AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION"

Transkript

1 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering Fakülte Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav "University Undergraduate Education Yönergesi kapsamındaki stajların Regulations" and the Faculty gerçekleştirilmesinde uyulması gerekli "Undergraduate Education and Examination ilkeleri belirler. Regulations". TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde Internships are application studies and alınan teorik ve uygulamalı bilgileri works to be done in private companies or pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitimöğretimin public establishments to improve the bir parçası sayılan öğretim theoretical and practical knowledge taken süreci içinde zamanı, süresi ve konusu during undergraduate programs. burada belirlenen ilkeler çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır. Staj süresinde kullanılacak olan Staj Sicil Formu, Günlük Rapor Formu ve Staj Değerlendirme Formu v.d. formlar Bölüm tarafından düzenlenir. Stajlarda yapılacak çalışmalar haftalık 40 saati geçmeyecek şekilde planlanır. Stajlar, akademik tatillerde ve ders sayısı az olan öğrenciler tarafından ders dönemlerinde yapılır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden kabul edilmez Toplam staj süresi her bir staj dersi için en az 25 iş gündür. Staj yapılacak iş yerindeki iş planının staj süresinde yeterli iş çeşitliliği sağlamaması durumunda farklı iş kalemlerinde tecrübe kazanılmasını sağlamak üzere staj süresi 90 güne kadar uzatılabilir. Uzatma kararı bölüm staj koordinatörü ve bölüm başkanlığınca verilir. Uzatılmış staj yapmak istemeyen öğrenci staj yapmak üzere başka bir iş yeri bulmalıdır. "Practice Registration Form", "Daily Report Form" and "Practice Evaluation Form" etc. forms that will be used during internship period are prepared by our Department. Works done per week during internship period should not pass 40 hours. Internships can be done also during semester holidays or during semester if the students have less courses. Works done during national holidays are not accepted. Total internship time for each practice course is at least 25 working days. Internship period can be extended up to 90 days in order to gain experience in all working phases. Decision to extend the internship period is taken by department internship coordinator and head of department. The students that don t want to make an extended internship period must find another place. STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF INTERNSHIP SITE 3.1. Staj yeri bulma sorumluluğu temelde The students are responsible to find

2 öğrenciye aittir. Öğrencilerin temin edip önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Bölüm Staj Koordinatörü tarafından karar verilir. Staj yerinde yapılacak işin niteliği ve kurumda çalışan mühendis profili dikkate alınır. Stajlar, yurt dışında da yapılabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların bölüm için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları, Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu şekilde oluşan yer ve kontenjanlar, öğrenci başvurularına göre Bölüm Başkanlıkları nca dağıtılır. Staj çalışması kapsamındaki çalışmaların bir kısmı üniversite içerisinde de gerçekleştirilebilir. Bu şekilde staj yapan öğrencilerin üniversite dışında da en az bir staj yapmaları gereklidir. STAJ ÇALIŞMALARI Her öğrenci staj öncesinde aşağıdaki belgeleri Bölüm Staj Koordinatörüne onaylatmak zorundadır. Staj Sicil Formu, SGK Formu Bu formlar PF1. Staj Dilekcesi-Basvuru Formu-Inquery-Application Form dökümanında bulunmaktadır. Stajyer öğrenci staj süresinde yaptığı çalışmaları, Günlük Rapor Formu, PF7 Gunluk Rapor Formu - Daily Report Form na kaydeder ve işyerindeki sorumlu amirine onaylatır. Günlük rapor formları, Türkçe veya İngilizce doldurulabilir. Hazırlanacak staj raporunun ekinde sunulur. Staj yapılan işyerindeki sorumlu amirin bu dilleri bilmemesi durumunda günlük rapor internship company or public establishment. Departmental Coordinator will decide if the internship place proposed by the student is suitable. Type of the work that will to be done during internship and profile of the engineers working in the company must be taken in consideration. Internships can be done abroad. Head of Department will announce the quotes for internship places, that private or public organizations, inside or outside the country, proposes to the department. Placement to these internship places will be decided by Head of Department according to the student preferences based on available quotes. Some of the activities during internship period can also be performed inside University. Students should perform internship activities for at least one internship period outside of the university. INTERNSHIPS STUDIES Each student before the internship must take confimation of following documents by Departmental Coordinator: Practice Registration Form SSI Form These documents are available inside the Inquery-Application Form. Daily Report Form and works done during internship period must be signed by internship supervisor. Daily report form can be written in English or Turkish. It will be submitted as an appendix to the practice report. If internship supervisor does not know any of these languages daily report form can be written in any other language. In this case notary certified translation of Daily reports to Turkish or English is also

3 formu noter onaylı çevirisi öğrenci tarafından yaptırılmak üzere başka bir dilde de hazırlanabilir. Staj yeri sorumlu amiri tarafından imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisine konulan Staj Sicil Formu, PF2. Staj Sicil Formu - Credentials Form, stajı takip eden dönemin ders kayıtlanma son gününe kadar Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Staj sicil formu bu süre sonunda teslim edilmeyen stajlar başarısız kabul edilir. required. "PF2. Practice Registration Form - Credentials Form ", should be signed and stamped by internship supervisor, put inside an envelope. It should be delivered to the Department until the end of following course registration period. Undelivered forms until that time, will be assumed as unsuccessful. STAJ DERSLERİ ve KAYITLANMA PRACTICE COURSES and REGISTRATION Staj ve Staj yerine geçen bölüm dersleri Department offers some other courses aşağıda verilmiştir. CE3xx kodlu dersler equivalent to summer practice courses. 5. Yarıyıl, CE4xx kodlu dersler 7. Yarıyıl CE3xx and CE4xx courses are involved in the (Tablo.1) programında yer alırlar. curriculum at Semester 5 & 7 (Table 1). A ve B grubu derslerden (Tablo.1) en az birer tane ders seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin en az 100 AKTS ders yükünü tamamlamak kaydıyla CE3xx veya en az 150 AKTS ders yükünü tamamlamak kaydıyla CE4xx derslerinden en az birisini alması gerekmektedir. Serbest seçmeli bölüm dersi de bu gruplardan seçilebilir. Staj çalışmasını akademik tatillerde tamamlayan öğrenci bir sonraki dönemde ilgili staj dersine kaydolur. Eğitim dönemi içerisinde staj yapılacak olması durumunda ilgili dönemde staj dersine kaydolunabilir. STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bölüm gerektiğinde staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını izler. Bölüm Kurulu, görev süresi 2 (iki) yıl olmak üzere, Bölüm öğretim üyeleri arasından Bölüm Staj Koordinatörü nü belirler. Görev süresi dolan koordinatör tekrar seçilebilir. Sekretarya görevi Bölüm Sekreterliği nce yürütülür. At least one course must be selected from each of course groups A and B (Table 1). In addition, students must take a minimum of 100 ECTS in order to register course CE3xx or at least 150 ECTS to take course CE4xx course. Free elective courses can also be selected from this group. Student who completed summer practice on site, can register to the corresponding course. If the summer practice will be done during the semester, the summer practice may be registered during that semester with corresponding course code. EVALUATION OF THE SUMMER PRACTICE Department may follow students during their internship period. Department Executive Board select a "Department Internship Coordinator" for 2 (two) years. Coordinator can be reselected. Secretary duties are carried out by the Department Secretariat.

4 İhtiyaç duyulması halinde birden fazla staj koordinatörü belirlenebilir. Bölüm staj koordinatörü, staj raporlarının ön değerlendirmesini yaparak çalışma konularına göre raporları ilgili bölüm öğretim elemanlarına değerlendirmek üzere dağıtır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılacak değerlendirmeler PF5. Commission Check-In formunun ve PF6. Practice Commision Report formunun doldurulup imzalanması ve Bölüm Başkanlığı nca onaylanıp ilan edilmesi ile sonuçlanır. Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, tekrar değerlendirilir. Öğrencilerin, daha önceki eşdeğer Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlardan -belgeledikleri takdirdemuaf tutulma işlemlerinde Staj koordinatörü ve Bölüm Başkanlığının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumdaki öğrencilerin, üniversiteye kayıt oldukları ilk yarıyıl başında ilgili Yüksek Öğretim Kurumundan staj belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj muafiyet istekleri kabul edilmez. Staj raporu kabul edilen öğrenciler, stajlarını bölüm ders programında ilgili ders için ayrılan saatte bir program dâhilinde sunarlar. Staj sorumluluğunu başarı ile tamamlayan öğrencilerin notu başarılı (G) olarak değerlendirilir. If it is necessary, department determines more than one coordinator. Department coordinator makes a preliminary assessment of summer practice report and then according to the work performed, reports are delivered to the proper academic staff. The related instructor will evaluate, PF5. Commission Check-In and PF6. Practice Commission Report". After completing and signing the report form, results are announced after department approval. Student, who is required to make corrections for summer practice report, has to do correction within a month. Otherwise, the summer practice is rejected. After submission of the revised report, status of the student is re-evaluated. Students, who completed internship during their previous studies and can submit his previous documents and reports, can be exempted from internships with the approval of Internship coordinator, Department, and Faculty Executive Board. Students, should submit all related documents and reports, at the beginning of the first semester following their registration to the university. Student who will not submit summer practice reports will not be exempted from this course. Students, whose summer practice reports are accepted, must give a presentation. Students who successfully complete the summer practice take grade Successful (G).

5 Staj sonuçlarına itiraz için ders değerlendirmelerine yapılacak itiraz izleği uygulanır. In order to object for the summer practice result an objection form is completed. STAJ BELGELERİNİN SAKLANMASI ARCHIVING PRACTICE DOCUMENTS Kabul edilen staj raporları, dönem Accepted summer practice reports are sonunda öğrencilere teslim edilir. delivered to students at the end of the Reddedilen staj raporları ise en az 2 yıl period. Rejected summer practice reports boyunca ilgili mevzuat çerçevesinde are archived for at least 2 years by the Fakülte tarafından saklanır. faculty. GÜNLÜK VE SONUÇ RAPORUN HAZIRLANMASI Öğrenci staj yerinde bulunduğu her gün için günlük rapor hazırlar ve kayıtlanma sonrası staj koordinatörüne ilgili formlarla birlikte teslim ederler. Bu raporlar rapor ve teknik doküman hazırlama ilkeleri doğrultusunda hazırlamalıdır. Günlük raporlar en fazla 3 sayfa olacak şekilde olmalıdır ve günlük rapor formatı (PF7 Gunluk Rapor Formu - Daily Report Form) kullanılarak hazırlanmalıdır. Sonuç raporu stajın bütününü kapsayacak şekilde, rapor ve teknik doküman hazırlama ilkelerine uygun şekilde staj raporu formunda hazırlanmalıdır. Rapor basılı olarak ve pdf formatında teslim edilmelidir. Staj raporlarında Rapor içeriği stajdaki kazanımları kapsamalıdır. Kitabi bilgiler sunulmamalıdır. İçerikte kullanılan resim, şekil ve tablolar için metin içinde referans verilmelidir. Staj komisyonu üyeleri rapor değerlendirme sürecinde raporlar üzerinde düzeltme talep edebilir. STAJ RAPORU HAZIRLAMA İLKELERİ Staj raporu aşağıdaki içeriği kapsamalıdır. PREPARATION OF DAILY AND FINAL REPORTS The student should prepare daily reports for each day and deliver them to the internship instructor after registration. This report should be prepared in accordance with the principles of reporting and technical documents. Daily reports should be prepared in format of (Daily Report Form) and should not be more than 3 pages. Final report should cover the whole internship period. Reports and technical documents must be prepared in accordance with practice report form. Reports are submitted as hardcopy and in pdf format. Report should include all the gains during internship period. Information in books should not be included. References should be provided for all photos, tables, drawings in report. Practice commission members during the process of evaluation can request corrections in the delivered report. SUMMER PRACTICE REPORT PREPARATION GUIDELINES Practice report should include the following contents.

6 Başlık Staj döneminde yapılan faaliyetlerin içeriğini temsil edecek bir başlık belirlenmelidir. Raporu hazırlayan Raporu hazırlayan kişi ismi, tanımlayıcı sıfat ile birlikte verilmelidir. Özet Staj döneminde yapılan faaliyetlerin, beklentilerin ve kazanımların bir özeti yapılmalı, 300 kelimeyi geçmemesi hedeflenmelidir. Giriş, Staj Dönemi Faaliyetlerin Tanıtımı Bu bölümde staj yaptığınız firma, kurum, çalışma alanları, geçmiş üretim ve faaliyetleri, kurumsal yapısı, çalışan sayısı, staj döneminizdeki imalatların var ise o güne kadar ki aşamalarından bahsettikten sonra staj döneminde yapılan faaliyet, tasarım, imalat gibi üretimlerin bir özeti yapılıp, bu konulardaki teorik, teknik ve yöntemlerden bir miktar bilgi verilebilir. Dünyadaki örnekleri, uygulamalar ve gelişmeler referanslarda verilerek bu bölüme eklenebilir. Kazanımlar, Tasarımlar, İmalatlar Bu bölümde staj döneminizde yapılan tasarım dâhil imalat ve proje aşamaları bütün stajınızı kapsayacak şekilde detaylara inilerek açıklanmalı, kazanım beklentileriniz sunulmalı, nihayetinde ise elde ettiğiniz kazanımlar Title Title should represent the activities carried out during the internship. The student who prepared the report The name of the person who prepared the report must be given by a descriptive adjective. Summary In the summary, expectations before internship and achievements during internship period should be included. Content should not be more than 300 words. Introduction, Presentation of Activities During Internship Period This section should provide information about the history of company, field of operation, organizational structure, number of employees, constructions etc. Different activites and design stage including theoretical and technical knowledge must be included in this section. This section can be ended by comparing examples and application done in all the world, Outcomes, Designs, Constructions This section must involve all the project phases in detail, expectations and achievement during this period. Negative experiences and proposed solutions must be covered. İt is better to add planned intentions that are not performed during

7 sunulmalıdır. Gerektiğinde imalatın gerektirdiği teorik ya da tekniklere de yer verilebilir. Yaşanılan olumsuzluklar, problemler ve çözümler mutlaka verilmedir. Planlanan ama uygulanamayan hedeflerden de bahsedilebilir. Bu bölüm(ler)de yapılan çalışmaların gün gün verilmesinden kaçınılmalı, uygun bir organizasyon ve dizgi öğrenci tarafından yapılmalıdır. Sonuç ve Öneriler Sonuç ve öneriler kısmında stajdan önce beklentiler ve bu beklentilerin ne kadar karşılandığı, kazanımlar, ana fikirlerden özetle bahsedilebilir. Öneriler kapsamında, bireysel görüşleriniz, önerileriniz, staj yeriniz ile ilgili, kurumsal ya da firma bağlamında eleştirileriniz, önerileriniz ve gelecekte staj yapacak arkadaşlarınıza tavsiyeleriniz ve fikirlerinize yer verilebilir. Kaynaklar construction stage. Instead of explaining all the activities in a chronological order, all the activities should be presented in an integrated way by designing a proper report layout. Conclusions and Suggestions In the conclusions section expectations and benefits received during internship period can be included. Main conclusions should be emphasized. In the Suggestions part, your individual opinion, advices related to the company should be included. Student can also list some suggestions for operations of the company or future internees of the department. References Raporunuz kapsamında alıntı yaptığınız bir kaynak, bir internet adresi, kişi ya da kurum/kuruluş ismi bu kısımda liste halinde kaynak bildirim normunda (APA normu, verilmelidir. Detaylı bilgi için tavsiye edilen kaynaklar, ya da sanal kaynaklar metin içeriğinde bahsetmek kaydıyla burada verilebilir. DİĞER HÜKÜMLER OTHER TERMS Staj yükümlülüğü bulunan öğrenci, staj işlemlerini tamamlamadığı sürece mezun olamaz. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri stajlar süresince de geçerlidir. The references used in the report, begin that address or person/institution name must be cited in references section according to APA style (http://www.apastyle.org). Students cannot be graduated unless they completed their summer practices. Higher Education Institutions Student Disciplinary Regulations are valid for internship period.

8 Stajyerlerin staj yaptıkları kurumlara karşı kusurları nedeni ile verecekleri zararlardan Üniversite sorumlu değildir. Bu staj ilkelerinde yer almayan hususlar Bölüm Kurullarının önerileri üzerine Fakülte Kurulları tarafından karara bağlanır. Bu staj uygulama esasları ilgili kurullar tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu esaslar İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca yürütülür. University is not responsible for the damages given by students to the companies during that period. Decisions for the issues that are not included in this internship regulations are taken by the Faculty Board. This summer practice regulation is effective after the date of acceptance by the relevant committee. This regulation is executed by Department of Civil Engineering. Tablo. 1 Grup A ve Grup B dersleri / Table. 1 Group A and Group B courses Ön şart D. Kodu Dersin Adı AKTS T P L Prerequisites C. Code Course Name ECTS GRUP/GROUP A: UYGULAMA DERSLERİ GRUBU I / PRACTICE COURSES GROUP I CE301 Summer Practice in Civil Engineering I İnşaat Mühendisliğinde Yaz Stajı I CE102 CE302 Development of Drawing & Report Writing Skills Çizim ve Rapor Yazım Tekniklerinin Geliştirilmesi CE241 CE303 Laboratory Practice in Civil Engineering İnşaat Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları GRUP/GROUP B: UYGULAMA DERSLERİ GRUBU II / PRACTICE COURSES GROUP II CE401 Summer practice in Civil Engineering II İnşaat Mühendisliğinde Yaz Stajı II CE392 CE402 Practice in Structural Engineering Yapı Mühendisliği Uygulamaları CE371 CE403 Practice in Geotechnical Engineering Geoteknik Mühendisliği Uygulamaları CE380 CE404 Practice in Water Resources Engineering Su Kaynakları Mühendisliği Uygulamaları CE330 CE405 Practice in Transportation Engineering Ulaştırma Mühendisliği Uygulamaları CE341 CE406 Practice in Construction Materials Yapı Malzemesi Uygulamaları CE310 CE407 Practice in Construction Management Yapı İşletmesi Uygulamaları CE408 Practice in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Uygulamaları