MARMARA ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Ö RENC STAJ YÖNERGES Senato: 5 Haziran 2012 / F

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Ö RENC STAJ YÖNERGES Senato: 5 Haziran 2012 / 303-3-F"

Transkript

1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Ö RENC STAJ YÖNERGES Senato: 5 Haziran 2012 / F Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amac, Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri Lisans Ö retimi kapsam ndaki ö rencilerin ö renim süreleri içinde kazand klar teorik ve uygulamal bilgi ve deneyimlerini peki tirmek, i hayat n tan yabilmeleri amac yla yapacaklar stajlar ile ilgili bilgiler vermek ve staj konusunda yapacaklar i lemleri tan mlamakt r. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i gere i Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri ö rencilerinin ö renim süresince yapmakla yükümlü olduklar staj çal malar n n ilkelerini, uygulama ve de erlendirme kurallar n kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 24/8/2008 tarihli ve say l Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i nin 9 uncu maddesinin 3 üncü f kras na dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Bölüm: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ba l bölümleri, b) Kurum: Ö rencinin staj yapaca / yapt kurumu, c) Staj Komisyonu: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Staj Komisyonlar n, d) Stajyer: Staj yapan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö rencisini, e) Üniversite: Marmara Üniversitesini ifade eder. Staj zaman MADDE 5 (1) Ö rencilerin staja ba layabilmesi için en az 3 yar y l e itim görmü olmalar gerekmektedir. (2) Stajlar yaz tatilinde ve/veya i günü uygun oldu u takdirde sömestr tatilinde (akademik takvimdeki ders ve s nav dönemi d nda kalan sürelerde) yap labilir. Derslerini tamamlam ve mezuniyet için sadece staj eksi i kalm ö renciler ile tüm derslerinden devam zorunlulu u olmad belirlenen beklemeli ö rencilere bu kural uygulanmaz. Staj süresi MADDE 6 - (1) Ö rencilerin mezun olabilmesi için bu Yönerge kurallar çerçevesinde, yurtiçi ve/veya yurt d özel ve/veya kamu kurum ve kurulu lar nda toplam 60 i günü staj yapmak zorundad rlar. Önlisans diplomas alarak Fakülteden ayr lmak isteyen ö renciler, 20 i günü staj yapmakla yükümlüdür. (2) Stajlar, Staj Komisyonunun önerisi ve Dekan n onay ile yurt d ndaki ilgili kurumlarda yap labilir. (3) 3308 say l Meslekî E itim Kanunu ve 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun 5 inci maddesinin (b) bendi gere ince staja tabi tüm ö rencilere " Kazas ve Meslek Hastal Sigortas " yap lmas ve sigorta primlerinin Üniversite taraf ndan ödenmesi gerekmektedir. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan ki i durumunda olmayanlar hakk nda ayr ca genel sa l k sigortas hükümleri uygulan r. Bu nedenle, staj yapacak ö rencilerin, sigorta i lemlerinin yap labilmesi için EK-1 ve EK-2 formlar n eksiksiz doldurup, teslim etmeleri gerekmektedir. 1 / 6

2 Staj komisyonu MADDE 7 - (1) Her bölümde ö rencilerin staj çal malar n düzenlemek ve yürütmek üzere bir staj komisyonu kurulur. Staj komisyonlar, bölüm ba kan nca görevlendirilen biri ba kan olmak üzere, en az 3 ö retim eleman ndan olu ur. Staj yeri seçimi ve staj n uygulanmas MADDE 8 - (1) Bölümler, ö rencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolayla t rmak için, i yerleri ile gerekli her türlü temas ve giri imde bulunurlar; ancak uygun staj yerlerini bulma sorumlulu u tümüyle ö renciye aittir. Bulunan yerin uygunlu u staj komisyonunun (EK-1) onay ile kesinlik kazan r. Ö renciler, staj komisyonunun onay olmaks z n staj yeri de i ikli i yapamaz. (2) Ö renciler yapmakla yükümlü bulundu u stajlar veya stajlardan yaln zca bir k sm n üniversiteler ve üniversitelere ba l kurum ve organlarda yapabilir. Staj yap lacak kurum, ö rencinin staj ile ilgili konularda üretim yap lan bir yer olmal d r. (3) Ö renci staj yapmak istedi i kurumdan alaca staj yapma iste inin kabul edildi ine dair ba l kl veya ka eli, tarihli ve staj n ad n içeren onayl bir belge (EK-1) ile Bölüm Staj Komisyonuna ba vurur. Ö renciler stajlar na staj komisyonundan onay ald ktan sonra ba layabilirler. Staj komisyonunun onay olmadan ba lanan stajlar geçerli de ildir. (4) Staj yeri kabul edilip onaylanan ö renci, onaylanan yerde staja ba lamak zorundad r. Staj komisyonunca uygun görülüp onaylanmayan bir i yerinde yap lacak çal ma, staj çal mas olarak kabul edilmez ve de erlendirilmez. Staj süresince uyulmas gereken kurallar MADDE 9 - (1) Stajyer ö renciler için 13/1/1985 tarihli ve say l Yüksekö retim Kurumlar Disiplin Yönetmeli i hükümleri staj s ras nda da geçerlidir. (2) Stajyer ö renciler, staj yapt klar kurumlar n mevzuatlar na, çal ma ko ullar na, disiplin ve i emniyetine ili kin kurallar na uymak zorundad rlar. (3) Üniversite staj yapan ö rencilere bir ücret ödemekle yükümlü de ildir. Ö rencilerin staj yapt klar kurum ile aralar ndaki mali ili kiler, hiçbir biçimde Üniversiteye yükümlülük getirmez. Staj n de erlendirilmesi MADDE 10 - (1) Ö rencinin staj çal malar i yeri ve Staj Komisyonu taraf ndan ayr ayr de erlendirilir. (2) Staj Komisyonu, gerekli gördü ü takdirde, pratik çal malar hakk nda ö renciyi sözlü görü meye alabilir. Komisyon, staj raporunu yeterli görmedi i hallerde, staj raporunun düzeltilmesini veya yeniden yaz lmas n isteyebilir. (3) Stajlar i günleri de dikkate al narak "Ba ar l ", "Ba ar s z" veya "K smen Ba ar l " olarak de erlendirilir. Ba ar s zl k durumunda staj tekrarlan r. K smen Ba ar s zl k durumunda ba ar s z olunan süre kadar staj tekrar edilir. (4) Her 30 i günlük staj için ö renci bir staj dersinden S harfli ba ar notu ile de erlendirilir. Staj k lavuzu MADDE 11 - (1) Bölümler, kendi alanlar na uygun bir staj k lavuzu haz rlar ve ö rencilerin internet üzerinden bu k lavuza eri imini sa lar. Staj de erlendirme formu MADDE 12 - (1) Ö renci, staja ba larken "Staj De erlendirme Formu"nu (EK-3) Kurumdaki yetkiliye vermek ve staj bitiminde bu formun kurumdaki yetkiliden al narak bölüm ba kanl na elden teslim edilmesini sa lamakla yükümlüdür. Staj de erlendirme formunda firma ve/veya kurum ile ilgili k s mlar i yerince mutlaka doldurulmal ve onaylanmal d r, onay olmayan belgeler de erlendirmede dikkate al nmaz. 2 / 6

3 Staj raporu MADDE 13 - (1) Ö renci, yapt staj ile ilgili olarak, staj k lavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki bir staj raporunu haz rlamak ve bölüm ba kanl na teslim etmekle yükümlüdür. Ö renci, staj de erlendirme raporunu akademik takvimde belirtilen tarihe kadar bölüm ba kanl na teslim etmek zorundad r. Bu tarihe kadar staj de erlendirme raporunu teslim etmeyen ö rencinin staj geçersiz say l r. Staj muafiyet talebi MADDE 14- (1) Fakülteye dikey geçi veya yatay geçi le intibaklar yap lan ö rencilerin geldikleri yüksekö renim kurumunda kay tl olduklar sürede varsa yapt klar staj n bir k sm ya da tamam, belgelendirmek art yla, Staj Komisyonunun onay ile kabul edilebilir; eksik görülen staj süresi tamamlat l r. Muafiyet talebinde bulunan ö rencilerin durumlar, Bölüm Staj Komisyonunca görü ülerek karara ba lan r ve ilgili belgeler ö rencinin dosyas na konulmak üzere Ö renci lerine Bürosuna teslim edilir. ntibak GEÇ C MADDE 1 (1) Bu Yönerge e itim-ö retim y l itibariyle; 4.s n f olan ö renciler Staj I ve Staj II derslerinden, 3. s n f olan ö renciler Staj I dersinden muaf say l r. Yönergede yer almayan hususlar MADDE 15 - (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar hakk nda 24/8/2008 tarihli ve say l Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans E itim-ö retim ve S nav Yönetmeli i, 24/6/2009 tarihli ve say l ve 21/7/2010 tarihli ve say l Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeli i, 3/7/2008 tarihli ve say l Senato karar yla Marmara Üniversitesi S nav ve Ba ar De erlendirme Yönergesi ve ilgili di er mevzuat hükümleri uygulan r. Yürürlük MADDE 16 - (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Senatosunca onayland tarihte yürürlü e girer. Yürütme MADDE 17 (1) Bu Yönerge, hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü ad na Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan yürütür. 3 / 6

4 EK-1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES STAJ FORMU Resim Yap t r n z. Bölümü ö rencilerinin ö renim süresi sonuna kadar kurulu ve i letmelerde staj yapma zorunlulu u vard r. A a da bilgileri yer alan ö rencimizin staj n..i günü süreyle kurulu unuzda yapmas nda gösterece iniz ilgiye te ekkür eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. Ö RENC N N NÜFUS KAYIT B LG LER Soyad Nüfusa Kay tl Oldu u l Ad lçe Baba Ad Mahalle- Köy Ana Ad Cilt No Do um Yeri Aile S ra No Do um Tarihi S ra No Kimlik No. Verildi i Nüfus Dairesi N.Cüzdan Seri No Verili Nedeni S.S.K. No. Verili Tarihi Ö RENC N N ADRES KAYIT B LG LER Ö renci No S n f li lçe Sokak Cadde Bulvar Mahalle/Semt D Kap ç Kap Köy Posta Kodu Ev Telefonu Cep Telefonu STAJ YAPILAN YER N Ad Adresi Üretim/Hizmet Alan Telefon No Faks No E-posta adresi web adresi Staja Ba lama Tarihi Biti Tarihi Süresi (i günü) VEREN VEYA YETK L N N Ad Soyad Görev ve Ünvan E-posta adresi mza / Ka e Tarih Ö RENC N N MZASI Belge üzerindeki bilgilerin do ru oldu unu bildirir, staj yapaca m taahhüt etti im ad geçen firma ile ilgili staj evraklar n n haz rlanmas n sayg lar mla arz ederim STAJ KOM SYONU BA KANI/BÖLÜM BA KANI STAJ FORMU TESL M B R M Sosyal Güvenlik Kurumuna staja ba lama giri i lemi yap lm t r. FAKÜLTE ONAYI Önemli Not: Staja ba lama tarihinden en az 7 gün önce, Staj formunun bölüm ba kanl na onaylat larak kimlik fotokopisi ile teslim edilmesi zorunludur. Bu artlar yerine getirmeyen stajlar geçersiz say lacakt r. Marmara Üniversitesi Ac badem Kampusu 0 (216) (4 Hat) Kad köy/ STANBUL 0(216) (Faks) 4 / 6

5 EK-2 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl na Fakültenizin...Bölümü,... numaral ö rencisiyim ve.../../ /... /20 tarihleri aras nda... i günü staj yapaca m. Genel Sa l k Sigortal l m (sa l k yard m ) a a da i aretlemi oldu um bölümde belirtmekteyim. 1- Annem veya Babam üzerinden sa l k yard m almaktay m. 2- Sosyal Sigortalar Kurumuna (4-A) tabi olarak çal yorum. 3- Ba -Kur'a (4-B) tabi olarak çal yorum. 4- Emekli Sand na (4-C) tabi olarak çal yorum. 5- Üniversiteniz üzerinden sa l k yard m, almaktay m. (üniversite sa l k karnem var) 6- Herhangi bir sosyal güvencem olmad ndan sa l k yard m m yoktur. (5 veya 6 bölümü i aretleyenler dilekçenin alt bölümünü de dolduracaklard r) lgili mevzuatlar uyar nca SGK primlerine esas olmak üzere; yukar da belirtti im bilgilerin do ru oldu unu ve bu bilgilerin de i mesi halinde de i ikli i 2 i günü içinde Fakültenize bildirece imi beyan ve taahhüt ederim. Ö rencinin Kimlik No / Ad Soyad / mza Bundan sonraki bölüm herhangi bir sosyal güvencesi olmayan veya Üniversitemiz taraf ndan Sa l k yard m yap lan ö renciler taraf ndan doldurulacakt r.... Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl 'na./... /20 Anne, baba veya bana bakmakla yükümlü olan ki inin sosyal güvencesi olmad ndan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Ba -Kur, Emekli Sand vb.) tabi olarak çal mad mdan dolay 5510 say l Kanunun 5 inci maddesinin b bendi "...ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan ki i durumunda olmayanlar hakk nda ayr ca genel sa l k sigortas hükümleri uygulan r." hükmü gere ince genel sa l k sigortas i lemlerimin yap lmas n talep ediyorum. Ö rencinin Kimlik No / Ad Soyad / mza 5 / 6

6 EK-3 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES STAJ DE ERLEND RME FORMU Ö renci No:.... Ad Soyad :.... Bölümü ve S n f : Ö rencimize kurumunuzda staj yapma imkan verdi iniz için te ekkür ederiz. A a daki bölüm i yeri yetkilisi taraf ndan doldurulacakt r. Fakülte Sekreteri Staja Ba lama ve Bitirme Tarihi:.... Çal t Günü Say s :..... Devams zl k Nedeni(varsa):... Çal kanl k, dikkat ve sab r derecesi: Alet ve makinalar iyi kullan p kullanamad :... arkada lar na kar davran :... Artistik ve teknik yetene i:... Staj süresi içinde yapt çal malar: yerinin Ad ve Adresi:.....././. yeri Yetkilisinin mzas ve Ka esi: Staj çal mas bittikten sonra bu de erlendirme form i yeri taraf ndan kapal, mühürlü zarf içinde ö renciye teslim edilir veya ö rencinin kay tl oldu u Bölüm Ba kanl na Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.. Bölümü Ac badem Kampüsü Kad köy- STANBUL adresine taahhütlü posta ile gönderilir. 6 / 6

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES

YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES BA KENT ÜN VERS TES YURTDI INDAN Ö RENC BA VURU VE KAYIT KABUL YÖNERGES Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönerge, 2010-2011 E itim ve Ö retim y ndan itibaren, Yabanc Uyruklu Ö renci nav n kald lmas nedeniyle,

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008

GÜZ YARIYILI. Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008. Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) 06-12 Eylül 2008 GÜZ YARIYILI 2008-2009 E T M - Ö RET M YILI AKADEM K TAKV M Yeni Ö renci Kay tlar 01-05 Eylül 2008 Azami Ö renim Süresini Dolduran Ö renciler çin 1 Ek S navlar (45. Madde) Azami Ö renim Süresini Dolduran

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER LEM YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amac, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünün

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM

Tablo 5. Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak ÖZEL KALEM En geç 2010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak 2009-2010

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU PROJE TEfiV K VE DESTEKLEME ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1. Bu Yönetmeli in amac, Türkiye

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ *

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ * STAJ YÖNERGESİ * Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla yapılan staj çalışmalarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir

Detaylı