*** Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen adlı eserine dair - 2. Yusuf AKGÜL Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen adlı eserine dair - 2. Yusuf AKGÜL Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi"

Transkript

1 citation Akgül, Yusuf. Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen adlı eserine dair - 2 Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 6,6 (2014/6), pp Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen adlı eserine dair - 2 Yusuf AKGÜL Yrd. Doç. Dr. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Özet Bu çalýþma Zafer Ahmed el-usmânî et-tehânevî nin (ö. 1974) Ý lâü s-sünen adlý eserinin fihrist tercümesinin ikinci bölümü, Bozok Üniversitesi Ýlahiyat fakültesi Dergisinin 5. Sayýsýnda yayýnlanan 1. bölümün devamýdýr. ) Anahtar Kelimeler: et-tehânevî, Ý lâü s-sünen, Ahkâm Hadislerin Þerhi. *** 5.CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ NAMAZDA ABDESTÝN BOZULMASIYLA ÝLGÝLÝ HÜKÜMLER -Namazda Abdestin Bozulduðu Durumda Namaza Kaldýðý Yerden Devam Etmenin Caiz, Yeniden Kýlmanýn ise Fazileti -Sabah Vakti Çýkarken Namazýn Bozulmasý -Namazýn Son Oturuþunda (Ka dei Ahire)Teþehhüt Miktarý Oturduktan Sonra Namaz Bozulsa da Tamamlanmýþ -Cemaatin Konuþmasýyla Namazýn Bozulacaðý -Namazda Zaruret Olmaksýzýn Konuþmadan Ýþaretle Selamlaþmanýn Mekruh -Namaz Kýlanýn Kendisine Söylenileni Anlamasýnýn Namazý Bozmayacaðý -Aðlamanýn Namazý Bozmadýðý -Namazda Öksürme ve Üfürmenin Hükmü -Namazda Ýmamýn Kýraatini Hatýrlatmanýn Namazý Bozmadýðý -Mushafa Bakarak Namazda Kýraat Etmenin Namazý Bozduðu -Önünden Bir Þeyin Geçmesiyle Namazýn Bozulmadýðý -Namaz Kýlanýn Ýnsanlarýn Önünden Geçtiði Yere Sütre Koymasýnýn Müstehap -Duygu ve Hislerin(Amel-i Kalbî) Namazý Bozmadýðý -Az Amelin Namazý Bozmadýðý -Caiz Olmayan Duanýn Namazý Bozmadýðý -Namazda Anne Babaya Verme (Ýcabet Etme) -Namazda Hz. Peygamber e(s.a.v.) Ýcabetin Hükmü, Hanefîlere Göre Namazý Bozup kaynakça Akgül, Yusuf. Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen adlı eserine dair - 2 Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. 6,6 (2014/6), ss

2 Yusuf Akgül 104 Bozmadýðý NAMAZIN MEKRUHLARI (YASAKLARI) -Namazda Zaruret Olmaksýzýn Taþa Dokunmanýn Mekruh -Parmak Çýtlatmanýn Yasak -Elini Arkasýna(Kalçasýna) Koymanýn Yasak -Saða Sola Bakmanýn Yasak -Kalçalarý Yere Koyup Dizleri Dikerek Oturmanýn Yasak -Göðe Bakmanýn Yasak -Saçýn Tamamýný Toplayýp, Bir Þeyle Baþýn Üzerine Baðlamanýn Yasak -Elbise ve Saçýyla Oynamanýn Yasak -Aðzýný Kapatma, Elbiseyi Sarkýtmanýn Yasak -Ýmamýn Cemaatin Namaza Durduðu Yerin Üstünde veya Mihrapta Durmasýnýn Yasaklýðý -Konuþan Bir Kimsenin Arkasýnda Namaz Kýlmanýn Mekruh Olmadýðý -Kýlýç ya da Benzeri Þeyler Bulunduðu Halde Namaz Kýlmanýn Mekruh Olmadýðý -Elbisesinde Resim Varken Namaz Kýlmasýnýn Mekruh -Namazda gözleri kapatmanýn mekruh olduðu -Namazda Aksýrma ve Esnemenin Mekruh -Büyük veya Küçük Abdest Darlýðý Varken Namazý Kýlmanýn Mekruh -Namazda, Parmaklarý Birbirine Geçirmenin Mekruh -Vücudu, Baþtan Ayaða Kadar, Elleri Bile Bir Taraftan Çýkaramayacak Þekilde Bütünü ile Bir Kiþinin Elbisesine Ýyice Sarmalanmasýnýn (Ýþtimâlu s-sammâ) Mekruh -Namaz Ýçin Güzel Giyinmenin Müstehap -Namazý Toprak veya Bitirdiði Þey Üzerinde Kýlmanýn Müstehap, Ailesinin Sergisi Üzerinde Kýlabileceði -Bir Kimsenin, Sebepsiz Yere Kendisi Ýçin Mescitte Özel Yer Ayýrmasýnýn Mekruh -Namazda Yýlan, Akrep Öldürmenin Mekruh Olmadýðý -Ýçerisinde Namaz Kýlmanýn Mekruh Sayýldýðý Yerler -Namazda Gerinmenin Mekruh -Nafile Dýþýnda Farz Namazda Okuduðu Ayet ve Tesbihi Parmakla Saymanýn Keraheti -Namazda Boynu Çevirmeksizin Göz Ucuyla Bakýlabileceði -Namazda Tebessüm Edilebileceði -Namazda Elleri Kabalarýn Üzerine Koymanýn Mekruh -Namazda Sallanmanýn Mekruh -Namaz Ýçinde Aðzý ve Burnu Kapatmanýn (Telessüm) Mekruh -Namazda Rükû a Varan Kimsenin Baþýný Eðip Kaldýrmasýnýn Mekruh -Namazda Yüzü Rahatsýz Eden Topraðý Silmenin ve Sakalla Oynamanýn Mekruh -Namazda Ýki Ayaðýn Bitiþik Olmasýnýn Mekruh -Namazda Karýncayý Tutup Öldürmenin Caiz MESCÝTLERE AÝT HÜKÜMLER -Mescidi Süsleme ve Binasýný Yükseltmenin Mekruh, Mescidin Saðlamlaþtýrýlýp Az Nakýþla Süslenebileceði -Mescidin Temiz Tutulmasýnýn Müstehap -Mescide Bit (Pire) Atmanýn Mekruh -Mescide Devam Etmenin Müstehap, Mescidi Yol Edinmenin ise Yasak -Mescide Mecnun ve Bebek Getirmenin, Sesi Yükseltmenin Mekruh -Mescitte Çok Gülmenin ve Ýbadet Dýþýnda Bir Ýþle Meþgul Olmanýn Mekruh Oldu- Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 104

3 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 ðu -Mescide Abdestsiz Girilebileceði -Mescide Girmenin Adabý -Mescide Tükürme ve Sümkürmenin Mekruh -Mescide Sarýmsak ve Soðan Yediði Halde Gitmenin Mekruh -Mescitte Ýbadetin Dýþýnda Konuþmanýn, Gülmenin Caiz -Mescitte Mal Daðýtým ve Taksiminin Caiz, Kâfir Kimsenin Mescide Girip Kalabileceði -Mescidin Alýþveriþ Yerine ve Putlarýn(Taðut) Bulunduðu Yere Yapýlabileceði -En Faziletli Mescidin Hangisi -Üç Mescidin Dýþýnda Uzun Yola Cami Ziyaretine Gitmenin Mekruh -Yapýlan Amelin Sevabý Yönüyle Mekke nin Medine ye Üstünlüðü -Mescitte Mahkeme Kurulabileceði -Mescitte Nikâh Kýyýlabileceði -Mescide Ayakkabýlý Girmenin Hükmü *** 6. CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ VÝTÝR NAMAZI -Vitir Namazýnýn Vacip Olmasý ve Vakti -Vitir Namazý Kýlmayanýn Bizden Olmadýðý -Namazýn Vitirle Tamamlandýðý -Develerinizden (Dünya Nimetlerinden) Daha Hayýrlý Bir Namaz -Vitrin Vaktinin Yatsý ile Sabah Namazý Arasýnda -Vitir Namazýnýn Vacip -Allah Tektir, Teki(Vitr) Sever -Vitrin Her Müslümana Vacip -Vitir Namazýnýn Vaktini Belirleme -Akþam Namazýnýn Gündüzün Vitri -Unutan Kimse Ýçin Vitir Namazýnýn Vakti -Gecenin Tamamýnýn Vitir Namazýnýn Vakti Olmasý -Vitir Namazýnýn Sünnet nu Ýleri Sürenlerin Delili -Hz. Peygamber in(s.a.v.) Hz. Ayþe yi (r.a.) Vitir Namazý Ýçin Uyandýrmasý - Farzlara Ýlaveten Üç Þey Size Nafiledir Hadisi -Vitir Namazýnýn Selamla Arasý Ayrýlmadan Birleþik Olarak Üç Rekât Kýlýnmasý -Vitir Namazýnýn Üç Rekât ve Bir Selamdan Ýbaret nu Ýfade Eden Hz. Ayþe den (r.a.) Nakledilen Rivayetler -Vitir Namazýnýn Üç Rekât nu Belirten Ýbn Abbas ýn(r.a.) Rivayeti -Ýbn Ebû Muleykenin(r.a.) Muarýz Hadisi ve Hakkýnda Verilen -Ýmam Rafiînin Þerhul-Vecîz inde Ýleri Sürdüðü Ýddianýn Çürütülmesi -Vitir Namazýnýn Son Rekâtýnda Selam Verme -Gündüz Vaktine Ait Vitrin Akþam Namazý -Vitir namazýnýn Akþam Namazý Gibi -Ömer b. Abdülaziz (r.a.) ýn Vitir Namazýnýn Üç Rekât ve Bir Selamdan Ýbaret nu Ýleri Süren Medine Fakihlerinin Görüþünü Ýspatý -Vitir Namazýnýn En Az Üç Rekât Olmasý -Ebû Hanife ve Ýsmail b. Ýbrahim den Nakledilen Haberler -Akþam Namazýnda Gibi Vitir Namazýnýn da Üç Rekât -Vitir Namazýnýn Üç Rekât ve Bir Selamdan Ýbaret -Vitir Namazýnýn, Üç Rekâtýn Sonunda Selâm Verilen Namaz Hakkýnda Müslümanlarýn Ýcmaý -Hz. Ayþe nin (r.a.) Hadisine Göre Vitir Namazýnýn Ýlk Oturuþunun Vacip -Hz. Ayþe den (r.a.) Gelen Diðer Rivayete -Her Ýki Rekâtýn Baþýnda Oturuþun ve Teþehhüdün Vacip 105 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 105

4 Yusuf Akgül Gece Namazý Ýkiþer Rekâttýr Hadisine Göre Gece Namazýnýn Ýki Rekâttan Az Olamayacaðý -Bazý Kimselerin Rivayetin Nakli Hususundaki Hatasý, Ýbn Teymiye nin Ýmam Tahâvî yi Cerhiyle Ýlgili Sözüne -Bazý Kimselerin Edebe Aykýrý Davranmasý -Ne Vitir Namazýnýn Ne de Baþka Namazýn Bir Rekât Kýlýnabileceði -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Vitir Namazýnýn Son Rekâtýný Önceki Rekâtlardan Selam Vererek Ayýrmayý (Betîrâ)Yasaklamasý -Muhammed b. Ka b el-kurazî nin Rivayetinin, Hadisin Tarik Sayýsýnýn Artmasýyla Kuvvet Kazanmasýna Neden Olmasý -Buharî nin Ýbn Ömer den (r.a.) Naklettiði Rivayete -Þerhu l-âsâr daki Osman b. Affan dan (r.a.) Nakledilen Rivayete -Kunut Duasýnýn Vacip -Vitirde Kunut Duasý Okunmasýnýn Geçmiþ Bir Sünnet -Rükûdan Önce Kunut -Kunut Duasýnýn Rükûdan Önce Okunduðuna Dair Hadis Hakkýnda Geniþ Açýklama ve Ebû Dâvud un Sözü Sahabenin Vitir Namazýnda Kunut Duasýný Rükûdan Önce Sürekli Okuduðu -Vitir Namazýnda Kunut Duasýnýn Yerinin Sabit Oluþu -Kunut Duasý Hakkýnda Ebû Hanife nin Rivayeti -Allame Ebû t-tîb in Ali el-kârî nin Görüþünü Çürütmesi -Þu be den Baþka Ebân a Kimsenin Yalan Ýsnad Etmediði -Kunuta Baþlarken Ellerin Kaldýrýlmasý -Vitir Namazýnda Kunuta Baþlarken Tekbir Getirmenin Ýbn Mes ud un Fiili -Hidaye Müellifinin Vitir Namazýnda Kunuta Tekbirle Baþlandýðýna Dair Delili -Kunut un Gizli Okunmasý, Kunut Duasýnýn Sözleri, Felaketler Dolayýsýyla Sabah Namazýnda Kunut Duasý Okunmasý -Enes b. Malik in (r.a.) Sabah Namazýnda Sürekli Kunut Okumadýðý -Felaket Sebebiyle Okunan Kunutun Namazdaki Yerinin Rükûdan Sonra -Sabah Namazýnda Kunutun Okunmasýna Dair Ebû Mâlik in Rivayeti -Birçok Sahabenin Sabah Namazýnda Kunut Duasý Okumadýðý -Ehl-i Irak ýn Kunut Duasý -Bazý Âlimlerin el-cevheru n-nakiy in Müellifine Ýtirazý ve Cevabý -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Bir Ay Sabah Namazýnda Kunut Duasý Okuduðu -Ýbn Vehbin Rivayeti ile Kunut Duasýnýn Sözlerinin Belirlenmesi -Vitir Namazýnda Okunan Kunut Duasýnýn Sözlerine Dair Bazý Rivayetler -Felaket Sebebiyle Okunan Kunuta Ait Diðer Hükümler -Bize Göre Bu Sebeple Kunut Duasý Okumanýn Dinen Uygun Olup Olmadýðý -Kunutun Rükûdan Önce mi Sonra mý -Ýmama Uyanlarýn ya da Ýnananlarýn Kunut Yapýp Yapmadýðý -Kunutta Gizli ya da Açýktan mý Âmin Denir? -Kunuttan Önce Ellerin Kaldýrýlýp Kaldýrýlmayacaðý -Kunutun Tekbiri -Kunut Duasý Okunurken Ellerin Þekli -Namaz Dýþýnda Yapýlan Duada Gibi Kunutta Ellerin Kaldýrýlýp Kaldýrýlmayacaðý -Bir Gecede Ýki Vitrin Olmadýðý, Gece Namazýnýn Ardýndan Vitir Kýlmanýn Müstehap -Vitirden Sonra Ýki Rekât Namaz Kýlmanýn Hükmü -Vitirden Sonraki Ýki Rekâtla Ýlgili Bazý Rivayetlerin Deðerlendirmesi -Ebû Bekir(r.a.), Ömer(r.a.) ve Ýbn Abbas ýn (r.a.) Vitri Tek Rekât Kýlmalarý Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 106

5 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 *** 7. CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ NAFÝLE VE SÜNNET NAMAZLAR -Öðle Namazýndan Önce ve Sonraki Sünnetlerin Hükmü -Sabah Namazýndan Önceki Ýki Rekât Sünnet Namazý -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Ýkindi Namazýndan Önceki Dört Rekâtý Sürekli Kýlmadýðý -Ýkindi Namazýndan Önce Dört Rekât Namaz Kýlana Hz. Peygamber in (s.a.v.) Duasý -Cuma Namazýndan Önce ve Sonraki Dört Rekât Namazýn Hükmü Cuma Namazýndan Sonraki Namaz Konusunda Âlimlerin Ýhtilafý, Diðer Mezheplerin Delilleri - Kiþi, Cuma Namazýndan Sonra Altý Rekât Namaz Kýlsýn Hadisi -Ebû Hanife nin Cuma Namazýndan Sonraki Dört Rekâtýn Sünnet Görüþü -Cuma Namazýndan Sonra Ýki ve Dört Rekât Namaz Kýlmanýn Keyfiyeti ve Hakkýndaki Ýhtilaf -Akþam Namazýndan Sonraki Sünnetlerin Hükümleri - Ýki Ezan Arasýnda Bir Namaz Vardýr Hadisi -Beþ Vakit Namazýn Sünnetleri Arasýnda Konuþmanýn Mekruh -Sabah Namazýnýn Sünnetinden Sonra Uyumak -Sabah Namazýnýn Sünnetinde Kâfirûn ve Ýhlâs Surelerini Okumanýn Müstehap -Günün Baþýnda Dört Rekât Namaz Kýlmanýn Fazileti -Duhâ(Kuþluk) Namazýyla Ýlgili Rivayetlerin Tevatür Seviyesinde -Zeyd b. Erkam ýn Duhâ Namazýnýn Vaktini Tayini -Güneþ Tam Tepede (Zeval) Vakti Geçtiðinde Kýlýnan Namaz -Abdestin Ardýndan Ýki Rekât Kýlýnan Namazýn Müstehap nu Anlatan Bilal in (r.a.) Hadisi -Mescidi Ziyaret Namazýnýn (Tahiyyetu l- Mescid) Müstehap Olmasý -Musibet Anýnda Namaz Kýlmanýn Müstehap -Hacet Namazýnýn Müstehap -Ýki Bayram Gecesini Ýhya Etmenin Müstehap -Ýstihare Namazýnýn Müstehap -Tesbih Namazýnýn Nasýl Kýlýndýðý -Teheccüd Namazýnýn Müstehap -Ayakta Uzunca Durmanýn mý Yoksa Çok Rükû ve Secde Etmenin mi Daha Faziletli -Gece Namazýnýn On Bir Rekât -Gece Namazýnýn Gündüz Vakti Kýlýnan Nafile Namazdan Faziletli Oluþu -Yolculuða Çýkarken ve Yolculuktan Dönünce Kýlýnan Nafile Namaz -Nafile Namazý Özürsüz Halde Oturarak Kýlmak -Nafile Namazýn Bir Kýsmýný Ayakta Bir Kýsmýný Oturarak Kýlmak -Binek Üzerinde Nafile Namazý Kýlýnabileceði -Nafile Namazýný Evde Kýlýnmanýn Daha Faziletli -Teravih Namazý -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Teravih Namazýný Cemaatle Kýlmasý -Ömer b. Hattab ýn (r.a.) Teravih Namazýnýn Yirmi Rekât Kýlýnmasýný Emretmesi -Teravih Namazýnda Kur an Kýraatinin Nasýl -Nafile Namazlarýn Cemaatle Kýlýnmasý -Nafile Namazlarý Gizli Kýlmanýn Uygun Oluþu -Ezaný Ýþittikten Sonra Geri Dönmemek Üzere Mescitten Çýkmanýn Doðru Olmadýðý 107 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 107

6 Yusuf Akgül 108 -Sabah Namazýnýn Sünnetinin Farz Kýlýnýrken Eda Edilebileceði -Ebû Zür a ve Ebû Hâtim in Buhârî den Hadis Rivayet Etmemelerinin Sebebi -Nîmevî ye Yöneltilen Eleþtirilere Verilen -Sünnet ve Diðer Nafile Ýbadetlerin Kazâsý GEÇMÝÞ NAMAZLARIN KAZÂ EDÝL- MESÝ -Geçmiþ Namazlarýn Kazâ Edilmesinin Farz Oluþu -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Onunla Birlikte Aynýsýný Kazâ Etsin Hadisi Hakkýnda Kazâ ile Ýlgili Hususlar -Namazý Kasten Terk Edenlerin Kazâ Etmesinin Farz -Kazâ Namazýyla Vakit Namazý Arasýnda Tertibe Riayet Etmenin Gerekliliði -Ýbn Hibbanýn Cerh Konusundaki Ýnadý -Sehiv Secdesi -Sehiv Secdesinden Sonra Teþehhüdün Yapýlmasý -Ýmama Uyanýn Sehiv Secdesi -Yanýlarak Birinci veya Ýkinci Kaidede Oturmayanlarýn Ne Yapmasý Gerektiði -Kýldýðý Namazýn Rekât Sayýsýnda Þüpheye Düþenin Durumu -Sehiv Secdesiyle Ýlgili Diðer Hükümler HASTALARIN NAMAZI -Bir Kimse Farz Namazda Ayakta Durmaya Güç Yetiremezse Oturarak Kýlmasý Yoksa Yan Yatarak ya da Sýrt Üstü Yatarak Yahut Gözüyle Ýma Ederek Namazý Kýlmasý Gerektiði, Bunlardan Hangisine Güç Yetirirse Onu Yaparak, Aksi Halde Bunlarýn Hiçbirini de Yapamamasý Durumunda Üzerinden Namaz Yükümlülüðünün Düþmesi -Hastalarýn Namaz Kýlýþ Þekilleri -Gemide Namaz Kýlmak -Hayvan Üzerinde Farz Namaz Kýlmak -Bayýlanlarýn Namazý -Tilavet Secdesi -Tilâvet Secdesinin Vacip Olmadýðýný Ýleri Sürenlerin Delillerine Cevabýmýz -Secde Ayetini Duyana Mutlak Olarak Secdenin Vacip Olmasýnýn Delili -Hac Suresindeki 77.Ayetin Tilavet Secdesi Olmadýðýna Dair Hanefîlerin, Görüþünü Ebû Bekre nin Hadisi ile Desteklemesi -Neml Suresinin Secde Ayeti Olup Hakkýnda Ýmamlarýn Ýhtilafý -Tilavet Secdesinin Rükûnun Yerine Getirilmesi ile Tamam -Nafile Namazda Gibi Secdeler Ýçin de Abdestin Þart Koþulmasý -Birinci, Ýkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sonuç -Þükür Secdesinin Müstehap Oluþu YOLCULARIN NAMAZI -Yolculuk Mesafesi -Kadýnýn Üç Günlük Yolculuða Mahremiyle Gidebileceði -Dinen Yolculuk Süresinin Üç Gün Olarak Belirlendiði Mütevatir Haberler -Yolculukta Namazlarýn Kýsaltýlmasýnýn Vacip, Tam Kýlmanýn Mekruh -Ýbn Ömer in (r.a.) Yolculukta Namazlarý Kýsaltmayla Ýlgili Sözünün Azimet -Cassas ýn Namazýn Kýsaltýlmasýyla Ýlgili Deðerlendirmesi -Akþam Namazý Hariç Diðer Namazlarýn Ýki Rekât Olarak Farz - Bu Allah ýn Size Tasadduk Etmiþ Bir Sadakadýr, O nun Sadakasýný Kabul Edin Hadisi -Ebû Hureyre nin (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Ashabýnýn Seferde Namazlarý Ýki Rekât Kýldýðýný Ýfade Eden Hadisi -Yolculukta Ýki Rekâtla Namazýn Tamam -Hz. Osman ýn Hac Esnasýnda Namazý Tam Kýlmasýnýn Sebebi -Seferde Namazý Tam Kýlmanýn Ýyi Görülmemesi -Namazlarý Kýsaltmaya Meskûn Mahalden Çý- Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 108

7 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 kýldýðý Andan Ýtibaren Baþlanacaðý -Namazý Kýsaltmanýn Yolcunun Ýkamet Edeceði Yere Varýncaya Kadar Geçerli -Bir Yerde On Beþ Gün Kalmaya Niyet Etmeyen KimseninNamazý Kýsaltmasý -Muhaddislerin Hadisleri Hasen Derecesinde Görme Âdetleri -Bir Yerde Ýkamet Etmeye Niyet Etmeyen Kimsenin Kalma Süresi Uzasa Bile Namazlarý Kýsaltarak Kýlacaðý -Seferî Olanýn Mukim Ýmamýn Arkasýnda Namazýný Tam Kýlmasý -Yolcunun Ýkamet Etmeye Niyet Etmese de Eþiyle Evli Þehirde Namazlarý Tam Kýlacaðý -Yolculukta Nafile Namazý -Hz. Peygamber in (s.a.v.)gece Vakti Yolculukta Bineðinin Üstünde Namaz Kýldýðýna Dair Hadis -Son söz *** 8. CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ CUMA NAMAZI -Köylerde Cuma Namazý Kýlýnmayacaðý -Sahabenin Biz Böyle Yapardýk Sözü Hakkýnda Deðerlendirme -Ýmam Bir Köye Vekil Olarak Gidip Cumayý Kýldýrýrsa Cuma Namazý Sahih Olur, Cuma Namazý Ýçin Ýmam ya da Naibin Þart -Cuma Namazýnda Ýmam Dýþýnda En Az Üç Kiþinin Olmasý -Cuma Namazý Vaktinin Zevalden Sonra -Cuma Namazý Kýlýnmasý Ýçin Genel Bir Ýznin Þart -Cuma Hutbesi -Yusuf b. Halid es-semtî nin Hadis Rivayetinde Leyyin -Cuma Namazýnýn Rekât Sayýsý -Kendisine Cuma Namazý Farz Olmayanlar -Üzerine Cuma Namazý Farz Olmayan Kimsenin Yerine Öðle Namazý Kýlmasý -Cuma Namazýna Yetiþemeyen Kimsenin Cemaatle Öðle Namazý Kýlamayacaðý, Cuma Günü Zevalden Önce Yolculuða Çýkýlabileceði -Cuma Namazýnýn Bir Rekâtýna veya Her Hangi Bir Kýsmýna Yetiþenin Cuma Namazýný Kýlabileceði -Hatibin Minberde Selam Vermesi -Ýnsanlarýn Hutbede Ýken Ýmama Dönmesi -Hutbe Esnasýnda Ezan Okuma -Kalabalýk Haldeyken Namaz Kýlanýn Kardeþinin Sýrtýna Secde Etmesi -Cuma Günü Özürsüz Yere Ýnsanlarýn Üstlerinden Atlayýp Geçmenin Mekruh -Cuma Namazýnda Kýraat -Þiddetli Yaðmur Sebebiyle Cuma Namazýnýn Kýlýnamamasý -Ayný Þehirde Birden Fazla Cuma Namazý Kýlýnmasý -Bayram ve Cuma Namazý Ayný Güne Denk Geldiðinde Cumanýn Düþmeyeceði -Hatibin Zorunluluk Durumunda Konuþmasýnýn ve Ýþ Yapmasýnýn Caiz Zaruret Dýþýnda ise Bunun Mekruh BAYRAM NAMAZLARI -Bayram Namazlarýnýn Vacip Oluþu - Kâne nin Sürekliliðe Delâlet Etmesi -Ramazan Bayramý Namaza Çýkmadan Önce ve Kurban Bayramýnda ise Döndükten Sonra Yemek Yemenin Müstehap -Bayramlarda Süslenmek -Sýrf Kýrmýzý Rengin Mekruh Oluþu -Namaza Çýkmadan Önce Fýtýr Sadakasýný Vermek -Bayram Günlerinde Namazgâha Ancak Bir Mazeret Sebebiyle Çýkmak -Namazgâh Yolunda ve Sonrasýnda Ýmam Çýkýncaya Dek Bayram Tekbiri -Bayramda Tebrikleþme 109 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 109

8 Yusuf Akgül 110 -Bayramlarda Namazdan Önce ve Özellikle Namazgâhta Namazdan Sonra Nafile Namazýnýn Mekruh -Bayram Namazlarýnýn Vakti -Bir Mazerete Binaen Bayram Namazýnýn Ýkinci Gün Kýlýnabileceði -Bayram Namazlarýnýn Kýlýnýþ Þekli -Birilerinin Nîmevî ye Yönelttikleri Tenkitlere -Muhaddislerin Çoðunluðunun Sahih Olsa da Mürseli Delil Olarak Kullanmadýðý Birilerinin Ýbnü t-türkmânî ye Yönelttiði Tenkide -Bayram Namazýndan Dönerken Baþka Yoldan Dönmenin Müstehap ve Bayram Namazýna Yürüyerek Gitmenin Sünnet Oluþu -Cuma Namazýnda Gibi Bayram Namazý Ýçin de Þehirde Kýlmanýn Þart -Bayram Namazýna Yetiþemeyen Kimsenin Nafile Olarak Dört Rekât Namaz Kýlmasý -Teþrik Tekbirleri ve Bunlarýn Ancak Þehirlerde Oturanlara Vacip -Zilhiccenin Ýlk On Gününde Yapýlmasý Emredilen Amelden Maksadýn Ne -Teþrik Günlerinin Yeme, Ýçme ve Cinsel Ýliþki Günleri -Güneþ ve Ay Tutulmasý (Küsuf ve Husuf) Namazlarý -Sahabeden Bir Topluluðun Rivayetine Göre Güneþ Tutulma Namazý Hutbesi -Alâmetleri Çýktýðý Esnada Yapýlacak Ýbadetlerle Ýlgili Varit Olan Haberler -Dua ve Namazla Yaðmur Talep Etme (Ýstiskâ) KORKU NAMAZI -Korku Namazýnýn Nasýl Kýlýnacaðý -Korku Namazý Kýlýnýþ Þekilleri -Hz. Peygamber den (s.a.v.) Sonra Korku Namazý Kýlmanýn Câiz -Korku Anýnda Dört Rekâtlý Namazýn Nasýl Kýlýnacaðý ve Savaþýn Kýzýþtýðý Anda Namazý Terk etmenin Câiz -Hadis Rivayetinde Kitabet Usulü -Ebû Bekre (r.a.) Korku Namazý Kýlýndýktan Bir Süre Sonra Müslüman Olmuþtur CENAZE ÝLE ÝLGÝLÝ KONULAR -Ölmek Üzere Olan Kimseyi Sað Tarafýna Kýbleye Çevirme -Ölmek Üzere Olan Kimseye Telkin, Ne Söylenileceði ve Yanýnda Ne Okunacaðý -Ölünün Gözünü Yumma -Hakkýnda Ýhtilâf Olan Ravinin Hadisinin Hasen -Ölünün Tüm Bedenini Örtmek -Ölünün Yýkanmasý ve Þekli -Kadýnýn Ölen Kocasýný Yýkamasýnýn Câiz -Vâkýdî nin Sika -Erkeklerin Kefeni ve Türü -Kadýnlarýn Kefeni -Ölünün Kefenini Tütsüleme CENAZE NAMAZI -Cenaze Namazý Kýlmanýn Farz-ý Kifaye -Cenaze Namazý Kýldýrmaya Valinin Herkesten Daha Öncelikli -Cenaze Namazýnýn Nasýl Kýlýnacaðý -Bir Müslümanýn Kâfir Akrabasý Öldüðünde Ne Þekilde Hareket Edeceði -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Gýyabi Cenaze Namazý Kýlmasý -Birilerinin el-hidâye Müellifi Merðinânî ye Yönelttikleri Tenkide -Cenazeyi Taþýma -Tabutu Dört Köþesinden Omuzlayarak Taþýmanýn Müstehap -Cenazenin Arkasýnda Yürüme ve Bu Konuda Acele Etme -Cenazeyi Takip Ederken Bineðe Binmemenin Müstehap -Cenaze Ýçin Ayakta Durmanýn Nesh Edildiði -Cenazeyi Takip Eden Kimsenin O Yere Konuluncaya Kadar Ayakta Durmasý -Cenazeyi Ateþle Takip Etmenin Yasaklýðý Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 110

9 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 -Kabri Derin ve Geniþ Kazmak, Þakk Yerine Lahdi Tercih Etmek -Ölünün Kabre Nasýl Verileceði -Hadisi Duyduðunu Açýkça Belirtmese Bile Sika Olan Müdellisin Hadisinin Hasen -Ölüyü Kabre Koyan Kimsenin Ne Söyleyeceði -Ölünün Kabirde Kýbleye Doðru Çevrilmesinin Müstehap -Kabrin Üzerine Kerpiç Dizmenin Müstehap -Tedlîsü þ-þüyûh -Kadýn Cenazesini Topraða Verirken Etrafýný Örtmek -Kabrin Üzerine Su Serpmek, Çakýl Taþlarý Koyup, Toprak Akýtmak -Kabirlere Kireç Sürülmesi, Üzerine Oturma, Bina Yapma, Yazý Yazma ve Ýlâvede Bulunmanýn Yasaklýðý -Kabirleri Dikdörtgen Yapmanýn Yasaklýðý ve Üzerini Biraz Toprakla Yükseltmenin Tercih Edilmesi -Ölüyü Öpmenin ve Saðlýðýnda Gibi Kendisine Hürmet Etmenin Câiz -Ölünün Ailesine Yemek Yapmanýn Müstehap ve Ailenin Ýnsanlar Ýçin Bunu Yapmasýnýn Mekruh -Genelde Kabirleri ve Özel Olarak Hz. Peygamber in (s.a.v.) Kabrini Ziyaret Etmenin Müstehap ve Orada Ne Okunacaðý -Leys b. Ebû Süleym -Kabrin Üzerine Yaþ Hurma Çubuðu Dikmenin Müstehap -Ýhramlý Ýken Ölen Kimsenin Cenazesinin Yýkanmasý ve Kefenlenmesi -Kadýnlarýn Cenaze Namazý Kýlmalarý -Defin Esnasýnda Okunacak Dua -Kadýnlarýn Cenazenin Kabrine Kimin Ýneceði -Kabir Üzerine Cenaze Namazý Kýlmak -Sabah ve Ýkindi Namazýndan Sonra Cenaze Namazý Kýlmak ÞEHÝTLÝK -Þehidin Yýkanmayacaðý, Kaný ve Elbisesiyle Birlikte Gömüleceði, Üzerinde Demirden Silah ve Deri Varsa Çýkarýlýp Öyle Kefenleneceði -Þehidin Cenaze Namazý -Ýmam Þâfiî ye Göre Uhud Þehitlerine Cenaze Namazý Kýlýnmadýðý Haberi Mütevatirdir -Çeþitli Notlar -Üsame b. Zeyd el-leysî -Not: Hz. Peygamber in (s.a.v.) Þehitlerden Baþka Namazýný Kýldýrmadýðý Kimseler -Cünüp Þehidin Cenazesinin Yýkanacaðý -Kâbe nin Ýçinde Namaz Kýlýnabileceði *** 9. CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ ZEKÂT BÖLÜMÜ -Üzerinden Tam Bir Yýl Geçinceye Kadar Malýn Zekâtýnýn Olmadýðý(Zekâtta Sene Þartý) -Çocuk ve Akýl Hastalarýnýn Zekâtý -Anlaþmalý Kölenin Zekât Yükümlülüðü -Emvâl-i Bâtýna Miktarýna Göre Borçluya Zekâtýn Olmadýðý(Borçlunun Zekât Yükümlülüðü) -Kölelerin Zekâtý -Batýk Mallarýn Zekâtý SAÝME HAYVANLARIN ZEKÂTI -Develerin Zekâtý -Sýðýrlarýn Zekâtý -Ýki Nisap Arasý Mallardan Zekât -Koyunlarýn Zekâtý -Muhtelif Yaþlardaki Koyunun Birbirlerinin Yerine Zekât Olarak Verilebilmesi -Atlarýn Zekâtý -Merkep ve Katýrlarýn Zekâtý -Zekâtýn Deðiþik Mallardan Ödenmesi -Çalýþan Hayvanlarýn Zekâtý -Zekât Tahsildarýnýn Zekât Malýný Ortadan 111 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 111

10 Yusuf Akgül 112 Almasý (Zekât Mallarýnýn Tahsili) -Sene Ýçinde Kazanýlan Mallarýn Zekâtýnýn Vacib -Fasýklara ve Zalim Sultanlara Zekât Verilmesinin Geçerli -Sultanýn Emvâl-i Bâtýnadan Deðil Zâhireden Zekât Alma Yetkisi -Zekât Alýnan Mekânýn Çok Takdirde Nakledilmemesi -Zekâtýn Vaktinden Önce Verilmesinin Caiz Oluþu ALTIN VE GÜMÜÞÜN, TÝCARET MAL- LARININ ZEKÂTI -Gümüþün Zekâtý -Altýn ve Gümüþlerin Küsuratýnýn Zekâtý -Altýnlarýn Nisabý -Ziynet Eþyalarýnýn Zekâtý -Ticaret Mallarýnýn Zekâtý -Gümrüklerde Zekâtýn Tahsili -Maden ve Rikâz ýn (Define, Gömü ) Zekâtlarý, Beþte Bir -Deðerli Taþ ve Ýncilerin Zekâtý- Ticaret Ýçin nda Zekâtýnýn -Amberin Zekâtý TARIM ÜRÜNLERÝNÝN VE MEYVELE- RÝN ZEKÂTI -Az veya Çok ya da Sebzelerde Öþür ve Yarým Öþür Gerektiren Durumlar -Balýn Zekâtý -Zekât Memurlarýnýn Hayvanlarýn Zekâtýný Suya Geldikleri Zaman Sayýp Tespit Etmelerinin Gerektiði -Zekât Vermek Câiz Olan ve Olmayan Kimseler FÝTRE (SADAKA-Ý FITR) -Fitrenin Kimlere Vacip ve Kimler Adýna Verileceði -Fitrenin Miktarý -Sa ýn Ne Kadar -Fitreyi Bayram Namazýna Gitmeden Önce Vermenin Müstehap -Fitrenin Bayram Namazýndan Önce Verilmesinin Caiz ORUÇ BÖLÜMÜ -Geceden Niyet Etmeyen Kimsenin Ramazan Orucu Tutabileceði -Geceden Niyet Etmeyen Kimsenin Nafile Oruç Tutabileceði -Orucu ve Bayramý Hilâlin Görülmesine Baðlama -Þek Günü Oruç Tutmanýn Yasaklýðý -Gökte Hilâlin Görülmesine Engel Bir Durum nda Âdil veya Mestur Bir Müslümanýn Þehadeti ile Orucun Farz Oluþu -Gökyüzünde Hilâlin Görülmesine Engel Bir Durum nda Oruca Son Verme Açýsýndan Ýki Âdil Þahidin Þart -Oruca Baþlama ve Orucu Bitirme KEFFARETÝ VEYA KAZAYI GEREKTÝ- REN DURUMLAR -Ramazan Günü Unutarak Yiyen veya Ýçen ya da Cinsel Ýliþkide Bulunan Kimseye Kazâ ve Kefaret Gerekmediði -Ýhtilâm Olmanýn ve Kan Aldýrmanýn Orucu Bozmadýðý -Oruçlunun Gözüne Sürme Çekmesinin Herhangi Bir Sakýncasýnýn Olmamasý -Ýliþkiye Girmeyeceðinden ve Boþalmayacak olduðundan Emin Olan Kimsenin Oruçlu Ýken Eþini Öpmesinin ve Mübaþeretinin Herhangi Bir Sakýncasýnýn Olmadýðý -Kendiliðinden Kusmadan Ötürü Orucu Kazâ Etmek Gerekmezken Kasten Kusmada Gerektiði -Ramazan Günü Oruca Baþladýktan Sonra Mazereti Yokken Orucu Bozmanýn Kefaret ve Kazâyý Gerektirdiði -Delille Ýstisna Edilenler Hariç Orucun Vücuttan Çýkanla Deðil, Vücuda Girenle Bozulacaðý -Oruçlu Ýken Misvak Kullanmanýn Mekruh Olmadýðý -Kiþinin Yolculuk Esnasýnda Oruç Tutmamasýnýn Caiz ve Tutmasýnýn Daha Faziletli -Ramazan Orucunu Parça Parça Kaza Etme- Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 112

11 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 nin Caiz Oluþu ve Ardarda Kazâ Etmenin Daha Faziletli -Hâmile ve Emzikli Kadýnlarýn Orucu-Kendisi veya Çocuðu için Endiþelendiði Takdirde Tutmamasý- -Þeyh-i Fâninin Fidye Vermesinin Gerekliliði -Ölmüþ Kimsenin Oruç Borcuna Karþýlýk Fidye Vermenin Caiz ve Bir Kimsenin Baþka Bir Kimse Yerine Oruç Tutamayacaðý -Nafile Orucuna, Baþladýktan Sonra Bozan Kimsenin Bunu Kaza Etmesinin Vacip -Nafile Orucu Mazeret Yokken Bozmanýn Caiz Olmadýðý -Bir Kadýnýn Kocasý Evde Ýken ÝzniOlmadan Nafile Oruç Tutmasýnýn Caiz Olmadýðý -Gün içinde Oruç Tutmakla Mükellef Hâle Gelen Kimsenin Güneþ Batýncaya Kadar Yemeyeceði -Güneþ Batmadýðý Hâlde Battý Zannýyla Ýftar Eden Kimsenin Orucunu Kaza Etmesinin Gerekliliði -Sahur Yemenin, Sahuru Geç Yemenin, Ýftarý ise Geciktirmeden Ýlk Vaktinde Yapmanýn Müstehâp -Bayram Günleri ile Teþrik Günlerinde Oruç Tutmanýn Yasaklýðý -Visal Orucu Tutmanýn Yasaklýðý -Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanýn Mübah -Sadece Cumartesi Günü Oruç Tutmanýn Mekruh -Âdet Hâlinde Olan Kadýnlarýn Oruç Tutmayýp, Sonra Kaza Edecekleri -Savm-ý Dehr -Çocuklarýn Dayanabildikleri Takdirde Oruca Alýþtýrýlmalarý -Cünüp Olan Kimsenin Orucunun Bozulmadýðý Aksine Orucuna Devam Edeceði -Altý Gün Þevval Orucuyla Arife ve Aþure Oruçlarýnýn Müstehâp ÝTÝKÂF -Ýtikâf ýn Kifâye Olarak Sünnet-i Müekked Oluþu -Ýtikâf Ýçin Oruç Tutmanýn ve Cemaat Mescidinin Þart ve Ýtikâfta Haram Olan Þeyler -Ýtikâf için Mescide Yatak Sermenin Câiz -Ýtikâf Ýçin Mescide Çadýr Kurmanýn Hükmü *** 10. CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ HAC ve ALLAH RESULÜ NÜN (S.A.V.) KABRÝ- NÝ ZÝYARET 5. HAC BÖLÜMÜ -Ömürde Sadece Bir Kez Hacca Gitmenin Farz Olmasý -Vakit Geçirmeden Haccý Eda Etmenin Farz Olmasý -Haccýn Farz Olmasý Ýçin Hürriyetin ve Ergenliðin Þart Olmasý -Hac Masrafý (Azýk ve Binek) -Haccý Eda Etme Þartlarý: Saðlýk,Tutuklu Olmama, Sultandan Korkunun Olmayýþý, Yol Güvenliði -Kadýnýn Hac Yapabilmesi için Yanýnda Kocasýnýn ya da Kendisine Nikâh Düþmeyen Bir Yakýnýnýn Bulunmasý Þartý MÝKAT VE ÝHRAM OLMADAN MEKKE YE GÝRÝLMEYECEÐÝ -Mîkat Yerine Varmadan Önce Ýhrama Girmenin Daha Faziletli -Yolu Üzerinde Ýki Mikat Yeri Olan Kiþinin Dilediði Mîkatta Ýhrama Girebileceði -Hac ve Umre için Mekke Halkýnýn Mîkatý -Hayýz ve Nifas Halinde Olsa Dahi Ýhrama Girerken Gusül Abdesti Almak -Ýhramlýnýn Alt ve Üst Elbise Giymesi Koku Sürünmesi ve Dikiþli Elbiseyi Çýkarmasý -Ýhrama Girmek Ýstenildiðinde Ýki Rekât 113 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 113

12 Yusuf Akgül 114 Namaz Kýlýnmasýnýn Müstehap -Telbiye, Telbiyenin Nasýl ve Nerede Getirileceði, Çokca Telbiye Getirilebileceði -Telbiyenin Vacip ve Ýhramýn Ancak Onunla Yerine Getirileceði -Namazýn Arkasýndan Telbiye Getirmek -Ýhramlý Ýken Avlanmak: Ýhramlý, Ne Av Yapar, Ne Ava Yardým ve Ýþaretçilik Eder, Avlanmada Rehberliðini Yapmadýðý Helal Avý Yiyebilir -Ýhrama Girenin Giyinmesi ve Örtünmesi -Ýhramlýnýn Elbise Bulamadýðýnda Dikiþlerini Söküp Þalvar Giymesi -Ýhramlýnýn Koku Sürünmesinin Yasaklanmýþ Olmasý -Yýkanmýþ ise Safran Gibi Koku Sürülmüþ Elbiselerin Giyilebileceði -Ýhrama Girerken Gömleðin Nasýl Çýkarýlacaðý -Ýhramlý Kiþinin Baþýný ve Vücudunu Yýkamasý -Ýhramlýnýn Sýcaktan vd. Korunmak Ýçin Gölgelenebileceði -Ýhramýn Dokuz Yasaðý Hakkýnda Not -Mekke-i Mükerreme ye Giriþte Mescid-i Haramla Baþlama, Hacer-i Esved i Kimseye Eziyet Vermeden Selamlama(Ýstilâm), Yoksa Ona Yönelip Tekbir, Tehlil Getirme, Nebi ye (s.a.v.) Selam ve Salavat Getirip Kâbe yi Tavaf Etmenin Müstehap -Hacer-i Esved i Ýstilâm Ederken Okunacak Dualar -Hacer-i Esved i Ýstilâm Ederken Elleri Kaldýrmak -Ýstilam Edilen Rükünler: Rükn-i Yemânî, Hacer-i Esved, Ýstilâm Edilemediðinde Ona Bir Þeyle Dokunup Öpme -Kudüm Tavafý, Remel ve Iztibanýn Nasýl Yapýldýðý -Hatim in Arkasýndan Tavaf Etmek -Hacer-i Esved i ve Rükn-i Yemâni yi Her Bir Þavtta Ýstilâm Etmek, Ýmkân Olursa Öpmek -Bir Özre Binaen Binek Üstünde Tavaf Edilebileceði, Diðer Hallerde Mekruh -Önce Hacer-i Esved i Ýstilâm Etmek Sonra Hacer-i Esved in Saðýndan Tavafa Baþlamak Konuya Dair Faydalý Bilgiler -Tavaftan Sonra Ýki Rekât Namazýn Vacib, Makam-ý Ýbrahim in Arkasýnda Kýlmanýn Fazileti, Namazýn Akabinde Sa y Yapýlýrsa Hacer-i Esved i Ýstilam Etmenin Sünnet -Mescid-i Haram ýn ve Harem Bölgesinin Dýþýnda Tavaf Namazý Kýlmanýn Caiz Olmasý -Tavaf Esnasýnda Yüce Allah ý Zikretmek Tavafta Konuþmak -Çoðu Þavtýný Yerine Getirince Tavafýn Geçerli Sayýlmasý -Tavafý Yarýda Býraktýðýnda Kalaný Kazâ Etme, Tavafa Baþtan Baþlamanýn Gerekmediði, Ara Vermeden Devam Etmenin ise Sünnet -Tavafýn Hemen Ardýndan Ýki Rekât Tavaf Namazý Kýlmak, Tavaflarý Birleþtirmek -Tavaf için Taharetin ve Avret Yerlerini Örtmenin Vacip Olmasý -Safa ile Merve Arasýnda Sa y, Sa ye Safa dan Baþlamanýn Vacip Olmasý, Safa ve Merve ye Çýkýp Dua veallah ý Zikretmenin Sünnet Olmasý -Kâbe yi Taharetli Olarak Tavaf Edince Sa yde Taharet in Vacip Olmamasý -Hac ve Umre de Sa yin Vacip Olmasý -Tavafýn Fazileti -Her Tavaf Ýçin Sa yi Tekrar Etmeme (Sa yin Bir Kere Yapýlmasý) -Hac Günlerinde Hutbe Verilmesi -Zilhicce nin 8. (Terviye) Günü Sabah Namazýndan Sonra Mina ya Gidiþ, Beþ Vakit Namazý Kýlýncaya Kadar Mina da Kalýþ -Arife Günü Güneþ Doðmadan Önce Arafat a Gidiþ, Orada Hutbe Okuma,Bir Ezan ve Ýki Kametle Öðle Vaktinde Namazlarý Cem Etme -Namazlarý Cemden Sonra Vakfeye Yönelme, Arafat ta Vakfenin Haccýn Rüknü Olmasý, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 114

13 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 Vaktinin Güneþin Zevalinden Kurban BayramýnýnÝlk Günü SabahýnaKadar Olmasý -Arafat ve Müzdelife de Vakfe Mahalleri -Arafat ta Dua Etmek ve Bir Ýctihad -Akabe de Þeytan Taþlamaya Kadar Telbiyeye Devam Etmek -Arafat tan Güneþin Batýþýna Müteakip Ayrýlýþ, Öncesinde Olursa Kan Akýtmak Gerektiði -Bir Mazeret Sebebiyle Güneþ Battýktan Sonra Arafat ta Biraz Kalmanýn Sakýncasý Olmadýðý -Arife Günü Hakkýnda Þüphe Olmasý -Müzdelife de Bir Ezan ve Kametle Akþam ve Yatsý Namazlarýný Cem Etme, Nafile Kýlmama -Müzdelife de Akþam ve Yatsý Namazlarý Ara Verilerek Cem Edildiðinde Bunun Bir Ezan ve Ýki Kametle Cem Olmasý -Akþam Namazýnýn Yatsý Vaktinde Müzdelife de Kýlýnmasý, Yolda veya Arafat ta Kýlýnýrsa Sabah Vakti Girmeden Ýadesinin Vacip Olmasý -Müzdelife deki Hac Vazifeleri: Fecr Açýlmadan Sabah Namazýný Kýldýktan Sonra Kuzah Adýndaki Daðda Ortalýk Aðarýncaya Kadar Dua Edip Vakfe Yapma -Müzdelife de Vakfe Yapmanýn Vacip Olmasý, Özürsüz Olarak Vakfe Yapmayanýn Kan Akýtmasý Gerektiði, Zayýf Kimselerin Ýzdiham Sebebiyle Yapmayabileceði -Akabe Cemresinin (Büyük Þeytaný Taþlama) Zamaný: Güneþ Doðmadan Önce Taþlamanýn Caiz Olmadýðý, Fecir Doðduktan Hemen Sonra Taþlanabileceði, Aksi Halde Ýadesinin Olacaðý -Ýbn Hacer in Fethu l-bârîdeki Hatasý -Ýbnu l-münzir in Sözünü Naklederken Ýbn Hacer in Yaptýðý Hata -Ýbnu l Kayyim in, Süleyman b. Dâvud el- Harrânî yi Havlânî ile Karýþtýrarak Hata Etmesi -Muhassir Vadisine Gelindiðinde Hýzlý Hareket Etme, Müzdelife den veya Yoldan Yedi Tane Çakýl Taþý Gibi Taþ Toplama, Vadinin Ýçinden Þeytan Taþlamaya Gitme, Her Taþý Tekbir Getirerek Üstünden Atma -Büyük Þeytan Taþlandýktan Sonra Akabe Cemresi nde Kalýnmayacaðý ve Cemrelerde Taþ Toplanmayacaðý -Kurban Günündeki Hac Vazifelerini-Taþ, Kurban, Týraþý- Sýrayla Eda Etmenin Vacip Olmasý -Ýhramdan Çýkýþ: Taþlama, Kurban Kesme ve Týraþtan Sonra Tavaf Edince Ýhramdan Çýkýldýðý Þeytan Taþladýktan ve Týraþ Olduktan Sonra Ziyaret Tavafý, Beyt-i Atik i tavaf etsinler (Hacc 22/29)Ayeti -Hac ve Umre Vazifelerinden Týraþ Olmanýn veya Saçý Kýsaltmanýn Vacip Olmasý, Erkeklerin Týraþ Olmasýnýn, Bayanlarýn Saçlarýný Kýsaltmasýnýn Daha Uygun ÞEYTAN TAÞLAMA VE ADABI -Bayramýn Ýlk Günü Kuþluk Vaktinde Büyük Þeytaný(Akabe Cemresi), Diðer Günlerde Zevalden Sonra Üç Þeytaný Taþlama -Akabe Cemresini Binek Üstünde, Bütün Cemreleri ise Yaya Olarak Yapmanýn Fazileti -Teþrik Günleri Mina da Gecelemenin Sünnet Oluþu, Bayramýn Üçüncü Gününden Önce Eþyasýný Önceden Göndermesinin Mekruh Oluþu -Mina dan Ayrýlýþ Gününde Muhassab da Konaklamanýn Sünnet Oluþu, Öðle, Ýkindi, Akþam ve Yatsý Namazlarýný Orada Kýlýp Bir Müddet Gecelemenin Müstehaplýðý -Mikat Sýnýrý Dýþýndan Gelenlere Veda Tavafýnýn Vacip Oluþu, Âdet Gören (Hayýz) ve Loðusa (Nifas) Kadýnýn Tavafý Yapmamasý -Zemzem Suyu Ýçmenin ve Mültezem de Dua Etmenin Müstehap -Mescid-i Haram dan Çýkarken Arkasýný Beytullah a Vermeyip Geri Geri Gitmesi -Ka be ye Geliþ ve Adabý Hakkýnda -Sa y in Bir Kere Yapýlacaðý: Kudûm Tavafýnda Sa y Eden Ayrýlýrken Tekrar Sa y Yapmaz 115 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 115

14 Yusuf Akgül 116 -Arafat ta Vakfe Zamaný ve Vakit Darlýðý Sebebiyle Kudûm Tavafýnýn Düþmesi -Kadýnýn Ýhramý, Kadýnýn Ýhramda Ýken Yüzünü Açmasýnýn Sebebi, Kadýnýn Yüzünün Üstüne Bir Þey Sarkýtýp Yüzünden Uzak Tutmasýnýn Caiz Oluþu -Kadýnýn Telbiyesi ve Tavafý: Kadýn Telbiye Getirirken Sesini Yükseltemez, Tavaf ve Sa y Ederken Koþamaz, Kalabalýk Ýken Hacer-i Esved i Ýstilâm Edemez -Kadýnýn Ýhramdan Önce Kýna Yakmasý -Kadýnýn Safranla Boyalý Elbise Giymesinin Caiz Olmadýðý -Kadýnýn Gece Tavaf Etmesinin Müstehaplýðý -Kadýnýn Saçýný Kýsaltacaðý, Týraþ Olmasýnýn ise Caiz Olmadýðý -Kurbanýný Niþaneleyip Beraberinde Getirenin Ýhrama Girmiþ, Aksi Hâlde Olmadýðý -Hedyin Niþânelenmesi -Hedyin Deðiþtirilmemesi ÝHRAMIN TÜRLERÝ -Kýran Haccýnýn Temettü ve Ýfrat Haclarýndan Daha Faziletli Olmasý, Hz. Peygamber in (s.a.v.) Kýran Haccý Yaptýðý -Haccý ve Umreyi Ayrý Ýki Seferde Yapmanýn Fazileti, Haccý Umreye Çevirmenin Hz. Peygamber in(s.a.v.) Ashabýna Mahsus Olmasý -Kýran Haccý Yapan Kiþinin Ýki Kez Tavaf, Ýki Kez Sa y Yapmasý -Temettü ve Kýran Haclarýnýn Mîkat Yerleri Dýþýndan Olanlara Has, Temettü ve Kýran Haccý Yapanlara Hedy in Gerekliliði -Kýran veya Temettü Haccý Yapan Bir Kimsenin Kurban Bulamazsa Son Günü Arife Olmak Üzere Üç Gün Oruç Tutmasý Gerekeceði, Bu Orucu Tutmazsa Kurban Kesmesi Gerektiði, Teþrik Günleri Oruç Tutamayacaðý -Temettü Haccý Yapmanýn Þekli, Bu Haccý Yapanýn Hedy (Kurbanlýk) Götürmesinin Faziletli ve Temettü Yapýp da Kurbanlýk Götüren Kiþinin Kurban Bayramý Günü Kurban Kesinceye Kadar Ýhramdan Çýkamayacaðý -Temettü ve Umreye Niyetlenenlerin Telbiyeyi Kesme Zamaný -Temettü Yapan Kiþinin Hac Aylarýnda Umre Yapýp Sonra Ayný Yýl Haccetmesi ve Kolayýna Gelen Kurban Göndermesi Umrenin Þartý, Temettü ya Niyetlenen Kiþinin Kurban Bulamazsa Umre Ýçin Ýhrama Girdikten Sonra Hac Ýçin Tavaf Yapmadan, Üç Gün Oruç Tutarsa Caiz, Umre Ýhramýna Girmeden Oruç Tutarsa Bu Caiz Olmadýðý -Kurbanlýk Götürmeyip de Temettü Haccý Yapmak Ýsteyen Kiþi Umre Ýhramýndan Çýktýktan Sonra Ailesinin Yanýna Dönerse Temettüünün Bozulduðu, Ayný Yýl Geri Dönüp Haccýný Tamamlarsa Kendisine Kurban Gerekmediði, Memleketinden Baþka Bir Yere Gidip, Ayný Yýl -Hac Ýçin Ýhrama Giren ve Haccýný Tamamlayanýnise Temettü Yapmýþ -Hac Aylarý, Hac Aylarýndan Önce veya Sonra Ýhrama Girmenin Mekruh Oluþu, Baþka Aylarda Ýhrama Girmenin de Geçerli -Kadýn Ýhram Sýrasýnda Âdet Olursa Yýkanýr, Ýhrama Girer ve Hacýlarýn Yaptýklarýný Yapar, Sadece Temizleninceye Kadar Kâbe yi Tavaf Edemez -Temettüe Niyet Eden Bir Kadýn, Umre Tavafýný Yapmadan Âdet Olur da Arife Gününe Kadar Temizlenmezse Umresini Keser, Temettüü Geçersiz Olur ve Umreyi Býraktýðý Ýçin Kurban Gerekir (HACC DA) CÝNAYETLER -Kýna ve Safran Güzel Kokudur -Ýhramda Ýken Bir Özür Nedeniyle Baþýný Týraþ Edene Fidye -Arafat ta Vakfeye Durmadan Önce Cinsel Ýliþkide Bulunma Haccý Bozar, Kazasý Gerekir ve Bunu Yapanýn En Aþaðýsý Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 116

15 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 Koyun Olmak Üzere Kolayýna Gelen Bir Kurban Kesmesi Gerekir -Arafat ta Vakfeden Sonra Týraþ Olmadan Eþiyle Ýliþki Kuranýn Bir Büyükbaþ Hayvan (Bedene) Kesmesi Gerektiði ve Haccýnýn Tamam -Zevcesini Þehvetle Öpen ve Dokunan ya da Ön ve Arkasýnýn Dýþýndaki Bir Yerine Temas Eden Kiþinin Bir Koyun Kesmesi Gerektiði, Boþalma Olsun Olmasýn Haccý Fasit Olmadýðý -Ziyaret Tavafýný Cünüp veya Abdestsiz Olarak Yapanýn Ýade Etmesi Gerektiði, Ýade Etmezse Kurban Kesmesi Ýcap Ettiði -Haccýn Vaciplerinden Birisini Terk Eden veya Unutan ya da Vaktinden Önce veya Sonra Yapana Kurban Gerektiði AV CEZALARI -Ýhramlýnýn Ýhramda Ýken ve Ýhramlý Olan ya da Olmayanýn Harem de Öldürmesi Helal Olan Þeyler -Haram Olmasý ve Cezayý Gerektirmesi Halinde Avýn Yerini Söylemek Avlamak Gibidir -Ýhramlý Birisinin Rehberlik Etmemiþse, Göstermemiþse ve Yardým Etmemiþse Ýhramlý Olmayan Birisinin Avladýðý Avý Yemesi Caizdir -Ýhramlýnýn Kestiðinin Murdar Olmasý, Bir kimsenin Yemesinin Helal Olmadýðý -Ýhramlý Birisi Leþ (Boðazlanmamýþ Hayvan) ile Av Etinden Birini Yemek Zorunda Kalýrsa Av Eti Yer -Ýhramlýnýn Avý Kasten, Hata ile veya Unutarak Öldürmesi Ceza Gerektirmede Eþittir -Cezanýn Gerekliliðinde Ýlk Defa Avlayan ile Mükerrer Yapanýn Eþit -Allah Teâlâ nýn Ýçinizden Adalet Sahibi Ýki Kiþi Hükmeder Kavli -Deve Kuþu Yumurtasýný Kýranýn Onun Deðerini Vermesi Gerektiði, Allah Teâlâ nýn Öldürdüðü Hayvanýn Dengi (Misli) Ona Cezadýr Kavlindeki Misil den Maksadýn Manevi Misli Yani Kýymeti, Yoksa Yaratýlýþ Olarak Onun Benzeri Olmadýðý -Ceza Verecek Olanýn Hedy i Harem de Kesmesi, Yemek Yedirmesi ve Oruç Tutmayý Ýstediði Yerde Yapmasý, Kiþi Zengin Bile Olsa Bu Üç Þey Arasýnda Muhayyer -Çekirgenin Kara Avý Olup, Onu Öldürenin Bir Avuç Buðday veya Hurma Vermesi Gerektiði -Ýhramlýnýn Ýhram Sýrasýnda Elinde Bulunan Avý Salmasýnýn Gerektiði, Evinde ve Yanýndaki Kafeste Bulunan Avý Salmasý Gerekmediði, Hareme Girenin de Bu Hükümde -Harem in Avý, Aðacý, Bitkisi ve Ýzhýr Dýþýndaki Otunun Haramlýðý -Hz. Peygamber den (s.a.v.) Kur an Lafzýnýn Ýçerdiði Bir Hüküm Sabit Olursa Onun Kur an a Nispet Edilmesi Gerektiði -Hacla Ýlgili Muhtelif Meseleler: Mekkeliler ve Orada Ýkamet Edip Onlar Gibi Olanlar Mina da Namazý Kasr Edemezler (Kýsaltamazlar) -Haccýný Tamamlayan Kiþinin Ailesinin Yanýna Dönmekte Acele Etmesi ve Oraya Varýnca Onlara Söyleyeceði ve Yapacaðý Þeyler HAC DAN MENEDÝLMEK VEYA GERÝ KALMAK (ÝHSAR) -Ýhsarýn Sadece Düþman Engeline Mahsus Olmadýðý, Muhasara Haccýný veya Umresini Kaza Etmesinin ve Kolayýna Gelen Bir Kurban Kesmesinin Vacip -Hacda Gibi Umrede de Ýhsarýn Gerçekleþmesi -Umreden Engellenene Kaza Olarak Umre, Hacdan Engellenene de Hac ve Umre Gerekir -Muhsarýn Kâbe ye Varmadan, Engellendiði Yerde Ýhramdan Çýkmak Ýçin Týraþ Olmasý Gerekir mi? -Hem Muhsar Olan Hem de Olmayan Ýçin Kurbanýn (Hedy) Yerinin Hill Bölgesi Deðil Harem Oluþu ve Allah Teâlâ nýn Kurban Ulaþýncaya Kadar, Kâbe ye Ulaþacak Bir Kurban Olmak Üzere ve 117 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 117

16 Yusuf Akgül 118 Sonra da Varacaklarý Yer, Beyt-i Atik Olan Kâbe dir Ayetleri Hakkýnda -Hacda ve Umrede Þart Koþmak -Haccý Kaçýrmak, Haccý Kaçýrana Gereken Þey, Haccý Kaçýran Kimseye Kurban Kesmesinin Gerekmediði -Teþrik Günleri, Arife Günü ve Kurban Bayramýnýn Birinci Gününün Dýþýnda Senenin Her Gününde Umre Yapýlabileceði -Umre Nafiledir(Sünnettir), Farz Deðil BAÞKASININ YERÝNE HAC YAPMAK -Kendisi Ýçin Hac Yapmayan Birisi Baþkasýnýn Yerine Hac Yaparsa Bu Hac O Baþkasý Ýçin Olur, Mekruhtur -Çocuðun Haccý HEDY -Hedy Deveden, Sýðýrdan, Koyundan ya da Bir Kurbana Ortak Olmakla Olur -Temettü, Kýran ve Nafile Kurbanlarýn Etlerinden Yemek Müstehap, Av Cezasý, Adak ve Fidye Kurbanlarýnýn Etinin Yenmediði -Deveyi Ayakta Ýken ve Baðlý Olarak Boyunun Göðsüne Bitiþtiði Yerden, Sýðýr ve Koyunu Boðazdan Kesmek, Besmele Çekmek, Tekbir Getirmek, Kurban Sahibinin Bizzat Kendi Eliyle Kesmesinin Müstehap, Kendi Yerine Baþkasýna Kestirmenin ise Caiz -Hedylerin Derileri, Örtüleri(Çullarý) Sadaka Olarak Verilir, Bunlara Kasap Ücreti Olarak Hesaba Girmez -Kurbanlýk Olarak Götürülen Hayvana (Hedye) Zaruret Halinde Binilebilir, Zaruret Yoksa Binilemez -Nafile Olarak Götürülen Hedy Yolda Ölürse Yerine Yenisini Götürmek Gerekmez -Hedy in Telef Olmasýndan Sahibi Korkarsa Ne Yapmalýdýr? -Yürüyerek Hac Etmeyi Adayan Kiþinin Yürümesi Gerekir, Yürüyemezse Bineðe Biner ve Kurban Keser -Medine nin Haremi Ahkâm Açýsýndan Mekke nin Haremi Gibi Deðildir HAZRETÝ PEYGAMBER Ý (S.A.V.) ZÝYÂRET -Hacdan Önce veya Sonra Hz. Peygamber in (s.a.v ) Kabrini Ziyaret -Sonuç, Naat-ý Þerif *** 11. CÜZ KONU FÝHRÝSTÝ 6. NÝKÂH BÖLÜMÜ -Evlenmemenin (Tebettül) Mekruh ve Nikâhýn Sünnet Oluþu -Aþýrý ÞehvetDurumunda Evlenmenin Farziyeti -Nikâhý Ýlan Etmenin, Hutbenin ve Onu Mescitte Kýymanýn Müstehap -Evlenenlere Yapýlacak Dua ve Bunun Þekli -Evlenilmesi Düþünülen Kadýnda Aranan Özellikler -Gerdek (Zifaf) Töreninin Caiz Oluþu -Gerdekten Sonra Düðün Yemeði Vermenin Müstehap Olmasý -Düðün Yemeðinin Öðünmek Kastý Olmaksýzýn Uzun Sürmesinin Caiz -Düðün Yemeði ve Çeþitleri -Þahitsiz Nikâhýn Geçersiz Oluþu -Evlenilmesi Haram Olan Kadýnlar -Kan Baðý (Nesep) Yoluyla Haram Olanýn Süt Emme Yoluyla Haram Oluþu -Ýki Kýz Kardeþi Ayný Anda Nikâhlamanýn, Cariye Olan Ýki Kýz Kardeþle Ayný Anda Birleþmenin Caiz Olmamasý -Evlilik Sebebiyle Haram Olan Kadýnlar -Bir Kadýn ile Ýlk Kocasýnýn Baþka Kadýndan Olan Kýzýný Birlikte Nikâhlamanýn Caiz -Bir Erkeðe Zina Ettiði Kadýnýn Annesinin ve Kýzýnýn Haram Oluþu -Boþanmýþ Kýz Kardeþin Ýddeti Bitinceye Kadar Evlenemeyeceði, Dört Kadýndan Birinin Ýddeti Sona Ermeden Beþincisinin Nikâhýnýn Olamayacaðý -Bir Müslüman Erkeðin Mecusiler Hariç Ehli Ki- Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 118

17 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 tap Kadýnlarýyla Evlenmesinin Caiz Ýhramlý Ýken Nikâhlanmanýn Caiz -Hür Kadýn Üzerine Cariye ile Nikâh Yapamanýn Caiz Olmamasý, Cariye Üzerine Hür Bir Kadýný Nikâhlamanýn Caiz -Hür Bir Erkeðin En Çok Dört Kadýnla Nikâhlanmasýnýn Mübah -Bir Kölenin Ýki Kadýndan Daha Fazlasýný Nikâhlamasýnýn Caiz Olmadýðý -Dört Eþli Bir Erkeðin Bunlardan Birini Bâin Talakla Boþamasý Durumunda Onun Ýddeti Dolmadýkça Bir Baþkasýyla Evlenmesinin Mümkün Olmadýðý -Mut a Nikâhýnýn Nesh Edildiði -Bir Nikâhýn Hâkime Sunulan Delille Sabit nda -Gerçekte Öyle Olmasa Bile- Hem Zahirde ve Hem de Allah Katýnda Geçerli Bir Nikâh Olmasý -Nikâhýn Fasit Þartlarla Fasit Olmayacaðý NÝKÂHTA VELÝ VE DENKLÝÐÝN BU- LUNMASI ÞARTI -Buluð Çaðýna Ermiþ Kadýnýn Nikâhýnýn Geçerli Olmasý Açýsýndan Velinin Bulunmasýnýn Þart Olmamasý -Usulde Umumun Kapsamýna Delâletinin, Ýttifakla Mefhum-ý Muhalifinden Daha Öncelikli -Dul Kadýnlarýn Rýzalarýný Sözlü Olarak Belirtmelerinin Gerekli -Nikâhlama Yetkisinin Baba Tarafýndan Erkek Akrabanýn (Asabelerde) Olmasý ve Kadýnýn Bazý Hallerde Nikâhlama Yetkisine Sahip Olmasý -Sultanýn Velisi Olmayanlarýn Velisi Olmasý -Nikâhta Denkliði (Küfüv) Gözetme, Denklik Olmadýðýnda da Evlenebileceði -Bir Kimsenin Velisi Kadýnla Evlenmesinin Mümkün, Birinin Nikâhta Ýki Tarafýn da Velisi Olacaðý MEHÝR -Mehrin On Dirhemden Daha Az Miktarda Olmamasý -Nikâh Akti Esnasýnda Mehir Belirlenmemiþse Mehr-i Misil Vermenin Gerekli -Gerdekte iken Mehirden Bir Kýsmýnýn Peþin Olarak Verilmesinin Müstehap -Mehri Az Tutmanýn Müstehap -Halvetle Mehrin Vacip Olmasý -Efendisinin Ýzni Olmadan Kölenin Nikâhlanmasýnýn Caiz Olmadýðý -Evli Bir Cariyenin Azat Edildiðinde Evliliðini Sürdürme Konusunda Muhayyer -Ravinin Hadisi Rivayet Ettikten Sonra Unutmasý Hakkýnda Muhaddislerin Tutumu KÂFÝRLERÝN NÝKÂHI -Kâfirlerin Nikâhlarýný Tanýma -Kâfir Olan Karý-Kocadan Birinin Müslüman Olmasý Durumunda Diðerine Müslüman Olmasý Teklif Edilip Onun Bunu Kabul Etmemesi Durumunda Aralarýnýn Tefrik Edileceði -Yurt (Dâr) Farklýlýðý Nedeniyle Ayrýlýðýn Sabit Olmasýnýn Delili -Çocuðun Anne ve Babasýndan Biri Müslüman nda Onlarýn En Hayýrlýsýna Tâbi Olacaðý KASM -Kocanýn Eþler Arasýnda Elinden Geldiði Kadar Âdil Davranmasýnýn Gerekli -Cariye ile Hür Eþ Arasýnda Ünsiyet Ýçin Geceleme Konusunda Adaleti(Kasm) Nasýl Saðlayacaðý -Kocanýn Yolculuk Hâlinde Eþlerinden Birini Yanýna Almak Ýçin Kura ya Baþvurmasýnýn Müstehap -Bir Eþin Kendi Nöbetini Kumasýna Vermesinin Sahih 7. SÜT EMZÝRME (RADÂ)BÖLÜMÜ -Süresi Ýçinde Olmak Kaydýyla Nesebin Haram Kýldýðý Þeyleri Sütün de Haram Kýlmasý, Sütün Azýnýn ve Çoðunun Ayný Hükümde Olmasý -Erkeðin Cinsel Münasebetiyle Kadýnda Meydana Gelen Sütün(Leben-i Fahl) Haram Kýldýðý 119 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 119

18 Yusuf Akgül 120 -Nikâhla Ýlgili Diðer Meseleler -Nikâhlanmanýn Teþvik Edilmesi, Evlenmemenin Yasaklanmasý ve Nikâhlý Olmanýn Kendini -Ýbadete Vermekten Daha Faziletli -Nikâhýn Oyuna (Þakaya) Gelmediði -Ýddet Ýçinde Bekleyen Bir Kadýnla Evlenen Kimsenin O Kadýnla Arasýnýn Tefrik Edilmesi ve Ýddetini Tamamladýktan Sonra Dilerse Onunla Evlenebileceði -Bir Erkeðin Zevcesine Mehrinden Hiçbir Þey Vermeden Kendisiyle Gerdeðe Girmesinin Caiz -Zina ile Evliliðin (Hürmet-i Müsâharenin) Doðmasý -Hibe, Temlik ve Benzeri Ýfadelerle Nikâh Akdinin Kurulabileceði -Bir Kadýný Ýki Velisi (Birbirinden Habersiz) Nikâhlarsa Bunlardan Birincinin Kýydýðý Nikâhýn Geçerli -Süt Emme Konusunda Münferit Kadýnlarýn Þahitliðinin Geçerli Olmadýðý 8. BOÞANMA(TALÂK) BÖLÜMÜ -Allah Katýnda En Sevimsiz Helalin Ýhtiyaç Yokken Boþama -Sünnî Talâk -Âdet Görmekte Olan Eþi Boþamanýn Yasaklýðý, Boþayanýn Eþine Geri Dönmesine Dair Emir, Talakýn Geçerli Sayýlmasý -Üç Boþamayý Birlikte Yapmanýn Günah ve Yapýldýðý Takdirde BununGeçerli -El-Ýnkâz Mine þ-þübühât fî Înfâzi l-mekrûh mine t-talâkât Risalesi -Âdet Hâlinde Boþama ile Bid î Talâkýn Geçerli Olup Olmadýðý -Bir Defada ve Ardarda Üç Lâfýzla Verilen Üç Boþamanýn Geçerli -Çocuðun, Akýl Hastasýnýn, Bunaðýn ve Talâký Ýçinden Geçiren Kimselerin Boþamasýnýn Hükmü, Zorlanan(Mükrehin), Sarhoþun ve Þaka Yapanýn Boþamasýnýn Hükmü -Cariyelerin En Çok Ýki Kez Boþanabileceði -Boþamanýn Efendinin Deðil, Köle Olan Kocanýn Yetkisinde -Zifaftan Önce Toptan Verilen Üç Talâkýn Geçerli -Boþamada Bazý Kinaye Sözcüklerin Kullanýmý ve Bu Tür BoþamadaNiyetin Belirleyici -Muhayyerliðin, Verildiði Meclisle Sýnýrlý Olmasý TALÂK ÜZERÝNE YAPILAN YEMÝNLER -Nikâhtan Önce Boþamayý Nikâha Baðlamanýn Hükmü -Boþama ve Baþka Hususlarda Ýstisnanýn Hükmü -Hastanýn Boþamasý: Ölümcül Hastalýða Yakalanan KocanýnBoþadýðý Eþin Mirasçý Olmasý BOÞAMADAN VAZGEÇME (RÝC AT) -Ric î (Dönüþü Olan) Talakla Boþanmýþ Kadýnla Ýliþkiye Girerken Ýzin Almanýn Müstehaplýðý -Serbest Býrakmanýn (Tesrîh) Üçüncü Boþama -Ric ate (Dönmeye) ve Boþamaya Þahit Tutmanýn Müstehap -Boþanan Kadýnýn Eski Eþiyle Yeniden Evlenebilmesi -Dönüþsüz Olarak Boþanmýþ Kadýnýn Birinciden Baþka Biriyle Evlenmesi, Onunla Ýliþkiye Girmesi ve Sonra Onun Kendisinden Bâin Talakla Ayrýlmasýyla Birinci Kocaya Helal Olmasý -Helal Kýlma (Tahlîl) Þartýyla Nikâhýn Mekruh -Boþanmýþ Olan Kadýnýn Ýlk Kocasýna Döndüðünde Üç Talak Hakkýyla Dönmesi ÎLÂ -Gerekli Süre Geçtikten Sonra Îlâ nýn Bâin Talak ve Kadýnýn Boþama Ýddeti Beklemesi Gerektiði -Îlâ nýn Dört Aydan Daha Az Olmayacaðý -Îlâ da Bulunup Sonra Boþama HUL Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 120

19 Zafer Ahmed Et-Tehânevî nin İ lâü s-sünen Adlı Eserine Dair - 2 -Hul un Bir Boþama -Kadýn Geçimsiz Takdirde Hul Bedeli Olarak Mehirden Daha Fazlasýný Almanýn Mekruh -Muhâla a Yoluyla Ayrýlan Kadýný Talakla Boþamanýn Mümkün ZÝHAR -Kefaretten Önce Eþiyle Ýliþkiye Giren Kimsenin Bir Kefaret Vermesi Gerektiði -Kefaretine Mükâteb Köle Azadýnýn Caiz -Kefarete Yeterli Olan Hurmanýn Miktarý LÝÂN -Kocalarýyla Aralarýnda Liân Gerçekleþmemiþ Kadýnlar -Liânýn Nasýl Yapýlacaðý: Liânýn Koca ile Baþladýðý, Hâkim ya da Kocanýn Boþamasýyla Ancak Ayrýlýðýn(Tefrikin) Gerçekleþebileceði -Çocuðun Kendisinden Olmadýðýný Ýleri Sürerek Yapýlan Ýffete Ýftiranýn Hükmü -Çocuðun Kendisinden nu Kabul edip, Sonra Bundan Dönmesinin Hükmü CÝNSEL KUSURLAR: ÝNNÎN VE DÝ- ÐERLERÝ -Ýktidarsýzlýða ( Ýnnîn) Süre Verilmesi ve Ýlgili Hükümler -Eþlerin Birbirlerinde Kusur Bulduklarýnda Muhayyer Olmamalarý ÝDDET -Kur Ýfadesinin Âdet(Hayýz) Anlamýna Geldiði -Gebelik Ýddetinin Doðumla Sona Ermesi -Bir veya Ýki Âdet Gördükten Sonra Âdeti Kesilen Sonra da Ölen Ric i TalaklaBoþanmýþ Ýddet Bekleyen Kadýna Kocasýnýn Mirasçý Olabilmesi -Özgürlüðüne Kavuþturulduðunda Ümmü l Veled in Ýddeti -Ýddetin Boþama ve Ölüm Haberinin Alýndýðý Andan Deðil Bunlarýn Gerçekleþtiði Andan Ýtibaren Geçerli Olmasý ÝHDAD: YAS TUTMA -Yas Tutan Kadýnýn Kaçýnacaðý Þeyler ve Sebepleri -Kocasý Ölen Kadýnýn Ýddet Bekleyeceði Mekân -Kocasý Ölmüþ Kadýnýn Mazerete Binaen Dýþarý Çýkabileceði -Nesebin Sabit Olmasý, Erkeklerin Bakamayacaklarý Yerlerde Sadece Kadýnlarýn Þahitliðinin Kabul Ediliþi AZÝL, ÐÎLE, EÞÝNE ARKADAN YAK- LAÞMA, ÝSTÝMNA -Hür Olan Eþten Ýzin Almak Suretiyle Azil Yapmanýn Caiz -ÇocuðunuEmziren Hanýmýyla Kocasýnýn Cinsel Ýliþkide Bulunmasý(Ðîle) -Kiþinin Eþine Arkadan Yaklaþmasýnýn Haram -Elle Tatmin Olma (Ýstimna) -Seviciliðin(Lezbiyenliðin) Haram ÇOCUK BAKIMI (HADANE) VE BUNA ÖNCELÝK HAKKI OLANLAR -Boþandýktan Sonra Evlenmedikçe Annenin Çocuðun Bakýmýndaki Öncelik Hakký -Teyzenin Çocuðun Bakýmý Konusunda Anne Yerine Geçmesi, Teyzenin Nikâhlarý Birbirine Haram Olan Çocuðun Neseb Akrabasý (Zî Rahm-i Mahrem) ile Evlense de Bakým Hakký NAFAKA -Eþ Nafakasýnýn Diðer Nafakalardan Öncelikli -Nafakada Kocanýn Maddi Durumunun Esas Alýnacaðý -Zevcesinin Nafakasý Ýçin Hiçbir Þeyi Bulunmayan Erkeðin Durumu -Bâin (Ayýrýcý) Talakla Boþanmýþ Olan Kadýnýn Mesken ve Nafaka Hakký -Akraba Nafakasý -Nafaka Yükümlülüðünün Varis Olan Akraba Üzerine ve Mecburiliði -Köle ve Hayvanlarýn Ýhtiyaçlarýnýn Saðlan- 121 Journal of Faculty of Theology of Bozok University, Vol. 6, No. 6 (2014/6), p. 121

20 Yusuf Akgül 122 masýnýn Gerekliliði 9. KÖLE AZADI (ITAK) BÖLÜMÜ -Köle Âzâdýnýn Müstehâp -Bir Kimse Evlenmesi Haram Olacak Derecede Yakýn Köle Akrabasýna Malik Takdirde Onun Özgür -Harbî Bir Kölenin Müslüman Olarak Ülkemize Gelmesi Durumunda Özgür Olacaðý -Hizmet Etme Þartýyla Köle Azâd Etmek -Tedbîr Köle Azadýnýn Ölüme Baðlanmasý -Müdebberin Satýlýp Baðýþlanamayacaðý ve Mirasýn Üçte Birinden Hür -Müdebberin Hizmetinin Satýþýnýn Câiz -Müdebberin Çocuklarýnýn da Müdebber -Çocuk Ýsteme (Ýstîlâd) -Cariyenin Ümmü Veled ve Satýlmasýnýn Haram KýlýndýðýZaman -Ýki Adamýn, Bir Çocuðun Kendilerine Ait nu Ýddia Ettikleri Takdirde Çocuðun Aralarýnda Ortak -Kâiflik ve Kâiflerin Görüþlerinin Delil Deðeri Taþýmadýðý -Ýbn Hazm ýn Ýmam Ebû Hanife ye (r.a.) Çocuðun Ýki Kadýna Birden Verilmesi Konusunda Yönelttiði Suçlamaya -Bir Cariyenin Efendisinden Çocuk Doðurup, Efendinin O Çocuðun Kendinden nu Kabul Etmesiyle Firaþ Olacaðý -Ýbn Hacer in Tahavî ye Karþý Öne Sürdüðü Ýtirazlara -Ümmü Veledin Efendisinin Ölümüyle Hürriyetine Kavuþacaðýna Dair Meþhur Hadis -Haklý Bir Gerekçe Olmaksýzýn Çocuðunu Kabul Etmeyen Kimsenin Vebali 10. YEMÝNLER BÖLÜMÜ -Yalan Yemin (Yemin-i Ðamus), Günah Olup Keffaretinin Olmadýðý -Yanlýþ Yemin (Yemin-i Laðv) -Yeminin Allah Teâlâ ya O nun Ýsim ve Sýfatlarýna -Allahtan Baþkasý Adýna Yapýlan Yeminin Geçerli Olmadýðý -Bir Günahý Ýþlemeye veya Bir Vacibi Terk Etmeye Yemin Etme Hâlinde Yemini Bozmanýn Vacipliði ve Yeminin Keffareti -Helali Haram Kýlmanýn Yemin Sayýldýðý, Bozulduðunda Yeminin Keffareti -Konusu Belirtilmeyen Adaðýn Yemin Sayýldýðý -Yemin Kefareti Orucunun Peþ peþe Tutulmasýnýn Þart -Yemin Kefareti Orucu Konusunda Hanefilere Yüklenen Ýbn Hazm a -Yemin Kefaretinin Onu Bozduktan Sonra Verileceði -Ýbn Hazm ýn Hanefilere Karþý Ýleri Sürdüðü Delillere -Ýtaat (Farz, Vacip) Cinsinden Adaðý Bulunanýn Onu Ýfa Etmesinin Vacip -Adaðýn Yasak Kýlýnmasýnýn Mutlak Olarak Mekruh Olup Olmadýðý -Yeminlerde Ýstisnanýn (Ýnþallah Demenin) Hükmü -Yüce Allah tan Baþkasýna Yemin Etme Konusunda Ýstisnanýn Geçersiz Görüþünü Ebu Hanife ye Nispet Eden Ýbn Hazm a -Ýstisna Konusunda Ýmam-ý Malik e Karþý Delil Ýleri Süren Ýbn Hazm a -Hz. Peygamber in (s.a.v.) Ýzhýr Hariç Ýfadesindeki Ýstisnanýn Durumu -Yeme ve Ýçme Konusunda Yemin, Ekmeðe Edilen Katýk Çeþitleri Hakkýnda Hadisler -Boþama ve Köle Azadý Konusunda Yemin, Köle Olan Babasýný Yeminin Kefaretine Niyet EderekSatýn Almanýn Yeterli Olmasý -Bir Günahý Ýþlemeye veya Yapamayacaðý Bir Þeyi Yapmaya Adakta Bulunanýn Kefaretinin Yemin Kefareti -Ýbn Abbas ýn (r.a) Delilini Çürütmeye Cüret Eden Ýbn Hazm a -Ýtaat Nitelikli Bir Þeyi Adama Durumunda Gücü Yettiði Kadarýyla Onu Yerine Getirmenin Vacip -Malýn Tamamýnýn Tasadduk Edileceðine Dair Yapýlan Adaðýn Zekâta Tâbi Mallarla Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 6 (2014/6), s. 122

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim

Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة. Bir Grup Âlim Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleri مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة ] تر [ Türkçe Turkish Bir Grup Âlim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 مساي ل وأح م تتعلق بيوم عرفة» باللغة

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir.

Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir. Korku Namazı KORKU NAMAZI Korku Namazı ve Sebebi Bu namazın, düşman veya yırtıcı hayvan karşısında, boğul-veya yangın endişesinden dolayı kılınması caizdir. Nasıl Kılınacağı i ; İnsanlar tek (ve aynı)

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00 Yüce Allah, İranlıların kutladığı iki bayrama karşılık biz Müslümanlara iki dînî bayram hediye etmiş ve bizi onlara karşı üstün kılmıştır. Hem üstün kılmış hem de onlara benzeme ve onların bayramlarına

Detaylı

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ HAC KİTABI

BÜYÜK İSLAM FIKHI MÜLTEKA TERCÜMESİ HAC KİTABI HAC KİTABI 1 HAC İLE ALAKALI BAZI TABİRLER Seher vakti: Sabah namazı vakti, şafak söktükten sonra. Mescid-i Haram: Mekke deki Kâbe nin bulunduğu mescid. Tekbir: Allahu Ekber. Tehlil: La ilahe illallah.

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 1. BÖLÜM İSLÂM DA İBÂDET / Ahmet Yaman 1.1. Kavramsal Çerçeve...20 1.2. İbâdetin Önemi ve Amacı...21 1.3. İbâdetin Çeşitleri...24 1.3.1. Yerine Getirilme Şekline Göre İbâdetler...24

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir.

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. (KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ Kan Çeşitleri Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. Hayız: Âdet görmekten kesilme yaşına (sinn-i iyasa) [1] [1] henüz gel

Detaylı

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? TEMEL DİNİ BİLGİLER ID Questions Question Image 1 Barış, esenlik, selamet, teslim olmak, boyun eğmek ve bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam B. İman C. İsmet D. İzzet

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti

Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti ORUÇ Imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsî münasebetten uzak durmak demektir. Imsak vakti, baska bir deyisle oruç yasaklarinin baslama vakti, fecr-i sâdik, yani tan yerinin agarmasidir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır.

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır. İMAN İBADET AHLAK Allah a çağıran, salih amelde bulunan ve: Gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet, 41/33) Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak olan, ne mallarınız,

Detaylı

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi?

Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Fıkıh Soruları Ramazan Bayramı Fitre ve zekâtlar bayram bittikten sonra da verilebilir mi? Zekatın ödenmesinin zamanı, aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra, nisap miktarı, zekâta tabi ve üzerinden

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

7. ÜNİTE - HAC VE UMRE

7. ÜNİTE - HAC VE UMRE 7. ÜNİTE - HAC VE UMRE * Yahudilikteki, en önemli hac mekanı Kudüs ve çevresidir. Tevrat a göre bütün Yahudi erkekler yılda üç defa gerçekleşen bayram günlerinde İsrail in Allah ı Rab Yahova nın huzurunda

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar On5yirmi5.com Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığının fetva hattı, istismarı önlemek için bir süre önce kapatılırken, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde merak edilen

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn

Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? Muhammed b. Salih el-useymîn Ö zürsüz oruç tutmayan kimseye kaza gerekir mi? [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 هل ىلع تارك الصيام نو غري عذر قضاء «باللغة

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com

UMRE SUNUMU 2014. www.safahacumre.com UMRE SUNUMU 2014 www.safahacumre.com ALİ BİN MUVAFFAK HZ. LERİ; Ali bin Muvaffak hazretleri, bir zaman Kâbe-i muazzamayı tavaf ettikten sonra Altın oluğun hizâsında oturup tefekküre daldı. "Acabâ Allahü

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

2004 YILI HAC ORGANİZASYONU ERKEK VE BAYAN DİN GÖREVLİLERİ SEÇİMİ TEST SINAV SORULARI

2004 YILI HAC ORGANİZASYONU ERKEK VE BAYAN DİN GÖREVLİLERİ SEÇİMİ TEST SINAV SORULARI 2004 YILI HAC ORGANİZASYONU ERKEK VE BAYAN DİN GÖREVLİLERİ SEÇİMİ TEST SINAV SORULARI 1. İhrama girdiği halde, izar ve ridaya bürünmeden günlük giysileri ile mikat sınırını geçen ve bu haliyle günün dörtte

Detaylı

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek!

HACCIN YAPILIŞI. Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! HACCIN YAPILIŞI Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne lhamde ve n-ni mete leke ve l-mülk, lâ şerîke lek! Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz. (Nesâî, Menasîk, 220) Hac,

Detaylı

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR..

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. NAMAZ NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. Namaz, kelime olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salat tır. Salat; dua etmek, hayır duada bulunmak,ibadet yapmak, bağışlanma dilemek ve rahmet gibi anlamlara gelir.

Detaylı

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... TELEFON NUMARASI :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI. UMRE TURLARI REHBERi

TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI. UMRE TURLARI REHBERi TRABZON veya İSTANBUL KALKIŞLI UMRE TURLARI REHBERi HAKKIMIZDA Torlak Turizm 1994 İsmail Torlak tarafından kuruldu. 1994 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Hac ve Umre Organizasyonları gerçekleştiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

İSLAM İBADET ESASLARI

İSLAM İBADET ESASLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM İBADET ESASLARI KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş

İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş Fıkıh Lafız: Fıkıh sözlükte anlamak, kavramak demektir. Terim: İnsanların ameli konularda leh ve aleyhlerine olan şeyleri bilmesidir. Fıkıh 2 ye ayrılır; Muamelat: insanın

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Hac Rehberi

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Hac Rehberi DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Hac Rehberi Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

a) İhrama girme (farz) niyet telbiye umreye niyet telbiye telbiye, tekbir, tehlîl salavât-ı şerife Mekke ye sünnet müstehap

a) İhrama girme (farz) niyet telbiye umreye niyet telbiye telbiye, tekbir, tehlîl salavât-ı şerife Mekke ye sünnet müstehap a) İhrama girme (farz) Temettü haccı yapacak olan kimse hazırlık safhasından sonra mîkât sınırlarını geçmeden veya hava alanında ihrama girer. İhrama, niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir.

Detaylı

HACDA KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

HACDA KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER HACDA KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER الا ح م ا تعلقة بالنساء ا ج ] تر [ Türkçe Turkish Hazırlayan Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2009-430 الا ح م ا تعلقة بالنساء ا ج» باللغة ال ية «إعداد بن مسلم شاه

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü

Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü Mikat yerini geçtikten sonra ihrama girmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Abdulaziz b. Baz Muhammed b. Salih el-useymîn 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 م الا حرام بعد جتاوز

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. 2. I.Öğlen namazı için kerahet vakti yoktur II. Akşam namazı için fazilet ve ihtiyar vakti birdir III. Öğlen namaz için ihtiyar ve cevaz vakti ayrıdır IV. Sabah Namazı Cem edilmediğinden zaruret vakti

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin KAZA ORUCUNU MAZERETSİZ Z GECİKT KTİRMENİN HÜKMÜ ] تر Turkish [ Türkçe Abdulaziz b. Baz Abdullah b. Cibrîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 203-434 ح م تا خ قضاء رضان» بالغة الية «عبد العز%ز

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı