TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.."

Transkript

1 TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. ubat 2012, say :71 De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Bu ayki say zda neler var: Hannover 2012 Sanayi Fuar MIDEST 2012 Yan Sanayi Fuar Türkiye de Rayl Sistemlerin Gelece i Semineri Kad köy-kartal Metro Ziyareti Beyaz E ya Sektörüdeki KOB lere Yönelik Projeler Geleneksel 11. birli i Günleri Türk Silahl Kuvvetleri Mü terek Malzeme Sergisi TUHEFSO 2012 TYSB Üye Profili Ara rmas TYSB Bülteni lan Ko ullar Önerileriniz Yan Sanayi Borsas bülteninin 71. say sizlerle payla man n mutlulu unu ya yoruz. Sizlerin de bildi i gibi, Yan Sanayi Borsas kuruldu u 1990 y ndan bu yana ülkemiz yan sanayicilerinin yeni talep kaynaklar na ula mas na ve ihracat yapmas na katk da bulunmay misyon edinmi tir. Bu misyon do rultusunda gerçekle tirilen pek çok organizasyon, Yan Sanayi Borsas taraf ndan y llar itibariyle edinilen tecrübeler, bilgi birikimi, Borsam n uzman personelinin eme i ve yan sanayicilerimizin deste i ile gerçekle tirilmektedir y geçmi y llarda oldu u gibi, gerek yurtd fuar kat m organizasyonlar, gerekse art k geleneksel hale gelen birli i Günleri organizasyonu ile Türk Silahl Kuvvetleri, Türk Hava Yollar vb. kurumlarla ortakla a gerçekle tirilmesi öngörülen projelerin haz rl klar dolay ile oldukça yo un geçmektedir y ndan bu yana kat gerçekle tirdi imiz HANNOVER Sanayi Fuar (www.hannovermesse.de) milli i tiraki bu y l Nisan 2012 tarihlerinde, 50 üyemizin toplam 1147 m2 lik alanda kat yla gerçekle tirilecektir. Bununla birlikte, fuar süresince kat mc lar z aç ndan verimli bir organizasyon oldu unu dü ündü ümüz b2fair arac yla da ana sanayici firmalarla yüz yüze görü me yapma imkan na sahip olacaklard r. Di er taraftan Borsam z, Kas m 2012 de Paris te düzenlenecek olan MIDEST Yan Sanayi Fuar na da siz de erli üyelerimizin kat yla milli kat m gerçekle tirecektir. Borsam z n çal malar aras nda önemli bir yer tutan ve son 10 ld r düzenlenen birli i Günleri ise, Ekim 2012 tarihlerinde 11.kez düzenlenecek olup, söz konusu organizasyona yönelik haz rl k çal malar z h zla devam etmektedir. Borsam z 2011 y nda gerek Türk Silahl Kuvvetleri gerekse de Türk Hava Yollar ile ortakla a gerçekle tirdi i yerlile tirme projelerine 2012 y nda da devam edecektir. De erli üyelerimiz, sizlerin deste i ve önerileri do rultusunda yön verdi imiz faaliyetlerimiz k saca aktarmaya çal z bültenimize göstermi oldu unuz ilgi için te ekkür ederiz. Bir sonraki say da bulu mak üzere

2 Dünyan n en büyük sanayi fuar Hannover Messe (www.hannovermesse.de) milli i tiraki geçti imiz y llarda oldu u gibi 2012 y nda da Odam zca gerçekle tirilecektir Nisan 2012 tarihleri aras nda Almanya n n Hannover kentinde düzenlenecek olan söz konusu fuara, her sene 60 a n ülkeden in üzerinde firma ve in üzerinde ziyaretçi kat lmaktad r y nda ülkemizin Ortak Ülke seçilmi oldu u Hannover Fuar na, 2012 y nda Çin Ortak Ülke s fat yla i tirak edecektir N SAN 2012 HANNOVER ALMANYA Döküm ve dövme parçalar, kal p, kilit sistemleri, malzeme ekillendirme, sac ekillendirme, tala i lenmi parçalar ve sistemleri, kauçuk, plastik metal ve çelikten olmayan metaller ile ba lant elemanlar üretimi yapan firmalar n i tirak edebilece i fuara 50 üyemiz toplam 1147 m 2 lik alanda, Odam zla birlikte kat m gerçekle tirecektir. Kalan k tl alan n sat n da önümüzde günlerde h zla tamamlanmas beklenmektedir. Di er taraftan kat mc firmalar z, B2fair firmas taraf ndan düzenlenen ve fuara dünyan n her yerinden gelen seçkin firma temsilcileri ve i adamlar ile yüz yüze görü me imkan sa layan kili Görü me organizasyonuna kat m imkan na sahip olacaklard r. Geçti imiz y l düzenlenen organizasyona, 43 ülkeden 370 firma i tirak etmi ve toplamda 2700 ün üzerinde görü me gerçekle tirilmi tir. Söz konusu görü meler için firma ba na 100 Euro olan kat mc ücreti Odam z taraf ndan kar lanacakt r. Türk Standartlar Enstitüsü nün de bir stantla kat laca fuara kat kesinle en firmalar z a daki gibidir; Aksan Çelik Dövme, Ablaksan Alüminyum, Atay Makina, Arslan Makina, Belka Kauçuk, Ceta Makina,Destek Otomotiv, Do u Pres,EBS Endüstri,Erciyes Demir,Ermut Bas nçl Döküm,Egemet,Eski ehir Sanayi Odas,FMC Hidrolik,Gözüküçük Makina, Has Metal, Has Çelik, Hazan Is, HST Otomotiv,Hisarlar Makina, KA Makina, Kanca El-Aletleri,Konu- Otomotiv,KMG aat, K.Y.S Kürkçüo lu,makim Makine,Maktel Makina, Mesan Kilit,Mercan Makina, Meka Havac k, MSK Çelik Dövme,Ok-Las Okyanus, Polisac Metal,Parsan Makina, Sista Çelik Dövme,Sibernetik Makina, Terbay Makina,Teknoform Makina, Torman Yedek Parça, Toprak Demirdöküm,Topçesan, Ustek Makina, Döv-Mak Metal,Ultrasonik Endüstriyel Y kama,ünveren Hava Sistemleri,Vatan Pres Otomotiv,Omta, Yakup Makina, Zarifsan Makina. Fuara kat m artlar ile ilgili detayl bilgi almak için lütfen Borsam zla irtibata geçiniz. rtibat: e-posta : Tel : Faks :

3 Ülkemizin 2012 y MIDEST Yan Sanayi Fuar milli kat m organizasyonu, geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da Odam zca gerçekle tirilecektir. MIDEST YAN SANAY FUARI 6-9 KASIM 2012 PAR S FRANSA 2011 y nda, 36 ülkeden 1720 kat mc n i tirak etti i ve T.C Paris Büyükelçili i Ticaret Müste arl n n da bir stant ile kat m gerçekle tirdi i söz konusu fuara Odam zla birlikte Aksan Kal p, Aksar Makina, Berdan C vata, Demirsoy Döküm,Dündarlar Makine, Erciyes Demir,Esalba Metal,Eski ehir Sanayi Odas,FMC Hidrolik Sistemleri,Gözüküçük Makina, Hisarlar Makina, ka Makina, Köklüce Makina, Makim Makina, Mercan Endüstriyel, Numan Pres, Planet Plastik, Polisac Metal, SMS Sanayi Malzemeleri,Tekkan Plastik, Teknofom Makina, Torun Bak r Ala mlar firmalar i tirak etmi lerdir. MIDEST 2012 Yan Sanayi Fuar na Odam zla birlikte i tirak edecek olan kat mc lar z, T.C Ekonomi Bakanl n n%50 oran ndaki (fuar kat ve en fazla iki temsilcinin ekonomi s gidi ve dönü ula m masraflar ) yurtd fuar deste inden de yararlanma imkan bulacaklard r. MIDEST Yan Sanayi Fuar hakk nda bilgi almak ve ön ba vuruda bulunmak isteyen üyelerimizin Borsam zla irtibata geçmeleri önemle rica olunur. rtibat: e-posta : Tel : , Faks : TÜRK YE DE RAYLI STEMLER N GELECE SEM NER 24 Ocak 2012 tarihinde Odam zda Türkiye de Rayl Sistemlerin Gelece i isimli bir seminer düzenlendi. Seminerin aç nda konu an TO Ba kan Yard mc ekib Avdagiç, Osmanl Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti nin ilk y llar ndaki h zl demiryolu çal malar n ard ndan demiryollar na gerekli ilginin gösterilmedi ine, ikinci plana at ld na dikkat çekti. Avdagiç, konunun milli dava haline getirilmesi gerekti ini belirterek, özellikle büyük kentlerdeki metro-tramvay çal malar yla birlikte rayl sistem ta mac n geli im gösterdi ini söyledi. Avdagiç, öyle konu tu: Büyük bir f rsat kar za ç kt. Ülkemizdeki yan sanayicilerin büyük ço unlu u, ülkemizde üretilecek tramvay, lokomotif veya vagon için malzeme üretip tedarik edebilecek kapasite ve yetene e sahip. Bu üretimler, ihracat potansiyeli içerdi i için di er pazarlara dönük imkanlar da sa yor e kadar Türkiye nin yakla k 5 bin 500 metro ve tramvay setine ihtiyac oldu u, bunun mali olarak milyar dolar civar nda bir potansiyel olu turaca tahmin ediliyor. Lokomotifler, vagonlar, bunlar n yenilenmesi, yenilerinin tamamen yerli üretim ile yap lmas projelerini de ekledi imizde bu potansiyel rakam çok daha üst seviyelere ç yor. Bu anlamda yan sanayicileri nas l bir f rsat n bekledi i ortada. TO Genel Sekreter Yard mc Selçuk Tayfun

4 Ok un da yer ald seminerin oturum ba kanl stanbul Sanayi Odas Meclis Üyesi Hasan Büyükdede yürüttü. Büyükdede, kentlerdeki nüfusun artmas yla demiryolu ula na olan ihtiyac n da artt kaydetti. TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli de, 2023 e kadar yat mlar n tamamlanmas yla y lda kilometre ba na 45 milyar yolcu ta mac yap labilece ini söyledi. Gedikli, bu sayede özellikle otobüs ta mac ile k yasland nda harici maliyetlerde y ll k 1.7 milyar TL tasarruf sa lanabilece ini dile getirdi stanbul Ula m A.. Genel Müdürü Ömer Y ld z ise, üretimlerde yerli sanayinin kullan lmas yla istihdama da önemli bir katk sa lanaca vurgulad. Y ld z, böylece ülke ekonomisinin de desteklenece ini, cari aç kapatmada fayda sa layaca, yerli sanayinin dünyaya aç lmada destek olaca dile getirdi. Y ld z, yerlile tirmeyle 14 milyar TL nin üzerinde kayna n yurtd na n da önüne geçilece ini kaydetti. BB Rayl Sistemler Müdürü Yalç n Eyigün, Londra, Paris, Tokyo ve New York la k yasland nda stanbul daki rayl sistemin çok geride kald hat rlatarak, stanbul un özellikle tarihi eserlerinden dolay çal malar n rahat yürütülemedi ini ifade etti. Eyigün, Marmaray n da tamamlanmas yla birlikte 2020 ye do ru stanbul daki rayl ula m n çok geli mi olaca belirterek, Avrupa da üretim maliyetleri artt. O bak mdan Türk üreticilerinin avantaj var. Yerli marka olu turabilirsek Avrupa ya ürün ihraç edebiliriz dedi. OST M Vakf Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdo an da, Geli mi ülkelerin ço unda bu tür al mlarda mutlaka yerli üretici tercih edilir. Türkiye de de bu konuda bir kanun ç kmal dedi. KADIKÖY-KARTAL METRO Z YARET Kad köy-kartal aras nda tek seferde 1000 yolcu ta nacak 24 Ocak 2012 tarihinde, STANBUL Ticaret Odas ( TO) Sanayi htisas Komitesi üyeleri ve ayn zamanda Meclis Üyeleri Mehmet Akif Özyurt, Adil Nalbant, brahim Ceylan, M. Fatih Oruç, Mustafa Cebeci, Ahmet Ku çulu ve komite üyeleri, stanbul Büyük ehir Belediyesi ( BB) Kad köy- Kartal Metro Hatt n ziyaret etti. Test sürü leri tamamlanan ve Nisan ay nda hizmete girmesi planlanan metro hatt ziyaret eden TO Heyeti ne, BB Ula m Daire Ba kanl Rayl Sistem Müdürlü ü Kontrol efi Binnur Bar kan lik ederek proje hakk nda bilgi verdi. Binnur Bar kan, metro hatt n yakla k güzergah uzunlu unun 22 kilometre oldu unu, hat üzerinde 16 istasyon bulundu unu hat rlatt. Bar kan, 4 lü tren dizileri ile tek seferde yakla k 1000 yolcu ta nabilece ini belirterek, Marmaray Projesi nin tüp geçit aya n tamamlanmas n ard ndan Kad köy stasyonu ndan Marmaray hatt na aktarma yap labilece ini de kaydetti. Binnur Bar kan, metro hatt nda halen sürü testlerinin devam etti ini ve hatt n Nisan ay nda hizmete aç lmas n planland dile getirdi. Bilgilendirme toplant n ard ndan TO Heyeti ve BB Ula m Daire Ba kanl Rayl Sistem Müdürlü ü yetkilileri, Kozyata - Esenyurt aras nda test sürü ü yapt. Esenyurt istasyonunda bulunan metro kontrol merkezinde TO Heyeti ne, istasyonlar n in aat ve otomatik kontrol merkezi hakk nda bilgi verildikten sonra ayn trenle Kozyata istasyonuna dönüldü.

5 Beyaz E ya Sektöründeki KOB lerde Yal n Üretim Verimlilik Teknikleri ve ERP Kullan n Ortaya Ç kar lmas ve yile tirmeler Sa lanmas Projesi Beyaz E ya Sektöründeki KOB lerde Yal n Üretim Verimlilik Teknikleri ve ERP Kullan n Ortaya Ç kar lmas ve yile tirmeler Sa lanmas Projesi nin sonuçlar stanbul Ticaret Odas nda ( TO) gerçekle tirilen bir toplant da sektör mensuplar ile payla ld. Sonuçlar, TÜ Endüstri Mühendisli i Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci nin yapt bir sunumla 1 ubat 2012 tarihinde aç kland. TO nun sponsorlu unu üstlendi i ve 50 firma ile yap lan anket çal malar içeren ara rmada, ERP ve yal n üretim sistemlerinin üreticilere sa lad maliyet avantajlar na dikkat çekildi. Aç konu mas TO Genel Sekreter Yard mc Selçuk Tayfun Ok un yapt toplant da; Maltepe Üniversitesi Uluslararas Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Ba kan Prof. Dr. Mehmet Tanya Tedarik zinciri, lojistik süreçler ve ERP konusunda bilgi verdi. KOSGEB kitelli Müdürü Selahattin Kaya KOSGEB proje dosyas haz rl klar, MB S Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çetin de ERP uygulamalar nda yeni teknolojiler ve trendler, beyaz e ya sektörü konulu birer sunum gerçekle tirdiler. Beyaz e ya pazar n önemine dikkat çeken Ok, Finansal kaynak sorunu en küçü ünden en büyü üne kadar bütün i letmelerin sorunu. Yal n üretim teknikleri konusu da son y llarda çok önemli bir teknik uygulama haline geldi. Tüm Türkiye ölçe inde dü ünüldü ünde en çok beyaz e ya sektöründe örneklerini görüyoruz. Bunu bir anlamda bir yönetim felsefesi olarak da de erlendirebiliriz diye konu tu. Toplant n ard ndan Yrd.Doç.Dr. Ufuk Cebeci projeyle ilgili sorular cevapland rd. Projenin temel hedefi nedir? Projedeki hedefimiz, beyaz e ya sektöründe yer alan i letmelerin ERP ve yal n üretim tekniklerinde ne durumda olduklar görmek, bununla ilgili bir nevi foto raf çekmek, sistemlerini te his etmekti. Ayr ca çal ma sonras nda bunu bir bilimsel yay n haline getirerek ankete kat lamayan di er beyaz e ya firmalar n nerede olduklar görebilmesini sa lamak istedik. Bu çal man n sonunda stanbul için nas l bir tablo ortaya kt? Anket Türkiye genelinde yap ld, ancak a rl k stanbul da ve Marmara bölgesinde yo unla. Ortaya ç kan tablo beklentilerimizin çok alt nda kald. ERP ve yal n üretim uygulayan firmalar n say n çok da fazla olmad, ayr ca uygulama etkinliklerinin de zay f oldu unu gözlemledik. Rekabetin yo un oldu u böyle bir sektörde i letmelerin kendi içinde yer alan bir çe it alt n madeni dedi imiz kullanmad klar paralar var. Biz bunlara israf diyoruz. letmeler bu paralar bir bak ma düzenli bir ekilde çöpe at yorlar. ERP ve yal n üretim sistemlerinin sanayiye, üretici firmalara getirileri neler? Piyasadaki pek çok yaz m sadece muhasebe, finans, sipari, irsaliye gibi resmi süreçler ve para odakl çal yor. Oysa bir letmenin mü teri memnuniyetini sa layabilmesi, kârl art rabilmesi için ERP ad alt ndaki merkezi, tek bir veri taban na sahip yaz kullanmas gerek. letme uygulama a amalar letmeden i letmeye de ebiliyor. düzgün yapmalar destekliyor.

6 ERP ve yal n üretim teknikleri i letme kâr yüzde 33 art yor.. GELENEKSEL RL GÜNLER 11.KEZ DÜZENLEN YOR.. Örnek verebilir misiniz? ERP konusunda bizden destek alan bir i letmemiz bir sene içinde 1 milyon TL lik bir tasarruf sa lad. Dan manl k ücretinin yar da KOSGEB den ald için söz konusu firma ad na oldukça kârl bir yat m oldu. Dü ünün ki bir koyup bin al yorsunuz. in güzel taraf bu 1 milyon her sene i letmenin cebine kalacak. Ba ka bir örnek de, bir i letme bir parçay 5 dakikada üretirken bunu 10 saniyeye indirdik. Bunun için de ceplerinden sadece 2 bin 500 lira para ç kt. rf bu projenin i letmeye y ll k tasarrufu 240 bin lira oldu. Hem yat m yapm yorsunuz hem de ciddi tasarruflar elde ediyorsunuz. Dü ünün ki bir KOB nin cirosu 15 milyon lira. Bunun içindeki kâr 3 milyon lira ise ve 1 milyonluk daha tasarruf sa lan yorsa, firman n kâr ndaki art yüzde 33 olacak. letmeler bu sisteme nas l dahil olabilirler? Ne öneriyorsunuz? TO nun sponsorlu unda bilimsel bir çal ma gerçekle tirdik. Ayn zamanda 50 i letmeyi ziyaret ettik. Bunlar n ço u TO ya üye, bu projeye kat lmak isteyen firmalard. Projede yer almak isteyen firmalar, hem bize ba vurabilir hem bizden anketi talep edip sistemlerini kontrol edebilirler. Böylece ne tür projelere ihtiyaçlar oldu unu görüp çok dü ük maliyetlerle bu projeleri hayata geçirebilirler ve çok ciddi tasarruf elde edebilirler. Türk Yan Sanayi Borsas n n en önemli etkinliklerinden biri olan ve her y l geleneksel olarak düzenlenen birli i Günleri organizasyonu, bu y l da Ekim 2012 tarihlerinde 11.kez organize edilecektir. Geçti imiz y l düzenlenen birli i Günleri kapsam nda, 300 e yak n TYSB üyesi firma, 15 i yabanc (A.B.D, Almanya, Danimarka, ngiltere, sveç, talya, Fransa, Japonya vb.) toplam 23 ana sanayici firma ile bulu mu ve 2 gün boyunca 700 e yak n yüz yüze görü me gerçekle tirilmi tir. Her y l artan ilgiyle kar lanan söz konusu uluslararas etkinlik kapsam nda otomotiv, beyaz e ya, makine, elektrik, elektronik, savunma, havac k vb. sektörlerde faaliyet gösteren ana sanayici firmalar n sat n alma yetkilileri, Borsam z üyesi yan sanayici firmalarla yüz yüze görü me yapacaklard r. Söz konusu etkinli in haz rl k çal malar, planlanan programa uygun olarak sürdürülmekte olup, organizasyona kat lmak isteyen ana sanayicilerin talepleri, önümüzdeki aylarda de erlendirilmek üzere yan sanayicilerimize iletilecektir. Borsam z, u anda ikili görü melere kat lacak olan ana sanayicileri belirleme ve ana sanayicilerin taleplerinin toparlanmas na yönelik haz rl k çal malar sürdürmektedir. Geçti imiz y llarda, Alarko Carrier, Airfel, AB Electrolux, Arçelik, Bosch, Çelik Motor, Anadolu Isuzu,GEA Is san, General Motors, H tachieurope,ikea, MAN, Meiller Do, Otokar, Siemens,Peugeot, Mercedes Benz, Magna, TAI Tusa, Türk Demirdöküm, T rsan, YKK Metal, Zodiac Aerospace vb. pek çok say da ana sanayici firman n kat ld organizasyon arac ile yan sanayicilerimize yönelik pek çok i imkan yarat lm r.

7 TÜRK S LAHLI KUVVETLER MÜ TEREK MALZEME SERG TUHEFSO 2012 TÜRK YAN SANAY BORSASI ÜYE PROF ANKET FORMU YEN LEND birli i Günlerine Nas l Kat labilirsiniz? Duyurular takip ederek, taraf za iletilecek olan talepleri inceleyiniz, *Talep edilen yan sanayici profiline uygun iseniz, *Aranan ürün ve proseslerde üretim gerçekle tiriyorsan z, Borsam za yaz olarak ba vuru yapman z yeterlidir. rtibat: e-posta : Tel : , Faks : Bilindi i gibi, hemen hemen tüm sektörleri içine alan ve hiç bir zaman krizlerden etkilenmeyen bir sektör olan Savunma Sanayi ülke ekonomisi için son derece büyük önem te kil etmektedir. Bu nedenle, yurt savunmas nda d a ba ml ve yurt d kaynak kullan azaltmak, yerli sanayi üretimini desteklemek ve Türk sanayinin kalite ve standart aç ndan daha yüksek noktalara ula mas sa lamak amac yla TSK 3. Malzeme Yerlile tirme Sergisi Deniz Kuvvetleri Komutanl koordinatörlü ü ve Odam z i birli i ile Eylül 2011 tarihlerinde stanbul Fuar Merkezi nde tüm yan sanayici ve i adamlar na aç lm r. ilk kez Odam zca yap lan sergide Genelkurmay Ba kan ve tüm kuvvet komutanlar sergiyi birlikte ziyaret etmi lerdir. Serginin gelece e dönük daha da etkili bir ekilde devam etmesi gerekti i dü üncesiyle 24 Ocak 2012 tarihinde Odam zda tüm taraflar n kat ld sergi sonuçlar na, uygulamadaki s nt lara ve beklentilere yönelik bir atölye çal mas ve koordinasyon toplant yap lm olup periyodik de erlendirme toplant lar yap lmas na devam edilmesi planlanmaktad r. Havac k sektöründe yurtd ndan ithal edilen malzemelerin yurtiçinden tedarik edilmesi amac yla Odam z ve THY Teknik A.. birli inde TUHEFSO 2012 etkinli i Ekim 2012 tarihlerinde stanbul Fuar Merkezi 9-10 numaral salonlarda gerçekle tirilecektir. Söz konusu etkinli e kat lacak firmalar için THY Teknik A.. taraf ndan çe itli e itim programlar ve seminerler düzenlenecektir. Detayl bilgi için: Odam z faaliyetlerinin siz üyelerimiz üzerindeki etkilerini ölçmek ve genel profilinizi de erlendirmek amac yla, Borsam z taraf ndan her l periyodik olarak haz rlanan Yan Sanayi Borsas Üye Profili Anketi 2012 y nda daha kapsaml olarak yeniden haz rlanm r. letme, ihracat, finansman, maliyet bilgileriniz ile ana sanayicilerle olan ili kilerinizi de erlendirmeye yönelik söz konusu anket çal mas nda payla aca z tüm bilgiler ara rma d nda hiçbir amaçla kullan lmayacak olup, kesinlikle gizli tutulacakt r. Üye Profili Anket Formu na Odam z internet sitesinden (www.ito.org.tr-duyurular) ula abilir veya Borsam z yetkilileri ile irtibata geçebilirsiniz. rtibat: e-posta : Tel : /47 74

8 TYSB BÜLTEN ZE LAN VERMEK ST YORSANIZ lan ve duyurular n TYSB Bülteninde yer almas istiyorsan z, TAM SAYFA LAN. 250 TL YARIM SAYFA LAN. 150 TL DÖRTTE B R SAYFA LAN TL Lütfen ilanlar veya e- posta adreslerine gönderiniz. ÖNER LER Z Sizlerden ald z öneriler do rultusunda çal malar za yön vermekteyiz. Lütfen Türk Yan Sanayi Borsas Bültenimizle ilgili varsa öneri ve fikirlerinizi a daki formu doldurarak no.lu faksa veya adresine gönderiniz. STANBUL T CARET ODASI Bilgi Hatt :

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say da, Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. birli i Günleri ni IX.Kez Organize Ediyoruz Dünya Yan Sanayini A dan Z ye Takip Edebilece iniz Tek Fuar:MIDEST 2010 EUROMOLD 2010 Kal pç

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Te vikte detaylar belli oldu

Te vikte detaylar belli oldu ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Sorumlu Yaz leri Müdürü Bar YURTSEVER Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

EDİTÖRDEN. EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1. OST M' e yabanc ilgisi Bu ay OST M e tam anlam yla yabanc devlet

EDİTÖRDEN. EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1. OST M' e yabanc ilgisi Bu ay OST M e tam anlam yla yabanc devlet EK M 2012 Ostim Organize Sanayi Gazetesi 1 EDİTÖRDEN hracat Seferberli i Ekonomi Bakanl ve Kalk nma Bakanl koordineli olarak stratejik at l mlar yap yorlar. Uluslar aras Rekabeti Geli tirme Destek yönetmeli

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı