T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 21 USTOS 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad : day Numaras (T.C. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapç!n de!i"tirilmesi için salon sorumlularna ba"vurunuz. 2. Test kitapç!ndaki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav ba"lamadan önce salon ba"kanna teslim ediniz. CEVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. Cevap kâ!d üzerine yazaca!nz yaz ve yapaca!nz i"aretlemelerde kur"un kalemden ba"ka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâdnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmadn kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i"aretleyiniz. 3 Cevaplarnz cevap kâ!dna a"a!daki örnekte oldu!u gibi yuvarla!, d"na ta"rmadan i"aretleyiniz. Yanl" karalamalarnz düzeltirken yuvarla!n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. Test kitapç!nda 100 soru bulunmaktadr. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadr. 1 den 15 e kadar olan sorular Türkçe-Kompozisyon, 16 dan 30 a kadar olan sorular tatürk lkeleri ve nklap Tarihi 31 den 60 a kadar olan sorular Öretmenlik Meslek Bilgisi, 61 den 100 e kadar olan sorular Özel lan (Bran") Bilgisi sorulardr. Ortak sorular (1 den 60 a kadar) tüm adaylar cevaplandracaktr. (Sayfa 3-8) ÖZEL LN (BRNF) DI: SYF NUMRSI: LMNC 9-14 BEDEN ETM BYOLOJ CORFY DN KÜLTÜRÜ ve HLK BLGS FELSEFE GRUBU FZK NGLZCE KMY MTEMTK MÜZK REHBER ÖRETMEN TRH TÜRK DL ve EDEB. / DL ve NLTIM / TÜRK EDEB RESM * / RESM / GÖRSEL SNTLR Her sorunun dört seçene!i vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevaptr. 3. Size ayr bir karalama kâ!d verilmeyecektir. Test kitapç!nzn içindeki bo" alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevaplarnz puanlanrken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl" cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. rka kapa!a geçiniz. BFLYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 ORTK SORULR ORTK SORULR 1 DEN 60 KDR OLN SORULR BÜTÜN DYLR TRFINDN CEVPLNDIRILCKTIR. -2-

3 ORTK SORULR 1. Duymak sözcü:ü a;a:<dakilerin hangisinde bir ruh hâli içine girmek anlam<nda kullan<lm<;t<r? ) Eskilerin, k<tl<k y<llar<n< anlat<rken utanç duyduklar<na tan<k oldum. B) I;<klar söner sönmez elimin üzerinde bir böce:in gezdi:ini duydum. C) Güzel olmas<n; fakat ruhu olsun, bir ;ey duysun. D) Son zamanlarda yeni bir kitap üzerinde çal<;t<:<n< duydum. 2. ;a:<dakilerin hangisinde mecaz anlam<yla kullan<lm<; bir sözcük yoktur? ) mac<m kimseyi i:nelemek de:il, baz< de:erleri hat<rlatmakt<. B) Bir yazar<n kli;e sözlerle yazmak zorunda oldu:u kabul edilemez. C) Uzun boylu ;i;man bir adam oldu:um için araban<n büyük olmas<n< isterim. D) Uzun süre bu konsere haz<rlanmas<na ra:- men salona girince cesareti k<r<ld<. 3. nsan kendini de:erlendirirken dikkatli olmal<; iyi yan<n< da kötü yan<n< da ayn< titizlikle görebilmelidir. Kendini oldu:undan az göstermek alçak gönüllülük de:il, budalal<kt<r. ncak insan kendine de:er biçmede a;<r<l<:a da dü;ebilir. Niteliklerini abartabilir ve bu bir kez meydana ç<kt< m<, ki;ilerin gözünde sayg<nl<:<n< yitirebilir. Paragraf<n ana fikri a;a:<dakilerden ) lçak gönüllülükte a;<r<ya gitmemek gerekir. B) Kendini oldu:undan üstün göstermemek gerekir. C) nsan<n kendini de:erlendirirken objektif olmas< gerekir. D) nsanlar üzerinde olumlu etki b<rakmak gerekir. 4. ;a:<daki cümlelerin hangisinde yak<nma söz konusudur? ) Buralar< bahar gelsin de öyle gör. B) Gözün ayd<n sen de s<n<f<n< geçmi;sin. C) Eve gitmesem de teyzeme u:rasam. D) nkara ya geliyorsunuz da beni aram<yorsunuz zaferi elde etmek 2. yar<;< kazanmak 3. mümkün de:ildir 4. ba;armak için 5. göze almad<kça da 6. mücadeleyi 7. tehlikeye at<lmad<kça Numaraland<r<lm<; sözcüklerle anlaml< ve kurall< bir cümle olu;turmak için s<ralama nas<l yap<lmal<d<r? ) B) C) D) Hükümdar, haks<z olarak bir köylüden bir yumurta al<rsa, adamlar< köylünün bütün tavuklar<n< al<r. (Sadi) Bu sözü a;a:<daki atasözlerinden hangisi destekler? ) Bal<k ba;tan kokar. B) Bal tutan parma:<n< yalar. C) Bal<k a:a girdikten sonra akl< ba;<na gelir. D) Bal olan yerde sinek de olur. 7. Olsa olsa arkada;<na yar<m saatli:ine u:ram<;t<r. cümlesindeki anlat<m bozuklu:unun nedeni a;a:<dakilerden ) Gereksiz sözcük kullan<m< B) Özne eksikli:i C) Nesne eksikli:i D) Sözcük grubunun yanl<; yerde kullan<m< 8. Engin ses veriyor yel <sl<:<na, Benziyor dalgalar bir kar ç<:<na, Çarparak bahçenin parmakl<:<na, Üç gün üç gecedir ça:l<yor deniz. Kemalettin KMU Dörtlükte, birbiriyle ileti;im kuran varl<klar hangileridir? ) Bahçe - deniz B) Yel - deniz C) Dalga - bahçe D) Parmakl<k - yel 9. ;a:<daki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ili;kisi vard<r? ) Sizleri görmek için ta buralara geldik. B) Güne;te çok kald<:< için yanm<;. C) Buras< için yapamayaca:<m ;ey yoktur. D) Senin için çok güzel ;eyler söyledi. -3-

4 ORTK SORULR Yuttu:umuz benzin buhar< ile toz bizi sersem etmi;ti. 2. Vakit gece yar<s<n< geçmi;ti. 3. ki saat sürdü:ü söylenen yolu, alt< saatten beri bitiremiyorduk. 4. Projektörleri görünen araba bizi müthi; bir toz bulutu içinde b<rakarak yan<m<zdan geçip gitti. 5. Yolumuza devam ediyorduk. Numaraland<r<lm<; cümlelerle anlaml< bir paragraf olu;turmak için s<ralama nas<l yap<lmal<d<r? ) B) C) D) Bat< dillerinden al<nma kompozisyon kelimesi, çe;itli ;eylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi manas<n< ta;<r ve çe;itli sahalarda musikide, resimde, mimarîde ve edebiyatta kullan<l<r. Kelimenin çe;itli sahalarda tatbiki de gösteriyor ki, kompozisyon muhtevadan, yahut malzemeden ziyade, onlar<n bir araya getirili;i ile ilgilidir ve çok önemli bir i;tir. Paragrafa göre kompozisyonun önemi nereden kaynaklanmaktad<r? ) De:i;ik alanlarda kullan<lmas<ndan B) Edebiyat< ilgilendirmesinden C) Güzel sanatlarla ilgisinden D) nlat<ma düzen ve estetik sa:lamas<ndan 12. Türk toplumunun bütün <st<rap ve sevincini; çevremizdeki insanlar<, mekânlar< kif in ;iirinde bulmak mümkündür. cümlesinden kif le ilgili olarak a;a:<dakilerin hangisi ç<kar<lamaz? ) Toplumcu oldu:u B) Yard<msever oldu:u C) Duyarl< oldu:u D) Gerçekçi oldu:u 13. ;a:<daki cümlelerin hangisinde yaz<m yanl<;< vard<r? ) stanbul gezisinde K<z Kulesi ne de gitmi;ler. B) En son makalesinde Türkçe nin gücünü anlat<yordu. C) Zeynep teyze geçirdi:i kazay< herkese anlatt<. D) S<n<f<m<zda Çal<ku;u roman<n< okumayan kalmad<. 14. ;a:<daki cümlelerin hangisinde eylemin nas<l yap<ld<:< belirtilmemi;tir? ) ;i dü;meyince buralara pek u:ramazd<. B) Vitrinlere bakarak a:<r a:<r yürüyordu. C) Tatil günleri ne oldu:unu anlamadan h<zla geçmi;ti. D) Senin ona söylediklerini hayretle dinledim. 15. ;a:<daki cümlelerden hangisinin sonuna di:erlerinden farkl< bir noktalama i;areti konulmal<d<r? ) nce ince bir ya:mur ya:<yordu o sabah B) Size bu konuda yard<mc< olabilirim C) Yakup Kadri nin deneme türündeki eseri ;udur D) Cumhuriyet Döneminin en tan<nm<; saz ;airidir 16. ;a:<daki devletlerden hangisi I. Balkan Sava;< na kat<lmam<;t<r? ) Yunanistan B) S<rbistan C) Bulgaristan D) Romanya 17. Mustafa Kemal a;a:<dakilerden hangisinde görev yapmam<;t<r? ) Trablusgarp Sava;< nda B) 31 Mart Vakas< n<n bast<r<lmas<nda C) Kanal Cephesi nde D) Çanakkale Sava;< nda 18. Son Osmanl< Mebusan Meclisi nde Millî Mücadele taraftar< olan milletvekillerin kurduklar< grup, a;a:<dakilerden ) Müdafaa-i Hukuk Grubu B) Felâh-< Vatan Grubu C) Islahat Grubu D) Halk Zümresi 19. ;a:<dakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf<ndan gerçekle;tirilmi;tir? ) Cumhuriyetin ilan edilmesi B) Lozan ntla;mas< n<n onaylanmas< C) Saltanat<n kald<r<lmas< D) Halifeli:in kald<r<lmas< -4-

5 ORTK SORULR 20. I- Türk Tarih Kurumunun aç<lmas< II- Yabanc<lar<n elindeki i;letmelerin sat<n al<nmas< III- Te;vik-i Sanayi Kanunu nun kabulü IV- Kabotaj Kanunu nun ç<kar<lmas< Yukar<daki ink<laplardan hangisi veya hangileri milliyetçilik ilkesi do:rultusunda yap<lm<;t<r? ) Yaln<z I B) I, II ve IV C) Yaln<z II D) I, II ve III 21. Elviye-i Selâse denilen yerler a;a:<daki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmi;tir? ) Kars - rdahan - Van B) rdahan - Erzurum - Bitlis C) Batum - Sivas - Diyarbak<r D) Kars - rdahan - Batum 22. ;a:<dakilerden hangisi Sakarya Zaferi nin siyasal sonuçlar<ndan biridir? ) Kars ntla;mas< B) Londra Konferans< C) Mudanya te;kes ntla;mas< D) Moskova ntla;mas< 23. ;a:<daki d<; politika geli;melerinden hangisi tatürk ün sa:l<:<nda gerçekle;memi;tir? ) Hatay <n anavatana kat<lmas< B) Montrö Bo:azlar Sözle;mesi nin imzalanmas< C) Sadabat Pakt< n<n yap<lmas< D) Balkan ntant< n<n imzalanmas< 24. ;a:<dakilerden hangisi, Cumhuriyet tarihinde laik ve demokratik rejime yönelik ilk isyan olma özelli:ini ta;<r? ) 31 Mart Vakas< B) *eyh Sait syan< C) Menemen Olay< D) nzavur yaklanmas< 25. ;a:<dakilerden hangisi toplumsal alanla ilgili ink<laplardan biridir? ) Misak-< ktisadî nin kabulü B) Yeni Türk harflerinin kabulü C) Türk Tarih Kurumunun aç<lmas< D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapat<lmas< 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Millî Mücadelenin tek elden sevk ve idaresini a;a:<dakilerden hangisi yapm<;t<r? ) Osmanl< Mebusan Meclisi B) Temsil Heyeti C) Kuvay<milliye birlikleri D) stiklâl Mahkemeleri 27. Halifeli:in kald<r<lmas<, a;a:<daki tatürk ilkelerinden hangisiyle do:rudan ilgili bir uygulamad<r? ) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Halkç<l<k 28. I- Soyad< Kanunu nun kabulü II- Halifeli:in kald<r<lmas< III- Miladi Takvimin kabul edilmesi IV- Kanun önünde e;itlik prensibinin benimsenmesi Verilen geli;melerden hangisi veya hangileri halkç<l<k ilkesiyle do:rudan ilgili de:ildir? ) Yaln<z I B) Yaln<z II C) II ve III D) II ve IV 29. *eyh Sait syan< yla ilgisi oldu:u gerekçesiyle kapat<lan siyasi parti, a;a:<dakilerden ) Cumhuriyet Halk F<rkas< B) Terakkiperver Cumhuriyet F<rkas< C) Serbest Cumhuriyet F<rkas< D) Hürriyet ve tilaf F<rkas< 30. II. Dünya Sava;< nda Müttefik Devletlere kar;< sava;an devletler grubuna verilen isim, a;a:<dakilerden ) Mihver Devletleri B) tilaf Devletleri C) Ba:lant<s<zlar Bloku D) ttifak Devletleri 31. Bir ö:retmen, ö:rencilerin kendi kendilerine problem çözmesine ve tart<;malar<na izin vermiyor. Çünkü, bunlar<n zaman ve emek kayb< oldu:una inan<yor. Bu ö:retmen a;a:<daki hangi felsefeyi esas almaktad<r? ) dealizm B) Realizm C) Varolu;çuluk D) Pragmatizm -5-

6 ORTK SORULR 32. Toplumu yeniden ;ekillendirmek ve kurmakta temel sorumluluk ö:retmen ve okuldad<r. Bunun bilincinde olan bir ö:retmen; e:itim durumlar<n<, hedefleri gerçekle;tirecek her türlü araçgereci, kuram, yöntem ve tekni:i, demokratik bir ortamda, ele;tirel dü;ünmeyi gerçekle;tirecek biçimde düzenlemektedir. Bu ö:retmen, a;a:<daki hangi e:itim felsefesini esas almaktad<r? ) Daimicilik B) Esasicilik C) Varolu;çuluk D) Yeniden yap<land<rmac<l<k 33. ;a:<dakilerden hangisi ilerlemecilik ak<m<n<n ilkelerinden de:ildir? ) Ö:renciler yar<;madan çok i;birli:ine ve payla;<ma özendirilmelidir. B) Ö:retmenin görevi rehberlik etmek de:il, yönetmek olmal<d<r. C) E:itim ortam<nda demokratik uygulamalar hakim olmal<d<r. D) Okul, ya;ama haz<rl<k olmaktan çok ya;am<n kendisi olmal<d<r. 34. ;a:<dakilerden hangisi e:itimin siyasal i;levlerinden biridir? ) Lider yeti;tirme B) Toplumsalla;may< sa:lama C) Kültürel miras< aktarma D) Nitelikli insangücü yeti;tirme 35. Maddi kültür ögelerinin manevi kültür ögelerinden daha h<zl< de:i;mesi sonucunda olu;an bo;lu:a ne ad verilir? ) lt kültür B) Kültür ;oku C) Kültürel gecikme D) Kültürel atavizm 36. ;a:<dakilerden hangisi, Türkiye için e:itimde f<rsat e;itli:ini engelleyen bir etmen de:ildir? ) Din ayr<m< B) Cinsiyet ayr<m< C) Bölgesel farkl<la;ma D) Köy ve kent ayr<m< 37. ;a:<dakilerden hangisi, Piaget in bili;sel geli;im kuram<na göre i;lem öncesi döneme ait bir özelliktir? ) Gelece:e dönük dü;ünebilme B) Ben merkezci dü;ünme C) Nesne devaml<l<:< D) Korunum kazanma 38. Bedensel geli;imin en h<zl< gerçekle;ti:i dönem a;a:<dakilerden ) Okul dönemi B) Ergenlik dönemi C) Bebeklik dönemi D) Do:um öncesi dönem 39. Kohlberg in ahlak geli;imi kuram<na göre a;a:<dakilerden hangisi gelenek sonras< düzeyde görülür? ) Bireyin otoriteye uymas< ve cezadan kaçmas< B) Bireyin kanunlara ve sosyal düzene uymas< C) Bireyin kurallara ihtiyac<n< kar;<lad<:< sürece uymas< D) Bireyin kendine özgü ahlak ilkelerini örgütlemesi 40. ;a:<dakilerden hangisi informal e:itimin özelliklerinden biridir? ) E:itim belirli bir mekan ve ortamda gerçekle;tirilir. B) Olumlu ve olumsuz yönde davran<;lar geli;ebilir. C) Planl< ve programl<d<r, var<lmak istenen hedefler bellidir. D) Profesyonelce haz<rlanm<; e:itim araç ve gereçleri kullan<l<r. 41. zolesiz bir tele ç<plak elle dokunarak elektri:e çarp<lm<; bir ki;inin, izoleli tel d<;<ndaki tellere ç<plak elle dokunamamas< a;a:<daki kavramlardan hangisiyle aç<klanabilir? ) Sönme B) Genelleme C) y<rt etme D) Transfer -6-

7 ORTK SORULR 42. ;a:<daki ö:retmen davran<;lar<ndan hangisi ö:renciyi olumsuz güdüler? ) Ö:rencileri ba;kalar<yla yar<;t<rmak B) Ö:rencilerin ba;ar<lar<n< görmeye çal<;mak C) Ö:rencinin eski ve yeni ba;ar< durumunu kar;<la;t<rmak D) Ö:renciye bilgiyi neden ö:renmesi gerekti:ini söylemek 43. leti;im süreci; verici (kaynak), mesaj, kanal ve al<c< unsurlar<ndan meydana gelir. yr<ca ortak anlamlara ula;abilmek için ileti;imin çift yönlü olmas< gerekmektedir. E:itim bir ileti;im süreci oldu:una göre ö:retim süreçleri ileti;im sürecinin hangi unsuruna kar;<l<k gelir? ) Verici (kaynak) B) l<c< C) Mesaj D) Kanal 44. Serap Ö:retmen, derslerinde her zaman ö:rencilerin mümkün oldu:u kadar fazla duyu organ<na hitap edecek zengin araç-gereçle ö:retim yapt<:<n< söyler. Serap Ö:retmenin bu davran<;< hangi ö:retim ilkesine uygundur? ) Hayatilik B) ç<kl<k (yanilik) C) ktüalite (Güncellik) D) Yaparak - ya;ayarak ö:renme 45. ;a:<daki ö:retim stratejilerinden hangisinde ö:retmen faktörü di:erlerinden daha fazlad<r? ) Tam ö:renme B) Bulu; yoluyla ö:retim C) Sunu; yoluyla ö:retim D) ra;t<rma-inceleme yoluyla ö:retim 46. Görsel-uzamsal zeka türüne sahip bir ö:renci a;a:<daki mesleklerden hangisinde daha ba;ar<l< olur? ) Tasar<mc<l<k B) Dan<;manl<k C) r;ivcilik D) Müzik ele;tirmenli:i 47. Önceden belirlenmi; olan bir konunun, 3-5 ki;ilik bir grup taraf<ndan dinleyicilerin önünde samimi bir havada aç<kland<:< tart<;ma yöntemi a;a:<dakilerden ) Beyin f<rt<nas< B) Sempozyum C) Forum D) Panel 48. ki ya da daha fazla say<da ö:rencinin, di:er ö:rencilerin önünde bir olay< veya bir problemi aynen oluyormu; gibi canland<rd<:< ö:retim yöntemi a;a:<dakilerden ) Gösteri B) Rol oynama C) Benzeti;im D) Örnek olay incelemesi 49. Hiçbir matematiksel i;lemin yap<lamad<:< ölçek türü a;a:<dakilerden ) S<n<flama B) E;it aral<kl< C) S<ralama D) Oranl< Ö:renci B C D E F G H Puan Yukar<daki tabloda ö:rencilerin matematik dersinden ald<klar< notlar verilmi;tir. Bu notlar<n medyan< (ortanca) kaçt<r? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 I II III IV Ortaö:retim 9. s<n<fta okuyan ve dört ayr< grupta yer alan ö:rencilerin ayn< ba;ar< testinden ald<klar< puanlar yukar<da verilmi;tir. Buna göre ranj< (dizi geni;li:i) en dü;ük olan grup a;a:<dakilerden ) I B) II C) III D) IV 52. Ö:rencinin hat<rlama gücünü ölçen ve ;ans ba;ar<s<na hemen hiç yer vermeyen ölçme arac< a;a:<dakilerden ) K<sa cevapl< testler B) Çoktan seçmeli testler C) E;le;tirmeli testler D) Do:ru-yanl<; testleri 53. Bir ölçme arac<n<n, ayn< özellikle ilgili olarak arka arkaya yap<lan ölçmelerde yakla;<k ayn< sonucu vermesi hangi özelli:ini gösterir? ) Geçerlik B) Güvenirlik C) Kullan<;l<l<k D) Objektiflik -7-

8 ORTK SORULR 54. Verilen bir ifadeye kat<lma derecesini çok kat<l<yorum, kat<l<yorum, karars<z<m, kat<lm<yorum ve hiç kat<lm<yorum ;eklinde belirleyen bir tutum ölçe:inde hangi ölçek türü kullan<lm<;t<r? ) Oranl< B) S<n<flama C) E;it aral<kl< D) S<ralama 55. Rehberlikle ilgili a;a:<daki ifadelerden hangisi do:rudur? ) Rehberlik, bir yol gösterme, nasihat etme ve bilgi verme yard<m<d<r. B) Rehberlik, bireyin problemlerin üstesinden gelmesine yard<m etmeyi içerir. C) Rehberlik, bireye ac<may<, her s<k<nt<ya dü;- tü:ünde onu kollamay< içerir. D) Rehberlik, bireye tek yönlü olarak do:rudan do:ruya yap<lan bir yard<md<r. 56. ;a:<dakilerden hangisi ö:rencilere okulu, okulda bulunan olanaklar< ve yak<n çevreyi tan<tmay< amaçlayan bir rehberlik hizmetidir? ) zleme B) Yerle;tirme C) Oryantasyon D) Mü;avirlik 57. ;a:<dakilerden hangisi, do:rudan do:ruya ö:rencilere yönelik olmay<p, ö:rencilere verilen psikolojik dan<;ma ve rehberlik hizmetlerinin etkilili:ini art<rmak amac<yla yönetici, ö:retmen ve velilere sunulan bir hizmettir? 59. S<n<fta sürekli sorun ç<karan ve rehber ö:retmenle görü;meyi reddeden li yi s<n<f ö:retmeni, okul müdürüne ;ikâyet eder. Okul müdürü, rehber ö:retmenden bu ö:renciyle hemen ilgilenmesini ister. Rehber ö:retmen ise ö:renciyle bu ;ekilde psikolojik dan<;ma yapamayaca:<n< söyler. Rehber ö:retmenin bu davran<;<, psikolojik dan<;ma sürecinin esas<n< olu;turan a;a:<daki özelliklerden hangisine uygundur? ) Psikolojik dan<;ma ili;kisi özel ve gizli bir ili;kidir. B) Psikolojik dan<;ma ili;kisi gönüllülü:e dayanan bir ili;kidir. C) Psikolojik dan<;ma sürecinin esas< dan<;an<n davran<;lar<n<n de:i;tirilmesidir. D) Psikolojik dan<;ma sürecinde esas araç dan<;man ile dan<;an aras<ndaki sözlü ileti;imdir. 60. Psikolojik dan<;manlar a;a:<daki i;lerden hangisini yapmaktan kaç<nmal<d<r? ) Okul sosyal etkinlik çal<;malar<na katk<da bulunma B) Ö:renciyi tan<ma amac<yla bilgi toplama C) Okul aile birli:i toplant<lar<na kat<lma D) Okul disiplin kurullar<nda görev alma ) Mü;avirlik B) Bireyi tan<ma C) Psikolojik dan<;ma D) Bilgi toplama ve yayma 58. Rehberlik ve psikolojik dan<;ma hizmetlerinin anlam<na ve amac<na uygun biçimde yürütülmesinde en etkili ki;i kimdir? ) Ö:retmen B) Okul müdürü C) Rehber ö:retmen D) S<n<f rehber ö:retmeni ORTK SORULR BTT. ÖZEL LN (BRN*) BLGS SORULRINI CEVPLYBLRSNZ. -8-

9 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI LMNC sorularda, verilen cümlelerde bo; b<rak<lan yerlere uygun dü;en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 61. Es ist doch..., für eine Gardine so viel Geld auszugeben. ) irrig B) irrtümlich C) irrsinnig D) irrelevant 62. Die Mäuse hielten einmal eine Vollversammlung ab, um zu beraten, wie sie den Nachstellungen der Katze... können. ) befreien B) entgehen C) fassen D) ausführen 63. Er hat selten ein so... Buch gelesen. ) aufgewecktes B) begabtes C) geistreiches D) umsichtiges 64. Wir können es einen Tier nicht beibringen, wenn es noch so... ist. ) vollständig B) gewitzt C) unangebrochen D) gescheit 65. Die Demonstranten... die Flucht, als der Polizeiwagen um die Ecke bog. ) fassen B) ergreifen C) leisten D) treffen 66. Mi braucht jemand, der das Wort hat, die Redefreiheit, so kann es ihm... werden. ) behalten B) genommen C) erteilt D) entzogen 67. Wir haben die Vereinbarung... und müssen sie auch einhalten. ) getroffen B) gefat C) geführt D) genommen 68. Mein Freund war schwer krank und macht nicht den Eindruck,... er nun gesund wäre; er soll... noch einige Tage erholen. 69. Manche Leute finden... daran, andere Leute zu verwirren. ) Verhandlung B) Versehen C) Vergnügen D) Vorstellung sorularda, verilen kar;<l<kl< konu;- malarda bo; b<rak<lan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz. 70. Metin :... Der Beamte : Der nächste fährt in zwei Minuten ab. Metin : ch, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Wann geht dann der nächste? Der Beamte : Um 16 Uhr 20. ) Entschuldigung, wie kann ich nach Berlin fahren? B) Sagen Sie bitte, wann geht ein Zug nach Hamburg? C) Verzeihung, können Sie mir sagen, ob hier ein Bahnhof ist? D) Verzeihen Sie, wie komme ich von hier zum Bahnhof? 71. Der Gast : lch möchte gern etwas Gutes trinken. Der Ober : Wollen Sie etwas Warmes? Kaffee? Tee? Der Gast :... Der Ober : Vielleicht ein Bier? Der Gast : Nein, nichts lkoholisches. ) Nein, lieber etwas Kaltes. B) lch möchte ein Bier. C) Nein, lieber etwas lkoholisches. D) Nein, ich möchte einen pfelsaft. 72. P:.... U: lch habe keins mehr. Meins war ein älteres Modell, und das hatte ich schon gebraucht gekauft. P: lch möchte möglichst das Neueste. U: Nimm dir Zeit und la dir mehrere Geräte zeigen. ) Kannst du mir ein Tonbandgerät kaufen? B) Kaufe nur nicht den ersten besten pparat. C) Du hast doch ein Tonbandgerät. Kannst du mir raten, was für eins ich nehmen soll? D) lch will ein Tonbandgerät kaufen. Kannst du mir raten, ) als ob... sich B) als... sich C) als da... sich D) als wenn... ihn -9-

10 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 73. M: Hat das geklappt mit deinem Fotopparat? Du hast ihn doch umtauschen wollen. P: Gern taten sie das natürlich nicht, ich habe ihn aber umtauschen können. M:.... P: Ja, gegen Vorlage der Rechnung, denn zurückzahlen wollten die auch nichts. ) Bist du mit der neuen Kamera zufrieden? B) Hast du die teuere gekauft? C) Sei vorsichtig, und rechne dir das genau durch. D) Ging das so ohne weiteres? sorularda, verilen Türkçe cümlenin lmanca dengini bulunuz. 74. Çok s<cak çay içersen dilini yakars<n. ) Wenn du kalten Tee trinkst, verbrennst du dir die Zunge. B) Du verbrennst dir die Lunge, wenn du heissen Tee trinkst. C) Du verbrennst dir die Lunge, wenn du warmen Tee trinkst. D) Wenn du heissen Tee trinkst, verbrennst du dir die Zunge. 75. ncak i; i;ten geçtikten sonra do:ru cevap akl<ma geldi. ) lch habe mich an die richtige ntwort erinnert, aber es war zu spät. B) ls ich die richtige ntwort fand, war es zu spät. C) Mir fiel die richtige ntwort erst ein, nachdem es schon lange zu spät war. D) Es war zu spät, nachdem ich mich auf die richtige ntwort besonnen hatte. 76. Tehlikeli olmas<na ra:men bu deneyi sonuna kadar götürmeliyiz. ) Wir müssen diesen Versuch zu Ende führen, obwohl er gefährlich ist. B) Es ist gefährlich, trotzdem müssen wir diesen Versuch beenden. C) Obwohl wir diesen Versuch beendet haben, dauert die Gefahr noch. D) Obwohl dieser Versuch gefährlich war, nehmen wir Ihr ngebot an. 77. lman ekonomisi için iç pazardaki kalk<nma ba;lam<;t<r. ) Die deutsche Wirtschaft hat begonnen, sich im Binnenmarkt zu entwickeln. B) Für die deutsche Wirtschaft hat der ufbruch. C) Für die deutsche Wirtschaft ist der Binnenmarkt der nfang des ufbruchs. D) Für die deutsche Wirtschaft hat der Binnenmarkt eine zentrale Bedeutung sorularda, verilen lmanca cümlenin Türkçe dengini bulunuz. 78. Die Bedeutung der Kommunalverwaltung bei der planmässigen Entwicklung der Städte lässt sich nicht übersehen. ) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin önemi fark edilemez. B) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin katk<s< göz önünde bulundurulamaz. C) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin önemi küçümsenmemelidir. D) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin önemi gözard< edilemez. 79. Sie brauchen daran nicht zu zweifeln, da ihre kte zur Genehmigung einer höheren Instanz vorgelegt wird. ) Evrak<n<z<n, onaylanmak üzere bir üst makama sunulaca:<ndan ku;kulanman<za gerek yok. B) Evrak<n<z<n, onaylanmak üzere bir üst makama sunulaca:<ndan ku;kulanmay<n. C) Evrak<n<z<n, bir üst makam<n onay<na sunulaca:<na ili;kin ku;kunuz vard<r. D) Evrak<n<z<n, bir üst makam taraf<ndan geri çevirildi:i iddia edilmektedir. 80. Trotz ausführlicher Darlegungen des Professors könnten die Studenten die Bedeutung einiger Punkte immer nicht verstehen. ) Profesörün ayr<nt<l< aç<klamalar<na ra:men ö:renciler baz< noktalar< anlamakta hâlâ güçlük çekmektedirler. B) Profesörün ayr<nt<l< aç<klamalar<na ra:men ö:renciler baz< noktalar<n anlam<n< hâlâ anlayamad<lar. C) Ö:renciler, profesörün geni; aç<klamalar<na hâlâ bir anlam veremediler. D) Ö:renciler baz< noktalar< anlayamad<:< için, profesör daha geni; aç<klama yapt<. -10-

11 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 81. Übersicht ein Wissenschaftler einen Fehler oder sucht ihn zu verdecken, so wird dieser Fehler von anderen Forschern gefunden. ) Bir bilim adam<, bir hatay< düzeltmezse veya onu gizlerse, bu hata di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan da yap<l<r. B) Bir bilim adam< bir hatan<n düzeltilmesi için gereken çabay< göstermezse bu hata zaman içinde di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan bulunur. C) Bir bilim adam< bir hatay< gözard< ederse veya onu gizlemeye çal<;<rsa, bu hata di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan bulunur. D) Bir bilim adam< hatalar< ortaya ç<karamazsa, bu hatalar<n di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan bulunmas< gerekir sorularda, parçalarda bo; b<rak<lan yerlere uygun dü;en ifadeyi bulunuz. 82. Das Prinzip der Pendeluhr ist denkbar einfach. Ein an einem Faden aufgehängtes Gewicht, das infolge der Erdanziehung nach unten strebt, dient als Lage Energie. Da die Umwandlung in kinetische Energie nicht im freien Fall, sondern kontrolliert geschieht, ist dem regelmäig hin und herschwingenden Pendel zu danken.... ) Das Modell wurde 1900 ein überraschender Erfolg. B) Ein System von unterschiedlich groen Zahnrädern sorgt schlielich für die nzeige von Sekunden, Minuten und Stunden. C) Sie treffen sich um zwei Uhr. D) Diese Diskriminierung hat nun ein Ende 83. Die Industrie mu unzählige Güter herstellen. Dabei entstehen groe Mengen von bfallstoffen.... bgase entstehen auch durch utos und Flugzeuge. Zur Umweltverschmutzung tragen ebenfalls die riesigen Mengen von Müll bei, die sich täglich in den Haushalten sammeln. ) Was sind die Folgen? B) Sie gehen als Gase in die Luft und als bwasser in die Flüsse, Seen und Meere. C) Sie enthält weniger Sauerstoff, dafür aber von so mehr Gifte. D) Das Wasser wird verseucht. 84. Meistens wird ein Brand mit Wasser gelöscht. Man kann ihn aber auch mit Sand oder einen besonderen Schaum löschen.... Bei gröeren Bränden rückt die Feuerwehr mit Löschfahrzeugen an. Löschfahrzeuge sind rote utos und haben oft ausfahrbare Leitern und groe Trommeln mit auf gewickelten Schläuchen. ) Bei einem kleinem Brand mu man nicht abwarten, bis die Feuerwehr kommt, sondern kann selbst mit dem Inhalt eines Feuerlöschers löschen. B) Warum müssen die Leitern der Feuerwehr ausfahrbar sein? C) Manche Löschfahrzeuge haben einen groen Wassertank. D) Wir müssen den rzt abwarten. 85. Gemälde, Zeichnungen und Plastiken sind in den Kunstmuseen ausgestellt. Es gibt aber noch andere Museen. Im Naturkundemuseum werden Nachbildungen oder Knochenfunde von Tieren gezeigt, die längst ausgestorben sind.... ) Manchmal haben sind auch bdrücke der Tierkörper in den Steinen erhalten. B) Man kann ein Theatermuseum besuchen. C) Er ist im Heimatmuseum tätig. D) In der Gemeinschaft ist einer auf den anderen angewiesen sorularda, anlam< bozan cümleyi bulunuz Für die Zeit der Schulpflicht gibt es in den alten Bundesländern mehrere Schularten: Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, und Gesamtschule. 2. Daneben existieren Sonderschulen für Behinderte und Kranke. 3. Eine Sonderform der weiterführenden Schulen ist Gesamtschule. 4. Warum gehen viele Jugendliche in die Musikschulen? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4-11-

12 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI Die Bücher werden in Deutschland immer mehr teueres. 2. Finanzielle Misere und Zensur waren zwei Faktoren, die die neue Freiheit des Schriftstellers einschränkten. 3. Ein drittes Faktor kam hinzu: der literarische Markt, der sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts herausbietete. 4. Zwei Entwicklungen vor allem waren dafür verantwortlich. ) 1 B) 2 C) 3 D) Bei einem Zugunglück in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhangen ist am Montag morgen der Lokomotivführer ums Leben gekommen. 2. Mehrere andere Personen wurden leicht verletzt. 3. Nach ngaben der Polizei entgleiste der Nachtzug aus Yütland kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Roskilde. 4. Er konnte nicht gerettet und starb an Schwindsucht. ) 1 B) 2 C) 3 D) uf einem Bauernhof spielten die Kinder mit Feuer. 2- Sie steckten dabei die Stallungen in Brand. 3- Zwei Schäferhunde überfielen ein dreijähriges Kind. 4- Die Feuerwehrleute banden die Tiere los und jagten sie aus den Ställen. ) 1 B) 2 C) 3 D) sorularda, verilen cümleye anlamca en yak<n olan cümleyi bulunuz. 91. Der Beamte, der meinen ntrag bearbeitet, nimmt sich viel Zeit. ) Der Beamte nimmt sich viel Zeit, weil er meinen ntrag bearbeitet. B) Um meinen ntrag zu bearbeiten, nimmt sich der Beamte viel Zeit. C) Der Beamte nimmt sich viel Zeit, deshalb bearbeitet er auf meinen ntrag. D) Der meinen ntrag bearbeitende Beamte nimmt sich viel Zeit. 92. Es wurden ausführliche Forschungen durchgeführt, um diesen Beitrag abzufassen. ) Dieser Beitrag wurde wegen der umfassenden Untersuchungen bekannt. B) Dieser Beitrag basierte auf den ausgedehnten Forschungen. C) Zur verfassung dieses Beitrages wurden umfangreiche Nachforschungen vorgenommen. D) Der utor fing an, eine ausführliche Untersuchung über diesen Beitrag zu machen. 93. Da ich mit diesem Hotel unzufrieden war, bin ich nicht dort geblieben. ) lch wollte in diesem Hotel nicht übernachten, denn es hat nichts Schönes. B) Da mir dieses Hotel nicht gefiel, habe ich ein anderes gesucht. C) lch mute ein anderes Hotel aussuchen, weil es gar nichts hatte. D) Weil dieses Hotel mir völlig gefiel, habe ich kein anderes gesucht. 90. Trotz aller ihrer Bemühungen konnten sie ihre ngewohnheiten nicht ablegen. ) Schlechte Gewohnheiten sind Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. B) Sie konnten nicht auf ihre Gewohnheiten verzichten, obwohl sie sich viel Mühe gaben. C) Sie sind nicht in der Lage, diese niederträchtige Handlungsweise zu begreifen. D) Es gelang ihnen nicht, die Richtigkeit ihrer Behauptungen zu beweisen. -12-

13 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI sorular<, a;a:<daki parçaya göre cevaplay<n<z. Im Jahre 1980 sind in der Bundesrepublik Radfahrer verunglückt, 1131 von ihnen tödlich. Nach einem DC-Bericht ergab sich damit gegenüber 1979 hinsichtlich der Gesamtzahl der verunglückten Radfahrer eine Zunahme um 5,5 Prozent, während die Zahl der getöteten Radfahrer leicht zurückging. Von den verunglückten Radfahrern waren unter 15 Jahre alt. n der Spitze der Unfallursachen lag die Nichtbeachtung der Vorfahrt, gefolgt von Fehlern beim bbiegen und beim Einfahren in den flieenden Verkehr. 50 bis 60 Prozent aller Radfahrunfälle ereignen sich an Kreuzungen und Ermündungen. 94. Zu der Ursachen der Unfälle zählt man:... ) uf Straen und Wegen nicht zu weit rechts fahren. B) Ruhig nebeneinander fahren, wenn es der Verkehr erlaubt. C) nicht in Einbahnstraen oder über rote mpel fahren. D) Fehler in eine andere Richtung nehmen. 95. Die Zahl der tödlich Verunglückten... ) nimmt gering ab. B) nimmt immer zu. C) kann man nicht feststellen. D) soll man immer bekanntgeben. 96. Berechnungen von DC... ) müssen sich nicht korrigiert werden. B) geben die Zahl der Verunglückten nicht. C) gehen von einer Statistik aus. D) betreffen die Radfahrer nicht sorular<, a;a:<daki parçaya göre cevaplay<n<z. Eine Kleinstadt bestand früher hauptsächlich aus groen und mittleren Familien, in denen nschauungen gebildet und an die nächste Generation autoritär weitergegeben wurden. Es gab nur wenige Dutzend Berufe. Es gab noch kein Fernsehen und kein Radio, die uflagen der Zeitungen waren niedrig. Die Kirche und die Obrigkeit bestimmten mit ihrem Einflu das Denken der Bürger und vereinheitlichten es. Heute ist die Stadt bewohnt von vielen kleinen Familien und die utorität der älteren ist höchst zweifelhaft geworden. Die Menschen sehen und hören im Fernsehen und Hörfunk. Werbung in unendlicher Vielfalt, beeinflut manchen heute stärker, als seine Vorfahren. Die Menschen gehen Hunderten von Berufen nach ) Radio und Fernsehen sind die Ursachen der heutigen Einförmigkeit. B) Früher wurde die Einheitlichkeit des Volkscharakters durch ein autoritäres Erziehungssystem hergestellt. C) Kirche und Obrigkeit verboten früher die Verbreitung von Büchern. D) In den Kleinstädten gab es keine Universitäten. ) Heute beeinflussen die Eltern anstatt der Obrigkeit das Denken der Jüngeren. B) Der Volkscharakter wird durch die Massenmedien geprägt. C) Heute wird der Lebensstil der jüngeren Generation nur noch wenig von den nschauungen der Eltern geprägt. D) Früher hatten nur die Männer einen Beruf. ) Der Einflu der Kirche ist immer noch gro. B) Die Werbung sorgt für die Gleichartigkeit des Lebens eines Volkes. C) Die Vielfalt der Werbung sorgt für eine Vielfalt im Lebensstil der Menschen. D) Die nationalen Eigenheiten werden durch Werbungen hergestellt. -13-

14 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 100. ) Die Mentalitätsunterschiede werden bei der Berufswahl sichtbar. B) Menschen mit ähnlichen Berufen haben heute meist mehr miteinander gemeinsam als Landsleute aus verschiedenen Berufsbereichen. C) Die Werbung beeinflut die Berufswahl der Menschen. D) Die Vielfalt der Möglichkeiten bei der Berufswahl ist ein Kennzeichen des Zeitalters. TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -14-

15 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI BEDEN ETM 61. Bir derste ö:renilecek davran<;lar aras<nda s<k< bir a;amal<l<k varsa (sonra ö:renilecekler önce ö:renilenlere dayan<yorsa), bu derste ö:rencilerin ö:renme sürecine aktif bir biçimde kat<labilmeleri için öncelikle a;a:<dakilerden hangisinin sa:lanmas< gerekir? ) Ö:rencilerin derste yapt<klar< yanl<;lar<n zaman geçirilmeden düzeltilmesi B) Ö:rencilerin konu ile ilgili ön ko;ul niteli:indeki davran<;lar< önceden ö:renmi; olmalar<. C) Ö:renme sürecinin çe;itli evrelerinde ö:rencilere uygun dönüt verilmesi D) Derste, ö:rencilerin çok sevdikleri oyun ve müzikten yararlanma 62. ;a:<dakilerden hangisi hedefe dönük bir ifade biçimidir? ) Çember hareketini yapma B) Temel hareket becerileri kazand<rabilme C) Uzun atlama hareketini yapabilme D) Belirlenen bir mesafeyi en k<sa sürede ko;ma 63. ;a:<da belirtilen hedeflerden hangisi özel hedef niteliklerinden birisi de:ildir? ) Hedefler; hem kendi içinde, hem de genel hedeflerle uyumlu olmal<d<r. B) Hedefler konu ile uyumlu olmal<d<r. C) Hedefler aras<nda bini;iklik olmal<d<r. D) Bir hedef ifadesi birden çok davran<;lar grubuna i;aret edecek kadar kapsaml< olmal<d<r. 64. Fikir ya da ögeleri belli ili;ki ve kurallara göre birle;tirip, yeni bir bütün olu;turma yetene:i hangi bili;sel alan ö:renme türüdür? ) Sentez B) naliz C) Bilgi D) De:erlendirme 65. Bir becerinin nas<l yap<ld<:<n< izleme, hareketlerin fark<na varma psikomotor alan<n hangi ö:renme türüdür? ) Haz<rlanma B) lg<lama C) K<lavuz denetiminde yapma D) Uyarlama 66. ;a:<dakilerden hangisi rehberli:in en son hedefini olu;turur? ) Seçim yapma B) Kendini gerçekle;tirme C) Uyum sa:lama D) Kendini tan<ma 67. Sözcükler aras<ndaki ili;kileri görebilme, say<sal ak<l yürütme ve soyut dü;ünme yetene:ine ne denir? ) Sözel yetenek B) kademik yetenek C) Empati D) Sözel ak<l yürütme 68. Be; yumurta ile yedi yumurtay< toplayan bir ilkokul ö:rencisinin, be; elmayla yedi elmay< toplayabilmesi a;a:<dakilerden hangisi ile ilgilidir? ) y<rt etme B) Sönme C) Genelleme D) Peki;tirme 69. Klasik ;artlanma, operant ;artlanma ve gözlemsel ö:renmeye ö:renmede ne ad verilir? ) Kognetif yakla;<mda ö:renme B) Gizli ö:renim yoluyla ö:renme C) Davran<;ç< yakla;<m yoluyla ö:renme D) ni kavray<; yoluyla ö:renme 70. Egzersiz sonras< bütün metabolik sistemleri tamamen normale döndürmek için fazladan al<nmas< gereken oksijen miktar< a;a:<dakilerden ) O 2 borcu B) O 2 aç<:< C) Steady State D) Kararl< denge 71. Boyunda de:i;me olmadan kas<n yapm<; oldu:u çal<;ma biçimine ne ad verilir? ) zotonik çal<;ma B) Dinamik çal<;ma C) zometrik çal<;ma D) Pasif çal<;ma 72. Yayg<n interval antrenman metodu genellikle hangi dönemde kullan<l<r? ) Haz<rl<k döneminde B) Geçi; döneminde C) Yar<;ma döneminde D) Hiçbir zaman kullan<lmaz. -15-

16 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 73. Yap<lan i; ile harcanan enerji aras<nda bir denge varsa ve organizman<n ald<:< O 2 'yi kullanmas< a;a:<dakilerden hangisi ile ifade edilebilir? ) erobik dayan<kl<l<k B) Statik dayan<kl<l<k C) naerobik dayan<kl<l<k D) Kuvvette devaml<l<k 74. ntrenmanl< sporcularda istirahat esnas<nda kalbin dakika volümü nas<ld<r? ) Normal B) Çok yüksek C) Yüksek D) Dü;ük 75. ;a:<daki maddelerden hangisi insan<n gözlenebilir hareketlerinin gruplamas<n< vermektedir? ) Lokomotor / hareket becerisi / manipulatif B) Dengeleme / manipulatifi / lokomotor C) Manipulatif / fulogenetik beceri / otogenetik D) Ontogenetik beceri / dengeleme / lokomotor 76. Temel hareketler dönemi hangi ya; grubunu kapsamaktad<r? ) 0-1 B) 0-2 C) 2-6 D) ;a:<dakilerden hangisi devirli hareketlerden birisi de:ildir? ) Yürüme B) Yüzme C) tlama D) Bisiklette pedal çevirme 78. Becerinin ve hareket kal<b<n<n ba;ar<lmas< için gövde parçalar<n<n uyumlu ve ba;ar<l< bir ;ekilde düzenlenmesi ve kullan<lmas<na ne ad verilir? ) Kal<p olu;turma B) Bütün olu;turma C) Geli;tirme D) Seçeneklendirme 79. Sakatlanm<; sporcunun tekrar spora dönebilmesi için rehabilitasyon program<ndan sonra normal kuvvet sa:lam taraf<n en az % (yüzde) kaç< oran<na ula;mal<d<r? ) 20 B) 40 C) 60 D) ;a:<dakilerden hangisi masaj manevralar<ndan birisi de:ildir? ) Elevasyon B) Efloraj C) Petrisaj D) Presyon 81. Spor sakatl<klar<nda uygulanan "tedavi masaj<n<n" süresi kaç dakika olmal<d<r? ) 1-3 B) 5-10 C) D) ;a:<dakilerin hangisi federasyonlarda fahri görevli de:ildir? ) Ba;kan B) stba;kan C) Yönetim Kurulu Üyeleri D) Genel Sekreter 83. Do:rudan ya da amaçsal nedenlere ba:l< olarak kültürel ortam taraf<ndan kabul edilen, ki;isel ac< ve maddi zarar sonucu do:uran davran<;lar a;a:<dakilerden hangisi ile adland<r<l<r? ) Öfke B) Heyecan C) Sald<rganl<k D) lg< 84. Organizman<n bedensel ve ruhsal yönden s<n<rlar<n<n tehdit edilmesine ve zorlanmas< ile ortaya ç<kan durum a;a:<dakilerden hangisi ile isimlendirilir? ) Heyecan B) lg< C) Fobi D) Stres 85. Zihinsel antrenman< fiziksel antrenmanla ayn< ba:lamda kabul ederek üçe ay<ran bilim adam< a;a:<dakilerden ) Rohrace B) Stern C) Binet D) Fetz 86. ;a:<dakilerden hangisi; e:itsel oyunlar<n planlanmas<nda dikkat edilmesi gerekenlerden de:ildir? ) Oyunun e:itici de:eri ve amac< B) Oyunda ceza ve ödül C) Oyuncu seviyesi D) Oyunun araç gereci 87. ;a:<dakilerden hangisi; sa:l<kl< ya;am için spor çal<;malar<na ba;lamadan önce ilk yap<lmas< gerekendir? ) Uygun (uzman bir ki;iden) egzersiz program< almak B) Uygun spor giysisi edinmek (e;ofman) C) Doktor kontrolünden geçmek D) Uygun (uzman bir ki;iden) bir beslenme program< takip etmek -16-

17 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 88. Voleybol müsabakas< esnas<nda her bir set için en çok oyuncu de:i;tirme say<s< a;a:<dakilerden ) 8 oyuncu B) 6 oyuncu C) 4 oyuncu D) 12 oyuncu 89. Voleybolda topu oyuna sokan ilk hareket ) Man;et B) Pas C) Smaç D) Servis 90. Hentbolde 6 m kale sahas< çizgisinde oynayan oyuncuya ne isim verilir? ) Kanat B) Kaleci C) Oyun kurucu D) Pivot 91. Takozdan ç<k<;la ilgili olarak hangisi yanl<;t<r? ) lk ad<m çok aktif olmal<d<r. B) Bacaklar h<zl< çal<;<rken, kollar<n hareketi önemli de:ildir. C) Üst gövde yava; yava; yükselmelidir. D) Kollar ve omuzlar kas<lmamal<d<r. 92. Belirlenmi; bir mesafeyi en k<sa sürede ko;abilme hedefi, a;a:<da belirtilen özelliklerden hangisiyle daha çok ili;kilidir ) Bilgiler B) Beceriler C) lgiler D) l<;kanl<klar 93. ;a:<dakilerden hangisi ö:renmeyi niteleyen faktörlerden biri de:ildir? ) Davran<;ta bir de:i;me meydana gelecek B) Ö:renme bireyin aktif olu;unu, bir tak<m edinimlerde bulunmas<n< gerektirir C) Ö:renme do:rudan do:ruya gözlenemez, gözleyebildi:imiz bireyin performans<d<r. D) Gizli güçlerin ortaya ç<kmas<d<r 94. Haz<rl<k dönemi çal<;malar<nda a;a:<dakilerden hangisinin uygulanmas< daha do:ru olur? ) Yüklenme kapsam< az, yüklenme yo:unlu:u normaldir. B) Yüklenme kapsam< orta, yüklenme yo:unlu:u yüksektir. C) Yüklenme kapsam< yüksek, yüklenme yo:unlu:u azd<r. D) Yüklenme kapsam< az, yüklenme yo:unlu:u azd<r. 95. ;a:<dakilerden hangisi sürat antrenman metotlar<ndan de:ildir? ) Reaksiyon süratini geli;tirme B) Tekrar metodu C) nterval sprint D) Fartlek 96. ;a:<dakilerden hangisi egzersizin kalp üzerindeki uzun süreli (kronik) etkilerinden biri de:ildir? ) Kalp dakika volmü yar< yar<ya azal<r. B) Kalp at<m hacminde art<; olur. C) Dayan<kl<l<k antrenmanlar< sonucu sol kar<nc<k hacminde büyüme görülür. D) stirahat kalp at<m h<z< azal<r. 97. Hentbol oyununun süresi nedir? ) 2x20 dakika B) 2x25 dakika C) 2x40 dakika D) 2x30 dakika 98. Gülle atan sporcunun s<rt<, at<; öncesi (ön haz<rl<k evresi) hangi yöne bakar? ) t<; alan<n<n sol taraf<na B) t<; alan<n<n sa: taraf<na C) t<; alan<na D) t<; alan<n<n kar;<s<na 99. ;a:<dakilerden hangisi spor sakatl<klar<n< haz<rlayan ki;isel faktörlerden de:ildir? ) Psikolojik faktör B) Postür bozukluklar< C) Fiziksel uygunsuzluk D) Saha ve zemin 100. ki kemi:in eklem yapt<:< yerde yumu;ak dokular<n normal fizyolojik s<n<rlar< d<;<nda zorlanmalar< a;a:<dakilerden ) Burkulma B) K<r<k C) Ç<k<k D) Kramp TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -17-

18 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI BYOLOJ 61. Ökaryotik bir hücrede tüm nükleotitler dikkate al<nd<:<nda, I- Deoksiriboz II- Timin III- Fosfat molekülleri say<sal olarak çoktan en aza do:ru nas<l s<ralan<rlar? ) I - II - III B) III - II - I C) I - III - II D) III - I - II 62. I- spinoz ku;lar<n<n beslenme rejimlerine ba:l< olarak gaga yap<lar<n<n farkl<la;mas< II- Uçan böcek, ku; ve memelilerin kanat kazanma özellikleri III- Bal<klar, deniz kaplumba:alar< ve yunuslar<n yüzgeç kazanma özellikleri Yukar<da verilenlerden hangileri konvergent evrime örnek olarak gösterilebilir? ) Yaln<z II B) Yaln<z III C) I - II D) II - III 63. Do:ada organik kal<nt<lar< inorganik maddelere dönü;türerek ham madde döngüsünü sa:layan canl< grubu a;a:<dakilerden ) Saprofitler B) Otçullar C) vc<lar D) Ototroflar 64. ;a:<dakilerden hangisi ekolojinin kural ve ilkelerinden biri de:ildir? ) Do:adaki her kaynak s<n<rs<zd<r. B) Do:ada öz denetim vard<r. C) Do:ada madde devri gerçekle;ir. D) Do:a kendisine yap<lana tepki gösterir. 65. ;a:<dakilerin hangisinde hiyalin k<k<rdak bulunur? ) Eklem menisküsleri B) Kulak kepçesi C) Soluk borusu D) Omurga yast<klar< 66. Omurgal<larda a;a:<daki yap<lardan hangisi embriyonun endoderm tabakas<ndan olu;ur? ) Di; minesi B) Karaci:er C) Orta kulak D) stemli kaslar 67. zot döngüsünde denitrifikasyon i;leminde a;a:<daki olaylardan hangisi gerçekle;ir? ) Nitrit veya nitrat<n azot gaz<na dönü;türülüp serbest b<rak<lmas< B) zotun baz< bakteriler taraf<ndan nitrata dönü;türülmesi C) Havadaki azotun y<ld<r<m gibi atmosferik olaylarla nitrata dönü;türülmesi D) minoasitlerin mikroorganizmalarda deaminasyonu sonucu amonya:<n aç<:a ç<k<;< 68. ;a:<daki basit ;ekerlerden hangilerinin örnekleri do:ru verilmi;tir? I- Trioz Gliseraldehit II- Pentoz Riboz III- Heptoz Galaktoz ) Yaln<z I B) Yaln<z III C) I - II D) II - III 69. Hücre içi sindirim yapan hücrelerde s<v< maddelerin besin kofulu ;eklinde hücreye al<nmas<na ne denir? ) Osmoz B) Ekzositoz C) Fagositoz D) Pinositoz 70. Hücrede krista ve matriks ad< verilen yap<lar hangi organelde bulunur? ) Çekirdek B) Mitokondri C) Ribozom D) Lizozom 71. I- lyuvarlar<n<n yaln<zca anti- antikoru ile çökelebilmesi II- lyuvarlar<nda yaln<zca antijeni bulundurmas< III- Plazmas<nda yaln<zca anti-b antikoru bulundurmas< Yukar<daki özelliklerden hangilerinin bir insanda bulunmas<, o insan<n kan grubunun oldu- :unu gösterir? ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III -18-

19 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 72. K<rm<z<-ye;il renk körlü:ü (Daltonizm) ve hemofili genleri hangi kromozomla ta;<n<rlar? ) X kromozomu B) Y kromozomu C) Somatik kromozomlar D) Hem X hem Y kromozomu 73. ;a:<dakilerden hangisi Klinefelter sendromu ta;<yan zigotun genotipidir? ) 44 + XYY B) 44 + XXY C) 44 + XXX D) 44 + X 74. nsanlarda a;a:<dakilerden hangisinde holokrin salg<lama yap<l<r? ) Gonadlar B) Meme ba;< C) Tükürük bezleri D) Koltuk alt< 75. nce ba:<rsa:a bo;alan pankreas öz suyunda a;a:<daki enzimlerden hangisi yoktur? ) Lipaz B) milaz C) Musin D) Tripsin 76. ;a:<dakilerden hangisi aç<k dola;<m<n özelliklerindendir? ) Kan<n damar içi hareketinin h<zl< olmas< B) Kalbin çok güçlü ve geli;mi; yap<da olmas< C) Enerji ve oksijen ihtiyac< az olan canl<larda görülmesi D) tardamar ve toplardamar aras<nda k<lcal damarlar bulunmas< 77. Lenf ile ilgili olarak verilen a;a:<daki bilgilerden hangileri do:rudur? I- Plazma ve ;ekilli elemanlardan olu;ur. II- P<ht<la;ma özelli:ine sahiptir. III- Monosit ve granülosit bulundurur. ) Yaln<z I B) Yaln<z II C) I - III D) I - II - III 78. Hipofiz bezinden DH hormonu yetersiz salg<land<:<nda, insanda a;a:<daki durumlardan hangisi görülür? ) Fazla miktarda idrar at<m< B) Böbreklerden suyun geri emiliminin artmas< C) Uterus kaslar<n<n kas<lmas<n<n uyar<lmas< D) Özellikle erkeklerde ikincil e;ey karakterlerin geli;iminin uyar<lmas< 79. ;a:<dakilerden hangisi omurilik so:an<n<n görevlerinden biri de:ildir? ) Ö:renilmi; davran<;larla ilgili olaylar< yönetir. B) Kan damarlar<n<n büzülüp geni;lemesinde görev yapar. C) Öksürme, hap;<rma, çi:neme ve yutma gibi olaylar< düzenler. D) Kalp at<;< ve solunum h<z<n< düzenler. 80. Plasental< memelilerin embriyonik geli;imi s<ras<nda a;a:<da verilenlerden hangisi görülmez? ) Embriyonun amniyon kesesinde geli;mesi B) Vitellüs kesesinden embriyoya sürekli besin sa:lanmas< C) Koryon zar<n<n farkl<la;arak plasenta olu;umuna kat<lmas< D) Göbek ba:<n<n olu;mas< 81. Hayvanlarda, zigot olu;umundan do:uma kadar gerçekle;en süreçte, I- Mitoz bölünme II- Krossing over III- Büyüme IV- Farkl<la;ma olaylar<ndan hangileri gerçekle;ir? ) I - IV B) II - III C) I - II - III D) I - III - IV 82. Bitkilerde, I- Karbondioksit üretme II- Karbondioksit kullanma III- Oksijen üretme IV- Oksijen kullanma Olaylar<ndan hangileri sadece gündüz gerçekle;ir? ) I - II B) II - III C) I - III - IV D) II - III - IV 83. Beyin dokusunun birincil enerji kayna:< a;a:<dakilerden ) Palmitat oksidasyonu B) Glukoz oksidasyonu C) lanin oksidasyonu D) setoasetat oksidasyonu -19-

20 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 84. Oksijenli solunum tepkimeleri s<ras<nda, I- 10 H, ND ile II- 6 H, FD ile ETS'ne aktar<l<rsa toplam kaç TP sentezlenir? ) 16 B) 18 C) 21 D) I- Turgor bas<nc<n<n artmas< II- Glukoz deri;iminin artmas< III- Osmotik bas<nc<n artmas< IV- Klorofillerin <;<:< so:urmas< V- Stoma hücrelerinin kom;u hücrelerden su almas< ;a:<dakilerden hangisinde, bitkilerin kapal< olan stoma hücrelerinin aç<lmas< s<ras<nda gerçekle;en olaylar do:ru s<ralamada verilmi;tir? ) V, III, IV, II, I B) IV, II, III, V, I C) IV, II, I, V, III D) III, I, V, IV, II 86. ;a:<dakilerden hangisi kara ortam<na uyum yapm<; bir bitkiye ait adaptasyonlardan biri de:ildir? ) Epidermis seviyesine yak<n stomalar B) Yaprak yüzeyinde kal<n kütiküla tabakas< C) Tüylü yaprak yüzeyi D) Çok iyi geli;mi; ve dallanm<; kök sistemi 87. Servi ve ard<ç cinslerini içeren familya a;a:<dakilerden ) Cupressaceae B) Pinaceae C) Taxaceae D) Gnetaceae 88. ;a:<dakilerden hangisi daha çok enzimlerde, hemoglobinde ve kollajende görülen salk<m ;eklindeki protein yap<s<d<r? ) Primer B) Sekonder C) Tersiyer D) Kuaterner 89. ;a:<dakilerden hangisi en basit gövde yap<s<na sahiptir? ) Pteridophyta B) Musci C) nnual bitkiler D) Perennial bitkiler 90. Tah<llarda parazit olarak ya;arlar. Rast<k ve sürme denilen hastal<klara neden olurlar. Yukar<daki özeliklere sahip türleri bulunan ordo ) Ustilaginales B) Uredinales C) Polyporales D) Phallales 91. ;a:<dakilerden hangisi eklem bacakl<lar<n s<n<flar<ndan de:ildir? ) Diplopoda B) Crustacea C) rachnida D) Tunicata 92. ;a:<dakilerden hangisi yeryüzünün genellikle bütün kara kesimlerinde bulunan kozmopolit hayvan türlerinden biridir? ) Kuzgun maymun B) Orang-utan C) Peçeli bayku; D) Komodo varan< 93. ;a:<daki canl<lardan hangisi radial simetriye sahiptir? ) Deniz y<ld<z< B) Köpek bal<:< C) Serçe D) Maymun 94. ;a:<dakilerden hangisi virüslerin özelliklerindendir? ) Hacimce büyüyüp, bölünerek ço:alma B) Enerji üretiminde gerekli olan enzimlere sahip olma C) Üreme sürecinin ba;lang<c<nda nükleik asit haline indirgenme D) Hem hücre içi hem de hücre d<;< parazit olma 95. ;a:<daki bakterilerden hangileri normal ba:<rsak floras<nda bulunur? I- Streptococus fecalis II- Escherichia coli III- Enterobacter aerogenes ) Yaln<z II B) I - II C) I - III D) I - II - III 96. ;a:<da verilen organizmalardan hangisinde keliser bulunur? ) Kar<nca B) Kene C) Termit D) Çekirge -20-

21 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 97. ;a:<dakilerden hangisi boyuna bölünerek ço:al<r? ) Paramecium B) Euglena C) Plasmodium D) Volvox 98. ;a:<dakilerden hangileri hücre zar<nda morfolojik de:i;melere sebep olur? I- Madde al<; veri;ini gerçekle;tirmek II- Hücreye hareket kazand<rmak III- Hücrelerin birbirine tutunmalar<n< sa:lamak ) Yaln<z I B) Yaln<z II C) II - III D) I - II - III 99. Hücre bölünmesinde sentez öncesi bo;luk olarak nitelendirilen safha ) M B) S C) G 2 D) G Bir iskelet kas<nda bulunan bütün demetleri en d<;tan saran ortak ba: dokusu tabakaya ne denir? ) Endomizyum B) Epimizyum C) Perimizyum D) Miyomizyum TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -21-

22 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI CORFY 61. ;a:<dakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ve miktar< de:i;en gazlardan biridir? ) Helyum B) Oksijen C) Karbondioksit D) Neon 62. Yerkabu:unu olu;turan kayaçlar ve bu kayaçlar<n olu;umunu, de:i;imini inceleyen bilim dal< a;a:<dakilerden ) Petrografi B) Stratigrafi C) Sedimontoloji D) Paleontoloji 63. Dünya n<n uydusu y ile ilgili olarak verilen a;a:<daki bilgilerden hangisi yanl<;t<r? ) y, iç <s<s<n< kaybetti:inden y da tektonik hareketler görülmez. B) y <n yar<çap<, Dünya n<n yar<çap<n<n 1/4 ü kadard<r. C) y <n kendi ekseni etraf<ndaki dönü; süresi ile Güne; etraf<ndaki dönü; süresi birbirine e;ittir. D) Dünya yörünge düzlemi ile y <n yörünge düzlemi aras<nda yakla;<k 5,2 lik aç< bulunur. 64. ;a:<daki olaylardan hangisi I. Jeolojik zamanda (Paleozoik) meydana gelmi;tir? ) tlas ve Hint okyanuslar<n<n belirmesi B) Hersinyen ve Kaledoniyen k<vr<m da:lar<n<n olu;mas< C) Su yosunu (alg) türünden ilk bitkilerin ortaya ç<kmas< D) Egeid karas<n<n çökmesiyle Ege Denizi nin olu;mas< 65. Yanda ;ekli verilen akarsu drenaj tipi a;a:<dakilerden ) Radyal drenaj B) Romboidal drenaj C) Dandritik drenaj D) Sentripetal drenaj 66. karsularla ilgili a;a:<da verilen bilgilerden hangisi yanl<;t<r? ) karsu bak<m<ndan yoksun yerlere areik bölge denir. B) karsular<n ta;<d<klar< yükler h<zlar<n< yava;lat<r. C) karsu yata:<n<n en derin noktalar<n< birle;- tirerek olu;turulan çizgiye talveg denir. D) karsular< inceleyen bilim dal< limnolojidir. 67. ;a:<da verilenlerden hangisi sya K<ta s<n<n kuzey k<y<lar<ndan denize ula;an akarsulardan biri de:ildir? ) Obi B) Volga C) Yenisey D) Lena 68. Drumlin topografyas< hangi d<; güç taraf<ndan olu;turulmu; yer;eklidir? 69. ) Rüzgar B) Dalga C) Buzul D) karsu DENZ Yukar<da verilen topografya haritas<nda gösterilen -B noktalar< aras<ndaki e:im binde alt< ( 6) olup bu iki nokta aras< haritada 30 cm ile gösterilmi;tir. Buna göre haritan<n ölçe:i nedir? ) 1/5.000 B) 1/ C) 1/ D) 1/ Kuzey Denizi ile Batl<k Denizi aras<nda ula;<m< kolayla;t<ran Kiel Kanal< hangi ülkenin s<n<rlar< içerisindedir? B 300 m ) lmanya B) Danimarka C) sveç D) Hollanda -22-

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek PRÄSENS ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMAN MANCHE VERBEN BAZI FİİLLER Machen yapmak Spielen oynamak - çalmak Lernen öğrenmek Wohnen oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek Studieren yüksek öğr. görmek Holen (gidip)

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) LMNC 217 SORU SYISI : 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 21 MYIS 217 Saat: 11.2 dı ve Soyadı :...

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç ve limandaki sözde köpek balığı bilmecesini çözer ve bir sahtekarlığı daha ortaya çıkarırlar. Baykuş dan ise beklemedikleri bir yardım alırlar. ve kaybolan sörfçüyü ararken

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss - Notfall Hastaneye gitmem lazım. Ich muss in ein Krankhaus. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Hastayım. Mir ist übel. Derhal doktoru görmem gerekiyor! Um unverzügliche medizinische

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu Bölüm 18 - Saklı Kutu Anna kırmızılı kadının RATAVA nın lideri olduğunu öğrenir. Sadece 45 dakika vardır. Anna nın elindeki en önemli ipucu kırmızılı kadının sakladığı bir kutudur. Anna o kutuyu bulabilecek

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 24 Hamburg Gazetesi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 24 Hamburg Gazetesi Ders 24 Hamburg Gazetesi Baykuş Eulalia, muhabirlerin dikkatini doğru yöne çeker. ve olayın i- çinde Hamburg Gazetesi ndeki meslektaşlarının parmağı olduğunu ortaya çıkarırlar. in kullandığı bir kelime

Detaylı

ALMAN-TÜRK-1. Burada yaşadıklarım. Was ich hier erlebt habe. Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung

ALMAN-TÜRK-1. Burada yaşadıklarım. Was ich hier erlebt habe. Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung ALMAN-TÜRK-1 Projektzeitung der deutsch-türkischen Jugendbegegnung Alman-Türk gençlik buluşmasının proje gazetesi Burada yaşadıklarım Ahmet (2. v. rechts) spielt mit seinen neuen Freunden. / Ahmet (Sağdan

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar Lolita lernt Marie kennen Lolita schwirrt über den Teich und taucht kurz ins Wasser ein. Sie taucht wieder auf und schüttelt sich die Wassertropfen ab und fliegt zurück zu ihrem Bruder Nicki. Da fällt

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

Das Abitur am Istanbul Lisesi

Das Abitur am Istanbul Lisesi Das Abitur am Istanbul Lisesi Bedeutung des Abiturs Abitur un Anlamı Zeitplan für die Qualifikationsphase 11.ve 12.sınıflar için zaman planı Notensystem - Notenberechnung Not sistemi - Not hesaplanması

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

Derdini söylemeyen derman bulamaz.

Derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Uyuşturucu sorunu ile karşılaşan veliler için bilgilendirme broşürü Eine Drogeninformationsbroschüre für Eltern Es ist schwer, jemandem zu helfen, der nicht sagt, was

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı