ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ"

Transkript

1 ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli başlı Türkiye kütüphaneleri ile mevcut genel bibliyografya katalogları taranarak ve daha çok Niğde ve yöresi hakkında yapılan müstakil çalışmalar dikkate alınarak hazırlanmış bir bibliyografya denemesidir. Konu öncelikli bir tasnife dayanarak hazırlanan araştırma, Seyahatnameler, Osmanlı Türkçe siyle Yazılmış Yayınlar, Arkeoloji Alanında Yapılmış Çalışmalar, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Genel Şehir Tarihi Çalışmaları, Sanat Tarihi Çalışmaları, Dil, Edebiyat- Folklor Çalışmaları, Coğrafi Çalışmalar ve Niğde Hakkında Yapılan Resmi Yayınlar ana başlıkları altında yer alan, yayınlanmış çalışmaları kapsamaktadır. Anahtar Kelimeler: Niğde, Tarih, Şehir Tarihi, Bibliyografya A Niğde Bibliography Essay From The Point Of Urban History Studies ABSTRACT: This study is a bibliographical essay which is done considering the studies specifically on Niğde and its environment, and searching the present general bibliography catalogues together with the notable Turkish libraries, which are thought to have data, in order to serve as an initiator for the studies that are to be done about Niğde. The research that is done in accordance with subject priority consists of published studies under the headlines of Travel Books, Publications written in Ottoman Turkish, Studies Done On Archeology, Studies On The History Of The City In Seljuk, Ottoman, Turkish Republic and General Periods, History of Art Studies, Language Studies, Literature and Folklore Studies, Geographical Studies, and Official Publications About Niğde. Key Words: Niğde, History, Urban History, Bibliography Antik dönemden Selçuklu, Beylikler ve Osmanlıya uzanan sürecin tüm izlerini taşıyan bir Orta Anadolu şehri olan Niğde ve yöresi ol- * Niğde Üni. Fen-Ed. Fak. Tarih Böl.

2 186 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR dukça eski ve zengin bir geçmişe sahip olmakla birlikte, tam anlamıyla şehir tarihi çalışmaları açısından değerlendirilebilmiş değildir. Niğde ile ilgili şehir tarihi çalışmalarına, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Niğde Halkevi ve onun yayın organı Akpınar Dergisi nde rastlanmaktadır. Niğde, pek çok Anadolu şehrinin aksine, Cumhuriyetin ilk yıllarında zengin sayılabilecek bir yayın hayatına sahiptir. Niğde de basın hayatı, ilk basımevinin 1922 de kuruluşuyla başlamıştır. Niğde, Ferhat, Nida, Müdafaa, Tatlıdil, Bilgi, Resmi Niğde, İlkadım, Güzel Mecmua (Niğde, 1982: 4236) ve Niğde Halkevi nin yayın organı Akpınar (Can, 2005: ) Niğde de çıkarılan ilk gazete ve dergilerdir. Söz konusu yayınlardan bir çoğu kısa bir süre sonra kapanmış, böylece Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmaya başlanan -birkaç yerel çalışmanın dışında- ilk şehir tarihi çalışmaları da uzun soluklu olmamıştır. Cumhuriyet döneminde başlayan modern tarih çalışmalarındaki tekamül neticesinde, son dönem tarih çalışmalarındaki yeni eğilimler ve sosyal tarih çalışmalarına verilen önem, şehir tarihi çalışmalarına duyulan ilgiyi arttırmış 1, bu anlayışın ürünleri olarak da, tüm Anadolu şehirleri gibi, Niğde ve yöresi hakkında yapılan çalışmalar da giderek artmaya başlamıştır. Özellikle Niğde Üniversitesi nin kurulmasıyla birlikte, Niğde tarihi hakkında yapılan çalışmaların, şehirdeki mevcut akademisyenlerin ve öğrencilerinin gayretleriyle, giderek arttığı görülmüştür. Şüphesiz Niğde ve yöresi hakkındaki orijinal tarihi kaynaklara ulaşmada yaşanan sıkıntılar, bu tür çalışmaların ortaya çıkmasını güçleştiren önemli nedenlerin başında gelmektedir. Şehir tarihi çalışmalarının ve özelde de Niğde çalışmalarının en önemli veri tabanlarından birini de arşivler oluşturmaktadır. Arşivlerin yanı sıra dönemin süreli yayınları ve diğer kütüphane malzemesi Niğde çalışmaları için gerekli diğer veri tabanlarıdır. Arşivler ve diğer yayınlanmamış malzemedeki Niğde yle ilgili bilgiler araştırmacıların çalışmaları sonucu ortaya çıkarılacaktır. Söz konusu çalışmalar arşiv ve süreli yayın kataloglarından yararlanılarak yapılabilmektedir. Ancak, Niğde hakkında yapılan ve yayınlanan araştırmaların künyelerinin tamamına, her zaman, tam anlamıyla ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu yüzden araştırma yapmak isteyenlere kolaylık sağlaması amacıyla Niğde hakkında yayınlanmış eserlerin bibliyografyasını hazırlayarak araştırmacıların kullanımına sunmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Bu çalışma, veri bulunması muhtemel belli başlı Türkiye kütüphaneleri ile mevcut bibliyografya katalogları, taranarak hazırlanmıştır. Muhakkak ki pek çok yayın ve akademik çalışmada Niğde şehri ile ilgili 1 Türk Şehir Tarihi Çalışmaları konusunda, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, S. 6, İstanbul 2005, özel bir sayı çıkarmıştır. Dergi, bu alanda dikkate değer bir çalışma olup, Türk Şehir Tarihi çalışmaları konusunda tatmin edici bir hayli yazıya yer vermiştir.

3 187 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... bilgiler bulunmaktaysa da, biz daha çok şehir ve yöre hakkındaki müstakil çalışmaları dikkate alarak bir bibliyografya denemesi hazırlamanın daha uygun olacağı düşüncesiyle hareket ettik. Yapılan tarama neticesinde, Niğde ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok antik dönem ve sanat tarihi çalışmaları ağırlıklı olduğu görülmekle birlikte, Niğde Üniversitesi nin kurulması nı müteakiben şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalarda da bir artış olduğu görülmüştür. Bundan sonra yapılacak araştırmalara kolaylık sağlayacağını umduğumuz bu bibliyografya denemesi hazırlanırken, konu öncelikli bir tasnif temel ölçüt olarak değerlendirilmiş olup, kronolojik bütünlük, verilerin akademik öncelikleri ve kitaptan teze giden bir çizgi göz önünde bulundurularak tasnif yapılmış ve eserler yazar adına göre alfabetik olarak verilmiştir. Ayrıca tasnifte alan bütünlüğüne dikkat edilmiş olmakla birlikte, ayrı bir başlık altında değerlendirilemeyecek derecede az sayıda olan çalışmalar, en yakın akademik çalışma grubu içerisinde değerlendirilmiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da seyahatnamelerdir. Şehir tarihçiliği çalışmalarında araştırmacıların sıklıkla müracaat ettiği - kritiği yapılarak kullanılmasında fayda olan- kaynaklar arasında seyahatnameler önemli bir yer tutmaktadır. Seyyahlar eserlerinde, uğramış oldukları şehrin fiziki yapısı, ekonomisi, nüfusu, sosyal yapısı ve tarihi hakkında bilgiler vermektedirler. Niğde ye de farklı tarihlerde -M.S. I. yüzyıl ile 1936 yılları arasında- gelen seyyahlar eserlerinde şehir ve çevre yerleşim yerleri hakkında gözlem ve tespitlerine yer vermişlerdir (Doğan, 2005: ). Bu anlamda Niğde ye gelen seyyahların yayınlanan eserleri ve söz konusu eserlerinde Niğde ile ilgili olan bölümler -geliş tarihlerine göre sıralanarak- aşağıda verilen künyelerde sayfa numaraları verilerek belirtilmiştir I. Seyahatnameler: Strabon; Antik Anadolu Coğrafyası, Çev. Adnan Pekman, İstanbul 2000, s. XIII-XV, 8. Et-Tanci, Muhammed; İbni Batuta Seyahatnamesi, Sadeleştiren, Mümin Çevik, C. I-II, İstanbul 1993, s Katip Çelebi; Cihannûma, İstanbul 1145/ , s Evliya Çelebi; Seyahatname, C. III-IV, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1986, s LUCAS, Paul; Voyage Du Sieur Paul Lucas Fait par ordre Du Roy Dans La Greece, L Asie Mineure, La Macedoine et L Afrique, C.1, Paris 1712, s

4 188 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR KINNEIR, John Macdonald; Journey Through Asia Minor, London 1818, s TEXIER, Charles; Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. Ali Suat, Latin harflerine aktaran Kazım Yaşar Kopraman, Sadeleştiren Musa Yıldız, C. 3, Ankara 2000, s MOLTKE, Helmuth Von; Moltke nin Türkiye Mektupları, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul 1999, s CUINET, Vital; La Turquie D Asie, Paris 1890, s GARSTANG, John; The Land of The Hitites, London 1910, s BELL, Gertrude Lowthian; Amurath to Amurath, London 1911, s HORVÁTH, Béla; Anadolu 1913, Çev. Tarık Demirkan, İstanbul 1997, s [SEVÜK], Habib İsmail; Yurddan Yazılar, İstanbul 1943, s II. Osmanlı Türkçesiyle Yapılmış Yayınlar Bâ-İrade-i Seniyye-i Cenâb-ı Padişahî Niğde ve Adana Sancakları Dahilinde Kâin Bulgar Dağı ve Bereketli ve Kölek Maden-i Hümâyunları Raporunun Hûlâsa-i Meâlidir: Matbaa-i Âmire, İstanbul (Hicri)-1866 (Miladî). Bor Gençler Yurdu Nizamnâmesi: Babalık Matbaası, Konya 1339 (Rumi)-1923(Miladî). Hıfzı Nuri, Türkiye nin Sıhhî İçtimaî Coğrafyası, Niğde Sancağı, Öğüt Matbaası, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti Neşriyatı, Ankara 1922 (Miladî). Mehmed Hayri; Türkiye'nin Sıhhî İçtimaî Coğrafyası, Niğde Sancağı, Öğüt Matbaası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Umur-i Sıhhiyye ve Muavenet-i İçtimaiyye Vekâleti, Ankara 1922 (Miladî). Niğde Sancağı Meclis-i Umûmisi İkinci Devre-i İçtimaiye Zabıtnâmesi, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333 (Rumi)-1917 (Miladî). Niğde ve Adana Sancakları Dahilisindeki Maâdinin Ahvâl-i Hâzıra ve Müstakbelesine Dair Fransızca Olarak Neşr Olunan Raportonun Hûlâsa-i Meâlidir, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1282 (Hicri)-1866 (Miladî). Niğde Vilayetinin Ahval-i Tabiiyesi Ticareti ve İktisadiyesi, Ticaret Vekaleti Mecmuası, S. 13, (Ankara Eylül 1925) ss

5 189 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... Uzunköprü, Pozantı, Mamure, Cerablus, Bandırma ve Ulukışla Cephane Memurlarının Vezâifi Hakkında Talimât, Matbaa-i Askeriye, Harbiye Dairesi Karargah Beşinci Şube, İstanbul 1331 (Rumi)-1915 (Miladî). III. Arkeoloji Alanında Yapılmış Çalışmalar 1990 Göltepe, Niğde Kazısı, XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı ( Mayıs 1991 Çanakkale), Ankara 1992, C. 1, ss Yılı Nevşehir, Niğde ve Aksaray İlleri Yüzey Araştırması, IX Kazı Sonuçları Toplantısı, (27-31 Mayıs 1991, Çanakkale), Ankara 1992, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1993 Yüzey Araştırması, XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (30 Mayıs- 3 Haziran 1994, Ankara), Ankara 1995, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1996 Ortak Yüzey Araştırması, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı (26-30 Mayıs 1997, Ankara), C. 2, Ankara 1998, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1997 Ortak Yüzey Araştırması, XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 1998, Tarsus), C. 2, Ankara 1999, ss Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1998 Yüzey Araştırması, XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (24-28 Mayıs 1999, Ankara), C. 2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, ss BAYHAN, Ali İhsan; Tuana: Tuwana: Tyana, Önder Matbaacılık, Ankara BERGES, Dietrich; Tyana: Archaologische Untersuchungen zum südwestichen Kappadokien, 2 C., Bonn FAYDALI, Erol; Gökbez Kaya Kabartması, Anadolu, XVIII, (Ankara 1974), ss.? KALAÇ, Mustafa; Niğde de Bulunan Bir Hava Tanrısı Steli, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 1976), C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1979, ss Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi 1998 Çalışmaları, XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı (24-28 Mayıs 1999, Ankara), C. 2, Ankara 2000, ss Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı (26-30 Mayıs 1997, Ankara), C. 2, Ankara 1998, ss

6 190 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 1998, Tarsus), C. 1, Ankara 1999, ss Niğde-Eski Gümüş Manastırı Kurtarma Kazısı ( II. Müze Kurtarma Kazıları Semineri Nisan 1991 Ankara), Ankara 1992, ss ÖZGÜÇ, Nimet, Niğde ve Çevresinde Bulunmuş Bir Damga Mühür ve Acemhöyük ten Dört Mühür Baskısı, Anadolu, S. 15, (Ankara 1971), ss PEKAK, Sacit, Niğde-Andaval (Aktaş) daki Konstantin-Helana Kilisesi, Sanat Tarihi Dergisi, S. 9, (1998), ss SEZER, Vural; Keslik Steli, Anadolu, XVIII, (Ankara 1974), ss.? SOYLU, Güner; Niğde nin Prehistoryasına Yeni Katkılar, Antropoloji, S.3, (Ankara 1965), ss YALMAN, Bedri; Eski Gümüşler Manastırı, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, S. 50, (İstanbul 1975), ss YENER, K. Aslıhan; Niğde Çamardı nda Kalay Buluntuları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara IV. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi ve Genel Şehir Tarihi Çalışmaları IV.A.Kitaplar: AĞIN, Ahmet; Nevşehir Aksaray ve Bor İlçelerinin Kısa Tarihçeleri, Vatan Gazetesi Niğde Eki, AKYURT, M. Yusuf; Niğde Şehri, Niğde ATLI, H. Emin; Geçmişten Günümüze Bor, Yardımseverler Derneği Bor Şubesi Yayını, İstanbul GABRİEL, Albert; Niğde Tarihi, Çev. Ahmet Akif Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara GALANTİ, Avram; Niğde ve Bor Tarihi, Tan Matbaası, İstanbul GÖKSEL, Baykan; Unutulan Vatan Kahramanı Süleyman Fethi Bey, İskender Ofset matbaacılık, Niğde GÜRER, Ömer Fethi; Bor Şehri, Kasabadan Kente, Anadolu-Ofset Matbaacılık, Niğde Mehmed, Hayri; Türkiye nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası (Niğde Sancağı), Haz. İlhan Gedik, (yayınevi yok), Niğde 1994.

7 191 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... Niğde İlinin Ekonomik Gelişmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul Niğde, (yayınevi, yayın yeri ve tarihi yok), 101 s. / TTK Nu: (H ) Niğde, Vilayet Matbaası, Niğde İlhan Gedik (Haz.), Niğde Sancağı Merkez Kasabası Bağ Hasat Defteri 1314 (M. 1896): Yakın Dönem Niğde Tarihi Kaynakları II, (yayınevi yok), Niğde ÖZULUS, Celil; Fuzuli Mehmet : Kendi Topraklarında Bir İnceleme, İl Basımevi, Niğde ŞAHİN, Mahmut; Çukurkuyu: (Türkmenlerin Yurdu), Tekten Ofset Matbaacılık, Niğde ŞAŞMAZ, Musa (Edit.); Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul TEPEYRAN, E. Hazım; Canlı Tarihler, Ebubekir Hazım Tepeyran ın Hatıraları, Türkiye Yayınları, İstanbul YALÇIN, Osman Şiar; Niğde ve İç Anadolu Bölgesi, Özyürek Matbaası, İstanbul YILMAZ, Faruk; Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Niğde, Hamle Matbaası, Niğde YILMAZ, Faruk; İlkçağdan Günümüze Niğde Tarihi, Kültür Kitabevi, IV.B. Makaleler AKŞİT, Ahmet; Niğde nin Selçuklular Devrindeki Nüfusuna Dair, D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 36, (Ankara 2004), ss AKŞİT, Ahmet; Selçuklular Devrinde Niğde nin Fiziki Yapısı, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss AYHAN, Yusuf; Temsil Kolumuzun Niğde ve Konya Seyahati, Görüşler, S. 27, (Adana Nisan 1940), ss BAYRAK, Şaban; 18 ve 19. Yüzyıllarda Niğde ve Çevresinde Aşiretler, Eşkıyalık Hareketleri ve Diğer Önemli Olaylar, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss BAYRAKTAR, Hilmi; Tanzimat Dönemi Niğde Sancağı Mali Verileri ve Bunların Değerlendirilmesi, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss

8 192 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR CAN, Zeki; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde Basını: Akpınar Mecmuası, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss CHATZ, Kyriakos; To Metallio Tavru: Buga Maden, (Toros Madenleri: Buga Madeni), Selanik DARKOT, Besim; Niğde, İslam Ansiklopedisi, C. IX, M.E.B Yayınları, Eskişehir 1997, ss DOĞAN, Ayhan; Çanakkale Cephesi nde Niğde Sancağı Ulukışla Kazası Şehitleri Üzerine Bir Değerlendirme, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss DOĞAN, Hamdi; Seyahatnamelere Göre Niğde, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss GEDİK, İlhan; 20. Yüzyılın Başlarında Niğde Sancağı nın İdari Yapılanması İle İlgili Düzenlemeler, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, (Niğde Haziran 1996), ss GEDİK, İlhan; 20. Yüzyılın Başlarında Niğde Sancağı nda Ticari Faaliyetler, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, (Niğde Haziran 1996), ss GÜVEN, Cemal; Niğde-Bor Bölgesinin Yılları Arasındaki Askeri Yükümlülükleri, (387 No lu Şeriyye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, (Konya 2004), ss İSMAİL, Habib; Niğde den Notlar, Çukurova da Memleket, S. 6 (19), (Adana 1 Kasım 1929), ss İSMAİL, Habib; Tarihte Niğde, Çukurova da Memleket, S. 7 (20), (Adana 15 Kasım 1929), ss İSMAİL, Habib; Niğde nin Hazineleri, Çukurova da Memleket, S. 10 (23), (Adana 15 Ocak 1930), ss İSMAİL, Habib; Tarihte Niğde, Çukurova da Memleket, S. 8 (21), (Adana 1929), ss KAYA, Mehmet; Müstakil Niğde Sancağı Bütçeleri ( ), Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss KAYA, Mehmet; XX. Yüzyıl Başlarında Niğde Sancağı nın Nüfusuna Dair, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, (Konya 2006) ss

9 193 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... Niğde, Hayat Tarih Mecmuası, C. I, S. 7, (İstanbul Ağustos 1968), ss Niğde, Yurt Ansiklopedisi, C. VIII, Anadolu Yayıncılık, İstanbul 1982, ss OFLAZ Mustafa; Niğde Sancağı nın XVI. Yüzyıldaki Askeri İdarecileri, Askeri Tarih Bülteni, C. 18, S. 34, (Ankara Şubat 1993), ss ORAL, Zeki M.; Niğde Tarihi I, Akpınar Dergisi, S. 2, (Niğde Ağustos 1934), ss ; Niğde Tarihi II, Akpınar Dergisi, S. 3, (Niğde Eylül 1934), ss ; Niğde Tarihi III, Akpınar Dergisi, S. 4, (Niğde Ekim 1934), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 5, (Niğde Kasım 1934), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 7, (Niğde O- cak1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 8, (Niğde Şubat 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 9, (Niğde Mart 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 10, (Niğde Haziran 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 11, (Niğde Ekim 1935), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 12, (Niğde Şubat 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 13, (Niğde Mart 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 14, (Niğde Nisan 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 15, (Niğde Mayıs1936), ss. 13. ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 16, (Niğde Haziran 1936), ss. 2-7.

10 194 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 17, (Niğde Temmuz 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 18, (Niğde Ağustos 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 19, (Niğde Eylül 1936), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S , (Niğde Mayıs 1937-Eylül 1937), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 33, (Niğde Kasım 1937), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 34, (Niğde Aralık 1937), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S , (Niğde ), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 48, (Niğde Kasım 1940), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 50, (Niğde Ocak 1941), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S. 51, (Niğde Şubat 1941), ss ; Niğde Tarihi, Akpınar Dergisi, S , (Niğde Mart- Nisan 1941), ss ÖNEN, Ragıp; Bor Halil Nuri Bey Kütüphanesi ndeki Mahkeme-i Şeriyye Sicilleri ve Bunlarda Görülen Kişi ve Köy İsimleri, Türk Etnografya Dergisi, S. 3, (Ankara 1958), ss ÖNEN, Ragıp; Osmanlılar Devrinde Bor da Barut Fabrikaları, Türk Etnografya Dergisi, S. 5, (Ankara 1962), ss ÖZKAN, Salih; Çanakkale Cephesi nde Şehit Olanlar Niğdeliler, Selçuk Üniversitesi ATA Dergisi, S. 12, (Konya 2004), ss ; Niğde İli Bor İlçesinden Çanakkale Cephesi nde Şehit Olanlar, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss ; Niğde ye Yapılan Sürgünler, Bilig, S. 39, (Ankara Ocak 2006), ss

11 195 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... ; Türkiye de Darüleytamların Gelişimi ve Niğde Darüleytamı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, (Konya 2006) ss ÖZMEL, İsmail; Dördüncü Murat la İlgili İki Niğde Efsanesi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C. 4, S. 42, (İstanbul Haziran 1990), ss ÖZTÜRK, İbrahim; Niğde de Yaşamış Türk Ortodoksları ve Onlardan Kalan Üç Kitabe, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, (Niğde Haziran 1996), ss ; Niğde de Mübadele ve Mübadelenin Uygulanışına Dair Bir Teftiş Raporu , Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss ŞAŞMAZ, Musa; Niğde ve Çevresinde Kıtlık ( ), Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss TONGUR, Hikmet; Tarihte Ulukışla, İdare Mecmuası, S. 177, (Ankara Kasım-Aralık 1945), ss TOPAL, Nevzat; Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa, Niğdemiz Dergisi, S. 7, (Ankara Eylül 1997) ss ; Hüdavend Hatun, Şahika, S. 1, (Niğde Eylül 1997), ss. 18. ; Hüdavend Hatun Türbesi ndeki Kitabeler, Şahika, S. 3, (Niğde Kasım 1997), ss ; Tyana ve Çevresine Yapılan Arap Akınları, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss TUĞLACI, Pars; Niğde, Osmanlı Şehirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl; Birkaç Türk Şehrinin Tarihçesi:...Niğde..., Vatan, C. 13, S , (İstanbul ). ULUSOY, H; Niğde nin Servetleri Turizm Bakımından Niğde, Akpınar ( Niğde Ekim 1939), ss ÜZEL, Sahir; Kayseri-Niğde Arasında İşleyen Tenezzüh Trenleri, Belediyeler Dergisi, S. 14, Ankara Eylül 1936, ss IV.C. Tezler AY, Ebru; Niğde Yerel Yönetimleri, Niğde Belediyesi , Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2005.

12 196 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR BAKİ, Ercüment; 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti nde Maden İşletmeleri (Bulgar Dağı Maden İşletmesi Örneği), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul BAYKAN, Doğan; Niğde Öğretmen Okulları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde BİLGEN, Ali; 11 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicili H (M.Ö ), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van CAN, Zeki; Bor Tarihi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri DEMİRBAŞ, Sahir; 15 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicil Defteri ve Deftere Göre Sosyal, İdari, Dini, Hukuki ve Kültürel Açıdan Niğde. H (M.1911), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde DÜNDAR, Ahmet; 12 Numaralı Niğde Şer iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde ERMİŞ, Alparslan; 9 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde İYİ Yusuf; Niğde Sancağı 1259 (M. 1843) Senesi Cizye Defteri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde KIRLANGIÇ, Tarkan; Niğde Şer iyye Sicilleri ( ), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde KORKMAZ, Mustafa; Şer iye Sicillerine Göre 17. Yüzyılda Bor da Sosyal ve Ekonomik Hayat, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara OFLAZ, Mustafa; XVI. Yüzyılda Niğde Sancağı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara ÖSEN, Serdar; H /M Yılları Arası Şer iyye Sicilleri ve Arşiv Belgelerine Göre Niğde, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde ÖZKAN, Salih; Cumhuriyet Döneminde Niğde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1986.

13 197 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... ÖZTÜRK, İbrahim; Niğde Sancağı nın İdari ve Demografik Yapısı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri POLAT, Murat; (H) Niğde Şer iyye Sicil Defteri ve Deftere Göre Sosyal, İdari, Dini ve Hukuki, Kültürel Açıdan Niğde, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde TOYER, Birol; 9 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde TUNCER, Tekin; 9 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicili H /M , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van ÜÇEL, Faruk Murat; 15 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde YILDIZ, Erol; 12 Numaralı Niğde Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde YİĞİT, Mustafa; Ebubekir Hazım Tepeyran ın Hayatı ve Tarihçiliği, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde V. Sanat Tarihi Çalışmaları: V.A. Kitaplar BİLDİRİCİ, Mehmet; Tarihi Su Yapıları: Konya Karaman, Niğde Aksaray, Yalvaç, Side, Mut, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınları, Ankara ÇAL, Halit; Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camii ve Mescitler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara DURUL, Yusuf; Niğde Yöresi Yörük Kilimleri, Akyay Ltd. Şirketi Yayınları, İstanbul ELDEM, Halil Edhem; Niğde Kılavuzu, Kültür Bakanlığı Antikiteler ve Müzeler Anıtları Koruma Kurulu Yayını, İstanbul GABRİEL, Albert; Niğde Türk Anıtları, Çev. Ahmet Akif Tütenk, Türk Kültür Derneği Niğde Şubesi Yayını, Ankara GÜLTEKİN, R. Eser; Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.

14 198 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR KONYALI, İbrahim Hakkı; Abideleri ve Kitabeleri İle Niğde Aksaray Tarihi, C. I-II, Fatih Yayınevi, İstanbul 1974, C. III, Fatih Yayınevi, İstanbul ORAL, Zeki M.; Niğde Tarihi Tetkiklerinden: Hüdavend Hatun Türbesi ve Hayatı, Niğde Halkevi Yayını, Niğde ÖZKARCI, Mehmet; Niğde de Türk Mimarisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı; Niğde de Akmedrese, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara ; Niğde de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara ÜLGEN, Saim; Niğde de Akmedrese, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara ; Niğde de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, (yayl. y) Ayrı Basım, Ankara V.B. Makaleler AKKAYA, Mustafa; Niğde Müzesi ndeki Ünik Eserler, Antika, C. 3, S. 33, (İstanbul 1988), ss AKMAYDALI, Hüdavendigâr; Niğde Sungur Bey Camii, Vakıflar Dergisi, S. 19, (Ankara 1985), ss AKSÜT, Kemali; Hüdavend Hatun Türbesi, Resimli Tarih Mecmuası, S. 7, (1956), ss ATABEY, Hilmi; Niğde Müzesi nde Bulunan 18. Yüzyıl Dolap ve Kapıları, Türk Etnografya Dergisi, S. 18, (Ankara 1988), ss BAYBURTLUOĞLU, Zafer; Niğde-Aksaray Selime Köyü Türbesi, Önasya, C. 6, S. 65, (Ankara Ocak 1971), ss ÇAL, Halit; Niğde Güllüce Köyü Şeyh İbrahim Tekkesi nin Kümbeti ve Türbesi, Vakıflar Dergisi, S. 27, (Ankara 1998), ss ÇELİK, Adem; Niğde Sungur Bey Camii nde Bulunmuş Olan Çift Başlı Kartal Figürlü Halı Üzerine Düşünceler, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 9, 2000, ss.? EKİZ, Mehmet; Niğde Alaaddin Camii, Niğde Tarihi Üzerine, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, ss GÜRÇAY, Hikmet; Niğde Müzesi, Önasya, C. 5, S. 58, (Ankara Haziran 1970), ss

15 199 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyogr... KARA, Nuran; Geleneksel Bor Konutları, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 6, (Aralık 1989), ss MÜLAYİM, Selçuk; Geometrik Kompozisyonların Çözümlemesine Bir Yaklaşım (Niğde Sungur Bey Camii Ahşap Kapı Kanatları Üzerine Bir Deneme, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, S. 1, (1982), ss Niğde-Bor da Eratnaoğullarına Ait İki Kitabe, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 2, (1996), ss Niğde Vali Konağı, Arkitekt, C. 43, S. 356, (İstanbul 1974), ss ÖLMEZ, Filiz Nurhan; Niğde de İlinde El Dokusu Halıcılık Faaliyetleri ve Üretim Sistemleri, Türk-Koop Ekin, 4/ 12-4/ , ss.? ÖNEY, Gönül; Niğde Hüdavend Hatun Türbesi Figürlü Kabartmaları, Belleten, C. XXXI, S. 122, (Ankara 1967), ss ÖNGE, Ergül; Un Edifice Seldjoukide Inconnu a Aksaray Niğde, Akadeiai Kiado, Budepest 1978, ss ÖNGE, Yılmaz; Selçuklu Ahşap İşçiliğinin Yeni Bulunan Bir Örneği: Niğde Alaadin Camii nin Kapı Kanatları, Önasya, C. V, S. 58 (Ankara Haziran 1970), ss ÖZKARCI, Mehmet; Niğde-Bor da Karamanoğulları Beyliği nin Mimari Eserleri, VI. Milli Selçuklu ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1998, ss ÖZKARCI, Mehmet; Niğde-Bor Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Belleten, CLXIII, S. 236, (Ankara Nisan 1999), ss PİLEHVARİAN, Hamit; Bor da Dini Mimari, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 6, (Aralık 1989), ss TUNCER, Orhan Cezmi; Niğde-Aksaray Sultan Hanı nda Bazı İzlerin Değerlendirilmesi, Önasya, C. VI, S. 72, (Ankara 1971), ss TUNCER, Orhan Cezmi; Niğde Alaaddin Camisi Doğu Taş Kapısı, VI. Milli Selçuklu ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1998, ss TÜTENK, A. Akif; Belisırma Deresi nde Freskli St. Georges (Kırk Damaltı) Kaya Kilisesi nde ( ) Son Konya Selçuklu Sultanı Mes ut İle İlgili Rumca Kitabe, VII Türk Tarih Kongresi (25-29 Eylül 1970, Ankara)-Kongreye Sunulan Bildiriler, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972, ss

16 200 TÜBAR-XX-/2006-Güz/Dr. Serdar SARISIR TÜTENK, A. Akif; Niğde de Sungur Bey Camii Doğu Duvarında Farsça Pir Ahmet ve Kasım Hanlarla Sungur Beyle İlgili İki Kitabe, VII Türk Tarih Kongresi (25-29 Eylül 1970, Ankara)- Kongreye Sunulan Bildiriler, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972, ss UNUTMAZ, İrfan; Niğde Müzesi ndeki İnsan Figürlü Türk Tabağı, Antika, C. 2, S. 18, (İstanbul Eylül 1986), ss UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı; Niğde de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi, Vakıflar Dergisi, S. 2, (Ankara 1942), ss ÜLGAN, A. Saim; Niğde de Akmedrese, Vakıflar Dergisi, S. 2, (Akara 1942), ss V.C. Tezler ALTUNCAN, Mahmut; Niğde Selçuklu ve Beylikler Devri Mimarisinde Süsleme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya ALTUNER, Ertan, Niğde Aşağıkayabaşı Mahallesi Tarihi Yerleşim Dokusunun İncelenmesi ve Koruma Geliştirme Önerisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara ALTUNER EYİER, Huriye; Niğde Evleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara DÜNDAR, Mesut; Niğde Bor da Türk Mimari Eserleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara EKİZ, Mehmet; Niğde nin Alaaddin Camii nin Selçuklu Mimarisindeki Yeri ve Önemi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde NEFTÇİ, Ayşe Yivlik; Niğde Hüdavend Hatun Kümbeti Plastik Bezeme ve Cephe Düzeni, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul ÖLMEZ, Filiz Nurhan; Niğde İlinde El Dokusu Halıcılık ve Üretilen Halıların Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara SAY, Nuran; Niğde Bor İlçesi Bekdik Kilimleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

Zonguldak Tarihi Kaynakçası

Zonguldak Tarihi Kaynakçası Zonguldak Tarihi Kaynakçası Peker N. (2011). Öl Esir Olma!. Ereğli: Karadeniz Ereğli Belediyesi Kalyoncu H. (2011). "Madenci Edebiyatına Giriş Denemesi". Edebiyatta Zonguldak '10 Bienali Bildiriler Kitabı

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU. Doçent Dr. Osman ERSOY

ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU. Doçent Dr. Osman ERSOY ŞER'İYE SİCİLLERİNİN TOPLU KATALOĞUNA DOĞRU Doçent Dr. Osman ERSOY Şer'iye sicilleri, sosyal ve kültürel hayatımızın çok önemli belgeleri olup, bugün çeşitli müzelerimizin arşivlerine mal edilmişlerdir.

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

110683 KAYSERİ 14 HAYRİYE HALE KOZLU, Kayseri yöresindeki tarihi harçların karakterizasyonu ve onarım harçlarının özellikleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora, 2010 15 HİLAL PAŞA, Gelenek ve değişim

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001. ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ESMA ÖZ I. Adı Soyadı Esma ÖZ E-posta: (kurum/özel) eoz@ybu.edu.tr; esmao443@gmail.com Cep Telefonu: 0506 934 32 13 İş Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Atatürk Üniversitesi. Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Lütfi ÖZAV 2. Doğum Tarihi: 1960 3. Unvan: Prof.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora - 1991 Coğrafya Atatürk Üniversitesi Doktora - 1991 Yüksek

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ

ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ ALİ İLHAMİ BİLGİN İN ÖZGEÇMİŞİ İlhami Bilgin, 1944 yılında Ümmü-İbrahim Bilgin çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon da doğmuş, ilkokulu Samsun da, orta ve lise öğretimini Ankara Yenimahalle Lisesi nde

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU

FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU Rapor I FOLKLOR ARŞİVİ'NİN BUGÜNKÜ DURUMU PERTEV NAİLİ BORATAV Folklor Profesörü Fakültemizde, folklor öğrencilerinin derleme çalışmalariyle dışardan bizim konumuza ilgi gösteren ve derleme işlerimizde

Detaylı