TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.."

Transkript

1 TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. ubat 2012, say :71 De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Bu ayki say zda neler var: Hannover 2012 Sanayi Fuar MIDEST 2012 Yan Sanayi Fuar Türkiye de Rayl Sistemlerin Gelece i Semineri Kad köy-kartal Metro Ziyareti Beyaz E ya Sektörüdeki KOB lere Yönelik Projeler Geleneksel 11. birli i Günleri Türk Silahl Kuvvetleri Mü terek Malzeme Sergisi TUHEFSO 2012 TYSB Üye Profili Ara rmas TYSB Bülteni lan Ko ullar Önerileriniz Yan Sanayi Borsas bülteninin 71. say sizlerle payla man n mutlulu unu ya yoruz. Sizlerin de bildi i gibi, Yan Sanayi Borsas kuruldu u 1990 y ndan bu yana ülkemiz yan sanayicilerinin yeni talep kaynaklar na ula mas na ve ihracat yapmas na katk da bulunmay misyon edinmi tir. Bu misyon do rultusunda gerçekle tirilen pek çok organizasyon, Yan Sanayi Borsas taraf ndan y llar itibariyle edinilen tecrübeler, bilgi birikimi, Borsam n uzman personelinin eme i ve yan sanayicilerimizin deste i ile gerçekle tirilmektedir y geçmi y llarda oldu u gibi, gerek yurtd fuar kat m organizasyonlar, gerekse art k geleneksel hale gelen birli i Günleri organizasyonu ile Türk Silahl Kuvvetleri, Türk Hava Yollar vb. kurumlarla ortakla a gerçekle tirilmesi öngörülen projelerin haz rl klar dolay ile oldukça yo un geçmektedir y ndan bu yana kat gerçekle tirdi imiz HANNOVER Sanayi Fuar (www.hannovermesse.de) milli i tiraki bu y l Nisan 2012 tarihlerinde, 50 üyemizin toplam 1147 m2 lik alanda kat yla gerçekle tirilecektir. Bununla birlikte, fuar süresince kat mc lar z aç ndan verimli bir organizasyon oldu unu dü ündü ümüz b2fair arac yla da ana sanayici firmalarla yüz yüze görü me yapma imkan na sahip olacaklard r. Di er taraftan Borsam z, Kas m 2012 de Paris te düzenlenecek olan MIDEST Yan Sanayi Fuar na da siz de erli üyelerimizin kat yla milli kat m gerçekle tirecektir. Borsam z n çal malar aras nda önemli bir yer tutan ve son 10 ld r düzenlenen birli i Günleri ise, Ekim 2012 tarihlerinde 11.kez düzenlenecek olup, söz konusu organizasyona yönelik haz rl k çal malar z h zla devam etmektedir. Borsam z 2011 y nda gerek Türk Silahl Kuvvetleri gerekse de Türk Hava Yollar ile ortakla a gerçekle tirdi i yerlile tirme projelerine 2012 y nda da devam edecektir. De erli üyelerimiz, sizlerin deste i ve önerileri do rultusunda yön verdi imiz faaliyetlerimiz k saca aktarmaya çal z bültenimize göstermi oldu unuz ilgi için te ekkür ederiz. Bir sonraki say da bulu mak üzere

2 Dünyan n en büyük sanayi fuar Hannover Messe (www.hannovermesse.de) milli i tiraki geçti imiz y llarda oldu u gibi 2012 y nda da Odam zca gerçekle tirilecektir Nisan 2012 tarihleri aras nda Almanya n n Hannover kentinde düzenlenecek olan söz konusu fuara, her sene 60 a n ülkeden in üzerinde firma ve in üzerinde ziyaretçi kat lmaktad r y nda ülkemizin Ortak Ülke seçilmi oldu u Hannover Fuar na, 2012 y nda Çin Ortak Ülke s fat yla i tirak edecektir N SAN 2012 HANNOVER ALMANYA Döküm ve dövme parçalar, kal p, kilit sistemleri, malzeme ekillendirme, sac ekillendirme, tala i lenmi parçalar ve sistemleri, kauçuk, plastik metal ve çelikten olmayan metaller ile ba lant elemanlar üretimi yapan firmalar n i tirak edebilece i fuara 50 üyemiz toplam 1147 m 2 lik alanda, Odam zla birlikte kat m gerçekle tirecektir. Kalan k tl alan n sat n da önümüzde günlerde h zla tamamlanmas beklenmektedir. Di er taraftan kat mc firmalar z, B2fair firmas taraf ndan düzenlenen ve fuara dünyan n her yerinden gelen seçkin firma temsilcileri ve i adamlar ile yüz yüze görü me imkan sa layan kili Görü me organizasyonuna kat m imkan na sahip olacaklard r. Geçti imiz y l düzenlenen organizasyona, 43 ülkeden 370 firma i tirak etmi ve toplamda 2700 ün üzerinde görü me gerçekle tirilmi tir. Söz konusu görü meler için firma ba na 100 Euro olan kat mc ücreti Odam z taraf ndan kar lanacakt r. Türk Standartlar Enstitüsü nün de bir stantla kat laca fuara kat kesinle en firmalar z a daki gibidir; Aksan Çelik Dövme, Ablaksan Alüminyum, Atay Makina, Arslan Makina, Belka Kauçuk, Ceta Makina,Destek Otomotiv, Do u Pres,EBS Endüstri,Erciyes Demir,Ermut Bas nçl Döküm,Egemet,Eski ehir Sanayi Odas,FMC Hidrolik,Gözüküçük Makina, Has Metal, Has Çelik, Hazan Is, HST Otomotiv,Hisarlar Makina, KA Makina, Kanca El-Aletleri,Konu- Otomotiv,KMG aat, K.Y.S Kürkçüo lu,makim Makine,Maktel Makina, Mesan Kilit,Mercan Makina, Meka Havac k, MSK Çelik Dövme,Ok-Las Okyanus, Polisac Metal,Parsan Makina, Sista Çelik Dövme,Sibernetik Makina, Terbay Makina,Teknoform Makina, Torman Yedek Parça, Toprak Demirdöküm,Topçesan, Ustek Makina, Döv-Mak Metal,Ultrasonik Endüstriyel Y kama,ünveren Hava Sistemleri,Vatan Pres Otomotiv,Omta, Yakup Makina, Zarifsan Makina. Fuara kat m artlar ile ilgili detayl bilgi almak için lütfen Borsam zla irtibata geçiniz. rtibat: e-posta : Tel : Faks :

3 Ülkemizin 2012 y MIDEST Yan Sanayi Fuar milli kat m organizasyonu, geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da Odam zca gerçekle tirilecektir. MIDEST YAN SANAY FUARI 6-9 KASIM 2012 PAR S FRANSA 2011 y nda, 36 ülkeden 1720 kat mc n i tirak etti i ve T.C Paris Büyükelçili i Ticaret Müste arl n n da bir stant ile kat m gerçekle tirdi i söz konusu fuara Odam zla birlikte Aksan Kal p, Aksar Makina, Berdan C vata, Demirsoy Döküm,Dündarlar Makine, Erciyes Demir,Esalba Metal,Eski ehir Sanayi Odas,FMC Hidrolik Sistemleri,Gözüküçük Makina, Hisarlar Makina, ka Makina, Köklüce Makina, Makim Makina, Mercan Endüstriyel, Numan Pres, Planet Plastik, Polisac Metal, SMS Sanayi Malzemeleri,Tekkan Plastik, Teknofom Makina, Torun Bak r Ala mlar firmalar i tirak etmi lerdir. MIDEST 2012 Yan Sanayi Fuar na Odam zla birlikte i tirak edecek olan kat mc lar z, T.C Ekonomi Bakanl n n%50 oran ndaki (fuar kat ve en fazla iki temsilcinin ekonomi s gidi ve dönü ula m masraflar ) yurtd fuar deste inden de yararlanma imkan bulacaklard r. MIDEST Yan Sanayi Fuar hakk nda bilgi almak ve ön ba vuruda bulunmak isteyen üyelerimizin Borsam zla irtibata geçmeleri önemle rica olunur. rtibat: e-posta : Tel : , Faks : TÜRK YE DE RAYLI STEMLER N GELECE SEM NER 24 Ocak 2012 tarihinde Odam zda Türkiye de Rayl Sistemlerin Gelece i isimli bir seminer düzenlendi. Seminerin aç nda konu an TO Ba kan Yard mc ekib Avdagiç, Osmanl Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti nin ilk y llar ndaki h zl demiryolu çal malar n ard ndan demiryollar na gerekli ilginin gösterilmedi ine, ikinci plana at ld na dikkat çekti. Avdagiç, konunun milli dava haline getirilmesi gerekti ini belirterek, özellikle büyük kentlerdeki metro-tramvay çal malar yla birlikte rayl sistem ta mac n geli im gösterdi ini söyledi. Avdagiç, öyle konu tu: Büyük bir f rsat kar za ç kt. Ülkemizdeki yan sanayicilerin büyük ço unlu u, ülkemizde üretilecek tramvay, lokomotif veya vagon için malzeme üretip tedarik edebilecek kapasite ve yetene e sahip. Bu üretimler, ihracat potansiyeli içerdi i için di er pazarlara dönük imkanlar da sa yor e kadar Türkiye nin yakla k 5 bin 500 metro ve tramvay setine ihtiyac oldu u, bunun mali olarak milyar dolar civar nda bir potansiyel olu turaca tahmin ediliyor. Lokomotifler, vagonlar, bunlar n yenilenmesi, yenilerinin tamamen yerli üretim ile yap lmas projelerini de ekledi imizde bu potansiyel rakam çok daha üst seviyelere ç yor. Bu anlamda yan sanayicileri nas l bir f rsat n bekledi i ortada. TO Genel Sekreter Yard mc Selçuk Tayfun

4 Ok un da yer ald seminerin oturum ba kanl stanbul Sanayi Odas Meclis Üyesi Hasan Büyükdede yürüttü. Büyükdede, kentlerdeki nüfusun artmas yla demiryolu ula na olan ihtiyac n da artt kaydetti. TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli de, 2023 e kadar yat mlar n tamamlanmas yla y lda kilometre ba na 45 milyar yolcu ta mac yap labilece ini söyledi. Gedikli, bu sayede özellikle otobüs ta mac ile k yasland nda harici maliyetlerde y ll k 1.7 milyar TL tasarruf sa lanabilece ini dile getirdi stanbul Ula m A.. Genel Müdürü Ömer Y ld z ise, üretimlerde yerli sanayinin kullan lmas yla istihdama da önemli bir katk sa lanaca vurgulad. Y ld z, böylece ülke ekonomisinin de desteklenece ini, cari aç kapatmada fayda sa layaca, yerli sanayinin dünyaya aç lmada destek olaca dile getirdi. Y ld z, yerlile tirmeyle 14 milyar TL nin üzerinde kayna n yurtd na n da önüne geçilece ini kaydetti. BB Rayl Sistemler Müdürü Yalç n Eyigün, Londra, Paris, Tokyo ve New York la k yasland nda stanbul daki rayl sistemin çok geride kald hat rlatarak, stanbul un özellikle tarihi eserlerinden dolay çal malar n rahat yürütülemedi ini ifade etti. Eyigün, Marmaray n da tamamlanmas yla birlikte 2020 ye do ru stanbul daki rayl ula m n çok geli mi olaca belirterek, Avrupa da üretim maliyetleri artt. O bak mdan Türk üreticilerinin avantaj var. Yerli marka olu turabilirsek Avrupa ya ürün ihraç edebiliriz dedi. OST M Vakf Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdo an da, Geli mi ülkelerin ço unda bu tür al mlarda mutlaka yerli üretici tercih edilir. Türkiye de de bu konuda bir kanun ç kmal dedi. KADIKÖY-KARTAL METRO Z YARET Kad köy-kartal aras nda tek seferde 1000 yolcu ta nacak 24 Ocak 2012 tarihinde, STANBUL Ticaret Odas ( TO) Sanayi htisas Komitesi üyeleri ve ayn zamanda Meclis Üyeleri Mehmet Akif Özyurt, Adil Nalbant, brahim Ceylan, M. Fatih Oruç, Mustafa Cebeci, Ahmet Ku çulu ve komite üyeleri, stanbul Büyük ehir Belediyesi ( BB) Kad köy- Kartal Metro Hatt n ziyaret etti. Test sürü leri tamamlanan ve Nisan ay nda hizmete girmesi planlanan metro hatt ziyaret eden TO Heyeti ne, BB Ula m Daire Ba kanl Rayl Sistem Müdürlü ü Kontrol efi Binnur Bar kan lik ederek proje hakk nda bilgi verdi. Binnur Bar kan, metro hatt n yakla k güzergah uzunlu unun 22 kilometre oldu unu, hat üzerinde 16 istasyon bulundu unu hat rlatt. Bar kan, 4 lü tren dizileri ile tek seferde yakla k 1000 yolcu ta nabilece ini belirterek, Marmaray Projesi nin tüp geçit aya n tamamlanmas n ard ndan Kad köy stasyonu ndan Marmaray hatt na aktarma yap labilece ini de kaydetti. Binnur Bar kan, metro hatt nda halen sürü testlerinin devam etti ini ve hatt n Nisan ay nda hizmete aç lmas n planland dile getirdi. Bilgilendirme toplant n ard ndan TO Heyeti ve BB Ula m Daire Ba kanl Rayl Sistem Müdürlü ü yetkilileri, Kozyata - Esenyurt aras nda test sürü ü yapt. Esenyurt istasyonunda bulunan metro kontrol merkezinde TO Heyeti ne, istasyonlar n in aat ve otomatik kontrol merkezi hakk nda bilgi verildikten sonra ayn trenle Kozyata istasyonuna dönüldü.

5 Beyaz E ya Sektöründeki KOB lerde Yal n Üretim Verimlilik Teknikleri ve ERP Kullan n Ortaya Ç kar lmas ve yile tirmeler Sa lanmas Projesi Beyaz E ya Sektöründeki KOB lerde Yal n Üretim Verimlilik Teknikleri ve ERP Kullan n Ortaya Ç kar lmas ve yile tirmeler Sa lanmas Projesi nin sonuçlar stanbul Ticaret Odas nda ( TO) gerçekle tirilen bir toplant da sektör mensuplar ile payla ld. Sonuçlar, TÜ Endüstri Mühendisli i Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci nin yapt bir sunumla 1 ubat 2012 tarihinde aç kland. TO nun sponsorlu unu üstlendi i ve 50 firma ile yap lan anket çal malar içeren ara rmada, ERP ve yal n üretim sistemlerinin üreticilere sa lad maliyet avantajlar na dikkat çekildi. Aç konu mas TO Genel Sekreter Yard mc Selçuk Tayfun Ok un yapt toplant da; Maltepe Üniversitesi Uluslararas Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Ba kan Prof. Dr. Mehmet Tanya Tedarik zinciri, lojistik süreçler ve ERP konusunda bilgi verdi. KOSGEB kitelli Müdürü Selahattin Kaya KOSGEB proje dosyas haz rl klar, MB S Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çetin de ERP uygulamalar nda yeni teknolojiler ve trendler, beyaz e ya sektörü konulu birer sunum gerçekle tirdiler. Beyaz e ya pazar n önemine dikkat çeken Ok, Finansal kaynak sorunu en küçü ünden en büyü üne kadar bütün i letmelerin sorunu. Yal n üretim teknikleri konusu da son y llarda çok önemli bir teknik uygulama haline geldi. Tüm Türkiye ölçe inde dü ünüldü ünde en çok beyaz e ya sektöründe örneklerini görüyoruz. Bunu bir anlamda bir yönetim felsefesi olarak da de erlendirebiliriz diye konu tu. Toplant n ard ndan Yrd.Doç.Dr. Ufuk Cebeci projeyle ilgili sorular cevapland rd. Projenin temel hedefi nedir? Projedeki hedefimiz, beyaz e ya sektöründe yer alan i letmelerin ERP ve yal n üretim tekniklerinde ne durumda olduklar görmek, bununla ilgili bir nevi foto raf çekmek, sistemlerini te his etmekti. Ayr ca çal ma sonras nda bunu bir bilimsel yay n haline getirerek ankete kat lamayan di er beyaz e ya firmalar n nerede olduklar görebilmesini sa lamak istedik. Bu çal man n sonunda stanbul için nas l bir tablo ortaya kt? Anket Türkiye genelinde yap ld, ancak a rl k stanbul da ve Marmara bölgesinde yo unla. Ortaya ç kan tablo beklentilerimizin çok alt nda kald. ERP ve yal n üretim uygulayan firmalar n say n çok da fazla olmad, ayr ca uygulama etkinliklerinin de zay f oldu unu gözlemledik. Rekabetin yo un oldu u böyle bir sektörde i letmelerin kendi içinde yer alan bir çe it alt n madeni dedi imiz kullanmad klar paralar var. Biz bunlara israf diyoruz. letmeler bu paralar bir bak ma düzenli bir ekilde çöpe at yorlar. ERP ve yal n üretim sistemlerinin sanayiye, üretici firmalara getirileri neler? Piyasadaki pek çok yaz m sadece muhasebe, finans, sipari, irsaliye gibi resmi süreçler ve para odakl çal yor. Oysa bir letmenin mü teri memnuniyetini sa layabilmesi, kârl art rabilmesi için ERP ad alt ndaki merkezi, tek bir veri taban na sahip yaz kullanmas gerek. letme uygulama a amalar letmeden i letmeye de ebiliyor. düzgün yapmalar destekliyor.

6 ERP ve yal n üretim teknikleri i letme kâr yüzde 33 art yor.. GELENEKSEL RL GÜNLER 11.KEZ DÜZENLEN YOR.. Örnek verebilir misiniz? ERP konusunda bizden destek alan bir i letmemiz bir sene içinde 1 milyon TL lik bir tasarruf sa lad. Dan manl k ücretinin yar da KOSGEB den ald için söz konusu firma ad na oldukça kârl bir yat m oldu. Dü ünün ki bir koyup bin al yorsunuz. in güzel taraf bu 1 milyon her sene i letmenin cebine kalacak. Ba ka bir örnek de, bir i letme bir parçay 5 dakikada üretirken bunu 10 saniyeye indirdik. Bunun için de ceplerinden sadece 2 bin 500 lira para ç kt. rf bu projenin i letmeye y ll k tasarrufu 240 bin lira oldu. Hem yat m yapm yorsunuz hem de ciddi tasarruflar elde ediyorsunuz. Dü ünün ki bir KOB nin cirosu 15 milyon lira. Bunun içindeki kâr 3 milyon lira ise ve 1 milyonluk daha tasarruf sa lan yorsa, firman n kâr ndaki art yüzde 33 olacak. letmeler bu sisteme nas l dahil olabilirler? Ne öneriyorsunuz? TO nun sponsorlu unda bilimsel bir çal ma gerçekle tirdik. Ayn zamanda 50 i letmeyi ziyaret ettik. Bunlar n ço u TO ya üye, bu projeye kat lmak isteyen firmalard. Projede yer almak isteyen firmalar, hem bize ba vurabilir hem bizden anketi talep edip sistemlerini kontrol edebilirler. Böylece ne tür projelere ihtiyaçlar oldu unu görüp çok dü ük maliyetlerle bu projeleri hayata geçirebilirler ve çok ciddi tasarruf elde edebilirler. Türk Yan Sanayi Borsas n n en önemli etkinliklerinden biri olan ve her y l geleneksel olarak düzenlenen birli i Günleri organizasyonu, bu y l da Ekim 2012 tarihlerinde 11.kez organize edilecektir. Geçti imiz y l düzenlenen birli i Günleri kapsam nda, 300 e yak n TYSB üyesi firma, 15 i yabanc (A.B.D, Almanya, Danimarka, ngiltere, sveç, talya, Fransa, Japonya vb.) toplam 23 ana sanayici firma ile bulu mu ve 2 gün boyunca 700 e yak n yüz yüze görü me gerçekle tirilmi tir. Her y l artan ilgiyle kar lanan söz konusu uluslararas etkinlik kapsam nda otomotiv, beyaz e ya, makine, elektrik, elektronik, savunma, havac k vb. sektörlerde faaliyet gösteren ana sanayici firmalar n sat n alma yetkilileri, Borsam z üyesi yan sanayici firmalarla yüz yüze görü me yapacaklard r. Söz konusu etkinli in haz rl k çal malar, planlanan programa uygun olarak sürdürülmekte olup, organizasyona kat lmak isteyen ana sanayicilerin talepleri, önümüzdeki aylarda de erlendirilmek üzere yan sanayicilerimize iletilecektir. Borsam z, u anda ikili görü melere kat lacak olan ana sanayicileri belirleme ve ana sanayicilerin taleplerinin toparlanmas na yönelik haz rl k çal malar sürdürmektedir. Geçti imiz y llarda, Alarko Carrier, Airfel, AB Electrolux, Arçelik, Bosch, Çelik Motor, Anadolu Isuzu,GEA Is san, General Motors, H tachieurope,ikea, MAN, Meiller Do, Otokar, Siemens,Peugeot, Mercedes Benz, Magna, TAI Tusa, Türk Demirdöküm, T rsan, YKK Metal, Zodiac Aerospace vb. pek çok say da ana sanayici firman n kat ld organizasyon arac ile yan sanayicilerimize yönelik pek çok i imkan yarat lm r.

7 TÜRK S LAHLI KUVVETLER MÜ TEREK MALZEME SERG TUHEFSO 2012 TÜRK YAN SANAY BORSASI ÜYE PROF ANKET FORMU YEN LEND birli i Günlerine Nas l Kat labilirsiniz? Duyurular takip ederek, taraf za iletilecek olan talepleri inceleyiniz, *Talep edilen yan sanayici profiline uygun iseniz, *Aranan ürün ve proseslerde üretim gerçekle tiriyorsan z, Borsam za yaz olarak ba vuru yapman z yeterlidir. rtibat: e-posta : Tel : , Faks : Bilindi i gibi, hemen hemen tüm sektörleri içine alan ve hiç bir zaman krizlerden etkilenmeyen bir sektör olan Savunma Sanayi ülke ekonomisi için son derece büyük önem te kil etmektedir. Bu nedenle, yurt savunmas nda d a ba ml ve yurt d kaynak kullan azaltmak, yerli sanayi üretimini desteklemek ve Türk sanayinin kalite ve standart aç ndan daha yüksek noktalara ula mas sa lamak amac yla TSK 3. Malzeme Yerlile tirme Sergisi Deniz Kuvvetleri Komutanl koordinatörlü ü ve Odam z i birli i ile Eylül 2011 tarihlerinde stanbul Fuar Merkezi nde tüm yan sanayici ve i adamlar na aç lm r. ilk kez Odam zca yap lan sergide Genelkurmay Ba kan ve tüm kuvvet komutanlar sergiyi birlikte ziyaret etmi lerdir. Serginin gelece e dönük daha da etkili bir ekilde devam etmesi gerekti i dü üncesiyle 24 Ocak 2012 tarihinde Odam zda tüm taraflar n kat ld sergi sonuçlar na, uygulamadaki s nt lara ve beklentilere yönelik bir atölye çal mas ve koordinasyon toplant yap lm olup periyodik de erlendirme toplant lar yap lmas na devam edilmesi planlanmaktad r. Havac k sektöründe yurtd ndan ithal edilen malzemelerin yurtiçinden tedarik edilmesi amac yla Odam z ve THY Teknik A.. birli inde TUHEFSO 2012 etkinli i Ekim 2012 tarihlerinde stanbul Fuar Merkezi 9-10 numaral salonlarda gerçekle tirilecektir. Söz konusu etkinli e kat lacak firmalar için THY Teknik A.. taraf ndan çe itli e itim programlar ve seminerler düzenlenecektir. Detayl bilgi için: Odam z faaliyetlerinin siz üyelerimiz üzerindeki etkilerini ölçmek ve genel profilinizi de erlendirmek amac yla, Borsam z taraf ndan her l periyodik olarak haz rlanan Yan Sanayi Borsas Üye Profili Anketi 2012 y nda daha kapsaml olarak yeniden haz rlanm r. letme, ihracat, finansman, maliyet bilgileriniz ile ana sanayicilerle olan ili kilerinizi de erlendirmeye yönelik söz konusu anket çal mas nda payla aca z tüm bilgiler ara rma d nda hiçbir amaçla kullan lmayacak olup, kesinlikle gizli tutulacakt r. Üye Profili Anket Formu na Odam z internet sitesinden (www.ito.org.tr-duyurular) ula abilir veya Borsam z yetkilileri ile irtibata geçebilirsiniz. rtibat: e-posta : Tel : /47 74

8 TYSB BÜLTEN ZE LAN VERMEK ST YORSANIZ lan ve duyurular n TYSB Bülteninde yer almas istiyorsan z, TAM SAYFA LAN. 250 TL YARIM SAYFA LAN. 150 TL DÖRTTE B R SAYFA LAN TL Lütfen ilanlar veya e- posta adreslerine gönderiniz. ÖNER LER Z Sizlerden ald z öneriler do rultusunda çal malar za yön vermekteyiz. Lütfen Türk Yan Sanayi Borsas Bültenimizle ilgili varsa öneri ve fikirlerinizi a daki formu doldurarak no.lu faksa veya adresine gönderiniz. STANBUL T CARET ODASI Bilgi Hatt :

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say da, Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. birli i Günleri ni IX.Kez Organize Ediyoruz Dünya Yan Sanayini A dan Z ye Takip Edebilece iniz Tek Fuar:MIDEST 2010 EUROMOLD 2010 Kal pç

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI GELENEKSEL GÜNLER 10.KEZ. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Bu ayki say zda neler var:

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI GELENEKSEL GÜNLER 10.KEZ. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Eylül 2011, say :68 Bu ayki say zda neler var: 10. birli i Günleri 20-21 Ekim 2011 de 15-18 Kas m 2011 MIDEST Yan Sanayi Fuar 2012 Hannover Messe TSK 3. Malzeme Yerlile tirme

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI. BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan..

TÜRK YAN SANAY BORSASI. BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say zda neler var: BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. May s 2012, say :73 Mart 2012, say :72 Hannover Sanayi Fuar n Ard ndan MIDEST Yan Sanayi Fuar Z-2013 Fuar WIN Fuar TUHESFO

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

Küresel ekonomik kriz

Küresel ekonomik kriz Küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için hazırlanan «akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme» odaklı Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ ler, çok

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI. BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan..

TÜRK YAN SANAY BORSASI. BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say zda neler var: BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Haziran 2012, say :74 Mart 2012, say :72 Mutlaka Takip Etmelisiniz: TUHEFSO 2012 11. birli i Günleri Uluslararas Otomotiv

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2016 YILI İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İHRAC) SIKÇA SORULAN SORULAR

2016 YILI İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İHRAC) SIKÇA SORULAN SORULAR 2016 YILI İTHALAT BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (İHRAC) SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Farklı programlara farklı projelerle başvuru yapılabilir mi? Bir başvuru sahibi

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ABBYY Ortakl k Program Türkiye

ABBYY Ortakl k Program Türkiye ABBYY Ortakl k Program Türkiye Aç klanan Ortakl k Program, 1Temmuz 2012 itibariyle Türkiye de geçerlidir. Ortakl k seviyeleri ABBYY, ortaklar yla büyüyen bir irkettir ve iki kademeli bir ortakl k modeli

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İKMİB - TURKISH COSMETICS YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ

İKMİB - TURKISH COSMETICS YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ Türk Kozmetik Sektörünün uluslarararsı rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz URGE projemizde toplam 41 firmamız yeraldı. Projenin başında gerçekleştirmiş olduğumuz ihtiyaç

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı