ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ"

Transkript

1 ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli başlı Türkiye kütüphaneleri ile mevcut genel bibliyografya katalogları taranarak ve daha çok Niğde ve yöresi hakkında yapılan müstakil çalışmalar dikkate alınarak hazırlanmış bir bibliyografya denemesidir. Konu öncelikli bir tasnife dayanarak hazırlanan araştırma, Seyahatnameler, Osmanlı Türkçe siyle Yazılmış Yayınlar, Arkeoloji Alanında Yapılmış Çalışmalar, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Genel Şehir Tarihi Çalışmaları, Sanat Tarihi Çalışmaları, Dil, Edebiyat- Folklor Çalışmaları, Coğrafi Çalışmalar ve Niğde Hakkında Yapılan Resmi Yayınlar ana başlıkları altında yer alan, yayınlanmış çalışmaları kapsamaktadır. Anahtar Kelimeler: Niğde, Tarih, Şehir Tarihi, Bibliyografya A Niğde Bibliography Essay From The Point Of Urban History Studies ABSTRACT: This study is a bibliographical essay which is done considering the studies specifically on Niğde and its environment, and searching the present general bibliography catalogues together with the notable Turkish libraries, which are thought to have data, in order to serve as an initiator for the studies that are to be done about Niğde. The research that is done in accordance with subject priority consists of published studies under the headlines of Travel Books, Publications written in Ottoman Turkish, Studies Done On Archeology, Studies On The History Of The City In Seljuk, Ottoman, Turkish Republic and General Periods, History of Art Studies, Language Studies, Literature and Folklore Studies, Geographical Studies, and Official Publications About Niğde. Key Words: Niğde, History, Urban History, Bibliography Antik dönemden Selçuklu, Beylikler ve Osmanlıya uzanan sürecin tüm izlerini taşıyan bir Orta Anadolu şehri olan Niğde ve yöresi ol- * Niğde Üni. Fen-Ed. Fak. Tarih Böl.

2 186 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR dukça eski ve zengin bir geçmişe sahip olmakla birlikte, tam anlamıyla şehir tarihi çalışmaları açısından değerlendirilebilmiş değildir. Niğde ile ilgili şehir tarihi çalışmalarına, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Niğde Halkevi ve onun yayın organı Akpınar Dergisi nde rastlanmaktadır. Niğde, pek çok Anadolu şehrinin aksine, Cumhuriyetin ilk yıllarında zengin sayılabilecek bir yayın hayatına sahiptir. Niğde de basın hayatı, ilk basımevinin 1922 de kuruluşuyla başlamıştır. Niğde, Ferhat, Nida, Müdafaa, Tatlıdil, Bilgi, Resmi Niğde, İlkadım, Güzel Mecmua (Niğde, 1982: 4236) ve Niğde Halkevi nin yayın organı Akpınar (Can, 2005: ) Niğde de çıkarılan ilk gazete ve dergilerdir. Söz konusu yayınlardan bir çoğu kısa bir süre sonra kapanmış, böylece Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmaya başlanan -birkaç yerel çalışmanın dışında- ilk şehir tarihi çalışmaları da uzun soluklu olmamıştır. Cumhuriyet döneminde başlayan modern tarih çalışmalarındaki tekamül neticesinde, son dönem tarih çalışmalarındaki yeni eğilimler ve sosyal tarih çalışmalarına verilen önem, şehir tarihi çalışmalarına duyulan ilgiyi arttırmış 1, bu anlayışın ürünleri olarak da, tüm Anadolu şehirleri gibi, Niğde ve yöresi hakkında yapılan çalışmalar da giderek artmaya başlamıştır. Özellikle Niğde Üniversitesi nin kurulmasıyla birlikte, Niğde tarihi hakkında yapılan çalışmaların, şehirdeki mevcut akademisyenlerin ve öğrencilerinin gayretleriyle, giderek arttığı görülmüştür. Şüphesiz Niğde ve yöresi hakkındaki orijinal tarihi kaynaklara ulaşmada yaşanan sıkıntılar, bu tür çalışmaların ortaya çıkmasını güçleştiren önemli nedenlerin başında gelmektedir. Şehir tarihi çalışmalarının ve özelde de Niğde çalışmalarının en önemli veri tabanlarından birini de arşivler oluşturmaktadır. Arşivlerin yanı sıra dönemin süreli yayınları ve diğer kütüphane malzemesi Niğde çalışmaları için gerekli diğer veri tabanlarıdır. Arşivler ve diğer yayınlanmamış malzemedeki Niğde yle ilgili bilgiler araştırmacıların çalışmaları sonucu ortaya çıkarılacaktır. Söz konusu çalışmalar arşiv ve süreli yayın kataloglarından yararlanılarak yapılabilmektedir. Ancak, Niğde hakkında yapılan ve yayınlanan araştırmaların künyelerinin tamamına, her zaman, tam anlamıyla ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu yüzden araştırma yapmak isteyenlere kolaylık sağlaması amacıyla Niğde hakkında yayınlanmış eserlerin bibliyografyasını hazırlayarak araştırmacıların kullanımına sunmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Bu çalışma, veri bulunması muhtemel belli başlı Türkiye kütüphaneleri ile mevcut bibliyografya katalogları, taranarak hazırlanmıştır. Muhakkak ki pek çok yayın ve akademik çalışmada Niğde şehri ile ilgili 1 Türk Şehir Tarihi Çalışmaları konusunda, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, S. 6, İstanbul 2005, özel bir sayı çıkarmıştır. Dergi, bu alanda dikkate değer bir çalışma olup, Türk Şehir Tarihi çalışmaları konusunda tatmin edici bir hayli yazıya yer vermiştir.

3 187 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... bilgiler bulunmaktaysa da, biz daha çok şehir ve yöre hakkındaki müstakil çalışmaları dikkate alarak bir bibliyografya denemesi hazırlamanın daha uygun olacağı düşüncesiyle hareket ettik. Yapılan tarama neticesinde, Niğde ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok antik dönem ve sanat tarihi çalışmaları ağırlıklı olduğu görülmekle birlikte, Niğde Üniversitesi nin kurulması nı müteakiben şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalarda da bir artış olduğu görülmüştür. Bundan sonra yapılacak araştırmalara kolaylık sağlayacağını umduğumuz bu bibliyografya denemesi hazırlanırken, konu öncelikli bir tasnif temel ölçüt olarak değerlendirilmiş olup, kronolojik bütünlük, verilerin akademik öncelikleri ve kitaptan teze giden bir çizgi göz önünde bulundurularak tasnif yapılmış ve eserler yazar adına göre alfabetik olarak verilmiştir. Ayrıca tasnifte alan bütünlüğüne dikkat edilmiş olmakla birlikte, ayrı bir başlık altında değerlendirilemeyecek derecede az sayıda olan çalışmalar, en yakın akademik çalışma grubu içerisinde değerlendirilmiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da seyahatnamelerdir. Şehir tarihçiliği çalışmalarında araştırmacıların sıklıkla müracaat ettiği - kritiği yapılarak kullanılmasında fayda olan- kaynaklar arasında seyahatnameler önemli bir yer tutmaktadır. Seyyahlar eserlerinde, uğramış oldukları şehrin fiziki yapısı, ekonomisi, nüfusu, sosyal yapısı ve tarihi hakkında bilgiler vermektedirler. Niğde ye de farklı tarihlerde -M.S. I. yüzyıl ile 1936 yılları arasında- gelen seyyahlar eserlerinde şehir ve çevre yerleşim yerleri hakkında gözlem ve tespitlerine yer vermişlerdir (Doğan, 2005: ). Bu anlamda Niğde ye gelen seyyahların yayınlanan eserleri ve söz konusu eserlerinde Niğde ile ilgili olan bölümler -geliş tarihlerine göre sıralanarak- aşağıda verilen künyelerde sayfa numaraları verilerek belirtilmiştir I. Seyahatnameler: Strabon; Antik Anadolu Coğrafyası, Çev. Adnan Pekman, İstanbul 2000, s. XIII-XV, 8. Et-Tanci, Muhammed; İbni Batuta Seyahatnamesi, Sadeleştiren, Mümin Çevik, C. I-II, İstanbul 1993, s Katip Çelebi; Cihannûma, İstanbul 1145/ , s Evliya Çelebi; Seyahatname, C. III-IV, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1986, s LUCAS, Paul; Voyage Du Sieur Paul Lucas Fait par ordre Du Roy Dans La Greece, L Asie Mineure, La Macedoine et L Afrique, C.1, Paris 1712, s

4 188 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR KINNEIR, John Macdonald; Journey Through Asia Minor, London 1818, s TEXIER, Charles; Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. Ali Suat, Latin harflerine aktaran Kazım Yaşar Kopraman, Sadeleştiren Musa Yıldız, C. 3, Ankara 2000, s MOLTKE, Helmuth Von; Moltke nin Türkiye Mektupları, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul 1999, s CUINET, Vital; La Turquie D Asie, Paris 1890, s GARSTANG, John; The Land of The Hitites, London 1910, s BELL, Gertrude Lowthian; Amurath to Amurath, London 1911, s HORVÁTH, Béla; Anadolu 1913, Çev. Tarık Demirkan, İstanbul 1997, s [SEVÜK], Habib İsmail; Yurddan Yazılar, İstanbul 1943, s II. Osmanlı Türkçesiyle Yapılmış Yayınlar Bâ-İrade-i Seniyye-i Cenâb-ı Padişahî Niğde ve Adana Sancakları Dahilinde Kâin Bulgar Dağı ve Bereketli ve Kölek Maden-i Hümâyunları Raporunun Hûlâsa-i Meâlidir: Matbaa-i Âmire, İstanbul (Hicri)-1866 (Miladî). Bor Gençler Yurdu Nizamnâmesi: Babalık Matbaası, Konya 1339 (Rumi)-1923(Miladî). Hıfzı Nuri, Türkiye nin Sıhhî İçtimaî Coğrafyası, Niğde Sancağı, Öğüt Matbaası, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti Neşriyatı, Ankara 1922 (Miladî). Mehmed Hayri; Türkiye'nin Sıhhî İçtimaî Coğrafyası, Niğde Sancağı, Öğüt Matbaası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Umur-i Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekâleti, Ankara 1922 (Miladî). Niğde Sancağı Meclis-i Umûmisi İkinci Devre-i İçtimaiye Zabıtnâmesi, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333 (Rumi)-1917 (Miladî). Niğde ve Adana Sancakları Dahilisindeki Maâdinin Ahvâl-i Hâzıra ve Müstakbelesine Dair Fransızca Olarak Neşr Olunan Raportonun Hûlâsa-i Meâlidir, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1282 (Hicri)-1866 (Miladî). Niğde Vilayetinin Ahval-i Tabiiyesi Ticareti ve İktisadiyesi, Ticaret Vekaleti Mecmuası, S. 13, (Ankara Eylül 1925) ss

5 189 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... Uzunköprü, Pozantı, Mamure, Cerablus, Bandırma ve Ulukışla Cephane Memurlarının Vezâifi Hakkında Talimât, Matbaa-i Askeriye, Harbiye Dairesi Karargah Beşinci Şube, İstanbul 1331 (Rumi)-1915 (Miladî). III. Arkeoloji Alanında Yapılmış Çalışmalar 1990 Göltepe, Niğde Kazısı, XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı ( Mayıs 1991 Çanakkale), Ankara 1992, C. 1, ss Yılı Nevşehir, Niğde ve Aksaray İlleri Yüzey Araştırması, IX Kazı Sonuçları Toplantısı, (27-31 Mayıs 1991, Çanakkale), Ankara 1992, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1993 Yüzey Araştırması, XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (30 Mayıs- 3 Haziran 1994, Ankara), Ankara 1995, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1996 Ortak Yüzey Araştırması, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı (26-30 Mayıs 1997, Ankara), C. 2, Ankara 1998, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1997 Ortak Yüzey Araştırması, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 1998, Tarsus), C. 2, Ankara 1999, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1998 Yüzey Araştırması, XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (24-28 Mayıs 1999, Ankara), C. 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, ss BAYHAN, Ali İhsan; Tuana: Tuwana: Tyana, Önder Matbaacılık, Ankara BERGES, Dietrich; Tyana: Archaologische Untersuchungen zum südwestichen Kappadokien, 2 C., Bonn FAYDALI, Erol; Gökbez Kaya Kabartması, Anadolu, XVIII, (Ankara 1974), ss.? KALAÇ, Mustafa; Niğde de Bulunan Bir Hava Tanrısı Steli, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 1976), C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1979, ss Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi 1998 Çalışmaları, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı (24-28 Mayıs 1999, Ankara), C. 2, Ankara 2000, ss Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı (26-30 Mayıs 1997, Ankara), C. 2, Ankara 1998, ss

6 190 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 1998, Tarsus), C. 1, Ankara 1999, ss Niğde-Eski Gümüş Manastırı Kurtarma Kazısı ( II. Müze Kurtarma Kazıları Semineri Nisan 1991 Ankara), Ankara 1992, ss ÖZGÜÇ, Nimet, Niğde ve Çevresinde Bulunmuş Bir Damga Mühür ve Acemhöyük ten Dört Mühür Baskısı, Anadolu, S. 15, (Ankara 1971), ss PEKAK, Sacit, Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi, Sanat Tarihi Dergisi, S. 9, (1998), ss SEZER, Vural; Keslik Steli, Anadolu, XVIII, (Ankara 1974), ss.? SOYLU, Güner; Niğde nin Prehistoryasına Yeni Katkılar, Antropoloji, S.3, (Ankara 1965), ss YALMAN, Bedri; Eski Gümüşler Manastırı, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, S. 50, (İstanbul 1975), ss YENER, K. Aslıhan; Niğde Çamardı nda Kalay Buluntuları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara IV. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Genel Şehir Tarihi Çalışmaları IV.A.Kitaplar: AĞIN, Ahmet; Nevşehir Aksaray ve Bor İlçelerinin Kısa Tarihçeleri, Vatan Gazetesi Niğde Eki, AKYURT, M. Yusuf; Niğde Şehri, Niğde ATLI, H. Emin; Geçmişten Günümüze Bor, Yardımseverler Derneği Bor Şubesi Yayını, İstanbul GABRİEL, Albert; Niğde Tarihi, Çev. Ahmet Akif Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara GALANTİ, Avram; Niğde ve Bor Tarihi, Tan Matbaası, İstanbul GÖKSEL, Baykan; Unutulan Vatan Kahramanı Süleyman Fethi Bey, İskender Ofset matbaacılık, Niğde GÜRER, Ömer Fethi; Bor Şehri, Kasabadan Kente, Anadolu-Ofset Matbaacılık, Niğde Mehmed, Hayri; Türkiye nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası (Niğde Sancağı), Haz. İlhan Gedik, (yayınevi yok), Niğde 1994.

7 191 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... Niğde İlinin Ekonomik Gelişmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul Niğde, (yayınevi, yayın yeri ve tarihi yok), 101 s. / TTK Nu: (H ) Niğde, Vilayet Matbaası, Niğde İlhan Gedik (Haz.), Niğde Sancağı Merkez Kasabası Bağ Hasat Defteri 1314 (M. 1896): Yakın Dönem Niğde Tarihi Kaynakları II, (yayınevi yok), Niğde ÖZULUS, Celil; Fuzuli Mehmet : Kendi Topraklarında Bir İnceleme, İl Basımevi, Niğde ŞAHİN, Mahmut; Çukurkuyu: (Türkmenlerin Yurdu), Tekten Ofset Matbaacılık, Niğde ŞAŞMAZ, Musa (Edit.); Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul TEPEYRAN, E. Hazım; Canlı Tarihler, Ebubekir Hazım Tepeyran ın Hatıraları, Türkiye Yayınları, İstanbul YALÇIN, Osman Şiar; Niğde ve İç Anadolu Bölgesi, Özyürek Matbaası, İstanbul YILMAZ, Faruk; Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, Hamle Matbaası, Niğde YILMAZ, Faruk; İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi, Kültür Kitabevi, IV.B. Makaleler AKŞİT, Ahmet; Niğde nin Selçuklular Devrindeki Nüfusuna Dair, D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 36, (Ankara 2004), ss AKŞİT, Ahmet; Selçuklular Devrinde Niğde nin Fiziki Yapısı, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss AYHAN, Yusuf; Temsil Kolumuzun Niğde ve Konya Seyahati, Görüşler, S. 27, (Adana Nisan 1940), ss BAYRAK, Şaban; 18 ve 19. Yüzyıllarda Niğde ve Çevresinde Aşiretler, Eşkıyalık Hareketleri ve Diğer Önemli Olaylar, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss BAYRAKTAR, Hilmi; Tanzimat Dönemi Niğde Sancağı Mali Verileri ve Bunların Değerlendirilmesi, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss

8 192 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR CAN, Zeki; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde Basını: Akpınar Mecmuası, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss CHATZ, Kyriakos; To Metallio Tavru: Buga Maden, (Toros Madenleri: Buga Madeni), Selanik DARKOT, Besim; Niğde, İslam Ansiklopedisi, C. IX, M.E.B Yayınları, Eskişehir 1997, ss DOĞAN, Ayhan; Çanakkale Cephesi nde Niğde Sancağı Ulukışla Kazası Şehitleri Üzerine Bir Değerlendirme, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss DOĞAN, Hamdi; Seyahatnamelere Göre Niğde, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss GEDİK, İlhan; 20. Yüzyılın Başlarında Niğde Sancağı nın İdari Yapılanması İle İlgili Düzenlemeler, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, (Niğde Haziran 1996), ss GEDİK, İlhan; 20. Yüzyılın Başlarında Niğde Sancağı nda Ticari Faaliyetler, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, (Niğde Haziran 1996), ss GÜVEN, Cemal; Niğde-Bor Bölgesinin Yılları Arasındaki Askeri Yükümlülükleri, (387 No lu Şeriyye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, (Konya 2004), ss İSMAİL, Habib; Niğde den Notlar, Çukurova da Memleket, S. 6 (19), (Adana 1 Kasım 1929), ss İSMAİL, Habib; Tarihte Niğde, Çukurova da Memleket, S. 7 (20), (Adana 15 Kasım 1929), ss İSMAİL, Habib; Niğde nin Hazineleri, Çukurova da Memleket, S. 10 (23), (Adana 15 Ocak 1930), ss İSMAİL, Habib; Tarihte Niğde, Çukurova da Memleket, S. 8 (21), (Adana 1929), ss KAYA, Mehmet; Müstakil Niğde Sancağı Bütçeleri ( ), Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss KAYA, Mehmet; XX. Yüzyıl Başlarında Niğde Sancağı nın Nüfusuna Dair, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, (Konya 2006) ss

9 193 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... Niğde, Hayat Tarih Mecmuası, C. I, S. 7, (İstanbul Ağustos 1968), ss Niğde, Yurt Ansiklopedisi, C. VIII, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982, ss OFLAZ Mustafa; Niğde Sancağı nın XVI. Yüzyıldaki Askeri İdarecileri, Askeri Tarih Bülteni, C. 18, S. 34, (Ankara Şubat 1993), ss ORAL, Zeki M.; Niğde Tarihi I, Akpınar Dergisi, S. 2, (Niğde Ağustos 1934), ss ; Niğde Tarihi II, Akpınar Dergisi, S. 3, (Niğde Eylül 1934), ss ; Niğde Tarihi III, Akpınar Dergisi, S. 4, (Niğde Ekim 1934), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 5, (Niğde Kasım 1934), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 7, (Niğde O- cak1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 8, (Niğde Şubat 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 9, (Niğde Mart 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 10, (Niğde Haziran 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 11, (Niğde Ekim 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 12, (Niğde Şubat 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 13, (Niğde Mart 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 14, (Niğde Nisan 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 15, (Niğde Mayıs1936), ss. 13. ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 16, (Niğde Haziran 1936), ss. 2-7.

10 194 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 17, (Niğde Temmuz 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 18, (Niğde Ağustos 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 19, (Niğde Eylül 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S , (Niğde Mayıs 1937-Eylül 1937), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 33, (Niğde Kasım 1937), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 34, (Niğde Aralık 1937), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S , (Niğde ), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 48, (Niğde Kasım 1940), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 50, (Niğde Ocak 1941), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 51, (Niğde Şubat 1941), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S , (Niğde Mart- Nisan 1941), ss ÖNEN, Ragıp; Bor Halil Nuri Bey Kütüphanesi ndeki Mahkeme-i Şeriyye Sicilleri ve Bunlarda Görülen Kişi ve Köy İsimleri, Türk Etnografya Dergisi, S. 3, (Ankara 1958), ss ÖNEN, Ragıp; Osmanlılar Devrinde Bor da Barut Fabrikaları, Türk Etnografya Dergisi, S. 5, (Ankara 1962), ss ÖZKAN, Salih; Çanakkale Cephesi nde Şehit Olanlar Niğdeliler, Selçuk Üniversitesi ATA Dergisi, S. 12, (Konya 2004), ss ; Niğde İli Bor İlçesinden Çanakkale Cephesi nde Şehit Olanlar, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss ; Niğde ye Yapılan Sürgünler, Bilig, S. 39, (Ankara Ocak 2006), ss

11 195 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... ; Türkiye de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytamı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, (Konya 2006) ss ÖZMEL, İsmail; Dördüncü Murat la İlgili İki Niğde Efsanesi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C. 4, S. 42, (İstanbul Haziran 1990), ss ÖZTÜRK, İbrahim; Niğde de Yaşamış Türk Ortodoksları ve Onlardan Kalan Üç Kitabe, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, (Niğde Haziran 1996), ss ; Niğde de Mübadele ve Mübadelenin Uygulanışına Dair Bir Teftiş Raporu , Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss ŞAŞMAZ, Musa; Niğde ve Çevresinde Kıtlık ( ), Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss TONGUR, Hikmet; Tarihte Ulukışla, İdare Mecmuası, S. 177, (Ankara Kasım-Aralık 1945), ss TOPAL, Nevzat; Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa, Niğdemiz Dergisi, S. 7, (Ankara Eylül 1997) ss ; Hüdavend Hatun, Şahika, S. 1, (Niğde Eylül 1997), ss. 18. ; Hüdavend Hatun Türbesi ndeki Kitabeler, Şahika, S. 3, (Niğde Kasım 1997), ss ; Tyana ve Çevresine Yapılan Arap Akınları, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss TUĞLACI, Pars; Niğde, Osmanlı Şehirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl; Birkaç Türk Şehrinin Tarihçesi:...Niğde..., Vatan, C. 13, S , (İstanbul ). ULUSOY, H; Niğde nin Servetleri Turizm Bakımından Niğde, Akpınar ( Niğde Ekim 1939), ss ÜZEL, Sahir; Kayseri-Niğde Arasında İşleyen Tenezzüh Trenleri, Belediyeler Dergisi, S. 14, Ankara Eylül 1936, ss IV.C. Tezler AY, Ebru; Niğde Yerel Yönetimleri, Niğde Belediyesi , Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2005.

12 196 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR BAKİ, Ercüment; 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde Maden İşletmeleri (Bulgar Dağı Maden İşletmesi Örneği), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul BAYKAN, Doğan; Niğde Öğretmen Okulları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde BİLGEN, Ali; 11 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicili H (M.Ö ), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van CAN, Zeki; Bor Tarihi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri DEMİRBAŞ, Sahir; 15 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicil Defteri ve Deftere Göre Sosyal, İdari, Dini, Hukuki ve Kültürel Açıdan Niğde. H (M.1911), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde DÜNDAR, Ahmet; 12 Numaralı Niğde Şer iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde ERMİŞ, Alparslan; 9 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde İYİ Yusuf; Niğde Sancağı 1259 (M. 1843) Senesi Cizye Defteri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde KIRLANGIÇ, Tarkan; Niğde Şer iyye Sicilleri ( ), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde KORKMAZ, Mustafa; Şer iye Sicillerine Göre 17. Yüzyılda Bor da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara OFLAZ, Mustafa; XVI. Yüzyılda Niğde Sancağı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara ÖSEN, Serdar; H /M Yılları Arası Şer iyye Sicilleri ve Arşiv Belgelerine Göre Niğde, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde ÖZKAN, Salih; Cumhuriyet Döneminde Niğde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1986.

13 197 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... ÖZTÜRK, İbrahim; Niğde Sancağı nın İdari ve Demografik Yapısı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri POLAT, Murat; (H) Niğde Şer iyye Sicil Defteri ve Deftere Göre Sosyal, İdari, Dini ve Hukuki, Kültürel Açıdan Niğde, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde TOYER, Birol; 9 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde TUNCER, Tekin; 9 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicili H /M , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van ÜÇEL, Faruk Murat; 15 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde YILDIZ, Erol; 12 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde YİĞİT, Mustafa; Ebubekir Hazım Tepeyran ın Hayatı ve Tarihçiliği, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde V. Sanat Tarihi Çalışmaları: V.A. Kitaplar BİLDİRİCİ, Mehmet; Tarihi Su Yapıları: Konya Karaman, Niğde Aksaray, Yalvaç, Side, Mut, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınları, Ankara ÇAL, Halit; Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camii ve Mescitler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara DURUL, Yusuf; Niğde Yöresi Yörük Kilimleri, Akyay Ltd. Şirketi Yayınları, İstanbul ELDEM, Halil Edhem; Niğde Kılavuzu, Kültür Bakanlığı Antikiteler ve Müzeler Anıtları Koruma Kurulu Yayını, İstanbul GABRİEL, Albert; Niğde Türk Anıtları, Çev. Ahmet Akif Tütenk, Türk Kültür Derneği Niğde Şubesi Yayını, Ankara GÜLTEKİN, R. Eser; Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.

14 198 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR KONYALI, İbrahim Hakkı; Abideleri ve Kitabeleri İle Niğde Aksaray Tarihi, C. I-II, Fatih Yayınevi, İstanbul 1974, C. III, Fatih Yayınevi, İstanbul ORAL, Zeki M.; Niğde Tarihi Tetkiklerinden: Hüdavend Hatun Türbesi ve Hayatı, Niğde Halkevi Yayını, Niğde ÖZKARCI, Mehmet; Niğde de Türk Mimarisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı; Niğde de Akmedrese, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara ; Niğde de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara ÜLGEN, Saim; Niğde de Akmedrese, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara ; Niğde de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara V.B. Makaleler AKKAYA, Mustafa; Niğde Müzesi ndeki Ünik Eserler, Antika, C. 3, S. 33, (İstanbul 1988), ss AKMAYDALI, Hüdavendigâr; Niğde Sungur Bey Camii, Vakıflar Dergisi, S. 19, (Ankara 1985), ss AKSÜT, Kemali; Hüdavend Hatun Türbesi, Resimli Tarih Mecmuası, S. 7, (1956), ss ATABEY, Hilmi; Niğde Müzesi nde Bulunan 18. Yüzyıl Dolap ve Kapıları, Türk Etnografya Dergisi, S. 18, (Ankara 1988), ss BAYBURTLUOĞLU, Zafer; Niğde-Aksaray Selime Köyü Türbesi, Önasya, C. 6, S. 65, (Ankara Ocak 1971), ss ÇAL, Halit; Niğde Güllüce Köyü Şeyh İbrahim Tekkesi nin Kümbeti ve Türbesi, Vakıflar Dergisi, S. 27, (Ankara 1998), ss ÇELİK, Adem; Niğde Sungur Bey Camii nde Bulunmuş Olan Çift Başlı Kartal Figürlü Halı Üzerine Düşünceler, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 9, 2000, ss.? EKİZ, Mehmet; Niğde Alaaddin Camii, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss GÜRÇAY, Hikmet; Niğde Müzesi, Önasya, C. 5, S. 58, (Ankara Haziran 1970), ss

15 199 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... KARA, Nuran; Geleneksel Bor Konutları, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 6, (Aralık 1989), ss MÜLAYİM, Selçuk; Geometrik Kompozisyonların Çözümlemesine Bir Yaklaşım (Niğde Sungur Bey Camii Ahşap Kapı Kanatları Üzerine Bir Deneme, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, S. 1, (1982), ss Niğde-Bor da Eratnaoğullarına Ait İki Kitabe, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 2, (1996), ss Niğde Vali Konağı, Arkitekt, C. 43, S. 356, (İstanbul 1974), ss ÖLMEZ, Filiz Nurhan; Niğde de İlinde El Dokusu Halıcılık Faaliyetleri ve Üretim Sistemleri, Türk-Koop Ekin, 4/ 12-4/ , ss.? ÖNEY, Gönül; Niğde Hüdavend Hatun Türbesi Figürlü Kabartmaları, Belleten, C. XXXI, S. 122, (Ankara 1967), ss ÖNGE, Ergül; Un Edifice Seldjoukide Inconnu a Aksaray Niğde, Akadeiai Kiado, Budepest 1978, ss ÖNGE, Yılmaz; Selçuklu Ahşap İşçiliğinin Yeni Bulunan Bir Örneği: Niğde Alaadin Camii nin Kapı Kanatları, Önasya, C. V, S. 58 (Ankara Haziran 1970), ss ÖZKARCI, Mehmet; Niğde-Bor da Karamanoğulları Beyliği nin Mimari Eserleri, VI. Milli Selçuklu ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1998, ss ÖZKARCI, Mehmet; Niğde-Bor Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Belleten, CLXIII, S. 236, (Ankara Nisan 1999), ss PİLEHVARİAN, Hamit; Bor da Dini Mimari, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 6, (Aralık 1989), ss TUNCER, Orhan Cezmi; Niğde-Aksaray Sultan Hanı nda Bazı İzlerin Değerlendirilmesi, Önasya, C. VI, S. 72, (Ankara 1971), ss TUNCER, Orhan Cezmi; Niğde Alaaddin Camisi Doğu Taş Kapısı, VI. Milli Selçuklu ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1998, ss TÜTENK, A. Akif; Belisırma Deresi nde Freskli St. Georges (Kırk Damaltı) Kaya Kilisesi nde ( ) Son Konya Selçuklu Sultanı Mes ut İle İlgili Rumca Kitabe, VII Türk Tarih Kongresi (25-29 Eylül 1970, Ankara)-Kongreye Sunulan Bildiriler, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972, ss

16 200 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR TÜTENK, A. Akif; Niğde de Sungur Bey Camii Doğu Duvarında Farsça Pir Ahmet ve Kasım Hanlarla Sungur Beyle İlgili İki Kitabe, VII Türk Tarih Kongresi (25-29 Eylül 1970, Ankara)- Kongreye Sunulan Bildiriler, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972, ss UNUTMAZ, İrfan; Niğde Müzesi ndeki İnsan Figürlü Türk Tabağı, Antika, C. 2, S. 18, (İstanbul Eylül 1986), ss UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı; Niğde de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, Vakıflar Dergisi, S. 2, (Ankara 1942), ss ÜLGAN, A. Saim; Niğde de Akmedrese, Vakıflar Dergisi, S. 2, (Akara 1942), ss V.C. Tezler ALTUNCAN, Mahmut; Niğde Selçuklu ve Beylikler Devri Mimarisinde Süsleme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya ALTUNER, Ertan, Niğde Aşağıkayabaşı Mahallesi Tarihi Yerleşim Dokusunun İncelenmesi ve Koruma Geliştirme Önerisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara ALTUNER EYİER, Huriye; Niğde Evleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara DÜNDAR, Mesut; Niğde Bor da Türk Mimari Eserleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara EKİZ, Mehmet; Niğde nin Alaaddin Camii nin Selçuklu Mimarisindeki Yeri ve Önemi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde NEFTÇİ, Ayşe Yivlik; Niğde Hüdavend Hatun Kümbeti Plastik Bezeme ve Cephe Düzeni, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul ÖLMEZ, Filiz Nurhan; Niğde İlinde El Dokusu Halıcılık ve Üretilen Halıların Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara SAY, Nuran; Niğde Bor İlçesi Bekdik Kilimleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1999.