KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de"

Transkript

1 KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM 5 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 195 Tel: Londral lar 2010'u ulafl - ma yap lan son y llar n en yüksek zamlar yla karfl l yor. Londra Büyükflehir Belediye Baflkan Boris Johnson'un Ekim ay nda yapt ulafl ma zam duyurusu yeni y lla birlikte yürürlü e girdi. Haftal k Oyster kart ücreti Pound'dan 16.60'a yükseldi. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de PAHALI ULAfiIM fi MD DAHA DA PAHALI OLDU!!! Metro Oyster kart kullananlar için birinci Zone'dan yap lacak yolculuklarda her sefer 1.60 Pound'dan 1.80'e ç kt ve her bir metro yolculu u da 20 Pence artt. Otobüslerde de ayn art fl sözkonusu olacak ve 1.00 Pound olan tek sefer 1.20 Pound'a yükseldi. Devam sayfa 4 te Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Halkevi yetkilileri David Cameron ile görüfltü sayfa 19 da ngiltere havaalanlar s k lafl yor sayfa 14 te E itim sistemi yoksullar yar yolda b rak yor sayfa 3 te Sala 2009 an jî bû sala binpêkirina maf û azadiyan R.28 Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl 10 Ocak ta büyük yürüyüfl sayfa 10 da slington'lu yoksul aileler için 1.3 milyon pound sayfa 13 te NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Susan Boyle'ye evlilik teklifi ya muru ngiltere Popstar Yar flmas 'n n gönüllere taht kuran skoç as ll yar flmac s Susan Boyle, Japon NHK televizyonunun özel y lbafl program na konuk olmak için gitti i Tokyo havaliman nda Japon hayranlar taraf ndan büyük bir çoflku ve sevgi ile karfl land. Havaalan nda Boyle'u evlilik teklifi ya muruna tutan 2 Japon hayran, 47 yafl ndaki skoç as ll kad - n ikna edebilmek için dizlerinin üzerine çökerek defalarca "Benimle evlenir misin" diye yalvard. Hayranlar ndan bir di eri ise elindeki gülü ona uzatarak "Boyle'a olan aflk n n hiçbir zaman dinmeyece ini" belirterek evlenme teklifinde bulundu. Boyle'u görebilmek için 10 saate yak n havaalan nda beklediklerini söyleyen Japon hayranlar 'onu çok sevdiklerini ve en son 1966'da ünlü ngiliz müzik gurubu Beatles'a böylesine bir sevgi selinin yafland n ' dile getirdiler. Elton John'dan Eminem'e yard m ngiltere'nin eski pop-rock y ld - z Elton John, Amerikal rapçi Eminem'e uyuflturucuyla mücadelesinde yard m ediyor. Elton John (62), BBC'nin radyosuna verdi i demeçte, "Eminem'in uyuflturucuyla mücadele konusunda yard ma yaklafl m gayet olumlu oldu" dedi. çki ve madde ba ml l ndan kurtulmufl bir kifli olarak, uyuflturucunun insanlar kendini be enmifl yapt - n belirten Elton John, "Eminem (36), zaaf n kamuoyuna duyurmufl bir kifli olarak mücadelesini baflar yla sürdürüyor" diye konufltu. As l ad Marshall Mathers olan dünyaca ünlü Amerikal rapçi Eminem, uyuflturucu ba ml s oldu unu kamuoyuna aç klam flt. Eminem flu s ralar uyuflturucu ba ml l - yla mücadele ediyor. Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' Londra da ay n kitab Londra n n ünlü kitapevlerinden Waterstone's taraf ndan ay n kitab seçilen Orhan Pamuk'un son kitab 'Masumiyet Müzesi' için Independent gazetesinde 'Türk lokumu tatl dan ekfliye dönüflmüfl' yorumu yap ld. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un ngilizceye çevrilen 'Masumiyet Müzesi' adl roman, Waterstone's taraf ndan ay n kitab seçildi. Kitabevinin Londra'n n en ifllek ve turistik caddelerinden Oxford Street'deki flubesinin vitrinlerinde yer alan 'Masumiyet Müzesi' kitab, 15 sterline sat l yor. Kitapla ilgili olarak vitrinde yer alan posterde ise, ''Nobel ödüllü yazardan, modern stanbul'da geçen, saplant l bir aflk anlatan roman" yaz s yer al yor. Waterstone's'un baflkent Londra ve Birleflik Krall k'ta birçok flehirde ayr ca rlanda'da, Amsterdam ve Brüksel gibi baz Avrupa flehirlerinde de flubeleri bulunuyor. Pamuk'un kitab n n ocak ay boyunca, kitabevinin baz flubelerinin Editor vitrinlerinde yer almas bekleniyor. 'TÜRK LOKUMU TATLIDAN EKfi YE DÖNÜfiMÜfi' Bu arada Independent : Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter : Haca Cheko gazetesinde, kitap elefltirilerinden biri 'Masumiyet Müzesine' ayr ld. James Urquhart imzal elefltiride, "Bu romanda bir buluflma var, ancak kötü bir flekilde h z eksik" denilerek, "romandaki ak fl n yavafl oldu- u" yorumu yap ld. Roman n konusundan bahsederek elefltirisine bafllayan ve "Türk lokumu tatl dan ekfliye dönüflmüfl" bafll atan Urquhart, roman n ilk bölümlerinin h zl oldu- unu, ancak ortalar na do ru yavafllad n belirtti. James Urquhart ayr ca, Pamuk'un roman ndaki kad n-erkek iliflkisinin, Türkiye'deki modern ve liberal hayat tarz yla, geleneksel toplum aras ndaki çat flmay gözler önüne serdi ini ifade etti. Avatar milyar dolar gördü James Cameron'un yönetmenli ini yapt Avatar filmi, 17 günde bir milyar dolardan fazla gifle has lat yapt. Hiçbir filmin, bu kadar k sa sürede milyar dolar baraj na ulaflamad belirtiliyor. Yönetmenli ini James Cameron'un yapt bilim kurgu filmi 'Avatar' n, gösterimde bulundu u 17 günde, dünya genelinde bir milyar dolardan fazla gifle has lat elde etti i bildirildi. Exhibitor Relations flirketinden Chad Hartigan adl uzman, filmin ABD ve Kanada'daki has lat n n 350 milyon dolardan fazla oldu unu, dünyan n geri kalan nda ise yaklafl k 670 milyon dolar has lat elde etti ini belirtti. Hartigan, hiçbir filmin bu kadar h zl bir flekilde milyar dolar baraj na ulaflmad n kaydederek, tahminlere göre, filmin gifle has lat n n 4 milyar dolara kadar ulaflabilece ini söyledi. Aral k ay nda gösterime giren film, ilk günlerinde büyük bir baflar yakalamas na karfl n, Will Smith'in oynad 'I Am Legend'in 77.2 milyon dolarl k ABD rekorunu k ramazken, 3 boyutlu film sektöründe 'Up' n 68,1 milyon dolarl k rekorunu geçmekle yetindi. Avatar' ne n büyük rakibi olarak, aral k ay sonlar nda gösterime giren, Guy Ritchie'nin yönetti i 'Sherlock Holmes' isimli yap m gösteriliyor. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by : Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas fiimdi de Degas çal nd Degas a ait bir tablo Fransa Marseilles de bulundu u müzeden çal nd. Müzenin gece bekçisi konuyla alakal oldu u gerekçesiyle gözalt na al nd. Koro/Les Choristes adl tabloya yerel polis 26 milyon sterlin de er biçerken, Fransa n n Ulusal Müze si, eserin de erinin 710 bin sterlin oldu unu söyledi. Tablo Cantini Müzesi nden çal nm fl olsa da, eser asl nda Paris te bulunan d Orsay Müzesi ne aitti ve bir sergi için Cantini Müzesi ne teslim edilmiflti. Tablo bu serginin ard ndan talya ve Kanada ya götürülerek orada sanatseverlerle buluflacakt. Cantini Müzesi, h rs zl n araflt r lmas ve güvenlik kameralar n n kay tlar n n incelenmesi için soruflturma süresince kapal kalacak. Tablo, 1876 y l civar nda pastel boyalar kullan larak resmedilmiflti ve bir s ra erkek flark c y performanslar s ras nda gösteriyordu. Polanski ye mesajla destek Yönetmen Roman Polanski tutukland ndan beri bas na ilk aç klamas n yapt. 76 yafl ndaki yönetmen, Frans z filozof ve yak n destekçisi Bernard-Henri Levy ye yazd mektupta hapishanede geçirdi i süre zarf nda ve halen almakta oldu u destek mesajlar ndan çok memnun oldu unu söyleyen Polanski komflular ndan, sviçre ve dünyan n farkl yerlerinden ald mesajlar yollayan herkese teflekkür etti. Rosemary s Baby ve The Pianist gibi filmlerin yönetmeni, Kar m ve çocuklar mla tatillerimi geçirdi im Gstaad da kald m bu günlerde, halen destek mesajlar almaya devam etmek çok güzel diye konufltu. sviçreli otoriteler Oscarl yönetmenin ABD ye iadesi ile ilgili karar n ocak ay nda belli olaca - n söylemiflti.

3 sayfa 3 E itim sistemi yoksullar yar yolda b rak yor Önde gelen özel sektör kurulufllar ndan CBI, Britanya e itim sisteminin yoksullar yar yolda b rakt n vurgulayarak "bu utanç duymam z gereken bir durum" aç klamas yapt... Yap lan bir araflt rmaya göre Britanya, Türkiye, talya ve Meksika'dan sonra çal flmayan ve herhangi bir e itim görmeyen nüfusun oran n n en yüksek oldu u ülke. Özel sektörün en önemli liderlerini temsil eden bir gruba göre e itim sistemi yoksul ailelerden gelen ö rencileri yar yolda b rak yor ve "utan lmas gereken s nav sonuçlar na" yol aç yor. Özel sektör lobi organizasyonu CBI'nin Grup baflkan Richard Lambert ngiliz okullar nda paran n bofla harcand n ve s nav sonuçlar n n rakip ülkelerin arkas nda kalmaya bafllad n söyledi. Lambert'a göre sorunlar "düflük beklenti kültürüne ba l " ve flçi Partisi hükümetinden daha eskiye dayan yor. " flçi Partisi zaman n n önemli bir k sm n e itim sistemiyle geçirdi fakat verimsiz bir yüksek harcama stratejisi benimsedi" diyen Lambert, The Guardian gazetesine verdi i röportajda flöyle konufltu: UTANÇ DUYMAMIZ GEREK YOR "E er verilere bakarsan z ülke çap nda çocuklar e itmek için çok para harcad m z ancak sonuçlar n iyi olmad n görürsünüz. Düflük performans ciddi bir sorun teflkil ediyor. Bence bu e itimden çok sosyal ve kültürel bir sorun. Yoksunluk ve düflük akademik sorunlar aras ndaki ba lant ngiltere'de özellikle belirgin. Bu sonuçlardan utanç duymam z gerekir." Lambert, ifade etti i bu kayg lar - n n bir nedeninin de ifl verenlerin gerekli becerilere sahip çal flan bulmada yaflad zorluklar oldu- unu söyledi. Lambert ekledi: "OECD rakamlar na göre di er ülkelerden çok daha yüksek bir sarhofl ö renci oran na sahibiz." Son 24 y l n en a r so uklar geliyor... Hava tahmin uzmanlar so uklar ve buzlanmalar konusunda uyar yorlar. Uzmanlar baz bölgelerde so uklar n önümüzdeki on günden sonra - 15 e kadar inebilece i uyar s nda bulundular. Son y llar n en so uk Aral k ay n geride b rakan Britanya flimdi de son 24 y l n en so uk ocak ay ile yüz yüze. Afl r so uklar kadar yollar n buzlanmas n n da ciddi tehlikeler yarataca n haber veren yetkililer, beklenmeyen bu so uklara karfl yeterli tedbirlerin olmad na dikkat çektiler. Polis teflkilat ve motorlu araç kullan c - lar dernekleri sürücüleri buzlanmaya ve sulu kar ya fllar na karfl duyarl olmaya ça r rken, zorunlu olmad kça araç kullan lmamas uyar s nda bulundular.

4 sayfa 4 Pahal ulafl m flimdi daha da pahal Londral lar 2010'u ulafl ma yap lan son y llar n en yüksek zamlar yla karfl l yor. Londra Büyükflehir Belediye Baflkan Boris Johnson'un Ekim ay nda yapt ulafl ma zam duyurusu yeni y lla birlikte yürürlü e girdi. Haftal k Oyster kart ücreti Pound'dan 16.60'a yükseldi. Londra da metro ve otobüs yolcular enflasyonun üstünde zamlarla yeni y la girdi. Metro bilet ücretleri yüzde 3.9 oran nda artarken otobüs yolcular n ise yüzde 12.7'lik zamlar bekliyor. Oyster kullan c lar ise seyahat bafl na hem metroda hem otobüste 20 Pence daha fazla ödeyecek. Oyster' n yer üstü trenlerinde de kullan lmaya bafllanmas yla birlikte bu hizmeti kullananlarsa daha ucuza seyahat etme imkan bulacak. HAFTALIK OTOBÜS KARTI POUND'DAN 16.60'A YÜKSELD Hem Transport for London hem de National Rail Servises kullanacak yolcular içinse kombine Londral lar karara tepkili Londral lar n son y llarda karfl karfl ya kald en yüksek zam oranlar herkesi kara kara düflündürüyor. Bir restoranda garson olarak çal - flan Emre Y ld z, Londra`da ulafl m n hali haz rda çok pahal oldu- unu vurgulayarak, "Normalde ödemekte güçlük çekiyoruz, flimdi daha da zorlanaca z" diyor. Y ld z, bazen s rf otobüs ücreti ödememek için Dalston`dan Haringey`e kadar yürüdü ünü söyleyip ekliyor: "Dalston`dan Wood Green`e kadar yürüdü üm de çok olmufltur, anlafl lan bundan sonra daha fazla yürüyece im..." 10 y ld r Londra`da yaflayan Y ld z, " bu kadar yüksek zamm ilk kez görüyorum" diye de vurguluyor. Aflç fiefik Rüzgar da, zam karar n n ekonomik s k nt yaflayan insanlar düflünülmeden al nd n Hüseyin Nehir belirterek "Zaten ekonomik kriz nedeniyle herkes zorluk yafl yordu, bununla birlikte Londra`da hayat daha da zorlaflacak. Art k otobüsmetro yerine yaya dolaflaca z anlafl lan" diyor. fiefik Rüzgar ücretler uygulanacak. Metro Oyster kart kullananlar için birinci Zone'dan yap lacak yolculuklarda her sefer 1.60 Pound'dan 1.80'e ç kt ve her bir metro yolculu u da 20 Pence artt. Otobüslerde de ayn art fl sözkonusu olacak ve 1.00 Pound olan tek sefer 1.20 Pound'a, haftal k Oyster kart ücreti ise Pound'dan 16.60'a yükseldi. Seyahat kartlar ücretleri ise sabit kald. Londra Belediye Baflkan Boris Johnson, Ekim ay nda yapt aç klamada yüksek art fl n hayat kalitesinde büyük iyileflmelere yol açaca n iddia etmiflti. Johnson'u elefltirenler ise art fllar hatal bularak yolcular n ihtiyaç ve s k nt lar n n dikkate al nmad - n vurguluyor. ARTIK K KEZ DÜfiÜNMEK ZORUNDAYIZ Bir baflka Türkiyeli Hüseyin Nehir, tan d ço u insan n ödeme güçlü ü yaflad na dikkat çekerek "bu zamlar tabii ki iyi olmad... nsanlar n hepsi ayn de il; durumu iyi olmayan insanlar da var. Onlar n da düflünülmesi gerekir... Ulafl m Londra`da zaten pahal yd, art k daha zorlaflacak hepimiz için" vurgusu yap yor. fioför Ak n Söyler`in yorumu da flöyle: Zamm n bu ekonomik krizde gelmesi çon yan fl. flsizli in zaten had safhada oldu u bir dönemde bu zamlar insanlar daha da zorlamaktan baflka bir anlama gelmeyecek. Sonuçta hepimizin otobüsü-metroyu kullanmas gerekiyor. Ama bu ücretlerden sonra art k flehir içi ulafl m nda iki kez düflünece iz.

5 sayfa 5

6 sayfa 6

7 sayfa 7 London Eye' n gölgesinde Akdeniz lezzeti London Eye ve Big Ben gibi Londra'n n en sembolik yap tlar n n hemen yan nda bulunan Troia Cafe-Bar Restaurant, flehrin en merkezi ve turistik bölgesinde birbirinden lezzetli Akdeniz yemekleri sunuyor... Big Ben, Westminster Saray, London Eye gibi Londra'n n en turistik sembolleriyle çevrili bölgesinde yedi y ld r hizmet veren Troia Cafe Bar Restaurant, Akdeniz Mutfa 'n n tüm örneklerinin bulunabildi i bir mekân. Türk, Yunan ve Kürt yemeklerinin servis edildi i restoran, baflta turistler, Westminster ve Waterloo bölgesi sakinleri olmak üzere, Parlamento'ya yak nl nedeniyle ngiliz siyasetçilerin de u rak yeri konumunda. Lordlardan devlet bakanlar na, milletvekillerinden parti çal flanlar - na kadar her gün çok say da siyasetçiyi a rlayan restoran, son olarak farkl siyasi partilerin parlamenterlerinin y lbafl kutlamalar na da ev sahipli i yapt. Restorant çal flanlar Ilona Zerebecka, Shahbaz Nabiev, Hasan Çal flkan, Zarif Khalilov ve Haydar Polat. "B R U RAYAN B R DAHA U RUYOR" Restoran n menejeri Hasan Çal flkan, Troia'y "konsept ve içerik, bulundu umuz mevki ve çal flanlar m z n niteli i aç s ndan Londra merkezinin en iyilerinden" biri olarak tarif ediyor. Çal flkan, bunun kan t olarak da müflterilerinin ilgisi ve süreklili- ini gösteriyor. "Troia'y di er restoranlardan ay ran en önemli özelliklerinden birisi, yaratt güven ve istikrar duygusudur" diyen Çal flkan, müflterilerinin bu nedenle bir kere geldikten sonra daha sonra mutlaka geldiklerini ifade ediyor. Çal flkan, Parlamento çal flanlar n n yan s ra bölgede merkez binalar bulunan Shell, BP gibi uluslararas flirketlerin, St. Thomas Hastanesi gibi kurumlar n çal flanlar n n da sürekli müflterileri oldu unu söylüyor. ZENG N MENÜDE FARKLI SEÇENEKLER çeride 50, d flar da 40 kiflilik kapasitesi olan restoran zengin bir menüye sahip: 25 so uk ve s - cak bafllang ç çeflidi; 12 çeflit salata; vejeteryan, zgara, denüz ürünleri, tencere yemekleri ve makarnalar n oldu u 50'yi aflk n ana yemek, çorbalar, tatl lar ile her türlü so uk ve s cak içecek... Menejer Hasan Çal flkan, özellikle fiifl Kebap, Çoban Kavurma, Mantar Sote, Mezeler, Midye Londra 2010'a görkemli bir havai fiflek kutlamas yla girdi. Ekonomik kriz nedeniyle süresi k salt laca ve daha az gösteriflli yap laca söylenmesine ra men, kutlamalar saatlerce so ukta bekleyenleri hayal k r kl na u ratmad. Tüm dünya 21. yüzy - l n ilk 10 y l n geride b rak rken, dünyan n önemli baflkentlerinden Londra 2010'a muhteflem bir havai fiflek gösterisiyle girdi. Londra'da Parlamento ve Big Ben saat kulesi yak nlar nda yap lan ve London Eye da gerçeklefltirilen muhteflem y lbafl hava-i fiflek gösterisi gözleri kamaflt rd ve Avrupa'da Paris ve Berlin gibi rakip flehirlerdeki gösterileri sollad. 200 B N K fi KATILDI Bu yönüyle de 0 dereceye yaklaflan so ukta saatlerce geceyar s n bekleyen yaklafl k 200 bin kifliyi yan ltmad. Londra daki y lbafl havai fiflek gösterisi bu y l mali nedenlerle iki dakika k salt larak 7,5 dakika olarak gerçeklefltirildi. Bu k saltmadan elde edilen tasarrufun ise 70 bin sterlin oldu u aç kland. Toplam hava-i fiflek gösterisinin ise 313 bin sterline mal oldu u bildirildi. Londra'da y lbafl hava-i fiflek gösterisi konusunda aç klamalarda bulunan Büyükflehir Belediye Baflkan Boris Johnson, Londra'da y lbafl kutlamalar n n tüm dünyaya, Londra'n n yeryüzündeki "en heyecan verici flehir" oldu u imaj n bir kez daha gösterdi ini vurgulad. Güveç ve skender yemeklerinde çok iddial bir restoran olduklar n vurguluyor. Restoran, "Family Special", "Lunch Time" ve "Children Meal" gibi set menülerle birbirinden farkl seçenekler sunuyor müflterilerine... Elma, çilek, kiraz, nane, üzüm ve kar fl k gibi nargile çeflitlerinin de mevcut oldu u Troia'da müflteriler, d flar ya kurulmufl s t c lar n alt nda yemeklerini yedikten sonra Londra'n n merkezinde nargile keyfi yap yor. S k s k parti ve kutlama gibi etkinliklere ev sahipli i yapan restoran bu tür etkinliklerde yüzde 20'ye varan indirimler yap yor. Dünyan n en büyük yemek sitesi toptable.com'da müflterilerinin yüksek oylar n alan restoran hakk nda Londral lar ve turistlerin yapt çok say da övgü mesaj bulunuyor... 3F Belvedere Road, County Hall, London adresinde bulunan Troia Cafe Bar Restaurant'a numaral telefondan ulaflmak mümkün. Londra 2010'u görkemli bir gösteriyle karfl lad...

8 sayfa 8 Andrew Charalambous: Yafll lar De erlerimizdir Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday Andrew Charalambous siyasal alanda yapt hizmetleri sosyal alanda da sürdürüyor. Yafll lara Sayg ad nda bir vakf n baflkan da olan Charalambous, yafll lar n art k sayg görmediklerini, ancak onlar n toplumun gerçek de erleri oldu unu söyleyerek amaçlar ve hizmet anlay fllar n flöyle aç klad : Yafll lara Sayg ad nda bir vakf n baflkan da olan Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili aday Andrew Charalambous, yafll lar n art k sayg görmediklerini, ancak onlar n toplumun gerçek de erleri oldu unu söyleyerek amaçlar ve hizmet anlay fllar n flöyle aç klad : NÜFUS Britanya da yafll yafl yor. Baflka bir deyiflle nüfusun %18 ini yafll lar oluflturuyor. Britanya da yafl 85 in üzerinde olan 1 milyon 400 bin kifli yaflamaktad r. Önümüzdeki 25 y l içinde yafl 65 in üzerinde olanlar n nüfusun yar s - n oluflturmas bekleniyor. Ve unutmayal m ki bir gün hepimiz de bu yafll lar katergorisinde yer alaca z. BR TANYA NIN AYIBI Britanya da her y l 600 bin yafll n n yaflam koflullar ve sa l k durumlar her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunlar genellikle psikolojik aç dan zorlan rlarken cinsel istismara u rayanlar ve fiziksel zorluk çekenler de vard r. Ülkede yaflayan yafll lar n %75 i kendilerine karfl ayr mc l k yap ld na inan yorlar. Bunlar n bir ço u yafll olmalar na ra men yetenekleri vard r ve imkanlar sunulmas halinde bir çal flma yapabililer ama bu imkan sunacak bir mekanizma henüz yok. Aç kça görülece i gibi yafll lar aileleri ve arkadafllar taraf ndan ihmal ediliyorlar. 75 yafl n üzerinde olan insanlar n yar s yaln z yafl yor. 1 milyon 500 bin yafll insan geçen y l Chiristmas yaln z karfl lad lar. Yaklafl k yafll televizyonlar tek meflguliyetleri ve arkadafllar olarak görüyorlar. Daha da kötüsü 50 bin kadar yafll insan gayri resmi olarak evsiz durumdalar. KAMPANYAMIZ Bizler yafll insanlar n haklar - n n korunmas ndan yanay z. Birleflmifl Milletler Ekim ay nda dünya yafll lar günü düzenledi ve biz vak f olarak bu çal flmay destekledik. Bu gün ve vakf m z n kurulufl amac gere i olarak da afla da s ralad m z konularda kampanya yürütüyoruz ve yafll lar n daha güzel yaflamas için mücadele ediyoruz. Mücadele edece imiz konular: - Yoksulluk - zolasyon - hmal - stismar - Ayr mc l k HÜKÜMETE NE SORMALIYIZ? Yafll lara yeterli sayg n n gösterilmemesi bu ülkede kronik bir hal ald. Yafll insanlar n sefelate mecbur edilmesinin nedenlerini sormal y z. Mahkemeler ve polis teflkilat yafll lara karfl suç iflleyenlere karfl daha sert tedbirler almal ve gerekirse tedavi edilmeliler. Devlet yafll lara verilen deste i artt rmal d r. Ülkede Gayri Safi Milli Has lan n %5 i yafll lara harcan yor ve bu di er Avrupa ülkelerine göre çok azd r. Emeklilerin bir çeyre i yoksulluk s n r n n alt nda yafl yor. Hükümet yafll lar n s nma ve her türlü enerji sorununu hal etmek için acilen ödenek ay rmal d r. Yafll lar için ruh sa l ile ilgili özel hizmetler yap lmal d r ve bu konuda sorunlar yaflayan yafll lar için hükümetin neler yapt n sormal y z. stismar ve izolasyon ile yüz yüze olan yafll lar n tesbit edilmesi ve bunlar n sorunlar n n ciddi bir flekilde ele al nmas ve ev sorunlar için fon ayr lmal d r. Bu konuda hükümetin çal flmas olup olmad n sormal y z. M SYONUMUZ Yafll lara karfl toplum bilincin oluflturulmas gerekiyor. Yafll - lara yap lan her türlü hizmet ve onlar n refahlar n n artt r lmas toplumumuzu gelifltirir. Yafll insanlar deneyimli ve tecrübeli insanlard r, onlardan ö renmesini bilmeliyiz. Genç kuflak yafll lardan ö renmelidir ve bunu yapt kça yafll lara karfl sayg nl k geliflir. Biz oluflturdu umuz vak f ile hükümetin, yerel yönetimlerin yafll insanlar lay k olduklar yerlere koymalar n sa lamaya çal fl yoruz. Biz Britanya da yafll lara sayg gününün oluflturulmas n istiyoruz.

9 sayfa 9 Sen de bir hayat kurtarabilirsin... ngiltere'de organ ba- fl oran nda ciddi bir art fl yaflan yor ancak hala günde üç kifli organ beklerken hayat - n kaybediyor. Organ ba fl için ça r yapan NHS sadece bir organ ba flç s n n dokuz insan n hayat n kurtarabildi ini belirtti. ngiltere genelinde organ ba fl yapmak isteyenlerin say s nda ani bir art fl görüldü. Son rakamlara göre gönüllü ba flç oran 17 milyon kifliye ulaflt. Kas m ay nda yap lan bir kampanya sonras nda 110 bin yeni kifli organ ba flç s olarak kay t yapt rd. NHS yapt aç klamada yeni y lda bu rakam n artmas n umdu unu belirtti. Son zamanlarda yaflanan art fla ra men ngiltere nüfusunun yaln zca yüzde 28'i hayat kurtaran bu sisteme dahil. GÜNDE ÜÇ K fi ORGAN NAKL BEKLERKEN HAYATINI KAYBED YOR Yap lan bir araflt rmaya göre ngiltere'de her gün ortalama üç kifli organ nakli beklerken hayat n kaybediyor, uygun böbrek bulunamamas ise bu ölümlerin en önemli nedeni olarak öne ç k yor. NHS Organ Ba fl Direktörü Sally Johnson, flu ça r y yapt : "Bu sene herkese yeni y l karar olarak çok önemli de ifliklikler getirecek ve bir kiflinin hayat n kurtaracak bu ba flta bulunmas n istiyoruz. E er organ nakli bekleyen 10 bin hastaya yard mc olabilecek ve her gün üç kiflinin gereksiz yere ölmesini önleyebileceksek NHS organ ba fl kampanyas na çok daha insan n kayd n yapt rmas na ihtiyac - m z var." NHS'in yapt bir araflt rmaya göre sadece bir ba flç dokuz insan n hayat - n kurtarabilir. Ba flç olmak isteyenler numaral telefonu arayabilir. Kamu binalar çevre düflman Parlamento binas, Tate Modern ve Scotland Yard binalar n n ülkenin çevreye en zararl binalar oldu u ortaya ç kt... Hastaneler, cezaevleri, karakollar ve baz tarihi yap lar üzerine yap lan bir araflt rma bu kamu binalar n n çok ciddi bir hava kirlili i kayna oldu unu belirledi. Hükümetin yapt rd araflt rma ülkenin en ünlü binalar n n gaz salg lamas yönünden en kötü durumda oldu unu ortaya ç kard. Araflt rmaya göre hastaneler ve cezaevleri gaz salg lamas konusunda en yüksek orana sahip. Kamuya ait 28 bin bina y lda 14 milyon ton karbondioksit salg l yor. Bu binalar aras nda Tate Modern Müzesi, Scotland Yard ve Westminster Saray çevre için en zararl lar olarak ortaya ç kt. ngiltere Yeflil Binalar Konseyi Baflkan Paul King, bu nedenle verimli mimari kampanyas bafllatt klar n belirterek flöyle konufltu: " ngiltere'deki en büyük bina kullan c s olan hükümet bu konuda herkese örnek olmal. Gerekli de ifliklikleri yapacak teknolojiye sahibiz ancak art k çal flmaya bafllamam z laz m."

10 sayfa 10 Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl 10 Ocak ta büyük yürüyüfl 2009 y l Haziran ay ndan bu yana birçok faaliyet düzenleyen Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi eylemlerinin zirvesi anlam na gelecek genifl kat l ml bir yürüyüfle haz rlan yor. Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Dur Diyelim. Gelece imiz Olan Gençli e Sahip Ç kal m fliar yla 10 Ocak Pazar günü yap lacak olan yürüyüfle çok say da kiflinin kat lmas bekleniyor. Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi genifl kapsaml bir yürüyüfle haz rlan yor. 15 sivil toplum örgütünden oluflan inisiyatifin yapaca kapsaml yürüyüfl 10 Ocak Pazar günü saat da Seven Sisters stasyonu nda bafllayacak. 20 Haziran 2009 tarihinde çeteler taraf ndan öldürüldü ü belirtilen Ali Serdar Toprak olay ndan sonra gençlerin yanl fl yollara girmemesi ve çetelere kurban gitmemesi için Londra da faaliyet yürüten sivil toplum kurulufllar taraf ndan oluflturulan Halk nisiyatifi o günden bu yana çok say da etkinlik düzenledi. Bir çok kez stant aç ld, bildiriler da- t ld, toplant lar yap ld. YAPAB LECE M Z ÇOK fiey VAR 15 sivil toplum örgütünün kat l m sa lad Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi yay nlad bildiride bugüne kadar yapt klar n ve yapmay amaçlad klar n flöyle aç klad : Demokratik kitle örgütleri platformu olarak bafllatt - m z kampanyada afifl, stant, bildiri ve kitle toplant s gibi de iflik faaliyetler gerçeklefltirdik. Yap lan etkinliklerin temel amac ; çözümün tek tek sahip oldu umuz olanaklarla mümkün olmad ancak birlikte olmam - Hackney'de anma maç na polis engeli Geçen y l May s ay nda Hackney'de b çaklanarak öldürülen 17 yafl ndaki Jahmal Mason Blair'in ailesinin çocuklar n n an s na düzenlemek istedikeri futbol turnuvas na polis güvenlik gerekçeleriyle izin vermedi. Hackney'de b çaklanarak öldürülen 17 yafl ndaki Jahmal Mason Blair'in an s na düzenlenmek istenen futbol turnuvas na polis güvenlik gerekçeleriyle izin vermedi. Polis, gençlik gruplar n n maç nedeniyle çat flma riskinin oldu unu belirterek maça engel oldu. Futbolcu olan çocuklar n n an s için maç düzenleyecekken polisin engeliyle karfl laflan aile ise polisi protesto etti. Jahmal'in babas Wesley Blair, "O lumun tüm hayat futbol üzerineydi, y llard r profesyonel bir futbolcu olmak için çal fl yordu. Onun için düzenleyece imiz maç polisin iddias n n aksine toplumu bir araya getirecekti. Fakat ben hiç kimseye o lum için yapacaklar m engelleme izni vermeyece im" diye konufltu. Jahmal Mason Blair, geçen y l May s ay nda Hackney Amhurst Road'da bir kavgay ay rmaya çal fl rken 13 yafl ndaki bir çocuk taraf ndan b çaklanarak öldürülmüfltü. Jahmal'in ailesi, yak n arkadafllar ve Hackney'deki gençlik gruplar dostluk maç için üzerinde "baflkas n n hayat n almaya hakk n yok" yazan çok say da bildiri de haz rlam flt... z n yarataca güç ve olanaklar zemininde var edilece i gerçe ini göstermek, bu noktada Britanya da yaflayan halk m z kitle örgütleri etraf nda birleflmeye ça- rmak ve sorunun çözü- Adalet Bakan Jack Straw'un baz polisler soka a ç kmak yerine karakolun s cak ortam nda kalmay tercih ediyor sözleri polislerin tepkisini çekti. Ç kt bir radyo program nda konuflan Straw, polislerin çok fazla çal flt ya da saatlerce karakolda bürokratik ifllemler ile meflkul olduklar iddialar na flüpheyle yaklaflt - n belirtti. BBC 4'e konuflan Straw flunlar söyledi: "Korkar m ki bir kamu hizmeti, yani polisin, çok fazla ça- müyle ilgili kurumlar üzerinde bask yarat p harekete geçmelerini sa lamak olarak özetlenebilinir. Kuflkusuz bizler bu sorunla mücadele ederken her türlü yozluk ve çürümenin yeflermesine imkan veren toprakta varoldu unu bildi imiz çeteleflmenin ancak bu zeminin ortadan kalkmas yla sona erece ini de biliyoruz. Ancak bu bugünden yapacaklar m z n önemini ortadan kald rm yor. Yapabilece imiz çok fley var. Bunlar n bafl nda; örgütlü bir toplum olarak kaplad m z alan büyüttükçe kötülüklerin yaflam alan n n küçülece ini bilmek geliyor diye düflünüyoruz Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nisiyatifi afla - daki sivil toplum örgütlerinden olufluyor: Fed-Bir, Yüz Çiçek Açs n Kültür-Merkezi, Gik-Der, Tohum Kültür Merkezi, KOMKAR, Anadolu Halk Kültür Merkezi, Türk E itim Birli i, K rk srakl lar Dayan flma Merkezi, Dersim-Der, Güney Londra Dayan flma Derne i, Bozcader, Bak fl Beldesi Dayan flma Derne i, ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Kürdish, Halkevi. Polisle Straw aras nda bürokrasi tart flmas Adalet Bakan Jack Straw'un baz polislerin soka a ç kmak yerine karakolun s cak ortam nda kalmay tercih etti ini söylemesi baz polisler taraf ndan fliddetli tepkiyle karfl land. l flt ve dolay s yla de iflemeyece i iddias na dair flüphelerim var. Ayn kaynaklara sahip olan baz polisler ya da baz karakollar, di erlerinden çok daha iyi hizmet veriyor. Ve maalesef daha verimsiz olan ya da kamuya yaklafl m hatal olanlar bu mazereti kullan yorlar." Polis yetkilileri ise Straw'un bu aç klamalar - na sert tepki gösterdi. Polis Federasyonu Baflkan Yard mc s Simon Reed, Straw'un yorumlar n sorumsuz ve provokatif buldu unu belirtti: "3000 yeni kanun getiren polis memurlar de ildi. 30 sayfal k iddianameler getiren de polisler de ildi. Sadece bir dürbün kullanmak için bir sürü form oluflturan da polisler de ildi."

11 sayfa 11 Domuz gribi afl lar Avrupa'n n elinde kald... Domuz gribinin endifle edilen fliddette bir salg na dönüflmemesi ve A/H1N1 virüsünün önlenmesine yönelik afl kampanyalar n n beklenen düzeyde ilgi görmemesi, Avrupa'daki kimi ülkeleri sat n al nan afl lar n elde kalmas riskiyle karfl karfl ya getirdi. Fransa, Almanya ve Hollanda'n n kullan m süreleri bir y l olan domuz gribi afl lar n n bir bölümünü baflka ülkelere satarak elden ç karma u rafl nda olduklar ifade ediliyor. talyan gazetesi La Repubblica'da yay mlanan habere göre, domuz gribiyle mücadele çerçevesinde 675 milyon euro vererek 94 milyon doz afl alan Fransa, bu afl lar n 300 binini Katar'a, 9 milyonunu Dünya Sa l k Örgütüne satt. M s r ile 2 milyon dozluk afl sat m nda mutabakat sa layan Fransa'n n Meksika, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ile de görüflmeleri sürdürdü ü belirtildi. Nüfusu 65 Kuzey rlanda polisinin yapt aç klamaya göre "Cumhuriyetçilerin bomba plan " yaklafl k 500 kiloluk bir bomba yapmakta kullan lacak malzemeyi tafl yan kamyonun ele geçirilmesiyle "suya düfltü". Dublin ve Belfast aras nda bulunan arac n günlerdir ayn yerde durdu u aç kland. ngiltere ordusundan olay yerine giden bir bomba imha ekibinin yapt aç klamaya göre ise henüz kamyonun içeri ini aç klamak mümkün de il ve araflt rmalar devam ediyor. milyon civar nda olan Fransa'n n, elindeki domuz gribi afl lar n n 70 milyon dozunu bir an önce satarak eritmeyi hedefledi i kaydedildi. Fransa Sa l k Bakanl nezdinde A/H1N1 virüsüyle mücadele amac yla oluflturulan kriz ünitesinin sözcüsü Gerard Gachet, La Repubblica'daki demecinde, "Bafllang çta iki doz afl lama öngörülüyordu. Uzmanlar bir dozun yeterli olaca n belirttiklerinde biz afl lar alm fl durumdayd k. Bir baflka sorun da, hükümet olarak yürüttü- ümüz kampanyaya karfl n flu ana dek sadece 4 milyon 600 bin kifli afl yapt rd " dedi. Gachet, domuz gribi afl s n n bir dozunun halihaz rdaki fiyat n n 6,25-10 euro aras nda de iflebildi ine iflaretle, "Biz afl lar ald m z fiyattan satmaya raz y z. Ama ortada bir rekabet söz konusu oldu u için tabi-i ki pazarl k pay da var" diye konufltu. Yaklafl k 50 milyon doz afl sat n alan Almanya'n n da elindeki afl lar n büyük bölümünü sat flla eritmek için Kosova, Mo olistan ve Maldiv Adalar gibi ülkelerle görüfltü ü belirtildi. Hollanda ise elindeki 34 milyon doz afl n n 19 milyonunu satmak istiyor. La Repubblica'daki habere göre, öngörülen fliddette bir salg n yaflanmamas, vatandafllar n domuz gribi afl s na fazla ilgi göstermemelerinde önemli bir rol oynad. rlanda'da patlay c madde içeren kamyon bulundu... Kuzey rlanda'da çok büyük bir bomba yap m nda kullan lacak bileflenler bir kamyonda saklanm fl halde bulundu. Kaçak göçmenler Home Office ve Haringey Belediyesi nde çal flt r ld... llegal göçmenlerden baz lar n n aralar nda çiflleri Bakanl ve NHS olmak üzere önemli devlet kurumlar nda çal flt klar ortaya ç kt. Son 4 y l içinde 12 kaçak göçmen çiflleri Bakanl kadrosunda çal fl rken, bu say n n Haringey Belediyesi nde 35 oldu u anlafl ld. Britanya da önemli bir sorun olarak görülen kaçak göçmenler bu kez devletin önemli kurumlar nda ald klar görevler ile gündeme geldiler. Kaçak göçmenlerin çiflleri Bakanl, NHS, belediyeler ve s n r güvenli i karargah nda çal flt klar ortaya ç kt. Bas - n n konu üzerinde durmas sonras nda çiflleri Bakanl son 4 y l içinde 11 Nijerya l ve biri Gana l kaçak göçmeni bakanl k bünyesinde ifle ald n itiraf etti. Bunlardan 10 unun temizlik iflçisi olarak S n r Güvenlik Karargah nda istihdam edildikleri ö renildi. Di er iki kaçak göçmenin ise Whitehall de bulunan çiflleri Bakanl ofisinde çal flt belirtildi. 35 KAÇAK K fi Y ST HDAM ETT Baby P skandal ile gündeme gelen Haringey Belediyesi flimdi de kaçak iflçi çal flt rmaktan dolay elefltirilerin hedefinde. Haringey Belediyesi yasad fl 35 kifliyi istihdam ederek en çok kaçak çal flt ran belediye oldu. Haringey Belediyesi sözcüsü yapt aç klamada yanl fl yapt klar n kabul etmedi. Sözcü söz konusu kiflilerin durumlar n n yasad fl oldu- unun anlafl lmas üzerine ifllerine son verildi ini ve bundan sonra da konu ile ilgili duyarl olacaklar n söyledi.

12 sayfa 12 Orwell n evi y k lmaktan kurtar ld... Hayvan Çiftli i ve 1984 adl eserlerin ngiliz yazar George Orwell n do um yeri onlarca y ll k unutulmufllu un ard ndan onar lacak Hayvan Çiftli i ve 1984 adl eserlerin ngiliz yazar olan George Orwell n 25 Haziran 1903 tarihinde Do u Hindistan n Nepal s - n r na yak n Bihar eyaletinin küçük bir kasabas olan Motihari de dünyaya geldi. Babas Richard W.Blair, Hindistan da afyon departman nda ngiliz hükümetine ba l olarak çal flan bir devlet memuruydu. Y llard r ailenin mütevaz kolonyal evi çürümeye b rak ld ; depremde zarar gördü ve hayvanlara terkedildi. Orwell n ateflli takipçilerinin giriflimleri sonucunda Hindistan n geliflmekte olan bölgesinde yer alan yerel yönetim evi kurtarmak için çal flmalara bafllama karar ald. Bihar n sanat ve kültür bakan, Vivek Singh; Ev y llard r kötü koflullar içerisinde. Hükümet evi korumak için bir çal flma bafllatmaya karar verdi. George Orwell n atalar ndan kalma ayn zamanda do du u evin tarih karfl s nda kayb na izin vermeyece iz. Hükümetin önceli i onu korumak ve ard ndan da renovasyonunu gerçeklefltirmektir. dedi. Orwell n evi ile ilgili fikirler sürekli olarak gündeme gelmifl özellikle do umunun 100. y l nda evin müzeye çevrilme fikri be eniyle karfl lanm fl ancak hiçbir proje hayata geçirilmemiflti. Geçen y l ngiliz profesör Clive Collins ve efli Monica Motihari bölge hakimine kamu yarar na evin tamirat için mektup yollad lar. Singh, eyalet yönetiminin öncelikle bir eksper göndererek binan n kurtar lmas için nas l bir çal flma yap laca n belirledikten sonra 2010 y l bafllar nda renovasyona bafllanaca n söyledi. Simerini Gazetesi: K br sl Türkler bölünmek istiyor K br s Rum Kesimi nde yay mlanan Simerini gazetesinin KKTC de yapt rd ankete göre kuzeyde yaflayan Türklerin yüzde 48 i adan n bölünmesini ve yola iki ayr devlet olarak devam edilmesini istiyor. Simerini gazetesinin KKTC de yapt rd anket, Türklerin yüzde 80 inin nisanda yap lacak Cumhurbaflkanl seçimlerini Baflbakan Dervifl Ero lu nun, yüzde 20 sinin Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat n kazanaca n düflündü ünü ortaya koydu. Ankete göre, K br sl Türkler, Rum Yönetimi nin, Rumlar KKTC deki seçimlerde yüzde 20 oran nda etkili olsun fleklindeki önerisi Çapraz Oylamaya da karfl ç k yor. Çapraz Oylama Talat ve iktidar partisi aras nda sert tart flmalara neden olmufltu. Anket, K br s Toplumsal ve Ekonomik Araflt rmalar Merkezi (KADEM) taraf ndan, Aral k 2009 tarihleri aras nda, telefonla görüflerek, 18 yafl ve üzeri 505 kifliyle gerçeklefltirildi. MI5 bombac y biliyordu ABD ye giden bir yolcu uça na sabotaj girifliminde bulundu u iddia edilen Nijeryal Ömer Faruk Abdülmuttalib in, ngiltere güvenlik yetkilileri taraf ndan bilinen bir isim oldu u ortaya ç kt. ABD ye giden bir yolcu uça na sabotaj girifliminde bulunan Nijeryal Ömer Faruk Abdülmuttalib in, ABD istihbarat - n n yan nda, ngiltere güvenlik yetkilileri taraf ndan da bilinen bir isim oldu u ortaya ç kt. Times gazetesi, ngiliz iç istihbarat servisi MI5 in, Abdülmuttalib in Londra Üniversitesinde ö renciyken afl r gruplarla irtibatta oldu- unu bildi ini ve kendisini izledi ini belirtti. Bu bilgilerin Amerikal yetkililere aktar lmad n kaydeden gazete, Abdülmuttalib in y llar aras nda Londra da ö renciyken faaliyetlerine iliflkin bir dosyan n flimdi Amerikal lara iletildi ini belirtti. Avusturya D fliflleri Bakan : Türkiye'yi istemiyoruz Türkiye nin AB üyeli i karfl tl n n en yüksek oldu u AB ülkelerinden Avusturya n n D fliflleri Bakan Spindelegger, Türkiye konusunda her zaman net bir bak fl aç s n savunduk. Biz uygun bir ortakl k istiyoruz, Türkiye'yi AB'nin müstakbel bir üyesi olarak görmüyoruz dedi. D fliflleri Bakan Michael Spindelegger, Avusturya da yay mlanan Wiener Zeitung gazetesine verdi i mülakatta Türkiye'nin Avrupa ile ba lant s olmad n söyleyerek Türkiye'nin AB'de yeri olmad n kaydetti. Türkiye'ye AB taraf ndan farkl muamele yap lmad n da kaydeden Bakan Spindelegger, Bat Avrupal lar n Türkiye'nin üyeli inin önüne koyduklar bariyerler oldukça yüksek görünüyor. Neden? sorusuna Avusturya her zaman net bir bak fl aç s n savundu. Biz uygun bir ortakl k istiyoruz; ama Türkiye'yi AB'nin müstakbel bir üyesi olarak görmüyoruz. Buna ra men, ucu aç k olan müzakere bafll klar aç ld cevab n verdi. S rbistan birkaç gün önce üyelik baflvurusunda bulundu. Türkiye ile y llard r görüflülüyor. AB'ye ilk kim üye olacak? sorusu üzerine de Spindelegger, fiimdiki durumda, bu kahve fal bakmak olur. Benim için önemli olan, somut ad mlar ve de Avrupa bilincinin S rplar aras nda desteklenmesidir. Vize özgürlü ünden sonra S rbistan'da örne in yolsuzluk ve suçla mücadelede görünür ad mlar at lmal dedi.

13 slington'da zor durumdaki ailelere çocuk yoksullu uyla mücadele etmek için 1.3 Milyon Pound'luk ekonomik yard m sa lanacak. Hükümetin Çocuk Yoksullu u Birimi, slington Belediyesi'ne sa lad kaynakla yedi yafla kadarki çocuklar n ailelerinin ifl imkanlar n art rmay hedefliyor. Paran n ailelere daha iyi ifl dan flmanl, çocuk bak m servisi ngiltere de 5-16 yafllar aras ndaki ö rencilere Mali Bilgi (Financial Literacy) ad alt nda bir ders verilecek. Ö rencilerin yafllar na göre farkl derslerin de verilece i yeni programa göre 7 yafl ndan 11 yafl na kadar olan ö rencilere banka çal flma sistemi ve banka ve gönüllü hizmetlere ayr lmas planlan yor. Hizmetlerin ilk verilece i yerlerden biri Canonbury, Ramsay Walk'taki The New River Green Çocuk Merkezi olacak. hesaplar konular nda e itim verilecek. Ortaokullarda okuyan yafllar ndaki ö renciler kredi kartlar, mortgage, loan ve ev ekonomisi hakk nda dersler alacaklar yafl ndaki ö rencilere borçlanma, mali sorunlar n nas l çözülece i ve mali sorunlar n insan yaflam n nas l etkile- ÇOCUK YOKSULLU UYLA MÜCADELE ETMEK Ç N ÖNEML Islington Belediye Meclis Üyelerinden Lucy Watt, "çocuk yoksullu uyla mücadele etmek için çok önemli ve pratik fikirler ürettik. Bunun ard ndan bu çabam z n anlafl lmas ve hükümet taraf ndan 1.3 Milyon Pound kazanmam z bu projelerimizi hayata geçirmemizi sa layacak. Bundan dolay çok memnunuz" dedi. Watt, The New River Green Çocuk Merkezi'nin kullanarak çok say da muhtaç aileye ulaflabildiklerini belirterek "çok say da Islington sakini de bu de erli sayfa 13 slington'lu yoksul aileler için 1.3 milyon pound ngiltere'nin en yüksek çocuk yoksullu u oran n n oldu u bölge olan slington'a Hükümet'ten 1.3 Milyon gibi bir nakit kaynak sa land. slington Belediyesi bu paran n yoksul aileler yarar na kullan laca n aç klad. Çocuklar finans dersleri alacaklar Yap lan yeni e itim planlamas na göre ngiltere de 5 yafl ndan itibaren çocuklara finans dersleri verilecek. Yeni düzenlemeye göre çocuklar n paralar tan malar, mortgage ve loan konular nda bilgilenmeleri için çal flmalar yürütülecek. servisten hali haz rda yararlan - yor" dedi. ÇOCUK YOKSULLU U ORANI YÜKSEK BÖLGE Islington, ngiltere'nin en yüksek çocuk yoksullu u oran n n oldu u bölge olarak biliniyor. Çocuk derneklerinden Barnado'nun yay nlad son rakamlara göre Islington Güney ve Finsbury Park'ta yaflayan çocuklar n yüzde 65'i geçim s k nt s yaflayan ailelere mensup.

14 sayfa 14 Yeni y lla seçim yar fllar da bafllad Yeni y lla birlikte siyasi partiler May s ay nda yap lacak seçimlerin kampanyalar na bafll yor. Kampanyas n ilk duyuran ise, Muhafazakar Parti oldu. Cameron, 2010'un ilk konuflmas nda, ngiltere'yi yönetecek kiflinin kendisi oldu unu iddia etti... Muhazakar Parti, May s ay nda yap lmas planlanan seçimler için kampanyas n bafllatt. Partinin baflkan David Cameron geçen hafta Cumartesi günü seçim kampanyas na resmen bafllad klar n aç klad y l n "de iflim y l " olarak tarif eden Cameron, seçim kampanyas n n start n verdi i Oxfordshire'daki konuflmas nda kendisinin de " ngiltere'yi yönetecek kifli" oldu u vurgusu yapt. "DE fi M N YILI" ÇA RISI YAPTI Ülkeyi "birlefltirme" ve ekonomik durumu eski haline getirme vaadini öne ç karan Cameron, seçmenlere yeni y l "de- iflimin y l " yapmalar Nijeryal canl bomba Ömer Faruk Abdulmuttalip'in, önceki hafta Amerikan Havayollar 'na ait Amsterdam'dan Detroit'e giden uça infilak ettirmeye çal flmas n n ard ndan bafllayan güvenlik tart flmalar ngiltere'de de etkisini göstermeye bafllad. Baflbakan Gordon Brown, özellikle havaalanlar nda güvenlik önlemlerinin en üst dereceye ç kar laca n söyledi. TÜM EfiYALARI GÖSTEREN RÖNTGEN KULLANILACAK Brown, geçti imiz Pazar günü kat ld BBC'deki bir programda, ngiltere havaalanlar ndaki güvenlik önlemlerini çok büyük ölçüde s k laflt racaklar n, bunun ça r s yapt. Konuflmas nda rakibi baflbakan Gordon Brown'u "ülkenin birli ini bozmakla" suçlayan Cameron, "ülkeyi parçalara bölen eskimifl politikalarla daha ileri gidemeyiz. Bu zor zamanlarda zay f ve hükümetini bölmüfl bir baflbakanla da daha ileri gidemeyiz" diye konufltu. SAVAfi KAB NES KURMAYI HEDEFL YOR Muhafazakar Parti hükümetinin di er parti liderleriyle de çal flaca n belirten Cameron, seçimi kazanmalar durumunda di- er partilerin de yer alaca- bir savafl kabinesi kuracaklar n ifade etti. "Muhazakar Parti hükümetinde önemli bakan ve savunma liderleriyle birlikte bir ulusal güvenlik konseyi, savafl kabinesi olarak oluflturulacak" diyen Cameron, "ve e er bu y lki seçimleri kazan rsak, ana muhalefet partileri de bu kabineye kataca z, onlar da öneri ve bilgilerini paylaflabilecekler" fleklinde konufltu. Cameron'un konuflmas n de erlendiren flçi Partililer ise konuflmay "retorikler bütünü" olarak de erlendirdi... ngiltere havaalanlar s k lafl yor Bir Amerikan uça nda yaflanan bombalama girifliminin ard ndan ngiltere, havaalanlar nda güvenli i daha da s k laflt r yor. lk önlemler aras nda tart flmas halen süren röntgenlerin kullan m var. "terörist sald r lara karfl flart" oldu unu ifade etti. Brown, yetkililerin h zl bir flekilde çal flmalara bafllad klar n, ayn zamanda bedendeki tüm eflyalar gösteren "röntgen"in de kullan laca n belirtti. Brown bu aç klamalar, Ömer Faruk Abdulmuttalip olay n n ard ndan, Amerika ve ngiltere'nin Yemen'de bir "anti terör birimi" kuracaklar n n duyurulmas ndan sonra yapt. Baflbakan Brown, Yemen'in Afganistan, Pakistan ve Somali'nin ard ndan "teröristler için yeni bir kaynak" oldu unu öne sürdü. Brown, El-Kaide'nin yeni tür silahlar kullanmaya bafllad klar n farkettiklerini belirterek kendilerinin de bunu göze alarak önlemler almaya gittiklerini vurgulad. Sefaret Yaman Direct number: Sahte Tazminat Davalar Son günlerde, UK de sigorta flirketlerine karfl aç lan sahte tazminat davalar n n say s nda büyük bir art fl oldu u gözlemlenmektedir. Ben de bu haftaki yaz m giderek önemli ve tehlikeli boyuta varan sahte davalara ay rmak istedim. The Association of British Insurers (ABI), Türkçe anlam yla ngiltere Sigorta Derne i, son dönemlerde yükselen sahte davalar n sigorta flirketlerine günde 4 milyon a mal oldu unu belirtmektedir. Y lda 1.46 milyon sigorta flirketlerine karfl aç lan sahte ve hayali tazminat davalar na harcanmaktad r. Bunun yaklafl k 200 milyonu organize suçlar teflkil ediyor. Artan bu tehlikeye karfl, UK de The Insurers Fraud Bureau- IFB (Sahte Sigortalar Bürosu), Temmuz 2007 y l nda kurulmufl olup sigortalar aleyhine aç lan sahte davalar saptama ve deflifre etmeye iliflkin çal flmalar yürütüyor. Bu büro bugüne kadar sahte davalar ayarlayan ya da arac l k yapan 130 kiflinin tutuklanmas n sa lad. Sahte aç lan tazminat davalar n n önemli bir bölümü motorlu araçlar n kar flt davalar oluflturuyor. IFB nin yapt araflt rmalara göre UK de sigorta flirketlerine karfl, 1999 dan 2005 sonuna kadar toplam 22,500 sahte dava aç ld. Bu araflt rmalara göre motorlu araçlar n sigortalar na karfl sahte dava açanlar, önceden belirledikleri senaryolarla kas tl olarak trafik kazas yapmakta ve suçlad klar araçlar n sigortalar na karfl tazminat davas açmaktad rlar. Tipik olarak bunlar, çok hareketli ve ifllek yollar, roundaboutlar kullan p beklenmedik manevralarla ani durufllar yaparak, hiç bir fleyden haberi olmayan suçsuz sürücülerin kendi arabalar na arkadan çarpmalar n sa lamakta ve bu suçsuz sürücülerin sigortalar na karfl dava açmaktad rlar. Hayali yaralanmalarla ve asl nda kaza s ras nda arabalar nda olmayan hayali yolcular gösterip doktorlardan rapor al p yaralanma davas açmaktad rlar. statistiklere göre sahte davalar sonucunda al nan tazminat miktarlar n n öteki sürücülere maliyeti y lda %5 oran ndad r. Artan sahte kazalar ile beraber, sigorta flirketlerinin sahte davalarla ilgilenen belli bölümleri de aç ld. IFB son dönemlerde UK de sahte davalar bilinçli olarak alan ve bunlarla ilgilenen avukatl k firmalar n n dahi bulundu unu ve soruflturmalar n n bu bürolar da kapsad n duyurdu. Ayr ca bu tür davalar için medikal rapor haz rlayan flirketler, doktorlar ve arabalar için rapor haz rlayan mühendisler de gözetim alt nda. Bu noktada özellikle arac flirketler odak noktalar haline geldiler. Bu noktada size son dönemlerde karara ba lanm fl bir davay örnek vermek istiyorum. Bu davada bir trafik kazas sonucu a r yaraland n iddia eden bir kifli a r lar n ve yaralanmalar n abartarak sürekli doktorlara giderek tedavi ald. Abartt flikayetleriyle çok uzun süreli bir tedavi alan bu kifli yaklafl k 50,000 Sterlin dolay nda bir tazminat ald. Ancak tazminat ald ktan sonra yerel bir gazetede bu kiflinin bir futbol tak m nda oynad ve bu tak mdaki foto raflar ortaya ç kt. Oysa ki bunun doktor raporlar na göre bu kiflinin b rak n futbol oynamay, yolda yürüyüp koflmas bile çok zor ve sak ncal yd. Bu foto raflar gören sigorta flirketinin söz konusu kifliye karfl açt sahtekarl k davas nda bu kifli iki y ll k hapis cezas na ve para cezas na mahkum edildi. Bu tür sahte davalar n ma duru olmamak için sizlere önerim, herhangi bir kaza yapt n z zaman, ister davac ister daval olun, kendi araban z ya da karfl taraf n arabas içindeki yolcu say - s n kesinlikle abartmay n ya da de ifltirmeyin. Bir araba kazas ndan sonra karfl taraf n içindeki yolcular görün ve karfl taraf n da sizin yolcular n z görmelerine izin verin.

15 sayfa 15 Alevilik Uzman Dr. smail Kaygusuz Cemevi nde kitaplar n imzalayacak Alevilik Uzman Dr. smail Kaygusuz Alevili in tarihi ve kökenleri konusunda uzman araflt rmac ve akademisyen Dr. smail Kaygusuz kitaplar n imzalamak için Cemevi nde düzenlenecek bir etkinli e kat l yor. Araflt rmac ve akademisyen Dr. smail Kaygusuz 8 Ocak Cuma günü AKM ve Cemevi nde kitaplar n imzalayacak. Alevilik tarihi ile ilgli bir çok esere imza atan yazar, son kitab Ummu l Kitab üzerine de bir sohbet yapacak. 89 Ridley Road, Dalston E8 adresinde bulunan Cemevi nde yap lacak olan imza günü ve sohbet saat da bafllayacak. ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (IAKMC) yönetim kurulu baflkan srafil Erbil yapt yaz l aç klamada konu ile ilgilenenlerin ücretsiz olan sohbet Hükümetten dosya paylafl m n hedef alan kanun önergesi... Hükümet, internet eriflimini yeni bir kanun ile de ifltirmek istiyor. Dosya paylafl m n hedef alan yeni bir kanun önergesi (Digital Economy Bill) sayesinde, internet kullan c lar yak n bir takibe al nacak. Bu de iflim, hükümet için y ll k yaklafl k 500 Milyon sterlinlik ek bir maliyet anlam na geliyor. Hükümetin, internet eriflimini yeni bir kanun ile de ifltirmek için haz rl k yapt bildirildi. Dosya paylafl m n hedef alan yeni bir kanun önergesi (Digital Economy Bill) sayesinde, internet kullan c lar yak n bir takibe al nacak. Bu de- iflim, hükümet için y ll k yaklafl k 500 Milyon sterlinlik ek bir maliyet anlam na geliyor. Maliyetin büyük bir bölümünü, dosya paylafl m yapan kullan c y belirlemek, kullan c y uyarmak ve bu ifllem devam edildi i takdirde internet h z n düflürmek veya interneti tamamen engellemek gibi ifllemler oluflturuyor. Bu da her bir kullan c için senelik 30 sterlinlik bir ek maliyet anlam na geliyor. MAL YET TÜKET C YE YANSIYACAK Dosya paylafl m n k s tlamak için harcanan para, Müzik endüstrisini kazanc ndan daha fazla. ngiltere bu kanunu yürürlü e sokarsa film ve müzik endüstrisi 10 y l içinde yaklafl k 1.9 Milyar sterlin fazladan kazanacak. Hükümet bu paran n 390 milyonunu KDV olarak alacak. Fakat internet servis sa lay c - lar bu konuda pek hoflnut de iller. nternet kullan c lar müzik endüstrisini kurtarmak için neden seferber olsun görüflünü savunan servis sa lay c lar, do acak olan ekstra maliyeti müzik endüstrisinin karfl lamas n istiyorlar. Oluflturulacak kanun'a göre, kullan c lar n internet eriflimi bir anda kesilemiyor. Kullan c önceden uyar l yor, ikinci uyar dan sonra internet ba lant h z düflürülüyor, bu ifllem devam edilmesi halinde de internet hesab kapat l yor. Bu da hesaplamalara göre, ngiltere'de internet ba lant s n n kesilmesi anlam na geliyor. toplant s na kat labileceklerini söyledi. ALEV L K SLAM YET Ç M SLAM YET DIfiI MI KONUSU TARTIfiILACAK Cemevi nde yap lacak olan sohbet toplant s nda Alevi yurttafllar aras nda ciddi bir tart flma konusu olan Alevili in slamiyet içi mi slamiyet d fl m oldu u konusunun geniflçe ele al naca bildirildi. Dr. smail Kaygusuz yazd yaz lar ve sohbetlerde Alevili i slamiyet içi olarak de erlendiren araflt rmac lardabn biri olarak biliniyor. Kaygusuz Baflbakan Gordon Brown 2009'un en kötü giyinen erke i seçildi. Erkek magazin dergisi GQ'nun 2009'un en kötü giyinen erkekleri listesinde Brown, giyim zevki nedeniyle en son s raya yerleflti. Derginin geçen hafta Londra'da yay mlanan say - s nda ayr ca 58 yafl ndaki Baflbakan Gordon Brown'un bak ml ingiliz tarz na hiçbir flekilde örnek oluflturamayacak bir giyim zevkine sahip oldu u belirtildi. SARKOZY DE YILIN RÜKÜfiLER NDEN Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy de en kötü giyinenler listesine girmekten kurtulamad. 54 yafl ndaki Sarkozy'nin puan Baflbakan Gordon Brown'un biraz üstünde olsa da Sarkozy özellikle k sa boyu dolay s yla tercih etti i yüksek topuklu ayakkab lar nedeniyle elefltirildi. Dergi, Sarkozy'nin k yafet ve 23 Aral k 2007 tarihinde Birgün gazetesine verdi i bir mülakatta konu ile ilgili bir soruya flöyle cevap vermiflti: ALEV L K, SÜNN L K VE fi L K, ÜÇÜ DE SLAM D N N N YORUMLARIDIR Alevilik, Sünnilik ve fiiilik, üçü de slam dininin birbirinden farkl yorumlar d r. Ancak Sünnilik ve fiiilik aralar ndaki bir çok farkl l klar na ra men slam dininin biçimsel, zahiri/d flsal kurallara ba lanm fl yorumudur. Yani Kuran ayetlerinin d flsal ayakkab seçiminde daha özenli davranmas gerekti ini belirtti. GQ, Sarkozy için, "vücuduyla ilgilenmekle harcad zaman, vücuduna uygun tarzda k yafetler seçmeye ay rmas gerekti ini" vurgulad. yorum ve uygulanmalar biçimsel tap nmalara indirgenerek kurallaflt r - l p de iflmezlik kazand r lm fl olmas d r. Alevilik ise slam dininin, dolay s yla dinin kutsal kitab Kuran ayetlerinin tevil-mecazi, yani derinliklere inen bat ni yorumudur. Ama bununla da yetinilmemifl, slam d - fl ndaki baflka dinsel ve felsefi inançlardan da baz ögeler al p, onlar sinkretize ederek, yani ba daflt r p bütünlefltirerek kayna na yabanc laflt rm fl ve özümsemifltir. Bunun içindir ki Alevilik, ayn zamanda dinsel inanç temelli toplumsal, felsefi, siyasal ve ahlaksal/etik bir olgudur. Baflbakan Gordon Brown y l n rüküflü seçildi... Baflbakan Gordon Brown k yafet seçimi konusunda s n fta kald. GQ dergisi, Brown'u 2009'un en kötü giyinen erke i seçti. 2009'un k yafet seçiminde en zevkli erke iyse Twilight /Alacakaranl k filminin baflrol oyuncusu 23 yafl ndaki Robert Pattinson oldu. fi kl k listesinde Pattinson'u Take That grubunun üyeleri izliyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Yutmak üzere. O ilaçlar toplatılıyor. ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın. içerisinde kıl çıktığını belirtmişti.

Yutmak üzere. O ilaçlar toplatılıyor. ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın. içerisinde kıl çıktığını belirtmişti. 20-21 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr O ilaçlar toplatılıyor ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın soğuk algınlığı nedeniyle kullandığı Theraflu Film Tablet isimli ilacın içerisinde

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı