Türk Toplumunda Sağlık Okur-Yazarlığı Oranlarının Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Toplumunda Sağlık Okur-Yazarlığı Oranlarının Belirlenmesi"

Transkript

1 PROTOKOL Sİ NOPSİ S İ Protokol Sinopsisi Tarihi: Çalışma Tasarımı: Sorumlu Araştırıcı: Toplum tabanlı epidemiyolojik saha çalışması Prof. Dr. Erdal Akalın Adres: Acıbadem Mah. Faik Ali Sok. No: 4 Kat:3 Daire :6 Koşuyolu Kadıköy/İstanbul

2 Protokol başlığı Çalışma tasarımı Genel bilgiler ve gerekçe Türk Toplumunda Sağlık Okur-Yazarlığı Oranlarının Belirlenmesi Toplum tabanlı epidemiyolojik saha çalışması Sağlık okur-yazarlığı, bireyin sağlığını iyileştirici şekilde temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinebilme, yorumlayabilme ve anlayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (1). Sağlık okur-yazarlığı karmaşık okumaları, dinleyip anlamayı, analitik ve karar verici beceriyi ve bu beceriyi sağlıkla ilgili durumlarda kullanabilmeyi de içermektedir (2). Sağlık okur-yazarlığı, içinde bulunulan koşullara göre değişmekte olup, uzun yıllar süren eğitime ya da genel okuma alışkanlığına bağlı olmak durumunda değildir (3). Hastalar, sıklıkla bilgiyi değerlendirme, riskleri ve kazançları analiz etme, dozajları hesaplama, test sonuçlarını anlamlandırma ya da sağlıkla ilgili bilgilere nasıl ulaşabilecekleri gibi karmaşık bilgi ve tedavi kararlarıyla karşı karşıyadırlar. Kaliteli bir sağlık hizmeti için hastaların, rahatsızlıklarını doğru ifade edebilmeleri ve semptomları olduğu gibi tanımlayabilmeleri gerekmektedir. Yerinde sorular sormaları, verilen tıbbi tavsiyeyi ve tedavi yönergelerini anlayabilmeleri ideal koşullarda beklenen özelliklerdir (4). Düşük sağlık okur-yazarlık seviyesinin sağlık bilgilerini anlayabilmede zayıflığa, prosedür ve talimatları yerine getirmede zorluklara ve sağlık hizmetlerine erişimde problemlere neden olduğu gösterilmiştir (5). Amerikan Tıp Derneği nin ABD de yetersiz sağlık okur-yazarlığının sonuçlarının incelenmesi, hastalar ve doktorlar üzerindeki etkisinin tespit edilmesi, sağlık okur-yazarlığı düzeyini yükseltmek için izlenmesi gereken yöntem ve araştırma konularının tanımlanması amacıyla Bilimsel İşler Konseyi tarafından yürütülen çalışmaya göre, sağlık okur-yazarlığı yetersiz düzeyde olan hastalar, hastalık durumunu etkileyecek seviyede iletişim sorunları yaşamaktadırlar (6). Söz konusu hastalar, sağlık durumlarını ifade etmekte başarısız olmalarının yanı sıra, tıbbi durumlarını ve tedavilerini de yeterince anlamamaktadırlar. Çalışmanın gösterdiğine göre Protokol sinopsisi tarihi: /16

3 yetersiz okur-yazarlık, hospitalizasyon riskini arttırmaktadır. Benzer şekilde, sağlık sistemine geç başvuran bireyler erken koruyucu bakımından faydalanamadıklarından düşük sağlık okur-yazarlık seviyesi hospitalizasyon oranını da arttırmaktadır (7). Bilimsel İşler Konseyi tarafından yürütülen çalışmanın sonuca göre, profesyonellerin ve halkın okur-yazarlık konusundaki farkındalığı, tıp öğrencileri ile doktorların eğitimleri içine girmeli ve hasta-doktor iletişimi iyileştirilmelidir. Mark Williams ve meslektaşlarının, hastaların kendilerinden istenen temel okumaları ve hesaplamaları ne ölçüde gerçekleştirebildiklerini inceledikleri ve hasta üzerinde gerçekleştirilen kesitsel çalışmada hastaların önemli bir kısmının en temel tıbbi yönergeleri okumakta ve anlamakta yetersiz kaldıkları gözlenmiştir (8). Çalışmaya katılan hastaların sı (%41,6) aç karnına ilaç almaları gerektiğini anlamamış, 691 i (%26) bir sonraki randevu tarihini, si (%59,5) ise standart onay bilgi yazısını anlayamamıştır. Yapılan çalışma ile yetersiz okur-yazarlığın, hastaların kendi hastalıklarının teşhis ve tedavisini anlamalarında ve yüksek kalitede tedavi görmelerinde önemli bir engel olabildiği sonucuna varılmıştır. Julie A. Gazmararian ve meslektaşları tarafından İngilizce veya İspanyolca konuşan 65 yaş ve üstü hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışma ile düşük işlevsel sağlık okuryazarlığın prevalansı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, anadili İngilizce olan hastaların %33,9 u, anadili İspanyolca olan hastaların ise %53,9 unun yetersiz ya da düşük okuryazarlık düzeyinde oldukları saptanmıştır (9). Anadili İngilizce olanların yetersiz ya da çok düşük işlevsel okuryazarlık prevalansı %26,8 ile %44 arasında bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre yapılan analizde çalışma mekanı, ırk/dil, yaş, eğitim düzeyi, meslek ve bilinç zayıflığı, yetersiz ve düşük okur-yazarlıkla anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Okuma yetisinin, yaşa bağlı olarak ciddi oranda azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, düşük okur-yazarlık düzeyinin sağlıkla ilgili mesajların anlaşılmasında sorun yarattığı ve Protokol sinopsisi tarihi: /16

4 hastaların kendi tıbbi sorunlarının çözümünde engel teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen düşük sağlık okumayazma becerisinin sosyo-ekonomik kayıplar ve uzun süreli kronik hastalıklarla ilişkili olduğu açıkça görülmektedir (10). Düşük sağlık okur-yazarlık seviyesi, düşük sağlık bilgisi, kronik hastalıkların insidanslarında artış, yetersiz hastalık göstergeleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha az kullanılması gibi ciddi advers sağlık çıktılarıyla da ilişkilidir (11). Sonuçta, sağlık durumunda düşüşe ve sağlık hizmeti harcamalarında artışa neden olmaktadır (12). ABD de gerçekleştirilen ve okur-yazarlığın sağlık hizmetlerinin kullanımı üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmada, düşük sağlık okur-yazarlığı becerisine sahip kişilerin sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlandıkları ortaya konulmuştur (13). Okuma yazması olmayanların da dahil edildiği benzer bir çalışmanın sonucunda ortaya konan raporda, yetersiz sağlık okur-yazarlığının ABD ye maliyetinin yıllık 106 ile 236 milyar dolar arasında gerçekleştiği belirtilmiştir (14). Kronik hastalıklar ve çoklu komorbid durumlar sağlık hizmetinde önem verilmesi gereken konulardır. Hastaların sağlık durumları çoğunlukla kendilerinin kronik hastalıklarının yönetim ve tedavisinde bir seri temel yönlendirmenin yapılabilmesindeki istek ve kabiliyetine bağlı olduğu için, kronik hastalıklar sağlık okur-yazarlığı ve sağlık arasındaki etkileşimin açıklanmasında örnek olarak verilebilir (15). Mark V. Williams ve meslektaşları, hipertansiyon ve diyabetli hastaları temel alan, okur-yazarlık düzeyleriyle kronik hastalıkları ve tedavileri konusundaki bilinç düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri kesitsel bir çalışma yürütmüşlerdir. İki şehir hastanesinde yapılan çalışmada, okuryazarlık Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okur-Yazarlığı Testi ile ölçülmüştür. Hastalıklarına dair bilinç düzeyleri, kliniklerinde kullandıkları eğitim materyallerinde temel unsurlara dayanan 21 hipertansiyon ve 10 diyabet sorusu kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmaya 402 hipertansiyon ve 114 diyabet Protokol sinopsisi tarihi: /16

5 hastası dahil edilmiştir. Hipertansiyonlu hastalar arasında yeterli okur-yazarlığı olanların % 92 si 160/100 mm Hg kan basınç seviyesini okuyabiliyorken, yetersiz okur-yazarlığı olanların ancak %55 i bunu okuyabilmiştir. Diyabetli hastalar arasında yeterli okur-yazarlık düzeyinde olanların %94 ünün hipogliseminin semptomlarını bildikleri gözlenmiş, okuryazarlıkları yetersiz olanlarda bu oran %50 de kalmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, yetersiz işlevsel okur-yazarlık, hastaları kronik hastalıklar konusunda eğitmekte ciddi bir engeldir (16). Hasta verilen yönlendirmeleri anlamadığında ve/veya verilen yönlendirmelerin yetersiz ve açık olmadığı durumlarda, kronik hastalıkların tedavisi hasta ve hasta yakınları için daha da zorlaşmaktadır (17). Kronik hastalığı olan hastaların sağlık okur-yazarlığının arttırılmasında hastalık yönetimi yaklaşımlarının başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir (18). Temel sağlık hizmeti alan hastalar arasında yapılan bir çalışmada, temel sağlık hizmetinde sağlık okur-yazarlığı ile sosyo-demografik değişkenler, sağlık algısı ve kronik koşulların varlığı arasında ilişki araştırılmıştır (19). İki temel sağlık hizmeti merkezinde 120 hasta ile gerçekleştirilen kesitsel çalışmada, 50 adet okuma/anlama ve 17 adet sayısal bilgi içeren testler kullanılmış, sıfır-yüz arasında puanlama yapılmıştır. Ki-kare testi ve lojistik regresyon analizlerine göre 43 hastanın (%41) yetersiz ve düşük okur-yazarlık seviyesinde olduğu, 62 hastanın ise (%59) yeterli okur-yazarlık seviyesinde olduğu bulunmuştur.. İşlevsel sağlık okur-yazarlığının ikamet, cins, yaş, medeni durum, meslek, eğitim, maddi durum, sağlık algısı ve kronik koşulların varlığına göre anlamlı şekilde farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışma, temel sağlık hizmeti alan hastalarda işlevsel sağlık okur-yazarlığından kaynaklanan sorunların yaygın olduğunu göstermiş ve bu konuda daha fazla gözlem yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Çalışma sonuçlarına göre düşük okur-yazarlık düzeyi, hastanın sağlığına dair tavsiyeleri anlamasını olumsuz şekilde etkileyebilmekte, tıbbi sorunlarını çözme becerilerini Protokol sinopsisi tarihi: /16

6 sınırlamaktadır. Türkiye de genel okuma-yazma oranı kadınlarda %80,4, erkeklerde %96 olmak üzere toplamda %88 in üzerindedir (20). Ancak, 5,97 yıl olan kişi başına düşen ortalama eğitim süresi (erkeklerde 7,01 yıl, kadınlarda 4,96 yıl) (21) batı ülkelerine oranla oldukça düşüktür. Ülkemizde sağlık okuryazarlığı konusunda yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak, ortalama eğitim süresinin 5,97 yıl/kişi olduğu düşünüldüğünde sağlık okur-yazarlığının da oldukça düşük olduğu sonucuna varılabilir. Ülkemizdeki kronik hastalıkların prevalansı hakkında yapılan birçok çalışma ve rapor bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı raporuna göre, ülkemizde 22 milyon kişi kronik hastalığa sahiptir (22). Türk Kardiyoloji Derneği nin yapmış olduğu bir çalışmaya göre 12 milyon kişinin hipertansiyonu, 12 milyon kişinin yüksek kolesterolü ve 2,8 milyon kişinin de koroner arter hastalığı bulunmaktadır (23). Türk Diyabet Epidemiyoloji Çalışması nda (TURDEP) yetişkinlerde diabetes mellitus, hipertansiyon ve obezite prevalansları sırasıyla %7,2, %29 ve %22 olarak bulunmuştur (24). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada ise yetişkin Türk popülasyonunda hipertansiyon prevalansı %31,8 olarak bulunmuş ve bunların sadece %8 inin tansiyonlarının kontrol altında tutulduğu saptanmıştır (25). Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi tarafından yürütülen Hastalık Yükü çalışması, en sık görülen 6 kronik hastalığın iskemik kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, KOAH, diabetes mellitus, hipertansiyon ve Alzheimer hastalığı olduğunu göstermiştir (26). Tüm bu veriler kronik hastalıkların sağlık hizmetleri alanında önemli bir konu olduğunu ve sağlık okur-yazarlığı ile hasta eğitiminin kronik hastalık tedavisinin başarısında önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Kronik hastalıklara karşı bu konularda programların başlatılması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle toplumda sağlık okur-yazarlığı oranının ve farkındalık düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Protokol sinopsisi tarihi: /16

7 Amaç Birincil Amaç: Türkiye deki sağlık okur-yazarlığı oranının belirlenmesi İkincil Amaç(lar): Sağlık okur-yazarlığı ölçümünde kullanılan yöntemlerin ülkemizde kullanılmasına yönelik adaptasyonunun ve validasyonunun yapılması Sağlık okur-yazarlığına etki eden faktörlerin belirlenmesi Toplum genelinde sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi Okuryazarlık oranı ile sağlık düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi Türkiye deki sağlık okur-yazarlığı oranının insani gelişme göstergesine göre saptanan yaşam koşulları, eğitim seviyesi ve ekonomik düzey tabakalarına göre belirlenebilmesi için ön veri elde edilmesi Türkiye de bireysel sağlığa verilen önem hakkında bilgi edinilmesi Sık görülen hastalıklar ile ilgili Türk toplumundaki farkındalığın belirlenmesi Toplumdaki kronik hastalıklara ilişkin bilgi eksikliklerinin nelerden kaynaklandığı ve ne gibi çözümler üretilebileceğinin saptanması Türkiye de sağlık bilgilerine erişimde karşılaşılan sorunların saptanması Türkiye de hekim-hasta ilişkileri hakkında bilgi edinilmesi Çalışma örneklemi Cins, 7 coğrafi bölge ve yerleşim yeri (kır-kent) kotalarına göre Türkiye de %70 oranındaki düşük sağlık okur-yazarlık oranını %10 keskinlik ve %95 güven aralıkları ile gösterebilmek için çalışmaya yaklaşık birey alınması gerekmektedir. Bir nokta beş değerinde bir tasarım etkisi göz önünde bulundurularak çalışmaya dahil edilmesi gereken örneklem büyüklüğü gönüllü olarak belirlenmiştir. Protokol sinopsisi tarihi: /16

8 Merkez sayısı Gönüllü seçim kriterleri Çalışma Türkiye genelinde yapılacak ev ziyaretleri ile gönüllülere ulaşılarak yürütülecek bir saha çalışmasıdır. Çalışmaya dahil etme kriterleri: Aşağıdaki kriterlerin tümünü sağlayan hastalar çalışmaya dahil edileceklerdir: T.C. vatandaşı olanlar, 18 yaşından büyük olanlar, En az bir yıldır çalışmanın yapıldığı yerleşim birimlerinde ikamet edenler, Saha taramasına katılmaya olur vermiş olanlar. Çalışma dışı bırakma kriterleri: Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlayan hastalar çalışma dışı bırakılacaklardır. Okuma-yazması olmayanlar. Saha taramasının yapıldığı hanede ziyaretçi olarak bulunanlar (aynı küme içerisinden gelen ziyaretçiler çalışmaya alınabilir). İletişim bilgilerini vermek istemeyenler. Anket sorularını anlamaya ya da açık ve net cevaplar vermeye engel olacak düzeyde kognitif bozukluğu bulunanlar. Çalışma işlemleri Sağlık okur-yazarlığı düzeyleri kapsamlı bir literatür taraması ile tanımlanacak ve pilot çalışmada geçerliliği belirlenecektir (final protokol öncesinde de olabilir). Önerilen proje adaptasyon-validasyon çalışması ve saha taraması aşamalarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Adaptasyon-validasyon Çalışması: Okur-yazarlığa ilişkin çalışmalar, çoğunlukla kelime tanımaya ya da metin anlamasına odaklanmaktadır. Okur-yazarlığın daha kapsamlı değerlendirilmesi ve düşük okur-yazarlığın sağlık durumuna etkisini anlamaya yarayacak kavramsal bir çerçeve oluşturulması amacıyla Sağlık Hizmetleri Projesi kapsamında Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okur-Yazarlığı Testi (Test of Functional Health Literacy in Adults-TOFHLA) (27) Protokol sinopsisi tarihi: /16

9 geliştirilmiştir. Testin ölçmeye çalıştığı okur-yazarlık, bireyin sağlık sistemini anlayıp sistem içerisinde düzgün iletişim kurma becerisiyle ilişkili olup, olağan okur-yazarlık becerisini hedef almamaktadır. TOFHLA, özellikle sayısal ve sözel anlama becerileri üzerine yönelmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmada TOFHLA nın soruları, Türkiye koşullarına uyacak şekilde adapte edilip, testin validasyonu yapılacaktır. TOFHLA nın 20 sorudan oluşan sayısal test kısmıyla, hastanın doktor tarafından kendisine verilen sayısal verileri ne derece anladığı ve uyguladığı belirlenecektir. Bu testteki sorular, gerçek yaşamdaki koşullara tamamen adapte edilmiş şekilde hazırlanmış, soru ilerledikçe zorluk seviyesinin de artması öngörülmüştür. TOFHLA nın 50 sorudan oluşan sözel test kısmıyla hastanın, sağlık sisteminde var olan gerçek materyallerle kısa metinleri okuması sağlanmakta ve bunların sonucunda da hastanın okuduğunu ne ölçüde anlayabildiği ortaya konmaktadır. Metinler, sağlıkla ilgili bazı temel yönergeler, hasta hakları ve yükümlülükleri, tıbbi form ve standart hastane bilgi formlarından oluşmaktadır. TOFHLA puanlamasına göre anketi cevaplayanların okuryazarlık düzeyi üç kategoriye ayrılacaktır: 1) Yetersiz sağlık okur-yazarlığı (0-59 puan); 2) Düşük düzey sağlık okuryazarlığı (60-74 puan); 3) Yeterli sağlık okur-yazarlığı ( puan). Puanlama sonuçlarına göre yeterli sağlık okuryazarlığına sahip kişilerin çoğu sağlık metnini okuma, anlama ve yorumlama becerisine sahip oldukları; düşük ya da yetersiz sağlık okur-yazarlığına sahip kişilerin ise, çoğu sağlık metnini okuma, anlama ve yorumlamada zorluk yaşadıkları değerlendirmesi yapılacaktır. Testin Türkçe ye adaptasyonu için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilecektir. Hazırlık aşaması (Preparation), TOFHLA ölçeğinin Türkçe ye çevirisi (Forward Translation), Protokol sinopsisi tarihi: /16

10 Türkçe ye çevrilmiş ölçeğin İngilizce ye geri çevirisi (Back Translation), Ölçeğin İngilizce ye geri çevirisinin gözden geçirilmesi (Back Translation Review), Orjinal ile geri çevirinin karşılaştırılması (Harmonization), Gönüllülerde deneme (20 gönüllü) (tek merkezde yapılması planlanmıştır), (Cognitive Debriefing), Deneme sonucunun gözden geçirilip final hale getirilmesi (Review of Cognitive Debriefing Results and Finalization), Hataların düzeltilmesi (Proofreading), Final Türkçe versiyonun tamamlanması. Türkçe ye adapte edilen testin validasyonu için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilecektir. İlkokul, lise ve üniversite kotalarına göre 30 bireyin belirlenmesi Bireylere Türkçe testin uygulanması (test) Test uygulandıktan 15 ila 20 gün sonra aynı bireylere testin tekrar uygulanması (re-test) Bireylerin her iki uygulamada testlerde verdikleri yanıtların uyumluluklarının belirlenmesi Saha Taraması: Toplum tabanlı epidemiyolojik saha çalışması olarak tasarlanan çalışma, Türkiye genelinde yapılacak ev ziyaretleri ile gönüllülere ulaşılarak yürütülecektir. Saha işlemlerinde deneyimli sağlık çalışanları görev alacaktır. Tüm sağlık çalışanları anketin uygulanması konusunda eğitilecek ve eğitim almış olan kişiler dışında saha taramasında eleman kullanılmayacaktır. Çalışma cins, 7 coğrafi bölge ve yerleşim yeri (kır-kent) kotalarına göre belirlenen bölgelerde yürütülecektir. Yapılacak ev ziyaretlerinde bireylerin eğitim durumları, yaşanılan yerin özellikleri, çevresel etkenler, tıbbi öyküleri (özellikle diyabet, kolesterol, obezite, hipertansiyon, kalpdamar hastalığı, KOAH, Alzheimer gibi hastalıklar), eşlik eden Protokol sinopsisi tarihi: /16

11 hastalıklar, meslek, gazete-kitap okuma alışkanlıkları, diyet alışkanlıkları, hastaneye gitme sıklıkları ve sağlık hizmetlerinden memnuniyetleri sorgulanacaktır. Ek olarak, Türkçeye adapte edilen TOFHLA ölçeği ile gönüllülerin sağlık okur-yazarlık düzeyleri ölçülecektir. Veri toplama formları veri girişinin yapılacağı merkeze ulaştırılacaktır. Değerlendirme kriterleri Cins, 7 coğrafi bölge ve yerleşim yeri (kır-kent) tabakalarına göre Türkiye deki sağlık okur-yazarlığı seviyeleri. Toplumda sık görülen hastalıklar ile ilgili farkındalık oranları Sağlık okur-yazarlığına etki eden faktörler Toplumun sağlık hizmetlerine ulaşım imkanlarını etkileyen faktörler Veri Kalitesinin Sağlanması ve Veri Yönetimi Saha taramasında toplanan formların bilgisayar ortamına geçirilmesi çift veri girişi ile yapılacaktır. Her veri toplama formunun (VTF) iki kez farklı veri operatörleri tarafından bilgisayara girilmesi yolu ile iki veritabanı oluşturulacaktır. Bu iki veritabanı birbiri ile karşılaştırılacak ve birbiri ile uyumsuz girişler kontrol edilerek düzeltilecektir. Tüm alanların her iki girişte de aynı olduğu konfirme edildikten sonra ana veri tabanına bu veriler aktarılacaktır. VTF mürekkepli kalemle okunur bir şekilde doldurulmalıdır (siyah tercih edilir). Gönüllülerin isimlerinin baş harfleri, doğum tarihleri belirtilmelidir. İstenen bütün bilgiler VTF de sağlanan alanlara girilmelidir. Veri toplama formundaki veriler Araştırma Kuruluşu kapsamındaki Veri Yönetimi ve İstatistik Departmanınca veritabanına kaydedilecek ve saklanacaktır. Kilitlenmiş olan veritabanı istatistiksel analiz için kullanılacaktır. Sorumlu Araştırıcı araştırma ile ilgili olan tüm dokümanları 5 sene saklayacaktır. İstatistik analiz planı Demografik ve diğer bilgilerin tanımlayıcı analizleri sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, ortanca, minimum, Protokol sinopsisi tarihi: /16

12 maksimum değerlerini gösteren tablolar, kategorik değişkenler için satır ve sütun yüzdelerini de içeren sıklık tabloları olarak verilecektir. Gönüllülerdeki sağlık okur-yazarlığı oranlarının dağılımı, her cins, 7 coğrafi bölge ve yerleşim yeri (kır-kent) kotalarına göre ayrı ayrı tabakalanmış olarak verilecektir. Etik konular Çalışma kapsamında Ankara 1 No lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu na onay için başvuruda bulunulacaktır. Ayrıca, saha taraması işlemleri için Sağlık Bakanlığı ndan gerekli izin alınacaktır. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerden bilgilendirmeyi takiben çalışmaya katılımları için yazılı olur belgesi alınacaktır. Bu çalışma, herhangi bir müdahale içermeyen izlem çalışmasıdır. Bu nedenle İlaç Araştırmaları Yönetmeliği kapsamında değildir. Saha taraması süresi Çalışma süresi Çalışma takvimi 8 ay 12 ay Çalışmada aşağıda verilen tüm aşamaların 12 ayda tamamlanması planlanmıştır: 1. Adaptasyon-validasyon aşaması (2 ay) 2. Veri toplama/saha taraması (8 ay) 3. Veri girişi ve veri yönetimi (10 ay) 4. İstatistik analiz ve raporlama (2 ay) Protokol sinopsisi tarihi: /16

13 Tablo 1. Çalışma Takvimi Proje aşaması Adaptasyon-validasyon aşaması x x Veri toplama/saha taraması x x x x x x x x Veri girişi ve veri yönetimi x x x x x x x x x x İstatistik analiz ve raporlama x x Protokol sinopsisi tarihi: /16

14 KAYNAKLAR 1. Peerson A. and Saunders M. Health literacy revisited: what do we mean and why does it matter? Health Promot. Int., April 16, 2009; (2009) dap014v1. 2. Healty People 2010: Understanding and Improving Health. US Department of Health and Human Services. 2nd ed. Washington, DC: US Government Printing Office, November Understanding Health Literacy and its Barriers (CBM ). Current Bibliographies in Medicine US National Library of Medicine Rudd Rima, Kirsch Irwin, Yamamoto Kentaro. Literacy and Health in America. Policy information Report. Policy Information Center. Educational Testing Service. Princeton P: 2-3; Nielsen-Bohlman Lynn, Panzer Allison M., Kindig David A., Health Literacy: A Prescription to End Confusion. Committee on Health Literacy. Institute of Medicine of The National Academies. The National Academies Press. Washington, DC. 2004; Health Literacy. Report of the Council on Scientific Affairs, Ad Hoc Committee on Health Literacy fort he Counsil on Scientific Affairs. American Medical Association. JAMA. Feb Davis Tc, et. al. Practical assessment of adult literacy in health care, Health Education and Behavior 1998; 25: Williams Mark V., Parker Ruth M., Baker David W, Parikh Nina S., Pitkin Kathryn, Coates Wendy C., Nurss Joanne R. Inadequate Functional Health Literacy Among Patients at Two Public Hospitals. 1995;274(21): Gazmararian Julie A., Baker David W., Williams Mark V., Parker Ruth M., Scott Tracy L., Green Diane C., Fehrenbach S. Nicole, Ren Junling, Koplan Jeffrey P. Health Literacy Among Medicare Enrollees in a Managed Care Organization. JAMA. 1999;281: Davis TC, et al. Rapid estimate of adult literacy in medicine. A Shortened screening instrument, Family Medicine 1993; 25: Parker RM, et al. The test of functional health literacy in adults. A new instrument for measuring patients literacy skills, Journal of General Medicine 1995; 10: Howard D., Gazmararian J. A., Parker R., The impact of low health literacy on the medical costs of Medicare managed care enrollees. The American Journal of Medicine, Volume 118, Issue 4, 2005; Health Literacy fact Sheet. The Center for health Care Strategies and National Academy on an Aging Society. 1998; 202: Protokol sinopsisi tarihi: /16

15 14. Vernon John A., Trujillo Antonio, Rosenbaum Sara, DeBuono Barbara, Report on The Low Health Literacy: Implications for National Health Policy. University of Connecticut p: Gazmararian Julie A., Williams Mark V., Peel J., Baker DW. Health literacy and knowledge of chronic disease. Patient Education Counseling Nov. 51(3): Williams Mark V., Baker David W., Parker Ruth M., Nurss Joanne R. Relationship of Functional Health Literacy to Patients Knowledge of Their Chronic Disease. Arch Intern Med. 1998;158: Jackson Hester E. & Stevens-Ratchford R. Health Literacy and the Role of the Speech-Language Pathologist. American Journal of Speech-Language Pathology Vol May Pleasant A. and Kuruvilla S. A tale of two health literacies: public health and clinical approaches to health literacy. Health Promot. Int., June 1, 2008; 23(2): Jovic-Vranes Aleksandra, Bjegovic-Mikanovich Vesna, Marinkovich Jelena. Functional Health Literacy among Primary Health-Care Patients: data from Belgrade pilot study. Journal of Public Health. Oxford Journals. Oxford University Press. 19 May Doi: /pubmed/pdf Hane halkı İşgücü Anketi, Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri, Türkiye İstatistik Kurumu, 2008; 21. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, s: Kronik Hastalıklar Raporu. TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 16 Şubat Türkiye Hipertansif Hastalarda İnme Riski Araştırması (THİNK), Türk Kardiyoloji Derneği. 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Sunan: Dr. Giray Kabakçı. 27 Kasım Satman İ, Yılmaz T, Şengül A, Salman S, Salman F, Baştar İ, Sargın M, Dinççağ N, Karşıdağ K, Uygur S, Kalaça S, Özcan C, King H, Tütüncü Y ve TURDEP Grubu: Türkiye de diyabet ve risk faktörlerinin popülasyon bazlı araştırması: Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Araştırması (TURDEP) Sonuçları. Calamus 1:1-10, Arıcı M. Altun B., Erdem Y., Derici Ü., Nergizoğlu G., Turgan Ç., Sindel Ş., Erbay B., Karatan O., Hasanoğlu E., Çağlar Ş. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği s:6. Protokol sinopsisi tarihi: /16

16 26. Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik Projesi, Hastalık Yükü Final Raporu, TC Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. Başkent Üniversitesi. Ankara. Aralık s: Nurss Joanne R., Parker Ruth M., Williams Mark V., Baker David W., TOFHLA: Test of Functional Health Literacy in Adults. Peppercorn Books&Press. NC Protokol sinopsisi tarihi: /16

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Araştırma Yazısı Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Levels of Health Care Utilization in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hamit Acemoğlu 1, Melikşah

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 227 4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme 4.1. Kardiyovasküler riskin azaltılması hedefleri 4.1.1. Tek

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti

Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Nurcan COŞKUN US * ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P301 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRMELERİ S. ERHAN DEVECİ, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, YASEMİN AÇIK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

Ebelik ve Hemþirelik Öðrencilerinin Genetik Hastalýk ve Genetik Danýþmanlýk Bilgi Durumlarý

Ebelik ve Hemþirelik Öðrencilerinin Genetik Hastalýk ve Genetik Danýþmanlýk Bilgi Durumlarý S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayý : 2 Mart Nisan 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Yeni Baþlangýçlara Hazýr mýyýz? Bir Üniversitenin 60 Yaþ Üzeri Akademik ve Ýdari Personelinin

Detaylı

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Editörler Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Temmuz 2012 YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER HASUDER Yayın No: 2012-1 Bu kitabın

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma

Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma MÜSBED 2013;3(4):173-183 DOI: 10.5455/musbed.20131203074020 Tip 2 Diyabetli Hastaların Cep Telefonu ile Takibi: Randomize Kontrollü Çalışma Handan Sezgin 1, Sezgi Çınar 2 Araştırma / Original Paper 1 Çanakkale

Detaylı