullanılmakta olan y = 2/5 (PB) = (5e/3)( 2/5) = 2e/3 formülü uygulanarak test edilecek düzeltilecek veya yerine yeni bir formül geliştirilecektir.

81 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 1. Endemik bitki ve hayvan türleri içerip içermediği, 2. Tür sayısı 3. Popülasyon büyüklüğü-strüktürü 4. Habitatın kalitesi ve restorasyona ihtiyacı olup olmadığı (Tablo 6 10) 5. Avlağın genişliği

82 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 6. Yıl içerisindeki göç, hareket ve değişiklikler 7. Yıllar itibariyle trend (artan +; azalan -) 8. Ulaşım imkânları 9. Koruma imkânları (Kaçak av, Halk desteği ve KTK Eliyle Koruma uygulaması) 10. Yörenin ekonomik kalkındırmada önceliği

83 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 11. Hedef ürünün ekonomik değeri 12. Talep seviyesi (av turizmi, potansiyeli vs) 13. Özel sektörün yatırım eğilimleri 14.Avcı kulüplerinin tercih ve talepleri 15. Envanter (planlama) ve periyodik sayımları yürütme imkânı

84 Avlak uygunluk,önem ve öncelik kriterleri 16.İlk tesis, ihata, ıslah ve alt yapı vs masrafı, 17. İstihdam edilecek personel ihtiyacı ve bunun yıllık maliyeti 18. Yırtıcı kontrolü fizibilitesi 19. İnsanlara veya ekonomik ürünlere zarar veren hayvan türlerinin mevcudiyeti

85 Yerleştirme Planı

86 Yerleştirmeden YPR ye Dama dama ' ya ait bir grubun Antalya Düzlerçamı'ndan Isparta Kovadaçayı'na nakledilecek izlenecek ve. Düzlerçamı'ndaki Alageyik sahasında yapılacak çalışmalarla, "Tipik Alageyik Habitatı"nın tanımlanacaktır Böylece, Alageyik yerleştirilecek YGS lerde yapılacak yerleştirmelere dair esas ve tekniklere dair temel bilgi YPR ye dahil edilmiş olacaktır.

87 Yerleştirme alanının büyüklüğü ne olacak? Alageyiklerde mesken alan büyüklüğünün ha olduğu gözönüne alınarak, yerleştirme için yaklaşık 500 ha lık bir sahanın uygun olacağına karar verilmiştir.

88 Bayıltılan alageyiklerin ölçümleri yapıldıktan sonra, markalanacak bazılarına GPS-SMS li takip tasmaları takılacaktır 5-6 bireyin, bir gün içinde taşınarak alıştırma kafesine salıverilmeleri planlanmaktadır

89 KTK Eliyle Koruma Modelinin Geliştirilmesi

90 Anket ve mülakatların ve İlgi Grupları Analizleri ve önceki uygulamaların sonuçlarına bakılarak KTK Eliyle Koruma geliştirilecektir. Modelin ücretsiz avlanma kotalarını da içermesi gerektiği öngörüsü test edilecek, Kotaya karşılık KTK-K için ödenen meblağın tedricen düşürülecektir. Bununla KTK-K giderlerinde tasarrufa gidilmesi hedeflenmektedir.

91 Yöresel Avcı Katılım Modelinin Oluşturulması

92 Orm Amenajman heyetlerine yöreden avcı veya köylü alınması uygulaması test edilecektir. En uygun katılım formatının hangisi olabileceği ve öngörülen katılım modelinin başarısı test edilecektir. Tasarım içeriğinde, heyetin avcı elemanlarının m de bir, yaban hayvanlarına ait belirtileri kaydetmesi gibi bir işlem bulunmaktadır.

93 YH Odaklı Orman Amenajman Plan Modeli

94 YH odaklı orman AP de av ürünü elde etmek, işletmenin ana amacı olacaktır. orman ekosisteminin YH ile çatışmayan, fonksiyonlarından biri veya birkaçı yan amaç olarak belirlenecek, ODBÜ istihsali gibi fonksiyonlar, ana amaçla bağdaştırılmaya çalışılacaktır.

95 YH odaklı orman AP YH odaklı orman AP de çözümlenecek konulardan birisi, kesim maktalarının büyüklüğüne nasıl karar verileceğidir. Zira, maktaların büyüklüğünün; hem ağaç türü, yetişme ortamı şartları ve hem de yaban hayvanlarının habitat isteklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

96 her bir meşcerenin mevcut kuruluşu ve yaban hayvanın isteklerine göre ulaştırılacağı amaç kuruluşu göz önünde bulundurularak, buna göre ilk plan süresinde -veya uygun bir dönüş süresinde- uygulanacak silvikültürel işlemler belirlenecektir. Bu yöntem bütünüyle meşcere silvikültür planlarına dayanmaktadır

97 YH Odaklı Yol Planı

98 Yol ağının planlanması Yol Ağı Planı; YH habitatları, doğal ve estetik değerler, sahadaki rekreasyon ve avcılık faaliyetini etkileyen bütün faktörler dikkate alınarak ve HAP, AP, OAP, SP ve nihayet Doğa turizmive Rekreasyon planlarıyla uyumlaştırılmak suretiyle hazırlanacaktır. Planın en önemli parametresi, kritik YH habitatları olacaktır. Planlanan yol ağı, hasat ve yaklaşma yollarıyla Avlanma planına bağlanacaktır.

99 YH Odaklı Silvikültür Plan Modeli

100 Kızılçam, karaçam, sedir için Kızılçam için uygulanacak işletme şekilleri, doğal tohum dökümü ve tohum takviyesine dayalı tıraşlama ve büyük alan zon siper işletmesi olacaktır. Karaçamda ve Toros sedirinde ise; büyük alan zon siper, etek şeridi şerit siper, etek şeridi şerit tıraşlama işletmesi uygulanacaktır.

101 Saf Meşcereler Büyük Alan Zon Siper İşletmesinde MSP Yapımı için Hazırlama kesimleriyle alınacak servet, Tohumlama kesimiyle alınacak serveti Işık kesimleriyle alınacak servet ve.. Boşaltma kesimiyle alınacak servet tahmin edilecektir

102 Etek Şeridi Siper İşletmesinde MSP

103 Karışık Meşcerelerde MSP İki Kesimli Koru İşletmesinde MSP Siper kesimiyle alınacak servetin tahmini Boşaltma kesimiyle alınacak servetin tahmini

104 Otlatma Plan Modeli

105 Otlatmaya kapatılacak alanlar (Koruma alanı) ve Koruma süreleri tespit edilecek otlatmaya açık tutulacak alanlarda otlağın verimsınıfına göre otlatılacak hayvan cins ve miktarı ile otlatma zamanı belirlenecektir.

106 Otlakların sınıflandırılmasında otlağın bitki kompozisyonundaki kaliteli yem bitkilerinin miktarı ve otlatmaya/erozyona hassasiyeti esas alınacaktır.

107 Otlak ve meraların YH habitatı olarak kalitesini ölçmede otlak alanını büyüklüğü, baklagil ve kaba otsu türlerin miktarı, otsu vejetasyonun ortalama boyu gibi özellikleri dikkate alınacaktır (Tablo 8).

108 Doğa turizmi ve Rekreasyon Plan Modeli

109 planın stratejik unsurları sahanın doğal bünyesi ve özellikle YH habitatların ve popülasyonlarının korunması, turizm akışı için altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, doğa turizmine yönelik ürün ve hizmet geliştirme; uyguntanıtım-pazarlama-promosyon tekniklerinin tespiti

110 Öncelik YH nın olmak üzere, Saha, korunma ihtiyacına ve doğa turizmine uygunluğuna göre sınıflandırılarak; Özel muhafaza gerektiren alanlar; Sığınma Zonu olarak, koruma ve kullanmanın beraber yapıldığı, fakat korumanın ön planda tutulduğu alanlar; Doğa Koruma Zonu olarak,

111 açık hava rekreasyon aktivitelerini kaldırabilecek alanlar; Rekreasyon Zonu cazibe merkezlerinin yoğun olduğu küçük alanlar; Turizm gelişim zonu olarak ayrılacaktır.

112 planın altlığı Diğer AH lerce oluşturulmuş altlıklar kullanılarak, mesela, YH kaynak değerlerine ait olup da doğa turizmine de konu olabilecek tür, topluluk ve alanlar YH haritalarından aktarılacaktır.

113 Planın detaylarında neler var? YH unsurlarından sulak alan kuşları, yırtıcı kuşlar ve yaban keçisi gibi doğa gözlemi ve foto safariye uygun türler veya ilginç hayvan topluluklarının gözlenebileceği alanlar, endemik, tehlike altında vb bitki taksonlarının bulunduğu yerler

114 Planın detayları; potansiyel alanlar kültürel, tarihi vb değerler, jeomorfolojik oluşumlar, görsel ilginç ve kaliteli manzara noktaları/ alanlar ve objeler, Alansal Uygunluk Kriterleri ışığında ele alınarak, potansiyel doğa turizmi ve rekreasyon alanları olarak belirlenecektir.

115 Planın detayları; Eylem planları Daha sonra, anket/röportaj verilerinden ve özellikle Seyahat Maliyet Analizi sonuçlarından alansal talep öncelikleri belirlenecektir Her bir doğa turizmi etkinliği için ayrı Eylem Planları oluşturulacaktır.

116 Planın detayları; Eylem planları Eylem planında; etkinliğin mekansal düzenlemesine yönelik tasarım projeleri, risk yönetim programı, ziyaretçi yönetim prensip ve ilkeleri vs gösterilecektir

117 *Sentez Plan ve Yönetim Plan Modelinin Oluşturulması *

118 Karar vermeye doğru.. Bu safha, YGS planlama sisteminin Karar verme aşaması dır. Modellerin birleştirilerek Sentez planın oluşturulması, ideal yapının belirlenmesi ve HS için yönetim plan modelinin oluşturulması bu safhada gerçekleşecektir.

119 Verilerin birleştirilmesi amaçlara optimal hizmet edecek alansal ve zamansal düzenleme (Kaynak tahsisi) için; envanterlerle toplanan ekolojik ekonomik ve politik her türlü veri tek veri tabanında toplanacaktır. işe; verilerin birleştirilmesi, konumsal bazda ilişkilendirilmesi ve haritaya işaretlenmesiyle başlanacaktır

120 Sorgulama ve analizler GIS ortamında, grafik (haritaya ait) ve sözel bilgi birleştirilecek, orman varlığı, YH, yararlanma şekli, yetişme alanı vb. bilgilere göre katmanlar oluşturulacaktır. Ardından; YGS için nasıl bir plan düşünülüyorsa ona göre çeşitli sorgulamalar ve analizler yapılacaktır.

121 Senaryolar, sonuçlar bu süreçte ormanlık alanların nasıl kullanılacağı, yani hangi bölmenin veya serinin hangi fonksiyona ayrılacağı ve hangi silvikültürel prensibin uygulanacağı sorularının cevabı aranacaktır. Yani, ormanın çeşitli fonksiyonlara ayrılmasını öngören senaryolardan her birinin ortaya çıkaracağı görece değerin (sonucun) ne olabileceğinin belirlenmesi gerekecektir

122 Bilinen en kolay modelleme tekniği: Doğrusal programlama Bunun için, doğrusal programlama modeli geliştirilecektir. amaçlardan her biri amaç fonksiyonu; diğer amaçlar ise kısıtlayıcı kabul edilerek model kurulacaktır. Matematiksel modellerin çözümünde Lindo/Lingo paket yazılımlarından yararlanılacaktır.

123 Çözümün irdelenmesi Model sonradan Karma Tamsayılı Programlama Modeline (MIP) dönüştürülecektir Matematiksel model çözüldükten sonra modelin sunduğu çözümün analizi yapılacaktır. Çözüm uygun değilse, model veya modele konu olan senaryolar değiştirilerek, yeni çözümler araştırılacaktır

124 Karar, tahsislendirme, simulasyon senaryolara ait çözümlerden hangisinin YGS için en uygun olduğuna "grup karar verme yöntemi" (Ranking ve AHS gibi teknikler) ile karar verilecektir YGS optimal alan/zaman tahsislendirmesi çözüldükten sonra, sonraki yıllar için simülasyon yapılarak hangi operasyonların gerektiğine bakılacaktır.

125 Makro (Nihai) eylem planları Eğer optimizasyon modeli iyi çalışırsa; farklı değerler girildiğinde ne gibi sonuçlar alınacağına ilişkin bir simülasyon modeli elde edilmiş olacaktır. Tüm bunlarda uzlaşı sağlandıktan sonra Eylem Planları (1/5000 ölçek) ve İCRA PROGRAMI hazırlanacaktır.

126 YÖNTEM 3) UYGULAMA-İZLEME PROGRAMI VE REVİZYON

127 yerinde yapılacak kontrollerle, HS yönetim planının uygulama sonuçları olarak ortaya çıkacak çevresel, sosyal, yönetsel etkilerin izlenerek izleme raporları hazırlanacak ve revizyon ihtiyacı belirlenecektir.

128 Planın, uygulanması sırasında ortaya çıkan eksiklikler, planlama boşluğu olarak kaydedilecek ve Kontrol Listesinde buna uygun ilaveler yapılacaktır.

129 YÖNTEM 4-) YGS YÖNETİM PLAN MODELİNİN ÖNERİLMESİ VE PLANLAMA REHBERİNİN OLUŞTURULMASI

130 Yazılıkaya YGS yönetim planından YGS planlama rehberine Yazılıkaya YGS Yönetim Planı ile ortaya çıkacak format, Genel Sörvey ile diğer YGS lerden gelen bilgiler, Uygulama-izleme ve Revizyon Raporları ve nihayet son şeklini alacak Kontrol Listesi de kullanılarak YGS Planlama Rehberi oluşturulacaktır.

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI ORMANCILIKTA YABAN HAYATI DERS NOTU PROF.DR. İDRİS OĞURLU ISPARTA-2004 ÖNSÖZ Fakültemizde verilmekte olan Ormancılıkta Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Amenajmanı derslerinde öğrencilerimize yardımcı olmak

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ UYGULANMASINA AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ NO: 295 BÜTÜN TEŞKİLATA MART 2012 ORMAN İDARESİ

Detaylı

Orm. Müh. Kenan İNCE

Orm. Müh. Kenan İNCE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE KARBON DEPOLAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ (Artvin Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Orm. Müh. Kenan

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029 5.6.Projenin Yaygın Etkisi Etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, tabii kaynak muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile yaban hayatından kontrollü yararlanmayı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP Teklifi İsmi: ISPARTA AKSU DA KINALI KEKLİĞİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE KATKIYA YÖNELİK ÜRETİLMESİ VE DOĞAYA SALIVERİLMESİ No.:

Detaylı

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU

EK -1. ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU EK -1 ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ TEKLĠFĠ ĠÇĠN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU Ġçindekiler Tanımlar 1)Yönetici Özeti 2) GiriĢ Fizibilite Raporunun Amacı Fizibilite Raporunun Kapsamı 3) Projenin

Detaylı

ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK

ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK ANKARA İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK i KISALTMALAR UNEP CBS STK IUCN TİGEM AŞTİ ÖDA ÖKA ÖBA İUCN WWF WTO TİES UNEP UDGP THK YHGS MP ODTÜ TİES TBMM TCDD MSB TRT :Birleşmiş Milletler

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA Tel: 0312 215 00 33 pbx Belgegeçer: 0312 215 01 81 E.Mail: ormuh@ormuh.org.tr 2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Orman

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Türk Dili I (2+0) 2 Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Detaylı

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Ekoloji Ve Orman Ekolojisi Ekoloji;yunanca ve sözcüklerinden oluşur.oikos ,logiy ise anlamına gelmektedir. Bugünkü anlayışla ekoloji;canlılarla,içinde

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Nevzat ALĞAN Kocaeli Şube Müdürü PROJE EKİBİ Biyolog Songül ÇETİN Nilgün AÇIKGÖZ Dilek ADIGÜZEL 2013 İmtiyaz Sahibi: T.C. Orman ve Su İşleri

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı