T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 21 USTOS 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad : day Numaras (T.C. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapç!n de!i"tirilmesi için salon sorumlularna ba"vurunuz. 2. Test kitapç!ndaki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav ba"lamadan önce salon ba"kanna teslim ediniz. CEVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. Cevap kâ!d üzerine yazaca!nz yaz ve yapaca!nz i"aretlemelerde kur"un kalemden ba"ka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâdnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmadn kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i"aretleyiniz. 3 Cevaplarnz cevap kâ!dna a"a!daki örnekte oldu!u gibi yuvarla!, d"na ta"rmadan i"aretleyiniz. Yanl" karalamalarnz düzeltirken yuvarla!n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. Test kitapç!nda 100 soru bulunmaktadr. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadr. 1 den 15 e kadar olan sorular Türkçe-Kompozisyon, 16 dan 30 a kadar olan sorular tatürk lkeleri ve nklap Tarihi 31 den 60 a kadar olan sorular Öretmenlik Meslek Bilgisi, 61 den 100 e kadar olan sorular Özel lan (Bran") Bilgisi sorulardr. Ortak sorular (1 den 60 a kadar) tüm adaylar cevaplandracaktr. (Sayfa 3-8) ÖZEL LN (BRNF) DI: SYF NUMRSI: LMNC 9-14 BEDEN ETM BYOLOJ CORFY DN KÜLTÜRÜ ve HLK BLGS FELSEFE GRUBU FZK NGLZCE KMY MTEMTK MÜZK REHBER ÖRETMEN TRH TÜRK DL ve EDEB. / DL ve NLTIM / TÜRK EDEB RESM * / RESM / GÖRSEL SNTLR Her sorunun dört seçene!i vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevaptr. 3. Size ayr bir karalama kâ!d verilmeyecektir. Test kitapç!nzn içindeki bo" alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevaplarnz puanlanrken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl" cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. rka kapa!a geçiniz. BFLYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 ORTK SORULR ORTK SORULR 1 DEN 60 KDR OLN SORULR BÜTÜN DYLR TRFINDN CEVPLNDIRILCKTIR. -2-

3 ORTK SORULR 1. Duymak sözcü:ü a;a:<dakilerin hangisinde bir ruh hâli içine girmek anlam<nda kullan<lm<;t<r? ) Eskilerin, k<tl<k y<llar<n< anlat<rken utanç duyduklar<na tan<k oldum. B) I;<klar söner sönmez elimin üzerinde bir böce:in gezdi:ini duydum. C) Güzel olmas<n; fakat ruhu olsun, bir ;ey duysun. D) Son zamanlarda yeni bir kitap üzerinde çal<;t<:<n< duydum. 2. ;a:<dakilerin hangisinde mecaz anlam<yla kullan<lm<; bir sözcük yoktur? ) mac<m kimseyi i:nelemek de:il, baz< de:erleri hat<rlatmakt<. B) Bir yazar<n kli;e sözlerle yazmak zorunda oldu:u kabul edilemez. C) Uzun boylu ;i;man bir adam oldu:um için araban<n büyük olmas<n< isterim. D) Uzun süre bu konsere haz<rlanmas<na ra:- men salona girince cesareti k<r<ld<. 3. nsan kendini de:erlendirirken dikkatli olmal<; iyi yan<n< da kötü yan<n< da ayn< titizlikle görebilmelidir. Kendini oldu:undan az göstermek alçak gönüllülük de:il, budalal<kt<r. ncak insan kendine de:er biçmede a;<r<l<:a da dü;ebilir. Niteliklerini abartabilir ve bu bir kez meydana ç<kt< m<, ki;ilerin gözünde sayg<nl<:<n< yitirebilir. Paragraf<n ana fikri a;a:<dakilerden ) lçak gönüllülükte a;<r<ya gitmemek gerekir. B) Kendini oldu:undan üstün göstermemek gerekir. C) nsan<n kendini de:erlendirirken objektif olmas< gerekir. D) nsanlar üzerinde olumlu etki b<rakmak gerekir. 4. ;a:<daki cümlelerin hangisinde yak<nma söz konusudur? ) Buralar< bahar gelsin de öyle gör. B) Gözün ayd<n sen de s<n<f<n< geçmi;sin. C) Eve gitmesem de teyzeme u:rasam. D) nkara ya geliyorsunuz da beni aram<yorsunuz zaferi elde etmek 2. yar<;< kazanmak 3. mümkün de:ildir 4. ba;armak için 5. göze almad<kça da 6. mücadeleyi 7. tehlikeye at<lmad<kça Numaraland<r<lm<; sözcüklerle anlaml< ve kurall< bir cümle olu;turmak için s<ralama nas<l yap<lmal<d<r? ) B) C) D) Hükümdar, haks<z olarak bir köylüden bir yumurta al<rsa, adamlar< köylünün bütün tavuklar<n< al<r. (Sadi) Bu sözü a;a:<daki atasözlerinden hangisi destekler? ) Bal<k ba;tan kokar. B) Bal tutan parma:<n< yalar. C) Bal<k a:a girdikten sonra akl< ba;<na gelir. D) Bal olan yerde sinek de olur. 7. Olsa olsa arkada;<na yar<m saatli:ine u:ram<;t<r. cümlesindeki anlat<m bozuklu:unun nedeni a;a:<dakilerden ) Gereksiz sözcük kullan<m< B) Özne eksikli:i C) Nesne eksikli:i D) Sözcük grubunun yanl<; yerde kullan<m< 8. Engin ses veriyor yel <sl<:<na, Benziyor dalgalar bir kar ç<:<na, Çarparak bahçenin parmakl<:<na, Üç gün üç gecedir ça:l<yor deniz. Kemalettin KMU Dörtlükte, birbiriyle ileti;im kuran varl<klar hangileridir? ) Bahçe - deniz B) Yel - deniz C) Dalga - bahçe D) Parmakl<k - yel 9. ;a:<daki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ili;kisi vard<r? ) Sizleri görmek için ta buralara geldik. B) Güne;te çok kald<:< için yanm<;. C) Buras< için yapamayaca:<m ;ey yoktur. D) Senin için çok güzel ;eyler söyledi. -3-

4 ORTK SORULR Yuttu:umuz benzin buhar< ile toz bizi sersem etmi;ti. 2. Vakit gece yar<s<n< geçmi;ti. 3. ki saat sürdü:ü söylenen yolu, alt< saatten beri bitiremiyorduk. 4. Projektörleri görünen araba bizi müthi; bir toz bulutu içinde b<rakarak yan<m<zdan geçip gitti. 5. Yolumuza devam ediyorduk. Numaraland<r<lm<; cümlelerle anlaml< bir paragraf olu;turmak için s<ralama nas<l yap<lmal<d<r? ) B) C) D) Bat< dillerinden al<nma kompozisyon kelimesi, çe;itli ;eylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi manas<n< ta;<r ve çe;itli sahalarda musikide, resimde, mimarîde ve edebiyatta kullan<l<r. Kelimenin çe;itli sahalarda tatbiki de gösteriyor ki, kompozisyon muhtevadan, yahut malzemeden ziyade, onlar<n bir araya getirili;i ile ilgilidir ve çok önemli bir i;tir. Paragrafa göre kompozisyonun önemi nereden kaynaklanmaktad<r? ) De:i;ik alanlarda kullan<lmas<ndan B) Edebiyat< ilgilendirmesinden C) Güzel sanatlarla ilgisinden D) nlat<ma düzen ve estetik sa:lamas<ndan 12. Türk toplumunun bütün <st<rap ve sevincini; çevremizdeki insanlar<, mekânlar< kif in ;iirinde bulmak mümkündür. cümlesinden kif le ilgili olarak a;a:<dakilerin hangisi ç<kar<lamaz? ) Toplumcu oldu:u B) Yard<msever oldu:u C) Duyarl< oldu:u D) Gerçekçi oldu:u 13. ;a:<daki cümlelerin hangisinde yaz<m yanl<;< vard<r? ) stanbul gezisinde K<z Kulesi ne de gitmi;ler. B) En son makalesinde Türkçe nin gücünü anlat<yordu. C) Zeynep teyze geçirdi:i kazay< herkese anlatt<. D) S<n<f<m<zda Çal<ku;u roman<n< okumayan kalmad<. 14. ;a:<daki cümlelerin hangisinde eylemin nas<l yap<ld<:< belirtilmemi;tir? ) ;i dü;meyince buralara pek u:ramazd<. B) Vitrinlere bakarak a:<r a:<r yürüyordu. C) Tatil günleri ne oldu:unu anlamadan h<zla geçmi;ti. D) Senin ona söylediklerini hayretle dinledim. 15. ;a:<daki cümlelerden hangisinin sonuna di:erlerinden farkl< bir noktalama i;areti konulmal<d<r? ) nce ince bir ya:mur ya:<yordu o sabah B) Size bu konuda yard<mc< olabilirim C) Yakup Kadri nin deneme türündeki eseri ;udur D) Cumhuriyet Döneminin en tan<nm<; saz ;airidir 16. ;a:<daki devletlerden hangisi I. Balkan Sava;< na kat<lmam<;t<r? ) Yunanistan B) S<rbistan C) Bulgaristan D) Romanya 17. Mustafa Kemal a;a:<dakilerden hangisinde görev yapmam<;t<r? ) Trablusgarp Sava;< nda B) 31 Mart Vakas< n<n bast<r<lmas<nda C) Kanal Cephesi nde D) Çanakkale Sava;< nda 18. Son Osmanl< Mebusan Meclisi nde Millî Mücadele taraftar< olan milletvekillerin kurduklar< grup, a;a:<dakilerden ) Müdafaa-i Hukuk Grubu B) Felâh-< Vatan Grubu C) Islahat Grubu D) Halk Zümresi 19. ;a:<dakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf<ndan gerçekle;tirilmi;tir? ) Cumhuriyetin ilan edilmesi B) Lozan ntla;mas< n<n onaylanmas< C) Saltanat<n kald<r<lmas< D) Halifeli:in kald<r<lmas< -4-

5 ORTK SORULR 20. I- Türk Tarih Kurumunun aç<lmas< II- Yabanc<lar<n elindeki i;letmelerin sat<n al<nmas< III- Te;vik-i Sanayi Kanunu nun kabulü IV- Kabotaj Kanunu nun ç<kar<lmas< Yukar<daki ink<laplardan hangisi veya hangileri milliyetçilik ilkesi do:rultusunda yap<lm<;t<r? ) Yaln<z I B) I, II ve IV C) Yaln<z II D) I, II ve III 21. Elviye-i Selâse denilen yerler a;a:<daki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmi;tir? ) Kars - rdahan - Van B) rdahan - Erzurum - Bitlis C) Batum - Sivas - Diyarbak<r D) Kars - rdahan - Batum 22. ;a:<dakilerden hangisi Sakarya Zaferi nin siyasal sonuçlar<ndan biridir? ) Kars ntla;mas< B) Londra Konferans< C) Mudanya te;kes ntla;mas< D) Moskova ntla;mas< 23. ;a:<daki d<; politika geli;melerinden hangisi tatürk ün sa:l<:<nda gerçekle;memi;tir? ) Hatay <n anavatana kat<lmas< B) Montrö Bo:azlar Sözle;mesi nin imzalanmas< C) Sadabat Pakt< n<n yap<lmas< D) Balkan ntant< n<n imzalanmas< 24. ;a:<dakilerden hangisi, Cumhuriyet tarihinde laik ve demokratik rejime yönelik ilk isyan olma özelli:ini ta;<r? ) 31 Mart Vakas< B) *eyh Sait syan< C) Menemen Olay< D) nzavur yaklanmas< 25. ;a:<dakilerden hangisi toplumsal alanla ilgili ink<laplardan biridir? ) Misak-< ktisadî nin kabulü B) Yeni Türk harflerinin kabulü C) Türk Tarih Kurumunun aç<lmas< D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapat<lmas< 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Millî Mücadelenin tek elden sevk ve idaresini a;a:<dakilerden hangisi yapm<;t<r? ) Osmanl< Mebusan Meclisi B) Temsil Heyeti C) Kuvay<milliye birlikleri D) stiklâl Mahkemeleri 27. Halifeli:in kald<r<lmas<, a;a:<daki tatürk ilkelerinden hangisiyle do:rudan ilgili bir uygulamad<r? ) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Halkç<l<k 28. I- Soyad< Kanunu nun kabulü II- Halifeli:in kald<r<lmas< III- Miladi Takvimin kabul edilmesi IV- Kanun önünde e;itlik prensibinin benimsenmesi Verilen geli;melerden hangisi veya hangileri halkç<l<k ilkesiyle do:rudan ilgili de:ildir? ) Yaln<z I B) Yaln<z II C) II ve III D) II ve IV 29. *eyh Sait syan< yla ilgisi oldu:u gerekçesiyle kapat<lan siyasi parti, a;a:<dakilerden ) Cumhuriyet Halk F<rkas< B) Terakkiperver Cumhuriyet F<rkas< C) Serbest Cumhuriyet F<rkas< D) Hürriyet ve tilaf F<rkas< 30. II. Dünya Sava;< nda Müttefik Devletlere kar;< sava;an devletler grubuna verilen isim, a;a:<dakilerden ) Mihver Devletleri B) tilaf Devletleri C) Ba:lant<s<zlar Bloku D) ttifak Devletleri 31. Bir ö:retmen, ö:rencilerin kendi kendilerine problem çözmesine ve tart<;malar<na izin vermiyor. Çünkü, bunlar<n zaman ve emek kayb< oldu:una inan<yor. Bu ö:retmen a;a:<daki hangi felsefeyi esas almaktad<r? ) dealizm B) Realizm C) Varolu;çuluk D) Pragmatizm -5-

6 ORTK SORULR 32. Toplumu yeniden ;ekillendirmek ve kurmakta temel sorumluluk ö:retmen ve okuldad<r. Bunun bilincinde olan bir ö:retmen; e:itim durumlar<n<, hedefleri gerçekle;tirecek her türlü araçgereci, kuram, yöntem ve tekni:i, demokratik bir ortamda, ele;tirel dü;ünmeyi gerçekle;tirecek biçimde düzenlemektedir. Bu ö:retmen, a;a:<daki hangi e:itim felsefesini esas almaktad<r? ) Daimicilik B) Esasicilik C) Varolu;çuluk D) Yeniden yap<land<rmac<l<k 33. ;a:<dakilerden hangisi ilerlemecilik ak<m<n<n ilkelerinden de:ildir? ) Ö:renciler yar<;madan çok i;birli:ine ve payla;<ma özendirilmelidir. B) Ö:retmenin görevi rehberlik etmek de:il, yönetmek olmal<d<r. C) E:itim ortam<nda demokratik uygulamalar hakim olmal<d<r. D) Okul, ya;ama haz<rl<k olmaktan çok ya;am<n kendisi olmal<d<r. 34. ;a:<dakilerden hangisi e:itimin siyasal i;levlerinden biridir? ) Lider yeti;tirme B) Toplumsalla;may< sa:lama C) Kültürel miras< aktarma D) Nitelikli insangücü yeti;tirme 35. Maddi kültür ögelerinin manevi kültür ögelerinden daha h<zl< de:i;mesi sonucunda olu;an bo;lu:a ne ad verilir? ) lt kültür B) Kültür ;oku C) Kültürel gecikme D) Kültürel atavizm 36. ;a:<dakilerden hangisi, Türkiye için e:itimde f<rsat e;itli:ini engelleyen bir etmen de:ildir? ) Din ayr<m< B) Cinsiyet ayr<m< C) Bölgesel farkl<la;ma D) Köy ve kent ayr<m< 37. ;a:<dakilerden hangisi, Piaget in bili;sel geli;im kuram<na göre i;lem öncesi döneme ait bir özelliktir? ) Gelece:e dönük dü;ünebilme B) Ben merkezci dü;ünme C) Nesne devaml<l<:< D) Korunum kazanma 38. Bedensel geli;imin en h<zl< gerçekle;ti:i dönem a;a:<dakilerden ) Okul dönemi B) Ergenlik dönemi C) Bebeklik dönemi D) Do:um öncesi dönem 39. Kohlberg in ahlak geli;imi kuram<na göre a;a:<dakilerden hangisi gelenek sonras< düzeyde görülür? ) Bireyin otoriteye uymas< ve cezadan kaçmas< B) Bireyin kanunlara ve sosyal düzene uymas< C) Bireyin kurallara ihtiyac<n< kar;<lad<:< sürece uymas< D) Bireyin kendine özgü ahlak ilkelerini örgütlemesi 40. ;a:<dakilerden hangisi informal e:itimin özelliklerinden biridir? ) E:itim belirli bir mekan ve ortamda gerçekle;tirilir. B) Olumlu ve olumsuz yönde davran<;lar geli;ebilir. C) Planl< ve programl<d<r, var<lmak istenen hedefler bellidir. D) Profesyonelce haz<rlanm<; e:itim araç ve gereçleri kullan<l<r. 41. zolesiz bir tele ç<plak elle dokunarak elektri:e çarp<lm<; bir ki;inin, izoleli tel d<;<ndaki tellere ç<plak elle dokunamamas< a;a:<daki kavramlardan hangisiyle aç<klanabilir? ) Sönme B) Genelleme C) y<rt etme D) Transfer -6-

7 ORTK SORULR 42. ;a:<daki ö:retmen davran<;lar<ndan hangisi ö:renciyi olumsuz güdüler? ) Ö:rencileri ba;kalar<yla yar<;t<rmak B) Ö:rencilerin ba;ar<lar<n< görmeye çal<;mak C) Ö:rencinin eski ve yeni ba;ar< durumunu kar;<la;t<rmak D) Ö:renciye bilgiyi neden ö:renmesi gerekti:ini söylemek 43. leti;im süreci; verici (kaynak), mesaj, kanal ve al<c< unsurlar<ndan meydana gelir. yr<ca ortak anlamlara ula;abilmek için ileti;imin çift yönlü olmas< gerekmektedir. E:itim bir ileti;im süreci oldu:una göre ö:retim süreçleri ileti;im sürecinin hangi unsuruna kar;<l<k gelir? ) Verici (kaynak) B) l<c< C) Mesaj D) Kanal 44. Serap Ö:retmen, derslerinde her zaman ö:rencilerin mümkün oldu:u kadar fazla duyu organ<na hitap edecek zengin araç-gereçle ö:retim yapt<:<n< söyler. Serap Ö:retmenin bu davran<;< hangi ö:retim ilkesine uygundur? ) Hayatilik B) ç<kl<k (yanilik) C) ktüalite (Güncellik) D) Yaparak - ya;ayarak ö:renme 45. ;a:<daki ö:retim stratejilerinden hangisinde ö:retmen faktörü di:erlerinden daha fazlad<r? ) Tam ö:renme B) Bulu; yoluyla ö:retim C) Sunu; yoluyla ö:retim D) ra;t<rma-inceleme yoluyla ö:retim 46. Görsel-uzamsal zeka türüne sahip bir ö:renci a;a:<daki mesleklerden hangisinde daha ba;ar<l< olur? ) Tasar<mc<l<k B) Dan<;manl<k C) r;ivcilik D) Müzik ele;tirmenli:i 47. Önceden belirlenmi; olan bir konunun, 3-5 ki;ilik bir grup taraf<ndan dinleyicilerin önünde samimi bir havada aç<kland<:< tart<;ma yöntemi a;a:<dakilerden ) Beyin f<rt<nas< B) Sempozyum C) Forum D) Panel 48. ki ya da daha fazla say<da ö:rencinin, di:er ö:rencilerin önünde bir olay< veya bir problemi aynen oluyormu; gibi canland<rd<:< ö:retim yöntemi a;a:<dakilerden ) Gösteri B) Rol oynama C) Benzeti;im D) Örnek olay incelemesi 49. Hiçbir matematiksel i;lemin yap<lamad<:< ölçek türü a;a:<dakilerden ) S<n<flama B) E;it aral<kl< C) S<ralama D) Oranl< Ö:renci B C D E F G H Puan Yukar<daki tabloda ö:rencilerin matematik dersinden ald<klar< notlar verilmi;tir. Bu notlar<n medyan< (ortanca) kaçt<r? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 I II III IV Ortaö:retim 9. s<n<fta okuyan ve dört ayr< grupta yer alan ö:rencilerin ayn< ba;ar< testinden ald<klar< puanlar yukar<da verilmi;tir. Buna göre ranj< (dizi geni;li:i) en dü;ük olan grup a;a:<dakilerden ) I B) II C) III D) IV 52. Ö:rencinin hat<rlama gücünü ölçen ve ;ans ba;ar<s<na hemen hiç yer vermeyen ölçme arac< a;a:<dakilerden ) K<sa cevapl< testler B) Çoktan seçmeli testler C) E;le;tirmeli testler D) Do:ru-yanl<; testleri 53. Bir ölçme arac<n<n, ayn< özellikle ilgili olarak arka arkaya yap<lan ölçmelerde yakla;<k ayn< sonucu vermesi hangi özelli:ini gösterir? ) Geçerlik B) Güvenirlik C) Kullan<;l<l<k D) Objektiflik -7-

8 ORTK SORULR 54. Verilen bir ifadeye kat<lma derecesini çok kat<l<yorum, kat<l<yorum, karars<z<m, kat<lm<yorum ve hiç kat<lm<yorum ;eklinde belirleyen bir tutum ölçe:inde hangi ölçek türü kullan<lm<;t<r? ) Oranl< B) S<n<flama C) E;it aral<kl< D) S<ralama 55. Rehberlikle ilgili a;a:<daki ifadelerden hangisi do:rudur? ) Rehberlik, bir yol gösterme, nasihat etme ve bilgi verme yard<m<d<r. B) Rehberlik, bireyin problemlerin üstesinden gelmesine yard<m etmeyi içerir. C) Rehberlik, bireye ac<may<, her s<k<nt<ya dü;- tü:ünde onu kollamay< içerir. D) Rehberlik, bireye tek yönlü olarak do:rudan do:ruya yap<lan bir yard<md<r. 56. ;a:<dakilerden hangisi ö:rencilere okulu, okulda bulunan olanaklar< ve yak<n çevreyi tan<tmay< amaçlayan bir rehberlik hizmetidir? ) zleme B) Yerle;tirme C) Oryantasyon D) Mü;avirlik 57. ;a:<dakilerden hangisi, do:rudan do:ruya ö:rencilere yönelik olmay<p, ö:rencilere verilen psikolojik dan<;ma ve rehberlik hizmetlerinin etkilili:ini art<rmak amac<yla yönetici, ö:retmen ve velilere sunulan bir hizmettir? 59. S<n<fta sürekli sorun ç<karan ve rehber ö:retmenle görü;meyi reddeden li yi s<n<f ö:retmeni, okul müdürüne ;ikâyet eder. Okul müdürü, rehber ö:retmenden bu ö:renciyle hemen ilgilenmesini ister. Rehber ö:retmen ise ö:renciyle bu ;ekilde psikolojik dan<;ma yapamayaca:<n< söyler. Rehber ö:retmenin bu davran<;<, psikolojik dan<;ma sürecinin esas<n< olu;turan a;a:<daki özelliklerden hangisine uygundur? ) Psikolojik dan<;ma ili;kisi özel ve gizli bir ili;kidir. B) Psikolojik dan<;ma ili;kisi gönüllülü:e dayanan bir ili;kidir. C) Psikolojik dan<;ma sürecinin esas< dan<;an<n davran<;lar<n<n de:i;tirilmesidir. D) Psikolojik dan<;ma sürecinde esas araç dan<;man ile dan<;an aras<ndaki sözlü ileti;imdir. 60. Psikolojik dan<;manlar a;a:<daki i;lerden hangisini yapmaktan kaç<nmal<d<r? ) Okul sosyal etkinlik çal<;malar<na katk<da bulunma B) Ö:renciyi tan<ma amac<yla bilgi toplama C) Okul aile birli:i toplant<lar<na kat<lma D) Okul disiplin kurullar<nda görev alma ) Mü;avirlik B) Bireyi tan<ma C) Psikolojik dan<;ma D) Bilgi toplama ve yayma 58. Rehberlik ve psikolojik dan<;ma hizmetlerinin anlam<na ve amac<na uygun biçimde yürütülmesinde en etkili ki;i kimdir? ) Ö:retmen B) Okul müdürü C) Rehber ö:retmen D) S<n<f rehber ö:retmeni ORTK SORULR BTT. ÖZEL LN (BRN*) BLGS SORULRINI CEVPLYBLRSNZ. -8-

9 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI LMNC sorularda, verilen cümlelerde bo; b<rak<lan yerlere uygun dü;en sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 61. Es ist doch..., für eine Gardine so viel Geld auszugeben. ) irrig B) irrtümlich C) irrsinnig D) irrelevant 62. Die Mäuse hielten einmal eine Vollversammlung ab, um zu beraten, wie sie den Nachstellungen der Katze... können. ) befreien B) entgehen C) fassen D) ausführen 63. Er hat selten ein so... Buch gelesen. ) aufgewecktes B) begabtes C) geistreiches D) umsichtiges 64. Wir können es einen Tier nicht beibringen, wenn es noch so... ist. ) vollständig B) gewitzt C) unangebrochen D) gescheit 65. Die Demonstranten... die Flucht, als der Polizeiwagen um die Ecke bog. ) fassen B) ergreifen C) leisten D) treffen 66. Mi braucht jemand, der das Wort hat, die Redefreiheit, so kann es ihm... werden. ) behalten B) genommen C) erteilt D) entzogen 67. Wir haben die Vereinbarung... und müssen sie auch einhalten. ) getroffen B) gefat C) geführt D) genommen 68. Mein Freund war schwer krank und macht nicht den Eindruck,... er nun gesund wäre; er soll... noch einige Tage erholen. 69. Manche Leute finden... daran, andere Leute zu verwirren. ) Verhandlung B) Versehen C) Vergnügen D) Vorstellung sorularda, verilen kar;<l<kl< konu;- malarda bo; b<rak<lan yerlere gelecek uygun ifadeleri bulunuz. 70. Metin :... Der Beamte : Der nächste fährt in zwei Minuten ab. Metin : ch, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Wann geht dann der nächste? Der Beamte : Um 16 Uhr 20. ) Entschuldigung, wie kann ich nach Berlin fahren? B) Sagen Sie bitte, wann geht ein Zug nach Hamburg? C) Verzeihung, können Sie mir sagen, ob hier ein Bahnhof ist? D) Verzeihen Sie, wie komme ich von hier zum Bahnhof? 71. Der Gast : lch möchte gern etwas Gutes trinken. Der Ober : Wollen Sie etwas Warmes? Kaffee? Tee? Der Gast :... Der Ober : Vielleicht ein Bier? Der Gast : Nein, nichts lkoholisches. ) Nein, lieber etwas Kaltes. B) lch möchte ein Bier. C) Nein, lieber etwas lkoholisches. D) Nein, ich möchte einen pfelsaft. 72. P:.... U: lch habe keins mehr. Meins war ein älteres Modell, und das hatte ich schon gebraucht gekauft. P: lch möchte möglichst das Neueste. U: Nimm dir Zeit und la dir mehrere Geräte zeigen. ) Kannst du mir ein Tonbandgerät kaufen? B) Kaufe nur nicht den ersten besten pparat. C) Du hast doch ein Tonbandgerät. Kannst du mir raten, was für eins ich nehmen soll? D) lch will ein Tonbandgerät kaufen. Kannst du mir raten, ) als ob... sich B) als... sich C) als da... sich D) als wenn... ihn -9-

10 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 73. M: Hat das geklappt mit deinem Fotopparat? Du hast ihn doch umtauschen wollen. P: Gern taten sie das natürlich nicht, ich habe ihn aber umtauschen können. M:.... P: Ja, gegen Vorlage der Rechnung, denn zurückzahlen wollten die auch nichts. ) Bist du mit der neuen Kamera zufrieden? B) Hast du die teuere gekauft? C) Sei vorsichtig, und rechne dir das genau durch. D) Ging das so ohne weiteres? sorularda, verilen Türkçe cümlenin lmanca dengini bulunuz. 74. Çok s<cak çay içersen dilini yakars<n. ) Wenn du kalten Tee trinkst, verbrennst du dir die Zunge. B) Du verbrennst dir die Lunge, wenn du heissen Tee trinkst. C) Du verbrennst dir die Lunge, wenn du warmen Tee trinkst. D) Wenn du heissen Tee trinkst, verbrennst du dir die Zunge. 75. ncak i; i;ten geçtikten sonra do:ru cevap akl<ma geldi. ) lch habe mich an die richtige ntwort erinnert, aber es war zu spät. B) ls ich die richtige ntwort fand, war es zu spät. C) Mir fiel die richtige ntwort erst ein, nachdem es schon lange zu spät war. D) Es war zu spät, nachdem ich mich auf die richtige ntwort besonnen hatte. 76. Tehlikeli olmas<na ra:men bu deneyi sonuna kadar götürmeliyiz. ) Wir müssen diesen Versuch zu Ende führen, obwohl er gefährlich ist. B) Es ist gefährlich, trotzdem müssen wir diesen Versuch beenden. C) Obwohl wir diesen Versuch beendet haben, dauert die Gefahr noch. D) Obwohl dieser Versuch gefährlich war, nehmen wir Ihr ngebot an. 77. lman ekonomisi için iç pazardaki kalk<nma ba;lam<;t<r. ) Die deutsche Wirtschaft hat begonnen, sich im Binnenmarkt zu entwickeln. B) Für die deutsche Wirtschaft hat der ufbruch. C) Für die deutsche Wirtschaft ist der Binnenmarkt der nfang des ufbruchs. D) Für die deutsche Wirtschaft hat der Binnenmarkt eine zentrale Bedeutung sorularda, verilen lmanca cümlenin Türkçe dengini bulunuz. 78. Die Bedeutung der Kommunalverwaltung bei der planmässigen Entwicklung der Städte lässt sich nicht übersehen. ) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin önemi fark edilemez. B) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin katk<s< göz önünde bulundurulamaz. C) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin önemi küçümsenmemelidir. D) Kentlerin planl< olarak geli;mesinde, yerel yönetimlerin önemi gözard< edilemez. 79. Sie brauchen daran nicht zu zweifeln, da ihre kte zur Genehmigung einer höheren Instanz vorgelegt wird. ) Evrak<n<z<n, onaylanmak üzere bir üst makama sunulaca:<ndan ku;kulanman<za gerek yok. B) Evrak<n<z<n, onaylanmak üzere bir üst makama sunulaca:<ndan ku;kulanmay<n. C) Evrak<n<z<n, bir üst makam<n onay<na sunulaca:<na ili;kin ku;kunuz vard<r. D) Evrak<n<z<n, bir üst makam taraf<ndan geri çevirildi:i iddia edilmektedir. 80. Trotz ausführlicher Darlegungen des Professors könnten die Studenten die Bedeutung einiger Punkte immer nicht verstehen. ) Profesörün ayr<nt<l< aç<klamalar<na ra:men ö:renciler baz< noktalar< anlamakta hâlâ güçlük çekmektedirler. B) Profesörün ayr<nt<l< aç<klamalar<na ra:men ö:renciler baz< noktalar<n anlam<n< hâlâ anlayamad<lar. C) Ö:renciler, profesörün geni; aç<klamalar<na hâlâ bir anlam veremediler. D) Ö:renciler baz< noktalar< anlayamad<:< için, profesör daha geni; aç<klama yapt<. -10-

11 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 81. Übersicht ein Wissenschaftler einen Fehler oder sucht ihn zu verdecken, so wird dieser Fehler von anderen Forschern gefunden. ) Bir bilim adam<, bir hatay< düzeltmezse veya onu gizlerse, bu hata di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan da yap<l<r. B) Bir bilim adam< bir hatan<n düzeltilmesi için gereken çabay< göstermezse bu hata zaman içinde di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan bulunur. C) Bir bilim adam< bir hatay< gözard< ederse veya onu gizlemeye çal<;<rsa, bu hata di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan bulunur. D) Bir bilim adam< hatalar< ortaya ç<karamazsa, bu hatalar<n di:er ara;t<rmac<lar taraf<ndan bulunmas< gerekir sorularda, parçalarda bo; b<rak<lan yerlere uygun dü;en ifadeyi bulunuz. 82. Das Prinzip der Pendeluhr ist denkbar einfach. Ein an einem Faden aufgehängtes Gewicht, das infolge der Erdanziehung nach unten strebt, dient als Lage Energie. Da die Umwandlung in kinetische Energie nicht im freien Fall, sondern kontrolliert geschieht, ist dem regelmäig hin und herschwingenden Pendel zu danken.... ) Das Modell wurde 1900 ein überraschender Erfolg. B) Ein System von unterschiedlich groen Zahnrädern sorgt schlielich für die nzeige von Sekunden, Minuten und Stunden. C) Sie treffen sich um zwei Uhr. D) Diese Diskriminierung hat nun ein Ende 83. Die Industrie mu unzählige Güter herstellen. Dabei entstehen groe Mengen von bfallstoffen.... bgase entstehen auch durch utos und Flugzeuge. Zur Umweltverschmutzung tragen ebenfalls die riesigen Mengen von Müll bei, die sich täglich in den Haushalten sammeln. ) Was sind die Folgen? B) Sie gehen als Gase in die Luft und als bwasser in die Flüsse, Seen und Meere. C) Sie enthält weniger Sauerstoff, dafür aber von so mehr Gifte. D) Das Wasser wird verseucht. 84. Meistens wird ein Brand mit Wasser gelöscht. Man kann ihn aber auch mit Sand oder einen besonderen Schaum löschen.... Bei gröeren Bränden rückt die Feuerwehr mit Löschfahrzeugen an. Löschfahrzeuge sind rote utos und haben oft ausfahrbare Leitern und groe Trommeln mit auf gewickelten Schläuchen. ) Bei einem kleinem Brand mu man nicht abwarten, bis die Feuerwehr kommt, sondern kann selbst mit dem Inhalt eines Feuerlöschers löschen. B) Warum müssen die Leitern der Feuerwehr ausfahrbar sein? C) Manche Löschfahrzeuge haben einen groen Wassertank. D) Wir müssen den rzt abwarten. 85. Gemälde, Zeichnungen und Plastiken sind in den Kunstmuseen ausgestellt. Es gibt aber noch andere Museen. Im Naturkundemuseum werden Nachbildungen oder Knochenfunde von Tieren gezeigt, die längst ausgestorben sind.... ) Manchmal haben sind auch bdrücke der Tierkörper in den Steinen erhalten. B) Man kann ein Theatermuseum besuchen. C) Er ist im Heimatmuseum tätig. D) In der Gemeinschaft ist einer auf den anderen angewiesen sorularda, anlam< bozan cümleyi bulunuz Für die Zeit der Schulpflicht gibt es in den alten Bundesländern mehrere Schularten: Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, und Gesamtschule. 2. Daneben existieren Sonderschulen für Behinderte und Kranke. 3. Eine Sonderform der weiterführenden Schulen ist Gesamtschule. 4. Warum gehen viele Jugendliche in die Musikschulen? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4-11-

12 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI Die Bücher werden in Deutschland immer mehr teueres. 2. Finanzielle Misere und Zensur waren zwei Faktoren, die die neue Freiheit des Schriftstellers einschränkten. 3. Ein drittes Faktor kam hinzu: der literarische Markt, der sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts herausbietete. 4. Zwei Entwicklungen vor allem waren dafür verantwortlich. ) 1 B) 2 C) 3 D) Bei einem Zugunglück in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhangen ist am Montag morgen der Lokomotivführer ums Leben gekommen. 2. Mehrere andere Personen wurden leicht verletzt. 3. Nach ngaben der Polizei entgleiste der Nachtzug aus Yütland kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Roskilde. 4. Er konnte nicht gerettet und starb an Schwindsucht. ) 1 B) 2 C) 3 D) uf einem Bauernhof spielten die Kinder mit Feuer. 2- Sie steckten dabei die Stallungen in Brand. 3- Zwei Schäferhunde überfielen ein dreijähriges Kind. 4- Die Feuerwehrleute banden die Tiere los und jagten sie aus den Ställen. ) 1 B) 2 C) 3 D) sorularda, verilen cümleye anlamca en yak<n olan cümleyi bulunuz. 91. Der Beamte, der meinen ntrag bearbeitet, nimmt sich viel Zeit. ) Der Beamte nimmt sich viel Zeit, weil er meinen ntrag bearbeitet. B) Um meinen ntrag zu bearbeiten, nimmt sich der Beamte viel Zeit. C) Der Beamte nimmt sich viel Zeit, deshalb bearbeitet er auf meinen ntrag. D) Der meinen ntrag bearbeitende Beamte nimmt sich viel Zeit. 92. Es wurden ausführliche Forschungen durchgeführt, um diesen Beitrag abzufassen. ) Dieser Beitrag wurde wegen der umfassenden Untersuchungen bekannt. B) Dieser Beitrag basierte auf den ausgedehnten Forschungen. C) Zur verfassung dieses Beitrages wurden umfangreiche Nachforschungen vorgenommen. D) Der utor fing an, eine ausführliche Untersuchung über diesen Beitrag zu machen. 93. Da ich mit diesem Hotel unzufrieden war, bin ich nicht dort geblieben. ) lch wollte in diesem Hotel nicht übernachten, denn es hat nichts Schönes. B) Da mir dieses Hotel nicht gefiel, habe ich ein anderes gesucht. C) lch mute ein anderes Hotel aussuchen, weil es gar nichts hatte. D) Weil dieses Hotel mir völlig gefiel, habe ich kein anderes gesucht. 90. Trotz aller ihrer Bemühungen konnten sie ihre ngewohnheiten nicht ablegen. ) Schlechte Gewohnheiten sind Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. B) Sie konnten nicht auf ihre Gewohnheiten verzichten, obwohl sie sich viel Mühe gaben. C) Sie sind nicht in der Lage, diese niederträchtige Handlungsweise zu begreifen. D) Es gelang ihnen nicht, die Richtigkeit ihrer Behauptungen zu beweisen. -12-

13 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI sorular<, a;a:<daki parçaya göre cevaplay<n<z. Im Jahre 1980 sind in der Bundesrepublik Radfahrer verunglückt, 1131 von ihnen tödlich. Nach einem DC-Bericht ergab sich damit gegenüber 1979 hinsichtlich der Gesamtzahl der verunglückten Radfahrer eine Zunahme um 5,5 Prozent, während die Zahl der getöteten Radfahrer leicht zurückging. Von den verunglückten Radfahrern waren unter 15 Jahre alt. n der Spitze der Unfallursachen lag die Nichtbeachtung der Vorfahrt, gefolgt von Fehlern beim bbiegen und beim Einfahren in den flieenden Verkehr. 50 bis 60 Prozent aller Radfahrunfälle ereignen sich an Kreuzungen und Ermündungen. 94. Zu der Ursachen der Unfälle zählt man:... ) uf Straen und Wegen nicht zu weit rechts fahren. B) Ruhig nebeneinander fahren, wenn es der Verkehr erlaubt. C) nicht in Einbahnstraen oder über rote mpel fahren. D) Fehler in eine andere Richtung nehmen. 95. Die Zahl der tödlich Verunglückten... ) nimmt gering ab. B) nimmt immer zu. C) kann man nicht feststellen. D) soll man immer bekanntgeben. 96. Berechnungen von DC... ) müssen sich nicht korrigiert werden. B) geben die Zahl der Verunglückten nicht. C) gehen von einer Statistik aus. D) betreffen die Radfahrer nicht sorular<, a;a:<daki parçaya göre cevaplay<n<z. Eine Kleinstadt bestand früher hauptsächlich aus groen und mittleren Familien, in denen nschauungen gebildet und an die nächste Generation autoritär weitergegeben wurden. Es gab nur wenige Dutzend Berufe. Es gab noch kein Fernsehen und kein Radio, die uflagen der Zeitungen waren niedrig. Die Kirche und die Obrigkeit bestimmten mit ihrem Einflu das Denken der Bürger und vereinheitlichten es. Heute ist die Stadt bewohnt von vielen kleinen Familien und die utorität der älteren ist höchst zweifelhaft geworden. Die Menschen sehen und hören im Fernsehen und Hörfunk. Werbung in unendlicher Vielfalt, beeinflut manchen heute stärker, als seine Vorfahren. Die Menschen gehen Hunderten von Berufen nach ) Radio und Fernsehen sind die Ursachen der heutigen Einförmigkeit. B) Früher wurde die Einheitlichkeit des Volkscharakters durch ein autoritäres Erziehungssystem hergestellt. C) Kirche und Obrigkeit verboten früher die Verbreitung von Büchern. D) In den Kleinstädten gab es keine Universitäten. ) Heute beeinflussen die Eltern anstatt der Obrigkeit das Denken der Jüngeren. B) Der Volkscharakter wird durch die Massenmedien geprägt. C) Heute wird der Lebensstil der jüngeren Generation nur noch wenig von den nschauungen der Eltern geprägt. D) Früher hatten nur die Männer einen Beruf. ) Der Einflu der Kirche ist immer noch gro. B) Die Werbung sorgt für die Gleichartigkeit des Lebens eines Volkes. C) Die Vielfalt der Werbung sorgt für eine Vielfalt im Lebensstil der Menschen. D) Die nationalen Eigenheiten werden durch Werbungen hergestellt. -13-

14 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 100. ) Die Mentalitätsunterschiede werden bei der Berufswahl sichtbar. B) Menschen mit ähnlichen Berufen haben heute meist mehr miteinander gemeinsam als Landsleute aus verschiedenen Berufsbereichen. C) Die Werbung beeinflut die Berufswahl der Menschen. D) Die Vielfalt der Möglichkeiten bei der Berufswahl ist ein Kennzeichen des Zeitalters. TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -14-

15 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI BEDEN ETM 61. Bir derste ö:renilecek davran<;lar aras<nda s<k< bir a;amal<l<k varsa (sonra ö:renilecekler önce ö:renilenlere dayan<yorsa), bu derste ö:rencilerin ö:renme sürecine aktif bir biçimde kat<labilmeleri için öncelikle a;a:<dakilerden hangisinin sa:lanmas< gerekir? ) Ö:rencilerin derste yapt<klar< yanl<;lar<n zaman geçirilmeden düzeltilmesi B) Ö:rencilerin konu ile ilgili ön ko;ul niteli:indeki davran<;lar< önceden ö:renmi; olmalar<. C) Ö:renme sürecinin çe;itli evrelerinde ö:rencilere uygun dönüt verilmesi D) Derste, ö:rencilerin çok sevdikleri oyun ve müzikten yararlanma 62. ;a:<dakilerden hangisi hedefe dönük bir ifade biçimidir? ) Çember hareketini yapma B) Temel hareket becerileri kazand<rabilme C) Uzun atlama hareketini yapabilme D) Belirlenen bir mesafeyi en k<sa sürede ko;ma 63. ;a:<da belirtilen hedeflerden hangisi özel hedef niteliklerinden birisi de:ildir? ) Hedefler; hem kendi içinde, hem de genel hedeflerle uyumlu olmal<d<r. B) Hedefler konu ile uyumlu olmal<d<r. C) Hedefler aras<nda bini;iklik olmal<d<r. D) Bir hedef ifadesi birden çok davran<;lar grubuna i;aret edecek kadar kapsaml< olmal<d<r. 64. Fikir ya da ögeleri belli ili;ki ve kurallara göre birle;tirip, yeni bir bütün olu;turma yetene:i hangi bili;sel alan ö:renme türüdür? ) Sentez B) naliz C) Bilgi D) De:erlendirme 65. Bir becerinin nas<l yap<ld<:<n< izleme, hareketlerin fark<na varma psikomotor alan<n hangi ö:renme türüdür? ) Haz<rlanma B) lg<lama C) K<lavuz denetiminde yapma D) Uyarlama 66. ;a:<dakilerden hangisi rehberli:in en son hedefini olu;turur? ) Seçim yapma B) Kendini gerçekle;tirme C) Uyum sa:lama D) Kendini tan<ma 67. Sözcükler aras<ndaki ili;kileri görebilme, say<sal ak<l yürütme ve soyut dü;ünme yetene:ine ne denir? ) Sözel yetenek B) kademik yetenek C) Empati D) Sözel ak<l yürütme 68. Be; yumurta ile yedi yumurtay< toplayan bir ilkokul ö:rencisinin, be; elmayla yedi elmay< toplayabilmesi a;a:<dakilerden hangisi ile ilgilidir? ) y<rt etme B) Sönme C) Genelleme D) Peki;tirme 69. Klasik ;artlanma, operant ;artlanma ve gözlemsel ö:renmeye ö:renmede ne ad verilir? ) Kognetif yakla;<mda ö:renme B) Gizli ö:renim yoluyla ö:renme C) Davran<;ç< yakla;<m yoluyla ö:renme D) ni kavray<; yoluyla ö:renme 70. Egzersiz sonras< bütün metabolik sistemleri tamamen normale döndürmek için fazladan al<nmas< gereken oksijen miktar< a;a:<dakilerden ) O 2 borcu B) O 2 aç<:< C) Steady State D) Kararl< denge 71. Boyunda de:i;me olmadan kas<n yapm<; oldu:u çal<;ma biçimine ne ad verilir? ) zotonik çal<;ma B) Dinamik çal<;ma C) zometrik çal<;ma D) Pasif çal<;ma 72. Yayg<n interval antrenman metodu genellikle hangi dönemde kullan<l<r? ) Haz<rl<k döneminde B) Geçi; döneminde C) Yar<;ma döneminde D) Hiçbir zaman kullan<lmaz. -15-

16 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 73. Yap<lan i; ile harcanan enerji aras<nda bir denge varsa ve organizman<n ald<:< O 2 'yi kullanmas< a;a:<dakilerden hangisi ile ifade edilebilir? ) erobik dayan<kl<l<k B) Statik dayan<kl<l<k C) naerobik dayan<kl<l<k D) Kuvvette devaml<l<k 74. ntrenmanl< sporcularda istirahat esnas<nda kalbin dakika volümü nas<ld<r? ) Normal B) Çok yüksek C) Yüksek D) Dü;ük 75. ;a:<daki maddelerden hangisi insan<n gözlenebilir hareketlerinin gruplamas<n< vermektedir? ) Lokomotor / hareket becerisi / manipulatif B) Dengeleme / manipulatifi / lokomotor C) Manipulatif / fulogenetik beceri / otogenetik D) Ontogenetik beceri / dengeleme / lokomotor 76. Temel hareketler dönemi hangi ya; grubunu kapsamaktad<r? ) 0-1 B) 0-2 C) 2-6 D) ;a:<dakilerden hangisi devirli hareketlerden birisi de:ildir? ) Yürüme B) Yüzme C) tlama D) Bisiklette pedal çevirme 78. Becerinin ve hareket kal<b<n<n ba;ar<lmas< için gövde parçalar<n<n uyumlu ve ba;ar<l< bir ;ekilde düzenlenmesi ve kullan<lmas<na ne ad verilir? ) Kal<p olu;turma B) Bütün olu;turma C) Geli;tirme D) Seçeneklendirme 79. Sakatlanm<; sporcunun tekrar spora dönebilmesi için rehabilitasyon program<ndan sonra normal kuvvet sa:lam taraf<n en az % (yüzde) kaç< oran<na ula;mal<d<r? ) 20 B) 40 C) 60 D) ;a:<dakilerden hangisi masaj manevralar<ndan birisi de:ildir? ) Elevasyon B) Efloraj C) Petrisaj D) Presyon 81. Spor sakatl<klar<nda uygulanan "tedavi masaj<n<n" süresi kaç dakika olmal<d<r? ) 1-3 B) 5-10 C) D) ;a:<dakilerin hangisi federasyonlarda fahri görevli de:ildir? ) Ba;kan B) stba;kan C) Yönetim Kurulu Üyeleri D) Genel Sekreter 83. Do:rudan ya da amaçsal nedenlere ba:l< olarak kültürel ortam taraf<ndan kabul edilen, ki;isel ac< ve maddi zarar sonucu do:uran davran<;lar a;a:<dakilerden hangisi ile adland<r<l<r? ) Öfke B) Heyecan C) Sald<rganl<k D) lg< 84. Organizman<n bedensel ve ruhsal yönden s<n<rlar<n<n tehdit edilmesine ve zorlanmas< ile ortaya ç<kan durum a;a:<dakilerden hangisi ile isimlendirilir? ) Heyecan B) lg< C) Fobi D) Stres 85. Zihinsel antrenman< fiziksel antrenmanla ayn< ba:lamda kabul ederek üçe ay<ran bilim adam< a;a:<dakilerden ) Rohrace B) Stern C) Binet D) Fetz 86. ;a:<dakilerden hangisi; e:itsel oyunlar<n planlanmas<nda dikkat edilmesi gerekenlerden de:ildir? ) Oyunun e:itici de:eri ve amac< B) Oyunda ceza ve ödül C) Oyuncu seviyesi D) Oyunun araç gereci 87. ;a:<dakilerden hangisi; sa:l<kl< ya;am için spor çal<;malar<na ba;lamadan önce ilk yap<lmas< gerekendir? ) Uygun (uzman bir ki;iden) egzersiz program< almak B) Uygun spor giysisi edinmek (e;ofman) C) Doktor kontrolünden geçmek D) Uygun (uzman bir ki;iden) bir beslenme program< takip etmek -16-

17 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 88. Voleybol müsabakas< esnas<nda her bir set için en çok oyuncu de:i;tirme say<s< a;a:<dakilerden ) 8 oyuncu B) 6 oyuncu C) 4 oyuncu D) 12 oyuncu 89. Voleybolda topu oyuna sokan ilk hareket ) Man;et B) Pas C) Smaç D) Servis 90. Hentbolde 6 m kale sahas< çizgisinde oynayan oyuncuya ne isim verilir? ) Kanat B) Kaleci C) Oyun kurucu D) Pivot 91. Takozdan ç<k<;la ilgili olarak hangisi yanl<;t<r? ) lk ad<m çok aktif olmal<d<r. B) Bacaklar h<zl< çal<;<rken, kollar<n hareketi önemli de:ildir. C) Üst gövde yava; yava; yükselmelidir. D) Kollar ve omuzlar kas<lmamal<d<r. 92. Belirlenmi; bir mesafeyi en k<sa sürede ko;abilme hedefi, a;a:<da belirtilen özelliklerden hangisiyle daha çok ili;kilidir ) Bilgiler B) Beceriler C) lgiler D) l<;kanl<klar 93. ;a:<dakilerden hangisi ö:renmeyi niteleyen faktörlerden biri de:ildir? ) Davran<;ta bir de:i;me meydana gelecek B) Ö:renme bireyin aktif olu;unu, bir tak<m edinimlerde bulunmas<n< gerektirir C) Ö:renme do:rudan do:ruya gözlenemez, gözleyebildi:imiz bireyin performans<d<r. D) Gizli güçlerin ortaya ç<kmas<d<r 94. Haz<rl<k dönemi çal<;malar<nda a;a:<dakilerden hangisinin uygulanmas< daha do:ru olur? ) Yüklenme kapsam< az, yüklenme yo:unlu:u normaldir. B) Yüklenme kapsam< orta, yüklenme yo:unlu:u yüksektir. C) Yüklenme kapsam< yüksek, yüklenme yo:unlu:u azd<r. D) Yüklenme kapsam< az, yüklenme yo:unlu:u azd<r. 95. ;a:<dakilerden hangisi sürat antrenman metotlar<ndan de:ildir? ) Reaksiyon süratini geli;tirme B) Tekrar metodu C) nterval sprint D) Fartlek 96. ;a:<dakilerden hangisi egzersizin kalp üzerindeki uzun süreli (kronik) etkilerinden biri de:ildir? ) Kalp dakika volmü yar< yar<ya azal<r. B) Kalp at<m hacminde art<; olur. C) Dayan<kl<l<k antrenmanlar< sonucu sol kar<nc<k hacminde büyüme görülür. D) stirahat kalp at<m h<z< azal<r. 97. Hentbol oyununun süresi nedir? ) 2x20 dakika B) 2x25 dakika C) 2x40 dakika D) 2x30 dakika 98. Gülle atan sporcunun s<rt<, at<; öncesi (ön haz<rl<k evresi) hangi yöne bakar? ) t<; alan<n<n sol taraf<na B) t<; alan<n<n sa: taraf<na C) t<; alan<na D) t<; alan<n<n kar;<s<na 99. ;a:<dakilerden hangisi spor sakatl<klar<n< haz<rlayan ki;isel faktörlerden de:ildir? ) Psikolojik faktör B) Postür bozukluklar< C) Fiziksel uygunsuzluk D) Saha ve zemin 100. ki kemi:in eklem yapt<:< yerde yumu;ak dokular<n normal fizyolojik s<n<rlar< d<;<nda zorlanmalar< a;a:<dakilerden ) Burkulma B) K<r<k C) Ç<k<k D) Kramp TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -17-

18 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI BYOLOJ 61. Ökaryotik bir hücrede tüm nükleotitler dikkate al<nd<:<nda, I- Deoksiriboz II- Timin III- Fosfat molekülleri say<sal olarak çoktan en aza do:ru nas<l s<ralan<rlar? ) I - II - III B) III - II - I C) I - III - II D) III - I - II 62. I- spinoz ku;lar<n<n beslenme rejimlerine ba:l< olarak gaga yap<lar<n<n farkl<la;mas< II- Uçan böcek, ku; ve memelilerin kanat kazanma özellikleri III- Bal<klar, deniz kaplumba:alar< ve yunuslar<n yüzgeç kazanma özellikleri Yukar<da verilenlerden hangileri konvergent evrime örnek olarak gösterilebilir? ) Yaln<z II B) Yaln<z III C) I - II D) II - III 63. Do:ada organik kal<nt<lar< inorganik maddelere dönü;türerek ham madde döngüsünü sa:layan canl< grubu a;a:<dakilerden ) Saprofitler B) Otçullar C) vc<lar D) Ototroflar 64. ;a:<dakilerden hangisi ekolojinin kural ve ilkelerinden biri de:ildir? ) Do:adaki her kaynak s<n<rs<zd<r. B) Do:ada öz denetim vard<r. C) Do:ada madde devri gerçekle;ir. D) Do:a kendisine yap<lana tepki gösterir. 65. ;a:<dakilerin hangisinde hiyalin k<k<rdak bulunur? ) Eklem menisküsleri B) Kulak kepçesi C) Soluk borusu D) Omurga yast<klar< 66. Omurgal<larda a;a:<daki yap<lardan hangisi embriyonun endoderm tabakas<ndan olu;ur? ) Di; minesi B) Karaci:er C) Orta kulak D) stemli kaslar 67. zot döngüsünde denitrifikasyon i;leminde a;a:<daki olaylardan hangisi gerçekle;ir? ) Nitrit veya nitrat<n azot gaz<na dönü;türülüp serbest b<rak<lmas< B) zotun baz< bakteriler taraf<ndan nitrata dönü;türülmesi C) Havadaki azotun y<ld<r<m gibi atmosferik olaylarla nitrata dönü;türülmesi D) minoasitlerin mikroorganizmalarda deaminasyonu sonucu amonya:<n aç<:a ç<k<;< 68. ;a:<daki basit ;ekerlerden hangilerinin örnekleri do:ru verilmi;tir? I- Trioz Gliseraldehit II- Pentoz Riboz III- Heptoz Galaktoz ) Yaln<z I B) Yaln<z III C) I - II D) II - III 69. Hücre içi sindirim yapan hücrelerde s<v< maddelerin besin kofulu ;eklinde hücreye al<nmas<na ne denir? ) Osmoz B) Ekzositoz C) Fagositoz D) Pinositoz 70. Hücrede krista ve matriks ad< verilen yap<lar hangi organelde bulunur? ) Çekirdek B) Mitokondri C) Ribozom D) Lizozom 71. I- lyuvarlar<n<n yaln<zca anti- antikoru ile çökelebilmesi II- lyuvarlar<nda yaln<zca antijeni bulundurmas< III- Plazmas<nda yaln<zca anti-b antikoru bulundurmas< Yukar<daki özelliklerden hangilerinin bir insanda bulunmas<, o insan<n kan grubunun oldu- :unu gösterir? ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III -18-

19 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 72. K<rm<z<-ye;il renk körlü:ü (Daltonizm) ve hemofili genleri hangi kromozomla ta;<n<rlar? ) X kromozomu B) Y kromozomu C) Somatik kromozomlar D) Hem X hem Y kromozomu 73. ;a:<dakilerden hangisi Klinefelter sendromu ta;<yan zigotun genotipidir? ) 44 + XYY B) 44 + XXY C) 44 + XXX D) 44 + X 74. nsanlarda a;a:<dakilerden hangisinde holokrin salg<lama yap<l<r? ) Gonadlar B) Meme ba;< C) Tükürük bezleri D) Koltuk alt< 75. nce ba:<rsa:a bo;alan pankreas öz suyunda a;a:<daki enzimlerden hangisi yoktur? ) Lipaz B) milaz C) Musin D) Tripsin 76. ;a:<dakilerden hangisi aç<k dola;<m<n özelliklerindendir? ) Kan<n damar içi hareketinin h<zl< olmas< B) Kalbin çok güçlü ve geli;mi; yap<da olmas< C) Enerji ve oksijen ihtiyac< az olan canl<larda görülmesi D) tardamar ve toplardamar aras<nda k<lcal damarlar bulunmas< 77. Lenf ile ilgili olarak verilen a;a:<daki bilgilerden hangileri do:rudur? I- Plazma ve ;ekilli elemanlardan olu;ur. II- P<ht<la;ma özelli:ine sahiptir. III- Monosit ve granülosit bulundurur. ) Yaln<z I B) Yaln<z II C) I - III D) I - II - III 78. Hipofiz bezinden DH hormonu yetersiz salg<land<:<nda, insanda a;a:<daki durumlardan hangisi görülür? ) Fazla miktarda idrar at<m< B) Böbreklerden suyun geri emiliminin artmas< C) Uterus kaslar<n<n kas<lmas<n<n uyar<lmas< D) Özellikle erkeklerde ikincil e;ey karakterlerin geli;iminin uyar<lmas< 79. ;a:<dakilerden hangisi omurilik so:an<n<n görevlerinden biri de:ildir? ) Ö:renilmi; davran<;larla ilgili olaylar< yönetir. B) Kan damarlar<n<n büzülüp geni;lemesinde görev yapar. C) Öksürme, hap;<rma, çi:neme ve yutma gibi olaylar< düzenler. D) Kalp at<;< ve solunum h<z<n< düzenler. 80. Plasental< memelilerin embriyonik geli;imi s<ras<nda a;a:<da verilenlerden hangisi görülmez? ) Embriyonun amniyon kesesinde geli;mesi B) Vitellüs kesesinden embriyoya sürekli besin sa:lanmas< C) Koryon zar<n<n farkl<la;arak plasenta olu;umuna kat<lmas< D) Göbek ba:<n<n olu;mas< 81. Hayvanlarda, zigot olu;umundan do:uma kadar gerçekle;en süreçte, I- Mitoz bölünme II- Krossing over III- Büyüme IV- Farkl<la;ma olaylar<ndan hangileri gerçekle;ir? ) I - IV B) II - III C) I - II - III D) I - III - IV 82. Bitkilerde, I- Karbondioksit üretme II- Karbondioksit kullanma III- Oksijen üretme IV- Oksijen kullanma Olaylar<ndan hangileri sadece gündüz gerçekle;ir? ) I - II B) II - III C) I - III - IV D) II - III - IV 83. Beyin dokusunun birincil enerji kayna:< a;a:<dakilerden ) Palmitat oksidasyonu B) Glukoz oksidasyonu C) lanin oksidasyonu D) setoasetat oksidasyonu -19-

20 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 84. Oksijenli solunum tepkimeleri s<ras<nda, I- 10 H, ND ile II- 6 H, FD ile ETS'ne aktar<l<rsa toplam kaç TP sentezlenir? ) 16 B) 18 C) 21 D) I- Turgor bas<nc<n<n artmas< II- Glukoz deri;iminin artmas< III- Osmotik bas<nc<n artmas< IV- Klorofillerin <;<:< so:urmas< V- Stoma hücrelerinin kom;u hücrelerden su almas< ;a:<dakilerden hangisinde, bitkilerin kapal< olan stoma hücrelerinin aç<lmas< s<ras<nda gerçekle;en olaylar do:ru s<ralamada verilmi;tir? ) V, III, IV, II, I B) IV, II, III, V, I C) IV, II, I, V, III D) III, I, V, IV, II 86. ;a:<dakilerden hangisi kara ortam<na uyum yapm<; bir bitkiye ait adaptasyonlardan biri de:ildir? ) Epidermis seviyesine yak<n stomalar B) Yaprak yüzeyinde kal<n kütiküla tabakas< C) Tüylü yaprak yüzeyi D) Çok iyi geli;mi; ve dallanm<; kök sistemi 87. Servi ve ard<ç cinslerini içeren familya a;a:<dakilerden ) Cupressaceae B) Pinaceae C) Taxaceae D) Gnetaceae 88. ;a:<dakilerden hangisi daha çok enzimlerde, hemoglobinde ve kollajende görülen salk<m ;eklindeki protein yap<s<d<r? ) Primer B) Sekonder C) Tersiyer D) Kuaterner 89. ;a:<dakilerden hangisi en basit gövde yap<s<na sahiptir? ) Pteridophyta B) Musci C) nnual bitkiler D) Perennial bitkiler 90. Tah<llarda parazit olarak ya;arlar. Rast<k ve sürme denilen hastal<klara neden olurlar. Yukar<daki özeliklere sahip türleri bulunan ordo ) Ustilaginales B) Uredinales C) Polyporales D) Phallales 91. ;a:<dakilerden hangisi eklem bacakl<lar<n s<n<flar<ndan de:ildir? ) Diplopoda B) Crustacea C) rachnida D) Tunicata 92. ;a:<dakilerden hangisi yeryüzünün genellikle bütün kara kesimlerinde bulunan kozmopolit hayvan türlerinden biridir? ) Kuzgun maymun B) Orang-utan C) Peçeli bayku; D) Komodo varan< 93. ;a:<daki canl<lardan hangisi radial simetriye sahiptir? ) Deniz y<ld<z< B) Köpek bal<:< C) Serçe D) Maymun 94. ;a:<dakilerden hangisi virüslerin özelliklerindendir? ) Hacimce büyüyüp, bölünerek ço:alma B) Enerji üretiminde gerekli olan enzimlere sahip olma C) Üreme sürecinin ba;lang<c<nda nükleik asit haline indirgenme D) Hem hücre içi hem de hücre d<;< parazit olma 95. ;a:<daki bakterilerden hangileri normal ba:<rsak floras<nda bulunur? I- Streptococus fecalis II- Escherichia coli III- Enterobacter aerogenes ) Yaln<z II B) I - II C) I - III D) I - II - III 96. ;a:<da verilen organizmalardan hangisinde keliser bulunur? ) Kar<nca B) Kene C) Termit D) Çekirge -20-

21 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI 97. ;a:<dakilerden hangisi boyuna bölünerek ço:al<r? ) Paramecium B) Euglena C) Plasmodium D) Volvox 98. ;a:<dakilerden hangileri hücre zar<nda morfolojik de:i;melere sebep olur? I- Madde al<; veri;ini gerçekle;tirmek II- Hücreye hareket kazand<rmak III- Hücrelerin birbirine tutunmalar<n< sa:lamak ) Yaln<z I B) Yaln<z II C) II - III D) I - II - III 99. Hücre bölünmesinde sentez öncesi bo;luk olarak nitelendirilen safha ) M B) S C) G 2 D) G Bir iskelet kas<nda bulunan bütün demetleri en d<;tan saran ortak ba: dokusu tabakaya ne denir? ) Endomizyum B) Epimizyum C) Perimizyum D) Miyomizyum TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -21-

22 NDOLU LSELER ÖRETMENL ÇN SEÇME SINVI CORFY 61. ;a:<dakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ve miktar< de:i;en gazlardan biridir? ) Helyum B) Oksijen C) Karbondioksit D) Neon 62. Yerkabu:unu olu;turan kayaçlar ve bu kayaçlar<n olu;umunu, de:i;imini inceleyen bilim dal< a;a:<dakilerden ) Petrografi B) Stratigrafi C) Sedimontoloji D) Paleontoloji 63. Dünya n<n uydusu y ile ilgili olarak verilen a;a:<daki bilgilerden hangisi yanl<;t<r? ) y, iç <s<s<n< kaybetti:inden y da tektonik hareketler görülmez. B) y <n yar<çap<, Dünya n<n yar<çap<n<n 1/4 ü kadard<r. C) y <n kendi ekseni etraf<ndaki dönü; süresi ile Güne; etraf<ndaki dönü; süresi birbirine e;ittir. D) Dünya yörünge düzlemi ile y <n yörünge düzlemi aras<nda yakla;<k 5,2 lik aç< bulunur. 64. ;a:<daki olaylardan hangisi I. Jeolojik zamanda (Paleozoik) meydana gelmi;tir? ) tlas ve Hint okyanuslar<n<n belirmesi B) Hersinyen ve Kaledoniyen k<vr<m da:lar<n<n olu;mas< C) Su yosunu (alg) türünden ilk bitkilerin ortaya ç<kmas< D) Egeid karas<n<n çökmesiyle Ege Denizi nin olu;mas< 65. Yanda ;ekli verilen akarsu drenaj tipi a;a:<dakilerden ) Radyal drenaj B) Romboidal drenaj C) Dandritik drenaj D) Sentripetal drenaj 66. karsularla ilgili a;a:<da verilen bilgilerden hangisi yanl<;t<r? ) karsu bak<m<ndan yoksun yerlere areik bölge denir. B) karsular<n ta;<d<klar< yükler h<zlar<n< yava;lat<r. C) karsu yata:<n<n en derin noktalar<n< birle;- tirerek olu;turulan çizgiye talveg denir. D) karsular< inceleyen bilim dal< limnolojidir. 67. ;a:<da verilenlerden hangisi sya K<ta s<n<n kuzey k<y<lar<ndan denize ula;an akarsulardan biri de:ildir? ) Obi B) Volga C) Yenisey D) Lena 68. Drumlin topografyas< hangi d<; güç taraf<ndan olu;turulmu; yer;eklidir? 69. ) Rüzgar B) Dalga C) Buzul D) karsu DENZ Yukar<da verilen topografya haritas<nda gösterilen -B noktalar< aras<ndaki e:im binde alt< ( 6) olup bu iki nokta aras< haritada 30 cm ile gösterilmi;tir. Buna göre haritan<n ölçe:i nedir? ) 1/5.000 B) 1/ C) 1/ D) 1/ Kuzey Denizi ile Batl<k Denizi aras<nda ula;<m< kolayla;t<ran Kiel Kanal< hangi ülkenin s<n<rlar< içerisindedir? B 300 m ) lmanya B) Danimarka C) sveç D) Hollanda -22-

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM BKNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 0 HZRN 2007 Saat: 0.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% : DKKT:. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00 T.. MLLÎ ETM KNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖREN SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 11 HZRN 2006 Saat: 10.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% (T.. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 30 HZRN 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM AKANLII KTAPÇIK TÜRÜ ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 0 HAZRAN 2007 Saat: 0.00 Aday%n Ad% ve Soyad% : Aday Numaras% : DKKAT:. Test kitapçklarn kontrol ederek,

Detaylı

CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA

CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA T.C. MLLÎ ETM AKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire a"kanl FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, ANADOLU LSELER ÖRETMENLERNN SEÇME SINAVI 5 MAYIS

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA

CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA T.C. M LLÎ E T M BKNLI I E T M TEKNOLOJ LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Ölçme De erlendirme ve ç kö retim Kurumlar Daire Ba kanl FEN L SELER, SOSYL B L MLER L SELER, SPOR L SELER, NDOLU L SELER Ö RETMENLER N N SEÇME

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Alan Bilgisi Testi ve Yabancı Dil Testi bulunmaktadır. 2. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat).

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 091220061100 5. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ B 030720041100 T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ MOTORLU TABIT SÜRÜCÜ ADALARI SINAVI TEST KTAPÇII Adayn

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) :

Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 009-010 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SINAVI : 17 OCAK 010 Saat:10.00 Adayın Adı Soyadı : Aday Numarası (TC Kimlik No) : DİKKAT: 1. Bu oturumda, 44 derse ait test

Detaylı

LIEBE VERDIENT RESPEKT. . SEVGI SAYGIYA DEGER cinsellik hakkında bilgiler. Informationen zur Homosexualität. Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule

LIEBE VERDIENT RESPEKT. . SEVGI SAYGIYA DEGER cinsellik hakkında bilgiler. Informationen zur Homosexualität. Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule LSVD Berlin-Brandenburg e.v. (Hg.): LIEBE VERDIENT RESPEKT Informationen zur Homosexualität. SEVGI SAYGIYA DEGER Eş cinsellik hakkında bilgiler Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule 2Inhalt Vorwort:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı FEN LİSELERİ, SOSYL BİLİMLER LİSELERİ, GÜZEL SNTLR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ

Detaylı

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER Hallo Herr Minister 4 Merhaba Sayın Bakan! Mein Beruf, meine Heimat, mein Ziel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı