ARGEVİZYON TEKNOKENT TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. Mart 2013 Sayı 1. Tanımı. Amacı. Misyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARGEVİZYON TEKNOKENT TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. Mart 2013 Sayı 1. Tanımı. Amacı. Misyonu"

Transkript

1 Mart 2013 Sayı 1 TEKNOLOJİ TEKNOKENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ Tanımı Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Amacı Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, AK PARTi Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, Misyonu Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak, İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin sayısının artmasını ve gelişmesini desteklemek, Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak. İleri teknoloji alanında çalışan ulusal ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak. Amacımız, Türkiye yi, diğer tüm alanlarda olduğu gibi, bilim, teknoloji ve yenilik alanında da, 2023 yılında dünyanın en ileri, en gelişmiş ülkelerinden biri durumuna getirmek. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak. İleri teknoloji ve ihracata yönelik katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürünleri üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük işletmelerin büyümesini teşvik etmek. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL MERKEZİ

2 Sayfa 2 Vizyonu Küreselleşen dünyada yerini almış ve ekonomik gücü yüksek bir Türkiye, Daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği, Araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi, Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi, Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi, Hedefleri 2 Türkiye nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak, Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak, Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek, Sektör öncelikleriyle Türkiye nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak, Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek, Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak, Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak, Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak, Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulması, Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmektir. Bilim, teknoloji ve yenilik alanında gerçekleştirdiğimiz atılım, yakaladığımız ivme, diğer ülkeler tarafından da dikkatle ve gıptayla takip ediliyor. Artık bilim ve teknoloji alanında bir Türkiye modelinden söz ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan

3 AK PARTi Genel Merkez Sayfa 3 Sayfa 11 Mart 2013 Sayı 1 PATENT Kanun DURUMU İle Sağlanan Destek, Teşvik ve Muafiyetler AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve tek- Firma sayısı e, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile noloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine Günümüz başlık dünyasında altında gösterilmiştir. bir ülkenin rekabet gücünü ve toplumsal refahını belirleyen konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. en önemli 1) Yönetici etkenlerden Şirketlere biri de; o ülkede yapılan Bilim ve Teknoloji çalışmalarının Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ticari bir Bölgelerin ürün veya kurulması üretim yöntemine için gerekli dönüşerek idare binası, patentle kuluçka sonuçlanmasıdır. düzenlenen kâğıtlardan Firmalar tarafından merkezi bu ve güne alt yapı kadar inşası başvurusu ile ilgili giderlerin yapılan/tasdik yönetici edilmiş damga patent vergisi sayısı ve 322 harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi ve yapılan işlemlerden dolayı şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı maz. işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alın- adettir. olmak üzere karşılanabilir. SONUÇ OLARAK Yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazançlar tarihine kadar vergiden muaf tutulmaktadır. İstihdam edilen personel sayısı e ( Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca Bu Ar-Ge, Kanun kapsamına Destek giren Personeli), Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 Teknoloji Geliştirme tarihli ve Bölgelerine; 5018 Hazineye sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Proje Kanunu, Sayısı ya, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 ait taşınmazlar ilk Biten 2004 yılında ,00- beş tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz., yılı bedelsiz olarak Üzerinde çalışılan proje sayısı ye Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından 2005 yönetici yılında şirket lehine ,00-, ilk irtifak hakkı tesis beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak edilmekte veya İhracat vergi 657 değerinin milyon binde A.B.D. ikisi Dolarına, karşılığında irtifak hakkı tesis edilmekte 2006 yılında veya kullanma ,00- kullanma, izni izni verilmektedir. İrtifak hakkı veya kullanma izni verilenlerden hasılat payı alınmamaktadır. ortaklı firma sayısı 70 e, bu fir- verilmektedir. Yabancı/yabancı 2007 yılında ,00-, malarca yapılan yatırım tutarı 683 milyon 2) ABD Girişimcilere Dolarına, 2008 yılında ,00-, Başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2009 yılında münhasıran ,00-, bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 322 ye ulaşmıştır. elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır yılında ,00-, Bu süre içerisinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı 2011 şeklindeki yılında ise teslim ,00 ve hizmetleri, de katma değer Ar-Ge ye ve eğitim önem vererek, bilgi vergisinden muaf tutulmaktadır. ekonomisine geçerek, kulvar değiştirmeli, orta 2012 yılında ise ,00-, Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek sınıftan üst lige çıkmalıyız. personelinin de bu görevleri ile ilgili ücretleri olmak tarihine üzere kadar her türlü Yılları vergiden itibariyle muaf bugüne tutulmaktadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, eğer doğru kadar Bölgelere toplamda ,00 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50 si 5746 sayılı Kanun değerlendirebilirsek, her alanda olduğu gibi, bu ödenek kullandırılmıştır. kapsamında desteklenmektedir. konuda da en büyük avantajımız. Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında Recep geçirmesi Tayyip gereken Erdoğan süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. Teknolojik ürünün, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir. 3

4 Sayfa 4 Öğretim Üyelerine Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. Bölgede yer alan faaliyetlerde idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinin, yönetici şirkette görevlendirilmeleri sağlanmaktadır. Bölgelerde Mevcut Durum Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedir. İlan edilen Teknoloji Geliştirme Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 34 İlde 49 adet; (Ankara 6 adet (ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, AnkaraÜnv, Gazi, ASO), İstanbul 5 adet (İTÜ, Yıldız, İstanbulÜnv, Boğaziçi, İstanbul), Kocaeli 4 adet (TübitakMAM, GOSB, Kocaeli, Muallimköy), İzmir 3 adet (İzmir, İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı, Dokuz Eylül), Eskişehir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Bursa, Gaziantep, Denizli, Sivas, Elazığ, Edirne, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa ve Niğde illerinde) Faaliyette bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayısı 34 adet; (Ankara 5 adet, İstanbul 4 adet, Kocaeli 3 adet, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Sakarya, Bolu, Düzce, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde) Faaliyette Olan Bölge Sayısı 34 Faaliyete geçmemiş Bölge Sayısı 15 4

5 Sayfa 9 Sayfa 5 Türkiye deki Teknokentler AK PARTi Genel Merkez Mart 2013 Sayı 1 BÖLGE ADI ŞİRKET ADI İLİ YIL BÖLGE YERİ BÖLGELERDE SAĞLANAN İSTİHDAM 1 ODTÜ Teknokent TGB Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh.İnş.Taah.ve Tic A.Ş. Ankara 2001 Üniversite / OSB 2 TÜBİTAK-MAM Teknopark TGB Marmara Teknokent A.Ş. Kocaeli 2001 Kamu Ar-Ge Merkezi 3 Ankara TGB (CYBERPARK) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ankara 2002 Üniversite 4 GOSB Teknopark TGB GOSB Teknopark A.Ş. Kocaeli 2002 OSB 5 İzmir TGB İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. İzmir 2002 Enstitü 6 İTÜ ARI Teknokent TGB Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. İstanbul 2003 Üniversite 7 Hacettepe Üniversitesi TGB Hacettepe Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş Ankara 2003 Üniversite / Diğer (Polatlı) 8 Yıldız Teknik Üniversitesi TGB Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. İstanbul 2003 Üniversite 9 Kocaeli Üniversitesi TGB KOÜ Teknopark A.Ş. Kocaeli 2003 Üniversite 10 Eskişehir TGB Atap - Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Sanayi. ve Ticaret A.Ş. Eskişehir 2003 Üniversite / OSB 11 İstanbul Üniversitesi TGB İstanbul Teknokent A.Ş. İstanbul 2003 Üniversite 12 Selçuk Üniversitesi TGB Konya Teknokent - Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Konya 2003 Üniversite 13 Batı Akdeniz Teknokenti TGB Antalya Teknokent A.Ş. Antalya 2004 Üniversite 14 Erciyes Üniversitesi TGB Erciyes Teknopark A.Ş. Kayseri 2004 Üniversite 15 Trabzon TGB Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Trabzon 2004 Üniversite 16 Çukurova TGB Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Adana 2004 Üniversite 17 Erzurum Ata Teknokent TGB Ata Teknokent A.Ş. Erzurum 2005 Üniversite 18 Mersin TGB Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.S. Mersin 2005 Üniversite / OSB 19 Göller Bölgesi TGB Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş. Isparta 2005 Üniversite Grafik Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstihdam Edilen Personel Sayısı 20 Ulutek TGB Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Bursa 2005 Üniversite 21 Ankara Üniversitesi TGB Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Ankara 2006 Üniversite 22 Gaziantep Üniversitesi TGB Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Gaziantep 2006 Üniversite 23 Pamukkale Üniversitesi TGB Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Denizli 2007 Üniversite 24 Cumhuriyet TGB. Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Sivas 2007 Üniversite BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme teknolojileri başta olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında çalışan yenilikçi firmalar yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı Kasım 2012 sonu itibariyle adettir. Teknoloji 25 Fırat TGB Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Elazığ 2007 Üniversite 26 Trakya Üniversitesi Edirne TGB Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Edirne 2007 Üniversite Bölgelerinde, 27 Gazi Teknopark TGB Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ankara 2007 Üniversite Geliştirme Kasım 2012 sonu itibariyle 28 Dicle Üniversitesi TGB Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Diyarbakır 2007 Üniversite 29 ASO Teknopark TGB Aso Teknopark A.Ş. Ankara 2008 Diğer (Polatlı) toplam Tokat TGB Tokat Teknopark A.Ş. Tokat 2008 Üniversite personele 31 Sakarya Üniversitesi TGB T.C. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Sakarya 2008 Üniversite 32 Boğaziçi Üniversitesi TGB BÜN Teknopark A.Ş. İstanbul 2009 Üniversite sağlanmıştır. 33 Bolu TGB Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Bolu 2009 Üniversite 34 Kütahya Dumlupınar Tasarım TGB Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Kütahya 2009 OSB 35 Samsun TGB Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Samsun 2009 Üniversite 36 Malatya TGB Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Malatya 2009 Üniversite istihdam 37 İstanbul TGB (SSM) Teknopark İstanbul A.Ş. İstanbul 2009 Diğer (Pendik (İTEP - Sbh GKÇN Hav.Aln.) 38 Harran Üniversitesi TGB Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici AŞ. Şanlıurfa 2010 Diğer (Merkez İlçe / Akçakale) 39 Düzce Teknopark TGB Düzce Teknopark Anonim Şirketi Düzce 2010 Üniversite - OSB 40 Çanakkale TGB KURULMADI Çanakkale 2011 Diğer 41 Muallimköy TGB Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Kocaeli 2011 Enstitü 42 Kahramanmaraş TGB Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. K.Maraş 2011 Üniversite 43 Namık kemal üniversitesi TGB Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Tekirdağ 2011 Üniversite 44 Yüzüncü Yıl Üniversitesi TGB Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent A.Ş. Van 2012 Üniversite 45 Çorum TGB KURULMADI Çorum 2012 OSB 46 Celal Bayar Üniversitesi TGB KURULMADI Manisa 2012 Üniversite 47 İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı TGB İzmir Bilim Ve Teknoloji Park Aş. İzmir 2012 OSB 48 Niğde Üniversitesi TGB KURULMADI Niğde 2013 Üniversite 49 Dokuz Eylül KURULMADI İzmir 2013 Üniversite Grafik 4. Yıllara Göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayısı 5

6 Sayfa 6 BÖLGE ADI Yönetici Şirket Bünyesinde Yer Alan ÜNİ. / ENS. / KAM. ARGE MERK. BÖLGE ALANI SAYISI TOPLAM YÜZÖLÇÜM (M²) FAALİYETE GEÇTİĞİ YIL 1 ODTÜ Teknokent TGB ODTÜ 3 1,211, TÜBİTAK-MAM Teknopark TGB TÜBİTAK 1 619, Ankara TGB (CYBERPARK) Bilkent Üni , GOSB Teknopark TGB Sabancı Üni / Kocaeli Üni , İzmir TGB İYTE-Dokuz Eyl.Üni / İzm.Ekonomi Üni 2 2,247, İTÜ ARI Teknokent TGB İTÜ 3 722, Hacettepe Üniversitesi TGB Hacettepe Üni. 6 2,756, Yıldız Teknik Üniversitesi TGB Yıldız Teknik Üniversitesi 1 102, Kocaeli Üniversitesi TGB Kocaeli Üni , Eskişehir TGB Anadolu Üni / Osmangazi Üni , İstanbul Üniversitesi TGB İstanbul Üni. / Ankara Üni , Selçuk Üniversitesi TGB Selçuk Üni , Batı Akdeniz Teknokenti TGB Akdeniz Üni , Erciyes Üniversitesi TGB Erciyes Üni , Trabzon TGB KTÜ 1 21, Çukurova TGB Çukurova Üni , Erzurum Ata Teknokent TGB Atatürk Üni , Mersin TGB Mersin Üni. 1 50, Göller Bölgesi TGB Süleyman Demirel Üni , Ulutek TGB Uludağ Üni , Ankara Üniversitesi TGB Ankara Üni. / Hacettepe Üni , Gaziantep Üniversitesi TGB Gaziantep Üni , Pamukkale Üniversitesi TGB Pamukkale Üni. 1 50, Cumhuriyet TGB. Cumhuriyet Üni. 1 91, Fırat TGB Fırat Üni. 1 79, Trakya Üniversitesi Edirne TGB Trakya Üni. 2 54, Gazi Teknopark TGB Gazi Üni. 1 58, Dicle Üniversitesi TGB Dicle Üni , ASO Teknopark TGB TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. 1 1,244, Tokat TGB Gaziosmanpaşa Üni. 1 16, Sakarya Üniversitesi TGB Sakarya Üni. 1 49, Boğaziçi Üniversitesi TGB Boğaziçi Üni. 1 3, Bolu TGB Abant İzzet Baysal Üni. 1 6,

7 Sayfa 7 Sayfa 7 AK PARTi Genel Merkez Mart 2013 Sayı 1 34 Kütahya Dumlupınar Tasarım TGB Dumlupınar Üni. 2 84, Samsun TGB Ondokuzmayıs Üni. 1 80, Malatya TGB Kütahya Dumlupınar Tasarım TGB İnönü Üni. Dumlupınar Üni , , İstanbul TGB (SSM) Samsun TGB İstanbul Tic.Üni. Ondokuzmayıs Üni ,271, , Harran Üniversitesi TGB Malatya TGB Harran Üni. İnönü Üni ,222, , Düzce Teknopark TGB İstanbul TGB (SSM) Düzce Üni. İstanbul Tic.Üni , ,271, Çanakkale TGB Harran Üniversitesi TGB 18 Mart Üni. Harran Üni , ,222, Muallimköy TGB Düzce Teknopark TGB Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Düzce Üni ,847, , Kahramanmaraş TGB Çanakkale TGB Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 18 Mart Üni , , Namık kemal üniversitesi TGB Muallimköy TGB Namık Kemal Üni. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü , ,847, Yüzüncü Yıl üniversitesi TGB Kahramanmaraş TGB Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni , , Çorum TGB Namık kemal üniversitesi TGB Hiti Ünv./Hacettepe Ünv. Namık Kemal Üni , , Celal Bayar Üniversitesi TGB Yüzüncü Yıl üniversitesi TGB Celal Bayar Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi , , İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı TGB Çorum TGB İzmir Ekonomi Üniversitesi Hiti Ünv./Hacettepe Ünv , , Niğde Üniversitesi Tgb Celal Bayar Üniversitesi TGB Niğde Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi , , Dokuz Eylül Tgb İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı TGB Dokuz Eylül, İzmir Katip Çelebi, Yaşar ve Şifa Üniversiteleri İzmir Ekonomi Üniversitesi , , Niğde Üniversitesi Tgb Niğde Üniversitesi ,276, , VERİLERİN YILLAR İTİBARİYLE GRAFİK GÖSTERİMLERİ 49 Dokuz Eylül Tgb Dokuz Eylül, İzmir Katip Çelebi, Yaşar ve Şifa Üniversiteleri 2 27, ,276, VERİLERİN YILLAR İTİBARİYLE GRAFİK GÖSTERİMLERİ Grafik Yılları Arasında Kurulmuş Olan Toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sayısı Grafik Yılları Arasında Kurulmuş Olan Toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sayısı 7

8 Sayfa 8 Grafik Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer alan Toplam Firma Sayısı (Faaliyette olan 34 Bölgede) FİRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı Kasım 2012 sonu itibariyle e ulaşmıştır. 8

9 Sayfa 9 Sayfa 5 BÖLGELERDE SAĞLANAN İSTİHDAM Türkiye deki Teknokentler AK PARTi Genel Merkez Mart 2013 Sayı 1 BÖLGE ADI ŞİRKET ADI İLİ YIL BÖLGE YERİ 1 ODTÜ Teknokent TGB Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh.İnş.Taah.ve Tic A.Ş. Ankara 2001 Üniversite / OSB 2 TÜBİTAK-MAM Teknopark TGB Marmara Teknokent A.Ş. Kocaeli 2001 Kamu Ar-Ge Merkezi 3 Ankara TGB (CYBERPARK) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ankara 2002 Üniversite 4 GOSB Teknopark TGB GOSB Teknopark A.Ş. Kocaeli 2002 OSB 5 İzmir TGB İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. İzmir 2002 Enstitü 6 İTÜ ARI Teknokent TGB Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. İstanbul 2003 Üniversite 7 Hacettepe Üniversitesi TGB Hacettepe Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş Ankara 2003 Üniversite / Diğer (Polatlı) 8 Yıldız Teknik Üniversitesi TGB Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. İstanbul 2003 Üniversite 9 Kocaeli Üniversitesi TGB KOÜ Teknopark A.Ş. Kocaeli 2003 Üniversite 10 Eskişehir TGB Atap - Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Sanayi. ve Ticaret A.Ş. Eskişehir 2003 Üniversite / OSB 11 İstanbul Üniversitesi TGB İstanbul Teknokent A.Ş. İstanbul 2003 Üniversite 12 Selçuk Üniversitesi TGB Konya Teknokent - Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Konya 2003 Üniversite 13 Batı Akdeniz Teknokenti TGB Antalya Teknokent A.Ş. Antalya 2004 Üniversite 14 Erciyes Üniversitesi TGB Erciyes Teknopark A.Ş. Kayseri 2004 Üniversite 15 Trabzon TGB Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Trabzon 2004 Üniversite Grafik Yılları Arasında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstihdam Edilen Personel Sayısı 16 Çukurova TGB Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Adana 2004 Üniversite 17 Erzurum Ata Teknokent TGB Ata Teknokent A.Ş. Erzurum 2005 Üniversite 18 Mersin TGB Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Ticaret A.S. Mersin 2005 Üniversite / OSB 19 Göller Bölgesi TGB Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş. Isparta 2005 Üniversite 20 Ulutek TGB Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Bursa 2005 Üniversite BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN PROJELER 21 Ankara Üniversitesi TGB Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Ankara 2006 Üniversite 22 Gaziantep Üniversitesi TGB Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Gaziantep 2006 Üniversite Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ağırlıklı olarak sırasıyla; Yazılım, Bilişim, Elektronik, İleri Malzeme teknolojileri başta olmak üzere; Tasarım, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Otomotiv, Tıp Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji konularında çalışan yenilikçi firmalar yer almakta olup, bölgelerde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı Kasım 2012 sonu itibariyle adettir. 23 Pamukkale Üniversitesi TGB Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Denizli 2007 Üniversite 24 Cumhuriyet TGB. Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Sivas 2007 Üniversite 25 Fırat TGB Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Elazığ 2007 Üniversite 26 Trakya Üniversitesi Edirne TGB Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Edirne 2007 Üniversite 27 Gazi Teknopark TGB Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ankara 2007 Üniversite 28 Dicle Üniversitesi TGB Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Diyarbakır 2007 Üniversite 29 ASO Teknopark TGB Aso Teknopark A.Ş. Ankara 2008 Diğer (Polatlı) 30 Tokat TGB Tokat Teknopark A.Ş. Tokat 2008 Üniversite 31 Sakarya Üniversitesi TGB T.C. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Sakarya 2008 Üniversite 32 Boğaziçi Üniversitesi TGB BÜN Teknopark A.Ş. İstanbul 2009 Üniversite 33 Bolu TGB Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Bolu 2009 Üniversite 34 Kütahya Dumlupınar Tasarım TGB Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Kütahya 2009 OSB 35 Samsun TGB Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Samsun 2009 Üniversite 36 Malatya TGB Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Malatya 2009 Üniversite 37 İstanbul TGB (SSM) Teknopark İstanbul A.Ş. İstanbul 2009 Diğer (Pendik (İTEP - Sbh GKÇN Hav.Aln.) 38 Harran Üniversitesi TGB Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici AŞ. Şanlıurfa 2010 Diğer (Merkez İlçe / Akçakale) 39 Düzce Teknopark TGB Düzce Teknopark Anonim Şirketi Düzce 2010 Üniversite - OSB 40 Çanakkale TGB KURULMADI Çanakkale 2011 Diğer 41 Muallimköy TGB Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Kocaeli 2011 Enstitü 42 Kahramanmaraş TGB Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. K.Maraş 2011 Üniversite 43 Namık kemal üniversitesi TGB Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Tekirdağ 2011 Üniversite 44 Yüzüncü Yıl Üniversitesi TGB Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent A.Ş. Van 2012 Üniversite 45 Çorum TGB KURULMADI Çorum 2012 OSB Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Kasım 2012 sonu itibariyle toplam personele istihdam sağlanmıştır. 46 Celal Bayar Üniversitesi TGB KURULMADI Manisa 2012 Üniversite Grafik 4. Yıllara Göre Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Proje Sayısı 47 İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı TGB İzmir Bilim Ve Teknoloji Park Aş. İzmir 2012 OSB 48 Niğde Üniversitesi TGB KURULMADI Niğde 2013 Üniversite 49 Dokuz Eylül KURULMADI İzmir 2013 Üniversite 9

10 Sayfa 10 Grafik 5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Yapılan İhracat Faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan şirketlerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları teknolojik ürün ihracatı 2012 yılı Kasım sonu itibariyle 657 milyon A.B.D. Dolarına ulaşmıştır. BÖLGELERDE YER ALAN YABANCI FİRMA SAYISI VE YABANCI SERMAYE Grafik 6. Yıllara göre TGB lerde Yeralan Yabancı Firma Sayısı Yabancı sermaye açısından baktığımızda; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde toplam 70 adet yabancı/ yabancı ortaklı firma yer almakta olup bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 683 milyon ABD Dolarıdır. 10

11 Sayfa 11 Sayfa 3 PATENT DURUMU Kanun İle Sağlanan Destek, Teşvik ve Muafiyetler AK PARTi Genel Merkez Ar-Ge Mart Başkanlığı 2013 Sayı Sayılı Günümüz Teknoloji dünyasında Geliştirme Bölgeleri bir ülkenin Kanunu rekabet ile gücünü noloji ve işbirliği toplumsal programları refahını ile ilgili belirleyen giderlerin, yönetici şirketçe bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine başlık altında en önemli gösterilmiştir. etkenlerden biri de; o ülkede yapılan konulan Bilim ödenekle ve Teknoloji sınırlı olmak çalışmalarının üzere karşılanabilir. 1) Yönetici ticari Şirketlere bir ürün veya üretim yöntemine dönüşerek patentle sonuçlanmasıdır. Firmalar kurulması tarafından için bu gerekli güne idare kadar binası, başvurusu kuluçka yapılan/tasdik düzenlenen edilmiş kâğıtlardan patent ve sayısı yapılan 322 işlemlerden dolayı Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak Bölgelerin merkezi adettir. ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici damga vergisi ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı maz. işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alın- olmak üzere karşılanabilir. SONUÇ OLARAK Yönetici şirketin bu Kanunun uygulanması kapsamında AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik elde ettiği kazançlar tarihine kadar vergiden yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka muaf tutulmaktadır. programları, teknoloji Firma sayısı transfer e, ofisi hizmetleri ve tek- İstihdam edilen personel sayısı e ( Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca Ar-Ge, Destek Personeli), Teknoloji Geliştirme Bölgelerine; Bu Kanun kapsamına giren Bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 Hazineye sayılı Kamu Malî Biten Yönetimi Proje Sayısı ve Kontrol ya, Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı 2004 Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 yılında ait taşınmazlar ,00- ilk, beş tarihli ve 4734 Üzerinde sayılı Kamu çalışılan İhale proje Kanunu sayısı hükümleri ye uygulanmaz yılında yılı bedelsiz ,00-, olarak Hazineye ait taşınmazlar için, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk irtifak hakkı tesis İhracat 657 milyon A.B.D. Dolarına, beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın 2006 emlak yılında edilmekte ,00- veya, vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilmekte veya kullanma kullanma izni izni verilmektedir. Yabancı/yabancı İrtifak hakkı veya ortaklı kullanma firma sayısı izni verilenlerden 70 e, bu firmalarca yapılan yatırım tutarı 683 milyon hasılat payı alınmamaktadır yılında verilmektedir ,00-, ABD Dolarına, 2008 yılında ,00-, 2) Girişimcilere Başvurusu yapılan/tasdik edilmiş patent sayısı 2009 yılında ,00-, Bölgede faaliyet gösteren 322 ye ulaşmıştır. gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve 2010 kurumlar yılında vergisinden ,00-, muaf tutulmaktadır. Bu süre içerisinde münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, 2011 veri yılında yönetimi, ise iş uygulamaları, ,00 sektörel, internet,, Ar-Ge ye ve eğitim önem vererek, bilgi ekonomisine mobil ve askeri geçerek, komuta kulvar kontrol değiştirmeli, uygulama yazılımı orta şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer 2012 yılında ise ,00-, vergisinden muaf tutulmaktadır. sınıftan üst lige çıkmalıyız. olmak üzere Yılları itibariyle bugüne Bölgede çalışan Ar-Ge personelinin, ayrıca Ar-Ge personelinin yüzde onunu geçmeyecek şekilde Ar-Ge Destek personelinin Genç de bu ve görevleri dinamik ile ilgili nüfusumuz, ücretleri eğer doğru kadar Bölgelere toplamda ,00 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. değerlendirebilirsek, her alanda olduğu gibi, bu ödenek kullandırılmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50 si 5746 sayılı Kanun kapsamında konuda desteklenmektedir. da en büyük avantajımız. Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge Recep personelinin, Tayyip Erdoğan Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. Teknolojik ürünün, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir. 11

12 Değerli İl Başkanımız, Hükümetimizin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında hayata geçirdiği icraatlarımızı Bülteni olarak tüm teşkilatlarımıza belli aralıklarla duyurmak amacıyla hazırladığımız bültenlerimizin ilkini Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başlığıyla sunuyoruz. Teknopark ya da teknokent olarak da adlandırılan Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizle ilgili temel bilgi ve grafikleri bilginize sunduğumuz bu ilk bültenimizde, bu alanda gelmiş olduğumuz nokta açıkça görülmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ne 2004 yılında TL olan kaynak aktarımı, 2012 yılında TL ye yükselmiştir. Sayın Başbakanımız ın talimatları doğrultusunda, 30 Eylül 2012 tarihli Kongre Manifestomuz da da belirtildiği üzere, ülkemizin Ar-Ge harcamalarında dünyada birinci ligde olması hedeflenmektedir. Tüm teşkilatlarımız için yararlı olmasını umduğum bu ilk bültenimizle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz konusundaki farkındalığın da artmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle konunun; kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe teşkilat Ar-Ge Başkanlarımızla özellikle paylaşılması dileğimle, en içten selam ve saygılarımla sunuyorum. Süleyman Soylu Genel Başkan Yardımcısı Ar-Ge Başkanı

ARGEVİZYON TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. Mart 2013 Sayı 1. Değerli İl Başkanımız,

ARGEVİZYON TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ. Mart 2013 Sayı 1. Değerli İl Başkanımız, Mart 2013 Sayı 1 Değerli İl Başkanımız, TEKNOLOJİ ARGEVİZYON Hükümetimizin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında hayata geçirdiği icraatlarımızı Bülteni olarak tüm teşkilatlarımıza belli aralıklarla

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Kırıkkale Üniversitesi Teknokent'e kimler başvurabilir? a- Türkiye nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARI Abdullah ÖĞÜTVERİCİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 20.11.2013 1

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz.

Geçen zaman içerisinde büyük ilerlemeler kaydetmemize rağmen hala gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bilişim Vadisi Olma Yolunda Hızla İlerliyor Türkiye Ekonomisi, Cumhuriyet in kuruluşundan bugüne çok büyük ilerlemeler kaydetti. Geçmişte toplu iğneyi bile yurt dışından

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler"

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler" Dr. İrfan ELMACI Sanayi Genel Müdürlüğü İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 19-20 Eylül

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Ar-Ge Merkezleri Teknoparklar

Ar-Ge Merkezleri Teknoparklar EKİM 2012 YIL: 24 SAYI: 286 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Merkezleri ve Sağlanan Teşvikler Ülkemizde ve Dünyada

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? FIRAT TEKNOKENT'TE YER ALMAK İSTER MİSİNİZ? Başvuru ve Bilgi Klavuzu Fırat Üniversitesi Kampüsü 23119 Elazığ / TÜRKİYE Tel : +90 424 248 34 23 F a x : + 9 0 4 2 4 2 4 8 3 3 3 0 G s m : 0 5 3 0 3 2 0 5

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1)

Erciyes Üniversitesi (%84) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (%5) Kayseri Sanayi Odası (%5) Kayseri Ticaret Odası (%5) Bilkent Cyberpark (%1) ERCİYES TEKNOPARK ERCİYES TEKNOPARK Kuruluş Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yaklaşık 277.000

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) 2012 1 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Kamu - Üniversite - Sanayi

Kamu - Üniversite - Sanayi YIL: 25 SAYI: 295 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Gelişmekte Olan Ülkelerin Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemlerinin Temel Dinamikleri Bilim ve Teknoloji

Detaylı